Page 1

Lietuva

5p.

L.Bal­sio „ža­lie­siems“ gre­sia bau­dos už pra­dan­gin­tus re­fe­ren­du­mo ini­cia­ty­vos pa­ra­šų rin­ki­mo la­pus.

Ekonomika

7p.

Lie­tu­va links­ta į komp­ro­mi­są dėl pa­nau­do­to bran­duo­li­nio ku­ro sau­go­ji­mo kon­tei­ne­rių.

Pasaulis

12p.

Kalnuotose Pakistano vietovėse kinų darbininkai stato kelią, kurį Pekinas vadina langu į Indijos vandenyno regioną.

Dau­giau nei šim­tą ša­lių ap­lan­kiu­si JAV vals­ty­bės sek­re­to­rė gerina ke­lio­nių re­kor­dus.

24p.

Trečiadienis liepos 18, 2012 Nr. 166 (19725) Kaunodiena.lt 2 Lt

Sub­liz­gė­ti skir­ti 214 mi­li­jo­nų Kau­ną ap­lenks

R.Jav­to­ko olim­pia­do­je neiš­vy­si­me Ve­ne­sue­lo­je pa­dė­jęs Lie­tu­vai iš­ko­ vo­ti olim­pi­nį ke­lia­la­pį „Žal­gi­rio“ vi­ du­rio puo­lė­jas Ro­ber­tas Jav­to­kas dėl trau­mos pri­vers­tas trauk­tis iš rink­ti­nės.

Me­di­kų iš­va­da ne­gai­les­tin­ga – R.Jav­to­kui teks tris sa­vai­tes ne­šio­ ti spe­cia­lų pė­dos įtva­rą, o pa­skui lau­kia pu­sant­ro mė­ne­sio rea­bi­li­ ta­ci­ja. „Mums jo trūks ne tik aikš­ tė­je, bet ir už jos ri­bų. Da­bar teks vi­siems pa­si­temp­ti – tiek aukš­taū­ giai, tiek ki­ti žai­dė­jai tu­rės at­lik­ti ne tik sa­vo dar­bą, ta­čiau dar tru­pu­ tį dau­giau – už Ro­ber­tą“, – krim­ to­si krep­ši­nio rink­ti­nės vyr. tre­ne­ ris Kęs­tu­tis Kem­zū­ra. „Nie­ko, iš­si­gy­dy­si­me ir pra­dė­si­ me ruoš­tis 2016-ųjų Rio de Ža­nei­ ro žai­dy­nėms“, – op­ti­miz­mo ne­ pra­ra­do vi­du­rio puo­lė­jas. 8p.

Dienos citata „Vie­no da­ly­ko jums bal­ tai pa­vy­džiu – tiek daug ple­ne­rų, o jie dai­li­nin­kui rei­ka­lin­gi kaip švie­žias oras“, –

„„Tendencija: pinigai, skirti pirmininkavimo ES Tarybai pusmečiui, suka Vilniaus kryptimi, kaip ir pigūs skrydžiai.

Ki­tą­met, Lie­tu­vai pir­mi­nin­kau­jant ES Ta­ ry­bai, bus su­reng­ta dau­gy­bė ren­gi­nių, su­ lauk­ta už­sie­nio sve­čių. Bet iš to pa­žir­sian­ tys pi­ni­gai žvan­gės vien sos­ti­nė­je, o re­ gio­nams tra­di­ciš­kai nu­ma­to­mas po­sūnių sta­tu­sas. Kau­nas taip pat liks už­ri­by­je. Miestas

3p.

Ką slepia D.Mockus?

Sau­lius Tvir­bu­tas

s.tvirbutas@kaunodiena.lt

Is­to­ri­nis įvy­kis

Ki­tų me­tų ant­rą­jį pus­me­tį Lie­tu­ va pir­mi­nin­kaus ES Ta­ry­bai. Per tą pus­me­tį Lie­tu­vo­je vyks apie 200 ren­gi­nių, ES vals­ty­bių at­sto­vai vyks pas mus ir po­sė­džiaus įvai­rio­se dar­ bo gru­pė­se. Lie­tu­va šiam laikotar­

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

piui su­pla­na­vu­si skir­ti apie 214 mln. li­tų. Pa­sak Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­ te­ri­jos pir­mi­nin­ka­vi­mo ES Ta­ry­bai de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Re­mi­gi­ jaus Mo­tu­zo, ki­tų ša­lių pa­tir­tis ro­ do, kad per pir­mi­nin­ka­vi­mo pus­ me­tį ša­lį ap­lan­ko apie 30 tūkst. žmo­nių – aukš­to ran­go pa­rei­gū­nų, dip­lo­ma­tų, eks­per­tų, žur­ na­lis­tų ir vers­li­nin­kų.

2

sa­kė ta­py­to­ja Je­le­na Ra­li­na iš As­ta­nos, Kau­ne da­ly­va­vu­si tarp­tau­ti­nia­me ple­ne­re.

13p.


2

Trečiadienis, liepos 18, 2012

Miestas

Oro kokybė Kaune 0

10

50mg/m3

Šaltinis: Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai

Kietosios dalelės (KD10) Nustatyta 24 val. ribinė vertė

0 0,24

Anglies monoksidas (CO)

10 mg/m3

Nustatyta 8 val. ribinė vertė

0

19

200

mg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

Nustatyta 1 val. ribinė vertė

Komentaras Ri­man­tas Mi­kai­tis

Kau­no sa­v i­val­dy­bės ta­r y­bos na­r ys

K „„Ga­li­my­bės: Kau­nas tu­ri vi­sas są­ly­gas reng­ti bet ko­kio mas­to kon­fe­ren­ci­jas, priim­ti di­de­lius tu­ris­tų srau­tus.

Tomo Raginos nuotr.

Sub­liz­gė­ti skir­ti 214 mi­li­jo­nų Kau­ną ap­lenks Pa­d au­g ės ir tu­r is­t ų. 1 „Eko­no­mi­nės nau­dos, be abe­jo, su­lauks vieš­bu­čių, res­

to­ra­nų vers­las, tu­riz­mo sek­to­rius, kul­tū­ros ins­ti­tu­ci­jos“, – įsi­ti­ki­nęs R.Mo­tu­zas. Eks­per­tų skai­čia­vi­mu, dėl pa­di­dė­ju­sio Lie­tu­vos ži­no­mu­ mo ša­lies eks­por­to au­gi­mas 2012– 2015 m. ga­lė­tų siek­ti apie 89 mln. li­tų, tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų į Lie­tu­vą – apie 149 mln. li­tų.

Jis ban­dė guos­ti, kad da­lį ren­ gi­nių or­ga­ni­zuos ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos ir vers­lo struk­tū­ros, ku­rios ga­lės kvies­ti sve­čius ir į ki­ tus mies­tus. Kau­no pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­ rius Vy­tau­tas Ši­lei­kis pa­si­da­li­jo ki­ to­kia pa­tir­ti­mi Lie­tu­vai ren­gian­tis pir­mi­nin­ka­vi­mo pus­me­čiui. Ga­vo an­tau­sį

Kas nu­si­griebs grie­ti­nė­lę?

Ša­lies val­džia daž­nai mėgs­ta dek­ la­ruo­ti, kad sie­kia stip­rin­ti re­gio­ nus. Apie Kau­no įta­kos stip­ri­ni­ mą vie­šai yra pa­reiš­kęs ne vie­nas da­bar­ti­nis mi­nist­ras ir Sei­mo na­ rys. Bu­vo gar­siai ir vil­tin­gai ža­dė­ta į Kau­ną per­kel­ti net kai ku­rias mi­ nis­te­ri­jas. Iš tik­rų­jų val­džios at­sto­vams Lie­tu­va pra­si­de­da ir bai­gia­si Vil­ niu­mi. Ne išim­tis ir pir­mi­nin­ka­ vi­mo ES Ta­ry­bai pus­me­tis, ku­ris ga­lė­tų bū­ti gai­vaus oro gū­sis Kau­ no ir ki­tų re­gio­nų vers­lui. Vis dėl­to dau­gu­ma ren­gi­nių tra­di­ciš­kai nu­ tūps sos­ti­nė­je. „Sie­kiant ra­cio­na­liai ir tau­piai nau­do­ti vals­ty­bės lė­šas, aukš­čiau­ sio ly­gio ren­gi­niai, ku­rių nu­ma­ ty­ta su­reng­ti per 20, vyks Vil­niu­ je: Na­cio­na­li­nė­je dai­lės ga­le­ri­jo­je, pa­ro­dų ir kon­fe­ren­ci­jų cent­re „Li­ tex­po“, Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­ gaikš­tys­tės val­do­vų rū­muo­se“, – ne­pa­nei­gė R.Mo­tu­zas.

Vie­nas iš ren­gi­nių, ES Ta­ry­bai pir­ mi­nin­kau­jant Lie­tu­vai, bus Eu­ro­pos įmo­nių ir ino­va­ci­jų tink­lo pro­gra­mos kon­fe­ren­ci­ja. Ji tra­di­ciš­kai vyks­ ta pir­mi­nin­kau­jan­čio­se ES Ta­ry­bai ša­ly­se. „Esa­me šio tink­lo koor­di­na­ to­riai Lie­tu­vo­je ir ki­tais me­tais pa­ siū­lė­me kon­fe­ren­ci­ją su­reng­ti Kau­ ne“, – pa­sa­ko­jo V.Ši­lei­kis. Eu­ro­pos įmo­nių ir ino­va­ci­jų tink­lo pro­gra­ma dau­giau­sia dė­me­ sio ski­ria ino­va­ci­joms dieg­ti ne­di­ de­lė­se įmo­nė­se. Tink­las jun­gia 50 ša­lių, to­dėl į kon­fe­ren­ci­jas su­si­ren­ ka ne tik vi­sų ES, bet ir ki­tų vals­ ty­bių at­sto­vai: vers­li­nin­kai, po­li­ ti­kai, įvai­rių or­ga­ni­za­ci­jų na­riai. Tri­jų die­nų ren­gi­ny­je Lie­tu­vo­je da­ ly­vaus apie 900 žmo­nių. „Kau­nas tu­ri vi­sas są­ly­gas juos priim­ti, ap­ nak­vin­din­ti, pa­mai­tin­ti“, – įsi­ti­ki­ nęs V.Ši­lei­kis. Vis dėl­to rū­mai ga­vo an­tau­sį iš Ūkio mi­nis­te­ri­jos. Jos at­sto­vai pa­ reiš­kė, kad tai nė­ra na­cio­na­li­nės svar­bos ren­gi­nys, o vi­di­nis or­ga­ni­

za­ci­jos rei­ka­las, to­dėl šiam ren­gi­ niui fi­nan­sa­vi­mas ne­prik­lau­sy­tų. „Pir­mi­nin­ka­vi­mo ren­gi­nius iš da­lies fi­nan­suo­ja Eu­ro­pos Ko­mi­ si­ja, bet kai mū­sų val­džia pa­sa­ko, kad tai vi­di­nis or­ga­ni­za­ci­jos rei­ka­ las, ta­da jau sun­ku ti­kė­tis ir eu­ro­ pi­nių pa­ra­mos lė­šų“, – ne­slė­pė ap­ mau­do V.Ši­lei­kis.

riz­mo sri­tis“, – aiš­ki­no R.Na­var­ daus­kas-Pa­lai­ma. V.Ši­lei­kis ma­no, kad Kau­ne tu­ rė­tų ak­ty­viai reikš­tis ir ki­tos vers­lo struk­tū­ros, or­ga­ni­za­ci­jos. „Mies­to val­džia ga­lė­tų ini­ci­juo­ti jų su­si­ti­ki­ mą, koor­di­nuo­ti jų žy­gius sie­kiant da­lį ren­gi­nių per­kel­ti į Kau­ną“, – ma­no V.Ši­lei­kis.

Re­mi­gi­jus Mo­tu­zas:

Pa­ju­to, kad ma­žė­ja tu­ris­tų

Aukš­čiau­sio ly­gio ren­gi­niai, ku­rių nu­ ma­ty­ta su­reng­ti per 20, vyks Vil­niu­je. Vil­tis – nau­jas biu­ras

Kau­no sa­vi­val­dy­bės Tu­riz­mo plėt­ ros sky­riaus ve­dė­jas Ro­mu­tis Na­ var­daus­kas-Pa­lai­ma ma­no, kad vil­čių pri­vi­lio­ti dau­giau ren­gi­nių į Kau­ną ga­li su­teik­ti šiuo me­tu ša­ ly­je stei­gia­mas Lie­tu­vos kon­fe­ren­ ci­jų biu­ras. „Jei bus nu­spręs­ta, kad biu­ras įsi­kurs Kau­ne, ta­da bus ir dau­giau vil­čių pri­trauk­ti čia ren­gi­nių, su­si­ ju­sių su ša­lies pir­mi­nin­ka­vi­mu ES. Ti­kiuo­si, mums pa­si­seks įro­dy­ti, kad to­kį biu­rą ge­riau­siai bū­tų įkur­ti Kau­ne“, – vy­lė­si ve­dė­jas. Jis ak­cen­ta­vo, kad biu­ras pa­dė­ tų plė­to­ti va­di­na­mą­jį kon­fe­ren­ci­ nį tu­riz­mą ir atei­ty­je. „Tai vie­na iš dau­giau­siai pa­ja­mų duo­dan­ti tu­

Kau­no mies­to ir ra­jo­no va­do­vai at­krei­pė dė­me­sį, kad ša­lies val­ džia disk­ri­mi­nuo­ja Kau­no re­gio­ną ne tik pla­nuo­da­ma pir­mi­nin­ka­vi­ mo ES Ta­ry­bai pus­me­tį, bet ir oro skry­džių rin­ko­je. Vil­nie­čiai, su­ma­ ži­nę oro uos­to mo­kes­tį avia­kom­ pa­ni­joms, pri­trau­kė pi­gių skry­džių bend­ro­vę „Wizz Air“, o tai pa­ska­ ti­no „Rya­nair“ pa­kil­ti į kon­ku­ren­ ci­nę ko­vą ir da­lį marš­ru­tų iš Kau­ no per­mes­ti į sos­ti­nę. V.Ši­lei­kis pa­tvir­ti­no, kad mies­to vers­li­nin­kai jaučia su­ma­žė­ju­sius tu­ris­tų srau­tus. Vieš­bu­čių sa­vi­ nin­kai tei­gia, kad šią va­sa­rą, ly­gi­ nant su per­nykš­te, apim­tys su­ma­ žė­jo 10 pro­c. Per 2009–2011 m. už­sie­nio tu­ ris­tų gau­sė­jo 30 pro­c. Per­nai Kau­ne su nak­vy­ne ap­si­sto­jo 120,2 tūkst. tu­ris­tų. Tai pa­ska­ti­no ir res­to­ra­nų bei ka­vi­nių vers­lo plėt­rą. Per­nai šiai veik­lai iš­duo­ti 278 nau­ji lei­di­ mai – 65 pro­c. dau­giau nei už­per­ nai. Iš vi­so Kau­ne vei­kia apie 1 000 ka­vi­nių, ba­rų, res­to­ra­nų.

au­nas tu­r i vi­s as są­ly­gas priim­t i daug sve­čių ir tą po­ten­cia­lą bū­ti­na iš­nau­do­ ti. Mums rei­kia pa­tiems pri­ min­ti apie sa­ve ir ak­cen­tuo­ti, kad ES Ta­ry­bai pir­mi­nin­kau­ja Lie­tu­va, o net tik Vil­nius. Mies­to val­d žia tu­rė­tų pa­ si­telk­t i vers­lo or­ga­n i­za­ci­jas ir kar­t u kal­bė­tis su cent­ri­ne val­džia. Ži­no­ma, tam rei­kia daug kant­ry­bės. Bet „Žal­gi­ rio“ are­nos pa­vyz­dys pa­ro­dė, kad įdė­ jus daug pa­stan­g ų įma­no­ma vis­kas. Juk prieš Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­ na­tą mums iš pra­džių val­džia sos­ti­nė­ je sa­kė, kad duos pi­ni­gų Kau­no ha­lės re­konst­r uk­ci­jai, ten su­reng­si­me po­ gru­pių var­žy­bas ir to už­teks. Bet daug kal­ban­t is, įro­di­nė­jant sos­t i­nės po­l i­t i­ kams ir val­di­nin­kams pa­sie­kė­me, kad Kau­ne iš­k il­tų pui­k i are­na ir čia bū­tų su­reng­tas čem­pio­na­to fi­na­las. To­dėl už­duo­tis pri­trauk­ti dau­giau pir­mi­nin­ ka­vi­mo ES Ta­ry­bai pe­rio­do ren­gi­nių man at­ro­do vi­sai rea­li.

„Ši vieš­bu­čių ir res­to­ra­nų vers­lo plėt­ra bu­vo įma­no­ma dėl at­vyks­ tan­čių tu­ris­tų gau­sė­ji­mo. To­dėl rei­kia su­si­rū­pin­ti, jei ša­lies val­ džia ir to­liau pro­te­guos tik sos­ ti­nės oro uos­tą, ne­si­lai­kys prieš dve­jus me­tus pa­tvir­tin­tos stra­te­gi­ jos: Vil­niu­je ska­tin­ti so­li­džių avia­ kom­pa­ni­jų veik­lą, o Kau­ne – pi­gių skry­džių“, – kal­bė­jo V.Ši­lei­kis. Me­rai že­ria ar­gu­men­tus

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja nei­gia pro­ te­guo­jan­ti Vil­niaus oro uos­tą ir že­ ria prie­kaiš­tus kau­nie­čiams, kad šie vė­luo­ja mo­kė­ti rin­ko­da­ros įmo­ kas Kau­no oro uos­tui. Per 2010– 2013 m. Kau­no mies­to ir Kau­no ra­ jo­no sa­vi­val­dy­bės tu­ri su­mo­kė­ti 4,7 mln. li­tų. Už šias lė­šas pi­gių skry­ džių avia­kom­pa­ni­ja „Rya­nair“ sa­vo in­ter­ne­to sve­tai­nė­je ir lei­di­niuo­se pri­sta­to Kau­no re­gio­ną. Mies­to ir ra­jo­no me­rai And­rius Kup­čins­kas ir Va­le­ri­jus Ma­kū­ nas tvir­ti­na, kad jo­kių prie­kaiš­tų iš Kau­no oro uos­to dėl mo­kė­ji­mo gra­fi­ko ne­tu­ri. V.Ma­kū­nas pri­me­na, kad vis ati­ de­da­mos ap­len­kian­čio Kar­mė­la­vą ke­lio ir via­du­ko ties Kau­no lais­vą­ ja eko­no­mi­ne zo­na (LEZ) sta­ty­bos. „Kau­no oro uos­tas, bū­si­mas vie­ša­ sis lo­gis­ti­kos cent­ras, Kau­no LEZ yra vi­sai ša­liai svar­būs ob­jek­tai, bet ša­lia gy­ve­nan­čių žmo­nų ge­ro­ve ir vals­ty­bi­niais ke­liais esame ver­čia­ mi rū­pin­tis vie­ni“, – pik­ti­no­si jis.

Gar­lia­vos štur­mą pri­mi­nė juo­dais skė­čiais Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Va­kar su­ka­ko du mė­ne­siai nuo įvy­ kių Gar­lia­vo­je, kai iš se­ne­lių na­mų jė­ga bu­vo iš­vež­ta ir Lai­mu­tei Stan­ kū­nai­tei per­duo­ta jos ir Drą­siaus Ke­džio duk­ra.

„„Atsargumas: ne­sank­cio­nuo­tos pro­tes­to ak­ci­jos da­ly­viai sten­gė­si ne­

si­bū­riuo­ti di­de­lė­mis gru­pė­mis.

And­riaus Alek­sand­ra­vi­čiaus nuo­tr.

Į prie Kau­no sa­vi­val­dy­bės va­kar vy­ku­sią tai­kią pro­tes­to ak­ci­ją kau­ nie­čiai plū­do ne­ši­ni juo­dais skė­ čiais, taip siek­da­mi iš­reikš­ti sa­vo ne­pa­si­ten­ki­ni­mą tei­sė­sau­ga ir no­ rą ap­sau­go­ti vai­kus nuo smur­to. Su­si­rin­ku­sie­ji Lais­vės alė­jos grin­di­nį krei­de­lė­mis iš­mar­gi­no žo­ džiu „Tie­SOS“. Prie sa­vi­val­dy­bės atė­ję žmo­nės sten­gė­si ne­si­bur­ti į vie­ną di­de­lę

gru­pę, kad pa­rei­gū­nai jų ne­nu­baus­ tų dėl ne­sank­cio­nuo­to mi­tin­go. Pro­tes­tą vi­są lai­ką ste­bė­ję trys po­li­ci­nin­kai lai­kė­si nuo­ša­ly­je ir ne­ siė­mė jo­kių veiks­mų. „Šian­dien atė­jau čia, kad ma­no sie­la at­si­gau­tų. Bū­nant su vi­sais tais žmo­nė­mis, ku­rie sau­go­jo mer­ gai­tę tiek lai­ko, ga­liu nu­si­ra­min­ti. Mes pa­si­kal­ba­me, pa­si­guo­džia­me ir tam­pa ra­miau“, – sa­kė mi­tin­go da­ly­vė Zi­ta. Ša­lia jos sto­vė­ju­si El­vy­ra Ku­čins­ kie­nė dėl Gar­lia­vos įvy­kių plū­do val­džią ir tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nus. „Po­li­ci­nin­kai ma­ne tam­pė už ran­kų, ne­tgi bu­vo suė­mę po tų įvy­kių Gar­lia­vo­je, o jūs dar ma­nęs klau­sia­te, ko­dėl aš čia“, – sa­kė ki­ ta mi­tin­go da­ly­vė, ne­no­rė­ju­si at­

skleis­ti sa­vo var­do ir pa­var­dės, nes esą bi­jo po­li­ci­jos su­si­do­ro­ji­mo. Į pro­tes­to ak­ci­ją atė­ju­si Ja­ni­ na Ba­bi­čie­nė ne­slė­pė ap­mau­do dėl šiuo me­tu Lie­tu­vo­je vyks­tan­čių da­ ly­kų. „Per­gy­ve­nau vie­ną ka­rą, ma­ čiau Sau­sio 13-osios įvy­kius, bet taip bai­su ne­bu­vo, kaip Klo­nio gat­ vė­je ge­gu­žės 17 die­ną, – sa­kė J.Ba­ bi­čie­nė. – Mes no­ri­me pa­ma­ty­ti mer­gai­tę, įsi­ti­kin­ti, kad jai vis­kas ge­rai, jos nie­kas ne­skriau­džia.“ Nors kau­nie­čiai bu­vo kvie­čia­mi at­si­neš­ti juo­dus skė­čius, Ri­man­tas Du­ka­vi­čius atė­jo ne­ši­nas Lie­tu­vos vė­lia­va. „Kiek ga­li­ma ken­tė­ti, taip tęs­tis ne­be­ga­li. Val­džia iš mū­sų ty­ čio­ja­si. Jei­gu gy­ven­tu­me bet ku­rio­je ki­to­je vals­ty­bė­je, jau se­niai Sei­mas bū­tų nu­vers­tas“, – sakė vy­ras.


3

Trečiadienis, liepos 18, 2012

Miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Pri­va­tus dar­že­lis – už mi­li­jo­ną?

„„Būk­lė: pa­sta­tui bū­ti­nas ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas.

Sa­vi­val­dy­bė ieš­ko vers­li­nin­kų, ku­rie in­ ves­tuo­tų į S.Žu­kaus­ko g. 31 nu­me­riu pa­žy­ mė­tą pa­sta­tą ir čia įkur­tų vai­kų dar­že­lį. Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

Trūks­ta ir vie­tų, ir pi­ni­gų

S.Žu­kaus­ko gat­vė­je prieš 15 me­tų vei­kė vai­kų dar­že­lis, o vė­liau šio­ se pa­tal­po­se bu­vo įsi­kū­ru­si Pi­lė­nų pa­grin­di­nė mo­kyk­la. Pra­dė­jus ma­ žė­ti vai­kų, pa­tal­pos ati­duo­tos sa­vi­ val­dy­bės Tur­to sky­riui. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­da­li­niai pra­ne­šė, kad jiems šios pa­tal­pos ne­rei­ka­lin­gos, to­dėl bu­vo nu­spręs­ta at­gai­vin­ti bu­vu­sią sta­ti­ nio pa­skir­tį – jį ka­pi­ta­liš­kai su­re­ mon­tuo­ti ir įsteig­ti dar­že­lį-lop­še­lį, nes Ei­gu­lių se­niū­ni­jo­je trūks­ta vie­ tų vals­ty­bi­niuo­se dar­že­liuo­se. Val­di­nin­kai tei­gia, kad dėl lė­šų trū­ku­mo ne­ga­li re­mon­tuo­ti dar­ že­lio pa­tal­pų, to­dėl ti­ki­si, kad tai už juos pa­da­rys vers­li­nin­kai.

Būk­lė ap­gai­lė­ti­na

„Skai­čia­vo­me, kiek rei­kė­tų lė­šų, no­rint su­tvar­ky­ti dar­že­lį, – ma­ žiau­siai 1 mln. li­tų. Sto­gas kiau­ ras, to­dėl vi­sur bė­ga van­duo, lan­ gai se­ni. Be to, bū­ti­na ap­šil­tin­ti

Dar­že­lių trū­ku­ mas jau­čia­mas ne tik Ei­gu­lių se­niū­ ni­jo­je, bet ir vi­sa­ me mies­te.

vi­sas sie­nas. Ir tai tik pra­džia, yra dar dau­giau dar­bų, ku­riuos bū­ti­na at­lik­ti“, – apie pra­stą pa­sta­to būk­lę pa­sa­ko­jo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ ci­jos di­rek­to­rius Dai­nius Rat­ke­lis.

Jis pa­t i­k i­n o, kad nei šie­m et, nei ar­ti­miau­siu me­tu sa­vi­val­dy­ bė bū­tų ne­pa­jė­gi ras­ti to­kių pi­ni­ gų, to­dėl bu­vo nu­spręs­ta ieš­ko­ti ki­tos išei­ties. „Ne­m a­n au, kad pa­tal­pas iš­ nuo­mo­ti vers­li­nin­kams – blo­gas su­ma­ny­mas. Jei­gu jie ten įsteigs dar­že­lį, nau­dą pa­jus mies­tie­čiai, nes at­si­ras dar vie­nas dar­že­lis, kur tė­vai ga­lės ves­ti vai­kus“, – tei­gė di­rek­to­rius D.Rat­ke­lis. Iš­nuo­mo­ja­mų pa­tal­pų pra­di­nis nuo­mos dy­dis už 1 kv. m per mė­ ne­sį – trys li­tai (be PVM). Vers­ li­n in­kams siū­l o­m a iš­s i­n uo­m o­ ti 1203,67 kv. m plo­to pa­tal­pas. Pa­raiš­kas iki lie­pos 23 d. da­ly­ vau­ti kon­kur­se prii­ma Sa­vi­val­ dy­b ės tur­to nuo­m os kon­k ur­so ko­mi­si­ja. Ei­lė­je lau­kia 1,5 tūkst. vaikų

Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir ug­dy­ mo sky­riaus Ne­for­ma­lio­jo švie­ ti­mo po­sky­rio ve­dė­ja Vi­da Ku­ čiaus­kie­nė in­for­ma­vo, kad Kau­ne lop­še­lių-dar­že­lių yra 68, o vai­kų dar­že­lių – 14. „Dar­že­lių trū­ku­mas jau­čia­mas ne tik Ei­gu­lių se­niū­ni­jo­je, bet ir vi­sa­me mies­te. Ei­gu­lių mik­ro­ra­ jo­nas ga­na grei­tai sens­ta, ma­žė­ja vai­kų, bet čia vei­kia du pri­va­tūs dar­že­liai, ku­rie nė­ra už­pil­dy­ti“, – tei­gė V.Ku­čiaus­kie­nė. Jos tei­gi­mu, ei­lė Kau­no mies­te yra ga­na il­ga, bet dau­giau­sia lau­ kian­čių­jų yra Ši­lai­niuo­se. „Kau­ne ei­lė­se vie­tos dar­že­ly­je lau­kia apie 1,5 tūkst. žmo­nių. Šį są­ra­šą rei­kė­tų ko­re­guo­ti, nes da­ lis vai­kų jau lan­ko dar­že­lius“, – pa­sa­ko­jo poskyrio vedėja V.Ku­ čiaus­kie­nė. Ve­dė­ja pri­mi­nė, kad la­bai daž­ nai pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai vai­kas lan­ko dar­ž e­l į, ta­č iau tė­vai ne­ pra­šo jo iš­brauk­ti iš są­ra­šo, nes vis dar lau­kia sa­vo ei­lės į no­ri­mą ug­dy­mo įstai­gą.

„„Si­tua­ci­ja: šiuo me­tu Kau­ne vai­kų dar­že­liuo­se sa­vo ei­lės lau­kia apie 1,5 tūkst. vai­kų.

Artūro Morozovo nuotr.

„„Liūd­na: aiš­kė­ja, kad spau­di­mas ir šan­ta­žas – kon­cer­no „MG Bal­tic“

pre­zi­den­to D.Moc­kaus, ne­su­si­mo­kan­čio sko­los, įpras­ti me­to­dai.Šarūno Mažeikos (BFL) nuotr.

„MG Bal­tic“ ne­su­ge­ba at­si­skai­ty­ti su Ūkio ban­ku Re­mian­tis fak­tais ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, kad kon­cer­nas „MG Bal­ tic“ ne­mo­kus ir ne­su­ge­ba at­si­ skai­ty­ti su Ūkio ban­ku.

Nuo 2007 m., kai su bu­vu­sio Ūkio ban­ko ste­bė­to­jų ta­ry­bos pir­mi­ nin­ko Liu­tau­ro Va­ra­na­vi­čiaus pa­gal­ba ga­vo 46 mln. li­tų kre­di­ tą Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir plėt­ros cent­ro var­du, kon­cer­nas „MG Bal­tic“ už­sta­tė sa­vo tur­tą – 12 ha že­mės. Prak­tiš­kai šiuo kre­di­tu kon­ cer­n as bu­vo iš­gel­b ė­tas nuo bank­ro­to. Vis dėl­to pa­sko­los ga­vė­jai ne­ su­ge­bė­jo su­mo­kė­ti nei 5 mln. li­ tų pa­lū­ka­nų, nei 2 mln. li­tų dels­ pi­ni­gių. Už tai Ūkio ban­kas pe­rė­mė iš jų už­sta­ty­tą že­mę, bet jo dar­ buo­to­jai su­si­dū­rė su šan­ta­žu ir spau­di­mu, o ban­ko sa­vi­nin­kai su­lau­kė pa­ties „MG Bal­tic“ pre­ zi­den­to Da­riaus Moc­kaus gra­si­ ni­mų. KD inf.

Komentaras

Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas Ūkio ban­ko ak­ci­n in­kas

M

an at­ro­do, kad ši­tie vy­ ru­kai įsi­vaiz­duo­ja, jog jie yra Lie­tu­vos ka­ra­liai ir jiems ga­li­ma elg­tis su vers­li­nin­kais ir jų tur­tu taip, kaip su vals­ty­bės pa­rei­g ū­nais ir vals­ty­bės tur­tu. Ne­ma­nau, kad tai, kas pa­vyks­ ta su vals­t y­b ės nuo­sa­v y­be, jiems pa­vyks su pri­va­čiu tur­tu. Anks­čiau gal­vo­jau: keis­ta, ko­dėl jų veik­lo­je at­si­ ran­da la­vo­nų – tas pa­si­ko­rė, tas nu­si­ šo­vė, tas bu­vo nu­nuo­dy­tas, ano žmo­ na nu­kri­to nuo laip­tų. Bet da­bar man ta­po aiš­ku, kad čia na­tū­ra­lūs pro­ce­ sai jų veik­lo­je – psi­chiš­kai ne­svei­kų žmo­nių ne­svei­kos am­bi­ci­jos.


4

trečiadienis, liepos 18, 2012

miestas kaunodiena.lt/naujienos/miestas

Prie dau­gia­bu­čio – bio­tua­le­tas „Se­nai gy­ve­nu Kau­ne, bet to­kio vaiz­ do dar ne­ma­čiau – mie­ga­ma­ja­me ra­jo­ne, tarp dau­gia­bu­čių, sto­vi bio­tua­le­tas“, – ste­ bė­jo­si į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nu­si kau­nie­tė Tat­ja­na. Vi­li­ja Žu­kai­ty­tė

v.zukaityte@kaunodiena.lt

„„Kalėjimas: G.Pet­ri­kui skir­ta de­vy­ne­rių me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­

mė, ku­ri skai­čiuo­ja­ma nuo 2009-ųjų lie­pos 27 d. 

Šarūno Mažeikos (BFL) nuotr.

Teismas sustabdė G.Pet­ri­ko kelią į lais­vę Nu­teis­tas bu­vęs EBSW pre­zi­den­ tas Gin­ta­ras Pet­ri­kas ne­ga­li bū­ ti lyg­ti­nai pa­leis­tas į lais­vę. Taip va­kar nu­spren­dė Kau­no apy­gar­ dos teis­mas, ku­rio nu­tar­tis yra ga­ lu­ti­nė.

Anks­čiau to­kį pa­tį spren­di­mą bu­vo priė­męs Kai­šia­do­rių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas, ku­ris at­me­tė Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mų at­ vi­ro­sios ko­lo­ni­jos ad­mi­nist­ra­ci­ jos tei­ki­mą dėl G.Pet­ri­ko lyg­ti­nio pa­lei­di­mo. Pa­sak Kau­no apy­gar­dos teis­mo pra­ne­ši­mo, tei­sė­jų ko­le­gi­ja at­si­ žvel­gė į vi­sas ap­lin­ky­bes, nu­si­ kals­ta­mų vei­kų pa­vo­jin­gu­mą ir po­bū­dį, nu­teis­to­jo as­me­ny­bę, jo el­ge­sį per vi­są baus­mės at­li­ki­mo lai­ką ir neat­lik­tos baus­mės da­ lį bei pa­da­rė iš­va­dą, kad pa­leis­ ti G.Pet­ri­ką iš pa­tai­sos na­mų nė­ ra ob­jek­ty­vaus pa­grin­do, nes ta­da ne­bū­tų įgy­ven­din­ta baus­mės pa­ skir­tis ir bū­tų pa­žeis­ti baus­mės in­di­vi­dua­li­za­vi­mo ir tei­sin­gu­mo prin­ci­pai.

Šie­met ba­lan­dį Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mai-at­vi­ro­ji ko­lo­ni­ ja krei­pė­si į Kai­šia­do­rių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą su tei­ki­mu dėl G.Pet­ri­ko lyg­ti­nio pa­lei­di­mo iš pa­tai­sos įstai­gos. Kai­šia­do­rių ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas šį tei­ki­mą at­me­tė. Nu­ teis­ta­sis skun­dė šią nu­tar­tį Kau­ no apy­gar­dos teis­mui ir pra­šė tei­ki­mą dėl jo lyg­ti­nio pa­lei­di­mo ten­kin­ti, mo­ty­vuo­da­mas jau at­ lik­ta baus­mės da­li­mi, tei­gia­ma psi­cho­lo­go iš­va­da ir pa­tai­sos na­ muo­se gau­tais pa­ska­ti­ni­mais. Nuo lie­pos 1 d. Lie­tu­vo­je įsiga­ lio­ja nau­ja nu­teis­tų­jų pa­lei­di­mo į lais­vę tvar­ka – nuo šiol, ar pa­leis­ti nu­teis­tą­jį į lais­vę, svars­to spe­cia­ lios ko­mi­si­jos, į ku­rių su­dė­tį įei­na ir vi­suo­me­nės at­sto­vai. Ko­mi­si­jos priim­tą spren­di­mą dar tu­ri pa­tvir­ tin­ti teis­mas. G.Pet­ri­ko lyg­ti­nio pa­lei­di­mo klau­si­mas bu­vo svars­ to­mas ga­lio­jant se­na­jai tvar­kai – įka­li­ni­mo įstai­gos ad­mi­nist­ra­ci­jai siun­čiant tei­ki­mą teis­mui. KD, BNS inf. shop online at lindex.com

s a m i v Išparda

50% oms laida vis o u n a m ėms! papildo imo prek išpardav

6 šausko g. olas”, B ar e – p/c “M 2.07.18 -22 ėj uv ot x” pardu lioja 201 Tik “Linde A kcija ga

6 a, Kauna

s

Bio­tua­le­tas Fre­do­je, Vin­čų gat­vė­ je, tarp 1-ojo ir 3-io­jo gy­ve­na­mų­jų na­mų, pa­ste­bė­tas praė­ju­sią sa­vai­tę. „Dau­ge­lis kai­my­nų nu­ste­bo, kai jis čia at­si­ra­do“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris. Ji pa­ti ne­gy­ve­na Fre­do­je, ta­čiau nuo­lat lan­ko ten gy­ve­nan­čius tė­ vus. „Nuo ka­da mie­ga­ma­ja­me ra­ jo­ne pri­rei­kė bio­tua­le­to? Ne­gi sa­ vi­val­dy­bė tu­ri tiek daug pi­ni­gų, kad

juos sta­to, kur pa­puo­la?“ – ste­bė­ jo­si pa­šne­ko­vė. Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus ve­ dė­jas Aloy­zas Pa­kal­niš­kis tei­gia, kad Vin­čų gat­vė­je yra ga­li­nė vie­ šo­jo trans­por­to sto­te­lė, kur au­to­ bu­sai ap­si­su­ka ir grįž­ta at­gal į au­ to­bu­sų par­ką, to­dėl ten pri­va­lo bū­ti tua­le­tas. „Pa­gal su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro įsa­ ky­mą ga­li­nė­se vie­šo­jo trans­por­ to sto­te­lė­se pri­va­lo bū­ti tua­le­tas. Sa­vi­val­dy­bės pri­va­lo už­tik­rin­ti šią

tvar­ką“, – ar­gu­men­ta­vo sky­riaus ve­dė­jas. Jis svars­tė, kad gal­būt bio­tua­le­tas, ku­ris anks­čiau sto­vė­jo ki­to­je vie­to­je, bu­vo per­sta­ty­tas ar­čiau na­mo, to­dėl žmo­nės nu­ste­bo jį iš­vy­dę. „Jei žmo­nės prieš­ta­rau­ja, ga­li­ma tua­le­tą pa­sta­ty­ti ki­tur. Jei­gu tua­ le­tas tin­ka­mai pri­žiū­ri­mas, ne­ma­ nau, kad gy­ven­to­jams tu­rė­tų kel­ ti kaž­ko­kių ne­pa­to­gu­mų“, – sa­kė A.Pa­kal­niš­kis. Sa­vi­val­dy­bė pir­muo­sius tris bio­ tua­le­tus mies­to ga­li­nė­se vie­šo­jo trans­por­to sto­te­lė­se pa­sta­tė prieš ke­lis mė­ne­sius ir ža­da pa­sta­ty­ti dar dvy­li­ka. „Se­no­sio­se au­to­bu­sų ga­li­nė­se sto­te­lė­se dar yra li­kę dvy­li­ka gelž­ be­to­ni­nių tua­le­tų, ku­rie vi­siš­kai nea­ti­tin­ka hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mų. Vie­toj jų pla­nuo­ja­me pa­sta­ty­ti bio­ tua­le­tus“, – sa­kė ve­dė­jas.

„„Vaiz­das: Vin­čų gat­vės gy­ven­to­jus nu­ste­bi­no kie­me at­si­ra­du­si tua­le­to bū­de­lė – pa­si­ro­do, ji skir­ta au­to­bu­

sų vai­ruo­to­jams. 

Tomo Raginos nuotr.

Se­ni ra­dia­to­riai gra­si­na pa­vo­jais Dau­ge­lis dau­gia­bu­čių Kau­ne skai­ čiuo­ja ne vie­ną de­šim­tį me­tų, to­ dėl ti­kė­ti­na, kad ir jų bu­tuo­se su­ mon­tuo­ti ra­dia­to­riai – jau ne pir­ mos jau­nys­tės. O tai, anot spe­cia­ lis­tų, ga­li kel­ti pa­vo­jų.

Dau­gia­bu­čių ad­mi­nist­ra­to­riai įspė­ ja, kad pra­si­dė­jus šil­dy­mo se­zo­nui pa­se­nę ra­dia­to­riai ga­li neat­lik­ti sa­ vo funk­ci­jos, to­dėl pa­ta­ria jų kei­ti­ mu su­si­rū­pin­ti jau da­bar. Pra­si­dė­jus šil­dy­mo se­zo­nui ir prieš jo pra­džią šių dar­bų at­lik­ti ne­ga­li­ma, nes vi­si pla­ni­niai dar­bai šil­dy­mo sis­te­mo­se tu­ri bū­ti at­lik­ti prieš tai. „Pas­te­bė­jus, kad ra­dia­to­rius aki­ vaiz­džiai pa­žeis­tas ko­ro­zi­jos, ar net ma­toma, kad jis „iš­si­pū­tęs“, rei­kė­ tų kuo sku­biau su­si­siek­ti ir pa­si­ kon­sul­tuo­ti su na­mo va­dy­bi­nin­ku ar na­mo ši­lu­mos ūkį pri­žiū­rin­ čiu spe­cia­lis­tu. Šie po­žy­miai ro­ do, kad šil­dy­mo prie­tai­sas ga­li bū­ ti ava­ri­nės būk­lės ir ne­be­tin­ka­mas to­liau eksp­loa­tuo­ti. Ti­kė­ti­na, kad toks ra­dia­to­rius ga­li ne­beat­lai­ky­ti ki­to šil­dy­mo se­zo­no, ar­ba iš­krės­ti pik­tą po­kštą – tap­ti ne­san­da­rus ir van­duo už­lies kai­my­nus“, – sa­ko bend­ro­vės „Ma­no būs­tas“ Kau­no re­gio­no va­do­vės pa­va­duo­to­jas Ar­ tū­ras Bal­čiū­nai­tis. Įmo­nės spe­cia­lis­tai taip pat ak­ cen­tuo­ja: jei dau­gia­bu­čio ra­dia­to­ rius skar­di­nis ir ne­keis­tas nuo na­ mo pa­sta­ty­mo (apie 30–40 me­tų), jį bū­ti­na at­nau­jin­ti.

Prieš kei­čiant ra­dia­to­rius, pri­va­ lu pa­reng­ti šil­dy­mo prie­tai­sų kei­ ti­mo pro­jek­tą. Juo pa­si­rū­pins šil­ dy­mo prie­tai­sų pro­jek­tų ren­gi­mo pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės. Pro­ jek­tas rei­ka­lin­gas tam, kad ne­bū­tų pa­žei­džia­mi pa­sta­to šil­dy­mo sis­te­ mos pro­jek­ti­niai spren­di­niai ir bū­tų nu­sta­ty­tos nau­jų ra­dia­to­rių ga­lios. Tai pri­klau­so nuo dau­ge­lio veiks­ nių – ku­ria­me aukš­te bu­tas, ar jis ri­bo­ja­si su lau­ko sie­na ir t.t. „Šil­dy­m o prie­tai­s ų kei­t i­m o pro­jek­t ą gy­ven­to­jai tu­r i su­d e­ rin­ti su pa­sta­to šil­dy­mo sis­te­mų pri­žiū­rė­to­ju – jis ver­ti­na, ar pro­ jek­tas ati­tin­ka pa­sta­to sis­te­mos pro­jek­ti­nius spren­di­nius, ir rū­ pi­na­si, kad bū­tų už­tik­rin­tas to­ ly­gus ši­lu­mos pa­si­skirs­ty­mas“,

– ak­cen­tuo­ja A.Bal­čiū­nai­tis. Šil­ dy­mo prie­tai­sų pa­kei­ti­mu pa­si­rū­ pins na­mą ap­tar­nau­jan­ti bend­ro­ vė. Pas­ta­to pri­žiū­rė­to­jas taip pat pa­tars ir at­sa­kys į iš­ki­lu­sius klau­ si­mus, re­ko­men­duos, kas ga­lė­tų at­lik­ti šil­dy­mo prie­tai­sų kei­ti­mo pro­jek­tą, in­for­muos, kas pri­žiū­ ri na­mo šil­dy­mo sis­te­mą. Na­mą ad­mi­nist­ruo­jan­ti bend­ro­vė kvie­ čia su­si­siek­ti su sa­vo na­mo prie­ žiū­ros va­dy­bi­nin­ku – jis at­sa­kys į vi­sus klau­si­mus. Gy­ven­to­jai, no­rin­tys pa­si­do­mė­ti se­nų ra­dia­to­rių kei­ti­mo ga­li­my­bė­ mis ir gau­ti ki­tos su tuo su­si­ju­sios in­for­ma­ci­jos, tu­rė­tų kreip­tis vi­ są pa­rą vei­kian­čiu te­le­fo­nu 8 700 55 966. KD inf.

„„Ši­lu­ma: spe­cia­lis­tai pa­ta­ria da­bar pa­si­keis­ti se­nus ra­dia­to­rius, nes jie

ga­li neat­lai­ky­ti ki­to šil­dy­mo se­zo­no.

Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.


5

TRečiADIENIS, liepos 18, 2012

lietuva kaunodiena.lt/naujienos/lietuva

„Ža­lie­siems“ gre­sia bau­da Jus­ti­nas Ar­gus­tas Ne tik ne­su­rin­ko parašų, bet ir pra­d an­g i­n o pusę tūkstan­č io pa­r ašų rin­k i­m o lapų. Taip pa­ sielgę Li­no Bal­sio va­do­vau­ja­mi „ža­lie­ji“ ga­li su­lauk­ti tūkstan­ti­ nių baudų. Li­ko sa­vaitė

„„Įkai­tai: lie­tu­vių ir lenkų san­ty­kius daž­nai kont­ro­liuo­ja ne po­li­ti­kai, bet ste­reo­ti­pai. 

And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Lie­tu­vis len­kui – vis dar vals­tie­tis

Va­kar pri­sta­ty­tas spe­cia­lus ty­ri­mas tik pa­ tvir­ti­no se­nai ži­nomą tiesą: lie­tu­viai ir Lie­ tu­vos len­kai neišbrenda iš ste­reo­tipų. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Ša­lia gy­ven­ti ne­no­ri

Lie­tu­vių ir mūsų ša­ly­je gy­ve­nan­ čių lenkų san­ty­kiai – ne to­kie blo­gi, ta­čiau koją ki­ša ne be po­li­tikų kal­ tės su­si­for­mavę prie­ta­rai ir ste­reo­ ti­pai. Ne­se­niai at­lik­tas spe­cia­lus Lie­tu­vos lenkų ir Len­ki­jos įvaizd­žio Lie­tu­vos vi­suo­menė­je ty­ri­mas tai tik pa­tvir­ti­na. Lie­tu­vos so­cia­li­nių ty­rimų cent­ ro moks­li­nin­kai be­veik po va­landą šnekė­jo­si su de­šim­ti­mis Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čių lenkų – darė pa­gi­lin­tus struktū­ruo­tus in­ter­viu. Ty­ri­mo iš­ va­dos nė kiek ne­ste­bi­na. „Dau­gu­ ma Lie­tu­vos lenkų ta­pa­ti­na­si su Lie­tu­va ir kur kas re­čiau su Len­ki­ ja, Bal­ti­jos re­gio­nu ir Eu­ro­pa. Per 10 metų šios nuo­sta­tos ne­pa­ki­to“, – tai tik vie­na ty­ri­mo iš­vadų. Ta­čiau lie­tu­vių nuo­monė apie len­ kus la­biau nei­gia­ma. Į vald­žią at­ėjus de­ši­nie­siems lie­tu­vių nuo­monė apie len­kus tik blogė­jo. Be­veik 7 pro­c. lie­ tu­vių 2006-ai­siais ne­norė­jo gy­ven­ti lenkų kai­my­nystė­je. Da­bar šis skai­ čius, pa­sak tyrėjų, sie­kia jau 13 pro­c. Bent 58 pro­c. lie­tu­vių tei­gia, kad su len­kais ne­bend­rau­ja. Lai­ko skun­dikų tau­ta

„Len­kas yra po­nas ir pa­kėlęs no­ sį“, „len­kas yra pi­jo­kas, tin­gi­nys, gal su­ktas“, „visų Lie­tu­vos bėdų kal­ti­nin­kas – Jo­gai­la“, „len­kas yra ka­ta­li­kas, tai kaž­kaip lai­ko­si de­šimt įsa­kymų...“, „len­kai yra skun­di­kai,

skund­žia­si Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai, vi­sur skund­žia­si, kad pa­žeid­žia­mos tei­ sės“; „len­kai sa­ko „Wil­no nas­ze“, o, ma­tyt, lie­tu­viai bi­jo, kad jie at­ ims tą „Wil­no“, – štai to­kius ste­ reo­ti­pus, pa­pli­tu­sius tarp lie­tu­vių, tyrė­jams var­di­jo Lie­tu­vos len­kai. Tie­sa, lie­tu­viai len­kus taip pat lai­ko ir at­vi­rais, ir darbš­čiais, ir drąses­niais, kai rei­kia už sa­ve pa­ ko­vo­ti. Tarp lie­tu­vių pa­pli­tu­sius ste­reo­ti­pus, is­to­ri­nius prie­ta­rus ap­klaus­ti len­kai, anot tyrėjų, nu­ rodė itin tiks­liai. Apk­laus­tie­ji api­būdi­no ir lie­ tu­vius. La­biau­siai pa­plitęs at­sa­ ky­mas apie lie­tuvį – „vals­tie­tis“. Lie­tu­viai lenkų api­būdi­na­mi vi­ saip: „už­sis­pyrę bend­ra­pi­lie­čiai, ku­rių ne­įma­no­ma per­kalbė­ti, įti­ kin­ti ir pan.“. „Lie­tu­viai to­kie už­sis­pyrę, bu­ kai už­sis­pyrę... kaip že­mai­čiai. Pro­vin­cia­lu­mas, tok­sai lie­tu­viš­kas pro­vin­cia­lu­mas gal yra. Kad bi­jo išei­ti į ko­kius nors pla­tes­nius van­ de­nis, sa­vo ši­tam dar­že tik krapš­ to­si ir bi­jo pa­kelt galvą“, – klišė­mis kalbė­jo vie­na ap­klaustųjų. Kir­čiai ži­niask­lai­dai

Tyrė­jai iš­va­do­se pa­brėžia, kad as­ me­ni­niu ly­giu žmo­giš­kie­ji Lie­tu­vos lenkų ir lie­tu­vių san­ty­kiai su­vo­ kia­mi kaip ga­na ge­ri: ar­ti­mi, šil­ti, drau­giš­ki. Ta­čiau na­cio­na­li­niu ly­ giu kai­mynų san­ty­kiai su­vo­kia­mi per po­li­ti­kos pri­zmę. „Jau­čia­ma lenkų disk­ri­mi­na­ci­ ja dėl gim­to­sios kal­bos, įsi­dar­bi­ni­

mo, pa­vard­žių ir vie­to­vard­žių ra­šy­ mo lenkų kal­ba, žemės grąži­ni­mo ir veik­los fi­nan­sa­vi­mo“, – ty­ri­mo iš­va­do­se tei­gia Lie­tu­vos so­cia­li­nių ty­rimų cent­ro moks­li­nin­kai. Jie pri­du­ria, kad Len­ki­jos ir Lie­ tu­vos vals­ty­bių bend­ra­dar­bia­ vimą le­mia neiš­ven­gia­ma kai­my­ nystė, bend­ra is­to­rinė pa­tir­tis ir jos veikė­jai. Bet taip pat Len­ki­jos pa­trauk­lu­mas ap­si­pir­ki­mo, tu­riz­ mo, eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­ mo ir švie­ti­mo sri­ty­se. Moks­li­nin­kai da­ro iš­vadą, kad san­ty­kiai su Lie­tu­vos len­kais pa­ gerėtų, jei pa­si­keistų val­dan­čio­ji dau­gu­ma. Bent tai įvar­di­ja­ma kaip „bend­ra­d ar­b ia­v i­m o veiks­m in­ gumą“ ga­lin­tys lem­ti veiks­niai. Padėtį keis­ti, anot tyrėjų, galė­ tų ir „neiš­ven­gia­mos kai­my­nystės su­vo­ki­mas, įsik­lau­sy­mas į tau­ti­nių ma­žumų pro­ble­mas bei sie­kius ir jų pa­lai­ky­mas“. Tyrė­jai ne­pra­lei­do pro­gos pa­ mo­ky­ti ir ži­niask­lai­dos: „Ji galėtų pa­dėti at­si­kra­ty­ti esamų ir ne­kur­ti naujų ste­reo­tipų apie tau­ti­nes ma­ žu­mas. Kol kas abe­jo­ja­ma ži­niask­ lai­do­je pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos ob­ jek­ty­vu­mu.“ Ta­čiau vis­o to prie­žastis, nu­ro­ dyta iš­vadų pa­bai­go­je, – neišp­ru­ simas.

58 pro­c.

lie­tu­vių tei­gia, kad su len­kais ne­bend­rau­ja.

Kur din­go be­veik 500 re­fe­ren­ du­mo ini­cia­ty­vai pa­rem­ti skir­ tų pa­rašų rin­ki­mo lapų? Riš­liai į šį klau­simą kol kas ne­ga­li at­sa­ky­ ti nei pa­ra­šus rinkę L.Bal­sio „ža­ lie­ji“, nei rin­kimų prie­vaiz­dai. Vy­riau­sio­ji rin­kimų ko­mi­si­ ja (VRK), ko­vo pa­bai­go­je „ža­lie­ siems“ iš­da­vu­si 5 tūkst. lapų gy­ ven­tojų pa­ra­šams rink­ti, da­lies jų ne­su­laukė li­gi šiol. O VRK va­ do­vau­jan­čio Ze­no­no Vai­gaus­ko kant­rybė jau sen­ka: rin­kimų pri­ žiūrė­to­jai lauks dar sa­vaitę. Jei la­ pai per tą laiką ne­bus grąžin­ti, „ža­liuo­sius“ baus. „Mes dar su jais drau­gau­ja­me. Lin­ki­me jiems, kad grąžintų. To­ kių da­lykų pa­si­tai­ko. Ta­čiau įsta­ ty­mas nu­ma­to, kad la­pus rei­kia grąžin­ti. Pa­lauk­sim dar ko­kią sa­ vaitėlę. Il­giau tik­rai ne“, – va­kar kalbė­jo Z.Vai­gaus­kas.

„Ką pa­da­ry­si...“

„Lapų ieš­ko­me. Ži­nau, kad yra at­ sa­ko­mybė. Jei žmonės, ku­rie pa­ėmė la­pus, neat­si­ras, ką pa­da­ry­si, už­sit­ rauk­si­me (baudą – red. pa­st.)“, – va­kar ra­miai kalbė­jo Ža­lio­sios po­ li­ti­kos ins­ti­tu­to pre­zi­den­tas L.Bal­ sys. Jis pa­sa­ko­jo, kad la­pus iš re­fe­ ren­du­mo or­ga­ni­za­to­rių ėmė vi­si, kas norė­jo. „Atė­jo sa­va­no­riai, pa­ si­rašė, kad pa­ėmė, ir išė­jo rink­ ti. Vie­nus iš jų ra­do­me, kitų – ne. Gal ato­sto­gau­ti iš­va­žia­vo, ar kas“, – dėstė L.Bal­sys. Koją esą pa­ki­šo tai, kad „ža­lie­ ji“ – ne par­tinė or­ga­ni­za­ci­ja, tad or­ga­ni­zuo­ti ir koor­di­nuo­ti pa­rašų rin­kimą jiems kur kas sun­kiau nei par­ti­joms. „Va­kar man, pa­vyzd­žiui, vie­nas žmo­gus at­nešė pen­kis la­ pus. Ar la­pai tuš­ti? La­bai įvai­riai: vie­ni už­pil­dy­ti vi­sai, ki­ti – per pu­ sę, tre­ti tuš­ti. Yra vi­saip“, – pa­sa­ ko­jo L.Bal­sys. Or­ga­ni­za­to­riai ti­ki­si, kad pa­rašų rin­kimų la­pus at­gau­ti pa­vyks. Lie­tu­vos ža­lio­sios po­li­ti­kos ins­ti­ tu­to ir Lie­tu­vos ža­liųjų sąjūdžio at­ sto­vai pa­rašų rin­kimo la­pus turė­jo pri­sta­ty­ti bir­že­lio 27 d., ta­čiau jiems pa­vy­ko su­rink­ti, kaip pa­tys skelbė, vos 45 tūkst. gy­ven­tojų pa­rašų.

Su­de­gi­na­mi ar­ba su­smul­ki­na­mi

Nuo 500 iki 2 tūkst. litų – to­kią baudą pra­ra­dus pa­rašų rin­kimų la­pus užt­rau­kia Ad­mi­nist­ra­ci­nių teisės pa­žei­dimų ko­dek­sas. Pa­rašų rin­ki­mo la­puo­se nu­ro­ do­mas rinkė­jo ad­re­sas, as­mens do­ku­men­to nu­me­ris ir ki­ti as­ me­ni­niai duo­me­nys. Negrą­ži­ nus lapų šie duo­me­nys ga­li būti pa­nau­do­ti vėliau. „Įsi­vaiz­duo­ ki­te, jei tie la­pai pa­tektų ko­mer­ cinės rek­la­mos fir­mai. Ar­ba ga­li kil­ti pa­gundų pa­var­des ir duo­ me­nis per­ra­šy­ti į ki­tus la­pus“, – kodėl la­pus rei­kia grąžin­ti, aiš­ki­ no Z.Vai­gaus­kas. Grąžin­ti neuž­pil­dy­ti re­fe­ren­ du­mo ini­cia­ty­vos pa­rašų rin­ki­mo la­pai yra su­nai­ki­na­mi – su­de­gi­ na­mi ar­ba su­smul­ki­na­mi.

„„Nesėkmė: L.Bal­sio va­do­vau­ja­mi

„ža­lie­ji“ ne tik ne­su­rin­ko rei­kia­ mo skai­čiaus pa­rašų, bet ir ga­li su­lauk­ti tūkstan­tinės bau­dos.To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Pa­si­telks už­sie­nio eks­per­tus Vy­riau­sybė pri­tarė dar­bo grupės pa­si­ūly­mams dėl So­vietų Sąjun­ gos oku­pa­ci­jos ža­los at­ly­gi­ni­mo.

Siū­lo­ma pa­si­telk­ti už­sie­nio eks­ per­tus, teik­ti ne­mo­kamą tei­sinę pa­galbą nu­kentė­ju­siems nuo SSRS oku­pa­ci­jos as­me­nims. Taip pat nu­ma­to­ma pa­reng­ti bai­giamąją SSRS oku­pa­cinės ža­los Lie­tu­ vo­je apim­ties stu­diją ir ją pub­li­ kuo­ti lie­tu­vių bei už­sie­nio kal­bo­ mis, Vil­niu­je su­reng­ti tarp­tau­tinį moks­lo at­stovų se­mi­narą Bal­ti­jos ša­lių so­vie­tinės oku­pa­ci­jos rai­dos ir pa­da­ri­nių te­ma, į jį pa­kvies­ti ir Ru­si­jos moks­li­nin­kus. To­lesnės dis­ku­si­jos, kaip bus įgy­ven­din­ti šie pa­si­ūly­mai, vyks pla­nuo­ja­mo­je su­da­ry­ti nuo­la­ tinė­je dar­bo grupė­je. „Rugsė­jo pra­džio­je grįši­me prie šio klau­si­ mo“, – ant­ra­dienį žur­na­lis­tams

sakė prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius. „Ma­nau, mes pri­va­lo­me turė­ ti ome­ny­je, kad šie klau­si­mai, jų spren­di­mas, de­ry­bos dėl jų, dis­ ku­si­jos dėl jų ga­li užt­ruk­ti ir il­ gesnį lai­ko­tarpį, tu­ri­me būti tam pa­si­ruošę“, – teigė jis. Dar­bo gru­pei bus leis­ta to­liau tęsti darbą. Mi­nistrų ka­bi­ne­tas ge­gužės pa­ bai­go­je nu­tarė su­da­ry­ti spe­cia­lią ko­mi­siją de­ry­binėms nuo­sta­toms ir veiksmų pla­nui pa­reng­ti, siek­ da­mas, kad būtų at­ly­gin­ta So­ vietų Sąjun­gos oku­pa­ci­jos pa­da­ ry­ta ža­la. Ru­si­ja kol kas at­si­sa­ko derė­tis dėl so­vietų oku­pa­ci­jos Lie­tu­vai pa­da­ry­tos ža­los at­ly­gi­ni­mo. Skai­čiuo­ja­ma, kad so­vietų oku­ pa­ci­jos ža­la Lie­tu­vai siekė apie 80 mlrd. litų. KD, BNS inf.


6

Trečiadienis, liepos 18, 2012

Nuomonės

Sa­vi­val­dy­bėms už­vers re­no­va­ci­jos naš­tą?

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

Ką duos pa­ta­ria­ma­sis re­fe­ren­du­mas?

Stasys Gudavičius

V

al­dan­t ie­ji, nors ir pa­ si­s a­kė prieš re­fe­ren­ du­mą dėl nau­jos ato­ mi­nės elekt­r i­nės sta­ ty­bų, vis dėl­to, re­g is, ne­si­bai­mi­ na vi­suo­ti­nio pi­lie­čių bal­sa­vi­mo šiuo klau­si­mu. Užuot vaikš­čio­jęs su­siė­męs už gal­vos ir lyg mant­ rą kar­to­jęs „va­je va­je, kas da­bar bus?“, prem­je­ras And­r ius Ku­bi­ lius kaip tik – ra­mus it bam­bu­k ų ap­si­ri­ju­si pan­da. Ko­dėl? Pir­miau­sia, pui­kiai su­vo­ kia­ma, kad Sei­mo bal­sų dau­gu­ ma pa­skelb­tas re­fe­ren­du­mas dėl bran­duo­l i­nės ener­ge­t i­kos tė­ra kon­sul­ta­ci­nis. Tai­gi, ne­tgi jei­gu vi­ suo­ti­nis bal­sa­vi­mas įvyks, net jei­ gu rin­kė­jai spa­lio vi­du­ry­je pa­kan­ ka­mai ak­ty­viai eis prie bal­sa­dė­ žių ir pa­si­sa­kys prieš nau­ją ato­mi­ nę elekt­ri­nę, tai dar ne­reiš­kia, kad

Pa­ta­ria­ma­sis re­fe­ren­ du­mas lie­ka pa­ta­ria­ma­ sis. Jo re­zul­ta­tai nė­ra įpa­rei­go­jan­tys Sei­mo, Vy­riau­sy­bės ir ki­tų val­ džios ins­ti­tu­ci­jų. į šį tau­tos pa­ta­ri­mą val­džia tu­rės bū­ti­nai at­si­žvelg­ti. Pa­ta­ria­ma­sis re­fe­ren­du­mas lie­ka pa­ta­r ia­ma­ sis. Jo re­zul­ta­tai nė­ra įpa­rei­go­jan­ tys Sei­mo, Vy­riau­sy­bės ir ki­tų val­ džios ins­ti­tu­ci­jų. Ga­vu­sios nei­gia­ mą rin­kė­jų at­sa­ky­mą dėl ato­mi­nės elekt­ri­nės val­dan­tie­ji (da­bar­ti­niai ar jau ki­ti, nau­jai iš­rink­ti šį ru­de­nį) vis tiek ga­lės tęs­ti šį pro­jek­tą. Ant­ra, re­fe­ren­du­mas ga­l i ir neį­ vyk­t i. To­k ia ti­k i­my­bė vi­sai ne­ men­ka. Pa­gal įsta­ty­mą kon­sul­ta­ ci­n is re­fe­ren­du­mas skel­bia­mas įvy­kęs, jei­gu ja­me da­ly­vau­ja ne ma­žiau kaip pu­sė vi­sų ša­ly­je įre­ gist­ruo­tų rin­kė­jų. Prak­ti­ka ro­do, kad Lie­tu­vos žmo­nės itin ne­no­riai ei­na į rin­ki­mus ir re­fe­ren­du­mus. Pu­sė į bal­sa­vi­mus fak­tiš­kai jau ne­ be­su­si­ren­ka, o jei bal­sa­vi­mo die­ ną dar ir oras ne­koks pa­si­tai­ko, tai var­gu ar ir treč­da­lio rin­kė­jų be­su­ lauk­si. To­dėl ga­li­ma spė­ti, kad lie­

tin­go­jo ru­dens se­zo­nu vyk­sian­tys Sei­mo rin­ki­mai ir re­fe­ren­du­mas dėl ato­mi­nės elekt­ri­nės ga­li bū­ti pa­skelb­tas neį­vy­kęs, nes rin­kė­jų ak­ty­vu­mas bus per men­kas. Bus gai­la iš­leis­tų pi­ni­gų. Skai­čiuo­ ja­ma, kad re­fe­ren­du­mo or­ga­ni­za­ vi­mas tą pa­čią die­ną kaip ir rin­ki­ mai vals­ty­bės biu­dže­tui kai­nuos iki 4 mln. li­tų. Tad ar mes ga­li­me sau leis­t i iš­švais­t y­t i mi­l i­jo­nus, nors re­zul­ta­tas ga­li bū­ti nu­li­nis? Ki­ta ver­tus, elekt­r i­nės sta­ty­ba nea­be­jo­ti­nai yra svar­bus tau­tos, vals­ty­bės ir vi­suo­me­nės gy­ve­ni­ mo klau­si­mas, ku­rį de­ra kel­ti vi­ sų pi­lie­čių re­fe­ren­du­mui. Ta­čiau tuo­met klau­si­mas toks – ka­da to­ kį „ato­mi­nį klau­si­mą“ de­ra kel­ti? Ar tuo­met, kai tik gims­ta idė­ja dėl nau­jos ato­mi­nės elekt­ri­nės? Ar tuo­met, kai su­si­ta­ria­ma dėl pro­jek­ to įgy­ven­di­ni­mo prin­ci­pų ir fi­nan­ sa­vi­mo? Ar tuo­met, kai pa­si­ren­gia­ ma pa­tį pro­jek­tą įgy­ven­din­ti? Juk kiek­vie­nas is­to­ri­jos tarps­nis tu­ri sa­vų ap­lin­ky­bių. An­tai prieš 4–5 me­tus da­bar opo­zi­ci­jo­je esan­ tys so­cial­de­mok­ra­tai vi­su smar­ku­ mu kal­bė­jo apie bū­ti­ny­bę sta­ty­ti ato­mi­nę elekt­ri­nę, nes tik ji už­tik­ rin­sian­ti Lie­tu­vos ener­ge­ti­nę ne­ prik­lau­so­my­bę. Bet da­bar opo­zi­ ci­ja prieš elekt­ri­nę sto­ja­si pies­tu, nes ne­va „ap­lin­ky­bės pa­si­kei­tė“. Nes įvy­ko Fu­ku­ši­mos AE katas­ trofa ir Vo­kie­ti­ja at­si­sa­kė ato­mi­nės ener­ge­ti­kos. Ir taip to­liau, ir pa­na­ šiai... Tai­gi, jei­gu re­fe­ren­du­mas dėl elekt­ri­nės atei­ties bū­tų bu­vęs su­ reng­tas prieš ke­le­rius me­tus, so­ cial­de­mok­ra­tai bū­tų bu­vę už ją. Da­bar jau prieš. O kaip bus dar po ke­le­rių me­tų? Ar tik ne­bus vėl už? Tur­būt to­dėl da­bar so­cial­de­mok­ ra­tai kiek su­tri­kę – Sei­mui pa­skel­ bus apie pa­ta­r ia­mą­jį re­fe­ren­du­ mą jie ne­b e­ž i­no, kaip agi­t uos žmo­nes: už ar prieš vi­suo­ti­niam bal­sa­vi­mui pa­teik­tą klau­si­mą. Be­je, de­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad ar­tė­jan­tis re­fe­ren­du­mas tu­ri vie­ną neįp­ras­tą ypa­ty­bę – pir­mą kar­tą per pa­sta­ruo­sius 22 ne­prik­lau­so­my­bės me­tus vi­suo­ti­niam bal­sa­vi­mui tei­ kia­mas klau­si­mas, į ku­rį jo ini­cia­to­ riai pa­gei­dau­tų nei­gia­mo at­sa­ky­ mo. Juk re­fe­ren­du­me rei­kės at­sa­ ky­ti, ar „pri­ta­riu, kad bū­tų sta­to­ma nau­ja ato­mi­nė elekt­ri­nė“. Ini­cia­to­ riai pa­si­sa­ko prieš, va­di­na­si, ra­gins žmo­nes at­sa­ky­ti neigiamai. Iki šiol vi­si re­fe­ren­du­mai bu­vo ren­g ia­m i ti­k in­t is tei­g ia­mo at­sa­ ky­mo. Žmo­nės jau pri­pra­to re­fe­ ren­du­muo­se bal­suo­ti už.

informacija:

302 250

Kasdienė prenumerata 1 mėn. – 26 (13*) Lt

ISSN 1392-7639 ©1992-2007 UAB „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius. Tel. (8 5) 262 4242.

„Kauno dienos“ Vyriausioji redaktorė Jūratė Kuzmickaitė Vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Arūnas Andriuškevičius – 302 252

MIESTO NAUJIENOS: Mantas Lapinskas – Vilija Žukaitytė – Saulius Tvirbutas – Virginija Skučaitė – Jurgita Šakienė –

Ma­nau, yra pliu­sas, kai at­sa­ko­my­bę pri­sii­ ma sa­vi­val­dy­bės, ku­ rios yra ar­ti žmo­nių, ga­li ge­riau pri­žiū­rė­ti, siek­da­mos įgy­ven­din­ ti pro­jek­tą.

Ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams, val­džia ėmė­si al­ter­na­ty­vaus dau­gia­bu­čių re­ no­va­ci­jos mo­de­lio ir sie­kia at­gai­vin­ti dar 2009 m. tu­rė­ju­sią pra­si­dė­ti mi­ li­jar­di­nės ver­tės re­no­va­ci­jos pro­gra­ mą. Šį­kart pa­gal nau­ją­jį mo­de­lį na­mų at­nau­ji­ni­mu už­siim­tų ne gy­ven­to­jai, o sa­vi­val­dy­bės. Prem­je­ras pri­pa­ži­no, kad tai, jog kiek­vie­nas gy­ven­to­jas sa­vo ini­cia­

mer­din­čią re­no­va­ci­jos pro­gra­mą. 

Vy­tau­to Liaudanskio nuo­tr.

ty­va tu­rė­jo pri­siim­ti įsi­pa­rei­go­ji­mų ban­kams, bu­vo anks­tes­nės pro­gra­ mos trū­ku­mas. „Aš ma­nau, yra pliu­ sas, kai at­sa­ko­my­bę pri­sii­ma sa­vi­val­ dy­bės, ku­rios yra ar­ti žmo­nių ir ga­li ge­riau pri­žiū­rė­ti, siek­da­mos įgy­ven­ din­ti pro­jek­tą“, – sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas. „Šis mo­de­lis bu­vo ren­gia­mas jau pa­sta­ruo­sius pu­sant­rų me­tų, ak­ty­ viai da­ly­vau­jant Vy­riau­sy­bės at­sto­ vams, Fi­nan­sų, Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ ri­jų at­sto­vams, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos žmo­nėms. Jo tiks­las – pa­siū­ly­ti al­ ter­na­ty­vų dau­gia­bu­čių na­mų re­no­ va­ci­jos prin­ci­pą. Vi­są rū­pes­tį ir naš­ tą pri­siim­tų sa­vi­val­dy­bė ar­ba jos to­kiam tiks­lui įkur­ta įmo­nė ar ad­mi­ nist­ra­vi­mo bend­ro­vė“, – sa­kė A.Ku­ bi­lius. Kai ku­rie eko­no­mis­tai dar 2009 m. per­spė­jo, kad Vy­riau­sy­bės re­

no­va­ci­jos pla­nas ne­bus veiks­min­ gas, žmo­nės, bi­jo­da­mi pa­pil­do­mų įsi­pa­rei­go­ji­mų, neims pa­sko­lų. Kai ku­rie kri­ti­kai pro­gra­mą bu­vo pa­va­ di­nę „pa­vyz­džiu, kaip to ne­rei­kia da­ry­ti“. Siū­lo­mam re­no­va­ci­jos mo­de­liui Vy­riau­sy­bė iš es­mės pri­ta­rė pir­ma­ die­nį. 24 mln. li­tų ver­tės pro­jek­tas bus iš­ban­do­mas Za­ra­suo­se, o jam pa­si­tvir­ti­nus, jis bū­tų tai­ko­mas ir ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se. Za­ra­suo­se ke­ ti­na­ma su­bsi­di­juo­ti 50 pro­c. na­mo at­nau­ji­ni­mo kai­nos, o ne 30 pro­c., nau­do­jant Ig­na­li­nos ato­mi­nės elekt­ ri­nės už­da­ry­mo fon­do lė­šas. Pla­nuo­ja­ma, kad pro­gra­ma bus įgy­ven­din­ta iki 2013-ųjų pa­bai­gos – nu­ma­to­ma at­nau­jin­ti 45 dau­gia­bu­ čius, ku­riuo­se su­nau­do­ja­ma la­bai daug ši­lu­mos energijos. KD, BNS inf.

Bal­ta­ru­si­jos KGB ku­ria nau­jas ver­si­jas

B

al­ta­ru­si­jos vals­ty­bės sau­gu­ mo ko­mi­te­to KGB at­sto­vas pa­reiš­kė, kad Lie­tu­vos žval­ gy­ba per ka­rį, išė­ju­sį į at­sar­ gą, mė­gi­no or­ga­ni­zuo­ti in­teg­ruo­tą ži­nių apie ša­lies prieš­lėk­tu­vi­nės gy­ ny­bos sis­te­mą ir ka­ri­nes oro pa­jė­gas ka­na­lą. „Per agen­tū­ri­nę ak­ci­ją Bal­ta­ru­si­ jos vals­ty­bės sau­gu­mo ko­mi­te­to dar­ buo­to­jai su įkal­čiais su­lai­kė Lie­tu­vos ka­ri­nės žval­gy­bos re­zi­den­tą pi­lie­tį F. Tuo pa­čiu lai­ku pa­gal slap­tų ži­nių per­da­vi­mo už­sie­nio spe­cia­lia­jai tar­ ny­bai fak­tą bu­vo su­lai­ky­ti as­me­nys, su ku­riais jis pa­lai­kė agen­tū­ri­nį ry­ šį“, – sa­kė KGB Ry­šių su vi­suo­me­

ne cent­ro vie­nas iš va­do­vų Ar­tu­ras Stre­chas. Jis pa­tiks­li­no, kad su­lai­ky­ta­sis – bu­vęs ka­rys. Iš Bal­ta­ru­si­jos gink­luo­ tų­jų pa­jė­gų išė­jęs į at­sar­gą 2002 m. jis iš­va­žia­vo nuo­lat gy­ven­ti į Lie­tu­vą ir, tu­rė­da­mas tokį lei­di­mą, drau­ge su šei­ma gy­ve­na Vil­niaus prie­mies­ty­je. „Iš Lie­tu­vos ka­ri­nės žval­gy­bos jis ga­vo už­duo­tį Bal­ta­ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­ je su­kur­ti agen­tų tink­lą, ga­lin­tį rink­ ti ži­nias apie Bal­ta­ru­si­jos ka­ri­nes oro pa­jė­gas ir prieš­lėk­tu­vi­nės gy­ny­bos ka­riuo­me­nę“, – sa­kė A.Stre­chas. „Ga­li­me sa­ky­ti, kad siek­da­mos įgy­ven­din­ti nu­si­kals­ta­mą su­ma­ny­ mą, jam, kaip re­zi­den­tui, Lie­tu­vos

302 230

242

Platinimo tarnyba: 302

Prenumeratos skyrius: 302

spe­cia­lio­sios tar­ny­bos su­tei­kė fi­nan­ si­nę pa­ra­mą ir taip pa­dė­jo mū­sų te­ ri­to­ri­jo­je or­ga­ni­zuo­ti ko­mer­ci­nį pro­ jek­tą“, – kal­bė­jo jis. Pa­sak A.Stre­cho, „vi­si šio pi­lie­ čio ir as­me­nų, su ku­riais jis pa­lai­kė agen­tū­ri­nius ry­šius, veik­los eta­pai bu­vo vi­siš­kai įro­dy­ti do­ku­men­tais“. Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ ri­ja praė­ju­sios sa­vai­tės Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bės ko­mi­te­to pra­ne­ši­mą apie Lie­tu­vos ka­ri­nės žval­gy­bos re­zi­den­ to su­lai­ky­mą pa­va­di­no in­si­nua­ci­jo­ mis ir pa­brė­žė, kad ofi­cia­lia­me KGB tink­la­la­py­je pa­skelb­ta in­for­ma­ci­ja nea­ti­tin­ka tik­ro­vės. KD, BNS inf.

244

3 mėn. – 69 (39*) Lt Tik šeštadienio prenumerata 1 mėn. – 9 (6*) Lt LIETUVA: 302 251 302 266 302 262 302 267 302 261

TEISĖTVARKA: Diana Krapavickaitė –

„„Pert­var­ka: ar­tė­jant rin­ki­mams, Vy­riau­sy­bė vėl ima­si ban­dy­mų gai­vin­ti

And­rius Ku­bi­lius:

reklamos skyrius:

E. paštas redakcija@kaunodiena.lt

„Kauno dienos“ redakcija Kęstučio g. 86, 44296 Kau­nas. Fak­sas 423 404.

J

ei dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja rū­ pin­tų­si sa­vi­val­dy­bės, ji bū­ tų pa­trauk­les­nė vie­tos gy­ven­ to­jams, įsi­ti­ki­nęs prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius. „Per tą lai­ką, kai įgy­ven­di­no­me pa­grin­di­nį mo­de­lį, pa­ma­tė­me, kad jo di­džiau­sias trū­ku­mas tas, jog jis re­mia­si in­di­vi­dua­liu žmo­nių ap­si­ spren­di­mu, rei­ka­lau­jan­čiu pri­siim­ ti ir kre­di­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus. Tai la­bai daž­nai tap­da­vo psi­cho­lo­giš­kai sun­kiai įvei­kia­mu bar­je­ru“, – in­ter­ viu Lie­tu­vos ra­di­jui sa­kė A.Ku­bi­lius.

Stasys Gudavičius –

(8 5) 219 1381

PASAULIS: Julijanas Gališanskis – (8 5) 219 1391 Valentinas Beržiūnas – (8 5) 219 1387 EKONOMIKA:

302 243

Jolita Žvirblytė –

(8 5) 219 1374

SPORTAS: Romas Poderys – 302 258 Marius Bagdonas – 302 259 Mantas Stankevičius – (8 5) 219 1383 Menas ir Pramogos: Enrika Striogaitė –

302 272

FOTOKORESPONDENTAI: Andrius Aleksandravičius – Artūras Morozovas – Tomas Ragina –

302 269 302 269 302 269

NAMAI: Vereta Rupeikaitė –

302 265

Sveikata: Marijana Jasaitienė –

302 263

Ratai: Arūnas Andriuškevičius –

302 260

TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė – (8 5) 279 1380

http://www.kaunodiena.lt * prenumeratos kaina laikraštį atsiimant redakcijoje

aukštyn žemyn: Marijana Jasaitienė – Darius Sėlenis – Laima Žemulienė –

302 263 302 276 (8 5) 219 1374

REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 302 234, 308 862, 308 863, 308 864, 302 230 reklama@kaunodiena.lt

Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Indeksas 0041. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 19 000.

ASMENINIAI SKELBIMAI: 302 231, 302 202, faksas 321 717 skelbimai@kaunodiena.lt SKELBIMŲ IR PRENUMERATOS SKYRIUS (Vytauto pr. 23) mob. 8 655 45 114 PLATINIMO TARNYBA: 302 242, 302 228 PRENUMERATOS SKYRIUS: 302 244


7

TrečiADIENIS, liepos 18, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn

–0,04 %

38 vietą

iš 141-os uži­ma Lie­tu­va pa­sau­lio ino­va­cijų in­dek­se.

–0,71 %

+0,65 %

kaunodiena.lt/naujienos/ekonomika

Ne­per­ka naujų ­ au­to­mo­bi­lių

Naujų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas per pus­ metį iš Bal­ti­jos ša­lių smu­ko vie­nin­telė­je Lie­tu­vo­je. Naujų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas Lie­tu­vo­je sausį–birželį, pa­ly­gin­ti su tuo pat lai­ku per­nai, su­men­ko 6,4 pro­c., iki 6202, Lat­vi­jo­je au­go 7,5 pro­c., iki 5462, o did­žiau­sia rin­ka iš­li­ko Es­ti­joje, kur par­ da­vi­mas šok­telė­jo 18,9 pro­c., iki 8923, kaip pa­skelbė Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­ min­tojų aso­cia­ci­ja (ACEA).

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3772 DB sva­ras ster­lingų 1 4,3878 JAV do­le­ris 1 2,8065 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7658 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9602 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,2662 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6200 Ru­si­jos rub­lis 100 8,6689 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8753

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

kiekis Santykis

De­ga­lų kai­nos pokytis

–0,0326 % –0,1115 % –0,6302 % –0,5895 % –0,0242 % +0,3923 % –0,0065 % +0,1710 % +0,0244 %

Lauks įro­dymų ir fi­nan­sa­vi­mo To­les­nis Ig­na­li­nos ato­minės elekt­rinės (AE) už­da­ry­mo fi­nan­sa­vi­mas – vo­kie­čių ran­ko­se. Lie­tu­va Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai (EK) iš­siuntė planą, kaip spręs elekt­rinės ku­ro kon­tei­ne­rių pro­blemą.

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,82

4,52

2,37

„Va­koil“

4,81

4,51

2,31

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta„Brent“ naf­ta89,04 dol. už 1 brl. 104,51 dol. už 1 brl.

Liepto galas

Ka­ro­lis Ur­bo­nas

Iš­siuntė veiksmų planą

Praė­ju­sią sa­vaitę Lie­tu­vo­je viešė­ ju­si Eu­ro­pos Par­la­men­to de­le­ga­ ci­ja per­spėjo, kad, iki lie­pos 17 d. ne­ra­dus su­ta­ri­mo, ES ga­li įšal­dy­ti Ig­na­li­nos AE už­da­ry­mo darbų fi­ nan­sa­vimą.

Žil­vi­nas Jurk­šus:

Su­tar­ta, jog Vo­kie­ti­ jos bend­rovė GNS iki lapk­ri­čio tu­ri įro­dy­ ti, kad jos pa­ga­min­ti kon­tei­ne­riai tin­ka­mi nau­do­ti.

Ty­r imų ins­t i­tu­to „So­cial Dy­na­m ics In­ter­na­t io­nal“ eko­no­m i­n ių ty­r imų va­do­vas

būtų iš nau­jo ser­ti­fik ­ uo­ti“, – BNS sakė Ig­na­li­nos AE va­do­vas. Anot jo, bend­ro­vei GNS pa­ga­mi­ nus kon­tei­ne­rius, ku­rie nea­ti­tin­ka pro­jek­to sąlygos, yra dvi išei­tys – juos ga­min­ti iš nau­jo ar­ba įro­dy­ ti, kad jau pa­ga­min­ti kon­tei­ne­riai ati­tin­ka vi­sus sau­gos rei­ka­la­vi­ mus ir ga­li būti nau­do­ja­mi. Todėl Ig­na­li­nos AE ad­mi­nist­ra­ci­ja su­ti­ko iki lapk­ri­čio lauk­ti, kol ga­min­to­ ja GNS pa­teiks do­ku­men­tus, ku­rie liu­dys, jog „Cons­tor RBMK1500“ ti­po kon­tei­ne­riai, net ir esant tech­no­lo­gi­nių nu­kry­pimų, ne­ prieš­ta­rau­ja pro­jek­to tech­ninėms sąly­goms ir vi­siš­kai ati­tin­ka sau­ gu­mo rei­ka­la­vi­mus. Ž.Jurk­šaus tei­gi­mu, iki lapk­ri­čio dar­bai ne­sus­tos – dar rei­kia baig­ti sau­gyk­los sta­tybą, dar­bus ba­seinų salė­se ir kt. Anot jo, tiks­las yra abu Ig­na­li­nos AE už­da­ry­mo pro­jek­tus baig­ti iki 2013 m. gruod­žio – ši da­ ta bus įra­šy­ta pa­tiks­lin­to­je pro­jek­ to įgy­ven­di­ni­mo pro­gra­mo­je, ku­ rią nu­ma­to­ma pa­si­ra­šy­ti rugsė­jo ir spa­lio mėne­siais.

E

Prieš­ta­rin­ga si­tua­ci­ja

Lie­tu­va tei­gia pir­ma­dienį EK iš­ siun­tu­si veiksmų planą, kaip bus išspręs­tos Ig­na­li­nos AE pa­nau­do­to ku­ro kon­tei­ne­rių ga­my­bos ir ser­ ti­fi­ka­vi­mo tech­ninės pro­ble­mos. Pla­nas su­de­rin­tas su Ig­na­li­nos AE už­da­ry­mo ran­go­vais – bend­ro­vių „Nu­kem“ ir GNS kon­sor­ciu­mu, ir da­bar lau­kia­ma EK at­sa­ky­mo. „Kaip mūsų bu­vo pra­šy­ta, EK pa­ teikė­me su­de­rintą veiksmų ar prie­ mo­nių planą – kaip bus išspręs­ti tie tech­ni­niai klau­si­mai, ku­rie bu­ vo iš­kel­ti. Da­bar lau­kia­me at­sa­ky­ mo“, – sakė Ig­na­li­nos AE ge­ne­ra­li­ nis di­rek­to­rius Žil­vi­nas Jurk­šus. Davė ke­tu­ris mėne­sius

Ž.Jurk­šaus tei­gi­mu, su­tar­ta, jog pa­nau­do­to bran­duo­li­nio ku­ro sau­ go­ji­mo kon­tei­ne­rius ga­mi­nan­ti Vo­ kie­ti­jos bend­rovė GNS iki lapk­ri­ čio tu­ri įro­dy­ti, kad jos pa­ga­min­ti kon­tei­ne­riai tin­ka­mi nau­do­ti. „Jie mums tu­ri at­si­ųsti visą moks­liš­ kai pa­grįstą do­ku­men­ta­ciją, kad jų kon­tei­ne­riai yra ge­ri. Jei bus įro­ dy­ta, kad jie tin­ka­mi, mes ne­ma­ to­me jo­kių pro­blemų. Tie­siog no­ ri­me įro­dymų ir kad kon­tei­ne­riai

Neo­fi­cia­lio­mis ži­nio­mis, GNS pa­ si­ūlė pa­teik­ti ke­lių de­šim­čių mi­li­ jonų eurų vertės ban­ko ga­ran­tiją, ku­rią Lie­tu­va gautų tuo at­ve­ju, jei­gu kon­tei­ne­rių ga­min­to­jai ne­ pa­vyktų įvyk­dy­ti sa­vo įsi­pa­rei­ go­jimų. Kol kas neaiš­ku, kaip tokį spren­dimą ver­tins Vals­ty­binė ato­ minės ener­gi­jos sau­gos ins­pek­ci­ ja (VA­TE­SI), ku­ri anks­čiau rei­ka­la­ vo, kad vi­sa ran­govų Ig­na­li­nos AE ob­jek­tams tie­kia­ma įran­ga ati­tiktų pro­jek­to tech­ni­nes sąly­gas ar­ba būtų įro­dy­ta, kad tech­ni­nių sąlygų nu­kry­pi­mai joms ne­prieš­ta­rau­ja. Ener­ge­ti­kos mi­nist­ras Ar­vy­das Sek­mo­kas ne­se­niai pa­reiškė, kad Lie­tu­va ne­nu­si­leis mi­li­jar­dinės vertės už­da­ry­mo pro­jek­tus Ig­na­li­ nos AE įgy­ven­di­nan­čiai ran­go­vei – rusų ka­pi­ta­lo Vo­kie­ti­jos „Nu­kem“ – ir ne­leis nau­do­ti ne­ser­ti­fi­kuotų kon­tei­ne­rių. Ž.Jurk­šus teigė, kad bend­ro­vių „Nu­kem“ ir GNS kon­sor­ciu­mas iki šiol pa­ga­mi­no 150 iš 200 rei­ka­lingų kon­tei­ne­rių, iš jų ke­tu­ri jau at­vež­ti į Vi­sa­giną. Kon­tei­ne­riai nea­ti­tin­ka tech­ni­nių pro­jek­to sąlygų ir ne­tu­ri rei­ka­lingų ser­ti­fi­katų. BNS, KD inf.

„„Konf­lik­tas: iš­ki­lus grėsmei, kad bus įšal­dy­tas Ig­na­li­nos AE už­da­ry­mo

fi­nan­sa­vi­mas, Lie­tu­va su­ti­ko priim­ti ne pa­gal pro­jektą pa­ga­min­tus pa­ nau­do­to bran­duo­li­nio ku­ro sau­go­ji­mo kon­tei­ne­rius, jei­gu bus pa­grįstas jų sau­gu­mas.  And­riaus Ufar­to (BFL) nuo­tr.

Nėra su­si­ta­ri­mo – nėra ir pra­smės Praė­ju­s ią sa­vaitę Lie­t u­vo­je lankė­s i EK Ener­g e­t i­kos ge­ne­r a­l i­n io di­rek­ to­r a­to bran­duo­l inės ener­g e­t i­kos pa­d a­l i­n io di­rek­to­r ius Pe­te­r is Fa­ ros­s as. Jis anks­č iau yra pa­reiškęs, kad, Ig­na­l i­nos AE ne­s u­ge­b ant su­s i­ tar­t i su lai­k i­no­sios pa­nau­do­to bran­ duo­l i­n io ku­ro sau­g yk­los (B1) sta­t y­ bos ran­go­v ais, kaip išspręs­t i kon­ tei­ne­r ių ir jų kėli­mo kra­no tin­k a­ mu­mo klau­s i­mus, taip pat ne­s u­s i­ ta­r iant dėl pa­nau­do­to ku­ro duome­

nų, ne­ten­ka pra­smės to­les­n is Ig­na­l i­ nos AE už­da­r y­mo pro­jektų įgy­ven­ di­n i­mas, taip pat kietųjų bran­duo­l i­ nių at­l iekų per­d ir­bi­mo ir sau­go­ji­mo komp­lek­so (B2/3/4) sta­t y­b a. Praė­j u­s ių metų pa­b ai­g o­j e Ig­n a­l i­ nos AE ir Ener­g e­t i­k os mi­n is­t e­r i­ ja su­t i­ko pa­d eng­t i su­s i­d a­r iusį kie­ tų jų bran­d uo­l i­n ių at­l iekų per­d ir­ bi­m o ir sau­g o­j i­m o komp­l ek­s o fi­ nan­s a­v i­m o de­f i­c itą, sie­k usį 78 mln. eurų.

u­ro zo­na, kaip pro­gno­ zuo­ja­ma, neaugs, o gal net ir trauk­sis. Jung­tinės Vals­ti­jos džiau­gia­si at­si­ gau­nan­čia eko­no­mi­ka, bet itin sun­kiai do­ro­ja­si su ne­mažė­jan­ čiu ne­dar­bu. Pa­sau­lio eko­no­miš­ kai be­si­vys­tan­čių ša­lių ket­ver­tas BRIK (Bra­zi­li­ja, Ru­si­ja, In­di­ja ir Ki­ni­ja) „at­si­kratė“ Ru­si­jos ir li­ ko tri­se. Ru­si­jos au­gi­mas ne­ga­li būti ver­ti­na­mas ob­jek­ty­viai, nes ša­lies eko­no­mi­ka pa­rem­ta nau­ din­go­sio­mis iš­ka­se­no­mis, ku­rių kai­nos krin­ta ir, kaip pro­gno­zuo­ ja­ma, ne­nus­tos mažė­ti. O li­ku­si tri­julė su­ma­ži­no au­gi­mo pro­gno­ zes ir net iš cent­rinės vald­žios ka­bi­netų pla­nuo­ja­ma Ki­ni­jos eko­no­mi­ka lėti­na tempą. Did­žiau­sias pa­sau­lio skaus­ mas iš­lie­ka Eu­ro­pa. Pie­ti­nių ir kitų pe­ri­fe­ri­nių vals­ty­bių ban­ kai yra pa­tekę į ap­gailė­tiną si­ tua­ciją, indė­li­ninkų bėgi­mas ta­ po vie­šu fe­no­me­nu, ku­ris įgau­na vis aiš­kesnę eko­no­minės ka­tast­ ro­fos formą. Ir nors lai­ko iki eu­ ro tra­ge­di­jos li­ko ne­daug, Eu­ro­ pos ly­de­riai vis tiek ne­su­ge­ba su­si­vie­ny­ti ir priim­ti vi­sai ES nau­dingų spren­dimų. Keis­ta, kad Vo­kie­ti­ja vis dar ne­su­ge­ba nu­si­leis­ti ir su­tik­ti su komp­ro­ mi­sais, nes juk eu­ro zonos iši­ri­ mas la­biau­siai pa­kenktų būtent šios ša­lies eks­por­tui. Tai­gi ei­linė kryž­kelė ir na­cio­ na­linės am­bi­ci­jos ne­leid­žia ES, ku­rios eko­no­mi­ka yra did­žiau­sia pa­sau­ly­je, at­si­ties­ti. Nors prie­š po­rą sa­vai­čių bu­vo priim­ti ypač svarbūs komp­ro­mi­sai ir ES ly­ de­riai su­ti­ko pa­leng­vin­ti gelbė­ ji­mo sąly­gas pro­ble­minėms ša­ lims, to ne­ga­na. Pradė­ti dar­bai ne­tu­ri jo­kios pra­smės, jei ne­tu­ ri tęsti­nu­mo. Vie­nin­te­lis ke­lias, ku­ris leistų iš­veng­ti ka­tast­ro­fos, – to­lesnė eko­no­minė ir fis­ka­linė Se­no­jo že­my­no kon­so­li­da­ci­ja, vald­žios cent­ra­li­za­vi­mas. Būtent – kon­cent­ruo­ta bankų ir vals­ty­ bių biud­žetų prie­žiū­ra, vi­sos ES mas­tu tai­ko­ma indė­lių drau­di­ mo sis­te­ma ir il­gai­niui bend­ras ES biud­že­tas. Prie­šin­gu at­ve­ju – įsis­markė­jan­tis po­li­ti­nis ir eko­no­ mi­nis chao­sas, pi­nigų švais­ty­mas palū­ka­noms ir, galų ga­le, kra­chas.


8

trečiADIENIS, liepos 18, 2012

sportas kaunodiena.lt/naujienos/sportas

Jau­na­jai re­kor­di­nin­kei si­dab­ras – tar­si auk­sas svar­biau­sia, kad su tre­ne­riu ge­ rai su­ta­ria­me. – Koks bu­vo ta­vo ke­lias į leng­ vą­ją at­le­ti­ką? – Pir­miau­sia iš­ban­džiau šuo­lius į aukš­tį ir sprin­tą, po to – tri­šuo­ lį. Šo­ki­nė­ti į to­lį pra­dė­jau nuo try­ li­kos me­tų. – Ko­kį tiks­lą bu­vai už­si­brė­žu­ si pa­sau­lio čem­pio­na­te? – No­rė­jau nu­ga­lė­ti. Min­ty­se nuo­ lat kar­to­jau, kad ga­liu tai pa­da­ry­ti, nes bu­vau ge­rai pa­si­ruo­šu­si var­žy­ boms. Prieš star­tą nu­si­tei­kiau, kad re­zul­ta­tas ne­ga­li bū­ti pra­stes­nis nei ke­tu­rio­li­ka met­rų. Pui­kiai ži­no­ jau sa­vo kon­ku­ren­čių ga­li­my­bes. „„Pers­pek­ty­va: D.Dzin­dza­le­tai­tė

– bū­si­mo­ji olim­pie­tė.

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Pa­sau­lio jau­ni­mo leng­vo­sios at­ le­ti­kos čem­pio­na­te Bar­se­lo­no­ je si­dab­ro me­da­lį iš­ko­vo­ju­si tri­ šuo­li­nin­kė Do­vi­lė Dzin­dza­le­tai­ tė pa­sie­kė nau­ją Lie­tu­vos re­kor­ dą – 14,17 m ir įvyk­dė olim­pi­nį nor­ma­ty­vą, bet į Lon­do­no trau­ ki­nį jau ne­bes­pė­jo.

„Ma­no olim­pia­da bu­vo Bar­se­lo­ no­je. No­rė­tų­si jė­gas iš­mė­gin­ti ir Lon­do­ne, ta­čiau olim­pia­dų dar bus atei­ty­je“, – sa­kė jau­no­ji re­ kor­di­nin­kė. – Do­vi­le, ta­ve tre­ni­ruo­ja ži­ no­mas Lie­tu­vos tri­šuo­li­nin­ kas Juo­zas Tri­bė. Ar tai tu­rė­jo įta­kos ta­vo re­zul­ta­tams? – Tre­ne­rio pa­tir­tis tu­ri la­bai di­de­ lę įta­ką. Per tre­ni­ruo­tes jau­čiuo­si pui­kiai, jų po­bū­dis man tin­ka, o

– To­liau nei ke­tu­rio­li­ka met­rų nu­šo­kai vie­ną kar­tą, ki­ti šuo­ liai ne­vir­ši­jo šios ri­bos. Ko pri­ trū­ko dar ge­res­niam šuo­liui? – Daž­niau­siai ma­no ge­riau­si šuo­ liai bū­na pa­sku­ti­niai. Šį­kart ge­ riau­sią re­zul­ta­tą pa­sie­kiau penk­ tuo­ju ban­dy­mu. – Auk­so me­da­lį iš­ko­vo­ju­si is­ pa­nė pa­sie­kė to­kį pat re­zul­ta­ tą. Neuž­py­kai dėl to? – Tie­siog džiau­giau­si sa­vo re­zul­ ta­tu. Tu­rė­jau tiks­lą – nu­šok­ti to­ liau nei ke­tu­rio­li­ka met­rų. Pa­vy­ko. Šeš­tuo­ju šuo­liu ban­džiau var­žo­vę ap­lenk­ti. De­ja, ne­pa­si­se­kė. Tik­rai ne­py­kau, kad pel­niau si­dab­ro me­ da­lį (juo­kia­si). – Ar per tre­ni­ruo­tes esi taip to­li nu­šo­ku­si? – Ne, per tre­ni­ruo­tes nu­šo­ku maž­ daug 70–80 cm ma­žiau. Per var­ žy­bas ­ky­la ad­re­na­li­nas, at­si­ran­ da pa­pil­do­mos mo­ty­va­ci­jos, to­dėl pa­vyks­ta nu­šok­ti to­li. Anks­tes­ nis ma­no as­me­ni­nis re­kor­das bu­ vo 12,73 m.

D.Mo­tie­jū­nas įsi­žai­dė

Sut­riuš­ki­no is­pa­nų eki­pą

Ant­rą­ją per­ga­lę NBA va­sa­ ros ly­go­je iš­ko­vo­jo Do­na­ to Mo­tie­jū­no at­sto­vau­ja­mas Hjus­to­no „Roc­kets“ klu­bas, 113:91 įvei­kęs Sak­ra­men­to „Kings“ ko­man­dą. Lie­tu­vos krep­ši­nin­kas pel­nė 19 taš­kų ir at­ko­vo­jo 6 ka­muo­lius. Ki­tą ma­čą „Roc­kets“ žais su Port­ lan­do „Trail Bla­zers“ eki­pa.

Slo­vė­ni­jo­je vyks­tan­čio Eu­ ro­pos jau­ni­mo (iki 20 me­ tų) vai­ki­nų krep­ši­nio čem­pio­ na­to ant­rą­jį eta­pą Lie­tu­vos rink­ti­nė pra­dė­jo per­ga­le – F gru­pė­je 82:60 su­triuš­ki­no bend­raam­žius iš Is­pa­ni­jos. Nu­ga­lė­to­jams Ed­ga­ras Ula­ no­vas pel­nė 28 taš­kus. Va­kar lie­tu­viai ko­vė­si su lat­viais.

R.Jav­to­kas rink­ti­nei olim­pia­do­je ne­pa­dės Trium­fas Ve­ne­sue­lo­je vy­ku­sia­me olim­ pi­nės at­ran­kos tur­ny­re iš Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nės pa­rei­ka­la­vo au­kų – dėl trau­mos Lon­do­no žai­dy­nes pra­leis vi­ du­rio puo­lė­jas Ro­ber­tas Jav­to­kas. Ma­rius Bag­do­nas m.bagdonas@diena.lt

Ka­muo­ja skaus­mai

32-ejų Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­ nin­ką stip­rūs čiur­nos skaus­mai pra­dė­jo ka­muo­ti dar Pie­tų Ame­ri­ ko­je. Dėl jų R.Jav­to­kas pa­sku­ti­nių dvi­ko­vų ne­ga­lė­jo žais­ti vi­sa jė­ga. Grį­žus į Lie­tu­vą ir at­li­kus ty­ri­ mus, gy­dy­to­jai pa­skel­bė diag­no­zę, ku­rios ne­si­ti­kė­jo nei pa­ts žai­dė­jas, nei rink­ti­nės vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Kęs­tu­tis Kem­zū­ra. „Ro­ber­to pė­do­je yra stre­si­nis lū­ žis, – sa­kė vie­nas Lie­tu­vos rink­ti­ nės gy­dy­to­jų Vy­te­nis Trum­pic­kas. – Tai reiš­kia, kad žai­dė­jui bus rei­ ka­lin­gas spe­cia­lus įtva­ras, ku­rį rei­ kės dė­vė­ti tris sa­vai­tes, po to lauks pu­sant­ro mė­ne­sio rea­bi­li­ta­ci­ja.“ Pa­sak V.Trum­pic­ko, stre­si­nis lū­ žis ro­do, kad jei­gu R.Jav­to­kas to­liau ban­dy­tų spor­tuo­ti, jam grės­tų pė­ dos lū­žio ti­ki­my­bė. „Krep­ši­nin­kas iš ri­kiuo­tės iš­kris­ tų ma­žiau­siai pu­sei me­tų, o gal ir vi­sam se­zo­nui, – kal­bė­jo V.Trum­ pic­kas. – Da­bar Ro­ber­tas spor­tuo­ ti ne­ga­li dėl di­de­lio skaus­mo, ku­rį su­ke­lia bet koks pra­ti­mas. Skaus­ mas toks stip­rus, kad Ve­ne­sue­lo­je mes ne­ga­lė­jo­me jo nu­mal­šin­ti nei įvai­riais vais­tais, nei ki­tais me­to­ dais. Jei­gu pa­ts Ro­ber­tas sa­ko, kad jam skau­da, tai tas skaus­mas iš tie­ sų ne­pa­ke­lia­mas.“ Grį­žo A.Ka­va­liaus­kas

R.Jav­to­kas na­cio­na­li­nė­je ko­man­ do­je de­biu­ta­vo prieš 11 me­tų, o nuo 2004-ųjų Atė­nų olim­pia­dos iki 2012-ųjų olim­pi­nio at­ran­kos tur­ny­ro ne­pra­lei­do nė vie­nos Lie­ tu­vos rink­ti­nės va­sa­ros. „Mums jo trūks ne tik aikš­tė­ je, bet ir už jos ri­bų. Da­bar teks vi­ siems pa­si­temp­ti – tiek aukš­taū­ giai, tiek ki­ti žai­dė­jai tu­rės at­lik­ti ne tik sa­vo dar­bą, ta­čiau dar tru­pu­ tį dau­giau – už Ro­ber­tą“, – krim­ to­si K.Kem­zū­ra. R.Jav­to­kas po pir­ma­die­nį va­ka­ re Kau­ne at­lik­tų ty­ri­mų dar grį­žo į Pa­lan­gą, kur at­si­svei­ki­no su ko­ man­dos drau­gais. „Žiau­riai liūd­ na. Tiek dir­bo­me, ati­da­vė­me jė­gų, kad pa­tek­tu­me į olim­pia­dą, ir da­

bar teks ją pra­leis­ti. Nie­ko, iš­si­gy­ dy­si­me ir pra­dė­si­me ruoš­tis 2016ųjų Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nėms“, – op­ti­miz­mo ne­pra­ra­do vi­du­rio puo­lė­jas. Žal­gi­rie­tį pa­keis su rink­ti­ne jau tre­ni­ra­vę­sis 208 cm ūgio vi­du­rio puo­lė­jas An­ta­nas Ka­va­liaus­kas. Jis jau ren­gia­si vyk­ti į Mask­vą, kur lie­pos 22-ąją mū­siš­kiai žais drau­giš­kas rung­ty­nes su Ru­si­jos ko­man­da.

Robertas Javtokas:

Žiau­riai liūd­na. Tiek dir­bo­me, ati­da­vė­me jė­gų, kad pa­tek­tu­me į olim­pia­dą, ir da­bar teks ją pra­leis­ti.

„Tre­ne­riai pa­skam­bi­no ir pa­ pra­šė pa­dė­ti. Ap­sisp­ren­džiau at­ va­žiuo­ti ir ma­nau, kad tai bus ge­ ras spren­di­mas. Atos­to­gų pla­nų dar ne­bu­vau su­si­dė­lio­jęs, o šei­ma tik­rai ne­prieš­ta­ra­vo – žmo­na ne­tgi pa­ra­gi­no vyk­ti į Lie­tu­vą ir pa­dė­ti sa­viš­kiams. Ma­no spor­ti­nė for­ma ne­sup­ras­tė­jo, tad ne­ma­nau, kad pro­ble­mų tu­rė­tų kil­ti. Vy­rai ma­ ne priė­mė šau­niai, o Ro­ber­tas net pa­juo­ka­vo, kad pra­mu­šė man ke­ lia­la­pį į olim­pia­dą“, – ge­ros nuo­ tai­kos ne­sto­ko­jo ne­ti­kė­tą šan­są ga­ vęs A.Ka­va­liaus­kas. Var­go su bra­zi­lais

Mū­sų rink­ti­nės var­žo­vai olim­pi­ nių žai­dy­nių tur­ny­re taip pat ren­ gia­si svar­biau­siam va­sa­ros iš­šū­kiui. Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų rink­ti­nė Va­šing­to­ne po at­kak­lios ko­vos 80:69 įvei­kė Bra­zi­li­jos krep­ši­nin­kus. Ma­če, ku­rį ste­bė­jo ir JAV pre­zi­ den­tas Ba­rac­kas Oba­ma su žmo­na Mi­chel­le ir duk­ra Ma­lia, ryš­kiau­ siai spin­dė­jo LeB­ro­nas Ja­me­sas – jis su­rin­ko 30 taš­kų. Iki olim­pia­dos JAV rink­ti­nė su­ žais dar tris ma­čus: lie­pos 19 d. Man­čes­te­ry­je – su Di­džią­ja Bri­ta­ ni­ja, 22 d. Bar­se­lo­no­je – su Ar­gen­ ti­na ir 24 d. ten pat – su Is­pa­ni­ja.

„„Trau­ma: lie­pos 16-osios tre­ni­

ruo­tė R.Jav­to­kui bu­vo pa­sku­ti­ nė su olim­pi­ne rink­ti­ne. Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

L.Sco­la ti­ki­si at­si­gau­ti

Ar­gen­ti­nos rink­ti­nės tre­ne­rių šta­ bas pa­skel­bė ga­lu­ti­nį dvy­lik­tu­ką. Ja­me – vos trys žai­dė­jai, jau­nes­ni nei 29-erių. Į olim­pia­dą vyks ir Lui­sas Sco­la, nors 32-ejų puo­lė­jas gy­do­si trau­ mą. Su ar­gen­ti­nie­čiais Lon­do­ne lie­tu­viai žais pir­mą­sias A gru­pės rung­ty­nes. Pran­cū­zi­jos rink­ti­nės stra­te­go Vi­cen­to Col­let auk­lė­ti­niai na­muo­ se 70:75 dar kar­tą nu­si­lei­do Eu­ro­ pos čem­pio­nei Is­pa­ni­jai. Aist­ros kun­ku­lia­vo per kraš­tus: tre­čia­ ja­me kė­li­ny­je Ru­dy Fer­nan­de­zas kaip rei­kiant su­si­ki­bo su Mi­chae­ lu Ge­la­ba­le’iu – abiem krep­ši­nin­ kams ar­bit­rai sky­rė disk­va­li­fi­ka­ci­ nes pra­žan­gas.


9

trečiADIENIS, liepos 18, 2012

sportas

„Žal­gi­ris“ vėl ti­ki­si Glaz­go klu­bas iš­spir­tas iš Ško­ti­jos „Pre­mier“ ly­gos sir­ga­lių pa­ra­mos Ti­tu­luo­čiau­siam Ško­ti­jos fut­bo­lo klu­bui Glaz­go „Ran­gers“ – sun­kios die­nos. Po ša­lies „Pre­mier“ ly­gos klu­bų va­do­vų su­si­rin­ki­mo „mė­ly­ nie­ji“ iš­gir­do triuš­ki­na­mą ver­dik­ tą: 54 kar­tus ša­lies čem­pio­nu ta­pęs klu­bas iš­mes­tas į 4-ąjį di­vi­zio­ną.

Eli­ti­nės ly­gos fut­bo­lo klu­bų va­do­ vų nuo­mo­nė bu­vo ko­ne vie­na­reikš­ mė – į mi­li­jo­ni­nes sko­las įklim­pęs Ško­ti­jos fut­bo­lo flag­ma­nas pri­va­lo bū­ti nu­baus­tas. „Ran­gers“ sko­los jau sie­kia apie 134 mln. sva­rų, iš jų apie 93 mln. – vals­ty­bei ne­su­mo­kė­ti mo­kes­čiai. Nea­be­jo­ja­ma, kad iki nau­jo se­zo­no pra­džios jų su­ma­žin­ti ne­pa­vyks. Prieš ke­lias sa­vai­tęs ga­vę įspė­ ja­mą­jį sig­na­lą, „Ran­gers“ stra­te­ gai su­ko­si kaip iš­ma­ny­da­mi, ta­ čiau dar kar­tą per­gud­rau­ti Ško­ti­jos fut­bo­lo aso­cia­ci­jos (SFA) ne­pa­vy­ ko. SFA pa­vie­ši­no pra­ne­ši­mą, kad „Ran­gers“ pen­kis kar­tus per­ve­dė pi­ni­gus, ta­čiau kam jie bu­vo skir­ ti, do­ku­men­tuo­se ne­nu­ro­dė. Dėl šios prie­žas­ties „Ran­gers“ eki­pai už­draus­ta vi­sus atei­nan­čius me­tus įsi­gy­ti nau­jus fut­bo­li­nin­kus. Mil­ži­niš­kos Glaz­go klu­bo fi­nan­ si­nės pro­ble­mos į vie­šu­mą pra­dė­ jo lįs­ti praė­ju­sio se­zo­no pa­bai­go­je.

Da­vi­das Long­mui­ras:

Ško­ti­jos fut­bo­lo ly­gos na­riai priė­mė la­bai tei­sin­gą spren­di­mą, nes rė­mė­si są­ži­nin­go spor­to prin­ci­pais. Klu­bas lik­vi­duo­tas, vie­toj jo įkur­ta nau­ja kom­pa­ni­ja „Ran­gers New­co“. Nau­jie­siems sa­vi­nin­kams, per­pir­ ku­siems ir per­var­di­ju­siems ko­man­ dą, ne­pa­vy­ko įti­kin­ti ki­tų klu­bų va­ do­vų leis­ti su­grįž­ti į eli­to gru­pę. „Klu­bų su­si­ti­ki­me dau­gu­ma bal­sa­vo už tai, kad „Ran­gers“ lik­ tų Ško­ti­jos fut­bo­lo ly­go­je, ta­čiau nu­spręs­ta, kad nuo ki­to se­zo­no „Ran­gers“ žais tik 3-io­jo­je ly­go­

je „Irn-Bru“, – pa­reiš­kė Ško­ti­jos „Pre­mier“ ly­gos di­rek­to­rius Da­vi­ das Long­mui­ras. To­kiai baus­mei pri­ta­rė net 25 iš 30 ško­tų fut­bo­lo klu­bų, nors prieš bal­sa­vi­mą ma­ny­ta, kad „Ran­gers“ klu­bui bus leis­ta rung­ty­niau­ti bent jau ant­ra­ja­me Ško­ti­jos fut­bo­lo eše­ lo­ne – 1-aja­me di­vi­zio­ne. „Ma­no nuo­mo­ne, Ško­ti­jos fut­bo­ lo ly­gos na­riai priė­mė la­bai tei­sin­ gą spren­di­mą, nes rė­mė­si są­ži­nin­go spor­to prin­ci­pais. Šis spren­di­mas yra be ga­lo su­dė­tin­gas, ta­čiau ga­ vo­me bū­tent to­kį re­zul­ta­tą, koks ir rei­ka­lin­gas ki­tų ko­man­dų at­žvil­ giu“, – pri­dū­rė D.Long­mui­ras. „Ran­gers“ yra dau­giau­sia kar­ tų na­cio­na­li­nį čem­pio­na­tą lai­mė­ jęs klu­bas pa­sau­lio fut­bo­lo is­to­ ri­jo­je. Vis dėl­to šio klu­bo sėk­mė aikš­tė­je net pa­čio­je Ško­ti­jo­je pa­ sta­rai­siais me­tais bu­vo ver­ti­na­ma prieš­ta­rin­gai. Ma­no­ma, kad bū­tent Glaz­go klu­ bas yra kal­čiau­sias dėl opiau­sių nū­die­nos Ško­ti­jos klu­bi­nio fut­bo­ lo pro­ble­mų. „Ran­gers“ ne kar­tą kal­tin­tas su­si­ta­ri­mais tarp žai­dė­ jų, fut­bo­li­nin­kų vi­lio­ji­mu per tre­ čiuo­sius as­me­nis, tei­sė­jų šan­ta­žu ir me­la­gin­gais skun­dais. KD inf.

Iš­ti­ki­miau­si Kau­no „Žal­gi­rio“ ger­ bė­jai jau ga­li pra­si­tęs­ti sa­vo abo­ ne­men­tus nau­ja­jam 2012–2013 m. se­zo­nui.

Praė­ju­sį se­zo­ną į „Žal­gi­rio“ are­ną per­si­kė­lę žal­gi­rie­čiai vi­sa­da jau­tė už jų nu­ga­rų kaip mū­ras sto­vin­ čių aist­ruo­lių pa­lai­ky­mą. Ant­rus me­tus iš ei­lės tris ti­tu­lus iš­ko­vo­ję „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai ti­ki­si, kad ir nau­ją se­zo­ną abo­ne­men­tus įsi­ gi­ję sir­ga­liai bus vie­na iš pa­grin­ di­nių juos į prie­kį ve­dan­čių jė­gų. „Prieš per­si­kel­da­mi iš spor­to ha­lės į „Žal­gi­rio“ are­ną nuo­gąs­ta­ vo­me, kad tris­kart di­des­nę erd­vę mū­sų ger­bė­jai sun­kiai už­pil­dys. Vis dėl­to jau nuo pir­mų­jų rung­ ty­nių aist­ruo­liai įro­dė sa­vo mei­ lę „Žal­gi­riui“ ir nau­ją­ją are­ną pa­ ver­tė tik­rais mū­sų na­mais, – sa­kė šiuo me­tu su Lie­tu­vos vy­rų rink­ ti­ne olim­pi­nėms žai­dy­nėms be­ si­ren­gian­tis Man­tas Kal­nie­tis. – To­kio pa­ties ak­ty­vu­mo pra­tę­siant ar įsi­gy­jant abo­ne­men­tus lau­kia­ me ir šį se­zo­ną. Abo­ne­men­tų kai­ na – dar pa­trauk­les­nė, o „Žal­gi­ ris“ ke­ti­na tap­ti dar lie­tu­viš­kes­ne ko­man­da, to­dėl nea­be­jo­ja­me, kad at­mos­fe­ra „Žal­gi­rio“ are­no­je vėl bus ne­pa­kar­to­ja­ma. Čia iš­ties už­ virs mū­sų krau­jas!“

Kal­bė­da­mas apie abo­ne­men­ tų kai­nas, M.Kal­nie­tis ne­kly­do. Šie­met pi­giau­sias abo­ne­men­ tas kai­nuos 179 li­tus, o praė­ju­ sio se­zo­no abo­ne­men­tų sa­vi­nin­ kai su­lauks ir 15 pro­c. nuo­lai­dos. „Žal­gi­rio“ abo­ne­men­tą su­da­ rys Eu­ro­ly­gos re­gu­lia­raus se­zo­ no, VTB Vie­nin­go­sios krep­ši­ nio ly­gos (iki pus­fi­na­lio) ir vi­sos Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) čem­pio­na­to rung­ty­nės „Žal­gi­ rio“ are­no­je.

Mantas Kalnietis:

Nea­be­jo­ja­me, kad at­mos­fe­ra „Žal­gi­ rio“ are­no­je vėl bus ne­pa­kar­to­ja­ma.

Dar dau­giau pri­vi­le­gi­jų su­lauks Kau­no „Žal­gi­rio“ klu­bo na­riai ir su­skub­sian­tys jais tap­ti. Jie ne tik ga­lės pa­si­nau­do­ti iki 50 pro­c. nuo­lai­da, bet ir tu­rės ga­li­my­bę, pa­si­bai­gus abo­ne­men­tų pra­tę­si­ mo eta­pui, pir­mie­ji iš­si­rink­ti no­ ri­mas vie­tas are­no­je. KD, zal­gi­ris.lt inf.


10

trečiadienis, liepos 18, 2012

Daugiau naujienų skaitykite kaunodiena.lt

ratai

ratai@diena.lt Redaktorius Arūnas Andriuškevičius

Au­to­mo­bi­liai vai­duok­liai trau­ki

Ne­nau­do­ja­moms ir ap­leis­toms trans­ por­to prie­mo­nėms ka­ras pa­skelb­tas se­ no­kai, ta­čiau šios pro­ble­mos iš­spręs­ ti ne­pa­vyks­ta. Tuo ga­li­ma įsi­ti­kin­ti už­ su­kus į bet ku­rį Kau­ no mik­ro­ra­jo­ną.

Man­tas La­pins­kas

m.lapinskas@kaunodiena.lt

Par­duo­ti ne­sku­ba

„Ap­leis­tų au­to­mo­bi­lių tik­rai ne­ trūks­ta. Krei­pia­si gy­ven­to­jai, pra­ šė­me ad­mi­nist­ra­to­rių, bend­ri­jų pir­mi­nin­kų, kad, pa­ste­bė­ję griu­ ve­ną, mums pra­neš­tų. Daž­niau­siai in­for­ma­ci­ją su nuo­trau­ko­mis gau­ na­me elekt­ro­ni­niu pa­štu, o kart­ kar­tė­mis ir pa­tys va­ži­nė­ja­me po kie­mus, aikš­te­les. Ra­gi­na­me vi­sus gy­ven­to­jus taip pat fo­tog­ra­fuo­ti ir siųs­ti mums nuo­trau­kas“, – pa­sa­ ko­jo Ši­lai­nių se­niū­nas Gin­tau­tas Sin­ke­vi­čius.

Ap­leis­tų au­to­mo­bi­ lių tik­rai ne­trūks­ta. Krei­pia­si gy­ven­to­ jai, pra­šė­me ad­mi­ nist­ra­to­rių, bend­ri­ jų pir­mi­nin­kų, kad, pa­ste­bė­ję griu­ve­ną, mums pra­neš­tų. Vi­są su­rink­tą me­džia­gą se­niū­ni­ ja per­duo­da po­li­ci­jai. Pa­sak se­niū­ no, dau­gia­bu­čių kie­muo­se ir taip trūks­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­ tų, to­dėl ap­leis­tos ma­ši­nos na­tū­ ra­liai su­ke­lia ki­tų vai­ruo­to­jų pyk­ tį. Šie­met Ši­lai­niuo­se už­fik­suo­ta ir nu­temp­ta jau 14 ma­ši­nų. Ši­lai­niuo­se ne­nau­do­ja­mų au­to­ mo­bi­lių ga­li­ma ras­ti Šar­ku­vos gat­ vė­je, kur vyks­ta in­ten­sy­vus eis­mas. Liūd­nai ry­man­tis „Peu­geot“ ir ne­

„„Ne­ju­da: iš po ra­tų sty­ran­čios žo­lės iš­duo­da, kad šie au­to­mo­bi­liai pa­mirš­ti. 

to­li nuo jo į že­mę pa­dan­go­mis įau­ gęs ant­rosios kar­tos „Voks­wa­gen Golf“ – jau se­no­kai ne­nau­do­ja­mi. Abu au­to­mo­bi­liai su lie­tu­viš­kais re­gist­ra­ci­jos nu­me­riais ir ant abie­jų jų lyg ty­čia už­kli­juo­ti rek­la­mi­niai au­ to­mo­bi­lių da­lių ir me­ta­lo lau­žo su­ pirk­tu­vių ad­re­sai. Pa­sak se­niū­no, jie jau už­re­gist­ruo­ti ir bus nu­temp­ti. Ne­to­li Kur­šių gat­vės, ant įva­žos į au­to­ser­vi­są, taip pat sto­vi sky­lė­tais nuo ru­džių šo­nais ži­gu­liai. Ant prie­ ki­nio stik­lo – po­pie­riaus la­pas su te­ le­fo­no nu­me­riu ir kai­na – au­to­mo­ bi­lis par­duo­da­mas už 800 li­tų. Ne­rei­ka­lin­gi ir sunk­ve­ži­miai

Pa­sak Ei­gu­lių se­niū­no Ovi­di­jaus Ado­mai­čio, po­li­ci­jos pa­tru­liai ope­

ra­ty­viai rea­guo­ja į skun­dus dėl au­ to­mo­bi­lių vai­duok­lių. Šia­me ra­jo­ne di­džiau­sią pre­ven­ci­ją at­lie­ka pa­tys gy­ven­to­jai. Tiks­lių skai­čių, kiek au­to­mo­bi­lių nu­tem­pia­ma, se­niū­ nas įvar­dy­ti ne­ga­lė­jo, ta­čiau tei­gė, kad at­ve­jai – pa­vie­niai, nes se­nais au­to­mo­bi­liais pa­si­rū­pi­na pa­tys sa­ vi­nin­kai. Ri­čar­das Rus­tei­ka, Šan­čių se­niū­ nas, tiks­liai įvar­di­jo vi­sas vie­tas, kur už­fik­suo­ti ap­leis­ti au­to­mo­bi­ liai. Iš aš­tuo­nių žur­na­lis­tams pa­ vy­ko ras­ti tik ke­lis, nes ki­ti, ko ge­ ro, jau bu­vo nu­temp­ti. „Bent pas mus di­de­lės bė­dos su to­kiais au­to­mo­bi­liais nė­ra. Ap­va­ žiuo­ja­me, už­fik­suo­ja­me ir in­for­ma­ ci­ją iš­siun­čia­me po­li­ci­jai. Ne­se­niai

kaip tik to­kį są­ra­šą ir su­da­rė­me“, – sa­kė R.Rus­tei­ka. Se­nas prie ga­ra­žų tvo­ros Ram­by­ no gat­vė­je pri­glaus­tas opelis – be ra­tų. Už­deng­tas plė­ve­le sto­vi ga­na ne­pas­te­bi­mo­je vie­to­je, o vi­sai ne­ to­li, Kran­to alė­jo­je, už­ti­ko­me dar įdo­mes­nį ra­di­nį. Di­džiu­lis gel­to­nas „Mer­ce­des“ fur­go­nas iš sa­vo vie­ tos ne­ju­da jau il­gą lai­ką – apie tai ga­li­ma spręs­ti iš po pa­dan­gų be­ si­stie­bian­čių žo­lių. Kam pri­klau­so siau­ro­je gat­ve­lė­je sto­vin­tis ne­blo­ gos būk­lės sunk­ve­ži­mis, ne­ži­no­jo net kai­my­nai. Jis taip pat ga­li bū­ ti nu­temp­tas. Vi­si se­niū­nai pa­brė­žė, kad įvai­ rios se­nų au­to­mo­bi­lių ša­li­ni­mo ak­ci­jos tik­rai pa­dė­jo, nes ga­li­ma

įžvelg­ti ten­den­ci­ją, jog to­kių vai­ duok­lių kie­muo­se ir gat­vė­se per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus ge­ro­ kai su­ma­žė­jo. Prob­le­ma ne­din­go

Vals­ty­bės įmo­nės „Re­git­ra“ duo­ me­ni­mis, vien per­nai į Lie­tu­vą bu­ vo įvež­ta dau­giau kaip 216 tūkst. leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių, o baig­ta eksp­loa­tuo­ti ir tin­ka­mai įfor­min­ ta tik 34 tūks­tan­čiai. Spė­ja­ma, kad dau­gy­bė se­nų, ne­ be­nau­do­ja­mų au­to­mo­bi­lių pa­ kliū­va ne­le­ga­liems, li­cen­ci­jų ne­ tu­rin­tiems su­pir­kė­jams, ku­rie juos išar­do, ver­tin­gas da­lis ir su­per­ka­ mas at­lie­kas par­duo­da, o de­ta­les, ku­rių ne­ga­li pel­nin­gai par­duo­ti,


11

trečiadienis, liepos 18, 2012

ratai Aukš­tad­va­rio kar­tod­ro­me ­ kai­to aist­ros

Lie­tu­vo­je įre­gist­ruo­ta 1,115 mln. leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių

Sa­vait­ga­lį Aukš­tad­va­rio kar­tod­ro­me vy­ku­sia­me kar­tin­go „BMW For­mu­lės Mi­ni“ tau­rės lenk­ty­nių IV eta­pe sa­vo pir­mą­ją per­ga­ lę šven­tė Ig­nas Ka­se­lis (nuo­tr). Lenk­ty­ni­nin­kas už­tik­rin­tai nu­ ga­lė­jo kva­li­fi­ka­ci­jo­je, pus­fi­na­ly­je ir fi­na­le bei su­rin­kęs mak­si­ma­ lų taš­kų skai­čių, priar­tė­jo prie tur­ny­ri­nės len­te­lės ly­de­rio Kas­ pa­ro Mi­čiū­no. Aukš­tad­va­rio kar­tod­ro­me lenk­ty­nės vy­ko švie­ čiant sau­lei. To­kios są­ly­gos bu­vo pa­lan­kios ir K.Mi­čiū­nui, iš­ko­ vo­ju­siam ant­rą­ją vie­tą pus­fi­na­ly­je ir fi­na­le. Ne­daug nuo jo at­ si­li­ko ir To­mas Vai­te­kū­nas, sto­jęs ant tre­čio­jo pri­zi­nin­kų pa­ky­ los laip­te­lio.

Lie­tu­vo­je re­gist­ruo­tų ir at­li­ku­sių pri­va­lo­mą tech­ni­nę ap­žiū­rą leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių par­kas per pir­mą­jį pus­me­tį išau­go 17,2 tūkst. (1,6 pro­c.) ir pa­sie­kė 1,115 mln., skel­bia „Re­git­ra“. Lie­pos 1 d. duo­me­ni­mis, 541 tūkst. au­to­mo­bi­lių va­ro­mi ben­zi­nu, iš jų 113 tūkst. kaip al­ter­na­ty­vų šal­ti­nį nau­do­jo du­jas, 903 – elekt­rą, 52 – eta­no­lį. 8 au­to­mo­bi­liai nau­do­jo tik elekt­rą. „Fi­zi­nių as­me­ nų, ku­riems pri­klau­sė bent vie­nas au­to­mo­bi­lis, Lie­tu­vo­je bu­vo 834 tūkst.“, – BNS sa­kė „Re­git­ros“ at­sto­vė Lai­mu­tė Užu­pė. Kai ku­rie Ma­ri­jam­po­lės ir Kau­no gyventojai sa­vo var­du bu­vo įre­ gist­ra­vę nuo 300 iki be­veik 900 au­to­mo­bi­lių.

ia­si iš kie­mų tin­ka­mai tvar­ky­ti tokias transpor­ to priemones. Vie­na jų – dau­giau kaip mė­ne­sį vi­so­je Lie­tu­vo­je vy­ku­si „Dau­giau erd­vės kie­muo­se“. Ak­ci­jai vyks­tant su­lauk­ta ke­lių šim­tų pra­ne­ši­mų apie se­nus, ne­be­ nau­do­ja­mus au­to­mo­bi­lius iš vi­sos Lie­tu­vos. Kai ku­rie žmo­nės krei­pė­ si tie­siai į po­li­ci­ją. Ak­ty­viau­si bu­vo Vil­niaus ir Kau­no ra­jo­nų gy­ven­to­ jai, nuo jų ne­daug at­si­li­ko Pa­ne­vė­ žio ir Klai­pė­dos ra­jo­nuo­se gy­ve­ nan­tie­ji. Apie 70 pro­c. pra­ne­ši­mų gau­ ta dėl ne­nau­do­ja­mų au­to­mo­bi­lių, ku­rie kie­muo­se truk­do eis­mui ar ter­šia ap­lin­ką. Di­de­lės bau­dos

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

tie­siog iš­me­ta į pa­miš­kes, pa­ke­ les ar su­de­gi­na tam ne­pri­tai­ky­to­ se vie­to­se. Nau­do­ti ne­tin­ka­mas, ne­va­žiuo­ jan­tis au­to­mo­bi­lis yra tar­šos šal­ ti­nis: iš jo į dir­vo­že­mį ga­li iš­te­kė­ ti ap­lin­kai ža­lą da­ran­čių skys­čių (de­ga­lų, aly­vos li­k u­č ių, įvai­r ių rūgš­č ių), iš­d au­ž y­t i au­to­m o­b i­ lio stik­lai ga­li su­žeis­ti gre­ta žai­ džian­čius vai­kus. Plas­ti­kas, gu­ma ir ki­tos au­to­mo­bi­lio me­džia­gos, pa­kliu­vu­sios į ap­lin­ką, il­gai ne­ suy­ra, o ne­tin­ka­mai de­gi­na­mos ter­šia orą. Jau se­no­kai ša­ly­je or­ga­ni­zuo­ja­mos įvai­rios ak­ci­jos, skir­tos nu­temp­ti ne­ benaudojamus automobilius ir in­ for­muo­ti vi­suo­me­nę apie bū­ti­ny­bę

„Dėl ne­nau­do­ja­mų au­to­mo­bi­lių gy­ven­to­jai ga­li kreip­tis į ar­ti­miau­ sią ko­mi­sa­ria­tą, jei yra aki­vaiz­ džių po­žy­mių, kad au­to­mo­bi­lis ne­nau­do­ja­mas. Pat­ru­liai va­žiuo­ja į to­kias vie­tas pa­gal iš­kvie­ti­mus – mums tai tar­si pa­pil­do­ma funk­ci­ ja. Konk­re­čiai, kiek ma­ši­nų nu­tem­ pia­ma, ne­skai­čiuo­ja­me. Bet tik­rai ne­daug – anks­čiau bū­da­vo ge­ro­kai dau­giau“, – sa­kė lai­ki­nai ei­nan­tis Kau­no pa­tru­lių rink­ti­nės va­do pa­ rei­gas Ra­mū­nas Kem­zū­ra. Jo tei­gi­mu, po­li­ci­ja pir­miau­siai sten­gia­si su­ras­ti au­to­mo­bi­lio sa­ vi­nin­ką, jis įspė­ja­mas, kad pa­ts pa­gal įsta­ty­mą pri­va­lo pa­si­rū­pin­ ti sa­vo tur­tu. Tik vė­liau ima­ma­si kraš­tu­ti­nių prie­mo­nių – nu­temp­ ti au­to­mo­bi­lį ar iš­rei­ka­lau­ti su­mo­ kė­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę bau­dą. Iš pa­ tir­ties R.Kem­zū­ra sa­kė pa­ste­bin­tis tą pa­tį, apie ką kal­bė­jo ir se­niū­nai, – pa­lik­tų au­to­mo­bi­lių ma­žė­ja. Nu­temp­ti au­to­mo­bi­liai sau­go­mi spe­cia­lio­se aikš­te­lė­se, o šei­mi­nin­ kų ne­tu­rin­tie­ji – uti­li­zuo­ja­mi. Pa­gal tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus ne­nau­do­ja­mi au­to­mo­bi­liai Lie­tu­ vo­je tu­ri bū­tų sau­giai ir ne­ken­kiant ap­lin­kai išar­do­mi, su­si­da­riu­sios at­lie­kos per­dir­ba­mos, o tin­ka­mos da­lys nau­do­ja­mos pa­kar­to­ti­nai. Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­ mų ko­dek­sas nu­ma­to, kad už At­lie­ kų tvar­ky­mo tai­syk­lių ne­vyk­dy­mą se­nų, ne­be­va­žiuo­jan­čių au­to­mo­ bi­lių sa­vi­nin­kams ga­li bū­ti ski­ria­ ma nuo tri­jų iki še­šių tūks­tan­čių li­ tų dy­džio bau­da.

34 ­tūkst.

– tiek automobilių pernai oficialiai baigta eksploatuoti.

„„At­ri­bu­tas: lenk­ty­nių mies­te­lis – neat­sie­ja­ma 13 me­tų be per­trau­kų vyks­tan­čio ren­gi­nio da­lis. Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

Lenk­ty­nės ko­re­guo­ja su­si­sie­ki­mą su Pa­lan­ga Li­na Bie­liaus­kai­tė

l.bieliauskaite@diena.lt

Vie­nas iš ryš­kiau­sių va­sa­ros ren­ gi­nių pa­jū­ry­je – tra­di­ci­nės „1000 km lenk­ty­nės“ – įgau­na rea­lius kon­tū­rus.

Ties Palangos–Kretingos ir Klai­ pėdos–Liepojos ke­lių san­kir­ta jau sa­vait­ga­lį už­vi­rė lai­ki­nos tra­sos įren­gi­mo dar­bai, tad be­veik iš­ki­lęs lenk­ty­nių mies­te­lis ke­lioms die­ noms pa­ko­re­guos ir įpras­tą su­si­sie­ ki­mą su di­džiau­siu ša­lies ku­ror­tu. Kaip tei­gė „1000 km lenk­ty­nių“ ad­mi­nist­ra­to­rė Er­nes­ta Za­vis­taus­

kai­tė, įva­žia­vi­mo kelią į Pa­lan­gą ties via­du­ku Kre­tin­gos ir Klai­pė­ dos kryp­ti­mis pla­nuo­ja­ma už­da­ ry­ti tre­čia­die­nį nuo 14 iki 17 val. Eis­mas bus at­nau­jin­tas nak­ tį iš šeš­ta­die­nio į sek­ma­die­nį iki 2 val. Ke­liau­jan­tie­ji nuo uos­ta­mies­čio pu­sės, vykstant ren­gi­niui, Pa­lan­ gą ga­lės pa­siek­ti pro Ne­mir­se­tą, nuo Kre­tin­gos – ap­link­ke­liu pro Rū­dai­čius. Per lenk­ty­nių ati­da­ry­mo šven­ tę ket­vir­ta­die­nį ke­le­tą va­lan­dų bus už­da­ry­tas ir eis­mas pa­čia­me ku­ror­to cent­re – Vy­tau­to gat­vė­je, ties cent­ri­ne mies­to aikš­te.

„1000 km lenk­ty­nių“ mies­ te­ly­je tra­di­ciš­kai įsi­kurs pra­mo­ goms ir dar­bui skir­ti pa­vil­jo­nai bei sce­nos. Dar­bai ties lai­ki­ną­ja tra­sa star­ta­ vo nuo di­džiau­sio ir su­dė­tin­giau­sio ob­jek­to – per 1 000 kv. m „Lenk­ ty­nių klu­bo“. Var­žy­bo­se dirb­sian­ tiems žur­na­lis­tams jau pa­sta­ty­tas ir 100 kv. m plo­to spau­dos cent­ras. Kaip tei­gia ren­gi­nio or­ga­ni­za­ to­riai, šie­met vi­sos eki­pos ga­ lės džiaug­tis nau­jų konst­ruk­ci­jų bok­sais, o sėk­min­gam ži­niask­lai­ dos dar­bui ir ki­to­kiems ry­šiams už­tik­rin­ti bus nu­ties­ta per 5 km bend­ro il­gio ka­be­lių.

Nep­ri­ta­ria daž­ninti tech­ni­nes ap­žiū­ras Lie­tu­va ne­pri­tars Eu­ro­pos Ko­ mi­si­jos (EK) ini­cia­ty­vai daž­nin­ti leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių tech­ni­nes ap­žiū­ras, tei­gia su­si­sie­ki­mo mi­ nist­ras Eli­gi­jus Ma­siu­lis.

„Mes ne­ma­no­me, kad, pa­vyz­ džiui, sep­ty­ne­rių ar de­šim­ties me­tų au­to­mo­bi­liai ke­lia di­de­ lę grės­mę sau­giam eis­mui. Eu­ro­ pos Ko­mi­si­jos siū­ly­mai yra tik­rai per griež­ti“, – pra­ne­ši­me spau­ dai tei­gė E.Ma­siu­lis. Jis abe­jo­ja, ar EK siū­ly­mai su­lauks pri­ta­ri­mo

ir ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­ bė­se, nes da­bar kas­me­tės tech­ni­ nės ap­žiū­ros įtei­sin­tos vos ke­lio­ se ša­ly­se. EK siū­lo, kad se­nes­nių nei sep­ ty­ne­rių me­tų leng­vų­jų au­to­mo­bi­ lių tech­ni­nės ap­žiū­ros bū­tų at­lie­ ka­mos kas­met. Lie­tu­vo­je nau­jiems leng­vie­siems au­to­mo­bi­liams pir­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą rei­kia at­lik­ti po trejų me­ tų, o po to – kas dve­jus me­tus. Pa­gal EK siū­lo­mą tvar­ką pir­mo­ ji nau­jo leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio ap­

žiū­ra bū­tų at­lie­ka­ma po ketverių me­tų, ant­ro­ji – po dvejų me­tų, o vė­les­nės – kas­met. Lie­tu­vo­je nuo spa­lio įsi­ga­lios nau­ja tech­ni­nės ap­žiū­ros tvar­ka. Jei li­kus ne dau­giau nei 30 die­ nų iki ap­žiū­ros ter­mi­no, bus nu­ sta­ty­ta, kad trans­por­to prie­mo­ nė yra tvar­kin­ga, ki­tos ap­žiū­ros ter­mi­nas bus pra­tę­sia­mas tiek die­nų, kiek jų bu­vo li­kę iki pri­ va­lo­mo­sios ap­žiū­ros ga­lio­ji­mo pa­bai­gos. KD, BNS inf.


12

TrečiADIENIS, liepos 18, 2012

pasaulis Nau­jas ­ ka­ro va­das

Skau­di ­ ne­tek­tis

H.Clin­ton ­ ne­įsi­žeidė

Šiaurės Korė­jo­je pa­skir­tas nau­jas ar­mi­jos vi­ce­mar­ša­ las. Ti­tu­las su­teik­tas Hyon Yong-cho­lui. Apie šį as­menį ži­nių ne­daug. 2010-ųjų rug­ sėjį jis ta­po ge­ne­ro­lu drau­ ge su dar pen­kiais žmonė­ mis, iš jų – nau­juo­ju ly­de­riu Kim Jong-unu ir jo te­ta Kim Kyong-hui.

Jo­nas Lor­das, le­gen­dinės bri­ tų ro­ko grupės „Deep Purp­ le“ kla­vi­ši­nin­kas ir gar­siau­sio jos hi­to „Smo­ke On The Wa­ ter“ bend­raau­to­ris, pra­laimė­ jo kovą su vėžiu. Mu­zi­kan­tas, ku­riam bu­vo 71-i, mirė pir­ma­ dienį Lon­do­no kli­ni­ko­je. Nuo pra­ėju­sių metų jis grūmėsi su ka­sos vėžiu.

JAV vals­tybės sek­re­torė Hil­la­ ry Clin­ton at­lei­do egip­tie­čiams, ku­rie ap­mėtė jos kor­težą po­mi­ do­rais ir skan­da­vo „Mo­ni­ka!“. Taip H.Clin­ton jie pri­minė sek­ sua­linį skan­dalą, į kurį su Bal­ tųjų rūmų dar­buo­to­ja Mo­ni­ca Le­wins­ky bu­vo įsivėlęs jos vy­ ras Bil­las Clin­to­nas, tuo­me­tis Jung­ti­nių Vals­tijų pre­zi­den­tas.

Į pa­saulį žengs per Pa­kis­taną

veng­ti dar­bi­ninkų gro­bi­mo, kad Ki­ni­ja ne­nut­rauktų pro­jek­to.

Ki­ni­jos in­ves­ti­ci­jos pa­sau­ly­je au­ga su­lig kiek­vie­nais me­tais. An­tai Pa­kis­ta­ne ki­ nų pa­stan­go­mis at­ nau­ji­na­mas aukš­ čiau­siai virš jūros ly­gio esan­tis greit­ ke­lis.

Ke­lią už­vertė nuo­šliau­ža

Sta­to Šil­ko ke­lią

Kaip ra­šo vo­kie­čių savaitraštis „Der Spie­gel“ – „ki­nai ži­no, kad trum­ pa­laikės in­ves­ti­ci­jos anks­čiau ar vėliau at­neš il­ga­laikį pelną“. Va­do­vau­da­mie­si šia nuo­sta­ta ki­ nų dar­bi­nin­kai plu­ša Pa­kis­taną ir Ki­niją jun­gian­čia­me ke­ly­je. Jis va­ di­na­mas Ka­ra­ko­ra­mo ke­liu ir yra Šil­ko ke­lio da­lis. Tie­sa, dar­bas – ne iš lengvųjų, nes ke­lias yra aukš­tai kal­nuo­se. Su­si­du­ria­ma su dau­gy­ be sun­kumų, vie­nas jų – ne­pa­ke­ lia­mas karš­tis dieną ir šal­tis naktį, taip pat nuo­šliau­žos. „Der Spie­gel“ žur­na­lis­tai, ap­si­ lankę kal­nuo­ta­me Pa­kis­ta­no re­gio­ ne, iš­vy­do ke­lis vie­na­me ke­lio ruo­že dir­ban­čius pa­kis­ta­nie­čius ir ki­nus. Dar­bi­nin­kai stebė­jo, kaip jų bo­ sas Li dir­ba gel­to­nu eks­ka­va­to­riu­ mi. Net­ru­kus Li su­sto­jo, o eks­ka­ va­to­rių pa­statė vi­sai ša­lia be­veik ki­lo­met­ro gy­lio įdu­bos. Iš­šokęs iš ma­ši­nos jis surėkė: „Štai kaip tai da­ro­ma. Yra klau­simų?“ Ka­ra­ko­ra­mo ke­lio il­gis – 1,3 tūkst. ki­lo­metrų. Jis sta­ty­tas pra­ėju­sio am­

„„Sta­ty­bos: kinų sta­ty­bi­nin­kai iš­si­juosę plu­ša Pa­kis­ta­ne – sta­to ke­lią, su­jung­siantį abi ša­lis. 

žiaus 6–7 de­šimt­me­čiais. Šiuo ke­liu nuo Kaš­ga­ro mies­to uigūrų au­to­no­ mi­nia­me re­gio­ne, Ki­ni­jos va­ka­ruo­ se, ga­li­ma nu­kak­ti iki pat Pa­kis­ta­no sos­tinės Is­la­ma­ba­do. Kol kas tai siau­ras žvy­ruo­tas kal­ nų ke­liu­kas, ta­čiau ki­nai sie­kia pa­ vers­ti jį mo­der­niu greit­ke­liu, kai kur – net ke­tu­rių juostų. Šio ke­lio da­lis Ki­ni­jo­je – jau baig­ ta, ta­čiau Pa­kis­ta­ne lau­kia dar daug dar­bo. O ir sąly­gos čia pra­stesnės. In­di­ja reiš­kia ne­rimą

Fa­za­las ur Reh­ma­nas, Stra­te­gi­nių stu­dijų Is­la­ma­ba­de ins­ti­tu­to Ki­ ni­jos eks­per­tas, pa­brėžė, kad ki­ nų in­te­re­sas – pre­ky­ba. „Pe­ki­nui

Kai baig­si­me, ke­lionė iš Is­la­ma­ba­do iki Ki­ni­jos ir Pa­kis­ta­no sie­nos truks jau ne 30 va­landų, kaip anks­čiau, o 20.

šis ke­lias svar­bus, nes ki­nai galės dau­giau eks­por­tuo­ti į Pa­kis­taną, o ta­da – į pa­saulį per Pa­kis­ta­no Ka­ ra­čio uostą“, – sakė eks­per­tas. Ma­ža to, ša­lia greit­ke­lio ki­nai jau pla­nuo­ja ties­ti ir du­jo­tiekį, ku­ris,

AFP nuo­tr.

jei vis­kas bus ge­rai, turėtų driek­ tis iki pat Ira­no. Tie­sa, In­di­ja, Ki­ni­jos ir Pa­kis­ta­ no prie­ši­ninkė re­gio­ne, iš­reiškė sa­ vo su­si­rūpi­nimą dėl glaud­žių Pe­ki­ no ir Is­la­ma­ba­do san­ty­kių. Pa­sak De­lio, pa­statę greit­kelį ki­nai bus pa­jėgūs trans­por­tuo­ti juo ka­rinę tech­niką iki In­di­jos van­de­ny­no. Ta­čiau in­ži­nie­rius Li sakė, kad įta­ ri­mai dėl pro­jek­to ne­pagrįs­ti. „Mus vi­suo­met kas nors kal­ti­na, kad tu­ri­ me piktų kėslų“, – juokė­si ki­nas. Sau­gu­mas sta­ty­bos re­gio­ne ge­ ro­kai su­stip­rin­tas. Kinų dar­bi­nin­ kus pri­žiū­ri gau­sios Pa­kis­ta­no po­ li­ci­jos pa­jėgos ir ka­riuo­menė. Anot Pa­kis­ta­no pa­reigūnų, no­ri­ma iš­

Ki­nai koor­di­nuo­ja sta­ty­bas, ta­ čiau šia­me pro­jek­te dir­ba ir pa­kis­ ta­nie­čių dar­bi­ninkų. Jų yra apie 15 tūkst., o kinų – 20 tūkst. Pe­ki­nas vi­siš­kai fi­nan­suo­ja pro­ jektą, todėl ke­lias juo­kais va­di­na­ mas kinų do­va­na pa­kis­ta­nie­čiams. Tie­sa, neiš­veng­ta ir ne­lai­mių. Pa­sak ofi­cia­lių duo­menų, sta­ty­bo­se žu­vo 800 pa­kis­ta­nie­čių ir 82 ki­nai. Vie­ni smar­kiai nu­kentė­jo sprog­di­ nant uo­las, ki­ti nu­garmė­jo į gi­lius tar­pek­lius. Skai­čiuo­ja­ma, kad pro­jek­tas Ki­ ni­jai kai­nuos apie 400 mln. do­le­ rių. Ta­čiau Li nea­be­jo­ja pro­jek­to nau­da: „Kai baig­si­me, ke­lionė iš Is­la­ma­ba­do iki Ki­ni­jos ir Pa­kis­ta­ no sie­nos truks jau ne 30 va­landų, kaip anks­čiau, o dau­giau­sia 20.“ Nors bu­vo pla­nuo­ja­ma, kad dar­ bus sta­ty­bi­nin­kai baigs jau ki­tais me­tais, to­kias vil­tis pa­lai­do­jo di­ delė nuo­šliau­ža. Ji už­vertė ke­ lis kai­mus ir užt­venkė vieną kalnų upę. Jos vie­to­je at­si­ra­do eže­ras, jis pa­va­din­tas Ata­ba­du. Pa­sak in­ži­nie­riaus Li, 22 ki­lo­ met­rai ke­lio at­si­dūrė po van­de­niu. „Da­bar vi­si, ku­rie no­ri nu­si­gau­ ti iš Pa­kis­ta­no į In­diją, tu­ri vež­tis valtį“, – sakė Li ir pri­dūrė, kad ki­ to sau­su­mos ke­lio nėra. Tie­sa, Ki­ni­jos in­ži­nie­riai su­gal­ vo­jo, kad ežerą ap­lenks iš­kas­da­mi tu­nelį. Pa­sak Li, tai sta­ty­bi­nin­kams reiš­kia dar ma­žiau­siai ke­le­rius me­ tus sun­kaus dar­bo. Vis­gi sta­ty­bos ne­turėtų truk­ti il­gai, nes ki­nai tu­ri ge­ros tech­ni­kos, o rei­ka­lin­gas med­žia­gas, pa­vyzd­žiui, ply­tas tu­ne­lio sta­ty­bai, pa­si­ga­mi­na čia pat. Pa­kis­ta­no sta­ty­bi­nin­kai džiau­ gia­si kinų in­te­re­su jų ša­ly­je. Jie ne tik tu­ri dar­bo, bet ir kau­pia pa­tirtį. „Der Spie­gel“ inf.

Persijos įlan­ko­je ne­sau­gu net žve­jams JAV vals­tybės sek­re­torė Hil­la­ ry Clin­ton pa­reiškė, kad Ame­ri­ka pa­nau­dos vi­sas ga­lios prie­mo­nes, kad ne­leistų Ira­nui pa­si­ga­min­ti bran­duo­li­nių ginklų. De­ja, šį kartą kliu­vo ne Ira­nui, o indų žve­jams.

Gra­si­nimą Te­he­ra­nui Jung­ti­nių Vals­tijų dip­lo­ma­ti­jos va­dovė išrė­ žė viešė­da­ma Je­ru­zalė­je. „Pa­nau­do­si­me vi­sus Ame­ri­kos ga­lios ele­men­tus, kad ne­leis­tu­me Ira­nui įsi­gy­ti bran­duo­li­nio gink­ lo“, – tvir­ti­no H.Clin­ton. Kar­tu ji ap­kal­ti­no Iraną pa­tei­kiant ne­tin­ka­ mus dar­bui pa­si­ūly­mus sa­vo de­ry­ bo­se su įta­kingų pa­sau­lio vals­ty­bių gru­pe, va­di­namą­ja P5+1.

„La­bai aiš­kiai pa­sa­kiau, kad Ira­ no pa­si­ūly­mai, ku­riuos iki šiol matė­me P5+1 de­ry­bo­se, nėra pra­ džia“, – pa­brėžė ji. Tie­sa, Per­si­jos įlan­ko­je ame­ri­ kie­čių ga­lios prie­mo­nes pir­mie­ siems te­ko iš­ban­dy­ti indų žve­jams. Ne­to­li Du­ba­jaus ma­žy­tis indų žve­ jy­bos lai­vas bu­vo ap­šau­dy­tas iš čia dis­lo­kuo­to JAV ka­ri­nio lai­vo „USNS Rap­pa­han­nock“. Pra­neš­ta, kad žu­ vo vie­nas in­das, dar trys su­žeis­ti. JAV pa­reigū­nai tei­si­no­si, kad lai­ ve­lis ne­paisė per­spėji­mo ne­siar­tin­ ti prie ka­ri­nio lai­vo, į kurį bu­vo pi­ la­mi de­ga­lai. „Nuo 2000-ųjų la­bai ne­ri­mau­ ja­me dėl mažų laivų“, – sakė vie­

nas pa­reigū­nas Va­šing­to­ne. Jis pa­ minė­jo me­tus, kai bu­vo įvyk­dy­tas kru­vi­nas mir­ti­nin­ko iš­puo­lis prie­š JAV es­kad­rinį mi­ni­ninką „USS Co­ le“ Ade­no uos­te Je­me­ne. JAV ka­ri­nis jūrų lai­vy­nas di­di­ na sa­vo pa­jėgas naf­tos tur­tin­ga­me re­gio­ne, kur didė­ja įtam­pa dėl Ira­ no prie­šta­rin­gai ver­ti­na­mos bran­ duo­linės pro­gra­mos. Te­he­ra­nas yra per­spėjęs, kad ga­li už­da­ry­ti Ormū­ zo sąsiaurį Per­si­jos įlan­kos pie­tuo­ se, jei­gu pa­jus smarkų tarp­tau­ti­nių san­kcijų po­veikį. In­ci­den­tas su­kėlė nei­giamą In­ di­jos reak­ciją. Ša­lies Už­sie­nio rei­ kalų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Sye­das Ak­ba­r ud­d i­n as pa­ra­g i­n o Jung­t i­

„„Pa­reng­tis: pri­siar­tinę prie ame­ri­kie­čių ka­ro lai­vo Per­si­jos įlan­ko­je in­

dų žve­jai bu­vo ap­šau­dy­ti. 

nius Arabų Emy­ra­tus iš­tir­ti in­ ci­dentą. Ana­li­ti­kai sa­ko, kad Va­šing­to­ nas norės su­ma­žin­ti bet ko­kią ga­ limą dip­lo­ma­tinę žalą sa­vo san­ty­ kiams su In­di­ja. Šią šalį JAV sie­kia

AFP nuo­tr.

pa­vers­ti pa­grin­di­ne sa­vo sąjun­ gi­nin­ke Azi­jo­je, kad būtų su­da­ ry­ta at­sva­ra Ki­ni­jos įta­kai, o JAV įmonėms at­si­vertų nau­ja eks­por­ to rin­ka. BNS inf.


13

Trečiadienis, liepos 18, 2012

menas ir pramogos

Dai­li­nin­kai įsi­lie­jo į Se­na­mies­čio rit­mą Ry­šių is­to­ri­jos mu­zie­jaus sa­lė­je eks­po­ nuo­ja­mi dvi sa­vai­tes vy­ku­sio tarp­tau­ ti­nio ta­py­bos ple­ne­ro me­ni­nin­kų Kau­ne su­kur­ti pa­veiks­lai ir pie­ši­niai. En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Pen­ke­rius me­tus vyks­tan­tis tarp­ tau­ti­nis pro­jek­tas „Me­nas se­nuo­ siuo­se Lie­tu­vos dva­ruo­se“ šį­met iš­si­plė­tė – pir­mą, bet, pa­sak fes­ ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rių, ne pa­sku­ti­nį kar­tą bu­vo su­reng­ta dai­li­nin­kų kū­ ry­bi­nė sto­vyk­la: ta­pė me­ni­nin­kai iš Ita­li­jos, Ny­der­lan­dų, Ka­zachs­ta­no, Gru­zi­jos, Len­ki­jos ir Lie­tu­vos. Sa­vo dar­bo vie­tas įkū­rę Ry­šių is­to­ri­jos kie­me­lio vie­no­je iš erd­ vių, dai­li­nin­kai kaip­mat įsi­lie­jo į bend­rą šią va­sa­rą itin at­gi­ju­sio kie­me­lio šur­mu­lį ir jį pra­tur­ti­no: dai­li­nin­kė iš Ny­der­lan­dų Jo­ke Fri­ ma pie­šė tie­siog lau­ko ka­vi­nė­je, kur pro ša­lį nuo­lat praei­da­vo da­ žais iš­si­te­pę ta­py­to­jai, ne­šini nu­ grun­tuo­ta dro­be, kad ši iš­džiū­tų, o ki­ti šiaip pri­sės­da­vo prie sta­le­ lio pa­bend­rau­ti. Ta­pan­čiais me­ni­nin­kais gy­vai do­mė­jo­si ir mies­tie­čiai, nuo­lat lan­kę­si dai­li­nin­kų dar­bo vie­to­je, kai ku­rie – ir su sa­vais pa­veiks­lais, nu­ta­rę pa­si­kon­sul­tuo­ti, pa­si­da­ly­ ti min­ti­mis. „Vis dėl­to dau­giau­ sia ta­py­to­jai dir­bo, nes ple­ne­ras įpa­rei­go­jo su­kur­ti pa­veiks­lus bū­ si­mai pa­ro­dai, – pa­ste­bė­jo dai­ lės fes­ti­va­lio su­ma­ny­to­jas Ole­gas Dar­ča­no­vas. – Džiu­gu, kad į jos ati­da­ry­mą su­gu­žė­jo ši­tiek daug žmo­nių.“

Iš­ties per pa­ro­dos ati­da­ry­ mą, ku­rį ap­lan­kė už­sie­nio am­ba­ sa­dų dar­buo­to­jai, mies­to po­li­ti­ kai, mies­tie­čiai ir sve­čiai, bu­vo net sun­ku priei­ti prie pa­veiks­lų. „Ap­ lan­kiau pa­ro­dą po ati­da­ry­mo, va­ kar, – kal­bė­jo kau­nie­tis dai­li­nin­ kas Rai­mun­das Ma­jaus­kas. – Įdo­mi pa­ro­da. Ver­tin­ga tai, kad dai­li­nin­ kų ly­gis pa­na­šus, nė­ra duo­bių, ku­ rių daž­nai neiš­ven­gia ple­ne­rų or­ ga­ni­za­to­riai.“ Ple­ne­ro dai­li­nin­kams bu­vo pa­ siū­ly­ta te­ma „Kau­nas kaip kul­tū­ ros, kū­ry­bos ir ko­mu­ni­ka­ci­jos erd­ vė“, tai­gi, pa­ro­do­je vy­rau­ja mū­sų mies­to ref­lek­si­jos. „Be­je, vi­si iš už­ sie­nio at­va­žia­vę dai­li­nin­kai Kau­ne vie­šė­jo pir­mą kar­tą, kai ku­rie net gąs­di­no­si, kad nie­ko ne­ži­no apie mies­tą: gal koks už­kam­pis? – šyp­ so­jo­si O.Dar­ča­no­vas. – Vis dėl­to vi­si iki vie­no Kau­nu li­ko su­ža­vė­ti ir net ap­stul­bę, kai, tar­kim, per Min­ dau­gi­nes, vie­ną die­ną prie Kau­no pi­lies vy­ko di­džiu­lis Pa­žais­lio mu­ zi­kos fes­ti­va­lio ren­gi­nys, ki­tas die­ nas – jau Ope­re­tės kon­cer­tai, per vi­są nak­tį – Ro­tu­šės aikš­tės lau­ ko ek­ra­ne žmo­nės ste­bė­jo krep­ši­ nio rung­ty­nes.“ Vaiz­duo­ja­mų­jų me­nų fes­ti­va­lio kū­ry­bi­nės sto­vyk­los da­ly­vių pa­ro­da Ry­šių mu­zie­jaus sa­lė­je bus eks­po­ nuo­ja­ma iki lie­pos pa­bai­gos, vė­liau pa­ro­da bus perkelta į Rau­do­nės pi­lį, po to – į Vil­niaus ro­tu­šės erd­vę.

„„Dėmesys: paroda susidomėjo gausus būrys dailės mėgėjų. 

Tomo Raginos nuotr.

Tapytoja iš Ka­zachs­ta­no: į Kau­ną su­grįž­čiau En­ri­ka Strio­gai­tė „Ka­zachs­ta­ne dai­li­nin­kai gy­ve­ na ir ku­ria pa­na­šiai kaip pas jus, – tei­gia tarp­tau­ti­nia­me ple­ne­re da­ ly­va­vu­si ta­py­to­ja Je­le­na Ra­li­na iš As­ta­nos. – Yra vi­so­kių dai­li­nin­ kų, bet vie­no da­ly­ko jums bal­tai pa­vy­džiu – tiek daug ple­ne­rų, o jie juk dai­li­nin­kui rei­ka­lin­gi kaip švie­ žias oras.“

Su dai­li­nin­ke su­si­ti­ko­me po pa­ro­ dos Ry­šių is­to­ri­jos kie­me­lio sa­lė­ je ati­da­ry­mo. Su vie­nu iš ple­ne­ro da­ly­vių už­su­ku­si į Vil­niaus gat­vės ka­vi­nu­kę, J.Ra­li­na pla­na­vo, kur dar bū­tų ga­li­ma ap­si­lan­ky­ti, nes vieš­ na­gės lai­kas Kau­ne bai­gia­si. – Ko­kius įspū­džius iš­si­ve­ža­te iš ple­ne­ro? – Įs­pū­džiai pa­tys ge­riau­si. Kau­ne bu­vau pir­mą kar­tą ir mie­lai dar at­ vyk­čiau. Apsk­ri­tai iki ple­ne­ro pas jus, Lie­tu­vo­je, bu­vau al­ka­na įspū­ džių, kū­ry­bi­nės ug­nies – to­kie su­ si­ti­ki­mai me­ni­nin­kui rei­ka­lin­gi kaip švie­žias oras. Pas­te­bė­jau, kad Lie­tu­vo­je ple­ne­rų ren­gia­ma la­bai daug, bent jau tik­rai daug dau­giau nei pas mus, Ka­zachs­ta­ne. Tar­ kim, ple­ne­re da­ly­va­vęs dai­li­nin­ kas Ar­vy­das Ka­šaus­kas sa­kė, kad po šio ple­ne­ro iš­kart va­žiuos į ki­

tą, Mar­ty­nas Gau­bas jau iš­va­žia­ vo į Pa­lan­gą. Gir­dė­jau, kad pas jus pra­ktiš­kai vi­są va­sa­rą ga­li­ma va­ ži­nė­ti iš vie­no ple­ne­ro į ki­tą, dai­li­ nin­kui – tai tik­ra lai­mė: pa­si­krau­ni emo­ci­jų, pa­si­da­li­ji pa­tir­ti­mi, da­ly­ vau­ji pa­ro­do­se. La­bai pa­ti­ko vi­si ple­ne­ro da­ ly­viai – vi­sų aukš­tas pro­fe­sio­ na­lu­mas: nuo pa­ties jau­niau­sio­ jo, me­ni­nin­ko iš Gru­zi­jos Tor­ni­kės Abu­la­dzės, ku­rio emo­ci­jos tie­siog kun­ku­lia­vo, jis ne­nus­ty­go vie­to­je – bet juk to­kie ir tu­ri bū­ti gru­zi­nai (šyp­so­si) iki vy­riau­sio­jo, man re­gis, A.Ka­šaus­ko, ša­lia ku­rio ta­piau. Įsi­ vaiz­duo­ja­te, jis mo­ters fi­gū­rą, ku­rią per­teik­ti ypač su­dė­tin­ga, nu­pie­šia vie­na li­ni­ja, be jo­kio trin­tu­ko pri­si­ lie­ti­mo ar pa­pil­do­mų li­ni­jų. – Kaip ki­nų meist­ras, ku­ris, sa­ ko, mo­ko­si pieš­ti vi­są gy­ve­ni­ mą, kad pa­skui vie­nu brūkš­ te­l ė­j i­m u nu­p ieš­t ų šo­kan­t į dra­ko­ną? – Taip, bet tai yra kal­bos, o aš sa­vo aki­mis ma­čiau, kaip lie­tu­vių dai­li­ nin­kas A.Ka­šaus­kas tai pa­da­ro. Iš­ ties – su­per­meist­ras. Apsk­ri­tai vi­ si dai­li­nin­kai, ver­ti­nant jų dar­bus, bu­vo bran­dūs ir sa­vo sri­ties pro­fe­ sio­na­lai, jų kū­ri­niai tu­ri ke­lis pla­ nus ir svar­biau­sią dė­me­nį – pa­ slap­tį.

Ypač su­ža­vė­jo Vir­gio Ru­sec­ko ta­ py­ba. Man at­ro­do, kad jūs, kau­nie­ čiai, net ne­ži­no­te, ko­kį auk­so gry­ nuo­lį tu­ri­te. Jis dar vi­sai jau­nas, bet su­kau­pęs di­džiu­lės iš­min­ties, jos tu­ri dau­giau nei du šim­ta­me­ čiai se­nu­kai ir vi­sa tai at­si­spin­di jo pa­veiks­luo­se – tu­rė­tu­mė­te to­kį dai­ li­nin­ką bran­gin­ti ir jam pa­dė­ti. – Sup­ran­tu, kad apie sa­vo kū­ ry­bą kal­bė­ti sun­kiau­sia, bet kas jū­sų pa­veiks­luo­se nu­gu­lė, įsi­ kū­ni­jo? – Pir­ma­ja­me pa­veiks­le, ku­rį nu­ta­ piau čia, ple­ne­re, dar da­rė įta­ką at­ si­vež­tos emo­ci­jos iš Ka­zachs­ta­no, o ki­tiems dviems – jau ne: juo­se nu­ ta­piau San­ta­kos par­ką bei Ne­mu­no kran­ti­nę, ži­no­ma, ir juo­se vy­rau­ja man bū­din­gos spal­vos, jos ma­no kū­ ry­bo­je – svar­biau­sios. Džiau­giuo­si, kad pa­veiks­lai pa­ti­ko: vie­na į pa­ ro­dą atė­ju­si vy­res­nio am­žiaus, taip pat ta­pan­ti mo­te­ris, ku­rios drau­gė prieš tai lan­kė­si Ry­šių is­to­ri­jos kie­ me­ly­je ir ją pa­kvie­tė, pa­do­va­no­jo man gė­lių, net pa­kvie­tė į sve­čius. – Kaip gy­ve­na­te ir ku­ria­te Ka­ zachs­ta­no sos­ti­nė­je – As­ta­no­ je, kaip gy­ve­na ir ku­ria ki­ti dai­ li­nin­kai? – Ma­no dar­bus per­ka, o tai dai­li­ nin­kui la­bai svar­bu, Ka­zachs­ta­

no šiuo­lai­ki­nių me­nų mu­zie­jus yra įsi­gi­jęs ma­no pa­veiks­lų, tu­riu dai­lės cent­rą „Per­so­na +“, ku­rį įkū­riau, kai su­si­dū­riau su pro­ble­ma – no­ rin­tie­ji sto­ti į už­sie­nio dai­lės uni­ ver­si­te­tus ne­tu­ri (nes ne­ži­no kas ir kaip) pa­ren­gę sa­vo dar­bų, ku­rie ati­tik­tų rei­ka­la­vi­mus, al­bu­mo, rei­

Je­le­na Ra­li­na:

Ma­no dar­bus per­ka, o tai dai­li­nin­kui la­bai svar­bu, Ka­zachs­ta­ no šiuo­lai­ki­nių me­nų mu­zie­jus yra įsi­gi­jęs ma­no pa­veiks­lų. ka­lin­go pa­čio­je pir­mo­jo­je at­ran­ko­ je, dar prieš eg­za­mi­nus (tą­kart dai­ lės stu­di­jas Pra­ho­je pa­si­rin­ko ma­no

sū­nus). Įkū­rus dai­lės cent­rą at­si­ra­ do po­rei­kis mo­ky­tis dai­lės ma­žie­ siems ir vy­res­nie­siems, ku­rie sva­ jo­jo iš­mok­ti ta­py­ti, ir taip cent­ras išau­go. O šiaip As­ta­no­je vis­kas pra­ktiš­kai taip pat kaip pas jus – vie­ni dai­li­ nin­kai gy­ve­na la­bai ge­rai, kūriniai per­ka­mi, da­ly­vau­ja pa­ro­do­se, ki­ ti – ne­la­bai, yra įvai­rių dai­li­nin­kų: mė­gė­jų, pa­si­da­vu­sių sa­lo­nų įta­kai, ku­rian­čių dau­giau įvaiz­dį nei me­ ną, blo­gų ir ge­rų, kaip pas jus, tie­ sa? Vie­no pas mus, kaip mi­nė­jau, nė­ra – tiek daug ple­ne­rų ir dėl to aš bal­tai jums pa­vy­džiu. Sim­po­ziu­mai, ple­ne­rai įkve­pia nau­jiems pa­veiks­ lams, skatina neuž­sis­to­vė­ti vie­to­je, ju­dė­ti į prie­kį – o tai ir yra kū­ry­ba. – Iki šiol Kau­ne ne­sa­te vie­šė­ju­ si. Jū­sų žvilgs­nis – švie­žias ir ašt­rus, tai­gi ką už­fik­sa­vo jis? – Gal­būt tik vie­ną da­ly­ką – jūs per daž­nai žvilg­čio­ja­te į so­viet­me­tį, la­ bai daž­nai iš­girs­da­vau: „Prie so­ vie­tų bu­vo taip ar­ba taip“, bet juk se­niai tas so­viet­me­tis praė­jo – jau dvi­de­šimt me­tų, kam į jį taip daž­ nai žvilg­čio­ti? At­ro­do, kad jums tai– mėgs­ta­ma te­ma, bet ji vi­sai neį­do­mi– pas mus jau se­niai to­kios kal­bos bai­gė­si. Apsk­ri­tai lais­vės są­ vo­ka yra la­bai re­lia­ty­vi ir kin­tan­ti, bet ne­rei­kia dėl to įstrig­ti praei­ty­je.


14

Trečiadienis, liepos 18, 2012

menas ir pramogos

Džia­zo fes­ti­va­lio gim­ta­die­nis su P.Vyš­niaus­ku Smal­su­mas ir pri­pa­žin­ti var­dai at­ve­da klau­sy­to­jus į kon­cer­ tus „Dau­gir­das gy­vai“. Ju­bi­lie­ji­nę pen­ke­rių me­tų su­kak­tį fes­ti­va­ lis pa­mi­nė­jo su lie­tu­viš­ku džia­zo gran­du Pet­ru Vyš­niaus­ku, jo sū­nu­mi Do­mi­ny­ku ir at­li­kė­jais iš JAV. En­ri­ka Strio­gai­tė

e.striogaite@kaunodiena.lt

Fo­tog­ra­fi­ja ir mu­zi­ka

„„Imp­ro­vi­za­ci­ja: sak­so­fo­ni­nin­kas P.Vyš­niaus­kas kvie­tė da­ly­tis gar­sais. 

Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

kryžiažodis Šią savai­ tę laimėki­ te Debbie Macom­ ber knygą „Krautu­ vėlė Gėlių gatvėje“. Gėlių gatvelėje yra mažutė krautuvė­ lė „Geri siūlai“, kurioje jau veikia ir mez­ gimo būrelis. Jos savininkei Lidijai tai svajonių išsipildymas, simbolizuojan­ tis naują gyvenimą po sunkios ligos. Žaklina, išgyvenanti dėl atšalusių santy­ kių su vyru ir nevykusios sūnaus san­ tuokos, pirmoji užsirašo į mezgimo pa­ mokas. Kerol trokšta kūdikio, vaikiš­ ka antklodėlė jai – būsimosios sėkmės ženklas. O akiplėša Aliksė mezga ant­ klodę labdaros fondui – šitaip tikisi ati­ dirbti teismo jai skirtas viešųjų darbų valandas.

Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute nu­ meriu 1337. Siųsdami žinutę ra­ šykite: DIENA (tarpas) KD (tar­ pas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA KD KAUNAS (žinutės kaina – 1 Lt). 2. Arba, iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu, atneškite į „Kauno dienos“ redakciją, Kęstučio g. 86, Kaunas. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, liepos 24 d.

Įp­ras­tai šis fes­ti­va­lis sie­ja­mas su Ne­mu­no kran­ti­nės am­fi­teat­ru, ta­ čiau dėl per­mai­nin­gų, or­ga­ni­za­to­ rių ne­le­pi­nan­čių oro są­ly­gų šven­tė įvy­ko „Dau­gir­do“ vieš­bu­čio fo­ jė, ku­rio­je vos su­til­po per du šim­ tus smal­siau­sių­jų. Ka­me­ri­nė­je erd­ vė­je be­si­bū­riuo­jan­tys klau­sy­to­jai ap­žiū­rė­jo ir fo­tog­ra­fės Lai­mos Ge­ le­žiū­tės pa­ro­dą „Fo­tovi­ra­žai“. „L.Ge­le­žiū­tės neį­ma­no­ma at­pa­ žin­ti, – pa­ste­bė­jo fo­to­me­ni­nin­kas Ze­no­nas Balt­ru­šis. – Jei ne­ži­no­ čiau, kie­no ši pa­ro­da, tik­rai ne­pa­

gal­vo­čiau, kad fo­tog­ra­fi­jų au­to­rė – L.Ge­le­žiū­tė.“ Fo­to­me­ni­nin­kė at­si­kir­to, kad be rei­ka­lo dau­ge­lis ją daž­nai sie­ja su ero­ti­nė­mis fo­tog­ra­fij­ o­mis. „Esu vi­ so­kia, da­bar – toks ma­no kū­ry­bi­nis eta­pas, ko­kį ma­to­te pa­ro­do­je ir ap­ skri­tai šiuo me­tu ma­ne trau­kia fo­ tog­ra­fuo­ti gam­tą, na, gal dar – mo­ te­ris“, – šyp­so­jo­si L.Ge­le­žiū­tė. Int­ri­ga­vo pa­var­dė­mis

„Dau­gir­das gy­vai“ ju­bi­lie­jaus kon­ cer­tas dau­ge­lį int­ri­ga­vo ži­no­mo­ mis ša­lies džia­zo sce­nos pa­var­dė­ mis, smal­su­mą ža­di­no ir pro­gra­ma. Su­si­do­mė­jo ir pa­ty­rę Kau­no me­lo­ ma­nai, ir at­si­tik­ti­niai smal­suo­liai.

Kon­cer­te gro­jo be­ne žy­miau­sias Lie­tu­vos džia­zo šei­mos due­tas – sak­so­fo­ni­nin­kas Pet­ras Vyš­niaus­kas su sū­nu­mi tri­mi­ti­nin­ku Do­mi­ny­ku Vyš­niaus­ku, prie jų pri­si­jun­gė per­ ku­si­nin­kas Ar­ka­di­jus Go­tes­ma­nas. Ant­ro­je kon­cer­to da­ly­je pa­si­ro­ dė sve­čiai iš JAV – su­tuok­ti­nių po­ra Loi­se Jen­sen (vo­ka­las, sak­so­fo­nas) ir Tomas Blan­cartas (kont­ra­bo­sas). Į fes­ti­va­lį trum­pai vieš­na­gei Kau­ne jie at­vy­ko po il­gai tru­ku­sio tu­ro Pa­ ry­žiu­je, Ams­ter­da­me, Ber­ly­ne. „Tai ne­ti­kė­ta at­li­kė­jų sin­te­zė, drau­gų su­si­ti­ki­mas, po­kal­bis, – pa­ste­bė­jo fes­ti­va­lio „Dau­gir­das gy­vai“ su­ ma­ny­to­jas Ju­li­jus Gric­ke­vi­čius. Kon­cer­te na­tų pul­tai bu­vo ne­ rei­ka­lin­gi, sce­no­je mez­gė­si imp­ ro­vi­za­ci­ja ir da­li­ji­ma­sis gar­sais, pa­mažu už­bū­ręs ir klau­sy­to­jus, įtrauk­tus į gar­sų dia­lo­gą. Su­si­ rin­ku­sie­ji klau­sė­si lie­tu­vių tri­ ju­lės, ku­rio­je ly­gio­mis tei­sė­mis imp­ro­vi­za­vo Do­mi­ny­kas ir Pet­ras Vyš­niaus­kai. Ant­rą kon­cer­to da­ lį pra­dė­jo sve­čiai iš JAV, pa­nar­di­ nę į įvai­ria­ly­pę su­bstan­ci­ją, ku­rio­ je py­nė­si ly­ri­ka, a­štrūs kont­ra­bo­so štri­chai ir vo­ka­las, o ga­liau­siai vi­si da­ly­vau­jan­tys mu­zi­kan­tai kon­cer­ tą bai­gė ne­di­de­liu jam ses­sion.

Ju­li­jus Gric­ke­vi­čius:

Tai ne­ti­kė­ta at­li­ kė­jų sin­te­zė, drau­ gų su­si­ti­ki­mas, po­kal­bis. Lau­kia nau­ja prem­je­ra

„Tai bu­vo pir­ma­sis sak­so­fo­no maest­ro Pet­ro Vyš­niaus­ko kon­ cer­tas per pen­ke­rius „Dau­gir­das gy­vai“ me­tus, – pa­vy­ku­siu kon­ cer­tu džiau­gė­si J.Gric­ke­vi­čius. Pak­laus­tas apie to­les­nius pla­nus, džia­zo fes­ti­va­lio su­ma­ny­to­jas kaip mat pa­si­da­li­jo ži­nia: „Rugp­jū­čio 9 d. vyk­sian­čia­me kon­cer­te lau­kia dar vie­na šios va­sa­ros prem­je­ra – „Krzys­tof Ur­bans­ki Quar­tet“. Jau­no ir vie­no iš per­spek­ty­viau­ sių, Len­ki­jos džia­zo atei­ti­mi va­ di­na­mo sak­so­fo­nininko pro­jek­tas pa­kvies iš­ban­dy­ti tra­di­ciš­kes­nės džia­zo mu­zi­kos pla­tu­mas. Gru­pės ly­de­ris K.Ur­bans­kis bu­vo ap­do­va­ no­tas dau­ge­ly­je kon­kur­sų Eu­ro­po­ je, da­ly­va­vo tarp­tau­ti­niuo­se fes­ti­ va­liuo­se „Jazz Ja­bo­ree“, „Gen­to“, „Eth­no“ ir dau­ge­ly­je ki­tų. At­li­kė­jas pel­nė Len­ki­jos na­cio­na­li­nės te­le­vi­ zi­jos ge­riau­sio so­lis­to pri­zą, o „Hoe­ laart“ tarp­tau­ti­nia­me kom­po­zi­to­rių kon­kur­se ta­po ge­riau­siu iš 60-ies pre­ten­den­tų. Jo de­biu­ti­nis al­bu­mas bu­vo par­duo­tas 5 000 vnt. ti­ra­žu. K.Ur­bans­kis ne­se­niai bu­vo at­ rink­tas The­lo­nious Monk Ins­ti­ tu­to per­klau­sai, po ku­rios Her­bie Hen­coc­kas as­me­niš­kai pa­kvie­ tė jau­nuo­lį pra­dė­ti kar­je­rą Niu­jor­ ke. Prieš tai at­li­kė­ją su gru­pe bus ga­li­ma iš­girs­ti kon­cer­tuo­sian­čius Kau­ne.


15 3

trečiaDIENIS, liepos 18, 2012

klasifikuoti skelbimai Skelbimų ir prenumeratos skyrius!

Kęstučio g. 86, I–V 7.30–17.30 val. Tel. 302 202, 302 231. Vytauto pr. 23, priešais Autobusų stotį, I–V 7–16 val. (pietų pertrauka 13–14 val.) , VI 8–11 val. Tel. 8 655 45 114.

Klasifikuoti

Darbo skelbimai��������������������������������� 15 Paslaugos������������������������������������������ 15, 16 Parduoda� ������������������������������������������������� 16 Perka� ����������������������������������������������������������� 17 Įvairūs� �������������������������������������������������������� 17 Karščiausi kelionių pasiūlymai������������������������ 17 Kviečia� ������������������������������������������������������� 17 Pamesta� ���������������������������������������������������� 17 Dingo� ����������������������������������������������������������� 17 Dovanoja�������������������������������������������������� 17

skelbimai skelbimai@kaunodiena.lt 302 202, 302 231 (redakcijoje) Statybų kompanija ieško žmonių dirbti statybos darbus Švedijoje. CV siųsti info@workinwest.eu.

DARBo skelbimai

989693

Siūlo darbą Dirbti kavinėje-bare JI (Savanorių pr. 427) reikalinga (-as) virėja (-as) (darbas savaitinis). Tel. 8 656 39 930. 988191

Ieškome suvirintojo dujomis. Darbas Kaune. Teirautis tel. 8 699 08 000.

989388

Įmonė ieško tarptautinių reisų vairuotojųekspeditorių. Reikalingos B, CE kategorijos. Rusijos viza būtų privalumas. Kreiptis tel. (8 37) 441 155, 441 148, 8 676 23 382. 985609

Įmonei reikalingas automobilinio bokštelio ZIL vairuotojas, pageidaujame be žalingų įpročių. Tel. 8 640 33 003, 8 687 26 408.

Tarptautinių pervežimų įmonei „Autolėkis“ reikalingi vairuotojai (turintys C ir CE kat., patirtis važinėjant po Europą būtina; darbas kietašoniais automobiliais) ir transporto vadovas. Tel. 210 777. 987482

Transporto įmonei reikalingi transporto priežiūros vadovas (mechanikas) ir transporto vadybininkas. CV siųsti atranka@erdves.lt. Tel. 210 777. 987488

UAB „Kauno pramontažas“ reikalingi darbuotojai: šaltkalvis-elektrikas ir profesionalus dažytojas metalo konstrukcijoms dažyti. Tel. (8 37) 313 311, e. paštas info@kaunopramontazas.lt. 988666

988412

Įmonei reikalingas mechanikas (krovininių automobilių remontas). Darbo patirtis būtina! Kreiptis tel. 8 676 23 382, 8 676 23 380, (8 37) 441 155, 441 148. 984963

Įmonei reikalingi automobilių šaltkalviai (krovininių automobilių remontas). Darbo patirtis būtina. Kreiptis tel. 8 676 23 382, 8 676 23 380, (8 37) 441 155, 441 148. 984958

Kepyklai Kaune reikalinga (-as) mielinių gaminių formuotoja (-as). Darbas naktinėje pamainoje. Apmokome. Tel. 8 686 38 001. 989465

Kepyklai Panemunėje reikalingi: tešlos paruošėjas, bandelių kepėja ir pakuotoja. Darbas pamainomis. Neturinčius patirties apmokome. Tel. (8 37) 346 141. 989097

Metalo apdirbimo įmonei reikalingas suvirintojas-šaltkalvis ir tekintojas dirbti visą darbo dieną. Tel. 261 213, 8 604 15 915. 986903

Parduotuvei Sargėnuose reikalinga (-as) pardavėja (-as). Darbas pamainomis, slankiuoju grafiku. Tel. 8 672 44 467. uab.boleslovas@gmail.com. 989421

Pervežimų kompanijai UAB „Hoptransa“ reikalingi tolimųjų reisų vairuotojai, turintys CE kategoriją. Tel. 8 687 70 945.

989699

Reikalinga pardavėja dirbti kebabinėje. Tel. 8 698 00 955.

987524

Reikalingi automobilių plovėjai (-os), salonų valytojai (-os). Tel. 712 525.

989446

Reikalingi langų, durų ir aliuminio balkonų montuotojai, turintys savo transportą. Pageidaujama patirtis. Tel. (8 37) 331 015, 8 676 47 355. 989515

Reikalingi pareigingi tarptautinių gabenimų vairuotojai (E kategorija) dirbti Vakarų Europoje ir maršrutu Vakarai–Rytai. Kaunas, tel. 8 698 39 309. 973467

Reikalingi patyrę „Bobcat“ krautuvo operatoriai (būtina C kategorija). Būtina sklypų paniravimo, trinkelių pagrindų ruošimo patirtis. Tel. 8 682 28 445, 8 620 40 446. 987860

Reikalingi: darbininkai prižiūrėti, valyti patalpas, objektus, sandėlininkai, salės, gamybos, apsaugos darbuotojai, vairuotojai. Tel. 8 600 37 610. 987168

Restoranų tinklas „Bajorų kiemas“ ieško virėjų, indų plovėjų, virtuvės darbuotojų. Tel. 8 611 29 129.

986832

Statybos įmonei reikalingi: 1. Tinkuotojai; 2. Dažytojai; 3. Metalo-gelžbetonio konstrukcijų montuotojai; 4. Plytelių klojėjai. Skambinti darbo metu tel. (8 37) 375 331. 987808

Statybų įmonė Kaune ieško sąmatininkėsinžinierės (-iaus). Reikalavimai: LR aplinkos ministerijos galiojantis atestatas, ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis. Gyvenimo aprašymą siųsti e. paštu info@vbite.lt. 988935

UAB „Svelitus“ Kaune reikalingas sandėlio vadovas. Darbo pobūdis: ūkinių ir buities prekių sandėliavimas; darbų organizavimas bei kontrolė. Reikalinga 3 metų patirtis. CV siųsti remigijus@vikingo.lt. 987508

UAB „Tenta & service“ (Jonava) reikalingi vairuotojai-ekspeditoriai dirbti maršrutu V. Europa–Lietuva ir Europos šalyse. Turinčius C ir E kategorijas, bet neturinčius tarptautinių gabenimų patirties, – apmokome, sudarydami sąlygas dirbti kartu su patyrusiais vairuotojais. Tel. 8 685 55 892, (8 349) 77 100. 987098

UAB „Jargala’’ reikalingas vairuotojas, turintis E kategoriją, patirties, be žalingų įpročių. Tel. 8 656 99 307.

Nebrangiai protezuoju dantis. Tel. 777 945, 8 608 15 882. 989467

Odontologijos centras ODONTEX (Gedimino g. 17, šalia PPC „AKROPOLIS“) teikia visas odontologijos paslaugas. Veido raukšlių šalinimas hialurono injekcijomis. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams. Pensininkams – NUOLAIDOS! Dantų implantai – nuo 1000 iki 1500 Lt. Registruotis tel. (8 37) 228 265. 981743

969339

Darbai sandėliuose – TESCO, DHL, fabrikuose, viešbučiuose; žemės ūkis; slauga Anglijoje, Vokietijoje, Kipre, Olandijoje. Tel. 8 675 86 523; www.ppv.lt. 988460

Paslaugos AKCIJA! Implantas – 1400 Lt. Nemokamas protezavimas ligonių kasų pacientams ir vaikams iki 18 m. Astos Dambrauskienės odontologijos klinika, Laisvės al. 10, Kaunas, tel. (8 37) 206 039, 8 698 07 476. 984843

Dėmesio! Net 36% nuolaida vėžinių žymenų kraujo tyrimams. Medicinos centras „Neuromeda“. Tel. 8 613 42 780, 331 511; www.neuromedicina.lt. 976924

990008

Gyd. D.Bielskienė, J.Urbštienė konsultuoja ir gydo vaikus, suaugusiuosius, sergančius odos, alerginėmis, nagų ir plaukų ligomis. Šalina karpas, papilomas. Apgamai tiriami dermatoskopu. Konsultuoja dėl lytiškai plintančių ligų. Gedimino klinika, Gedimino g. 34. Tel. 207 396. 984866

Gyd. V.Kašėta, N.Grušauskas gydo odos, alergines, grybelines, venerines ligas. Iškvietimas į namus. K.Petrausko g. 40, tel. (8 37) 220 288; www.odosligos.lt. 989199

Klinika „Neurosveikata“. Patyrę gydytojai psichiatrai gydo įvairius psichikos sutrikimus, pagirių simptomus. Išblaivinimas, kodavimas nuo alkoholio. Trakų g. 12, tel. 8 656 61 610. www.neurosveikata.lt. 965542

Atlieku dažymo darbus, klijuoju plyteles ir kt. Tel. 8 676 93 043. Kaunas.

984916

987123

Statybos, remonto

988962

989663

Atvežame žvyro, smėlio, skaldos, atsijų, juodžemio, betono gaminių. Tel. 373 894, 8 616 56 993. 968463

Aukštos kokybės dažymas, tapetavimas, langų angokraščių apdaila, sienų ir lubų lyginimas, grindų laminatas. Kainos derinamos. Tel. 8 686 47 904. 988751

Automobilinio bokštelio nuoma (15 m aukščio). Pjauname, genime medžius. Šlaitinių stogų dengimas, skardinimas. Tel. 8 687 19 660 (Rolandas), 8 602 92 845. 985386

Automobilininkams

Be dulkių kokybiškai šlifuojame, lakuojame, restauruojame parketą, medines grindis, laiptus. Tel. 8 677 36 264. www.slifavimas.info.

Remontuoju lengvųjų automobilių ir VILKIKŲ RADIATORIUS, BUFERIUS ir kitas stiklo pluošto ir plastmasines detales. Garantija. Tel. 220 176 9-18 val., 8 699 25 402

982990

Betonavimo darbai, monolitinių laiptų įrengimas, gipskartonio montavimas, glaistymas, dažymas, tapetavimas, plytelių klijavimas, langų, durų statymas, įvairių grindų klojimas. www.keisida.lt. Tel. 262 354, 8 601 05 644.

Automobilių dujų įranga. Dažymas, lyginimas, plastmasių remontas. Kalniečių g. 151. Tel. 8 600 20 968.

983290

Patyrę meistrai kokybiškai remontuoja automobilių variklius ir važiuoklę, atlieka kompiuterinę diagnostiką, yra galimybė atvykti pas klientą. Tel. 8 602 98 953.

986621

Darbai aukštyje. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 601 37 177.

979178

980671

Dažymas, lyginimas, glaistymas, tapetavimas, grindų dėjimas, ilgametė patirtis. Jeigu reikia, suvežu medžiagas. Tel. 8 601 71 035, 779 732.

Buitinės technikos remonto

Atliekame televizorių, garso aparatūros ir kitų el. prietaisų remonto darbus. Galime atvykti. Suteikiame garantiją. Savanorių pr. 155. Tel. 8 617 77 751. 981369

„AEG“, „Ardo“, „Beko“, „Bosch“ ir kt. automatinių skalbyklių remontas. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 602 56 100.

AKCIJA! ALUPLAST profilio 5 kamerų langai – su 30 % nuolaida ir vidine apdaila. Šarvuotos durys. Balkonų stikl. Roletai. Pramonės pr. 16 („Urmo“ bazė, 2 vagonėlis). Tel. (8 37) 451 712, 8 647 00 002, e. paštas gediminas@arventa.lt. 988994

AKCIJA! Virtuvės langas – nuo 520 Lt; 3 dalių kambario – nuo 690 Lt, balkono durys su vitrina – nuo 800 Lt (kainos su montavimu ir palangėmis). Vertikalios orlaidės, balkonų stiklinimas, roletai, žaliuzės, garažo vartai. UAB „EG group“, tel. 540 123, 8 612 65 486. 977239

„Ardo“, „Ariston“, „Bosch“, AEG ir kt. automatinių skalbyklių, šaldytuvų remontas ir jų prekyba. Dirbame ir savaitgaliais. Garantija iki 2 m. Tel. 8 609 07 201, 8 606 40 061.

Atliekame glaistymo, dažymo, tapetavimo, gipskartonio, dailylenčių kalimo, laminato klojimo darbus. Nuperkame, atvežame medžiagas. Tel. 8 622 24 711.

Atlieku nebrangų mikrobangų krosnelių, šaldytuvų, elektrinių orkaičių remontą. Garantija iki 2 m. Atvykstu nemokamai. Tel. 8 680 85 778.

Atliekame grindų, parketo šlifavimą. Klijuoju plyteles, dažau, tapetuoju. Kalu dailylentes, laminatą. Santechnikos darbai. Tel. 795 508, 8 600 62 210.

Automatinių skalbyklių, šaldytuvų, el. viryklių, indaplovių, televizorių taisymas. Tel. 295 804, 8 612 62 492.

Atliekame griovimo darbus – sienų, pertvarų, angų pjovimas (su dulkių nusiurbimu), kirtimas. Sąramų montavimas. Konsultacijos. Statybinio laužo išvežimas. Pastatų griovimas. Tel. 8 699 77 162.

988677

985521

984812

Efektyvus ūmaus ir lėtinio skausmo, stuburo, sąnarių ligų, trofinių opų gydymas. LAZERIO TERAPIJOS CENTRAS, Šiaurės pr. 77, tel. 8 685 31 848, 385 858, 262 330. www.reameda.lt.

Kompiuterių taisymo paslaugos. Nemokamas atvykimas. www.pagalbakompiuteriams.lt. Tel. 8 655 88 600.

970465

988032

Medikų

Atliekame visus statybos, remonto darbus: elektra, santechnika, griovimas, mūrijimas, betonavimas, gipskartonio montavimas, visa apdaila. Tel. 8 699 77 162.

UAB „Rasos klinikoje“ suaugusiesiems atliekamos vidaus organų, skydliaukės, mažojo dubens ir širdies echoskopijos. Konsultuoja chirurgas. S.Žukausko g. 14–1, tel. 312 111. Darbo laikas I–V 8–20 val.

989906

Valymo paslaugų įmonė mielai priims į darbą valytojas (-us) ir kiemsargius, turinčius 35–55 proc. darbingumą. Kreiptis tel. 8 618 00 837.

8 655 45 114 (Vytauto pr. 23)

2 patyrę meistrai atlieka visų kompiuterių programinį ir tech. remontą, tinklų diegimą, plokščių litavimą. Kaune atvykimas nemokamas. Tel. 8 611 40 917.

SKUBIAI IR NEMOKAMAI IŠVEŽA nenaudojamą buitinę techniką – šaldytuvus, skalbykles, virykles, kompiuterinę techniką ir kitus elektronikos prietaisus. Tel. 8 641 99 000, www.kaunakiemis.lt. 981981

Taisome įvairių tipų televizorius klientų namuose. Iškvietimas nemokamas. Garantija. Tel. 719 765, 8 652 39 176. 989064

988812

967426

988879

Atliekame įvairius griovimo darbus. Greitai ir kokybiškai atliekame betonavimo darbus (naudojame savo arba užsakovo medžiagas). Tel. 8 687 57 902. 985063

Atliekame namų fasadų šiltinimą, dedame struktūrą. Tel. 8 653 39 495. 978059

Atliekame namų fasadų šiltinimo darbus, struktūrinį dažymą. Tel. 8 687 53 187.

972137

Kompiuterininkų AD servisas taiso nešiojamuosius, stacionarius ir žaidimų kompiuterius: lituoja, instaliuoja programas, šalina virusus, atnaujina navigacijas. Galime atvykti. Tel. 8 617 77 731. 981317

Atlieku visus kompiuterių priežiūros darbus, Windows instaliavimą, virusų šalinimą, interneto, Wireless tvarkymą. Atvykstu į namus nemokamai. Tel. 8 684 32 863. 980334

Atliekame santechnikos darbus. Be poilsio dienų, garantijos, nuolaidos. Tel. 8 636 89 929, (8 37) 224 785. 985565

Atliekame santechnikos darbus. Keičiame vandentiekio, kanalizacijos sistemas. Statome radiatorius, vonias, kriaukles, WC. Dirbame greitai ir kokybiškai, be poilsio dienų. Tel. 8 674 96 271.

985853

Dengiame ir remontuojame plokščiuosius stogus ir garažus prilydomąja danga. Suteikiama garantija iki 15 m. Tel. 459 279, 8 676 34 684 kasdien 8–22 val. 987793

Dengiame naujus ir renovuojame senus stogus. Skardinimo darbai. Karkasinių namų statymas. Gipskartonio montavimas. Dailylenčių kalimas. Tel. 8 689 47 224. 989697

Dengiame plokščius stogus prilydomąja bitumine danga. Skardiname, suteikiame garantiją. Tel. 8 687 94 355, (8 37) 743 220. 979628

Dengiame stogus prilydomąja danga. Taisome tarpblokines siūles. Kokybė. Garantija. Tel. 8 683 14 787, 8 688 55 268. 989516

Dengiame, renovuojame ir remontuojame plokščius stogus prilydomąja MIDA danga. Ypatingi pasiūlymai bendrijoms. Tel. 8 614 14 430.

978671

Drenažo, lauko ir vidaus vandentiekio bei kanalizacijos, valymo įrengimų montavimas. Medžiagos su nuolaida. Sutvarkome dokumentaciją. Tel. 8 674 13 881. 987548

Ekskavatoriaus ir sunkiasvorio (visų tipų) transporto paslaugos. Įrengiame komunikacijas: vandentiekio, drenažo, buitinių nuotekų ir kt. Tel. 8 677 45 566. 984501

Gaminami šiuolaikiškos konstrukcijos stogeliai su permatoma danga, tvoros, vartai, voljerai, kitos konstrukcijos. Sumontuojame. Tel. 8 686 81 398, 533 223. 986919

GILUMINIAI VANDENS GRĘŽINIAI. Kokybiškai ir nebrangiai gręžiame vandens gręžinius, prijungiame į namą, suteikiame nuolaidas bei garantiją. Nemokamai atvažiuojame į vietą, konsultuojame. Tel. 8 640 75 555. www.hidrogela.lt. 980235

Greitai ir kokybiškai atliekame vidaus tinkavimo darbus profesionalia KNAUF įranga, kalkių ir gipso mišiniais. Tel. 8 687 92 558.

988474

987287

Atliekame visus remonto darbus. Remontuojame butus, namus, sodus. Dažome, glaistome, dedame plyteles, gipskartonį. Elektros darbai. Tel. 8 607 22 667.

Grindų betonavimas Kaune ir Kauno r., konsultuojame, suteikiame garantiją, tiekiame medžiagas. Tel. 8 678 19 899.

989564

987130

Nukelta į 16 p.


16 2

trečiaDIENIS, liepos 18, 2012

klasifikuoti skelbimai Paslaugos Statybos, remonto

Terasos. Įrengiame medines ir betonines terasas, įvairius stogus. Statome pavėsines ir tvoras. Hidroizoliuojame rūsius. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt.

NEMOKAMAI išvežame bet kokį nereikalingą metalo laužą, buitinę techniką. Mokamai – senus baldus, šiukšles ir visa kt. Pjauname medžius. Tel. 8 601 99 230, 799 681.

TRINKELIŲ KLOJIMAS. Kokybiškai kloju trinkeles, vejos bortelius, įrengiu vandens nutekėjimo sistemas. Kokybę garantuoju. Tel. 8 687 82 448.

Pigiai išsiurbiame fekalijų šulinius, pasikrauname ir išvežame šakas, šiukšles, statybines atliekas, birius krovinius. Tel. 380 853, 8 685 30 321.

Tveriame, remontuojame tvoras. Gaminame ir montuojame vartus, vartelius. Atliekame suvirinimo darbus. Metalo darbai. Tel. 8 674 52 897.

Pjaunu veją, karpau gyvatvores, išpjaunu krūmus ir medžius, tvarkau sodybas, įmonių teritorijas, daugiabučių aplinką. Tel. 8 698 25 582.

Tvoros, pamatų liejimas, įvairių tvorų montavimas. Tel. 8 650 41 130.

Tvarkome aplinką. Pjauname ir persodiname didelius MEDŽIUS. Šaliname kelmus, įrengiame ir prižiūrime vejas. Įrengiame lauko ir vidaus kanalizaciją bei drenažą. Tel. 8 645 34 444.

986081

Įvairūs mūro darbai, krosnių ir kaminų remontas bei statymas, įvairūs darbai iš akmens. Tel. 8 683 33 299.

989482

Kaminų įdėklai (darbo patirtis), valymas. Pristatomieji kaminai. Latakų valymas. Garantija. Be poilsio dienų. Tel. 8 676 53 813. www.kaminuideklai.com.

980602

Kaminų įdėklai, pristatomieji kaminai, gamyba, prekyba, montavimas. Gaminame ir nestandartinius įdėklus, įvairias jungtis. Tel. 8 699 65 991, e. paštas raistata@gmail.com. 987028

Kaminų įdėklai, valymas, pristatomieji kaminai, remontas. Kaminų mūrijimas. Stogų dengimas. Tel. 8 619 29 430.

985533

Kasame ekskavatoriais, lyginame buldozeriais, vežame savivarčiais žvyrą, skaldą, juodžemį. Įrengiame įvažas ir kelius į statybų aikšteles. Tel. 8 699 77 162.

979792

987701

987347

Vokiški plastikiniai langai, šarvuotos durys. Balkonų stiklinimas. Langų remontas. Tel. 8 688 87 055, 8 687 82 361.

986691

Vonių restauravimo lyderiai. Patirtis 16 m. Stipriausia GREEN-NANO ekodanga su akmeniu ir keramika. www.restauruok.lt. Tel. (8 37) 440 201, 8 671 88 575. 989525

988907

Krautuvais, ekskavatoriais BOBCAT gręžiame, griauname, krauname, lyginame. Tel. 8 687 57 902. 985053

Meistro pagalba: santechnika, elektra, apdailos darbai, tvirtinimai ir t.t. Išsikvieskite meistrą tel. 8 618 00 700. 981462

Mūrijame, betonuojame. Suvirinimo, griovimo darbai. Fasadų šildymas. Stogų dengimas. Tel. 8 646 16 479. 989620

Nebrangiai ir kokybiškai dažome lauko fasadus, stogus, tvoras. Remontuojame daugiabučių namų laiptines. Tel. (8 37) 249 178, 8 672 46 162. 987816

Nuomojame BOBCAT mini krautuvus, ekskavatorius. Kasame, lyginame, griauname, gręžiame pamatams skyles, iškrauname, pakrauname krovinius. Tel. 8 656 41 801. 930777

Pamatai. Įrengiame visų tipų pamatus. Betonuojame perdangas, grindis, tvoras. Gręžiame gruntą poliams iki 7 m. Tel. 8 611 05 656. www.statybugama.lt. 986043

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

982788

Pastatų šiltinimas putų polistirenu, akmens vata. Dedame struktūrinį tinką. Daugiabučių laiptinių remontas. Tinkavimo darbai. www.apsiltiname.lt. Tel. 8 602 56 512, 8 614 45 953. 987573

Pigiausiai gaminame plastikinius langus, šarvuotas duris, aliumininius balkonus. Stikliname. 5 m. garantija. Apdailos darbai. Tel. 8 600 61 010, 8 617 56 746. 975164

Vidaus įrangos

982549

Profesionalūs metalo suvirinimo darbai. Tel. 8 646 14 495, UAB „Deina“, Partizanų g. 87A. 980211

Santechnikas atlieka visus santechnikos darbus. Vandentiekis, šildymas, kanalizacija. Stato kietojo kuro, dujinius katilus. Tel. 8 605 85 205, 389 258. 984135

Santechnikas keičia vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, stato WC. Kiti santechnikos darbai. Dirba be poilsio dienų. Garantija. Tel. 8 645 22 683. 988661

Santechnikas skubiai keičia kriaukles, maišytuvus, WC ventilius, gyvatukus, prijungia buitinę techniką, išvalo kanalizaciją. Tel. 424 099, 8 683 05 242. 987051

Šarvuotos durys sandėliukams, butams ir namams. Garažų vartai. Gamyba, montavimas. Tel. 8 685 05 590, 8 677 39 385. 986261

Sienų, grindų apšiltinimas į oro tarpus. Ekovata, termoputa, polistireno granulėmis. 1 kv. m – nuo 7 Lt. Konsultuojame, dirbame visoje Lietuvoje. Tel. 8 689 68 528. 982871

Šiltiname poliuretano putomis naujos ir senos statybos namų stogus ir perdengimus. Tel. 8 699 31 818, e. paštas dorminta@gmail.com. 979925

977222

977757

989878

Visi apželdinimo darbai. Įrengiame vejas, dekoratyvinius baseinus, krioklius, akmens takelius. Kultivatoriaus paslaugos. Tel. 8 672 44 785, 8 600 88 285. 987786

Žolės pjovimas trimeriu, gyvatvorių karpymas. Išrašomos sąskaitos. Dirbama Kauno m. ir Kauno r. Tel. 8 616 71 652. 987963

Apsaugos signalizacijos sodyboms, namams, butams, garažams, sodų nameliams. Vaizdo stebėjimo sistemos. Nėra abonentinių mokesčių. Pigiai. Tel. 8 675 04 304. 987713

Gaminame filingines, faneruotas duris, staktas. Faneruojame senas užsakovo duris. Įstikliname balkonus. Tel. 313 167, 8 699 13 442, 706 482. 987777

Plisuotos žaliuzės, roletai, romanetės, tinkleliai nuo vabzdžių – UAB „Eurivila“. K.Donelaičio g. 33, tel. 423 333; www.eurivila.lt. 984976

Baldžių Aptraukiame audiniu baldus (keičiame spyruokles, vatiną, poroloną, audinį). Remontuojame mechanizmus. Tel. 8 674 44 219. 989403

Aptraukiame audiniu baldus. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Pensininkams – nuolaidos. Transportas – nemokamai. Tel. 779 101, 8 603 49 621. 988275

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame medžiagas. Dirbame dirbtuvėje ir kliento namuose. Aukšta kokybė. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 365 100, 8 699 39 904. 988570

Aptraukiame baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną – dirbtuvėse ir pas klientą. Pensininkams – nuolaidos. Tel. 366 160, 8 651 82 459. 982208

Aptraukiame minkštuosius baldus gobelenu. Keičiame spyruokles, vatiną, poroloną. Transportas nemokamai. Pensininkams – 10% nuolaida. Tel. 208 498, 8 604 35 475. 988289

Plastikiniai langai, šarvuotos durys, balkonų stiklinimas, apdaila. Langų reguliavimas, taisymas. Buto remonto darbai. Savanorių pr. 287–316, tel. 8 606 28 921.

985941

Gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės, prieškambario, komodas, stalus, lentynas, spintas... Atvežame, surenkame nemokamai. Tel. 8 601 26 068. 985999

Kietųjų baldų gamyba: virtuvės, prieškambario, svetainės komplektai, spintos, komodos, stumdomosios sistemos, sekcijos, lentynos, žur. staliukai. Tel. 8 683 90 946. 963853

Virtuvės, svetainės, biuro, miegamojo, vonios, spintų ir kitų kietųjų baldų gamyba. Garantija, išsimokėtinai. Tel. 8 679 77 357; www.ivairusbaldai.lt. 969286

Teisinės paslaugos Išparduodamas bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turtas. Visa informacija – www.adminbiuras.lt. 916838

Kitos „ABDONO“ kilimų ir žaliuzių valykla valo kilimus (kliento patalpose arba išsivežame), minkštuosius baldus, čiužinius, „Bauer“ ir kt. patalynę sausu ir šlapiu giluminiu būdu amerikietiška įranga. Langų valymas, grindų dangos atnaujinimas, patalpų tvarkymas po remonto ir visos kitos švaros paslaugos. UAB „ABDONAS“ (bet kada), tel. 77 09 44, 8 688 18 946. Žemaičių g. 31, www.abdonas.lt. 980836

parduoda

989840

DnB būstas teikia paslaugas norintiesiems parduoti ar išnuomoti savo nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 676 22 040, e. paštas darius. daugela@dnbbustas.lt.

976734

Nekilnojamasis turtas Kaune ir Kauno rajone 1 k. butą Ž. Šančiuose (daliniai patogumai, šaltas vanduo, WC, apšildomas kietuoju kuru, sandėliukas, netoli Nemunas, PC „Norfa“). Kaina sutartinė. Tel. 8 605 58 825. 989765

1 kambario 31 kv. m butą Partizanų g., Dainavos r., Kaune. Be tarpininkų! Kaina 65 000 Lt. Tel. 8 655 53 583.

989504

1,5 k. butą Šilainiuose, Šarkuvos g. (5/5 a., b. pl. 37 kv. m, kambariai 13, 10 kv. m, 5,5 kv. m virtuvė, šiltas, vidinis). Tel. 395 097, 8 614 23 050. KNTPA. 989867

1,5 kambario butą Tvirtovės al. (b. pl. 37 kv. m, butas tvarkingas, II a.). Kaina 80 000 Lt. Tel. 8 687 30 817. 989877

2 kambarių butą Kovo 11-osios g. (5/4 a., 44 kv. m, vidinis, šiltas, atliktas kapitalinis remontas). Kaina 122 000 Lt. Tel. 8 670 34 434. 989415

Antstolis Raimundas Stanislauskas skelbia Dainiaus Balkausko turto antrąsias varžytynes. Varžytynėse parduodamas 4 kambarių butas ketvirtajame aukšte, su rūsiu, bendr. pl. 83,56 kv. m, esantis Naglio g. 12–37, Kaunas. Dėl turto apžiūros kreiptis į Dainių Balkauską, Naglio g. 12–37, Kaunas. Varžytynės vyks Kęstučio g. 67–2, Kaunas, 2012 m. rugpjūčio 21 d. 15 val. Pradinė turto pardavimo kaina 72 000 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT74 4010 0425 0007 3073, esančią AB DNB banke, b. k. 40100, dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra atitinkamai 7 200 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstoliui Raimundui Stanislauskui, Kęstučio g. 67–2, Kaunas, tel. (8 37) 338 825, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 989860

Antstolis Raimundas Stanislauskas skelbia Daivos Bruzgienės ir Sigito Bruzgos turto pirmąsias varžytynes. Varžytynėse parduodama 0,0800 ha žemės sklypas, kadastrinis Nr. 1901/0112:8, Kauno k. v., gyvenamasis namas, vieno aukšto, bendras plotas 353,31 kv. m, kiemo statiniai (inžineriniai), kanal. šuliniai – 2 vnt., tvora, kiemo aikštelė), esantys Saulės g. 53A, Kaunas. Dėl turto apžiūros kreiptis į Daivą Bruzgienę ir Sigitą Bruzgą, Titnago g. 30, Seniavos k., Garliavos apyl. sen., Kauno r., tel. 8 698 55 854. Varžytynės vyks Kęstučio g. 67–2, Kaunas, 2012 m. rugpjūčio 21 d. 13 val. Pradinė turto pardavimo kaina 408 000 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT74 4010 0425 0007 3073, esančią AB DNB banke, b. k. 40100, dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra atitinkamai 40 800 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstoliui Raimundui Stanislauskui, Kęstučio g. 67–2, Kaunas, tel. (8 37) 338 825, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 989838

Išparduodu: butus, namus, sodus, sodybas, sklypus, patalpas. Padedu parduoti, nupirkti, konsultuoju. Tel. 8 618 84 422, (8 37) 333 555, www.simokusilas.lt.

Skardos lankstinių gamyba. Lietaus nubėgimo sistemos. Tel. 8 686 34 313, 545 456.

Modernia valymo įranga „Rainbow“ giluminiu būdu valome dangą, čiužinius ir minkštuosius baldus. Tel. 8 604 02 322.

984114

982234

Stogų dengimas, šiltinimas. Tarpblokinių siūlių remontas. Tel. 8 681 79 195, 8 686 88 034.

Pjauna pavojingai pasvirusius medžius, geni šakas, pjauna kirtimus. Kiti MIŠKO darbai. Tel. 8 636 64 460.

Konsultuoju visais nekilnojamojo turto, paveldėjimo, paskolų, vertinimo klausimais. Firma „Aujama“, P.Lukšio g. 34, tel. 311 208.

983958

989449

980772

Antstolis Raimundas Stanislauskas skelbia Denio Tvišor ir Solveigijos Tvišorienės turto pirmąsias varžytynes. Varžytynėse parduodama 0,1304 ha žemės sklypas, kadastrinis Nr. 5233/0011:780, Karmėlavos k. v., unikalus numeris 4400-0449-6820; gyvenamasis namas, dviejų aukštų, bendr. pl. 244,78 kv. m, unikalus numeris 4400-0847-3236, esantis Parko g. 44B, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. Dėl turto apžiūros kreiptis į Denį Tvišor ir Solveigiją Tvišorienę, Parko g. 44B, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. Varžytynės vyks Kęstučio g. 67–2, Kaunas, 2012 m. rugpjūčio 21 d. 14 val. Pradinė turto pardavimo kaina 428 640 Lt. Varžytynių dalyviai privalo įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. LT74 4010 0425 0007 3073, esančią AB DNB banke, b. k. 40100, dešimt procentų parduodamo turto kainos, kuri yra atitinkamai 42 864 Lt. Parduodamo turto nuosavybės apribojimai – hipoteka. Visi suinteresuoti asmenys, turintys teises į parduodamą turtą, iki varžytynių privalo pranešti antstoliui Raimundui Stanislauskui, Kęstučio g. 67–2, Kaunas, tel. (8 37) 338 825, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

914185

Pigiai tvarkau dokumentus namams ir kt. objektams įteisinti, keičiu paskirtį. Rengiu detaliuosius planus. Tel. 8 676 92 771. olegasmas@mail.ru.

Nekilnojamasis turtas kitose vietose Parduodu sodybą netoli Metelių ežero. Tel. 8 676 79 036. 989905

Buitinė technika Defektuota, naudota, nauja buitinė technika. Virtuvės įrankiai, aksesuarai ir indai. www.aldile.com, Jonavos g. 254, Kaunas. Tel. 8 698 31 328. 982088

Nauja ir nukainota buitinė technika (orkaitės, šaldytuvai ir t.t.), virtuvės reikmenys. Atidavus seną buitinę techniką – taikomos nuolaidos! AEG, „Bosch“, „Liebherr“, „Siemens“ ir kt. Kovo 11-osios g. 45A. Tel. 313 656, 8 699 83 487; www.ventara.lt. 821556

Statybinės medžiagos Parduodu blokelius tvorai: skaldyto akmens imitacijos, betoniniai, šviesūs (dydžiai 30x30x15 cm). Tel. 8 617 49 793. 976523

Maisto prekės Ekologinis ūkis Kauno r. parduoda juoduosius serbentus (reikia nusiskinti). 1 kg kaina 2,50 Lt. Tel. 8 681 28 863. 989752

949216

Šiltą neįrengtą namą Ramučiuose, visos komunikacijos, alfaltuotas akligatvis, suformuotas 13 a sklypas. Tel. 8 686 34 114. 989443

Skubiai 1 k. butą Šiaurės pr., prie Kauno klinikų (5/2 a., b. pl. 37, kambarys 17, virtuvė 10 kv. m, balkonas, rūsys, namo bendrija). Kaina 66 000 Lt. Tel. 8 658 85 398, e. paštas sonata888888@gmail.com. 989384

UAB „Panta“ padeda parengti dokumentus naujiems ir rekonstruotiems pastatams įteisinti. Organizuoja pastatų ir žemės kadastrinius matavimus, pastatų projektavimo, žemės sklypų padalijimo ir sujungimo projektus. Tel. 8 600 08 555. 988863

Vieno aukšto naujos statybos karkasinį namą Mokolų g., Aleksote (b. pl. 80 kv. m, 5,5 a sklypas). Kaina 195 000 Lt. Tel. 8 652 21 880. 978169

8,51 a namų valdos sklypą Sargėnuose, naujame kvartale, prie pušynėlio (elektra, dujos, miesto vandentiekis ir kanalizacija). Tel. 8 699 85 923. 8,5 a namų valdos sklypą Rokeliuose, naujame kvartale (elektros dėžutė, kelias). Tel. 8 676 22 944. 2 k. butą Dainavoje, Partizanų g. (5/1 a., kambariai nepereinami, reikalingas kosmetinis remontas). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA. 2 k. butą Sąjungos a., Vilijampolėje (5/2 a., b. pl. 45 kv. m, tvarkingas, plastikiniai langai, 6 m balkonas, toliau nuo gatvės). Tel. 300 917, 8 600 27 072. KNTPA. 2 k. butą Vilijampolėje, Neries kr. (5/4 a., plast. langai į pietvakarius, grindys medinės, įst. balkonas, kaina 75000 Lt). Tel. 300 915, 8 676 22 529. KNTPA. 2 k. butą Eiguliuose, Ukmergės g. (5/1 a., b. pl. 51 kv. m, kamb. nepereinami, WC ir vonia kartu, plast. langai, šarvo durys). Tel. 395 098, 8 614 22 030. KNTPA. 2 k. butą Jonavoje, Lietavos g. (5/5 a., blokinis, b. pl. 50 kv. m, su kambarių, virtuvės baldais ir integruota buitine technika). Tel. 302 530, 8 609 96 653. KNTPA. 2 k. butą Žaliakalnyje, Riešutų g. (6 a. mūrinio namo 3 a., b. pl. 33 kv. m, plastikiniai langai, šalia „Purienų“ mokyklos). Tel. 302 531, 8 676 22 955. KNTPA.

Kitos prekės 3 m malkos. Spygliuočių rąstai. Miškavežio nuoma. Tel. 8 612 18 535. 979809

AKCIJA – PJUVENŲ briketams! Parduodame pjuvenų briketus, durpių briketus. Atvežame. Kreiptis Kalvarijos g. 7, Kaunas, tel. 8 683 54 559. 985638

Atvešime geros kokybės baltarusiškų durpių briketų, akmens anglių. Taikomos nuolaidos. Tel. 8 683 13 463. 984072

Atvešime malkų miškavežiu. Taip pat atvežame ąžuolinių, beržinių, alksninių malkų (skaldytos, trinkelėmis). Tel. 8 674 02 104. www.malkos.lt. 989842

Atvežame ąžuolo, uosio, beržo, juodalksnio ir mišrių sausų geros kokybės malkų (trinkelėmis ir skaldytų). Pristatome nemokamai. Tel. 8 689 30 433. 988739

Atvežame malkas miškavežiu. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsikirsti. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 646 23 031, 8 601 25 955 986855

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir baltarusiškus durpių briketus. Tel. 8 677 44 884. 983402

Ąžuolo, beržo, uosio, juodalksnio malkas – skaldytas, trinkelėmis, rąstais. Uosio parketo lenteles. Tel. 8 608 64 784. 984324

Bankrutavusi AB „Daisotra“ išparduoda likusias reikalavimo teises pagal įmonės skolininkų neįvykdytas prievoles. Su parduodamų skolų reikalavimo teisių sąrašu galima susipažinti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biure, Jonavos g. 16A, Kaune. Informacija teikiama tel. (8 37) 308 945, 8 611 46 343, faksas (8 37) 308 948; www.adminbiuras.lt, e. paštas biuras@adminbiuras.lt. 989494

Beržo, uosio, ąžuolo, juodalksnio skaldytos malkos. Tel. 8 613 23 999.

980171

Malkos pigiau. Supjautos trinkelėmis. Atvežame. Tel. 8 631 33 736.

989557

Sodą Gervėnupyje, Bijūnų g. (1 a. mūr. namas, b. pl. 84 kv. m, ūk. pastatas su garažu, galima gyventi žiemą, 15 a žemės). Tel. 301 103, 8 614 21 023. KNTPA.

Parduodame ąžuolines, uosines, beržines, juodalksnio malkas (rąstais, trinkelėmis, skaldytas). Perkame mišką visoje Lietuvoje. Tel. 8 656 86 202.

3 k. butą Vilijampolėje, Panerių g. (5 blok./2 a., b. pl. 57 kv. m, įrengtas, parduodamas su baldais ir buitine technika). Tel. 308 866, 8 609 96 655. KNTPA.

Parduodu malkas, turime spygliuočių ir lapuočių. Vežame skaldytas arba trinkelėmis, po 10 arba 6 erdmetrius. Perku mišką. Tel. 8 618 07 508.

2 k. butą Šilainiuose, Baltų pr. (5/5 a., b. pl. 50 kv. m, kapitališkai suremontuotas, su baldais). Tel. 302 533, 8 676 22 262. KNTPA.

Pigiai parduodu įvairių rūšių malkas ir ąžuolo bei juodalksnio atraižas. Tel. 8 688 55 419.

3 k. butą Eiguliuose, Šiaurės pr. (9/6 a., blokinis, b. pl. 61 kv. m, plastikiniai langai, šviesus). Tel. 395 004, 8 614 21 015. KNTPA.

PREKYBA KIETUOJU KURU: akmens anglys; baltarusiški durpių briketai; medžio pjuvenų briketai; medžio pjuvenų granulės. Dirbame I–V 9–17 val. Adresas A.Juozapavičiaus pr. 7, tel. 746 419, 8 612 63 246.

989863

3 k. butą Dainavoje, Partizanų g. (12/5 a., plytinis, plastikiniai langai, didelis balkonas). Tel. 302 535, 8 600 41 775. KNTPA. 989866

984652

987913

982282

983146


17 3

trečiaDIENIS, liepos 18, 2012

klasifikuoti skelbimai Įvairūs

Perka

Nuomoja

„Metrampa“ brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, automobilius. Moka iš karto, išsiveža. Švenčionių g. 8, Betygalos g. 2. Tel. 740 405, 8 682 55 681, www.metrampa.lt.

Karščiausi kelionių pasiūlymai Kelionių AgentūrA „Krantas Travel“

969260

AB brangiausiai Kaune perka juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą, akumuliatorius, senus automobilius. Išrašome utilizavimo pažymas. Pasiimame patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 989144

AB superka senus ir nevažiuojančius automobilius. Atsiskaito iš karto. Sutvarko dokumentus. Pasiima patys. Europos pr. 56. Tel. 391 549, 8 639 10 001. 989162

Išnuomoju poilsio namelį Molėtų r., prie ežero. Tel. (8 37) 267 097, 8 610 24 786. 988409

Lietuvos energija, AB nuomoja komercines patalpas-sandėlius Elektrėnuose, Elektrinės g. 21. Kontaktinis asmuo Gediminas Savickas, tel. 8 696 41 011. 987865

Trijų kambarių butą K.Baršausko g., prie 6-ojo forto (1 kambarys pereinamas, I a., rakinama laiptinė). Tel. 8 615 70 503.

Saugus ir greitas keleivių, siuntinių pervežimas maršrutu Lietuva–Anglija–Lietuva. Nuo durų iki durų. Yra tralas. Tel. 8 643 50 666, 8 699 99 341, +447 523 833 083. 971879

Paskolos

Aukštomis kainomis įmonė perka įvairius AUTOMOBILIUS ir kt. techniką (po eismo įvykio ar su kt. defektais). Greitai tvarkome dokumentus, atsiskaitome, pasiimame. Tel. 8 648 74 669. 981506

Automobilių supirkimo įmonė perka visų markių automobilius nuo 200 iki 2000 Lt. Patys pasiimame. Atsiskaitome iš karto. Sutvarkome dokumentus. Tel. 8 615 87 008. 988711

Automobilius (senus, surūdijusius, su defektais, nevažiuojančius) ir kėbulus. Atsiskaito iš karto, pasiima patys. Tel. 8 673 31 752, 8 607 97 663.

989391

983708

Išsinuomoja Jauna, tvarkinga, be žalingų įpročių pora išsinuomotų 1–2 kambarių butą Kaune. Be tarpininkų. Tel. 8 604 74 684. 988417

Gabenimai „Metrampa“ pigiai atveža birių ir nebirių statybinių medžiagų (0–5 t), krovinius, išveža nenaudojamą buitinę techniką. Perkraustome. Tel. 8 682 55 681. 983684

Atvežame iki 12 t smėlio, žvyro, skaldos, atsijų, juodžemio, durpių. Išvežame statybinį laužą. „Bobcat“ ir savivarčių paslaugos. Tel. 8 698 07 749. 980151

Atvežame įvairaus juodžemio, smėlio, žemės grunto, durpių, molio, žvyro. Išvežame statybinį laužą. Rašome sąskaitas. Tel. 8 698 25 082. 982034

Atvežame nuo 1 iki 10 kub. m žvyro, smėlio, atsijų, skaldos, juodžemio. Krovinių pervežimas. Tel. 8 618 20 971. 984413

Atvežame smėlio, žvyro, skaldos, juodžemio, atsijų iki 7 tonų; BOBCAT ir MINI ekskavatoriaus nuoma; išrašome sąskaitas. Tel. 8 657 68 660. 989897

Atvežu pigiai GAZ-53 (1-5 kub. m) juodžemio, mėšlo, durpių, žvyro, skaldos, smėlio, atsijų. Ekskavatoriaus nuoma. Tel. 8 606 11 127.

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt, turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“. 967224

Paskolos per 1 valandą (turintiesiems užstatą), perkreditavimai, konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 412 960. 981605

Paskolos, perkreditavimai per 1 val. Užstatas – auksas, nekilnojamasis turtas, automobilis. Visų dokumentų tvarkymas, konsultacijos. Tel. 315 599. 981550

Skubi paskola už mažiausias palūkanas. Užstatas – auksas, automobilis, nekilnojamasis turtas. Konsultacijos, visų dokumentų tvarkymas. Tel. 8 600 69 691. 981529

Įmonė suteikia paskolas fiziniams ir juridiniams asmenims. Tel. 8 656 97 000. 978537

979771

Kiti Astrologės paslaugos (taro kortomis): apie darbą, sveikatą, gyvenimo lemtį ir kt. Tel. 8 673 56 319. Informacija apie priimtą atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo būtinumo. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Kitron“, Taikos pr. 151, LT-52119 Kaunas, tel. (8 37) 409 330. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – UAB „Kitron“ elektronikos įrangos gamybos plėtra. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Taikos pr. 151, Petrašiūnų sen., Kaunas. Atsakingos institucijos – Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento priimta atrankos išvada (2012 07 13 raštas Nr. 61/(PAV)-D21643) – UAB „Kitron“ elektronikos įrangos gamybos plėtrai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB „Kitron“, Taikos pr. 151, LT52119 Kaunas, tel. (8 37) 409 330, faks. (8 37) 409 331, e. paštas info@kitron.lt. Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo galima Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui, Rotušės a. 12, LT44279 Kaunas, tel. (8 37) 302 607, e. paštas z.sidiskiene@krd.am.lt. Susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo galima Kauno regiono aplinkos apsaugos departamente, Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas, tel. (8 37) 302 607, e. paštas z.sidiskiene@krd.am.lt, arba UAB ,,COWI Lietuva“ aplinkosaugos skyriuje, Ukmergės g. 369A, 8 a., LT-06327 Vilnius, tel. (8 5) 210 7559, faks. (8 5) 212 4777, e. p. juja@cowi.lt.

Nebrangiai perkraustysiu (yra krovėjai), pervešiu krovinius krovininiu sunkvežimiu „Iveco“. Dirbu be poilsio dienų. Tel. 260 665, 8 678 38 973. 989229

Transportas. Perkraustymas. www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399. 970329

Kelionės „Vikra“ (buvusi J.Pranevičienės įm.) kasdien veža poilsiautojus į Palangą ir Šventąją. Keleivių draudimas. Keleivius paimame prie namų. Tel. 352 368, 8 613 97 061; www.vikra.lt. 978716

A.Vainorienės firma veža į (iš) Klaipėdą, Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš vietos. Tel. 553 191, 8 651 35 980. 971354

G.Babensko įmonė kasdien veža į (iš) Palangą, Šventąją (minkštos sėdynės, keleivių draudimas). Paima iš sutartos vietos. Tel. (8 37) 365 573, 8 610 64 270.

980186

Įvairioms progoms nuomojame „Mercedes“ autobusiuką (8 vietų). www.limesa.lt. Tel. 8 687 48 399 970342

Poilsio tradicija ŠVENTOJOJE! Pigi namelių (Pušyno g. 3A), butų ir kambarių (Lieknų g. 18) nuoma iš pirmų rankų. Tel. 8 699 09 444, www.kambariaisventojoje.lt. 977967

980727

Brangiai perkame juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsivežame patys. Išvežame senus automobilius. S.Lozoraičio g. 19, Garliava, tel. 8 611 39 500. 980704

Brangiai perku mišką (su žeme arba išsikirsti). Atsiskaitau iš karto. Miškavežio paslaugos. Tel. 8 685 16 221, 8 635 30 367, (8 37) 291 255. Brangiai superkame visų markių lengvuosius automobilius, mikroautobusus, sunkvežimius. Išsivežame, tvarkome dokumentus. Tel. 8 643 06 597, 8 604 27 116.

VASARA ANT BANGŲ KLAIPĖDA – KYLIS Kaina tik 1696 Lt* Kelto bilietas dviem keleiviams kajutėje su langu ir automobiliui į abi puses.

Daugiau informacijos www.krantas.lt

Perka VAZ, „Moskvič“, GAZ ir kitus importinius automobilius, kėbulus. Pasiimame. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

968630

Pirksiu vieno arba dviejų kambarių butą Dainavoje, Eiguliuose, Šilainiuose. Tel. 308 866, 8 609 96 653. Perku trijų, keturių kambarių butą arba dalį namo Kaune ar netoli Kauno (su miesto patogumais). Tel. 302 535, 8 676 22 262. Namą, dalį namo, kotedžą arba namų valdos sklypą Kaune ar šalia Kauno. Tel. 302 531, 8 614 21 015. 988730

Kviečia Klasikinė Italija autobusu rugsėjo 20–27 d. (Florencija, Roma, Vatikanas, San Marinas, Venecija) – 749 Lt (viešbutis, pusryčiai). Tel. 8 686 82 818, 8 652 81 888, 222 936. 989039

Liepos 28–29 d. – kruizas Ryga–Stokholmas (420 Lt), rugsėjo 8–16 d. – Pietų Kroatija (950 Lt). Tel. 8 600 27 921; www.esatour.lt. 989684

Poilsis PALANGOJE (vilos, kotedžai). Nakvynės kaina nuo 30 Lt. Savanorių pr. 3 (kieme). Tel. 205 898, 8 673 97 498. 989579

Dingo 2012 07 15 Kaune, Kalniečiuose, apie 7 val. ryto dingo chihuahua veislės šuniukas. Rusvos spalvos, balta krūtine. Tel. 8 698 16 622.

989437

981053

989021

Brangiai perka juodųjų ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, elektros variklius, akumuliatorius. Išsiveža patys. Išveža senus automobilius. Vandžiogalos pl. 106, Domeikava, tel. 8 682 69 307, (8 37) 478 989.

982175

Atvežu žvyro, smėlio, akmenukų, akmens skaldos, juodžemio ir atsijų iki 11 kub. m. Savivarčio paslaugos. Tel. 8 618 67 815. Baldų, pianinų perkraustymo (krauname, montuojame), krovinių gabenimo paslaugos. Tel. 8 650 12 579, 740 666.

968720

962575

Akcija GREITOS PASKOLOS. Užstatas – nekilnojamasis turtas arba automobiliai. Konsultuojame, tvarkome visus dokumentus. Tel. 8 687 82 448. Mituvos g. 5, Kaunas.

988223

988699

Brangiai juodųjų ir spalvotųjų metalų laužą: aliuminį, varį, žalvarį, akumuliatorius. Išsivežame patys. Tel. 479 097, 8 698 19 888, 8 610 24 724.

Tel. (8 37) 490 202, I.Kanto g. 22, kaunas@kaunas.krantas.lt www.krantas.lt

KLAIPĖDA–ZASNICAS Kaina nuo 899 Lt Kelto bilietas trims keleiviams ir automobiliui į vieną pusę. Dėmesio: – *Galioja tik išvykimams iš Klaipėdos sekmadieniais su grįžimu atgal po savaitės (tik šeštadieniais). – Bilietų kiekis už specialią kainą kiekviename reise ribotas. – Automobilio aukštis turi būti iki 1,85 m. – Bilietai ne rezervuojami, o parduodami iš karto.

989633

Informuojame, kad UAB MERSIS keičia pavadinimą į UAB „Furnitus“.

989826

Išnuomojami įvairūs kambariai Palangoje, už oro uosto. Netoli dviračių takas (jūros ir Palangos miesto link). Tel. 8 652 21 162. 987073

Įvairius senus su defektais ir po avarijos automobilius, kėbulus. Pasiimame patys, išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 684 26 629, 8 603 62 208. 981481

Paskola be užstato per 10 min. iki 2000 Lt turintiesiems oficialias pajamas. Tel. 314 531, skambinti d. d. nuo 9 iki 17 val., „Aujama-credit“.

982779

Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje, tinka apleista, išnuomota, su bendraturčiais. Greitai sutvarko dokumentus, atsiskaito iš karto. Tel. 8 671 08 059.

Dingo šuniukas, juoda nugara, baltas pilvukas, uodegėlės galiukas baltas, su odiniu dirželiu. Radusiems ar priglaudusiems atsilyginsiu. Tel. 8 650 78 318.

989523

Pamesta Dingusį BUAB „Montegra“ (į. k. 300035659) registracijos pažymėjimą laikyti negaliojančiu.

989563

Pamestą brandos atestatą Nr. 813049, išduotą Kauno Aleksonio vidurinės mokyklos Lijanai Kardašauskaitei, laikyti negaliojančiu.

989524

Dovanoja

987240

Perka „VW Transporter“ T1, T2, T3. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 687 30 800.

988761

Perkame nekilnojamąjį turtą: miškus, butus, sklypus. Gali būti su skolomis ar areštuoti. Tel. 8 659 40 213. 986230

Pirksiu vieno kambario butą 1 aukšte su daliniais patogumais. Tel. 733 310, 8 677 47 476. 988118

Superkame juoduosius, spalvotuosius metalus. Demontuojame, išsivežame mažus kiekius. Be poilsio dienų. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 600 60 674, 260 840. 988588

Superkame visų markių senus automobilius, išsivežame patys. Išrašome utilizavimo pažymas. Tel. 8 600 00 292, autominute@gmail.com. 984795

UAB „TORLINA“ brangiai perka juodųjų (iki 800 Lt už t) ir spalvotųjų METALŲ LAUŽĄ, buitinę techniką, senus automobilius, elektros variklius, akumuliatorius. Galime išvežti savo transportu. Išrašome utilizavimo pažymas. Ateities pl. 34, Kaunas, tel. (8 37) 44 14 14, 8 698 08 051 (juodieji metalai); (8 37) 44 14 14, 8 611 44 404 (spalvotieji metalai). Darbo laikas I–V 8–17 val., VI 8–13 val. 980748

Nemokamas internetas ieško šeimininko. Pasiūlymas galioja vasaros naktimis nuo 20 iki 6 val., o savaitgaliais – visą parą. Tele2. Išsami informacija apie visas sąlygas – www.tele2.lt. 977028

įvairūs


18

trečiadienis, liepos 18, 2012

kas, kur, kada Jūratė SKĖRYTĖ-SMILGIENĖ (1951–2012) Liepos 16 dieną, eidama 62-uo­ sius metus, tragiškai žuvo gydy­ toja Jūratė Smilgienė. Būsimoji medikė gimė Kau­ ne. Baigusi Prienų r. Stakliškių vi­ durinę mokyklą 1969 m. įstojo į Kauno medicinos instituto Gydo­ mąjį fakultetą. 1975 m. sėkmin­ gai baigė medicinos studijas. Di­ plomuota gydytoja išvyko dirbti į Druskininkų „Vilniaus“ sanatoriją. Jos gabumai, atsidavimas darbui buvo pa­ stebėti ir įvertinti – netrukus paskirta dirbti Druskininkų „Draugystės“ sanatorijoje vyr. gydytojo pavaduotoja. Nuo 1994 m. atsikėlė gyventi į Kauną ir įsidarbino Kauno medicinos akademijoje vidaus ligų propedeutikos katedroje asistente. J.Smilgienė mieliau norėjo dirbti kli­ nikinį darbą, kurį labai mėgo, todėl nuo 1995 m. rug­ pjūčio pradėjo dirbti Kauno 3-iojoje klinikinėje ligoninė­ je (dabar VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė) vidaus ligų gydytoja ir dirbo iki paskutinės gyvenimo dienos. J.Smilgienė mylėjo savo profesiją, buvo darbšti, jau­ tri ir atidi ligoniams, gerbiama kolektyvo ir pacientų, vi­ sada pasirengusi suteikti pagalbą – tokią mes ją ir pri­ siminsime. Šviesus gydytojos atminimas ilgam liks Ją pažinojusiųjų bei artimųjų širdyse. Liūdesio ir skausmo valandomis nuoširdžiai užjau­ čiame kolegės šeimą, artimuosius. Buvome ir liekame kartu. Velionė pašarvota laidojimo namuose S.Žukausko g. 3B. Karstas išnešamas liepos 19 d. 13 val. Laidojama Se­ niavos kapinėse. Bendradarbiai Ilgametė darbo patirtis – užtikrinta kokybė ir ne­ brangios paslaugos. Laidojimo paslaugų biu­ ras teikia visas laidojimo paslaugas. Platus kars­ tų, drabužių, laidojimo atributikos pasirinkimas. Šarvojimo salės KAUNE. Pensininkus, neįga­ liuosius laidojame už valstybės lėšas. KREMAVIMAS LIETUVOS krematoriume. K.Baršausko g. 65 (priešais PC „Molas“). Dirbame visą parą. www.laidojimas-kremavimas.lt. Tel. 8 670 22 835, 8 608 37 933. 977844

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, dengia­ me kapavietes granito plokštėmis, užpilame kapą granito skalda, liejame pamatus, atnauji­ name senus paminklus, kalame raides. Dirba­ me visoje Lietuvoje. Tel. 8 647 09 401, 384 912; www.uabpaminklai.lt. Raudondvario pl. 115A, Kau­ nas. Partneriai: K.Kasakausko g. 64 – Akmenė; J.Basanavičiaus g. 12 – Jonava; Ramybės g. 7, Gar­ liava. Laidojimo reikmenys, paslaugos, kremavi­ mas – tel. 8 615 50 520, 8 686 45 729.

Amžinąjį atilsį

RYŠIŲ MUZIEJAUS KIEMELIS

Atsisveikiname su buvusiu Aleksandro Stulginskio universiteto rektoriumi profesoriumi emeritu Jonu Dromantu. Gilaus liūdesio valandą užjaučiame šeimą, gimines ir artimuosius, dalijamės netekties skausmu. Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas ir miesto tarybos nariai

979691

informuoja NEMOKAMA PASKAITA Kokią reikšmę vaiko auklėjimui ir socializacijai turi šeimos vaidme­ nys, struktūra, ribos ir taisyklės, mitai ir stereotipai? Šeimos santykių institutas liepos 18 d. 17 val. kviečia į nemokamą paskaitą „Šeimos funkcijos” (trukmė 1,5 val.), lektorė šeimos psichoterapeutė Roma Šerkšnienė. Būtina išankstinė registracija tel. (8 37) 750 935 arba e. paštu pagalba@ssinstitut.lt.

AKCIJA

1 + 5 SKELBIM

AI

Ro­tu­šės a. 20

Kitoks TEATRAS Lie­pos 18 d. 20 val. – 100 proc. lie­tu­viš­ka pi­kan­tiš­kai sti­lin­ga ko­me­di­ja TIK KŪDIKIAI GIMSTA DORI. Bi­lie­tai: in­ter­ne­tu www.bi­lie­tai.lt ir vi­so­se BILIETAI.LT ka­so­se bei Ry­šių kie­me­ly­je 837.

„GIRSTUČIO“ RŪMAI

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus buvusiam ilgamečiam LŽŪA rektoriui Jonui Dromantui, nuoširdžiai užjaučiame šeimą, gimines ir artimuosius. Kauno rajono savivaldybės vardu mero pirmasis pavaduotojas, pavaduojantis merą, Petras Mikelionis

Ko­vo 11-osios g. 26, tel. 454 480, www.girs­tu­tis.lt

DOMINO TEATRAS Lie­pos 18 d. 18 val. – ko­me­di­ja DAKTARAS. Re­ži­sie­rius A.Ve­čers­kis. Lie­pos 26 d. 18 val. – ko­me­di­ja APIE KĄ KALBA VYRAI. Re­ži­sie­rius O.Ša­poš­ni­ko­vas.

renginiai Mirus vidaus ligų gydytojai Jūratei SMILGIENEI, nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės bendruomenė Staiga mirus Vidaus ligų skyriaus gydytojai Jūratei SMILGIENEI, šeimą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia Vidaus ligų skyriaus bendradarbiai. Nuoširdžiai užjaučiame Darių MILIAUSKĄ, mirus brangiai mamai. Telydi dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. UAB „Elremta“ kolektyvas Sunkią netekties valandą dėl brolio mirties nuoširdžiai užjaučiame Kastytį VALAINĮ. UAB „Liningas“ kolektyvas

Dėkoja Kauno technikos kolegijos bedradarbiams, Tado Ivanausko būrelio medžiotojams, mokyklos ir studijų draugams, artimiesiems, giminėms, kaimynams, visiems visiems, kurie su meile, širdies šiluma, atjauta buvo su mumis šią sunkią netekties valandą, palydint Jeronimą Vytautą GVILDĮ į amžinojo poilsio vietą. Dėkoja žmona ir dukra su šeima

987258

VISOS KAPŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS: kapo dekoravimas skaldele, smėliu, juo­ džemiu. Tvarkymas po laidotuvių. Senų kapaviečių restauravimas, atnaujinimas. Trinke­ lių, plytelių, skaldytų akmenų klojimas. PAMINKLAI, AKMENS PLOKŠTĖS: paruošiame kapavietės projektus, gaminame įvairius paminklus iš koky­ biško suomiško akmens. Liejame pamatus ir at­ liekame kitus betonavimo darbus. AKCIJA! PA­ MATŲ LIEJIMAS – nuo 450 Lt. Tel. 8 648 55 567; (8 37) 334 633, Savanorių pr. 225 („Juzėje“). www.kapineta.lt.

Iki lie­pos 22 d. veikia Gin­ta­ro Pa­le­mo­no Ja­no­nio ta­py­bos pa­ro­da.

Teatras

informuoja

V.KUDIRKOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS „SKRYDŽIO“ PADALINYS Kal­nie­čių g. 174

Lie­pos 18 d. 11 val. – pro­jek­to „Skai­ty­ki­ me drau­ge: atos­to­gos su kny­ga” va­sa­ros sto­vyk­lė­lės sve­čias – Kau­no ko­le­gi­jos dės­ ty­to­jas, bib­lio­fi­las Ri­čar­das Venc­kus da­ly­sis kny­gų lei­dy­bos, ko­lek­cio­na­vi­mo pa­tir­ti­mi, su­pa­žin­dins su pa­ro­da „Apie skai­ty­mo ma­lo­nu­mus”.

V.KUDIRKOS VIEŠOJI BIBLIOTEKA Lais­vės al. 57

Vei­kia pa­ro­dos: dai­li­nin­ko-ar­chi­tek­to Jo­no Luk­šės „Kryž­dir­bys­tės kū­ri­nių Kau­ne pie­ši­ niai” ir „Mai­ro­nio me­tai”, skir­ta J.Ma­čiu­lioMai­ro­nio 150-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms.

Kauno miesto muziejus Valančiaus g. 6

Šeštadienis – šeimos diena. šeimų vaikams įėjimas nemokamas! Kviečiame aplankyti nuolatines ekspozi­ cijas: „Kaunas laiko ženkluose: nuo ištakų iki 1940 metų“, „Miesto gatvė“; šiuo metu veikiančias parodas: „Napoleonas ir Lietu­ va“ (iki liepos 27 d.) „Pinigai Lietuvoje XX a.“ (iki liepos 25 d.).

Kauno pilis Pilies g. 17

Veikia parodos: Valentino Kabašinsko fotografijų paroda „Uigūrų tauta Kinijoje“ (iki liepos 31 d.), tautodailininkės Dalios Kerpauskienės tekstilinių gobelenų paroda (iki rugpjūčio 1 d.). Kviečiame apžiūrėti naują ekspoziciją „Kauno pilies istorijos mozaika“.

ROTUŠĖS AIKŠTĖ KAUNO ANONIMINIŲ LOŠĖJŲ GRUPĖS „LAISVĖ“ GIMTADIENIS Lie­tu­vo­je spar­čiai dau­gė­ja žmo­nių, ser­gan­čių pri­klau­so­my­bės nuo azar­ti­nių lo­ši­mų li­ga. Taip pat grei­tai au­ga ir ken­čian­čių nuo šios li­ gos ar­ti­mų­jų skai­čius. Su­dė­tin­gi san­ty­kiai, dūž­tan­tys li­ki­mai – tai pri­klau­so­mų lo­šė­jų ir jų ar­ti­mų­jų re­a­ly­bė. Ar ga­li­ma jiems pa­dė­ti? Dau­gia­me­tė ano­ni­mi­nių lo­šė­jų pa­tir­tis ro­do, kad ir kaip gi­liai žmo­ nės bu­vo įklim­pę į lo­ši­mo liū­ną, iš jo ga­li­ma iš­bris­ti bei pra­dė­ti ko­ ky­biš­kai nau­ją gy­ve­ni­mą. Lie­pos 28 d., šeš­ta­die­nį, 11.30 val. Kau­no ar­ki­vys­ku­pi­jos Jau­ni­mo cen­tre, Vil­niaus g. 7, II aukš­te, Kau­no ano­ni­mi­nių lo­šė­jų gru­pė „Lais­ vė” švęs sep­tin­tą­jį gim­ta­die­nį. Šia pro­ga yra or­ga­ni­zuo­ja­mas at­vi­ ras su­si­rin­ki­mas, ku­rio tiks­las in­for­muo­ti vi­suo­me­nę apie ano­ni­mi­ nių lo­šė­jų gru­pių veiklą bei tei­kiamą pa­galbą. Šia­me su­si­rin­ki­me kvie­čia­mi da­ly­vau­ti vi­si, ku­riuos pa­vei­kė ar vei­kia azar­ti­nių lo­ši­mų su­kel­tos pro­ble­mos (lo­šė­jai, jų ar­ti­mie­ji, drau­gai), ir ki­ti vi­suo­me­ nės na­riai (svei­ka­tos ap­sau­gos, val­džios, baž­ny­čios ir t.t.), ku­riuos do­mi­na, kaip ga­li­ma pa­dė­ti žmo­nėms, ken­čian­tiems nuo azar­ti­nių lo­ši­mų pri­klau­so­my­bės, bei jų ar­ti­mie­siems. Ar­ti­mie­siems bus su­ teik­ta ga­li­my­bė pa­kal­bė­ti at­ski­rai apie jiems ak­tu­al­ius klau­si­mus. Kvie­čia­me vi­sus no­rin­čius at­vyk­ti. Da­ly­va­vi­mas ne­mo­ka­mas. Pa­si­tei­rau­ti tel. 8 618 03 026, e. p. ano­ni­mi­niai­lo­se­jai@gmail.com.

Lie­pos 25 d. 18 val. lei­dyk­la „Al­ma lit­te­ra” ir part­ne­riai – Kau­no m. sa­vi­val­dy­bė ir V.Ku­dir­kos vie­šo­ji bib­lio­te­ka kvie­čia į Skai­ ty­mo šven­tę – AUGU SKAITYDAMAS. Iš­trau­kas iš sa­vo mėgs­ta­miau­sios vai­kys­ tės kny­gos skai­tys Kau­no me­ras An­drius Kup­čins­kas. Skai­ty­mo džiaugs­mą at­ras­ti taip pat kvies ak­to­rių tru­pė „Te­at­riu­kas”. Nau­jau­sią kny­gą vai­kams „Juo­do­jo ak­mens lau­mė” at­vers ra­šy­to­jas Lai­mo­nas Inis ir jos iliust­ra­to­riai iš „Vy­tu­rio” ka­ta­li­kiš­kos mo­kyk­los. Kvie­čia­me vai­kus su tė­ve­liais pa­si­klau­sy­ti skai­ty­mų! Vi­si da­ly­vau­jan­tys ren­gi­ny­je vai­kai do­va­nų gaus po Kny­gų me­dį.

KLAIPĖDOS pa­ro­dų rū­mai

RENGINIAI Rug­pjū­čio 22, 29 d. 22 val. – Ma­ri­nis­ti­nio ki­no cik­las. Ne­mo­ka­ma.

KLAIPĖDOS kul­tū­rų ko­mu­ni­ka­ci­jų cen­tro Me­no kie­mas Baž­ny­čių g. 4

Iki rug­pjū­čio 10 d. – Min­dau­go Gab­rė­no fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da „Dre­ams­ca­pes”. KKKC Me­no kie­mas. Ne­mo­ka­ma. Lie­pos 20–rug­pjū­čio 17 d. – tarp­tau­ti­nis pro­jek­tas „3+3. Jau­nas tri­jų ša­lių me­nas”. KKKC I a. me­no ga­le­ri­ja. Ne­mo­ka­ma. Lie­pos 20–rug­pjū­čio 20 d. KKKC tarp­tau­ti­ nė­je me­no re­zi­den­tū­ro­je – jau­na­sis kū­rė­jas iš Pran­cū­zi­jos Ayme­ric Eb­rard. Lie­pos 23–rug­pjū­čio 14 d. KKKC tarp­tau­ti­ nė­je me­no re­zi­den­tū­ro­je – lie­tu­vių me­ni­ nin­kė Vai­da Ta­mo­še­vi­čiū­tė. Lie­pos 28 d. re­zi­duo­jan­čios Lie­tu­vos me­ni­ nin­kės Vai­dos Ta­mo­še­vi­čiū­tės in­te­rak­ty­vus že­mės me­no works­hop’as. KKKC Me­no kie­mas. Dau­giau in­for­ma­ci­jos www.kul­tur­po­lis.lt

„ŽALGIRIO“ ARENA Lie­pos 28 d. 19.30 val. – pir­ma­sis ro­ko gru­ pės „red-hot-chili-peppers-04” kon­cer­tas Lie­tu­vo­je. Bi­lie­tus pla­ti­na „Tic­ket­pro”, kai­na 157–257 litai. Lie­pos 31 d. 20 val. – pir­ma­sis at­li­kė­jo Stingo pa­si­ro­dy­mas Kau­ne, nau­jau­sias kon­cer­ti­nis tu­ras „Back to Bass Tour”. Bi­lie­ tus pla­ti­na „Tic­ket­pro” ir „Bi­lie­tų Pa­sau­lis”, kai­na 156–226 litai.

LIETUVOS ŠVIETIMO ISTORIJOS MUZIEJUS Vy­tau­to pr. 52

Iki rug­pjū­čio 10 d. ren­gi­nių sa­lė­je vei­kia Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Kau­no dai­lės fa­ kul­te­to Teks­ti­lės ka­ted­ros stu­den­tų kū­ry­bos pa­ro­da PORTRETAS. Pa­ro­do­je da­ly­vau­ja jau­no­sios teks­ti­li­nin­kės: Ais­tė Vo­ve­ry­tė, Do­ na­ta But­ku­tė, As­ta Krikš­čiū­nai­tė, Rū­ta Nau­ ja­ly­tė, Ag­nie­tė Ja­nu­šai­tė, Ger­trū­da Ži­liū­tė, Ais­tė Jan­čiū­tė, Skais­tė Ru­čins­kai­tė, Edi­ta Kar­ve­ly­tė. Au­to­rių dar­buo­se pa­nau­do­ta kla­si­ki­nio go­be­le­no, ža­kar­di­nio au­di­mo ir au­to­ri­nės tech­ni­kos.

kinas „CINAMON“ PLC „Mega“, tel. 8 700 70 111

„MS1: Ka­lė­ji­mo griū­tis“ (iš­anks­ti­nis se­an­ sas) – 19 d. 19 val. „Ne­pa­pras­tas žmo­gus-vo­ras“ 3D – iki 19 d. 19.30, 22.15 val. „Ne­pa­pras­tas žmo­gus-vo­ras“ – iki 19 d. 12.30, 15.15, 18.15, 21 val. „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ 3D (lie­t. k.) – iki 19 d. 11.30*, 13.30, 15.30, 17.30 val. (*išsk. 19 d.). „Le­dyn­me­tis 4: že­my­nų at­si­ra­di­mas“ (lie­t. k.) – iki 19 d. 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 20.45 val. „Ma­giš­ka­sis Mai­kas“ – iki 19 d. 13.45 val. „Ro­ko am­žius“ – iki 19 d. 16.30, 19*, 21.30 val. (*išsk. 19 d.). „Mes už... Lie­tuvą!“ – iki 19 d. 11.45 val. „Ma­da­gas­ka­ras 3“ 3D (lie­t. k.) – iki 19 d. 16, 19 d. 11.30 val. „Ma­da­gas­ka­ras 3“ (lie­t. k.) – iki 19 d. 12.15, 14.15, 16, 18 val. „Čer­no­by­lio die­no­raščiai“ – iki 19 d. 22 val. „Dik­ta­to­rius“ – iki 19 d. 20 val.

„FORUM CINEMAS“

Di­džio­ji Van­dens g. 2, www.kul­tur­po­lis.lt

Ka­ra­liaus Min­dau­go pr. 49, „Ak­ro­po­lis“, III a.

Dar­bo lai­kas: III–VII 11–19 val.

„Nepaprastas žmogus-voras“ 3D (premje­ ra) – iki 19 d. 10.45, 14, 17.15, 18, 21.15 val. „Mielas draugas“ (premjera) – iki 19 d. 13.30, 15.45, 18.15, 20.30 val. „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ (liet. k.) – iki 19 d. 11.30, 13.45, 16.15, 18.30, 20.45 val.

PARODOS Iki lie­pos 22 d. veikia Vo­kie­ti­jos šiuo­lai­ki­ nio me­no pa­ro­da „Tarp: nau­jo­ji abst­rak­ci­ja ir nau­ja­sis kon­kre­tu­mas”. Or­ga­ni­za­to­rius: Werks­tat­tga­le­rie, Ber­ly­nas.

UŽSISAKYKITE 5 SKELBIMUS IR GAUKITE DOVANĄ – DAR 1 SKELBIMĄ!

Kauno diena

Kitoks TEATRAS

18 d. 20 val.

Kino centras „CINAMON“

18 d. 17.30 val.


19

trečiadienis, liepos 18, 2012

kas, kur, kada „Ledynmetis 4: žemynų atsiradimas“ 3D (liet. k.) – iki 19 d. 10.30, 13.15, 16, 18.45, 21.30 val. „Madagaskaras 3“ (liet. k.) – iki 19 d. 13, 15.15, 17.30, 19.35, 22 val. „Madagaskaras 3“ 3D (liet. k.) – iki 19 d. 10.15, 12.45, 15.30 val. „Vyrai juodais drabužiais 3“ – iki 19 d. 12, 16.45, 21.45 val. „Diktatorius“ – iki 19 d. 14.30, 19 val. „Prometėjas“ 3D – iki 19 d. 20.15 val. VASAROS AKCIJA VAIKAMS. „Loraksas“ (liet. k.) – iki 19 d. 11 val. Bilieto kaina 6 Lt. „Alvinas ir burundukai 3“ (liet. k.) – iki 19 d. 11.15 val. Bilieto kaina 6 Lt.

KINO TEATRAS „ROMUVA“ Lais­vės al. 54

Lie­pos 18 d. – SOCIALINĖ AKCIJA „LYGIŲ GALIMYBIŲ DESANTAS“. 16.30 val. – trum­pa dis­ku­si­ja ir eks­per­tų pa­si­sa­ky­mas ly­čių ly­gy­bės ir smur­to šei­mo­ je klau­si­mu. 17–19 val. – fil­mo „Mie­gan­čių dru­ge­lių tvir­to­vė” per­žiū­ra. 19–19.30 val. – dis­ku­si­ja „Mo­te­rys po­li­ti­ko­ je – ki­toks po­žiū­ris”. Bai­gia­ma­sis žo­dis. Ren­gi­nio tiks­li­nė gru­pė – Kau­no mies­to gy­ven­to­jai ir sve­čiai. Da­ly­vau­jan­tys eks­per­tai: doc. dr. Gied­rė Pur­va­nec­kie­nė (Ly­čių stu­di­jų cen­tro pro­fe­ so­rė), Ug­nė Si­pa­rie­nė (žur­na­lis­tė, Ide­a­mec­ ca di­rek­to­rė), Ni­jo­lė Dir­sie­nė (BĮ Mo­ti­nos ir vai­ko pen­sio­no di­rek­to­rė), Jū­ra­tė Še­dui­kie­ nė (Mo­te­rų in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė), Ka­mi­lė But­ke­vi­čiū­tė (Mo­te­rų in­for­ma­ci­jos cen­tro pro­jek­tų va­do­vė). Lie­pos 19 d. 17 val. – „Gat­vės šo­kiai 2” (An­gli­ja, Vo­kie­ti­ja, T, ro­man­ti­nis, mu­zi­ki­nis, dra­ma). 19 val. – „Biu­ti­ful” (Is­pa­ni­ja, Mek­ si­ka, dra­ma, T). 21.30 val. – „Ta­das Blin­da. Pra­džia” (nuo­ty­kių fil­mas, T). Lie­pos 20 d. 19 val. – „Gat­vės šo­kiai 2” (An­gli­ja, Vo­kie­ti­ja, T, ro­man­ti­nis, mu­zi­ki­nis, dra­ma). 21 val. – ki­no nak­tys (du se­an­sai už vie­no kainą! Bi­lie­to kai­na 12 Lt). „Ta­das Blin­da. Pra­džia” (nuo­ty­kių fil­mas, T). „Pur­ vi­ni žai­di­mai” (JAV, 2011 m., T). Lie­pos 21 d. 13 val. – „Sprag­tu­kas” (An­gli­ ja, nuo­ty­kių, vi­sai šei­mai). 15 val. – „Vi­dur­ nak­tis Pa­ry­žiu­je” (JAV, rež. Wo­o­dy Alenas). 17 val. – „Pri­si­mink ma­ne” (JAV, ro­man­ti­ nis, dra­ma, T). 19 val. – „Gat­vės šo­kiai 2” (An­gli­ja, Vo­kie­ti­ja, T, ro­man­ti­nis, mu­zi­ki­nis, dra­ma). Lie­pos 22 d. 13 val. – „Sprag­tu­kas” (An­gli­ ja, nuo­ty­kių, vi­sai šei­mai). 15 val. – „Ta­das Blin­da. Pra­džia” (nuo­ty­kių fil­mas, T). 17 val. – „Gat­vės šo­kiai 2” (An­gli­ja, Vo­kie­ti­ja, T, ro­man­ti­nis, mu­zi­ki­nis, dra­ma). 19 val. – „Vi­dur­nak­tis Pa­ry­žiu­je” (JAV, rež. Wo­o­dy Alenas).

KRANTINĖS KINAS Prieplaukos krantinė

Šią savaitę Kaune – paslaptingas vieno iš talentingiausių ispanų režisieriaus Agustí Villarongos filmas JUODA DUONA (Ispanija, drama, 2010 m.). Liepos 18 d. 21.30 val. „Krantinės kinas” ir Ispanijos Karalystės ambasada kviečia kauniečius ir miesto svečius vasaros vakarą išlaisvinti iš painių tinklų ispaniškas paslaptis. Vienuolikametis Andriu buvo paskuti­ nių mažo berniuko ir jo tėvo gyvenimo sekundžių liudininkas. Mirštančio berniuko paskutinis ištartas žodis buvo „Pitorliuja”, paslaptingo draugo, gyvenančio miške, urve, vardas. Vietinė policija, tirianti skardžio apačioje, miške, gulinčius kūnus, iš pradžių įvykį laiko nelaimingu atsitikimu, tačiau vėliau nusprendžia, kad buvo įvyk­ dyta žmogžudystė. Filmas pelnė daugybę apdovanojimų geriausio filmo, geriausio garso, geriausios aktorės, geriausio ope­ ratoriaus darbo, geriausio režisieriaus, ge­ riausio pradedančiojo aktoriaus, geriausios pradedančiosios aktorės, geriausio dizaino, geriausio scenarijaus bei geriausios pagal­ binės aktorės kategorijose.

KRANTINĖS KINAS

18 d. 21.30 val.

TV programa 6.00 Labas rytas. 9.00, 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 „Senis“ (N-7) (k). 13.15 „Tuk tuk Indija“ (5). 14.15 Įžvalgos. 14.50 Žinios. 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35, 20.50, 23.20 Sportas. Orai. 18.45 Nacionalinė paieškų tarnyba. 19.25 „Detektyvė King“ (N-7). 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.40 Verslas. 20.45 Kultūra. 21.00 Lietuvos liepsna. 21.15 Teisė žinoti. 22.15 Afrika.LT (1). 23.15 Vakaro žinios. 23.30 „Detektyvė King“ (N-7) (k).

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Keista šeimynėlė“ (k). 7.20 Juokas juokais (k). 7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 Pirmas kartas su žvaigžde (N-7) (k). 10.15 Kažkas atsitiko (N-7). 10.45 Kitas! (N-7). 11.10 Karamelinės naujienos (N-7). 11.40 Dainuok, jei gali. 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (2). 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.40 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10, 22.19 Sportas. Orai. 19.15 Namai, kur širdis“ (N-7). 20.00 „Pavogta laimė 3. Pavojinga sąjunga“ (N-7). 21.00 Pirmas kartas su žvaigžde (N-7). 21.30 Juokas juokais. 22.00 Žinios. Verslas. 22.25 Kriminalinė Lietuva. 22.35 Veiksmo f. „Pirmasis „Delta“ būrys“ (JAV, 2000 m.) (N-7). 0.35 „Trauma“ (N-7). 1.30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (3) (N-7).

6.40 Teleparduotuvė. 6.55, 14.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“. 7.25, 15.10 „Simpsonai“. 7.55 „Hana Montana“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.00 „Pasmerkti“. 11.00 Romantinė komedija „Jums žinutė“ (JAV, Kanada, 2005 m.). 12.40 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai. 13.10 „Bakuganas“. 13.40 „Lūžtanti banga“ (3). 14.10 „Ant bangos“ (9). 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Ką manai? 20.10 „Be namų“. 21.00 Be komentarų. 21.35 TV3 vakaro žinios. 21.50 TV3 sportas. 21.55 TV3 orai. 22.00 Vikingų loto. 22.05 „Pagrindinis įkaltis“. 23.05 „Meteoritas“. 0.55 „Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius“.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos. 8.00 „Gyvenimo spalvos“. 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Daktaras Tyrsa“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 15.00 „Srautas I“ (N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios. Sportas. Orai. 18.25 „Liejyklos gatvė“ (N-7). 19.25 „Kviečiu vakarienės“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. Orai. 20.25 Užkalnio 5.

DATOS (liepos 18 d.) 21.25 Drama „Aviatorius“ (JAV, 2005 m.) (N-7). 0.45 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 1.50 „Galileo: norintiems žinoti“. 2.20 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

8.00 „Keliautojai – laiko valdovai“. 8.30 „Neskubėk gyventi“. 9.00 Labas rytas (k). 11.30 Senieji Lietuvos vienuolynai. Videniškių regulinių atgailos kanauninkų vienuolynas ir bažnyčia (2008 m.) (k). 12.00 R.Leonkavalis. Opera „Pajacai“. Groja Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dirigentas Gintaras Rinkevičius. Dalyvauja Baltijos cirko artistai (k). 13.20 Kuršių kiemas. 14.20 Pasaulio dokumentika. „Lemtingi metai“ (1, 2) (Danija, 2007 m.) (k). 15.20 „Prokurorai“ (k). 16.15 Netradicinės pamokos. 17.00 Žinios (k). 17.15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (lenkų k.). 17.30 Etnokultūros ratas. Sostapiliai viduramžių Lietuvoje. 18.00 „Neskubėk gyventi“. 18.30 Lietuvos balsai (2009 m.). 20.20 Kasdienybės aitvarai. 21.00 Kūrybos metas. Kompozitorius Giedrius Puskunigis. 21.30 Kai mūzos prabyla. Henriko Radausko eiles skaito trupė „Liūdi“. 22.10 Elito kinas. Dok. f. „Klykiantis šedevras“ (Islandija, 2005 m.) (N-14). 23.35 Dok. f. „Dangaus trauka“ (1991 m.). 0.00 Panorama (k). 0.10 Verslas (k). 0.15 Kultūra (k). 0.20 Sportas (k). 0.25 Orai (k). 0.30 Lietuvos liepsna (k). 0.40 Emigrantai (k). 1.15 Muzikos pasaulio žvaigždės. M.Ravelio ir S.Prokofjevo kūriniai.

10.00, 14.30 Teleparduotuvė. 10.15, 16.00 „Išlikimas“. 11.10, 15.00 „Sinbado nuotykiai“. 12.05, 18.00 „Kaulai“. 13.00, 20.00 „Lyga“. 14.00, 21.00, 0.00 „Viena už visus“. 17.00, 1.25 „Medikopteris“. 19.00, 0.35 „CSI Majamis“. 20.30 Komedija „Vedęs ir turi vaikų“ (1) (JAV, 1987 m.). 22.00 Veiksmo f. „Vedlys“ (Kanada, JAV, 2007 m.).

8.05, 15.00 Teleparduotuvė. 8.40 „Vaiperis“ (N-7). 9.30 „Galingasis šuo Kriptas“. 10.05 „Muča Luča“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Burtininkai“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“ (N-7). 14.00 „Kremas“. 15.30 „Drakonų kova Z“. 16.30 „Marvel animė. Geležinis žmogus“ (5). 17.00 „San Fransisko raganos II“ (N-7). 18.00 „Meilės miestas“. 19.00 „Langai III“ (N-7). 20.00 „Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai“. 21.00 Kriminalinis trileris „Nešvarūs žaidimai“ (JAV, 2006 m.). 23.00 „Mano puikioji auklė“. 23.30 S. „4400“ (1) (JAV, 2004 m.) (N-7). 0.30 „Vaiperis“ (N-7).

10.10 „Pokojus“. 10.40 Senoji animacija. 11.15, 20.35 Nomeda. 12.05 Pažintis su tėvais. 13.00, 19.00 „Aistrų verpetai“. 14.00 „Moterys meluoja geriau“. 15.00 „Žavūs ir drąsūs“. 16.00 Marthos Stewart šou. 17.00 Romantinė komedija „Daktarės Zaicevos dienoraštis“ (1) (Rusija, 2012 m.). 18.00, 22.15 „Moteris be praeities“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.25 Nemylimi (1).

6.14 TV parduotuvė. 6.30, 8.00 Ryto reporteris. 7.45 Lietuva–Londonas. 9.15 Vasara su Asta. 10.15 Namų daktaras.

10.50 Dok. f. „Čingischanas“ (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Lietuva–Londonas. 13.15 TV parduotuvė. 13.45 Skonio reikalas. 14.45 Vasara su Asta. 15.45, 16.10 Dok. f. „R.Reaganas“ (1) (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Lietuva tiesiogiai. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Vasara su Asta. Svečiuose pas Sakalą Uždavinį su žmona. 19.20 Pašėlę TV pokštai (N-7). 19.55 Dok. f. „R.Reaganas“ (2) (N-7). 21.00 Reporteris. 21.52 Orai. 21.55 Lietuva–Londonas. 22.10 Lietuva tiesiogiai. 22.45 Vasara su Asta. 23.45 Reporteris. 0.40 Lietuva–Londonas. 0.55 Dok. f. „R.Reaganas“ (1) (N-7).

Tarptautinė aludarių diena 1817 m. mirė anglų rašytoja Jane Austen. 1918 m. gimė būsimasis Pietų Afrikos Respublikos prezidentas, 1993 m. Nobelio taikos premijos laureatas Nelsonas Mandela. 1938 m. gimė filmo „Esminis instinktas“ režisierius Paulas Verhoevenas. 1950 m. gimė britų milijardierius, ekstremalių pojūčių ir nuotykių mėgėjas Richardas Bransonas. 1951 m. gimė poetas, vertėjas Gintaras Patackas. 1967 m. gimė amerikiečių aktorius Vin Diesel. 1978 m. gimė Lietuvos futbolo rinktinės puolėjas Tomas Danilevičius.

horoskopai 9.00 Lietuvos dvarai (k). 9.30 Fantastinė komedija „Du viename“ (N-7). 11.00 Pokalbių laida „Susitikimai“ (k). 11.45 Fantastinis trileris „Monstrai“ (N-7). 13.20 F. „Pašėlusi vakarienė“. 15.00 Melomano pusvalandis. 15.30 Veiksmo komedija „Taksi 4“ (N-7). 17.00 Gyvenu čia (k). 17.30 Telelaikraštis. 18.00 Sigitos virtuvė. 18.20 Skaitmeninė TV: sužinok daugiau. 18.30 „Marselio kriminalistai“. 20.30 Kai Lietuvos nebuvo. 21.00 Komedija „Katastrofiškai nesėkmingas filmas“ (N-14). 22.30 F. „Tomo vidurnakčio parkas“ (N-7). 0.05 F. „Negyvųjų šnabždesiai 2. Praregėjimas“.

7.00 Žinios. Orai (k). 7.20 Kauniečių akimis (k). 7.30 Kitokia Lietuva (k). 8.30, 9.30, 18.30, 19.30, 20.30 Muzika. 9.00 Kultūros alėja (k). 10.05 „Muča Luča“. 10.30 „Betmenas“. 11.00 „Džekio Čano nuotykiai“. 11.30 „Burtininkai“. 12.00 „Teresa“. 13.00 „Keršto bučiniai“. 14.00 „Kremas“. 15.00 Teleparduotuvė. 15.30 „Drakonų kova Z“ (k). 16.30 „Marvė animė. Geležinis žmogus“. 17.00 „San Fransisko raganos II“. 18.00 Žinios. Orai. 18.20 Kauniečių akimis. 19.00 „Tautos ženklai“. 19.55 Skaimeninė TV. Ryškiau. Daugiau. Patogiau. 20.00 Žinios. Orai (k). 20.20 Kauniečių akimis (k). 21.00 „Nešvarūs žaidimai“. 23.00 „Mano puikioji auklė“. 23.30 „4400“. 0.30 „Vaiperis“ (k).

8.00 Drama „Žiaurus gailestingumas“ (JAV, Ispanija, 2007 m.) (N-14). 9.40 Komedija „Mėnesio darbuotojas“ (JAV, 2006 m.) (N-14). 11.30 Romantinė komedija „Sensacija“ (D.Britanija, JAV, 2006 m.) (N-14). 18.00 Veiksmo komedija „Kitos dienos paštas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 19.30 Veiksmo komedija „Kūdikis už 30 milijonų“ (JAV, 2006 m.) (N-7). 21.35 Trileris „Suvokimas“ (JAV, 2009 m.) (N-14). 23.40 Romantinė komedija „Mergišius“ (JAV, 2009 m.) (S).

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Miesto iššūkis. Ekstremalios dviratininkų kovos (I). 13.45 Klubų karaliai. „Ajax“. 14.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. „Nižnij Novgorod“–Kauno „Žalgiris“. 15.50 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 17.35 Meninė gimnastika. Berlyno „Masters“ taurė. 19.15 Angliškojo biliardo „Premier“ lyga. 21.15 Automoto. 21.45 Sportas LT. „Bigger’s Better“ bokso turnyras 2012 (II). 23.15 Klubų karaliai. „Al Ahly“.

Avinas (03 21–04 20). Atrodys, kad aplinkybės klostosi ne jūsų naudai. Trūks artimųjų pritarimo. Galite susipykti su brangiu žmogumi, todėl patirsite stresą, bet tai laikina būsena, verčiau nekreipkite į tai dėmesio. Jautis (04 21–05 20). Jausitės prislėgtas. Susiginčijęs netikėtai galite pratrūkti pykčiu. Pasistenkite valdyti emocijas. Venkite iliuzijų ir neapgaudinėkite savęs. Dvyniai (05 21–06 21). Gali būti, kad sulauksite intriguojančio darbo pasiūlymo. Jums puikiai seksis vadovauti komandai, o pavaldiniai gerbs ir pasitikės jumis. Vėžys (06 22–07 22). Atrodys, kad jums niekada nepavyks pasiekti tikslų, kuriuos išsikėlėte. Deja, kol kas išsvajotosios aukštumos jums tikrai nepasiekiamos. Bet nenusiminkite: dabar laikas kaupti patirtį, o sėkmė jūsų laukia ateityje. Liūtas (07 23–08 23). Palanki diena atlikti įvairius darbus. Gera koordinacija ir atsidavimas darbui padės įveikti bet kokią užduotį. Esate kupinas energijos ir emocijų, bet nepraraskite savitvardos. Mergelė (08 24–09 23). Galite priimti neteisingą sprendimą, kuris neigiamai paveiks tolesnį gyvenimą. Palankus laikas greitai gali pasisukti netikėta kryptimi, tad būkite pasirengęs įvairioms staigmenoms. Svarstyklės (09 24–10 23). Esate linkęs visas nesėkmes hiperbolizuoti. Būsite kūrybiškas ir lengvai rasite sritį, kur galėtumėte tai pritaikyti. Nesistenkite aprėpti to, kas neaprėpiama. Skorpionas (10 24–11 22). Sprendimai darbe gali prieštarauti jūsų įsitikinimams. Teks pasukti galvą norint teisingai pasirinkti – jūsų komandos sėkmė ar asmeninis tobulėjimas. Šaulys (11 23–12 21). Galimi skaudūs įžeidimai. Tačiau nevarginkite savęs sudėtingomis mintimis, imkitės įprastų reikalų. Ožiaragis (12 22–01 20). Laukia svarbus susitikimas, galimi emocionalūs pokalbiai, per juos pasistenkite būti supratingas ir nuolaidus. Niekas negali jūsų priversti daryti to, kas nemalonu. Pravers gebėjimas susitarti ir jūsų principingumas. Vandenis (01 21–02 19). Esate įvykių sūkuryje ir karjeros sėkmė priklauso nuo jūsų atkaklumo, kurio, laimei, jums nestinga. Laikas žengti į priekį ir nesitenkinti tuo, kas jau pasiekta. Žuvys (02 20–03 20). Pasitelkęs vaizduotę rasite įdomių būdų pagerinti savo gyvenimo sąlygas. Jūsų draugai manys, kad esate idealistas, bet vis dėlto pritars jums. Tai sėkmingas laikas, nepraleiskite jo veltui.


Orai

Lietuvoje artimiausiomis dienomis vyraus vėsoki su trumpais lietumis orai. Šiandien trumpas lietus prognozuojamas visoje šalyje. Temperatūra bus 16–18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį taip pat laukia trumpi lietūs. Naktį bus 11–14 laipsnių, dieną 18– 20 laipsnių šilumos.

Šiandien, liepos 18 d.

+16

Telšiai

+17

+17

Šiauliai

Klaipėda

+18

Panevėžys

+17

Utena

+16

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (delčia) teka Mėnulis leidžiasi

5.06 21.42 16.36 4.28 20.49

200-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 166 dienos. Saulė Vėžio ženkle.

+18

Kaunas

Pasaulyje Atėnai +32 Berlynas +20 Brazilija +25 Briuselis +24 Dublinas  +18 Kairas +38 Keiptaunas  +21 Kopenhaga  +18

Londonas +20 Madridas +35 Maskva  +21 Minskas  +19 Niujorkas +35 Oslas +20 Paryžius +26 Pekinas +30

orai kaune šiandien

Praha +22 Ryga  +19 Roma +30 Sidnėjus  +15 Talinas  +18 Tel Avivas +36 Tokijas  +31 Varšuva +20

+18

+17

Vėjas

2–6 m/s

Marijampolė

Vilnius

+18

Alytus

Vardai Arnoldas, Eimantė, Ervinas, Fridrikas, Kamilius, Tautvilas.

Ali­na saus­ra

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+14

+18

+15

+12

7

+15

+19

+17

+12

4

+16

+18

+16

+15

8

rytoj

poryt

JAV ka­muo­ja di­d žiau­sia saus­ra nuo 1956 m. Pa­sak pa­rei­gū­nų, bir­že­lio pa­ bai­go­je 55 pro­c. JAV te­ri­to­ri­jos nu­sta­ ty­ta vi­du­ti­niš­ko ir aukš­to ly­gio saus­ra. Gam­ta pa­da­rė ža­lą pa­sė­liams, tarp jų ja­vams ir so­jų pu­pe­lėms, ke­lio­se vals­ ti­jo­se siau­tė­jo gais­rai miškuose. Bir­že­ lį dėl aukš­tos oro tem­pe­ra­tū­ros saus­ ra iš­pli­to. Be­veik 80 pro­c. JAV te­ri­to­ri­ jo­se yra neįp­ras­tai sau­sa. Saus­ra iš­pli­ to va­ka­ruo­se, Di­džio­sio­se ly­gu­mo­se ir Vi­du­rio Va­ka­rų te­ri­to­ri­jo­se. Dėl saus­ ros dau­g iau nei 1 tūkst. apy­gar­dų 26 vals­t i­jo­se pa­skelb­tos ne­lai­mės iš­t ik­ to­mis te­ri­to­ri­jo­mis. BBC inf., AFP nuo­tr.

įvairenybės

H.Clin­ton pa­sie­kė ke­lio­nių re­kor­dą Jei­gu dip­lo­ma­ti­niai pa­sie­ki­mai bū­tų ma­tuo­ja­mi ap­lan­ky­tų ša­lių skai­čiu­ mi, Hil­la­ry Clin­ton bū­tų dau­giau­ siai pa­sie­ku­si JAV vals­ty­bės sek­re­ to­rė per vi­są sa­vo ša­lies is­to­ri­ją. Is­to­ri­kai dar dis­ku­tuos ir ver­tins jos dar­bą Ame­ri­kos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vo po­ste, bet jau da­bar H.Clin­ ton už­si­tik­ri­no vie­tą Vals­ty­bės de­ par­ta­men­to re­kor­dų kny­go­je. Kai jos lėk­tu­vas anks­ti ant­ra­die­ nį ry­te nu­tū­pė End­riu­so oro pa­jė­ gų ba­zė­je prie Va­šing­to­no, bu­vu­si pir­mo­ji JAV po­nia už­bai­gė epi­nę 13 die­nų, 43 450 km ke­lio­nę – maž­ daug 3 220 km il­ges­nę nei at­stu­mas ap­link Že­mės ru­tu­lį. Ji lan­kė­si Eu­

ro­po­je, Azi­jo­je, po to grį­žo į Ar­ti­ muo­sius Ry­tus. Vie­n as daž­n ai ke­l iau­jan­t is H.Clin­ton dar­buo­to­jas šios ke­lio­nės marš­ru­tą Prancūzija–Afganista­ nas–Japonija–Mongolija–Vietna­ mas–Laosas–Kambodža–Egip­ tas–Izraelis pa­va­d i­n o „ypač ab­sur­diš­ku net mums“. Ne­pai­sy­da­ma pro­tą ir kū­ną var­ gi­nan­čio lai­ko zo­nų kai­ta­lio­ji­mo, H.Clin­ton juo­ka­vo, kad yra pa­si­ ren­gu­si ke­liau­ti to­liau. „Ver­ti­nu tai, kad esu čia, man tik gai­la, kad tu­riu iš­vyk­ti, – pir­ma­ die­nį Iz­rae­ly­je sa­kė ji žur­na­lis­tams. Ma­no ke­lio­nių ko­man­da la­bai no­ri

par­si­gau­ti na­mo. Aš no­rė­čiau pa­ gy­ven­ti Je­ru­za­lė­je, bet, ži­no­te, tu­ ri ei­ti sa­vo pa­rei­gas.“ Nuo 2009-ųjų, kai ta­po JAV vals­ty­bės sek­re­to­re, H.Clin­ton jau ap­lan­kė 102 ša­lis, ke­lio­nė­se pra­lei­ do 351 die­ną ir nu­skri­do 1 357 737 ki­lo­met­rus, nu­ro­do Vals­ty­bės de­ par­ta­men­tas. Nors kai ku­rie anks­tes­ni vals­ty­bės sek­re­to­riai ki­lo­met­rų įvei­kė dau­giau – dau­giau­sia dėl daž­no skrai­dy­mo su tai­kos mi­si­jo­mis į Ar­ti­muo­sius Ry­tus, nė vie­nas nė­ra ap­lan­kęs dau­ giau ša­lių nei H.Clin­ton. Šį re­kor­dą ji pa­sie­kė praė­ju­ sį mė­ne­sį, vir­šy­da­ma Ma­de­lei­ne’s

Alb­right 98 ap­lan­ky­tų ša­lių skai­ čių. 99-oji H.Clin­ton ap­lan­ky­ta vals­ty­bė bu­vo Suo­mi­ja, o 100-oji – Lat­vi­ja. Tuo ne­pa­si­ten­ki­nu­si ji per praė­ju­sią ke­lio­nę ap­si­lan­kė dar dvie­jo­se vals­ty­bė­se – Mon­go­li­jo­ je ir Lao­se. Pas­ta­ro­jo­je vals­ty­bė­je ji ta­po pir­mą­ja po 57 me­tų per­trau­

kos čia ap­si­lan­kiu­sia JAV vals­ty­ bės sek­re­to­re ir ant­rą­ja per vi­są is­ to­ri­ją. Ji dar tu­ri še­šis mė­ne­sius iki sa­vo pa­čios nu­si­sta­ty­to ter­mi­no, po ku­ rio ke­ti­na pa­si­trauk­ti iš tar­ny­bos ir pa­da­ry­ti per­trau­ką. AP-BNS inf.

„„Užt­ru­ko: H.Clin­ton va­kar bai­gė try­li­kos die­nų ke­lio­nę, per ku­rią įvei­kė

43 450 km at­stu­mą. 

„Scanpix“ nuotr.

2012-07-18 Kauno diena  
2012-07-18 Kauno diena  
Advertisement