Page 1

Hantering av klagomål

Då en investerare i ett enskilt ärende framför konkret missnöje med fondbolagets hantering av en finansiell tjänst eller produkt så hänvisas andelsägaren till fondbolagets klagomålsansvarige Henrik Didner. Allmänna synpunkter eller generellt missnöje hanteras av fondbolagets backoffice-personal. Kunden kan framföra klagomål muntligen alternativt skriftligen om fondbolaget kräver det. Hantering av klagomål ska ske snabbt, sakligt och korrekt och investerare bör få svar i ärendet snarast. Om kunden inte är nöjd med bolagets hantering av klagomålet ska fondbolaget upplysa om att ytterligare vägledning kan fås av Konsumenteras Bank- och finansbyrå, Konsumenteras Försäkringsbyrå, samt den kommunala konsumentvägledningen. Ärendet kan även prövas hos Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol. Utförligare information kan lämnas av fondbolaget vid förfrågan.

________________________________________________________________________________________ Postadress/Mailing address Besöksadress/Visiting address Org.nr Telefon/Telephone 556491-3134 +46(0)18-64 05 40 Box 1008 Dragarbrunnsg. 45 E-post Telefax 751 40 Uppsala Uppsala info@didnergerge.se +46(0)18-10 86 10

/klagomal  

http://www.didnergerge.se/uploads/documents/form/klagomal.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you