Page 1

Penktadienis, liepos 20 d., 2012 m. Nr. 168 (1367) TV he

TODĖL, Todėl, KADVilnieTis ESU VILNIETIS Kad esu

šeštadienisrojai sausio 23 d.,

2010 m.

„lon diena.lt donia mūsų aky da“ –2,00 Lt s Londone

nr. 15 (671)

TV3 laidos „Akis tata“ ir LNK „Abi pus sienos“ rei Kedys. Kristupas tingus augina Drą Krivickas ėmė sius si D.Kedžio gyny Leškevičius ad bos, o Giedrius vokatauja Laimu tei Stankūnaitei ir Andriui Ūsui.

NEt 38

PROGRA MOs

„Mane išgelbė

jo Dievas“

Dvidešimtmetė lietuvaitė Karo lina Kirilko niekada nepamirš koš ma­ ro, kurį išgyve no per žemės drebė­ jimą Haityje.

d.

Did­žiau­sia nuo­laidų kor­telės nau­da – per gi­mi­mo dieną. Ekonomika 8p.

liepos 21

Į po­li­tinę kam­pa-­ niją ne­teisė­tai įsi­su­ku­sią A.Zuo­ kienę tram­dys rin­kimų prie­vaiz­dai. Lietuva 5p.

diena.lt

Galvodavau, ką man reikėtų daryti – eiti į džiungles bananų valgy ti?

2012 m.

TODĖL, KAD naujienos ESU VILNIETIS Tikros sostinės

„Vėtros“ futbolo komandos treneris Vir­gi­ni­jus­­ Liub­šys­

+

8p. MieStaS

„Staiga pasigir do tarsi greitai pra stiprus garsas, va nys, – prisiminė žiuotų traukiK.Kirilko. – Ir tą pačią akimirką pradėjo drebėti namas. Pirmomis akimirkomis šo kiruoti nutilome. Bandėme keltis ir lipti nuo namo, tačiau pradžioje to padaryti nepavy ko. Matėme, kaip griuvo gretimi namai, mūsų na mo tvora...“ Netoli griuvo mo jo namai, tvoros, kykla, lūžinėbuvo girdėti verksklykė žmonės, šauksmai. Gatvės mas, pagalbos kių ir dūmų sūku paskendo dulryje. Plačiau skaitykite

Šokoladas

17

Taikiklyj e

šiandien priedai

Pasaulis

Sava horosk itėS opas ir Kryžiažo diS

Ūkininkų turge lių užkrėtęs Mindau idėja šalį vičius gautą Šv. gas Maciule­ Kristoforo statulėlę mielai pa į tūkstančius ga dalytų balėlių. 3p. teMa

(Ne)pa ie kia TV seks sas mas „Irmanto sriubos“ be Irmanto

Svajonę atidary ti sriubų res­ toraną įgyven dinęs Jablonskas dabar Irmantas da, bet minties sriubų never­ su joną iš sriubos sikrauti mili­ neatsisako. 5p. eko no Mi ka

„ Sėkmė: žemės

drebėjimas Hai tyje nusinešė Karoliną Kirilko. dešimtis tūkstan

Ratai: 11 pata rimų vairuotojams

Buvęs JAV prezi den W.Bushas – nors tas George’as ir nepopuliarus, bet reikalingas. 12p.

Idėja, verta „Kristoforo“

čių gyvybių ir

tik atsitiktinu

mas išgelbėjo

Tomo Mozūros

PoRTReTa s

montažas

27p.

Sportas

Saulius Štomber gas grįžo į didįjį krep sušinį. Dvejų metų per trau vienam geriausių ka visų laikų Lietuvos krepšininkų išėjo tik į naudą. Saulius grįžo su laukęs antrojo vaiko, iš sigydęs skausmus, pasiilgęs krepšinio. Ir nė kiek nepanašus į ve teraną. „Sugrįžo noras žaisti. Tad kiek leis sveikata ir bus noro, dar rungtyniausiu“, – sakė dviejų olimpiadų prizi ninkas. 14p.

Šokoladas

Naktinio klubo sce jantis vyras. Įsiaud noje repuoninkas, besiplaiks rinęs būgnitančia kasele. Abiem jiems – 31-i ir gal jų veik la niekam nekeltų nuo juodu nebūtų ku stabos, jei nigai. 19p.

tV diena

Pirmas lietuviš kas S ženklu. Ir galbūt filmas su merciškai sėkmin pirmas kogas. Lietuvos kino teatruose pra juostos „Zero 2“ dėtos rodyti režisierius Emilis Vėlyvis tiki: jo darbas privalo pritrauk ti žiūrovų.

Darbas užsieny je – tik miražas

Aklai įdarbinimo pasitikėję lietu agentūromis viai vis dažniau užsienyje lieka ir be darbo, ir be pinigų. Dėl to ten minti teismų slenks ka kantriai čius. 6p. UžribiS

kULiNaR arbūzinis iJa

Sveikatos viršūnės e kilo panika STT įkliuvęs svei katos apsau­ gos viceminist ras kas gali būti tik Artūras Ski­ pir tos apsaugos sis moji sveika­ temą apėmu­ sio korupcijos tinklo auka. 9p.

1,30 Lt

Rytoj — storesnė „Vilniaus­ diena“­ ir priedas­ „TV diena“.

polėkis

kiNO FO Tarp mis TeLis tikos ir realybė s

Bastė­ja at­gis kitą­met? Tiražas 34 950

Ar­tis­to pa­si­trau­ki­mas gra­žus tik tuo­met, kai už­lipęs ant sce­nos dar ga­li pa­si­ro­dy­ti kaip tik­ras pro­fe­sio­na­las. Le­gen­di­nis ope­ros so­lis­tas Vir­gi­li­jus ­ No­rei­ka

13p.

Miestas

2p.

Vil­nie­čiai pri­siu­sio­jo pa­tys

Miestas „„Dir­ba­ma: mu­zie­jaus di­rek­torės B.Kul­nytės tei­gi­mu, Vil­niaus gy­ny­binės sie­nos bastė­jos re­konst­ruk­ci­ja vyks­ta nor­ma­liai ir pa­gal gra­fiką. Tie­sa,

pa­žiūrė­jus, kaip laiką leid­žia kai ku­rie dar­bi­nin­kai, ky­la abe­jo­nių. 

Prieš dau­giau nei ket­ve­rius me­tus pra­ dėtas Vil­niaus gy­ny­binės sie­nos bastė­jos re­mon­tas tu­ri būti baig­tas kitų metų ko­ vą. Nors dar­bai esą vyk­do­mi pa­gal gra­fiką, bėdų kol kas ne­pa­vyks­ta iš­veng­ti, tad ter­mi­nai ga­li būti ir pa­ko­re­guo­ti.

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės nuo­tr.

Indrė Pep­ce­vi­čiūtė i.pepceviciute@diena.lt

Gelbė­ja agentū­ros lėšos

Šių metų ge­gužę Vil­niaus gy­ny­ binės sie­nos bastė­jos re­konst­ruk­ ci­jos pro­jek­to vyk­dy­tojai pa­si­ra­šė su­tar­tį, ku­ri lei­do to­liau tęsti dar­ bus. Jų ter­mi­no pa­bai­ga – 2013 m. ko­vas. Kaip teigė Kultū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to at­sto­vai, re­konst­ ruk­ci­ja vyk­do­ma pa­gal nu­ma­tytą

planą, todėl turėtų būti baig­ta nu­ ma­ty­tu lai­ku ki­tais me­tais. Pra­d i­n iai bastė­jos re­konst­ ruk­ci­jos dar­bai, ku­rie pra­si­dėjo 2008-aisiais, bu­vo fi­nan­suo­ja­mi Kultū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to iš ES struktū­ri­nių fondų lėšų. De­par­ ta­men­to duo­me­ni­mis, ta su­ma bu­ vo be­veik 8 mln. litų. Ant­ras įna­ šas – apie 9 mln. litų – yra vers­lo agentū­ros, su ku­ria bu­vo pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis.

3

4p.

Ap­lai­du­mas pra­žudė kaš­toną Ke­l ių Sa­va­n o­r ių pro­s pek­t o dau­ gia­b u­č ių gy­ven­to­j ai pik­t i­n a­s i te­ ri­t o­r iją pri­ž iū­r in­č ios bend­rovės „Ake­to­n as“ veik­l a. Pi­n i­g us už dar­ bus ši ima, ta­čiau veik­los re­zul­tatų ne­į žvelg­t um nė su ži­b u­r iu. Iš­vež­ ti pra­ė ju­s ių metų ru­denį su­g rėbtų med­žių lapų ne­su­gebėję dar­bi­nin­ kai pra­žudė seną kaš­toną – šis ėmė džiū­t i.


2

penktADIENIS, liepos 20, 2012

miestas diena.lt/naujienos/miestas

„„Pa­vo­jus: už­terš­tu­mo nor­mos vir­ši­ja­mos ir vil­nie­čių pa­mėg­ta­me Bal­žio eže­re. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Eže­rus už­ter­šė fe­ka­li­jos

Spe­cia­lis­tai įspė­ja dėl už­terš­tu­mo ne­si­mau­dy­ti Bal­žio ir Il­gu­ čių eže­ruo­se. At­li­kus ty­ri­mus nu­sta­ty­ta, kad juo­se vir­šy­ta lei­ džia­ma žar­ni­nių en­te­ro­ko­kų nor­ma. Neap­dai­riems poil­siau­ to­jams gre­sia su­si­rgti in­fek­ci­nė­mis li­go­mis. Ind­rė Pep­ce­vi­čiū­tė i.pepceviciute@diena.lt

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės vi­ suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras in­ for­muo­ja, kad mau­dy­tis Bal­žio ir Il­gu­čių eže­ruo­se poil­siau­to­jams ne­re­ko­men­duo­ja­ma. Lie­pos 16 d. ša­lia Vil­niaus esan­čia­me Bal­ žio eže­re at­lik­tų ty­ri­mų re­zul­ ta­tai pa­ro­dė, kad ja­me 2,5 kar­to vir­šy­ta lei­džia­ma žar­ni­nių en­te­ ro­ko­kų nor­ma (258 kvs/100  ml, lei­džia­ma – 100 kvs/100 ml). Vil­niaus ra­jo­ne esan­čia­me Il­gu­ čių eže­re ty­ri­mai bu­vo at­lik­ti lie­ pos 11-ąją. Ja­me 1,6 kar­to vir­šy­ ta lei­džia­ma en­te­ro­ko­kų nor­ma (162 kvs/100 ml). Žar­ni­nė laz­de­lė (E. co­li), žar­ ni­niai en­te­ro­ko­kai yra mik­ro­bai, nuo­lat gy­ve­nan­tys žmo­nių ir gy­ vu­lių žar­ny­ne. Ap­ti­kus jų van­de­ ny­je, kons­ta­tuo­ja­ma, kad van­duo už­terš­tas, į van­de­nį pa­te­ko fe­

ka­li­jų, o su jo­mis ir pa­to­ge­ni­nių mik­roor­ga­niz­mų in­fek­ci­nių li­gų – vi­du­rių šil­ti­nės, di­zen­te­ri­jos, sal­mo­ne­lio­zės ir kt. – su­kė­lė­jų.

Graž­vy­dė Nor­kie­nė:

To­kiais at­ve­jais pa­ di­dė­ja ri­zi­ka su­si­rgti žar­ny­no, akių, au­ sų, odos in­fek­ci­nė­ mis li­go­mis. To­dėl Svei­ka­tos mo­ky­mų ir li­gų pre­ven­ci­jos cent­ro Ap­lin­kos sky­ riaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos ad­ mi­nist­ra­to­rė Graž­vy­dė Nor­kie­ nė pa­ta­ria poil­siau­to­jams pai­sy­ti re­ko­men­da­ci­jų, iki bus at­lik­ti pa­ kar­to­ti­niai ty­ri­mai ir gau­ti jų re­ zul­ta­tai. „To­kiais at­ve­jais pa­di­

dė­ja ri­zi­ka su­si­rgti žar­ny­no, akių, au­sų, odos in­fek­ci­nė­mis li­go­mis“, – sa­kė G.Nor­kie­nė. Žmo­gui iš­gė­ rus pa­to­ge­ni­niais mik­roor­ga­niz­ mais už­terš­to van­dens ga­li pa­ kil­ti tem­pe­ra­tū­ra, jį ga­li pra­dė­ti py­kin­ti, žmo­gus ga­li vem­ti, vi­ du­riuo­ti. Spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, at­ si­ra­dę simp­to­mai ypač pa­vo­jin­gi vai­kams, vy­res­nio am­žiaus as­ me­nims. Ki­tos prie­žas­tys, dėl ku­rių taip pat ga­li už­si­terš­ti van­duo žmo­ nių mėgs­ta­mo­se mau­dy­nių vie­ to­se, pa­sak G.Nor­kie­nės, yra ne­ tvar­kin­gi tua­le­tai, paukš­čių tar­ša, ne­pri­žiū­ri­ma pa­kran­tė, kai po liū­ čių su­plau­na­mas van­duo. Vil­niu­je ty­ri­mai at­lie­ka­mi ofi­ cia­liai įtei­sin­to­se pen­kio­se mau­ dyk­lo­se: Ne­ries (Va­la­ku­pių I ir II, Žir­mū­nų), Sa­lo­tės ir Ža­lių­jų eže­ rų. Nuo 2009 m. pra­dė­ti ste­bė­ ti daž­nai žmo­nių lan­ko­mi Ta­pe­ lių ir Bal­žio (Ši­lo) eže­rai.

Glo­bos vie­tų bus dau­giau Mies­to sa­vi­val­dy­bė už­si­brė­žė ge­ ro­kai pa­di­din­ti glo­bos ir slau­gos pa­slau­gas gau­nan­čių žmo­nių skai­čių. Ti­ki­ma­si, kad tam pa­gel­ bės ir pri­va­čios ini­cia­ty­vos.

Mies­to ta­ry­ba pri­ta­rė Vy­res­ nio am­žiaus as­me­nų prie­žiū­ros 2012–2020 m. stra­te­gi­jai, ku­rios pro­jek­tui dau­giau nei mė­ne­sį pa­ siū­ly­mus ir pa­sta­bas ga­lė­jo teik­ti ir vi­suo­me­nė. At­siž­vel­giant į pa­sta­bas, priim­ to­je stra­te­gi­jo­je nu­ma­ty­ta per aš­ tuo­ne­rius me­tus pa­di­din­ti pa­slau­ gų ga­vė­jų skai­čių glo­bos na­muo­se – iki 10 pro­c. kas­met (nuo 700 iki 1300 as­me­nų), teik­ti so­cia­li­ nę lan­ko­mą­ją prie­žiū­rą – 10 pro­c. dau­giau as­me­nų kas­met (nuo 1300 iki 2000), slau­gy­ti na­muo­ se – 20 pro­c. dau­giau kas­met (nuo 300 iki 2000 as­me­nų). Do­ku­men­ te nu­ma­ty­ta į šią veik­lą pri­trauk­

ti nau­jų pa­slau­gų tei­kė­jų iš pri­va­ čio­jo sek­to­riaus. Stra­te­gi­jo­je nu­ma­ty­ta in­teg­ruo­ ti iki šiol at­ski­rai vei­ku­sias glo­bos ir slau­gos pa­slau­gas, stip­rin­ti jų kont­ro­lę, di­din­ti pa­slau­gų apim­ tį ir priei­na­mu­mą, kur­ti nau­ jus fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lius, ge­rin­ ti slau­go­mų ir glo­bo­ja­mų žmo­nių svei­ka­tos ap­sau­gą ir gy­ve­ni­mo są­ ly­gas. Ats­ki­ro­se mies­to da­ly­se nu­ma­ ty­ta įsteig­ti nau­jus die­nos cent­ rus, nu­ma­to­mos per­mai­nos nak­ vy­nės na­muo­se – įsteig­ti nau­jus 100 vie­tų nak­vy­nės na­mus žie­ mos se­zo­nui, vie­ną iš slau­gos li­ go­ni­nių nu­ma­ty­ta per­tvar­ky­ti į sa­vi­val­dy­bės slau­gos na­mus – juo­se vie­tą ras­tų iki 200 as­me­nų. Taip pat ke­ti­na­ma prie esa­mų li­ go­ni­nių sta­tomus nau­jus kor­pu­ sus pri­tai­ky­ti slau­gai. VD inf.

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.


3

PenktADIENIS, liepos 20, 2012

miestas

Bastė­ja at­gis kitą­met? „La­bai norė­jo­me gau­ 1 ti lėšų iš vers­lo agentū­ ros, pir­miau­sia dėl to, kad bastė­

ja yra įdo­mus tu­ris­ti­nis ob­jek­tas, ant­ra – bi­jo­jo­me, kad ne­dingtų jau in­ves­tuo­tos lėšos. Dar­bai ne­bu­vo baig­ti, lie­tus, snie­gas juk tu­ri sa­ vo po­veikį“, – sakė Lie­tu­vos na­ cio­na­li­nio mu­zie­jaus di­rek­torė Bi­ rutė Kul­nytė. Pa­sak jos, datą, ka­da vis­kas bus baig­ta, lėmė su­tar­ties su vers­lo agentū­ra pa­si­ra­šy­mas. Pa­si­ra­šius su­tartį dar­bas tu­ri būti pa­da­ry­tas per vie­nuo­li­ka mėne­sių. „Tai­gi iki 2013 m. ko­vo mes pri­ va­lo­me baig­ti dar­bus. Bet tai ge­ rai. Ka­dan­gi tu­ri­me fi­nan­sa­vimą, ga­li­me nor­ma­liai tuos dar­bus ir pa­baig­ti“, – kalbė­jo di­rek­torė.

„Vis­kas pa­gal planą“

Šiuo me­tu, kaip teigė Kultū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas, vyk­do­mi ar­cheo­lo­gi­niai ty­ri­mai in­ži­ne­ri­nių tinklų pa­klo­ji­mo vie­to­se ir tęsia­mi įvairūs bend­ri s­ta­ty­bi­niai dar­bai. Šiais me­tais da­lis bend­rų darbų jau įvyk­dy­ta: įreng­ti laip­tai, per­ dan­ga, sa­ni­ta­ri­niai maz­gai; įreng­ ta da­lis lau­ko ir vi­daus in­ži­ne­ri­nių tinklų, at­lik­ti ki­ti dar­bai.

Gin­ta­ras Vėly­vis:

Vi­si raš­tai nu­si­ųsti, ta­čiau kuo vis­kas baig­sis, dar ne­ži­no­ me. Jei­gu ši­lu­mos ne­bus, vėl iš­kils pro­blemų. Per li­ku­sius mėne­sius, iki su­ tar­t ies ga­l io­j i­m o pa­bai­gos, bus bai­gia­mi fa­sa­do ir vi­daus res­tau­ ra­ci­jos dar­bai, at­lie­ka­mi ap­dai­ los ir vi­daus bei lau­ko in­ži­ne­ri­ niai dar­bai: ren­gia­mos šil­dy­mo, vėdi­ni­mo, elekt­ro­tech­ninės, van­ den­t ie­k io sis­te­m os. To­l iau tę­ sis ir bend­ri s­ta­ty­bos dar­bai: bus įren­gia­mos du­rys, grin­dys, mū­ ras, po­g rind­ž io ka­n a­l ai, at­ra­ minės sie­nelės ir kt., tvar­ko­ma te­ri­to­ri­ja. Tiek Kultū­ros pa­vel­do de­par­ta­ men­tas, tiek Lie­tu­vos na­cio­na­li­ nio mu­zie­jaus di­rek­torė tvir­ti­no, kad dar­bai vyks­ta pa­gal nu­ma­tytą planą. „Mes ra­miai ten dar­buo­jamės. Po per­trau­kos, kai vėl ga­vo­me lė­ šų, tuos dar­bus ra­miai ir pa­baig­si­ me“, – pa­klaus­ta, ar ne­su­si­du­ria su ko­kio­mis nors bėdo­mis, at­sakė mu­zie­jaus di­rek­torė. Vie­na bėdų – šil­dy­mo tra­sos

Ta­čiau pro­jek­to tech­ninės prie­žiū­ ros va­do­vas Gin­ta­ras Vėly­vis teigė, kad spręstinų bėdų yra. Vie­na jų – šil­dy­mo sis­te­mos. Pa­sak jo, pro­ jek­tas se­nas, da­ry­tas prie­š ke­le­rius me­tus, o dar­bai to­liau vyk­do­mi pa­ gal jį. G.Vėly­vio tei­gi­mu, pro­jek­tas tu­ rėtų būti ko­re­guo­ja­mas, esant rei­ ka­lui, vyk­dy­da­mi dar­bus, jie pa­tys jį šiek tiek keičia.

„Ta­čiau iš­ki­lo toks klau­si­mas: norė­da­mi turė­ti ši­lumą, iš „Vil­ niaus ener­gi­jos“ turė­tu­me gau­ti ši­lu­mi­nes tra­sas. Čia yra jų kom­ pe­ten­ci­ja. Jie pa­reiškė, kad dau­ giau kaip tre­jus me­tus tra­sos ne­ bu­vo eksp­loa­tuo­ja­mos, jos yra surū­di­ju­sios, reikės tvar­ky­ti. To nėra nei sąma­to­je, nei su­tar­ty­ je. Vi­si raš­tai nu­si­ųsti, ta­čiau kuo vis­kas baig­sis, dar ne­ži­no­me. Jei­ gu ši­lu­mos ne­bus, vėl iš­kils pro­ blemų“, – sakė pro­jek­to tech­ninės prie­žiū­ros va­do­vas. Ka­d an­g i pro­jek­tas yra pa­senęs ir ko­re­g uo­t i­n as, jei ką nors ko­ re­g uo­j i, va­d o­vo tei­g i­m u, tai jau yra pa­kei­t i­m as. „O ži­n o­m e, kad pa­k ei­t i­m ams nė li­to dau­g iau ne­gau­s i­m e. Tai­g i kai ko at­s i­sa­ ko­m e, kai ką pri­d e­d a­m e, ki­taip ta­r iant, vieną da­lyką kei­č ia­m e ki­t u, – dėstė G.Vėly­v is ir pri­ dūrė: – Vi­sos tra­sos bu­vo „Vil­ niaus ener­g i­j os“ at­s a­k o­m ybė ir jie viską da­ry­d a­vo sa­vo lėšo­ mis. Kiek ži­n au, da­bar sa­v i­val­ dybė ke­l ia klau­s imą, kad reikė­ tų at­s kir­t i tra­sas nuo „Vil­n iaus ener­g i­jos“ ir per­d uo­t i ki­tai įmo­ nei. Tai ži­n o­d a­m i jie ga­l i mus nu­temp­t i ne ten, kur rei­k ia.“ Spręs at­likę ban­dy­mus

Mu­z ie­jaus di­rek­torė bu­vo kiek op­t i­m is­t iš­k iau nu­s i­tei­k u­s i. Jos nuo­m o­n e, dalį tų darbų turė­ tų fi­n an­s uo­t i „Vil­n iaus ener­g i­ ja“, nes iš vers­lo agentū­ros lėšų jie to pa­da­ry­ti ne­galės. „Ti­kiuo­ si, kad Vil­niaus mies­tas ir „Vil­ niaus ener­gi­ja“ bus ge­ra­no­riš­ki. Ob­jek­tas yra ne kur nors ki­tur, o Vil­n iaus mies­te. Dau­g ybę metų bastė­ja bu­vo vi­s iš­kai ne­tvar­ko­ ma, nes nie­kas tam ne­skyrė lėšų. Kal­bant apie „Vil­niaus ener­giją“, ma­nau, ji yra tur­tin­gesnė įstai­ga nei mu­z ie­j us, tai­g i ti­k imės, kad ji pri­si­dės“, – vylė­si B.Kul­nytė. Jos nuo­mo­ne, šią bastėją pri­va­ lo­ma iš­sau­go­ti, nes ji tai vie­nin­ telė to­kia iš­li­ku­si Vil­niaus gy­ny­ binės sie­nos da­lis. „Vil­niaus ener­gi­jos“ at­sto­vo spau­dai Ne­ri­jaus Mi­ka­lajū­no aiš­ki­ ni­mu, lie­pos 11 d. iš pro­jek­to vyk­ dy­tojų bend­rovė ga­vo krei­pimą­si, kad jie vėl norėtų at­nau­jin­ti šil­ dymą, nes šių pa­slaugų prie­š tre­ jus me­tus bu­vo at­si­sa­ky­ta. „Ka­dan­gi kreip­ta­si lie­pos 11 d., tai, de­ja, šiais me­tais pas mus ne­ įtrauk­ta į nu­ma­tytų darbų sąrašą ir biud­žetą“, – teigė N.Mi­ka­lajū­nas. Vis dėlto vil­čių su­lauk­ti ši­lu­mos dar šie­met bastė­jos šei­mi­nin­kai lai­do­ti ne­turėtų. Pa­sak N.Mi­ka­lajū­no, šią tra­ są „Vil­niaus ener­gi­ja“ bu­vo nu­ ma­čiu­si tik­rin­ti rugsėjį, bet da­bar, su­laukę klientų pa­gei­da­vi­mo pri­si­ jung­ti, tik­ri­nimą at­kėlė į atei­nan­ čios sa­vaitės pra­džią. „At­lik­si­me tra­sos hid­rau­li­nius ban­dy­mus, pa­žiūrė­si­me, ko­kia yra jos būklė po tų trejų metų, kai ne­ bu­vo nau­do­ta, ir ta­da su klien­tais spręsi­me, ieš­ko­si­me vi­siems priei­ namų va­riantų, ką to­liau da­ry­ti“, – kad dar nie­kas ne­nuspręs­ta ir nei­ giamų at­sa­kymų ne­duo­ta, ra­mi­no bend­rovės at­sto­vas.

„„Kai­na: ket­vir­tus me­tus be­si­tęsian­čios bastė­jos re­konst­ruk­ci­jos vertė – ke­lio­li­ka mi­li­jonų litų. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vaitės nuo­tr.

Is­to­ri­ja Vil­n iaus bastė­j a, ar­b a tie­s iog Bar­ ba­k a­n as, – įtvir­t in­t as že­m ių ir mū­ ro gy­ny­bi­n is for­t i­f i­k a­c i­n is sta­t i­nys tarp Su­b a­č iaus gatvės ir Vil­n ios upės – bu­vo pa­s ta­t y­t a XVII a. pir­ mo­j e pusė­j e prie gy­ny­binės sie­nos, Bokš­to kal­ne. Mies­to gy­ny­b ai skir­ ta bastė­j a su­s i­de­d a iš bokš­to, pa­s a­ ginės da­l ies, skir­tos ar­t i­le­r i­jai, ir juos

jun­g ian­č io tu­ne­l io. Ma­no­m a, kad ją be­veik vi­si mies­to gy­ny­bi­n iai įtvir­ su­pro­jek­ta­vo ka­ro in­ž i­n ie­r ius Fried­ ti­n i­mai, bastė­jos te­r i­to­r i­ja pa­vers­ta ri­chas Get­kan­tas. Tiks­l ių ži­n ių, ka­da mies­to šiukš­ly­nu, grio­viai ir mūrai už­ bu­vo pa­s ta­t y­t a bastė­j a, nėra. Ma­no­ pil­t i. Tik 1966 m. bu­vo pra­dėti bastė­ ma, ją pa­s ta­t y­t i bu­vo nu­t ar­t a po dra­ jos ty­r i­mai ir at­k ūri­mo dar­bai: at­sta­ ma­t iškų XVI–XVII a. po­l i­t i­n ių ir ka­r i­ ty­tas bokš­tas, res­tau­ruo­tas pa­trankų nių įvy­k ių. pa­tal­pos vi­dus ir juos jun­g ian­t is tu­ Ca­r inės ad­m i­n ist­ra­c i­jos pa­s tan­go­ ne­l is. 1987 m. bastė­jo­je ati­da­r y­t as mis XIX a. pra­d žio­je bu­vo nu­g riau­t i mu­zie­jus.


4

penktADIENIS, liepos 20, 2012

miestas

Tvark­da­rių ap­lai­du­mas pra­žu­dė kaš­to­ną Ke­lių Sa­va­no­rių pro­spek­to dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai pik­ti­na­si te­ ri­to­ri­ją pri­žiū­rin­čios bend­ro­vės „Ake­to­nas“ veik­la. Pi­ni­gus už dar­ bus ši ima, ta­čiau veik­los re­zul­ta­tų neįž­velg­tum nė su ži­bu­riu. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Nu­džiū­vo me­dis

„„Pa­ru­da­vo: dėl pra­sto bend­ro­vės dar­bo vie­nas po ki­to dau­gia­bu­čių kie­

muo­se džiūs­ta me­džiai. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Ką rei­kia da­ry­ti su su­grėb­tais me­ džių la­pais? Tur­būt rei­kė­tų kuo grei­čiau juos iš­vež­ti, kad ne­su­pū­ tų ir ne­pri­si­veis­tų ken­kė­jų. Ta­čiau mies­to ap­lin­ką tvar­kan­čios bend­ ro­vės „Ake­to­nas“ dar­buo­to­jai, re­ gis, ma­no ki­taip. Iš­vež­ti praė­ju­sių me­tų ru­de­nį su­grėb­tų kaš­to­nų la­ pų prie ke­lių Sa­va­no­rių pro­spek­to dau­gia­bu­čių jie ne­sku­ba lig šiol. „Jau nuo praė­ju­sio ru­dens ste­ biu vaiz­dą – nu­kri­tę la­pai bu­vo su­ grėb­ti į krū­vą ir pa­lik­ti iš­vež­ti, bet tuo tu­rė­ju­si pa­si­rū­pin­ti bend­ro­ vė to ne­pa­da­rė. La­pai bū­tų taip ir su­pu­vę, bet jie bu­vo pa­lik­ti au­to­ mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, ant as­fal­to dan­gos“, – pa­sa­ko­jo Sa­va­ no­rių pr. 58 dau­gia­bu­čio gy­ven­to­ jas Man­tas. Dėl bend­ro­vės „Ake­to­nas“ ap­ lai­du­mo pra­dė­jo džiū­ti kie­me au­ gan­tys me­džiai. „Juk vie­na pre­ven­ci­jos prie­mo­ nių – su­grėb­tus la­pus rei­kia iš­vež­ ti ir su­de­gin­ti. O mū­sų kie­me ga­

li­ma įsi­ti­kin­ti, kad ši­to ne­da­ro­ma. La­puo­se gy­ve­nan­tys ir jais min­tan­ tys ken­kė­jai sėk­min­gai per­žie­mo­ jo (la­pų krū­va pa­lik­ta ne­to­li kaš­to­ no), pa­va­sa­riop ken­kė­jai neužt­ru­ko įsi­kur­ti įspū­din­gus žie­dus su­kro­ vu­sia­me kaš­to­ne. Me­dis jau da­bar ne­tu­ri pu­sės sa­vo la­pų, li­kę va­sa­ros pa­bai­gos grei­čiau­siai ne­su­lauks“, – pik­ti­no­si dien­raš­čio skai­ty­to­jas.

52 dau­gia­bu­čių kie­mus, aki­vaiz­du, kad juo­se au­gan­tys sta­ga­rai pjo­vė­ jų šie­met dar ne­ma­tė. „Kam nors gal at­ro­dys, kad tai ne­svar­bu, bet ne­šie­nau­to­je žo­lė­ je ti­ki­my­bė pa­si­gau­ti er­kę – mil­ži­ niš­ka. O pa­ti te­ri­to­ri­ja nuo Vin­gio par­ko yra er­kių ži­di­nys“, – pri­mi­ nė Man­tas. Tvar­ka bus ka­da nors

Kam nors gal at­ro­ dys, kad tai ne­svar­ bu, bet ne­šie­nau­to­je žo­lė­je ti­ki­my­bė pa­ si­gau­ti er­kę – mil­ži­ niš­ka. Bai­mi­na­si er­kių

Ta­čiau tai ne vie­nin­te­lis bend­ro­vės krei­vai at­lik­tas dar­bas. An­tai prieš mė­ne­sį, kaip pa­sa­ko­jo gy­ven­to­ jai, „Ake­to­no“ dar­buo­to­jai puo­lė šie­nau­ti žo­lės, tačiau įpusėję dar­ bą dingo ir nebepasirodė. Pa­siž­ val­gius po Sa­va­no­rių pr. 48, 50 ir

Dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai dėl šių pro­ble­mų, ži­no­ma, krei­pė­si į ap­ lin­ką tu­rin­čią tvar­ky­ti sa­vi­val­dy­bės sam­do­mą bend­ro­vę. Iš jos at­sto­vų esą iš­gir­do tai, kad ap­si­kuop­ta bus „ka­da nors“, o to­kia si­tua­ci­ja yra dėl to, kad strin­ga fi­nan­sa­vi­mas iš sa­vi­val­dy­bės. „Ko­ky­biš­ki dar­bai vi­sa­da su­lau­ kia už­sa­ko­vų“, – toks, kaip skel­bia­ ma, yra bend­ro­vės šū­kis. Tik kaž­ ko­dėl jos va­do­vy­bė va­kar vi­są die­ną mėtė te­le­fo­no ra­ge­lį. Ga­liau­siai at­ si­lie­pęs bend­ro­vės di­rek­to­riaus pa­ va­duo­to­jas Vir­gi­ni­jus Ša­pa­lys teišs­ pau­dė: „Ne­tu­riu ka­da aiš­kin­ti ir šne­kė­ti, dar­bai vyks­ta, vi­so ge­ro.“ Su bend­ro­vės di­rek­to­re Va­lia Ša­ka­ lie­ne su­si­siek­ti taip pat ne­pa­vy­ko.

Komentaras Vir­gi­ni­jus Pau­ža Mies­to ūkio ir trans­por­to de­par­ta­men­to di­rek­to­r ius

J

ei­g u bend­ro­vė ne­v yk­do sa­vo pa­rei­g ų, apie tai gy­ven­to­jai tu­ rė­t ų in­for­muo­t i Mies­to ūkio ir trans­p or­to de­p ar­t a­men­t ą – pro­ble­mą ga­li­ma re­gist­ruo­ti ir per Vil­ niaus mies­to sve­tai­nė­je esan­t į pro­b -

le­mų re­g ist­rą. At­s is­kai­t y­t i su bend­ ro­ve „Ake­to­nas“ šiek tiek vė­luo­ja­ma, ta­čiau tai ne­reiš­k ia, kad ji ne­t u­r i vyk­ dy­t i pa­gal su­t ar­t į nu­ma­t y­t ų dar­bų. Su bend­ro­ve at­si­skai­to­ma pa­gal kon­ kur­se lai­mė­t ų dar­bų įkai­n ius už fak­ tiš­kai at­l ik­t us dar­bus. Bend­ro­vė nė­ra baus­ta, ta­čiau, kaip ir vi­sos, už lai­k u neat­l ik­t us dar­bus bu­vo įspė­ta ofi­cia­ liu raš­t u.


5

penktADIENIS, liepos 20, 2012

lietuva

Politikės bandymai agituoti atsirūgs Sei­mo rin­ki­muo­se ne­si­re­gist­ra­vo, bet jau aki­vaiz­džiai agi­tuo­ja. Taip el­gia­si Sei­ mo na­rė Ag­nė Zuo­kie­nė. Į rin­ki­mų kam­ pa­ni­ją jau įsi­jau­tu­sią par­la­men­ta­rę tram­ dys rin­ki­mų prie­vaiz­dai. Jus­ti­nas Ar­gus­tas j.argustas@diena.lt

Pla­ti­na ir li­go­ni­nė­se

Spal­vo­tą 15 pus­la­pių lei­di­nį su klau­si­mais ir at­sa­ky­mais sau, po­ li­ti­nio ju­dė­ji­mo „Taip“ sim­bo­li­ka ir deš­re­lių, mar­ga­ri­no bei jo­gur­to nuo­trau­ko­mis iš­pla­ti­nu­si par­la­ men­ta­rė A.Zuo­kie­nė ga­li su­lauk­ ti Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) kir­čio. Sei­mo rin­ki­muo­se ke­ti­nan­ti da­ ly­vau­ti A.Zuo­kie­nė kaip po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vė lig šiol neuž­ si­re­gist­ra­vo, ta­čiau prieš rin­kė­jus jau pud­ruo­ja­si. Aki­vaiz­džiai rin­ki­ mų buk­le­tą iš­lei­du­si par­la­men­ta­rė jį pra­dė­jo pla­tin­ti vi­so­je Lie­tu­vo­je. Kaip pa­ti pri­si­pa­ži­no, ne­tgi li­ go­ni­nė­se ir po­lik­li­ni­ko­se. Vil­niaus me­ro žmo­na aiš­ki­na, kad lei­di­nys pla­ti­na­mas vi­so­je ša­ly­je, ta­čiau ypač daug buk­le­tų nu­gu­lė sos­ti­ nės Se­na­mies­čio apy­gar­do­je. Bū­ tent čia A.Zuo­kie­nė ir ke­ti­na kan­ di­da­tuo­ti. Ta­č iau no­r ė­d a­m a agi­t uo­ ti A.Zuo­kie­nė tu­rė­tų re­gist­ruo­tis kaip sa­va­ran­kiš­ka po­li­ti­nės kam­ pa­ni­jos da­ly­vė, bet to iki šiol ne­pa­ da­rė. Ji tei­si­na­si, kad rin­ki­mų dva­ sia ir par­ti­jos sim­bo­li­ka al­suo­jan­tis lei­di­nys – vi­sai ne agi­ta­ci­ja. Lyg ata­skai­ta, bet ne „„Ma­sa­las: A.Zuo­kie­nė aiš­ki­na, kad kal­bė­da­ma­si su sa­vi­mi at­si­skai­to rin­

kė­jams – esą tai jos rin­ki­mų ata­skai­ta. 

Mar­ga­ri­tos Vo­rob­jo­vai­tės nuo­tr.

„22 klau­si­mai Sei­mo na­rei Ag­nei Zuo­kie­nei“ – skel­bia lei­di­nio pa­

va­di­ni­mas. Kiek­vie­ną A.Zuo­kie­ nės klau­si­mą ir at­sa­ky­mą „puo­šia“ jos vy­ro Ar­tū­ro Zuo­ko va­do­vau­ja­ mo po­li­ti­nio sam­bū­rio „Taip“ sim­ bo­li­ka.

Ze­no­nas Vai­gaus­kas:

Ji ga­li gau­ti ad­mi­nist­ ra­ci­nę bau­dą, jei taip el­gia­si. To­kių da­ly­kų bū­ti ne­tu­rė­tų. Bet A.Zuo­kie­nė, į Sei­mą pa­te­ku­ si su Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­gos są­ ra­šu, o da­bar, kaip pa­ti aiš­ki­na, ne­ par­ti­nė, dien­raš­čiui įro­di­nė­ja, kad tai – jos kaip Sei­mo na­rės ata­skai­ ta rin­kė­jams. „Taip, tai ma­no ata­skai­ta. Iš ko­ kių lė­šų su­mo­kė­siu? Da­lį, ma­tyt, iš par­la­men­ti­nių, da­lį – ne, nes da­lis ten in­for­ma­ci­jos apie dar­bą par­la­men­te, da­lis ne“, – muis­tė­si A.Zuo­kie­nė. Ko­kiu ti­ra­žu šis lei­di­nys iš­leis­tas ir kiek kai­nuos mo­kes­čių mo­kė­to­jams, ji ne­pa­tiks­li­no. A.Zuo­kie­nė in­for­ ma­vo, kad lei­di­nys pla­ti­na­mas vi­so­ je Lie­tu­vo­je. „Gra­žus su­ta­pi­mas, kad ir jus pa­sie­kė Se­na­mies­čio apy­lin­kė­ je, ta­čiau tai – ne agi­ta­ci­ja, – įro­di­ nė­jo A.Zuo­kie­nė. – Ar ma­tė­te nors vie­ną agi­ta­ci­nį žo­dį? Nors vie­ną. Jūs juo­kau­ja­te, nie­ko ten nė­ra.“

Nurodo, ko ne­val­gy­ti

A.Zuo­kie­nė lei­di­ny­je ne tik aiš­ki­na, kiek daug ir ko­kių ge­rų dar­bų pa­da­ rė, bet ir dės­to, ką val­gy­ti ir ko ne. Ar neuž­sit­rauks A.Zuo­kie­nė mais­to ga­min­to­jų rūs­ty­bės? Ko­ dėl apie mais­to pro­duk­tus rei­kia skelb­ti ne­va Sei­mo na­rės ata­skai­ to­je? „Ne­ma­tau čia nie­ko blo­ga. Tu­riu ofi­cia­lius at­sa­ky­mus iš ati­ tin­ka­mų tar­ny­bų. Ir aš ga­min­to­jus vi­sur skel­biu. Te­gul jie pa­ban­do pa­duo­ti į teis­mą, pui­kiai ži­no, kad 100 pro­c. pra­lai­mė­tų. O ma­no, kaip Sei­mo na­rės, pa­rei­ga yra įspė­ti“, – dė­lio­jo me­rie­nė. Z.Vai­gaus­kas aiš­kin­sis

Po­li­ti­nių par­ti­jų ir po­li­ti­nių kam­ pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo ir fi­nan­sa­vi­mo kont­ro­lės įsta­ty­mas skel­bia, kad pra­si­dė­jus po­li­ti­nei kam­pa­ni­jai vi­ sos iš­lai­dos, skir­tos po­li­ti­nei kam­ pa­ni­jai fi­nan­suo­ti, ga­li bū­ti pa­den­ gia­mos tik iš po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos są­skai­to­je esan­čių lė­šų. Kaip sa­va­ran­kiš­kam po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viui bū­ti­na už­si­ re­gist­ruo­ti iki rugp­jū­čio 10-osios. Dau­gu­ma kan­di­da­tų tai jau se­niai pa­da­rė ir lais­vai agi­tuo­ja. Taip bū­ti­ na elg­tis tam, kad VRK ma­ty­tų, kaip ir kas fi­nan­suo­ja rin­ki­mų agi­ta­ci­ją, kad bū­tų ve­da­mos fi­nan­si­nės ata­ skai­tos. Ga­liau­siai, tik ta­da ga­li­ma priim­ti ir gau­ti au­kas bei pa­ra­mą. A.Zuo­kie­nės vi­ra­žai su pla­ti­na­mu lei­di­niu VRK pir­mi­nin­kui Ze­no­nui Vai­gaus­kui su­kė­lė įta­ri­mų. „Ji ga­li gau­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę bau­dą, jei taip el­gia­si. To­kių da­ly­kų bū­ti ne­tu­rė­tų. Bet jos mums dar nie­kas neaps­kun­ dė“, – tei­gė Z.Vai­gaus­kas. Tie­sa, jis pa­ste­bė­jo, kad A.Zuo­kie­ nė šiuo at­ve­ju ga­lė­tų veik­ti kaip re­ fe­ren­du­mo su­ma­žin­ti Sei­mo na­rių skai­čių ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rė. Ta­čiau A.Zuo­kie­nė pa­ti tai pa­nei­gė.

Ga­lė­jo iš­švais­ty­ti treč­da­lį mi­li­jo­no Pro­ku­ro­rų pra­šo­ma iš­tir­ti, ar Vals­ ty­bi­nė li­go­nių ka­sa (VLK) pa­da­rė dau­giau nei treč­da­lio mi­li­jo­no li­tų ža­lą vals­ty­bei. To­kią ža­lą Li­go­nių ka­sa ga­lė­jo pa­da­ry­ti Pri­va­lo­mo­ jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­ dže­tui, kai įsi­gi­jo Eu­ro­pos svei­ka­ tos drau­di­mo kor­te­les.

Vals­ty­bės kont­ro­lė pra­ne­šė nu­ sta­čiu­si, kad VLK ne­pag­rįs­tai nu­ trau­kė su­pap­ras­tin­to kon­kur­so pro­ce­dū­ras, vė­liau pa­skel­bė nau­jo pa­vyz­džio kor­te­lių įsi­gi­ji­mo kon­ kur­są, bet su lai­mė­to­ju su­da­rė su­ tar­tis ga­min­ti se­no pa­vyz­džio kor­ te­les. „Taip bu­vo pa­žeis­ti Vie­šų­jų pir­ ki­mų įsta­ty­me įtvir­tin­ti skaid­ru­mo, ly­gia­tei­siš­ku­mo ir ne­disk­ri­mi­na­vi­ mo prin­ci­pai. VLK, se­no pa­vyz­džio kor­te­les įsi­gi­ju­si bran­giau nei ne­ pag­rįs­tai nu­trauk­to pir­ki­mo me­ tu siū­ly­ta ma­žiau­sia kai­na, ga­lė­jo pa­da­ry­ti 365,3 tūkst. li­tų ža­lą fon­ do biu­dže­tui“, – ra­šo­ma Vals­ty­bės kont­ro­lės pra­ne­ši­me. Vals­ty­bės kont­ro­lė tei­gia, kad VLK dar­buo­to­jų veiks­muo­se ga­li bū­ti nu­si­kals­ta­mos veik­los po­žy­ mių, to­dėl au­di­to me­džia­gą per­

da­vė Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai. Be to, pa­sak vals­ty­bės kont­ro­lie­rės Gied­rės Šve­die­nės, at­lik­da­mi Pri­va­ lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do au­di­tą, kont­ro­lie­riai ne­ga­lė­jo do­ku­ men­tais pa­grįs­ti da­lies iš­lai­dų. „Nus­ta­ty­ta daug at­ve­jų, kai svei­ ka­tos prie­žiū­ros įstai­goms li­go­nių ka­sos ap­mo­kė­jo pa­slau­gas, ku­rių su­tei­ki­mo tik­ru­mu ne­bu­vo ga­li­ ma įsi­ti­kin­ti ver­ti­nant me­di­ci­ni­nę do­ku­men­ta­ci­ją“, – ra­šo­ma pra­ne­ ši­me. Au­di­to­riai, be ki­ta ko, nu­sta­tė, kad di­džią­ją da­lį fon­do biu­dže­to iš­

lai­dų su­da­ro mo­kė­ji­mas už svei­ka­ tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, ku­rių ba­ zi­nė kai­na ne­pag­rįs­ta są­nau­do­mis. Li­go­nių ka­sa, cent­ra­li­zuo­tai pirk­ da­ma vais­tus, neat­siž­vel­gė į svei­ ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų tu­ri­mus vais­ti­nių pre­pa­ra­tų li­ku­čius ir biu­ dže­to lė­šas nau­do­jo, neį­ver­ti­nu­si rea­laus vais­tų po­rei­kio. „Per au­di­tą nu­sta­ty­ta, kad kai ku­rio­se li­go­ni­nė­se vais­ti­nių pre­pa­ ra­tų li­ku­čiai vir­ši­jo me­tams ski­ria­ mų ir su­nau­do­ja­mų vais­tų kie­kį“, – tei­gia Vals­ty­bės kont­ro­lė. VD, BNS inf.

„„ Vi­zi­tas: Pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė Lon­do­ne ste­bės olim­pi­nių žai­dy­

nių ati­da­ry­mą ir lie­tu­vių spor­ti­nin­kų star­tus. 

Pre­zi­den­tė vyks į olim­pia­dos sos­ti­nę Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ki­tą sa­vai­tę vyks į va­sa­ros olim­ pi­nes žai­dy­nes ren­gian­tį Lon­do­ ną. Ten su­si­tiks su ka­ra­lie­ne Elž­ bie­ta II, Lie­tu­vos spor­ti­nin­kais, ste­bės žai­dy­nių ati­da­ry­mą.

„„Dos­jė: Vals­ty­bės kont­ro­lė per­da­vė pro­ku­ro­rams iš­tir­ti me­džia­gą apie

fi­nan­si­nius pa­žei­di­mus Vals­ty­bi­nė­je li­go­nių ka­so­je, fi­nan­suo­jan­čio­je ša­lies gy­dy­mo įstai­gas. Eval­do But­ke­vi­čiaus nuo­tr.

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.

Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Dai­va Ul­bi­ nai­tė sa­kė, kad ša­lies va­do­vė Di­ džio­sios Bri­ta­ni­jos sos­ti­nė­je lan­ ky­sis lie­pos 27–29 d. „Pla­nuo­ja­mas su­si­ti­ki­mas su ka­ra­lie­ne Elž­bie­ta II. Pre­zi­den­ tė taip pat ste­bės olim­pi­nių žai­

dy­nių ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ją, ap­ si­lan­kys olim­pi­nia­me kai­me­ly­je, ten su­si­tiks su Lie­tu­vos spor­ti­ nin­kais“, – sa­kė D.Ul­bi­nai­tė. Pa­sak jos, D.Gry­baus­kai­tė taip pat pla­nuo­ja ste­bė­ti plau­ki­mo var­žy­bas, ku­rio­se star­tuos plau­ ki­kas Gied­rius Ti­te­nis, ir Lie­tu­ vos bei Ar­gen­ti­nos vy­rų krep­ši­ nio rink­ti­nių rung­ty­nes. Rugp­jū­čio 4 ir 5 d. į Lon­do­no olim­pi­nes žai­dy­nes ke­ti­na vyk­ti prem­je­ras And­rius Ku­bi­lius. VD, BNS inf.


6

penktADIENIS, liepos 20, 2012

nuomonės

Kal­ti­na pro­tek­cio­niz­mu

Žvilgsnis

Redakcijos skiltis

O Vir­šū­nių es­te­ti­kos paieš­kos

Ignas Jačauskas

E

ks­p er­t ų, nars­t an­č ių aukš­t ų­jų Lie­t u­vos po­ li­t i­n ių sluoks­n ių eti­ką, mū­sų ša­ly­je yra ko­k ie 3 mln. (čia, ma­tyt, su vai­kais ir se­ no­l iais). Už­tat es­te­ti­kos ver­tin­to­ jų – kur kas ma­žiau. Bet ne­pai­sant to, ar­che­ti­pi­nis no­ras gra­ž in­tis ir vi­su tuo gro­žė­t is ne­sve­t i­mas nė vie­nai gy­vai bū­t y­bei. Net ir po­ li­t i­nėms vir­š ū­nėms. Toks įspū­ dis, kad kuo aukš­tes­nė so­cia­l i­ nė, tur­t i­nė ar ko­k ia ki­ta as­me­nų ka­te­go­r i­ja, tuo tas gro­ž io troš­k i­ mas tam­pa ko­lek­ty­v iš­kes­n is, la­ biau su­pran­ta­mas ne kaip no­ras „pa­fo­to­šo­pin­tus“ sa­vo at­vaiz­dus su­dė­t i į kie­no nors trum­pa­lai­kę ope­ra­ty­vi­nę at­min­t į, bet iš tie­sų įsiam­ž in­ti.

Net jei ki­tą­met Lie­tu­vo­ je po­li­ti­nius pro­ce­sus to­ liau veiks ma­si­nės psi­ cho­zės švy­tuok­lė, mo­ nu­men­ta­lus gro­žis tu­rė­ tų vis­ką už­glais­ty­ti. Aiš­ku, vi­sur yra išim­čių. Bet štai – gra­žė­ja Sei­mas. Taip, rei­k ia, nes ki­tą­met Lie­tu­va pir­mi­nin­kaus ES, at­v yks krū­va ES vals­t y­bių de­le­ guo­tų pa­rei­g ū­nų – ir­g i iš tų aukš­ tes­n ių sluoks­n ių, ma­tyt, taip pat tu­rin­čių jaut­res­nius es­te­ti­kos re­ cep­to­r ius. Tai­g i, vis­kas tu­r i bū­t i ne­prie­kaiš­t in­ga. Net jei ki­tą­met Lie­t u­vo­j e po­l i­t i­n ius pro­ce­s us to­l iau veiks ma­si­nės psi­cho­zės švy­tuok­lė, net jei vyks ko­kie nors ne­pa­do­r ūs ir ne­g ra­ž ūs per­vers­ mai, mo­nu­men­ta­lus gro­ž is tu­rė­ tų vis­ką už­glais­ty­ti. Tie­sa, su są­ ly­ga, kad gro­ž io są­vo­ką įsi­są­mo­ nins ir Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė, nie­ kaip ne­su­si­kal­ban­t i su ki­to­m is val­d žio­mis, kas, kaip ir iš kur tu­ rės tvar­ky­ti Sei­mo priei­gas. 6,372 mln. – to­k ia su­ma ža­da­ma Sei­mo „at­nau­jin­to­jams“, ge­rai ži­ no­m iems Lie­t u­vo­j e vers­l i­n in­ kams, įmo­nei Pa­ne­vė­ž io sta­t y­ bos tres­t ui (PST). Ned­rą­sus bal­ sas iš liau­d ies ga­lė­t ų klus­te­lė­t i: ko­dėl vie­n iems vers­l i­n in­kams

Lie­t u­vo­je se­ka­si taip, lyg jie bū­ tų su­r in­kę vi­są įma­no­mą pa­sa­ gų, ke­tur­la­pių do­bi­lė­l ių ir pa­lan­ kių ast­ro­lo­g ų pro­gno­zių ko­lek­ci­ ją, o ki­ti vargs­ta ir nie­ka­da ne­gau­ na vals­t y­bi­n ių už­sa­k y­mų? Ma­ tyt, tie lai­min­g ie­ji yra sa­vo sri­ties šau­nuo­liai. Nors po pa­vyz­džių su ki­tais PST sta­ty­tais ob­jek­tais, pa­ vyz­džiui, Val­do­vų rū­mais, jau im­ tos kur­ti le­gen­dos apie Lie­tu­vo­je ste­buk­lin­gai brangs­tan­čias sta­ty­ bas. Iš tie­sų Lie­t u­vo­je vi­suo­me­ nei svar­būs sta­t i­n iai pa­brangs­ ta ir pen­k is­kart, ta­čiau dau­g iau­ sia, ką ga­li pa­da­ry­ti tei­sė­sau­ga ir net pra­džio­je am­žiaus sta­ty­boms prie­ši­nę­si po­li­ti­kai, – iš­raiš­k in­gai gūž­te­lė­ti pe­čiais ir skės­te­lė­ti ran­ ko­mis. Į tai, kad šimt­me­čius tu­rin­ tys sto­vė­t i Val­do­v ų rū­mai (bent jau taip tu­rė­tų bū­ti, at­si­žvel­giant į sta­ty­bų są­ma­tą) ėmė ski­li­nė­ti dar jų ne­pa­bai­gus, už­sa­ko­vai taip pat mo­ja ran­ka – ai, pa­si­tai­sys. Po­pu­l is­t ai skai­č iuo­t ų, kiek už tuos pi­ni­gus ga­lė­jo bū­ti su­mo­kė­ ta pen­si­jų, pa­šal­pų, sti­pen­di­jų, iš­ gel­bė­ta be­glo­bių šu­ne­lių, paukš­ te­l ių. Ne­bū­k i­me nai­v ūs – nie­kas čia nie­ko neiš­gel­bė­t ų. Bet svar­ biau­sia, kad ir ne­ban­dy­tų gel­bė­ti. Nes vals­ty­bi­nia­me sek­to­riu­je vei­ kia pa­slap­tin­g i dės­niai, rei­ka­lau­ jan­tys iš­leis­t i vi­sus „at­l ie­ka­mus“ pi­ni­gus iki pa­sku­t i­nio li­to, kad ir kur tai vyk­t ų. Sei­mo at­ve­ju už­ si­mo­ta ne­t gi dar dau­g iau: es­te­t i­ kos vir­šū­n ių bus sie­k ia­ma sko­ lon. Mat, ži­nia, tuos 6,372 mln. Sei­ mas tu­r i tik min­t y­je: pi­n i­g ų esą pla­nuo­ja­ma gau­t i par­da­v us Sei­ mo val­do­mą ne­k il­no­ja­mą­jį tur­tą – poil­si­nes Siau­rio eže­ro pa­kran­ tė­je bei Pa­lan­go­je. O kad nie­kas jų pirk­ti už to­k ią kai­ną nė ne­ke­ti­ na – jau ne Sei­mo rei­ka­las. Tar­k i­ me, taip elg­tų­si pi­lie­tis Anup­ras, atė­jęs į ban­ką jis pa­reikš­tų: ma­no tvar­tas la­bai bran­g us, aš jį tik­rai par­duo­siu ir grą­ž in­siu jums pa­sko­lą už tą bu­tą Vil­n iaus cent­re. Ge­riau­siu at­ve­ju Anup­ras bū­tų iš­ pra­šy­tas lauk, o blo­g iau­siu – net iš­vež­tas į sie­los gy­dyk­lą. So­v ie­t i­nės no­menk­la­t ū­ros pa­l i­ ki­mu ap­si­kars­čiu­sios įstai­gos ga­li pla­čiai pla­nuo­ti „at­si­nau­ji­ni­mus“, o kai ku­r ios griū­van­čios įstai­gė­ lės iš tie­sų ne­tu­ri pir­te­lių, ku­rias ga­lė­t ų iš­keis­t i į sa­vo pa­tal­pų re­ mon­t us. Tie­sa tai ar ne – sun­k u pa­sa­ky­ti, bet bent jau tai ima pa­ ste­bė­ti ir kai ku­rių mi­nis­te­ri­jų va­ do­vai. Bet gy­ve­na­me lais­vo­sios rin­kos lai­kais. Tad gi­liai įkvėp­k i­ me ir lau­k i­me to iš­si­sklei­sian­čio įsta­baus gro­ž io ste­buk­lo.

po­zi­ci­nė Lie­tu­vos so­cial­de­ mok­ra­tų par­ti­ja (LSDP) pa­ reiš­kė, kad val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­ti­jos bai­gian­ tis ka­den­ci­jai suak­ty­vė­jo ir į „šil­tas vie­te­les“ vals­ty­bi­nė­se įmo­nė­se stu­ mia sau ar­ti­mus vers­li­nin­kus. „Da­bar­ti­niai val­dan­tie­ji iš pa­sku­ ti­nių­jų sten­gia­si iš­nau­do­ti val­džios tei­kia­mas ga­li­my­bes. So­cial­de­mok­ ra­tų ži­nio­mis, val­dan­tie­ji į vals­ty­bės įmo­nių val­dy­bas de­le­guo­ja sa­vo po­ li­ti­nei ap­lin­kai ar­ti­mus as­me­nis“, – tvir­ti­na LSDP va­kar iš­pla­tin­ta­me sa­ vo pa­reiš­ki­me. Pa­sak so­cial­de­mok­ra­tų, „daž­niau­ siai šios per­so­na­li­jos nie­kaip nė­ra su­ si­ju­sios su įmo­nių veik­la“.

Val­dan­čio­sios par­ti­jos opo­zi­ci­jos kal­ti­ni­mus at­me­ta, nes jie esą pa­ teik­ti be jo­kių konk­re­ čių įro­dy­mų. „Kas ga­li pa­neig­ti, kad iš vers­lo at­ ke­lia­vę to­kie val­dy­bų na­riai gau­ta in­ for­ma­ci­ja ne­pa­si­nau­dos sa­vo vers­ lo in­te­re­sams? – re­to­riš­kai klau­sė Sei­mo LSDP frak­ci­jos se­niū­nė Ire­ na Šiau­lie­nė. – Bū­da­mi vals­ty­bės įmo­nių val­dy­bų na­riais jie ga­li da­ ry­ti įta­ką vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­sų są­ly­goms, for­mu­luo­ti spe­ci­fi­nius rei­ ka­la­vi­mus.“ I.Šiau­lie­nė paaiš­ki­no, kad pa­sta­ ruo­ju me­tu fik­suo­ja­ma ne­ma­žai at­ ve­jų, kai į vals­ty­bei pri­klau­san­čių ener­ge­ti­kos ir trans­por­to įmo­nių val­dy­mo or­ga­nus pa­ski­ria­mi ne mi­ nis­te­ri­jo­se dir­ban­tys spe­cia­lis­tai, bet pri­vačiojo vers­lo at­sto­vai. Esą daž­ niau­siai tai val­dan­čio­sioms par­ti­ joms ar­ti­mi vers­li­nin­kai, tų par­ti­jų ak­ty­vūs rė­mė­jai.

„„Pa­reiš­ki­mas: so­cial­de­mok­ra­tė I.Šiau­lie­nė įta­ria, kad ta­pę vals­ty­bi­nių įmo­

nių val­dy­bų na­riais pri­va­tieji vers­li­nin­kai ga­li gau­ta in­for­ma­ci­ja pa­si­nau­do­ ti sa­vo tiks­lams. Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

I.Šiau­lie­nė at­krei­pė dė­me­sį, kad vals­ty­bės įmo­nės, siek­da­mos iš­ veng­t i kal­t i­n i­m ų dėl ko­r up­c i­ nių ry­šių ir še­šė­lio, tu­rė­tų dau­giau nau­do­tis vals­ty­bės cent­ri­ne per­kan­ čią­ja or­ga­ni­za­ci­ja, o ne skelb­ti vie­ šus kon­kur­sus, ku­rių są­ly­gos ga­li bū­ti „pa­dik­tuo­tos pri­vačiojo vers­ lo at­sto­vų“. Kaip vie­ną to­kių ga­li­mo ko­rup­ci­nio kon­kur­so pa­vyz­džių I.Šiau­lie­nė pa­ mi­nė­jo ne­se­niai ener­ge­ti­kos bend­

ro­vės „Litg­rid“ pa­skelb­tą kon­kur­ są tam tik­roms pa­slau­goms pirk­ti. Jo są­ly­gos ne­va pri­tai­ky­tos tam, kad nu­ga­lė­tų tik tam tik­ros įmo­nės, sie­ ja­mos su de­ši­nio­sio­mis par­ti­jo­mis. Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­vai ne­ko­men­tuo­ja šių so­cial­de­mok­ra­tų pa­reiš­ki­mų ir tvir­ti­na, kad vi­si jų pa­ reikš­ti įta­ri­mai – be pa­grin­do, ne­pa­ tei­kia­ma nė vie­no konk­re­tes­nio ne­ tei­sė­to pro­tek­cio­niz­mo at­ve­jo. VD inf.

Ža­da iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją

P

rem­je­ras And­rius Ku­bi­lius tei­gia, jog Vy­riau­sy­bė sieks iš­nau­do­ti vi­sus įma­no­mus bū­dus, kad vi­suo­me­nė bū­tų kuo iš­sa­miau in­for­muo­ja­ma apie Vi­ sa­gi­no ato­mi­nės elekt­ri­nės pro­jek­tą. „Mes pa­si­ruo­šę iš­nau­do­ti vi­sas ga­li­my­bes pa­teik­ti tiek in­for­ma­ci­ jos, kiek yra apie šį pro­jek­tą. Bet no­ riu pri­min­ti, kad de­ry­bos dėl pro­jek­to dar ne­baig­tos. Ta­čiau tik­rai iš­nau­do­ si­me vi­sas ga­li­my­bes, kad bū­tų pa­ teik­ta įvai­riais bū­dais dar dau­giau rei­ ka­lin­gos in­for­ma­ci­jos. Ti­kiu, kad tie, ku­rie pa­si­sa­ko už bran­duo­li­nę ener­ ge­ti­ką, taip pat ir Sei­mo par­ti­jos, taip pat ir so­cial­de­mok­ra­tai, – iš tie­sų elg­ sis nuo­sek­liai“, – sa­kė A.Ku­bi­lius.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė yra pa­ra­gi­nu­si Vy­riau­sy­bę „pa­ga­liau su­ teik­ti ša­lies gy­ven­to­jams vi­są in­for­ ma­ci­ją apie nau­jos ato­mi­nės elekt­ri­ nės pro­jek­tą“.

And­rius Ku­bi­lius:

No­riu pri­min­ti, kad de­ry­bos dėl pro­jek­to dar ne­baig­tos. Pir­ma­die­nį Sei­mas nu­ta­rė, kad 2012 m. spa­lio 14 d. su Sei­mo rin­ ki­mais vyks pa­ta­ria­ma­sis re­fe­ren­

du­mas dėl VAE sta­ty­bos. Sei­mas yra pri­ta­ręs dėl elekt­ri­nės sta­ty­bos, ta­ čiau ga­lu­ti­niai su in­ves­ti­ci­jo­mis su­ si­ję spren­di­mai bus priim­ti iki 2015ųjų pa­bai­gos. Lie­tu­va su Lat­vi­ja, Es­ti­ja ir Ja­po­ni­ jos įmo­ne „Hi­ta­chi“ ti­ki­si iki 2022 m. pa­sta­ty­ti nau­ją ato­mi­nę elekt­ri­nę ša­ lia Ig­na­li­nos elekt­ri­nės, ku­rios ant­ra­ sis iš dvie­jų reak­to­rių bu­vo už­da­ry­tas 2009 m. pa­bai­go­je. Vy­riau­sy­bė pla­ nuo­ja, kad elekt­ri­nės sta­ty­ba pra­si­ dės 2014-ai­siais. Eks­per­tai ir pro­jek­to kri­ti­kai pa­ brė­žia, kad iki šiol neaiš­ku, kiek var­ to­to­jams kai­nuo­tų nau­jo­sios ato­mi­ nės elekt­ri­nės ga­mi­na­ma elekt­ra. VD, BNS inf.

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. karštOJI linija: reklamos skyrius: Platinimo tarnyba: Prenumeratos skyrius: Buhalterija: 212 2022 261 3654 261 1688 261 1688 (8 46) 397 ISSN 1822-7791 © 2007 „Diena Media News“ Labdarių g. 8, 01120 Vilnius Tel. (8 5) 262 4242, E. paštas: info@vilniausdiena.lt

„Diena Media News“ Generalinis direktorius Laimutis Genys VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS Lukas Miknevičius – 219 1386

VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAI: Stasys Gudavičius – 219 1371 Ignas Jačauskas – 219 1372 MIESTAS: Rūta Grigolytė – 219 1373 Indrė Pepcevičiūtė – 219 1391 Andrejus Žukovskis – 219 1391 LIETUVA: Justinas Argustas – 219 1381 EKONOMIKA: Jolita Mažeikienė (redaktorė) – 219 1374 Lina Mrazauskaitė – 219 1388

PASAULIS: Julijanas Gališanskis (redaktorius) – 219 1376 Valentinas Beržiūnas – 219 1387 SPORTAS: Romas Poderys (redaktorius) – (8 37) 302 258 Mantas Stankevičius – 219 1383 ŠEŠTADIENIS: Darius Sėlenis – (8 37) 302 276 Laima Žemulienė – 219 1374 TV DIENA: Agnė Klimčiauskaitė (redaktorė) – 219 1380 370: Jurgita Kviliūnaitė (redaktorė) – 219 1370

Visi kontaktai: diena.lt/dienrastis/redakcija Maketavo „Diena Media News“ leidybos centras. Spausdino UAB „Diena Media Print“. Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. Už skelbimų ir reklamų turinį redakcija neatsako. Raide R pažymėti straipsniai yra užsakyti ir apmokėti. Tiražas 5500.

767

FOTOGRAFAI: Gediminas Bartuška – 219 1384 Margarita Vorobjovaitė – 219 1384 REKLAMOS PARDAVIMO SKYRIUS: 261 3655, 261 3659, 261 3654, 261 3000, 261 9655, 279 1370 faks. – 279 1379 SKELBIMŲ SKYRIUS: 261 3653 PRENUMERATOS SKYRIUS: PLATINIMO TARNYBA: 

261 1688 261 1688


7

penktADIENIS, liepos 20, 2012

lietuva

Ug­nis šiemet ta­po ag­re­sy­ves­nė Lie­tu­vo­je dau­gė­ja ug­ny­je žūs­tan­ čių gy­ven­to­jų, kaip įspė­ja Prieš­gais­ ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ ta­men­tas. Šie­met gais­rai jau pa­si­glem­žė 100 žmo­nių gy­vy­bę. Per tą pa­tį lai­ko­ tar­pį per­nai žu­vu­sių bu­vo 18 ma­ žiau. Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­ bė­ji­mo de­par­ta­men­tas iš­pla­ti­no vie­šą pa­reiš­ki­mą, ku­riuo tei­gė no­ rįs at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į au­gan­tį žūs­tan­čių gais­ruo­se skai­ čių bei to­kių ne­lai­mių prie­žas­tis ir pra­šo gy­ven­to­jų at­sar­giau elg­tis su ug­ni­mi, ne­rū­ky­ti lo­vo­se, ne­pa­lik­ti be prie­žiū­ros ma­ža­me­čių vai­kų. Įs­pė­ja­ma, kad dau­ge­lio gais­ rų pa­da­ri­niai bū­na ypač skau­dūs ir dėl to, kad pa­vė­luo­tai iš­kvie­čia­ mi ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai, to­dėl tik pa­ste­bė­jus gais­rą, ne­del­siant rei­kia kvies­ti ug­nia­ge­sius bend­ruo­ju pa­ gal­bos te­le­fo­nu 112. Vie­nas tra­giš­kiau­sių gais­rų pa­ sta­ruo­ju me­tu – ket­vir­ta­die­nio nak­tį Vil­niu­je, Šni­piš­kių ra­jo­ne, in­di­vi­dua­lia­me na­me ki­lęs gais­ras. Ats­ku­bė­jus ug­nia­ge­siams su pen­ kio­mis au­to­cis­ter­no­mis, me­di­nis pa­sta­tas jau de­gė at­vi­ra lieps­na.

Per gais­rą ap­de­gė ir bu­vo nuar­ dy­ta apie 20 kv. met­rų na­mo sto­go dan­gos, iš­de­gė kam­ba­rys, ap­de­gė ir ap­rū­ko vir­tu­vė, jo­je bu­vę daik­ tai, o gais­ra­vie­tė­je bu­vo ras­ti smar­ kiai ap­de­gę 54-erių vy­ro ir to­kio pat am­žiaus mo­ters kū­nai. Ne­lai­mės ap­lin­ky­bės ti­ria­mos. Šie­met nuo žū­ties ug­ny­je ug­nia­ ge­siai iš­gel­bė­jo 128 žmo­nes. Šie­met jau ki­lo 13 gais­rų, ku­riuo­ se iš kar­to žu­vo po du ša­lies gy­ven­ to­jus, ir vie­nas gais­ras, pa­si­glem­ žęs net tris gy­vy­bes. Pab­rė­žia­ma, kad net 31 gy­ven­ to­jas žu­vo dėl neat­sar­gaus rū­ky­ mo, 28 – dėl neat­sar­gaus el­ge­sio su ug­ni­mi, 15 – dėl kros­nių, ži­di­nių ir dūmt­rau­kių įren­gi­mo bei jų eksp­loa­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų. Be to, 7 žmo­nės žu­vo dėl prieš­ gais­ri­nės sau­gos tai­syk­lių pa­žei­di­ mų eksp­loa­tuo­jant elekt­ros įran­gą, trys – dėl pa­de­gi­mo, o 12 gy­ven­ to­jų žū­ties prie­žas­tys dar tiks­li­ na­mos. VD, BNS inf.

100 žmo­nių

šiais me­tais žu­vo gais­ruo­se Lie­tu­vo­je. „„Sta­tis­ti­ka: ug­nia­ge­siai su­ne­ri­mo, kad Lie­tu­vo­je gau­sė­ja gais­ruo­se žū­stančių žmo­nių. 

To­mo Luk­šio (BFL) nuo­tr.


8

PenktADIENIS, liepos 20, 2012

ekonomika

OMX Vilnius OMX RigaOMX Tallinn diena.lt/naujienos/ekonomika

kiekis Santykis

Bal­ta­ru­si­jos rub­lis 10000 3,3853 DB sva­ras ster­lingų 1 4,3998 JAV do­le­ris 1 2,8098 Ka­na­dos do­le­ris 1 2,7815 Lat­vi­jos la­tas 1 4,9612 Len­ki­jos zlo­tas 10 8,3007 Nor­ve­gi­jos kro­na 10 4,6078 Ru­si­jos rub­lis 100 8,7708 Švei­ca­ri­jos fran­kas 1 2,8742

pokytis

+0,0059 % +0,0136 % +0,0036 % +0,2053 % +0,0484 % +0,1339 % –0,3891 % +1,0368 % –0,0209 %

Vakar Tink­las

A 95

Dy­ze­li­nas

Du­jos

„Sta­toil“

4,84

4,55

2,37

„Kvis­ti­ja“

4,78

4,48

2,38

„Va­koil“

4,82

4,54

2,39„Brent“ naf­ta+0,63 %

Lie­tu­vos gy­ven­tojų ant­ros pa­ko­pos pen­ sijų fon­duo­se kau­pia­mos lėšos šie­met sausį–birželį išau­go 351 mln. litų – 2,4 kar­to dau­giau nei per­nai tuo pat lai­ku, kai bu­vo su­kaup­ta 143 mln. litų. Lie­tu­vos in­ ves­ti­cijų ir pen­sijų fondų aso­cia­ci­jos duo­ me­ni­mis, nuo Lie­tu­vos pen­sijų kau­pi­mo sis­te­mos veik­los pra­džios 2004 m. kiek­ vie­no da­ly­vio kau­pia­mos lėšos didė­jo vi­ du­ti­niš­kai 4,6 pro­c. per me­tus.

Vi­d. kai­na vi­so ap­tar­na­vi­mo de­ga­li­nių tink­luo­se. Šal­ti­nis: www.de­ga­lu­kai­nos.lt WTI naf­ta

–0,14 %

Pa­didė­jo ­ būsi­mos pen­si­jos

De­ga­lų kai­nos

Valiutų kursai

Šiandien Valiuta

+1,01 %

91,20 dol. už 1 brl. 106,83 dol. už 1 brl.

45,3

pro­c.

Lie­tu­vos gy­ven­tojų re­gu­lia­riai tau­po kas mėnesį.

Gim­ta­die­nis – pro­ga su­tau­py­ti Šūsnies įvai­rių nuo­ laidų kor­te­lių žūt­ būt ga­li pri­reik­ti vie­ ną kartą me­tuo­se – per gi­mi­mo die­ ną. Kai ku­rie pre­ky­ bi­nin­kai sa­vo klien­ tams ne­gai­li itin so­lid­žių nuo­laidų, ta­čiau ši tra­di­ci­ja Lie­tu­vo­je dar nėra to­kia ga­ji kaip už­sie­ ny­je.

Nuo­lai­dos gi­mi­mo die­nos pro­ga* Vie­ta Na­cio­na­li­nis ope­ros ir ba­le­to teat­ras Ne­mo­ka­mas bi­lie­tas ir 30 pro­c. nuo­lai­da kar­tu ei­nan­tiems „Can­Can“ 40 pro­c. mais­tui, 20 pro­c. gėri­mams

Jo­li­ta Ma­žei­kienė

Nuolaida %

%

%

%

„Či­li“ 30 pro­c.

%

Drus­ki­ninkų van­dens par­kas 20 pro­c.

%

„Ri­mi“ 20 pro­c.

%

„Crocs“ 15 pro­c.

%

„Iki“ 10 pro­c.

%

„Doug­las“ 10 pro­c.

%

j.mazeikiene@diena.lt

Spe­cia­li rin­ko­da­ra

Lie­tu­vo­je pre­ky­bi­nin­kai vis dar la­ biau linkę švęsti sa­vo, o ne klien­ tų gim­ta­die­nius. Nors su­tei­kiant nuo­laidų kor­te­les pra­šo­ma ir gi­mi­ mo da­tos bei duo­menų su­si­siek­ti, pa­pras­tai re­tas ku­ris gi­mi­mo die­ nos pro­ga klien­tui at­siun­čia svei­ki­ nimą. Ne­dau­ge­lis prie svei­ki­nimų pri­de­da ir spe­cialų pa­si­ūlymą pa­ si­nau­do­ti nuo­lai­da ar kvie­timą at­ vyk­ti at­siim­ti do­vanėlės. O už­sie­ny­je, ypač Jung­tinė­se Vals­ti­jo­se, gim­ta­die­nio rin­ko­da­ ra ypač pa­pli­tu­si. Gi­mi­mo die­nos pro­ga klien­tai ne­mo­ka­mai vai­ši­na­ mi res­to­ra­nuo­se, gau­na įvai­rių do­ vanų užėję į par­duo­tu­ves, ku­rio­se daž­nai ap­si­per­ka, ga­li pa­si­nau­do­ ti itin di­delė­mis nuo­lai­do­mis, pvz., už pusę kai­nos nu­si­pirk­ti fo­toa­pa­ ratą ar dvi­ratį. Svei­kin­da­mos sa­vo klien­tus įmonės už­sie­ny­je net ne­įpa­rei­go­ja jų spe­cia­liai ką nors tą dieną pirk­ ti. Kai ku­rio­se ša­ly­se pa­si­nau­do­ ti gim­ta­die­nio pa­si­ūly­mais var­to­ to­jai ga­li ne tik sa­vo gi­mi­mo dieną, bet ir visą sa­vaitę ar net tą mėnesį, kurį yra gimę. Taip ban­do­ma kur­ti il­ga­lai­kius san­ty­kius su klien­tu. Tik sma­gus žai­di­mas

„La­biau­siai džiau­giau­si gim­ta­die­ nio pro­ga ap­si­pirk­da­ma kūno prie­ žiū­ros prie­mo­nių par­duo­tuvė­je ir prie ka­sos pa­da­vu­si to tink­lo lo­ ja­lu­mo kor­telę ga­vau so­lid­žių do­ vanų – vis­ko, ką pir­kau, davė po

„„Dėme­sys: Lie­tu­vo­je do­va­no­ti do­va­nas klien­tams jų gi­mi­mo die­nos pro­ga ne­po­pu­lia­ru. 

ant­rą vie­netą. Bet taip bu­vo ne Lie­ tu­vo­je. Šią do­vaną nuo­lat at­si­me­nu ir vis sva­jo­ju vėl ten ap­si­pirk­ti per sa­vo gim­ta­dienį“, – sakė Lie­tu­vos mar­ke­tin­go aso­cia­ci­jos eks­pertų grupės narė Giedrė Pu­kienė. Jos tei­gi­mu, svei­ki­ni­mai gi­mi­mo die­ nos pro­ga ma­lonūs, ypač iš įmo­ nių, ku­rių pa­slau­go­mis nau­do­jie­si ir esi lo­ja­lus. „Tai ge­ras ko­mu­ni­ ka­ci­jos būdas su lo­ja­liais klien­tais, ku­rie tą dieną tu­ri pro­gą pa­si­jus­ti išs­kir­ti­niai. Jei­gu tai da­ro­ma ma­ si­niu pa­si­ūly­mu, tie­siog ne­įdo­mu. No­ri­si as­me­ni­nio dėme­sio“, – sa­ kė rin­ko­da­ros spe­cia­listė. Pa­sak Lie­tu­vos mar­ke­tin­go aso­ cia­ci­jos val­dy­bos pir­mi­nin­ko Si­ mo­no Bart­kaus, gim­ta­die­nio die­ nos nuo­lai­dos yra la­biau abi­pu­sis sma­gu­mas, ne­gu tie­sio­ginė nau­ da bet ku­riai pu­sei. „To­kia pro­ginė nuo­lai­da yra žais­min­go bend­ra­vi­ mo su klien­tu da­lis, ta­čiau tai ne­di­ di­na klientų lo­ja­lu­mo. Par­duo­tu­vei toks rin­ko­da­ri­nis veiks­mas ne­kai­ nuo­ja daug, nuo­lai­da tai­ko­ma tik ne­di­de­lei pirkėjų da­liai. Var­to­to­jai į to­kią nuo­laidą taip pat la­biau žiū­ ri kaip į vien­kar­tinį sma­gumą ne­ gu į ap­čiuo­piamą naudą“, – ma­no pa­šne­ko­vas. Pa­sak jo, šiuo at­ve­ju tiktų per­fra­zuo­ti ži­nomą pa­tarlę ir sa­ky­ti, kad „ma­žos do­vanėlės džiu­gi­na, ta­čiau drau­gystės ne­ stip­ri­na“.

Trum­pa­laikės ak­ci­jos

Lie­tu­vo­je yra buvę pa­vyzd­žių, kai ga­lio­jan­tys gi­mi­mo die­nos pa­si­ūly­ mai bu­vo pa­nai­kin­ti, pvz., per­nai drau­di­mo bend­rovė „See­sam Lie­ tu­va“ ke­lis mėne­sius klien­tams gi­ mi­mo die­nos pro­ga su­teik­da­vo 30 pro­c. nuo­laidą drau­di­mo pa­slau­ goms įsi­gy­ti, išs­ky­rus trans­por­ to prie­mo­nių KAS­KO drau­dimą. „Tai bu­vo lai­ki­na ak­ci­ja, ku­rios lai­ kas pa­si­baigė. Šiuo me­tu ir to­liau siun­čia­me svei­ki­ni­mus sa­vo klien­ tams gi­mi­mo die­nos pro­ga, ta­čiau spe­cia­lių nuo­laidų ne­tai­ko­me“, – sakė bend­rovės „See­sam Lie­tu­va“ rin­ko­da­ros spe­cia­lis­tas Eu­ge­ni­jus Ma­žiu­lis.

Lie­tu­vo­je pre­ky­bi­ nin­kai vis dar la­biau linkę švęsti sa­vo, o ne klientų gim­ta­die­ nius.

Šiuo me­tu pre­ky­bos tink­lo „Iki“ klien­tams gi­mi­mo dieną su nuo­ laidų kor­telė­mis „IKI Pre­mi­ja“ ir „My­li­miau­sia“ su­tei­kia­ma 10 pro­c. nuo­lai­da vi­sam pir­ki­nių krep­še­ liui (išs­ky­rus ta­ba­ko ga­mi­nius ir ak­ci­ji­nes pre­kes) taip pat lai­ki­

„Shut­ters­tock“ nuo­tr.

na. „Nuo­laidą gim­ta­die­nio dieną į „Iki“ ap­si­pirk­ti at­ėju­siems pirkė­ jams šie­met pre­ky­bos tink­las do­ va­no­ja sa­vo 20-ojo gim­ta­die­nio Lie­tu­vo­je pro­ga“, – sakė pre­ky­bos tink­lo „Iki“ viešųjų ry­šių de­par­ta­ men­to va­do­vas Val­das Lo­pe­ta. „Iki“ sta­tis­ti­ka ro­do, kad kiek­ vieną mėnesį pre­ky­bos tink­las sa­ vo pirkė­jams, ku­riems su­tei­kia­mos nuo­lai­dos jų gi­mi­mo dieną, pa­ do­va­no­ja iki 100 tūkst. litų nuo­ laidų. Do­va­no­ja ma­lo­nias emo­ci­jas

Ki­tas pre­ky­bos tink­las „Ri­mi“ nuo­lai­das ir spe­cia­lius pa­si­ūly­ mus gim­ta­die­nio pro­ga pra­dėjo tai­ky­ti dau­giau nei prie­š me­tus. „Pradė­jo­me nuo 20 pro­c. nuo­lai­ dos tor­tams ir su­laukė­me tei­gia­ mos pirkėjų reak­ci­jos. Todėl nuo šių metų pra­džios pirkė­jams, per­ kan­tiems su lo­ja­lu­mo kor­te­le, siū­ lo­me 20 pro­c. nuo­laidą ne tik tor­ tams, bet ir py­ra­gams, vy­nams bei pelė­si­niam sūriui. Ne­va­din­tu­me to tie­sio­gi­ne rin­ko­da­ros prie­mo­ ne, ku­rios tiks­las pa­di­din­ti par­da­ vimą, tai la­biau lo­ja­lumą ska­ti­nan­ti prie­monė, at­si­dėko­ji­mas ir dėme­ sys pirkė­jams. Tie­sio­giai indė­lio į par­da­vimą ja ne­sie­kia­me“, – sakė bend­rovės „Ri­mi Lie­tu­va“ viešųjų ry­šių va­dovė Ra­min­ta Sta­nai­tytėČes­nu­lienė.

„Sa­la­man­der“ dvi­gu­ba nuo­lai­da „Se­nu­kai“ du­kart dau­g iau taškų

2x 2x

*daugeliu at­ve­ju būti­na turė­ti nuo­laidų kor­te­les

Pa­sak jos, ši prie­monė ver­ti­na­ma kaip pre­ky­bos tink­lo išs­kir­ti­nu­mas, sa­vi­ta kal­ba ir bend­ra­vi­mas su sa­ vo pirkė­ju. Pi­ce­rijų tink­las „Či­li“ klientų lo­ ja­lumą ska­ti­na su­teik­da­mas 30 pro­c. nuo­laidą vie­nai sąskai­tai visą gim­ ta­die­nio mėnesį. „La­bai norė­tu­me, kad sa­vo svar­bias šven­tes lan­ky­to­ jai pa­minėtų „Či­li“ tink­lo res­to­ra­ nuo­se. Taip pat to­kio po­būdžio pa­ si­ūly­mai pa­de­da efek­ty­viai pa­siek­ti sa­vo lan­ky­to­jus ir di­din­ti jų lo­ja­ lumą. Šiais lai­kais vi­si da­li­ja nuo­ lai­das. Ak­ci­jos, su­si­ju­sios su as­me­ ni­ne pro­ga, tu­ri di­desnę iš­lie­kamąją vertę, nes var­to­to­jas pa­ti­ria ma­lo­nių emo­cijų“, – sakė bend­rovės „Či­li“ rek­la­mos ir ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus va­dovė Vir­gi­ta Va­liū­naitė. Pa­sak R.Sta­n ai­tytės-Čes­n u­ lienės, gim­ta­die­nis – pui­ki pro­ ga leis­ti klien­tui pa­si­jus­ti išs­kir­ ti­niam, pa­stebė­tam, pa­svei­kin­ti jį ir pa­si­ūly­ti įsi­gy­ti pre­kių šven­ti­ niam sta­lui ge­ro­kai pi­giau nei vi­ siems ki­tiems.


9

penktADIENIS, liepos 20, 2012

užribis diena.lt/naujienos/kriminalai

Pabėgėlių iš Gru­zi­jos srau­tas ne­slūgs­ta Po­li­ci­ja ir pa­sie­nie­čiai su­lai­kė tris Lie­tu­vos sie­ną ne­tei­sė­tai pe­rė­ju­ sius Gru­zi­jos pi­lie­čius. Du ne­le­ ga­lius imigrantus prie Lie­tu­vos ir Len­ki­jos pa­sie­nio esan­čio­je Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bė­je ket­vir­ ta­die­nio nak­tį su­lai­kė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Vie­ną Gru­zi­jos pi­lie­ tį Vil­niaus ra­jo­ne su­lai­kė pa­sie­ nie­čiai.

„„Pri­si­dir­bo: iš vi­so Pa­lan­gos areš­ti­nė­je pa­bu­vo 13 len­kų fot­bo­lo sir­ga­lių. 

Vy­tau­to Pet­ri­ko nuo­tr.

At­vy­ko su pe­tar­do­mis Per Lie­tu­vos va­ka­ri­nę da­lį į Lat­vi­ją ste­bė­ti fut­bo­lo rung­ty­nių va­ žia­vę len­kų sir­ga­liai pri­da­rė rū­pes­čių – de­ga­li­nė­je šau­dė pe­ tar­das ir ter­lio­jo sie­nas. Dai­va Ja­naus­kai­tė d.janauskaite@diena.lt

Ket­vir­ta­die­nį apie 10 val. ry­to „Lu­ koil“ de­ga­li­nė­je gre­ta Klai­pė­dos ke­liais au­to­mo­bi­liais, pa­žy­mė­tais len­kiš­kais vals­ty­bi­niais nu­me­riais, va­žia­vę as­me­nys su­kė­lė są­my­šį. Tri­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ke­lei­ viai ra­ši­nė­jo ant de­ga­li­nės sie­nų, šau­dė pe­tar­das, šū­ka­lio­jo. Vaiz­do ka­me­ros už­fik­sa­vo šiuos chu­li­ga­niš­kus pa­vo­jin­gus veiks­ mus. Į fut­bo­lo klu­bų „Lie­pa­jas Me­ ta­lurgs“ ir Var­šu­vos „Le­gia“ rung­ ty­nes Lie­po­jo­je iš ša­lies kai­my­nės vy­kę sir­ga­liai po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų bu­vo ne­tru­kus su­lai­ky­ti ne­to­li Pa­ lan­gos. Vi­si įta­ria­mie­ji nu­ga­ben­ti į ku­ror­to po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Pa­lan­gos po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te bu­vo su­lai­ky­ta 13 len­kų. Nors de­ ga­li­nės dar­buo­to­jai pa­tys nu­va­lė ap­ra­ši­nė­tas de­ga­li­nės sie­nas, pa­

rei­gū­nai chu­li­ga­niš­kai be­siel­gian­ tiems už­sie­nie­čiams ne­sku­bė­jo leis­ti tęs­ti ke­lio­nę.

Dau­giau bė­dų ga­li bū­ti, kai vi­sa ši ma­sė po var­žy­bų pa­trauks at­gal.

Len­kų fut­bo­lo sir­ga­liai yra ag­re­ sy­vūs, jie ne kar­tą yra įvyk­dę chu­ li­ga­niš­kų iš­puo­lių. Bend­ro­vės „Lu­koil Bal­ti­ja“ maž­ me­ni­nės pre­ky­bos di­rek­to­rius Ro­ mas Tur­lins­kas pa­sa­ko­jo, kad de­ga­ li­nių tink­lo va­do­vams apie ga­li­mus len­kų fut­bo­lo aist­ruo­lių iš­puo­lius pra­neš­ta dar tre­čia­die­nį. Po­li­ci­ ja in­for­ma­vo, ko­kiu marš­ru­tu va­ žiuos bė­dų su­kel­ti ga­lin­tys aist­ruo­

liai, ir pa­ta­rė su­stip­rin­ti de­ga­li­nių ap­sau­gą. „Kol kas nie­ko bai­saus neį­vy­ko. Kur kas dau­giau bė­dų ga­li bū­ti, kai vi­sa ši ma­sė po var­žy­bų pa­trauks at­gal, o tai ga­li bū­ti nak­tį“, – va­kar svars­tė R.Tur­lins­kas. Pa­lan­gos po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te lai­ky­ti len­kai dien­raš­čio žur­na­lis­ tams ne­no­rė­jo aiš­kin­ti sa­vo el­ge­sio mo­ty­vų, juo­ka­vo va­žia­vę mau­dy­ tis prie jū­ros ir ne­ti­kė­jo, kad va­ka­ re į Lie­po­jos fut­bo­lo sta­dio­ną ga­li ir ne­pak­liū­ti. Dviem len­kams, ku­rie pri­si­pa­ži­ no kal­ti, su­ra­šy­ti ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­lai, jiems tu­rė­tų bū­ti skir­tos bau­dos. Ar už­ sie­nie­čiai su­mo­kės bau­das, da­bar ga­li­ma tik spė­lio­ti. 13 val. ša­lies kai­my­nės fut­bo­lo aist­ruo­liai bu­vo iš­leis­ti iš Pa­lan­ gos po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ir iš­vy­ ko į Lie­po­ją.

Pa­lan­go­je ta­po sau­giau Pa­lan­gos po­li­ci­ja pa­sta­ruo­ju me­tu su­lai­kė ke­tu­ris įta­ria­mus va­gys­tė­ mis as­me­nis ir su­ra­do jų pa­vog­tus daik­tus.

Kri­mi­na­lis­tai išaiš­ki­no va­gys­tę ir pi­ni­gų prie­var­ta­vi­mą už pa­grob­ tų daik­tų su­grą­ži­ni­mą. Lie­pos pra­džio­je Pa­lan­go­je bu­vo pa­vog­ ti sep­ty­ni da­žas­vy­džio šau­tu­vai ir 2 tūkst. da­žas­vy­džio šo­vi­nių. Įta­ ria­ma, kad už pa­grob­tų daik­tų su­ grą­ži­ni­mą iš nu­ken­tė­ju­sio­jo rei­ka­ lau­ta 1 tūkst. li­tų. Dėl šių nu­si­kals­ta­mų vei­kų ap­ klaus­ti du vai­ki­nai – 21 me­tų Kau­ no ra­jo­no gy­ven­to­jas Ai­va­ras K. ir 25 me­tų ma­ri­jam­po­lie­tis Sau­lius T. Daik­tai grą­žin­ti sa­vi­nin­kui, o įta­ ria­mie­siems pa­skir­ta kar­do­mo­ ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ ji­mas neiš­vyk­ti. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­lai­kė dar vie­ną vy­riš­kį. Įta­ria­ma, kad jis Pa­ lan­go­je vo­gė dvi­ra­čius, iš pa­tal­ pų, ap­vog­da­vo poil­siau­jan­čius pa­ plū­di­my­je žmo­nes. Nuo anks­čiau teis­to ir ne­dir­ban­čio 37 me­tų pa­ lan­giš­kio Alek­sand­ro D. per va­sa­ ros se­zo­ną ga­lė­jo nu­ken­tė­ti ne tik

Pa­lan­gos gy­ven­to­jai, bet ir ku­ror­ to sve­čiai. Kaip tei­gia­ma po­li­ci­jos pra­ne­ ši­me, vy­riš­kis įta­ria­mas mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­no, te­le­vi­zo­riaus ir pen­ kių dvi­ra­čių va­gys­tė­mis. Po­li­ci­jos

pa­rei­gū­nai tu­ri duo­me­nų, kad įta­ ria­ma­sis pri­si­dė­jo ir prie ki­tų įvyk­ dy­tų nu­si­kal­ti­mų. Šiuo me­tu Pa­ lan­gos mies­to po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te sau­go­mi aš­tuo­ni su­ras­ti dvi­ra­čiai, jie bus grą­žin­ti sa­vi­nin­kams. Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­ jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to kri­mi­na­ li­nės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­lai­ kė va­gys­tė­mis iš na­mų įta­ria­mą ir nuo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo be­si­slaps­ čiu­sį Pa­lan­gos mies­to gy­ven­to­ją. Nuo­lat su or­ga­ni­zuo­to­mis nu­si­ kals­ta­mo­mis gru­puo­tė­mis sie­ja­ mas anks­čiau teis­tas 28 me­tų Ar­ tū­ras S. su­lai­ky­tas mo­ti­nos bu­te, pa­si­slė­pęs bal­ko­ne. Šiuo me­tu jam skir­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – suė­ mi­mas. Po­li­ci­ja tei­gia, kad Klai­pė­dos ap­ skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­ sa­ria­to struk­tū­ri­niai pa­da­li­niai bei į pa­jū­rį ko­man­di­ruo­ti po­li­ci­jos pa­ rei­gū­nai to­liau tęs komp­lek­si­nius nu­si­kals­ta­mų vei­kų at­sklei­di­mo, taip pat vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ ni­mo veiks­mus ku­ror­ti­nė­se ap­skri­ ties vie­to­vė­se, ypač per jo­se vyks­ tan­čius ma­si­nius ren­gi­nius. VD, BNS inf.

Pa­sak Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to, apie 1 val. nak­ties ke­ly­je Kaunas– Marijampolė–Suvalkai 87-aja­me ki­lo­met­re po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­ lai­kė du vy­rus. Šie pri­si­sta­tė Gru­ zi­jos pi­lie­čiais 27 me­tų A.G. ir 29 me­tų G.M. Vie­nas jų ne­pa­tei­kė jo­kio as­mens do­ku­men­to, o ki­ tas pa­tei­kė Gru­zi­jos pa­są, ku­ria­ me nebuvo ga­lio­jan­čios Lie­tu­vos vi­zos. Įta­ria­ma, kad mi­nė­ti as­me­nys gal­būt ne­tei­sė­tai kir­to Lie­tu­vos vals­ty­bės sie­ną. Ap­lin­ky­bės ti­ ria­mos. Vil­niaus ra­jo­ne ap­ti­kę ne­tei­sė­ tai sie­ną pe­rė­ju­sio as­mens pėd­ sa­kus, La­vo­riš­kių už­kar­dos pa­ sie­nie­čiai už­blo­ka­vo ap­lin­ki­nius ke­lius ir ope­ra­ty­viai pa­tik­ri­no vie­to­vę. Net­ru­kus jie su­lai­kė dar vie­ną į Lie­tu­vą nelegaliai at­ke­lia­ vu­sį asmenį iš Gru­zi­jos. Tre­čia­die­nį Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) Vil­ niaus rink­ti­nės La­vo­riš­kių už­ kar­dos pa­tru­liai Vil­niaus ra­jo­no Pukš­tė­nų kai­mo priei­go­se ant kont­ro­li­nės pėd­sa­kų juos­tos ap­ ti­ko švie­žius vie­no as­mens pėd­ sa­kus. Jie ve­dė iš Bal­ta­ru­si­jos į Lie­tu­vą. Nea­be­jo­ta, kad sie­ ną pe­rė­jęs as­muo įsmu­ko į šio­ je vie­to­je Lie­tu­vos pu­sė­je au­gan­ tį miš­ką. Pa­pil­do­mi La­vo­riš­kių už­kar­dos pa­sie­nie­čių eki­pa­žai ne­dels­da­mi blo­ka­vo šio­se apy­lin­kė­se esan­čius ke­lius, pa­rei­gū­nai pabėgėlio ėmė ieš­ko­ti ir pa­čia­me miš­ke. Kaip tei­gia­ma VSAT pra­ne­ši­ me, ne­tru­kus ša­lia ke­lio Vilnius– Polockas, maž­daug už 3 km nuo La­vo­riš­kių kont­ro­lės punk­to, pa­ sie­nie­čiai už­klu­po vy­rą. Pa­tik­ri­ nus jo do­ku­men­tus paaiš­kė­jo, kad tai yra 34-erių Gru­zi­jos pi­lie­tis. Jo tu­rė­ta­me pa­se ne­bu­vo žy­mų, įro­

dan­čių, kad as­muo tei­sė­tai at­vy­ ko į Lie­tu­vą. Be­veik nea­be­jo­ja­ma, kad šis ne­le­ga­las ir pe­rė­jo sie­ną ties Pukš­tė­nų kai­mu. Vil­niaus rink­ti­nės pa­rei­gū­nai dėl ne­tei­sė­to sie­nos pe­rė­ji­mo pra­ dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Gru­zi­ną pa­sie­nie­čiai už­da­rė į areš­ti­nę. Iš vi­so šie­met VSAT pa­rei­gū­nai su­lai­kė 192 ne­le­le­ga­lus iš Gru­zi­ jos. VD, BNS inf.

„„ Klas­ta: ne­le­ga­liai pra­smuk­ti į

mū­sų ša­lį ban­doma slėp­iantis Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ ny­je ve­šin­čiuo­se miš­kuo­se. 

Ge­di­mi­no Bar­tuš­kos nuo­tr.

Po­li­ci­jos nau­jo­vė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas sa­vo in­ ter­ne­to sve­tai­nė­je www.po­li­ci­ja.lt pra­dė­jo skelb­ti in­for­ma­ci­ją apie ne­nus­ta­ty­tus as­me­nis, gal­būt pa­ da­riu­sius nu­si­kals­ta­mas vei­kas.

Remiantis Po­li­ci­jos de­par­ta­men­ to, šios idė­jos tiks­las – pa­de­dant vi­suo­me­nei ir pa­tiems po­li­ci­jos sis­te­mos dar­buo­to­jams nu­sta­ty­ ti gal­būt nu­si­kals­ta­mas vei­kas pa­ da­riu­sius as­me­nis, ku­rių as­mens duo­me­nys per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ne­nus­ta­ty­ti. Prie kiek­vie­no įta­ria­mo­jo nuo­ trau­kos yra jo api­bū­di­ni­mas ir kon­tak­tai, ku­riais žmo­nės ga­ li pra­neš­ti bet ko­kią in­for­ma­ci­ją apie šį as­me­nį. Po­li­ci­ja tei­gia, jog už­tik­ri­na, kad as­mens pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja bus nau­do­ja­ma lai­

kan­tis kon­fi­den­cia­lu­mo prin­ci­po ir bus da­ro­ma vis­kas, kad dėl pa­ teik­tų duo­me­nų pra­ne­šė­jui ne­kil­ tų nei­gia­mų pa­da­ri­nių. „Po­li­ci­ja ti­ki­si, kad ak­ty­vi vi­ sų mū­sų veik­la šio­je sri­ty­je tu­rė­ tų duo­ti ge­rų ir ap­čiuo­pia­mų re­ zul­ta­tų, to­dėl pra­šo­me žmo­nių ak­ty­viai lan­ky­tis šio­je sve­tai­nė­ je ir pa­si­nau­do­ti ga­li­my­be pa­dė­ ti at­skleis­ti nu­si­kals­ta­mą vei­ką pa­da­riu­sius as­me­nis“, – ra­šo­ ma Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to pra­ ne­ši­me. Kol kas į sve­tai­nę įkel­ta ke­lio­li­ka įvai­raus am­žiaus įta­ria­mų­jų nuo­ trau­kų. Di­džio­ji da­lis jų – Šiau­ lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­ jos ko­mi­sa­ria­to ieš­ko­mų as­me­nų nuo­trau­kos. VD, BNS inf.


10

penktADIENIS, liepos 20, 2012

sportas

R.Mi­le­vi­čius pa­si­ren­gęs olim­pi­niam iš­šū­kiui Šian­dien į olim­pi­nį Lon­do­ną iš­skri­do pa­sku­ti­nis mū­sų bu­riuo­ to­jų ko­man­dos na­rys – Ro­kas Mi­le­vi­čius. 25-erių kau­nie­tis po di­ džiau­sio spor­ti­nės kar­je­ros iš­šū­kio ke­ti­na ap­si­spręs­ti ir dėl sa­ vo atei­ties. Ma­rius Bag­do­nas

Te­rei­kė­jo su­si­krau­ti la­ga­mi­ną ir ra­ miai nu­skris­ti (šyp­so­si).

Is­to­ri­nį ke­lia­la­pį R.Mi­le­vi­čius iš­ ko­vo­jo ge­gu­žę Vo­kie­ti­jo­je vy­ku­sia­ me „La­ser“ jach­tų kla­sės pa­sau­lio čem­pio­na­te. Pir­muo­sius du ke­lia­la­pius į 2012ųjų olim­pi­nes žai­dy­nes Lie­tu­vai dar 2011-ųjų pa­sau­lio bu­ria­vi­mo čem­pio­na­te Aust­ra­li­jo­je pel­nė Gin­ ta­rė Scheidt („La­ser Ra­dial“ jach­ tų kla­sė) ir Juo­zas Ber­no­tas (RS:X bur­len­tės).

– Ar skri­si­te tie­siai į var­žy­bų vie­ tą, ar dar kur nors už­truk­si­te? – Olim­pi­nė re­ga­ta pra­si­dės lie­ pos 30-ąją. Įsi­kur­si­me olim­pi­nia­ me kai­me­ly­je, iki star­to dar ga­lė­si­ me pa­si­tre­ni­ruo­ti olim­pi­nio cent­ro van­de­ny­se.

m.bagdonas@diena.lt

– Ro­kai, ko­kios nuo­tai­kos iš­ vyks­ti į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją? – pa­klau­sė­me žai­dy­nių de­biu­tan­to. – Iš­si­gy­džiau nu­ga­ros trau­mą, tad prieš di­džiau­sią šio se­zo­no star­tą en­tu­ziaz­mo – ne­ma­žai. Į Lon­do­ną iš­vyk­siu su mū­sų ko­man­dos ma­sa­ žuo­to­ja As­ta Ivaš­či­nie­ne. Pir­ma­sis Lon­do­ne įsi­kū­rė Juo­zas, o Gin­ta­rė at­vyks iš Ita­li­jos. – Kaip olim­pi­nių žai­dy­nių vie­ tą pa­sieks in­ven­to­rius? – Tre­ne­rių ka­te­riai į Lon­do­ną iš­ ke­lia­vo praė­ju­sį tre­čia­die­nį, o mes lai­vus gau­si­me iš or­ga­ni­za­to­rių.

Są­ly­gos tik­rai bus la­ bai su­dė­tin­gos. Daug stip­rių sro­vių, be to, ang­lai įve­dę di­ de­lius mo­kes­čius ir tre­ni­ruo­tis į savo van­de­nis pra­ktiš­kai nie­ko neį­si­lei­džia. – G.Scheidt yra už­si­mi­nu­si, kad Lon­do­no van­de­nys la­bai ne­pa­ lan­kūs bu­riuo­to­jams. Ar tau te­ ko ten star­tuo­ti? – Taip, esu bu­ria­vęs per­nai. Pri­ta­ riu Gin­ta­rei – są­ly­gos tik­rai bus la­

ra­ci­ja dir­ba tin­ka­ma link­me, džiau­ gia­mės re­ne­san­su. – Kar­tu su ta­vi­mi dėl olim­pi­nio ke­lia­la­pio Vo­kie­ti­jos van­de­ny­ se ko­vo­jo ir dar du mū­sų ša­lies at­sto­vai – Ka­ro­lis Ja­nu­lio­nis ir Mar­tis Pa­jars­kas. Ar jau­ti šių spor­ti­nin­kų kon­ku­ren­ci­ją? – Dar ne. Ka­ro­lis ir Mar­tis – la­bai jau­ni, tad ge­riau­si jų star­tai – atei­ ty­je. Šiuo me­tu jau­čiu ne kon­ku­ren­ ci­ją, bet di­des­nę pa­rei­gą jiems pa­ gel­bė­ti ir pa­dė­ti.

bai su­dė­tin­gos. Daug stip­rių sro­vių, be to, ang­lai įve­dę di­de­lius mo­kes­čius ir tre­ni­ruo­tis į savo van­de­nis pra­ktiš­ kai nie­ko neį­si­lei­džia. Vie­to­vė – neei­ li­nė, tad lau­kia sun­kus iš­ban­dy­mas. – Pri­si­min­ki­me ge­gu­žės star­ tą Bol­ten­ha­ge­ne, kai iš­ko­vo­jai olim­pi­nį bi­lie­tą. Ar jis ta­ve nu­ ste­bi­no? – Į Vo­kie­ti­ją vy­kau ti­kė­da­ma­sis sėk­mės. Lū­kes­čius ga­lė­jo su­jauk­ti tik svei­ka­ta, nes tuo me­tu spor­ta­ vau kęs­da­mas nu­ga­ros skaus­mus, ta­čiau, nors ir su­kan­dęs dan­tis, tiks­lą pa­sie­kiau.

Ar­tū­ro Mo­ro­zo­vo nuo­tr.

– Ar il­gai tru­ko, kol pri­si­jau­ki­ nai bu­ria­vi­mą? – Kai bu­vau ma­žas, vyk­da­vau į Kau­ no jachtk­lu­bą su tė­čiu, ku­ris ten žais­ da­vo te­ni­są. Tė­tis anks­čiau bu­ria­vo ir kar­tą su­ti­ko sa­vo bu­vu­sį tre­ne­rį. Šis pa­siū­lė, kad kol tė­tis žai­džia te­ ni­są, aš ga­lė­čiau šiek tiek pa­bu­riuo­ti. Ma­ne tai su­do­mi­no, o ga­liau­siai šiai spor­to ša­kai silp­ny­bę pa­jau­tė ir vi­si ki­ti šei­mos na­riai (šyp­so­si).

pa­tiems. Vi­sa bu­riuo­to­jų šei­ma tik­ rai vy­lė­se tri­jų vie­tų ir džiu­gu, kad jas pa­vy­ko iš­ko­vo­ti. Jau po Gin­ta­rės iš­ ko­vo­to si­dab­ro me­da­lio Pe­ki­ne ša­lies bu­ria­vi­mo spor­te bu­vo jau­čia­mas la­ bai svei­kin­ti­nas su­ju­di­mas. Tai bu­vo tar­si po­stū­mis į prie­kį vi­siems jau­ niems bu­riuo­to­jams. Džiau­giuo­ si, kad kas­met mū­sų gre­tos gau­sė­ja, bu­ria­vi­mą ren­ka­si vis dau­giau jau­nų spor­ti­nin­kų. Be to, la­bai sėk­min­gai or­ga­ni­zuo­tas pa­sau­lį api­plau­ku­sios jach­tos „Am­ber­sail“ pro­jek­tas. Fe­de­

– Ne kar­tą už­si­mi­nei, kad sa­vo pa­grin­di­nį tiks­lą jau pa­sie­kei – star­tuo­si Lon­do­no olim­pia­do­ je. Ką veik­si po žai­dy­nių? – Apie to­les­nius pla­nus kal­bė­ti dar anks­ti. Kol kas neap­sisp­ren­džiau. Ži­nau: kad ir kas nu­tik­tų, nuo bu­ ria­vi­mo tik­rai ne­nu­tol­siu. Ma­ no atei­ties pla­nuo­se – dar­bas su jau­ni­mu. No­rė­čiau jau­na­jai kar­tai pa­dė­ti pa­žin­ti bu­ria­vi­mą, per­teik­ti šios spor­to ša­kos pa­slap­tis. Pats, ko ge­ro, ir­gi dar pa­bu­riuo­siu.

„„Tiks­las: Lon­do­no olim­pia­do­je

R.Mi­le­vi­čius no­rė­tų pra­si­brau­ti į pa­jė­giau­sių­jų pen­kio­lik­tu­ką. 

– Koks re­zul­ta­tas ta­ve ten­kin­ tų Lon­do­ne? – No­rė­čiau pra­si­brau­ti į 15-uką. Tai bū­tų už­da­vi­nys, ku­rį įvyk­dęs la­bai džiaug­čiau­si. Sva­jo­ju ir apie pir­mą­jį de­šim­tu­ką. – Lie­tu­va pir­mą kar­tą olim­pi­ nė­se žai­dy­nė­se tu­rės net tris bu­riuo­to­jus. Ar tai reiš­kia, kad mū­sų ša­ly­je šiai spor­to ša­kai – auk­so am­žius? – Daug kam trys olim­pi­niai ke­lia­la­ piai yra ne­ti­kė­ti, ta­čiau tik ne mums


11

penktADIENIS, liepos 20, 2012

sportas

„„Sprog­me­nys: Lie­tu­vos an­ti­do­pin­go agen­tū­ros va­do­vė I.Lu­ko­šiū­tė-Sta­ni­kū­nie­nė (nuotr. kai­rė­je) ­ti­kė­josi, kad skan­da­las su A.Didž­ba­liu ­bus pa­sku­ti­nis, tačiau do­pin­go me­džio­to­jams

įkliu­vo ir R.Le­lei­vy­tė (nuotr. dešinėje). 

To­mo Luk­šio (BFL), Vy­tau­to Pet­ri­ko, AFP nuo­tr.

Ant­ro­ji bom­ba – su erit­ro­poe­ti­no už­tai­su Ga­li­mas do­pin­go var­to­ji­mas – to­kį ar­ gu­men­tą pa­tei­ku­si Tarp­tau­ti­nė dvi­ra­čių spor­to są­jun­ga (UCI) su­spen­da­vo Lie­tu­ vos olim­pie­tės Ra­sos Le­lei­vy­tės veik­lą. Man­tas Stan­ke­vi­čius m.stankevicius@diena.lt

Kont­ro­lie­riai ap­ti­ko EPO

R.Le­lei­vy­tę, at­sto­vau­jan­čią Ita­li­jos ko­man­dai „Vaia­no Tep­so“, tarp­ tau­ti­nės do­pin­go kont­ro­lės spe­cia­ lis­tai pa­tik­ri­no bir­že­lio 12-ąją. Mė­gi­nį iš­ty­rus Kel­no (Vo­kie­ti­ ja) la­bo­ra­to­ri­jo­je, ki­lo įta­ri­mų, kad lie­tu­vė ga­lė­jo var­to­ti erit­ro­poe­ti­ną (EPO) – hor­mo­ni­nį pre­pa­ra­tą, ku­ ris ak­ty­vi­na erit­ro­ci­tų ga­my­bą. Tris­kart mū­sų ša­lies čem­pio­ nė R.Le­lei­vy­tė su­spen­duo­ta iki at­ ski­ro Lie­tu­vos dvi­ra­čių fe­de­ra­ci­jos (LDF) spren­di­mo. Lon­do­no olim­ pi­nė­se žai­dy­nė­se ši spor­ti­nin­kė tu­ rė­jo da­ly­vau­ti plen­to gru­pi­nė­se ir at­ski­ro star­to lenk­ty­nė­se. Praė­j u­s ią sa­vai­t ę iš Lie­t u­ vos olim­pi­nės rink­ti­nės bu­vo eli­ mi­nuo­tas sun­kiaat­le­tis Au­ri­mas Didž­ba­lis – jam taip pat pa­reikš­ti įta­ri­mai var­to­jus drau­džia­mus pre­ pa­ra­tus. Prog­no­zės ne­pa­sit­vir­ti­no

Dar ne­n u­r i­m us aist­roms dėl A.Didž­ba­lio, ša­lies biu­dže­to iš­

lai­ko­mos ir, be ki­ta ko, pre­ven­ci­ ją dek­la­ruo­jan­čios Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to (KKSD) vie­šo­sios įstai­gos „An­ti­do­pin­go agen­tū­ra“ di­rek­to­rė Ie­va Lu­ko­šiū­ tė-Sta­ni­kū­nie­nė ži­niask­lai­dai pro­ gno­za­vo, esą „Lie­tu­vos olim­pi­nė­je rink­ti­nė­je dau­giau do­pin­go skan­ da­lų bom­bų ne­tu­rė­tų sprog­ti“. Anot di­rek­to­rės, trū­ko tik ke­lių krep­ši­nin­kų tes­tų, bet ji ti­ki, kad „krep­ši­nin­kai yra at­sa­kin­gi žmo­ nės ir ne­var­to­ja jo­kių drau­džia­mų me­di­ka­men­tų. Vi­si ki­ti olim­pi­nės rink­ti­nės tes­tai bu­vo nei­gia­mi“, – tvir­ti­no I.Lu­ko­šiū­tė-Sta­ni­kū­nie­nė. „UCI pra­ne­ši­mą apie ras­tą ga­li­ mą drau­džia­mą pre­pa­ra­tą pa­skel­ bė tik lie­pos 18-ąją. Aiš­kiai pa­sa­ ky­ta, kad spor­ti­nin­kė tu­ri at­vyk­ti dėl ant­ro­jo mė­gi­nio. Tik po to bus pa­tvir­tin­ta, ar Ra­sa var­to­jo do­pin­ gą. Ži­nau, kad vi­si lau­kia skan­da­ lo, bet kol kas jo nė­ra. Pa­lau­ki­me. Mes la­bai grei­tai su­tvar­ky­tu­me vi­ sus for­ma­lu­mus, ta­čiau bet ko­kiu at­ve­ju iki olim­pi­nių žai­dy­nių ne­ bes­pė­tu­me“, – tei­gė Lie­tu­vos dvi­ ra­čių spor­to fe­de­ra­ci­jos (LDSF) pre­zi­den­tas Ro­mual­das Ba­ku­tis.

Ra­do pa­mai­ną

„Pir­miau­sia, ne­ga­li­me sa­ky­ti, kad mū­sų rink­ti­nė by­ra, nes Lie­tu­va olim­pia­dos dvi­ra­čių plen­to var­žy­ bo­se tu­ri ne var­di­nę vie­tą, bet ati­ tin­ka­mą kvo­tą“, – pa­brė­žė LDF va­do­vas. R.Le­lei­vy­tę, ti­kė­ti­na, pa­keis In­ ga Čil­vi­nai­tė. „Taip bu­vo nu­spręs­ta mū­sų fe­ de­ra­ci­jos vyk­do­ma­ja­me ko­mi­te­ te. Tu­rė­jo­me ke­tu­rias kan­di­da­ tū­ras, ant­ro­ji bu­vo bū­tent In­ga. Į ži­nią apie Ra­są su­rea­ga­vau nei­gia­ mai, ta­čiau tu­rė­ki­me gal­vo­je, kad daug mū­sų dvi­ra­ti­nin­kų at­sto­vau­ ja už­sie­nio klu­bams, kur, ma­tyt,

ga­lio­ja sa­vos tai­syk­lės. Gy­ve­ni­mas yra gy­ve­ni­mas. Ki­ta ver­tus, ne­ga­ li­me smerk­ti Ra­sos, kol ne­paaiš­ kė­jo vi­sos ap­lin­ky­bės – juk at­lik­ ta tik pu­sė pro­ce­dū­ros“, – kal­bė­jo R.Ba­ku­tis. „In­for­ma­ci­ją tu­ri­me to­kią pat, ko­kia šiuo me­tu sklan­do ži­niask­ lai­do­je. Spor­ti­nin­kė tu­ri tei­sę į B mė­gi­nį. Jei­gu ji pa­pra­šys jį at­lik­ti, to­kia tei­sė bus su­teik­ta. Dvi­ra­ti­ nin­kės or­ga­niz­me ap­tik­ta me­džia­ ga spor­ti­nin­kui su­tei­kia dau­giau iš­tver­mės, pa­ge­ri­na de­guo­nies cir­ ku­lia­ci­ją or­ga­niz­me. Dėl „šva­rių“ Lie­tu­vos spor­ti­nin­kų po at­ve­jo su A.Didž­ba­liu nie­ko ne­pri­siš­ne­kė­

jau, nes su Pa­sau­li­ne an­ti­do­pin­ go agen­tū­ra te­beat­lie­ka­me do­pin­ go kont­ro­lę. At­sa­ky­mus gau­na­me per de­šimt die­nų, kai ku­rie ty­ri­ mai už­trun­ka kur kas il­giau. Teig­ti, kad yra vie­naip ar ki­taip, ne­no­ri­ me. Kar­tais juk bū­na, kad da­lį žo­ džių ki­ti mėgs­ta in­terp­re­tuo­ti kuo gra­žiau“, – va­kar sa­kė I.Lu­ko­šiū­ tė-Sta­ni­kū­nie­nė. 2012 m. Lie­tu­vos dvi­ra­čių plen­ to čem­pio­na­to gru­pi­nių lenk­ty­nių nu­ga­lė­to­ja I.Čil­vi­nai­tė at­sto­vau­ja ki­tai Ita­li­jos ko­man­dai – „Dia­do­ ra-Pas­ta Za­ra“, ku­rio­je spor­to di­ rek­to­re dir­ba le­gen­di­nė Lie­tu­vos dvi­ra­ti­nin­kė Dia­na Ži­liū­tė.

Įk­liu­vo ne vien lie­tu­viai Lie­tu­vos spor­to bend­ruo­me­nę po Au­ri­mo Didž­ba­lio ir Ra­sos Le­lei­ vy­tės do­pin­go skan­da­lų šiek tiek ga­li pa­guos­ti tik tai, kad prieš Lon­ do­no olim­pia­dą pa­žei­di­mų neiš­ ven­gė ir ki­tų ša­lių at­le­tai.

Vie­ną iš di­džiau­sių smū­gių pa­ ty­rė Ru­si­jos olim­pi­nė rink­ti­nė. Pa­gal bio­lo­gi­nio pa­so duo­me­nis dve­jiems me­tams disk­va­li­fik ­ uo­ tos leng­vaat­le­tės Nai­li­ja Ju­la­ma­ no­va, Svet­la­na Kliu­ka ir Eu­ge­ni­ja Zi­nu­ro­va. Ty­ri­mai pa­tvir­ti­no: bė­ gi­kės var­to­jo drau­džia­mus pre­pa­ ra­tus. Ma­ra­to­no bė­gi­kė N.Ju­la­ma­no­ va pra­ra­do ir 2010-ųjų Eu­ro­pos čem­pio­na­to auk­so me­da­lį, ku­rį

bu­vo pe­rė­mu­si iš Ži­vi­lės Bal­čiū­ nai­tės, šiek tiek anks­čiau disk­va­ li­fi­kuo­tos dėl do­pin­go. Ru­si­jos olim­pie­čių at­ve­jis – tik ant­ra­sis per vi­są leng­vo­sios at­le­ ti­kos is­to­ri­ją, kai spor­ti­nin­kės bu­ vo nu­baus­tos re­mian­tis bio­loginio pa­so duo­me­ni­mis. Lon­do­no olim­pia­do­je taip pat ne­star­tuos JAV bė­gi­kė Deb­bie Dunn – ji su­čiup­ta var­to­ju­si sin­ te­ti­nį tes­tos­te­ro­ną. Bul­ga­ri­jos leng­vaat­le­tės Inos Jef­ti­mo­vos or­ ga­niz­me ap­tik­ta au­gi­mo hor­mo­ no (HGH), o Len­ki­jos ru­tu­lio stū­ mi­kas Da­mia­nas Ku­sia­kas ra­ga­vo sta­no­zo­lo­lo. Uz­bekis­ta­no olim­pie­tis, 2008ųjų Pe­ki­no žai­dy­nių dziu­do im­ty­

nių vi­ce­čem­pio­nas Ab­du­la Tang­ ri­je­vas dve­jus me­tus pail­sės nuo spor­to, nes rū­kė ma­ri­hua­ną. Ki­ni­jos plau­ki­kė, 2009-ųjų pa­ sau­lio čem­pio­nė Li Zhe­si, kaip ir R.Le­lei­vy­tė, var­to­jo EPO – tai pa­tvir­ti­no A ir B mė­gi­nių ty­ri­ mai. Bra­zi­li­jos olim­pi­nės plau­ki­ mo rink­ti­nės na­rį Glau­be­rį Sil­vą įklam­pi­no sin­te­ti­nis tes­tos­te­ro­ nas, jo ko­man­dos drau­gę Fla­vi­ ją De­la­ro­li – tua­mi­no­hep­ta­nas, o Pa­me­lą Alen­kar – fu­ro­se­mi­das. Pa­sau­li­nės an­ti­do­pin­go agen­ tū­ros (WA­DA) va­do­vai pa­tvir­ti­ no, kad do­pin­go tes­tai bus at­lik­ ti vi­siems Lon­do­no olim­pia­dos ir pa­ro­lim­pia­dos pri­zi­nin­kams. Pa­ren­gė Ro­mas Po­de­rys

Ket­virt­fi­na­lis – su grai­kais Lie­tu­vos jau­ni­mo (iki 20 me­tų) vai­ ki­nų krep­ši­nio rink­ti­nė tęs ko­vą dėl Eu­ro­pos čem­pio­na­to me­da­lių.

Le­mia­mo­je ant­ro­jo eta­po F gru­pės dvi­ko­vo­je tre­ne­rio Ka­zio Maks­vy­ čio auk­lė­ti­niai 76:45 su­triuš­ki­no Tur­ki­jos ko­man­dą ir įšo­ko į be­nu­ va­žiuo­jan­tį ket­virt­fi­na­lio trau­ki­nį. Lie­tu­viams ran­ką iš­tie­sė ir slo­ vė­nai, 70:63 įvei­kę Is­pa­ni­jos eki­ pą. Jei per­ga­lę bū­tų šven­tę is­pa­ nai, mū­siš­kiai bū­tų nu­kri­tę į 6-ąją F gru­pės vie­tą ir rung­ty­nia­vę tik dėl 9–12 vie­tų. „Tai bu­vo pa­sku­ti­nis šiau­das, už ku­rio ga­lė­jo­me ka­bin­tis. Tą ir pa­ da­rė­me. Džiau­giuo­si, kad ge­rai pa­tai­kė­me tri­taš­kius ir mū­sų žai­ di­mas pa­si­kei­tė. Žai­dė­me pla­čiau ir ag­re­sy­viau“, – po per­ga­lės prieš tur­kus sa­kė K.Maks­vy­tis.

Mū­sų krep­ši­nin­kai šian­dien ket­ virt­fi­na­ly­je su­si­tiks su Grai­ki­jos rink­ ti­ne. Jei lie­tu­viams pa­vyk­tų įveik­ti šį

E gru­pė Komanda

bar­je­rą, pus­fi­na­ly­je jų lauk­tų Ser­bi­ jos ar­ba Lat­vi­jos ko­man­dos. VD inf.

F gru­pė Perg.

Pral.

Taškų sant.

Komanda

5 3 2 2 2 1

0 2 3 3 3 4

391:295 337:329 362:383 330:320 329:378 357:401

1. Slo­vė­ni­ja 2. Lie­tu­va 3. Is­pa­ni­ja 4. Lat­vi­ja 5. Tur­ki­ja 6. Ita­li­ja

1. Ser­bi­ja 2. Vo­kie­ti­ja 3. Grai­ki­ja 4. Pran­cū­zi­ja 5. Ru­si­ja 6. Uk­rai­na

Perg.

Pral.

Taškų sant.

5 2 2 2 2 2

0 3 3 3 3 3

379:345 396:359 342:341 346:350 335:356 381:428

Ket­virt­fi­na­lis

Re­zul­ta­tas

„„Serbija–Latvija

Lietuva–Turkija 76:45 (22:14, 24:9, 14:5, 16:17). E.Ula­no­vas 14 taš­k ų (6 at­ko­vo­t i ka­muo­l iai), R.Gied­rai­t is 12 (3/4 tri­taš­k ių), V.Či­ž aus­kas 10/ S.Geyi­kas 12.

„„Vokietija–Ispanija „„Graikija–Lietuva „„Prancūzija–Slovėnija

„„Blyks­te­lė­jo: per ma­čą su tur­kais V.Či­žaus­kas at­li­ko 5 re­zul­ta­ty­vius

per­da­vi­mus ir pa­tai­kė abu tri­taš­kius.

fi­baeu­ro­pe.com nuo­tr.


12

penktADIENIS, liepos 20, 2012

pasaulis

48 tonos

sidabro iškeltos iš britų prekybinio laivo, 1941 m. nuskendusio prie Airijos krantų.

Pas­kel­bė ­ gra­fi­ką

Pa­si­kė­si­ni­mai į ­ dva­si­nius va­do­vus

Bal­ta­ru­si­jos ato­mi­nės elekt­ri­nės pir­mo­ jo blo­ko fi­zi­nis pa­lei­di­mas nu­ma­ty­tas 2018 m. ba­lan­dį, ener­ge­ti­nis pa­lei­di­mas – tų pa­čių me­tų bir­že­lį. Tai va­kar pra­ne­šė elekt­ri­nės sta­ty­bos ge­ne­ra­li­nės ran­go­vės bend­ro­vės NIAEP at­sto­vas Ju­ri­jus Pus­to­ vo­jus per pa­si­ta­ri­mą su sta­ty­bos ir mon­ta­ vi­mo or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais Mask­vo­je. Ant­ ra­sis blo­kas tu­rė­tų bū­ti pa­leis­tas per 18 mė­ne­sių po to, kai pra­dės veik­ti pir­ma­sis.

Vi­sa Ka­za­nės po­li­ci­ja ieš­ko nu­si­kal­tė­ lių, ku­rie va­kar ry­te su­sprog­di­no To­to­ri­jos muf­ti­jaus Il­du­so Fai­zo­vo vai­ruo­ja­mą au­ to­mo­bi­lį ir laip­ti­nė­je su­šau­dė Mu­sul­mo­nų dva­si­nės val­dy­bos mo­ky­mo sky­riaus vir­ ši­nin­ką Va­liu­lą Ja­ku­po­vą. Šis mi­rė pa­ke­liui į li­go­ni­nę, o muf­ti­jus, spro­gi­mo ban­gos iš­ mes­tas iš au­to­mo­bi­lio, iš­gy­ve­no. Pa­rei­gū­ nai įta­ria, kad iš­puo­lius su­ren­gė ra­di­ka­lieji is­la­mis­tai.

Teroristas nu­sta­ty­tas, už­sa­ko­vas – nu­ma­no­mas Bul­ga­ri­jos pa­rei­gū­nai pa­skel­bė sprog­din­to­jo mir­ti­nin­ko, ku­rio iš­ puo­lis Bur­ga­so oro uos­te pa­rei­ka­la­vo še­šių žmo­nių gy­vy­bės, nuo­trau­ką. Iz­rae­lis, kaip vi­sa­da, kal­ti­na Ira­ną. Ne­pat­rau­kian­tis dė­me­sio

Bul­ga­ri­jos vy­riau­sy­bė va­kar pa­ skel­bė vaiz­do me­džia­gą, ku­rio­ je ma­ty­ti vy­ras, kaip įta­ria­ma, su­ sprog­di­nęs bom­bą prie iz­rae­lie­čių tu­ris­tų au­to­bu­so. Be to, pa­rei­gū­ nai pra­ne­šė, kad tu­ri jo pirš­tų at­ spau­dus. „Tai žmo­gus, vi­siš­kai ne­pat­rau­kian­tis dau­giau dė­me­sio nei bet ku­ris ki­tas tu­ris­tas. Tam vy­rui maž­daug 36 me­tai. Tu­ri­me jo pirš­ tų at­spau­dus“, – spau­dos kon­fe­ ren­ci­jo­je sa­kė vi­daus rei­ka­lų mi­ nist­ras Cve­ta­nas Cve­ta­no­vas. Jis pri­dū­rė, kad pa­rei­gū­nai su­ge­bė­jo paim­ti DNR pa­vyz­džius nuo sprog­ din­to­jo pirš­tų ir da­bar tik­ri­na­mos duo­me­nų ba­zės, ti­kin­tis nu­sta­ty­ ti jo ta­pa­ty­bę. Mi­nė­to­je vaiz­do me­džia­go­je ma­ ty­ti bal­ta­sis su la­bai il­gais plau­ kais, ku­rie ga­li bū­ti ir pe­ru­kas. Vy­ ras vaikš­to po Bur­ga­so oro uos­tą, kur bu­vo įvyk­dy­tas iš­puo­lis, vil­ ki mė­ly­nus tri­ko­ta­ži­nius marš­ki­ nė­lius, šor­tus, avi bal­tus sport­ba­ čius, už­si­dė­jęs beis­bo­lo ke­pu­rai­tę bei aki­nius. Ma­ty­ti, kad jis ant nu­ga­ros ne­ ša­si tam­sią iš­si­pū­tu­sią kup­ri­nę, o prie­ky­je – ne­šio­ja­mo­jo kom­piu­

te­rio krep­šį. Vaiz­do me­džia­gą pa­ skel­bė te­le­vi­zi­jos sto­tys, pa­rei­gū­nai pra­šo vi­suo­me­nės pa­gal­bos. Pa­ni­ka, dū­mai, la­vo­nai

Tre­čia­die­nį Bur­ga­so oro uos­te spro­gi­mas prie au­to­bu­so nu­griau­ dė­jo ta­da, kai į jį li­po ir sa­vo ba­ga­žą kro­vė maž­daug 50 iz­rae­lie­čių tu­ ris­tų, ką tik at­skri­du­sių iš Tel Avi­ vo. Per spro­gi­mą žu­vo pen­ki tu­ ris­tai, vai­ruo­to­jas bul­ga­ras ir pa­ts mir­ti­nin­kas. Iz­rae­lio ži­niask­lai­da pra­ne­šė, kad dau­ge­lis at­skri­du­sių tu­ris­tų bu­vo iz­rae­lie­čių abi­tu­rien­tai, ku­ rie grei­tai tu­rėjo bū­ti pa­šauk­ti į ar­ mi­ją. Liu­di­nin­kai pa­sa­ko­jo, kaip pa­ ni­kos apim­ti ke­lei­viai šo­ki­nė­jo pro au­to­bu­so lan­gus, o ant že­mės gu­ lė­jo la­vo­nai spro­gi­mo ban­gos nu­ plėš­tais dra­bu­žiais. Ai­dė­jo grei­to­ sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lių si­re­nos, į dan­gų virš oro uos­to, kur įvyk­dy­ tas iš­puo­lis, ki­lo juo­di dū­mai. „Bu­vau au­to­bu­se, mes ką tik bu­ vo­me at­si­sė­dę, kai po ke­lių se­kun­ džių iš­gir­do­me tik­rai gar­sų spro­ gi­mą, – Iz­rae­lio ar­mi­jos ra­di­jui pa­sa­ko­jo tu­ris­tas Ga­las Mal­ka. – Vi­sas au­to­bu­sas už­si­lieps­no­jo.“

Per iš­puo­lį 34 tu­ris­tai bu­vo su­ žeis­ti, jie spe­cia­liai at­siųs­tu lėk­tu­ vu nu­skrai­din­ti at­gal į Iz­rae­lį. Į tė­ vy­nę bus par­skrai­din­ti ir žu­vu­sių iz­rae­lie­čių pa­lai­kai. Ira­no kerš­tas?

Tai kru­vi­niau­sias iš­puo­lis prieš iz­ rae­lie­čius už­sie­ny­je nuo 2004 m. Iz­rae­lio prem­je­ras Ben­ja­mi­nas Ne­ta­nya­hu dėl spro­gi­mo tuo­jau pat ap­kal­ti­no ne­su­tai­ko­mą prie­ši­ nin­ką Ira­ną. Ki­ti pa­rei­gū­nai baks­ no­jo į „Hez­bol­lah“, Ira­no re­mia­mą šii­tų ko­vo­to­jų gru­puo­tę, vei­kian­čią Li­ba­ne. „Iz­rae­lis griež­tai rea­guos į Ira­no te­ro­rą, – sa­kė B.Ne­ta­nya­hu. – Pas­ ta­ruo­sius ke­lis mė­ne­sius ma­tė­me Ira­no ban­dy­mus pa­kenk­ti iz­rae­lie­ čiams Tai­lan­de, In­di­jo­je, Gru­zi­jo­je, Ke­ni­jo­je, Kip­re ir ki­to­se vie­to­se.“ Iš­puo­lį Bur­ga­se, ku­ris bu­vo įvyk­ dy­tas per 18-ąsias ata­kos prieš žy­ dų bend­ruo­me­nės cent­rą Ar­gen­ ti­no­je me­ti­nes, griež­tai pa­smer­kė Jung­ti­nės Vals­ti­jos, Pran­cū­zi­ja ir Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, taip pat – Bul­ga­ ri­jos mu­sul­mo­nų ly­de­riai. Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Aud­ro­ nius Ažu­ba­lis ko­le­gai iš Iz­rae­lio iš­ siun­tė užuo­jau­tos laiš­ką.

„„Įta­ria­ma­sis: pa­skelb­to­je vaiz­do me­džia­go­je ma­ty­ti bal­ta­sis su la­bai il­

gais plau­kais, vaikš­tan­tis po Bur­ga­so oro uos­tą. 

Iz­rae­lis taip pat lai­kė Ira­ną at­ sa­kin­gu už mi­nė­tą 1994 m. iš­puo­ lį Ar­gen­ti­no­je, ku­ris pa­rei­ka­la­vo 85 žmo­nių gy­vy­bės. Te­he­ra­nas šiuos kal­ti­ni­mus nei­gė ir kal­ti­no Iz­rae­ lį dėl bran­duo­li­nių tech­no­lo­gi­jų moks­li­nin­kų bei aukš­to ran­go ka­ riš­kių nu­žu­dy­mo pa­sta­rai­siais me­ tais. Pa­vo­jų jau bū­ta

Iz­rae­lis ir Bul­ga­ri­ja, ku­rios 13 pro­c. gy­ven­to­jų su­da­ro mu­sul­mo­nai, pa­ lai­ko ge­rus san­ty­kius, o Juo­do­sios jū­ros pa­kran­tė ta­po po­pu­lia­ria iz­

„Reu­ters“ nuo­tr.

rae­lie­čių ato­sto­gų vie­ta. 2011 m. į ES ne­se­niai įsto­ju­sio­je Bul­ga­ri­jo­je ap­si­lan­kė 140 tūkst. iz­rae­lie­čių. Sau­sį Iz­rae­lio vi­suo­me­ni­nė te­ le­vi­zi­ja pra­ne­šė, kad ne­tur­tin­gos Bul­ga­ri­jos val­džia už­kir­to ke­lią iš­ puo­liui – su­ra­do bom­bą au­to­bu­ se, ku­ris bu­vo už­sa­ky­tas iz­rae­lie­ čių tu­ris­tams į sli­di­nė­ji­mo ku­ror­tą nu­vež­ti. Po to, kai bu­vo ras­ta bom­ba, ke­ liuo­se sli­di­nė­ji­mo ku­ror­tuo­se, ku­ riuos yra pa­mė­gę iz­rae­lie­čiai, pra­ dė­jo bu­dė­ti bul­ga­rų ka­riai. BNS, BBC inf.

Įtam­pa au­ga jau 30 me­tų Iz­rae­lis ir Ira­nas jau tris de­šimt­ me­čius nuo­lat svai­do­si abi­pu­siais kal­ti­ni­mais dėl iš­puo­lių prieš sa­ vo pi­lie­čius.

„„Tai­ki­nys: Iz­rae­lio ži­niask­lai­da pra­ne­šė, kad dau­ge­lis į Bulgariją at­skri­

du­sių tu­ris­tų bu­vo iz­rae­lie­čių abi­tu­rien­tai, ku­rie grei­tai tu­rėjo bū­ti pa­ šauk­ti į ar­mi­ją.

Kai Te­he­ra­ne bu­vo nu­žu­dy­ti bran­ duo­li­nės fi­zi­kos moks­li­nin­kai, Ira­nas ap­kal­ti­no Iz­rae­lį. Kai už­ puo­li­kai šie­met ata­ka­vo Iz­rae­lio dip­lo­ma­tus, Tel Avi­vas ap­kal­ti­no Te­he­ra­ną. Šių me­tų ge­gu­žę Ira­no vals­ty­bi­ nė te­le­vi­zi­ja „Press TV“ pra­ne­šė, kad tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nai pa­ko­ rė vy­rą, ap­kal­tin­tą vie­no bran­ duo­li­nės fi­zi­kos moks­li­nin­ko nu­ žu­dy­mu. Ma­ji­das Ja­ma­li Fas­hi bu­vo nu­ teis­tas už šni­pi­nė­ji­mą ir Ira­no uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Mas­ sou­do Ali Mo­ham­ma­di žmog­žu­ dys­tę 2010 m. sau­sį. Pro­ku­ro­rai tei­gė, kad jis dir­bo Iz­rae­lio žval­ gy­bai „Mos­sad“ ir už žmog­žu­dys­ tę ga­vo 120 tūkst. do­le­rių.

Iz­rae­lis, kaip įpras­ta, to­kių pa­ reiš­ki­mų ne­ko­men­ta­vo. Šie­met sau­sį Ira­nas nu­siun­tė laiš­ką Jung­ti­nių Tau­tų ge­ne­ra­li­ niam sek­re­to­riui. Ja­me tvir­ti­no, kad bran­duo­li­nės fi­zi­kos moks­li­ nin­kų žmog­žu­dys­tės yra te­ro­ris­tų iš­puo­liai ir tu­ri vie­no­dą brai­žą. „Yra aki­vaiz­džių įro­dy­mų, kad su šio­mis žmog­žu­dys­tė­mis su­si­ ju­sios už­sie­nio ša­lys“, – tei­gia­ ma laiš­ke. Ba­lan­dį Ira­nas pra­ne­šė išar­ dęs Iz­rae­lio te­ro­riz­mo ir sa­bo­ta­žo tink­lą, ku­ris pla­na­vo ata­kas ša­lies vi­du­je. Vals­ty­bi­nė te­le­vi­zi­ja tuo­ met skel­bė, kad vyk­dant areš­tus kon­fis­kuo­ta gink­lų ir sprog­me­nų. „Sun­kios mė­ne­sius tru­ku­sios Ira­no žval­gy­bos pa­stan­gos lei­do nu­sta­ty­ti blo­guo­sius ir išaiš­kin­ ti Sio­nis­tų re­gio­ni­nį ko­man­di­nį cent­rą, ras­ti bei iden­ti­fi­kuo­ti ko­ man­di­nio cent­ro ak­ty­vius agen­ tus“, – pra­ne­ši­me tei­gė Ira­no žval­

gy­bos mi­nis­te­ri­ja. Iz­rae­lis tuo­met at­kir­to, kad Ira­nas kas ke­le­tą mė­ ne­sių sklei­džia de­zin­for­ma­ci­ją. Iz­rae­lio ir Ira­no san­ty­kiai pra­ dė­jo šly­ti po 1979 m., kai Ira­ne įvy­ko Is­la­mo re­vo­liu­ci­ja. 2005 m. iš­rink­tas pre­zi­den­tas Mah­mou­das Ah­ma­di­ne­ja­das pra­dė­jo reikš­ti griež­tą an­tiiz­rae­lie­tiš­ką ir an­ti­va­ ka­rie­tiš­ką re­to­ri­ką. Kai Te­he­ra­nas pra­dė­jo plė­to­ti bran­duo­li­nę pro­ gra­mą, ki­lo gink­luo­to konf­lik­to pa­vo­jus. Iz­rae­lis, kaip įta­ria­ma, jau tu­ rin­tis bran­duo­li­nį gink­lą ir su­ pran­tan­tis Te­he­ra­no prie­šiš­ku­mą, už­si­mi­nė ga­lįs ata­kuo­ti Ira­ną, kad ne­leis­tų jam pa­ga­min­ti bran­duo­ li­nio gink­lo. „Vi­sas pa­sau­lis su­pran­ta, jog pri­va­lo­me pa­da­ry­ti vis­ką, ką ga­ li­me, kad ne­leis­tu­me Ira­nui kel­ti pa­vo­jaus ki­tiems“, – sa­kė Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas. CNN inf.


13

penktADIENIS, liepos 20, 2012

menas ir pramogos

Po 4 metų tylos – debiutas Lietuvoje Jau šian­dien pra­si­dė­sian­čio fes­ti­va­lio „Tams­ta mu­zi­ka“ šių­ me­tė žvaigž­dė – at­li­kė­jas Sam Spar­ro – ban­do pra­lauž­ti to­le­ ran­ci­jos le­dus Lie­tu­vo­je: gė­jams jis lin­ki gerb­ti sa­ve ir ne­pra­ ras­ti oru­mo. Do­vy­das Kiau­lei­kis d.kiauleikis@diena.lt

Už­siau­gi­nęs ūsus (barz­da, kaip pa­ts sa­ko, neau­ga) į mu­zi­kos pa­sau­lį aust­ ra­las Sam Spar­ro su­grį­žo vi­sai ne­se­ niai. Tai tas pa­ts at­li­kė­jas, ku­ris prieš ket­ve­rius me­tus vi­sus ve­dė iš pro­to sa­vo dai­na „Black&Gold“, o pa­skui din­go. Din­go, nes kau­pė­si nau­jam al­bu­mui ir ke­lio­nei į Lie­tu­vą. Na, čia gal per skam­biai pa­sa­ky­ta, bet fak­ tas lie­ka fak­tas – jau šį sa­vait­ga­lį jam pa­ti­kė­tos fes­ti­va­lio „Tams­ta mu­zi­ ka“ pa­grin­di­nės gru­pės „pa­rei­gos“. Po ket­ve­rių me­tų per­trau­kos iš­lei­dęs nau­ją al­bu­mą „Re­turn To Pa­ra­di­se“ su fan­ko ir sou­lo ele­men­tais jis vėl – lau­kia­mas sve­čias įvai­rio­se pa­sau­lio sce­no­se. Tad la­bai džiau­gia­mės, kad jis ra­do lai­ko ir at­sa­kė į ke­lis „Vil­ niaus die­nos“ klau­si­mus ne tik apie mu­zi­ką.

„„Iššūkis: australų atlikėjas S.Sparro tolerancijos sklaidai Lietuvoje ra-

gina nenaudoti pykčio bei išlaikyti orumą. 

Organizatorių nuotr.

– Pa­me­na­me ta­ve prieš ket­ve­ rius me­tus – ryš­kūs marš­ki­nė­ liai, plas­ti­ki­niai aki­niai. Da­bar lai­žai­si plau­kus ir sce­no­je dė­vi kos­tiu­mus. Ką reiš­kia šie pa­si­ kei­ti­mai? – Tie­siog su­bren­dau kaip žmo­gus. Pa­si­kei­tė ma­no sko­nis, ma­no pa­sau­ lio su­pra­ti­mas, la­biau su­vo­kiu sa­ve. Tai at­si­spin­di ir ma­no mu­zi­ko­je.

–Tarp dvie­jų al­bu­mų – ket­ve­rių me­tų per­trau­ka. Kaip iš­lik­ti ak­ tua­liam nuo­lat be­si­kei­čian­čio­je mu­zi­kos rin­ko­je? – Iš­ties daug kas pa­si­kei­tė ir daž­nai pa­ts ne­spė­ju su­si­gau­dy­ti, o tuo la­ biau ne­ži­nau, ką reiš­kia iš­lik­ti ak­ tua­liam. Ma­nau, kad yra aki­vaiz­ dūs sko­nio skir­tu­mai tarp ma­sių ir tų, ku­rie ver­ti­na tik­rą mu­zi­ką. Tai, kad ne­si­sten­gi įtik­ti ma­sėms, tar­si ir yra tik­ra­sis bu­vi­mas ak­tua­liam.

skaus­mą. Kaip jau­tie­si dai­nuo­ da­mas to­kias dai­nas? – Da­li­ji­ma­sis as­me­niš­ka pa­tir­ti­mi – tai da­lis bu­vi­mo me­ni­nin­ku. Nors tu­riu pri­pa­žin­ti, kad kar­tais keis­ta dai­nuo­ti apie iš­gy­ven­tus ir jau pri­ mirš­tus jaus­mus. Vis dėl­to tas su­ grį­ži­mas ke­lias aki­mir­kas į praei­tį kiek­vie­nam at­li­kė­jui pri­de­da nuo­ šir­du­mo.

– Ką ži­nai apie Lie­tu­vą? – Čia yra ypač se­nų kai­mų, gy­vos liau­diš­kos tra­di­ci­jos. Be to, jūs esa­ te iš­pro­tė­ję dėl krep­ši­nio.

– Ne­bi­jai sa­vęs pri­sta­ty­ti kaip gė­jų bend­ruo­me­nės at­sto­vą, ra­gi­ni žmo­nes nu­sto­ti vai­ky­ tis kli­šių, var­to­ti api­bend­ri­ nan­čius šū­kius ir su­vok­ti, kad kiek­vie­nas ho­mo­sek­sua­las – tie­siog pa­pras­tas žmo­gus. Vis­ gi dau­ge­ly­je Ry­tų Eu­ro­pos ša­lių gė­jai te­be­ko­vo­ja dėl sa­vo tei­ sių, ku­rios Va­ka­ruo­se jau se­ no­kai įtvir­tin­tos. Ką pa­tar­tum da­ry­ti, kad si­tua­ci­ja pa­si­keis­ tų ir čia? – Svar­biau­sia yra gerb­ti sa­ve ir ne­ pra­ras­ti oru­mo. Gė­jai tu­rė­tų ro­dy­ ti pa­vyz­dį ir pa­tys ženg­ti to­le­ran­ci­ jos ke­liu, nes pyk­tis ir kar­tė­lis – ne at­sa­ky­mas.

– Ta­vo dai­nos la­bai as­me­niš­kos. Pa­vyz­džiui, „I Wish I Never Met You“ su­kū­rei po skau­daus iš­si­sky­ri­mo ir taip iš­lie­jai sa­vo

KAS? Sam Spar­ro kon­cer­tas. KUR? Va­rė­no­je, fes­ti­va­lio „Tams­ta Mu­zi­ka“ pa­grin­di­nė­je sce­no­je. KA­DA? Ry­toj 23 val.

– Lie­tu­va dar vi­sai ne­se­niai bu­ vo mu­zi­kos pa­sau­lio už­ka­bo­ris, o vien šiais me­tais mus ap­lan­ kys bū­rys pa­sau­li­nių žvaigž­ džių. Ko­dėl nu­spren­dei čia pa­ si­ro­dy­ti? – Vie­nas ma­no dar­bo pra­na­šu­mų – ga­li­my­bė ap­lan­ky­ti vie­tas, ku­ rio­se nie­ka­da ne­bu­vau, to­dėl la­ bai džiau­giuo­si ga­lė­da­mas čia ap­ si­lan­ky­ti.

At­si­svei­ki­na iš­kel­ta gal­va Apie kar­je­ros pa­bai­gą pa­skel­bęs ope­ros so­lis­tas Vir­gi­li­jus No­rei­ka sa­vo klau­sy­to­jams pa­ren­gė do­va­ ną – at­si­svei­ki­ni­mo kon­cer­tų tu­rą.

Še­šių kon­cer­tų cik­lą, pa­va­din­tą „Ačiū už mei­lę“, di­džių­jų Lie­tu­vos mies­tų are­no­se ren­gian­tis maest­ ro ne­se­niai me­no pa­sau­lį su­dre­bi­ no ži­nia, kad pa­si­trau­kia iš di­džio­ sios sce­nos. „Ar­tis­to pa­si­trau­ki­mas yra gra­ žus tik tuo­met, kai už­li­pęs ant sce­nos dar ga­li pa­si­ro­dy­ti kaip tik­ras pro­fe­s io­n a­l as“ – tei­g ė V.No­rei­ka. Kaip vie­ną prie­žas­ čių ir pro­gų ru­de­nį at­si­svei­kin­ ti su my­li­ma pub­li­ka jis įvar­di­jo ir sa­vo 77 me­tų su­kak­tį bei 55 pro­

fe­sio­na­lia­jai sce­nai pa­skir­tų me­ tų ju­bi­lie­jų. Per šiuos me­tus su­ dai­nuo­ta be­maž 1000 kon­cer­tų, pa­reng­ti pa­grin­di­niai gar­siau­sių ope­rų vaid­me­nys, dės­ty­ta Lie­tu­ vo­je, Lat­vi­jo­je, Ve­ne­sue­lo­je, pel­ ny­ta aukš­tų Lie­tu­vos ir ki­tų ša­lių ap­do­va­no­ji­mų. „Kon­cer­tas „Ačiū už mei­lę“ – sa­vo­tiš­ka do­va­na klau­sy­to­jams, ku­rių mei­lę jau­čiau vi­sus tuos 55 me­tus sce­no­je. Kar­tu su ky­lan­ čio­mis ope­ros žvaigž­dė­mis Vai­ du Vyš­niaus­ku, Me­rū­nu Vi­tuls­kiu ir Ed­mun­du Sei­liu­mi kon­cer­tuo­ se at­sklei­si­me gra­žiau­sius ir ne­ pa­mirš­ta­mus te­no­rų re­per­tua­ro per­lus“ – ža­dė­jo maest­ro V.No­ rei­ka. Dau­giau nei dvi va­lan­das

truk­sian­čia­me ren­gi­ny­je taip pat da­ly­vaus Šiau­lių vals­ty­bi­nis ka­ me­ri­nis cho­ras „Po­li­fo­ni­ja“ (me­ no va­do­vas To­mas Amb­ro­zai­tis), spe­cia­liai su­bur­tas or­kest­ras, ku­ riam va­do­vaus di­ri­gen­tas Vy­tau­ tas Lu­ko­čius, skam­bės ke­tu­riems te­no­rams aran­žuo­ti kū­ri­niai ir šiai pro­gai kom­po­zi­to­riaus Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio su­kur­tos dai­nos „Ačiū už mei­lę“ prem­je­ra. Kon­cer­tuo­se da­ly­vaus tri­mi­ti­nin­kas Vy­tau­tas Grub­liaus­kas ir gi­ta­ros vir­tuo­zas To­mas Var­na­gi­ris. Įs­pū­dį su­stip­ rins ku­ria­ma iš­skir­ti­nė sce­nog­ra­ fi­ja, spe­cia­lie­ji efek­tai ir kiek­vie­ na­me mies­te pu­li­kos lau­kian­ti vis ki­ta staig­me­na. VD inf.

„„Pa­jė­gos: per at­si­svei­ki­ni­mo kon­cer­tų tu­rą V.No­rei­ka į sce­ną išeis su jau­nai­siais so­lis­tais – M.Vi­tuls­kiu (iš

kairės), E.Sei­liu­mi ir V.Vyš­niaus­ku. 

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

„„Sve­tin­gu­mas: vi­sus, at­vyk­sian­čius į fes­ti­va­lį, pa­si­tiks „Ga­la­pa­gų“

gal­vo­čiai. 

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Į „Ga­la­pa­gus“ – mu­zi­ki­niu trau­ki­niu Rugp­jū­čio 3–5 d. Za­ra­so sa­lo­je ūšian­tį fes­ti­va­lį „Ga­la­pa­gai / Ro­ ko nak­tys“ bus ga­li­ma pra­dė­ti jau Vil­niu­je: iš sos­ti­nės vyks trau­ ki­nys, ku­ria­me ža­da­ma ir nuo­lai­ dų bi­lie­tams, ir gy­va mu­zi­ka.

„Jau tra­di­ciš­kai vi­siems, tu­rin­tiems fes­ti­va­lio bi­lie­tą, siū­lo­me Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lio pa­slau­go­mis fea­ti­va­ lio „Ga­la­pa­gai / Ro­ko nak­tys“ die­ no­mis nau­do­tis su 30 pro­c. nuo­lai­ da“, – sa­kė fes­ti­va­lio pro­diu­se­ris Al­gir­das Bar­niš­kis-Blė­ka. Be to, or­ga­ni­za­to­riai į fes­ti­va­lį ke­liau­jan­tiems trau­ki­niu pa­tei­kia ir dar vie­ną staig­me­ną. Rugp­jū­ čio 3 d. 15 val. iš Vil­niaus pa­ju­dės mu­zi­ki­nis va­go­nas, ku­ria­me fes­ ti­va­li­nin­kus džiu­gins mu­zi­kan­tų pa­si­ro­dy­mai. „Vi­si, no­rin­tys pa­tek­ti į mu­zi­ki­ nį va­go­ną, jau ga­li pirk­ti bi­lie­tus.

Vil­niaus sto­ty­je vi­sus, tuo me­tu va­žiuo­jan­čius į fes­ti­va­lį, pa­si­tiks mū­sų gal­vo­čiai ir nu­kreips į vie­ną bend­rą va­go­ną, ku­ria­me jau bus gro­ja­ma gy­vai“, – dau­giau de­ta­ lių at­sklei­dė A.Bar­niš­kis-Blė­ka. Mu­zi­ki­nia­me va­go­ne ža­da pa­si­ ro­dy­ti ener­gin­ga­sis bro­lių dvy­nių due­tas „Ti­mo­hi“ ir tris anš­la­gi­ nius kon­cer­tus Vil­niu­je šį pa­va­ sa­rį su­ren­gę bal­ta­ru­siai „Kram­ bam­bu­lya“. „Kram­bam­bu­lya“ at­lie­ka po­pro­ko sti­liaus mu­zi­ką su punk ir folk sti­lių prie­sko­niais. Gru­pės var­das ki­lo iš Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės lai­kais gy­va­vu­ sio al­ko­ho­li­nio gė­ri­mo iš me­daus ir prie­sko­nių pa­va­di­ni­mo. Abi gru­pės pa­si­ro­dys ne tik trau­ki­ny­je Vilnius–Zarasai, bet ir ant sce­nos per fes­ti­va­lį. VD inf.


14

penktADIENIS, liepos 20, 2012

menas ir pramogos „Vilniaus diena“ rekomenduoja

KUR? Vil­niaus pa­veiks­lų ga­le­ri­jo­je, Di­džio­ji g. 4. KA­DA? Iki spa­lio 28 d. KIEK? 6 li­tai.

KUR? Ki­no teat­re „Mul­ti­ki­no“, Ozo g. 18. KA­DA? Šian­dien 16.45 val. KIEK? 13 li­tų.

KUR? Šv. Kot­r y­nos baž­ny­čio­je, Vil­niaus g. 30. KA­DA? Ry­toj 21 val. KIEK? 22–52 li­tai.

Is­to­ri­jos nu­švi­ti­mas

Krep­ši­nio le­gen­dos

Ak­so­mi­nis skam­be­sys

Išs­kir­ti­nę is­to­ri­nę, kul­tū­ri­nę, li­tua­nis­ti­nę, iko­nog­ra­fi­nę reikš­mę tu­ rin­čio­je pa­ro­do­je pri­sta­to­mi 86 Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­ tės val­do­vų rep­re­zen­ta­ci­niai po­rtre­tai, su­kur­ti XVI–XX a. pra­džio­je vie­tos ir gar­sių už­sie­nio meist­rų. Dau­gu­ma po­rtre­tų iki šiol nie­ka­ da ne­bu­vo eks­po­nuo­ti, tik sau­go­ti mu­zie­jų sau­gyk­lo­se.

Ne­su­re­ži­suo­ti uni­ka­lūs kad­rai iš na­cio­na­li­nės krep­ši­nio rink­ti­nės dra­bu­ži­nės, at­vi­ri krep­ši­nin­kų po­kal­biai apie ne­ma­to­mą rink­ti­nės pu­sę, sir­ga­lius ir my­li­miau­sią dar­bą – krep­ši­nį. Iš taip ar­ti Lie­tu­vos rink­ti­nės dar nie­kas ne­ma­tė. „Mes už... Lie­tu­vą!“ – pir­ma­sis do­ku­ men­ti­nis fil­mas apie krep­ši­nio rink­ti­nės už­ku­li­sius.

Vie­nas per­spek­ty­viau­sių ka­me­ri­nės mu­zi­kos sklei­dė­jų Lie­tu­vo­je – kvin­te­tas „Ef­vio­li“ (Pau­lius Ru­do­kas, Ra­mu­nė Gra­kaus­kai­tė, Jus­ ti­na Plauš­kai­tė, Ka­ro­lis Ru­do­kas, Ro­kas Vait­ke­vi­čius) – sak­ra­li­nė­ je pui­kios akus­ti­kos erd­vė­je at­liks Ed­war­do El­ga­ro bei Jo­han­ne­so Brahm­so for­te­pi­jo­ni­niams kvin­te­tams skir­tus kū­ri­nius.

KUR? „Jal­tos“ res­to­ra­ne, Vy­kin­to g. 17A. KA­DA? Iki rugp­jū­čio 12 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? Šiuo­lai­ki­nio me­no cent­ro kie­me­ly­je, Vo­kie­čių g. 2. KA­DA? Lie­pos 20 d. 22.30 val. KIEK? 7 li­tai.

KUR? Mo­ky­to­jų na­mų kie­me­ly­je, Vil­niaus g. 39. KA­DA? Lie­pos 22 d. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

KUR? S.Mo­niuš­kos skve­re­ly­je, prie Šv. Kot­ry­nos baž­ ny­čios. KA­DA? Šian­dien 12 val. KIEK? Ne­mo­ka­mai.

Ta­py­ba ir žo­dis

Per­žen­gus sce­nos tik­ro­vę

Iš rū­sio – ant pre­kys­ta­lio

Prie pie­tų sta­lo

Pa­ro­da „Li­mo­no pe­rio­das“ – ne­tra­di­ci­nė­je ap­lin­ ko­je. Jo­je pri­sta­to­ma anks­ty­vo­ji ta­py­to­jo Vil­man­ to Mar­cin­ke­vi­čiaus kū­ry­ba. Li­mo­nas – šian­dien pui­kiai Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je ži­no­mo ta­py­to­jo pra­var­dė stu­di­jų me­tais, 1994-ai­siais.

Re­ži­sie­rių Yo­lan­de’os Mo­reau ir Gil­les Por­te’o fil­ me „Kai jū­ra pa­ky­la“ mo­nos­pek­tak­lius ku­rian­ čios Ire­nos vie­nin­te­lis tur­tas – la­ga­mi­nas. Kaip sa­vo per­so­na­žą ji iš­si­ren­ka „my­li­mą­jį“ iš žiū­ro­vų sa­lės. Ta­čiau ar tai – tik teat­ras?

Blu­sų tur­gus – dau­giau gy­ve­ni­mo bū­das ir so­cia­ li­za­ci­jos for­ma nei vers­las – pa­žįs­ta­mas dau­ge­liui vil­nie­čių. Čia ne­bū­ti­na pirk­ti, už­ten­ka pa­si­dai­ry­ ti. Ta­čiau nie­kas ne­pyks, jei įsi­gy­si­te mie­lą nie­ku­ tį, dra­bu­žį, o gal net kny­gą.

Kiek­vie­ną va­sa­ros dar­bo die­ną, vi­du­die­nį, vil­ nie­čiai kvie­čia­mi į S.Mo­niuš­kos skve­re­lį ne tik už­kąs­ti iš na­mų at­si­neš­tų pie­tų, bet ir pa­si­klau­ sy­ti gy­vos mu­zi­kos. Šį­kart kon­cer­tuos Si­mo­nas Buš­ma, gro­jan­tis kla­si­ki­ne gi­ta­ra.

tv programa

LTV

6.00 Labas rytas. 9.00 „Komisaras Reksas“ (N-7) (k). 10.00 „Hartlando užuovėja“ (k). 11.00 LRT vasaros studija. Tiesioginė Lietuvos radijo laida. 12.00 „Senis“ (N-7) (k). 13.15 Bėdų turgus. 14.15 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota laida). 14.50 Žinios. 15.10 „Komisaras Reksas“ (N-7). 16.00 „Hartlando užuovėja“. 17.05 „Senis“ (N-7). 18.15 Šiandien (su vertimu į gestų k.). 18.35 Sportas. 18.40 Orai. 18.45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 20.25, 22.10 Loterija „Perlas“. 20.30 Panorama. 20.40 Verslas. 20.45 Kultūra. 20.50 Sportas. 20.55 Orai. 21.00 Lietuvos liepsna. 21.15, 22.15 Duokim garo! 23.15 Drama „Simetrija“ (Lenkija, 2003 m.) (N-14).

LNK

6.20 „Nickelodeon“ pristato. „Smalsutė Dora“. 6.50 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (3) (k). 7.20 Juokas juokais (k).

LTV 18.45 val.

7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7) (k). 9.45 Pirmas kartas su žvaigžde (N-7) (k). 10.15 Kažkas atsitiko (N-7). 10.45 Kitas! (N-7). 11.10 Koncertas „Neįtikimi italų nuotykiai Lietuvoje“ (k). 13.10 „Nickelodeon“ valanda. „iKarli“. 13.40 „Kempiniukas Plačiakelnis“ (4). 14.10 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (N-7). 16.10 KK2 (N-7). 17.40 „Šeimynėlė“ (N-7). 18.45 Žinios. Kriminalai. 19.10 Sportas. 19.13 Orai. 19.15 Koncertas „Ledų šventė 2011“. Dalyvauja „Braškės“, „Yva“, „Kastaneda“, I.Starošaitė ir Ž.Žvagulis, R.Cicinas, „Biplan“, V.Gordijevskaja, „Vibracija“, D.Koldunas. 21.15 Veiksmo f. „Niko“ (JAV, 1988 m.) (N-14). 23.20 Veiksmo f. „Specialusis būrys“ (JAV, 2008 m.) (N-14). 1.05 Siaubo trileris „Mirusiųjų žemė“ (JAV, Kanada, Prancūzija, 2005 m.) (N-14).

TV3

6.40 Teleparduotuvė. 6.55 Anim. s. „Madagaskaro pingvinai“ (1) (JAV, 2009 m.). 7.25 „Simpsonai“. 7.55 „Hana Montana“. 8.55 „Meilės sūkuryje“. 10.05 „Naisių vasara“. 11.00 Nuotykių f. „Grafas Montekristas“ (JAV, D.Britanija, Airija, 2002 m.).

LNK 19.15 val.

13.40 „Lūžtanti banga“ (5). 14.10 „Ant bangos“. 14.40 „Madagaskaro pingvinai“ (2). 15.10 „Simpsonai“. 15.40 „Meilės prieglobstis“. 16.40 „Paveldėtojai“. 18.45 TV3 žinios. 19.00 TV3 sportas. 19.05 TV3 orai. 19.10 Ką manai? 20.10 Veiksmo f. „Kapų plėšikė Lara Kroft. Gyvybės lopšys“ (JAV, Vokietija, D.Britanija, Japonija, 2003 m.). 22.25 Kriminalinė komedija „Musgaudis“ (JAV, Vokietija, 2011 m.). 0.05 Romantinė drama „Ruduo Niujorke“ (JAV, 2000 m.). 2.00 „Meteoritas“.

18.19 Sportas. 18.23 Orai. 18.25 „Mentai“ (N-7). 19.25 „Kviečiu vakarienės“. 20.00 Žinios. 20.15 Verslas. 20.19 Sportas. 20.23 Orai. 20.25 „Amerikos talentai VI“. 21.25 Rusų kinas. Komedija „Septintas žiedlapis“ (Ukraina, 2007 m.) (N-7). 23.20 Amerikietiškosios imtynės (N-14). 0.20 Galiūnų čempionų lygos etapas Vokietijoje (k). 1.20 „Bamba“. Interaktyvus šou suaugusiesiems (S).

BTV

6.14 TV parduotuvė. 6.30 Ryto reporteris. 7.45 Lietuva–Londonas. 8.00 Ryto reporteris. 9.15 Vasara su Asta. 10.15 Pašėlę TV pokštai (N-7). 10.50 Dok. f. „R.Reaganas“ (2) (N-7). 12.00 Lietuvos diena. 13.00 Lietuva–Londonas. 13.15 TV parduotuvė. 13.45 Skonio reikalas. 14.45 Vasara su Asta. 15.45 Dok. f. „Kas nužudė Ivaną Rūstųjį“ (N-7). 16.00 Žinios. Orai. 16.10 Dok. f. „Kas nužudė Ivaną Rūstųjį“ (N-7). 17.00 Žinios. Orai. 17.20 Pasaulio krepšinio apžvalga.

6.30 Televitrina. 7.00 Žinios (k). 7.25 Smagiausios akimirkos. 8.00 „Prajuokink mane“. 9.00 „Kviečiu vakarienės“. 9.30 „Miesčionys“ (N-7). 10.00 „Margoša: moterimi negimstama“. 11.00 „Be namų negerai: naujas gyvenimas“. 12.00 „Ekstrasensų mūšis“ (N-7). 13.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 14.00 „Mentai“ (N-7). 15.00 „Srautas I“ (N-7). 16.00 „Baimės faktorius“ (N-7). 17.00 „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7). 18.00 Žinios.

TV3 11.00 val.

Lietuvos ryto TV

BTV 20.25 val.

18.00 Žinios. Orai. 18.10 Europos jaunučių vaikinų (iki 16 metų) krepšinio čempionatas. Lietuva–Serbija. Tiesioginė transliacija iš Panevėžio. 20.10 Pašėlę TV pokštai (N-7). 21.00 Reporteris. 21.37 Orai. 21.40 Lietuva–Londonas. 21.55 Vertas kinas. Komedija „Lengvi pinigai“ (Prancūzija, 2008 m.) (N-14). 0.05 „Zona“ (N-14).

SPORT1

12.00 Televitrina. 13.00, 19.00, 21.00, 23.00 Žinios +. 13.15 Miesto iššūkis. Ekstremalios dviratininkų kovos (III). 13.45 Klubų karaliai. Miuncheno „Bayern“. 14.15 VTB vieningoji krepšinio lyga. Mariupolio „Azovmaš“–Gdynės „Asseco Prokom“. 15.45 Automoto . 16.15 Sportas LT. Lengvosios atletikos federacijos taurės varžybos. 17.15 Italijos „Serie A“ lyga. „Lazio“–„Napoli“. 19.15 Sportas LT. Pasaulio irklavimo čempionatas (I). 20.15 Olimpinės žaidynės. 20.30 Kelias į Londoną. 21.15 Sporto metraštis. 21.25 Miesto iššūkis. Ekstremalios dviratininkų kovos. Baigiamoji laida. 22.25 Kelias į Londoną. 23.15 Blenhaimo triatlonas.

lietuvos ryto tv 18.10 val.


951181

Visų kompiuterių ir televizorių taisymas Vilniuje, Žalgirio g. 131, tel. (8 5) 275 4665; www.pc-help.lt. 933624

penktadienis, liepos 20, 2012

Kelionių Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siun-

Tel. 261tinius. 3653,Lietuvoje 261 3655, 261 3659 pristatome iki durų. Tel. 8 skelbimai@vilniausdiena.lt 687 58 503, +44 778 627 1449. Informacija – www.lietuvalondonas.com.

Paslaugos

Vežame keleivius į Vokietiją, Daniją, OlandiMerešlėnų k., pervezimai. ją.4167/0400:1338, Tel. 8 699 01 428,esančio e. paštas Pagirių sen., Vilniaus r., kadastriniai matainfo@gmail.com.

Įvairūs

UAB „Kraustymo komanda” – profesionalios kraustymo paslaugos įmonėms ir gyventojams. Tel. 8 618 77 600; www.kraustymokomanda.lt. 965750

Transporto Iš Vilniaus ir Kauno vežame į Klaipėdą, Palangą, Šventąją ir atgal. www.micro-autobusas.lt. Tel. 8 610 10 340. 988205

Vežame poilsiautojus iš Vilniaus, Kauno į Palangą, Šventąją (ir atgal), nuo 35 Lt. Tel. 8 699 99 965, 8 612 22 227. 975442

Paskolos Įmonė suteikia paskolas fiziniams ir juridiniams asmenims. Tel. 8 656 97 000. 978554

952525 vimai. Suinteresuotus asmenis kviečiame atvykti į paženklinimą nurodytu laiku. NeatKitos vykus suinteresuotiems asmenims (kaimyninių sklypų savininkams ar naudotojams) Nestandartinių baldų gamyba. Aukšta kokylaiku, www.guobosbaldai.lt sklypai bus ženklinami nebėnurodytu – žema kaina. . Tel. dalyvaujant 8 656 69 099. kviestiniams asmenims. Informacija pasiteirauti: UAB „Geostatus“,760904 Ateities g. 10, LT-08303 Vilnius, tel. 8 614 08 648, e. paštas eg@geostatus.lt.

Kita

paslaugos

Kelionių

Karščiausikelionių Kelionių A.Vienuolio g.pasiūlymai 6, LT–01104 Vilnius Karščiausi pasiūlymai Tel. (8 5) 231 3314. Faks. (8 5) 262 9120

Kelionių organizatorius Kelionių organizatorius

Kelionių organizatorius

S A K SI,

perKa

Dėmesio:

kirsti. Visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Poveikio aplinkai vertinimo subjektų iš- miesto savivaldybės administracijos paTel. 8 676 41 155. vados: talpose. 2009-10-02 „Žinių radijas“ lai-

Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2009-12-28 raštu Nr. (12-30)-12.30-9 ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai pritarė su pastaba: siūloma rengiant RKADG aplinkos monitoringo programą į ją įtraukti sunkiųjų metalų, dioksinų ir furanų matavimus artimiausių tankiai apgyvendintų gyvenamųjų teritorijų aplinkos ore (Lazdynų, Lazdynėlių ir Pilaitės mikrorajonuose) prieš pradedant RKADG veiklą ir jos eksploatavimo metu. Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2009-12-02 raštu Nr. 3-172335 (8.48.-17) nurodė, jog ataskaitai pastabų neturi ir planuojamai ūkinei veiklai pritarė. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys 2009-10-26 raštu Nr. (1.40.V)2V-914 pritarė ataskaitai. Planuojama ūkinė veikla pasirinktoje vietoje kultūros paveldo apsaugos požiūriu galima. Vilniaus apskrities viršininko administracija 2009-10-14 raštu Nr. (80)-1.2-2499(3.31) derina ataskaitą ir neprieštarauja planuojamos ūkinės veiklos galimybėms pasirinktoje vietoje. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius 200910-13 raštu Nr. A178-25 (2.3.1.3-AD13) pritarė ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybei. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas Organizuotas RKADG poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos aptarimas su visuomene. Informacija, kviečianti visuomenės atstovus atvykti i RKADG poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos supažindinimą, buvo paskelbta 2008-06-21 respublikinio dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“, internetiniame puslapyje www.zaliojienergija.lt, Lazdynų, Panerių, Pilaitės seniūnijų, Vilniaus miesto savivaldybės skelbimų lentose. Visuomenės viešas susirinkimas įvyko 2008-07-14 Vilniaus miesto savivaldybės patalpose. UAB „COWI Lietuva“ 2009-09-04 papildomai organizavo patikslintos ataskaitos viešą svarstymą su visuomene. Apie tai 2009-08-21 visuomenė buvo informuota dienraščiuose „Respublika“ bei 200908-22 „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“. Taip pat apie planuojamą viešą svarstymą buvo paskelbta Vilniaus miesto savivaldybės, Verkių, Panerių, Vilkpėdės bei Naujosios Vilnios seniūnijų skelbimų lentose. Ataskaita publikuota UAB „Reenergy“ tinklalapyje www.zaliojienergija.lt. 2009-09-30 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Aplinkos komitetas organizavo susitikimą su gyventojais Vilniaus

929896

doje „Raktas“ buvo aptariamos RKADG

UAB „BEST galimybės. COMPANY“ Varėnos r. perka: statybos 2009-10-12 įvyveršelius, galvijus, avis. Sumokame tarybos iš karto. ko Vilniaus miesto savivaldybės Mokame PVM. Tel. reikalų 8 613 70 visuomeninės 805, 8 613 70 Bendruomenės komisijos kurio48darbotvarkėje 803, 8 601 71posėdis, 558, (8 310) 323.

953105 buvo aptariama tema „Atliekų deginimo įmonė − aplinkos užterštumo padidėjimo grėsmė visam Vilniaus miestui“. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD), gavęs ataskaitą Kita sprendimui priimti, 2009-01-07 Vilniaus RAAD Aplinkos ministerijos tinklala2012 04ir20LRVilniaus apygardos teismo nutarpiuose paskelbėavialinijos“ informaciją apiebankroto gautą timi UAB „Joanos iškelta ataskaitą 2009-04-17 organizavo pasbyla (c. b. Nr.irB2-3323-160/2012). Bankrutuotabų UAB aptarimą, metu nutarta, kad jančios „Joanoskurio avialinijos“ administratopoveikio aplinkai vertinimo dokumenriumi paskirta turi UABPAV VERSLO VALDYMO IR REStų rengėjas ataskaitą pataisyti ir TRUKTŪRIZACIJOS CENTRAS. Įgaliotas papildyti bei pakartotinai suderinti asmuo su vi– V.Česonis, tel. 8 686 83 541. Prašom iki 2012 sais PAV subjektais ir su šia ataskaita sum.pažindinti birželio 11visuomenę. d. imtinai pateikti kreditoVilniaussavo RAAD, garinius 2012 m. gegužės 2 dienai vęs reikalavimus ataskaitą pakartotiniam derinimui, 2010-02-02 RAAD tinklalapyje (bankroto bylosVilniaus įsiteisėjimo dienai) kartu pripaskelbė visuomenei apie nagrinėjamą dedant kreditorinius reikalavimus patvirtinanpoveikio aplinkai vertinimo atasčiųRKADG dokumentų tinkamai įformintus nuorašus. kaitą, pat nurodyti, nurodė, kad patikslinTaip pat taip prašom ar šiųsureikalavimų ta ataskaita galima susipažinti Vilniaus įvykdymas yra užtikrintas,tinklalapyje: nurodyti, kokiu būdu http:// RAAD internetiniame taivrd.am.lt yra padaryta. Kreditorinį reikalavimą pateik. ti Savanorių 262-105, LT-50204 Kaunas. InVilniauspr.RAAD, vadovaudamasis PAV formacija (8 37) 229 886. šveicaįstatymotel./faks. nuostatomis, pasitelkė 961016 rų kompanijos „CSD Ingenieure und Geologen AG“ ekspertus. 2010-10-11 ekspertų INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIišvados dėl Vilniaus RKADG esančio planuojamos MĄ. Parengtas žemės sklypo, Lvovo poveikio aplinkai vertinimo g.ūkinės 105A, veiklos Šnipiškių seniūnijoje, Vilniuje, sklyproceso ir dokumentų ekspertipoprocedūrų, kad. Nr. 0101/0032:986, bendras plotas zės buvo pristatytos visuomenei. 0,2419 ha, detalusis planas. Planavimo paVilniaus regiono aplinkos apsaugos degrindas: Vilniaus miesto savivaldybės admipartamento sprendimas nistracijos direktoriaus pavaduotojo 2011 Patvirtinti planuojamos ūkinės veiklos − 07regioninės 13 įsakymas Nr. AD30-1732, 08 01 komunalinių atliekų2011 deginimo gamyklosteritorijų statybos planavimo (Jočionių g. organizato13, Vilniudetaliojo je) −teisių poveikio aplinkai vertinimo sutartis ataskaitą. riaus ir pareigų perdavimo Nr. Pagal pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą planuojama ūkinė veikla yra leistina (2012-07-12 raštas Nr. VR-1.7-663). Sprendime numatytos sąlygos. Galimas tik išrūšiuotų, perdirbimui netinkamų komunalinių atliekų deginimas. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą: Vilniaus apygardos administracinio teismo 201107-07 sprendimas administracinėje byloje Nr. 1-124-561/2011 ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-04-02 nutartis administracinėje byloje Nr. A8581193/2012, teisminiame procese Nr. 3-613-00650-2010-7. Susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą galima darbo dienomis Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamente (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 (5) 272 8536).

Įvairūs

T A S R

AN DA !

976256

Kelionių organizatorius

Informuojame, kad 2012 m. liepos 31 d. 9.30 val. bus atliekami žemės sklypo Nr. Brangiai perkame mišką su žeme arba išsi-

990283

15

Karščiausi Kelionių pasiūlymai

Iš/į Londoną saugiai, greitai vežame siuntinius. Lietuvoje pristatome iki durų. Tel. 8

Ar svajojate aplankyti Niujorką? O galbūt, Jus visada žavėjo Las Vegasas – šviesų, kazino, pasirodymų ir viešbučių rojus? Pamatykite nuostabiąją Šiaurės Ameriką už Atėjo laikas TIKROMS VASARA ANT BANGŲ ATOSTOGOMS! ypatingą kainą. Kaina tik 1696 Lt* KLAIPĖDA–KYLIS. Užsisakykite skrydį ikikeleiviams gegužės 15kajutėje dienos,nuo ir Kelto bilietas dviem Joninių kruizas Ryga–Stokholmas–Ryga su langu ir automobiliuikelionę į abi puses. leiskitės 2012 10 110 Lt į nepamirštamą 01–2013 03Jus 21 į trumpiausios nakties vaKviečiame KLAIPĖDA–ZASNICAS. Niujorkas nuo 2226 Lt Kaina nuo 899 Lt karėlį! Kelto bilietas trims keleiviams ir automoVašingtonas Lt ir linksmybės Baltijos jūrojenuo bus2526 ir disko, iki biliui į vieną pusę. Bostonas nuo 2588 Lt ryto!

parduoda

giau tel.2012 (8 5)m.206 0799, 8 611 po Nr.informacijos 147 savininką birželio 8 d. 10 51 518. val. atvykti prie jums priklausančio sklypo ir 971990 dalyvauti ženklinant riboženkliais BoguslaVladislavos Salmanovič paveldėtovo Sovinskio sklypą Nr. 148turto arba prašom sujų dėmesiui. Š. m. birželio 27 d. 16Bazeval. sisiekti su darbų vykdytoju Jaroslavu adresu Vilniaus r., Pagirių vič, Žalgirio g. 131–213, Vilniussen., (tel. 8Mikašiū677 79 nų k.,e. SB „Ekspresas”, vyks sklypo kad. 348, paštas topomatik@gmail.com ). Nr. 960926 4167/1002:0027 kadastriniai matavimai. Kviečiame dalyvauti. Matavimus atlieka UAB „Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, Vilnius. Tel. 8 601 71 112.

skelbimai

Antstolė Nemira Šiugždaitė skelbia žemės sklypo, bendras plotas 4,8011 ha, esančio Barūnėlių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav., nuosavybės teise priklausančio Angelei Laukaitienei, antrąsias varžytynes. Varžytynės vyks 2012 08 24 13.30 val. Konstitucijos pr. 15/5-74, Vilniuje. Pradinė kaina 71820 Lt. Varžytynių dalyvio įmoką – 7182 Lt įnešti į antstolės Nemiros Šiugždaitės sąs990219 kaitą Nr. LT077044060000469161. Parduo- nekilnojamąjį turtą damas turtas yra įkeistas ir areštuotas. Norintieji apžiūrėti turtą turi kreiptis į antstolę. Parduodamas dviejų kambarių butas PalanSuinteresuoti asmenys, turintys teises į par- gos centre, už bažnyčios, S.Nėries g. 1A. Tel. duodamą turtą, iki varžytynių turi pateikti 8 603 62 096. 955765 antstolei savo teises patvirtinančius dokumentus. Informacija tel. (8 5) 274 2742.

INFORMACIJA apie priimtą sprendimą dėl Vilniaus regioninės komunalinių atliekų deginimo gamyklos statybos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu. Planuojama ūkinė veikla: komunalinių atliekų deginimo gamyklos statyba. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Reenergy“, Smolensko g. 12, LT03201 Vilnius, tel.8 (5) 2394 949. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Jočionių g. 13 (Vilniaus elektrinės VE-3 teritorija), Panerių sen., Vilnius. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėjas: UAB „COWI Lietuva“, Ukmergės g. 369A, LT-06327 Vilnius, tel. 8 (5) 2107 558. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. Komunalinių atliekų panaudojimas (deginimas) šiluminės bei elektros energijai gaminti. Vilniaus regioninėje komunalinių atliekų deginimo gamykloje (toliau – RKADG) planuojamas po pirminio ir antrinio arba tik po pirminio rūšiavimo komunalinių, o taip pat gamybinių atliekų, apdoroto komunalinių nuotekų valymo dumblo panaudojimas elektros ir šiluminės energijos gamybai. Planuojamas jėgainės galingumas – 18–20 MW elektros ir 59,7 MW šilumos energijos. Iš viso per metus gali būti sudeginta apie 250 000 t arba apie 31,5 t/h minėtų nepavojingų atliekų. Pagamintą energiją numatoma tiekti Vilniaus miesto vartotojams, panaudojant esamus miesto šilumos tinklus. RKADG planuojama trijų pakopų išmetamųjų dujų valymo sistema. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje nagrinėjamos techniniu, ekonominiu bei energijos panaudojimo atžvilgių tinkamiausios alternatyvos vietos, galimos RKADG statybai: 1. Vilniaus elektrinės VE-3 teritorija, Jočionių g. 13, Vilnius; 2. Vilniaus elektrinės VE-2 teritorija, Savanorių pr. 117/2 Vilnius; 3. Vilniaus rajoninės katilinės RK-8 teritorija, Ateities g. 10, Vilnius; 4. Vilniaus rajoninės katilinės RK-2 teritorija, Pramonės g. 95, Vilnius; 5. Statybos ir griovimo atliekų aikštelės teritorija, Liepkalnio g. 172B, Vilnius. Pagal alternatyvų įvertinimą nustatytą, kad tinkamiausia planuojamos gamyklos statybos vieta yra Jočionių g.13, Vilniuje. Priemonės neigiamam poveikiui aplinkai išvengti ar sumažinti: - planuojamos RKADG išmetamųjų dujų valymo sistemą sudarys atrankinė nekatalitinė redukcija, elektrostatinis filtras, pusiau sausas valymas, aktyvuotos anglies įpurškimas, rankovinis filtras, išmetamųjų dujų kondensacinis ekonomaizeris; - RKADG įrenginiuose bus vykdomas aplinkos monitoringas.

A S I KN

959526

mo sutartis Nr. 042042. Planavimo tikslas – Konditerijos darbąbendrojo Vilniaus pakeisti žemėsįmonė tikslinępriims paskirtįį pagal regione vairuotoją-ekspeditorių, plano sprendinius, padalyti sklypą,vadybininnustatyti ką-ekspeditorių ir prekybos agentą. Tel.De-8 teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. 611 45 plano 000. organizatorius – UAB „4Real“, taliojo 976056 A.Goštauto g. 5-79, Vilnius, tel. 8 698 20 198. Projekto rengėjas – UAB „RV architektų studija“, Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Pareng-

KELIONĖS KELIONĖSAUTOBUSU AUTOBUSU KELIONĖS AUTOBUSU Alyvų žydėjimo šventė Duobelėje, Latvijoje www.kelioniupasiulymai.lt Pirkti internetu: Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha – 577 Lt (05.26.) – 95 Lt Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha – 577 Lt Didingoji Italija irirKaprio Didingojinaktis ItalijaVaršuvoje Kapriosala sala––1747 1747Lt–Lt175 Lt Muziejų (05.19/20) Ryga–Saremos sala–Talinas – 377 Ryga–Saremos sala–Talinas – 377 Lt Lt Čekijos pilys–Čekijos rojus–Praha –Lt577 Šiaurės su prie Šiaurės Italija Italija supoilsiu poilsiu prie–Adrijos Adrijos jūros Šveicarijos gamtos stebuklai 1397 Ltjūros nuo 1197 LtLt sala–Talinas – 377 Lt Ryga–Saremos nuo 990 990 KroatijaItalija nuo LtLt pažintinė) nuo 1290 Lt Šiaurės (poilsinė Praha–Viena–Budapeštas nuo 627 Praha-Viena-Budapeštas nuo 627 Lt Lt Kroatija nuo 990 Lt LĖKTUVU IŠ VILNIAUS: LĖKTUVU IŠ VILNIAUS: nuo 619 Lt Praha–Viena–Budapeštas Pirkti internetu: www.kelioniupasiulyIspanija, Kosta Brava nuo 822 Lt mai.lt Malta – 904 Lt IŠ VARŠUVOS (poilsinės) Ispanija, Kosta Brava nuo 822 Lt; Malta – Graikija, Cgalkidikė – 979 Egiptas, Hurgada nuo 935LtLt– 979 Lt; Ispa904 Lt; Graikija, Chalkidikė Ispanija, Kosta Dorada – 999 Lt Bulgarija nuo 850 Lt nija, Kosta Dorada – 999 Lt; Ispanija, AliIspanija, Alikantė – 1108 Šri Lanka nuo 3500 Lt Kos sala – 1128 Lt; kantė – 1108; Graikija, Graikija, Kos sala 1128Lt;LtBulgarija, Burgas Turkija, Antalija Kreta nuo 1170 Lt– –1185 – 1199 Lt; Kroatija, Rijeka Turkija, Antalija Lt – 1279 Lt; Turkija, Tunisas nuo 770 –Lt1185 Marmaris 1289 Lt;–Bulgarija, Bulgarija, Burgas 1199 Lt Burgas – 1199 Lt;VARŠUVOS Portugalija, Algarvė Lt Kroatija, Rijeka(pažintinės – 1279 Lt– 1899 IŠ poilsinės) LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS (poilsinės) Turkija,Nilu Marmaris 1289LtLt Kruizas nuo 2038 Egiptas, Hurgada nuo 1440 Lt; Bulgarija Bulgarija, Burgas – 1199 Ltnuo 2423 Lt Izraelis–Jordanija–Egiptas – 1595 Lt; Turkija – 1440 Lt; Šri Lanka – Portugalija, Algarvė Marokas 2634 Lt– 1899 3500 Lt;nuo Kreta – 1170 Lt Lt Kuba nuo IŠ 5853 Lt LĖKTUVU (poilsinės) LĖKTUVU IŠ VARŠUVOS VARŠUVOS (pažintinės – poilEgiptas, Hurgada nuo 995 Lt Lt; Izraelis– sinės). Kruizas Nilu nuo 1440 IŠ RYGOS: Bulgarija – 995 Egiptas nuo 1678LtLt; Marokas – 2634 Lt; Tailandas (pažintinė poilsinė) – nuo 5218 Lt Kuba ––5853 LtLt Turkija 1078 STOVYKLOS LIETUVOJE Šri Lanka – 3500 Lt Pasaka nuo 550 IŠ VILNIAUS: Kreta – 1170 Lt Lt; Raganė 550 Lt; Energetikas –600 Egiptas, Hurgada nuo 869 Ltžmogus – tai Tunisas 770Lt; Lt Laimingas Ispanija, – 1499(pažintinės Lt LĖKTUVUMaljorka IŠ VARŠUVOS – poilTurkija, sinės) Antalija – 889 Lt Kruizas Nilu nuo 1440 Lt Izraelis – Egiptas nuo 1678 Lt Marokas – 2634 Lt Kuba – 5853 Lt STOVYKLOS LIETUVOJE Pasaka nuo 550 Lt Top Fun 540 Lt Raganė 550 Lt Energetikas 600 Lt Laimingas žmogus – tai aš! 600 Lt Trimitas 520 Lt

vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt A.Vienuolio g. LT-01104 6, LT-01104 Vilnius A.Vienuolio g. 6, Vilnius Tel. (8231 5) 231 3314. Faks. 5) 262 Las nuo 2871 Lt(8262 Tel. (8Vegasas 5) 3314. Faks. (8 5) 91209120 vilnius@vilnius.krantas.lt, www.krantas.lt vilnius@vilnius.krantas.lt, Torontas nuo 2382 Lt www.krantas.lt Monrealis nuo 2874 Lt nuo 2964 Lt iš Klaipėdos se- Hiustonas Galioja išvykimams Vasarostikkruizas Ryga–Stokholmas–Ryga Kalgaris 3464 Lt atgal po savaitės kmadieniais grįžimu nuo 125nuo Lt su (tikPamirškite šeštadieniais) kasdieninius rūpesčius ir atsipa- Kaina Bilietų kiekis užį abi specialią kainą pateikta pusesjūroje! su oro kiekvieuostų molaiduokite laive Baltijos name reise ribotas. kesčiais. Mėgaukitės saule, vėju ir gera nuotaika. - Rezervacijos Automobiliomokestis aukštis turi būtiLtikimokamas 1,85 m. paiki 100 - pildomai. Bilietai ne rezervuojami, o parduodakaina pateikta iš išplaukimo uosto. miKruizo iš karto. Vietų skaičius ribotas. www.krantas.lt Daugiau informacijos Daugiau informacijos www.krantas.lt

Pamėnkalnio g. 5/ K.Griniaus g., Vilnius Tel 8-5 262 7777, mob. 8 616 16 777 info@svite.lt, www.svite.lt, www.lek.lt

Graikija, Kreta – 99 520 Lt Lt aš! 600 Lt; Trimitas Mažieji Laukystos pirataiLt 370 Lt Bulgarija, Varna – 1099 Mažieji Laukystos piratai 370 Lt Holivudo akademija 599 Portugalija, – 2239LtLt Mes jėga 450Algarvė Lt Mes jėga 450 Lt Žaidimų galaktika 450 Lt Žaidimų galaktika 450 įLtLietuvą 450 Lt STOVYKLOS LIETUVOJE Apači indėnai atkeliauja Apači indėnai į Lietuvą 450 Lt Avataro nuotykiai Lt Pasaka nuo 550atkeliauja Ltkartu 450 Avataro nuotykiai kartu 450 Lt Mes šampinjonai 450 Lt Raganė – 550 Lt Mano 595 450 Mes pasaulis šampinjonai Laimingas žmogus –LttaiLtaš! 600 Lt Kitas variantas Aplink pasaulį per Lt7 dienas 499 Lt Top Fun 640 Lt359 STOVYKLOS UŽSIENYJE Mano pasaulis 595 Lt Stovykla Ukrainoje „Pribrežnyj“ 60 Lt dieKitas variantas 359 Lt STOVYKLOS UŽSIENYJE nai; Kryme „Saliut“ 1699 Lt; BulgarijoDodi 550 Lt stovykla Estijoje 1790kalbos Lt jeAnglų 1699kalbos Lt; Italijoje 1299 Lt; Anglų STOVYKLOS UŽSIENYJE Bulgarijoje 1699 Lt Lt stovykla Estijoje 1790 Stovykla Ukrainoje Kroatijoje 2149 Lt „Pribrežnyj“ AVIABILIETAI 60 Ltinternetu: dienai www. lek.lt Pirkti Kryme „Saliut“ 1699 Lt AVIABILIETAI* (yra ir pigios aviakompanijos) KELTAI Baku nuo 1050 Lt;LtMaljorka nuo 500 Lt Bulgarijoje 1699 Ryga–Stokholmas; *kainos į abi2149 puses Kroatijoje Lt Talinas–Helsinkis; Talinas–Stokholmas; Juodkalnijoje 1899 LtVentspilis–Nyneshamnas; Klaipėda–Karlshamnas (spec. KELTŲ AnglųBILIETAI kalbos stovykla Estijoje 1790 Lt pasiūlymas); Klaipėda–Kylis (spec. pasiūRyga–Stokholmas AVIABILIETAI* lymas); Klaipėda–Zasnicas (spec. pasiūlyTalinas–Helsinkis DelisTurku–Alando nuo 1870 Lt salos–Stokholmas mas); Talinas–Stokholmas Tokijas – 2229 Lt KRUIZAI Ventspilis–Nyneshamnas Seulas – 2308 Viduržemio jūrojeLt(spec. kaina) Klaipėda–Karlshamnas Singapūras – 2310kaina) Lt (spec. pasiūlymas) Karibų jūroje (spec. Klaipėda–Kylis (spec. Tolimuosiuose Rytuose (spec. kaina) Bankokas – 2409 Lt pasiūlymas) Klaipėda–Zasnicas Baltijos jūroje Puketas – 2610 Lt (spec. pasiūlymas) Turku–Alando salos–Stokholmas VIZOS į Rusiją 260 Lt, Baltarusiją *kainos į abinuo puses nuo 85 Lt KELTAI

VIZOS Joninės Baltijos jūroje (Tallink 3 d. kruizas) Į Rusiją nuo nuo 105 Lt 260 Lt; Baltarusiją nuo 85 Lt

Ryga–Stokholmas Talinas–Helsinkis Talinas–Stokholmas Ventspilis–Nyneshamnas Klaipėda–Karlshamnas (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Kylis (spec. pasiūlymas) Klaipėda–Zasnicas (spec. pasiūlymas) Turku–Alando salos–Stokholmas VIZOS Į Rusiją nuo 260 Lt Baltarusiją nuo 85 Lt


Orai

Šiandien visoje Lietuvoje numatomas lietus, oro temperatūra bus 16–18 laipsnių šilumos. Šeštadienį ir naktį, ir dieną vietomis laukiamas trumpalaikis lietus. Temperatūra naktį bus 11–14, dieną 17–18 laipsnių šilumos. Sekmadienį bus šiek tiek šilčiau, lyti turėtų mažiau.

Šiandien, liepos 20 d.

+17

+17

Telšiai

+16

Šiauliai

Klaipėda

+18

Panevėžys

+17

Utena

+17

Tauragė

Saulė teka Saulė leidžiasi Dienos ilgumas Mėnulis (jaunatis) teka Mėnulis leidžiasi

5.09 21.39 16.30 6.50 21.39

202-oji metų diena. Iki Naujųjų metų lieka 164 dienos. Saulė Vėžio ženkle.

+17Kaunas

Pasaulyje Atėnai +34 Berlynas +19 Brazilija +26 Briuselis +19 Dublinas +16 Kairas +36 Keiptaunas +15 Kopenhaga +20

Londonas +19 Madridas +38 Maskva +22 Minskas +20 Niujorkas +22 Oslas +16 Paryžius +21 Pekinas +33

orai vilniuje Šiandien

+17

+17

Praha +21 Ryga +18 Roma +31 Sidnėjus +15 Talinas +18 Tel Avivas +33 Tokijas +25 Varšuva +21

Vilnius

Marijampolė

Vėjas

+18

Alytus

2–8 m/s

DATOS

Rytas

Diena

Vakaras

Naktis

Vėjas (m/s)

+14

+17

+15

+11

7

+16

+18

+16

+9

3

+16

+20

+17

+9

2

sekmadienį

1951 m. gimė aktorė Gražina Baikštytė. 1969 m. kosminis laivas „Apollo 11“ su žmonių įgula pirmą kartą nusileido Mėnulyje. 1971 m. gimė Kanados aktorė Sandra Oh. 1973 m. gimė JAV aktorius Omaras Eppsas. 1973 m. mirė kovos menų meistras, aktorius Bruce’as Lee. 2011 m. mirė aktorė Eugenija Bajorytė.

prizas Šią savaitę laimėkite dvi knygas: Susan Mallery „Kaip iš giedro dangaus“ ir Vicki Lewis-Thompson „Žaidimas prasideda“ Visą gyvenimą Heilė gyveno lyg uždaryta. Klausydama tėvo patarimų, ką veikti, kaip rengtis ir net už ko tekėti, ji visiškai susipainiojo. Bet nuo šiol ji gyvens pagal savas taisykles ir elgsis taip, kaip geros mergaitės paprastai nesielgia! Čia pasirodo Kevinas. Keletą dienų jie praleis didžiuliame kabriolete ir jaukiuose viešbučiuose. Būdama devyniolikos Kelė nuoga nusifotografavo vyrų žurnalui. Sukelti sensacijos ji netroško, tik norėjo atkreipti seksualiojo Nojaus dėmesį. Bet negi jis, padorumo normų paisantis vyras, leisis į nuotykį su naivia mergiote? Praėjo pora metų, tačiau susižavėjimas Nojumi nedingo. Netyčia juodu vėl susitinka ir žaidimas prasideda.

Spręskite kryžiažodį nuo pirmadienio iki penktadienio, teisingai užpildykite frazės laukelius ir laimėkite savaitės prizą. Savaitės nugalėtojas bus išrinktas loterijos būdu iš visų teisingai atsakiusių. Teisingus atsakymus galima pateikti iki penktadienio 18 val. 1. Frazę siųskite SMS žinute numeriu 1337. Siųsdami žinutę rašykite: DIENA (tarpas) VD (tarpas) UŽDUOTIES ATSAKYMAS. Pvz.: DIENA VD VILNIUS (žinutės kaina – 1 Lt) arba 2. Iškirpę kryžiažodį su teisingu atsakymu at-

neškite į „Vilniaus dienos“ redakciją Labdarių g. 8, Vilnius. Šios savaitės nugalėtoją paskelbsime antradienį, liepos 24 d. Kryžiažodį parengė „Oho“ redakcija.

1

2

3

4

5

6

Alvydas, Aurelijus, Česlovas, Elijas, Jeronimas, Vismantė

horoskopai

Tarptautinė šachmatų diena Perkūno, Šv. Elijaus debesų valdytojo diena 1304 m. gimė italų poetas Francesco Petrarca. 1938 m. gimė JAV aktorė Natalie Wood, kuri išgarsėjo vaidmeniu kino filme „Vestsaido istorija“. 1946 m. gimė Lietuvos ir Vokietijos violončelininkas, dirigentas, pedagogas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas Davidas Geringas. 1980 m. gimė brazilų 1947 m. gimė meksikiemodelis Gisele Bündčių gitaristas Carlosas chen. Santana.

šeštadienį

Vardai

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Avinas (03 21–04 20). Palanki diena mąstyti ir tyrinėti, nes užplūs naujų idėjų lavina. Mėgausitės ilgais pokalbiais, rašysite laiškus, plepėsite telefonu. Tik nepamirškite darbo! Jautis (04 21–05 20). Jūsų mintys ir idėjos nesutaps su aplinkinių nuomone, todėl galimi nesutarimai bei konfliktai. Nebandykite kakta pramušti sienos. Geriau spręskite asmenines problemas. Dvyniai (05 21–06 21). Būkite atsargus su pinigais, neišlaidaukite. Spinduliuosite meilę ir šilumą, mėgausitės gyvenimu ir teigiamai vertinsite save. Toks jausmų proveržis dažnai sukelia nepagrįstą dosnumą, dėl kurio kitą dieną galite gailėtis. Vėžys (06 22–07 22). Noriai padėsite draugui ar mylimam žmogui. Galite sulaukti komplimentų ir pagyrų. Tačiau neverta pernelyg susižavėti ir patikėti tokiu meilikavimu, jūsų laukia dar didesni darbai ir iššūkiai. Liūtas (07 23–08 23). Labai sėkmingas laikas. Apmąstykite savo gyvenimą, pasiekimus ir klaidas. Per daug neatviraukite, o savo nuomonę ir spėliones pasilaikykite sau, kad neįžeistumėte artimo žmogaus. Mergelė (08 24–09 23). Pirmenybę teiksite įprastam gyvenimui ir nesigriebsite naujų būdų atitrūkti nuo tikrovės – realūs darbai ne tik atneš naudos, bet ir nuramins. Svarstyklės (09 24–10 23). Seksis ieškant savo idealo ir siekiant svajonės. Nebijokite skraidyti padangėmis, bet stenkitės įgyvendinti savo svajas. Bendradarbiavimas ir bendravimas turės teigiamos įtakos jūsų karjerai. Drąsiai judėkite pirmyn. Skorpionas (10 24–11 22). Būsite nusiteikęs romantiškai, mėgausitės savo jausmais ir atvirai reikšite emocijas. Vakare ištrūkite iš namų į gamtą ar bent į parką pasivaikščioti. Šaulys (11 23–12 21). Darbo klausimai bus sprendžiami greitai ir nesunkiai. Planuodamas karjeros raidą remsitės savo idėjomis, koncepcijomis ir gyvenime įgyta patirtimi. Ožiaragis (12 22–01 20). Jausite emocinę įtampą, atrodys, kad praradote gyvenimo džiaugsmą. Tačiau atsiras proga prisiminti seniai atidėliotus reikalus ir sėkmingai juos baigti, o tai tikrai pakels nuotaiką. Vandenis (01 21–02 19). Sunkumai darbe gali turėti neigiamos įtakos jūsų ateities planams. Dabar nespręskite svarbių klausimų. Tvarkykite būtiniausius reikalus, susikoncentruokite į reikšmingiausius dalykus. Žuvys (02 20–03 20). Jūsų interesai prieštarauja jūsų vertybėms. Galbūt neigiamai vertinsite tradicijas ar nesutiksite su vyresniais žmonėmis. Pasistenkite dėl savo abejonių nesusikivirčyti su aplinkiniais.

2012-07-20 Vilniaus diena  
2012-07-20 Vilniaus diena  
Advertisement