Page 1

Q1•2013 Utveckling det första kvartalet 2013 Börsåret 2013 har inletts starkt. Vid utgången av kvartalet hade Stockholmsbörsen stigit med 10,3 procent inklusive utdelningar. Av våra fonder är det globalfonden som haft den bästa relativa utvecklingen under perioden med en avkastning som varit 3 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex. Aktiefonden och småbolagsfonden har haft en avkastning i linje med sina respektive jämförelseindex.

Didner & Gerge Fonder AB Box 1008, 751 40 Uppsala besöksadress Dragarbrunnsgatan 45 tel 018-640 540 fax 018-10 86 10 e-post info@didnergerge.se webb www.didnergerge.se RISKINFORMATION: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk, likviditetsrisk och valutarisk. För mer information om risk se respektive fonds informations­ broschyrer. Ta alltid del av respektive fonds faktablad och fondbestämmelser innan du gör en insättning.

Stämningsläget på börsen har påtagligt ändrats sedan för­ sommaren 2012 – sedan slutet av juni 2012 har börsen stigit med 27 procent. Även om tillväxten i världsekonomin avtog svagt 2012 finns det ett antal ljuspunkter som investerare sätter sin tillit till. Återhämtningen i den amerikanska ekonomin har hittills visat sig vara stabil. Huspriser och byggmarknad stärks, industri­ produktionen ökar, arbetslösheten sjunker samt hus­hållens skuldsättning minskar. De positiva effekterna av den ökade ut­v inningen av skiffergas håller i sig – sänkta energi­kostnader för hushåll och industri samt minskat beroende av det politiskt instabila Mellanöstern. Marknaden bedömer för närvarande risken för att eurosamarbetet spricker som liten. Förtroendet har ökat efter Europeiska Centralbankens tydliga uttalanden i somras att de med bestämdhet är beredda att försvara euron. Den politiska risken har också minskat – trots hårda åtstramningar i medelhavs­länderna verkar opinionen i dessa länder fortfarande vilja ha kvar euron. Risken för en kraftig inbromsning i Kina skall inte underskattas, men bedöms idag vara mindre än för 8–10 månader sedan. De stora centralbankerna i världen stödjer fortfarande en lågräntepolitik och ställer i utsikt att den skall bestå under överskådlig framtid. Aktier framstår därmed som ett attraktivt alternativ jämfört med lågförräntade obligationer. Tillväxten i BRIC-länderna är fortfarande god om än något lägre än tidigare. Sydostasien, Afrika, Mellan- och Sydamerika visar också överlag god tillväxt. Vilka är då riskerna för ett sämre börsklimat? USAs statsfinansiella problem har ännu ingen långsiktig lösning. En sådan måste rimligtvis innebära att statens utgifter begränsas samt att skatterna ökar för amerikanen, dvs framtida konsumtionsutrymmet blir mindre än tidigare. Även om återhämtningen har varit stabil i mer än ett halvår är statistiken inte entydig. Olika typer av indikatorer visar tidvis på svagheter i utvecklingen. Minskar konsumentens förtroende för framtiden kan tillväxten återigen försvagas. Trots att en del reformer har genomförts i medelhavsländerna återstår mycket att göra. Får de stora länderna Frankrike och Italien ingen draghjälp från omvärlden blir det svårare att genomföra de strukturförändringer som krävs för en långsiktigt positiv utveckling. På kort sikt bör man ha respekt för att kurserna har stigit en hel del vilket alltid kan öka risken för rekyler. I det längre perspektivet är vi dock optimistiska. Aktier är fortfarande förhållandevis billiga historiskt sett; speciellt jämfört med alternativen. Henrik Didner & Adam Gerge


Didner & Gerge Aktiefond I linje med index på stark börs Didner & Gerge Aktiefond utvecklades i linje med index under det första kvartalet 2013. Fonden steg med 10,3 procent vilket var lika med uppgången för SIX Return Index. Fonden har utvecklats betydligt bättre än index såväl ett år bakåt i tiden samt på tre och fem år. Samtidigt vill vi påminna om att historiska resultat inte är någon garanti för framtida utveckling. Några av de främsta bidragsgivarna till fondens positiva utveckling under perioden har varit innehaven i Nordea, Höganäs, AAK, Swedbank och SEB. Höganäs har under perioden varit föremål för ett uppköpserbjudande från H Intressenter men Didner & Gerge Fonder har, tillsammans med Lannebo Fonder, valt att tacka nej till erbjudandet i enlighet med pressmeddelande per 2013‑03‑08. Fonden har påverkats negativt relativt index av bland andra innehaven i SKF, Scania, Husqvarna och Axis. Vi har ökat innehavet i ABB med anledning av en försiktig värdering efter flera års svag relativ kursutveckling samtidigt som bolaget efter företagsförvärv framgångsrikt breddat verksamheten. Fonden har återigen ökat innehavet i vitvarubolaget Electrolux där kurspotentialen bör vara god om bolaget inom några år kan nå sina marginalmål. Vi har kraftigt ökat innehaven i Nordea och Danske Bank då vi bedömer att de har en försiktig värdering inte minst jämfört med andra nordiska banker. Samtidigt har innehavet i Handelsbanken minskats något. Fonden har köpt aktier i Avanza Bank. Resultatet kan kortsiktigt tyngas av systemkostnader men samtidigt fortsätter banken att stärka sin ställning på den svenska sparmarknaden där man redan är Sveriges största nätmäklare. Innehavet i Assa Abloy har minskats. Bolaget, som är mycket välskött, har utvecklats väl på börsen en längre tid. Även innehavet i Hennes & Mauritz har minskats något. Det finns en osäkerhet i bolagets marginalutveckling över tiden på grund av stigande kostnader. Samtidigt är det positivt att det finns ett fortsatt stort utrymme för butiksexpansion på flera marknader. Hexagon och Hexpol har utvecklats mycket väl samtidigt som värderingarna blivit högre. Vi under perioden minskat innehaven något.

Avkastning Period

D&G Aktiefond

Index

2013 (121231–130331) 3 år (100331–130331)

10,3% 12,5% *

10,3% 8,9% *

5 år (080331–130331)

12,3% *

8,0% *

Sedan start (941021)

17,5% *

11,4% * * årligt genomsnitt

Genomsnittlig årlig avkastning sedan start [1994-10-21] 20

15

17,5%

10

11,4%

5

0

D&G Aktiefond

Index

Större förändringar i portföljen 5 största nettoköp Electrolux B ABB SDB Nordea Bank Danske Bank SKF B

Mkr 575 414 358 320 166

5 största nettosälj Mkr Assa Abloy 224 Hennes & Mauritz 192 Hexagon 119 Svenska Handelsbanken A 56 Hexpol 53

De 20 största innehaven i portföljen Värdepapper Danske Bank Trelleborg Volvo B Nordea Bank Höganäs Hexpol Skanska Hennes & Mauritz Electrolux B AarhusKarlshamn

Andel 8,8% 8,3% 7,0% 6,7% 5,2% 4,5% 4,5% 4,3% 4,2% 4,2%

Värdepapper Swedbank A SKF B Securitas Scania B Hexagon Husqvarna B ABB SDB Axis SEB Ericsson B

Andel 4,1% 3,9% 3,7% 3,4% 3,2% 2,6% 2,5% 1,8% 1,7% 1,4%

Övrig information Fondförmögenhet 18 359 Mkr Andelskurs 1 455,0446 kr Aktiv risk (senaste 24 månaderna) 6,51% Standardavvikelse (senaste 24 månaderna) 20,34% Förvaltningsavgift 1,22% Förvaltare Henrik Didner, Adam Gerge Jämförelseindex SIX Return Bankgiro 5923-6356 Plusgiro 486 1482-0 PPM-nummer 291 906


Didner & Gerge Småbolag I linje med index

Avkastning Period

D&G Småbolag

Index

2013 (121231–130331) 2 år (110331–130331)

13,2% 8,0% *

13,3% 4,9% *

3 år (100331–130331)

10,7% *

9,5% *

Sedan start (081223)

30,5% *

23,4% *

* årligt genomsnitt

Genomsnittlig årlig avkastning sedan start [2008-12-23] 40

30

30,5%

20

23,4%

10

0

D&G Småbolag

Index

Större förändringar i portföljen 5 största nettoköp Indutrade AarhusKarlshamn Atea Sydbank Jyske Bank

Mkr 129 105 93 93 88

5 största nettosälj Pronova Biopharma New Wave Group Höganäs Uniflex Novotek

Mkr 39 14 2 1 0,3

De 20 största innehaven i portföljen Värdepapper Jyske Bank Sydbank Loomis Lagercrantz Group NCC B Indutrade Trelleborg AarhusKarlshamn Schibsted Höganäs

Andel 9,2% 9,0% 6,7% 5,3% 4,5% 4,4% 4,3% 4,0% 3,6% 3,5%

Värdepapper Topdanmark Addtech Atea G&L Beijer Nibe Industrier B IFS B Klövern Pref Avanza Bank Rejlerkoncernen Know IT

Andel 3,3% 3,2% 3,1% 3,0% 2,8% 2,8% 2,6% 2,6% 2,5% 1,5%

Övrig information Fondförmögenhet 2 883 Mkr Andelskurs 302,0136 kr Aktiv risk (senaste 24 månaderna) 6,81% Standardavvikelse (senaste 24 månaderna) 19,26% Förvaltningsavgift 1,4% Förvaltare Adam Nyström, Gustaf Setterblad Jämförelseindex CSRX Sweden Bankgiro 360-4071 Plusgiro 495 269-3 PPM-nummer 140 491

Didner & Gerge Småbolag utvecklades i linje med index under det första kvartalet. Fonden gick upp med 13,2 procent jämfört med 13,3 procents uppgång för Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Fonden har därmed gått bättre än index ett, två samt tre år bakåt i tiden och sedan start. Samtidigt vill vi lyfta fram att historiska resultat inte är någon garanti för fondens framtida utveckling. Det första kvartalet har karaktäriserats av stigande börskurser och överlag goda inflöden av sparkapital till småbolagsfonder. Många småbolagsaktier har utvecklats positivt under 2013 vilket gör att det är något svårare att hitta aktier med god potential. Bland de främsta positiva bidragsgivarna under första kvartalet kan nämnas Lagercrantz, Höganäs, Rejlers, Beijer Alma och NCC. Höganäs har under perioden varit föremål för ett uppköpserbjudande från H Intressenter men Didner & Gerge Fonder har, tillsammans med Lannebo Fonder, valt att tacka nej till erbjudandet i enlighet med ett pressmeddelande per 2013‑03‑08. Fonden har påverkats negativt relativt index av innehav som Swedol, Atea, Skistar, Uniflex och Selvaag Bolig. Swedol har visat upp en svag försäljningsutveckling och sämre lönsamhet sedan en tid. Vi följer denna utveckling noggrant men har hittills valt att vara kvar som aktieägare. Vi har köpt aktier i Indutrade som är ett nytt innehav i fonden. Affärsidén bygger på att förvärva nischade teknikförsäljnings­ bolag till rimliga priser och skapa goda förutsättningar för att bolagen ska utvecklas väl. Aktien handlas i linje med sin historiska värdering, men fortsätter Indutrade att förvärva bolag samt att expandera geografiskt bör det kunna bli en god vinsttillväxt i bolaget över tid. Fonden har återigen köpt aktier i AAK. Bolaget fortsätter att visa på en mycket fin resultatutveckling, framförallt inom Food Ingredients. Vi sätter stort värde på denna utveckling. Vi anser att denna del av bolaget bör kunna ha en stabil och hög intjäningsförmåga på lång sikt. Vi har ökat innehavet i Atea. Det som tilltalar oss är bolagets starka ställning på IT-infrastrukturmarknaden i Norden. Bolaget har starka kassaflöden samtidigt som värderingen ser ut att vara låg. Vi har även ökat innehaven i de danska bankerna Sydbank och Jyske Bank. Vi anser fortsatt att de är välkapitaliserade och välfinansierade. De har goda möjligheter att ta över kunder och lånestockar från andra svagare banker. Bankerna värderas lågt både i förhållande till sitt egna kapital och i förhållande till sin underliggande intjäningsförmåga. Vi kan inte med säkerhet säga att kreditförlusterna kommer att tydligt klinga av i år eller ens nästa år. I dagsläget prissätts dock bankerna som om det inte kommer att ske under de närmsta åren, vilket enligt vår mening sannolikt är alltför pessimistiskt. Fonden har enbart genomfört två större försäljningar under perioden. Fiskoljeförädlaren Pronova avyttrades efter att tyska kemijätten BASF bestämde sig för att höja sitt uppköpserbjudande på bolaget. Positionen i New Wave såldes efter ett snabbt och kraftigt kurslyft varefter vi inte såg samma uppsida i aktien.


Didner & Gerge Global Klart bättre än index Didner & Gerge Global utvecklades bättre än index under första kvartalet. Fonden gick upp med 10,2 procent jämfört med 7,2 procents uppgång för index. Bland de främsta bidragsgivarna till fondens positiva utveckling kan nämnas Mandom, Draegerwerk, Rolls Royce, Nakanishi och Berkshire Hathaway. Fonden har påverkats negativt av Danske Bank, Millicom, Pearson, RIB Software och Saab. Vi har under perioden ökat innehavet i ett antal bolag som efter kursnedgångar erbjöd goda tillfällen för tilläggsinvesteringar. Några exempel är Millicom, Fairfax, Pearson och RIB Software. Vi har ökat vårt innehav i Millicom då vi anser att marknaden inte värderar den tillväxtspotential som bolaget har inom kabel, mobila tjänster och e-handel på tillväxtmarknader. På bolagets kapitalmarknadsdag i mars utvecklade ledningen de olika tillväxt­ initiativen mer i detalj, vilket stärkte vår tro på bolaget. Det kanadensiska försäkringsbolaget Fairfax har vi också ökat innehavet i under perioden. Fairfax visade med sitt årsbokslut upp precis den motståndskraft vi söker i bolag. Alla verksamheter går igenom perioder då rörelsen inte utvecklas precis som man tänkt sig och det är då avgörande hur dessa perioder hanteras. Fairfax driver verksamheten med ett tioårsperspektiv, till den långsiktige investerarens glädje. Trots motvind under året ökade eget kapital per aktie med nära 10 procent, men framförallt lades grunden till fortsatt värdeskapande genom fortsatt bra försäkringstekniskt resultat, minimal kostnad för rörelsens finansiering, den sk floaten, konservativ reservering och flertalet till synes fördelaktiga förvärv. Vi har även ökat innehavet i Familymart under kvartalet. Nya innehav i fonden är Danske Bank och Horiba. Danske Bank är en de största bankerna i Norden med viss verksamhet på Irland och i Baltländerna. Värderingen har dragits ner av stora kreditförluster på Irland i spåren av fastighetskrisen där, samt av den svaga danska ekonomin. Den svåraste perioden verkar nu vara över och en viss förbättring kan skönjas både på Irland och i Danmark. Aktiens värdering signalerar att marknaden förväntar sig en fortsatt låg lönsamhetsnivå lång tid framöver. Bankens ledning har satt ett mål om 12 procents avkastning på eget kapital 2015. Vi upplever målet som realistiskt och marknadens syn på banken för negativ. Horiba är ett japanskt mätteknikbolag. Bolaget är världsledande inom avgasmätning åt bilindustrin. I takt med att miljökraven skärps på nya motorer ökar den potentiella marknaden för Horiba. Bolaget har också starka nischpositioner i halvledarindustrin, blodanalys­ instrument, luft- och vattenanalys, radioaktivitetsmätare m.m. Behoven av att mäta luft och vatten ökar i många asiatiska länder i spåren av allt större miljöproblem. Aktien värderas lågt både i absoluta tal och i relation till andra noterade mätteknik bolag i världen. 60 procent av försäljningen sker utanför Japan och den svagare yenen kommer vara positiv för bolagets konkurrenskraft. Under perioden har vi sålt innehaven i Pigeon och Saab. Pigeon såldes då vi ansåg att värderingen blivit utmanande hög och att tillväxtpotentialen i Kina var till stor del känd och inräknad i värderingen av aktien. Saab såldes då vi hittade aktier med bättre avkastningspotential till en lägre risk.

Avkastning Period 2013 (121231–130331) Sedan start (110928)

D&G Global

Index

10,2% 24,8%

7,2% 23,4%

Avkastning sedan start [2011-09-28] 30 25 20

24,8%

23,4%

15 10 5 0

D&G Global

Index

Större förändringar i portföljen 5 största nettoköp Danske Bank Horiba Millicom Int Cellular Fairfax Financial Pearson

Mkr 12 11 7 7 5

4 största nettosälj Saab B Pigeon Dragerwerk Rolls-Royce

Mkr 7 4 0,3 0,07

De 20 största innehaven i portföljen Värdepapper Fairfax Financial Berkshire Hathaway Millicom Int Cellular Horiba Dragerwerk Mandom Pearson Danske Bank NGK Spark Plug Aryzta

Andel 5,7% 4,8% 3,8% 3,3% 3,3% 3,2% 3,1% 3,1% 3,0% 2,9%

Värdepapper Nakanishi Teva Pharma Varian Medical Family Mart Microsoft Markel Shiseido Xylem Td Ameritrade Rolls-Royce

Andel 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,5%

Övrig information Fondförmögenhet Andelskurs Förvaltningsavgift Jämförelseindex Förvaltare Bankgiro Plusgiro PPM-nummer

377 Mkr 124,8163 kr 1,60% MSCI ACWI TR Net i SEK Henrik Andersson, Jens Barnevik 779-1320 759 20-9 541 235

Kvartalsrapportq12013  

https://www.didnergerge.se/uploads/documents/report/kvartalsrapportq12013.pdf