Page 1

3. A què es dedica l’establiment. alimentacio 4. Nom de l’establiment. La Sirena 5. Llengua triada per al nom de l’establiment. Català 6. Textos escrits exteriors (copiats en la llengua original i amb errors, si n’hi ha). síntesi Català 7. Textos escrits interiors (copiats en la llengua original i amb errors si n’hi ha). Molt pocs en castella 8. Llengua de comunicació primera ( en el primer contacte). Català 9. Llengua de comunicació oral un cop establerta la comunicació. 10. Nivell de correcció lingüística en català oral: Alt

Mitjà

Baix

11. Nivell de correcció lingüística en castellà oral: Alt

Mitjà

Baix

12. Nivell de correcció lingüística en català oral: Alt

Mitjà

Baix

13. Nivell de correcció lingüística en castellà escrit: Alt

Mitjà

Baix i


- Quina és la llengua dominant de l’establiment? Per què aquesta llengua i no una altra? Català – per que és una empresa catalana - Si hi ha barreja de llengües en l’establiment, per què aquesta barreja de llengües tant a nivell escrit com a nivell oral? Si - si - Hi ha consciència d’ús o d’opció, o ningú no hi havia pensat mai? ningú no hi havia pensat mai - En quin llengua inicial es dirigeix el dependent al client? Sempre? Independentment de la llengua del client? Si – si- Català - Canvia de llengua un cop establerta la comunicació amb el client en funció de la llengua del client? Si

Sirena