Page 1

Miestas

2p. Ar šie­met pail­gės Kau­no moks­lei­vių ato­sto­gos, nu­spręs mo­kyk­lų bend­ruo­me­nės.

Lietuva

5p.

Pasaulis

Z.Vai­gaus­kas ne­pa­ten­kin­tas, kad vie­nas iš jo va­do­vau­ja­mos VRK na­rių ren­ka kan­di­da­tų į Sei­mą „nuo­dė­mes“.

15p. Kol saujelė Angolos gyventojų mėgaujasi prabanga, beveik du trečdaliai šalies gyventojų skursta lūšnynuose.

Pirmadienis rugpjūčio 6, 2012 Nr. 182 (19741) Kaunodiena.lt 2 Lt

Mis­ti­ka Kau­no cent­re: Įklimpę nuo­te­kų ko­dėl by­ra dau­gia­bu­tis? dumb­le Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Kau­no nuo­te­kų va­lyk­lo­je nuo pa­ va­sa­rio lau­ke sto­vi neiš­pa­kuo­ta ka­na­li­za­ci­jos dumb­lo per­dir­bi­mo įran­ga. Ki­tuo­se mies­tuo­se to­kie dar­bai jau bai­gia­mi. Gin­čai už­si­tę­sė

Įmo­nė „Kau­no van­de­nys“ ti­kė­jo­ si jau šį ru­de­nį pa­sta­ty­ti nuo­te­kų va­lyk­lo­je su­si­kau­pian­čio dumb­lo per­dir­bi­mo ce­chą. Ja­me dumb­las bū­tų džio­vi­na­mas ir per­dir­ba­mas į sau­sas gra­nu­les, tin­ka­mas de­gin­ ti ir ga­min­ti ši­lu­mą. Jau pa­sta­ty­tas bū­si­ma­sis san­dė­lis gra­nu­lėms lai­ ky­ti, pa­va­sa­rį su­vež­ti vi­si ga­my­bos pro­ce­sui rei­ka­lin­gi ag­re­ ga­tai.

4

Dienos citata „Kul­tū­ros ly­gis čia yra aukš­tes­nis nei bet kur JAV, iš­sky­rus Niu­jor­ką“, – sa­ko ne vie­nus me­tus Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tis ame­ri­kie­čių poe­tas Ker­ry Shaw­nas Key­sas. „„Tem­pai: itin pa­vo­jin­ga duo­bė at­si­vė­rė prieš me­tus. Sa­vi­val­dy­bė nu­spren­dė, kad ją rei­kia kam nors par­duo­ti.

Ka­ra­liaus Min­dau­go pro­spek­to dau­gia­ bu­čio pa­ma­tus ir sie­nas stip­riai ap­grau­žė van­duo, ap­link pa­sta­tą at­si­ve­ria smeg­duo­ bės. Gy­ven­to­jai bi­jo, kad na­mas ne­sug­ riū­tų. O pa­sta­tą ad­mi­nist­ruo­jan­ti bend­ro­ vė kal­ba apie pa­slap­tin­gus van­de­nis.

Ta­das Šir­vins­kas

t.sirvinskas@kaunodiena.lt

Įs­pū­dis, tar­si bom­bar­duo­tų

Ka­ra­liaus Min­dau­go pro­spek­to 31asis na­mas pa­sta­ty­tas prieš 53 me­ tus, ta­čiau at­ro­do, lyg bū­tų iš­gy­ve­ nęs bom­bar­da­vi­mą. Kie­me žio­jė­ja duo­bė, į ku­rią prieš me­tus su­smu­ko sunk­ve­ži­mis. Dar

Dar vie­nas me­da­lis Lon­do­ne Iš Lon­do­no olimpinių žaidynių Lie­tu­vą pa­sie­kė dar vie­na ge­ra ži­ nia. Po ne­sėk­min­go dau­gia­ko­vi­ nin­kės Aust­ros Sku­jy­tės star­to šeš­ta­die­nį, kai ar­čiau­siai me­da­lio bu­vu­si leng­vaat­le­tė li­ko penk­ta, va­kar su­lau­kė­me sa­vo­tiš­kos kom­ pen­sa­ci­jos. Grai­kų-ro­mė­nų im­ty­ nių var­žy­bo­se (svorio kategorijo­ je iki 74 kg) įvei­kęs pajėgų var­žo­vą bron­zos me­da­lį iš­ko­vo­jo Euro­ pos čempionato prizininkas Alek­ sand­ras Ka­za­ke­vi­čius. Ke­lią si­ dab­ro link sėkmingai kovojusiam Lietuvos atletui už­sto­jo pa­sau­lio čem­pio­nas iš Ru­si­jos. 10p.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

vie­na pra­ra­ja kie­mo įva­žo­je pra­si­ vė­rė šią va­sa­rą. Vie­nos laip­ti­nės rū­sy­je su­sme­go be­to­ni­nės grin­dys, iš­vir­to per­tva­ros. Prestižinėje laikinosios sostinės vietoje gyvenantys žmonės nea­ be­jo­ja, kad šie pa­žei­di­mai – pa­ sta­tą tu­rin­čių pri­žiū­rė­ti, ta­čiau jį ga­di­nan­čių dar­bi­nin­kų dar­bas.

16p.

2

Naujas „Žalgirio“ veteranų trofėjus

11p.


2

Pirmadienis, rugpjūčio 6, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

17

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0 0,37

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

24

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Mis­ti­ka Kau ko­dėl by­ra da 1 Bu­tų sa­vi­nin­kai pa­ste­bi, kad su­ Gy­ven­to­jai kal­ti­na dar­bi­nin­kus

„„Ma­žė­ja: są­skry­dy­je da­ly­va­vo tūks­tan­čiai trem­ti­nių, lais­vės ko­vų da­ly­vių, ta­čiau prieš ke­lio­li­ka me­tų jų bū­

da­vo ke­lis kar­tus dau­giau. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Ne­pa­lauž­ti Si­bi­re te­bet­rykš­ta vi­di­ne stip­ry­be no Kris­taus Pri­si­kė­li­mo baž­ny­čios te­ra­są. Ki­ti prie Pri­si­kė­li­mo baž­ ny­čios atei­na ir pra­šo iš­mal­dos. Aš jiems sa­kau ei­ti gry­bau­ti, uo­gau­ti, bet jie ne­no­ri“, – ste­bi­si J.V.Kok­ le­vi­čius, ro­dy­da­mas ant ran­kos plaš­ta­kos li­ku­sius ran­dus. Vy­ras pa­sa­ko­jo, kad tik per ste­buk­lą Si­ bi­re ne­bu­vo mir­ti­nai su­dras­ky­tas ru­do­jo lo­kio.

Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Ne guos­tis dėl gy­ve­ni­mo sun­ku­ mų, o pa­si­džiaug­ti, pa­bū­ti drau­ge šeš­ta­die­nį į Ario­ga­lą su­va­žia­vo tūks­tan­čiai trem­ti­nių, lais­vės ko­ vų da­ly­vių, jų vai­kų ir vai­kai­čių. Pa­mi­nė­jo šių die­nų did­vy­rę

Tra­di­ci­nis Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­ nių, trem­ti­nių ir lais­vės ko­vų da­ ly­vių są­skry­dis Du­by­sos slė­ny­ je „Su Lie­tu­va šir­dy...“ pra­si­dė­jo skam­bant Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pu­čia­mų­jų or­kest­ro inst­ru­men­ tams. Po to iš­kil­min­ga šven­tės da­ ly­vių ei­se­na nu­si­lei­do į upės slė­nį, kur Kau­no ar­ki­vys­ku­pas met­ro­ po­li­tas Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius au­ ko­jo šv. Mi­šias. „Bu­vę trem­ti­niai ma­žiau­siai ai­ ma­nuo­ja dėl nū­die­nos bė­dų, nes jos vai­kiš­kos, pa­ly­gi­nus su tuo, ką jiems te­ko iš­ken­tė­ti“, – per pa­ moks­lą sa­kė S.Tam­ke­vi­čius. Šian­die­nos pa­vyz­džiu jis įvar­ di­jo nau­ją­ją olim­pi­nę čem­pio­nę Rū­tą Mei­lu­ty­tę: „Lie­tu­vo­je užau­ gu­sios plau­ki­kės Rū­tos gy­ve­ni­me bu­vo la­bai di­de­lių pra­ra­di­mų. Tai mo­ti­nos žū­tis, kai jai bu­vo tik ket­ ve­ri. Sun­ku­mai žmo­nes už­grū­di­ na ir pa­ruo­šia priim­ti iš­šū­kius“, – pa­ste­bė­jo ar­ki­vys­ku­pas. Sli­dės – iš­ti­ki­mos pa­ly­do­vės

Kiek­vie­no trem­ti­nio is­to­ri­ja uni­ ka­li, sa­vaip skau­di, bet kar­tu ir įkve­pian­ti trem­ties ne­pa­ty­ru­sius žmo­nes bū­ti stip­riems ir ma­žiau de­juo­ti. 78-erių Jo­nas Vy­tau­tas Kok­le­ vi­čius į są­skry­džius kas­kart at­ si­ve­ža sa­vo pa­ties prieš 55 me­tus ga­min­tas sli­des. Pa­sak trem­ti­nio, iš Toms­ko sri­ties, Nau­jo­jo Va­siu­ gan ra­jo­no par­si­vež­tos sli­dės sim­ bo­li­zuo­ja var­gą. J.V.Kok­le­vi­čius jas ga­mi­no iš skel­tos eg­lės ka­mie­no, pa­grin­dą ap­trau­kė brie­džio ko­jų kai­liu, ku­ ris ge­rai slys­ta per snie­gą. 1,85 m il­gio sli­dėms iš vi­so pri­rei­kė 8 ko­jų kai­lių, tad sli­džių po­rai bu­vo su­ me­džio­ti ma­žiau­siai du brie­džiai. Kai­lius lie­tu­vis pir­ko iš me­džio­ to­jų. Pla­čios sli­dės ne tik sly­do, bet grimz­do į snie­gą vos 30 cen­ ti­met­rų. Be sli­džių, pa­ro­dė trem­ ti­nys, snie­go bū­da­vo iki juos­mens. Dau­giau kaip pus­šim­tį me­tų prie

Pa­vy­di prie­do prie pen­si­jos

„„Pa­ly­do­vės: J.V.Kok­le­vi­čius prieš

55 me­tus pa­si­gamintas sli­des Si­bi­ro snie­gy­nams įveik­ti ža­da pa­do­va­no­ti mu­zie­jui.

sa­vęs glau­dęs šias sa­vo pa­gal­bi­ nin­kes J.V.Kok­le­vi­čius ža­da jas pa­do­va­no­ti mu­zie­jui. „Daug su jo­mis praė­jau“, – at­si­du­so vy­ras.

Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius:

Bu­vę trem­ti­niai ma­ žiau­siai ai­ma­nuo­ ja dėl nū­die­nos bė­ dų, nes jos vai­kiš­kos, pa­ly­gi­nus su tuo, ką jiems te­ko iš­ken­tė­ti. Į Si­bi­rą iš­vež­tas pen­kio­li­ka­me­ tis, į Lie­tu­vą grį­žo su­lau­kęs 41erių ir tik 45-erių su­kū­rė šei­mą. „Ru­sai­tės gra­žios, bet man rei­ kė­jo lie­tu­vai­tės, o tuo­met jos jau bu­vo iš­si­va­ži­nė­ju­sios“, – šyp­so­ jo­si J.V.Kok­le­vi­čius. At­ža­lų jis su žmo­na ne­su­si­lau­kė, bet iki šiol dar­niai su ja gy­ve­na ir nė kiek ne­ si­skun­džia sa­vo kas­die­ny­be. „Ne­pa­ly­gin­si gy­ve­ni­mo lais­vo­ je Lie­tu­vo­je su trem­ti­mi. Ki­ti sa­ ko: sun­ku. Aš, pen­si­nin­kas, ant­ros gru­pės in­va­li­das, už­siau­gi­nu svo­ gū­nų, ser­ben­tų, obuo­lių, grai­ki­nių rie­šu­tų. Be to, dir­bu. Dvi sa­vai­ tes per mė­ne­sį par­da­vi­nė­ju bi­ lie­tus no­rin­tiems pa­si­kel­ti į Kau­

Į trem­ti­nių su­si­bū­ri­mus iš Pa­ne­ vė­žio kas­met at­va­žiuo­jan­ti 75 me­ tų Ge­nė Ro­zen­ber­gie­nė Lie­tu­vo­je bend­rau­ja su trem­ti­niais, su ku­ riais su­si­pa­ži­no bū­da­ma trem­ty­ je Ir­kuts­ko sri­ty­je. Gau­si jos tė­vų šei­ma 1949 me­tais bu­vo iš­dras­ ky­ta ir iš­vež­ta į Si­bi­rą, kai jai bu­ vo vos 11 me­tų. Į Lie­tu­vą Ge­nė su­grį­žo bū­da­ma 18 ir Pa­ne­vė­žy­je bai­gė ru­sų mo­kyk­lą – per­sio­rien­ tuo­ti į lie­tu­viš­ką mo­kyk­lą bu­vo per sun­ku. „Su trem­ty­je bu­vu­siais li­ki­ mo drau­gais ren­gia­me su­si­ti­ki­ mus, pa­si­pa­sa­ko­ja­me, pa­dai­nuo­ ja­me“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris. Tie, ku­rie ne­bu­vo trem­ty, pri­­pa­ži­no G.Roz­ne­ber­gie­nė, ne vi­sa­da mie­ li: „Yra vi­so­kių žmo­nių. Kai ku­rie pa­vy­di mums prie­do prie pen­si­jos, ku­ris skir­tas už nu­ken­tė­ji­mą“. Gir­dė­da­ma de­juo­jan­čius, kad Lie­tu­vo­je gy­ven­ti blo­gai, trem­ti­nė siū­lo pa­skai­ty­ti kny­gas ir pa­žiū­rė­ti fil­mus apie trem­ties vai­kus, ku­rie iš­plėš­ti iš įpras­tų gy­ve­ni­mų bu­vo iš­vež­ti į be­veik ne­gy­ve­na­mus Si­bi­ ro re­gio­nus, pa­ty­rė ba­dą, ar­ti­mų­ jų mir­tis, li­gas bei bu­vo pri­vers­ti pra­dė­ti gy­ve­ni­mą iš pra­džių. Sąsk­ry­dy­je „Su Lie­tu­va šir­dy...“ Ge­nei ir ki­tiems su­si­rin­ku­siems pa­ts iš­kil­min­giau­sias mo­men­ tas – šv. Mi­šios. Vė­liau, ant šven­ tės au­ku­ro už­de­gus Lais­vės ug­ nį ir nu­skam­bė­jus svei­ki­ni­mams, priim­tos ke­lios re­zo­liu­ci­jos. Ren­ gi­nio da­ly­viai pri­ta­rė, kad tu­ri bū­ti rei­ka­lau­ja­ma oku­pa­ci­jos ža­ los at­ly­gi­ni­mo iš Ru­si­jos. Taip pat ma­no­ma, kad Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ja trem­ti­niams tu­rė­tų mo­kė­ti pen­ si­jas už pri­vers­ti­nį dar­bą bei kom­ pen­sa­ci­jas už su­ža­lo­tą svei­ka­tą. Šven­tę už­bai­gė kon­cer­tas, ku­ ria­me pa­si­ro­dė Jung­ti­nis bu­vu­sių trem­ti­nių ir po­li­ti­nių ka­li­nių cho­ ras, taip pat ži­no­mi so­lis­tai, an­ samb­liai bei gru­pės.

smu­kus rū­sio grin­dims bu­vo pa­ žeis­tos ne tik su­ki­bi­mą su rū­sio lu­ bo­mis pra­ra­du­sios per­tva­ros, bet ir laip­ti­nes ski­rian­čios, vi­są pa­sta­tą lai­kan­čios sie­nos. Pa­žei­di­mus ap­žiū­rė­ju­si sa­vi­ val­dy­bės ko­mi­si­ja sam­pro­ta­vo apie gal­būt na­mo vie­to­je telk­šo­ ju­sią pel­kę, o na­mo ad­mi­nist­ra­to­ rius po­strin­ga­vo apie ken­kian­čius grun­ti­nius van­de­nis. Na­mo gy­ven­to­jai įsi­ti­ki­nę, kad pa­sta­to pa­ma­tai pa­žeis­ti, nes van­ duo iš šil­dy­mo sis­te­mos iš­lei­džia­ mas tie­siai į rū­sį ant grin­dų. Tai vyks­ta ne vie­nus me­tus, to­dėl, nea­be­jo­ja gy­ven­to­jai, van­duo ir iš­ grau­žė be­to­ni­nių rū­sio grin­dų pa­ grin­dą. Na­mo rū­sy­je aki­vaiz­džiai drėg­ na, ta­čiau pa­sta­tą ad­mi­nist­ruo­jan­ čio „Kau­no cent­ro būs­to“ at­sto­vai kal­bas apie į rū­sį di­de­liais kie­kiais pi­la­mą van­de­nį nei­gia. „Kaž­ko­dėl rū­sy­je pa­sta­tas pa­ žeis­tas tik to­je laip­ti­nė­je, kur įreng­tas pa­sta­to ši­lu­mos maz­gas. Anks­čiau van­duo bū­da­vo pi­la­mas į lau­ką pro lan­gą, bet jį už­mū­ri­jo, tai kur tą van­de­nį pil­ti? O van­de­nį iš­ leis­ti rei­kia ne tik ta­da, kai pra­si­de­ da ir bai­gia­si šil­dy­mo se­zo­nas. Tai ten­ka da­ry­ti kas­kart, kai kam nors rei­kia pa­keis­ti ra­dia­to­rių ar vo­nios šil­dy­tu­vą“, – pa­sa­ko­jo na­me nuo jo pa­sta­ty­mo gy­ve­nan­ti Edi­ta Stan­ ke­vi­čie­nė. Ad­mi­nist­ra­to­rius ne­si­ki­ša

Kai ku­rios per­tva­ros rū­sy­je nu­ vir­to pa­čios. Kai ku­rias, vos be­

„„ Pa­dė­tis: pa­sta­to rū­sys vir­to są­var­ty

si­lai­kan­čias, te­ko nu­griau­ti, kad neužg­riū­tų ant žmo­nių, o kai ku­ rias nu­spren­dė iš­var­ty­ti pa­tys dar­bi­nin­kai. Jie nu­ta­rė, kad iš­dau­ žius per­tva­ras bus leng­viau pa­ keis­ti vamz­dį. Po jų dar­bo žmo­ nės rū­sy­je ra­do as­me­ni­nių daik­tų ir be­to­no jo­va­lą, ku­ris ne­pa­ša­lin­ tas iki šiol. „Ga­li­ma sa­ky­ti, kad rū­sių ne­ be­li­ko. Tik ga­liu pa­ro­dy­ti, ku­rio­je vie­to­je bu­vo ma­no, o kur kai­my­ nės“, – į griu­vė­sius ro­dė E.Stan­ ke­vi­čie­nė.

Kai ku­rios mo­kyk­lo Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė Mo­kyk­lų bend­ruo­me­nėms leis­ta pa­čioms nu­spręs­ti, ka­da pra­dė­ti moks­lo me­tus: rug­sė­jo 1-ąją, šeš­ ta­die­nį, ar rug­sė­jo 3-ąją – pir­ma­ die­nį. Dir­ban­tys tė­vai abi die­nas tu­rės tei­sę į lais­vą pus­die­nį.

„Mo­kyk­lų va­do­vai tu­rė­tų tar­tis su sa­vo sa­vi­val­da, tai yra pe­da­go­gais ir tė­vų at­sto­vais, ku­ri die­na jiems pa­to­ges­nė“, – pa­klaus­ta, ka­da šie­ met Kau­no mo­kyk­lo­se pra­si­dės nau­jie­ji moks­lo me­tai, ko­men­ta­ vo mies­to sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir ug­dy­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­ to­ja Ona Vi­soc­kie­nė. Mo­ky­mo įstai­goms iš­siųs­ti raš­ tai, įpa­rei­go­jan­tys iki rugp­jū­čio vi­du­rio pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją, ka­ da jos nu­ma­to švęs­ti Moks­lo ir ži­ nių die­ną – rug­sė­jo 1 ar rug­sė­jo 3 die­ną. Jei mo­kyk­la nu­spręs dirb­ti rug­ sė­jo 1-ąją, tai yra, šeš­ta­die­nį, dar­ buo­to­jams tu­rės bū­ti at­ly­gin­ta už dar­bą lais­va­die­nį. Tu­rės bū­ti mo­ ka­mas dvi­gu­bas at­ly­gi­ni­mas už šią die­ną, ar­ba vė­liau bus su­teik­ta lais­va die­na, taip pat ga­li­ma rink­ tis pri­dė­ti vie­ną die­ną prie kas­me­ ti­nių ato­sto­gų.

„Dėl to ir pa­lik­ta spręs­ti bend­ ruo­me­nei, ka­da švęs­ti moks­lo me­ tų pra­džią“, – paaiš­ki­no sa­vi­val­dy­ bės at­sto­vė. Ar rug­sė­jo 1, ar rug­sė­jo 3 die­ną bus pra­dė­ti moks­lo me­tai, sa­vi­val­ dy­bės at­sto­vė ma­no, kad pir­mą­ją die­ną vai­kai su­si­pa­žins su mo­ky­ to­jais, pa­mo­kų tvar­ka­raš­čiu, o pa­ mo­kos nu­sta­ty­tu gra­fi­ku vyks se­ kan­čią dar­bo die­ną. Ka­dan­gi dau­ge­lis mo­kyk­lų va­do­ vų ato­sto­gau­ja, pa­sak O.Vi­soc­kie­ nės, ga­li bū­ti, kad ne vi­sos įstai­gos yra ga­lu­ti­nai ap­si­spren­du­sios, ka­ da pra­dė­ti moks­lo me­tus.

Pa­lik­ta spręs­ti bend­ruo­me­nei, ka­ da švęs­ti moks­lo me­tų pra­džią. Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­ tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Gin­tau­tas Meš­ka tei­gė taip pat ne­ga­lįs at­sa­ ky­ti, koks bus mo­kyk­lų pa­si­rin­ki­ mas ir pa­ta­rė in­for­ma­ci­jos tei­rau­tis rugp­jū­čio vi­du­ry­je. „Mū­sų bend­ ruo­me­nė nu­spren­dė šven­tę da­ry­ti


3

Pirmadienis, rugpjūčio 6, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

u­no cent­re: dau­gia­bu­tis? Praė­ju­sią va­sa­rą į ne­to­li šiukš­ lių kon­tei­ne­rių at­si­vė­ru­sią sky­ lę įkri­to sunk­ve­ži­mis. Paaiš­kė­jo, kad žmo­nės dau­gy­bę me­tų va­ži­ nė­jo ant se­niai už­mū­ry­tų ir as­ fal­to dan­ga už­deng­tų san­dė­liu­kų. Pa­lai­do­tų ir už­mirš­tų san­dė­liu­kų sto­go dan­ga neiš­lai­kė, kai ant jos už­rie­dė­jo sunk­ve­ži­mis su smė­liu. Sa­v i­val­dy­b ė ap­tvė­r ė įgriu­v ą tvo­ra, ta­čiau ji jau gu­li ant šo­no, o prie mir­ti­nai pa­vo­jin­gos vie­tos ga­li priei­ti ir vai­kas. Pa­vo­jų ban­dys par­duo­ti

y­nu. 

Gy­ven­to­jai tei­gia, kad di­džiau­si pa­ sta­to prie­šai yra tie, ku­rie tu­rė­tų jį pri­ žiū­rė­ti. Pa­ša­lin­ti pa­sta­to sta­bi­lu­mui gra­ si­nan­čius pa­žei­di­mus tu­rė­tų sku­ biai rū­pin­tis jį ad­mi­nist­ruo­jan­ ti bend­ro­vė, ta­čiau ji nu­si­plau­na ran­kas.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

„Pra­šy­mo at­lik­ti dar­bus bend­ro­ vė nė­ra ga­vu­si“, – at­šo­vė „Kau­no cent­ro būs­to“ at­sto­vė. Duo­bė riog­so me­tus

Di­de­lė da­lis dau­gia­bu­čio bu­tų sa­ vi­nin­kų čia gy­ve­na nuo so­viet­me­ čio ir tei­gia, kad pa­sta­tas ir jo ap­ lin­ka vi­sa­da bū­da­vo pri­žiū­ri­ma kur kas la­biau nei da­bar. Net­var­ ko­ma ne tik tai, ką rei­kia tvar­ky­ti pa­tiems sa­vi­nin­kams, bet ir vals­ty­ bės ar sa­vi­val­dy­bės že­mė­je esan­tys pa­vo­jin­gi ob­jek­tai.

Kau­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vy­ gau­das Mo­lis pa­sa­ko­jo, kad tvar­ ky­mo dar­bai ne­vyks­ta, nes nu­tar­ta san­dė­lius per­duo­ti Tur­to fon­dui, ku­ris ban­dys juos par­duo­ti. Ka­da pra­si­dės par­da­vi­mas ir kiek jis už­truks, V.Mo­lis at­sa­ky­ ti ne­ga­lė­jo, ta­čiau ža­dė­jo pa­si­ rū­pin­ti, kad bū­tų pa­sta­ty­ta nau­ ja tvo­ra. „Aš su­pran­tu, kad žmo­nėms at­ ro­do, jog vis­kas vil­ki­na­ma, ta­čiau taip nė­ra. Mums rei­kia lai­ky­tis įsta­ty­mų, o ne vi­si įsta­ty­mai yra ge­ri. Vien ka­be­liui pa­klo­ti rei­kia ke­lių mė­ne­sių“, – sa­vi­val­dy­bės lė­ta­pė­diš­ku­mą tei­si­no V.Mo­lis. Dar vie­na duo­bė praė­ju­sio mė­ ne­sio pa­bai­go­je at­si­vė­rė tie­siai ant įva­žos į kie­mą, ša­lia van­dens su­rin­ki­mo šu­li­nio, tad ji grei­čiau­ siai at­si­ra­do taip pat ne dėl gam­ tos reiš­ki­nių, o dėl žmo­nių klai­dos ar­ba įran­gos ge­di­mo. Na­mo gy­ven­to­jai būgš­tau­ja, kad smeg­duo­bių ap­sup­ty­je at­si­dū­ręs pa­sta­tas vie­ną die­ną su­lauks dra­ ma­tiš­kos ava­ri­jos.

os rug­sė­jo 1-ąją bus už­ra­kin­tos pir­ma­die­nį, rug­sė­jo 3 die­ną“, – pa­ sa­ko­jo dar­že­lio-mo­kyk­los „Švie­sa“ di­rek­to­rė Eve­li­na Stan­ke­vi­čie­nė. Mat Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja jau anks­čiau pa­skel­bė, kad mo­kyk­ los pa­čios ga­lės pa­si­rink­ti moks­lo me­tų pra­džios die­ną. „Pa­si­rin­ko­me pir­ma­die­nį, kad šven­tė­je ga­lė­tų da­ly­vau­ti vi­sa mū­ sų bend­ruo­me­nė, ne tik moks­lei­ viai, bet ir dar­že­li­nu­kai. Be to, no­ ri­me, kad mo­ky­to­jos tu­rė­tų lais­vą sa­vait­ga­lį prieš sun­kias die­nas“, – dės­tė dar­že­lio-mo­kyk­los va­do­vė. Pa­sak E.Stan­ke­vi­čie­nės, pir­ma­ die­nį pa­si­bai­gus ofi­cia­lia­jai da­liai, pa­mo­kos ne­vyks. Vis dėl­to kai ku­rios įstai­gos, prie­šin­gai, li­ku­sios lai­ky­tis įsi­šak­ ni­ju­sios tra­di­ci­jos pa­žy­mė­ti moks­lo me­tų pra­džią bū­tent rug­sė­jo 1-ąją. Vie­na iš to­kių – Kau­no Mai­ro­nio uni­ver­si­te­ti­nė gim­na­zi­ja. Šios įstai­gos di­rek­to­riaus pa­va­ duo­to­ja Kris­ti­na Por­ci­kai­tė tei­gė, kad už dar­bą lais­va­die­nį pe­da­go­ gai ga­lės atei­ty­je tu­rė­ti lais­vą die­ną ar ato­sto­gau­ti vie­na die­na il­giau – ga­lu­ti­nai tai nu­spręs gim­na­zi­jos ad­mi­nist­ra­ci­ja. Pa­sak K.Por­ci­kai­ tės, dar prieš išei­nant ato­sto­gų ko­ lek­ty­vas ap­si­spren­dė dirb­ti rug­sė­ jo 1-ąją.

Leng­va­ta – ir rug­sė­jo 3-ąją Va­do­vau­jan­tis Dar­bo ko­dek­su, dar­ buo­to­jams, au­gi­nan­tiems bend­ro­jo ug­dy­mo mo­k yk­lo­je be­si­mo­kan­t į vai­ką iki 12 me­tų, su­tei­kia­ma ne ma­ žiau kaip pu­sė dar­bo die­nos lais­vo nuo dar­bo lai­ko per me­tus pir­mą­ ją moks­lo me­tų die­ną, mo­kant dar­ buo­to­jo vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį. „Šie­met Moks­lo ir ži­nių die­na yra šeš­ta­die­nį. Jei šiais me­tais kai ku­rio­ se mo­kyk­lo­se pir­mo­ji moks­lo me­tų die­na bus ne rug­sė­jo 1-oji, o rug­sė­ jo 3-oji – tė­vai taip pat tu­rės tei­sę pa­ si­nau­do­ti Dar­bo ko­dek­se nu­sta­ty­ta ga­ran­ti­ja, kaip sie­ti­na su moks­lo me­ tų pra­džios šven­te“, – pa­ti­ki­no Vals­ ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos at­sto­vai.

„„Pa­sis­kirs­tys: rug­sė­jo 1-ąją vie­ni

moks­lei­viai su gė­lė­mis pa­trauks į mo­kyk­las, ki­ti dar mė­gau­sis ato­ sto­go­mis. Ša­rū­no Ma­žei­kos (BFL) nuo­tr.

Tė­vai, ku­r ie au­g i­na du vai­k us iki 12 me­tų tu­ri tei­sę per mė­ne­sį gau­ti vie­ną lais­vą die­ną, o tris ir dau­giau vai­k ų – dvi lais­vas die­nas. Moks­lo ir ži­n ių die­ną jiems pa­pil­do­mas lais­vas pus­d ie­n is ne­prik­lau­so, jie tą­d ien ga­l i pa­s iim­t i va­d i­na­m ą­j į ma­ma­die­n į ar­ba tė­va­die­n į.

„„Sau­gu: nau­jau­si ty­ri­mai nu­ra­mi­no kau­nie­čius – van­duo vi­so­se mau­

dyk­lo­se ati­tin­ka hi­gie­nos nor­mas. 

Artūro Morozovo nuo­tr.

Lam­pė­džių kar­je­re – šva­riau­sias van­duo Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė Nau­jau­si ty­ri­mai ro­do, kad vi­so­se Kau­no mau­dyk­lo­se van­dens ko­ ky­bė ati­tin­ka hi­gie­nos nor­mų rei­ ka­la­vi­mus. Šva­riau­sias van­duo – Lam­pė­džių kar­je­re, šiek tiek už­ terš­tas Vaiš­vy­da­vos kar­je­ro van­ duo.

Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Ap­ lin­kos ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ ja Ra­de­ta Sa­vic­kie­nė pa­ti­ki­no, kad įtei­sin­to­se mies­to mau­dyk­ lo­se šiais me­tais van­dens už­terš­ tu­mas nė kar­to ne­vir­ši­jo nu­sta­ty­ tų ri­bų. Mik­ro­bio­lo­gi­niai ty­ri­mai mau­ dyk­lo­se at­lie­ka­mi kas dvi sa­vai­ tes. Pas­ta­rie­ji gau­ti duo­me­nys pa­ro­dė, kad van­duo šva­riau­sias Lam­pė­džių kar­je­re. Žar­ni­nių en­ te­ro­ko­kų čia ap­tik­ta ma­žiau­siai, o žar­ni­nių laz­de­lių ne­ras­ta vi­sai. Dau­giau­siai jų nu­sta­ty­ta Vaiš­ vy­da­vos kar­je­re, bet gau­ti ro­dik­ liai ne­vir­ši­ja nu­sta­ty­tų leis­ti­nų nor­mų. „Ty­ri­mo re­zul­ta­tai ga­na

keis­ti, nes Vaiš­vy­da­vos kar­je­re van­duo pa­pras­tai bū­na šva­res­nis. Žar­ni­nių en­te­ro­ko­kų pa­dau­gė­ ja, kai žmo­nės van­de­ny­je at­lie­ka gam­ti­nius rei­ka­lus. Ki­tas už­terš­ tu­mo šal­ti­nis ga­li bū­ti nuo­te­kos“, – ko­men­ta­vo R.Sa­vic­kie­nė. Jei žar­ni­nių en­te­ro­ko­kų kie­kis vir­šy­tų nu­sta­ty­tą ri­bą, tu­rė­tų bū­ ti ieš­ko­ma tar­šos ži­di­nio. „Kol kas Vaiš­vy­da­vos kar­je­re ga­li­ma mau­ dy­tis“, – nu­ra­mi­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė. Taip pat svei­ka­tai ne­pa­vo­jin­ga mau­dy­tis ir ki­to­se Kau­no mau­ dyk­lo­se – Pa­ne­mu­nės se­na­ja­ me pa­plū­di­my­je bei Pa­ne­mu­nės pa­plū­di­my­je ties pės­čių­jų til­tu, Kau­no ma­rių I ir II pa­plū­di­miuo­ se. Pa­sak R.Sa­vic­kie­nės, pa­na­ši van­dens ko­ky­bė šio­se mau­dyk­ lo­se bū­da­vo ir anks­tes­niais me­ tais. No­rint su­ži­no­ti, ko­kia van­dens ko­ky­bė tuo­se pa­čiuo­se van­dens tel­ki­niuo­se, bet ne mau­dyk­lo­se, tu­rė­tų bū­ti at­lie­ka­mi at­ski­ri ty­ ri­mai.


4

Pirmadienis, rugpjūčio 6, 2012

Miestas

Daugiau miesto naujienų skaitykite kaunodiena.lt

Įklimpę nuo­te­kų dumb­le Vis dėl­to to­les­ni dar­bai 1 už­stri­go. Vil­niu­je, Šiau­liuo­se ir dau­ge­ly­je

ki­tų ša­lies sa­vi­val­dy­bių to­kie Eu­ ro­pos Są­jun­gos re­mia­mi dumb­lo per­dir­bi­mo pro­jek­tai jau baig­ti ar­ ba ar­tė­ja prie pa­bai­gos. Tuo tar­pu Kau­ne už­si­tę­sė gin­čai su gy­ven­ to­jais. Jie ka­te­go­riš­kai prie­ši­na­ si „Kau­no van­de­nų“ pla­nams, nes ne­ti­ki pa­ža­dais, kad nau­jas ce­chas ne­bus kenks­min­gas jų svei­ka­tai. „Ne­se­niai pa­tei­kė­me at­sa­ky­mus į Kau­no vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ ro klau­si­mus apie pro­jek­to po­vei­kį žmo­nėms ir ap­lin­kai. Tik ga­vę vi­ suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tų iš­va­ das, kad dumb­lo džio­vyk­la ne­kenks­ min­ga, ga­lė­si­me pra­šy­ti dumb­lo per­dir­bi­mo ce­cho sta­ty­bos lei­di­mo. Tai ga­li už­truk­ti iki spa­lio“, – si­tua­ ci­ją api­bū­di­no įmo­nės „Kau­no van­ de­nys“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­ dė­jė­jas Vi­lius Bu­ro­kas. Jei sta­ty­bos lei­di­mą pa­vyks gau­ ti ru­de­nį, dumb­lo džio­vi­ni­mo ce­ chas bū­tų baig­tas tik ki­tų me­tų pa­ va­sa­rį. Per­pil­dy­tas lau­kas

V.Bu­ro­kas nė ne­svars­to ti­ki­my­bės, kad pro­jek­tas bus su­stab­dy­tas ir teks at­si­sa­ky­ti 34 mln. li­tų ver­tės pro­jek­to. Di­džią­ją jo da­lį fi­nan­suo­ ja ES, po de­šim­ta­da­lį – Vy­riau­sy­bė ir Kau­no sa­vi­val­dy­bė. „Nė­ra jo­kių prie­žas­čių stab­dy­ti šį pro­jek­tą. Žmo­nės tu­ri su­pras­ti, kad vis tiek tek­tų ieš­ko­ti bū­dų, kur dė­ti kas pa­rą su­si­kau­pian­tį di­de­ lį kie­kį nuo­te­kų dumb­lo. Jei skir­tų pa­ra­mos lė­šų ne­pa­nau­do­si­me, jos dings“ – kal­bė­jo V.Bu­ro­kas.

„„Eta­pas: pa­sta­čius san­dė­lį per­dirb­tam dumb­lui to­les­ni dar­bai už­stri­go. 

Šiuo me­tu kiek­vie­ną pa­rą sunk­ ve­ži­miais iš­ve­ža­ma 40 to­nų dumb­ lo. Jis kau­pia­mas ne­to­li Eže­rė­lio esan­čio­je aikš­tė­je. 12 ha plo­te iš­ ki­lu­sios dumb­lo kal­vos jau pa­sie­ kė mak­si­ma­lų krau­tu­vams 4 met­rų aukš­tį, o plės­ti lau­ko nė­ra ga­li­my­ bių. Dėl sun­kių­jų me­ta­lų tar­šos šios at­lie­kos ne­tin­ka­mos tręš­ti lau­kus. Dumb­l o džio­v i­n i­m o įren­g i­ mus ga­mi­nan­čios vo­kie­čių kom­

pa­ni­jos „Klein Tech­ni­cal So­lu­ tions GmbH“ di­rek­to­rius Bjor­nas Wun­der­li­chas ti­ki­no, kad kau­nie­ čiai ne­tu­ri bi­jo­ti van­dens va­lyk­lo­ je iš­kil­sian­čio ce­cho. „To­kius pa­čius įren­gi­mus ne­se­ niai pa­sta­tė­me Nau­jo­je Ze­lan­di­jo­ je, kur priim­ti la­bai griež­ti ap­lin­ ko­sau­gos įsta­ty­mai. Daug mū­sų džio­vyk­lų yra Vo­kie­ti­jo­je, ki­to­se ša­ly­se. Iš jų ne­sklin­da nei smar­vė,

„„Lau­ki­mas: su­pa­kuo­ta įran­ga jau ke­lis mė­ne­sius gu­li nuo­te­kų va­lyk­los te­ri­to­ri­jo­je.

nei ter­ša­lai“, – tei­gė B.Wun­der­li­ chas.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

konst­ruo­ti. „Su ran­go­vais dar tu­ri­ me su­de­rin­ti dar­bų gra­fi­kus. Ma­nau, jau šį ru­de­nį blo­gų kva­pų ne­liks, o

Gy­ven­to­jai pri­spau­dė įmo­nę

Mar­ve­lės bend­ruo­me­nės cent­ro pir­mi­nin­kė Ele­na Ka­va­liaus­kai­tė aiš­ki­no, kad žmo­nės jau ne kar­tą bu­vo ap­gau­ti, to­dėl ne­pa­si­ti­ki įmo­ nės „Kau­no van­de­nys“ va­do­vais. „Sta­tant va­lyk­lo­je bio­lo­gi­nio va­ ly­mo įren­gi­nius mums bu­vo ža­dė­ta, kad iš jų ne­sklis jo­kie blo­gi kva­pai, bet rea­ly­bė ki­to­kia“, – skės­te­lė­jo ran­ko­mis pir­mi­nin­kė. Per su­si­ti­ki­mus su gy­ven­to­jais „Kau­no van­de­nų“ at­sto­vai pri­pa­ ži­no, kad bio­lo­gi­nių va­ly­mo įren­gi­ nių filt­rai su­si­dė­vė­ję, to­dėl Mar­ve­ lę daž­nai ir var­gi­na dvo­kas. Iš pra­džių V.Bu­ro­kas ban­dė aiš­ kin­ti, kad at­nau­jin­ti filt­rus bus ga­ li­ma tik ga­vus sta­ty­bos lei­di­mą dumb­lo džio­vi­ni­mo ce­chui sta­ty­ ti. Vis dėl­to gy­ven­to­jai ne­pa­ti­kė­ jo, kad to ne­ga­li­ma pa­da­ry­ti anks­ čiau. Pa­si­ro­do, tai iš­ties įma­no­ma ir bio­lo­gi­nio va­ly­mo įren­gi­nių filt­ rai ar­ti­miau­siu me­tu bus pra­dė­ti re­

Vi­lius Bu­ro­kas:

Jei skir­tų pa­ra­mos lė­šų ne­pa­nau­do­si­ me, jos dings. pra­dė­jus veik­ti dar ir dumb­lo džio­ vi­ni­mo įran­gai dėl tam tik­rų tech­no­ lo­gi­nių pro­ce­sų ši pro­ble­ma neiš­kils ir vė­liau“, – tvir­ti­no V.Bu­ro­kas.

Ieš­ko­ti įta­ria­mų­jų pa­rei­gū­nams pa­de­da ir kau­nie­čiai Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tui pra­dė­jus skelb­ti įta­ria­mų­jų nuo­trau­kas, gy­ ven­to­jai jau pa­dė­jo at­pa­žin­ti še­šis as­me­nis, įta­ria­mus įvyk­džius įvai­ rias nu­si­kals­ta­mas vei­kas.

Pa­rei­gū­nų ini­cia­ty­va pra­dė­jo veik­ ti nau­jas pus­la­pis www.po­li­ci­ja.lt/ nenustatyti, ku­ria­me yra tal­pi­na­ mos nuo­trau­kos bei fil­muo­ta me­ džia­ga su įta­ria­mai­siais. „Nors pus­la­pis pra­dė­jo veik­ ti vi­sai ne­se­niai, ta­čiau jau tu­ri­ me džiu­gi­nan­čius skai­čius. Su gy­ ven­to­jų pa­gal­ba per vie­ną mė­ne­sį pa­vy­ko at­pa­žin­ti še­šis įta­ria­muo­

sius“, – sa­kė Po­li­ci­jos de­par­ta­ men­to ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vir­ ši­nin­kas Ra­mū­nas Ma­to­nis. Po­li­ci­ja in­ter­ne­ti­nį pus­la­pį tes­ tuo­ti pra­dė­jo nuo ge­gu­žės mė­ne­ sio, ta­čiau ofi­cia­liai jis bu­vo pa­ leis­tas tik lie­pos 19-ąją. Per šį lai­ko­tar­pį kau­nie­čiai pa­dė­ jo at­pa­žin­ti vie­ną nu­si­kal­tė­lį. Vil­ nie­čiai at­pa­ži­no 3 įta­ria­muo­sius, o šiau­lie­čiai – du. Kau­no po­li­ci­jos at­sto­vas spau­ dai Kęs­tu­tis Kas­ciu­ke­vi­čius pri­ mi­nė, kad anks­čiau ga­lio­jo ki­to­kia tvar­ka. „Rei­kė­da­vo gau­ti pro­ku­ro­ ro lei­di­mą, kad bū­tų ga­li­ma pa­vie­ šin­ti įta­ria­mo­jo nuo­trau­ką. Da­bar yra su­kur­ta in­ter­ne­ti­nė ba­zė, ku­ rio­je mes ga­li­me tal­pin­ti nuo­trau­

kas, fil­muo­tą me­džia­gą“, – tei­gė po­li­ci­jos at­sto­vas. Anot K.Kas­ciu­ke­vi­čiaus, gy­ven­ to­jai in­ter­ne­to sve­tai­nė­je ga­li pa­žy­ mė­ti, kad at­pa­ži­no, gal­būt kaž­kur ma­tė įta­ria­mą­jį. Ta­da po­li­ci­jos pa­ rei­gū­nai tik­ri­na gau­tą in­for­ma­ci­ją. „Mes la­bai džiau­gia­mės gy­ven­ to­jų pa­gal­ba, nes ji la­bai nau­din­ ga“, – kal­bė­jo at­sto­vas spau­dai. K.Kas­ciu­ke­vi­čius pri­mi­nė at­ve­ jį, kuo­met su žmo­nių pa­gal­ba bu­ vo at­pa­žin­tas įta­ria­ma­sis, ap­vo­gęs ban­ką. „Vos tik į in­ter­ne­tą bu­vo pa­ tal­pin­ta įta­ria­mo­jo nuo­trau­ka, ga­ vo­me in­for­ma­ci­jos, kad gy­ven­to­ jai jį pa­ste­bė­jo gat­vė­je. Pat­ru­liai iš kar­to su­rea­ga­vo, at­va­žia­vo ir su­lai­ kė“, – sa­kė po­li­ci­jos at­sto­vas.

„„ Galimybė: www.po­li­ci­ja.lt/nenustatyti skelbiami įtariamųjų atvaizdai.


5

pirmADIENIS, rugpjūčio 6, 2012

lietuva Ap­lan­kė ­ olim­pie­čius

Au­kų te­le­fo­nu ne­ren­ka

Ne­dar­bas ­ ūg­te­lė­jo

Prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius sa­vait­ga­lį lan­kė­si Lon­do­ne. Olim­pi­nia­me kai­me­ly­je jis su­ si­ti­ko su Lie­tu­vai at­sto­vau­ jan­čiais spor­ti­nin­kais, ste­bė­ jo Lie­tu­vos ir JAV krep­ši­nin­kų rung­ty­nes, leng­vaat­le­čių, dvi­ ra­ti­nin­kų ir im­ty­ni­nin­kų star­ tus. Grį­žęs į Vil­nių A.Ku­bi­lius tę­sia ato­sto­gas.

Kol kas nė vie­na Lie­tu­vos par­ti­ja ne­si­nau­do­ja įsta­ty­mo nu­ma­ty­ta ga­li­my­be gau­ti fi­nan­si­nę pi­lie­čių pa­ra­mą te­le­fo­nu. Par­ti­jų at­sto­ vai per pa­sta­rą­jį mė­ne­sį net ne­ si­do­mė­jo ga­li­my­be rink­ti au­kas iki 40 li­tų trum­puo­ju nu­me­riu. Telekomunikacijų bendrovių at­ stovai spėja, kad prasidėjus ru­ deniui partijos gali susizgribti.

Lie­tu­vo­je per pa­sku­ti­nę lie­ pos sa­vai­tę be­dar­bių pa­ dau­gė­jo 0,15 pro­c., iki 10,58 pro­c. Rugp­jū­čio 2-ąją ša­ly­je iš vi­so bu­vo re­gist­ruo­ta 213,2 tūkst. be­dar­bių. Ge­riau­sias ga­li­my­bes įsi­dar­bin­ti tu­ri par­ da­vė­jai, kro­vi­nių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai, vi­rė­jai, da­žy­to­jai, dai­li­dės.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­ mų ko­mi­si­jos (VRK) va­do­vy­bė ne­pa­ten­ kin­ta, kad vie­nas jos na­rių at­sto­vau­ ja in­ter­ne­to porta­ lui, ku­ria­me su­dė­ta po­li­ti­kus, įskai­tant ir kan­di­da­tus į Sei­mo na­rius, komp­ro­mi­ tuo­jan­ti in­for­ma­ci­ja.

„„Ats­kai­to­my­bė: pa­sak VRK pir­mi­nin­ko Z.Vai­gaus­ko, tik Sei­mas ga­li įver­tin­ti ko­mi­si­jos na­rius. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Kan­di­da­tams siū­lo „in­dul­gen­ci­jas“ Sta­sys Gu­da­vi­čius s.gudavicius@diena.lt

Į ko­mi­si­ją pa­siū­lė R.Ši­ma­šius

Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tas Liu­tau­ras Ule­vi­čius prieš po­rą mė­ne­sių ta­po VRK na­riu. Į rin­ki­mus or­ga­ni­zuo­ jan­čią ko­mi­si­ją jis pa­te­ko Tei­sin­gu­ mo mi­nis­te­ri­jos, ku­riai va­do­vau­ja Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Re­mi­ gi­jus Ši­ma­šius, siū­ly­mu. Be to, kad L.Ule­vi­čius už­sii­ma rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mu, vie­šai­siais ry­šiais, rek­la­ma, jis pri­sta­to­mas ir kaip vie­no po­rta­lo, „de­mas­kuo­jan­ čio po­li­ti­kų nuo­dė­mes“, at­sto­vas. „Šio pro­jek­to tie­sio­gi­nis tiks­las – į vie­ną vie­tą su­rink­ti vi­sas vie­šų Lie­tu­vos as­me­nų nuo­dė­mes ir pa­ teik­ti šią in­for­ma­ci­ją neat­ly­gin­ti­nai vi­siems be­si­do­min­tiems. Il­ga­lai­kis pro­jek­to tiks­las – siek­ti, kad po­pu­ liz­mo ir neį­gy­ven­di­na­mų pa­ža­dų vie­ša­ja­me ša­lies gy­ve­ni­me bū­tų kuo ma­žiau, o me­la­giai, pa­ža­du­kai ir va­gys bū­tų ap­švies­ti ne­nup­lau­na­ ma gė­dos dė­me“, – tei­gia­ma po­rta­lo fak­tai­kal­ba.lt ano­ta­ci­jo­je. Pra­ne­ša­ma, kad sve­tai­nės kū­ rė­jo – „ne­for­ma­li pi­lie­tiš­kai nu­si­ tei­ku­sių jau­nų as­me­nų gru­pė, ku­ri vie­šu­mo­je sa­vo su­dė­ties neatsk­ lei­džia, siek­da­ma iš­sau­go­ti sa­vo pri­va­tu­mą“. Pa­vie­ši­na­ma tik vie­na pa­var­dė – in­ter­ne­to sve­tai­nės at­sto­vu ry­ šiams su ži­niask­lai­da pri­sta­to­mas L.Ule­vi­čius, pa­tei­kia­mi jo kon­tak­ ti­niai duo­me­nys. Orien­tuo­ja­si į sie­kian­čius man­da­tų

VRK na­riu ne­se­niai pa­skir­to L.Ule­ vi­čiaus at­sto­vau­ja­mas pro­jek­tas

2012 m. kaip sa­vo veik­los prio­ri­te­ tą įvar­di­ja orien­ta­vi­mą­si „į po­li­ti­ kų, kan­di­da­tuo­jan­čių Sei­mo rin­ki­ muo­se, nuo­dė­mių fik­sa­vi­mą“. Ta­čiau ar to­kia veik­la ga­li už­ siim­ti as­muo, pri­si­de­dan­tis prie rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo? Ar VRK na­rys tu­ri tei­sę da­ly­vau­ti rin­ki­mų agi­ta­ci­jo­je tiek už, tiek prieš ko­kius nors kan­di­da­tus? L.Ule­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad nie­ ko blo­ga ne­da­ro. „Tai se­niai ži­no­ mas ir se­niai vyk­do­mas pro­jek­tas. Jis ir ma­no da­ly­va­vi­mas ja­me yra vie­šai pa­skelb­tas. To­dėl ne­ma­tau pro­ble­mos, kad esu ir VRK na­rys, ir šio pro­jek­to da­ly­vis“, – dien­raš­ čiui tvir­ti­no L.Ule­vi­čius. Jis tei­gė ko­mi­si­jos po­sė­dy­je pra­ ne­šęs apie sa­vo da­ly­va­vi­mą įvai­ riuo­se in­ter­ne­to pro­jek­tuo­se ir dėl to neiš­gir­dęs jo­kių pre­ten­zi­jų ar prie­kaiš­tų. „Nors ko­mi­si­jos na­rių reak­ci­ja bu­vo įvai­ri – vie­ni kri­ti­ka­ vo ma­ne dėl tos veik­los, ki­ti ne­sa­ kė nie­ko blo­ga. Bet jo­kio ofi­cia­laus įpa­rei­go­ji­mo ar pra­šy­mo su­stab­dy­ ti šią sa­vo veik­lą aš neiš­gir­dau“, – tei­gė L.Ule­vi­čius. Kai­na – iki 5 tūkst. li­tų

Be­ne įdo­miau­sia šios po­li­ti­kų nuo­ dė­mes kau­pian­čios in­ter­ne­to sve­ tai­nės siū­lo­ma pa­slau­ga – ga­li­my­bė už pi­ni­gus iš jos išim­ti ati­tin­ka­mą me­džia­gą. „In­ter­ne­to sve­tai­nė nuo­dė­mių sa­vi­nin­kams tei­kia lai­ki­no su­ kaup­tos in­for­ma­ci­jos įslap­ti­ni­ mo pa­slau­gą, o už tai su­rink­tos lė­ šos nau­do­ja­mos po­rta­lui iš­lai­ky­ti ir in­for­ma­ci­jai pil­dy­ti. Pla­nuo­ja­ ma, jog bent pu­sė su­rink­tų lė­šų

bus ski­ria­ma pa­ra­mos ir lab­da­ros pro­jek­tams“, – tei­gia­ma sve­tai­nė­ je pa­teik­to­je in­for­ma­ci­jo­je apie jos „ko­mer­ci­nę veik­lą“.

Liu­tau­ras Ule­vi­čius:

Ma­to­te, kad tie pa­siū­ ly­mai da­bar in­ter­ne­to sve­tai­nė­je iš­brau­ky­ ti. Va­di­na­si, jie ne­tei­ kia­mi. Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie tai pa­ tei­kia­ma spe­cia­lio­je skil­ty­je „Kaip pa­slėp­ti nuo­dė­mę?“. Jo­je, be ki­ta ko, įra­šy­ta, kad „vie­no iš pa­teik­tų fak­tų me­džia­gos įslap­ti­ni­mas“ kai­ nuo­ja 499 li­tus per mė­ne­sį, „vie­ no as­mens vi­sos me­džia­gos įslap­ ti­ni­mas“ – 1999 li­tus per mė­ne­sį, „gru­pės as­me­nų (po­li­ti­nės par­ti­ jos, vers­lo gru­pės) vi­sos me­džia­ gos įslap­ti­ni­mas“ – 4999 li­tus per mė­ne­sį. Vi­sos kai­nos nu­ro­dy­tos be pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio. L.Ule­vi­čius at­krei­pė dė­me­sį, kad šių „nuo­dė­mių iš­pir­ki­mo“ pa­slau­gų tei­ki­mas yra su­stab­dy­tas. „Ma­to­te, kad tie pa­siū­ly­mai da­bar in­ter­ne­to sve­tai­nė­je iš­brau­ky­ti. Va­di­na­si, jie ne­tei­kia­mi. Taip pat at­lie­ka­ma po­rta­lo skai­ty­to­jų ap­klau­sa, ar to­kias pa­slau­gas teik­ti etiš­ka ir ar jos rei­ ka­lin­gos“, – pa­brė­žė vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tas ir VRK na­rys. Pak­laus­tas, ar pa­vy­ko nors vie­ną „in­dul­gen­ci­ją“ par­duo­ti, kai ši pa­ slau­ga dar bu­vo tei­kia­ma, L.Ule­vi­ čius at­sa­kė nei­gia­mai.

Neiš­si­šok­da­vo net par­ti­jų at­sto­vai

VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­ gaus­kas nu­ste­bo iš dien­raš­čio su­ ži­no­jęs, kad vie­nas jo va­do­vau­ja­ mos ko­mi­si­jos na­rių už­sii­ma to­kia po­li­ti­kų nuo­dė­mių kau­pi­mo veik­ la. „Ne­pa­me­nu, kad jis apie tai bū­ tų pra­ne­šęs ku­ria­me nors ko­mi­si­ jos po­sė­dy­je. Jis, man re­gis, tik apie sa­vo as­me­ni­nį pus­la­pį in­ter­ne­te yra kal­bė­jęs. Ta­me pus­la­py­je jis reiš­kia ir sa­vo as­me­ni­nę nuo­mo­nę apie po­ li­ti­nes ak­tua­li­jas. Bet šio in­ter­ne­to pus­la­pio, apie ku­rį da­bar ma­ne in­ for­ma­vo­te, re­gis, ne­bu­vo mums pri­sta­tęs“, – tei­gė Z.Vai­gaus­kas. VRK va­do­vas krai­pė gal­vą žvelg­ da­mas į kom­piu­te­rio mo­ni­to­rių ir skai­ti­nė­da­mas L.Ule­vi­čiaus at­sto­ vau­ja­mos in­ter­ne­to sve­tai­nės tu­ ri­nį. „Ne­ži­nau, ne­la­bai man tai pa­tin­ka. Ko­mi­si­ja ga­li bū­ti ap­kal­ tin­ta, kad vie­nas jos na­rių už­sii­ma tam tik­ros for­mos rin­ki­mų agi­ta­ci­ ja, nors mums to ne­ga­li­ma da­ry­ti“, – kal­bė­jo Z.Vai­gaus­kas. „Ži­no­ma, ga­li­ma gin­čy­tis, ar to­ je sve­tai­nė­je iš tik­rų­jų yra ko­kia nors rin­ki­mų agi­ta­ci­ja, ar tik toks su rin­ki­mais ne­sie­ti­nas fak­tų kra­ ti­nys apie dau­ge­lį po­li­ti­kų ir ki­tų vie­šų­jų as­me­nų“, – pri­dū­rė jis. „Bet, ma­no gal­va, L.Ule­vi­čiui bū­tų la­bai sun­ku ap­si­gin­ti, jei­gu jis bū­tų ap­kal­tin­tas rin­ki­mų agi­ta­ ci­ja“, – sa­kė VRK va­do­vas. Pa­sak Z.Vai­gaus­ko, įsta­ty­mai tie­ sio­giai ne­drau­džia rin­ki­mų ko­mi­si­ jų na­riams po­li­ti­kuo­ti. Tuo la­biau kad da­lis tų na­rių yra de­le­guo­ ti įvai­rių par­ti­jų. „Ta­čiau vi­si ko­ mi­si­jos na­riai pa­si­ža­da siek­ti, kad rin­ki­mai bū­tų skaid­rūs, de­mok­ra­

tiš­ki, tei­sin­gi. Taip lyg ir at­si­ri­bo­ ja­ma nuo po­li­ti­ka­vi­mo. To­dėl iki šiol bu­vo lai­ko­ma­si to­kios ne­ra­šy­ tos tai­syk­lės – VRK na­riai vyk­do tik rin­ki­mus reg­la­men­tuo­jan­čius įsta­ty­mus, sten­gia­si ne­po­li­ti­kuo­ ti. Net par­ti­jų at­sto­vai neiš­si­šok­ da­vo“, – pa­brė­žė jis. Nie­kaip nu­baus­ti ne­ga­li

Z.Vai­gaus­ką ypač su­do­mi­no L.Ule­ vi­čiaus at­sto­vau­ja­mos in­ter­ne­to sve­tai­nės siū­ly­ta „in­dul­gen­ci­jų“ pa­ slau­ga. „Aš, aiš­ku, ne­ga­liu ap­kal­tin­ti ko­mi­si­jos na­rio, kad po­li­ti­kams at­ ve­ria­ma ga­li­my­bė jį pa­pirk­ti. Ta­čiau bet ku­ris po­li­ti­kas ga­li kel­ti klau­si­ mus, ar tai ne­bu­vo da­ro­ma iki šiol, ar slap­ta ne­da­ro­ma ir da­bar? Ga­li­ma im­ti ir per­žiū­rė­ti vi­są to­je sve­tai­nė­je su­dė­tų po­li­ti­kų bei jų „nuo­dė­mių“ są­ra­šą, iša­na­li­zuo­ti jį ir pa­teik­ti įta­ ri­mus, kad štai ku­rios nors par­ti­jos nė­ra, ku­rio nors po­li­ti­ko ir­gi nė­ra. Ta­da at­si­ve­ria ga­li­my­bė kel­ti vi­so­ kius klau­si­mus – ko­dėl jų ten nė­ra?“ – kal­bė­jo VRK pir­mi­nin­kas. Vis dėl­to Z.Vai­gaus­kas tvir­ti­no ga­lįs tik re­ko­men­duo­ti L.Ule­vi­čiui bent Sei­mo rin­ki­mų lai­ko­tar­piu su­stab­dy­ti sa­vo da­ly­va­vi­mą šia­me in­ter­ne­to pro­jek­te. „Ne­tu­riu ga­li­ my­bės nei jį baus­ti, nei im­tis ko­kių nors ki­tų ra­di­ka­lių veiks­mų. VRK na­rius ski­ria Sei­mas. VRK yra at­ skai­tin­ga Sei­mui. Tai­gi, jo ir de­rė­tų klaus­ti dėl vie­no ar ki­to VRK na­rio veik­los įver­ti­ni­mo“, – sa­kė ko­mi­ si­jos va­do­vas. Be­je, at­si­tik­ti­nu­mas ar ne, bet L.Ule­vi­čiaus in­ter­ne­to sve­tai­nė­je nė­ra nė žo­džio apie jį į VRK de­le­ ga­vu­sį mi­nist­rą R.Ši­ma­šių...


6

pirmADIENIS, rugpjūčio 6, 2012

nuomonės

At­vi­ras laiš­kas van­da­lams

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

G

Iš­si­gi­mė­lių po­rtre­tai: „Fa­ce­book“

Saulius Pocius

Ž

a­l io­jo­je jau­nuo­me­nė­je nu­ban­ga­vu­si ži­nia apie so­cia­l i­n ia­me tink­le pa­ si­ro­džiu­sias iš­si­gi­mė­liš­ kas nuo­trau­kas vie­niems su­kė­lė pa­si­gė­rė­ji­mą, ki­tiems – įsiū­t į. Čia at­si­t i­ko pa­na­šiai, kaip Ry­čio Ci­ ci­no kon­cer­te: vie­niems jis la­bai pa­tin­ka („Gra­žiai dai­na­vo!“), ki­ti jo ne­ken­čia („Neg­ra­ž iai dai­na­vo!“), ta­čiau abe­jin­g ų lyg ir nė­ra. Kas gi čia taip su­d ir­g i­no „Fa­ce­ book“ tė­vo­n i­jos gy­ven­to­jus? Ogi kaž­ko­k ia paaug­lė, žiau­riai nu­ž u­ džiu­si šu­ne­l į ir eg­ze­ku­ci­jos nuo­ trau­kas pa­tal­pi­nu­si in­for­ma­ci­jos troš­k u­l io nu­ka­muo­t iems dėb­te­ lė­ji­mams. Tūks­t an­č iai jau­nuo­ lių per­ž iū­r i­nė­jo tas fo­tog­ra­fi­jas ir reiš­kė sa­vo nuo­mo­nę. Dau­gu­ma bu­vo už tai, kad tai blo­g is. Ačiū Die­vui, kad dar ne gė­ris.

„Fa­ce­book“ su­kū­ri­ mas pri­lygs­ta ato­mi­nės bom­bos su­kū­ri­mui. Da­ bar ta bom­ba tik­si ne fi­ zi­nė­je erd­vė­je, o žmo­ nių sme­ge­ny­se. Vis dėl­to nie­kas šian­d ien ne­ž i­ no, kaip to pa­t ies „Fa­ce­book“ gy­ vū­nai tą pa­t į reiš­k i­n į ver­tin­tų po ke­le­r ių me­t ų. Dau­g y­b ė pa­v yz­ džių by­lo­ja, kad so­cia­l i­n iai tink­ lai, tu­rė­ję suar­tin­ti žmo­nes, ta­po so­cia­l i­n ių iš­s i­g i­mė­l ių vei­syk­la. Išk­r y­pė­l iai čia ieš­ko nau­jų suei­ ties par­t ne­r ių ir šiaip „bam­bu­k i­ nės“ psi­chi­kos ap­raiš­k ų. Taip ir šiuo at­ve­ju. Sa­dis­ti­nių po­ jū­čių tu­r in­t i juo­dap­lau­kė gal­būt net pa­t i ne­ž i­no, ko­dėl į tą in­ter­ ne­to kloa­ką su­k i­šo to­k ias nuo­ trau­kas, ta­čiau šis veiks­mas iš es­ mės yra iš­k ry­pu­sių bend­ra­m in­ čių paieš­ka. Sa­diz­mas yra ly­ti­nis iš­kry­pi­mas. Ki­taip ta­r iant, šu­n į nu­dai­go­ju­si paaug­lė yra sek­sua­l i­nė iš­k ry­pė­ lė, ku­r i taip ieš­ko ki­tų to­k ių pat li­ go­nių, jau­čian­čių pa­si­ten­ki­ni­mą, kai kan­k i­na ir žu­do.

informacija:

302 250

Sau­go­jo anū­kus nuo vi­so svie­to, kaip ug­ne­lę skais­čią švie­sią. O van­da­le, ta­ve ma­žą su­po. Ar­gi to per ma­ža? Kaip ga­lė­jo jos ma­žiau­sias van­da­lu pa­virst išau­šus. Šlai­tais ai­ma­na nu­skam­bė­jo ir gai­lė­jos, kad my­lė­jo. Mūs vai­kai van­da­lais vir­to, nė­ra su­pra­ti­mo tvir­to, Griau­na jie ka­rių ka­pus, tuo įžeis­da­mi ru­sus. Ir sie­la jo kū­ne mirš­ta, vel­tui jūs ant ka­rių nirš­tat, Žu­vo jie, kad tu gy­ven­tum, Tau gy­vy­bę da­vė šven­tą. Augs, van­da­le, ta­vo vai­kas ir ne­

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

Vyr. redaktoriaus pavaduotojas: Violeta Juodelienė – 302 260

MIESTO NAUJIENOS: Tadas Širvinskas – Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė – TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

ta­vę – ir vėl nuo klū­pan­čios mo­čiu­tės pa­mink­lo plė­šia­mos mar­mu­ro plokš­ tės. Pa­ra­šiau ei­lė­raš­tį, ku­ris gal su­ draus­mins va­gis.

verk, kad jis ne­svei­kas. Sa­vo el­ge­siu, van­da­le, tu pa­smer­kei vai­kų da­lią Ir ieš­ko­si tu kal­tų, tarp anū­kų, tarp vai­kų. Man net pa­ra­šyt sun­ku. Ko pa­mink­las tau už­kliu­vo, ar pyks­ ti, kad jie pra­žu­vo? Ko ant žu­vu­sių­jų pyks­tat, juk ka­pai sa­vai­me nyks­ta. Tau tik rei­kia pa­lū­kė­ti, pri­si­min­ti ma­mą, tė­tį, Jų pa­mo­ky­mų klau­sy­ti rei­kia, gerb­ ti mi­ru­sį­jį – Nes­var­bu, ko­kios tau­tos, ge­ri ai­niai at­kar­tos. Šioj šven­to­vėj – ir lie­tu­viai, prieš de­šimt­me­čius jie žu­vę, Mūs drą­suo­liai per At­lan­tą ne­šė tau­tai gar­bę šven­tą. Jie vi­si drą­suo­liai žu­vę – len­kas, ru­ sas ar lie­tu­vis. Man li­ki­mas lė­mė gim­ti, sau­got mi­ ru­sių­jų rim­tį. A.Da­ra­čie­nė Hi­pod­ro­mo g. gy­ven­to­ja

Andriaus Aleksandravičiaus nuotr.

Duonos kainų pasiutpolkė

N

ors Lie­tu­vo­je lau­kia­ma re­ kor­di­nio grū­dų der­liaus, jie grei­čiau­siai neat­pigs. At­ virkš­čiai – dėl di­de­lės grū­

dų pa­klau­sos pa­sau­ly­je jų kai­na grei­ čiau­siai kils. Kar­tu į vir­šų tu­rė­tų stieb­tis ir duo­nos kai­na. Dau­gu­ma šios ži­nios skai­ty­to­jų,

ko­men­tuo­da­mi po­rta­le pa­tal­pin­ tą dien­raš­čio ra­ši­nį „Dėl grū­dų pa­ klau­sos ga­li bran­gi duo­na“, pa­si­ pik­ti­no.

Nuomonės To­mas

RM

Tai aiš­k u – kai­n as ir tai­s yk­l es dik­t uo­ ja bir­ž os. Ar­b a Eu­r o­p os Są­j un­g a. Ko no­r ė­j om, tą ir ga­v om. Anks­č iau bu­ vo Ta­r y­b ų Są­j un­g a, da­b ar Eu­r o­p os Są­j un­g a. Kaip lais­v i, taip lais­v i, tik ki­ ti po­n ai.

QAW Nuo­lat ta pa­ti gies­me­lė: ne­der­lius – duo­ na brangs, ne­re­gė­tas der­lius už­de­rė­jo – vėl brangs.

Ne vien duo­na so­tus žmo­gus

Jei­gu yra pa­klau­sa di­des­nė už pa­siū­lą, kai­nos vi­sa­da di­dės. Bet, ma­tyt, kai kam rin­ka – ne­su­vo­kia­mas da­ly­kas, to­dėl ir be­lie­ka val­džią kal­tin­ti.

Ja­ros­la­vas Čia pa­na­šu į ma­nev­rus, ko­kie bu­vo su cuk­ru­mi ir kiau­ši­niais. Kai­nos di­dė­ja ne die­nom, bet va­lan­dom, o val­džia tik kar­ tą per ket­ve­rius me­tus mi­ni­ma­lią al­gą pa­di­di­no vos 50 li­tų. Ap­gai­lė­ti­na...

Klai­pė­die­tė

Vac­lo­vas

Ga­li­ma pa­gal­vo­ti, kad da­bar duo­na pi­gi. Bai­su ir pa­gal­vo­ti, kas mū­sų dar lau­kia... Žo­džiu, nie­ko ge­ro.

Rei­kės pirk­ti mil­tus tie­siai iš ūki­nin­ko. O duo­ną jau se­niai mo­kam dar ska­nes­ nę na­muo­se iš­si­kep­ti. Ir be jo­kių „E vi­ta­ mi­nų“.

Ma­n au, kad pa­g rin­d i­n iai žmo­n ių iš­g y­v e­n i­m o pro­d uk­t ai, to­k ie kaip duo­n a, bul­v ės, mil­t ai, mor­k os, ko­ pūs­t ai, svo­g ū­n ai, kruo­p os, ma­k a­r o­ nai, pie­n as, varš­k ė, pi­g i mė­s a, drus­ ka, alie­j us ir pan. ne­g a­l i brang­t i, kol ne­k y­l a pi­l ie­č ių pra­g y­v e­n i­m o ly­ gis. Taip pat ne­g a­l i brang­t i ne­d i­d e­ lių būs­t ų ko­m u­n a­l i­n iai mo­k es­č iai, vais­t ai. Juk Lie­t u­v o­j e jau ke­l e­r ius me­t us dau­g u­m os pa­j a­m os su­m a­ž ė­ jo ar­b a ne­d i­d ė­j o, o vis­k as ne­s u­l ai­k o­ mai brangs­t a.

Vis tiek ne­sup­ran­tu – grū­dų daug, bet kai­nos kils? Lie­tu­va – ste­buk­lų kraš­tas.

Ade­lė BV

Bū­tų juo­kin­ga, jei ne­bū­tų liūd­na: duo­na brangs, nes šie­met blo­gas grū­dų der­lius; duo­na brangs, nes der­lius ge­ras. Ir iš­vis duo­na brangs, nes Lie­tu­vo­je ne­są­ži­nin­ gi pre­kiau­to­jai.

Jo Keis­ta: lo­giš­kai mąs­tant, Lie­tu­vo­je grū­ dai tu­rė­tų at­pig­ti, nes der­lius ge­ras. Vis dėl­to jei­gu pa­bran­go kur nors Af­ri­ko­je, va­di­na­si, ir pas mus pa­brangs. Ge­le­ži­nė lo­gi­ka!­ Kau­no­die­na.lt

Komentarai nėra dienraščio redakcijos nuomonė.

reklamos skyrius:

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

„Diena media news“ generalinis direktorius Laimutis Genys

Mo­ti­na ant ke­lių klū­po. Ta­vo sie­la jai pa­rū­po. Ir klū­pės ji am­ži­nai, kol van­da­lai siaus čio­nai. Ka­pus plė­šia jos anū­kai, ku­ri su­po juos ma­žiu­kus. Ap­si­go­bu­si ska­ra klū­po mo­ti­na se­na.

So­cia­li­niai tink­lai atei­ty­je pro­jek­ tuo­ja ne ką ki­ta, o kur kas la­biau akis rė­ž ian­čius vaiz­di­nius, ku­rie vi­z ua­l i­n io ba­do ka­muo­ja­m iems in­ter­ne­to ga­nyk­lų gal­vi­jams bus de­monst­ruo­ja­mi atei­ty­je. Kas ga­ lė­t ų pa­neig­t i, kad jau po pen­ke­ rių me­t ų to šu­ne­l io vie­to­je neat­ si­durs kū­d i­k is, su ve­ž i­mė­l iu nu­ gvelb­tas kur nors prie pre­k y­bos cent­ro? Ar įsi­vaiz­duo­ja­te, kiek ta­da ras­tų­ si žiū­ro­v ų, be­si­pik­ti­nan­čių ar ty­ liai be­si­gė­r in­čių ke­l ių mė­ne­sių vai­ko eg­ze­k u­ci­jos vaiz­dais? Jei da­b ar ne­va­ly­vos paaug­lės pa­ vie­šin­tas šuns žu­dy­mo fo­tog­ra­ fi­jas „lái­k i­na“ tūks­tan­čiai tau­t ie­ čių, tai kū­d i­k io žu­dy­mo vaiz­dai gal­būt pri­t rauk­t ų vi­s ą mi­l i­jo­ną ad­re­na­l i­no iš­t roš­ku­sių akių. Juk svar­bus skai­čius, po­pu­l ia­r u­mas ir sie­k is bū­t i pir­mam, o ne kaž­ koks hu­ma­niz­mas, dėl ku­rio sty­ giaus vis dar de­juo­ja mo­der­nu­ mo reikš­mės ne­su­vo­k ian­tys ret­ rog­ra­dai. Ko ver­ta se­na spin­te­lė, jei ša­lia sto­vi ink­rus­tuo­tas bi­dė? At­si­ti­ko taip, kad no­ras bū­ti šiuo­ lai­k iš­kam iš­t ies pa­leng­va nai­k i­ na tas įpras­tas ver­t y­bes, ku­r ios nuo­lat do­m i­na­vo vi­suo­me­nė­je. Žiau­r u­mas ar iš­k ry­pi­mas neat­ ro­do toks jau ir bai­sus ar ne­priim­ ti­nas, nes „Fa­ce­book“ pro­jek­ci­jo­ se jis įgi­jo elekt­ro­n i­nę-vi­z ua­l i­nę for­mą, ku­ri į sme­ge­nis įsi­rė­žia bū­ tent kaip for­ma, ne­tu­rin­ti rea­laus tu­ri­nio. Net krau­jas ten at­ro­do ne krau­jas, o tik rau­do­na spal­va. Kuo ta­da pik­t in­t is ir ko ta­da bi­jo­t i, jei tai spal­va, ku­ri ir tik­ro­vė­je reiš­kia bū­dą, o ne daik­tą? Vi­s a ši­t a iš­s i­g ims­t an­t i elekt­ro­ ni­nė šmėk­la dar kar­tą pri­me­na, kad žmo­gaus pro­tas su­k u­r ia ne tik nau­din­g ų iš­ra­di­mų, bet ir vis­ ką nio­ko­jan­čių ga­lių. „Fa­ce­book“ ir ki­tų so­ciu­mo ak­li­gat­vių su­kū­ri­ mas pri­lygs­ta ato­mi­nės bom­bos su­k ū­r i­mui praė­ju­sio šimt­me­čio vi­du­ry­je. Tik da­bar ta bom­ba tik­ si ne fi­z i­nė­je erd­vė­je, o žmo­n ių, pri­si­jun­gu­sių prie tink­lų, sme­ge­ ny­se. De­g i­nan­t is in­for­ma­c i­jos po­rei­ kis, no­ras do­m i­nuo­t i ku­r ia nau­ jas elg­se­nos for­mas, su­ke­l ian­ čias mo­der­nų pa­s i­ten­k i­n i­m ą, ku­r is baig­sis vis tiek tuo, ką jau se­n iai už­fi k­sa­vo Fran­zas Kaf­ka sa­vo „Pa­tai­sos dar­bų ko­lo­n i­jo­je“. Sis­te­ma tu­ri žūt­būt veik­ti, net jei ji yra kan­k i­n i­mo ir žu­dy­mo ma­ ši­na. Ir jei­g u au­k ų dau­g iau nė­ra, au­ka tam­pi tu pa­ts, nes to bū­ti­nai rei­k ia sis­te­mai.

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

y­ve­nu ir ma­tau, kaip mū­ sų ra­jo­ne sis­te­min­gai ap­va­ gia­mi pa­mink­lai, plė­šia­mas mar­mu­ras. Bu­vo su­re­mon­

302 230

Platinimo tarnyba: 302

242

Prenumeratos skyrius: 302

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt 302 266 302 251 302 273 302 262 302 267 302 261

LIETUVA: Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

pirmADIENIS, rugpjūčio 6, 2012

lietuva

Pri­si­pa­ži­no mėgs­tan­ti me­dų Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­ tė šeš­ta­die­nį lan­kė­si bi­ti­nin­kų šven­tė­je „Bi­čiu­lių Lie­tu­va – Ku­ piš­kiui“.

Kreip­da­ma­si į šven­tės da­ly­vius Pre­zi­den­tė sa­kė, kad bi­tės ir bi­ ti­nin­kys­tė Lie­tu­vos že­mė­se bu­vo anks­čiau, nei su­si­for­ma­vo vals­ty­ bė. Tai ska­ti­no darbš­tu­mą, bi­čiu­ lys­tę ir jun­gė į bend­ruo­me­nę. „Lie­tu­va yra bi­čiu­lių, drau­giš­ kų ir darbš­čių žmo­nių kraš­tas, o šie­met vi­sas šias sa­vy­bes at­spin­ di Ku­piš­kis. Ten, kur ge­rai bi­ tėms, ge­rai ir žmo­nėms. Bi­tės ga­ ran­tuo­ja der­lių ir gy­vy­bę gam­to­je. Jos įkve­pia darbš­tu­mo ir drau­giš­ ku­mo. Šie bruo­žai yra kiek­vie­nos bend­ruo­me­nės ir vals­ty­bės pa­ ma­tas“, – tvir­ti­no D.Gry­baus­ kai­tė. Šven­tė­je da­ly­va­vu­sius jau­nuo­ sius bi­ti­nin­kus vals­ty­bės va­do­ vė pa­ra­gi­no į bi­ti­nin­kys­tę įdieg­ti ino­va­ty­vių me­to­dų.

Baig­da­ma svei­ki­ni­mą, D.Gry­ baus­kai­tė olim­pi­nė­se žai­dy­nė­ se pa­lin­kė­jo sėk­mės ku­piš­kė­nui, gar­siam Lie­tu­vos at­le­tui Vir­gi­li­jui Alek­nai. Per šven­tę bu­vo pa­skelb­ti kon­kur­so „Pa­žan­giau­sias bi­ty­nas Lie­tu­vo­je 2012“ nu­ga­lė­to­jai. Žur­na­lis­tams D.Gry­baus­kai­tė sa­kė me­dų mėgs­tan­ti ir ger­bian­ ti: „Me­dų ger­biu vien už tai, kad tai yra darbš­tuo­lių pro­duk­tas. Ne tik bi­te­lių, bet ir žmo­gaus darbš­ tu­mo.“ Vals­ty­bės va­do­vė pa­ra­ga­vo ke­lių rū­šių me­daus. Kar­tu su vi­ sos ša­lies bi­ti­nin­kais ji taip pat so­ di­no me­de­lius, ap­žiū­rė­jo bi­ti­nin­ kų eks­po­zi­ci­jas ir vai­kų pie­ši­niais pa­puoš­tus avi­lius. 36-ojo­je Lie­tu­vos bi­ti­nin­kų šven­tė­je, vy­ku­sio­je Ku­piš­kio ma­ rių Uoš­vės Lie­žu­vio sa­lo­je, da­ly­ va­vo dau­giau nei 4000 bi­ti­nin­kų iš Lie­tu­vos ir sve­čių iš Lat­vi­jos, Es­ti­ jos, Suo­mi­jos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Len­ki­jos.

„„Ska­nu: šven­tė­je Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė pa­ra­ga­vo ke­lių rū­šių me­

KD inf.

Pre­zi­den­tū­ros nuo­tr.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė be­ veik ke­tu­rioms de­šim­tims as­me­nų su­tei­kė Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę.

daus. 

Rei­ka­lau­ja­ma pa­leis­ti bal­ta­ru­sių ak­ty­vis­tą Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos vi­suo­me­ ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai šian­ dien ke­ti­na Bal­ta­ru­si­jos am­ba­sa­ dai Vil­niu­je per­duo­ti ke­lis šim­tus pa­ra­šų lie­tu­vių, pa­rė­mu­sių pe­ti­ci­ ją, ku­ria ra­gi­na­ma pa­leis­ti į lais­vę įka­lin­tą bal­ta­ru­sių žmo­gaus tei­sių ak­ty­vis­tą Ale­sių Be­liac­kį.

Pe­ti­ci­ja krei­pia­ma­si į Bal­ta­ru­si­ jos pre­zi­den­tą Aliak­sand­rą Lu­ka­ šen­ką ir rei­ka­lau­ja­ma „ne­del­siant ir be­są­ly­giš­kai“ pa­leis­ti A.Be­liac­ kį bei vi­sus po­li­ti­nius ka­li­nius. Tai pra­ne­šė vie­šo­ji įstai­ga Bal­ta­ru­si­jos žmo­gaus tei­sių na­mai. Pa­ra­šai po pe­ti­ci­jos teks­tu bu­vo ren­ka­mi sa­vait­ga­lį Vil­niaus mies­

to cent­re, mi­nint A.Be­liac­kio areš­to me­ti­nes. Šian­dien po­piet Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­ti­nės vi­suo­me­ nės ak­ty­vis­tų ateis prie Bal­ta­ru­si­jos am­ba­sa­dos Vil­niu­je iš­reikš­ti pa­ra­ mos ir so­li­da­ri­zuo­tis su A.Be­liac­kiu. Am­ba­sa­dos at­sto­vams pla­nuo­ja­ma įteik­ti pe­ti­ci­ją, pa­si­ra­šy­tą ke­lių šim­ tų Lie­tu­vos pi­lie­čių. „Mes įsi­ti­ki­nę, kad ne­tei­sė­tas žmo­gaus tei­sių gy­nė­jo areš­tas su­ si­jęs su jo žmo­gaus tei­sių gy­ni­mo sri­ty­je vyk­do­ma veik­la“, – be ki­ta ko, ra­šo­ma pe­ti­ci­jo­je. Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­jos at­sto­vai jau per­da­vė pre­zi­den­to A.Lu­ka­šen­kos ad­mi­ nist­ra­ci­jai pe­ti­ci­ją, ku­ria gi­na­mas

Su­tei­kė pi­lie­ty­bę

baus­mę at­lie­kan­tis tei­sių gy­nė­jas A.Be­liac­kis. „Ma­no­me, kad A.Be­liac­kio areš­ tas – daug me­tų vyk­do­mos kryp­ tin­gos Bal­ta­ru­si­jos val­džios po­li­ ti­kos prieš ša­lies žmo­gaus tei­sių gy­ni­mo ir vi­suo­me­ni­nes or­ga­ni­ za­ci­jas re­zul­ta­tas“, – ra­šo­ma pe­ ti­ci­jo­je. Jos au­to­riai taip pat rei­ka­lau­ja nu­trauk­ti spau­di­mą ša­lies pi­lie­ti­ nės vi­suo­me­nės at­sto­vams ir liau­ tis juos per­se­kio­ti, taip pat „su­ de­rin­ti Bal­ta­ru­si­jos įsta­ty­mus su tarp­tau­ti­niais rei­ka­la­vi­mais žmo­ gaus tei­sių gy­ni­mo sri­ty­je“. Bal­ta­ru­si­jos sos­ti­nės Mins­ko Per­vo­mais­ko ra­jo­no teis­mas or­ga­

ni­za­ci­jos „Ves­na“ va­do­vui A.Be­ liac­kiui per­nai lapk­ri­čio pa­bai­go­je sky­rė ket­ve­rių su pu­se me­tų lais­ vės atė­mi­mo baus­mę ir kon­fis­ka­ vo vi­są jo tur­tą. By­la dėl mo­kes­ čių slė­pi­mo A.Be­liac­kiui iš­kel­ta iš Lie­tu­vos ir Len­ki­jos ga­vus duo­ me­nų apie jo ban­ko są­skai­tas. Va­ka­rai pa­smer­kė šį nuo­spren­dį ir pa­va­di­no jį po­li­tiš­kai mo­ty­vuo­ tu. Lie­tu­va at­si­pra­šė A.Be­liac­kio ar­ti­mų­jų, ta­čiau ap­kal­ti­no Mins­ ką, kad šis pa­si­nau­do­jo tarp­tau­ti­ne su­tar­ti­mi ne­tei­sė­tiems tiks­lams. Šeš­ta­die­nį su­ka­ko vie­ni me­tai nuo A.Be­liac­kio su­lai­ky­mo die­ nos. KD inf.

Pre­zi­den­tū­ra pra­ne­šė, kad lie­pos pa­bai­go­je vals­ty­bės va­do­vė pa­si­ ra­šė dek­re­tus, ku­riais 37 as­me­nims su­teik­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­ lie­ty­bė. Iš jų di­džio­ji dau­gu­ma – 34 – gy­ve­na Lie­tu­vo­je, vie­nas – Ru­ si­jo­je, du – Lat­vi­jo­je. Dar še­šiems as­me­nims, gy­ve­nan­tiems Lie­tu­vo­ je, Ka­zachs­ta­ne ir Iz­rae­ly­je, Lie­tu­ vos pi­lie­ty­bė bu­vo su­grą­žin­ta. Pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba tvir­ti­na, kad ša­lies va­do­vė sten­ gia­si su­si­tik­ti su kiek­vie­nu Lie­tu­ vos pi­lie­ty­bės pra­šan­čiu as­me­niu. Ta­čiau jei­gu as­muo dėl am­žiaus, ne­ga­lios ar ki­tų prie­žas­čių ne­ga­li at­vyk­ti, spren­di­mas dėl pi­lie­ty­bės su­tei­ki­mo prii­ma­mas su juo as­me­ niš­kai ne­su­si­ti­kus. Pa­gal Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mą pre­zi­ den­tas su­tei­kia Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę na­tū­ra­li­za­ci­jos tvar­ka, su­pap­ras­ tin­ta tvar­ka ir išim­ties tvar­ka bei grą­ži­na pi­lie­ty­bę. Vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras pa­si­ra­ šo pre­zi­den­to dek­re­tus dėl Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės su­tei­ki­mo ir grą­ži­ni­mo. KD, BNS inf.

37

as­me­nims

su­teik­ta Lie­tu­vos pi­lie­ty­bė lie­pos pa­bai­go­je pa­si­ra­šy­tais Pre­zi­den­tės dek­re­tais.


8

pirmADIENIS, rugpjūčio 6, 2012

ekonomika

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,4029 DB sva­ras ster­lin­gų 1 4,3963 JAV do­le­ris 1 2,8312 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,8161 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9609 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,4091 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6857 Ru­si­jos rub­lis 100 8,7044 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8742

pokytis

–0,1848 % +0,2851 % +0,4185 % +0,4100 % +0,0827 % –0,0749 % +0,1282 % +0,2696 % +0,0104 %

ES prieš Vo­kie­ti­ją Ka­ro­lis Ur­bo­nas

Ty­r i­mų ins­t i­tu­to „So­cial Dy­na­m ics In­ter­na­t io­nal“ par­t ne­r is

K

aip ir bu­vo ti­kė­ta­si, griež­ tas vien­bal­sis spren­di­mas Eu­ro­pos cent­ri­nio ban­ ko (ECB) po­sė­džiuo­se ne­ priim­tas, ir įvy­ko pro­gno­zuo­tas ECB va­do­vo Ma­rio Drag­hi ir di­džiau­sio cent­ri­nio ban­ko Eu­ro­po­je – Vo­kie­ ti­jos bun­des­ban­ko – va­do­vo Jen­so Weid­man­no konf­lik­tas. ECB val­dan­ čio­sios ta­ry­bos po­sė­dy­je Bun­des­ ban­ko va­do­vas bu­vo įvar­dy­tas kaip pa­grin­di­nis ECB siū­lo­mos pi­ni­gų spaus­di­ni­mo pro­gra­mos prie­ši­nin­ kas. Pas­ta­ra­sis tei­gia, kad dar vie­na mo­ne­ta­ri­nės po­li­ti­kos in­ter­ven­ci­ja ne­su­veiks ir bus iš­švais­ty­ti bran­gūs iš­tek­liai, ku­rių di­džiau­si da­li­nin­kai yra Vo­kie­ti­jos gy­ven­to­jai.

Eu­ro­pa vėl buk­suo­ja sa­vo pa­čios žai­di­mų aikš­te­lė­je.

Drau­di­mo ­ rin­ka smuk­te­lė­jo

De­ga­lų ­ kai­nos šo­ki­nė­jo

Lie­tu­vos drau­di­mo rin­ka pa­gal pa­ si­ra­šy­tas drau­di­mo su­tar­tis šį pus­ me­tį sie­kė 855 mln. li­tų – 1,2 pro­c. ma­žiau nei per ati­tin­ka­mą 2011 m. lai­ko­tar­pį. Rin­kos su­si­trau­ki­mą lė­ mė su­men­ku­sios gy­vy­bės drau­di­ mo įmo­kų su­mos, ma­žiau pa­si­ra­šo­ ma nau­jų su­tar­čių, o pa­si­bai­gus se­ nos su­tar­ties ter­mi­nui nau­jos su­da­ ro­mos van­giai.

Bend­ro­vės „Lu­koil“ ir „Or­len“ lit­rą 95 mar­kės ben­zi­no praė­ju­sį penk­ta­die­nį par­da­vė po 4,92 li­to – ati­tin­ka­mai 3 cen­ tais ir 7 cen­tais bran­giau nei praė­ju­sią sa­vai­tę. „Sta­toil“ de­ga­li­nė­se ben­zi­no kai­ nos su­ma­žė­jo 1 cen­tu, iki 4,89 li­to. Lit­ro dy­ze­li­no kai­na „Sta­toil“ per sa­vai­tę su­ ma­žė­jo 4 cen­tais, iki 4,55 li­to, „Or­len“ pa­di­dė­jo 2 cen­tais, iki 4,6 li­to, o „Lu­koil“ kai­na ne­si­kei­tė ir bu­vo 4,58 li­to už lit­rą.

Jau ke­le­rius me­ tus pre­ky­bos tink­ lai par­da­vi­mą di­ di­na par­duo­da­mi ne pre­kes, o kai­nas. Nuo­lai­dų jū­ro­je skęs­ta ne tik pre­ kių ženk­lai, bet ir var­to­to­jai.

„„Įp­ro­tis: Lie­tu­vos pir­kė­jai jau įpra­to pirk­ti per ak­ci­jas, to­dėl pre­ky­bi­nin­kai net ne­drįs­ta ma­žin­ti nuo­lai­dų

pa­siū­ly­mų. 

Par­duo­da kai­ną, o ne pre­kę Jo­li­ta Ma­žei­kie­nė j.mazeikiene@diena.lt

Kaip blo­gas pa­vyz­dys pa­tei­kia­ mos JAV, kur vyk­do­ma eks­pan­si­ nė mo­ne­ta­ri­nė po­li­ti­ka, orien­tuo­ ta į pa­pil­do­mą pi­ni­gų spaus­di­ni­mą ir ar­ti nu­lio esan­čias ban­kų re­zer­ vų pa­lū­ka­nas, tie­siog ne­vei­kia. Tai jau ima su­pras­ti net pa­tys JAV fe­ de­ra­li­nių re­zer­vų sis­te­mos va­do­vai ir nu­spren­dė ne­pra­dė­ti nau­jo kie­ ky­bi­nio leng­vi­ni­mo eta­po, t. y. do­ le­rių spaus­di­ni­mo. Tai­gi Eu­ro­pa vėl buk­suo­ja sa­vo pa­ čios žai­di­mų aikš­te­lė­je. At­ro­do, ar­ ti­miau­siu me­tu konk­re­taus spren­di­ mo ne­bus ir lauk­si­me nau­jo gais­ro. Be­lie­ka spė­ti, kur. Prog­no­zuo­ju, kad iki Nau­jų­jų me­tų Is­pa­ni­jai rei­kės su­ teik­ti ne­ma­žą gel­bė­ji­mo pa­ke­tą, ku­ ris bus kaip įma­no­ma la­biau pa­slėp­ tas po spe­cia­lio­mis pro­gra­mo­mis, kad ne­bū­tų įver­tin­tas kaip bank­ru­ta­ vu­sios vals­ty­bės gel­bė­ji­mas. Grai­ki­ jos bank­ro­tas jau yra fak­tas, nes ban­ kai ir ki­tos ins­ti­tu­ci­jos, įsi­gi­ju­sios jos ver­ty­bi­nių po­pie­rių, yra nu­ra­šiu­sios bent pu­sę sko­los ver­tės, o kai ku­rie už­fik­sa­vę net 75 pro­c. nuo­sto­lį. Biu­rok­ra­ti­nis apa­ra­tas nei­ma veik­ti ope­ra­ty­viai, kol ne­pa­ti­ria grės­min­go šo­ko sa­vo eg­zis­ten­ci­jai. Tad yra duo­tas aiš­kus sig­na­las, kad lau­kia­me ka­tast­ro­fos pra­džios, ir tik ta­da bus priim­ti tei­sin­gi spren­ di­mai. Es­mi­nis klau­si­mas – ar tuo­ met už­teks lai­ko il­gai ig­no­ruo­toms pro­ble­moms iš­spręs­ti? Jei­gu grius Is­pa­ni­ja, ku­rios eko­no­mi­ka pa­gal dy­dį ES yra ket­vir­ta, tuo­met ji pa­ skui nu­si­temps vi­sas ki­tas, nes tar­ pu­sa­vio pri­klau­so­my­bė ypač stip­ri. Tad lau­kia­me šo­ko.

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

Nuo­lai­dos kiek­vie­no­je len­ty­no­je

Aky­las pir­kė­jas pa­ste­bi, kad kiek­ vie­no­je di­džių­jų pre­ky­bos tink­lų len­ty­no­je ga­li­ma ras­ti pre­kių su nuo­lai­da, t. y. tos pa­čios rū­šies pre­kę už ma­žes­nę kai­ną. Nes­var­ bu, pirk­tum duo­ną, le­dus ar tua­ le­ti­nį po­pie­rių, vi­suo­met bent vie­ną konk­re­čios rū­šies pre­kę siū­lo­ma įsi­gy­ti pi­giau. Pre­ky­bi­ nin­kai ne­sle­pia, kad jau ne vie­ nus me­tus pa­grin­di­nis par­da­vi­ mo va­rik­lis – nuo­lai­dos, ku­rias tai­kant ga­li­ma par­duo­ti bet ko­ kią pre­kę. „Po kri­zės žmo­nės įpra­to ne tik grieb­ti pre­kę su nuo­lai­da, bet ir ly­gin­ti, kiek to­kia pa­ti ar pa­na­ši pre­kė kai­nuo­ja ki­tuo­se pre­ky­bos tink­luo­se. To­kių pir­kė­jų, va­di­na­ mų­jų ak­ci­jų me­džio­to­jų, skai­čius yra sta­bi­lus. Aki­vaiz­du, kad lo­ja­ lu­mas pre­kės ženk­lui su­ma­žė­jęs, kai ku­rie pir­kė­jai per­ka tik pre­kes su nuo­lai­da, ku­rių ga­li ras­ti vi­ so­se pre­kių ka­te­go­ri­jo­se“, – sa­kė Ra­min­ta Sta­nai­ty­tė-Čes­nu­lie­nė, bend­ro­vės „Ri­mi Lie­tu­va“ vie­šų­jų ry­šių va­do­vė. Pa­sak jos, siū­ly­da­ mi nuo­lai­dų par­da­vė­jai pri­trau­kia klien­tų ir suak­ty­vi­na par­da­vi­mo srau­tus, nes atė­ję įsi­gy­ti rek­la­ muo­ja­mos pi­ges­nės pre­kės ne­re­ tai pir­kė­jai įsi­gy­ja ir ki­tų pre­kių be nuo­lai­dų. Pa­sak pre­ky­bos tink­lo „Ma­xi­ ma“ at­sto­vės ry­šiams su vi­suo­me­ ne Ol­gos Ma­laš­ke­vi­čie­nės, nuo­lai­ do­mis nau­do­ja­ma­si la­bai ak­ty­viai. „Kas ket­vir­ta penk­ta pre­kė krep­

še­ly­je yra su nuo­lai­da. Mū­sų par­ duo­tu­vė­se kiek­vie­no­je pre­kių ka­ te­go­ri­jo­je ga­li­ma ras­ti ir pa­si­rink­ti pre­kę, ku­riai šian­dien tai­ko­ma ak­ ci­ja“, – sa­kė ji. Tei­gia­ma, kad tai­ kant nuo­lai­das grei­čiau at­krei­ pia­mas pir­kė­jų dė­me­sys į nau­jus pro­duk­tus.

Si­mo­nas Bart­kus:

Pre­kių ženk­lams to­ kia si­tua­ci­ja ne­nau­ din­ga – var­to­to­jų lo­ ja­lu­mas krin­ta.

Pir­kė­jai no­ri ak­ci­jų

Pre­ky­bi­nin­kai jau net juo­kau­ja, kad vei­kiau­siai įžeis­tų klien­tus, jei vie­ną die­ną atė­ję į par­duo­tu­vę jie ne­ras­tų nė vie­nos pre­kės, par­ duo­da­mos su nuo­lai­da. „Be kas­die­nių ak­tua­lių ak­ci­jų mū­sų klien­tai ap­si­pir­ki­mo grei­ čiau­siai jau neį­si­vaiz­duo­ja. 10 pro­c. nuo­lai­da klien­to ir­gi ne­ be­nus­te­bin­si, jie jau įpra­tę, kad

pa­trauk­lios ak­ci­jos, kai siū­lo­ma įsi­gy­ti pre­kę, kai­nuo­jan­čią ket­ vir­ta­da­liu ar treč­da­liu pi­giau“, – tei­gė O.Ma­laš­ke­vi­čie­nė. Pa­sak jos, jau net yra su­si­for­ ma­vu­sios ak­ci­jų tra­di­ci­jos ir pir­ kė­jai ži­no, kad, pvz., prieš Ka­lė­das ir va­sa­ros pa­bai­go­je bus tai­ko­ma daug nuo­lai­dų. „Taip pat pa­ste­bi­me, kad tos pre­kės, ku­rios ga­li il­giau pa­sto­vė­ ti na­muo­se, ir­gi su­lau­kia di­des­nio pir­kė­jo dė­me­sio, kai skel­bia­mos ak­ci­jos. Tar­kim, po­pie­ri­nių ser­ve­ tė­lių ar tua­le­ti­nio po­pie­riaus net iki 60 pro­c. par­duo­da­me su nuo­ lai­da“, – sa­kė ji. Pa­sak Lie­tu­vos mar­ke­tin­go aso­ cia­ci­jos val­dy­bos pir­mi­nin­ko Si­ mo­no Bart­kaus, ne iš ge­ro gy­ve­ ni­mo pre­ky­bi­nin­kai ir ga­min­to­jai bu­vo pri­vers­ti ma­žin­ti pre­kių kai­ nas ir taip pir­kė­jus pri­pra­ti­no pirk­ ti ne pre­kę, o kai­ną. „Da­bar pir­kė­ jui svar­bu kon­ku­ren­cin­ga kai­na, o ne konk­re­čios pre­kės ypa­ty­bės“, – sa­kė S.Bart­kus. Krin­ta lo­ja­lu­mas

Pa­sak pa­šne­ko­vo, di­džiau­sia pre­ kių kon­ku­ren­ci­ja vyks­ta len­ty­no­ je, o nuo­lai­dų jū­ro­je pre­kių ženk­ lams iš­si­skir­ti tam­pa vis sun­kiau. „Pre­kių ženk­lams to­kia si­tua­ci­ja ne­nau­din­ga – var­to­to­jų lo­ja­lu­mas krin­ta, nes ieš­kant ak­ci­jos var­to­ to­jų prie­rai­šu­mas ma­žė­ja“, – pa­ brė­žė S.Bart­kus. Ap­si­pirk­ti per ak­ci­jas pir­kė­ jus pri­pra­ti­no ne tik pre­ky­bi­nin­ kai, bet ir pa­tys ga­min­to­jai, pre­kių ženk­lų sa­vi­nin­kai, kaip tei­gė Jus­ tas Ga­vė­nas, bend­ro­vės „Kon­sul­

ta­ci­jos ir ty­ri­mai“ ser­ti­fi­kuo­tas va­dy­bos kon­sul­tan­tas. „Daž­n iau­s iai ak­cen­t uo­ja­m a nuo­lai­da, o ne pre­kės ženk­lo ver­ tė. Lie­tu­vo­je užė­jus į par­duo­tu­ vę pa­sa­ky­ti, kad iš­si­ski­ria pre­kių ženk­lai, ne­la­bai ga­li­ma, la­biau iš­ si­ski­ria nuo­lai­dos. Ta­čiau pa­sau­ ly­je gar­sūs pre­kių ženk­lai la­bai sau­go sa­vo ži­no­mu­mą ir įvaiz­dį, to­dėl su­tar­ty­se su pre­ky­bi­nin­kais net ri­bo­ja ga­li­my­bes sa­vo pro­duk­ ci­ją par­duo­ti pi­giau. Pre­kių ženk­lo sa­vi­nin­kai pa­pras­tai tu­ri tai­syk­les, kad ne­kris­tų jų pre­kių ženk­lo ver­ tė. Pre­kių ženk­lo ži­no­mu­mą sten­ gia­si ap­sau­go­ti ne­tai­ky­da­mi nuo­ lai­dų“, – tei­gė J.Ga­vė­nas. Be ver­tės ir sko­nio

Paš­ne­ko­vo ver­ti­ni­mu, dau­ge­liu at­ve­jų Lie­tu­vo­je da­ro­ma klai­da, kai rin­ko­je pri­sta­tant nau­ją pro­ duk­tą iš­kart siū­lo­ma jį įsi­gy­ti su nuo­lai­da. „Dau­ge­lis ty­ri­mų ro­do, kad ypač įei­nant į rin­ką ne­rei­kė­ tų tai­ky­ti di­de­lių nuo­lai­dų, nes tai ma­ži­na pre­kės ženk­lo ver­tę. Žmo­ gus, min­ty­se už­fik­sa­vęs tam tik­ rą kai­nų ly­gį, pa­skui įsi­vaiz­duo­ja, kad dau­giau už tą pre­kę mo­kė­ti ne­ver­ta, to­dėl pa­si­bai­gus nuo­lai­ doms ei­na ieš­ko­ti ki­tų al­ter­na­ty­ vų“, – dės­tė pa­šne­ko­vas. Pa­sak J.Ga­vė­no, prie nuo­lai­ dų pri­pra­tę pir­kė­jai net pra­ran­ da sko­nį, t. y. jiems ka­vos ar alaus sko­nis jau tam­pa vie­no­das. „Ne­ ma­tau aki­vaiz­džių po­žy­mių, kad ak­ci­jų bu­mas slūg­tų ir ku­rie nors pre­kių ženk­lų sa­vi­nin­kai pra­dė­tų at­si­trauk­ti nuo nuo­lai­dų tai­ky­ mo“, – tei­gė pa­šne­ko­vas.


9

pirmADIENIS, rugpjūčio 6, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

R.Kau­kė­nas kar­je­rą tęs „Žal­gi­ry­je“ Ro­mas Po­de­rys r.poderys@diena.lt

„Žal­gi­rio“ krep­ši­nio ko­man­dą pa­ pil­dys dar vie­nas Lie­tu­vos rink­ti­ nės žai­dė­jas – Kau­no klu­bas pa­ si­ra­šė vie­ne­rių me­tų su­tar­tį su 35-erių me­tų 192 cm ūgio ata­kuo­ jan­čiuo­ju gy­nė­ju Ri­man­tu Kau­ kė­nu.

„„Ly­gia­ver­čiai: ame­ri­kie­čiai pri­pa­ži­no: dvi­ko­va su lie­tu­viais pa­rei­ka­la­vo daug jė­gų.

AFP nuo­tr.

Ru­sai jau ren­gia­si ka­po­tis su lie­tu­viais Pas­vi­li­nu­si pa­dus pa­sau­lio ir olim­pi­ niams čem­pio­nams ame­ri­kie­čiams, Lie­tu­ vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė pa­šiur­pi­no Ru­ si­jos ko­man­dą, su ku­ria tik­riau­siai teks su­ si­kau­ti Lon­do­no žai­dy­nių ket­virt­fi­na­ly­je.

Sta­tis­ti­ka Lie­tu­va–­JAV 2012 08 04, Lon­do­no olim­pi­nė are­na.

94:99

Praė­ju­sį se­zo­ną R.Kau­kė­nas at­ sto­va­vo Sie­nos „Mon­te­pas­chi“ eki­pai ir penk­tą kar­tą ta­po Ita­li­jos čem­pio­nu. 2007-ai­siais su Lie­tu­ vos rink­ti­ne krep­ši­nin­kas pel­nė Eu­ro­pos čem­pio­na­to bron­zą. R.Kau­kė­nas taip pat yra žai­dęs Iz­rae­lio, Bel­gi­jos, Vo­kie­ti­jos bei Is­pa­ni­jos klu­buo­se. „Kai „Žal­gi­rio“ vy­riau­siuo­ju tre­ne­riu ta­po Joa­nas Pla­za, pa­ pra­šė­me jo pa­teik­ti ko­man­dos vi­zi­ją – ko­kius žai­dė­jus jis no­rė­ tų ma­ty­ti pa­grin­di­nė­je su­dė­ty­je. J.Pla­za pa­ren­gė ke­lis sa­vo­jo pla­no va­rian­tus, o tarp pir­miau­siai pa­ gei­dau­ja­mų krep­ši­nin­kų bu­vo ir R.Kau­kė­nas, – sa­kė Kau­no klu­bo spor­to di­rek­to­rius Vi­tol­das Ma­ sals­kis. – Ri­man­tui jau 35-eri, bet šiuo­lai­ki­nės są­ly­gos lei­džia krep­ ši­nin­kams tęs­ti kar­je­rą ge­ro­kai il­ giau, nei tai bu­vo, tar­ki­me, ma­no kar­tos lai­kais. Svar­biau­sia – ne žai­dė­jo am­žius, o jo fi­zi­nė for­ma, žai­di­mo ly­gis ir po­ten­cia­las atei­ čiai.“ Pa­sak V.Ma­sals­kio, tam tik­rų klau­si­mų kė­lė R.Kau­kė­no svei­ ka­tos būk­lė, nes praė­ju­sį se­zo­ną krep­ši­nin­kas bu­vo pa­ty­ręs sun­ kią kai­rio­jo ke­lio raiš­čių trau­mą, be­veik pus­me­tį gy­dė­si ir at­li­ko rea­bi­li­ta­ci­ją.

„Kont­rak­tas su Ri­man­tu pra­dės ga­lio­ti po me­di­ci­ni­nio pa­tik­ri­ni­ mo, bet ti­ki­mės, kad pro­ble­mų ne­bus. Mes at­vi­rai pa­si­kal­bė­jo­ me apie jo sa­vi­jau­tą. Ri­man­tas pa­brė­žė, kad jau­čia­si ge­rai, tik po rea­bi­li­ta­ci­jos per ma­žai tre­ni­ ra­vo­si, to­dėl dar rei­kia lai­ko, kad rung­ty­niau­tų taip, kaip anks­čiau. T.Kau­kė­nas – ypač va­lin­gas, stip­ raus cha­rak­te­rio vy­ras, per sa­vo kar­je­rą vi­sus su­žei­di­mus įvei­kė anks­čiau, nei pro­gno­za­vo gy­dy­ to­jai“, – tei­gė „Žal­gi­rio“ spor­to di­rek­to­rius.

Vitoldas Masalskis:

Svar­biau­sia – ne žai­ dė­jo am­žius, o jo fi­ zi­nė for­ma, žai­di­mo ly­gis ir po­ten­cia­las atei­čiai. Su­ti­kęs šią va­sa­rą pa­dė­ti na­cio­ na­li­nei rink­ti­nei ir at­si­sa­kęs ato­ sto­gų R.Kau­kė­nas sa­kė, kad no­ri džiaug­tis krep­ši­niu kiek tik ga­li­ma, nes jei stab­te­lė­tų poil­siui, po to ka­ žin ar bū­tų ver­ta tęs­ti kar­je­rą. V.Ma­sals­kis in­for­ma­vo, kad „Žal­gi­rio“ klu­bas ieš­ko dar dvie­ jų po­zi­ci­jų krep­ši­nin­kų. „Be­lauk­da­mi Ša­rū­no Ja­si­ke­vi­ čiaus spren­di­mo, tu­rė­jo­me at­si­ sa­ky­ti į Ma­la­gą pa­su­ku­sio Ear­ lo Col­lo­way’aus, to­dėl de­ra­mės su ki­tais įžai­dė­jais. Mū­sų tai­ki­ ny­je – ir aukš­taū­giai, nes kol kas neaiš­ku, ka­da ga­lės pra­dė­ti rung­ ty­niau­ti Ro­ber­tas Jav­to­kas“, – sa­kė V.Ma­sals­kis.

(25:33, 26:22, 21:23, 22:21)

Kęs­tu­čio Kem­zū­ros ka­riau­na JAV eki­pos pra­na­šu­mą pri­pa­ži­no tik pa­ sku­ti­nė­mis įtemp­tų ir per­mai­nin­gų rung­ty­nių mi­nu­tė­mis – pra­lai­mė­jo NBA žvaigž­dėms vos 94:99. Lie­tu­viai bu­vo per­svė­rę re­zul­ta­ tą sa­vo nau­dai tre­čia­ja­me kė­li­ny­ je – 56:55, o ket­vir­ta­ja­me – 82:80. Dau­giau­sia tik in­di­vi­dua­lių LeB­ro­ no Ja­me­so pa­stan­gų dė­ka JAV rink­ ti­nė iš­ven­gė sen­sa­cin­go an­tau­sio.

Lie­tu­vių puo­li­mas bu­vo NBA ko­man­dų ly­gio. „Po leng­vo pa­si­vaikš­čio­ji­mo per su­si­ti­ki­mą su Ni­ge­ri­ja ame­ri­kie­ čiams tik­riau­siai bu­vo sun­ku nu­ si­teik­ti ma­čui su mu­mis. O mes lai­kė­mės nu­ma­ty­to pla­nos – ko­ vė­mės iki pa­sku­ti­nės aki­mir­kos. Svar­biau­sia – žai­dė­me ko­man­di­ nį krep­ši­nį. Ap­mau­du, kad neiš­ ven­gė­me ne­sėk­mės“, – po var­žy­ bų kal­bė­jo K.Kem­zū­ra. „Lie­tu­vos ko­man­da žai­dė pui­ kiai. Ji bu­vo grei­ta, su­si­tel­ku­si. Stab­dy­da­mi var­žo­vų ata­kas pri­ va­lė­jo­me la­bai rim­tai pa­si­steng­ti, – pa­žy­mė­jo JAV eki­pos vy­riau­sia­ sis tre­ne­ris Mi­ke’as Krzy­zews­kis. – Mes pe­rė­mė­me daug ka­muo­lių, bet tai pa­vers­ti taš­kais ne vi­sa­da pa­si­ sek­da­vo. Tai tik pa­tvir­ti­na, koks

yra lie­tu­vių cha­rak­te­ris – jie da­rė vis­ką, kad iš­tai­sy­tų klai­das.“ „Lie­tu­vių puo­li­mas bu­vo NBA ko­man­dų ly­gio“, – pri­pa­ži­no gy­ nė­jas Chri­sas Pau­las. „Ma­nau, mū­sų var­žo­vai sa­vo žai­ di­mo pla­ną įvyk­dė šim­tu pro­cen­tų. Jų aukš­taū­giai kė­lė daug rū­pes­čių – nu­stum­da­vo mus nuo krep­šio, o že­mes­nie­ji taik­liai mė­tė. Lie­tu­ viai su­ma­niai pa­si­nau­do­jo mū­sų klai­do­mis“, – svars­tė vie­nas iš JAV rink­ti­nės ly­de­rių Ko­be Bryan­tas. Šian­dien pir­mą­jį olim­pia­dos eta­ pą – A gru­pės tur­ny­rą – Lie­tu­vos krep­ši­nin­kai baigs su­si­ti­ki­mu su aut­sai­de­re Tu­ni­so eki­pa. B gru­pės ly­de­rės Ru­si­jos ko­man­ dos žai­dė­jai jau už­va­kar da­li­jo­si pro­gno­zė­mis apie ga­li­mą akis­ta­tą su Lie­tu­vos krep­ši­nin­kais. „Nea­be­jo­ju, kad dėl vie­tos pus­fi­ na­ly­je var­žy­si­mės su lie­tu­viais. Jie mus ge­rai pa­žįs­ta, mes – juos. Ma­ čas bus la­bai sun­kus, nes ka­po­si­ mės iš pe­ties. Tam rei­kia tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti“, – tei­gė puo­lė­jas And­ re­jus Ki­ri­len­ka. „Sėk­mę ket­virt­fi­na­ly­je le­mia ne ko­ man­dos su­dė­tis, bet psi­cho­lo­gi­nis nu­ si­tei­ki­mas. Mū­sų tiks­las – me­da­liai, to­dėl mes įveik­si­me bet ku­rį var­žo­vą, ku­ris pa­stos ke­lią“, – ryž­tin­gai kal­bė­jo gy­nė­jas An­to­nas Pank­ra­šo­vas. Olim­pi­nio vy­rų krep­ši­nio ket­ virt­fi­na­lio ko­vos vyks rugp­jū­čio 8-ąją. KD inf.

Lie­tu­va: L.Klei­za 25 taš­kai (5 at­ko­vo­ti ka­ muo­liai), M.Po­cius 14 (6 re­zul­ta­ty­vūs per­ da­vi­mai, 7 at­ko­vo­ti ka­muo­liai), D.Son­gai­la 11, P.Jan­kū­nas 9, R.Sei­bu­tis ir Š.Ja­si­ke­vi­čius (6 re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai) po 8, A.Ka­va­ liaus­kas 6, S.Ja­sai­tis 5 (6 at­ko­vo­ti ka­muo­ liai), J.Va­lan­čiū­nas 4, R.Kau­kė­nas ir M.Kal­ nie­tis po 2.

JAV: L.Ja­me­sas (5 at­ko­vo­ti ka­muo­liai) ir C.Ant­ho­ny’s po 20, K.Du­ran­tas 16, D.Wi­ liam­sas 12, R.Westb­roo­kas, K.Lo­ve’as (8 at­ko­vo­ti ka­muo­liai) ir C.Pau­las po 7, K.Bryan­tas 6, J.Har­de­nas 3, T.Chand­le­ris 1.

Ko­man­dų ro­dik­liai: dvi­taš­kiai – 31/49 (63 pro­c.) ir 25/46 (54 pro­c.), tri­taš­kiai – 7/16 (44) ir 10/33 (30), bau­dų me­ti­mai – 11/15 (73) ir 19/31 (61), at­ko­vo­ta ka­muo­ lių – 42 ir 37, pe­rim­ta – 3 ir 17, re­zul­ta­ty­vūs per­da­vi­mai – 21 ir 13, klai­dos – 23 ir 9.

A gru­pė Šalis

1. JAV 2. Ar­gen­ti­na 3. Pran­cū­zi­ja 4. Lie­tu­va 5. Ni­ge­ri­ja 6. Tu­ni­sas

Perg.

Pral.

Taškų sant.

4 3 3 1 1 0

0 1 1 3 3 4

463:301 351:298 297:305 319:336 265:377 257:335

Perg.

Pral.

Taškų sant.

4 3 3 2 0 0

0 1 1 2 4 4

320:277 314:267 332:306 328:293 290:347 255:349

B gru­pė Šalis

1. Ru­si­ja 2. Bra­zi­li­ja 3. Is­pa­ni­ja 4. Aust­ra­li­ja 5. D.Bri­ta­ni­ja 6. Ki­ni­ja

„„Kar­je­ra: R.Kau­kė­nui olim­pia­da Lon­do­ne – ant­ro­ji. 

Ro­ber­to Dač­kaus (fo­to­die­na.lt) nuo­tr.


10

pirmADIENIS, rugpjūčio 6, 2012

sportas A.Sku­jy­tės sta­tis­ti­ka 100 m bar­je­ri­nis bė­g i­mas – 14,00 sek. (ge­r iau­s ias as­me­n i­n is se­zo­ no re­z ul­t a­t as, 32-oji vie­t a), šuo­ liai į aukš­t į – 192 cm (as­me­n i­n is re­kor­das, 1-oji vie­t a), ru­t u­l io stū­ mi­m as – 17,31 m (ge­r iau­s ias sep­ tyn­ko­v i­n in­k ių vi­s ų lai­k ų re­z ul­ ta­t as, 1-oji vie­t a), 200 m bė­g i­m as – 25,43 sek. (32-oji vie­ta), šuo­liai į to­lį – 6,25 m (7-oji vie­ta), ie­ties me­ ti­mas – 51,13 m (ge­r iau­sias as­me­n i­ nis se­zo­no re­z ul­t a­t as, 7-oji vie­t a), 800 m bė­gi­mas – 2 min. 20,59 sek. (26-oji vie­ta).

Sep­tyn­ko­vė „„Įtam­pa: A.Sku­jy­tė jaut­riai rea­ga­vo į ne­sėk­mę le­mia­mo­se 800 m bė­gi­mo var­žy­bo­se. 

Ro­ber­to Dač­kaus, Alf­re­do Plia­džio (fo­to­die­na.lt) nuo­tr.

Me­da­lis iš­sprū­do Austrai, bronzą pelnė Aleksandras

Ant­ro­jo Lon­do­no olim­pia­dos me­da­ lio po dau­gia­ko­vi­nin­kės Aust­ros Sku­jy­ tės nesėkmės Lie­tu­vai nerei­kėjo ilgai ­lauk­ti: jį iškovojo imtynininkas Aleksan­ dras Kazakevičius. Ti­kė­jo­si ki­to­kio fi­ni­šo

Atė­nų olim­pia­dos vi­ce­čem­pio­ nė A.Sku­jy­tė pa­da­rė be­veik vis­ką – pa­ge­ri­no ke­lis šio se­zo­no ir as­ me­ni­nius re­kor­dus, ta­čiau sep­tyn­ ko­vės var­žy­bų fi­ni­še sėk­mė nu­si­ šyp­so­jo kon­ku­ren­tėms. Po pir­mo­sio­s rung­ties – 100 m bar­je­ri­nio bė­gi­mo – Lie­tu­vos leng­ vaat­le­tė bu­vo 32-ojo­je vie­to­je, bet ne­tru­kus iš­si­ver­žė į ly­de­rių gre­tas ir prieš pa­sku­ti­nę rung­tį – 800 m bė­gi­mą – su 5 783 taš­kais at­si­li­ko tik nuo bū­si­mo­sios čem­pio­nės bri­ tės Jes­si­cos En­nis (5 971). De­ja, A.Sku­jy­tės 800 m bė­gi­ mo re­zul­ta­tas tik 26-asis tarp 32 fi­ni­ša­vu­sių­jų da­ly­vių. Star­ta­vu­si stip­riau­sio­je, 4-ojo­je gru­pė­je, lie­ tu­vė užė­mė pa­sku­ti­nę, 9-ąją vie­ tą, o ga­lu­ti­nė­je sep­tyn­ko­vės įskai­ to­je, tei­sė­jams pa­ten­ki­nus vo­kie­tės Lil­li Schwarz­kopf ape­lia­ci­ją, bu­vo penk­ta. „Gal­būt per di­de­liu grei­čiu pra­ dė­jau bė­gi­mą. Ap­mau­du. Ti­kė­jau­si ki­to­kios pa­bai­gos“, – pri­slėg­ta liū­

Lie­tu­vių star­tai „„Leng­vo­ji at­le­ti­ka

Mo­te­r ys. 100 m bė­g i­mas, at­ran­ka: Li­na Grin­či­kai­tė – 11,19 sek. (Lie­t u­ vos re­kor­das); pus­fi ­na­lis: 11,30 sek. (17-18 vie­tos). Dis­ko me­ti­mas, at­ran­ ka: Zi­nai­da Send­riū­tė – 62,79 m. Fi­ na­las: 61,68 m (9-oji vie­ta). Ma­ra­to­ nas: Ra­sa Draz­daus­kai­tė – 2 val. 29 min. 29 sek. (as­me­n i­n is re­kor­das, 27-oji vie­ta), Dia­na Lo­ba­čevs­kė – 2 val. 29 min. 32 sek. (28-oji vie­ta), Re­mal­da Ker­gy­tė – 2 val. 39 min. 01 sek. (75-oji vie­ta).

de­sio ir nuo­var­gio po var­žy­bų kal­ bė­jo mū­sų leng­vaat­le­tė. Grūmėsi su danu

Dėl 3-io­sios vie­tos grai­kų-ro­mė­nų im­ty­nių var­žy­bo­se A.Ka­za­ke­vi­čius (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 74 kg) vakar grūmėsi su danu Marku Overgaar­ du Madsenu. Per­ga­lę 3:0 iš­ko­vo­jo Lietuvos atletas. Mūsų šalies at­sto­vas aš­tunt­fi­na­ ly­je 5:0 nu­ga­lė­jo veng­rą Pe­te­rį Bas­ cį, ket­virt­fi­na­ly­je 3:1 – šve­dą Ro­ ber­tą Ro­seng­re­ną, bet pus­fi­na­ly­je 0:3 nu­si­lei­do pa­sau­lio čem­pio­nui ru­sui Ro­ma­nui Vla­so­vui. At­sig­riebs sprin­te?

Nau­ją ko­vą dėl olim­pi­nio me­da­lio pra­dė­jo Si­mo­na Kru­pec­kai­tė – ji va­kar star­ta­vo sprin­to var­žy­bo­se. Lie­tu­vė 200 m įvei­kė per 11,234 se­kun­dės ir at­ran­kos eta­pe bu­vo aš­tun­ta. Še­šio­likt­fi­na­ly­je Si­mo­na iš­mė­gi­no jė­gas su 11-ąją vie­tą užė­ mu­sia olan­de Wil­ly Ka­nis (11,322

Ga­lu­ti­nė įskai­ta: 1. Jes­si­ca En­n is (D.Bri­t a­n i­ja) – 6955 taš­kai, 2. Lil­ li Schwarz­kopf (Vo­k ie­t i­ja) – 6649 tšk. (as­me­n i­n is re­kor­das), 3. Tat­ ja­na Čer­no­va (Ru­si­ja) – 6628 tšk., 4. Liud­m i­la Jo­si­pen­ko (Uk­rai­na) – 6618 tšk. (as­me­n i­n is re­kor­das), 5. Aust­ra Sku­jy­tė (Lie­tu­va) – 6599 tšk. (as­me­n i­n is re­kor­das), 6. An­toi­net­ te Na­na Dji­mou Ida (Pran­cū­z i­ja) – 6576 tšk. (as­me­ni­nis re­kor­das).

„„Pa­sie­ki­mas: A.Ka­za­ke­vi­čius (rau­do­na apranga) grai­kų-ro­mė­nų im­ty­

nių var­žy­bo­se iškovojo bron­zos me­da­lį.

sek.) ir, ap­len­ku­si ją, pa­te­ko į aš­ tunt­fi­na­lį. Ke­lia­la­pį į ket­virt­fi­na­lį Lie­tu­vos olim­pie­tė pel­nė įvei­ku­si baltarusę Olgą Panariną. Iki sprinto varžybų di­de­les vil­ tis sie­ju­si su kei­ri­nu, S.Kru­pec­kai­ tė ne­pra­sib­ro­vė į šios rungties pus­ fi­na­lį ir var­žė­si tik dėl 7-12 vie­tų. Gru­pė­je ap­len­ku­si vi­sas var­žo­ves, lie­tu­vė užė­mė 7-ąją vie­tą. Lemiamas plaukimas

Šian­dien dėl olim­pia­dos ap­do­va­ no­ji­mų var­žy­sis Pe­ki­no žai­dy­nių vi­ce­čem­pio­nė bu­riuo­to­ja Gin­ta­rė Scheidt.

Po de­šim­ties „La­ser Ra­dial“ jach­tų kla­sės eta­pų lie­tu­vė su 68 bau­dos taš­kais užė­mė 6-ąją vie­tą ir įgi­jo tei­sę da­ly­vau­ti fi­na­li­nia­me plau­ki­me, ku­ria­me taip pat var­ žy­sis Ki­ni­jos, Ny­der­lan­dų, Ai­ri­ jos, Bel­gi­jos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Suo­mi­jos, Če­ki­jos, JAV bei Mek­si­ kos bu­riuo­to­jos. Vy­rų „La­ser“ jach­tų kla­sės var­ žy­bo­se Ro­kas Mi­le­vi­čius po de­šim­ ties plau­ki­mų ga­lu­ti­nė­je įskai­to­ je ap­len­kė sep­ty­nis var­žo­vus bei su 339 bau­dos taš­kais tarp li­ko 42-asis. KD inf.

Vy­rai. Šuo­l iai į to­l į, at­ran­ka: Po­v i­ las My­ko­lai­tis – 7,61 m (26-oji vie­ta). 100 m bė­gi­mas, at­ran­ka: Ry­tis Sa­ka­ laus­kas – 10,29 sek. (31-oji vie­ta). 20 km spor­ti­nis ėji­mas: Ma­rius Žiū­kas – 1 val. 24 min. 45 sek. (40-oji vie­ta). „„Irk­la­vi­mas.

Mo­te­r ų vien­vie­tė, 2 000 m, B fi­na­ las: Do­na­ta Viš­tar­tai­tė – 7 min. 45,24 sek. (8-oji vie­ta). „„Sten­di­nis šau­dy­mas.

Tran­šė­ji­nė aikš­te­lė, at­ran­ka: Dai­na Gu­dzi­ne­vi­čiū­tė – 66 taik­lūs šū­viai iš 75 (14-oji vie­ta, į fi­na­lą ne­pa­te­ko).


11

pirmADIENIS, rugpjūčio 6, 2012

sportas

„„Trium­fas: 65-erių m. gru­pės nu­ga­lė­to­jams žal­gi­rie­čiams čem­pio­nų tau­rę įtei­kė FIM­BA pre­zi­den­tas R.R.La­mas.

Per­ga­lių troš­ki­mas – kaip jau­nys­tė­je Va­kar Kau­ne fi­ni­ ša­vu­sia­me Eu­ro­ pos ve­te­ra­nų krep­ ši­nio čem­pio­na­te Lie­tu­vos mo­te­rų ir vy­rų ko­man­dos iš­ ko­vo­jo vi­sų spal­vų me­da­lius.

Al­vy­das Sta­niu­lis, Ro­mas Po­de­rys Sun­kiau­sias ma­čas

Sėk­min­giau­siai iš vy­riau­sių­jų ša­ lies krep­ši­nin­kų pa­si­ro­dė Kau­no „Žal­gi­rio“ ve­te­ra­nai, ta­pę 65-erių me­tų gru­pės čem­pio­nais. Žal­gi­rie­ čiai fi­na­le po at­kak­lios ir per­mai­

„„Džiaugsmas: žalgiriečių pergalės šampaną iššovė V.Romanovas.

„„Ly­de­ris: fi­na­le su uk­rai­nie­čiais re­zul­ta­ty­viau­siai žai­dė M.Zin­ke­vi­čius.

nin­gos ko­vos 70:63 įvei­kė Uk­rai­ nos at­sto­vus. Nu­ga­lė­to­jams Ma­ri­jo­nas Zin­ke­ vi­čius pel­nė 21 taš­ką ir at­ko­vo­jo 11 ka­muo­lių. Jo­nas Lu­ko­šius pri­dė­jo 15 taš­kų, Vy­tau­tas Ma­jaus­kas su­

Li­no­nis, Jo­nas Kur­še­vi­čius, Al­gis Krikš­čiū­nas, Ana­to­li­jus Čup­ko­vas, Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas, Ge­di­mi­nas Bud­ni­kas, Ri­man­tas Mi­lak­nis, Juo­ zas Rim­kus. Eki­pos tre­ne­ris – Al­ vy­das Šid­laus­kas. „Šis me­da­lis man, kaip ir per­ nai iš­ko­vo­tas pa­sau­lio čem­pio­na­ te, la­bai bran­gus, nors šį kar­tą fi­ na­le ne­žai­džiau. Le­mia­ma dvi­ko­va bu­vo ypač sun­ki, džiu­gu, kad bu­ vo­me stip­res­ni. Ne­ma­niau, kad ka­ da nors žai­siu krep­ši­nį, da­ly­vau­siu Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tuo­ se. Pa­si­ro­do, nie­ka­da ne­vė­lu bet ką pra­dė­ti, jei­gu žmo­gus to la­bai no­ ri“, – po var­žy­bų svars­tė „Žal­gi­rio“ klu­bo sa­vi­nin­kas V.Ro­ma­no­vas. „Įtam­pa bu­vo di­de­lė. Man as­me­ niš­kai ne­ma­žai jė­gų atė­mė ir or­ga­ ni­za­ci­niai rū­pes­čiai, ta­čiau svar­ biau­sia, kad nu­ga­lė­jo­me“, – sa­kė sun­kiu ko­man­dai mo­men­tu tri­ taš­kį pa­tai­kęs A.Čup­ko­vas. „Tai bu­vo sun­kiau­sias ma­čas šia­ me čem­pio­na­te. Uk­rai­nie­čiai, kaip ir mes, gru­pės var­žy­bo­se lai­mė­jo vi­sas dvi­ko­vas. Džiu­gu, kad mū­sų vi­du­rio ir kraš­to puo­lė­jai ne­pris­ti­go jė­gų“, – tei­gė A.Šid­laus­kas.

rin­ko 8 taš­kus ir at­ko­vo­jo 7 ka­muo­ lius. Uk­rai­nie­čių gre­to­se pa­si­žy­ mė­jo 15 taš­kų pel­nęs ir 12 ka­muo­lių at­ko­vo­jęs Vla­di­mi­ras Da­ciu­kas. Auk­si­niam „Žal­gi­riui“ taip pat at­sto­va­vo Al­gi­man­tas Riau­ka, Vi­tas

„Ka­ma­nei“ – ne vien auk­sas

„„Įgū­džiai: per 55-erių m. gru­pės fi­na­lą vie­nas iš „Žal­gi­rio“ ve­te­ra­nų ly­de­rių V.Ma­sals­kis po šve­dų krep­šiu

nar­dė kaip jau­nys­tė­je. 

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Eu­ro­pos čem­pio­nė­mis ta­po ir Vil­ niaus „Ka­ma­nės“ krep­ši­nin­kės, le­ mia­mo­se 55-erių m. gru­pės rung­ty­ nė­se 47:19 su­triuš­ki­nu­sios lat­ves. 50-ies m. gru­pė­je „Ka­ma­nės“

eki­pa bu­vo ant­ra, 34:44 nu­si­lei­ du­si Sankt Pe­ter­bur­go (Ru­si­ja) ve­ te­ra­nėms. 55-erių m. gru­pės vy­rų tur­ny­re trium­fa­vo Kau­no žal­gi­rie­čiai, fi­na­le 77:55 pri­ver­tę ka­pi­tu­liuo­ti sve­čius iš Šve­di­jos. Čem­pio­nams Ser­ge­jus Jo­vai­ša pel­nė 24 taš­kus, Vy­tau­tas Ri­bins­kas – 18, Vi­tol­das Ma­sals­kis – 15 (6 at­ko­vo­ti ka­muo­liai). „Žal­gi­rio“ gar­bę taip pat gy­nė Al­gir­das Lin­gė, An­ta­nas Nes­tec­kis, Vla­das Bal­tuš­ka, Ema­nue­lis Pau­ laus­kas, Kęs­tu­tis Šve­das, Vy­tau­ tas Ri­bins­kas, Vir­gi­ni­jus Ma­žo­nas, Aud­rius Jan­kaus­kas, Ar­vy­das Sta­ šai­tis, Liu­das Žu­kai­tis, Min­dau­gas Ar­laus­kas ir Ra­ši­das Abel­ja­no­vas. Lai­mė­jo ir jau­nes­nie­ji

Pir­mą­sias vie­tas 35-erių m. gru­ pė­je iš­ko­vo­jo „TopS­port“ vy­rų bei „Ko­man­dos“ mo­te­rų eki­pos. „TopS­port“ ko­man­da, ve­da­ma į prie­kį Min­dau­go Žu­kaus­ko, To­ mo Ma­siu­lio, Sau­liaus Štom­ber­go, Vai­do Jur­gi­lo, Eu­re­li­jaus Žu­kaus­ko, Dai­niaus Stau­gai­čio, fi­na­le 82:67 nu­ga­lė­jo Lat­vi­jos krep­ši­nin­kus. „Ko­man­da“, ku­rios gre­to­se bu­vo Bi­ru­tė Brov­kie­nė, Dai­na Mo­tie­jū­ nie­nė, Ne­rin­ga Za­kals­kie­nė, Val­do­ nė Sa­ka­laus­kie­nė, rung­ty­nė­se dėl auk­so 68:49 su­triuš­ki­no var­žo­ves iš Ru­si­jos. Eu­ro­pos čem­pio­na­te da­ly­va­vo 113 eki­pų iš 22 ša­lių.


12

pirmADIENIS, rugpjūčio 6, 2012

14p.

Ar­chi­tek­tū­rą su­pran­ta ma­žu­ma.

namai@diena.lt Redaktorė Vereta Rupeikaitė

namai

Spor­ti­nius re­gi­nius pa­pil­do

„„Dar­na: dvi­ra­čių tre­ką pro­jek­ta­vu­si b

„„Cent­ras: olim­pi­nia­me par­ke yra olim­pi­nis kai­me­lis, da­lis are­nų, ta­čiau ne­ma­žai spor­to ša­kų at­sto­vų var­žo­si už par­ko ri­bų, pa­nau­do­ja­mi ir se­

niau sta­ty­ti spor­to ob­jek­tai.

Ne vien spor­ti­nin­ kų pa­si­ro­dy­mai su­ ža­vės dau­giau kaip mi­li­jo­ną žmo­nių, tu­ rin­čių ga­li­my­bę sa­ vo aki­mis ste­bė­ti Lon­do­no olim­pi­nes žai­dy­nes. Jie taip pat ga­li čiu­pi­nė­ti ir nau­jau­sią ar­chi­ tek­tū­rą.

„„Pag­rin­di­nis: olim­pi­nį sta­dio­ną pro­jek­ta­vo tarp­tau­ti­nė ar­chi­tek­tų kom­

pa­ni­ja „Po­pu­lous“, sta­ti­nio ar­chi­tek­tū­ra ver­ti­na­ma ge­rai, bet kai kas pri­ki­ša, kad jis ga­lė­jo bū­ti efek­tin­ges­nis.

So­li­džiai iš­spren­dė už­duo­tį

Lon­do­no olim­pi­nės žai­dy­nės bu­vo mil­ži­niš­kas iš­šū­kis ne tik ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riams, bet ir ar­chi­tek­ tams bei sta­ty­bi­nin­kams. Spe­cia­ liai olim­pia­dai bu­vo pa­sta­ty­tas ne vie­nas nau­jas spor­to komp­lek­sas, iš­ki­lo spor­ti­nin­kams ap­tar­nau­ti skir­ti pa­sta­tai, įreng­ta tūks­tan­čiai nau­jų bu­tų. Tai, kas papras­tai mies­tuo­se trun­ ka 25–30 me­tų, Didžiosios Britani­ jos sos­ti­nė­je įvy­ko vos per de­šimt­ me­tį – su­pla­nuo­tas ir pa­sta­ty­tas di­džiau­sias per pa­sta­rą­jį šimt­me­ tį Lon­do­no ra­jo­nas. Ir tai ne­bus tik lai­ki­nas, vien spor­to ren­gi­niams skir­tas mies­te­lis, ja­me kun­ku­liuos ne vien spor­ti­nis gy­ve­ni­mas. Pag­rin­di­niais nau­jais ar­chi­tek­ tū­ri­niais ob­jek­tais olim­pi­nia­me par­ke įvar­di­ja­mi trys nau­ji spor­ to komp­lek­sai – olim­pi­nis sta­ dio­nas, ve­lod­ro­mas (dvi­ra­čių tre­ kas) ir van­dens spor­to ša­kų cent­ras „Aqua­tics“.

„„Vertinimai: Lon­do­no ar­chi­tek­tų „Za

Pa­si­bai­gus olim­pia­dai bei pa­ro­ lim­pi­nėms žai­dy­nėms, 80 tūkst. žiū­ro­vų tal­pi­nan­tis olim­pi­nis sta­ dio­nas, pla­nuo­ja­ma, bus pri­tai­ky­ tas il­ga­lai­kiam nau­do­ji­mui. Juo­lab kad 2017 m. Lon­do­ne pla­nuo­ja­ma su­reng­ti Pa­sau­lio leng­vo­sios at­le­ ti­kos čem­pio­na­tą. Iki tol sta­dio­ nas tar­naus ne tik spor­tui, bet ir ki­tiems ren­gi­niams. Olim­pi­nį sta­dio­ną, ku­ria­me vy­ ko įspū­din­ga žai­dy­nių ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja, pro­jek­ta­vo tarp­tau­ ti­nė ar­chi­tek­tų kom­pa­ni­ja „Po­pu­ lous“. Sta­dio­no ar­chi­tek­tū­rą kai ku­rie kri­ti­kai va­di­na ge­ra. Vis dėl­ to to­kios svar­bos ob­jek­tui esą stin­ ga ki­birkš­ties, kaž­ko, kas pri­vers­tų kiek­vie­ną pir­mą kar­tą pa­ma­čiu­sį­ jį iš­tar­ti: „Oho!“ Ki­ta ver­tus, šiam ob­jek­tui pir­ miau­sia bu­vo ke­lia­mi funk­ci­niai rei­ka­la­vi­mai: pa­rū­pin­ti ne­prie­ kaiš­tin­gą erd­vę 26 spor­to ša­kų at­ sto­vams, su­tal­pin­ti ir ne­nu­vil­ti de­šimčių tūks­tan­čių žiū­ro­vų. Be


13

pirmADIENIS, rugpjūčio 6, 2012

namai

„„Apgyvendino: olim­pi­nia­me kai­me­ly­je spor­ti­nin­kams pa­siū­ly­ti 1–5 kam­ba­rių bu­tai, ateityje jie bus nuomojami londoniečiams.

olim­pia­dai sta­ty­ti ob­jek­tai

bri­tų bend­ro­vė „Hop­kins Ar­chi­tects“ įver­tin­ta už šio sta­ti­nio ar­chi­tek­tū­rą bei di­zai­ną.

a­ha Ha­did Ar­chi­tects“ pro­jek­tuo­to van­dens spor­to ša­kų cent­ro „Aqua­tics“ išo­rė pa­tin­ka ne vi­siems, o vi­daus es­te­ti­ka va­di­na­ma stul­bi­nama. Roberto Dačkaus (fotodiena.lt), bu­si­nes­sin­si­der.com, de­zeen.com, e-ar­chi­tect.co.uk, london2012.com nuo­tr.

to, mil­ži­niš­kas sta­ti­nys tu­rė­jo bū­ ti pri­tai­ky­tas olim­pi­niam ati­da­ry­ mo spek­tak­liui. Tris de­šimt­me­čius gy­vuo­jan­ ti kom­pa­ni­ja „Po­pu­lous“ su­kū­rė dau­giau kaip tūks­tan­tį pa­sta­tų, iš jų – per 80 sta­dio­nų ir 70 are­nų. Ne­pai­sant to­kios pa­tir­ties, įmo­nė in­ter­ne­to sve­tai­nė­je skel­bia, jog di­ džiuo­ja­si ga­vu­si ga­li­my­bę pro­jek­ tuo­ti olim­pi­nį sta­dio­ną Lon­do­ne. Sim­pa­ti­jas už­ka­ria­vo pa­pras­tu­mu

Itin sėk­min­gu ar­chi­tek­tū­ri­niu kū­ ri­niu įvar­di­ja­mas nau­ja­sis, me­džiu de­ko­ruo­tas olim­pi­nio par­ko sta­ti­ nys – ve­lod­ro­mas. Dvi­ra­čių tre­ką pro­jek­ta­vo bri­tų kom­pa­ni­ja „Hop­ kins Ar­chi­tects“. Pas­ta­tas gi­ria­ mas, nes yra pa­pras­tas, har­mo­ nin­gas, ele­gan­tiš­kas, ko­ky­biš­kas. Ob­jek­tas jau spė­jo pel­ny­ti ap­do­ va­no­ji­mų už sta­ti­nio ar­chi­tek­tū­rą ir di­zai­ną. Pro­jek­to au­to­riai pri­si­pa­žįs­ ta, kad idė­jų sė­mė­si dvi­ra­ty­je. Jie

sten­gė­si su­kur­ti itin er­go­no­miš­ ką ir efek­ty­viai pa­nau­do­ja­mą sta­ ti­nį. Ve­lod­ro­me, ku­ris bu­vo sta­to­ mas dve­jus me­tus, įreng­ta 5 tūkst. sė­di­mų vie­tų. Ele­gan­tiš­kas ve­lod­ro­mo fa­sa­das de­ko­ruo­tas ked­ro dai­ly­len­tė­mis. Už­sa­ko­vai kė­lė ne­ma­žai rei­ka­la­vi­ mų tva­ru­mui, me­džia­goms, ta­čiau pro­jek­tuo­to­jai drą­siai dek­la­ruo­ja vir­ši­ję lū­kes­čius. Gar­sių Lon­do­no ar­chi­tek­tų ko­ man­da „Za­ha Ha­did Ar­chi­tects“, pro­jek­ta­vu­si nau­ją­jį van­dens spor­ to ša­kų cent­rą „Aqua­tics“, su­lau­ kė įvai­rių ver­ti­ni­mų. Kai kas tei­ gia, kad šis ob­jek­tas pro­ble­mi­nis, esą jo in­ter­je­ras stul­bi­na­mas, bet išo­rė ke­lia nu­si­vy­li­mą. Pas­ta­to „spar­nai“ va­di­na­mi keis­tais. At­siž­vel­giant į tai, ką ge­ba „Za­ha Ha­did Ar­chi­tects“, van­dens spor­to ša­kų cent­ras ne­pris­ki­ria­mas prie ge­riau­sių kom­pa­ni­jos kū­ri­nių. Vis dėl­to jo vi­dus, ku­ria­me ka­ra­ liau­ja ba­sei­nas, su­lau­kia pa­gy­rų.

Au­to­riai tei­gia, kad sta­ti­nio kon­ cep­ci­ją pa­dik­ta­vo ju­dan­tis van­duo, sto­gas at­si­plė­šęs nuo že­mės tar­ si ban­ga.

Tai, kas papras­tai mies­tuo­se trun­ka 25–30 me­tų, Didžio­ sios Britanijos sos­ ti­nė­je įvy­ko vos per de­šimt­me­tį. Virs gy­ve­na­muo­ju ra­jo­nu

Ne ma­žiau įspū­din­gas tva­ri­nys Lon­do­no olim­pia­dai – va­di­na­ma­ sis olim­pi­nis kai­me­lis. Ja­me ka­ra­ liau­ja šiuo­lai­ki­niai dau­giaaukš­čiai na­mai, juos jun­gia sko­nin­gai ap­ žel­din­ta ap­lin­ka, po­že­mi­niai ga­ra­ žai, res­to­ra­nai, me­di­ci­nos įstai­gos, ap­tar­na­vi­mo cent­rai ir ki­ti rei­ka­ lin­gi ob­jek­tai.

Olim­pi­nia­me kai­me­ly­je ap­gy­ ven­din­ta apie 17 tūkst. at­le­tų ir juos ly­din­čių as­me­nų. Spor­ti­nin­ kai da­li­ja­si 1–5 kam­ba­rių bu­tais. Olim­pi­nis kai­me­lis iš­lai­ko tra­di­ ci­nį Lon­do­no na­mų iš­pla­na­vi­mą, kai kie­mas ap­su­pa­mas ke­lių na­ mų. Te­ri­to­ri­ja su­skirs­ty­ta į 11 gy­ ve­na­mų­jų kvar­ta­lų. Sta­ty­ba pra­si­dė­jo 2008 m. ge­gu­ žę, o 2012 m. vi­du­ry­je na­mai pri­ pa­žin­ti tin­ka­mais nau­do­ti. Atei­ty­je olim­pi­nis kai­me­lis virs gy­ve­na­muo­ju ra­jo­nu. Tie­sa, skel­ bia­ma, kad žmo­nėms ne­bus leis­ta iš­si­pirk­ti bu­tų, jie bus nuo­mo­ja­mi, kad atei­ty­je ga­lė­tų bū­ti pa­nau­do­ ti vie­šoms reik­mėms. Čia bus mo­ ky­mo, me­di­ci­nos, ko­mer­ci­nės pa­ skir­ties įstai­gų, par­duo­tu­vių. Pa­si­di­džia­vi­mas ar tuš­ty­bė?

Dar vie­nas iš­skir­ti­nis olim­pi­nio par­ko sta­ti­nys – „Ar­ce­lor­M it­tal Or­bit“ – yra tik­ras dis­ku­si­jų ob­ jek­tas. Tai 115 m aukš­čio konst­

ruk­ci­ja-skulp­tū­ra, ku­rią spe­cia­liai šioms žai­dy­nėms su­kū­rė me­ni­nin­ kas Anis­has Ka­poo­ras ir in­ži­nie­ rius Ce­ci­lis Bal­mon­das. Šia, rau­do­nai da­žy­to me­ta­lo konst­ruk­ci­jų ap­raiz­gy­ta skulp­tū­ra ga­li­ma ne tik gro­žė­tis, bet ir pa­bū­ ti jo­je. Lan­ky­to­jai lif­tu už­ke­lia­mi į plie­ni­nio bokš­to vir­šų, iš kur at­ si­ve­ria Lon­do­no pa­no­ra­ma. Leis­ tis že­myn siū­lo­ma pa­tiems – įvei­ kiant 445 laip­te­lius, ku­rie spi­ra­le ap­su­pę bokš­tą. Di­džią­ją da­lį šio ob­jek­to kai­nos (apie 70 mln. li­tų iš 84 mln. li­tų) ap­mo­kė­jo tur­tin­giau­sias Di­džio­ sios Bri­ta­ni­jos žmo­gus Laksh­mi Mit­ta­las, plie­no kom­pa­ni­jos „Ar­ ce­lor­Mit­tal“ va­do­vas. Nuo jos ir ki­lęs me­no kū­ri­nio pa­va­di­ni­mas. Bokš­to au­to­riai ti­ki­na, kad šis ob­jek­tas jun­g ia ar­c hi­tek­t ū­r ą, skulp­tū­rą ir in­ži­ne­ri­ją. Kai ku­rie kri­ti­kai bokš­tą va­di­na pa­mink­lu tuš­ty­bei. Pa­ren­gė Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė


14

pirmADIENIS, rugpjūčio 6, 2012

namai

Lie­tu­vos aukš­to­ sios mo­kyk­los kas­ met pa­ren­gia ke­lis šim­tus ar­chi­tek­tų, bet švie­žio, pro­gre­ sy­vaus gū­sio ar­ chi­tek­tū­ro­je ma­ ža. To ne­rei­kia pla­ čia­jai vi­suo­me­nei, o ankš­to­je rin­ko­je jau­niems kū­rė­jams be­lie­ka dem­pin­ guo­ti kai­nas.

„„Si­tua­ci­ja: VDA KDF Ar­chi­tek­tū­ros ka­ted­ros ve­dė­ja J.Juo­zai­tie­nė ne­su­vo­kia, ko­dėl lei­džia­ma žū­ti uni­ka­liai tar­pu­ka­rio ar­chi­tek­tū­rai, už jos nu­ga­

ros – tik vie­nas iš pa­vyz­džių. 

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

Ar­chi­tek­tū­rą su­pran­ta ma­žu­ma Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

Spe­cia­ly­bė vis dar po­pu­lia­ri

„Ar­chi­tek­tū­ra yra vie­na iš gra­žiau­ sių spe­cia­ly­bių, nes žmo­nės ne­ga­li gy­ven­ti be sto­go virš gal­vos. Ji bu­ vo ir bus rei­ka­lin­ga vi­siems“, – įsi­ ti­ki­nu­si Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Kau­no dai­lės fa­kul­te­to (VDA KDF) Ar­chi­tek­tū­ros ka­ted­ros ve­dė­ja ar­ chi­tek­tė Jū­ra­tė Juo­zai­tie­nė. No­rin­čių­jų bū­ti ar­chi­tek­tais ne­ stin­ga. J.Juo­zai­tie­nės duo­me­ni­mis, kon­kur­sas sto­jant į ar­chi­tek­tū­ros spe­cia­ly­bę šie­met bu­vo ne­ma­žas – pre­ten­da­vo dau­giau kaip trys jau­ nuo­liai į vie­ną vie­tą. Bū­si­mie­ji ar­ chi­tek­tai ren­gia­mi Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se. „Šiek tiek ne­ri­ma­vo­me, kad gal­ būt ši spe­cia­ly­bė bus iš ne­po­pu­ lia­rių­jų, ka­dan­gi ar­chi­tek­tų po­rei­ kį la­bai su­ma­ži­no sta­ty­bų kri­zė. Jei nė­ra sta­ty­bų, nė­ra pro­jek­tų, o jau­ ni­mas no­ri dirb­ti čia ir da­bar“, – ko­men­ta­vo pa­šne­ko­vė. Jos duo­me­ni­mis, per me­tus vi­ so­je Lie­tu­vo­je pa­ren­gia­ma apie 250 nau­jų ar­chi­tek­tų, ta­čiau di­džia­jai da­liai tai dau­giau tech­ni­nės, o ne me­ni­nės pa­krai­pos spe­cia­ly­bė. „Stu­di­juo­ti ar­chi­tek­tū­rą VDA daug kas iš­si­gąs­ta, nes įsi­ti­ki­nę, kad bus daug pie­ši­mo, daug aka­ de­mi­nio me­ni­nio la­vi­ni­mo. Aš ma­ nau, kad tai yra bū­ti­na ar­chi­tek­ tui, jo kū­ry­biš­ku­mui. Ki­ta ver­tus, sto­ja­mie­ji ar į dai­lės, ar į tech­ni­ nio pro­fi­lio mo­kyk­lą yra vie­no­di“, – pri­dū­rė Ar­chi­tek­tū­ros ka­ted­ros ve­dė­ja. Sto­ja ir ne­mo­kan­tie­ji pieš­ti

J.Juo­zai­tie­nė pri­si­mi­nė sa­vo pa­čios kar­je­ros pra­džią: „Tuo­met įgi­ju­ sie­ji ar­chi­tek­tū­ros spe­cia­ly­bę jau­

ni spe­cia­lis­tai pri­va­lė­jo tre­jus me­ tus dirb­ti su pa­ty­ru­siais meist­rais. Pas juos mo­kė­mės pra­kti­nės abė­ cė­lės, nes aukš­to­ji mo­kyk­la vi­sų pir­ma ug­do kū­ry­biš­ku­mą.“ Per tre­jus me­tus, pa­sak jos, at­si­ si­jo­da­vo, pa­si­ma­ty­da­vo, kuris kam ga­bus. „Da­bar pa­lei­džia­me vai­kus, jie ga­li da­ry­ti ką tik no­ri: dar­bin­tis pro­jek­ta­vi­mo įmo­nė­se, tap­ti me­ no va­dy­bi­nin­kais, keis­ti pro­fi­lį ar emig­ruo­ti“, – ap­gai­les­tau­ja aukš­ to­sios mo­kyk­los at­sto­vė. Ki­ta ver­tus, no­rin­tie­siems stu­ di­juo­ti ar­chi­tek­tū­rą anks­čiau bu­vo ke­lia­mi di­des­ni rei­ka­la­vi­mai. Sto­ da­mi abi­tu­rien­tai pri­va­lė­jo tu­rė­ti me­ni­nio iš­si­la­vi­ni­mo pa­grin­dus. „Iš­li­ko sto­ja­mie­ji eg­za­mi­nai, ta­čiau jie la­bai su­pri­mi­ty­vin­ti. Tiems, kurie tu­ri pra­di­nį dai­lės iš­ si­la­vi­ni­mą, už­duo­tys yra vie­ni juo­ kai. Šie­met ste­bė­jau sto­ji­mo pro­ ce­są, ma­čiau, kad į ar­chi­tek­tū­rą ban­dė sto­ti net ir to­kie vai­kai, ku­ rie, ma­to­si, net ne­su­vo­kia ko­kia yra ar­chi­tek­to spe­cia­ly­bė, kas yra pro­ por­ci­jos, jie vi­siš­kai ne­tu­ri me­ni­nių ga­bu­mų“, – ste­bė­jo­si J.Juo­zai­tie­ nė. To­kie sa­vi­mi pa­si­ti­kin­tys jau­ nuo­liai, nu­ra­mi­no pa­šne­ko­vė, ir ne­bu­vo pa­kvies­ti stu­di­juo­ti ar­chi­ tek­tū­ros.

ša švie­žio krau­jo, ar­chi­tek­tū­ros gran­dams kar­tais net pa­vy­du, kad jau­nas ar­chi­tek­tas būna pro­ble­ mą iš­spren­džia pa­pras­čiau ir grei­ čiau“, – pa­ste­bė­jo ji. In­ten­sy­viai dir­ban­čių ar­chi­tek­tų bend­ro­vių nė­ra daug. Ar­chi­tek­tū­ros ka­ted­ros ve­dė­ jai ap­mau­du, kad la­bai daug ge­ rų jau­nų ar­chi­tek­tų blaš­ko­si ir tuo pra­dė­jo nau­do­tis už­sa­ko­vai. „At­si­ ra­do fra­zė: „ge­rai, bet pi­giau“. Pra­ si­dė­jo ne­gra­žus kai­nų dem­pin­gas. Ir šiems jau­niems kū­rė­jams gy­ven­ ti rei­kia, tad jie su­tin­ka pro­jek­tuo­ ti pus­vel­čiui. Kren­ta ne tik kai­na, bet ir ko­ky­bė“, – ko­men­ta­vo J.Juo­ zai­tie­nė.

Jū­ra­tė Juo­zai­tie­nė:

Pra­si­dė­jo ne­gra­žus kai­nų dem­pin­gas. Ir šiems jau­niems kū­rė­jams gy­ven­ti rei­kia, tad jie su­tin­ ka pro­jek­tuo­ti pus­ vel­čiui. Kren­ta ne tik kai­na, bet ir ko­ ky­bė.

Ko pra­šo, tą ir pro­jek­tuo­ja

J.Juo­zai­tie­nė su­tin­ka, kad ar­chi­ tek­tų Lie­tu­vai pa­ruo­šia­ma per daug, bet iš ki­tos pu­sės, tai la­bai pla­ti spe­cia­ly­bė, lei­džian­ti pri­ si­tai­ky­ti dar­bo rin­ko­je. „Moks­ lai sun­kūs, bet vi­sa­pu­siš­ki, jau­nas žmo­gus vė­liau ga­li pa­ts orien­tuo­ tis, kam jis la­biau ga­bus“, – pri­dū­ rė ar­chi­tek­tė. Pa­tys ga­biau­si jau­ni kū­rė­jai, įsi­ ti­ki­nu­si pa­šne­ko­vė, yra lau­kia­ mi ar­chi­tek­tų stu­di­jo­se. „Jie įne­

Ne jo­kia nau­jie­na, kad ne­ma­ žai jau­nų­jų ar­chi­tek­tų emig­ruo­ ja. „Pa­si­do­mė­jau apie mū­siš­kius, ku­rie dir­ba už­sie­ny­je. Jie ten dir­ba kva­li­fi­kuo­tais brai­žy­to­jais. Išei­na ge­rą mo­kyk­lą, ta­čiau net jei ir pa­ siū­lo sa­vo idė­jų, ten jie ne­tu­ri sa­ vo var­do“, – mi­nu­sų įžvel­gė J.Juo­ zai­tie­nė. Pa­na­ši jau­nų ar­chi­tek­tų si­tua­ ci­ja Lie­tu­vo­je. Pa­sak pa­šne­ko­vės,

jau­nie­ji ar­chi­tek­tai drą­siai da­ly­ vau­ja įvai­riuo­se kon­kur­suo­se ir to­kiu ke­liu gar­si­na sa­vo pa­var­des. Jau­nie­ji pro­jek­tuo­to­jai sa­vo po­ ten­cia­lą ypač ga­li ro­dy­ti ta­da, jei nė­ra la­bai užim­ti kas­die­niu dar­bu stu­di­jo­se. „Tas, ku­ris tik­rai de­ga ar­chi­tek­ tū­ra, sa­vo vie­tą po sau­le iš­si­ko­vo­ja maž­daug po 35 me­tų“, – jau­nuo­ lius guo­džia Ar­chi­tek­tū­ros ka­ted­ ros ve­dė­ja. Ir pa­ti pri­si­mi­nė, kaip ka­dai­se te­ko skin­tis ke­lią vy­res­nių ar­chi­tek­tų še­šė­ly­je. Na­tū­ra­liai da­ bar­ti­nę, in­ten­sy­viai dir­ban­čių ar­ chi­tek­tų kar­tą pa­keis nau­ja. Pro­jek­tuo­ti ga­li vi­si?

J.Juo­zai­tie­nė at­krei­pė dė­me­sį į ki­ tą pro­ble­mą – nau­jie­ji įsta­ty­mai lei­džia, pa­vyz­džiui, gy­ve­na­mą­jį na­mą pro­jek­tuo­ti ir ne ar­chi­tek­ tams, spe­cia­laus ates­ta­to ne­tu­ rin­tiems žmo­nėms. „Po kaž­kiek lai­ko tu­rė­si­me la­ bai skau­džią pa­tir­tį, neaiš­ku, kaip at­ro­dys mū­sų gy­ve­na­mie­ji ra­jo­ nai“, – pro­gno­za­vo J.Juo­zai­tie­nė. Jos įsi­ti­ki­ni­mu, žmo­nės ga­li tu­rė­ti sa­vo na­mo įvaiz­dį, ta­čiau jam tal­ kin­ti tu­ri pro­fe­sio­na­las. Kiek­vie­na­me dar­be rei­kia tu­rė­ ti spe­ci­fi­nių ži­nių. Be to, pa­ste­bė­jo ar­chi­tek­tė, lie­tu­viams la­bai trūks­ ta me­ni­nio la­vi­ni­mo, pra­de­dant vai­kų dar­že­liu ir bai­giant aukš­tą­ ja mo­kyk­la. „Juk vai­kas pir­ma sa­vo min­tis pra­de­da reikš­ti ne žo­džiais, o pie­ ši­niu. La­vi­nant vai­ką, jis ge­riau su­pran­ta spal­vas, li­ni­jas, pro­por­ ci­jas. Pra­di­nį dai­lės iš­si­la­vi­ni­mą gau­na vi­si vai­kai. Kai pra­si­dė­jo pro­fi­lia­vi­mas, dau­ge­ly­je mo­kyk­ lų dai­lė vy­res­nė­se kla­sė­se ne­bė­ra pri­va­lo­ma dis­cip­li­na“, – at­krei­pė dė­me­sį J.Juo­zai­tie­nė.

Ar­chi­tek­tės įsi­ti­ki­ni­mu, me­nas pa­de­da mąs­ty­ti, su­vok­ti es­te­ti­ką. Mo­ky­da­ma­sis su­pras­ti me­ną žmo­ gus ne­bū­ti­nai tu­ri tap­ti me­ni­nin­ku pro­fe­sio­na­lu. Sko­nis – ne vi­sų ge­nuo­se

Ša­lia dai­lės tu­rė­tų ženg­ti ir ar­chi­ tek­tū­ra. Pa­žin­ti šį erd­vi­nį me­ną rei­kė­tų mo­ky­tis nuo ma­žens. „Štai ita­lai gy­ve­na to­kio­je sko­ nin­go­je ap­lin­ko­je, ku­ri na­tū­ra­liai ug­do šios ša­lies gy­ven­to­jų sko­nį. Šio­je ša­ly­je tap­ti ki­čo mė­gė­ju tie­ siog neį­ma­no­ma“, – šyp­so­jo­si ar­ chi­tek­tė. An­tai skan­di­na­vai, pa­ste­ bė­jo ji, vai­kų sko­nį ug­do dirb­ti­nai, dar iki­mo­kyk­li­nė­je įstai­go­je. Lie­tu­vių tau­ta, J.Juo­zai­tie­nės ver­ti­ni­mu, yra tar­pi­nė­je si­tua­ci­jo­ je. Lie­tu­viai tu­ri ir in­tui­ty­vų sko­ nį, ku­rį ga­li­ma at­pa­žin­ti tra­di­ci­nė­je liau­dies ar­chi­tek­tū­ro­je. Žval­gan­tis į ki­tas ša­lis, mums rei­kia mo­kė­ti pa­ si­rink­ti tai, kas iš­ties yra ko­ky­biš­ ka, ver­tin­ga. Po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo žmo­nės, ku­rie grei­tai pra­tur­tė­jo, įsi­gei­dė sta­ty­ti pi­lai­tes. No­rė­jo na­ mų, ko­kius tu­rė­jo Ru­si­jos ar Ame­ ri­kos tur­tuo­liai. „Ne­bu­vo su­vo­ki­ mo, ko iš tie­sų rei­kia. Aiš­ku, tai ir ar­chi­tek­tų di­de­lė kal­tė, kad kar­tais už­si­mer­kia­ma prieš pi­ni­gus“, – pri­pa­ži­no J.Juo­zai­tie­nė. Vė­liau se­kė per­trau­ka, žmo­nės pra­dė­jo dau­giau ke­liau­ti, do­mė­ tis pa­sau­li­ne ar­chi­tek­tū­ra. „Ar­ chi­tek­tū­ra yra sa­vo­tiš­kas tau­tos met­raš­tis. Ji iš­lie­ka il­gai, į mies­ tą at­vy­ku­siam žmo­gui ji su­ku­ria pir­mą įvaiz­dį. Tu­ri­me la­bai ne­blo­ gos sme­to­ni­nės ar­chi­tek­tū­ros dvi­ de­šimt­me­tį, la­bai liūd­na, kad to ne­ga­li­me pa­sa­ky­ti apie pa­sta­rą­ jį dvi­de­šimt­me­tį“, – pa­ly­gi­no pa­ šne­ko­vė.


15

pirmADIENIS, rugpjūčio 6, 2012

pasaulis Pa­sie­kė ­ su­si­ta­ri­mą

Kal­ti ­ Va­ka­rai?

At­sa­ky­mas B.Oba­mai

Išė­ji­mo į jū­rą ne­tu­rin­tis Pie­ tų Su­da­nas su­si­ta­rė su Su­da­nu dėl naf­tos eks­por­ta­vi­mo Su­da­ no vamz­dy­nais. Už juo­do­jo auk­ so trans­por­ta­vi­mą Su­da­nui bus mo­ka­ma po 9,48 JAV do­le­rio už ba­re­lį. Šis su­si­ta­ri­mas ga­lios tre­ jus su pu­se me­tų. Ne­su­ta­ri­mai dėl naf­tos bu­vo pe­rau­gę į ka­ri­nį konf­lik­tą gin­čy­ti­no­se te­ri­to­ri­jo­se.

Ki­ni­ja pa­reiš­kė, kad Va­ka­rai truk­dė at­kur­ti tai­ką Si­ri­jo­je. Už­ sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­ sto­vas Wan­gas Ke­jia­nas pa­ reiš­kė, kad Va­ka­rų ša­lys, sto­da­ mos už re­ži­mo pa­kei­ti­mą, truk­ dė po­li­ti­niam pro­ce­sui. Pa­sak jo, kri­zę Si­ri­jo­je rei­kia spręs­ ti po­li­ti­nė­mis prie­mo­nė­mis, at­ me­tant bet ko­kį ka­ri­nį ki­ši­mą­si.

Kaip spė­ja­ma, Ni­ge­ri­jos is­la­mis­ tų gru­puo­tės „Bo­ko Ha­ram“ ly­ de­ris Abu­ba­ka­ras She­kau in­ter­ ne­te pa­skelb­ta­me vaiz­do įra­še kri­ti­ka­vo JAV pre­zi­den­tą Ba­rac­ ką Oba­mą (nuotr.) dėl Va­šing­ to­no spren­di­mo pri­pa­žin­ti jį pa­ sau­li­niu te­ro­ris­tu. A.She­kau at­ rė­žė, kad B.Oba­ma pa­ts yra te­ ro­ris­tas, tik ki­ta­me pa­sau­ly­je.

Skur­das ir pra­ban­ga – du An­go­los vei­dai Būs­to su vie­nu mie­ga­muo­ju nuo­mos kai­ na mė­ne­siui – 32,25 tūkst. li­tų. Dra­bu­žiai – du kar­tus bran­ges­ni nei Lon­do­ne. Pi­ca ir mė­sai­niai – dau­giau nei 50 li­tų. Mask­va, Pa­ry­žius, o gal Niu­jor­kas? Ne. To­kios kai­ nos pa­si­tin­ka An­go­los sos­ti­nė­je Luan­do­je. Įs­pū­din­gas šuo­lis?

Kai­nos At­lan­to van­de­ny­no pa­kran­ tė­je įsi­kū­ru­sio­je Luan­do­je šo­ki­ruo­ ja net va­ka­rie­čius. Piet­va­ka­rių Af­ri­kos vals­ty­bė­ je An­go­lo­je ap­si­lan­kę bri­tų „Dai­ ly Mail“ žur­na­lis­tai pri­pa­ži­no, kad pra­gy­ven­ti šios ša­lies sos­ti­nė­je net so­li­džiai už­dir­ban­tiems jų tau­tie­ čiams bū­tų sun­ko­ka. O dar vi­sai ne­se­niai Luan­da bu­vo vi­sų pa­mirš­ta pi­lie­ti­nio ka­ro nua­ lin­tos bu­vu­sios Por­tu­ga­li­jos ko­lo­ ni­jos sos­ti­nė. Be­veik tris de­šimt­me­čius nuo pat ša­lies ne­prik­lau­so­my­bės pa­skel­bi­ mo An­go­lo­je vy­ko nuo­žmus pi­lie­ ti­nis ka­ras. Tai – vie­nas kru­vi­niau­sių Šal­to­jo ka­ro lai­kų konf­lik­tų. Bū­tent pi­lie­ti­ nio ka­ro me­tais Luan­da ta­po dau­ ge­lio An­go­los gy­ven­to­jų prie­globs­ čiu, nes jo­je bu­vo sau­gu. Da­bar dau­ge­lis pa­bė­gė­lių gy­ve­na sos­ti­nę su­pan­čiuo­se lūš­ny­nuo­se, o mies­to cent­re ka­ra­liau­ja iš naf­ tos ir dei­man­tų vers­lo pra­lo­bę vie­ tos vers­li­nin­kai ir šiuo vers­lu už­sii­ man­tys už­sie­nie­čiai. Naf­tos An­go­lo­je – ap­stu. Da­bar pa­gal juo­do­jo auk­so iš­ga­vi­mo kie­ kį An­go­la nu­si­lei­džia tik Ni­ge­ri­jai – di­džiau­siai Af­ri­kos naf­tos eks­ por­tuo­to­jai. An­go­lo­je ka­sa­mi ir dei­man­tai. Šiuo me­tu ša­lis yra tre­ čia pa­gal iš­ka­sa­mų dei­man­tų skai­ čių vi­so­je Af­ri­ko­je. Sta­ty­bų vers­las Luan­do­je taip pat kles­ti. „Dai­ly Mail“ žur­na­lis­tai pa­sa­ko­jo su­skai­čia­vę virš An­go­los sos­ti­nės ky­bant apie 50 kra­nų, sta­ tan­čių pra­ban­gius dan­go­rai­žius.

Pak­ran­tė­je akį ve­ria pra­ban­gios jach­tos ir mo­to­ri­nės val­tys. Mil­ži­niš­kos kai­nos

Vis dėl­to di­džiau­sią nuo­sta­bą už­ sie­nie­čiams ke­lia kai­nos. Pa­vyz­ džiui, nak­tis pra­ban­gia­me vieš­bu­ ty­je „Epic Sa­na“ Luan­dos cent­re kai­nuo­ja apie 290 sva­rų ster­lin­gų (1,2 tūkst. li­tų). Bri­tų mu­zi­kos pro­diu­se­ris Mar­ kas Voy­sey, ap­si­lan­kęs Luan­do­je, „Dai­ly Mail“ pa­sa­ko­jo gir­dė­jęs, kad An­go­los sos­ti­nė­je – bran­gu, bet kai kas net jį nu­ste­bi­no. „Na, ži­no­jau, kad bus bran­gu, ta­ čiau ma­ne nu­ste­bi­no kai­nos vieš­ bu­ty­je, kai tu­rė­jau su­plo­ti 32 sva­rus ster­lin­gų (137 li­tus) už mė­sai­nius. Mies­to cent­re, kur fil­ma­vo­me vie­ ną vaiz­do kli­pą, įsi­kū­ru­sia­me tur­ gu­je no­rė­da­mas įsi­gy­ti pa­dirb­tus „Vans“ sport­ba­čius bū­čiau tu­rė­jęs su­plo­ti 58 sva­rus ster­lin­gų (249 li­ tus). Juo­kin­giau­sia, kad pre­kys­ta­lis bu­vo pa­sta­ty­tas vi­sa ša­lia mo­ters, ku­ri pjo­vė viš­čiu­kus“, – pa­sa­ko­ jo bri­tas. Ma­ža to, Luan­do­je ap­si­lan­kę žmo­nės pa­sa­ko­jo, kad iš­si­nuo­mo­ ti būs­tą su vie­nu mie­ga­muo­ju čia mė­ne­siui ga­li kai­nuo­ti net 7,5 tūkst. sva­rų ster­lin­gų (32 tūkst. li­tų). Pi­ca bet ku­ria­me res­to­ra­ne kai­ nuo­ja ma­žiau­siai 16 sva­rų ster­ lin­gų (68 li­tus), o me­ti­nis abo­ ne­men­tas į spor­to klu­bą – net 5 tūkst. sva­rų ster­lin­gų (21 tūkst. li­ tų). Tie­sa, bent jau gink­lai An­go­ lo­je pi­gūs. An­tai au­to­ma­tas AK47 kai­nuo­ja apie 19 sva­rų ster­lin­gų (817 li­tų).

Ko­dėl kai­nos to­kios mil­ži­niš­ kos? 23 me­tų Ana Cris­tia­na Pin­to, emig­ra­vu­si iš ša­lies pi­lie­ti­nio ka­ ro me­tais ir bai­gu­si stu­di­jas už­sie­ ny­je, at­sa­kė, kad prie­žas­tis – pa­ pras­ta. „Dau­ge­lį me­tų čia ne­bu­vo nie­ ko. Nei pre­ky­bos cent­rų, nei par­ duo­tu­vių, nei ki­no. Stai­ga, kai ka­ ras pa­ga­liau bai­gė­si ir ėmė te­kė­ti naf­ta, mes vis­ką ga­vo­me. Tuos da­ ly­kus, apie ku­riuos se­niau skai­ty­ da­vo­me ar­ba juos ma­ty­da­vo­me tik už­sie­ny­je. Jei žmo­gus už­dir­ba pa­ kan­ka­mai, jis vis­ko no­ri. Daž­niau­ siai nie­kas An­go­lo­je į kai­nas per­ ne­lyg ne­žiū­ri“, – pa­sa­ko­jo jau­na mo­te­ris.

Jei žmo­gus už­dir­ba pa­kan­ka­mai, jis vis­ ko no­ri. Daž­niau­siai nie­kas An­go­lo­je į kai­ nas per­ne­lyg ne­žiū­ri. „Dai­ly Mail“ žur­na­lis­tai įsi­ti­ki­ no, kad tur­tin­gi vie­ti­niai čia ne­ skai­čiuo­ja pi­ni­gų. Žur­na­lis­tams užė­jus į dra­bu­žių par­duo­tu­vę, jiems prieš akis vie­ nas iš pa­žiū­ros ge­rai už­dir­ban­ tis vie­ti­nis įsi­gi­jo „Pe­pe“ džin­sus, ku­rių kai­na – 192 sva­rai ster­lin­gų (825 li­tai), nors net Lon­do­ne, vie­ na­me bran­giau­sių Eu­ro­pos mies­tų, to­kio pa­ties mo­de­lio dra­bu­žis kai­ nuo­ja per­pus pi­giau. Pa­kal­bin­tas vy­ras pri­si­pa­ži­no, kad dir­ba in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­ gi­jų vers­le. „Juk tai pa­sku­ti­nis ma­ dos šauks­mas“, – pa­klaus­tas, ko­dėl įsi­gi­jo to­kius džin­sus, at­sa­kė jis. Pra­ban­ga – tik fa­sa­das

Dau­ge­lis va­di­na­mo­jo da­bar­ti­nio An­go­los eli­to at­sto­vų bai­gė moks­ lus Li­sa­bo­no­je, Lon­do­ne ar Keip­ tau­ne. Da­bar jiems tė­vy­nė­je su­ si­klos­tė la­bai ge­ros są­ly­gos siek­ti kar­je­ros.

Ta­čiau iš vi­sų 18 mln. An­go­los gy­ven­to­jų to­li gra­žu ne vi­si mė­gau­ ja­si pra­ban­ga ir ge­ru gy­ve­ni­mu. Ko­rup­ci­ja, mil­ži­niš­ka so­cia­li­nė at­skir­tis, de­mok­ra­ti­jos sty­gius – tai tik ma­ža da­lis šios Af­ri­kos ša­ lies bė­dų. An­tai tarp­tau­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ ja „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ An­go­lai pa­gal ko­rup­ci­jos in­dek­ są sky­rė 168-ą vie­tą iš 178 pa­sau­ lio vals­ty­bių. O 37 me­tus ša­lį val­dan­tis da­bar­ ti­nis ša­lies va­do­vas José Eduar­ do dos San­to­sas ne­se­niai ini­ci­ja­vo Kons­ti­tu­ci­jos re­for­mas, ku­rios su­ teiks jam ga­li­my­bę dar ma­žiau­siai de­šimt­me­tį va­do­vau­ti vals­ty­bei. Nie­ko An­go­lo­je ne­ste­bi­na tai, kad pre­zi­den­to duk­tė Isa­bel – vie­ na di­džiau­sios sėk­mės su­lau­ku­sių ša­lies vers­li­nin­kų. Jos tur­tas, su­si­ krau­tas iš in­ves­ti­ci­jų į naf­tos ir dei­ man­tų vers­lą, ver­ti­na­mas 109 mln. sva­rų ster­lin­gų (468 mln. li­tų). „Rin­ki­mai An­go­los ly­de­riams su­tei­kia pro­gą di­džiuo­tis ša­lies eko­no­mi­ne pa­dė­ti­mi. Taip, dau­ ge­lis aukš­čiau­sių An­go­los pa­rei­ gū­nų, vers­li­nin­kų ir ki­tų eli­to na­ rių iš tie­sų gy­ve­na la­bai ge­rai. Jie už­dir­ba mil­ži­niš­kus pi­ni­gus, mo­ka mil­ži­niš­kas su­mas už sa­vo na­mus, jach­tas ir au­to­mo­bi­lius, ta­čiau du treč­da­liai ša­lies gy­ven­to­jų glau­ džia­si lūš­ny­nuo­se ir gy­ve­na že­miau skur­do ri­bos“, – pa­brė­žė Ra­fae­lis Mar­que­sas de Mo­rai­sas, Oks­for­ de moks­lus bai­gęs an­ti­ko­rup­ci­jos kam­pa­ni­jos ak­ty­vis­tas. Vy­ras pri­dū­rė: „Žmo­gus, dir­ ban­tis ap­sau­gi­niu, per die­ną tu­ri iš­leis­ti ko­ne 12 sva­rų ster­lin­gų (51 li­tą) ke­lio­nei į dar­bą, ta­čiau jo už­ mo­kes­tis per mė­ne­sį te­sie­kia apie 200–300 sva­rų ster­lin­gų (860– 1290 li­tų). Tai­gi, jis be­veik su­si­ mo­ka už tai, kad dir­ba.“ Sos­ti­nė­je Luan­do­je lūš­ny­nuo­se gy­ve­na be­veik du treč­da­liai iš vi­ sų 5 mln. šio did­mies­čio gy­ven­to­jų. Na­me­liai čia me­di­niai, o mais­tas ga­mi­na­mas bend­rai lau­ko vir­tu­ vė­se.

„„Kont­ras­tai: An­go­los sos­ti­nė­je Luan­do­je akį ve­ria įspū­din­gi dan­go­rai­žiai, ta­čiau net du treč­da­liai šio mies­to gy­ven­to­jų glau­džia­si lūš­ny­nuo­se. 

Is­to­ri­niai fak­tai apie An­go­lą

An­go­la – bu­vu­si Por­tu­ga­li­jos ko­ lo­ni­ja. Nuo 1961 m. ša­ly­je vy­ko ne­ prik­lau­so­my­bės ka­ras. 1975 m. An­ go­la ga­lu­ti­nai iš­ko­vo­jo ne­prik­lau­so­ my­bę. 1975–2002 m. ša­ly­je vy­ko pi­lie­ti­nis ka­ras. Tai – vie­nas di­džiau­sių ir kru­ vi­niau­sių Šal­to­jo ka­ro konf­lik­tų. Per jį žu­vo dau­giau kaip 500 000 žmo­ nių. Mi­li­jo­nai An­go­los pa­bė­gė­lių bu­ vo pri­vers­ti iš­vyk­ti iš ša­lies ar­ba per­ si­kraus­ty­ti į ki­tus re­gio­nus. An­go­los iš­si­va­da­vi­mo liau­dies ju­ dė­ji­mo (MPLA) ša­li­nin­kai dau­giau­ sia yra kim­bun­dų kal­ba kal­ban­tys žmo­nės ir dau­gia­ra­sė Luan­dos in­ te­l i­gen­t i­ja. Pi­l ie­t i­nio ka­ro me­tais MPLA rė­mė So­vie­tų Są­jun­ga, Ku­ba ir Mo­zam­bi­kas. Na­cio­na­li­nis An­go­ los iš­lais­vi­ni­mo fron­tas (FNLA), ku­ rio šak­nys yra ba­kon­gų et­ni­nė gru­ pė ša­lies šiau­rė­je, bu­vo re­mia­mas JAV, Ki­ni­jos ir Mo­bu­to vy­riau­sy­bės Zai­re. JAV, Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ka ir ke­le­ tas ki­tų Af­ri­kos vals­ty­bių rė­mė ir Na­ cio­na­li­nę są­jun­gą vi­siš­kai An­go­los ne­prik­lau­so­my­bei pa­siek­ti, ku­rios et­ni­nis ir re­gio­ni­nis pa­grin­das yra ovim­bun­dų tau­ta, gy­ve­nan­ti An­go­ los cent­ri­nė­je da­ly­je.

Gat­vė­se mė­to­si šiukš­lės, nė­ra ge­ria­mo­jo van­dens, žmo­nės mau­ do­si ir prau­sia­si pur­vi­no­je la­gū­no­ je, ku­rio­je jie dar ir at­lie­ka gam­ti­ nius rei­ka­lus. Šie žmo­nės per die­ną pri­vers­ti iš­gy­ven­ti vos už 1,28 sva­ ro ster­lin­gų (5,5 li­tus). „Dai­ly Mail“ inf.

„Scan­pix“ nuo­tr.


16

pirmadienis, rugpjūčio 6, 2012

menas ir pramogos

Ame­ri­kie­tis Ker­ry, lie­tu­vių po Ne vie­nus me­tus Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tis ame­ri­kie­čių poe­tas Ker­ry Shaw­nas Key­sas šio­je ša­ly­je jau­čia­si pui­kiai. Jis čia ne tik gy­ve­na, bet ir pa­ts ku­ria li­te­ra­tū­ri­nį gy­ve­ni­mą.

Ind­rė Pep­ce­vi­č iū­tė i.pepceviciute@diena.lt

Lie­pos vi­du­ry­je Vil­niu­je pra­si­dė­ jo 20-oji vie­nos iš di­džiau­sių pa­ sau­ly­je ne­prik­lau­so­mų tarp­tau­ti­ nių kū­ry­bi­nio ra­šy­mo pro­gra­mų se­si­ja. Ka­na­dos Kon­kor­di­jos uni­ ver­si­te­to ame­ri­kie­čių li­te­ra­tū­ros ir kū­ry­b i­n io ra­š y­m o dės­ty­to­jo Mi­chai­lo Ios­se­lio ini­cia­ty­va or­ ga­ni­zuo­ja­mu pro­jek­tu sie­kia­ma, kad jau­ni ra­šy­to­jai ga­lė­tų mo­ky­ tis va­do­vau­ja­mi la­biau pa­ty­ru­sių, jiems neįp­ras­to­je ap­lin­ko­je, kad dau­giau su­ži­no­tų apie tam tik­ rą vie­to­vę, jos is­to­ri­ją ir su­bręs­ tų kaip ra­šy­to­jai. Ke­tu­rias sa­vai­tes Šiau­rės Ame­ ri­kos ir Eu­ro­pos stu­den­tai da­ly­ vau­ja aukš­čiau­sios ko­ky­bės pro­ zos, poe­zi­jos, vai­kų li­te­ra­tū­ros ir ne­gro­ži­nės li­te­ra­tū­ros kū­ry­bi­nio ra­šy­mo dirb­tu­vė­se, fo­tog­ra­fij­ os ir is­to­ri­jos pa­skai­to­se. Ves­ti se­mi­na­rų šį­kart pa­kvies­ tas bū­rys žy­mių JAV ir Ka­na­dos

ra­šy­to­jų: Ste­ve’as Ster­nas, Jo­si­ pas No­va­ko­v i­c hius, žy­m iau­s ia JAV avan­gar­do poe­tė Ei­leen My­ les, Il­ja Ka­mins­ky, Dawn Raf­fel ir dau­ge­lis ki­tų. Šios pro­g ra­m os da­ly­v is – ir ame­ri­kie­tis poea­tas K.S.Key­sas, se­niai ta­pęs neat­sie­ja­ma li­te­ra­tū­ ri­nio Lie­tu­vos gy­ve­ni­mo da­li­mi. Su juo – po­kal­bis apie šią pro­gra­ mą, kū­ry­bi­nį ra­šy­mą, šiuo­lai­ki­ nę lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą ir Lie­tu­vos trau­ką. – Ši pro­gra­ma vyks­ta tri­juo­se že­my­nuo­se: Šiau­rės Ame­ri­ko­ je (Mon­rea­ly­je), Af­ri­ko­je (Ke­ ni­jo­je) ir Eu­ro­po­je (Lie­tu­vo­je ir Ru­si­jo­je). Ko­dėl bū­tent šio­ se vie­to­se? – Na, vie­tos kei­čia­si. Da­bar pro­ gra­ma vyks­ta tik Lie­tu­vo­je ir Ke­ ni­jo­je. Stu­den­tai gau­na iš­mo­kas, tad neį­ma­no­ma pro­gra­mos vyk­ dy­ti vi­sur. M.Ios­se­lis imig­ra­vo iš Sankt Pe­ter­bur­go į JAV, o vė­liau į Ka­na­dą, to­dėl bu­vo lo­giš­ka pro­

gra­mą pra­dė­ti Sankt Pe­ter­bur­ge, o vė­liau ją tęs­ti Mon­rea­ly­je. Mi­ chai­las ga­na ge­rai pa­žįs­ta Ke­ni­ ją ir tu­ri ten gi­mi­nai­čių, tad bu­ vo įtrauk­ta ir ši ša­lis. Ne­ga­na to, Ke­ni­ja la­bai pa­trauk­li vie­ta, kaip ir vi­sa Af­ri­ka. Be to, jų li­te­ra­tū­ ri­nė tra­di­ci­ja pui­ki. Vil­nius bu­vo pa­si­rink­tas dėl su­dė­tin­gos ir įdo­ mios is­t o­r i­j os, jo kul­t ū­r i­n is pa­ vel­das itin tur­tin­gas – lie­tu­viai, lit­va­kai, len­kai, ru­sai. Svar­bu ir tai, kad Lie­tu­va pri­klau­so ES, to­ dėl ne­ky­la sun­ku­mų dėl vi­zų. – Šis se­mi­na­rų cik­las Lie­tu­vo­ je vyks­ta tre­čią kar­tą. Ar jūs kaip nors pri­si­dė­jo­te, kad vi­sa tai at­ke­liau­tų į mū­sų ša­lį? – Taip, tai tre­čias kar­tas. Ti­kiuo­ si, kad tų kar­tų bus kur kas dau­ giau. Prie to pri­si­dė­jau, bet ma­no bal­sas ne­bu­vo le­mia­mas. Su­si­ ti­kau su Mi­chai­lu maž­daug li­kus me­tams iki pir­mos pro­gra­mos, vy­ ku­sios 2009 m., ir mes vis­ką ap­ ta­rė­me. Gal­būt ma­no in­dė­lis bu­vo

ne­di­de­lis, bet, ma­nau, kad Mi­ chai­las no­rė­jo, jog pro­gra­ma vyk­ tų Vil­niu­je, ir ke­ti­no to siek­ti. – Ar tie į se­mi­na­rus at­vy­kę žy­ mūs JAV ir Ka­na­dos ra­šy­to­jai yra jū­sų drau­gai? Kas pa­kvie­ tė bū­tent juos ir kas spren­džia, kas tu­rė­tų da­ly­vau­ti? – Kaip ko­le­gas pa­žįs­tu ke­le­tą iš jų. Aš, kaip ir ki­ti, pa­tei­kiu pa­siū­ly­ mų, bet daž­niau­siai Mi­chai­las ži­ no, ką no­ri pa­si­kvies­ti.

Kar­tais lie­tu­vių li­te­ra­tū­ra nuo­bo­di, kar­tais jau­di­nan­ti. Tik­rai ne­pro­vin­cia­ li, ne­bent sa­ky­tu­me, kad kiek­vie­na ša­lis sa­vaip pro­vin­ cia­li.

– Koks jū­sų vaid­muo šia­me pro­jek­te? Kaip ma­no­te, ar ga­ li­ma iš­mo­ky­ti ra­šy­ti? – Aš ne­su stu­den­tas – skai­tau, trum­pai pri­sta­tau da­ly­kus, dir­bu už­ku­li­siuo­se, tar­si ge­ro­sios va­ lios am­ba­sa­do­rius, pa­de­du stu­ den­tams, pri­si­de­du prie dis­ku­si­jų. Pats neiš­mok­čiau ra­šy­ti pa­gal to­

kią pro­gra­mą, ta­čiau at­ro­do, kad daug ky­lan­čių ra­šy­to­jų tie­siog su­ ži­ba. Tai pri­klau­so nuo žmo­gaus. Be abe­jo, ge­nia­liai ra­šy­ti iš­mo­ky­ ti ne­ga­li­ma. – Ko­k ia nau­d a da­ly­vau­jan­ tiems tuo­se se­mi­na­ruo­se? Jie iš­moks­ta ra­šy­ti? – Ne­ži­nau... Gal jie dau­giau su­ži­ no, bet svar­biau­sia tai, kad gau­na ga­li­my­bę pa­žin­ti ki­tos ša­lies kul­ tū­rą ir li­te­ra­tū­rą bei ap­mąs­ty­ti sa­vo kaip poe­tų vie­tą po sau­le. – Ko­k ių iš­s kir­t i­n ių bruo­ž ų pa­ste­bi­te šiuo­lai­ki­nė­je lie­tu­ vių li­te­ra­tū­ro­je ir ly­gin­da­mi ją su ame­ri­kie­čių ar ang­lų? Ar ji nuo­bo­di, pro­vin­cia­li, o gal prie­šin­gai – jau­di­nan­ti? – Nė­ra di­de­lio skir­tu­mo. Kar­tais lie­tu­vių li­te­ra­tū­ra nuo­bo­di, kar­ tais jau­d i­n an­t i. Tik­rai ne­p ro­ vin­c ia­l i, ne­b ent sa­k y­t u­m e, kad kiek­vie­na ša­lis sa­vaip pro­vin­cia­ li, kaip, pa­v yz­d žiui, Wil­l ia­m as Faulk­ne­ris bu­vo pro­vin­cia­lus. – Pa­pa­sa­ko­ki­te, kaip at­si­dū­ rė­te Lie­tu­vo­je – ma­žo­je ša­ly­je, ku­rio­je nei kal­ba­ma, nei skai­ to­ma jū­sų gim­tą­ja kal­ba. Ar tu­ri­te čia sa­vo au­di­to­ri­ją? – Ma­no at­vy­ki­mas čia bu­vo tik­ rai keis­tas. Pa­mi­lau Vil­nių, pir­mą kar­tą lan­ky­da­ma­sis 1996 m. su­si­ drau­ga­vau su ke­liais nuo­sta­biais

Gam­ta, festivalyje virs­tan­ti me­no Šian­d ien Rau­d ond­v a­r io dva­ ro so­dy­bo­je pra­si­dės tarp­tau­ti­ nis že­mės me­no fes­ti­va­lis „Land Art Rau­d ond­v a­r is“, truk­s ian­t is iki penk­ta­die­nio. Lan­ky­to­jai nuo pir­mos die­nos ga­lės ste­bė­ti kū­ry­ bos pro­ce­są.

Dau­giau kaip dvi de­šim­tys me­ni­ nin­kų iš Ka­na­dos, Tai­va­no, Ita­li­ jos, Švei­ca­ri­jos, Is­pa­ni­jos, Pran­cū­ zi­jos, Ru­si­jos, Len­ki­jos, Olan­di­jos, Veng­ri­jos ir Lie­tu­vos pen­kias die­ nas kurs me­niš­kas gam­tos ins­ta­ lia­ci­jas, ku­rios rugp­jū­čio 10 dienos va­ka­rą bus iš­kil­min­gai pri­sta­ty­tos bai­gia­ma­ja­me ren­gi­ny­je. Suor­ga­n i­z uo­t i že­m ės me­n o fes­t i­va­l į Kau­n o ra­j o­n e su­m a­n ė

gar­s us Lie­t u­vos flo­r is­tas Ma­r i­ jus Gvil­dys, iš­g ir­d ęs apie gran­ dio­z i­n ius Rau­d ond­va­r io dva­ro res­tau­ra­ci­jos dar­bus ir am­bi­cin­ gus ra­jo­n o sa­v i­val­dy­b ės pla­n us pa­vers­t i šią vie­t ą šiuo­l ai­k i­n io ir kla­s i­k i­n io aukš­to­jo me­n o sklai­ dos vie­ta. Flo­r is­tas, skulp­to­r ius, Pab­ lo Pi­cas­so mo­ki­nys, dau­gia­me­ tis Va­ti­ka­no šven­čių de­ko­ra­vi­mo koor­di­na­to­rius Pe­te­ris Hes­sas, jau 14 me­tų or­ga­ni­zuo­jan­tis vie­ną iš gar­siau­sių že­mės me­no fes­ti­va­lių Grin­del­val­do mies­te Švei­ca­ri­jo­ je, su­ti­ko pa­dė­ti tiek sa­vo ver­tin­ gais pa­ta­ri­mais, tiek įta­ka, pri­ trau­kiant gar­sius pa­sau­lio Že­mės me­no kū­rė­jus.

Ren­g i­n io or­ga­n i­za­to­r iai ža­ da, kad lan­ky­to­jai jau nuo pir­mos fes­ti­va­lio die­nos ga­lės ste­bė­ti me­ ni­nin­kų dar­bą, su jais bend­rau­ti, iš ar­ti su­si­pa­žin­ti su že­mės me­ nu ir tap­ti kū­ri­nių gi­mi­mo liu­di­ nin­kais. Iš vie­nuo­li­kos ša­lių su­va­žia­vę fes­ti­va­lio kū­rė­jai, at­sto­vau­da­mi sa­vo kraš­to že­mės me­nui, su­teiks uni­ka­lią ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su itin pla­čiu Že­mės me­no ten­den­ ci­jų spekt­ru. Že­mės me­nas re­mia­si na­tū­ra­ lios gam­tos ir me­no su­si­lie­ji­mo kon­cep­ci­ja: gam­ta ir jo­je esan­tys ob­jek­tai me­ni­nin­kų pa­kei­čia­mi, per­tvar­ko­mi ir taip me­niš­kai api­ pa­vi­da­li­na­mi. Sep­tin­ta­ja­me praei­

„„Pa­žįs­ta­mas: ne kar­tą sa­vo su­ge­bė­ji­mais su kau­nie­čiais da­li­ję­sis flo­ris­tas P.Hes­sas, šį­kart kurs di­des­nius pro­je


17

pirmadienis, rugpjūčio 6, 2012

menas ir pramogos

oetas

Kul­tū­ros ly­gis čia yra aukš­ tes­nis nei bet kur JAV, iš­sky­ rus Niu­jor­ ką.

Lie­t u­vos ra­š y­t o­jais. Per­s i­k ė­l iau čia gy­ven­ti 1998 m. kaip „Fulb­ right“ pro­g ra­m os inst­r uk­t o­r ius ir ke­t i­n au lik­t i. Ma­n o kū­r i­n iai spaus­di­na­mi ir JAV, ir Lie­tu­vo­je. Čia yra ra­šy­to­jų, ku­rie skai­to ma­ no kū­ri­nių ver­ti­mus, at­ro­do, kad jiems pa­tin­ka ma­no poe­zi­ja, int­ ri­guo­ja. Tai­gi, skai­ty­to­jų tu­riu. Be to, tu­riu pui­kių ver­tė­jų: Eu­ge­ni­jus Ali­šan­ka, Kor­ne­li­jus Pla­te­lis, Lai­ man­tas Jo­nu­šys, So­na­ta Pa­liu­ly­ tė ir daug ki­tų. – Tai­g i, ra­š o­te poe­z i­j ą, gro­ ži­n ę li­te­ra­t ū­r ą, pje­s es. Ko­ kie jū­sų no­rai ir tiks­lai? O gal vie­n ą die­n ą ke­t i­n a­te grįž­t i į Ame­ri­ką? – Kal­bant apie pje­ses, no­rė­čiau, kad pa­gal ma­no pje­sę pa­sta­ty­tų spek­tak­lį, bet kol kas tai neį­vy­ko. Su­dė­tin­ga po­li­ti­ka li­te­ra­tū­ros at­ žvil­giu, ne­leng­va gau­ti fi­nan­sa­ vi­m ą, sun­k u pri­t rauk­t i po­l i­t i­k ų dė­me­sį, bet tą pa­tį tur­būt ga­lė­ tų pa­sa­ky­ti kiek­vie­nas ra­šy­to­jas. Gy­ve­n u Lie­t u­vo­j e, nes man čia pa­tin­ka. Esu Lie­tu­vos pi­lie­tis, ak­ty­viai da­ly­vau­ju spren­džiant ša­lies li­ki­ mą ir puo­se­lė­jant kul­tū­rą. Čia gy­ ve­na ma­no vai­kai ir žmo­na. Be to, kul­tū­ros ly­gis čia yra aukš­tes­nis nei bet kur JAV, iš­sky­rus Niu­jor­ ką. Man pa­tin­ka kar­tais ap­lan­ky­ ti JAV, bet ne­ke­ti­nu ten per­si­kel­ti. Ma­no vai­kai yra tik­ri lie­tu­viai.

o kū­ri­niu to am­žiaus de­šimt­me­ty­je Šiau­rės Ame­ri­ko­je gi­mu­si idė­ja bė­gant me­tams įgi­jo pa­č ių įvai­r iau­s ių for­mų – pra­de­dant mil­ži­niš­kais pro­jek­tais, kai me­no kū­ri­niu pa­ ver­čia­ma iš­ti­sa sa­la ar til­tas, ir bai­giant ne­di­de­lė­mis eko­lo­giš­ko­ mis ins­ta­lia­ci­jo­mis gam­to­je, nau­ do­jan­tis tik čia pat, vie­to­je, ran­ da­mo­mis me­džia­go­mis. Pa­sak P.Hes­so, že­mės me­nas uni­ka­lus ne tik tuo, kad ku­ria trau­kos vie­tas ap­lin­ki­nėms bend­ ruo­me­nėms ir sve­čiams iš sve­tur, bet jis yra gy­vas, kin­tan­tis ar ne­tgi iš­nyks­tan­tis – pra­di­nę ins­ta­lia­ci­ją ma­tęs lan­ky­to­jas po pus­me­čio ga­ li jos ne­be­pa­žin­ti. KD inf.

ek­tus. Tomo Raginos nuo­tr.

„„Pa­si­rin­ki­mas: K.S.Key­sas, prieš daugiau nei de­šimt­me­tį ap­si­spren­dęs lik­ti Lie­tu­vo­je, ta­po vi­sa­vetis šios ša­lies kul­tū­ros kū­

rė­jas. 

Ge­di­mi­no Sa­vic­kio (BFL) nuo­tr.

kryžiažodis Šią savaitę laimėkite Vytauto Žutauto knygą „Proto pergalė“.

Knygos autorius daugiau kaip du dešimtmečiai dirba „AKISTATOS“ laikraščio vyriausiuoju redaktoriumi. Daug rašo kriminalinėmis temomis Žilvino Vizgirdos, Petro Ivanausko, Petro Kurmelio slapyvardžiais. „Mirties farbikas“ parašytas remiantis Tulpinių ir Gaidjurginių baudžiamosiomis bylomis. Paskelbti teismų nuosprendžiai jau praėję visas nagrinėjimo stadijas ir yra įsiteisėję. Trys Tulpiniai ir du Gaidjurginiai, nužudę daugiau kaip 50 žmonių, nuteisti iki gyvos galvos. Tarp nužudytųjų – ne tik nereikalingais liudininkais tapę gaujų nariai, bet ir garsūs verslininkai, ir net prokuratūros, policijos, saugumo darbuotojai.

Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) KD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, rugpjūčio 14 d.


18 2

pirmaDIENIS, rugpjūčio 6, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 18 Paslaugos����������������������������������������� 18, 19 Parduoda� ���������������������������������������� 19, 20 Perka� ����������������������������������������������������������20 Įvairūs� ������������������������������������������������ 20, 21 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 21 Pramogos, šventės, laisvalaikis���������������������������������������������� 21 Kviečia mokytis���������������������������������� 21 Kviečia� ������������������������������������������������������� 21 Informuoja� ��������������������������������������������� 21

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje)

DARBo skelbimai

Stabiliai dirbančiai įmonei reikalingas C kateg. vairuotojas-ekspeditorius išvežioti alų Kauno regione. Tel. 8 687 25 379.

Siūlo darbą

Tarptautinių pervežimų įmonė ieško: vyr. buhalterio, vadybininko, mechaniko. Kreiptis tel. 8 676 23 382.

997984

Firmai reikalingi patalpų tvarkytojai (moterys ir vyrai) dirbti brigadoje. Darbas Kauno mieste. Patirtis nebūtina. Apmokome. Atlyginimas iki 1400 Lt. Tel. 313 699, 8 611 26 799. 998046

Ieškome: darbininkų gamyboje, fasavime, sandėlio, apsaugos darbuotojų, vairuotojų, krovėjų, valytojų. Tel. 8 600 37 610. 987173

Kavinė Kauno centre ieško virėjos (-o). Mes siūlome patrauklų atlyginimą, įdomų ir dinamišką darbą bei galimybes tobulėti. Tel. 8 612 64 477. 997882

Kavinei-alaus barui reikalinga (-as) barmenė (-as) dirbti dienomis ir barmenė (-as) dirbti naktimis. Be žalingų įpročių. Tel. 8 689 92 743. 995465

Kepyklėlė-parduotuvė Aleksote, Kaune, ieško kepėjų ir gamybos vadovės. Siūlome puikias darbo sąlygas, motyvuojantį darbo užmokestį. Tel. 8 646 00 988, e. paštas ltgurmanas@gmail.com. 995405

Krovininio transporto servisui Kaune reikalingas pamainos meistras. Tel. 8 687 37 323. 989672

Naujai atsidariusiam Conrad`s pub Laisvės al. reikalingi barmenai (-ės). Patrauklus atlyginimas. Tel. 8 614 14 416. 996770

Priimame dirbti: šaltkalvius, metalo pjaustytojus dujomis, frezuotojus, metalo gaminių dažytojus, šaltkalvius suvirintojus, programinių staklių derintojus-operatorius. Kreiptis tel. (8 37) 332 267. 998439

Reikalinga (-as) vaflių kepėja (-as). Tel. 8 656 60 075. 998213

Reikalinga pagalbinė darbuotoja (-as) siuvimo įmonei. Privalumas – patirtis siuvimo įmonėje. Kauno centras, 1 pamaina. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8 608 06 591. 998857

Reikalinga pensinio amžiaus slaugė, galime suteikti gyvenamąją vietą. Tel. 747 916. 998138

Reikalinga siuvėja (-as). 1 pamaina. Visos socialinės garantijos. Nemokančias apmokysime. Tel. (8 37) 362 955, e. paštas angliskas.stilius@gmail.com. 991543

Reikalinga virėja (-as). Tel. (8 37) 440 424, 8 610 74 496, e. paštas monika@serfas.lt.

998146

Tarptautinių pervežimų įmonei „Autolėkis“ reikalingi vairuotojai (turintys C ir CE kat., patirtis važinėjant po Europą būtina; darbas kietašoniais automobiliais) ir transporto vadovas. Tel. 210 777. 993862

Transporto įmonė, sėkmingai dirbanti jau 16 metų, siūlo darbą tarptautinių reisų vairuotojams Vakarų Europoje su naujomis transporto priemonėmis („Volvo“ vilkikai su užuolaidinėmis puspriekabėmis). Reikalavimai: turėti E kategoriją; darbo patirtis ne mažiau kaip 2 m. ES šalyse; atsakingumas, pareigingumas. Tel. 8 682 45 800. 996752

Transporto kompanijai reikalingas vilkiko vairuotojas, turintis CE kategorijas ir ADR pažymėjimą (daliniai ADR kroviniai), gyvenantis Kaune arba Kauno rajone. Skambinti tel. 8 699 59 009.

973474

Siuvyklai plečiant gamybą reikalingi: meistrė (-ės), siuvimo kokybės rūšiuotoja-pakuotoja (-as), lygintoja (-as) ir siuvėjai. Tel. 363 423, 8 686 44 025. 998286

Klinikoje „Jalvita“ dirba patyrusios ginekologės: gyd. A.Urvikienė, gyd. V.Jauniškienė ir gyd. Z.Dubickienė. Gydo įvairias moters lytinių organų ligas. Echoskopija. Pašilės g. 124, tel. 338 625 I–V 9–19 val. 985020

997807

Atliekame namų fasadų dažymą. Tel. 8 687 53 187.

Kompiuterininkų AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731.

993754

Atlieku dažymo, glaistymo, tapetavimo darbus. Laminato klojimas. Langokraščių užtaisymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 603 05 316.

981333

996955

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, Smart TV, wireless tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863.

Atlieku kasimo darbus mini ekskavatoriumi. Tel. 8 657 49 315.

995197

998551

Atlieku pereinamųjų varžų matavimus. Tel. 8 686 83 891. 984830

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993.

Statybos, remonto

Automobilininkams

996794

Aukštos kokybės dažymas, tapetavimas, langų angokraščių apdaila, sienų ir lubų lyginimas, grindų laminatas. Kainos derinamos. Tel. 8 686 47 904.

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

996586

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

998250

UAB B&L Santechnika ieško santechnikų, suvirintojų, pagalbinių darbininkų. Darbas Vilniuje ir Kaune. Atlyginimas sutartinis. Tel. 8 616 88 086, 8 656 41 798 (8–17 val.). 998604

UAB „Presto prekyba“. Šiuo metu ieškome: kavinėje virėjos padėjėjos; parduotuvėje – pardavėjos. Tel. 8 682 86 717. CV siųsti e. paštu savanoriu@presto.lt. 997363

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837. 996180

Verslininkų įmonė ieško referentės ne visai darbo dienai. Kreiptis rugpjūčio 6 ir 16 d. nuo 11 val. Gedimino g. 47–320, CV siųsti kavdk1@gmail.com. Tel. 228 554.

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968.

991694

Automobilių dujų įrangos montavimas, tiesioginis įpurškimas. Remontas. Pažymos. Europinių dokumentų išrašymas. Lizingas. UAB „Vikroma“, Partizanų g. 87A, tel. 313 805, 8 610 21 218. 990706

Automobilių radiatorių, žibintų, buferių remontas, dažymas ir keitimas. Kondicionierių remontas, pildymas. Automobilinio bokštelio nuoma. Tel. 332 520, 8 699 55 568. 990963

Buitinės technikos remonto

Reikalinga Nuolatiniams pervežimams Lietuvoje (prekių išvežiojimas po prekybos centrus) ilgalaikių sutarčių pagrindu reikalingos transporto įmonės, turinčios gilaus šaldymo (–18°C) 18 pll, 21 pll ir 33 pll talpos transportą. Tel. 8 656 29 160. 988064

Remontuoju automatines skalbykles. Garantija iki 1 metų. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 8 606 76 900. 997367

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751. 981385

Ieško darbo Turiu aukštąjį išsilavinimą, vairuotojo pažymėjimą (B ir C kategorijos, 95 kodas (profesinis). E. paštas europopolis@yahoo.com. 998877

Paslaugos Medikų

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100. 997386

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių, šaldytuvų remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061. 997434

AEG, „Ardo“ ir kt. skalbyklių, šaldytuvų, viryklių remontas, prijungimas. Atvykstu. Garantija. Nuolaidos! Tel. 8 684 82 194. 997914

AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 984848

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 989207

994006

„Bobcat“, mini ekskavatoriaus nuoma. Gręžiame polius pamatams, kasame tranšėjas, lyginame. Klojame drenažą. Tel. 8 646 22 440, e. paštas info@kasita.lt. 995550

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 997857

998309

Reikalingi (-os) darbininkai (-ės) dirbti maisto pramonės įmonėje. Darbas 2 pamainomis Kauno r. Tel. 8 624 00 637. Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309.

994244

997392

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

Atliekame tinkavimo darbus savo tinkavimo įranga. Turime pastolius. Tel. 8 676 58 924, 8 620 81 478, (8 37) 265 972.

996445

998777

994956

994299

Klinika „Neuromeda“: echoskopiniai ir kraujo tyrimai, neurologinių ligų, nugaros skausmų diagnostika ir gydymas, psichikos ligų gydymas, kodavimas, išblaivinimas. Tel. 8 613 42 780; www.neuromedicina.lt.

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176.

UAB „Statybų vizija“ reikalingi staliai. Tel. (8 37) 260 431.

998549

Reikalingas darbuotojas ardyti krovininius automobilius, turintis patirties šioje srityje. Darbas Kauno r., Domeikavoje. Tel. 8 616 16 655, e. paštas buhalterija@ferikas.lt.

Gydytojos D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus ir suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šaliname karpas, papilomas, atliekami odos rūgštiniai pilingai. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuojame dėl lytiškai plintančių ligų. IĮ „Gedimino klinika“, Gedimino g. 34, tel. 207 396.

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, skalbyklių, dulkių siurblių, šaldytuvų, el. viryklių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778. 991508

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 996623

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 997996

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 993537

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162. 988895

Atliekame įvairius griovimo darbus. Greitai ir kokybiškai atliekame betonavimo darbus (naudojame savo arba užsakovo medžiagas). Tel. 8 687 57 902. 996814

Atliekame įvairius santechnikos darbus: kanalizacija, vandentiekis, šildymas. Keičiu WC, vonias, maišytuvus. Smulkus remontas. Tel. 795 508, 8 600 62 210. 993525

Atliekame namų fasadų šiltinimą, dedame struktūrą. Tel. 8 653 39 495. 978065

Atliekame parketo ir grindų šlifavimo be dulkių bei lakavimo darbus. Tel. 8 679 13 494, 8 645 06 250. 996214

Atliekame santechnikos darbus. Be poilsio dienų, garantijos, nuolaidos. Rašome sąskaitas. Tel. 8 636 89 929, 8 603 58 282. 991734

Betonuojame grindis, atliekame paruošiamuosius darbus. Dirbame vokiška įranga BMS. Garažai, sandėliai. Garantija. Tel. 8 671 15 807. 990813

Bituminių, šlaitinių stogų remontas (ir nedidelių plotų). Tel. 8 699 31 989. info@ dregme.lt. 997982

BOBCAT nuoma. Sklypo lyginimas, planiravimas, grunto, smėlio, skaldos, juodžemio stumdymas, pervežimas, pakrovimas. Tel. 8 682 98 240, 8 667 88 878. 998219

Darbai aukštyje. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 601 37 177. 980684

Dažau, tapetuoju, glaistau, dedu laminatą. Patirtis 20 metų. Pristatau medžiagas. Tel. 8 646 06 456. 998332

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224. 998206

Dengiame plokščius stogus prilydomąja bitumine danga. Skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220. 979636

Dengiame stogus įvairia danga. Darome stogų konstrukcijas, keičiame dangą. Darbams suteikiame garantiją. Kainos sutartinės. Tel. 8 698 15 988. 993094

Dengiame stogus įvairia danga. Tel. 8 698 39 862. 997462

Dengiame stogus prilydomąja danga. Taisome tarpblokines siūles. Kokybė. Garantija. Tel. 8 683 14 787, 8 688 55 268. 989521

Drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimas. Medžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentaciją. Tel. 8 674 13 881. 996838

Ekskavatoriaus ir sunkiasvorio (visų tipų) transporto paslaugos. Įrengiame komunikacijas: vandentiekio, drenažo, buitinių nuotekų ir kt. Tel. 8 677 45 566. 998384

Nukelta į 19 p.


193

pirmaDIENIS, rugpjūčio 6, 2012

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Statybos, remonto Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga, tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223. 986927

Griovimo darbai. Savivarčiu savikroviu išvežame statybines atliekas. Ekskavatorių, buldozerių paslaugos. Tel. 8 635 04 000. 996357

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com. 980615

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430. 995231

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas bei kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162. 988923

Klojame trinkeles, statome bortelius, tvoras. Šiltiname fasadus, dažome, dedame dekoratyvinį tinką. Tel. 8 648 30 345, 8 620 71 855. 989543

Klojame trinkeles. Betonuojame grindis, pamatus. Lietaus drenažo nuotakynas. Savivarčiai. Ekskavatoriai. Tel. 8 600 22 703. 996340

Krautuvais, ekskavatoriais BOBCAT gręžiame, griauname, krauname, lyginame. Tel. 8 687 57 902. 996780

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700. 993876

MINI ekskavatoriaus ir BULDOZERIO paslaugos. Kasame drenažą, vandentiekį. Žemės gręžimo darbai. Tel. 8 675 47 788. 996688

Mini krautuvo BOBCAT nuoma. Kasimo, lyginimo, krovimo darbai. Tel. 8 600 72 223. 992360

Mūrijame, betonuojame. Suvirinimo, griovimo darbai. Fasadų šiltinimas. Stogų dengimas. Tel. 8 646 16 479.

Plastikiniai langai, šarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921. Profesionalūs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, Partizanų g. 87A. 996070

Profesionalus vonių restauravimas. Vieninteliai Lietuvoje atnaujiname vonią su ekologiško marmuro papildais. 5 metų garantija. Tel. (8 37) 773 100, 8 670 06 048. Daugiau informacijos www.voniurestauravimai.lt. 992432

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Padeda nupirkti, atvežti medžiagas (su nuolaidomis). Tel. 8 680 84 699 nuo 7 iki 22 val. 987683

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 995409

Santechnikas skubiai keičia kriaukles, maišytuvus, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Tel. 424 099, 8 683 05 242. 995217

Šilumą taupantys dažai ir tinkas. Fasadų ir vidaus patalpų šiltinimas naujausiomis technologijomis. www.termofasadai.lt. Tel. 8 663 50 600, e. paštas info@termofasadai.lt. 996849

Skardinimo darbai. Sienų, stogų dengimas skarda. Lietaus, vėdinimo sistemų, įvairių lankstinių gamyba ir montavimas. Tel. 8 656 72 272. 998441

Šlaitinių stogų dengimas, restauravimas, karkasinių (skydinių) namų statyba nuo pamatų, skardinimo darbai, pastogių (palėpių) šiltinimas ir įrengimas, namų šiltinimas ir apkalimas įvairiomis dailylentėmis, vidaus įrengimo darbai. Medžiagas sukomplektuojame patys. Tel. 8 634 55 006. 994233

Specializuoti griovimo, rekonstrukcijos, laiptinių dažymo, mūro, tinko, betonavimo, stogų, tvorų, plytelių, santechnikos darbai. Tel. 8 648 23 501.

989631

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801.

Stogų dengimas, šiltinimas. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034.

930785

991614

Palankiomis kainomis išnuomojama statybinė technika: automobiliniai kranai, automobiliniai bokšteliai, savivarčiai, buldozeriai, mini krautuvai, statybinė įranga. Kreiptis tel. 8 699 35 217. 998910

Pastatų šiltinimas putų polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Daugiabučių laiptinių remontas. Tinkavimo darbai. www.apsiltiname.lt. Tel. 8 602 56 512, 8 614 45 953. 997929

Pigiausiai gaminame plastikinius langus, šarvuotas duris, aliumininius balkonus. Stikliname. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 990448

980785

Stogų DENGIMAS. Skardinimas. Pakalimai. Kaminai. Tel. 8 658 97 598. 982150

Tapetuotojas (darbštus ir sąžiningas) glaisto, dažo sienas, lubas. Deda laminatą ir t.t. Pataria. Padeda nupirkti medžiagas. Tel. 8 677 03 739. 991685

Tinkuojame kalkiniu cementiniu skiediniu. Tel. 8 685 01 565. 995654

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448. 994357

UAB „Šiluminės energijos sistemos“ atlieka elektrotechnikos ir santechnikos montavimo darbus daugiabučiuose bei privačiuose namuose. Tel. 8 655 95 250. 993306

Vežame savivarčiu savikroviu atsijas, juodžemį, kompostą, šiukšles, medieną iki 21 kub. Ekskavatorių paslaugos. Tel. 8 635 04 000. 996372

Plastikiniai langai – tik nuo 250 Lt už kvadratinį metrą. Kaina su pakeitimu ir palangėmis. Senus langus išsivežame nemokamai. Taip pat balkono stiklinimas, durys, roletai, žaliuzės, tinkliukai. Daugiau informacijos www.languera.lt; e. paštas info@languera.lt. Tel. 8 609 77 366, 8 609 77 355. 995485

Plastikiniai langai, šarvo durys, tinkleliai nuo vabzdžių, ritininės užuolaidos, žaliuzės. UAB „Jemesta“, Bijūnų g. 16, tel. 8 650 91 166. 991051

Plastikiniai langai, šarvuotos durys (KBE, „Decco“ vokiški profiliai, pagaminta Lietuvoje), roletai, tinkleliai nuo uodų. Perkantiesiems 3 langus – dovana: tinklelis nuo uodų. Tel. 8 654 34 270. 990102

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456. 997783

989748

996514

998016

Nuomojame ekskavatorių krautuvą (dideli ratai), mini ekskavatorių, „Bobcat“. Kasame, lyginame, gręžiame. Iškrauname, pakrauname. Tel. 8 616 50 615.

LANGAI, ROLETAI, ŽALIUZĖS, MARKIZĖS, ROMANETĖS, tinkleliai nuo vabzdžių. Garažo vartai. Balkonų stiklinimas. Matavimas nemokamas. Tel. 8 677 18 688.

Vokiški plastikiniai langai, šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Langų remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

993050

Vonios kambario rekonstrukcijos darbai: santechnika, plytelės, staliaus darbai ir kt. Darbo patirtis ir kokybė. 5 m. garantija. Tel. 8 645 88 241. 993089

Vonių restauravimo lyderiai. Patirtis 16 m. Stipriausia GREEN-NANO ekodanga su akmeniu ir keramika. www.restauruok.lt. Tel. (8 37) 440 201, 8 671 88 575. 989532

Vidaus įrangos Gaminame filingines, faneruotas duris, staktas. Faneruojame senas užsakovo duris. Įstikliname balkonus. Tel. 313 167, 8 699 13 442, 706 482. 998546

Baldžių Aptraukiame audiniu baldus. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Pensininkams – nuolaidos. Transportas nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 998064

Aptraukiame audiniu, dirbtine ir natūralia oda baldus. Keičiame visas reikalingas medžiagas. Ilgametė darbo patirtis. Transportas nemokamas. Tel. 8 604 76 264, 730 715. 995433

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 993904

Greitai, kokybiškai remontuojame minkštuosius baldus. Keičiame spyruokles, poroloną. Pensininkams – 10% nuolaida. Tel. 366 454, 8 671 24 083. 994350

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 994925

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 985363

Aš, antstolė Reda Stašenienė, skelbiu „Eskizas“ UAB turto pardavimą iš pirmųjų varžytynių. Iš varžytynių parduodama: negyvenamoji patalpa – garažas (boksas). Adresas Archyvo g. 37–56, Kaunas. Unikalus numeris 1998-9001-0021:0036. Statybos pabaigos metai 1989. Bendras plotas 17,28 kv. m. Turtas saugomas (yra) Archyvo g. 37–56, Kaunas. Dėl turto apžiūros kreiptis į „Eskizas“ UAB, Savanorių pr 192, Kaunas LT-44151. Turto varžytynės vyks V.Putvinskio g. 9, Kaune, 2012 m. rugsėjo 10 d. 9 val. Varžytynių dalyvių registravimo pradžia 8.15 val. ir pabaiga 8.45 val. Pradinė turto pardavimo kaina 9 200 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolės Redos Stašenienės kontoros skyriaus depozitinę sąskaitą Nr. LT917044060006665464, esančią AB SEB banke, dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra 920 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai – disponavimas turtu. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstolei R.Stašenienei (V.Putvinskio g. 9, Kaunas, tel. (8 37) 424 026) apie savo teises į parduodamą turtą ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 998760

2 k. butą Ž. Šančiuose. B. pl. 36 kv. m, 3/2 a., mūrinis namas, autonominis šildymas, po kapitalinio remonto, signalizacija, galima įrengti židinį. Tel. 8 674 64 821.

995703

BAB „Vilijampolės autotransportas“ parduoda kiemo statinius (tvora, kiemo aikštelė, komunikacijos), esančius Radvilų Dvaro g., Kaune, su žemės nuomos teise. Tel. 8 698 78 240, e. paštas a.rascius@gmail.com. 997863

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 996096

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681.

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 618 84 422, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt. 914193

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208. 993445

Parduodamas tvarkingas 4 kambarių butas Eigulių mikrorajone (9/1 a., bendras plotas 82 kv. m). Tel. 8 604 19 505. 994061

Pigiai tvarkau dokumentus namams ir kt. objektams įteisinti, keičiu paskirtį. Rengiu detaliuosius planus. Tel. 8 676 92 771. olegasmas@mail.ru.

991199

986992

Teikiame paslaugas savivarčiu su kranu ir greiferiniu kaušu. Statybinių atliekų, šiukšlių išvežimas. Atvežame skaldos, juodžemio, medienos ir kt. Tel. 8 699 30 628.

Sodą Drąseikiuose, SB „Lagūna“. Tel. 8 612 23 390, 8 609 42 784.

957205

parduoda Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 2012 m. rugsėjo 7 d. 10.15 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22–3, Kaunas) vyks antrosios varžytynės Pranciškai Kvedarienei priklausančio 3 kambarių buto (bendras plotas 62,38 kv. m, 9-asis aukštas) su rūsiu, esančio V.LandsbergioŽemkalnio g. 30–26, Kaunas. Pradinė parduodamo turto kaina 66000 Lt. Norintieji dalyvauti varžytynėse privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2440 AB SEB bankas 10 proc. pradinės parduodamo turto kainos varžytynių dalyvio mokestį – 6600 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. Dėl parduodamo turto apžiūros kreiptis į Gintautą Adomėną, tel. 8 679 24 807. Antstolis informaciją teikia tel. 422 053. 998424

2012 m. rugsėjo 7 d. 9.50 val. antstolio Regimanto Budreikos kontoroje (Gedimino g. 22–3, Kaunas) vyks pirmosios varžytynės Valdui Žindžiui priklausančio automobilio AUDI A4, 1996 m. gamybos, nevažiuojantis (kėbulo ir greičių dėžės defektai). Pradinė parduodamo turto kaina 640 Lt. Norintieji dalyvauti varžytynėse privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT53 7044 0600 0302 2440 AB SEB bankas 10 proc. pradinės parduodamo turto kainos varžytynių dalyvio mokestį – 64 Lt. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių pradžios turi pateikti antstoliui savo teises patvirtinančius dokumentus. Informaciją tel. 8 683 59 513 teikia antstolio pad. Vitalijus Verikas. Antstolis informaciją teikia tel. 422 053. 998426

998667

Sodą SB „Inkaras 2“, prie Zatyšių karjero (2 a. mūrinis namas, 6 a sklypas, apšiltintas, su šildymu, prie pat miško, iki karjero 300 m, šulinys). Kaina 80 000 Lt. Tel. 8 698 29 369.

2 kambarių butą Dainavoje, Kovo 11-osios g. (5 a. blokinio namo 3 a., b. pl. 44 kv. m, suremontuotas). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 4 k. butą Eiguliuose, Geležinio Vilko g. (5/2 a., b. pl. 78 kv. m, langai su stiklo paketais, šarvo durys, parketas). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. Sodybą šalia Babtų (1 a. rąstinis namas, ūk. pastatai, 18 a namų valdos ir 70 a dirbamos žemės, visos komunikacijos). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA. 998438

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923. 8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944. 2 k. butą Dainavoje, Partizanų g. (5/1 a., kambariai nepereinami, reikalingas kosmetinis remontas). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA. Naujos statybos kotedžą Giraitėje (2 a. namas, visos komunikacijos, pigus autonominis šildymas). Tel. (8 37) 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. Sodo sklypą SB „Drobė“, ribojasi su Kauno mariomis (9 a, medinis namelis, šimtamečiai medžiai). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. Pusę namo Vilijampolėje, Panerių g. (2 aukštas, 3 kambariai, padarytas kap. remontas, šildymas autonominis, dujomis). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 1,5 k. butą Šilainiuose, Šarkuvos g. (5/5 a. b. pl., 37 kv. m, kambariai 13; 10 kv. m, 5,5 kv. m virtuvė, šiltas, vidinis). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 4 k. butą Vilijampolėje, Pagėgių g. (5 a. mūrinio namo 4 a., b. pl. 78 kv. m, tvarkingas, vaizdas į Nerį, butas šiltas, vidinis). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 1 kambario butą bendrabutyje Dainavoje, V.Krėvės pr. (5 a. plyt. namo 5 a., b. pl. 34 kv. m, WC ir vonia naujai suremontuoti). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA. 2 k. butą Kalniečiuose, Šiaurės pr. (9/3 a., tvarkingas, laminatas, plast. langai, šarvo durys, bendrija). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 998437

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328.

998773

985404

Vieno aukšto plytinį namą su mansarda Žaliakalnyje, Biržų g. (1991 m., bendr. pl. 224 kv. m, 8,21 a žemės). Tel. 8 677 72 467.

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – taikomos nuolaidos! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt.

997510

3 k. butą Dainavoje, Partizanų g. (12/5 a., plytinis, b. pl. 64 kv. m, dažytos sienos, parketas, plast. langai, balkonas). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 1 kambario butą V.Krėvės pr. (5 a. blokinio namo 3 a., vidinis, šiltas, tvarkingas, langai plastikiniai į parko pusę). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 2 k. butą Vilijampolėje, Neries kr. (5/4 a., plast. langai į pietvakarius, grindys medinės, įst. balkonas, kaina 75000 Lt). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 2 kambarių butą A.Šančiuose, Medvėgalio g. (5 a. plyt. namo 1 a., bendr. pl. 50 kv. m, virtuvė 6 kv. m, tvarkingas). Tel. 300 914, 8 609 96 653. KNTPA. 3 k. butą Dainavoje, Partizanų g. (9/9 a., plytinis, kokybiškai įrengtas, b. pl. 67 kv. m, didelis įstik. balkonas). Tel. 300 914, 8 609 96 653. KNTPA. 1 k. butą Vilijampolėje, Pagėgių g. (9 a. mūr., 2 a., 1990 m. statyba, renovuotas šilumos mazgas, maži mokesčiai, vaizdas į Nerį). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA. 2 kambarių butą Žaliakalnyje, Žemaičių g. (2 a. medinis, apmūrytas, butas antrajame aukšte, autonominis šildymas). Tel. 302 530, 8 609 96 655. KNTPA.

821569

Statybinės medžiagos Gaminame įvairių matmenų statybinę medieną, lauko ir vidaus dailylentes, terasines lentas. Transporto paslaugos. Tel. 8 618 16 298, 8 614 55 029, 384 131. Romainių g. 29A, Kaunas. 985652

Įvairią statybinę medieną, dailylentes, terasines lentas, pjuvenas, atraižas. Transporto paslaugos. Dirbame ir šeštadieniais. Tel. (8 37) 330 071, 8 682 25 858. 991858

Latvišką uosinį parketą (23 kv. m). 1 kv. m kaina 50 Lt. Tel. 8 698 29 369. 998781

Sausos uosinės ir ąžuolines lentos 50 mm storio. Pjauname statybinę medienę pagal užsakymus. Tel. 8 618 89 125.

990175

Kitos prekės AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559. 992010

Nukelta į 20 p.


20 2

pirmaDIENIS, rugpjūčio 6, 2012

klasifikuoti skelbimai AB superka senus ir nevažiuojančius automobilius. Atsiskaito iš karto. Sutvarko dokumentus. Pasiima patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

Parduoda Kitos prekės

989181

AKCIJA baltarusiškiems durpių briketams. Saulėgrąžų lukštų briketus, medienos pjuvenų briketus. Patiems pasiimant – dar pigiau. Kaunas. Tel. 8 600 25 915. 995567

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 984085

Atvešime malkų. Taip pat atvežame ąžuolinių, beržinių, alksninių malkų ir kt. (skaldytos, trinkelėmis). Pristatome nemokamai. Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt. 989850

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 988737

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884.

Aliuminio, vario, bronzos, nichromo, nerūdijančio plieno ir juodųjų metalų laužą, akumuliatorius, elektros variklius. Kreiptis Elektrėnų g. 8, 9–17 val., tel. 8 686 83 409. 992888

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 992106

Automobilių supirkimo įmonė perka automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008.

Kelionės

Įvairūs Akcininkams! UAB „INFOCENTRAS”, Mituvos g. 2, Kaunas, Lietuvos Respublika, įm. k. 134238276, akcininkams! Informuoju, kad š. m. rugpjūčio 30 d. 13 val. Kęstučio g. 24, Kaune, šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Darbotvarkė: 1. Direktoriaus atleidimas 2. Direktoriaus rinkimas ir paskyrimas. Akcininkas UAB „Spaineta“, informacija tel. 8 699 39 955, e. paštas remigijus.arlauskas@spaineta.lt. 998418

Nuomoja

997603

998679

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

Nuomoja tvarkingai šeimai 3 kambarių butą Birželio 23-iosios g. ( I a., signalizacija, buitinė technika, tvarkingas). Kaina 500 Lt. Tel. 8 687 58 993.

998507

997771

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784.

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Studentams nuomoja 2 kambarių butą K.Donelaičio g. 63, šalia VDU (su baldais, pirmajame aukšte). Tel. 8 682 42 425.

BAB „Vilijampolės autotransportas“ parduoda galandimo stakles – 35 Lt, veržlių atsuktuvą – 2 Lt, šienapjovę – 35 Lt, 3 kubų metalo cisterną – 420 Lt, sekciją – 35 Lt, sekciją – 70 Lt, metalo konteinerį – 112 Lt, rūbų spintą – 1 Lt, rūbų spintą – 14 Lt ir tefaksą – 14 Lt. Tel. 8 698 78 240, e. paštas a.rascius@gmail.com.

997684

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989. 998640

997866

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999. 993404

Įvairios malkos (skaldytos, trinkelėmis, rąsteliais). Pristatymas nemokamai. Tel. 8 652 65 157, e. paštas dubderevo11@gmail.com.

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500.

995389

Naują nenaudotą perlinių vonių įrangą. Kaina 2 500 Lt. Tel. 8 682 23 151. 998544

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202. 995330

Parduodu malkas, turime spygliuočių ir lapuočių. Vežame skaldytas arba trinkelėmis, po 10 arba 6 erdmetrius. Perku mišką. Tel. 8 618 07 508. 987929

Parduodu malkas: uosio, beržo, ąžuolo, alksnio, juodalksnio. Sausas atraižas maišuose. Pervežu krovinius. Tel. 8 630 41 245. 992660

Pigiai parduodu įvairių rūšių malkas ir ąžuolo bei juodalksnio atraižas. Tel. 8 688 55 419.

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 992132

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

994918

Perkame juodųjų metalų laužą. Išduodame pažymas metalinei pakuotei. Atsiskaitome iš karto. Ateities pl. 56, Kaunas. Tel. (8 37) 373 190, 8 699 41 727. 925777

Perkame nekilnojamąjį turtą: miškus, butus, sklypus. Gali būti su skolomis ar areštuoti. Tel. 8 659 40 213. 986235

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 988601

991146

Pigūs skaitmeniniai priedėliai (13 nemokamų kanalų), SAT komplektai (rusų, ukrainiečių ir kt. kalbos), antenos, montavimas. Tel. 8 610 41 257, (8 37) 262 625. 993361

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246. 997579

Supjautos atraižos: pušies – 300 Lt; juodalksnio, beržo, ąžuolo – 380 Lt. Atraižos maišuose: pušinės – 6 Lt (vnt.); ąžuolo, beržo, juodalksnio – 7 Lt (vnt.). Tel. 8 670 32 999. 993346

Perka „Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 687 90 575, www.metrampa.lt.

998122

Veikiančią kavinę su visa virtuvės, prekybos ir salės įranga. Kavinė yra Šiaurės pr., Kaune. Yra lauko reklama ir sukurtas internetinis puslapis. Tel. 8 685 56 606. 995837

Išsinuomoja

UAB TORLINA brangiai perka juodųjų (1 t iki 900 Lt) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas (darbo laikas I-V 8-17 val., VI 13 val.). Juodieji metalai – tel. (8 37) 441 414, 8 698 08 051; spalvotieji metalai – tel. (8 37) 441 414, 8 611 44 404. 993660

VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

998448

Gabenimai

989160

A.Vainorienės firma veža į (iš) Klaipėdą, Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš vietos. Tel. 553 191, 8 651 35 980. G.Babensko įmonė kasdien veža į (iš) Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš sutartos vietos. Tel. (8 37) 365 573, 8 610 64 270.

Kiti

992786

Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399 985339

Poilsio tradicija ŠVENTOJOJE! Pigi namelių (Pušyno g. 3A), butų ir kambarių (Lieknų g. 18) nuoma iš pirmų rankų. Tel. 8 699 09 444, www.kambariaisventojoje.lt. 977974

Vežame poilsiautojus iš Vilniaus, Kauno į Palangą, Šventąją (ir atgal), nuo 25 Lt. Tel. 8 699 99 965, 8 612 22 227. 975410

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

994895

„Metrampa“ pigiai atveža birių ir nebirių statybinių medžiagų (0–5 t), krovinius, išveža nenaudojamą buitinę techniką. Perkraustome. Tel. 8 614 86 047.

996157

Atvešiu pigiausiai (nuo 1 iki 4 kub. m) žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio ir kt. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 699 91 442, 8 620 35 691. 997562

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082.

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Firma „Aujama-credit“, P.Lukšio g. 34. Tel. 412 960. 994965

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 994872

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 994402

995116

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971.

AB „Kauno energija“ praneša

998364

Atvežame sunkvežimiais KAMAZ, GAZ53 žvyro, skaldos, atsijų, malkų, juodžemio, mėšlo. Išvežame statybų laužą, šiukšles. Vežu kt. krovinius. Tel. 8 671 70 006. 997887

Atvežu (20 t – 12 kub. m 6X6) juodžemio daržui ir pievelei, malto betono, molio bei statybinio laužo. Savikroviu išvežu molį, statybinį laužą. Tel. 8 638 33 222.

991954

Atvežu pigiai GAZ-53 (1–5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127. 981066

Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666.

989025

Perku trijų, keturių kambarių butą Eigulių, Žaliakalnio, Kalniečių r., tarpiniame aukšte, gali būti be remonto, su skolomis. Tel. 302 535, 8 676 22 955.

Savivarčiu su hidromanipuliatoriumi vežame žvyrą, smėlį, skaldą, žemes, malkas ir kt. Atvežame, iškrauname, pakrauname. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 656 21 251.

Pirksiu namą arba namų valdos sklypą Žaliakalnyje. Tel. 301 103, 8 614 22 030.

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399.

991264

996233

996118

AB brangiausiai Kaune perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001.

994387

978732

998681

Tvarkinga pora išsinuomotų vieno arba dviejų kambarių butą Kaune ilgalaikei nuomai. Tel. 8 684 55 498.

Pirksiu tvarkingą vieno arba dviejų kambarių butą Kaune. Tel. 395 097, 8 676 22 529.

998429

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas.

Paskolos

Gabename krovinius, perkraustome baldus, pianinus „Ford Transit“ (11 kub. m) ir MB 609 (25 kub. m). Pensininkams – nuolaidos. Tel. 8 650 71 087, 8 605 63 146.

997635

„Vikra“ (buvusi J.Pranevičienės įm.) kasdien veža poilsiautojus į Palangą ir Šventąją. Keleivių draudimas. Keleivius paimame prie namų. Tel. 352 368, 8 613 97 061; www.vikra.lt.

9s275

47 m. dirbantis vyras ieško išsinuomoti butą nuosavame name. Tel. 8 678 67 019.

994311

992385

Malkos pigiau. Supjautos trinkelėmis. Atvežame. Tel. 8 631 33 736.

996153

971367

Išnuomojamas dviejų kambarių butas Šilainiuose. Tvarkingas, su baldais. Kaina 700 Lt. Tel. 8 670 84 784.

995597

998711

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com.

Trumpalaikės paskolos grynaisiais nuo 300 Lt, be užstato. Pinigai į namus Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje. www.europrovidus.lt. Tel. 8 700 55 000.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt.

985326

Dėl Kauno miesto centralizuoto šilumos tiekimo įrenginių XIV etapo hidraulinių bandymų ir planinio remonto laikinai stabdomas centralizuotas termofikacinio vandens tiekimas: Centro ir Žaliakalnio seniūnijose (31 zona) nuo rugpjūčio 7 d. 9 val. iki rugpjūčio 13 d. 16.30 val. vartotojams: Aleksoto g. 3, 6, 10, Benediktinių g. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, T.Daugirdo g. 2, 7, M.Daukšos g. 5, 6, 8, 10, 10A, 10B, 13, 16, 18, 20, 20A, 20B, 21, 22A, 25, 27, 27A, 29, 33, 34, 34A, 36, 37, 43, 48, 50, 53, 55, J.Jablonskio g. 3, 5, 7, 9, 13, 15, 15A, A.Jakšto g. 1, 4, 4A, 8, 16, 18, Jonavos g. 3, 10, 16A, 40, 64, 66, 160, 162, 178, 182, Karaliaus Mindaugo pr. 7, 11, 12, Kumelių g. 1, 7, 8, 9, 11, 12, 12A, 15, 15A, 16, Kurpių g. 3, 4, 5, 7, 7A, 9, 11, 13, 15, 17, 25, 27, V.Kuzmos g. 3, 8, 9, A.Mapu g. 3, 4A, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 20, Muitinės g. 7, 8, 9, 9A, 11, 13, 13A, 15, Muziejaus g. 3, 7, J.Naugardo g. 2, 10, 12, Palangos g. 18, 20, 22, Papilio g. 3, 5, Pilies g. 4, Prieplaukos krantinė 6, 7, Raguvos g. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, Rotušės a. 1, 3A, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14A, 14B, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 26A, 27, 28, 29, Santakos g. 5, V.Sladkevičiaus g. 5, 12, Šv. Gertrūdos g. 27, 27A, 29, 31, 33, 37, 39, 44, 49A, 50, 50A, 56, 58, 64, 68, 70, M.Valančiaus g. 3, 4, 5, 8, 10A, 12, 12A, 16, 18, 19, 20, 23, 27, Vilniaus g. 1, 4, 7, 7A, 8, 10A, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 22, 23, 25A, 26, 27, 28A, 30, 30A, 32, 32A, 34, 36, 40, 42 ,44, 46, 46A, 48, 50, 50A, 52, L.Zamenhofo g. 5, 5A, 6, 8, 11, 12. Gričiupio seniūnijoje (39 zona) nuo rugpjūčio 9 d. 9 val. iki rugpjūčio 10 d. 16.30 val. vartotojams: K.Baršausko g. 47, 51, 53, 55, Naručio g. 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 31, 33, 35, 36, 37, 44, Slėnio g. 33, Tauro g. 6, 13, Tunelio g. 41, 43, 45, Žuvinto g. 5A, 8, 13, 13B, 15, 15A, 17, 17A, 17B, 17D, 17E, 30, 37. Prašom iki hidraulinių bandymų ir planinio remonto pradžios patikimai atjungti šilumos vartojimo įrenginius šilumos punktuose. Už pasekmes, nesiėmus nurodytų priemonių, atsako už pastato šilumos ūkį atsakingas asmuo ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, jei tokių nėra, tai asmenys, prisiėmę atsakomybę už tinkamą pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai pasilieka teisę atjungimus vykdyti pagal savo sudarytus grafikus. Termofikacinio vandens tiekimo atnaujinimo laikas gali būti keičiamas. Pastebėjus termofikacinio vandens nutekėjimus, prašom nedelsiant pranešti telefonais 8 698 38 056, (8 37) 361 517. Primename, kad nuo 2012 m. liepos 1 d. įsigaliojus Šilumos ūkio įstatymo pataisoms, pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju negali būti šilumos tiekėjas ar asmenys, susiję su šilumos tiekėju darbo santykiais. Vadovaujantis pataisomis UAB „Pastatų priežiūros paslaugos” (AB „Kauno energija“ dukterinė įmonė) Kauno mieste nebeprižiūri daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų. Atsiprašome už patirtus nepatogumus.


213

pirmaDIENIS, rugpjūčio 6, 2012

klasifikuoti skelbimai Įvairūs

Pramogos, šventės, laisvalaikis

Kiti

Šokiai, dainavimas

Karščiausi kelionių pasiūlymai

Nori ir Tu dainuoti koncertuojančioje grupėje, filmuotis klipuose, dalyvauti įvairiuose renginiuose bei festivaliuose? Būtinai ateik į studiją ŠA LIA LIA. Tavęs laukia profesionalūs vokalo pedagogai. Stu­ dijoje – 5 grupės. Priimami nariai nuo 3 iki 20 m. Priėmimas vyks rugpjūčio 20, 27, 28 d. nuo 18 val. Savanorių pr. 206, II a., tel. 8 675 95 749, 8 611 19 256. www.salialia.lt.

Astrologės paslaugos (taro kortomis): apie darbą, sveikatą, gyvenimo lemtį ir kt. Tel. 8 673 56 319. 998532

Kviečia mokytis

Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“ Talinas–Helsinkis–Stokholmas–Sankt. Peterburgas 4 naktų kruizo kaina nuo 550 Lt Italija–Ispanija–Prancūzija 4 naktų kruizo kaina nuo 990 Lt (asm).

997543

A.Kalvinsko vairavimo mokykla (B kat., automobiliai su mechanine ir automa­ tine pavarų dėže). Vytauto pr. 2–25, A.Juozapavičiaus pr. 54, tel. 207 280, 8 685 65 218, Savanorių pr. 66, tel. 208 414, 8 685 65 218.

Kviečia Klasikinė Italija autobusu rugsėjo 20–27 d. (Florencija, Roma, Vatikanas, San Marinas, Ve­ necija) – 749 Lt (viešbutis, pusryčiai). Tel. 8 686 82 818, 8 652 81 888, 222 936. 989053

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

KRUIZAI – NEUŽMIRŠTAMOS IR ĮSPŪDINGOS ATOSTOGOS!

10 priežasčių, kodėl verta rinktis kruizą: kaina, romantika, virtuvė, įvairovė, vei­ klos sritys, paprastumas, naujos erdvės, šeima, išskirtinis dėmesys, ypatingas aptarnavimas.

Ryga–Stokholmas–Ryga 2 naktų kruizo kaina nuo 110 Lt

Kaina pateikta iš išvykimo uosto. Daugiau kruizų pasiūlymų www.krantas.lt

985271

Kursai: apsaugos darbuotojų pirminio pa­ rengimo – 2012 08 20, šaunamojo ginklo įsigijimo savigynai – 2012 08 22. Informa­ cija 9–16 val. Tel. 8 686 08 017, e. paštas vytautasatk@one.lt. 990210

informuoja

Graikijos salos–Kroatija 7 naktų kruizo kaina nuo 2044 Lt (asm).

VAIKŲ VASAROS POILSIO DIENOS STOVYKLA „VASARA SU KNYGA“, ku­rią or­ga­ni­zuo­ja V.Ku­ dir­kos vie­šo­sios bib­lio­te­kos „Auš­ros“ pa­da­ li­nys ir ben­druo­me­nės cen­tras „Ža­lia­kal­nio auš­ra“, vai­kams ren­gia: rug­pjū­čio 6 d. 14.30 val. – su­si­ti­kimą su bib­lio­fi­lu, Kau­no ko­le­gi­jos dės­ty­to­ju Ri­čar­ du Venc­ku­mi; rug­pjū­čio 7 d. 14.30 val. – edu­ka­ci­nę-pa­ žin­ti­nę iš­vy­ką į Kau­no Eu­ro­pos in­for­ma­ci­jos cen­trą „Eu­ro­pe di­rect” ir Ba­lio Sruo­gos me­ mo­ria­li­nį mu­zie­jų; rug­pjū­čio 8 d. 14.30 val. – M. ir K.Pet­raus­kų lie­tu­vių mu­zi­kos mu­zie­jų; rug­pjū­čio 9 d. 14.30 val. – edu­ka­ci­nė-pa­ žin­ti­nė iš­vy­ka į Vai­kų li­te­ra­tū­ros mu­zie­jų; rug­pjū­čio 10 d. 14.30 val. – edu­ka­ci­nė-pa­ žin­ti­nė iš­vy­ka į Kau­no ma­rių re­gio­ni­nį par­ką drau­ge su ra­šy­to­ju Lai­mo­nu Iniu; rug­pjū­čio 13 d. 14.30 val. – iš­vy­ka į Kau­no Pa­min­kli­nę Kris­taus Pri­si­kė­li­mo baž­ny­čią. Pa­žin­ti­nius už­si­ė­mi­mus apie kny­gas, dai­lę vai­kams ves mo­ky­to­ja Ras­ma Rau­do­nie­nė, fo­to­gra­fas Ri­čar­das Šak­nys, so­cia­li­nės dar­ buo­to­jos iš Ben­druo­me­nės cen­tro „Ža­lia­kal­ nio auš­ra”, sa­va­no­riai ir bib­lio­te­ki­nin­kės. Sto­vyk­la vei­kia dar­bo die­no­mis nuo 11 iki 17 val. Auš­ros g. 38 („Aušros” bib­lio­te­ko­je). V.Ku­dir­kos vie­šo­ji bib­lio­te­ka kvie­čia ma­žuo­ sius kau­nie­čius į tęs­ti­nio pro­jek­to „Skai­ty­ ki­me drau­ge: atos­to­gos su kny­ga” va­sa­ ros sto­vyk­lė­les. „Ber­že­lio“ pa­da­li­ny­je (Tai­kos pr. 113B) rug­ pjū­čio 6–10 d. lan­ky­to­jai su­si­tiks su dai­li­nin­ kė­mis Li­na Dū­dai­te ir Ie­va Juk­ny­te, ke­liaus į Vaikų li­te­ra­tū­ros mu­zie­jų, da­ly­vaus skai­ty­mo kon­kur­se. Sto­vyk­lė­lės veiks: „Skry­džio” pa­da­li­ny­je (Kal­nie­čių g. 174) rug­pjū­čio 6–10 d., Ro­mai­ nių pa­da­li­ny­je (Chod­ke­vi­čių g. 6) ir Ne­ ries pa­da­li­ny­je (Var­nių g. 36–43) rug­pjū­čio 20–25 d. Ge­riau­sie­ji V.Ku­dir­kos vie­šo­sios bib­lio­te­kos skai­ty­to­jai – „Kny­gų ri­te­riai” ir skai­ty­mo va­ do­vai rug­pjū­čio 28 d. ke­liaus į pa­žin­ti­nę iš­ vy­ką „Mai­ro­nio ke­liais”.

SK E L B I M

AI

M SKELBI

informuoja TAPKITE ĮTĖVIAIS ARBA GLOBĖJAIS! Jei gal­vo­ja­te apie vai­kų glo­bą ar įvai­ki­ni­mą, kreip­ki­tės į mus. Jau rug­pjū­čio 22 d. 18 val. Šei­ mos san­ty­kių ins­ti­tu­te – pir­ma­sis GIMK mo­ky­mų su­si­ti­ki­mas. Kvie­čia­me žmo­nes, ap­si­spren­du­sius ar svars­tan­čius apie ga­li­mybź sa­vo šei­mo­je au­gin­ti vai­ ką, at­vyk­ti į šį su­si­ti­ki­mą. Prieš gru­pę bū­ti­na re­gist­ruo­tis in­di­vi­du­al­ioms kon­sul­ta­ci­joms. De­ta­les­nė in­for­ma­ci­ja VšĮ Šei­mos san­ty­kių ins­ti­tu­tas, L.Za­men­ho­fo g. 9, Kau­nas, ar­ba tel. (8 37) 750 935. Taip pat www.ssins­ti­tut.lt. KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA kvie­čia į sta­lo žai­di­mų po­pie­tes. Rug­pjū­čio mė­ne­sį jos vyks kiek­vie­ną ket­vir­ta­die­nį 16 val. 322 kamb. ar­ba, jei bus pa­lan­kus oras, žai­si­me po ąžuo­lais bib­lio­te­kos kie­me. Su­ksi­me gal­vas, iš­mė­gin­si­me sėk­mę azar­tiš­kuo­se, su­dė­tin­guo­se ir links­muo­se žai­di­muo­ se. Tu­ri­nin­ga pra­mo­ga, do­zė tei­gia­mų emo­ci­jų ir sma­gus ben­dra­vi­mas – vis­kas įskai­čiuo­ta! Alias, Risk, Scrab­ble, Di­xit, Uno ir dar daug ki­tų žai­di­mų iš „Hob­bys­hop” lau­kia tavęs. Be­lie­ ka grieb­ti draugą (-ę) už pa­ran­kės ir lėk­ti pas mus. Ga­li­ma at­si­neš­ti ir sa­vo žai­di­mų. Jei žais­ti, tai žais­ti bib­lio­te­ko­je! Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

AKCIJA

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR

1 SKELBIMĄ!

AI

Kauno diena


22

pirmadienis, rugpjūčio 6, 2012

kas, kur, kada Amžinąjį atilsį

renginiai

Vakar į Amžinojo poilsio vietą buvo palydėtas po ilgos ir sunkios ligos miręs ilgametis Lietuvos radijo ir televizijos Kauno redakcijos darbuotojas Povilas Vytautas VALAITIS (1943–2012). Skaudžios netekties ir liūdno išsiskyrimo valandą žmoną, Kauno 12ojo notarų biuro notarę Danutę VALAITIENĘ, ir seserį Laimą iš visos širdies užjaučia ir stiprybės linki Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus senjorų klubo MES nariai, buvę velionio bendradarbiai. Skaudžią netekties ir liūdesio valandą telydi Jus dvasios stiprybė ir visų draugų paguoda. Kauno miesto notarę Danutę VALAITIENĘ dėl brangaus vyro mirties nuoširdžiai užjaučia Kauno miesto ir rajono notarai.

Dėkoja

KAUNO APSKRITIES VIEšOJI BIBLIOTEKA Ra­das­tų g. 2

Rug­pjū­čio 9 d. 17.30 val. Kau­no ru­sų kul­ tū­ros cen­tras „Moks­las – Švie­sa” kvie­čia į su­si­ti­ki­mą su Tat­ja­na Rin­ke­vi­čie­ne. Da­ly­vau­ja: Rū­ta Rin­ke­vi­čiū­tė (for­te­pi­jo­ nas), Sau­lė Rin­ke­vi­čiū­tė (smui­kas), Ne­ri­jus Ba­ku­la (akor­de­on ­ as). Pro­gra­mo­je As­to­ro Piazzollos, ar­gen­ti­nie­ tiš­ko tan­go meist­ro, kū­ri­niai. Įė­ji­mas ne­mo­ka­mas.

XIV tarp­tau­ti­nis ka­me­ri­nės mu­zi­kos va­sa­ros fes­ti­va­lis KURŠIŲ NERIJA 2012 Ni­da, Juod­kran­tė

Nuoširdžiai ačiū Kauno teritorinės muitinės vadovybei bei bendradarbiams, Profilaktinės dezinfekcijos stoties bendradarbiams, Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės personalui, UAB „Netekimas“, giminėms, draugams bei kaimynams, palydint mylimą mamytę Pulcheriją ŠERNIENĘ į Amžinojo poilsio vietą. Dukra ir sūnus su šeimomis

„Liūdinga“. Laidojimas, mirusiųjų paėmimas iš namų ir gydymo įstaigų. Kremavimas 488 Lt (kaina gali keistis priklausomai nuo Lenkijos zloto kurso lito atžvilgiu pirkimo dieną). Mirusiųjų parve­ žimas iš užsienio. Platus gedulo drabužių, reikmenų ir atributikos pasirinkimas. Užsakymų priėmimas – 24 val. per parą be poil­ sio dienų M.Daukšos g. 37, Vytauto pr. 47. Šarvojame Vytauto pr. 44A, S.Žukausko g. 3B, Radvilėnų pl. 15A, V.Krėvės pr. 95A, Alek­ soto bažnyčioje. Tel. (8 37) 200 839, 8 633 33 399. 994721

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengiame kapavietes gra­ nito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pama­ tus, atnaujiname senus paminklus, kalame raides. Dirbame viso­ je Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kaunas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Garlia­ va. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavimas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729. 987274

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skal­ dele, smėliu, juodžemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapa­ viečių restauravimas, atnaujinimas. Trinkelių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: paruošiame kapavietės projektus, gaminame įvairius paminklus iš kokybiš­ ko suomiško akmens. Liejame pamatus ir atliekame kitus be­ tonavimo darbus. AKCIJA! PAMATŲ LIEJIMAS – nuo 450 Lt. Tel. 8 648 55 567; (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt. 994538

teleloto Lošimo Nr. 852, rugpjūčio 5 d. Keturi kampai (2 Lt): 69 16 58 27 41 64 20 19 06 29 10 04 71 08 05 53 34 48 13 07 68 65 14 30 01 62 25 32 70 52 18 21 57 15 36. Eilutė (4 Lt): 59 66 11 31 09. Įstrižainės (9 Lt): 03 26 50 39 51. Visa lentelė (68 680 (10 x 6 868) Lt): 67 49 43 56 54 24 40 60. Papildomi prizai: „Hyundai i20“ (TV) – Valdas Rutkauskas; „VW Jetta“ – 0036445; „VW Jetta“ – 0340468; „VW Jetta“ – 0275711; „Hyundai i20“ – 0489597; kelia­ lapis į Maljorką – 0468530; kelialapis į Graikiją – 0198384; kelialapis į Turkiją – 0419875; poriniai kelialapiai į Palangą – 0524967, 0463853, 0478359, 0001611, 0391859; motoroleriai „Mosca Fava“ – 0465119, 0316954, 0297542; dviračiai „Panther“ – 008*981; LED televizoriai „Orion“ – 005*425; muzikos centrai su DVD „Sony“ – 056*443; fotokameros „Kodak“ – 006*293; cikloninės krosnelės „LR“ – 026*041; kavos aparatai „Electrolux“ – 057*507; TV priedėliai „TV Star“ – 024*975; GPS navigatoriai „Manta“ – 049*360; planšetiniai kompiuteriai „Easy­ pad“ – 053*910; automobilis „VW Jetta“ (tel. 1634, liepos 30 d.) – Alvydas Simo­ naitis iš Marijampolės. Pakvietimai į TV: 025*440, 033*376, 043*900. Prognozė: Aukso puode bus – 1 000 000 Lt.

„Kauno dienos“ reklamos pardavimo skyrius: tel. 302 234, 308 863, 308 864, 302 230, e. paštas reklama@kaunodiena.lt,

FESTIVALIO PROGRAMA Rug­pjū­čio 7 d., ant­ra­die­nį, 20 val. Juod­ kran­tės Šv. Pran­ciš­kaus Asy­žie­čio (evan­ ge­li­kų liu­te­ro­nų) baž­ny­čio­je, rug­pjū­čio 8 d., tre­čia­die­nį, 20 val. Ni­dos evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čio­je – penk­ta pro­gra­ma XVII–XVIII a. ITALIJOS BAROKO MUZIKA LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMUOSE. At­li­kė­jai: fes­ti­va­lio or­kest­ras MUSICA HUMANA, me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas AL­ GIRDAS VIZGIRDA. DUO BAROCCO: RENATA DUBINSKAITĖ (me­co­sop­ra­nas), SAULĖ ŠERY­ TĖ (me­co­sop­ra­nas). So­lis­tai: IEVA BAUBLYTĖ (iš­il­gi­nė flei­ta, ar­fa, būg­ne­lis), ROBERTAS BEINARIS (obo­jus), PAULIUS BIVEINIS (smui­kas), BALYS VAITKUS (kla­ve­si­nas). Pro­gra­ma: MUSICA ANTIQUA VILNENSIS (Ano­ni­mas, XVII a.) – Šo­kių siu­i­ta; GIO­ VANNI LEGRENZI – Mo­te­tas „Lu­mi, po­te­te pian­ge­re” dviem bal­sams, sty­gi­niams ir bas­so con­ti­nuo; DIOMEDES CATO – Kan­ co­na ir šo­kis iš­il­gi­nei flei­tai ir kla­ve­si­nui iš „Brauns­ber­go var­go­nų ta­bu­la­tū­ros”; TARQUINIO MERULA – „Fol­le è ben che si cre­de” vo­ka­lui, ar­fai ir smui­kui; BENEDETTO MARCELLO – Ada­gio iš Kon­cer­to d-moll obo­jui, sty­gi­niams ir bas­so con­ti­nuo, SF 935; GIULIO CACCINI – „Amor ch’at­ten­di” me­co­sop­ra­nui, iš­il­gi­nei flei­tai, vio­lon­če­ lei ir būg­ne­liui; ANONIMAS – „Ve­ni de Li­ba­no” ar­fai ir bas­so con­ti­nuo; CLAUDIO MONTEVERDI – Mad­ri­ga­las „Io son pur vez­zo­set­ta pa­sto­rel­la” dviem bal­sams ir bas­so con­ti­nuo, SV 121 ir „Ze­fi­ro tor­na” dviem bal­sams, ar­fai, flei­tai, sty­gi­niams ir bas­so con­ti­nuo; GIROLAMO FRESCOBALDI – „Ber­ga­mas­ca” iš rin­ki­nio var­go­nams „Fio­ri Mu­si­ca­li”; BENEDETTO FERRARI – „Aman­ti, io vi sòdi­re” me­co­sop­ra­nui, flei­tai, smui­kui ir bas­so con­ti­nuo; ANDREA FALCONIERI – „La so­a­ve me­lo­dia” išil­gi­nei flei­tai ir bas­so con­ti­nuo; LUZZASCHO LUZZASCHI – „Deh vie­ni or­mai cor mio” dviem bal­sams ir bas­ so con­ti­nuo; ARCANGELO CORELLI – Con­ cer­to gros­so g-moll „Fat­toe per la Not­te di Na­ta­le” („Ka­lė­di­nis kon­cer­tas”) sty­gi­niams ir bas­so con­ti­nuo, op. 6 Nr. 8; BARBARA STROZZI – „Che si può fa­re” me­co­sop­ra­nui, ar­fai ir bas­so con­ti­nuo. Rug­pjū­čio 11 d., šeš­ta­die­nį, 20 val. Juod­ kran­tės Šv. Pran­ciš­kaus Asy­žie­čio (evan­ ge­li­kų liu­te­ro­nų) baž­ny­čio­je, rug­pjū­čio 12 d., sek­ma­die­nį, 20 val. Ni­dos evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čio­je – šeš­ta pro­gra­ma „J.S.BACHO ARIJOS IR KONCERTAI”. At­li­kė­jai: fes­ti­va­lio or­kest­ras MUSICA HUMANA, me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas AL­ GIRDAS VIZGIRDA. So­lis­tai: ILONA GIRDŽIŪ­ NAITĖ (smui­kas), RAMUNĖ GRAKAUSKAITĖ (smui­kas), IGNAS MISIŪRA (bo­sas-ba­ri­to­ nas), ROBERTAS BEINARIS (obo­jus), BALYS VAITKUS (kla­ve­si­nas). Pro­gra­ma: JOHANNAS SEBASTIANAS BACHAS – Kon­cer­tas dviem smui­kams, sty­gi­niams ir bas­so con­ti­nuo d-moll, BWV 1043; Dvi ari­jos ir re­či­ta­ty­vas iš kan­ta­tos „Ich will den Kreuz­stab ger­ne tra­gen”, BWV 56; Ari­ja iš siu­i­tos Nr. 3 D-dur, BWV 1068; Fan­ta­zi­ja G-dur var­go­nams, BWV 572; Kon­cer­tas F-dur obo­jui, sty­gi­niams ir bas­so con­ti­nuo, BWV 1053; Kan­ta­ta „Ich ha­be

ge­nug” bo­sui, sty­gi­niams ir bas­so con­ti­nuo, BWV 82. Rugpjūčio 11 d., šeštadienį, 20 val. Juod­ krantės Šv. Pranciškaus Asyžiečio (evan­ gelikų liuteronų) bažnyčioje, rugpjūčio 12 d., sekmadienį, 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje – šešta programa: „J.S.Bacho arijos ir koncertai“ Atlikėjai: Festivalio orkestras MUSICA HUMANA, meno vadovas ir dirigentas AL­ GIRDAS VIZGIRDA. Solistai: ILONA GIRDŽIŪ­ NAITĖ (smuikas), RAMUNĖ GRAKAUSKAITĖ (smuikas), IGNAS MISIŪRA (bosas-barito­ nas), ROBERTAS BEINARIS (obojus), BALYS VAITKUS (klavesinas) Programa: JOHANNAS SEBASTIANAS BACHAS – Koncertas dviem smuikams, stygi­ niams ir basso continuo d-moll, BWV 1043; Dvi arijos ir rečitatyvas iš kantatos „Ich will den Kreuzstab gerne tragen“, BWV 56; Arija iš siuitos Nr. 3 D-dur, BWV 1068; Fantazija Gdur vargonams, BWV 572; Koncertas F-dur obojui, styginiams ir basso continuo, BWV 1053; Kantata „Ich habe genug“ bosui, styginiams ir basso continuo, BWV 82.

LIETUVOS KAMERINIO ORKESTRO koncertų ciklas NAKTIES SERENADOS Palanga

Rugpjūčio 7 d., antradienį, 20 val. Palan­ gos gintaro muziejaus terasoje. Atlikėjai: LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS. Dirigentas MODESTAS PITRĖNAS. Solistai: RAMINTA VAICEKAUSKAITĖ (sopra­ nas), MERŪNAS VITULSKIS (tenoras. Programa: WOLFGANGAS AMADEUS MO­ ZARTAS – Serenada styginiams G-dur Nr. 13 „Mažoji nakties muzika“, KV 525; GEORGAS FRIEDRICHAS HÄNDELIS – Kserkso arija „Ombra mai fu“ iš operos „Kserksas“; JO­ SEPH HAYDN – Arija „Nun beut die Flur“ is oratorijos „Pasaulio sukūrimas“; GAETANO DONIZETTI – Norinos arija „Quel guardo il cavaliere“ iš operos „Don Paskualė“, Nemorino kavatina iš operos „Meilės eliksyras“, Adinos ir Nemorino duetas iš operos „Meilės eliksyras“; GEORGES BIZET – Interliudas iš operos „Karmen“ IV veiksmo; FRANZAS LEHÁRAS – Fredžio dai­ na „Dein ist mein ganzes Herz“ iš operetės „Šypsenų šalis“, Hanos ir Danilo duetas (valsas) „Lippen schweigen“ iš operetės „Linksmoji našlė“. Rugpjūčio 8 d., trečiadienį, 20 val. Palan­ gos gintaro muziejaus terasoje. Atlikėjai: LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS. Dirigentas MODESTAS PITRĖNAS. Solistė SEFIKA KUTLUER (fleita). Programa: JOHANNAS PACHELBELIS – Kanonas ir žiga In D; GUSTAVAS HOLS­ TAS – „Šv. Pauliaus siuita“, op. 29 Nr. 2; ANTONIO VIVALDI – „Metų laikai“, keturi koncertai smuikui ir styginių orkestrui: Nr. 1 E-dur, „Pavasaris“, RV 269; Nr. 2 g-moll, „Vasara“, RV 315; Nr. 3 F-dur, „Ruduo“, RV 293 ir Nr. 4 f-moll, „Žiema“, RV 297. Rugpjūčio 9 d., ketvirtadienį, 20 val. Palan­ gos gintaro muziejaus terasoje. Atlikėjai: LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS. Dirigentas ROBERTAS ŠERVENIKAS. Solistė NADEŽDA CHADŽEVA (mecosopranas). Programa: GEORGAS FRIEDRICHAS HÄNDE­ LIS – Uvertiūra iš operos „Kserksas“, Rinal­ do arija „Cara sposa“ iš operos „Rinaldas“, Orlando arija „Fammi combattere“ iš ope­ ros „Orlandas“; WOLFGANGAS AMADEUS MOZARTAS – Arija „Va, l’error mio palesa“ iš operos „Mitridatas, Ponto karalius“, Simfonija Nr. 5 B-dur, KV 22; OTTORINO RESPIGHI – Siuita Nr. 3 „Senovinės arijos ir šokiai“, P. 172; „Saulėlydis“ (Il Tramonto) mecosopranui ir styginių orkestrui (ž. P. B. Shelley), P. 101. Rugpjūčio 11 d., šeštadienį, 20 val. Palan­ gos gintaro muziejaus terasoje. Atlikėjai: LIETUVOS KAMERINIS ORKES­ TRAS. Dirigentas ir solistas SERGEJ KRYLOV (smuikas). Solistas MAKSIMAS RYSANOVAS (altas). Programa: FRANZAS SCHUBERTAS – Rondo A-dur smuikui ir styginių orkestrui, D. 438; FRANZAS SCHUBERTAS–DOBRINKA TABA­ KOVA – Fantazija f-moll styginių orkestrui;

WOLFGANGAS AMADEUS MOZARTAS – Sin­ fonia concertante smuikui, altui ir styginių orkestrui Es-dur, KV 364.

Sakralinės muzikos festivalis „Ave Maria“ Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia Vytauto g. 55

Rugpjūčio 8 d. 20 val. – Bažnytinės muzi­ kos valanda. JURGITA KAZAKEVIČIŪTĖ (vargonai), ALLA­ RAS KAASIKAS (violončelė, Estija). Programoje – J.S.Bachas, G.F.Händelis, W.A.Mozartas, K.Sinkas, A.Pärtas, G.Grigorjeva, J.Naujalis. Rugpjūčio 13 d. 20 val. – Maironio skai­ tymai. RIMANTAS BAGDZEVIČIUS (aktorius). Valstybinis Kauno choras, meno vadovas ir vyr. dirigentas PETRAS BINGELIS. Programoje – Č.Sasnauskas, J.Naujalis, J.Juzeliūnas, A.Kačanauskas, J.Tallat-Kelpša. Palangos gintaro muziejus Vytauto g. 17

Rugpjūčio 6 d. 19 val. – vakaras su Mairo­ niu ant Birutės kalno. GRAŽINA URBONAITĖ (aktorė), PETRAS VYŠNIAUSKAS (saksofonas). Programoje – poezijos ir muzikos impro­ vizacijos. Rugpjūčio 10 d. 20 val. – magiškas gitaros skambesys… BALTIJOS GITARŲ KVARTETAS: Zigmas Čepu­ lėnas, Sergejus Krinicinas, Saulius S.Lipčius, Chris Ruebens. Programoje – J.S.Bachas, Ch.Ruebens, Á.Piazzolla. Rugpjūčio 12 d. 20 val. – apie tai, kas svarbiausia... EGLĖ JUOZAPAITIENĖ (sopranas), IEVA JUOZAPAITYTĖ (sopranas), VYTAUTAS JUO­ ZAPAITIS (baritonas). NIJOLĖ RALYTĖ (fortepijonas). Programoje – F. Shubertas, G.F.Händelis, A.Ponchilelli, J.Tallat-Kelpša. Sveikatos centras „Energetikas“ Kuršių takas 1, Šventoji

Rugpjūčio 6 d. 17 val. – sakmė jūrai. PETRAS VYŠNIAUSKAS (saksofonas). Programoje – muzikos improvizacijos. Rugpjūčio 7 d. 19 val. – poezijos vakaras. GRAŽINA URBONAITĖ (aktorė). Programoje – poezijos improvizacijos. Rugpjūčio 9 d. 19 val. – sakralinės muzi­ kos vakaras. Vokalinis ansamblis ARS CANTUS: Audronė Levickytė (sopranas), Rokas Spa­ linskas (baritonas), Virgilija Smilgytė (for­ tepijonas), Sandra Dirgėlaitė (smuikas), Tomas Mikalauskas (violončelė) Programoje – J.S.Bachas, G.Caccini, C.Saint-Saënsas, C.Franckas, P.Mascagni, G.Giordani, G.Donizetti, V.Bellini, F.Mendelssohnas, A.Raudonikis, A.Kačanauskas, R.Lovlandas, C.Gardel, J.Bockas, G.Gershwinas, J.Sandersonas. Įėjimas į koncertus laisvas.

KAUNO MIESTO MUZIEJUS M.Va­lan­čiaus g. 6

Kvie­čia ap­lan­ky­ti nau­jas pa­ro­das: Ma­to Rau­do­nio mar­mu­ra­vi­mo bū­du da­žy­ to šil­ko pa­ro­da PASLAPTINGAS MIŠKAS (iki rug­sė­jo 1 d.), Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus pa­ro­da MŪSŲ PROTĖVIŲ DVASIA (iki rug­pjū­čio 25 d.). Kvie­čia ap­žiū­rė­ti eks­po­zi­ci­jas: „Kau­nas lai­ ko žen­kluo­se: nuo iš­ta­kų iki 1940 me­tų” ir „Mies­to gat­vė”. Šeš­ta­die­nis – šei­mos die­na: šei­mų vai­kams įė­ji­mas ne­mo­ka­mas!

KAUNO PILIS Pi­lies g. 17

Iki rug­sė­jo 30 d. veikia Kau­no teks­ti­lės dai­ li­nin­kių gru­pės ESAME pa­ro­da „PRAŽYDO, PASKLIDO...” . Pa­ro­da skir­ta 150-osioms Mai­ro­nio gi­mi­mo me­ti­nėms.

skelbimų skyrius: tel. 308 862, 302 233, 302 231, 302 202, e. paštas skelbimai@kaunodiena.lt Ni­dos evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čia 8 d. 20 val.

Palangos gintaro muziejaus terasA

7 d. 20 val.

Kino centras „cinamon“

6 d. 15.40 val.


23

pirmadienis, rugpjūčio 6, 2012

kas, kur, kada Kvie­čia­me ap­žiū­rė­ti eks­po­zi­ci­ją „Kau­no pi­lies is­to­ri­jos mo­zai­ka”.

TV programa

KAUNO MIESTO MUZIEJUS kvie­čia vi­sus pri­si­jung­ti prie nau­jos edu­ ka­ci­nės pro­gra­mos VAIZDŲ PARALELĖS: KAUNAS SOVIETMEČIU IR DABAR kū­ri­mo! Pra­šom Jū­sų siųs­ti nuo­trau­kas su so­viet­me­ čio Kau­no vaiz­dais (se­na­mies­tis, nau­ja­ mies­tis, žmo­nės, in­ter­je­rai, au­to­mo­bi­liai ir kt.), ku­rie yra pa­si­kei­tę ly­gi­nant su da­bar­ti­mi. Nuo­trau­kas ga­li­te siųs­ti e. paš­tu mies­to­mu­zie­jus@kau­nas.lt ar­ba ad­re­su Kau­no mies­to mu­zie­jus, M.Va­lan­čiaus g. 6, LT-44275, Kau­nas.

Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jaus vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­rius K.Do­ne­lai­čio g. 13

Iki rug­pjū­čio 30 d. veikia Kau­no m. sa­vi­val­ dy­bės Vin­co Ku­dir­kos vie­šo­sios bib­lio­te­kos ir Kau­no EIC „Eu­ro­pe Di­rect” pa­reng­tas ma­žų­jų kau­nie­čių, tra­di­ci­nės 17 Vai­kų kny­gos šven­tės da­ly­vių ge­riau­sių pie­ši­nių pa­ro­dos „Skai­tan­tis Eu­ro­pos mies­tas” ir „Gra­ži tu ma­no...”

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„Ab­ra­o­mas Lin­kol­nas. Vam­py­rų me­džio­to­ jas“ 3D – iki 9 d. 19.55*, 22.15 val. (*išsk. 6, 8 d.). „Šo­kis hip­ho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja“ 3D – iki 9 d. 17.40, 19.55* val. (*tik 6, 8 d.). „Šo­kis hip­ho­po rit­mu. Re­vo­liu­ci­ja” – iki 9 d. 12, 14.15, 16.30, 19, 21.15 val. „Tam­sos ri­te­rio su­grį­ži­mas” – iki 9 d. 11.45, 15, 18.15, 21.30 val. „MS1: Ka­lė­ji­mo griū­tis” – iki 9 d. 19.45 val. „Ne­pa­pras­tas žmo­gus-vo­ras” – iki 9 d. 17, 20.45 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas” 3D (dub­liuo­ta lie­tu­viš­kai) – iki 9 d. 11.30, 13.40, 15.40 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas” (dub­ liuo­ta lie­tu­viš­kai) – iki 9 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 val. „Ro­ko am­žius” – 21.45* val. (*tik 6, 8 d.). „Ma­da­gas­ka­ras 3” (dub­liuo­ta lie­tu­viš­kai) – iki 9 d. 11.05, 13.05, 15.05 val. „Čer­no­by­lio die­no­raš­čiai” – 21.45* val. (*išsk. 6, 8 d.). „FORUM CINEMAS“ Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

„Abraomas Linkolnas. Vampyrų medžiotojas“ 3D (premjera) – iki 9 d. 10.30, 13.15, 16, 18.45, 21.30 val. „Pakvaišęs tėtis“ (premjera) – iki 9 d. 13.30, 15.45, 18.15, 21 val. DELFI.LT SEANSAS. „Nesunaikinami 2“ – 17 d. 19 val. „Tamsos riterio sugrįžimas“ – iki 9 d. 13.45, 17.15, 20.15, 21.15 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ 3D (liet. k.) – iki 9 d. 10.15, 12.45, 15.15, 17.45 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (liet. k.) – iki 9 d. 11.15 val. „Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija“ – iki 9 d. 16.30, 19.15, 21.45 val. „Šokis hiphopo ritmu: revoliucija“ 3D – iki 9 d. 10.45, 13, 18, 20.45 val. „Raudonos šviesos“ – iki 9 d. 17.30, 20 val. „Madagaskaras 3“ (liet. k.) – iki 9 d. 11.45, 14 val. „Madagaskaras 3“ 3D (liet. k.) – iki 9 d. 15.30 val. „Nepaprastas žmogus-voras“ – iki 9 d. 14.30 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS. „Kaip prisijaukinti slibiną“ (liet. k.) – iki 9 d. 12 val. Bilieto kaina 6 Lt. „Žaislų istorija 3“ (liet. k.) – iki 9 d. 11.30 val. Bilieto kaina 6 Lt.

6.00 Labas rytas. 9.00 „Ryto suktinis“. 10.00 Nacionalinė paieškų tarnyba. 11.00 LRT vasaros studija. 11.50, 13.00, 15.00 Olimpinė studija. 12.00 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Lengvoji atletika. Atranka. 13.10 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Vyrų krepšinio rungtynės. Lietuva–Tunisas. Per pertrauką – „Olimpinė studija“. 15.15 Žinios. 15.30 „Pirmasis“. Dok. f. apie pirmąjį nepriklausomos Lietuvos olimpinį čempioną Romą Ubartą. 16.30 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Vyrų krepšinio rungtynės. Prancūzija–Nigerija. 18.15 Šiandien. 18.20, 21.10 Sportas. Orai. 18.30 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Dviračių trekas. Atranka. Finalai. 20.40, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.45 Panorama. 21.00 Verslas. Kultūra. 21.15 „Londoniada“. Dienos apžvalga. 21.55, 22.15 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Vyrų krepšinio rungtynės. Ispanija–Brazilija. Per pertrauką – „Vakaro žinios“. 23.45 „Kuklus šiuolaikinių technologijų žavesys“ (7).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (k). 7.20 „Šeimynėlė“ (N-7) (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 „Išdykę seniokai“ (N-7) (k). 10.45 Kitas! (N-7). 11.15 Nuotykių komedija „Juodasis riteris“ (JAV, 2001 m.) (N-7) (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.40 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10 Sportas. Orai. 19.15 „Namai, kur širdis“ (N-7). 20.00 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“ (N-7). 21.00 Farai (N-7). 22.00 Žinios. Verslas. 22.19 Sportas. Orai. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 „Havajai 5.0“ (N-7). 23.35 „Įvykis“ (N-7). 0.30 „Skaičiai“ (N-7). 1.25 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (N-7).

6.45 Teleparduotuvė. 7.00 „Madagaskaro pingvinai“. 7.30 „Simpsonai“. 8.00 „Moderni šeima“. 9.00 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Veiksmo f. „Greitis“ (JAV, 1994 m.). 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Lūžtanti banga“. 14.10 „Ant bangos“. 14.40 „Madagaskaro pingvinai“. 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.07 LT geriausi. Olimpiados apžvalga. 19.10 Baimės akys. 20.10 „Be namų“. 21.00 Be komentarų. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Romantinė komedija „Vieną gražią dieną“ (JAV, 1996 m.). 0.10 „Viešbutis „Babilonas“ (5). 1.20 „Įstatymas ir tvarka. Nusikalstami kėslai“.

6.30 7.00 7.25 8.00

Kino centras „FORUM CINEMAS“ 6 d. 21.15 val.

Televitrina. Žinios (k). „Galileo: norintiems žinoti“. „Žmogus prieš gamtą. Kenijos savanos“ (N-7) (k). 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Jūrų velniai“ (N-7) (k). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k).

DATOS (rugpjūčio 6 d.) 14.00 „Mentai“ (N-7) (k). 15.00 Kalbame ir rodome (N-7). 16.00 „Amerikos talentai VI“. 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. 18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Mentai“ (N-7). 19.25 „Kviečiu vakarienės“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Gyvenimo spalvos“. 21.25 Romantinė komedija „Pasiklydę meilėje“ (Jungtinė Karalystė, Graikija, 2005 m.) (N-14). 23.20 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (k). 0.25 „Galileo: norintiems žinoti“. 0.55 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 Gustavo enciklopedija. 8.30 „Neskubėk gyventi“ (k). 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Miesto kodas (k). 12.15 Klaipėdos muzikinio teatro spektaklis. G.Donizetti. Opera „Varpelis“ (1991 m.). 13.15 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Lengvoji atletika. Atranka. Dalyvauja V.Alekna ar S.Tamošaitytė. Tiesioginė transliacija. 14.20 Jūros šventė 1999. Koncertas Klaipėdos delfinariume. 15.00 Gintarinės batutos meistrai. Saulius Sondeckis. 16.30 Mokyklos langas (k). 17.00 Žinios (k). 17.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. 17.30 Muzikos istorijos. R.Wagnerio opera „Tristanas ir Izolda“. 18.00 Akademinio dramos teatro spektaklis. Žemaitės „Marti“. 20.00 Vilniaus knygų mugė 2012. Barbora Didžiokienė ir Vladas Didžiokas: du dailininkai po vienu stogu. 20.50 Londono vasaros olimpinės žaidynės. Lengvoji atletika. Finalai (gali dalyvauti E.Staišiūnaitė). Tiesioginė transliacija. 23.40 Panorama (k). 23.50 Verslas (k). 23.55 Kultūra (k). 0.00 Sportas (k). 0.05 Orai (k). 0.10 „Londoniada“. Dienos apžvalga (k). 0.45 Pinigų karta.

9.30, 14.30 Teleparduotuvė. 9.45 „Simpsonai“. 10.15, 15.00 „Sinbado nuotykiai“. 11.10, 17.00 „Medikopteris“. 12.05, 18.00 „Kaulai“. 13.00, 20.00 „Vedęs ir turi vaikų“. 14.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 19.00, 1.05 „CSI kriminalistai“. 21.00 „Viena už visus“. 22.00 „Naša Raša“. 23.00 Siaubo trileris „Džošua“ (JAV, 2007 m.).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Galingasis šuo Kriptas“. 10.05 „Geniuko Vudžio šou“. 10.30 „Betmenas iš ateities“ (8). 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ozis ir Driksas“ (2). 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Meilės miestas“. 15.30 „Drakonų kova Z“ (N-7). 16.30 „Kovotojas Reksas“. 17.00 „San Fransisko raganos II“ (N-7). 18.00 Būk mano meile! (N-7). 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“ (N-7). 21.00 NemaRus kinas. Kriminalinė komedija „Saugokis automobilio“ (Rusija, 1966 m.) (N-7). 22.50 „Mano puikioji auklė“. 23.20 „4400“ (N-7). 0.20 Sveikatos ABC (k).

10.10 „Pokoju“. 10.40 Senoji animacija. 11.15, 20.35 Nomeda. 12.05, 17.00 „Daktarės Zaicevos dienoraštis“. 13.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.00, 21.25 „Nemylimi“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 18.00 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 22.25 „Moteris be praeities“.

6.14, 13.15 TV parduotuvė. 6.30, 8.00 Ryto reporteris. 7.45, 13.00, 21.45, 0.20 Lietuva–Londonas. 9.15 Uraganų persekiotojai (N-7). 10.15 Gamink sveikiau! 10.50 „Išnykęs komunizmo pasaulis“ (3) (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.45 Skonio reikalas. 14.45 Dok. f. „Uraganas Katrina. Liudininkų akimis“ (1) (N-7). 15.45, 16.10, 0.35 Dok. f. „Globalaus atšilimo iššūkis“ (N-7). 16.00, 17.00, 18.00 Žinios. 17.20, 22.00 Lietuva tiesiogiai. 18.20 Pašėlę TV pokštai (N-7). 18.45, 22.35 Vasara su Asta. 19.55 Dok. f. „Kas nužudė Staliną?“ (N-7). 21.00, 23.35 Reporteris. 21.42, 0.17 Orai.

9.00 Vilnia – Vilniaus motina (k). 9.30 Anim. f. „Pakrantės pasakos“ (N-7). 10.55 „69 danguje“ koncertas (k). 11.25 Romantinė komedija „Kartu / saldu“ (N-7). 13.15 Komedija „Lemiamas balsas“ (N-7). 15.20 Melomano pusvalandis. 15.55 Romantinė komedija „Ekstraktas“ (N-7). 17.30 Telelaikraštis. 18.00 Gyvenu čia. 18.30 Komiška drama „Henris Pūlas yra čia“ (N-7). 20.25 Skaitmeninė TV: sužinok daugiau. 20.30 Istorinė laida „Mūsų praeities beieškant“. 21.00 Drama „Trotskis“ (N-7). 23.00 Romantinė komedija „Visi nori būti italais“ (N-7). 0.45 Komedija „Kitas!“ (N-7).

7.00, 9.30, 20.30 Muzika. 7.45, 18.30 Muzikinė vaivorykštė (k). 8.45 Kauniečių akimis (k). 9.00 Lietuva – poezijos skambesy (k). 10.05 „Geniuko Vudžio šou“. 10.30 „Betmenas iš ateities“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Ozis ir Driksas“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Meilės miestas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Kovotojas Reksas“. 17.00 „San Fransisko raganos III“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 19.30 Kultūros alėja (k). 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 21.00 Kriminalinė komedija „Saugokis automobilio“. 22.50 „Mano puikioji auklė“. 23.20 „4400“. 0.20 Sveikatos ABC (k).

8.00 Nuotykių f. „Nimės sala“ (JAV, 2008 m.) (N-7). 9.40 Muz. komedija „Neatrastasis“ (JAV, 2005 m.) (N-14). 11.25 Drama „Melas ir alibi“ (Olandija, JAV, 2006 m.) (N-14). 18.00 Drama „45 kalibras“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 19.40 Drama „Mano vaivorų naktys“ (Honkongas, Kinija, Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 21.20 Veiksmo f. „Mafiozai“ (Prancūzija, 2007 m.) (N-14). 23.10 Trileris „Pagrobimas“ (JAV, P.Afrika, 2008 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00 VTB vieningoji krepšinio lyga. Rygos VEF–Samaros „Krasnye Krylja“. 14.35 Sportas LT. Pasaulio irklavimo čempionatas (I). 15.35, 19.15, 21.45 Olimpinės žaidynės. 15.50 VTB vieningoji krepšinio lyga. Maskvos srities „Chimki“–Rygos VEF. 17.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Roma“–„Napoli“. 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 19.30 Ekstremalaus sporto žurnalas „Duokš penkis“. Ekstremalūs šuoliai. 20.00 Europos standartinių šokių čempionatas Maskvoje. 21.15 Futbolo dievai. Ronaldo. 22.00 Tarptautinis Weihai triatlonas. 22.30 Sporto metraštis. 22.40, 23.15 „Sportinio pokerio „Premier“ lyga II“.

Kristaus atsimainymas Obuolių krikštas 1881 m. gimė penicilino išradėjas, škotų bakteriologas, Nobelio premijos laureatas seras Alexanderis Flemingas. 1972 m. gimė Geri Halliwell, britų merginų grupės „Spice Girls“ narė. 1983 m. gimė Nyderlandų rinktinės futbolininkas Robinas van Persie. 1986 m. gimė šachmatininkė Viktorija Čmilytė. 1992 m. gimė irkluotojas Rolandas Masčinskas. 2006 m. mirė publicistas, eseistas, religijotyrininkas Gintaras Beresnevičius.

horoskopai Avinas (03 21–04 20). Neskubėkite, ypač jei kas nors jums trukdo. Patirsite sunkumų ir galite susikivirčyti su vyresniu ar autoritetingu žmogumi. Gerai apgalvokite savo žodžius arba visai patylėkite. Jautis (04 21–05 20). Esate patenkintas savo padėtimi darbe, bet vis dažniau pagalvojate apie naujus iššūkius, karjeros galimybes. Tai palankus metas imtis ką nors keisti, bet iš pradžių labai atsargiai, pamažu. Dvyniai (05 21–06 21). Seksis bendrauti su šeima ir kolegomis. Jausite jų supratimą ir palaikymą. Tačiau nepiktnaudžiaukite pasitikėjimu, nepamirškite savo pareigų ir pažadų. Vėžys (06 22–07 22). Atrodys, kad aplinkybės klostosi ne jūsų naudai. Galite susipykti su artimu žmogumi ir patirti stresą. Pasistenkite greitai išsiaiškinti nesutarimo priežastis ir susitaikyti. Liūtas (07 23–08 23). Leiskite sau šiek tiek papramogauti, pasimėgauti gyvenimu, praplėskite savo akiratį. Daugiau dėmesio skirkite savo dvasiniam pasauliui. Mergelė (08 24–09 23). Kalbėsite įtikinamai. Palanki diena ieškoti naujų idėjų, bendraminčių, rėmėjų. Viskas klostosi puikiai ir reikalai juda į priekį. Neišsigąskite lengvo nuovargio ir nesustokite. Svarstyklės (09 24–10 23). Ieškosite naujų potyrių, sričių, kur galėtumėte pritaikyti savo žinias ir kūrybinius sugebėjimus. Vis dėlto nesistenkite aprėpti visko – nuosaikumas dar niekam nepadarė gėdos. Skorpionas (10 24–11 22). Jūsų ir aplinkinių požiūriai išsiskirs. Jums nepatiks supantys dalykai arba tai, ką jie simbolizuoja. Vis dėlto nereikia ginčytis, konfliktuoti, keisti aplinkos, tegul viskas lieka taip, kaip yra. Šaulys (11 23–12 21). Esate labai susikaupęs ir greitas, o žodžiai – vienintelis ginklas, kurio jums prireiks. Jautriai reaguosite į kitų žmonių veiksmus ir atvirai rodysite savo emocijas. Verčiau pailsėkite ir nusiraminkite. Ožiaragis (12 22–01 20). Emocingumas darys neigiamą įtaką darbui. Galite priimti klaidingą sprendimą, padaryti neteisingas išvadas. Gresia išleisti per daug pinigų visai nereikalingiems daiktams. Vandenis (01 21–02 19). Galvosite apie pokyčius, susijusius ir su darbu, ir su asmeniniu gyvenimu. Galite kurti ilgalaikius planus, nes sugebėsite teisingai apsispęsti. Žuvys (02 20–03 20). Pasistenkite kuo daugiau nuveikti, sutvarkyti svarbiausius reikalus, nes artėja labai sudėtingas laikotarpis, kai laukia daug išbandymų ir nemalonių netikėtumų. Apsišarvuokite kantrybe ir būkite stiprus.


Orai

Šiandien bus karšta ir tvanku, didesnėje šalies dalyje numatomos trumpos liūtys su perkūnija, vietomis jas lydės 15–20 m/s škvalas. Temperatūra bus 26–30 laipsnių karščio. Antradienį numatomi vėsesni orai su trumpais lietumis. Temperatūra naktį 18–19, dieną 20–24 laipsniai šilumos.

Šiandien, rugpjūčio 6 d.

+28

+30

Telšiai

+28

Šiauliai

Klaipėda

+27

Panevėžys

+26

Utena

+28

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (pilnatis) teka Mėnulis leidžiasi

5.38 21.09 15.31 22.06 11.07

219-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 147 dienos. Saulė Liūto ženkle.

+29

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +37 Berlynas +25 Brazilija +28 Briuselis +20 Dublinas  +18 Kairas +34 Keiptaunas  +14 Kopenhaga  +21

Londonas +22 Madridas +30 Maskva +27 Minskas  +31 Niujorkas +28 Oslas +22 Paryžius +23 Pekinas +32

orai kaune šiandien

Praha +28 Ryga +26 Roma +34 Sidnėjus  +17 Talinas +23 Tel Avivas +32 Tokijas +29 Varšuva +32

+28

+27

Vėjas

Marijampolė

Vilnius

+28

Alytus

3–10 m/s

Vardai Bylotas, Daiva, Josgailė, Karolina, Oktavijonas, Skaistis.

Pra­žū­tin­gi po­tvy­niai

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+19

+29

+24

+18

4

+19

+23

+18

+13

5

+16

+22

+17

+12

6

rytoj

poryt

Pas­ta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis Šiau­rės Ko­ rė­ją už­klu­pę po­tvy­niai nu­si­ne­šė 169 gy­vy­bes, dar apie 400 žmo­nių lai­ko­mi din­gu­siais. Nuo bir­že­lio pa­bai­gos iki lie­ pos pa­bai­gos ne­rims­tant liū­tims, be­na­ miais ta­po 212 tūkst. 200 žmo­nių, van­ duo nu­plo­vė ar­ba už­tvin­dė 65 tūkst. 280 ha pa­sė­lių. Sug­riau­ta dau­giau kaip 8 tūkst. 600 na­mų, ap­sem­ta dar 43 tūkst. 770 pa­sta­tų, dau­giau kaip 1 400 mo­kyk­ lų, li­go­ni­nių, ga­myk­lų vir­to griu­vė­siais. Anks­čiau šią sa­vai­tę po­tvy­nio ra­jo­nus ap­lan­kiu­si Jung­ti­nių Tau­tų mi­si­ja nu­ sta­tė, jog di­džiu­liai nuo­sto­liai pa­tir­ti ku­ ku­rū­zų, so­jos ir ry­žių lau­kuo­se. BNS inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

For­to pie­va – šach­ma­tų len­ta, žmo­nės – fi­gū­ros Ve­re­ta Ru­pei­kai­tė

v.rupeikaite@kaunodiena.lt

VII for­te šeš­ta­die­nio po­pie­tę už­vi­rė mū­šis, ku­rį prieš ru­sus lai­mė­jo vo­ kie­čiai. Šį kar­tą gink­lai ne­žvan­gė­jo, nes ko­va vy­ko mil­ži­niš­ko­je šach­ma­ tų len­to­je, ku­rio­je fi­gū­ros bu­vo gy­ vi žmo­nės. Pri­si­me­nant 1915-ai­siais vy­ku­ sį Kau­no tvir­to­vės štur­mą, VII for­ te bu­vo su­žais­ta gy­va šach­ma­tų par­ti­ja. Mū­šiui va­do­va­vęs daug­kar­ ti­nis Lie­tu­vos šach­ma­tų čem­pio­ nas, tarp­tau­ti­nis did­meist­ris Ša­rū­ nas Šuls­kis pri­mi­nė, kad is­to­riš­kai mū­šis prieš 97 me­tus vy­ko tarp vo­ kie­čių bei ru­sų ka­riuo­me­nių. Tuo tar­pu šach­ma­tų len­to­je, ku­rią at­sto­jo lan­ge­liais su­žy­mė­ta pie­va, vy­ko 1969 m. Vil­niu­je žais­tos par­ ti­jos ins­ce­ni­za­ci­ja. Ta­da prie šach­ ma­tų len­tos bu­vo pa­lin­kęs Lie­tu­vos čem­pio­nas Al­gi­man­tas But­no­rius ir pa­jė­gus Bal­ta­ru­si­jos meist­ras Al­ber­ tas Ka­pen­gu­tas. Tą­kart lai­mė­jo A.But­no­rius. Ren­ gi­nio žiū­ro­vai bei da­ly­viai bu­vo pa­ kvies­ti pa­lai­ky­ti A.But­no­rių po dau­giau nei sa­vai­tės Kau­ne vyk­ sian­čia­me Eu­ro­pos sen­jo­rų šach­ ma­tų čem­pio­na­te. A.But­no­rius sa­vo­sios par­ti­jos, žais­tos prieš 43 me­tus ne­ko­men­ta­ vo, bet pri­mi­nė, kad šach­ma­tai tu­ ri kur kas gi­les­nę is­to­ri­ją, nei Kau­no tvir­to­vės for­tai. „Šach­ma­tais la­bai mė­go žais­ti Lie­tu­vos di­dy­sis ku­ni­ gaikš­tis Vy­tau­tas. Jo pa­grin­di­niai lais­va­lai­kio už­siė­mi­mai bu­vo me­ džiok­lė ir šach­ma­tai“, – įdo­mią ži­ nią skel­bė šach­ma­ti­nin­kas. Ins­ce­ni­zuo­jant A.But­no­riaus žais­tą par­ti­ją, vo­kie­čių ir ru­sų ka­ riuo­me­nių dra­bu­žiais vil­kė­jo ka­ro is­to­ri­jos mė­gė­jai, pės­ti­nin­kus vai­ di­no šach­ma­tais be­si­mo­kan­tys žais­ ti vai­kai. „Juo­die­ji imi­ta­vo vo­kie­čių ar­mi­ją, bal­tie­ji – ru­sų, ku­ri bu­vo šio

„„Per­si­ren­gė: gy­vo­jo­je šach­ma­tų par­ti­jo­je da­ly­va­vo ka­ro is­to­ri­jos mė­gė­jai, šach­ma­tais be­si­mo­kan­tys žais­ti vai­kai.

for­to šei­mi­nin­kė. Kaip ro­do is­to­ri­ ja, vo­kie­čiai lai­mė­jo“, – paaiš­ki­no Š.Šuls­kis. Did­meist­rio tei­gi­mu, šach­ma­tai yra ka­ri­nis žai­di­mas, fi­gū­ros sim­ bo­li­zuo­ja ka­ri­nius vie­ne­tus. Šach­ ma­tai la­bai po­pu­lia­rūs Lie­tu­vos ka­

riuo­me­nė­je. Po šach­ma­tų par­ti­jos spek­tak­lio, da­ly­viai ir žiū­ro­vai bu­ vo pa­kvies­ti į eks­kur­si­ją po VII for­ tą, po to jų lau­kė ka­riš­kos vir­tu­vės vai­šės. Ne­pai­sant to, kad ren­gi­nys ir vai­šės ne­mo­ka­mos, žiū­ro­vų bu­ vo ne ką dau­giau, nei da­ly­vių: gal­

būt dėl karš­to oro, o gal­būt ir dėl to, kad tą pa­čią die­ną, dar ne­pa­si­bai­ gus ren­gi­niui, vy­ko lie­tu­vių ir ame­ ri­kie­čių krep­ši­nin­kų dvi­ko­va Lon­ do­no olim­pia­do­je. Pa­sak Š.Šuls­kio, gy­vo­sios is­to­ri­jos šach­ma­tų par­ti­ja VII for­te bu­vo su­pla­nuo­ta prieš dvi

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

sa­vai­tes, su ki­tais įvy­kiais lai­kas ne­ de­rin­tas. „Čia yra ka­ri­nis for­tas, čia ka­riš­ka tvar­ka, ka­riai pa­ša­li­nių ap­ lin­ky­bių ne­pri­pa­žįs­ta. Žmo­nės tu­ ri sa­vo prio­ri­te­tus. Lie­tu­vos spor­ tas – ne vien krep­ši­nis“, – iš­si­su­ko Š.Šuls­kis.

2012-08-06 Kauno diena