Page 1

Bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner

Didner & Gerge Fonder ska alltid handla uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Fondbolaget har, som ett led i detta, antagit interna regler för att uppnå bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner. Fondbolaget genomför normalt alla portföljtransaktioner på reglerad marknad via en motpart. Fondbolaget ska vidta åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för investeringsfonden med avseende på pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek, art, samt andra för utförandet väsentliga förhållanden. Valet av motpart och vikt av ovanstående faktorer ska även göras med hänsyn till bl. a. mål, placeringsinriktning och riskprofil för fonden, samt portföljtransaktionens beskaffenhet. Varje förvaltare avgör vilken motpart som passar bäst med hänsyn tagen till ovanstående faktorer. Förvaltarna ska aktivt utvärdera de registrerade motparternas arbete. Utförligare information lämnas av fondbolaget vid förfrågan.

________________________________________________________________________________________ Postadress/Mailing address Besöksadress/Visiting address Org.nr Telefon/Telephone 556491-3134 +46(0)18-64 05 40 Box 1008 Dragarbrunnsg. 45 E-post Telefax 751 40 Uppsala Uppsala info@didnergerge.se +46(0)18-10 86 10

/basta-mojliga-resultat  
/basta-mojliga-resultat  

http://www.didnergerge.se/uploads/documents/form/basta-mojliga-resultat.pdf