Page 1

KUNDDEKLARATION

för personer skatteskrivna utomlands

Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller vissa särskilda bestämmelser vid etablerande av affärsförbindelse med sk PEP (Politically Exposed Person). I Penningtvättslagen definieras PEPs som ’personer som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner och sådana personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare’. Endast personer bosatta (skatteskrivna) utomlands ingår i PEP kretsen. Denna blankett behöver endast fyllas i om du är bosatt utomlands.

UPPGIFTSLÄMNARE Namn

Personnummer/utländskt skatteregistreringsnummer

Adress

Postadress

E-postadress

Skattehemvist

Vänligen markera lämpligt alternativ: Har du eller har du haft någon eller några av nedanstående befattningar eller motsvarigheter till befattningarna, släktskapsförhållanden eller funktioner? Ja

Nej

Om ’Ja’, vänligen ange vilken/vilka: B) SLÄKTSKAPSFÖRHÅLLANDEN TILL PERSONER ENLIGT A

A) BEFATTNINGAR Statschef Regeringschef Minister Vice eller biträdande minister Parlamentsledamot Domare i högsta domstolen Domare i konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet Ledamot i centralbanks styrande organ Ambassadör Beskickningschef Hög officerare i försvarsmakten Person som ingår i statsägt företags förvaltnings- lednings- eller kontrollorgan Person som har eller tidigare haft befattning inom Europeisk gemenskapsnivå (EG) eller internationell nivå i befattningar som motsvarar de ovanstående i tillämpliga delar UNDERSKRIFT

Maka eller make Partner som enligt lag likställs med maka eller make Barn Barns maka/make eller partner Förälder

C) ANDRA FUNKTIONER Känd medarbetare i drivande eller kontroll av företag Andra nära affärsfunktioner tillsammans med eller på uppdrag av person enligt A

Kundnummer

Jag bekräftar att ovanstående uppgifter är riktiga. Ort

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Blanketten insändes till fondbolaget: Didner & Gerge Fonder AB, Box 1008, SE-751 40 Uppsala, Suède D i dne r

&

G e r ge

F onde r

AB

av

F i nans i nspek t i onen

a u k t o r i se r a t

fondbo l ag

/kunddeklaration_1105  

http://www.didnergerge.se/UL/pdf/kunddeklaration_1105.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you