Page 1

'POEGÄSNÄHFOIFU *OOFIBW

"OUBM

-ATERIAL (šGANØS  3#! "  )NDUSTRIVAROR O TJØNSTER 3KANSKA  3ECURITAS  3+& "  3CANIA "  3ANDVIK  4RELLEBORG  (EXAGON  .IBE  "EIJER !LMA  3!3  .EFAB  0ROFlCE  0OOLIA  (, $ISPLAY  !DDTECH  6"'  3ØLLANKšPSVAROR (ENNES -AURITZ  %LECTROLUX "  46  *#  $AGLIGVAROR /RImAME 3$"  &INANS O FASTIGHET (ANDELSBANKEN !  )NVESTOR "  /-8  #ARNEGIE  &šRENINGS3PARBANKEN  )NTRUM *USTITIA  ,ATOUR "  3Ë+)  (1 &ONDER  !INAX  )NFORMATIONSTEKNIK %RICSSON "  .OKIA !"0 SV  4IETO%NATOR  4ELECA  %NEA $ATA  

,VST

  

  

                

                

    

    

 

 

          

          

     

     

'POEFOTVUWFDLMJOHTFEBOTUBSUFO  &ONDFšRMšGENHET -KR !NTAL ANDELAR MILJ ST !NDELSVØRDE KR 5TDELNING KRANDEL 4OTALAVKASTN FONDEN 3TOCKHOLM !LL 3HARE 3)8 2ETURN INKL UTD 

*OOFIBW

7´SEF.LS                                            

"OUBM

)"3 )&3 " ()1 /%8PON#ARD 3IGMA .OVOTEK ,AGERCRANTZ !CANDO&RONTEC 4ELEKOMOPERATšRER 4ELE " 5TLØNDSKA AKTIEINNEHAV %KORNES

,VST 7´SEF.LS

           

         

         

 

 

 

 

 

3UMMA VØRDEPAPPER

 

             

 

  

™VRIGA TILLG»NGAR OCH SKULDER "ANKTILLGODOHAVANDE &ORDRINGAR S»LDA VØRDEPAPPER 5PPLUPNA KOSTNADER 3KULDER KšPTA VØRDEPAPPER

    

&ONDFšRMšGENHET

  

       

       

       

                                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

'POEFOK´NGÄSUNFE 3TOCKHOLM !LL 3HARE 3)8 2ETURN INKL UTD 

 

&ONDEN STARTADE DEN OKTOBER 

¨WSJHJOGPSNBUJPO #OURTAGE -KR #OURTAGE I AV OMSØTTNING 'ENOMSNITTLIG FONDFšRMšGENHET -KR #OURTAGEGENOMSNITTLIG FONDFšRMšGENHET /MSØTTNINGSHASTIGHET GGR 4OTALKOSTNADSANDEL 4+! 4OTAL EXPENSE RATIO 4%2 

SENASTE M»NADERNA /MSØTTNINGSHASTIGHET DElNIERAS SOM FONDENS SAMMANLAGDA FšRSØLJNING AV AKTIER OM DET ØR MINDRE ØN SUMMA KšP DIVIDERAT MED GENOMSNITTLIG FONDFšRMšGENHET M»NADSVIS BERØKNAT 3ENASTE M»NADERNA 4OTALKOSTNADSANDEL DElNIERAS SOM SAMTLIGA AVGIFTER SE AVSNITTET +OSTNADER I FONDENS »RSBERØTTELSE SID OCH COURTAGE I PROCENT AV FONDENS GENOM SNITTLIGA FšRMšGENHET UNDER SENASTE M»NADERNA 4OTAL EXPENSE RATIO DElNIERAS SOM SAMTLIGA AVGIFTER I PROCENT AV FONDENS GENOMSNITTLIGA FšRMšGENHET UNDER SENASTE M»NADERNA DVS SOM 4+! MEN FšRUTOM COURTAGE 


0OSTADRESS "OX  5PPSALA q "ESšK $RAGARBRUNNSG q 4EL  q 4ELEFAX   % POST DGFONDER DGFONDERSE q WWWDGFONDERSE q "G  q 0G  

3BQQPSUGÄSEFUSFGÄSTUBLWBSUBMFO $IDNER 'ERGE !KTIEFOND STEG DE TRE FšRSTA KVARTALEN MED  PROCENT INKLUSIVE LØMNAD UTDELNING JØMFšRT MED  PROCENTS UPPG»NG FšR 3TOCKHOLMSBšRSENS 38 !LL 3HARE )NDEX KURSER TAGNA  6ID TREDJE KVARTALETS UTG»NG VAR ANDELSVØRDET  KR PER ANDEL &ONDEN HADE EN MYCKET GOD UTVECKLING UNDER »RETS FšRSTA KVARTAL MEN EN SVAGARE UTVECKLING UNDER ANDRA OCH TREDJE KVARTALET JØMFšRT MED INDEX 4ROTS EN LITEN BšRSUPPG»NG DE TV» SENASTE KVARTALEN HAR BšRSUTVECKLINGEN TIDVIS VARIT SVAG &ORTSATT STIGANDE R»VARU OCH OLJEPRISER HAR SKAPAT ORO DELS FšR HšGRE INmATION OCH RØNTOR DELS FšR ATT VINSTUTVECKLINGEN FšR INDUSTRIFšRETAG SKALL HØMMAS (ITTILLS UNDER »RET HAR FONDEN GYNNATS AV EN GOD KURSUTVECKLING FšR BLAND ANNAT %RICSSON 3KANSKA 3CANIA (EXAGON "EIJER !LMA OCH %NEA &ONDEN HAR P»VERKATS NEGATIVT AV EN SVAG UTVECKLING FšR BLAND ANNAT .OKIA 4RELLEBORG %LECTROLUX 0ROFlCE SAMT FšR DATAKONSULTFšRETAGEN 4IETO%NATOR 4ELECA )"3 OCH )&3

'ÄS´OESJOHBSJUJMMW´YUPSJFOUFSBEFJOOFIBW

&ONDEN ARBETAR MED ETT STORT INSLAG AV TILLVØXTORIENTERADE FšRETAG 5NDER DE TRE FšRSTA KVARTALEN HAR BL A FšLJANDE SKETT ) SAMBAND MED %RICSSONS KRAFTIGA BšRSUPPG»NG I »R HAR FONDEN VID ETT mERTAL TILLFØLLEN TVINGATS SØLJA AKTIER D» INNEHAVET šVERSTIGIT PROCENT AV PORTFšLJEN %RICSSONS VERKSAMHET TYCKS FšR NØRVARANDE UTVECKLAS MYCKET VØL 6ØRDERINGEN ØR DOCK INTE L»G OCH EN VISS OSØKERHET lNNS AVSEENDE DE KOMMANDE »RENS TILLVØXTMšJLIGHETER 6I HAR FORTSATT ATT šKA INNEHAVET I (ENNES -AURITZ OCH DET ØR NU FONDENS TREDJE STšRSTA INNEHAV 0OSITIVT ØR ATT FšRETAGET SEDAN EN TID UPPVISAT EN STADIG TILLVØXT SAMTIDIGT SOM EXPANSIONSMšJLIGHETERNA P» mERA MARKNADER FRAMST»R SOM GODA 3KULLE FšRETAGSLEDNINGENS FšRVØNTNINGAR P» KOMMANDE POSITIVA RESULTAT I 53! BEKRØFTAS STØRKS BILDEN YTTERLIGARE AV FšRETAGET ËVEN OM VØRDERINGEN AV BOLAGET INTE ØR TYDLIGT FšRSIKTIG GER DEN HšGA LšNSAMHETEN I KOMBINATION MED GOD TILLVØXT EN RIMLIG POTENTIAL I AKTIEN &ONDEN HAR N»GOT šKAT INNEHAVET I .OKIA I SAMBAND MED DEN KRAFTIGA KURSSVACKA SOM UPPSTOD EFTER BOLAGETS VINSTVARNING TIDIGARE UNDER »RET 5NDER TREDJE KVARTALET KOM .OKIA MED INFORMATION OM ATT UTSIKTERNA FšR VINSTUTVECKLINGEN FšRBØTTRATS N»GOT VILKET I VISS M»N LUGNADE MARKNADEN OCH MEDFšRDE EN VISS KURSUPPG»NG FR»N L»GA NIV»ER )NNEHAVET I 3ECURITAS HAR šKATS UNDER »RET %FTER mERA RELATIVT SVAGA RAPPORTER VISADE DEN SENASTE HALV»RSRAPPORTEN P» EN FORTSATT GOD UTVECKLING I %UROPA SAMT EN VISS STABILISERING AV DEN TIDIGARE NEGATIVA UTVECKLINGEN I 53! &šRVØRVET AV BRITTISKA "ELL 'ROUP SYFTAR TILL ATT SKAPA EN LARMVERKSAMHET I 3TORBRITANNIEN EN VERK SAMHET SOM 3ECURITAS DRIVER FRAMG»NGSRIKT I BLAND ANNAT 3VERIGE /M PROBLEMEN I DEN AMERIKANSKA VERKSAMHETEN MINSKAR GER DET UTRYMME FšR LEDNINGEN ATT šKA FOKUS P» LARMVERKSAMHETEN %NEA RENODLAR SIN VERKSAMHET SAMTIDIGT SOM mERA AVTAL MED VIKTIGA KUNDER HAR OMFšRHANDLATS AVSEENDE %NEAS PRODUKTER FšR TELEKOMMARKNADEN ËVEN OM RISKERNA FšR BOLAGET INTE SKA UNDERSKATTAS BšR DET lNNAS MšJLIGHETER TILL EN GOD VINSTUTVECKLING SOM KAN LEDA TILL EN FORTSATT UPPVØRDERING AV AKTIEN 6I HAR šKAT INNEHAVET

&ONDEN HAR »TERIGEN KšPT EN MINDRE POST I KOSMETIKAFšRETAGET /RImAME &ONDEN ERHšLL AKTIER I BOLAGETS BšRSINTRODUKTION I V»RAS MEN DE S»LDES EFTER EN STARK KURSUTVECKLING 5NDER ANDRA KVARTALET UTVECKLADES VERKSAMHETEN N»GOT SVAGARE ØN VØNTAT P» BLAND ANNAT DEN VIKTIGA RYSKA MARKNADEN $ET LEDDE TILL ETT KRAFTIGT KURSFALL FšR AKTIEN VILKET GIVIT OSS EN MšJLIGHET ATT »TER KšPA AKTIER I FšRETAGET TILL EN GYNNSAM VØRDERING 2ISKEN ØR DOCK ATT DEN SVAGARE UTVECKLINGEN UNDER DET ANDRA KVARTALET BARA ØR INLEDNINGEN P» EN LØNGRE TIDS PROBLEM )NNEHAVET I INKASSOFšRETAGET )NTRUM *USTITIA HAR EFTER EN šKNING DET FšRSTA HALV»RET MINSKATS N»GOT UNDER SEPTEMBER !NLEDNINGEN TILL DET ØR ATT BOLAGETS HALV»RSRAPPORT REDOVISADE FORTSATTA SV»RIG HETER I %NGLAND 6I HAR MINSKAT INNEHAVET I .IBE AV VØRDERINGSSKØL 6I KAN TØNKA OSS ATT »TER šKA INNEHAVET IFALL VI UPPLEVER VØRDERINGEN MER ATTRAKTIV I DETTA I GRUNDEN STARKA FšRETAG )NNEHAVET I 4ELE S»LDES UNDER FšRSTA KVARTALET %FTER EN SVAG KURSUTVECKLING KšPTES ETT MINDRE INNEHAV »TER I 4ELE UNDER DET TREDJE KVARTALET D» VI BEDšMDE KURSNIV»N VARA ATTRAKTIVARE ØN TIDIGARE $EN SENARE DELEN AV TREDJE KVARTALET HAR VI DOCK »TER MINSKAT INNEHAVET DELVIS DØRFšR ATT VI TOLKAR BUDET P» 3ONG .ETWORKS EN NORDISK TELEKOMLEVERANTšR MED EGEN INFRASTRUKTUR SOM ETT SVAGHETSTECKEN /M DET ØR S» VIKTIGT FšR 4ELE ATT ØGA INFRASTRUKTUR HAR FšRETAGET AGERAT FšRV»NANSVØRT SENT $ET lNNS OCKS» ANDRA OROSMOLN P» BOLAGETS HIMMEL T EX TECKEN P» SVAGARE KUNDINTAG I %UROPA OCH RISK FšR TILLTAGANDE PRISKONKURRENS P» DEN HšGLšNSAMMA SVENSKA MARKNADEN (ELA INNEHAVET I 7- DATA S»LDES UNDER FšRSTA HALV»RET

¨WSJHBTUÄSSFGÄS´OESJOHBSJQPSUGÄMKFO

&ONDEN HAR šKAT INNEHAVET I 3KANSKA SOM ARBETAR VIDARE MED BOLAGETS STRUKTUR )DAG HAR BOLAGET EN MYCKET STARK BALANSRØKNING SOM P» N»GOT SØTT BšR KOMMA AKTIEØGARNA TILLGODO $ETTA KAN SKE GENOM šKAD TILLVØXT VIA FšRVØRV HšJDA UTDELNINGAR ELLER »TERKšP AV AKTIER 5NDER »RET HAR INNEHAVEN NETTO šKATS I BLAND ANNAT 3CANIA

3ANDVIK OCH 4RELLEBORG &ONDENS KšP AV AKTIER I BšRJAN AV »RET I %LECTROLUX HAR HITTILLS VARIT MINDRE LYCKOSAMT &šRETAGETS VERKSAMHET UTANFšR VITVARUOMR»DET ØR LšNSAMT OCH MYCKET INTRESSANT 4YVØRR VISADE HALV»RSRAPPORTEN OCH EN DØRP» FšLJANDE VINSTVARNING FR»N FšRETAGET ATT PROBLEMEN INOM VITVARUOMR»DET KAN TA TID ATT LšSA

-¶OHTJLUJHIFUPDIBLUJWGÄSWBMUOJOH

6I ARBETAR MED EN L»NGSIKTIG PLACERINGSHORISONT NORMALT P» n »R &ONDEN PLACERAR ENLIGT V»RA BØSTA ID£ER OBEROENDE AV BRANSCH OCH BšRSVIKTER 6I ØR INGA INDEXNØRA FšRVALTARE OCH FONDENS RESULTAT KAN DØRMED FšRVØNTAS AVVIKA RELATIVT MYCKET FR»N DEN ALLMØNNA INDEXUTVECKLINGEN ØVEN UNDER LØNGRE PERIODER /KTOBER !DAM 'ERGE (ENRIK $IDNER

/KvartalsrapportQ32004  

http://www.didnergerge.se/UL/File/report/KvartalsrapportQ32004.pdf