Page 1

Penktadienis, rugpjūčio 3 d., 2012 m. Nr. 180 (1379) 

Ru­si­jos pre­zi­den­tas V.Pu­ti­nas su britų prem­je­ru D.Ca­me­ ro­nu pa­si­šnekė­jo apie Si­riją ir dziu­do. Pasaulis 8p.

TA

KIKLYJE šeštadieIni s TODĖL, Todėl, KADVilnieTis ESU VILNIETIS Kad esu

sausio 23 d.,

2010 m.

PREMJEdiena.lt RINĖ 2,00 Lt „X FAKTO RIAUS“ TE RASA

nr. 15 (671)

TV3 laidos „Akis tata“ ir LNK „Abi pus sienos“ rei Kedys. Kristupas tingus augina Drą Krivickas ėmė sius si D.Kedžio gyny Leškevičius ad bos, o Giedrius vokatauja Laimu tei Stankūnaitei ir Andriui Ūsui.

„Staiga pasigir do tarsi greitai pra stiprus garsas, va nys, – prisiminė žiuotų traukiK.Kirilko. – Ir tą pačią akimirką pradėjo drebėti namas. Pirmomis akimirkomis šo kiruoti nutilome. Bandėme keltis ir lipti nuo namo, tačiau pradžioje to padaryti nepavy ko. Matėme, kaip griuvo gretimi namai, mūsų na mo tvora...“ Netoli griuvo mo jo namai, tvoros, kykla, lūžinėbuvo girdėti verksklykė žmonės, šauksmai. Gatvės mas, pagalbos kių ir dūmų sūku paskendo dulryje. Plačiau skaitykite

Šokoladas

17

jo Dievas“

šiandien priedai

Pasaulis

Galvodavau, ką man reikėtų daryti – eiti į džiungles bananų valgy ti? „Vėtros“ futbolo komandos treneris Vir­gi­ni­jus­­ Liub­šys­

+ SAVAITĖS HOROSKO PAS IR KRYŽIAŽO DIS

KULINAR IJA Bazilikais kvepianti virtuvė

8p. MieStaS

Idėja, verta „Kristoforo“ Ūkininkų turge lių užkrėtęs Mindau idėja šalį vičius gautą Šv. gas Maciule­ Kristoforo statulėlę mielai pa į tūkstančius ga dalytų balėlių. 3p. teMa

TV HERO JAI

MOTINO SŪNAUS S IR KOMEDIJ OS „Irmanto sriubos“ be Irmanto

Svajonę atidary ti sriubų res­ toraną įgyven dinęs Jablonskas dabar Irmantas da, bet minties sriubų never­ su joną iš sriubos sikrauti mili­ neatsisako. 5p. eko no Mi ka

„ Sėkmė: žemės

drebėjimas Hai tyje nusinešė Karoliną Kirilko. dešimtis tūkstan

Ratai: 11 pata rimų vairuotojams

Buvęs JAV prezi den W.Bushas – nors tas George’as ir nepopuliarus, bet reikalingas. 12p.

NET 38

PROGRA MOS

„Mane išgelbė

Dvidešimtmetė lietuvaitė Karo lina Kirilko niekada nepamirš koš ma­ ro, kurį išgyve no per žemės drebė­ jimą Haityje.

rugpjūčio 4 d.

Nors ja­vapjūtė ža­da gerą der­lių, lie­tu­viš­ka duo­na turėtų ne pig­ti, o brang­ti. Ekonomika 5p.

diena.lt

2012 m.

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

čių gyvybių ir

tik atsitiktinu

mas išgelbėjo

Tomo Mozūros

PORTRETA S Tiraž

montažas

27p.

Sportas

Saulius Štomber gas grįžo į didįjį krep sušinį. Dvejų metų per trau vienam geriausių ka visų laikų Lietuvos krepšininkų išėjo tik į naudą. Saulius grįžo su laukęs antrojo vaiko, iš sigydęs skausmus, pasiilgęs krepšinio. Ir nė kiek nepanašus į ve teraną. „Sugrįžo noras žaisti. Tad kiek leis sveikata ir bus noro, dar rungtyniausiu“, – sakė dviejų olimpiadų prizi ninkas. 14p.

Šokoladas

Naktinio klubo sce jantis vyras. Įsiaud noje repuoninkas, besiplaiks rinęs būgnitančia kasele. Abiem jiems – 31-i ir gal jų veik la niekam nekeltų nuo juodu nebūtų ku stabos, jei nigai. 19p.

tV diena

Pirmas lietuviš kas S ženklu. Ir galbūt filmas su merciškai sėkmin pirmas kogas. Lietuvos kino teatruose pra juostos „Zero 2“ dėtos rodyti režisierius Emilis Vėlyvis tiki: jo darbas privalo pritrauk ti žiūrovų.

Darbas užsieny je – tik miražas

Aklai įdarbinimo pasitikėję lietu agentūromis viai vis dažniau užsienyje lieka ir be darbo, ir be pinigų. Dėl to ten minti teismų slenks ka kantriai čius. 6p. UžribiS

1,30 Lt

Rytoj — storesnė „Vilniaus­ diena“­ ir priedas­ „TV diena“.

Sveikatos viršūnės e kilo panika

KINO Kaip JAVFOTELIS preziden su

STT įkliuvęs svei katos apsau­ gos viceminist ras kas gali būti tik Artūras Ski­ pir tos apsaugos sis moji sveika­ temą apėmu­ sio korupcijos tinklo auka. 9p.

vampy rais ko tas vojo

Už su­ža­lotą koją – 10 litų as 35 120

Gro­jant gatvė­je, tie­sio­giai bend­rau­jant, nėra jo­kio sce­nos bar­je­ro – vi­sa tai su­ku­ria to­kią ypa­tingą at­mos­ferą. Mu­zi­kan­tas Šarū­nas­ Ma­čiu­lis

13p.

Miestas

2p.

Pa­no­ro rek­la­muo­ti Vil­nių Sa­vi­val­dybės pa­skelb­tas kon­kur­sas dėl spau­dos pa­slaugų pir­ki­mo rusų kal­ba baigė­si. Kan­d i­datų ir da­ly­v ių vos vie­nas – ru­siš­kas laik­raš­t is „Ob­ zor“. Vil­n iaus sa­v i­val­dybė in­for­ma­ vo, kad vei­k iau­siai iki ki­tos sa­vaitės bus aiš­k i­na­ma­si, ar vie­n in­te­l is kon­ kur­so da­ly­vis ati­t in­ka ke­l ia­mus rei­ ka­la­v i­mus.

Miestas „„Vie­ta: gar­sus ki­no ir teat­ro ak­to­rius J.Bud­rai­tis (nuotr. dešinėje) bu­vo su­ža­lo­tas Vil­niu­je, Tur­gaus ir Kal­va­rijų gat­vių san­kry­žo­je. Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Šią sa­vaitę ša­lia Vil­niaus Kal­va­rijų tur­ga­ vietės su­ža­lo­tas gar­sus ki­no ir teat­ro ak­to­ rius Juo­zas Bud­rai­tis dėkin­gas žmonėms, su­sku­bu­siems jam į pa­galbą. Ak­to­rius ap­gai­les­tau­ja, kad ne­pak­lausė jų vardų. O jį su­ža­lo­ju­si mo­te­ris net neat­sip­rašė.

Lai­ma Že­mu­lienė l.zemuliene@diena.lt

Rea­bi­li­ta­ci­ja – so­dy­bo­je

„Da­bar jau­čiuo­si ge­rai. Aš ne li­ go­ninė­je – jau esu sa­vo so­dy­bo­ je, – va­kar sakė 71 metų J.Bud­rai­ tis. – Man per­va­žia­vo kairės ko­jos kulną. Ko­ja su­tvars­ty­ta, su­verž­ta, gu­liu ją iškėlęs.“ So­dy­bo­je jis skai­to, žiū­ri te­le­ vi­zo­rių. „Da­bar vi­si gy­ve­na­me

olim­pia­da. Rūta Mei­lu­tytė da­ro ste­buk­lus“, – komp­li­mentų plau­ ki­kei, auk­so me­da­lio laimė­to­jai ne­ šykštė­jo ak­to­rius. Ne­laimė nu­ti­ko J.Bud­rai­čiui su pir­ki­niais išė­jus iš Kal­va­rijų tur­ gaus. Neil­gai tru­kus į jį at­si­trenkė BMW au­to­mo­bi­lis, vy­ras par­kri­to, o kairės ko­jos kul­nas pa­puolė po au­to­mo­bi­lio ra­tais. Jį vai­ruo­jan­ ti mo­te­ris iš įvy­kio vie­tos pa­spru­ko.

2p.

Lau­ko ka­vi­nes įren­gia bet kaip

2

VšĮ Karoliniškių poliklinika www.karpol.lt Kviečia išsitirti

skydliaukės funkciją su 34 % nuolaida – tik už 52 lt ir atlikti šiuos laboratorinius tyrimus:  skydliaukę stimuliuojančio hormono (tsH) nustatymas,  laisvo tiroksino (ft4) nustatymas,  laisvo trijodtironino (ft3) nustatymas,  antikūnų prieš skydliaukės peroksidazę (atPo) nustatymas.

Rūpinkitės savo sveikata! Dėl tyrimo kreiptis į Registratūros 102 kab.

Pasiūlymas galioja iki 2012-08-31 Programos kaina ne poliklinikos pacientams

69 Lt


2

penktADIENIS, rugpjūčio 3, 2012

miestas

4p.

Prokurorai tikrins, ar Švietimo ministerija švaistė pinigus.

No­rin­čių rek­la

Už su­ža­lo­tą ko­ją – 10 li­tų 1

Vai­ruo­to­ją su­se­kė bom­žai

Sa­vi­val­dy­bės pa­skelb­tas kon­kur­sas dėl spau­dos pa­slau­gų pir­ki­mo ru­sų kal­ba bai­ gė­si. Kan­di­da­tų ir da­ly­vių vos vie­nas – ru­siš­kas laik­raš­tis „Ob­zor“.

Ak­to­riui į pa­gal­bą puo­lė ne­to­ li esan­tys žmo­nės. Vie­nas jam pa­dė­jo at­si­sto­ti, iš­kvie­tė grei­tą­ ją me­di­ci­nos pa­gal­bą ir po­li­ci­ ją. J.Bud­rai­tis gai­li­si, kad per su­ maiš­tį ne­pak­lau­sė nei jo var­do, nei te­le­fo­no nu­me­rio – bū­tų pa­skam­ bi­nęs ir pa­dė­ko­jęs.

And­re­jus Žu­kovs­kis a.zukovski@diena.lt

Juo­zas Bud­rai­tis:

Aiš­kin­sis, ar tin­ka

Man per­va­žia­vo kai­ rės ko­jos kul­ną. Ko­ja su­tvars­ty­ta, su­verž­ ta, gu­liu ją iš­kė­lęs. „Vai­ruo­to­ja net ne­no­rė­jo su ma­ ni­mi aiš­kin­tis. Pa­sa­kė, kad ne­tu­ri lai­ko, va­žiuo­ja su vai­ku, ir už su­ ža­lo­ji­mą pa­siū­lė 10 li­tų“, – sa­kė J.Bud­rai­tis. Šiuo eis­mo įvy­kiu la­ biau­siai su­si­rū­pi­no ap­lin­kui tur­ ga­vie­tę be­si­šlais­tan­tys bom­žai. Jie įsi­dė­mė­jo au­to­mo­bi­lio nu­me­ rį ir pra­ne­šė į įvy­kio vie­tą at­vy­ku­ siems po­li­ci­nin­kams. „Ge­ri žmo­nės, – pa­gy­rė J.Bud­ rai­tis. – Ir po­li­ci­nin­kai bu­vo la­bai dė­me­sin­gi.“ Su ark­liu lė­kė nuo skar­džio

Ak­to­rius pri­si­mi­nė praei­ty­je pa­ ty­ręs kur kas su­dė­tin­ges­nių trau­ mų. Kar­tą per fil­ma­vi­mą su ark­liu yra nu­kri­tęs nuo skar­džio. Be­ne dvi ava­ri­jas te­ko pa­tir­ti, kai bu­vo ve­ža­mas į fil­ma­vi­mus, – ta­da ko­ jos bu­vo su­lau­žy­tos.

„„Iš­si­gel­bė­jo: „Kad ant ma­nęs ma­ši­na už­va­žiuo­tų, taip dar ne­bu­vo. Li­

kau gy­vas – pa­si­se­kė, – juo­ka­vo J.Bud­rai­tis. – Bet tą įvy­kį no­riu kuo grei­čiau pa­mirš­ti.“ And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

„Bet kad ma­ši­na ant ma­nęs už­va­ žiuo­tų, taip dar ne­bu­vo. Li­kau gy­ vas – pa­si­se­kė, – juo­ka­vo J.Bud­rai­ tis. – Bet tą įvy­kį no­riu kuo grei­čiau pa­mirš­ti.“ Ak­to­rių su­ža­lo­ju­si vai­ ruo­to­ja – vil­nie­tė L.B. (g. 1978 m.) – iki šiol J.Bud­rai­čiui ne­pas­kam­bi­no ir neat­sip­ra­šė. Po eis­mo įvy­kio ne­ praė­jus nė dviem va­lan­doms ji bu­vo su­ras­ta na­mie ir at­vež­ta į ap­klau­są Ke­lių po­li­ci­jo­je. Pra­dė­ta ad­mi­nist­ ra­ci­nės by­los pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­

nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so 127 straips­nio 1 da­lį tei­se­na. Šis straips­nis nu­ma­to at­sa­ko­ my­bę už Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­ žei­di­mu ki­tam as­me­niui pa­da­ry­ tą ne­žy­mų svei­ka­tos su­trik­dy­mą. Už tai vai­ruo­to­jai gre­sia bau­da nuo 500 iki 1 tūkst. li­tų ar­ba ga­li bū­ ti atim­ta tei­sė vai­ruo­ti nuo vie­nų iki dve­jų me­tų. Jei­gu paaiš­kės ki­tų pa­žei­di­mų, ty­ri­mas ga­li bū­ti per­ kva­li­fi­kuo­tas.

Pre­kiau­ti lau­ke – ir be lei­di­mų Rū­ta Gri­go­ly­tė

r.grigolyte@diena.lt

Ne­ma­žai sos­ti­nės vers­li­nin­kų vis dar va­do­vau­ja­si nuo­sta­ta, kad pi­ ni­gai svar­bes­ni nei au­ten­tiš­kas Vil­niaus se­na­mies­tis. Tad lau­ko ka­vi­nės mies­to šir­dy­je įren­gia­ mos bet kaip.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės Vie­ šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jo pa­ va­duo­to­jas An­dže­jus Di­ni­kis sa­ kė, kad šią va­sa­rą bu­vo nu­sta­ty­ta įvai­rių lau­ko ka­vi­nių veik­los pa­ žei­di­mų. Daž­niau­siai pa­si­tai­kan­tys pa­ žei­di­mai: lau­ko ka­vi­nė įreng­ta ne­tu­rint su­de­rin­to lau­ko ka­vi­nės

pro­jek­to ar­ba įreng­ta ne pa­gal pa­ tvir­tin­tą pro­jek­tą. „Taip pat pa­si­tai­kė at­ve­jų, kai lau­ko ka­vi­nė­je bu­vo vyk­do­ma pre­ky­ba be lei­di­mo pre­kiau­ti vie­ šo­je vie­to­je. Ži­no­mi ir ke­li at­ve­jai, kai lau­ko ka­vi­nė­se bu­vo pre­kiau­ ja­ma ar­ba ap­tar­nau­ja­mi klien­tai po 24 val.“, – pa­žei­di­mus var­di­ jo A.Di­ni­kis. Pa­sak Vie­šo­sios tvar­kos sky­ riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo, kur tu­ri sto­vė­ti kė­dės, sta­lai, skė­čiai – ant ša­li­gat­vio ar pa­ky­los, – spren­ džia­ma iš­duo­dant lei­di­mą ir de­ ri­nant pro­jek­tą. Vie­šo­sios tvar­ kos sky­rius pa­tik­ri­na, ar ka­vi­nė įreng­ta pa­gal pro­jek­tą. Kaip pra­ ne­šė sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros pa­

vel­do sky­rius, de­ri­nant pro­jek­tą žiū­ri­ma, kad lau­ko ka­vi­nių pro­ jek­tuo­se pės­tie­siems vi­są lai­ką bū­tų pa­lik­ta vie­tos. Apei­ti ka­vi­nių sta­liu­kus pės­tie­siems ga­li tek­ti to­ se vie­to­se, kur ri­bo­ja­mas au­to­mo­ bi­lių eis­mas, pa­vyz­džiui, Pi­lies ar Auš­ros Var­tų gat­vė­se. Jei pa­žei­džia­mos pro­jek­to są­ly­ gos, tuo­met at­sa­kin­gi ka­vi­nės as­ me­nys trau­kia­mi ad­mi­nist­ra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn. Taip pat lau­ko ka­ vi­nės ne­ga­li dirb­ti taip il­gai, kaip ba­rai. „Lau­ko ka­vi­nės už­da­ro­mos iki vi­dur­nak­čio, nes pre­kiau­ti ir teik­ ti pa­slau­gas vie­šo­je vie­to­je po 24 va­l. yra drau­džia­ma“, – aiš­ki­no A.Di­ni­kis.

Su­pap­ras­tin­tas vie­šo­jo pir­ki­mo kon­ kur­sas dėl spau­dos pa­slau­gų pir­ki­ mo ru­sų kal­ba sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės bu­vo pa­skelb­tas prieš dvi sa­vai­tes. Rugp­jū­čio 1 d. at­plė­šus vo­kus su pa­ siū­ly­mais paaiš­kė­jo, kad kan­di­da­tas – tik vie­nas. Tai ru­sų kal­ba lei­džia­ mas sa­vait­raš­tis „Ob­zor“. Pas­ta­ro­jo vie­š ai skel­b ia­m as vien­kar­ti­nis ti­ra­žas sie­kia be­maž 35 tūkst. ir nu­si­lei­džia tik 60 tūkst. eg­zemp­lio­rių ti­ra­žu ei­nan­čiam lei­di­ niui „Eksp­ress ne­de­lia“. Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė in­for­ma­ vo, kad vei­kiau­siai iki ki­tos sa­vai­ tės bus aiš­ki­na­ma­si, ar vie­nin­te­lis kon­kur­so da­ly­vis ati­tin­ka ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus. Dien­raš­tis pri­me­na, kad pa­gal ke­ lia­mus rei­ka­la­vi­mus kon­kur­se ga­lė­ jo da­ly­vau­ti Lie­tu­vo­je lei­džia­mas, bet tuo pat me­tu ša­ly­se kai­my­nė­ se (Bal­ta­ru­si­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Ru­si­ jos Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je) pla­ti­na­mas lei­di­nys. Jo ti­ra­žas su lei­džia­mais prie­dais ne­tu­rė­tų bū­ti ma­žes­nis nei 80 tūkst. per mė­ne­sį. Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai to­kių lei­di­nių bu­vo su­skai­ čia­vę per dvi de­šim­tis. „Per­nai Lie­tu­vo­je ru­sų kal­ ba bu­vo lei­džia­ma 17 laik­raš­čių ir 8 žur­na­lai. Ma­no­me, kad iš to­kio skai­čiaus tik­rai at­si­ras ne vie­nas lei­di­nys, ati­tin­kan­tis mū­sų tech­ ni­nius rei­ka­la­vi­mus“, – tei­gia­ma Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės dien­raš­čiui pa­teik­ta­me at­sa­ky­me. Paims ge­riau­sius pus­la­pius

Pa­gal kon­kur­so są­ly­gas laik­raš­tis tu­rė­tų Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės in­ for­ma­ci­ją spaus­din­ti ant­ra­me ar­ba tre­čia­me pus­la­py­je. Taip pat sa­ vi­val­dy­bė tu­rė­tų tei­sę skelb­ti in­ for­ma­ci­ją ir elekt­ro­ni­nė­je lei­di­nio ver­si­jo­je. „Lei­di­ny­je bus pa­tei­kia­ma in­ for­ma­ci­ja apie Vil­niaus mies­to ak­Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Iki ki­tos sa­vai­tės bus aiš­ki­na­ma­si, ar vie­ nin­te­lis kon­kur­so da­ly­vis ati­tin­ka ke­ lia­mus rei­ka­la­vi­mus. Kai­nos neatsk­lei­džia

Rei­ka­la­vi­mus ati­ti­kęs lei­di­nys tu­rės ne tik ati­duo­ti sa­vi­val­dy­bei sa­vo ge­ riau­sius pus­la­pius, bet ir at­si­sa­ky­ ti sa­vo di­zai­no. Taip pat dar­bui su sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­ja tu­rės bū­ ti pa­sam­dy­tas at­ski­ras dar­buo­to­ jas, ku­ris pa­lai­ky­tų nuo­la­ti­nį ry­šį su Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų ry­šių sky­riu­mi. Taip pat nu­ro­dy­ta, kad sa­ vi­val­dy­bės rei­ka­la­vi­mu mi­nė­tas dar­ buo­to­jas ga­li bū­ti pa­keis­tas. „Pus­la­piams tu­ri bū­ti su­teik­tas iš­skir­ti­nis pa­va­di­ni­mas bei di­zai­ nas, su­de­rin­tas su Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­be. Pa­reng­tas laik­raš­čio pus­la­pis tu­ri bū­ti pa­teik­tas Vil­ niaus mies­to sa­vi­val­dy­bei de­rin­ ti, li­kus ne ma­žiau kaip pen­kioms die­noms iki spaus­di­ni­mo. Pus­la­ pius ren­gia ir ku­ruo­ja at­sa­kin­gas re­dak­ci­jos dar­buo­to­jas, ku­ris vi­są pus­la­piuo­se spaus­di­na­mą me­džia­ gą de­ri­na su Vil­niaus mies­to sa­vi­ val­dy­bės Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus at­sa­kin­gu as­me­niu“, – ra­šo­ma sa­ vi­val­dy­bės skel­bi­me. Kiek sa­vi­val­dy­bei ga­lė­tų kai­nuo­ti to­kie įgei­džiai, kol kas – pa­slap­tis. Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus pa­teik­ta­ me at­sa­ky­me ra­šo­ma, kad apie pi­ ni­gus bus ga­li­ma kal­bė­ti tik paaiš­ kė­jus, kas teiks pa­slau­gą.

Pri­sės­ti prieš kelion Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

Jau maž­daug mė­ne­sį į Tarp­tau­ti­ nį Vil­niaus oro uos­tą at­vy­kę ke­ lei­viai pa­si­gen­da suo­lų iš­vy­ki­mo sa­lės pir­ma­me aukš­te. Oro uos­to dar­buo­to­jai ra­mi­na, kad jie nie­kur neiš­ke­lia­vo, tik bu­vo per­kel­ti į ant­ rą aukš­tą. Kaip tei­gia­ma, pa­čių ke­ lei­vių pa­to­gu­mui.

„„Tvar­ka: šią va­sa­rą vie­šo­sios tvar­kos pri­žiū­rė­to­jai lau­ko ka­vi­nė­se fik­suo­ja ne­ma­žai pa­žei­di­mų.

tua­li­jas, Vil­niaus mies­to ta­ry­bos spren­di­mus, sa­vi­val­dy­bės įmo­nių ir ad­mi­nist­ra­ci­jos veik­lą, Vil­niaus gy­ven­to­jams svar­bi in­for­ma­ci­ ja apie sa­vi­val­dy­bės de­par­ta­men­ tų dar­bą, veik­lą ir pla­nus, mies­ to kul­tū­ri­nius, spor­to ren­gi­nius“, – bu­vo ra­šo­ma sa­vi­val­dy­bės iš­pla­ tin­ta­me pa­siū­ly­me.

Be­si­ruo­šian­tys iš Lie­tu­vos iš­vyk­ ti ke­lei­viai Tarp­tau­ti­nio Vil­niaus oro uos­to iš­vy­ki­mo sa­lės pir­ma­me aukš­te ne­be­ma­to suo­lų, ant ku­ rių ga­lė­tų pri­sės­ti lauk­da­mi skry­ džio. Kaip sa­kė oro uos­to ry­šių su vi­suo­me­ne va­do­vė Sand­ra Šiau­lie­ nė, suo­lų tik­rai nie­kas ne­pa­vo­gė ir jie nie­kur ne­din­go. Pa­čių ke­lei­vių pa­to­gu­mui jie bu­vo per­kel­ti į ant­rą sa­lės aukš­tą.

„Per pi­ką oro uos­te yra la­bai di­ de­li žmo­nių srau­tai: jie sto­vi re­gist­ ra­ci­jos ei­lė­se, prie avia­ci­jos sau­gu­ mo, jie tie­siog fi­ziš­kai ne­be­tel­pa. Ne­bei­šei­na for­muo­ti ei­lių, ir tai yra di­de­lė ap­kro­va ir ne­pa­to­gu­mas. To­ dėl per­kė­lė­me poil­sio erd­vę į vir­šų, kad ji to­kia ir bū­tų ir ne­lip­tų vie­ni ki­tiems ant gal­vų“, – po­ky­čių prie­ žas­tis var­di­jo pa­šne­ko­vė. Jos tei­gi­mu, da­bar pir­ma­me aukš­te re­gist­ra­ci­jai pa­lik­ta lais­va vie­ta leis ge­riau jaus­tis pa­tiems ke­ lei­viams. Be suo­lų, įvy­ko dar vie­na per­tvar­ka – bu­vo iš­plės­tos re­gist­ ra­ci­jos tvo­re­lių ei­lės. S.Šiau­lie­nės tei­gi­mu, tai pa­da­ry­ta, kad žmo­nės ma­ty­tų ri­bas ir jiems bū­tų pa­to­giau to­se ei­lė­se sto­vė­ti. „Vyks­tant re­gist­ra­ci­jai sten­gia­ mės for­muo­ti ei­les, sta­ty­ti tvo­re­les. Anks­čiau to pa­da­ry­ti ne­ga­lė­jo­me, nes trū­ko erd­vės. Da­bar jos tu­ri­me“,


3

penktADIENIS, rugpjūčio 3, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

a­muo­ti me­rą – ne­daug

„„Beviltiška: nuo vagysčių neapsaugos nė saugumo kameros, belie­

ka kliautis savo budrumu. Kęs­tu­čio Va­na­go (BFL) nuo­tr.

Se­sės va­gi­lės Vil­niaus po­li­ci­ja su­lai­kė dvi se­se­ ris, ku­rios, kaip įta­ria­ma, va­gi­lia­ vo sos­ti­nės se­na­mies­ty­je.

Lie­pą Vil­niaus mies­to se­na­mies­ ty­je pa­dau­gė­jo va­gys­čių. Iš su­ve­ ny­rų par­duo­tu­vių, įsi­kū­ru­sių Pi­lies ir Di­džio­jo­je gat­vė­se, lie­pą bū­da­vo daž­niau va­gia­ma gin­ta­ro pa­puo­ša­ lų, įvai­rių su­ve­ny­ri­nių pre­kių. At­ siž­velg­da­mi į tai, Vil­niaus ap­skri­ ties po­li­ci­jos kri­mi­na­lis­tai vyk­dė tiks­li­nę po­li­ci­nę ope­ra­ci­ją. Kaip nu­ro­do­ma po­li­ci­jos pra­ ne­ši­me, tre­čia­die­nį 13.30 val. Di­ džio­jo­je gat­vė­je bu­vo su­lai­ky­tos se­se­rys 29 me­tų E.B. ir 27 me­tų L.B., gy­ve­nan­čios Kau­ne. Įta­ria­ ma, kad iš kny­gy­no „Pe­ga­sas“ jos pa­vo­gė 312 li­tų ver­tės su­ve­ny­ri­nių pre­kių. Pas šias mo­te­ris ras­ta ir 410 li­tų ver­tės spor­to pre­kių. Nus­ta­ty­ta, kad spor­to pre­kės pa­vog­tos iš Py­li­mo gat­vė­je esan­ čios par­duo­tu­vės „Spor­tas ir ma­

da“. Vil­niaus mies­to 3-ia­jame po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Be to, pas E.B. pa­rei­gū­nai ra­ do tris lanks­ti­nu­kus su bal­tos spal­vos mil­te­liais, kaip įta­ria­ma, nar­ko­ti­ne me­džia­ga. Dėl šio fak­ to taip pat pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Pa­tik­ri­nus paaiš­kė­jo, kad E.B. dėl anks­čiau pa­da­ry­to nu­si­kal­ti­ mo jau me­tus ieš­ko­ma Kau­no ap­ skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­ mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nų. Šią va­sa­rą ži­niask­lai­da skel­ bė, kad sos­ti­nės cent­re įsi­kū­rę pre­kiau­to­jai ne­ga­li at­si­gin­ti nuo va­gi­šių, o po­li­ci­ja esą at­mes­ti­ nai rea­guo­ja į vi­du­ry bal­tos die­ nos da­ro­mus nu­si­kal­ti­mus. Vie­ nos te­le­vi­zi­jos ka­me­ros už­fik­sa­vo va­gys­tę iš pre­kybininko. Fil­muo­ to­je me­džia­go­je ma­ty­ti įta­ria­ma­ sis ir jo pa­vog­tas daik­tas. VD, BNS inf.

Po­li­ci­ja su­lai­kė „vais­ti­nin­kes“ „„Už­gai­da: sos­ti­nės va­do­vas A.Zuo­kas no­rė­tų, kad jo vadovaujama savivaldybė bū­tų šlo­vi­na­ma ge­riau­siuo­se

ru­sų kal­ba lei­džia­mų laik­raš­čių pus­la­piuo­se. 

To­mo Ur­be­lio­nio (BFL) nuo­tr.

ę – į ant­rą oro uos­to aukš­tą – kad po­ky­čiai tik į ge­ra, aiš­ki­no ry­ šių su vi­suo­me­ne va­do­vė. Poil­sio erd­vė ant­ra­me aukš­te vi­ sa­da bu­vo. Tik anks­čiau ten sto­vė­jo vos ke­le­tas suo­lų. Paš­ne­ko­vės tvir­ ti­ni­mu, tą erd­vę žmo­nės vi­sa­da ži­ no­jo ir jo­je lan­ky­da­vo­si. Kol kas neį­reng­tos vi­sos nuo­ro­dos, kad pir­ ma­me aukš­te sto­vė­ję suo­lai per­kel­ ti į ant­rą, bet oro uos­to dar­buo­to­jai ža­da, jog jos ne­tru­kus at­si­ras. „Nuo­ro­dos tik­rai bus. Taip pat pra­šo­me ir sa­vo dar­buo­to­jų, kad pra­neš­tų ke­lei­viams, jog ant­ra­me aukš­te ga­li­ma ra­miai il­sė­tis. Yra ir lif­tas, ir laip­tai, nė­ra jo­kių truk­ džių pa­siek­ti tą pa­tal­pą. Be to, ten ir suo­lų dau­giau pa­vy­ko su­neš­ti“, – sa­kė S.Šiau­lie­nė ir pri­dū­rė, kad, oro uos­to dar­buo­to­jų ma­ny­mu, jie tik­rai pa­ge­ri­no si­tua­ci­ją tiek re­ gist­ra­ci­jos lau­kian­tiems, tiek be­ siil­sin­tiems ke­lei­viams.

„„Pokytis: Vil­niaus oro uos­to pir­ma­me aukš­te sto­vė­ję suo­lai ke­lei­vių pa­to­

gu­mui ir kad sklan­džiau vyk­tų oro uos­to dar­bas per­kel­ti į ant­rą aukš­tą. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Po­li­ci­ja ir vais­tų kont­ro­lės spe­ cia­lis­tai Kal­va­ri­jų tur­ga­vie­tė­je ap­ti­ko ne­le­ga­liai par­duo­da­mų vais­tų.

Vil­niaus mies­to 1-ojo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pre­ven­ci­jos sky­riaus pa­rei­gū­nai ir Vals­ty­bi­nės vais­ tų tar­ny­bos at­sto­vas ant­ra­die­nį tik­ri­no Kal­va­ri­jų tur­ga­vie­tę ir jos priei­gas. Pa­sak po­li­ci­jos, bu­vo sie­kia­ma nu­sta­ty­ti vais­tų ir vais­ti­nių me­ džia­gų, pa­te­ku­sių į vi­daus rin­ ką, pa­žei­džiant tei­sės ak­tų rei­ka­ la­vi­mus, san­dė­lia­vi­mo ir ga­li­mas jų rea­li­za­vi­mo vie­tas; už­kar­dy­ti ne­tei­sė­tą, su vais­tais (vais­ti­niais pre­pa­ra­tais) su­si­ju­sią veik­lą. At­lie­kant pa­tik­ri­ni­mą su­lai­ky­ tos 57 me­tų T.M. ir 70-me­tė J.P., ku­rios pre­kia­vo vais­ti­niais pre­pa­ ra­tais (vais­tais) ne­tu­rė­da­mos tam li­cen­ci­jos. Pre­ky­vie­tė­je ras­ta ir paim­ta 620 vie­ne­tų įvai­rių vais­tų. Pa­žei­dė­joms už ne­tei­sė­tą ver­ti­ mą­si far­ma­ci­ne veik­la be li­cen­ci­ jos su­ra­šy­ti ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­ sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­lai.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­ di­mų by­los per­duo­tos Vil­niaus mies­to 1-ajam apy­lin­kės teis­mui. VD, BNS inf.

„„Pa­žei­di­mas: mo­te­rys Kal­va­ri­jų

tur­gu­je pre­kia­vo vais­tais, ne­tu­ rė­da­mos tam li­cen­ci­jos. 

Lau­rio Viks­nės (BFL) nuo­tr.


4

penktADIENIS, rugpjūčio 3, 2012

lietuva diena.lt/naujienos/lietuva

Ga­lės tik­rin­ti mo­ki­nio daik­tus Spręs­da­mi konf­lik­ti­nes ar pa­vo­ jin­gas si­tua­ci­jas mo­ky­to­jai tu­rė­tų tu­rė­ti ga­li­my­bę pa­nau­do­ti pa­grįs­ tus fi­zi­nius veiks­mus prieš moks­ lei­vius. Tai nu­ma­to­ma pa­reng­ta­ me re­ko­men­da­ci­jų mo­kyk­loms pro­jek­te.

Pagal jį, mo­kyk­los dar­buo­to­jas, siek­da­mas už­tik­rin­ti bend­ruo­ me­nės na­rių ir ap­lin­ki­nių sau­gu­ mą, ga­li tai­ky­ti šias po­vei­kio prie­ mo­nes: pa­keis­ti mo­ki­nio ug­dy­mo vie­tą, iš­kvies­ti mo­kyk­los va­do­vą, or­ga­ni­zuo­ti mo­ki­nio daik­tų pa­ tik­ri­ni­mą ir pa­nau­do­ti pa­grįs­tus fi­zi­nius veiks­mus. „Pag­rįs­ti fi­zi­niai veiks­mai ga­li va­ri­juo­ti nuo sto­vė­ji­mo tarp mo­ ki­nių gre­siant po­ten­cia­liam at­vi­ ram jų konf­lik­tui, sto­vė­ji­mo prieš mo­ki­nį, sie­kiant už­kirs­ti ke­lią pa­ vo­jin­gam mo­ki­nio el­ge­siui (pa­ vyz­džiui, sie­kiant ati­tver­ti ke­lią prie lan­go, jei mo­ki­nys gra­si­na iš­šok­ti, ar pan.), ve­di­mo paė­mus už ran­kos iki mo­ki­nio su­lai­ky­mo, fi­ziš­kai ap­ri­bo­jant mo­ki­nio veiks­ mus“, – ra­šo­ma pro­jek­te. Pa­gal jį mo­ki­nys ga­lė­tų bū­ ti su­lai­ky­tas tik ekst­re­ma­liais at­ ve­jais, pa­vyz­džiui, kai sie­kia­ma nu­trauk­ti mo­ki­nių muš­ty­nes, jei­ gu nė­ra ki­tų ga­li­my­bių jų iš­skir­ ti ne­pa­nau­do­jant fi­zi­nės jė­gos ir pa­na­šiais at­ve­jais. Do­ku­men­te sa­ko­ma, kad pa­ grįs­tais fi­zi­niais veiks­mais bū­tų lai­ko­mi su fi­zi­niu kon­tak­tu su­si­ ję mo­kyk­los dar­buo­to­jo veiks­mai

mo­ki­nio at­žvil­giu, „ku­rių ga­li bū­ ti ima­ma­si, sie­kiant nu­trauk­ti ar­ ba už­kirs­ti ke­lią mo­ki­nio el­ge­siui, ke­lian­čiam rea­lų pa­vo­jų jo pa­ties ir (ar) ap­lin­ki­nių gy­vy­bei, svei­ ka­tai, psi­cho­lo­gi­niam ar fi­zi­niam sau­gu­mui ar­ba tur­tui“. Fi­zi­niai veiks­mai bū­tų lai­ko­mi ne­pag­rįs­tais, jei­gu bū­tų nau­do­ja­ mi kaip baus­mė. Siū­lo­ma leis­ti pe­da­go­gams pa­ tik­rin­ti mo­ki­nio daik­tus. Tai ga­ lė­tų bū­ti da­ro­ma, jei­gu ky­la pa­ grįs­tų įta­ri­mų, kad mo­ki­nys ga­li tu­rė­ti drau­džia­mų daik­tų. Ta­čiau tam bū­tų pri­va­lu gau­ti moks­lei­vio lei­di­mą, ne­ga­li­ma daik­tų ap­žiū­ rė­ti jam ne­da­ly­vau­jant. Paaiš­kė­ jus, kad mo­ki­nys tu­ri drau­džia­mų daik­tų, apie tai ne­del­siant bū­tų in­for­muo­ja­mi mo­ki­nio tė­vai, glo­ bė­jai, jei­gu rei­kia – ir po­li­ci­ja. Nu­ma­ty­ta, kad, mo­ki­niui ne­ su­ti­kus pa­ro­dy­ti daik­tų, apie įta­ri­mus dėl drau­džia­mų daik­ tų tu­rė­ji­mo ne­del­siant tu­ri bū­ ti pra­ne­ša­ma tė­vams, jie kvie­čia­ mi į mo­kyk­lą, o šiems neat­vy­kus pra­ne­ša­ma po­li­ci­jai. Toks re­ko­men­da­ci­jų pro­jek­ tas mo­kyk­loms pa­reng­tas pir­ mą kar­tą. Pro­jek­tas bus pa­teik­tas svars­ty­ti mo­kyk­loms, pe­da­go­gų pro­fe­si­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, so­ cia­li­niams par­tne­riams. Pro­jek­tas pa­reng­tas re­mian­ tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pe­da­ go­gų pa­tir­ti­mi ir ana­lo­giš­ku tei­ sės ak­tu. VD, BNS inf.

„„Įpa­rei­go­ji­mas: ŠMM tu­rės nu­baus­ti mi­li­jo­ni­nius pa­žei­di­mus pa­da­riu­sius as­me­nis. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Valdininkai švaistė turtą? Vals­ty­bės kont­ro­lė pro­ku­ro­rams per­da­vė me­džia­gą dėl ga­li­ mo pikt­nau­džia­vi­mo, tur­to iš­švais­ty­mo ir tar­ny­bos pa­rei­gų neat­li­ki­mo Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je (ŠMM) bei jai pa­val­ džio­se įstai­go­se. Be to, Vals­ty­bės kont­ro­lės spren­ di­m u ŠMM įpa­rei­go­ta at­l ik­ ti tar­ny­bi­nius pa­tik­ri­ni­mus ir per vals­ty­bi­nį au­di­tą nu­sta­ty­tus pa­ žei­d i­m us pa­d a­r iu­s ius as­m e­n is pa­trauk­ti tar­ny­bos ar draus­mi­nėn at­sa­ko­my­bėn. Vals­ty­bės kont­ro­lė pra­ne­šė at­ li­ku­si 2011 m. ŠMM fi­nan­si­nį au­ di­tą. „Nus­ta­tė­me, kad mi­nis­te­ri­ja ir jai pa­val­džios įstai­gos dau­giau­ sia pa­žei­di­mų pa­da­rė vyk­dy­da­mos in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus ir pa­si­ra­šy­ da­mos su­tar­tis, nes ne­si­lai­kė Vie­ šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo, ne­tin­ka­mai tvar­kė ap­skai­tą, o už kai ku­rias su­ teik­tas pa­slau­gas ne­ga­vo pa­ja­mų“, – sa­kė vals­ty­bės kont­ro­lie­rė Gied­ rė Šve­die­nė. Au­di­to­riai nu­sta­tė, kad ŠMM ne­vals­ty­bi­nėms re­li­gi­nėms mo­ kyk­loms ir Vil­ka­viš­kio vys­ku­pi­jos kul­tū­ros cent­rui asig­na­vi­mus pro­ gra­moms vyk­dy­ti sky­rė ne­si­va­do­ vau­da­ma tei­sės ak­tais, to­dėl ap­ skai­tos do­ku­men­tuo­se 3,943 mln. li­tų nu­ro­dy­ta ne pa­gal jų eko­no­ mi­nę pa­skir­tį. Taip pat klai­din­gai su­pla­na­vo ir sky­rė 5,342 mln. li­ tų sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­joms iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­goms fi­nan­suo­ti. Kai ku­rios mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios įstai­gos klai­din­gai į ap­skai­tą įtrau­

kė bib­lio­te­kų fon­dus, to­dėl vals­ty­ bės tur­to ba­lan­si­nė ver­tė ne­tiks­li. Au­di­to­riai tei­gia, jog ŠMM ne­pa­ kan­ka­mai kont­ro­lia­vo, kad pa­val­ džios įstai­gos tin­ka­mai tvar­ky­tų ap­skai­tą, nes nu­sta­ty­ta pa­si­kar­ to­jan­čių klai­dų įvai­rio­se ap­skai­ tos sri­ty­se.

Gied­rė Šve­die­nė:

Mi­nis­te­ri­ja ne­si­lai­ kė Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo, ne­tin­ka­ mai tvar­kė ap­skai­ tą, o už kai ku­rias su­ teik­tas pa­slau­gas ne­ga­vo pa­ja­mų.

Nus­ta­ty­ta, kad mi­nis­te­ri­ja pa­ da­rė reikš­min­gų Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pa­žei­di­mų. Nuo 2008 m. vyk­dy­da­ma in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą kom­piu­te­ri­nei įran­gai įsi­gy­ti ji su­ da­rė su­tar­tį su bend­ro­ve „Ai­de­ta“ ir nu­ma­tė su­mo­kė­ti 200 tūkst. li­ tų avan­są, nors pir­ki­mo do­ku­men­ tuo­se jis ne­bu­vo nu­ro­dy­tas. „Ai­ de­tai“ bank­ru­ta­vus, mi­nis­te­ri­ja

lai­ku ne­si­krei­pė į drau­di­mo bend­ ro­vę dėl nuo­sto­lių at­ly­gi­ni­mo, to­ dėl vals­ty­bei pa­da­ry­ta mi­nė­to dy­ džio ža­la. Taip pat nu­sta­ty­ta, kad mi­nis­te­ ri­jai pa­val­di Na­cio­na­li­nė M.K.Čiur­ lio­nio me­nų mo­kyk­la vals­ty­bės tur­tą val­dė, nau­do­jo ir juo dis­po­ na­vo nee­fek­ty­viai ir ne­ra­cio­na­ liai – sa­vo įsteig­toms ke­tu­rioms vie­šo­sioms įstai­goms pa­tal­pas iš­ nuo­mo­jo ne­skelb­da­ma kon­kur­ so, ne­skai­čia­vo mo­kes­čių už ko­ mu­na­li­nes pa­slau­gas, klai­din­gai ap­skai­čia­vo nuo­mpi­ni­gius, lei­do neat­ly­gin­ti­nai nau­do­tis mo­kyk­lai pri­klau­san­čiu tur­tu, ku­rį vie­šo­ sios įstai­gos nuo­mo­jo tre­tie­siems as­me­nims. Dėl ne­tei­sė­tos veik­los ir ne­ra­cio­na­laus tur­to nau­do­ji­mo per­nai mo­kyk­la ne­ga­vo 570 tūkst. li­tų, ku­riuos tu­rė­jo per­ves­ti į vals­ ty­bės biu­dže­tą. At­li­kus au­di­tą nu­sta­ty­tas ir vie­ nas ga­li­mas vie­šų­jų bei pri­va­čių­jų in­te­re­sų de­ri­ni­mo pa­žei­di­mas. ŠMM pra­ne­šė iš­tai­siu­si dau­ge­ lį Vals­ty­bės kont­ro­lės au­di­to iš­ va­do­se nu­ro­dy­tų trū­ku­mų, o kai ku­riuos au­di­to­rių prie­kaiš­tus pa­ va­di­no ne­pag­rįs­tais. Be to, Vals­ty­ bės kont­ro­lės pra­šo­ma pa­tiks­lin­ti au­di­to iš­va­das. VD inf.

Siū­lo bran­gin­ti al­ko­ho­lį Nuo ki­tų me­tų 2 pro­c. siū­lo­ma pa­ di­din­ti vi­so al­ko­ho­lio ak­ci­zo ta­ri­ fus, o su­rink­to­mis lė­šo­mis ke­ti­na­ ma fi­nan­suo­ti al­ko­ho­lio pre­ven­ci­ jos prie­mo­nes.

„„Griež­čiau: pa­gal siū­lo­mas re­ko­men­da­ci­jas kas­met rug­sė­jį į mo­kyk­

lą atė­ję moks­lei­viai ga­lės bū­ti leng­viau kont­ro­liuo­ja­mi mo­ky­to­jų. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

To­kias Al­ko­ho­lio kont­ro­lės įsta­ ty­mo pa­tai­sas Sei­me už­re­gist­ra­ vo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­ mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius An­ta­nas Ma­tu­las. Eti­lo al­ko­ho­lio ak­ci­zą siū­lo­ma pa­di­din­ti nuo 4416 li­tų iki 4504 li­tų už hek­to­lit­rą. Alaus ak­ci­zą par­la­men­ta­ras siū­lo kel­ti nuo 8,5 li­to iki 8,7 li­to, o silp­ nes­niems ne­gu 8,5 pro­c. vy­nui ir ki­tiems fer­men­tuo­tiems gė­ri­mams ak­ci­zas bū­tų pa­di­din­tas nuo 58 li­tų iki 59 li­tų už hek­to­lit­rą. Nuo 198 li­tų iki 202 li­tų už hek­ to­lit­rą siū­lo­ma pa­di­din­ti ir vy­no iš švie­žių vy­nuo­gių bei ki­tų fer­men­ tuo­tų gė­ri­mų ak­ci­zą.

Tar­pi­nių pro­duk­tų, ku­rių fak­ti­ nė tū­ri­nė al­ko­ho­lio kon­cent­ra­ci­ ja pro­cen­tais yra ne di­des­nė kaip 15 pro­c., ak­ci­zą siū­lo­ma pa­di­din­ti nuo 216 li­tų iki 220 li­tų už hek­to­lit­ rą pro­duk­to, o jei­gu di­des­nis stip­ ru­mas – nuo 304 li­tų iki 310 li­tų už hek­to­lit­rą pro­duk­to. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­ vas taip pat siū­lo su­kur­ti Vals­ty­bi­ nį svei­ka­tin­gu­mo fon­dą, iš ku­rio bū­tų fi­nan­suo­ja­mos vi­suo­me­nės svei­ka­tos stip­ri­ni­mo prie­mo­nės ir kuris leis­tų ma­žin­ti iš­lai­das, su­si­ ju­sias su lė­ti­nių nein­fek­ci­nių li­gų pa­da­ri­niais. Pa­sak A.Ma­tu­lo, to­ kio fon­do kū­ri­mas ir for­ma­vi­mas ne­bū­tų pre­ce­den­tas Lie­tu­vo­je, nes to­kiu prin­ci­pu su­da­ry­ti ir for­muo­ ja­mi Kū­no kul­tū­ros ir spor­to rė­mi­ mo bei Kul­tū­ros rė­mi­mo fon­dai. A.Ma­tu­lo tei­gi­mu, ak­ci­zus pa­di­ di­nus 2 pro­c., var­to­to­jai to­kio pa­

di­dė­ji­mo rea­liai ne­pa­jus­tų, o išau­ gu­sios pa­ja­mos į biu­dže­tą ga­lė­tų bū­ti skir­tos fon­dui, nea­ti­mant jų iš ki­tų ūkio ša­kų. Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­ men­to duo­me­ni­mis, 2011 m. vie­ nas ša­lies gy­ven­to­jas su­var­to­jo vi­ du­ti­niš­kai 11,9 lit­ro al­ko­ho­lio – 1 lit­ru dau­giau nei 2010 m. VD, BNS inf.

11,9 lit­ro

al­ko­ho­lio per­nai su­var­to­ jo vi­du­ti­nis sta­tis­ti­nis Lie­tu­vos gy­ven­to­jas.


5

penktaDIENIS, rugpjūčio 3, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

+0,30 %

204

–0,99 %

+1,30 %

Su­lai­kė ­ duo­dant ky­šį Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Vil­niaus val­dy­bos pa­rei­gū­nai ket­vir­ta­die­nio ry­tą su­ lai­kė „Či­li Hol­dings“ val­dy­bos pir­mi­nin­ką bei pa­grin­di­nį ją val­dan­čios bend­ro­vės „LTk Ca­ pi­tal“ ak­ci­nin­ką Ta­dą Ka­ro­są (nuo­tr.) ir gru­ pei pri­klau­san­čios įmo­nės fi­nan­si­nin­ką. Jie įta­ria­mi bank­ro­to ad­mi­nist­ra­to­riui pa­siū­ lę 30 tūkst. li­tų ky­šį. Pa­sak STT, pi­ni­gų su­ma per ke­lis kar­tus bu­vo per­duo­ta už ne­tei­sė­tą vei­ki­mą su­lai­ky­tų as­me­nų bend­ro­vių nau­dai.

mln. li­tų

gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio per­mo­kų šie­met grą­ži­no Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja.

diena.lt/naujienos/ekonomika

Valiutų kursai

De­ga­lų kai­nos

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,4092 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,3838 JAV do­le­ris 1 2,8194 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,8046 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9568 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,4154 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6797 Ru­si­jos rub­lis 100 8,6810 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8739

pokytis

+0,7685 % –0,2685 % +0,5277 % +0,1679 % –0,0464 % +0,3243 % +0,5544 % +0,2390 % +0,0244 %

Apie duo­nos bran­gi­mą – pu­se lū­pų Lie­tu­vo­je lau­kia­ma re­kor­di­nio grū­dų der­liaus, ta­čiau di­džiu­lė pa­sau­li­nė pa­ klau­sa ke­lia su­pir­ki­mo kai­nas. Kai ku­ rie mil­tų ir mil­ti­nių pro­duk­tų tie­kė­jai par­ duo­tu­vėms jau pra­ne­šė, kad ruo­šia­si bran­gin­ti pro­duk­ci­ją. Jo­li­ta Ma­žei­kie­nė j.mazeikiene@diena.lt

Gel­bė­sim pa­sau­lį

Pra­si­dė­ju­si ja­vap­jū­tė ūki­nin­kus džiu­gi­na. At­ro­do, der­lius ge­ras ir jo bus daug. Že­mės ūkio mi­nis­ te­ri­ja pro­gno­zuo­ja, kad ūki­nin­kai šie­met tu­rė­tų pri­kul­ti re­kor­di­nį grū­dų der­lių – apie 4 mln. to­nų. Ta­čiau duo­nos val­gy­to­jų re­kor­ di­nis grū­dų kie­kis ne­tu­rė­tų džiu­ gin­ti, nes di­des­nis der­lius duo­nos neat­pi­gins. Grū­dų kai­nas le­mia ne vi­daus var­to­ji­mo, o pa­sau­li­nės ten­den­ci­jos, nu­le­mia­mos grū­dų pre­ky­bos bir­žos. Dau­giau nei pu­sę šie­met Lie­tu­vo­je už­de­rė­ju­sio der­ liaus (2,5 mln. to­nų) pla­nuo­ja­ma eks­por­tuo­ti į už­sie­nio ša­lis, kur dėl saus­rų ki­lo žai­biš­ka pa­klau­sa.

Al­ber­tas Gap­šys:

Už­ten­ka tik dis­ku­si­ jų, kad grū­dų kai­nos au­ga, – tiek ma­lū­nai, tiek ke­pė­jai iš­kart pra­de­da kel­ti pro­ duk­ci­jos kai­nas. Saus­ra siau­bia JAV, Ru­si­jos, Uk­ rai­nos ir Ka­zachs­ta­no pa­sė­lius. Tei­gia­ma, kad JAV, ku­rios yra di­ džiau­sios pa­sau­lio grū­dų eks­por­ tuo­to­jos, už­klu­po di­džiau­sia saus­ ra per pa­sta­ruo­sius 50 me­tų. Jau pa­skelb­tos pro­gno­zės tei­gia, kad ame­ri­kie­čiai pra­ras iki 30 pro­c. vi­ so grū­di­nių kul­tū­rų der­liaus. Saus­ra skau­džiai pa­lie­tė ir Ru­ si­ją, ji sa­vo pro­gno­zes pri­kul­ti 94 mln. to­nų ja­vų jau su­ma­ži­no iki 85 mln. to­nų. Pag­rin­di­nė­se ja­vų eks­ por­to ša­ly­se kait­ri sau­lė de­gi­na ir pa­ša­ri­nes kul­tū­ras, to­dėl tik lai­ ko klau­si­mas, ka­da pra­dės kil­ti ne tik mil­ti­nių pro­duk­tų, bet ir mė­ sos kai­nos. Ne­tu­rė­tų, bet brangs­ta

Į pa­sau­li­nes ten­den­ci­jas kiek­vie­ ną die­ną rea­guo­ja­ma ir Lie­tu­vo­je. Šiuo me­tu už to­ną aukš­čiau­sios rū­šies kvie­čių su­pir­kė­jai ūki­nin­ kams mo­ka 810–850 li­tų, už pir­ mos rū­šies ru­gius – 590–690 li­ tų, mie­žiai su­per­ka­mi po 690–710

li­tų už to­ną. Šiuo me­tu už to­ną kvie­čių mo­ka­ma maž­daug 100 li­ tų dau­giau nei ja­vap­jū­tės iš­va­ka­ rė­se lie­pos pa­bai­go­je. Per­nai to­ kiu pat me­tu kai­nos bu­vo ge­ro­kai ma­žes­nės: už to­ną kvie­čių per­nai rugp­jū­čio pra­džio­je mo­kė­ta 650– 700 li­tų, už ru­gius – 540–610 li­ tų, mie­žius – 560–570 li­tų. To­dėl ūki­nin­kai ne­sku­ba su­da­ry­ti grū­dų su­pir­ki­mo su­tar­čių ir dar lau­kia aukš­tes­nių su­pir­ki­mo kai­nų. Lie­tu­vos ag­ra­ri­nės eko­no­mi­ kos ins­ti­tu­to Pro­duk­tų rin­ko­ty­ros sky­riaus ve­dė­jas Al­ber­tas Gap­ šys at­krei­pė dė­me­sį, kad ga­lu­ti­nė mil­ti­nių pro­duk­tų kai­na var­to­to­jui ma­žiau­siai pri­klau­so nuo žem­dir­ bių, t. y. grū­dų su­pir­ki­mo kai­nų. „Pap­ras­tai žem­dir­bio da­lis duo­ nos kai­no­je su­da­ro 15–18 pro­c., to­dėl net ky­lant grū­dų su­pir­ki­mo kai­nai duo­na ne­tu­rė­tų brang­ti. Ir per­nai tam tik­ru lai­ko­tar­piu grū­dai bu­vo su­per­ka­mi šiuo me­tu esan­ čio­mis kai­no­mis. Taigi dėl grū­dų bran­gi­mo duo­nos kaina ne­tu­rė­ tų la­bai kil­ti“, – tei­gė pa­šne­ko­vas. Ta­čiau, A.Gap­šio įsi­ti­ki­ni­mu, grū­ dų su­pir­ki­mo kai­nų pa­ki­li­mo pre­ teks­tu šie­met bran­gin­da­mi mil­ti­ nius pro­duk­tus pa­si­nau­dos ke­pė­jai ir pre­ky­bi­nin­kai. „Yra bu­vę at­ve­jų, kai maž­me­ni­nė duo­nos kai­na pa­bran­go grei­čiau, nei bu­vo pra­dė­ti su­pirk­ti grū­dai. Už­ten­ka tik dis­ku­si­jų, kad grū­dų kai­nos au­ga, – tiek ma­lū­nai, tiek ke­pė­jai iš­kart pra­de­da kel­ti pro­ duk­ci­jos kai­nas. Nors ne­re­tai rea­ laus pa­grin­do di­din­ti kai­nas net nė­ra“, – pa­ti­ki­no A.Gap­šys. Pak­laus­tas, dėl ko­kių prie­žas­čių praė­ju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je juo­da duo­na pa­bran­go be­veik 4 pro­c., A.Gap­šys neat­me­tė ga­li­my­bės, kad dėl ja­vap­jū­tės pra­džio­je su­ki­ lu­sių grū­dų su­pir­ki­mo kai­nų. Iš­va­dų dar ne­da­ro

Bend­ro­vės „Vil­niaus duo­na“ rin­ ko­da­ros va­do­vas Ed­vi­nas Ab­ ru­kai­tis sa­kė, kad dar per anks­ti rea­guo­ti į pa­sau­li­nes ten­den­ci­jas. „Šiuo me­tu dar ne­da­ro­me iš­va­dų. Grū­dų su­pir­ki­mo kai­na šiek tiek ky­la, ta­čiau da­bar­ti­nis po­ky­tis dar ne­nu­le­mia mū­sų spren­di­mo keis­ ti kai­no­da­rą. Jei­gu po­ky­čiai bus reikš­min­gi ir mes tu­rė­si­me ža­lia­ vą pra­dė­ti pirk­ti daug bran­giau,

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,92

4,61

2,37

„Kvis­ti­ja“

4,82

4,52

2,37

„Va­koil“

4,89

4,57

2,39

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta89,12 dol. už 1 brl. 106,89 dol. už 1 brl.

Rek­la­mos įsta­ty­mą nu­ma­ty­ta griež­tin­ti

Ma­ri­ja Bart­ke­vi­čiū­tė

NOR­DIA BAUB­LYS & PART­N ERS

V

„„ Glo­ba­lu: pa­sau­li­nės grū­dų der­liaus su­ma­žė­ji­mo ir su­pir­ki­mo kai­nų

pa­di­dė­ji­mo ten­den­ci­jos tu­rė­tų at­si­liep­ti ir lie­tu­viš­kos duo­nos kai­nai. 

tuo­met bū­si­me pri­vers­ti per­žiū­ rė­ti ir kai­no­da­rą. Šiuo me­tu to­kio po­rei­kio nė­ra“, – sa­kė E.Ab­ru­ kai­tis. Pa­sak jo, duo­nos ir jos pro­ duk­tų kai­na ga­lu­ti­niam var­to­to­jui svy­ruo­ja dėl kon­ku­ren­ci­nės ap­lin­ kos, o ne dėl grū­dų kai­nos. Grū­dų per­dir­bė­jai kol kas taip pat ky­lan­čias grū­dų su­pir­ki­mo kai­nas tik ste­bi. Kaip sa­kė Lie­tu­vos grū­dų per­dir­bė­jų aso­cia­ci­jos vyk­ do­mo­ji di­rek­to­rė Da­lia Sta­siū­nie­ nė, se­zo­no me­tu grū­dų kai­nos ga­li ir kil­ti, ir kris­ti, o ga­liau­siai sta­bi­ li­zuo­sis ir ne­vir­šys praė­ju­sių me­tų kai­nos vi­dur­kio. „Sun­ku pro­gno­ zuo­ti, bet il­ga­me­tė pa­tir­tis kuž­da, kad taip ga­li bū­ti“, – sa­kė ji. Tie­kė­jai jau už­si­me­na

Ta­čiau kai ku­rie tie­kė­jai pre­ky­bi­ nin­kus jau in­for­ma­vo, kad mil­tų, duo­nos ir ki­tos mil­ti­nės pro­duk­ ci­jos kai­nos pa­di­dės. Kaip sa­kė pre­ky­bos tink­lo „Nor­ fa“ at­sto­vas spau­dai Da­rius Ry­ liš­kis, tie­kė­jai jau pra­ne­šė, kad pro­duk­ci­ja brangs, ta­čiau dar ne­ su­konk­re­ti­no, kiek ir ka­da. „Apie kai­nų po­ky­čius tu­ri­me ži­no­ti iš anks­to, kad ga­lė­tu­me jiems pa­si­

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

ruoš­ti. To­dėl jei­gu mums duo­ną tieks bran­ges­nę, tai dar ne­reiš­kia, kad ji pa­brangs ga­lu­ti­niam var­to­ to­jui. Ga­li bū­ti, kad „Nor­fa“ kom­ pen­suos kai­nų pa­di­dė­ji­mą“, – sa­ kė D.Ry­liš­kis. Pre­ky­bos tink­lai „Ma­xi­ma“ ir „Ri­mi“ dar nė­ra ga­vę ofi­cia­lių pra­ ne­ši­mų dėl kai­nų po­ky­čių. „Kol kas gir­dė­ti tik spė­lio­nės apie bū­si­mą si­ tua­ci­ją. Ta­čiau ka­dan­gi der­lius šiuo me­tu tik pra­de­da­mas im­ti, ga­lu­ti­nė si­tua­ci­ja tu­rė­tų išaiš­kė­ti per ke­lias sa­vai­tes“, – sa­kė Ol­ga Ma­laš­ke­vi­ čie­nė, bend­ro­vės „Ma­xi­ma LT“ at­ sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne.

Ru­gi­nės duo­nos kai­nos struk­tū­ra* Da­lis

Proc.

Žem­dir­bio

12,3

Ma­lū­no

7,8

Ke­pyk­los

43,2

Pre­ky­bi­nin­ko

19,3

Vals­ty­bės (PVM)

17,4

* 2012 m. ko­vas Šal­ti­nis: Ag­ra­ri­nės eko­no­mi­kos ins­ti­tu­tas

i­sai ne­se­niai įre­gist­ruo­ tos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos rek­la­mos įsta­ty­mo pa­tai­ sos. Pab­rėž­ti­na, kad įsta­ ty­mo pro­jek­te nu­ma­ty­ti ir konk­re­ ti­zuo­ti išo­ri­nės rek­la­mos įren­gi­mo rei­ka­la­vi­mai. Ja­me ge­ro­kai pla­čiau ap­ra­šy­ti drau­di­mai įren­giant išo­ri­ nę rek­la­mą, lei­di­mo (ne)iš­da­vi­mo tvar­ka ir są­ly­gos, taip pat nu­ma­ty­ti lei­di­mo pa­nai­ki­ni­mo at­ve­jai. Toks de­ta­li­za­vi­mas ver­tin­ti­nas tei­gia­ mai, nes aiš­ku­mas nau­din­gas tiek vers­lui, tiek pri­žiū­rin­čioms ins­ti­ tu­ci­joms. Be ki­ta ko, įsta­ty­mo pro­jek­te aiš­ kiau api­brė­žia­ma rek­la­mos prie­ žiū­ros ins­ti­tu­ci­jų kom­pe­ten­ci­ja, t. y. aiš­kiai nu­ro­dy­ta, ku­rios ins­ti­ tu­ci­jos pri­žiū­ri, kaip įgy­ven­di­na­mi konk­re­tūs įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mai. Be abe­jo­nės, toks prie­žiū­ros įstai­ gų at­ri­bo­ji­mas ga­li lem­ti ge­res­nę spe­cia­li­za­ci­ją ir su­pra­ti­mą, ta­čiau neat­me­ta­ma ti­ki­my­bė, kad tarp ins­ti­tu­ci­jų kils ne­su­sip­ra­ti­mų. Ne­ma­žai pa­da­ry­ta pa­kei­ti­mų skirs­ny­je, reg­la­men­tuo­jan­čia­me at­sa­ko­my­bę už rek­la­mos įsta­ty­me nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mus. Bū­tent es­mi­nis pa­kei­ti­mas yra tai, kad pra­plės­tos at­sa­ko­my­bės tai­ky­ mo ri­bos. Ga­lio­jan­čio­je re­dak­ci­jo­je nu­ma­ ty­ta, jog nuo 1 tūkst. iki 30 tūkst. li­tų bau­da tai­ko­ma už klai­di­nan­ čios ar ne­lei­džia­mos ly­gi­na­mo­sios rek­la­mos nau­do­ji­mą, o šiuo at­ve­ ju bau­da nu­ma­ty­ta ir už ki­tų įsta­ ty­mo nor­mų ne­si­lai­ky­mą. Pab­ rėž­ti­na, kad 120 tūkst. bau­da bu­vo tai­ko­ma, jei pa­žei­di­mai dėl klai­di­ nan­čios ar ly­gi­na­mo­sios rek­la­mos pa­da­ry­ti sun­ki­nan­čio­mis ap­lin­ky­ bė­mis. Įsi­ga­lio­jus nau­jam įsta­ty­ mui to­kio dy­džio bau­dą bus ga­li­ ma tai­ky­ti, jei pa­žei­di­mai pa­da­ry­ti pa­kar­to­ti­nai per vie­nus me­tus nuo bau­dos pa­sky­ri­mo die­nos. Pab­rėž­ti­na, kad bau­dų su­griež­ ti­ni­mas ga­li pa­dė­ti pa­žei­di­mų pre­ ven­ci­jai, bet tu­rint ome­ny­je, kad ski­ria­ma pa­pras­tai įsta­ty­mo nu­sta­ ty­tų san­kci­jų vi­dur­kis, bau­dų pa­ di­di­ni­mas kar­tais ga­li reikš­ti rea­lių bau­dų pa­di­di­ni­mą ir vers­lo su­žlug­ dy­mą.


6

penktADIENIS, rugpjūčio 3, 2012

nuomonės

Lie­tu­vos nuo­sta­ta – auk­so vi­du­rys

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Kaip kan­di­da­tas po pa­sau­lį ke­lia­vo Valentinas Beržiūnas

J

ei iki šiol pa­sau­ly­je vis dar vyk­t ų Šal­ta­sis ka­ras, res­ pub­l i­ko­nas Mit­tas Rom­ ney ne­t u­rė­t ų sau ly­g ių. Kaip koks Ro­nal­das Rea­ga­nas. Tie­sa, R.Rea­ga­no re­to­r i­ka bu­vo ge­ro­k ai skam­b es­nė, o M.Rom­ ney, de­ja, ne­ga­l i sau leis­ti Ru­si­jos pa­va­din­ti blo­g io im­pe­ri­ja. Bet tai – ne bė­da. Vis­g i ir neaiš­k u, ko­dėl res­pub­l i­ ko­nas Ru­si­ją va­d i­na geo­po­l i­t i­ne JAV prie­ši­n in­ke. Ar jam iš tie­sų taip at­ro­do? Ar tai – ban­dy­mas įgel­t i Ba­rac­k ui Oba­m ai ir de­ mok­ra­t ų „per­k ro­vi­mo“ po­l i­t i­kai? O gal ban­dy­mas vėl su­ža­vė­ti kai ku­r iuos Ry­tų ir Vi­du­rio Eu­ro­pos po­li­ti­kus?

M.Rom­ney nie­ko nau­ ja ar juo­lab vil­tin­ga len­ kams nei pa­sa­kė, nei pa­ža­dė­jo. Tie­s a, vi­s i res­pub­l i­ko­nai prieš rin­k i­mus žars­to­s i pa­n a­š io­m is „skam­bio­mis“ dek­la­ra­ci­jo­mis. Kaž­ko­dėl jiems at­ro­do, kad Šal­ to­jo ka­ro re­to­r i­ka už­sie­nio po­li­ti­ ko­je – tin­ka­m iau­sias gink­las pa­ verg­ti šir­dis. Sun­k u kal­b ė­t i apie M.Rom­ney ir jo ko­man­dos mo­ty­v us, ta­čiau bent jau iš šo­no at­ro­do, kad jo pa­ žiū­ros – sens­te­lė­ju­sios. O gal, jei tiks­liau, – ne lai­ku ir ne vie­to­je. Ki­ta ver­tus, vie­na – ką sa­kai prieš rin­ki­mus, ki­ta – ką iš tie­sų vei­ki Bal­ tuo­siuo­se rū­muo­se. Tra­di­ciš­kai Ame­ri­kos už­sie­nio po­li­ti­kos gai­rės ne­kin­ta su­lig nau­ju pre­zi­den­tu. Vis­g i JAV tu­r i pri­si­tai­ky­ti prie ki­ tų ša­l ių už­sie­n io po­l i­t i­kos. Ne­ nuos­ta­bu, kad Len­k i­jo­je M.Rom­ ney ne­bu­vo su­t ik­tas kaip koks pra­na­šas, pa­skel­bęs ži­nią, ku­rios Len­k i­ja taip „lau­kė“. Kai ku­r iems Len­k i­jos, o ir ki­tų re­ gio­no ša­l ių konk­re­t iems vei­kė­ jams Ru­si­jos de­mo­ni­za­vi­mas iki šiol lie­ka vie­nas svar­biau­sių už­ siė­mi­mų, kai kal­ba­ma apie už­sie­ nio po­l i­ti­ką. Jiems, aiš­k u, M.Rom­ney kal­bos pa­t in­ka ir jie to ne­sle­pia. Tai, ži­

no­ma, jų rei­ka­las. O ki­tiems, pra­gma­tiš­kes­nio to­no, Ru­si­ja – tie­siog vals­ty­bė kai­my­nė. Ži­no­ma, su sa­ vo in­te­re­sais, vi­d i­nė­m is su­bti­ly­ bė­mis, ta­čiau ne „prie­šas“, o „par­ tne­ris“ – gal sun­ko­kas, ta­čiau par­ tne­ris. Toks par­tne­ris, kaip tos pa­ čios JAV, Vo­k ie­ti­ja, Pran­cū­zi­ja ar Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė. Kad ir kaip bū­t ų, šis pa­svars­t y­ mas – ne apie Len­k i­jos už­sie­n io po­l i­t i­ką. M.Rom­ney nie­ko nau­ja ar juo­lab vil­tin­ga len­kams nei pa­ sa­kė, nei pa­ža­dė­jo. To­dėl ir šis vi­ zi­tas – ne itin įdo­mus. Ži­no­ma, jei M.Rom­ney tap­tų JAV pre­zi­den­tu, gal­būt Var­šu­va ga­lė­ tų ti­kė­tis ko nors mai­nais (nai­kin­ tu­v ų ar „Pat­r io­t ų“) į „stra­te­g i­nę“ drau­gys­tę ar pa­na­šiai. Kas ži­no... Ki­to­j e sto­te­lė­j e, į ku­r ią už­s u­ ko prieš Len­k i­ją, – Je­r u­za­lė­je – M.Rom­ney ir­g i ne­pa­sa­kė nie­ko nau­ja, ko ne­bū­t ų kal­bė­ję ki­t i bu­ vę kan­di­da­tai į JAV va­do­vus. Nie­kam ne pa­slap­tis, kad per rin­ ki­mų kam­pa­n i­ją svar­bios ne tik idė­jos, bet ir fi­nan­si­nė rin­k i­mų kam­pa­ni­jos si­tua­ci­ja. Taip, Je­r u­za­lę M.Rom­ney pa­va­ di­no Iz­rae­l io sos­t i­ne. Ar tai reiš­ kia, jog M.Rom­ney ke­t i­na da­r y­t i vis­ką, kad šis jo pa­ža­das Iz­rae­liui iš­si­pil­dy­tų? Var­gu... Ofi­cia­l iai, jei taps JAV pre­z i­den­ tu, res­pub­li­ko­nas, kaip ir ki­ti JAV pre­z i­den­t ai, ma­t yt, to­l iau dek­ la­r uos sa­vo sim­b o­l i­nę pa­ra­mą ir pa­les­t i­n ie­čiams ir to­l iau rems va­d i­na­mą­sias Iz­rae­l io ir Pa­les­t i­ nos tai­kos „de­r y­bas“. Tad pa­les­ ti­n ie­čiams nė­ra ko pyk­t i, kad ir šį kar­tą ta­po rek­la­m i­nės ak­ci­jos au­ko­mis. Ga­liau­siai – juo­k in­ga, ta­čiau dau­ giau­sia dė­me­sio M.Rom­ney su­ lau­kė net ne Len­k i­jo­je ar Je­ru­za­ lė­je, o Di­d žio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. Pa­reiš­kęs, kad bri­tai ne­pa­si­ruo­šė olim­pi­nėms žai­dy­nėms, M.Rom­ ney su­lau­kė kan­daus at­sa­ko. „Gir­dė­jo­te, yra vie­nas vy­r u­kas, var­du Mit­tas Rom­ney, no­r in­t is su­ž i­no­t i, ar mes pa­s i­r uo­š ę. Ar mes pa­si­r uo­šę?“ – su­šu­ko Lon­ do­no me­ras Bo­r i­sas John­so­nas kreip­da­ma­sis į 60 tūkst. žmo­nių, su­si­rin­ku­sių į Lon­do­no Haid par­ ke olim­pia­dos ati­da­ry­mo iš­va­ka­ rė­se su­reng­tą kon­cer­tą. Bri­t ų prem­je­ras Da­v i­das Ca­me­ ro­nas į res­pub­l i­ko­no „įžval­gas“ taip pat rea­ga­vo su šyp­se­na vei­ de: „Mes ren­g ia­me olim­pi­nes žai­ dy­nes vie­na­me jud­r iau­sių, ak­ ty­v iau­s ių, la­biau­s iai kles­t in­č ių mies­t ų pa­sau­ly­je. Ži­no­ma, olim­ pi­nes žai­dy­nes bū­tų leng­viau su­ reng­ti vi­siš­ka­me už­kam­py­je.“

„„Bal­sas: „Ma­nau, kad tai pa­ti ci­niš­kiau­sia ap­gau­lė jau ne kar­tą ir taip ap­gau­tų Lie­tu­vos žmo­nių“, – nau­jos elekt­ri­

nės sta­ty­bos pro­jek­tą ver­ti­na V.Ro­ma­no­vas. 

Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas

P

o­li­ti­niais tiks­lais vi­sos par­ ti­jos pa­si­nau­do­jo, ap­ga­vo ir pa­li­ko li­ki­mo va­liai Vi­sa­gi­ną, ku­rio ato­mi­nės ener­ge­ti­kos spe­cia­lis­tai ap­rū­pi­no pi­gia elekt­ros ener­gi­ja ne tik Lie­tu­vą, bet ir kai­my­ nus, at­ne­šė ne­ma­žai nau­dos ša­liai. Vė­liau vi­sos par­ti­jos, pa­tai­kau­ da­mos už­sie­nio in­te­re­sams, pa­ša­li­ no Vi­sa­gi­no ato­mi­nę elekt­ri­nę kaip Va­ka­rų ener­ge­ti­nės rin­kos kon­ku­ ren­tę. Ma­nau, kad tai pa­ti ci­niš­kiau­sia ap­gau­lė jau ne kar­tą ir taip ap­gau­tų vi­sos Lie­tu­vos žmo­nių. Lai­kas, ka­i bu­vo ga­li­ma koo­pe­ruo­ tis su kai­my­nais ko­vo­jant už ener­ ge­ti­nę rin­ką, nu­si­kals­ta­mai pra­leis­ tas. Bal­ta­ru­si­ja ir Ka­li­ning­ra­do sri­tis jau nu­spren­dė sta­ty­ti sa­vo ato­mi­nes elekt­ri­nes. Lie­tu­vos atominė elek­ trinė bus pa­pras­čiau­siai ne­ren­ta­bi­li ir ne­kon­ku­ren­cin­ga. Pa­tys Vi­sa­gi­no gy­ven­to­jai juo­kia­si iš vis­ką ža­dan­čių po­li­ti­kų ir ši­to pro­ jek­to. Net jei­gu bū­tų ga­li­ma pa­leis­ti su­stab­dy­tą reak­to­rių ir ne­skai­čiuo­ti in­ves­ti­ci­jų, elekt­ros sa­vi­kai­na vis tiek būtų di­des­nė, nei per­kant rin­ko­je. O jei­gu už mil­ži­niš­kus pi­ni­gus ja­ po­nai pa­sta­tys nau­ją, bet la­biau­siai

Vaidoto Grigo, Tomo Lukšio (BFL) nuotr.

pa­se­nu­sios konst­ruk­ci­jos ato­mi­nę elekt­ri­nę, tai jos pa­ga­min­ta elekt­ros ener­gi­ja bus pa­ti bran­giau­sia Eu­ro­ po­je. Kam ji bus rei­ka­lin­ga – mįs­lė. Ma­nau, kad ši­tą pro­jek­tą stu­mia nu­si­kal­tė­liai, ku­rie ne­bi­jo nei Die­vo, nei vel­nio. Jie ir to­liau nai­ki­na Lie­tu­ vą pa­gal tik jiems ži­no­mą pla­ną, bi­jo, kad ne­pa­si­kar­to­tų is­to­ri­ja, kai kar­ tu su kai­my­nais bu­vo su­triuš­kin­tas Teu­to­nų or­di­nas ir Že­mai­ti­ja iš­plėš­ ta iš kry­žiuo­čių le­te­nų.

Ma­nau, kad ši­tą pro­ jek­tą stu­mia nu­si­kal­ tė­liai, ku­rie ne­bi­jo nei Die­vo, nei vel­nio.

Štai ko bi­jo Va­ka­rai – stip­rios ir ne­prik­lau­so­mos vals­ty­bės, bend­ra­ dar­biau­jan­čios su Ry­tų kai­my­nais, to­dėl ją ne­pa­liau­ja­mai en­gia ir ku­ria nea­py­kan­tos at­mos­fe­rą. Mū­sų po­li­ti­kai, pa­tai­kau­da­mi Va­ ka­rų va­liai, at­lie­ka pro­vo­ka­to­rių vaid­me­nį, kad tik Lie­tu­va ne­si­koo­ pe­ruo­tų su Ry­tų kai­my­nais. Taip jie pa­smer­kė Lie­tu­vą pri­vers­ti­nai pa­si­ ša­lin­ti iš ato­mi­nės ener­ge­ti­kos ša­lių

gru­pės, į ku­rią grįž­ti bus neį­ma­no­ ma. Štai ko­dėl mus vi­sus tuos me­ tus gąs­di­no Ru­si­ja iš­kry­pė­liai, ku­ riuos pa­sam­dė tie, kas ne­ma­to atei­ ty­je Bal­ti­jos ša­lių kaip sa­va­ran­kiš­kų vals­ty­bių. To­dėl su­nai­ki­no vi­są pra­ mo­nę ir že­mės ūkį, to­dėl ir žmo­nės pa­lie­ka tė­vy­nę, kad sa­vo­je ša­ly­je jų vai­kai ne­bū­tų sve­ti­mi. Stra­te­gi­nė Lie­tu­vos nuo­sta­ta tu­ ri bū­ti auk­so vi­du­rys – neut­ra­li, pa­ lai­ky­ti drau­giš­kus san­ty­kius su Va­ ka­rais ir Ry­tais. Po­li­ti­ka kaip šu­ne­liui čiau­dint ska­ly­ti ant dramb­lio mums kai­nuo­ja la­bai bran­giai. Da­ly­vau­jant ato­mi­nės ener­gi­jos ga­my­bo­je rei­kia koo­pe­ruo­tis ar­ba su Bal­ta­ru­si­ja, ar­ ba su Ru­si­ja – ki­to ke­lio nė­ra. Po­li­ti­niai triu­kai su pa­ža­dais ap­ gau­tiems ir ap­vog­tiems Vi­sa­gi­no gy­ ven­to­jams juo­kin­gi, kaip juo­kin­gi ir pa­tys tie po­li­ti­kai. Ar ne ge­riau pa­ sa­ky­ti žmo­nėms tie­są, kol jie dar ne­ pra­ra­do sa­vo kva­li­fi­ka­ci­jos ir ga­li su­ si­ras­ti dar­bą ki­tur? Ar mes gal­vo­ja­me apie to­kius spe­cia­lis­tus ir iš tik­rų­jų no­ri­me juos iš­sau­go­ti, ku­riuos vė­liau su­rink­ti Lie­tu­va bus ne­pa­jė­gi. Šian­dien rei­kia pa­reng­ti in­ves­ti­ci­ jų ir aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų ga­my­bos pro­gra­mą ir su­kur­ti leng­va­tas šiam kraš­tui.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt

„Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386

VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAI: Stasys Gudavičius – 219 1371 Ignas Jačauskas – 219 1372 MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Jolita Mažeikienė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388

PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Margarita Vorobjovaitė – 219 1384 REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 261 3653 PRENUMERATOS SKYRIUS: PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688 261 1688


8

penktADIENIS, rugpjūčio 3, 2012

pasaulis

8

žmo­nes mir­ti­nai su­badė pei­liu gink­luo­tas paaug­lys Ki­ni­jos Liao­nin­go pro­vin­ci­jo­je.

Suėmė te­ro­ris­tus

Nau­jos san­kci­jos

Is­pa­ni­jos po­li­ci­ja pie­ti­nia­me Ka­di­so mies­ te su­ėmė tris įta­ria­mus tarp­tau­ti­nio te­ro­ ristų tink­lo „Al Qae­da“ na­rius – du čečė­ nus ir vieną Tur­ki­jos pi­lietį. Jie areš­tuo­ja­ mi turė­jo sprog­menų ir nuo­dų. Ma­no­ma, kad šie trys vy­rai bu­vo mo­ky­ti „Al Qae­ dos“ sto­vyk­lo­je Pa­kis­ta­ne ir bu­vo sprog­ menų bei nuo­dų ga­my­bos eks­per­tai. Ma­ no­ma, kad jie pla­na­vo įvyk­dy­ti iš­puolį ku­ rio­je nors ki­to­je Eu­ro­pos ša­ly­je.

JAV Kong­re­sas tre­čia­dienį pri­tarė nau­joms„ san­kci­joms Ira­nui, kad būtų baud­žia­mi ban­kai, drau­di­mo bend­rovės ir vežė­jai, „ pa­de­dan­tys Te­he­ra­nui par­duo­ti naftą. Jei­ gu pre­zi­den­tas šį įsta­ty­mą pa­si­ra­šys, jis pa­pil­dys san­kci­jas pre­ky­bai naf­ta, ku­rios bu­vo priim­tos gruodį ir pri­vertė Ja­po­niją, Pietų Korėją, In­diją ir ki­tas ša­lis ma­žiau pirk­ti naf­tos iš Ira­no. Dėl san­kcijų jis „ kas­dien ne­ten­ka 133 mln. do­le­rių.

Lon­do­nas šal­tai pa­si­ti­ko V.Pu­tiną Pir­mas per sep­ty­ne­rius me­tus Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no vi­zi­tas į Lon­doną su­laukė kritiškos reak­ci­jos. Abe­jin­gos ne­li­ko ir mu­zi­kos žvaigždės. Pra­šo sąži­nin­go teis­mo

Jar­vis Coc­ke­ris iš grupės „Pulp“, Pe­te’as Towns­hen­das, Mart­ha Wainw­right, Nei­las Ten­nan­tas iš „Pet Shop Boys“ ir dar aš­tuo­ni ži­ no­mi Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos mu­zi­ kan­tai per laik­raštį „The Ti­mes“ kreipė­si į Ru­si­jos va­dovą su ra­gi­ ni­mu jį už­tik­rin­ti sąži­ningą teismą trims mer­gi­noms iš pankų grupės „Pus­sy Riot“.

Ga­ris Kas­pa­ro­vas: Jei­gu V.Pu­ti­nui būtų pa­sakę, kad jam teks stebė­ti olim­piadą na­ muo­se, tai būtų bu­vu­ si tik­ra per­galė prie­š olim­pinę veid­mai­ nystę.

Na­dež­da To­lo­ko­ni­ko­va, Ma­ri­ ja Alio­chi­na ir Je­ka­te­ri­na Sa­mu­ce­ vič Mask­vo­je tei­sia­mos už tai, kad va­sa­rio pa­bai­go­je at­ėjo į sos­tinės Kris­taus Iš­ga­ny­to­jo ka­tedrą ir, už­ sidė­ju­sios kau­kes, su­rengė „pank­ pa­mal­das“ su dai­na „Die­vo Mo­ti­ na, Pu­tiną iš­va­ryk“. Ak­ci­jos vaiz­do siu­že­tas bu­vo įdėtas į in­ter­netą ir su­kėlė daug at­gar­sių vi­suo­menė­je. „Mes la­bai su­si­rūpinę dėl to, kaip su jo­mis („Pus­sy Riot“ da­lyvė­mis – red. pa­st.) el­gia­ma­si po areš­to ir vyks­tant teis­mui, – ra­šo britų mu­ zi­kan­tai laiš­ke V.Pu­ti­nui. – Turė­ti ki­to­kią nuo­monę yra teisė bet ku­

rio­je de­mok­ra­tiš­ko­je ša­ly­je, ir sep­ ty­ne­rių metų kalė­ji­mo bausmė yra ne­pro­por­cin­gai di­delė to­kiam, mūsų nuo­mo­ne, ab­sur­diš­kam kal­ti­ni­mui, kaip „chu­li­ga­niz­mas re­li­ginės nea­ py­kan­tos mo­ty­vais“. Esa­me ypač su­si­rūpinę dėl pa­starųjų pra­ne­ šimų, kad mer­gi­nos ne­gau­na mais­ to, o teis­me lai­ko­mos nar­ve. Tvir­ tai ti­ki­me, kad me­ni­nin­ko vaid­muo yra vyk­dy­ti teisėtą po­li­tinį pro­testą ir ko­vo­ti už žod­žio laisvę.“ Be mu­zi­kantų, pa­si­ra­šiu­sių šį laišką, pa­si­pik­ti­nimą reiškė ir ki­ ti ži­no­mi at­likė­jai. Stin­gas kal­ti­ ni­mus pa­va­di­no pa­si­šlykštė­ti­nais, o grupės „Red Hot Chi­li Pep­pers“ so­lis­tas Ant­ho­ny Kie­dis per kon­ certą Mask­vo­je už­sidė­jo marš­kinė­ lius su už­ra­šu „Pus­sy Riot“. Dve­jo­pi stan­dar­tai?

V.Pu­ti­no vi­zi­to pro­ga „The Ti­mes“ išs­paus­di­no ir šach­matų čem­pio­no bei Ru­si­jos opo­zi­ci­jos veikė­jo Ga­ rio Kas­pa­ro­vo straipsnį, ku­ria­me jis ra­gi­na Tarp­tau­tinį olim­pinį ko­ mi­tetą su­plėšy­ti Ru­si­jos pre­zi­den­ to bi­lietą į olim­piadą. G.Kas­pa­ro­vas pik­ti­na­si dve­jo­pais ES stan­dar­tais: Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­ den­tas Aliak­sand­ras Lu­ka­šen­ka ne­bu­vo įleis­tas į Lon­doną, o V.Pu­ ti­nas prii­ma­mas išskės­to­mis ran­ ko­mis. „ES užd­raudė A.Lu­ka­šen­ kai at­vyk­ti į Lon­doną dėl rin­kimų re­zul­tatų klas­to­ji­mo, smur­to prie­š de­monst­ran­tus, opo­zi­ci­jos ly­de­rių areš­tų. Šis pa­žei­dimų sąra­šas iki skaus­mo pa­žįsta­mas tiems, ku­rie ste­bi V.Pu­ti­no vy­riau­sybės veiks­ mus pa­sta­rai­siais mėne­siais“, – ra­ šo G.Kas­pa­ro­vas.

„„Sirgalius: V.Putino (kairėje) palaikomas dziudo imtynininkas Tagiras Chaibulajevas vakar iškovojo aukso medalį.„ 

„Jei­gu V.Pu­ti­nui būtų pa­sakę, kad jam teks stebė­ti olim­piadą na­ muo­se, tai būtų bu­vu­si tik­ra per­galė prie­š olim­pinę veid­mai­nystę“, – re­ziu­muoja au­to­rius. Dziu­do ir Si­ri­ja

Pas­tarąjį kartą V.Pu­ti­nas Did­žio­jo­ je Bri­ta­ni­jo­je lankė­si 2005-ai­siais, kai čia bu­vo su­reng­tas Did­žio­ jo aš­tuo­ne­to viršū­nių su­si­ti­ki­mas. Dviejų ša­lių san­ty­kiai ge­ro­kai pa­ šli­jo po to, kai Lon­do­ne 2006 m. bu­vo nu­nuo­dy­tas buvęs KGB agen­ tas Alek­sand­ras Lit­vi­nen­ka. Mask­ va at­si­sakė iš­duo­ti And­rejų Lu­go­ vojų, kurį britų teisė­sau­ga lai­ko pa­grin­di­niu įta­ria­muo­ju. Šis V.Pu­ ti­no vi­zi­tas į Lon­doną yra neo­fi­cia­

AFP nuo­tr.

lus, jis at­vy­ko kaip spor­to gerbė­jas. Dziu­do juodąjį diržą tu­rin­tis Ru­si­ jos pre­zi­den­tas kar­tu su Did­žio­sios Bri­ta­ni­jos prem­je­ru Da­vi­du Ca­me­ ro­nu ke­ti­no stebė­ti šios spor­to ša­ kos fi­na­li­nes ko­vas. Bet dip­lo­ma­ti­niai šal­ti­niai pra­ nešė, kad dviejų ša­lių va­do­vai taip pat ap­tars pa­dėtį pi­lie­ti­nio ka­ro dras­ko­mo­je Si­ri­jo­je ir ki­tas tarp­ tau­ti­nes pro­ble­mas. Prieš dvi sa­vai­tes Ru­si­ja ir Ki­ni­ ja ve­ta­vo Jung­ti­nių Tautų (JT) re­ zo­liu­ciją, ku­ria bu­vo sie­kia­ma nu­ trauk­ti krau­jo lie­jimą­si Si­ri­jo­je. JT hu­ma­ni­ta­rinės pa­gal­bos koor­di­na­ torė Va­le­rie Amos tvir­ti­no, kad kol nėra re­zo­liu­ci­jos, ne­įma­no­ma pa­ siek­ti pa­liaubų ir su­kur­ti sau­gu­mo

ko­ri­do­riaus, gy­vy­biš­kai rei­ka­lin­go tai­kiems Si­ri­jos gy­ven­to­jams. V.Pu­ti­nas lan­ko­si Lon­do­ne tuo me­tu, kai ir pa­čio­je Ru­si­jo­je su­si­ klostė su­dėtin­ga pa­dėtis. Po jo per­ galės kovą vy­ku­siuo­se pre­zi­den­to rin­ki­muo­se ša­ly­je nu­vil­ni­jo ma­si­niai pro­tes­tai – did­žiau­si nuo 1990 m. Vald­žia į juos rea­ga­vo griež­tai, kai ku­rie opo­zi­ci­jos ak­ty­vis­tai at­si­dūrė už grotų. Vie­nas ryš­kiau­sių opo­zi­ ci­jos ly­de­rių tink­la­raš­ti­nin­kas ir ko­ vo­to­jas su ko­rup­ci­ja Alek­se­jus Na­ val­nas ap­kal­tin­tas tur­to švais­ty­mu stam­biu mas­tu, jam užd­raus­ta iš­ vyk­ti iš ša­lies. Baud­žia­ma­sis ko­dek­ sas už šį nu­si­kal­timą nu­ma­to laisvės at­ėmi­mo bausmę iki de­šim­ties metų. BBC, „The In­de­pen­dent“ inf.

Rado straipsnį dar vienam opozicionieriui Ru­si­jos ty­rimų ko­mi­te­tas, pa­teikęs ke­lis baud­žia­muo­sius kal­ti­ni­mus pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no kri­ ti­kui Alek­se­jui Na­val­nui, įsta­ty­ mo pa­žei­di­mu įtarė kitą pro­testų gatvė­se da­lyvį – Vals­tybės Dūmos de­pu­tatą Ge­na­dijų Gud­kovą.

„„Re­zul­ta­tas: da­ly­va­vi­mas mi­tin­

guo­se G.Gud­ko­vui iš pra­džių kai­ na­vo verslą, o da­bar jis ga­li ne­ tek­ti ir laisvės. „Reu­ters“ nuo­tr.

Po ke­lias­de­šim­ties ge­gužės 6 d. de­monst­ra­ci­jos da­ly­vių areštų, Dūmos pa­stangų įsta­ty­mais ap­ri­ bo­ti pi­lie­čių ak­ty­vumą, kal­ti­nimų A.Na­val­nui ir daug at­gar­sių pa­sau­ ly­je su­kėlu­sio pankų grupės „Pus­ sy Riot“ da­ly­vių teis­mo Krem­liaus opo­nen­tai ėmė kalbė­ti, kad vald­

žia pa­si­rin­ko po­li­ti­nių rep­re­sijų kursą. G.Gud­ko­vui taikomas Ru­si­jos baud­žia­mo­jo ko­dek­so 289-asis straips­nis nu­ma­to laisvės at­ėmimą iki dvejų metų už „ne­teisėtą da­ly­ va­vimą vers­lo veik­lo­je“. Ty­rimų ko­mi­te­to tink­la­la­py­je tei­ gia­ma, kad de­pu­ta­tas da­ly­va­vo vers­ lo veik­lo­je Bul­ga­ri­jos te­ri­to­ri­jo­je, kar­tu būda­mas Ru­si­jos tarp­par­la­ men­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo su Bul­ ga­ri­jos Res­pub­li­ka koor­di­na­to­riu­mi. Bir­želį opo­zi­cinės „Tei­sin­go­sios Ru­si­jos“ frak­ci­jos Dūmo­je na­rys ir Vals­tybės Dūmos sau­gu­mo ko­mi­

te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, bu­ vęs Vals­tybės sau­gu­mo ko­mi­te­to ka­ri­nin­kas ko­men­ta­vo ty­ri­mo pra­ džią ir kal­ti­ni­mus pa­va­di­no po­li­ti­ nių mo­tyvų pa­dik­tuo­tu me­lu. „Vis aki­vaiz­des­nis da­ro­si vald­žios kur­sas su­si­do­ro­ti su vi­sais sa­vo po­ li­ti­niais opo­nen­tais“, – G.Gud­ko­vo sa­vo tink­la­raš­ty­je pa­ra­šy­tus žod­ žius ci­tuo­ja „Echo Mosk­vy“. G.Gud­ko­vo sūnus Dmit­ri­jus taip pat įei­na į „Tei­sin­go­sios Ru­si­jos“ frak­ciją Dūmo­je ir yra ak­ty­vus pro­ tes­to ak­cijų gatvė­se da­ly­vis. Bir­želį Gud­ko­vai pa­reiškė, kad už ka­pei­kas par­duo­da 20 metų turėtą

šei­mos verslą – ap­sau­gos su­si­vie­ ni­jimą „Os­kord“, ir teigė, kad tai da­ry­ti pri­vers­ti dėl po­li­ti­nio spau­ di­mo, o dar­bo ne­teks ke­li tūkstan­ čiai dar­buo­tojų. Liepą de­pu­ta­tai iš par­la­men­ te vy­rau­jan­čios V.Pu­ti­no par­ti­jos „Vie­nin­go­ji Ru­si­ja“ lei­do pra­dėti de­pu­ta­to ko­mu­nis­to Vla­di­mi­ro Be­so­no­vo baud­žiamąjį per­se­kio­ jimą už su­si­kir­timą su po­li­ci­nin­ kais per mi­tingą Ros­to­ve prie Do­ no maž­daug prie­š me­tus. Tyrė­jai sa­ko, kad G.Gud­ko­vo ga­ li lauk­ti toks pat li­ki­mas. BNS inf.


9

penktadienis, rugpjūčio 3, 2012

sportas Po įkve­pian­čio re­ van­šo Ni­ge­ri­jai – vėl ne­sėk­mė: du kė­li­nius pa­gir­ti­nai ko­vo­ję Lie­tu­vos krep­ši­nin­kai va­ kar Lon­do­no olim­ pi­nė­se žai­dy­nė­se ka­pi­tu­lia­vo prieš Pran­cū­zi­jos rink­ti­ nę – 74:82.

Sta­tis­ti­ka Lie­tu­va–P­ran­cū­zi­ja 2012 08 02, Lon­do­no krep­ši­nio are­na.

74:82

(21:25, 22:14, 9:20, 22:23) Lie­tu­va: M.Po­cius 18 taš­kų, L.Klei­za 17 (7 at­ko­ vo­ti ka­muo­liai), S.Ja­sai­tis 11, M.Kal­nie­ tis 6 (0/5 tri­taš­kių), A.Ka­va­liaus­kas 5, J.Ma­čiu­lis, R.Sei­bu­tis, D.Son­gai­la ir J.Va­ lan­čiū­nas po 4, R.Kau­kė­nas ir Š.Ja­si­ke­ vi­čius (5 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai, 4 klai­ dos) po 2.

Pran­cū­zi­ja: T.Par­ke­ris 27, N.Ba­tu­mas 21, B.Dia­was 10 (8 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai), N.De Co­lo ir M.Ge­la­ba­le’is po 8, R.Tu­ria­fas 6 (10 at­ko­ vo­tų ka­muo­lių), K.Se­rap­hi­nas 2.

Ko­man­dų ro­dik­liai: dvi­taš­kiai – 22/43 (51 pro­c.) ir 25/46 (54 pro­c.), tri­taš­kiai – 6/21 (29) ir 6/12 (50), bau­dų me­ti­mai – 12/15 (80) ir 14/24 (58), re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai – 14 ir 13, at­ko­vo­ta ka­muo­lių – 29 ir 38, pe­rim­ta – 1 ir 5, klai­ dos – 11 ir 13.

Re­zul­ta­tai „„Prob­le­ma: lie­tu­vių per­se­kio­ja­mas T.Par­ke­ris griu­vo ir kė­lė­si, bet vis tiek su­rin­ko 27 taš­kus.

Ne­sėk­mės prie­žas­tis – ne vien T.Par­ke­ris

Nors prieš dvi­ko­vą Lie­tu­vos ko­ man­dos stra­te­gai ir žai­dė­jai vie­ nu bal­su tvir­ti­no, kad svar­biau­sias už­da­vi­nys – su­lai­ky­ti To­ny Par­ ke­rį, bet San An­to­ni­jaus „Spurs“ vir­tuo­zas vis vien bu­vo re­zul­ta­ty­ viau­sias. Per kiek­vie­ną pran­cū­zų ata­ką ka­ muo­lys bent 15 se­kun­džių bū­da­vo T.Par­ke­rio ran­ko­se, ta­čiau li­ku­sio lai­ko šiam krep­ši­nin­kui pa­kak­da­ vo – ar­ba jis pa­ts taik­liai ata­kuo­ da­vo lie­tu­vių krep­šį, ar­ba su­kur­ da­vo pui­kių pro­gų sa­vo ko­man­dos drau­gams. Pra­lai­mė­ji­mas pran­cū­zams pra­ ktiš­kai reiš­kia, kad lie­tu­viai A gru­pė­je var­gu ar pa­kils aukš­čiau 4-osios vie­tos.

„Žai­dė­me ne­blo­gai, bet ne vi­sas 40 mi­nu­čių, o rung­ty­niau­jant su to­kiais var­žo­vais kaip Pran­cū­zi­jos krep­ši­nin­kai rei­kia kau­tis iki pa­

Tony Parkeris:

Be­veik ne­truk­do­mas ju­dė­jau po vi­są aikš­tę, ver­žiau­si prie var­žo­vų krep­šio ir rin­kau taš­kus. Mė­ga­vau­si žai­di­mu. sku­ti­nės aki­mir­kos. Ant­rą­ją ma­čo da­lį jie žai­dė ag­re­sy­viai, pra­lai­mė­

„„Azar­tas: Š.Ja­si­ke­vi­čius ant at­sar­gi­nių suo­le­lio emo­cin­gai rea­ga­vo į per­

mai­nin­gą žai­di­mą.

jo­me ko­vą dėl ka­muo­lio ir lei­do­me jiems ati­trūk­ti“, – ne­sėk­mės prie­ žas­tis var­di­jo Lie­tu­vos rink­ti­nės stra­te­gas Kęs­tu­tis Kem­zū­ra. Tre­ne­ris pri­pa­ži­no, kad ne­pa­vy­ ko iš­spręs­ti T.Par­ke­rio pro­ble­mos. „Tu­rė­jo­me šan­są, bet jo neiš­nau­ do­jo­me. Rei­kia iš­nag­ri­nė­ti klai­das, su­pras­ti, ką ga­lė­jo­me pa­da­ry­ti ge­ riau. Kiek­vie­nas iš mū­sų pri­va­ lo pa­si­žiū­rė­ti į sa­ve ir pa­gal­vo­ti, ar ati­da­vė vis­ką, ką ga­lė­jo ati­duo­ti“, – ap­mau­do ne­slė­pė rink­ti­nės ly­de­ ris Li­nas Klei­za. „Pui­kiai jau­čiau­si per rung­ty­nes su lie­tu­viais. Be­veik ne­truk­do­mas ju­dė­jau po vi­są aikš­tę, ver­žiau­ si prie var­žo­vų krep­šio ir rin­kau taš­kus. Mė­ga­vau­si žai­di­mu“, –

AFP nuo­tr.

„„ Australija–Kinija 81:61 (21:22, 28:11, 12:19, 20:9). P.Mill­sas 20 taš­ kų, D.An­d er­s e­n as 17, J.Ing­l e­s as 12/W.Shi­pen­gas 21, Y.Jian­lia­nis 13 (12 at­ko­vo­tų ka­muo­lių), Ch.Jiang­ hua 10. „„Argentina–Tunisas 92:69 (14:28,

26:12, 31:16, 21:13). M.Gi­no­bi­lis 24, C.Del­fi­no 21, L.Sco­la 20, F.Cam­paz­ zo 12/S.Mej­ris 19, M.El Mab­rou­kas 16, M.Ben Romd­ha­ne’as 12.

po dvi­ko­vos kal­bė­jo T.Par­ke­ris. Dien­raš­tis „L’Equi­pe“ pra­ne­ šė, kad trau­mą pa­ty­rė Pran­cū­zi­jos rink­ti­nės puo­lė­jas Flo­ra­nas Piet­ ru­sas – esą jam lū­žo no­sies per­ tva­ra. Gy­dy­to­jų tei­gi­mu, žai­dė­jas ga­lės to­liau rung­ty­niau­ti olim­pia­ do­je, bet pri­va­lės sau­go­ti su­žeis­tą no­sį spe­cia­lia kau­ke. Ša­rū­nui Ja­si­ke­vi­čiui tai bu­vo jau 98-osios rung­ty­nės na­cio­na­li­nė­ je ko­man­do­je. 36-erių krep­ši­nin­kas ap­len­kė Sau­lių Štom­ber­gą, ku­ris ša­ liai at­sto­va­vo 97 ma­čuo­se. Dau­giau rung­ty­nių rink­ti­nė­je už Ša­rą yra su­ žai­dęs tik Gin­ta­ras Ei­ni­kis – 106. Ry­toj mū­siš­kiai su­si­tiks su JAV krep­ši­nin­kais. VD inf.

18 taškų

pelnęs M.Pocius buvo rezultatyviausias Lietuvos rinktinės žaidėjas rungtynėse su prancūzais.

„„Užuomina: L.Kleiza (su kamuoliu) po rungtynių pareiškė, kad kiek­vie­nas rinktinės žaidėjas pri­va­lo pa­si­žiū­

rė­ti į sa­ve ir pa­gal­vo­ti, ar ati­da­vė vis­ką, ką ga­lė­jo ati­duo­ti. 

Ro­ber­to Dač­kaus (fo­to­die­na.lt) nuo­tr.


10

penktadienis, rugpjūčio 3, 2012

sportas olimpiada.diena.lt

Ne­no­ri bū­ti pa­sku­ti­ni Gim­nas­tas Ro­kas Guš­či­nas pa­ten­kin­tas sa­vo re­zul­ta­tu Lon­do­no olim­pi­nė­se žai­ dy­nė­se: pa­sak jo, 17-oji vie­ta – pui­kus pa­ sie­ki­mas.

Man­tas Stan­ke­vi­čius

mą. Per ket­ve­rius me­tus tai – įgy­ ven­di­na­ma už­duo­tis.

– Ro­kai, ar jau at­si­ga­vai po var­ žy­bų? Ko­kių įspū­džių jos pa­li­ ko? – pa­klau­sė­me R.Guš­či­no. – Įs­pū­džiai pui­kūs. La­bai džiau­ giuo­si sa­vo re­zul­ta­tu. Pa­sie­kiau tiks­lą, ku­rį bu­vau su­pla­na­vęs, to­ dėl jau­čiuo­si la­bai ge­rai.

– Ar jau­di­nai­si prieš olim­pi­nį de­biu­tą? – Jau­di­nuo­si prieš vi­sas svar­bias var­ žy­bas. Per olim­pi­nį star­tą ne­ri­mo bu­vo ne­daug, nes ži­no­jau, kad esu la­bai ge­ rai pa­si­ruo­šęs. Gal­vo­jau tik apie sa­vo pa­si­ro­dy­mą. Pa­dė­jo ir tai, kad ma­no var­žy­bas ste­bė­jo daug ar­ti­mų žmo­nių. Jų pa­lai­ky­mas man ypač svar­bus.

m.stankevicius@diena.lt

„„Fa­vo­ri­tė: S.Kru­pec­kai­tė – vie­na iš pa­grin­di­nių pre­ten­den­čių į olim­

pi­nius ap­do­va­no­ji­mus. 

„Reu­ters“ nuo­tr.

Olim­pi­nis tre­kas lau­kia S.Kru­pec­kai­tės Šeš­to­ji XXX olim­pia­dos die­na Lie­ tu­vos spor­ti­nin­kams ne­bu­vo dos­ ni per­ga­lių, o trokš­tan­tiems jų – il­ gai lauk­tas ir daug ža­dan­tis dvi­ ra­čių tre­ko ka­ra­lie­nės Si­mo­nos Kru­pec­kai­tės star­tas.

Iki fi­na­li­nin­kų aš­tun­tu­ko V.Ja­nu­ šai­čiui pri­trū­ko 1,64 sek. Sėk­min­giau­siai pus­fi­na­ly­je pa­ si­ro­dė R.Loch­te – 1 min. 56,13 sek., veng­ras Lasz­lo Cse­has – 1 min. 56,74 sek. ir M.Phelp­sas – 1 min. 57,11 sek.

Fi­na­le – šeš­ti

Vy­rų po­ri­nių dvi­vie­čių irk­la­vi­mo var­žy­bų fi­na­le Ro­lan­das Maš­ čins­kas ir Sau­lius Rit­te­ris užė­mė 6-ąją vie­tą. Lie­tu­viai 2 000 m įvei­kė per 6 min. 42,96 sek. ir 11,29 sek. at­si­li­ko nuo olim­pi­nį auk­są iš­ko­vo­ju­sių pa­ sau­lio čem­pio­nų iš Nau­jo­sios Ze­ lan­di­jos Nat­ha­no Co­he­no ir Jo­sep­ ho Sul­li­va­no – 6 min. 31,67 sek. Si­dab­ro me­da­liai įteik­ti ita­lams Ales­sio Sar­to­ri ir Ro­ma­no Bat­tis­ tui – 6 min. 32,80 sek., o bron­ za ten­ki­no­si Slo­vė­ni­jos at­sto­vai Lu­ka Špi­kas bei Iz­to­kas Co­pa – 6 min. 34,35 sek. Lie­tu­vius taip pat ap­len­kė ar­ gen­ti­nie­čiai Arie­lis Sua­re­zas ir Cris­tia­nas Ros­so – 6 min. 36,36 sek. bei bri­tai Bil­las Lu­ca­sas ir Sa­mas Town­sen­das – 6 min. 40,54 sek. „Pa­si­ro­dy­mą ver­ti­nu la­bai ge­ rai. Iki ki­tos olim­pia­dos kas­met po vie­tą kil­si­me aukš­tyn. Sva­jo­ jo­me apie me­da­lį, ne­pa­vy­ko. Ki­ ti iš mū­sų nie­ko ne­si­ti­kė­jo. Sa­kė: jau­ni, nu­va­žiuos, po­rą ko­man­dų ap­lenks. Gal ir ge­rai, kad ne­si­ti­ ki: pa­tys sau ke­lia­me už­duo­tis“, – po­rta­lui spor­tas.in­fo sa­kė R.Maš­ čins­kas. Į fi­na­lą ne­pa­te­ko Do­na­ta Viš­ tar­tai­tė – mū­sų irk­luo­to­ja 1-ojo­je pus­fi­na­lio gru­pė­je 2 000 m įvei­kė per 7 min. 56,05 sek. ir, užė­mu­si 5-ąją vie­tą, tęs ko­vą B fi­na­le dėl 7–12 po­zi­ci­jų. Ko­vo­jo su gran­dais

Daug­kar­ti­nis Lie­tu­vos čem­pio­nas Vy­tau­tas Ja­nu­šai­tis, ne­pra­sib­ro­ vęs į 200 m komp­lek­si­nio plau­ki­ mo rung­ties fi­na­lą, neį­vei­kė ir 100 m pe­te­liš­ke at­ran­kos bar­je­ro. 200 m komp­lek­si­nio plau­ki­mo 1-ojo­je pus­fi­na­lio gru­pė­je kau­ nie­čio var­žo­vai bu­vo JAV gran­ dai Rya­nas Loch­te ir Mi­chae­las Phelp­sas. Lie­tu­vis nuo­to­lį nu­ plau­kė per 2 min. 0,13 sek. ir bu­vo šeš­tas, o bend­ro­je įskai­to­je tarp 16 pus­fi­na­lio da­ly­vių – try­lik­tas.

Ro­lan­das Maš­čins­kas:

Pa­si­ro­dy­mą ver­ti­ nu la­bai ge­rai. Iki ki­tos olim­pia­dos kas­met po vie­tą kil­ si­me aukš­tyn.

„Gal tru­pu­tį pri­trū­kau jė­gų, ta­čiau, ver­ti­nant ga­lu­ti­nę vie­tą ir praė­ju­sią olim­pia­dą, esu ge­res­ nė­je po­zi­ci­jo­je, nes Pe­ki­ne bu­vau pen­kio­lik­tas. Šį­kart lai­kas taip pat ge­res­nis. Praė­ju­sių me­tų sa­vo re­ kor­do, pa­siek­to pa­sau­lio čem­ pio­na­te, ne­pa­vy­ko pa­ge­rin­ti, ta­ čiau tiks­lą Lon­do­ne įvyk­džiau. Čia į fi­na­lą be pro­to sun­ku pa­tek­ ti. Plau­ki­mas to­li pa­žen­gė, o mes tik­rai ne­spė­ja­me“, – spor­tas.in­fo tei­gė V.Ja­nu­šai­tis. 100 m rung­ties pe­te­liš­ke at­ran­kos var­žy­bų 2-ojo­je gru­pė­je Lie­tu­vos plau­ki­kas bu­vo sep­tin­tas – 54,17 sek., o bend­ro­jo­je įskai­to­je tarp 43 da­ly­vių užė­mė 39-ąją vie­tą. Pir­miau­sia – kei­ri­nas

Šian­dien dvi­ra­čių tre­ke star­tuos vie­na iš di­džiau­sių Lie­tu­vos vil­ čių – du­kart pa­sau­lio čem­pio­nė S.Kru­pec­kai­tė. Ji iš­mė­gins jė­gas kei­ri­no var­žy­bo­se. Ko­vas pra­dės leng­vaat­le­čiai – sep­tyn­ko­vi­nin­kė Aust­ra Sku­jy­tė, sprin­te­rė Li­na Grin­či­kai­tė, dis­ko me­ti­kė Zi­nai­da Send­riū­tė, šuo­li­ nin­kas į to­lį Po­vi­las My­ko­lai­tis. Olim­pi­nė čem­pio­nė Rū­ta Mei­ lu­ty­tė mė­gins pra­si­brau­ti į plau­ ki­mo 50 m lais­vuo­ju sti­liu­mi pus­fi­na­lį, dziu­do meist­ras Ma­ rius Paš­ke­vi­čius (svo­rio ka­te­ go­ri­ja per 100 kg) su­si­grums su Va­nua­tu sa­ly­no at­sto­vu Na­za­rio Fia­kai­fo­nu, o bok­si­nin­kas Egi­di­ jus Ka­va­liaus­kas (iki 69 kg) – su bri­tu Fred­die Evan­su. VD inf.

– Ma­žiau gim­nas­ti­ką iš­ma­nan­ tiems spor­to mė­gė­jams 17-oji vie­ta ga­li at­ro­dy­ti kuk­lo­kas re­ zul­ta­tas. Ką pa­sa­ky­tum skep­ti­ kams? – Ma­nau, kad kaip pir­ma­sis olim­ pia­do­je da­ly­va­vęs Lie­tu­vos vy­ras gim­nas­tas pa­si­ro­džiau la­bai ge­rai. Da­bar svar­biau­sia ne­ženg­ti at­gal, kad Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se re­zul­ ta­tai bū­tų ge­res­ni. – Jau gal­vo­ji apie 2016-ųjų olim­pia­dą? – Pla­nuo­ju ruoš­tis jai. No­rė­čiau iš­ mė­gin­ti jė­gas ir Bra­zi­li­jo­je. – Ar ku­ris nors iš var­žo­vų ta­ve nu­ste­bi­no Lon­do­ne? – Kon­ku­ren­tai pa­žįs­ta­mi, dau­gu­mą iš jų ma­čiau pa­sau­lio čem­pio­na­te. Į olim­pi­nes žai­dy­nes at­vy­ko stip­ riau­sie­ji. Kon­ku­ren­ci­ja bu­vo to­kia, ko­kios ti­kė­jau­si. – Ko pri­trū­ko, kad ta­vo as­me­ni­ nis re­zul­ta­tas bū­tų ge­res­nis? – Iki ki­tų olim­pi­nių žai­dy­nių rei­ kia pa­reng­ti su­dė­tin­ges­nę pro­gra­

Da­bar svar­biau­sia ne­ženg­ti at­gal, kad Rio de Ža­nei­ro žai­ dy­nė­se re­zul­ta­tai bū­tų ge­res­ni.

„„Lū­kes­čiai: R.Guš­či­nas ti­ki­si da­ly­vau

– Ar pa­ti­ko žai­dy­nių dva­sia? – Džiu­gu, kad Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja yra gau­si. Sma­gu, kad į var­žy­bas su­si­ren­ka ne­ma­žai Ang­li­jo­je gy­ve­ nan­čių lie­tu­vių. Ma­no ma­ma gy­ ve­na Lon­do­ne, to­dėl jau­čiau­si tar­si ant­ruo­se na­muo­se. Mik­rok­li­ma­tas fan­tas­tiš­kas, vi­si Lie­tu­vos spor­ti­ nin­kai ge­rai su­ta­ria. – Ką da­bar vei­ki olim­pi­nia­me kai­me­ly­je? – Il­siuo­si. Čia pra­mo­gų ne­trūks­ ta – yra bi­liar­das, kom­piu­te­ri­nių ir įvai­rių sta­lo žai­di­mų. Dau­giau­ sia lai­ko pra­lei­džiu prie bi­liar­do sta­lo. Kom­piu­te­rio taip pat neig­ no­ruo­ju.

– Koks gy­ve­ni­mo Lon­do­ne rit­ mas per žai­dy­nes? – Ry­tų Lon­do­ne žmo­nių ge­ro­kai dau­giau, ta­čiau, nu­va­žia­vus kur nors to­liau į už­mies­tį, at­ro­do, kad jo­kia olim­pia­da ne­vyks­ta. – Tre­ni­ruo­jie­si Kau­ne, ma­ma gy­ve­na Lon­do­ne. Ar ne­ke­ti­ni per­si­kel­ti į šį mies­tą? – Dau­giau nei dve­jus me­tus gy­ve­ nau Lon­do­ne, bai­giau ko­le­džą, kei­ čiau klu­bus vie­ną po ki­to, ta­čiau man tai ne­pa­ti­ko. Iki spor­to ba­zių va­žiuo­da­vau il­giau nei va­lan­dą. Vien tai man kė­lė dep­re­si­ją. Tre­ ni­ruo­čių są­ly­gos Kau­ne pra­stes­nės nei Lon­do­ne, bet ma­nau, kad tre­ni­

J.Ber­no­tas: „Ste­biuo­si sa­v Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Olim­pi­niuo­se van­de­ny­se sėk­min­ gai de­biu­ta­vęs 23-ejų kau­nie­tis Juo­zas Ber­no­tas tvir­ti­na, kad ko­ vo­ti su kon­ku­ren­tais jį įkve­pia ir Lie­tu­vo­je bur­len­čių var­žy­bas ste­ bin­tys sir­ga­liai.

J.Ber­no­tas po ke­tu­rių plau­ki­mų RS:X kla­sės bur­len­te bu­vo 8-ojo­ je vie­to­je. „Džiau­giuo­si, kad ma­no sėk­mė pra­džiu­gi­no dau­gy­bę tau­tie­ čių. So­cia­li­nia­me tink­la­la­py­je „Fa­ ce­book“ ra­gi­na­mų­jų ži­nu­čių bei pa­lai­ky­mo šū­kių su­lau­kiau tik­rai ne­ma­žai. Sma­gu, kad ma­no re­zul­ ta­tais džiau­gia­si vi­sa Lie­tu­va. Ti­ kiuo­si, kad re­ga­ta ir to­liau klos­ty­ sis sėk­min­gai“, – sa­kė olim­pie­tis. – Juo­zai, prieš olim­pia­dą sa­ kei, kad Lon­do­ne pa­si­steng­ si įgy­ven­din­ti Lie­tu­vos tau­ti­ nio olim­pi­nio ko­mi­te­to va­do­vų iš­kel­tą tiks­lą – fi­ni­šuo­ti 15–22 po­zi­ci­jo­se. Ar tai reiš­kia, kad da­bar­ti­nė vie­ta ne­ti­kė­ta ir tau pa­čiam? – pa­klau­sė­me J.Ber­no­to. – Tik­rai ne­si­ti­kė­jau, kad taip su­

„„Kul­mi­na­ci­ja: bur­len­ti­nin­kų var­žy­bos fi­ni­šuos rugp­jū­čio 7-ąją. 

si­klos­tys olim­pi­nės re­ga­tos pra­ džia. Ki­ta ver­tus, ma­no pa­sku­ ti­n iai prie­š o­l im­p i­n iai star­t ai tarp­t au­t i­n ė­s e var­ž y­b o­s e bu­v o ga­na sėk­min­gi, pa­si­ti­kė­ji­mas sa­ vo jė­go­mis išau­go. Per tre­ni­ruo­tes fi­zi­nė for­ma bu­vo ge­ra, pra­dė­jau jaus­ti, kad olim­pia­do­je ga­liu pa­ siek­ti dau­giau, nei iš ma­nęs ti­ki­ ma­si.

– Ar gal­vo­ji apie dar aukš­tes­ nes vie­tas? – Po pir­m o­s ios var­ž y­b ų die­n os net pa­ts ste­bė­jau­si sa­vo re­zul­ta­ tais. Tre­č ia­ja­m e ir ket­v ir­t a­ja­m e plau­k i­m uo­se jau ži­n o­jau, ko ti­ kė­tis, kad tik­rai ga­liu ko­vo­ti dėl aukš­č iau­s ių vie­t ų. Vi­l iuo­s i, kad pa­vyks iš­si­lai­ky­ti iš­ko­vo­to­se po­ zi­c i­j o­se, o gal­b ūt duok Die­ve ir


11

penktadienis, rugpjūčio 3, 2012

sportas

13p.

Š.Mačiulis: miestui reikia muzikos.

is mo­hi­ka­nas Lie­tu­vos ve­te­ra­nai

už­si­tik­ri­no me­da­lius Kau­no „Žal­gi­rio“ ve­te­ra­nai tvir­ tais žings­niais pra­si­bro­vė į Kau­ ne vyks­tan­čio Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­to fi­na­lą.

u­ti ir 2016-ųjų olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se. 

ruo­da­ma­sis Lie­tu­vo­je ga­liu pa­siek­ ti dau­giau. – Iki Rio de Ža­nei­ro olim­pia­dos – ket­ve­ri me­tai. Tai daug ar ma­žai? – Tai nė­ra ma­ža at­kar­pa. Bus ir ki­ tų var­žy­bų – Eu­ro­pos, pa­sau­lio čem­ pio­na­tai. Tre­ni­ruo­čių me­to­di­kos tik­ rai ne­kei­siu. Grį­žęs į Lie­tu­vą no­rė­siu pail­sė­ti ir iš­si­gy­dy­ti trau­mas. Man bu­vo ply­šę ke­lio kryž­mi­niai raiš­čiai, to­dėl no­riu su­stip­rin­ti ko­ją, taip pat ir nu­ga­rą. Olim­pi­nė­se žai­dy­nė­ se da­ly­va­vau tik rung­ty­je ant ark­lio, dėl trau­mų ne­ga­lė­jau var­žy­tis ki­to­ se rung­ty­se, ne­tgi svars­čiau, ar iš­vis ga­lė­siu star­tuo­ti Lon­do­ne. Nu­lė­mė am­bi­ci­jos, kad to­kio įvy­kio gy­ve­ni­

To­mo Ra­gi­nos nuo­tr.

me ne­ga­liu pra­leis­ti. Ti­kiuo­si, kad šios žai­dy­nės man bu­vo ne pa­sku­ti­ nės. Da­ry­siu vis­ką, kad da­ly­vau­čiau ki­to­se. Šiuo me­tu man – 21-i. Ma­ nau, kad dar ket­ve­rius me­tus spor­ti­ nė for­ma bus pa­kan­ka­mo ly­gio. – Gim­nas­ti­ka Lie­tu­vo­je nė­ra tarp po­pu­lia­riau­sių spor­to ša­ kų. Gal­būt ta­vo ir Lau­ros Švil­ pai­tės star­tai Lon­do­ne pa­keis si­tua­ci­ją į ge­ra? – Ti­kiuo­si, kad ne­bū­siu pa­sku­ti­nis mo­hi­ka­nas. Tre­ni­ruo­juo­si ir ma­tau ša­lia ga­bių, per­spek­ty­vių jau­nuo­ lių. Ma­nau, kad 2016-ųjų žai­dy­ nė­se mū­sų ša­liai at­sto­vaus dau­ giau gim­nas­tų.

­vo re­zul­ta­tais“ – Šie var­žo­vai la­bai pa­jė­gūs. Jie jau prieš olim­pia­dą bu­vo va­di­na­mi fa­ vo­ri­tais ir da­bar Vei­mu­to įlan­kos van­de­ny­se ne­si­žval­go į var­žo­vus, o dau­giau­sia lenk­ty­niau­ja tar­pu­sa­ vy­je. Su jais esu ko­vo­jęs ne kar­tą. Be­veik vi­so­se var­žy­bo­se, ku­rio­se jie da­ly­vau­ja, bū­na tarp ly­de­rių.

AFP nuo­tr.

pa­kil­ti vie­nu ki­tu laip­te­liu aukš­ čiau. – Bend­ro­je įskai­to­je tvir­tai pir­ mau­ja olan­das Do­ria­nas van Rei­sel­ber­gas, len­kas Prze­mys­ la­was Miarc­zyns­kis bei bri­tas Nic­kas Demp­sey. Ar šie spor­ti­ nin­kai iš tie­sų stip­rūs, ar tie­siog vė­jai jiems kol kas pa­lan­kes­ni?

– Esi pir­ma­sis Lie­tu­vos bur­len­ ti­nin­kas olim­pie­tis. Ko­kį įspū­dį jau su­si­da­rei apie žai­dy­nes? – Vis­kuo esu pa­ten­kin­tas. Gy­ve­ na­me Vei­mu­to įlan­kos pa­kran­tė­ je įkur­ta­me bu­riuo­to­jų kai­me­ly­je. Kiek­vie­na vals­ty­bė tu­ri sa­vo na­ me­lį. Ap­lin­kui jau­ku, ra­mu. Spor­ ti­nin­kams su­da­ry­tos idea­lios są­ly­ gos ruoš­tis star­tams. Ba­zė, ku­rioje var­žo­mės, taip pat vi­sai ša­lia. – Kiek­vie­ną die­ną ren­gia­mi du plau­ki­mai. Ar lie­ka lais­vo lai­ko? – Lais­va­lai­kio tik­rai ne­daug. Sten­ giuo­si orien­tuo­tis tik į var­žy­bas. Vien ant van­dens kiek­vie­ną die­ną pra­lei­džiu ma­žiau­siai po tris va­ lan­das. Kai grįž­tu į sto­vyk­lą, ma­ sa­žuo­to­ja As­ta Ivaš­či­nie­nė at­lie­ka rea­bi­li­ta­ci­nes pro­ce­dū­ras. Po to – va­ka­rie­nė ir mie­gas.

65 me­tų am­žiaus gru­pė­je aikš­ tės šei­mi­nin­kai va­kar pus­fin ­ a­ly­je nu­šla­vė bend­raam­žius iš Lat­vi­ jos – 79:27. Šia­me ma­če „Žal­gi­ riui“ va­do­vau­jan­tis Al­vy­das Šid­ laus­kas lei­do pa­si­reikš­ti vi­siems dvy­li­kai re­gist­ruo­tų krep­ši­nin­ kų. Ne­su­lai­ko­mas bu­vo Ma­ri­jo­ nas Zin­ke­vi­čius, su­rin­kęs 16 taš­ kų. Jam ge­rai tal­ki­no Ri­man­tas Mi­lak­nis, Jo­nas Lu­ko­šius, Vy­tau­ tas Ma­jaus­kas, Al­gi­man­tas Riau­ka bei pir­me­ny­bių or­ga­ni­za­ci­nio ko­ mi­te­to va­do­vas Ana­to­li­jus Čup­ko­ vas. „Žal­gi­rio“ marš­ki­nė­lius vil­ kė­jo ir da­bar­ti­nis klu­bo sa­vi­nin­kas Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas. Fi­na­le žal­gi­rie­čių var­žo­vė bus Uk­rai­nos ko­man­da. Pus­fi­na­ly­je uk­rai­nie­čiai po at­kak­lios ko­vos 51:37 įvei­kė Nevs­kio ve­te­ra­nus iš Ru­si­jos. „Žal­gi­rio“ ir Uk­rai­ nos eki­pos kol kas nė­ra pa­ty­ru­ sios pra­lai­mė­ji­mo kar­tė­lio. Šian­dien į fi­na­lą ga­li pra­si­brau­ ti ir 55 me­tų gru­pės var­žy­bo­ se ko­vo­jan­tys žal­gi­rie­čiai. Vi­tol­ dą Ma­sals­kį, Ser­ge­jų Jo­vai­šą bei Min­dau­gą Ar­laus­ką sa­vo gre­to­ se tu­rin­ti eki­pa 12.45 val. Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to spor­to sa­lė­je su­si­grums su Vil­niaus „Sa­ li­li­ta“. Ki­ta­me pus­fi­na­ly­je Mol­do­ vos ve­te­ra­nai kau­sis su šve­dais. 60 me­tų gru­pė­je lie­tu­viai taip pat tu­ri šan­sų už­kop­ti ant pri­zi­nin­kų pa­ky­los – šian­dien pus­fin ­ a­ly­je Vil­ niaus „Sta­ty­bos“ krep­ši­nin­kai iš­

„„Sėk­mė: mo­te­rų 50 me­tų am­žiaus gru­pės pus­fi­na­ly­je Vil­niaus „Ka­

ma­nė“ par­klup­dė var­žo­ves iš Lat­vi­jos.

mė­gins jė­gas su če­kais. Jei pa­vyks įveik­ti šį bar­je­rą, vil­nie­čių fi­na­le lauks uk­rai­nie­čiai ar­ba ru­sai. Dėl auk­so ko­vos 50-me­čių mo­ te­rų gru­pė­je rung­ty­niau­jan­ti Vil­ niaus „Ka­ma­nė“. Ire­nos Jur­ku­ vie­nės, Gra­ži­nos Su­ba­čie­nės bei Re­gi­nos Va­liu­lie­nės ve­da­mos sos­ ti­nės krep­ši­nin­kės va­kar 54:43 pus­fi­na­ly­je pra­no­ko „Zel­te­ne“ eki­pą iš Lat­vi­jos. „Ka­ma­nė“ ry­toj fi­na­le su­si­tiks su var­žo­vė­mis iš Ru­si­jos. VD inf.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

52

taškų

skirtumu Kau­no „Žal­gi­rio“ ve­te­ra­nai įveikė bendraamžius iš Latvijos.

Jau skai­čiuo­ja viš­čiu­kus „Koks gi tas Lie­tu­vos fut­bo­las? Kaip ban­do­ma įteig­ti – ny­kiai bui­t i­n is, mi­r ęs, skan­d a­l in­g as? Ar vis dėl­to pa­ma­žu at­gims­tan­ tis ir vis la­biau my­li­mas?“ – pra­ si­dė­jus Eu­ro­pos tur­ny­rams pa­ žė­rė klau­si­mų vie­nas mū­sų ša­ lies klu­bas.

Anot pa­reiš­ki­mo au­to­rių, „vie­ šo­jo­je erd­v ė­je pa­s ta­r uo­j u me­t u vis daž­n iau sten­g ia­m a­s i įpirš­ ti min­tis, kad Lie­tu­vos fut­bo­las įdo­m us tik ma­ž ai sau­je­l ei mū­ sų tau­t ie­č ių, o klu­b ų pa­s ie­k i­ mai tik že­m i­n a Lie­t u­vos var­d ą ir gar­bę. Kuo ver­ta ti­kė­ti? Fut­bo­lo „eks­ per­tų“ pa­si­sa­ky­mais ar šie­me­čiais mū­sų ša­lies klu­bų pa­sie­ki­mais tarp­tau­ti­niuo­se tur­ny­ruo­se?“ Ko­kie gi tie pa­sie­ki­mai? Ša­l ies čem­p io­n as Pa­n e­v ė­ž io „Ek­ra­n as“, eli­t i­n ės Čem­p io­n ų ly­gos 2-aja­me kva­li­fi­ka­ci­nia­me eta­pe iš­var­gęs per­ga­lę prieš ai­ rių „Sham­rock Ro­vers FC“ (0:0 ir 2:1), jau po pir­mų­jų 3-io­jo eta­ po rung­ty­nių su bel­gų „RSC An­ der­lecht“ ga­li skai­čiuo­ti sa­vo šio tarp­tau­ti­nio se­zo­no viš­čiu­kus – Briu­se­ly­je pra­lai­mė­ta 0:5. Panevėžio „Ek­ra­no“ žai­dė­jai į „RSC An­der­lecht“ var­tus smū­ gia­vo tiek, kad vie­nos ran­kos pirš­ tų tam ro­dik­liui įvar­dy­ti bū­tų per daug.

„„Sąs­kai­ta: „RSC An­der­lecht“ žai­dė­jai (bal­ta ap­ran­ga) pa­ne­vė­žie­

čiams įspy­rė pen­kis „sau­sus“ įvar­čius.

Eu­ro­pos ly­go­je at­gims­tan­čio Lie­tu­vos fut­bo­lo at­sto­vai fi­ni­ša­vo ge­ro­kai anks­čiau. „Šiau­liams“ bu­vo per stip­ ri Ta­li­no „Le­va­dia“ – 0:1 ir 2:1. Ma­ri­jam­po­lės „Sū­du­va“, 1-aja­me kva­li­fi­ka­ci­nia­me eta­pe ste­buk­lin­ gai eli­mi­na­vu­si Daug­pi­lio „Dau­

AFP nuo­tr.

ga­vą“ – 0:1 ir 3:2, 2-aja­me eta­pe ka­pi­tu­lia­vo prieš ser­bų „Voj­vo­ di­ną“ – 1:1 ir 0:4. Vil­niaus MFD „Žal­gi­ris“, po ly­gių­jų sa­vo aikš­ tė­je 1:1 su aust­rų „VfB Ad­mi­ra Wac­ker“, sve­čiuo­se bu­vo be gai­ les­čio su­tryp­tas – 1:5. VD inf.


13

penktADIENIS, rugpjūčio 3, 2012

menas ir pramogos

Š.Ma­čiu­lis: mies­tui rei­kia mu­zi­kos Le­gen­di­nių „Po­lia­ri­zuo­tų stik­lų“ ved­lys Ša­rū­nas Ma­čiu­lis ir jo Vie­ ni­šo vil­ko klu­bas iš­kly­do į Vil­niaus se­na­mies­tį, kur pie­tau­jan­ tys mies­tie­čiai iki pat ru­dens ga­li mė­gau­tis dar ir gy­va mu­zi­ka. Ag­nė Ge­ce­vi­čiū­tė

Vi­są va­sa­rą kiek­vie­ną dar­bo die­ ną S.Mo­niuš­kos skve­re­ly­je prie Šv. Kot­ry­nos baž­ny­čios nuo 12 iki 12.30 val. skam­ba gy­va mu­zi­ka. Praė­ju­sią sa­vai­tę vil­nie­čiai ir mies­to sve­čiai ga­lė­jo mė­gau­tis Vie­ni­šo vil­ko klu­ bo kon­cer­tais, vie­na­me jų su mies­ to folk­lo­ro gru­pe „Vil­kai“ pa­si­ro­dė ir pa­ts le­gen­di­nės gru­pės „Po­lia­ ri­zuo­ti stik­lai“ ly­de­ris Š.Ma­čiu­lis. Šį­kart jis su­ti­ko pa­pa­sa­ko­ti, kas iš tie­sų tas Vie­ni­šo vil­ko klu­bas. – Ką vei­kia­te, ko sie­kia­te, ko­kie yra jū­sų tiks­lai? – Vie­ni­šo vil­ko klu­bas vei­kia jau penk­tus me­tus. Jo įkū­rė­jai – Vy­ tau­tas Ker­na­gis ir Ole­gas Za­cha­ ren­ko­vas. Idė­ja bu­vo to­kia: į vie­ną bū­rį su­rink­ti se­nus sce­nos vil­kus, šiuo me­tu jau ak­ty­viai ne­be­kon­ cer­tuo­jan­čius, kad ra­miai, nos­tal­ giš­kai ga­lė­tu­me pri­si­min­ti tuos se­ nus lai­kus. Bu­vo min­tis per me­tus su­reng­ti vie­ną kon­cer­tą. Bet tre­ jų me­tų gy­va­vi­mo pro­ga bu­vo su­ reng­tas di­des­nis ren­gi­nys. Tuo­ met prie klu­bo veik­los pri­si­jun­giau ir aš. Mo­ky­to­jų na­mai su­da­rė ga­

li­my­bę kiek­vie­no mė­ne­sio pa­sku­ti­ nį penk­ta­die­nį or­ga­ni­zuo­ti tra­di­ ci­nius va­ka­rus – idė­ja bu­vo reng­ti juos ne­mo­ka­mai ir ne­leis­ti už­ges­ti šiam ju­dė­ji­mui. O mi­rus V.Ker­na­giui no­rė­jo­si ir dėl jo at­mi­ni­mo tęs­ti šią jo pra­dė­ tą veik­lą. Pa­si­žiū­rė­jom, kas ką tu­ri, kas mu­zi­kuo­ja pa­na­šia kryp­ti­mi. Iš pra­džių bu­vom vien tik vil­nie­čiai. O praė­ju­sį mu­zi­ki­nį se­zo­ną jau pri­si­ jun­gė ir elekt­rė­niš­kiai, ir kau­nie­čiai. Ir štai jau šie­met, per Gat­vės mu­zi­ kos die­ną, kon­cer­te „Vil­niaus Bro­das gy­vas“ prie V.Ker­na­gio suo­le­lio su­ ren­gė­me aš­tuo­nių va­lan­dų Vie­ni­šo vil­ko klu­bo kon­cer­tą... Ren­gia­me net ru­siš­kų dai­nų va­ka­rus, be­je, jie la­bai gau­siai lan­ko­mi. Atei­ty­je pla­nuo­ja­ me pa­da­ry­ti ko­kią nors li­te­ra­tū­ri­nę mu­zi­ki­nę kom­po­zi­ci­ją kar­tu su teat­ ru. Nie­kuo­met nie­kam neat­sa­ko­me, ma­lo­niai kvie­čia­me pri­si­jung­ti. – Ne šiaip sau va­di­na­tės Vie­ni­ šo vil­ko klu­bas... Ar se­nas ge­ ras lie­tu­viš­kas ro­kas šiais lai­ kais yra šiek tiek pri­mirš­tas? – Klu­bas – Vie­ni­šo vil­ko, nes kaž­ ka­da vil­kas bu­vo stip­rus, ga­lin­gas, o da­bar jau nie­kam ne­be­rei­ka­lin­

gas... Bet, įdo­miau­sia, tai pa­tin­ka ir jau­ni­mui. Ir, iš tik­rų­jų, juk gra­ žios dai­nos. Jau ant­rus me­tus ban­ dy­si­me reng­ti te­mi­nius va­ka­rus. La­ bai pa­si­tei­si­no. Žiū­ro­vai Mo­ky­to­jų na­mų sve­tai­nė­je jau kar­tais ne­be­ tel­pa. Nuo 6–15 žmo­nių per pir­mus kon­cer­tus, da­bar sa­lė jau bū­na pil­ na, pra­vi­ros du­rys, yra sto­vin­čių už du­rų. Tai džiu­gi­na ir yra la­bai ma­ lo­nu. Tai mums bu­vo tramp­li­nas ir į ki­tus mu­zi­ki­nius ren­gi­nius. Da­bar jau ga­li­ma pra­dė­ti gal­vo­ti ir apie ko­ kią nors kon­cer­ti­nę veik­lą. Štai šie­ met vy­ko Na­po­leo­no bliu­zas Kau­ne, skir­tas Na­po­leo­no per­si­kė­li­mo per Ne­mu­ną 200-osioms me­ti­nėms pa­ mi­nė­ti, – vi­sa die­na bu­vo skir­ta Vie­ ni­šo vil­ko klu­bui, bu­vo­me įtrauk­ti į mies­to šven­tės tvar­ka­raš­tį. Jau, ma­ tyt, šioks toks pri­pa­ži­ni­mas atei­na. O da­bar ar­tė­ja ru­duo ir spa­lį švę­si­ me pen­ke­rių me­tų ju­bi­lie­jų. Rug­sė­jį bus įžan­gi­nis kon­cer­tas, po jo da­ry­ sim jau to­kį di­de­lį pa­si­ro­dy­mą. Kiek su­ge­bė­sim, aiš­ku, bet sa­vo­tiš­kai rei­ kės pa­mi­nė­ti šį ju­bi­lie­jų. – Pats pir­ma­die­nį su mies­to folk­lo­ro gru­pe „Vil­kai“ kon­ cer­ta­vo­te S.Mo­niuš­kos skve­

„„Sug­rį­ži­mas: gru­pės „Po­lia­ri­zuo­ti stik­lai“ ly­de­ris Š.Ma­čiu­lis džiau­gia­si

ga­lin­tis gro­ti ne tik sė­din­tiems kon­cer­tų sa­lė­se, bet ir ant pie­ve­lės su­ gu­lu­siems klau­sy­to­jams. Vil­niaus mo­ky­to­jų na­mų nuo­tr.

re­ly­je. Koks jaus­mas gro­ti šio­ je at­vi­ro­je erd­vė­je? – Įs­pū­džiai pa­tys pui­kiau­si. Man ap­skri­tai to­kie pro­jek­tai, kaip ir Gat­vės mu­zi­kos die­na, yra la­bai ar­ti­mi. Ta dva­sia – bū­tent gat­vė­ je, tie­sio­giai bend­rau­jant. Nė­ra jo­ kio sce­nos bar­je­ro. Vi­sa tai su­ku­ria to­kią ypa­tin­gą at­mos­fe­rą. O „Pie­tų mu­zi­ka gy­vai“ lei­džia tą gat­vės mu­ zi­kos die­ną pa­tir­ti kas­dien. Kiek­ vie­ną die­ną vis nau­jas at­li­kė­jas, nė­ ra tos mai­ša­ly­nės. Ga­li­ma ra­miau, įdė­miau įsi­klau­sy­ti į vi­sus at­li­kė­jus.

Žmo­nės, ypač ato­sto­gau­jan­tys, tik­ rai ga­li sau skir­ti to­kią prieš­pie­ti­nę at­rak­ci­ją ir la­bai pui­kiai vi­sai die­ nai pa­si­sem­ti ge­ros nuo­tai­kos. Na, o mu­zi­kan­tams – tai dar vie­na pro­ ga pa­si­ro­dy­ti, tar­si pa­si­tik­rin­ti, ką pa­da­rė, kaip prii­ma pub­li­ka, ku­ria kryp­ti­mi to­liau vys­ty­ti sa­vo kū­ry­bą, ko­kias dai­nas pub­li­ka la­biau mėgs­ ta, ku­rias jiems pa­tiems la­biau tin­ ka dai­nuo­ti. Tai la­bai pui­kus pro­ jek­tas. Mies­tui rei­kia to­kio da­ly­ko ir gau­siai su­si­ren­kan­tys žmo­nės tai pui­kiau­siai liu­di­ja.


14

penktADIENIS, rugpjūčio 3, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Bal­sio eže­ro pa­plū­di­my­je. KA­DA? Šian­dien 21 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Prie Ar­ki­ka­ted­ros cent­ri­nio įė­ji­mo. KA­DA? Ry­toj 20 val. KIEK? 33 li­tai.

KUR? Šiuo­lai­ki­nio me­no cent­ro kie­me­ly­je, Vo­kie­čių g. 2. KA­DA? Ry­toj 22 val. KIEK? 10 li­tų.

Vė­žia­vi­mo se­zo­nas

Mei­lės is­to­ri­jų nak­tis

Džia­ze ne tik mer­gi­nos

Rai­nuo­tie­ji vė­žiai – pa­vo­jin­gi, ag­re­sy­vūs, klas­tin­gi atėjūnai iš Šiau­ rės Ame­ri­kos. Jų žve­jy­bai Lie­tu­vo­je nė­ra jo­kių ap­ri­bo­ji­mų, nes jie žai­biš­kai bai­gia iš­stum­ti vie­ti­nius siau­raž­nyp­lius ir pla­čiaž­nyp­lius vė­žius. Bū­tent to­dėl Pa­vil­nių ir Ver­kių re­gio­ni­nių par­kų di­rek­ci­ja kvie­čia vi­sus šį­va­kar vė­žiau­ti prie Bal­sio eže­ro.

Ar ži­no­te, kiek pi­kan­tiš­kų, jaus­min­gų, keis­tų ir tra­giš­kų mei­lės is­to­ri­jų me­na Vil­niaus pa­sta­tai, gat­vės, par­kai? Le­gen­da apie Bar­bo­rą ir Žy­gi­ man­tą Au­gus­tą – ne vie­nin­te­lė Vil­niu­je nu­ti­ku­si mei­lės is­to­ri­ja. Iš­gir­si­ te, ko­kia Vil­niaus gra­žuo­lė su­dau­žė ca­rie­nės mei­lu­žio šir­dį, o Ve­ne­ci­ jos smuk­lių dai­ni­nin­kė ap­su­ko gal­vą žy­miems lie­tu­vių di­di­kams.

Re­ži­sie­riaus Aud­riaus Ju­zė­no fil­me „Ro­ju­je ir­gi snin­ga“ jau­nas pro­ vin­ci­jos sak­so­fo­ni­nin­kas už sko­lin­tus iš ma­fi­jos pi­ni­gus iš­lei­džia sa­vo pir­mą­ją so­li­nę plokš­te­lę. Ta­čiau jau ne­tru­kus jis sau­gaus prie­ globs­čio pri­vers­tas ieš­ko­ti sos­ti­nė­je, nes džia­zo mu­zi­kos pro­vin­ci­ jo­je nie­kam ne­rei­kia, tad pi­ni­gų grą­žin­ti taip ir ne­pa­vyks­ta.

KUR? Šv. Kot­r y­nos baž­ny­čio­je, Vil­niaus g. 30. KA­DA? Ry­toj 21 val. KIEK? 22–52 li­tai.

KUR? LDS pa­ro­dų sa­lė­je, Vo­kie­čių g. 4 / 2. KA­DA? Iki rugp­jū­čio 16 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Mu­zi­kos klu­be „Ar­tis­tai“, Šv. Ka­zi­mie­ro g. 3. KA­DA? Šian­dien 22 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Ki­no cent­re „Skal­vi­ja“, A.Goš­tau­to g. 2 / 15. KA­DA? Šian­dien 18.50 val. KIEK? 12 li­tų.

Ge­riau­sia Iš sau­gyk­lų for­te­pi­jo­no kla­si­ka į sa­les

Se­nos juos­tos ne­rū­di­ja

Spal­vin­ga biog­ra­fi­ja

Lie­tu­vos mu­zi­kos aka­de­mi­jos stu­den­tas, Ka­ra­ lie­nės Mor­tos pre­mi­jos ir įvai­rių kon­kur­sų lau­ rea­tas pia­nis­tas Kšiš­to­fas Mar­ke­vi­čius pa­teiks pla­čią pa­no­ra­mą – nuo di­din­gos J.S.Ba­cho mu­ zi­kos iki A.Skria­bi­no sim­bo­liz­mo.

Ar pa­var­gai per dar­bo sa­vai­tę va­ži­nė­tis ma­ši­no­ je ir klau­sy­ti ba­na­lių bei ny­kių ra­di­jo hi­tų? At­vyk pa­trep­sė­ti pa­gal se­nus ge­rus 9–10 de­šimt­me­čio po­pmu­zi­kos hi­tus. Va­ka­ras pa­dės su­pras­ti, kad ge­ra mu­zi­ka ne­pak­lūs­ta lai­ko dės­niams.

Re­ži­sie­riaus Joan­no Sfa­ro mu­zi­ki­nė biog­ra­fi­nė dra­ma „Gains­bourg’as. Did­vy­riš­kas gy­ve­ni­mas“ pa­sa­ko­ja apie žy­maus dai­nų au­to­riaus ir at­li­kė­jo Ser­ge’o Gains­bourg’o, ku­rio vai­kys­tė pra­bė­go na­ cių ap­gul­ta­me Pa­ry­žiu­je, kū­ry­bos ke­lią.

Pa­ro­dos „Už­mirš­ta kū­ry­ba“ tiks­las – ži­no­mų au­to­ rių se­niai už­mirš­tą kū­ry­bą, esan­čią Lie­tu­vos dai­ li­nin­kų są­jun­gos sau­gyk­lo­se, pri­kel­ti nau­jam gy­ ve­ni­mui su vil­ti­mi, kad pa­ga­liau kiek­vie­nas kū­ri­ nys su­ras ke­lią į sa­vo kū­rė­jo na­mus.

tv programa

LTV

6.00 Labas rytas. 9.00 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Vyrų krepšinio trungtynės. Prancūzija– Lietuva (k). 10.45 Klausimėlis.lt 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida.  11.50, 17.30 Olimpinė studija.  12.00, 14.15 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Lengvoji atletika. Atranka. 14.00 Žinios. 15.45 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Boksas. 18.00, 18.45 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Dviračių trekas. Atranka. Finalai. Keirinas. 18.30 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 20.55 Sportas. Orai. 20.45 Loterija „Perlas“. 20.50 Panorama. 21.00 „Londoniada“. Dienos apžvalga. 22.00, 22.15 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Lengvoji atletika. Finalai. Dalyvauja A.Skujytė, L.Grinčikaitė, Z.Sendriūtė ir P.Mykolaitis. Tiesioginė transliacija. 22.10 Loterija „Perlas“. 0.00 „Kuklus šiuolaikinių technologijų žavesys“ (5).

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k).

LTV 18.00 val.

7.20 7.50 9.45 10.15

„Šeimynėlė“ (N-7) (k). „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). Pirmas kartas su žvaigžde (N-7). Muzikos festivalis „Laumės juosta 2012“. Antroji diena (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.40 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10 Sportas. 19.13 Orai. 19.15 Tarptautinis šlagerių festivalis „Palanga 2010“. Dalyvauja: Ž.Žvagulis, S.Januška, A.Pilypaitė, B.Petrikytė, V.Noreika, Deivis, R.Čivilytė, R.Ščiogolevaitė ir kt. 22.15 Veiksmo f. „Patriotas“ (JAV, 1998 m.) (N-14). 0.10 Veiksmo trileris „Ketvirtadienis“ (JAV, 1998 m.) (N-14). 1.50 Siaubo trileris „Sublimacija“ (JAV, 2007 m.) (N-14).

TV3

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Madagaskaro pingvinai“. 7.30 „Simpsonai“. 8.00 „Tusono sūnūs“ (6, 7). 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Nuotykių komedija „Princesė nuotaka“ (JAV, 1987 m.). 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Lūžtanti banga“.

LNK 19.15 val.

14.10 „Ant bangos“. 14.40 „Madagaskaro pingvinai“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Paveldėtojai“. 17.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.07 LT geriausi. Olimpiados apžvalga. 19.10 Kartą Pietų Amerikoje 2011. 20.10 Komiška drama „Hana Montana. Filmas“ (JAV, 2009 m.). 22.15 Komedija „Kvadratas“ (JAV, Vokietija, 2004 m.). 0.05 Komedija „Naktis „Roksberio“ klube“ (JAV, 1998 m.). 1.45 Veiksmo f. „Volkeris, Teksaso reindžeris. Išbandymas ugnimi“ (JAV, 2005 m.).

18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Mentai“ (N-7). 19.25 „Kviečiu vakarienės“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Amerikos talentai VI“. 21.25 Rusų kinas. Komedija „Tinkamas vyras“ (Rusija, Ukraina, 2009 m.). 23.35 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 0.35 Pasaulio rąsto kėlimo čempionatas 2011 (k). 1.35 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

BTV

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.45 Lietuva–Londonas. 8.00 Ryto reporteris. 9.15 Vasara su Asta. 10.15 Pašėlę TV pokštai (N-7). 10.50 „Išnykęs komunizmo pasaulis“ (2) (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Lietuva–Londonas. 13.15 TV parduotuvė. 13.45 Skonio reikalas. 14.45 Vasara su Asta. 15.45 „Išnykęs komunizmo pasaulis“ (3) (N-7). 16.00 Žinios. 16.10 „Išnykęs komunizmo pasaulis“ (3) (N-7). 17.00 Žinios.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 „Galileo: norintiems žinoti“. 8.00 Prajuokink mane (k). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 14.00 „Mentai“ (N-7) (k). 15.00 Kalbame ir rodome. 16.00 „Amerikos talentai VI“. 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).

TV3 20.10 val.

Lietuvos ryto TV

BTV 20.25 val.

17.20 Pasaulio krepšinio apžvalga. 18.00 Žinios. 18.20 Pašėlę TV pokštai (N-7). 18.55 „Inspektorius Luisas“ (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 Lietuva–Londonas. 21.55 Vertas kinas. Drama „Sensacija“ (Jungtinė Karalystė, JAV, 2006 m.) (N-7). 23.45 „Zona“ (N-14).

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Ekstremalaus sporto žurnalas „Duokš penkis“. Čiuožimas vandeniu. 13.50 Futbolo dievai. Raúl. 14.20 2010 m. pasaulio Lotynų Amerikos sportinių šokių ansamblių čempionatas. 16.00 Olimpinės žaidynės. 16.15 Automoto. 16.45 Ispanijos ACB krepšinio lyga. „Banca Civica“–Bilbao „Bizkaia Basket“ . 19.15 Olimpinės žaidynės. 19.30 Ekstremalaus sporto žurnalas „Duokš penkis“. Ekstremalūs nuotykiai gamtoje. 20.00 Sportas LT. Tarptautinės žirgų konkūrų varžybos. 21.15 Futbolo dievai. Ronaldinio. 21.45 Olimpinės žaidynės. 22.00 Sportas LT. Jaunimo ir veteranų kultūrizmo čempionatas. 23.15 Kelias į Londoną.

lietuvos ryto tv 18.55 val.


8A[:><?8CB4@8[8@B4;4D8G>@8[B08AF<0A8; =8C94 M0;68@8> 6 B4;  " EEE?274;?;B 

penktADIENIS, rugpjĹŤÄ?io 3, 2012

KelioniĹł Tel. 261 3653, 261 3655 skelbimai@vilniausdiena.lt

NX >=3>=Y A0C6808 6@48B08 D4O0<4 A8C= B8=8CA 84BCD>94 ?@8AB0B><4 8:8 3C@[ 4;  =5>@<028 90IEEE;84BCD0;>=3>=0A2>< 

4O0<4:4;48D8CAX>:84B89Y0=89Y ;0=38 9Y 4; 4?0NB0A ?4@D4G8<08 8=5>$6<08;2><

SIĹŞLO DARBÄ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;B&L Santechnikaâ&#x20AC;&#x153; ieĹĄko santechnikĹł, suvirintojĹł. Darbas Vilniuje ir Kaune. Atlyginimas sutartinis. BĹŤtina patirtis. Tel. 8 616 88 086 (8-17 val.).Kitos

4AB0=30@B8=8[10;3[60<F10C:NB0:>:F UAB â&#x20AC;&#x17E;IRDAIVAâ&#x20AC;? dirbti Vilniuje reikalingi: 1\IO4<0:08=0EEE6C>1>A10;308;B 4; betonuotojai, tinkuotojai, mĹŤrininkai, ap-  993837

dailininkai. Kontaktiniai tel. 8 659 38 480, 8 659 38 414.

996392

PASLAUGOS

 

sen., Vilniaus r., ribos bus Ĺženklinamos viePARDUODA tovÄ&#x2014;je ĹĄ. m. rugpjĹŤÄ?io 13 d. 12 val. Gretimo

NekilnojamÄ&#x2026;jÄŻ turtÄ&#x2026; ĹžemÄ&#x2014;s sklypo, kad. Nr. 4172/0802:0154, sa-

vininkÄ&#x2014;s Marijos Protokovos artimieji kvie,0@3C>30<0A3D849[:0<10@8[1CB0A,0;0= Ä?iami atvykti ÄŻ vietÄ&#x2026; arba kreiptis ÄŻ UAB â&#x20AC;&#x17E;NE6>A24=B@4CO10O=FZ8>A \@84A6 4; KILNOJAMOJO TURTO PROJEKTAIâ&#x20AC;?, Ĺ˝algirio 

Â&#x201E;Â&#x201E; Trauka: baltarusiĹł pankroke­

riai â&#x20AC;&#x17E;Krambambulyaâ&#x20AC;&#x153; tvirti­ na, kad niekur nÄ&#x2014;ra taip ĹĄaunu koncertuoti, kaip Lietuvoje. 

OrganizatoriĹł nuotr.

Bal­ta­ru­sių pan­kai grįŞta

Sa­vo ĹĄa­ly­je uŞ­draus­ta bal­ta­ru­ siĹł folkroko ir pank­ro­ko gru­pÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Kram­bam­bu­lyaâ&#x20AC;&#x153;, pa­va­sa­rÄŻ su­ ren­gu­si ke­lis kon­cer­tus Lie­tu­ vo­je, grįŞ­ta ÄŻ mō­sĹł ĹĄa­lÄŻ fes­ti­va­ly­ je â&#x20AC;&#x17E;Ga­la­pa­gaiâ&#x20AC;&#x153;.

Maiť­tin­gie­ji â&#x20AC;&#x17E;Kram­bam­bu­lyaâ&#x20AC;&#x153; ÄŻ di­dĹžiÄ&#x2026;­jÄ&#x2026; sce­nÄ&#x2026; Za­ra­so eĹže­ro sa­ lo­je Za­ra­suo­se lips ĹĄeť­ta­die­ nio va­ka­rÄ&#x2026;, ta­Ä?iau jau ĹĄian­dien jie links­mins mu­zi­ki­nio trau­ki­ nio Vilniusâ&#x20AC;&#x201C;Turmantas, ve­Şan­ Ä?io mu­zi­kos ger­bÄ&#x2014;­jus ÄŻ fes­ti­va­lÄŻ, ke­lei­vius. â&#x20AC;&#x17E;La­bai dĹžiu­gu su­grįŞ­ti kon­ cer­tuo­ti ÄŻ Lie­tu­vÄ&#x2026;. Ä&#x152;ia ĹĄie­met ÄŻvy­ko vie­ni ge­riau­siĹł mō­sĹł kon­ cer­tĹł gru­pÄ&#x2014;s is­to­ri­jo­jeâ&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sa­kÄ&#x2014; gru­pÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Kram­bam­bu­lyaâ&#x20AC;&#x153; ly­de­ ris Lya­vo­nas Vols­kis. Mu­zi­kan­tus int­ri­guo­ja ga­li­ my­bÄ&#x2014; su­reng­ti pa­si­ro­dy­mÄ&#x2026; ir trau­ki­ny­je. Pa­sak L.Vols­kio, kai gru­pÄ&#x2014; su­si­kō­rÄ&#x2014; 2001 m., jiems yra te­kÄ&#x2122; pa­tir­ti ÄŻvai­riĹł nuo­ty­kiĹł, kon­cer­tuo­ti neÄŻp­ras­to­se erd­vÄ&#x2014;­se, ta­Ä?iau trau­ki­ny­je gro­ti dar nÄ&#x2014;­ra te­kÄ&#x2122;. â&#x20AC;&#x17E;Esa­me nu­si­tei­kÄ&#x2122; pui­kiai pra­leis­ti lai­kÄ&#x2026;, pa­si­sma­gin­ti pa­ tys ir pa­links­min­ti bro­liĹł lie­tu­viĹł pub­li­kÄ&#x2026;â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;&#x201C; sa­kÄ&#x2014; vie­nos gar­siau­ siĹł bal­ta­ru­siĹł gru­piĹł ly­de­ris. Ĺ eť­ta­die­nÄŻ to­je pa­Ä?io­je sce­no­ je â&#x20AC;&#x17E;Ga­la­pa­guo­seâ&#x20AC;&#x153; pa­si­ro­dys lat­ viĹł ro­ke­riai â&#x20AC;&#x17E;Dzelzs vilksâ&#x20AC;&#x153;, lie­ tu­viai And­rius Ma­mon­to­vas bei â&#x20AC;&#x17E;G&G Sin­di­ka­tasâ&#x20AC;&#x153; ir vo­kie­Ä?iai â&#x20AC;&#x17E;Oomph!â&#x20AC;&#x153;. Nau­jau­siÄ&#x2026; gru­pÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Kram­bam­ bu­lyaâ&#x20AC;&#x153; al­bu­mÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Dra­ba­dzi-Dra­ ba­daâ&#x20AC;&#x153;, ku­rÄŻ pa­va­sa­rÄŻ gru­pÄ&#x2014; kon­ cer­tais pri­sta­tÄ&#x2014; Vil­niu­je, ga­li­ma iť­girs­ti lie­tu­viť­ka­me mu­zi­kos po­rta­le my­liu­mu­zi­ka.lt. Gru­pÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x17E;Kram­bam­bu­lyaâ&#x20AC;&#x153; kon­cer­ti­niai pa­si­ro­dy­mai yra da­lis kul­tō­ri­nio pro­jek­to â&#x20AC;&#x17E;170 kmâ&#x20AC;&#x153;, skir­to Lie­tu­ vos ir Bal­ta­ru­si­jos bend­ra­vi­mui ir kul­tō­ri­niams mai­nams ska­tin­ti. VD inf.

KUR? Za­ra­so eĹže­ro sa­lo­je Za­ra­ suo­se, pa­grin­di­nÄ&#x2014;­je sce­no­je. KA­DA? Ĺ eť­ta­die­nÄŻ, rugp­jō­Ä?io­ 4 d.: 19.30â&#x20AC;&#x201C;20.10 â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Dzelzs vilksâ&#x20AC;&#x153;, 20.30â&#x20AC;&#x201C;21.10 â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Kram­ bam­bu­lyaâ&#x20AC;&#x153;, 21.30â&#x20AC;&#x201C;22.10 â&#x20AC;&#x201C; A.Ma­mon­to­vas, 22.30â&#x20AC;&#x201C;23.10 â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;G&G Sin­di­ka­tasâ&#x20AC;&#x153;, 23.40â&#x20AC;&#x201C;1.00 â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Oomph!â&#x20AC;&#x153;. KIEK? 93 li­tai.

g. 131, Vilnius, vaiva@ntprojektai.lt, tel. 8 +! *"$#%$ 671 96 278. 997379 

  

  )( #"%" ## # NacionalinÄ&#x2014;s ĹžemÄ&#x2014;s tarnybos prie ŽŪM  &&&#') $ Vilniaus rajono ĹžemÄ&#x2014;tvarkos skyriaus %@0=6808?4@:0<4<8N:YACO4<40@108NA8 vedÄ&#x2014;jo 2012 03 30 ÄŻsakymu Nr. 48VÄŽUAB â&#x20AC;&#x17E;Kraustymo komandaâ&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; profesiona- :8@AB88A>9484BCD>94BA8A:08B><48N:0@B> (14.48.2.)-1758 patvirtintas ĹžemÄ&#x2014;s sklylios kraustymo paslaugos ÄŻmonÄ&#x2014;ms ir gy- 4; Ja ventojams. Tel. 8 618 77 600; www.kraus- po (kad. Nr. 4117/0400:10), esanÄ?io dvygiĹĄkiĹł g. 37, JadvygiĹĄkiĹł k., RieĹĄÄ&#x2014;s tymokomanda.lt. % J% & +, .H 0@\=>A @ ?4@:0! 965754 sen., Vilniaus r., formavimo pertvarkyD4@N4;8CA60;D89CA0D8A C<>:0<48N:0@B> mo projektas.

PERKA

Statybos ir remonto

Plastikiniai langai. AukĹĄÄ?iausia kokybÄ&#x2014;, prieinama kaina. Aliuminio sistemos. Tel. 8 685 05 067, 8 601 03 884, e. paĹĄtas info@ aluplast-systeme.com.

+>:0<4,+ 4; 997864 PraneĹĄame, kad UAB â&#x20AC;&#x17E;MinorantÄ&#x2014;â&#x20AC;&#x153; (tel. 

(8 5) 276 2085) 2012 08 13 10 val. atliks R.Ĺ irvinskaitÄ&#x2014;s sklypo, kad. Nr. 4103/0100:2097, esanÄ?io VydautiĹĄkiĹł 995174 k., SudervÄ&#x2014;s sen., Vilniaus r., kadastriKita nius matavimus. KvieÄ?iame gretimo sklypo, kad. Nr. 4103/0100:2102, savininkÄ&#x2122; KelioniĹł 8;=80CA0?F60@3>AB48A<>=CB0@ B.MarkovskajÄ&#x2026; dalyvauti suderinant benIĹĄ/ÄŻ LondonÄ&#x2026; saugiai, greitai veĹžame siun- B8<8 %J*>0=>A0D80;8=89>AH8N:4;B010=:@>B> dras ribas. tinius. Lietuvoje pristatome iki durĹł. Tel. 8 1F;021 @%%0=:@CBC> 997496 687 58 503, +44 778 627 1449. Informaci- 90=Z8>A %J*>0=>A0D80;8=89>AH03<8=8AB@0B> Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriauja â&#x20AC;&#x201C; www.lietuvalondonas.com. @8C<8?0A:8@B0 %- .+ -- 996145 sybÄ&#x2014;s 2002 04 15 nutarimu Nr. 5340A<C> (2005

- R-/&* & - U60;8>B0A VeĹžame poilsiautojus iĹĄ Vilniaus, Kauno ÄŻ 06 23 nutarimo Nr. 695 redakcija) â&#x20AC;&#x17E;DÄ&#x2014;l LieIV4A>=8AB4;,@0N><8:8 PalangÄ&#x2026;, Ĺ ventÄ&#x2026;jÄ&#x2026; (ir atgal), nuo 35 Lt. Tel. tuvos Respublikos nekilnojamojo turto ka<18@O4;8>38<B8=08?0B48:B8A0D>:@438B> 8 699 99 965, 8 612 22 227. dastro nuostatĹł patvirtinimoâ&#x20AC;? 32 punktu, 975454 @8=8CA@48:0;0D8<CA<646CO\A384=08 2012 m. rugpjĹŤÄ?io 16 d. nuo 11 val. Nauja10=:@>B>1F;>AXA8B48A\98<>384=08:0@BC?@8 kiemio k., MickĹŤnĹł sen., Vilniaus r. sav., bus 3430=B:@438B>@8=8CA@48:0;0D8<CA?0BD8@B8=0= Ĺženklinamos MickĹŤnĹł kadastro vietovÄ&#x2014;s ĹžeZ8[3>:C<4=B[B8=:0<08X5>@<8=BCA=C>@0NCA 3 k. butÄ&#x2026; Kaune, netoli â&#x20AC;&#x17E;Urmoâ&#x20AC;&#x153; bazÄ&#x2014;s, ĹĄa- mÄ&#x2014;s reformos ĹžemÄ&#x2014;tvarkos projekte supro?0B ?@0N>< 0@ N8[Kisel, @48:0;0D8<[ lia degalinÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x17E;Orlenâ&#x20AC;&#x153; (bendr. pl. 64 kv. m, 08? jektuotĹł Juzef =C@>3FB8 Kisel, Teresa BoĹžena tarpinis, tvarkingas) ÄŻ 1 k. butÄ&#x2026; Vilniuje. XDF:3F<0AF@0COB8:@8=B0A=C@>3FB8:>:8C1]3C Basiul, GraĹžina Kisel, Ana Kisel, Voitech KisBe tarpininkĹł. Tel. 8 638 21 037, 8 674 63 B08F@0?030@FB0@438B>@8=X@48:0;0D8<Y?0B48: el, Lucija Kisel, proj. skl. Nr. 1548/1,2, ĹžemÄ&#x2014;s 697. B8 0D0=>@8[?@ 0C=0A= sklypĹł ribos ir atliekami kadastriniai mata997491 5>@<02890B4;50:A vimai. PraĹĄom visus gretimo ĹžemÄ&#x2014;s sklypo savininikus ir/ar paveldÄ&#x2014;tojus, kadastrinis ' -+&* ,

-

-*T , Nr. 4152/0800:915 (savin. Ivan Lastovskij), +S ,0@4=6B0A O4<\A A:;F?> matavimĹł dienÄ&#x2026; atvykti prie4A0=Z8> bendrosD>D> ribos Kita 6L=8?8N:8[A4=8]=89>948;=8C94A:;F 688-oji DNSB (ÄŻ. k. 124989641) perleido ir dalyvauti. 998119 UAB â&#x20AC;&#x17E;Verslo kubasâ&#x20AC;&#x153; (ÄŻ. k. 301842591) teisÄ&#x2122; ?>:03 @! 14=3@0A?;>B0A  70 34B0;CA8A ?;0=0A ,;0=0D8<> ?0 Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybÄ&#x2014;s ÄŻ Kazimiero StaceviÄ?iaus (g. 1963 m.) 5458 tarybos8;=80CA sprendimu 2012A0D8D0;3F1\A m. liepos 1803<8 d. Nr. <84AB> Lt skolÄ&#x2026; uĹž komunalines paslaugas. PraĹĄom 6@8=30A! 1- 740, Vilniaus Sausio 13-osios vidurinÄ&#x2014; mo38@4:B>@80CA ?0D03C>B>9> atsiskaityti per 3 d. po paskelbimo. Tel. 8 =8AB@0289>A (struktĹŤra) 2012 09 01 pertvarko603 58 026. kykla XA0:F<0A @nuo   995367 ma ÄŻ pagrindinÄ&#x2122; ir jai >@60=8G0B> suteikiamas 34B0;8>9> B4@8B>@89[mokyklÄ&#x2026; ?;0=0D8<> Informuojame, kad pilieÄ?iui Vaclovui Jonui @80CAB48A8[8@?0@486[?4@30D8<>ACB0@B8A @ pavadinimas â&#x20AC;&#x201C; Vilniaus Sausio 13-osios moGaliniui priklausanÄ?io ĹžemÄ&#x2014;s sklypo, kad. Nr. kykla. 4172/0802:0165, Santakos k., NemenÄ?inÄ&#x2014;s 997885

KEIÄ&#x152;IA

ÄŽVAIRĹŞS

ÄŽVAIRĹŞS

<> ACB0@B8A @ ,;0=0D8<> B8:A;0A I :9/4>0<45:= O8:9S ;<448= O /,<-N *4794,?= ?0:48AB8O4<\AB8:A;8=W?0A:8@BX?060;14=3@>9> <024:90@,4<?:>:5N06=;0/4>:<4Q@,/B-4949 ?;0=> A?@4=38=8CA ?030;FB8 A:;F?Y =CAB0BFB8 6N06=;0/4>:<4Q 4< ;<06B-:= ,209>N (07  B4@8B>@89>A=0C3>98<>8@BD0@:F<>@4O8<Y4 

 B0;8>9> ?;0=> >@60=8G0B>@8CA I % J-40;H  (>NB0CB>6 8;=8CAB4;  ,@>94:B> @4=6\90A I % J- 0@278B4:B[ ABC 3890H ,0<\=:0;=8> 6 8;=8CA ,0@4=6

PASLAUGOS

?> @A0D8=8=:Y<18@O4;8>3  D0;0BDF:B8?@849C<A?@8:;0CA0=Z8>A:;F?>8@  30;FD0CB8 O4=:;8=0=B @81>O4=:;808A %>6CA;0 *7,/4=7,@:= ',78,9:@4P >?<>: ;,@07/S>: D> >D8=A:8>A:;F?Y @0@10?@0N><AC 5Q /S80=4?4 H 8 -4<K074:*0@>A;0DC / %0G4 @,7 A8A84:B8 AC 30@1[ DF:3FB>9C ,/<0=? *4794,?= < %,24<4Q =09 "46,J4R D8ZM0;68@8>6I8;=8CAB4; 9Q6 'F6=;<0=,=G@B6==67B;:6,/ #< 4?0NB0A B>?><0B8:$6<08;2><  

 6,/,=><494,4 8,>,@48,4 @40P4,80 /,7B@,?>4 ",>,@48?= ,>7406, )F,7>45:=",>,@48Q$<2,94C,.45,G!49 6809Q2 *4794?= (07  

15

menas ir pramogos

KelioniĹł

KARĹ Ä&#x152;IAUSI KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI

J O !:9/:9N =,?24,4 2<04>,4 @0K,80 =4?9 >494?= !40>?@:50;<4=>,>:80464/?<Q (07 

 

 %  

KARĹ Ä&#x152;IAUSIKELIONIŲ KELIONIŲ PASIĹŞLYMAI (3/8>96391&D

(3683>< KARĹ Ä&#x152;IAUSI PASIĹŞLYMAI &/6+5<  

   KELIONIŲ ORGANIZATORIUS

?3683><?3683><5;+8=+<6= @@@5;+8=+<6= %/,4:52/5.#

%/24/:8 A.Vienuolio g. 6, LT-01104 Vilnius #,2(18  ;<?+494+=/+:6+85A=3!3>49;5Q 0A460A0A=C>B Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120 ;/24/:8;/24/:817(49(829<<<17(49(829

60;1]B*CAD8A030O0D\9>0A460A0AI vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt

>@>=B0A=C>B ND84A[:0G8=>?0A8@>3F<[8@D84N1CZ8[@>9CA# +>=@40;8A=C>B ,0<0BF:8B4=C>AB018Y9YL80C@\A<4@8:YCO )8CAB>=0A=C> B 9E052(/1(8#! "# "# " Stokholmasâ&#x20AC;&#x201C;Helsinkis *,=,<:=6<?4C,=&B2,E'>:63:78,=E&B2, Kas valdo jĹŤras? Ne tik NeptĹŤnas! 12 F?0B8=6Y:08=Y 0;60@8A=C>B Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Marienhamnasâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas uostĹł mĹŤsĹł rankose ir JĹŤsĹł paslaugoms 9?: !> Kopenhagaâ&#x20AC;&#x201C;Oslas OA8A0:F:8B4A:@F3X8:8646CO\A384=>A8@ KELTŲ BILIETAI INTERNETU: :9494Q6<?4C,=&B2,E'>:63:78,=E&B2,9?: %,84<J64>06,=/409494?=<R;0=P4?=4<,>=4;, Amsterdamasâ&#x20AC;&#x201C;Niukastlas KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Kylis ;48A:8B\AX=4?0<8@NB0<Y:4;8>=W 08=0?0B48:B0X018?CA4AAC>@>C>AB[<>

!> 7,4/?:64>07,4@0,7>45:=5R<:50 www.krantas.lt KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Karlshamnas I :4AZ808A @40P4,80?=O><?8;4,?=4:=9,6>40=@, "S2,?64>S==,?70@S5?4<20<,9?:>,46, UĹžsisakyk keltĹł bilietus internetu, paraKlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Zasnicas 8C9>@:0A=C>B -4G4@D0289>A<>:4AB8A8:8B<>:0<0A?0 6,<S7O ĹĄyk savo nuomonÄ&#x2122; ir laimÄ&#x2014;k talpiÄ&#x2026;, graRygaâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas 0N8=6B>=0A=C>B ?8;3><08 ,7>45:=5R<:50-?=4</4=6:4<7496=8B-S=464 <?4C:6,49,;,>046>,4J4J;7,?648:?:=>: ĹžiÄ&#x2026; ir patogiÄ&#x2026; kelioninÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Krantas Travelâ&#x20AC;&#x153; Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas %>AB>=0A=C>B 84B[A:08Z8CA@81>B0A <B>: ,?24,?491:<8,.45:=AAA 6<,9>,= 7> piniginÄ&#x2122;. Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Helsinkis

 %  

"!P%'&"'%' KELIONÄ&#x2013;S AUTOBUSU F"$# $"$ ;FD[OF3\98<>ND4=B\C>14;\940BD89>94 Pirkti internetu: www.kelioniupasiulymai.lt T0645:=;47B=ET0645:=<:5?=E%<,3,E!> I B Ä&#x152;ekijos pilysâ&#x20AC;&#x201C;Ä&#x152;ekijos rojusâ&#x20AC;&#x201C;Praha â&#x20AC;&#x201C; 577 Lt 4/492:54>,745,4< ,;<4:=,7,E !> Didingoji Italija ir Kaprio sala â&#x20AC;&#x201C;IB 1747 Lt +CG849[=0:B8A0@NCD>94 &B2,E',<08:==,7,E(,749,=E!> Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Saremos salaâ&#x20AC;&#x201C;Talinas â&#x20AC;&#x201C; 377 Lt V4:89>A?8;FAIV4:89>A@>9CAI,@070IB H4,?<S=>,745,=?;:47=4?;<40/<45:=5R<:= Ĺ iaurÄ&#x2014;s Italija su poilsiu prie Adrijos LD4820@89>A60<B>AAB41C:;08I BjĹŤros 9?:

!> nuo 1197 Lt -F60I 0@4<>AA0;0I 0;8=0AIB Kroatija nuo 990 Lt <:,>45,9?: !> L80C@\AB0;890?>8;A8=\?0O8=B8=\=C> B Prahaâ&#x20AC;&#x201C;Vienaâ&#x20AC;&#x201C;BudapeĹĄtas nuo 627 Lt %<,3,*409,?/,;0J>,=9?: !> @>0B890=C> B LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VILNIAUS: F#$%$@%$" ,@070I84=0I%C30?4NB0A=C> B www.kelioniupasiulyPirkti internetu: =;,945, :=>,<,@,9?: !> mai.lt ",7>,E !> G($G'("%?>8;A8=\A Ispanija, Kosta Brava nuo 822 Lt; Malta â&#x20AC;&#x201C; <,4645,2,764/46SE!> 68?B0A)C@6030=C> Bâ&#x20AC;&#x201C; 979 Lt; Ispa904 Lt; Graikija, ChalkidikÄ&#x2014; =;,945, %C;60@890=C>B nija, Kosta:=>,:<,/,E!> Dorada â&#x20AC;&#x201C; 999 Lt; Ispanija, Ali=;,945,746,9>SE

 L@80=:0=C>B kantÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1108; Graikija, Kos sala â&#x20AC;&#x201C; 1128 Lt; <,4645, :==,7,E

!> Turkija, Antalija â&#x20AC;&#x201C; 1185 Lt; Bulgarija, Burgas @4B0=C>B â&#x20AC;&#x201C; 1199 Lt; Kroatija, Rijeka â&#x20AC;&#x201C; 1279 Lt; Turkija, (?<645,9>,745,E

!>

C=8A0A=C>B Marmaris 1289 Lt; Bulgarija, Burgas â&#x20AC;&#x201C; 1199 ?72,<45,?<2,=E

!> Lt;<:,>45,&4506,E !> Portugalija, AlgarvÄ&#x2014; â&#x20AC;&#x201C; 1899 Lt G($G'("%?0O8=B8=\A?>8;A8=\A LÄ&#x2013;KTUVU IĹ VARĹ UVOS (poilsinÄ&#x2014;s) (?<645,",<8,<4= !> @C8G0A 8;C=C>B Egiptas, Hurgada nuo 1440 Lt; Bulgarija ?72,<45,?<2,=E

!> G@04;8AI*>@30=890I68?B0A=C>B â&#x20AC;&#x201C; 1595 Lt; Turkija â&#x20AC;&#x201C; 1440 Lt; Ĺ ri Lanka â&#x20AC;&#x201C; %:<>?2,745,72,<@SE !> +0@>:0A=C>B 3500 Lt; Kreta â&#x20AC;&#x201C; 1170 Lt C10=C>B F#$%$@%!@$% ";:47=49S= LÄ&#x2013;KTUVU IĹ  VARĹ UVOS (paĹžintinÄ&#x2014;s â&#x20AC;&#x201C; poil24;>,=?<2,/,9?:!> sinÄ&#x2014;s). Kruizas Nilu nuo 1440 Lt; Izraelisâ&#x20AC;&#x201C; G$)"% ?72,<45,E!> Egiptas nuo 1678 Lt; Marokas â&#x20AC;&#x201C; 2634 Lt;

08;0=30A?0O8=B8=\?>8;A8=\I=C>B Kuba â&#x20AC;&#x201C; 5853 Lt (?<645,E !> STOVYKLOS LIETUVOJE H<4!,96,E !> Pasaka nuo 550 Lt; RaganÄ&#x2014; 550 Lt; EnerG(!'% <0>,E

 !> getikas 600 Lt; LaimingasBĹžmogus â&#x20AC;&#x201C; tai 68?B0A)C@6030=C> (?94=,=E !> A?0=890+0;9>@:0I B F#$%$@%!@$% ";,K49>49S=E;:47

C@:890=B0;890I B =49S= <?4C,=#47?9?: !> C<,074=E24;>,=9?: !> ",<:6,=E !> ?-,E!> "# %& "#$% %,=,6,9?: !> (:;?9 !> &,2,9S !> 90<20>46,= !> !,48492,=K8:2?=E>,4,J !> (<484>,= !>

#+7N85+68391;383+><1(3683>< &/6 79,  3809<?3=/6=@@@<?3=/6=@@@6/56=

(@08:890@4B0I aĹĄ! 600 Lt; Trimitas B 520 Lt ",K4054!,?6B=>:=;4<,>,4 !> %C;60@8900@=0I MaĹžieji Laukystos pirataiB370 Lt :74@?/:,6,/0845,!>B ,>@BC60;890;60@D\I Mes jÄ&#x2014;ga 450 Lt "0=5S2, !> Ĺ˝aidimĹł galaktika 450 Lt I,4/48Q2,7,6>46, !> %&"()"%&'(" ApaÄ?i indÄ&#x2014;nai atkeliauja ÄŻ LietuvÄ&#x2026; 450 Lt ;,P449/S9,4,>6074,?5,O!40>?@N !> Avataro nuotykiai kartu 450 Lt ,0A0:0=C>B @,>,<:9?:>B64,46,<>? !> Mes ĹĄampinjonai 450 Lt -060=\IB Mano pasaulis 595 Lt "0=J,8;495:9,4 !> 08<8=60AO<>6CAIB080NB Kitas variantas 359 Lt ;7496;,=,?7O;0</409,=!>

>?'C=B STOVYKLOS UĹ˝SIENYJE ",9:;,=,?74=!> Stovykla Ukrainoje â&#x20AC;&#x17E;PribreĹžnyjâ&#x20AC;&#x153; 60 Lt die4>,=@,<4,9>,=!> %&"()"%'H%!) nai; Kryme â&#x20AC;&#x17E;Saliutâ&#x20AC;&#x153; 1699 Lt; Bulgarijo:/4 !> je=6;[:0;1>AAB>DF:;0AB89>94 1699 Lt; Italijoje 1299 Lt; AnglĹłB kalbos "# %& "$A"& %C;60@89>94 B Lt stovykla Estijoje 1790 '>:@B67,)6<,49:50F%<4-<0K9B5D @>0B89>94 B AVIABILIETAI !>/409,4 Pirkti internetu: www. lek.lt <B80F',74?>D !> (& (yra ir pigios aviakompanijos) KELTAI %0:C=C>B"+0;9>@:0=C>B ?72,<45:50 !> Rygaâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas; :08=>AX018?CA4A <:,>45:50 !>Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Helsinkis; Talinasâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas; ?:/6,7945:50 !>Ventspilisâ&#x20AC;&#x201C;Nyneshamnas; KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Karlshamnas (spec. &O& 927Q6,7-:==>:@B67,=>45:50 !> pasiĹŤlymas); KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Kylis (spec. pasiĹŤ-F60I B>:7>;<0A %# lymas); KlaipÄ&#x2014;daâ&#x20AC;&#x201C;Zasnicas (spec. pasiĹŤly 0;8=0AI)4;A8=:8A 074=9?: !> mas); Turkuâ&#x20AC;&#x201C;Alando salosâ&#x20AC;&#x201C;Stokholmas

0;8=0AI B>:7>;<0A (:645,=E !> KRUIZAI 4=BA?8;8AI F=4A70<=0A '0?7,=E !> VidurĹžemio jĹŤroje (spec. kaina) ;08?\30I0@;A70<=0AA?42?0A8];F<0A '492,;R<,=E !> KaribĹł jĹŤroje (spec. kaina) ;08?\30IF;8AA?42?0A8];F<0A Tolimuosiuose Rytuose (spec. kaina) ,96:6,=E !> ;08?\30I/0A=820AA?42?0A8];F<0A Baltijos jĹŤroje %?60>,=E !>

C@:CI;0=3>A0;>AI B>:7>;<0A VIZOS ÄŻ RusijÄ&#x2026; nuo 260 Lt, BaltarusijÄ&#x2026; 6,49:=O,-4;?=0= nuo 85 Lt #

(*"% :949S=,7>45:=5R<:50(,77496/ 6<?4C,= U-CA89Y=C>B"%0;B0@CA89Y=C>B 9?: !>

&B2,E'>:63:78,= (,749,=E07=4964= (,749,=E'>:63:78,= *09>=;474=E#B90=3,89,= 7,4;S/,E ,<7=3,89,==;0. ;,=4R7B8,= 7,4;S/,E B74==;0. ;,=4R7B8,= 7,4;S/,E+,=94.,==;0. ;,=4R7B8,= (?<6?E7,9/:=,7:=E'>:63:78,= %' " M&?=45N9?: !> ,7>,<?=45N9?:!>


Orai

Savaitės pabaiga Lietuvoje bus šilta, bet numatomas lietus su perkūnija, gali kilti škvalas. Šiandien daug kur trumpai lis, vietomis griaudės perkūnija. Perkūnijos metu vėjo gūsiai sieks 15–20 m/s. Temperatūra bus 24–29 laipsniai šilumos. Šeštadienį taip pat numatomas lietus su perkūnija. Naktį bus 15–16, dieną 25–27 laipsniai šilumos.

Šiandien, rugpjūčio 3 d.

+25

+26

+27

Telšiai

Šiauliai

+27

Klaipėda

Panevėžys

+25

Utena

+26

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

5.33 21.15 15.42 21.12 7.20

216-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 150 dienų. Saulė Liūto ženkle.

+27Kaunas

Pasaulyje Atėnai +35 Berlynas +25 Brazilija +25 Briuselis +24 Dublinas +18 Kairas +35 Keiptaunas +19 Kopenhaga +22

Londonas +21 Madridas +34 Maskva +27 Minskas +29 Niujorkas +32 Oslas +20 Paryžius +23 Pekinas +30

orai vilniuje Šiandien

Praha +24 Ryga +27 Roma +33 Sidnėjus +20 Talinas +26 Tel Avivas +33 Tokijas +31 Varšuva +32

Marijampolė

Vėjas

Vilnius

+27

Alytus

1–6 m/s

DATOS

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+21

+28

+22

+16

3

+21

+25

+21

+13

2

+19

+26

+21

+16

2

sekmadienį 1984 m. gimė amerikiečių plaukikas, pasaulio rekordininkas Ryanas Lochte.

1492 m. Kristupas Kolumbas iš Ispanijos uosto trimis laivais leidosi ieškoti naujų žemių Vakaruose ir kelio į Indiją. 1921 m. gimė poetas, vertėjas Vacys Reimeris. 1924 m. mirė britų rašytojas, trumpų istorijų autorius, marinistikos klasikas Josephas Conradas. 1940 m. gimė amerikiečių aktorius Martinas Sheenas.

prizas Šią savaitę laimėkite Aleksandros Teresės Veličkienės „Antikos mitologijos žinyną“.

Žinyne autorė supažindina su graikų ir romėnų mitais, siekia aprėpti jų personažų bei įvaizdžių visumą. Leidinys skiriamas visiems, kurie domisi senąja graikų mitologija.

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, rugpjūčio 7 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

Vardai Augustė, Galimantas, Lengvinė, Lidija, Mangirdas, Steponas, Žeimena

horoskopai

šeštadienį

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

+28

+26

3

4

5

6

7

8

9

1949 m. įkurta Tarptautinė krepšinio asociacija NBA (angl. – National Basketball Association). 1996 m. mirė poetas, literatūros kritikas Henrikas Nagys. 1998 m. mirė vienas įtakingiausių ir originaliausių Sovietų Sąjungos kompozitorių Alfredas Schnittke. 2008 m. mirė Rusijos rašytojas ir disidentas Aleksandras Solženicynas.

Avinas (03 21–04 20). Energingas laikotarpis, todėl imkitės įgyvendinti seniai numatytus planus. Būsite fiziškai aktyvus. Treniruokitės, sportuokite, tik nepraraskite saiko. Jautis (04 21–05 20). Turite pakankamai energijos ir motyvacijos, kad pagerintumėte savo gyvenimą. Tačiau savo agresyvumu galite įžeisti kitą žmogų. Nesišvaistykite pastabomis ir nekritikuokite, taip bus geriau ne tik jums, bet ir kitiems. Dvyniai (05 21–06 21). Gali keistis jūsų požiūris į vertybes. Tinkamas laikas atsipalaiduoti ir pasimėgauti gyvenimu. Tik nepamirškite, kad rytoj prasidės nauja diena, kupina ne tik džiaugsmo, bet ir problemų. Vėžys (06 22–07 22). Lengvas ir ramus laikas, viskas vyksta sklandžiai. Tinkamai organizuotas darbas neturėtų kelti rūpesčių. Būkite ramus, neleiskite negatyvioms mintims ir miglotoms nuojautoms valdyti jūsų. Viskas yra taip, kaip turi būti. Liūtas (07 23–08 23). Nesižvalgykite atgal, niekuo neabejokite. Jūsų likimas – jūsų rankose. Tikėtinas malonus susitikimas su seniai matytu draugu ar giminaičiu. Mergelė (08 24–09 23). Norėsite daug kalbėti, nes esate kupinas naujų idėjų. Pasinaudokite šia savo būsena įgyvendindamas neatidėliotinus reikalus bei planus. Svarstyklės (09 24–10 23). Tinkamas laikas atsipalaiduoti ir pasimėgauti gyvenimu, išvykite į gamtą ar poros dienų kelionę į užsienį. Bet nepamirškite, kad vidinis tobulėjimas taip pat svarbus. Skorpionas (10 24–11 22). Ieškosite ko nors neįprasta, kad galėtumėte pritaikyti savo kūrybiškumą. Svajosite apie meilę. Laukia didžiulė veiklos įvairovė. Viskas seksis, todėl nė kiek neabejokite savo jėgomis. Šaulys (11 23–12 21). Būkite atsargus siekdamas savo svajonės, kitaip galite nukrypti nuo teisingo kelio ir sugriauti kieno nors kito planus. Svarbiausia – nesusipainiokite, kur svajonės, o kur realybė. Ožiaragis (12 22–01 20). Laikas atitrūkti nuo realybės ir pasinerti į fantazijų pasaulį. Paklausykite mėgstamos muzikos, paskaitykite – viskas džiugins sielą, suteiks harmonijos jūsų gyvenimui. Vandenis (01 21–02 19). Aptarinėdamas požiūrius į vertybes, nesutiksite su artimais žmonėmis ar autoritetingais asmenimis. Iš jūsų niekas neatima teisės išsakyti savo nuomonę, bet pasistenkite ją aplinkiniams pateikti tinkamai ir suprantamai. Žuvys (02 20–03 20). Viskas užklups vienu metu. Problemų darbe iškils būtent tada, kai kiti gyvenimo sunkumai bus sprendžiami lengvai.

2012-08-03 Vilniaus diena  
Advertisement