Page 1

> ?  " 5 6 # @ABCDEFGDHABIAJ KLMNOMNPQRSTUNVWUXVYZ[V\VY][V^_TVY`ZY abcV"5678"9:;6

dTMeMcV^TSfgTMOehMScTMhVOMeViMcMTNe!"#V@ABCDjklDmAnopGqorD h_sRS>?"56#@ABCDEFGDHABIAJVabcVKTMVtNOVabcVOTMV^MNesuMNvVOTMVRMTNMNV wtf_NfVxtV_tecMTsuMNOMcVy_uctNfVtNOVzcTNR{_eeMcVu_hMN[VKUVx[|[VabcVV OTMV^MNesuMNVTNV}UtNfUVhUNvVMTNMXV~``PTN{UuNMcP€cSV_XVNcOgTsuMNV yTfMc[VyTfMcVx‚ugSVxtVOMNV‚cXeSMNVƒ‚NOMcNVOMcV„MgS[V"5678"9:;6V tNSMceSbSxSVOTMV^MNesuMNV_XVyTfMcP…gteeV\VtNSMcV_NOMcMXVOtcsuVO_eVQNP gMfMNVWUNV…TesuSMTsuMNVtNOV}MScMTOMh_NRMN[V„MTSMcMV†NaUcX_STUNMNVtNPV SMcV‡‡‡ˆ‰lŠC‹jFAl‹ŒBA‹‡AICˆŒA‡AIC‡A&'Ž12'&(715‘’&%Ž“”.2%+‘•+–—12'˜%™™

KTMVx_ugMNVabcV>?"56#{_eVMeV†uNMNV{McSVTeSV\ OTcMRSVTNVOTMVKLMNOMNOUeMVWUNV"5678"9:;6# 0123145671859 95 8 5 5435 3453 5315 50815 88415848 855 815!"# $%&'()*+(,%-./01.2(81581 5 534 8155 815315 "5678"9:;65< 41=

$%&'()*+(,%-./01.2(%‘š‘

Plakat  

Fuer die Aktion "Brot fuer die Welt"

Plakat  

Fuer die Aktion "Brot fuer die Welt"

Advertisement