Page 1

HALVÅRSRAPPORT

2013


INNEHÅLL

VÅRA MEDARBETARE

3 VD HAR ORDET

3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE

4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND

6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG

8 DIDNER & GERGE GLOBAL

10 INVESTERINGSFILOSOFI 11 FONDERNAS UTVECKLING

>>>

DIDNER & GERGE FONDER AB Postadress Box 1008 751 40 Uppsala Besöksadress Dragarbrunnsg. 45 Telefon 018-640 540 Telefax 018-10 86 10 E-post info@didnergerge.se Webb www.didnergerge.se

Helena Hillström

Henrik Didner

Adam Gerge

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Adam Nyström

Gustaf Setterblad

Henrik Andersson

FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG

FÖRVALTARE D&G SMÅBOLAG

FÖRVALTARE D&G GLOBAL

Jens Barnevik

Johan Wallin

Michael Eriksson

FÖRVALTARE D&G GLOBAL

ANALYTIKER

RISKKONTROLL

Åsa Eklund

Camilla Karlsson

Annica Hammarberg

REGELEFTERLEVNAD

CHEF ADMINISTRATION

ADMINISTRATION

Josefine Sjölund

Emma Westlin Forsberg

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION

Didner & Gerge Fonder är medlem i Fondbolagens Förening och följer ’Svensk kod för fondbolag’.

<<<

OMSLAGSBILDEN Kungsängsliljan, Upplands landskapsblomma.

TÄNK PÅ ATT: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

DIDNER & GERGE HALVÅRSRAPPORT 2013 © 2013, Didner & Gerge Fonder AB FOTO DÄR ANNAT INTE ANGES: © Göran Ekeberg, add light, 2013 GRAFISK PRODUKTION: Trycksaken i Uppsala AB Tryckt i Sverige 2013

2


VD har ordet Första halvåret 2013 visade sig bli en bra period för våra fonder. Samtliga tre fonder har presterat bättre än sina respektive jämförelseindex samt har levererat god positiv avkastning. Allra bäst relativt sitt jämförelseindex gick Didner & Gerge Global som var hela 5,2 procent­enheter bättre än index. Didner & Gerge Aktiefond och ­Småbolag var 3,7 respektive 3,6 procentenheter bättre än sina jämförelseindex. Jag tänkte ta tillfället i akt att skriva ett par ord om vårens debatt kring premiepensionen samt den av Pensionsgruppen initierade rapport som nu lagts fram. Enligt utredaren Stefan Engström finns tre huvudsakliga problemområden. Det första är att skillnaden i utfall mellan de sparare som har högst respektive lägst avkastning kan bli stor. Vidare anses att det finns för många fonder för spararna att välja emellan och att intresset för att välja är relativt lågt. Det tredje är att systemet medför kostnader, vilka skulle kunna minskas.

Utredningen föreslår två helt olika alternativ som möjliga lösningar på ovan nämnda problem. Det ena innebär mindre förändringar i systemet, t.ex. viss kostnads- och riskbegränsning i fondutbudet samt införande av bekräftelseval. Det andra alternativet skulle innebära en dramatisk förändring med enbart 1–10 statligt administrerade fonder att välja mellan. Det är vår övertygelse att alternativet med smärre justeringar vore att föredra. Man ska inte glömma bort vad som var syftet med systemet när det skapades, nämligen att investeringar på kapitalmarknaden skulle kunna ge högre avkastning än inkomstpensionen, det skulle ge ökad riskspridning och möjlighet skulle ges till eget engagemang genom valfrihet. Samtliga dessa tre kriterier har uppfyllts. Vi har påbörjat ett arbete med att tydligare inkludera frågor kring miljö, socialt ansvar och ägarstyrning i våra investeringar. Vi avser att under hösten skriva under FNs principer för ansvarsfulla inves-

teringar (UNPRI) där vi åtar oss att aktivt beakta hållbarhetsfrågor i vårt arbete. Syftet är inte att ändra vår förvaltning eller att skapa etiska fonder, men att integrera hållbarhetsaspekter i våra investeringsanalyser och verka för en medvetenhet och öppenhet kring hållbarhetsfrågor hos de företag som vi placerar i. Lagom till sommaren har vi tagit fram en smartphone-applikation som gör det möjligt att se fondernas kurser och annan information direkt i mobiltelefonen. Du som är direktkund hos oss kan även logga in med kod eller BankID och se ditt eget innehav och dina senaste transaktioner. Om du inte har mobilt BankID, skicka ett mail till oss på app@didnergerge.se med ditt namn och personnummer så skickar vi en pinkod hem till dig. Applikationen finns tillgänglig både för Android och för iOS. Ha en riktigt trevlig sommar! Helena Hillström, VD

Några ord från Henrik Didner & Adam Gerge Börsåret inleddes positivt, för att i slutet av maj falla tillbaka. Återigen har vi haft en händelserik börsperiod. Fram till slutet av maj steg Stockholmsbörsen med 14 procent. Även börserna i USA, Västeuropa och Japan hade en positiv utveckling, medan tillväxtmarknader hade en svagare utveckling. I slutet av maj skedde dock en scenförändring. Den amerikanska centralbankschefen Ben Bernanke meddelade då att banken inom en överskådlig tid skulle avsluta delar av sina penningpolitiska stimulanser. I första hand gällde det centralbankens köp av obligationer, vars syfte har varit att pressa ner de långa räntorna samt öka likviditeten i banksystemet och därmed stimulera ekonomin. Den låga räntan har gjort att kapital sökt sig till aktiemarknaden samt till obligationer med högre avkastning i USA och i övriga världen. I slutet av maj var räntan på 10-åriga amerikanska statspapper 1,7 procent. Kapitalmarknadernas osäkerhet inför vad den amerikanska centralbankens beslut kan komma att innebära för ekonomin har bidragit till att räntan på 10-åriga

amerikanska statspapper nu stigit till nivån 2,5 procent, att dollarn har stigit mot andra valutor samt att kapital flödat ut från tillväxtmarknader. I Kina har förväntningarna på det nya ledarskiktet varit stora. Kinas fantastiska utveckling de senaste 10–20 åren kan till stor del hänföras till enorma investeringar i infrastruktur samt de investeringar västvärldens företag gjort för att skaffa sig billig produktionskapacitet. Det finns flera skäl att tro att dessa investeringars påverkan på den kinesiska ekonomin kommer att bli mindre i framtiden. Dels har investeringarna i infrastruktur inneburit att skuldsättningen ökat i den offentliga kinesiska sektorn, dels är västvärldens investeringar i Kina inte längre av samma omfattning då många stora och medelstora företag nu har en betydande produktionskapacitet där. Vad alla nu hoppas på är att tillväxten i Kina mer ska drivas av att den inhemska konsumtionen ökar. En annan möjlig risk för närvarande är ränteuppgången. Hur mycket högre räntor tål den ekonomiska återhämtningen i väst-

världen? Även om räntorna i ett historiskt perspektiv fortfarande är låga är stigande räntor ett orosmoln. Det bör dock beaktas att anledningen till att amerikanska centralbanken signalerar en ändring av sina operationer på marknaden är att de bedömer att den ekonominska uppgången tål dessa ändringar. Med viss distans till den senaste månadens turbulens på aktiemarknaden finns det dock en hel del positiva faktorer att beakta. Ekonomin i USA, som är i storleksordningen 20 procent av världsekonomin, verkar sakta men säkert återhämta sig. Situationen för flera länder i Europa är besvärlig, men riskerna för en fortsatt kraftig nedgång i ekonomin har minskat. Det finns även positiva sidor av riskerna i Kina. Olje- och råvarupriserna kommer under press och utflyttningen av arbetstillfällen från västvärlden minskar. Sist men inte minst är aktiemarknaden i ett historiskt perspektiv förhållandevis billig, speciellt med tanke på att alternativa investeringar ger mager avkastning. Henrik Didner & Adam Gerge 3


Didner & Gerge

Avkastning 2013:6 14

Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond steg med 12,8 procent jämfört med 9,1 procents uppgång för SIX Return. Fonden utvecklades därmed 3,7 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex. Fonden hade under perioden ett nettoinflöde på 1 530 miljoner kronor.

Volvokoncernen verkar inom en rad kon-

Större innehav Fondens fem största innehav var vid halvårsskiftet Danske Bank, Trelleborg, Nordea, Volvo och Höganäs.

junkturkänsliga områden med tillverkning och försäljning av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, båt- och industrimotorer. Koncernen har under en längre tid sökt dra nytta av effektivisering och samordning inte minst inom lastbilsverksamheterna. Lyckas koncernen öka lönsamheten över en konjunkturcykel samt ta vara på de tillväxtmöjligheter som finns utanför Europa bör det leda till en god kurspotential.

Danske Bank är en av de största bankerna

Höganäs

i Norden med viss verksamhet även i Irland och baltländerna. Finansiell oro och ett svagt konjunkturläge i bl.a. Danmark och Irland har lett till en försiktig värdering av banken. Sjunkande kreditförluster, en effektiviserad verksamhet samt bättre räntenetto bör leda till högre vinster, värdering och möjlighet till återupptagen utdelning. Trelleborg är en industrikoncern med fokus på polymera material. Koncernen utvecklar lösningar som tätar, dämpar och skyddar och en stor del av produkterna går till flyg-, bil-, bygg- och oljeindustrin samt till jordbruk. Bolaget har under många år arbetat med att effektivisera och förädla verksamheten via flera strukturprogram. Nordea är Nordens största bank. I takt med

att bankens balansräkning förbättras samt utdelningskapaciteten ökar borde en uppvärdering av banken kunna ske.

är ett välskött företag med stark ställning i den intressanta industriella nischen metallpulverteknologi. Didner & Gerge Fonder och Lannebo Fonder har per 2013-06-04 tackat nej till bud på bolaget om 325 kr per aktie från H Intressenter AB då vi inte anser att det ligger i våra andelsägares intresse att acceptera erbjudandet på nuvarande nivå. Se pressmeddelande på www.didnergerge.se för mer information. Större förändringar i innehaven Fonden har ökat innehavet i ABB. Vi har också köpt aktier i Electrolux, Nordea, Husqvarna, Danske Bank och SKF. Innehavet i Assa Abloy har minskats. Fonden har vidare minskat innehaven i Hennes & Mauritz, Hexagon, Handelsbanken och Hexpol. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och likartade finansiella instrument samt rätt att låna ut värdepapper. Ingen av dessa möjligheter har utnyttjats under perioden. Enskilda innehavs utveckling De bolag som tydligast bidragit positivt till fondens utveckling det första halvåret har varit Trelleborg, Nordea, Höganäs, Hexpol och Swedbank. De innehav som tydligast bidragit negativt till fondens utveckling det första halvåret har varit SKF, Hennes & Mauritz, Husqvarna och Axis. Henrik Didner & Adam Gerge

4

12 10

12,8%

8

9,1%

6 4 2 0

D&G Aktiefond

Index

Genomsnittlig årlig avkastning sedan start 20 18 16 14

17,4%

12 10

11,2%

8 6 4 2 0

D&G Aktiefond

Index

Avkastning

D & G Aktiefond 12,8% 2013 (121231–130630) 2 år* (110630–130630) 10,9% 5 år* (080630–130630) 16,3% Sedan start* (941021) 17,4% * årligt genomsnitt

Index 9,1% 5,2% 9,4% 11,2%

Övrig information Fonden startade 1994-10-21 Förvaltare Henrik Didner, Adam Gerge Jämförelseindex SIX Return Bankgiro 5923-6356 Plusgiro 486 1482-0 PPM-nummer 291 906

5 största nettoköp Mkr Nordea Bank ABB SDB Electrolux B Danske Bank Husqvarna B

622 598 575 374 339

5 största nettosälj Mkr Assa Abloy Hennes & Mauritz Hexagon Svenska Handelsbanken A Hexpol

224 192 119 115 78


DIDNER & GERGE AKTIEFOND 2013-06-30 Finansiella instrument *

Antal

Kurs Värde Mkr

Dagligvaror AarhusKarlshamn (SE) 2 340 000 342,00 800,3

Finansiella instrument * 4,2% 4,2%

Finans o fastighet 15,5% Nordea (SE) 20 100 000 75,00 1 507,5 7,8% Swedbank A (SE) 5 100 000 153,80 784,4 4,1% SEB (SE) 4 500 000 64,10 288,5 1,5% Svenska Handelsbanken A (SE) 480 000 269,20 129,2 0,7% Latour (SE) 855 000 137,20 117,3 0,6% Avanza Bank (SE) 825 000 137,00 113,0 0,6% Melker Schörling (SE) 220 000 235,00 51,7 0,3% Industrivaror o tjänster 46,5% Trelleborg (SE) 17 100 000 100,70 1 722,0 8,9% Volvo (SE) 13 900 000 89,80 1 248,2 6,5% Hexpol (SE) 2 143 910 437,00 936,9 4,9% SKF (SE) 5 300 000 157,10 832,6 4,3% Skanska (SE) 7 000 000 111,30 779,1 4,0% Securitas (SE) 11 350 000 58,65 665,7 3,5% ABB SDB (SE) 4 400 000 146,50 644,6 3,3% Scania (SE) 4 600 000 134,30 617,8 3,2% Hexagon (SE) 3 280 000 179,30 588,1 3,1% Loomis (SE) 1 920 000 128,75 247,2 1,3% Nibe Industrier (SE) 2 240 564 105,30 235,9 1,2% Assa Abloy (SE) 700 000 262,80 184,0 1,0% Beijer Alma (SE) 1 215 299 137,75 167,4 0,9% Sandvik (SE) 800 000 80,20 64,2 0,3% OEM (SE) 310 200 66,25 20,6 0,1% Informationsteknik Axis (SE) 1 910 000 165,80 316,7 Ericsson (SE) 3 070 117 75,95 233,2 Cybercom Consulting (SE) 8 373 895 2,04 17,1

2,9% 1,6% 1,2% 0,1%

Material Höganäs (SE) 2 950 050 320,00 944,0

4,9% 4,9%

Fondens utveckling

2011

Fondförmögenhet, Mkr Andelsvärde, kr Antal andelar (milj st) Utdelning, kr Totalavkastning, % SIX Return Index (inkl utd), % OMX Stockholm, %

2013:6

2012

Antal

Kurs Värde Mkr

Sällanköpsvaror 12,8% Electrolux (SE) 4 650 000 169,40 787,7 4,1% Hennes & Mauritz (SE) 3 420 000 220,40 753,8 3,9% Husqvarna B (SE) 19 050 000 35,39 674,2 3,5% Nobia (SE) 3 211 412 39,00 125,2 0,6% Husqvarna A (SE) 1 855 000 36,50 67,7 0,4% Rezidor Hotel Group (SE) 1 715 255 31,00 53,2 0,3% Utländska Aktieinnehav Danske Bank (DK) 14 426 003 115,43 1 665,3 Ekornes (NO) 405 474 107,63 43,6 Infratek (NO) 598 400 15,65 9,4 Summa finansiella instrument

8,9% 8,6% 0,2% 0,0%

18 437,0 95,7%

Övriga tillgångar och skulder netto

834,8

Fondförmögenhet

4,3%

19 271,9 100,0%

* Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. BALANSRÄKNING Tillgångar, Mkr Finansiella instrument – överlåtbara värdepapper Bankmedel och övr. likvida medel Förutbet. kostnader och uppl. intäkter Övriga tillgångar (sålda värdepapper) Summa tillgångar

13-06-30

12-12-31

18 437,0 874,5 3,8 6,7 19 322,0

14 446,5 1 301,6 0 0 15 748,1

Skulder, Mkr Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 19,6 Övriga skulder (köpta värdepapper) 30,5 Summa skulder 50,1

16,0 32,4 48,4

Fondförmögenhet, Mkr

2010

2009

19 273 15 701 11 707 14 877 1 488,07 1 319,20 1 082,98 1 314,48 12,95 11,90 10,81 11,32 0 41,41 20,64 12,85 12,80 25,97 –16,24 29,50 9,14 16,49 –13,51 26,70 5,17 12,00 –16,69 23,05

11 007 1 026,8 10,72 37,79 83,30 46,70 52,50

2008

19 271,9

2007

2006

5 944 10 243 11 463 593,25 1 061,94 1 094,45 10,02 9,65 10,47 32,8 41,35 18,24 –42,10 0,50 19,20 –39,10 –2,60 28,10 –42,00 –6,00 23,60

2005

15 699,7

2004

10 906 7 791 933,91 708,86 11,68 10,99 12,61 9,72 34,00 20,90 36,30 20,80 32,60 17,60

Omsättning Omsättningshastighet, ggr 1

0,21

0,28

0,51

0,43

0,59

0,51

0,46

0,37

0,54

0,52

Kostnader (senaste 12 mån) Förvaltningsarvode, % 1,22 1,22 1,22 1,22 Transaktionskostnader, Mkr 5,6 5,4 9,7 12,2 Transaktionskostnader, % 0,04 0,04 0,08 0,10 Årlig avgift, % 1,22 1,22 1,22 1,22

1,22 12,1 0,16 1,22

1,22 15,1 0,19 1,22

1,22 18,5 0,16 1,22

1,22 16,2 0,15 1,22

1,20 11,2 0,11 1,20

1,20 9,5 0,11 1,20

32,20 27,30 12,13

20,20 22,50 8,50

14,30 14,30 5,50

13,20 12,30 4,60

13,39 9,95 6,04

17,54 14,97 6,43

Risk– och avkastningsmått (senaste 24 mån) Totalrisk D&G Aktiefond, % Totalrisk för SIX Return, % Aktiv risk, %

20,44 16,04 6,57

20,16 15,49 6,54

21,77 17,33 5,86

28,91 19,90 11,19

1 Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet.

5


Didner & Gerge

Småbolag Didner & Gerge Småbolagsfond steg med 15,8 procent under det första halvåret. Jämförelseindex - Carnegie Small Cap Return Index Sweden – steg med 12,2 procent. Fonden utvecklades därmed 3,6 procentenheter bättre än index. Fonden hade under perioden ett nettoinflöde på 1 226 miljoner kronor.

statera att vi investerat i bolagen för tidigt då kreditförlusterna inte kommit ned i den takt vi trott. I år har kursutvecklingen varit bra då man kunnat se vissa tecken på sjunkande kreditförluster. Värderingen av många danska banker ser attraktiv ut om man tror att kreditförlustnivåerna normaliseras.

och Sydbank har i princip all sin verksamhet i Danmark där de är två av de största bankerna i en mycket fragmenterad banksektor. De är dock avsevärt mindre än marknadsledaren Danske Bank. Bankernas underliggande vinsutveckling har varit god de senaste åren men stora kreditförluster har tyngt resultaten. Vi kan i efterhand konJyske Bank

6

16 14

15,8%

12

12,2%

10 8 6 4 2 0

D&G Småbolag

Index

Genomsnittlig årlig avkastning sedan start 40 35

tillhandahåller tjänster inom fysiska flöden av kontanter i Europa och USA. Bolaget har under många år haft en god resultatutveckling som stärkts de senaste kvartalen. Vi tror att Loomis är på god väg att uppnå sin målsättning om 10 procent EBITA marginal senast 2014. Loomis expanderar också in i nya geografier, främst genom förvärv, vilket vi tror kommer att vara värdeskapande på sikt.

Loomis

Större innehav Fondens fem största innehav var vid halvårsskiftet Jyske Bank, Sydbank, Loomis, Lagercrantz samt Trelleborg.

Avkastning 2013:6 18

har fortsatt att leverera bra resultat trots en något lugnare svensk industrikonjunktur. Detta är främst drivet av ett internt förbättringsarbete samt att bolaget kontinuerligt gör många små förvärv som påverkar bolagets vinst positivt. Aktiekursutvecklingen har under året varit mycket god men vi tror att det fortfarande finns potential på lång sikt. Lagercrantz

30 25

29,2%

20

21,7%

15 10 5 0

D&G Småbolag

Avkastning

Index

D & G Småbolag 15,8% 2013 (121231–130630) 9,8% 2 år* (110630–130630) 3 år* (100630–130630) 16,2% Sedan start* (081223) 29,2% * årligt genomsnitt

Index 12,2% 6,9% 12,8% 21,7%

Övrig information Fonden startade Förvaltare Jämförelseindex Bankgiro Plusgiro PPM-nummer

2008-12-23 Adam Nyström, Gustaf Setterblad CSRX Sweden 360-4071 495 269-3 140 491

Trelleborg är en industrikoncern med fokus på polymera material. Bolaget har under de senaste åren gått igenom en omstruktureringsperiod vilket lett till en förbättrad lönsamhet. Kursutvecklingen har i år varit bra då man klarat att parera en lugnare konjunktur med interna förbättringar. Aktien är idag relativt normalvärderad men den underliggande förbättringstrenden är så pass stark att vi fortsätter att äga aktien.

Opus och minskat vårt innehav i Höganäs och Uniflex. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och likartade finansiella instrument samt rätt att låna ut värdepapper. Ingen av dessa möjligheter har utnyttjats under perioden.

Större förändringar i innehaven De största nettoköpen har under perioden skett i Indutrade, Atea, AAK, Nibe samt i Sydbank. De största nettoförsäljningarna har varit i Pronova som vi sålt samtliga aktier i efter ett uppköpserbjudande från BASF. Vi har även sålt samtliga aktier i New Wave och

Enskilda innehavs utveckling De bolag som gett det största bidraget till fondens utveckling har varit Jyske Bank, Lagercrantz, Loomis, Höganäs och Sydbank. Bland de innehav som utvecklats mindre bra kan nämnas Swedol och G&L Beijer. Adam Nyström & Gustaf Setterblad


DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 2013-06-30 Finansiella instrument *

Antal

Kurs

Värde Mkr

Finansiella instrument *

Material Höganäs (SE) 316 380 320,00 101,2

3,1% 3,1%

Dagligvaror AarhusKarlshamn (SE) 351 132 342,00 120,1 Fenix Outdoor (SE) 3 839 214,00 0,8

3,7% 3,6% 0,0%

Industrivaror o tjänster 34,6% Loomis (SE) 1 924 090 128,75 247,7 7,5% Trelleborg (SE) 1 524 465 100,70 153,5 4,6% Indutrade (SE) 678 528 207,50 140,8 4,3% Addtech (SE) 622 808 225,00 140,1 4,2% G&L Beijer (SE) 1 291 850 105,50 136,3 4,1% Nibe Industrier B (SE) 909 439 105,30 95,8 2,9% Rejlerkoncernen (SE) 833 686 92,00 76,7 2,3% Ångpanneföreningen (SE) 278 239 170,00 47,3 1,4% Beijer Alma (SE) 275 233 137,75 37,9 1,1% Securitas (SE) 370 522 58,65 21,7 0,7% VBG (SE) 222 007 97,25 21,6 0,7% Uniflex (SE) 524 314 28,40 14,9 0,5% Nederman Holding (SE) 67 009 166,50 11,2 0,3% Systemair (SE) 1 000 107,25 0,1 0,0% Sällanköpsvaror Swedol (SE) 1 923 016 18,10 34,8 Skistar (SE) 190 000 75,50 14,3 Trygga Hem (SE) 425 000 17,80 7,6

1,7% 1,1% 0,4% 0,2%

Finans o fastighet 11,6% NCC B (SE) 795 577 152,60 121,4 3,7% Klövern Pref (SE) 714 600 139,25 99,5 3,0% Avanza Bank (SE) 578 013 137,00 79,2 2,4% SBC (SE) 1 347 950 31,30 42,2 1,3% JM (SE) 194 335 141,50 27,5 0,8% Nordnet (SE) 756 312 17,20 13,0 0,4%

Informationsteknik forts. Formpipe Software (SE) Axis (SE)

0,2% 0,2%

6,2%

3 308,0 100,0%

* Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES förutom Trygga Hem som handlas på First North. BALANSRÄKNING Tillgångar, Mkr Finansiella instrument – överlåtbara värdepapper Bankmedel och övr. likvida medel Förutbet. kostnader och uppl. intäkter Övriga tillgångar (sålda värdepapper) Summa tillgångar

13-06-30

12-12-31

3 102,2 242,3 1,0 3,4 3 348,9

1 567,9 188,1 0 0,04 1 756,1

Skulder, Mkr Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 3,8 Övriga skulder (köpta värdepapper) 37,1 Summa skulder 40,9

2,0 1,1 3,1

2012

2011

2010

2009

Fondförmögenhet, Mkr Andelsvärde, kr Antal andelar (milj st) Utdelning, kr Totalavkastning, % CSRX Sweden, %

3 308 308,90 10,71 0 15,80 12,23

1 753 266,75 6,57 5,95 20,69 12,65

1 051 226,10 4,65 5,72 –13,04 –13,24

1 463 265,63 5,40 0 28,60 30,64

709 206,56 3,16 0 102,80 68,90

Fondförmögenhet, Mkr

Omsättning 1,18

0,52

Kostnader (senaste 12 mån) Förvaltningsarvode, % 1,40 1,40 1,40 1,40 Transaktionskostnader, Mkr 1,9 1,0 2,9 4,1 Transaktionskostnader, % 0,09 0,06 0,24 0,32 Årlig avgift, % 1,40 1,39 1,41 1,40

1,40 1,4 0,55 1,34

Risk– och avkastningsmått (senaste 24 mån)

205,8

Fondförmögenhet

2013:6

0,96

8,1 5,9

3 102,2 93,8%

Övriga tillgångar och skulder netto

Fondens utveckling

0,35

5,35 165,80

Summa finansiella instrument

9,8% 4,9% 2,3% 1,2% 0,6% 0,3%

0,19

1 521 376 35 441

Kurs Värde Mkr

Utländska aktieinnehav 29,4% Jyske Bank (DK) 1 117 277 254,43 284,3 8,6% Sydbank (DK) 1 976 397 134,28 265,4 8,0% Atea (NO) 2 056 825 67,96 139,8 4,2% Schibsted (NO) 417 509 291,16 121,6 3,7% Topdanmark (DK) 556 960 171,97 95,8 2,9% Cramo (FI) 506 300 78,02 39,5 1,2% Selvaag Bolig (NO) 625 000 22,08 13,8 0,4% Spar Nord Bank (DK) 275 830 43,58 12,0 0,4%

Informationsteknik Lagercrantz (SE) 1 745 301 92,00 160,6 IFS B (SE) 695 910 108,50 75,5 Knowit (SE) 760 181 53,00 40,3 Addnode (SE) 598 173 35,70 21,4 Novotek (SE) 939 042 11,80 11,1

Omsättningshastighet, ggr 1

Antal

3 308,0

1 753,0

5 största nettoköp Mkr Indutrade Atea AarhusKarlshamn Nibe B Sydbank

156 147 105 100 97

5 största nettosälj Mkr Pronova New Wave Group B Höganäs Opus Group Uniflex

39 14 2 2 1

Totalrisk D&G Småbolag, % 18,87 18,57 20,64 25,43 Totalrisk för CSRX Sweden, % 16,92 16,02 20,37 23,03 Aktiv risk, % 6,57 6,96 5,85 7,25 1 Omsättningshastighet definieras som fondens sammanlagda försäljning av aktier (om det är mindre än summa köp) dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet.

7


Didner & Gerge

Global

Avkastning 2013:6 18 16 14 12 10 6

fets aktieförvaltning som ska säkerställa god värdeutveckling. I en tid då företags marknadspositioner och uthållighet är viktigare än någonsin har vi en tid ansett att Berkshire ger en sällsynt möjlighet att köpa in sig i verksamheter i världsklass till en låg värdering.

4

Större innehav Fondens fem största innehav var vid halvårsskiftet Fairfax, Draegerwerk, Berkshire Hathaway, Markel och Millicom.

Markel

har fram till nyligen mest varit verksamt inom specialförsäkringar, d.v.s. nischer inom branschen som de stora försäkringsbolagen inte brytt sig om. I likhet med andra framgångsrika försäkringsbolag har fokus främst varit på en stark balansräkning, kostnadseffektiv skötsel och framgångsrik förvaltning av floaten (förbetalda försäkringspremier). I slutet på 2012 köptes så återförsäkringsbolaget Alterra, vilket blev starten på ett nytt tillväxtben för detta välskötta bolag.

40

Tyska Draegerwerk är ledande aktör inom ventilations- och anestesiutrustning samt tillverkare av gasdetektorer och skyddsmasker åt diverse industrier och offentliga myndigheter. Trots bolagets starka ställning inom sina nischområden värderas aktien lågt av aktiemarknaden. Skäl till den låga värderingen kan vara att bolagets ledning har kommunicerat lönsamhetsmål som marknaden tolkar som väl försiktiga, samt en komplex kapitalstruktur med små aktieslag med vitt skilda villkor för bl.a. utdelning. Berkshire Hathaway består idag av tre ben: poster i marknadsnoterade bolag, den helägda försäkringsrörelsen och de helägda bolagen utanför försäkringsindustrin. Den sistnämnda delen har under det senaste decenniet medvetet ökats för att förbereda bolaget för en framtid när det inte är Buf8

10,6%

8

Didner & Gerge Globalfond steg med 15,8 procent jämfört med 10,6 procents uppgång för MSCI ACWI TR Net i SEK. Fonden utvecklades därmed 5,2 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex. Fonden hade under perioden ett nettoinflöde på 218 miljoner kronor.

Kanadensiska sak- och återförsäkringsbolaget Fairfax i dagens form bildades 1986, då nuvarande VDn Prem Watsa köpte bolaget Markel Financial. Fairfax har ökat substansvärdet med i genomsnitt 24 procent per år sedan 1986, och grundpelarna som gjort detta möjligt kvarstår. De senaste tre åren har tillväxten varit lägre än det historiska snittet och därför värderas aktien obetydligt över substansvärdet i dagsläget. Den lägre tillväxten beror främst på de senaste årens generellt låga prisnivåer på försäkringspremier, vilket gör att lönsamhetsfokuserade aktörer som Fairfax tappar volym då de inte skriver lika mycket nya försäkringar.

15,8%

är framförallt verksamt inom mobiltelefoni i Latinamerika och Afrika. I dagsläget har bolaget knappt femtio miljoner abonnenter inom mobiltelefoni och kabelTV. Vår utgångspunkt för investeringen är bolagets förmåga att fortsatt erbjuda ledande tjänster till en kundbas som inom överskådlig framtid kan uppgå till hundra miljoner. Millicom har sedan de skuldtyngda åren i början av 2000-talet uppvisat en imponerande disciplin i att driva verksamheten för att få balans mellan tillväxt, kassaflöden och avkastning på kapitalet. Vi anser det vara i det ljuset man ska se bolagets utökade satsning på bl.a. e-handel och kabel-TV. Millicom

Större förändringar i innehaven De största nettoköpen har gjorts i John Deere, Horiba, Oaktree Capital, Fairfax och Millicom, varav John Deere och Oaktree Capital är nya innehav. De största nettoförsäljningar under perioden har varit NGK Sparkplug, SMC, Advance Auto Parts, Saab och Pigeon, vilka samtliga är avvecklade. Då fonden mot slutet av kvartalet haft stora inflöden är likviditeten högre än normalt. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och likartade finansiella instrument samt rätt att låna

2 0

D&G Global

Index

Avkastning sedan start 35 30 25

31,2%

27,3%

20 15 10 5 0

D&G Global

Avkastning

2013 (121231–130630) 1 år (120630–130630) Sedan start (110928)

Index

D & G Global

Index

15,8% 16,1% 31,2%

10,6% 14,2% 27,3%

Övrig information Fonden startade

2011-09-28

Förvaltare Henrik Andersson, Jens Barnevik Jämförelseindex MSCI ACWI TR Net i SEK Bankgiro 779-1320 Plusgiro PPM-nummer

759 20-9 541 235

ut värdepapper. Ingen av dessa möjligheter har utnyttjats under perioden. Enskilda innehavs utveckling De innehav som tydligast bidragit positivt till fondens utveckling det första halvåret har varit Berkshire Hathaway, Nakanishi, NGK Sparkplug, TD Ameritrade och Rolls Royce. De bolag som tydligast bidragit negativt till fondens utveckling det första halvåret har varit Millicom, Danske Bank, RIB Software, Pearson & Saab. Henrik Andersson & Jens Barnevik


DIDNER & GERGE GLOBAL 2013-06-30 Finansiella instrument*

Antal

Kurs

Värde Mkr

Dagligvaror

Finansiella instrument*

12,4%

Antal

Kurs

Värde Mkr

Informationsteknik forts.

Family Mart (JP)

40 000

287,64

11,5

2,2%

Millicom Int Cellular SDB (SE)

40 200

493,50

19,8

3,7%

Aryzta (CH)

45 000

381,66

17,2

3,2%

Addnode (SE)

84 402

35,70

3,0

0,6%

Kerry Group (IE)

36 000

373,09

13,4

2,5%

Tate & Lyle (GB)

150 000

83,90

12,6

2,4%

Material

52 000

224,40

11,7

2,2%

SK Kaken (JP)

Mandom Corp (JP)

Finans o fastighet

Sällanköpsvaror Shiseido (JP)

130 000

100,44

13,1

2,4%

105 555

114,96

12,1

2,3%

Autoliv (SE)

25 000

516,50

12,9

2,4%

18 1 132 807,20

20,4

3,8%

3 549,53

20,2

3,8%

Oaktree Capital (US)

40 000

353,67

14,1

2,6%

TD Ameritrade (US)

90 000

163,18

14,7

2,7%

Hälsovård

Summa finansiella instrument

462,1 86,5%

Övriga tillgångar och skulder netto

72,3 13,5%

Fondförmögenhet

534,4 100,0%

13,0%

Nakanishi (JP)

15 000

858,84

12,9

2,4%

Varian Medical (US)

39 000

450,70

17,6

3,3%

Draegerwerk (DE)

23 000

913,29

21,0

3,9%

Medikit (JP)

35 800

223,38

8,0

1,5%

Fukuda Denshi (JP)

40 000

247,52

9,9

1,9%

Tokai (JP)

30 000

190,26

5,7

1,1%

McKesson (US)

23 000

775,57

17,8

3,3%

Teva Pharma (IL)

75 000

262,03

19,7

3,7%

BALANSRÄKNING

7,7%

Tillgångar, Mkr Finansiella instrument – överlåtbara värdepapper Bankmedel och övr. likvida medel Förutbet. kostnader och uppl. intäkter Summa tillgångar

Industrivaror o tjänster Xylem (US)

87 000

178,62

15,5

2,9%

John Deere (US)

27 500

560,13

15,4

2,9%

85 000

118,57

10,1

1,9%

10 115 000

0,01

0,1

0,0%

73 000

246,50

18,0

3,4%

110 000

45,29

5,0

0,9%

Rolls-Royce (GB) Horiba (JP)

* Samtliga finansiella instrument är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

13-06-30

12-12-31

462,1 111,5 0,1 573,7

245,7 19,4 0 265,1 0,4 0 0,4

160 000

119,90

19,2

3,6%

Skulder, Mkr Uppl. kostnader och förutbet. intäkter 0,7 Övriga skulder (köpta värdepapper) 38,6 Summa skulder 39,3

Microsoft Corp (US)

74 700

233,30

17,4

3,3%

Fondförmögenhet, Mkr

Mantech (US)

70 000

172,75

12,1

2,3%

153 000

35,58

5,4

1,0%

Informationsteknik

Rib Software (DE)

4,9%

5,3%

5 700

Pearson (GB)

1,2%

28,2

Markel Corp (US)

Nippon Pillar Packing (JP)

1,2%

6,3

2 562,17

Berkshire Hathaway (US)

Rolls Royce C (GB)

333,88

11 000

Fairfax Financial (CA) Danske Bank (DK)

15,1%

19 000

14,4%

Fondens utveckling

2013:6

2012

2011

Fondförmögenhet, Mkr Andelsvärde, kr Antal andelar (milj st) Utdelning, kr Totalavkastning, % MSCI ACWI TR Net i SEK, %

534,4 131,15 4,08 0 15,76 10,59

264,8 113,29 2,34 0 7,26 9,38

123,8 105,62 1,17 0 5,62 5,23

Kostnader (senaste 12 mån) Förvaltningsarvode, % Transaktionskostnader, Mkr Transaktionskostnader, % Årlig avgift, %

534,4

264,7

5 största nettoköp Mkr John Deere Horiba Oaktree Capital Fairfax Financial Millicom

15,2 14,5 13,9 13,7 13,5

5 största nettosälj Mkr 1,60 0,73 0,23 1,58

1,60 0,69 0,32 1,58

1,60 0,35 0,33 1,60

NGK Sparkplug SMC Advance Auto Part Saab B Pigeon

13,5 8,6 7,8 6,7 3,7

9


Investeringsfilosofi Vi bedriver en tydligt aktiv förvaltning av våra fonder. Vår målsättning är att med ett rimligt risktagande långsiktigt prestera en avkastning som överträffar relevanta jämförelseindex. Det är vår övertygelse att aktiv förvaltning är en nödvändighet för att en fond ska ha möjlighet att överträffa sitt jämförelseindex över tiden. En förutsättning för att genom aktiv förvaltning prestera långsiktigt goda resultat är att man måste vara villig att ta risken att fonden ibland utvecklas sämre än index. Därför rekommenderar vi alltid att våra andelsägare har en placeringshorisont på minst fem år. Fokus på företag Vårt huvudsakliga fokus är att hitta bra företag med god kurspotential. Med bra företag menar vi välskötta företag som normalt har en historik där försäljning och resultat inte varierat för mycket; har goda vinstmarginaler eller kan uppnå det samt tillhör de större i sin bransch eller inom utvalda nischer. På 3–5 års sikt är det även önskvärt att företagen skall vara inte oväsentligt större. Tror vi fortfarande att aktien har en bra kurspotential kan vi äga aktien i många år. Vi har normalt en långsiktig placerings­ 10

horisont. Vi är generellt försiktiga till företag där företagets resultat till största delen beror på hur priset utvecklas på den vara/ de varor företaget säljer utvecklas; som råvaru-, skogs- och stålföretag. Vi kan dock investera i sådana bolag om vi bedömer att värderingen är tydligt låg. Investeringar oberoende av bransch och börsvikter Vi har en aktiv förvaltning, dvs vi placerar enligt våra bästa idéer oberoende av bransch och börsvikter. Fondernas utveckling relativt index kan därför förväntas visa viss oregelbundenhet. Fonden är alltid mer eller mindre fullinvesterad Vi är försiktiga med att ha en bestämd uppfattning om börsens utveckling. Vår filosofi

är att jämnt vara mer eller mindre fullinvesterade. Målsättningen är att fondernas urval av aktier över tiden skall generera en avkastning överstigande ett relevant jämförelseindex. Vi försöker alltid bilda oss en egen uppfattning Vi tar gärna del av andras analyser och bedömningar av företag. Vi tycker dock att det är viktigt att ha ambitionen att alltid själva bilda oss en uppfattning om företagens framtid. Vi strävar alltid efter en egen förståelse av skälen till varför en aktie bör ingå i portföljen. I vår arbetsmetodik ingår att komplettera allmänt tillgänglig information om marknader och företag med egna analyser och företagsbesök. Med ett företagsfokuserat tänkande försöker vi över tiden förbättra urvalsprocessen.

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonderna och därmed dess andelsägare är bl a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk, likviditetsrisk och valutarisk. För mer information om risk se respektive fonds informationsbroschyrer. Ta alltid del av respektive fonds faktablad och fondbestämmelser innan du gör en insättning.


Fondernas utveckling sedan start D&G Aktiefond

Utvecklingen av Didner & Gerge Aktiefond inklusive utdelningar och Six Return Index 1994-10-21–2013-06-30 (1994-10-21=100)

1600

D&G Aktiefond

1200

800

400

Index 200

100

1995

1996

1997

D&G Småbolag

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Utvecklingen av Didner & Gerge Småbolag inklusive utdelningar och Carnegie Small Cap Return Index 2008-12-23–2013-06-30 (2008-12-23=100)

340

D&G Småbolag

290

240

190

Index 140

90

2009

D&G Global

2010

2011

2012

2013

Utvecklingen av Didner & Gerge Global och MSCI ACWI TR Net uttryckt i SEK 2011-09-28–2013-06-30 (2011-09-28=100)

150

140

130

D&G Global

120

110

Index 100

90

2011

2012

2013

11


Aktiv fรถrvaltning. Det gรถr skillnad.

12

www.didnergerge.se

Halvarsrapport2013  

https://www.didnergerge.se/uploads/documents/report/halvarsrapport2013.pdf