Page 1

%*%/&3(&3(&",5*&'0/% ] a34#&3`55&-4&


 ,ÊEÊ , Ê/ "

&ONDEN ØR EN SVENSKREGISTRERAD VØRDEPAPPERSFOND ENLIGT LAGEN OM VØRDEPAPPERSFONDER $ET INNEBØR BL A ATT FONDEN HšGST F»R PLACERA PROCENT AV TILLG»NGARNA I EN ENSKILD AKTIE $ETTA ØR EN SKILL NAD GENTEMOT DE S K NATIONELLA FONDERNA SOM HAR MšJLIGHET ATT PLACERA BETYDLIGT MER ØN PROCENT I EN ENSKILD AKTIE DVS TA STšRRE RISKER &šR NØRVARANDE HAR $IDNER 'ERGE !KTIEFOND DRYGT INNEHAV I PORTFšLJEN

 ,ÊEÊ , Ê" ,Ê

$IDNER 'ERGE &ONDER ØR ETT HELT FRIST»ENDE FONDBOLAG SOM TILL LIKA DELAR HELT ØGS AV (ENRIK $IDNER OCH !DAM 'ERGE ",/" Ê/Ê -, 

*ANUARI &EBRUARI !PRIL !UGUSTI /KTOBER

$EKLARATIONSUPPGIFTER ªRSBERØTTELSE 2EDOGšRELSE FšR FONDENS UTVECKLING DET FšRSTA KVARTALET (ALV»RSRAPPORT 2EDOGšRELSE FšR FONDENS UTVECKLING DET TREDJE KVARTALET

&*Ê6Ê ,

/MSLAGSBILDEN

+šP AV ANDELAR SKER VIA BANKGIRO  ELLER POSTGIRO 0LUS'IRO FR O M MARS    $U BLIR ANDELSØGARE NØR PENGARNA ØR FONDEN TILLHANDA VILKET NORMALT TAR n BANKDAGAR 3PARANDE I FONDEN KAN SKE P» TV» SØTT !NTINGEN GENOM EGNA INSØTTNINGAR VIA BANK ELLER POSTGIRO

ELLER GENOM M»NADSSPARANDE VIA AUTOGIRO 6ID EGNA INSØTTNINGAR ØR LØGSTA FšRSTA BELOPP  KR ,ØGSTA M»NADSSPARANDE ØR KR PER M»NAD $ET G»R BRA ATT ENBART M»NADSSPARA ELLER ATT ENBART GšRA ENSTAKA EGNA INSØTTNINGAR VID TIDPUNKTER SOM MAN SJØLV BESTØMMER

4EMPOHUSET VID 3TORA TORGET I 5PPSALA STOD KLART !RKITEKTER VAR 3VEN "ACKSTRšM n OCH ,EIF 2ENIUS n $ETTA HUS BYGGDES TROTS PROTESTER BLAND UPPSALABOR !NLEDNINGEN TILL PROTESTERNA VAR ATT DET S K 3CHEELEHUSET FR»N TALET REVS FšR ATT BEREDA PLATS FšR 4EMPOHUSET $EN STORE KEMISTEN #ARL 7ILHELM 3CHEELE n VERKADE I APOTEKET 5PLANDS VAPEN n $ET VAR FšRMODLIGEN I DET APOTEKET HAN GJORDE SIN MEST KØNDA UPPTØCKT n GRUNDØMNET SYRE 4EMPOHUSETS FASAD ØR ETT T»RTPAPPERS LIKNANDE HšLJE AV BETONG &šRETAGETS TANKE VAR ATT FASADEN SKULLE FUNGERA SOM SKYLT OCH VARUMØRKE LØTT IGENKØNNLIGT FR»N STAD TILL STAD $ET KANSKE FUNGERADE P» AN DRA STØLLEN MEN I DEN LITE TRØNGRE MILJšN VID 3TORA TORGET KOM DET ATT ANSES SOM ETT MISSTAG 5PPRšRDHETEN BLAND UPPSALABOR BLEV S»LEDES INTE MINDRE NØR HUSET STOD FØRDIGT

&*Ê6Ê ,Ê&6 ,Ê / /

/M $U ØR KUND I EN BANK SOM ERBJUDER BETALNINGAR šVER INTERNET G»R DET BRA ATT KšPA FONDANDELAR DEN VØGEN $U GšR EN BETALNING SOM OM $U SKULLE BETALA EN RØKNING OCH ANVØNDER FONDENS BANKGIRO 

 ALT POSTGIRO   4ØNK P» ATT I SAMBAND MED BETALNING TYDLIGT FYLLA I PERSONNUMMER ELLER LIKNANDE SOM IDENTIlERAR $IN BETALNING /M DET ØR $IN FšRSTA INBETALNING M»STE NAMN PERSONNUM MER ADRESS OCH ETT BANKKONTO TILLHšRANDE $IG ANGES *, * -" --*, Ê­ ,ÊEÊ , Ê/ " Ê,Ê,Ê 1 ,Êә£Ê™äÈ®

$IDNER 'ERGE !KTIEFOND ØR ØVEN ETT ALTERNATIV I PREMIEPENSIONSSPARANDET .ØR DET GØLLER KšP FšRSØLJNINGAR AV ANDELAR I DETTA SYSTEM SKER ALL KONTAKT MED 0REMIEPENSIONSMYNDIGHETEN 00-

WWWPPMNU SOM DØREFTER PLACERAR PENGARNA I ENLIGHET MED SPARARNAS FONDVAL 0» SIDORNA OCH SISTA SIDAN I DENNA »RSBERØTTELSE lNNS FULLSTØNDIGA FONDBESTØMMELSER OCH YTTERLIGARE INFORMATION GØLLANDE $IDNER 'ERGE !KTIEFOND 

-&,/  

4IO HØNDELSERIKA »R  ETT POSITIVT BšRS»R MED EN STARK AVSLUTNING  0ORTFšLJSTRATEGI  0ORTFšLJINNEHAVET  ËGARPOLICY  &ONDFšRMšGENHET OCH UTFALLSREDOVISNING  5TVØRDERING  6ANLIGA FR»GOR OCH SVAR  $IAGRAM FšR »REN n  &šRVALTNINGSBERØTTELSE  &ONDBESTØMMELSER  !LLMØN INFORMATION OM FONDEN BAKSIDAN

+ØLLA ,AMBERT ,ARS RED v5PPSALAS ARKITEKTER OCH ARKITEKTERNAS 5PPSALAv

+ORNHUSET !LMQVIST 7IKSELL 5PPSALA

 "ILD -IKAEL 7ALLERSTEDT

" -tʏŸ“ʈ˜ÌiÊ>ÌÌÊ “i``i>ʜÃÃÊ>`ÀiÃÇ B˜`Àˆ˜}Êۈ`ÊyÞÌÌ°

'POECPMBHFUTBOTUjMMEB

 ,Ê ,Ê{È

 Ê , Ê{£

1-/Ê- // , ÊÓÈ

 Ê-/,&ÊÎÎ

-Ê --" ÊÓn

Ê,--" ÊÎä

'POEGzSWBMUBSF 4UZSFMTFOTPSEGzSBOEF

'POEGzSWBMUBSF 7%

+VOJPSGzSWBMUBSF

&LPOPNJPDI BENJOJTUSBUJPO

&LPOPNJPDI BENJOJTUSBUJPO

&LPOPNJPDI BENJOJTUSBUJPO

&ILOSOlE DOKTOR I FšRETAGSEKONOMI #IVILEKONOM &R»N FONDBOLAGET ERH»LLEN LšN UPPGICK TILL  KR (ENRIK $IDNER ØGER  AV $IDNER 'ERGE &ONDER !" !NTAL ANDELAR I $IDNER 'ERGE !KTIEFOND PRIVAT

VIA BOLAG OCH PENSIONSSTIFTELSE  ANDELAR VØRDE »RS SKIFTET  KR

%KONOMIE LICENTIAT #IVILEKONOM &R»N FONDBOLAGET ERH»LLEN LšN UPPGICK TILL  KR !DAM 'ERGE ØGER  AV $IDNER 'ERGE &ONDER !" !NTAL ANDELAR I $IDNER 'ERGE !KTIEFOND PRIVAT

VIA BOLAG OCH PENSIONSSTIFTELSE  ANDELAR VØRDE »RS SKIFTET  KR

#IVILEKONOM SAMT lLOSOlE MAGISTER MED ENGELSKA SOM HUVUD INRIKTNING

&ILOSOlE MAGISTER MED FšRETAGSEKONOMI SOM HUVUDRIKTNING

'YMNASIEEKONOM

&šRVALTARNAS ERSØTTNING VAR I FORM AV EN FAST LšN

#IVILEKONOM (ANDELSHšGSKOLAN I 3TOCKHOLM SAMT P +4(


5*0)`/%&-4&3*,"a3 $IDNER 'ERGE &ONDER !" lRADE »RSJUBILEUM UNDER HšSTEN P» 5PPSALA SLOTT 5NDER DEN TID SOM G»TT HAR VI HELT FOKUSERAT P» ATT GE FONDEN EN GOD AVKASTNING )NGEN ANNAN VERKSAMHET HAR BEDRIVITS )DAG ØR VI SEX ANSTØLLDA .YANSTØLLD UNDER »RET ØR 'USTAF 3ETTERBLAD

SOM ØR NYUTEXAMINERAD FR»N (ANDELSHšGSKOLAN I 3TOCKHOLM (AN HAR DE FšREG»ENDE TV» »REN SOMMARARBETAT HOS OSS 2ESULTATEN HAR S» HØR L»NGT VARIT TILLFREDSTØLLANDE ) TABELLEN NEDAN G»R DET ATT JØMFšRA FONDENS RESULTAT MED DEN ALLMØNNA INDEXUTVECKLINGEN FšR DE SENASTE TIO SJU FEM OCH TRE »REN !LLA DESSA PERIODER HAR FONDEN KLARAT ATT G» BØTTRE ØN ETT UTDELNINGSJUSTERAT INDEX OCH UNDER mERA AV DESSA PERIODER VØSENTLIGT BØTTRE ,»NGSIKTIGHET ENKELHET OCH SUNT FšRNUFT SKALL PRØGLA DET VI FšRETAR OSS $ET ØR VIKTIGT FšR OSS ATT ORKA HA EN L»NGSIKTIG PLACERINGSHORISONT I EN TID D» M»NGA AKTšRER ARBETAR MED KORTSIKTIGARE STRATEGIER 6I HAR VALT ATT HA EN AKTIV FšRVALTNING OCH L»NG PLACERINGSHORISONT $ET BETYDER ATT RESULTATEN KOMMER ATT VARIERA B»DE šVER OCH UNDER DEN ALLMØNNA INDEXUTVECKLINGEN 5TVØRDERINGEN AV V»RA RESULTAT KAN BARA KONSTATERAS I EFTERHAND OCH šVER EN LØNGRE TIDSPERIOD ) FšRVALTNINGEN ARBETAR VI NORMALT INTE MED KOMPLICERADE INSTRUMENT n DERIVAT AV OLIKA SLAG 3šKER MAN SOM KUND EN MER KOMPLICERAD PRODUKT SOM VID FšRSTA ANBLICKEN KAN FRAMST» SOM MER SPØNNANDE ØN EN BRED RENODLAD AKTIEFOND HAR VI INGET ATT ERBJUDA !LLA PLACERINGAR SKALL UTMØRKAS AV VØL šVERVØGDA BESLUT 4ROTS DET KAN NATURLIGTVIS MINDRE LYCKADE BESLUT TAS MEN DE F»R INTE VARA FšR M»NGA $ET G»NGNA »RET ØR VI INTE NšJDA MED ATT DELAR AV INNEHAVET I .OKIA OCH 4RELLEBORG EJ S»LDES EFTER GANSKA KRAFTIGA KURSUPPG»NGAR I BšRJAN AV »RET "LAND FONDENS INNEHAV ØR IDAG TV» BOLAG INTE NOTERADE I 3VERIGE n DEN NORSKA MšBELTILLVERKAREN %KORNES OCH DET SPANSKA )NDITEX

KONKURRENT TILL (ENNES -AURITZ &R»N TID TILL ANNAN KAN VI TØNKA OSS ATT I MINDRE OMFATTNING TA IN BOLAG I PORTFšLJEN SOM NOTERAS P» ANDRA BšRSER ØN 3TOCKHOLMSBšRSEN DET F»R VARA HšGST  ENLIGT FONDBESTØMMELSERNA 5PPHOVET TILL DESSA INNEHAV SKALL NORMALT HA SITT URSPRUNG I ATT VI KOMMIT I KONTAKT MED BOLAGEN D» VI FšLJT

SVENSKA BOLAG I SAMMA ELLER NØRALIGGANDE BRANSCH 0» DET VISET KAN VI DELVIS KOMPENSERA DE PROBLEM SOM NORMALT lNNS MED BOLAG SOM INTE ØR NOTERADE I 3VERIGE n HUR F» EN GOD BAKGRUND TILL DET UTLØNDSKA BOLAGET OCH HUR FšLJA DEN LšPANDE UTVECKLINGEN 6I VILL ØN EN G»NG SL» ETT SLAG FšR M»NADSSPARANDE %TT FAST BELOPP SOM SPARAS I S»VØL GODA SOM D»LIGA TIDER HAR DEN FšRDELEN ATT MAN INTE FRESTAS SPARA FšR MYCKET I GODA TIDER OCH ATT INTE UPPHšRA SPARA I SØMRE BšRSTIDER ™VER TIDEN BRUKAR DE mESTA BLI MYCKET NšJDA MED DENNA SPARFORM $ET G»R ATT PENSIONSSPARA )03 I FONDEN n MER INFORMATION lNNS P» WWWFONDMARKNADENSE ELLER WWWAVANZASE 3LUTLIGEN VILL VI FRAMFšRA ETT TACK TILL ALLA DE KUNDER SOM S» HØR L»NGT HAR GIVIT OSS SITT FšRTROENDE OCH ETT SPECIELLT TACK TILL DE SOM I ETT TIDIGT SKEDE SATSADE I FONDEN

!DAM 'ERGE

(ENRIK $IDNER

 "- //Ê,Ê/"/6-/ Ê­ˆ˜ŽÕÈÛiÊÕÌ`i˜ˆ˜}® Ê

-i˜>ÃÌiÊ

ˆ`˜iÀÊEÊiÀ}iÊ

 »REN »REN »REN »REN

      

-8Ê,iÌÕÀ˜Ê

      

&ONDEN HAR DE SENASTE TIO »REN AVKASTAT I SNITT  PER »R 3EDAN FONDENS START  ØR TOTALAVKASTNINGEN INKLUSIVE UTDELNING  TILL  6ØRDET AV  KR INVESTERADE I FONDEN VID STARTEN HADE VID »RSSKIFTET

INKLUSIVE »TERINVESTERADE UTDELNINGAR VØXT TILL CIRKA  KR -OTSVARANDE INVESTERING I ETT UTDELNINGSJUSTERAT INDEX SKULLE UNDER SAMMA TIDSPERIOD VØXT TILL CIRKA  KR

$EN SEPTEMBER lRADE FONDEN »RSJUBILEUM P» 5PPSALA SLOTT

%*%/&3(&3(&",5*&'0/%]a34#&3`55&-4&ººººº


&55104*5*75#e34a3.&%&/45"3,"74-65/*/( $IDNER 'ERGE !KTIEFOND STEG MED  PROCENT INKLUSIVE LØMNAD UTDELNING JØMFšRT MED  PROCENTS UPPG»NG FšR 38 !LL 3HARE )NDEX &ONDEN UTVECKLADES MARGINELLT BØTTRE ØN ETT UTDELNINGSJUSTERAT INDEX 3)8 2ETURN INDEX  6ID »RSSKIFTET VAR ANDELSVØRDET  KR $EN KRAFTIGA BšRSUPPG»NG SOM PRØGLADE »R FORTSATTE UNDER 3TARK VINSTUTVECKLING OCH L»GA RØNTOR LEDDE TILL HšGRE VØRDERINGAR FšR EN RAD FšRETAG "šRSEN GICK UPP UNDER »RETS FšRSTA OCH SISTA KVARTAL MEN HADE DØREMELLAN EN SVAGARE UTVECKLING &ONDEN HADE EN MYCKET STARK UTVECKLING UNDER »RETS FšRSTA KVARTAL 3EDAN FšLJDE EN SVAGARE UTVECKLING RELATIVT INDEX UNDER ANDRA OCH TREDJE KVARTALET FšR ATT »TER F» EN GOD UTVECKLING »RETS SISTA KVARTAL "šRSENS UTVECKLING UNDER »RET F»R BETECKNAS SOM MYCKET STARK MED TANKE P» DEN ORO SOM FUNNITS UNDER »RET FšR HUR VØRLDSEKONOMIN SKULLE P»VERKAS AV DEN SVAGA DOLLARUTVECKLINGEN OCH DE KRAFTIGT STIGANDE R»VARU OCH OLJEPRISERNA $EN STARKA TILLVØXTEN I 53! HAR DOCK ENVIST FORTSATT -EN POSITIVT HAR ØVEN VARIT ATT EKONOMIERNA UTANFšR /%#$ KANSKE FšR FšRSTA G»NGEN HAFT EN MØRKBAR EFFEKT FšR VØRLDSEKONOMIN MED +INA 2YSSLAND OCH )NDIEN I SPETSEN $EN L»GA RØNTAN OCH IN mATIONEN HAR H»LLIT I SIG VØRLDEN šVER VILKET F»TT M»NGA TRO ATT DETTA KAN KOMMA ATT GØLLA M»NGA »R TILL )NTE MINST HAR DET BIDRAGIT TILL FORTSATT STIGANDE FASTIGHETSPRISER $ETTA BšR MANA TILL EFTERTANKE &ONDENS UTVECKLING UNDER »RET GYNNADES AV EN GOD KURSUTVECKLING FšR BL A %RICSSON  3CANIA  OCH 3KANSKA  &LERA MINDRE BOLAG I PORTFšLJEN UTVECKLADES OCKS» VØL T EX %NEA 

"EIJER !LMA  OCH (EXAGON  &ONDEN P»VERKADES TYDLIGT NEGATIVT AV EN SVAG KURSUTVECKLING FšR .OKIA n OCH /-8 n VILKA B»DA VAR RELATIVT STORA INNEHAV I FONDENS PORTFšLJ UNDER »RET &, , ,ÊÊ*",/&

%TT STORT INNEHAV I 4ELE S»LDES FšRSTA KVARTALET D» VI BEDšMDE ATT VØRDERINGEN VAR HšG OCH ATT PRISKONKURRENSEN MELLAN DE SVENSKA MOBILOPERATšRERNA šKADE %FTER EN SVAG KURSUTVECKLING KšPTES ETT MINDRE INNEHAV »TER I 4ELE UNDER DET TREDJE KVARTALET D» KURSNIV»N VAR ATTRAKTIVARE ØN TIDIGARE 5NDER SENARE DELEN AV »RET S»LDES DOCK INNEHAVET D» VI UPPLEVDE EN šKAD RISK MED BOLAGETS FšRØNDRING AV STRATEGIN SOM TYCKS INNEBØRA ATT BEHOVET AV ATT ØGA MER INFRASTRUKTUR ØN TIDIGARE HAR šKAT %TT INNEHAV I 7- DATA S»LDES EFTER EN GOD KURSUTVECKLING UNDER FšRSTA HALV»RET )NNEHAVET I 3ECURITAS HAR šKATS KRAFTIGT UNDER »RET 5TVECKLINGEN FšR BOLAGETS VERKSAMHET I 53! HAR TYVØRR VARIT SVAGARE ØN VØNTAT

VILKET I BØSTA FALL INNEBØR EN L»NGSIKTIG FšRBØTTRINGSPOTENTIAL 3AMTIDIGT UTVECKLAS VERKSAMHETEN I %UROPA DØR BOLAGET FUNNITS LØNGE OCH HAR HUVUDDELEN AV SIN OMSØTTNING MYCKET VØL 

) BšRJAN AV »RET S»LDES ETT MINDRE INNEHAV I !SSA !BLOY 5NDER SENARE DELEN AV »RET HAR VI »TERKOMMIT SOM ØGARE I BOLAGET D» FšRETAGETS P»G»ENDE RATIONALISERINGAR VERKAR GE SNABBARE EFFEKTER ØN VAD VI TIDIGARE FšRVØNTAT OSS VILKET BšR KUNNA HšJA LšNSAMHETEN )NNEHAVET I INKASSOFšRETAGET )NTRUM *USTITIA HAR šKATS UNDER »RET ,šNSAMHETEN HAR VARIT NEGATIVT P»VERKAD AV BOLAGETS SV»RIGHETER I %NGLAND 5PPST»R INGA LIKNANDE PROBLEM P» ANDRA MARKNADER BšR EN HšG LšNSAMHET OCH EN HYGGLIG TILLVØXTTAKT BORGA FšR EN GOD KURSUTVECKLING &ONDEN HAR UNDER »RET »TER KšPT AKTIER I (ENNES -AURITZ (- !TTRAKTIVT I BOLAGET ØR EN HšG LšNSAMHET OCH EN GOD ORGANISK TILLVØXT &ORTFARANDE lNNS EN VISS OSØKERHET AVSEENDE LšNSAMHETSPOTENTIALEN I DEN AMERIKANSKA SATSNINGEN SAMT RISKEN ATT BOLAGETS MARGINALER KAN FALLA TILLBAKA N»GOT NØR VØL DOLLARN STABILISERAS 5NDER FJØRDE KVARTALET HAR EN HšGRE VØRDERING LETT TILL ATT VI VALT ATT MINSKA INNEHAVET EN DEL 6I HAR OCKS» KšPT ETT MINDRE INNEHAV I (-S SPANSKA KONKURRENT )NDITEX SOM DRIVER INTE MINDRE ØN »TTA DETALJHANDELSKONCEPT 6I HAR F»TT ETT GOTT INTRYCK AV DE KONCEPT SOM lNNS I 3VERIGE n :ARA OCH -ASSIMO $UTTI 2ELATION PRIS n KVALITETSNIV» KØNNS RIMLIG 4ROTS EN MINDRE KONSERVATIV REDOVISNING HOS )NDITEX SOM DELVIS FšRKLARAR VØRDERINGSSKILLNADERNA GENTEMOT (- BšR )NDITEX VØRDERING KUNNA šKA GIVET ATT DEN HšGA TILLVØXTEN FORTSØTTER )NNEHAVET I 3KANSKA HAR šKATS UNDER »RET "OLAGETS STARKA BALANSRØKNING BšR KOMMA AKTIEØGARNA TILLGODO GENOM UTDELNINGAR ELLER »TERKšP AV AKTIER ) %NEA HAR INNEHAVET šKATS D» BOLAGETS RAPPORTER UNDER »RET GER ANLEDNING TILL VISS OPTIMISM &ONDEN HAR šKAT INNEHAVET I 4RELLEBORG SOM EFTER EN RAD FšRETAGSKšP OCH AVYTTRINGAR F»TT EN TYDLIGARE INDUSTRIELL INRIKTNING MED FOKUSERING P» POLYMERA MATERIAL 3AMTIDIGT SOM DET FšRELIGGER RISKER MED KONJUNKTURKØNSLIGHET OCH UNDERLEVERANTšRSSTØLLNING HAR BOLAGET EN STARK POSITION INOM mERA NISCHER &ONDEN HAR KšPT AKTIER I )NVESTOR $ET SOM HAR FšRANLETT KšPEN ØR I FšRSTA HAND EN HšG INVESTMENTBOLAGSRABATT +šP HAR OCKS» SKETT I 3%" 0ROBLEMEN I 4YSKLAND VERKAR MINDRE ØN TIDIGARE OCH VERKSAMHETEN DØR BšR HA EN VISS POTENTIAL "ANKENS SATSNINGAR I DE BALTISKA LØNDERNA HAR HITTILLS G»TT FšRH»LLANDEVIS BRA SAMTIDIGT SOM DEN L»NGSIKTIGA SATSNINGEN P» DEN SVENSKA KONTORSRšRELSEN BLIVIT TYDLIGARE 6I HAR KšPT ETT MINDRE INNEHAV I &šRENINGS3PARBANKEN UNDER »RET ,šNSAMHETEN HAR šKAT OCH BANKEN HAR UTVECKLATS I LINJE MED DE šVRIGA SVENSKA BANKERNA P» BšRSEN UNDER »RET &ONDEN HAR OCKS» KšPT AKTIER I .OBIA SOM ØR ETT KONGLOMERAT AV KšKS OCH BADRUMSTILLVERKARE SAMT DETALJISTER INOM DESSA OMR»DEN OCH SOM S» HØR L»NGT LYCKATS VØL MED SIN FšRVØRVSBASERADE STRATEGI

 -6, /Ê" Ê-/" "- &,- -ʇ-, Ê 8 ° 

%JEOFS(FSHF"LUJFGPOE 4UPDLIPMNTCzSTFOT"MM4IBSFJOEFY%*%/&3(&3(&",5*&'0/%]a34#&3`55&-4&ººººº 
1035'e-+453"5&(* 6Ê"1- ,,Ê*Ê&, /

&šRVALTNINGSARBETET G»R UT P» ATT SØTTA SAMMAN EN AKTIEPORTFšLJ MED FšRETAG SOM SAMMANTAGET HAR EN HYGGLIG SANNOLIKHET ATT UTVECKLAS BØTTRE ØN ETT JØMFšRELSEINDEX $ET ØR VIKTIGT ATT HITTA FšRETAG SOM UTVECKLAS BRA JØMFšRT MED BšRSEN SAMT ATT I MšJLIGASTE M»N UNDVIKA FšRETAG SOM UTVECKLAS KLART SØMRE ØN BšRSEN ) EN BRED AKTIEPORTFšLJ lNNS DET ALLTID B»DE AKTIER SOM UTVECKLAS BØTTRE RESPEKTIVE SØMRE ØN INDEX ) BØSTA FALL šKAR EN VØL FUNGERANDE URVALSPROCESS SANNOLIKHETEN FšR ATT PORTFšLJEN šVER TIDEN INNEH»LLER N»GOT mER AKTIER SOM UTVECKLAS BØTTRE ØN BšRSEN %N VIKTIG DEL I URVALSPROCESSEN ØR ATT KONTINUERLIGT UTVØRDERA BE lNTLIGA INNEHAV I PORTFšLJEN OCH šKA INNEHAVEN DØR FšRUTSØTTNINGARNA BLIR BØTTRE SAMT ATT MINSKA INNEHAVEN DØR DE FšRSØMRAS &OKUS FšR FšRVALTNINGSPROCESSEN ØR ATT FšLJA UTVECKLINGEN I ENSKILDA FšRETAG ) FšRVALTNINGEN TAS ENDAST MARGINELL HØNSYN TILL BšRSENS ALLMØNNA UTVECKLING D» DEN M»STE BETRAKTAS SOM ALLDELES FšR OFšRUTSØGBAR 1,6Ê6Ê&, /

%N DEL I FONDENS STRATEGI ØR ATT HA ETT INSLAG AV TILLVØXTORIENTERADE FšRETAG OCH BEH»LLA DESSA S» LØNGE FšRETAGENS VERKSAMHET UTVECKLAS POSITIVT 6I ØR FšRSIKTIGA MED ATT SØLJA EN AKTIE DØR VERKSAMHETEN UTVECKLAS POSITIVT ØVEN OM KURSEN STIGIT RELATIVT KRAFTIGT $ET ØR LØTT ATT SØLJA EN AKTIE I ETT BRA FšRETAG FšR TIDIGT BARA FšR ATT VØRDERINGEN HAR šKAT $ET ØR FšRST VID EN UTMANANDE HšG VØRDERING ELLER D» DET lNNS TYDLIGA TECKEN P» ATT VERKSAMHETEN UTVECKLAS TILL DET SØMRE SOM EN AKTIE SKALL SØLJAS /MVØNT ØR VI FšRSIKTIGA MED ATT KšPA AKTIER SOM SJUNKIT MYCKET OCH BLIVIT vBILLIGAv &INNS DET INGA TECKEN P» ATT VERKSAMHETEN BLIVIT BØTTRE ØR DET FšR MYCKET CHANSNING I KšPET OCH CHANSTAGNINGAR MISSLYCKAS NORMALT $ET ØR BØTTRE ATT VØNTA TILLS TECKEN lNNS P» ATT FšRETAGET HAR EN BRA UTVECKLING AV SIN VERKSAMHET ØVEN OM KURSEN STIGIT MYCKET SEDAN SITT LØGSTA LØGE $ET VIKTIGA ØR ATT VI BEDšMER ATT FšRETAGET HAR EN TROVØRDIG ID£ OM HUR VERKSAMHETEN SKALL FORTSØTTA ATT L»NGSIKTIGT UTVECKLAS POSITIVT )NSLAGET AV TILLVØXTORIENTERADE FšRETAG I PORTFšLJEN KOMPLETTERAS MED FšRETAG VI BEDšMER VARA L»GT VØRDERADE I FšRH»LLANDE TILL I FšRSTA HAND FRAMTIDA VINSTUTSIKTER OCH I ANDRA HAND REALISERBAR SUBSTANS 6I ØR FšRSIKTIGA MED FšRETAG VARS VØRDERING HELT BYGGER P» FRAMTIDA vGENOMBROTTv HUR SPØNNANDE DET ØN KAN VERKA VARA &šRETAG VARS VØRDERING BYGGER P» DEN TYPEN AV FšRVØNTNINGAR INNEBØR INTE SØLLAN ETT ENLIGT V»R SYN FšR STORT RISKTAGANDE ) PRINCIP SPELAR INTE STORLEKEN P» FšRETAGET N»GON ROLL FšR OSS -INDRE FšRETAG KAN DOCK IBLAND HA DEN FšRDELEN ATT DE ØR MINDRE GENOMANALYSERADE AV MARKNADEN MEN MOT DETTA SKALL STØLLAS EN IBLAND STšRRE RšRELSERISK I EN MINDRE VERKSAMHET -/,6 Ê / ,Ê//Ê , -Ê,-

6»R STRØVAN EFTER ATT BEGRØNSA RISKEN I PORTFšLJEN UTG»R FR»N ATT SØTTA BOLAGENS RšRELSE SAMT VØRDERING I FOKUS ) VALET AV AKTIER FšRSšKER VI BEGRØNSA B»DE RšRELSERISKER OCH VØRDERINGSRISKER .ØR DET GØLLER RšRELSEN KšPER VI GØRNA AKTIER I FšRETAG SOM VISAT OCH FšRVØNTAS VISA GOD FšRSØLJNINGSTILLVØXT MED GODA MARGINALER &šRETAG SOM VISAT GODA MARGINALER VINST I FšRH»LLANDE TILL OMSØTTNING UNDER EN LØNGRE TID ØR OFTA VØLSKšTTA BOLAG OCH TILLHšR TOPPSKIKTET INOM SIN BRANSCH 6IDARE ØR DET VIKTIGT ATT FšRETAGET HAR EN BRA UTVECKLING AV SIN AFFØRSVERKSAMHET VISAT SIG VARA DUKTIGA INOM SITT OMR»DE HAR HAFT EN KONSEKVENT STRATEGI UTAN PLšTSLIGA BYTEN AV AFFØRSID£ OCH EN GOD MARKNADSPOSITION INOM DET OMR»DE FšRETAGET VERKAR $ET ØR ØVEN VØSENTLIGT ATT FšRETAGETS LEDNING »TNJUTER MARKNADENS FULLA FšRTROENDE OCH INTE STØNDIGT HITTAR P» NYA FšRKLARINGAR TILL VARFšR FšRETAGET G»TT BRA ELLER MINDRE BRA EN VISS PERIOD 6IDARE SER VI DET SOM EN FšRDEL ATT BOLAGET HAR EN STARK BALANSRØKNING 6IKTIGT I PORTFšLJEN ØR OCKS» ATT OLIKA SLAGS VERKSAMHETER lNNS FšRETRØDDA S» ATT RISKERNA BLIR BALANSERADE .ORMALT UTGšRS MER ØN HØLFTEN AV PORTFšLJENS VIKT AV STšRRE FšRETAG DØR DEN FšRETAGSSPECIlKA RISKEN VANLIGTVIS ØR LITE LØGRE ØN HOS MINDRE FšRETAG !VSEENDE VØRDERING ØR DET CENTRALT ATT FšRSšKA BEDšMA VAD MAN KAN FšRVØNTA SIG AV OLIKA SLAGS VERKSAMHETER "EROENDE P» VERKSAMHETEN

KAN FšRETAG BL A KATEGORISERAS EFTER HUR SNABBT DERAS VERKSAMHET OCH VINST VØXER I VILKEN M»N DE HAR EN STABIL VINSTUTVECKLING SAMT VILKEN KONJUNKTURKØNSLIGHET DE UPPVISAR $ENNA KATEGORISERING BIDRAR TILL ATT GE UNDERLAG FšR EN BEDšMNING AV VAD SOM KAN FšRVØNTAS AV EN AKTIES UTVECKLING %TT SNABBVØXANDE FšRETAG KAN BEH»LLAS LØNGE I PORTFšLJEN OCH KAN VID ETT GYNNSAMT UTFALL HA GIVIT EN MYCKET GOD KURSUTVECKLING %TT MER L»NGSAMVØXANDE FšRETAG KAN DØREMOT P» ETT TIDIGARE STADIUM UPPFATTAS SOM FULLVØRDERAT OCH SØLJAS FšR ATT VID ETT EVENTUELLT SENARE TILLFØLLE KšPAS IGEN OM VØRDERINGEN KØNNS ATTRAKTIV 3AMTIDIGT M»STE VI SOM FšRVALTARE VARA VAKSAMMA OCH TA TILL OSS FšRØNDRINGAR KRING FšRETAGENS PRODUKTER OCH MARKNADER SOM KAN ØNDRA BILDEN AV ETT FšRETAGS TILLVØXTMšJLIGHETER OCH DØRMED OCKS» VØRDERINGSPOTENTIALEN 6I ØR MYCKET FšRSIKTIGA MED OPTIONSAFFØRER %N ANLEDNING TILL DET ØR ATT OPTIONER ØR N»GOT HELT ANNAT ØN AKTIER OCH DØRFšR KRØVER EN ANNAN PLACERINGSMENTALITET ØN AKTIER 6I FšRSšKER VARA NOGA MED ATT HA ETT KONSEKVENT ARBETSSØTT -ARKNADENS ALLMØNNA SVØNGNINGAR FšRSšKER VI I MšJLIGASTE M»N INTE L»TA OSS P»VERKAS AV $E ØR ALLDELES FšR SLUMPMØSSIGA OCH OFšRUTSØGBARA FšR ATT DET SKALL VARA MšJLIGT ATT vSØLJA NØR DET ST»R HšGT OCH KšPA NØR DET ST»R L»GTv 6 -/ , ,Ê" ," Ê6Ê , - Ê" Ê &,-6/ ,

&ONDEN PLACERAR ENLIGT V»RA BØSTA ID£ER OBEROENDE AV BRANSCH OCH BšRSVIKTER &ONDENS UTVECKLING RELATIVT INDEX KAN FšRVØNTAS VISA VISS OREGELBUNDENHET &ONDEN KAN PERIODVIS HA EN STOR RšRLIGHET I PLACERINGARNA OCH INSLAGET AV MINDRE BOLAG I PORTFšLJEN KAN VARIERA VØSENTLIGT šVER TIDEN +ORTSIKTIGA SVØNGNINGAR I MINDRE BOLAG KAN P»VERKA ANDELSVØRDET RELATIVT MYCKET -ED FONDENS PLACERINGSlLOSOl KAN DET INTRØFFA ATT PORTFšLJEN FR»N TID TILL ANNAN ENDAST INNEH»LLER ETT MINDRE ANTAL AV DE STšRSTA BOLAGEN 'ENOM ATT FONDEN INVESTERAR OBEROENDE AV BRANSCH OCH BšRSVIKTER OCH GENOM URVALSPROCESSEN GšR AKTIVA VAL AV DE BOLAG SOM ING»R I PORTFšLJEN KAN FONDEN FšRVØNTAS F» ETT UTFALL SOM AVVIKER FR»N DEN ALLMØNNA INDEXUTVECKLINGEN !VVIKELSEN KAN VARA B»DE POSITIV ELLER NEGATIV I FšRH»LLANDE TILL INDEXUTVECKLINGEN &šRVALTNINGEN STRØVAR EFTER ATT L»NGSIKTIGT SšKA UPPN» EN POSITIV AVVIKELSE MOT INDEX MED ETT RIMLIGT RISKTAGANDE " Ê,Ê/ Ê ,Ê ,Ê , Ê1 6 -/ ,

3OM EN KONSEKVENS AV ATT VI BEDšMER BšRSENS ALLMØNNA UTVECKLING SOM OFšRUTSØGBAR ØR FONDEN ALLTID MER ELLER MINDRE FULLINVESTERAD ,ØGST PROCENT AV FONDENS MEDEL SKALL VARA PLACERADE I AKTIER OCH AKTIERELATERADE FONDPAPPER .ORMALT UTGšR DE LIKVIDA TILLG»NGARNA MELLAN EN OCH FEM PROCENT AV FONDEN -/Ê* , -",-" /

&šR DE BOLAG SOM BLIR AKTUELLA FšR URVAL TILL PORTFšLJEN HAR VI NORMALT EN PLACERINGSHORISONT P» TV» TILL FYRA »R 6I FšRSšKER ATT BEDšMA B»DE POTENTIALEN I VERKSAMHETEN OCH I VØRDERINGEN AV AKTIEN I ETT S»DANT TIDSPERSPEKTIV -OT DET FšRSšKER VI STØLLA DE RISKER SOM KAN VARA FšRKNIPPADE MED BOLAGETS RšRELSE OCH VØRDERING 6I KšPER ALDRIG EN AKTIE MED SYFTET ATT SØLJA DEN N»GON VECKA SENARE $OCK KAN DET NATURLIGTVIS INTRØFFA ATT ETT INNEHAV SØLJS EFTER EN KORTARE PERIOD $ET KAN BERO P» EN SNABB OMVØRDERING AV AKTIEN VILKET FšRØNDRAR DEN POTENTIAL VI HAR BEDšMT FšR FšRETAGET ELLER ATT DET lNNS SKØL FšR ATT ØNDRA V»R BEDšMNING AV FšRETAGETS VERKSAMHET 6Ê&,-& ,Ê/ Ê Ê"--Ê Ê Ê1**// 

6I TAR GØRNA DEL AV ANDRAS ANALYSER OCH BEDšMNINGAR AV FšRETAG 6I TYCKER DOCK ATT DET ØR VIKTIGT ATT HA AMBITIONEN ATT ALLTID SJØLVA FšRSšKA BILDA OSS EN UPPFATTNING OM FšRETAGENS FRAMTID 6I STRØVAR ALLTID EFTER EN EGEN FšRST»ELSE AV SKØLEN TILL VARFšR EN AKTIE BšR ING» I PORTFšLJEN ) V»R ARBETSMETODIK ING»R ATT KOMPLETTERA ALLMØNT TILLGØNGLIG INFORMATION OM MARKNADER OCH FšRETAG MED EGNA ANALYSER OCH FšRETAGSBESšK -ED ETT FšRETAGSFOKUSERAT TØNKANDE FšRSšKER VI šVER TIDEN FšRBØTTRA URVALSPROCESSEN

%*%/&3(&3(&",5*&'0/%]a34#&3`55&-4&ººººº


1035'e-+*//&)"7&5 .EDAN GES EN BESKRIVNING AV FšRETAGEN I PORTFšLJEN VID »RSSKIFTET UTIFR»N BšRSENS BRANSCHINDELNING / ,

(šGANØS ØR STšRST I VØRLDEN INOM METALLPULVER FšR INDUSTRIELLA TILLØMPNINGAR &šRETAGET HAR HISTORISKT HAFT HšGA MARGINALER $E SENASTE »REN HAR HšGA PRISER P» INSATSVAROR OCH EN SVAG DOLLAR P»VERKAT LšNSAMHETEN NEGATIVT 0OSITIVT HAR VARIT EN FORTSATT FšRH»LLANDEVIS GOD VOLYMUTVECKLING FšR PULVERPRODUKTERNA /M FšRETAGET P» SIKT KAN FYLLA UPP PRODUKTIONSANLØGGNINGEN I 53! OCH FšRSVARA SINA HšGA MARKNADSANDELAR INTE MINST P» DEN SNABBT VØXANDE KINESISKA MARKNADEN BšR FRAMTIDEN KUNNA SE FšRH»LLANDEVIS LJUS UT 1-/,6,",Ê" Ê/ -/ ,

!SSA !BLOY ØR EN STOR TILLVERKARE OCH LEVERANTšR AV L»S DšRRAR OCH BESLAG AVSEDDA FšR SØKERHET UTRYMNING OCH BEKVØMLIGHET &šRETAGET ØR EFTER ETT STORT ANTAL FšRETAGSFšRVØRV INNE I EN KONSOLIDERINGSFAS DØR FOKUS LIGGER P» ATT SE šVER PRODUKTIONS STRUKTUREN FšR ATT HšJA MARGINALERNA .»GOT SOM BšRJAR GE EFFEKT %N VISS RISK ØR TILLTAGANDE L»GPRISKONKURRENS FR»N !SIEN /M BOLAGET KOMMER I NØRHETEN AV DE MARGINALM»L SOM LEDNINGEN STØLLT UPP BšR AKTIEN UTVECKLAS VØL "EIJER !LMA BEST»R TILL STšRSTA DELEN AV FšRETAGEN (ABIA #ABLE OCH ,ESJšFORS "»DA DESSA BOLAG HAR EN GOD HISTORIK OCH EN STARK STØLLNING INOM SINA OMR»DEN OCH VINSTUTVECKLINGEN HAR DE SENASTE »REN VARIT GOD 4ROTS P»TAGLIGT GOD KURSUTVECKLING DE SENASTE »REN BšR AKTIEN KUNNA HA EN VISS YTTERLIGARE KURSPOTENTIAL (EXAGON HAR IDAG SINA HUVUDOMR»DEN INOM MØTTEKNIK OCH AVANCERADE GUMMIBLANDNINGAR2ESULTATEN AV (EXAGONS OMVANDLING FR»N ETT KONGLOMERAT TILL MER AV EN INDUSTRIKONCERN INOM ETT PAR OMR»DEN DØR BOLAGET HAR EN STARK POSITION HAR S» HØR L»NGT FšRmUTIT VØL /M FORTSATTA KOMPLETTERANDE FšRVØRV BLIR FRAMG»NGSRIKA BšR DET lNNAS YTTERLIGARE KURSPOTENTIAL FšR AKTIEN (, $ISPLAY ERBJUDER DETALJHANDELN OCH DESS LEVERANTšRER KUND ANPASSADE EXPONERINGSSYSTEM 3EDAN LØNGE SØLJER BOLAGET PRODUKTER I EN RAD LØNDER 4IDIGARE LEDDE EN BRETT INRIKTAD STRATEGI TILL PROBLEM &šRETAGET FšRSšKTE TA ETT STšRRE HELHETSGREPP VID INREDNING AV BUTIKER HOS OLIKA DETALJHANDELSKEDJKOR +OSTNADERNA šKADE DOCK OCH INTØKTERNA UTVECKLADES INTE SOM TØNKT $ETTA TYCKS VARA P» VØG ATT RØTTAS TILL -ED TYDLIGARE FOKUS FORTSATT STARK SØLJINRIKTNING OCH KOSTNADSKONTROLL BšR BOLAGET KUNNA UTVECKLAS VØL DE NØRMASTE »REN )"3 LEVERERAR AFFØRSSYSTEM FRØMST TILL MEDELSTORA DISTRIBUTIONS OCH TILLVERKNINGSFšRETAG )"3 HAR EN STARK STØLLNING INOM OMR»DET HANDEL OCH VARUFšRSšRJNING /M FšRETAGET KAN BEDRIVA SIN VERKSAMHET EFFEKTIVT OCH DET INTE BLIR ALLTFšR KOSTSAMT ATT UTVECKLA NYA SYSTEMVERSIONER S» BšR AKTIEN KUNNA UTVECKLAS VØL )NTRUM *USTITIA ØR VERKSAMT INOM INKASSO FšRVØRV OCH HANTERING AV PORTFšLJER MED AVSKRIVNA FORDRINGAR FAKTURAADMINISTRATION OCH RESKONTRAHANTERING &šRETAGET ØR FšRH»LLANDEVIS STORT I %UROPA INOM SITT VERKSAMHETSOMR»DE %TT VØLSKšTT INKASSOFšRETAG BšR KUNNA UPPN» EN FšRH»LLANDEVIS GOD LšNSAMHET /M BOLAGET KAN UPPRØTTH»LLA EN GOD KONTROLL šVER VERKSAMHETEN OCH STABILISERA VINSTNIV»N S» BšR DET lNNAS EN GOD KURSPOTENTIAL %N FRAGMENTERAD MARKNAD BšR OCKS» KUNNA MEDFšRA HYGGLIGA MšJLIGHETER TILL YTTERLIGARE EXPANSION GENOM FšRETAGSFšRVØRV .EFAB TILLVERKAR LØTTA VIKBARA FšRPACKNINGSL»DOR I TRØMATERIAL &šRETAGET HAR DE SENASTE »REN LYCKATS MED ATT N»GOT VIDGA KUNDUNDERLAGET OCH šKA TJØNSTEUTBUDET KOPPLAT TILL FšRPACKNINGARNA $E STšRSTA KUNDGRUPPERNA ØR FšRETAG INOM TELEKOM OCH FORDONSINDUSTRIN &šRETAGET HAR EN GOD TILLVØXT OCH MED EN GOD KOSTNADSKONTROLL BšR VINSTUTVECKLINGEN HA FšRUTSØTTNINGAR ATT BLI FORTSATT BRA .IBE ØR TILLVERKARE AV ELEKTRISKA RšRELEMENT SAMT PRODUKTER FšR VILLAVØRME OCH BRASVØRME $ELAR AV VERKSAMHETEN HAR EN GOD ORGANISK TILLVØXT MEN HUVUDSAKLIGEN HAR DEN HšGA TILLVØXTEN GENERATS

MED HJØLP AV FšRETAGSFšRVØRV %TT TYDLIGT LšNSAMHETSFOKUS HAR OCKS» BIDRAGIT TILL EN STARK VINSTUTVECKLING 6ØRDERINGEN UPPFATTAR VI VARA N»GOT HšGRE ØN TIDIGARE .OBIA HAR KšPT EN RAD KšKSTILLVERKARE I %UROPA DØR mERA OCKS» ØR DETALJISTER 4ILL VISS DEL ING»R OCKS» BADRUMSTILLVERKARE I KONCERNEN 3» HØR L»NGT HAR BOLAGET LYCKATS VØL MED SIN FšRVØRVSBASERADE STRATEGI OCH LšNSAMHETEN ØR FšRH»LLANDEVIS GOD /M DET KAN FORTSØTTA P» ETT LIKNADE SØTT KOMMER AKTIEN FORTSØTTA ATT UTVECKLAS VØL 0OOLIA HAR UNDER »RET HAFT EN POSITIV VINSTUTVECKLING OCH HAR F»TT EN SNABB UPPVØRDERING P» BšRSEN 0OOLIA HAR »TERG»TT TILL SIN NISCHSTRATEGI ATT HYRA UT MER KVALIlCERAD PERSONAL VILKET HISTORISKT GETT EN FšR BRANSCHEN GOD LšNSAMHET 5NDER »RET HAR DOTTERBOLAGET 5NImEX SOM ARBETAR MED ENKLARE BEMANNINGSTJØNSTER TILL L»G KOSTNAD DELATS UT TILL 0OOLIAS AKTIEØGARE 6I HAR VALT ATT SØLJA INNEHAVET I 5NImEX SOM F»TT EN SNABB UPPVØRDERING I KRAFT AV EN HšG TILLVØXTTAKT 0ROFlCE HAR VARIT EN BESVIKELSE UNDER »RET $ET ØR PROBLEMATISKT ATT DEN CALLCENTERVERKSAMHET SOM HUVUDØGAREN HAR S»LT TILL BOLAGET VISAT SIG GENERERA BETYDANDE FšRLUSTER "OLAGETS BEMANNINGSVERKSAMHET HAR OCKS» G»TT IGENOM EN BESVØRLIG PERIOD 4ROTS OVANST»ENDE PROBLEM HAR VI VALT ATT LIGGA KVAR MED ETT INNEHAV D» DET lNNS P»TAGLIGA TECKEN P» ATT BRANSCHENS UTSIKTER HAR FšRBØTTRATS VILKET T EX P»VERKAT KONKURRENTEN 0OOLIA P»TAGLIGT POSITIVT 3!3 SER UT ATT I STORT SETT LYCKAS MED SITT PROGRAM ATT KRAFTIGT REDUCERA KOSTNADERNA ËND» HAR KURSUTVECKLINGEN VARIT EN BESVIKELSE %TT AV SKØLEN ØR EN ALLT H»RDARE KONKURRENS SOM MINSKAR LšNSAMHETEN I BRANSCHEN 6I HAR EN FšRSIKTIGARE INSTØLLNING TILL AKTIEN IDAG ØN TIDIGARE 3+& ØR VØRLDENS LEDANDE KULLAGERKONCERN 3+&S STRUKTUR HAR FšRØNDRATS UNDER SENARE »R OCH S»VITT VI KAN BEDšMA BšR VERK SAMHETEN šVER EN KONJUNKTURCYKEL B»DE VARA STABILARE OCH LšNSAMMARE ØN TIDIGARE 3ANDVIK ØR VØRLDSLEDANDE INOM OMR»DET H»RDMETALLVERKTYG FšR METALLBEARBETNING $ENNA VERKSAMHET BEDRIVS MED HšG LšN SAMHET $ET ENDA PROBLEMET FšR EN AKTIEØGARE ØR ATT TILLVØXTEN INOM DETTA OMR»DE ØR FšRH»LLANDEVIS SVAG %N GOD KURSUTVECKLING FšR AKTIEN FšRUTSØTTER ATT BOLAGET FRAMG»NGSRIKT KAN VIDGA SITT VERKSAMHETSOMR»DE $ETTA KAN DELVIS GšRAS GENOM FšRVØRV VILKET OCKS» MED VISS FRAMG»NG SKETT DE SENASTE »REN 3CANIA ØR EN LšNSAM LASTBILSKONCERN %N FORTSATT GOD LASTBILS KONJUNKTUR I %UROPA BšR KUNNA GE EN TYDLIGT GOD VINSTUTVECKLING $ET BšR lNNAS EN VISS KURSPOTENTIAL 3ECURITAS ØR DET LEDANDE BEVAKNINGSFšRETAGET I VØRLDEN 6ERK SAMHET lNNS ØVEN INOM VØRDETRANSPORT KASSAHANTERING OCH LARM 3ECURITAS STRØVAR EFTER ATT HA STARK LOKAL NØRVARO +ONCERNEN FšRSšKER šKA INSLAGET AV SAMORDNADE KONTRAKT DØR KUNDERNA KšPER S»VØL BEVAKNINGSTJØNSTER SOM LARMTJØNSTER SAMT KONTRAKT MED S K TIME SHARING n DØR mERA KUNDER DELAR P» KOSTNADERNA FšR VØKTARTJØNSTER $ESSA NISCHPRODUKTER MšTER MINDRE H»RD KONKURRENS OCH INNEBØR šKADE MARGINALER ) %UROPA HAR 3ECURITAS UPPN»TT EN IMPONERANDE LšNSAMHET MEDAN DET ØN S» LØNGE HAR VARIT SV»RARE I 53! 3KANSKA HAR FORTSATT ATT FOKUSERA VERKSAMHETEN TILL OMR»DEN OCH MARKNADER DØR FšRETAGET HAR EN STARK STØLLNING %N RAD TILLG»NGAR OCH VERKSAMHETER SOM VARIT MER PERIFERA I VERKSAMHETEN HAR S»LTS UT )DAG HAR 3KANSKA EN STARK BALANSRØKNING SOM P» N»GOT SØTT BORDE KOMMA AKTIEØGARNA TILLGODO $ET KAN SKE ANTINGEN GENOM šKAD TILLVØXT VIA FšRVØRV HšJDA UTDELNINGAR ELLER »TERKšP AV AKTIER ELLER EN KOMBINATION AV S»DANA »TGØRDER 2ISKER lNNS I VERKSAMHETEN SOM KØNNETECKNAS AV STORA PROJEKT N»GOT SOM NYLIGEN VISADE SIG I NEDSKRIVNINGSBEHOV I 53! &šRETAGET HAR I ETT LØNGRE HISTORISKT PERSPEKTIV KLARAT SIN RISKHANTERING VØL N»GOT SOM VISAT SIG I EN FšR BRANSCHEN FšRH»LLANDEVIS GOD LšNSAMHET +AN DET FORTSØTTA S» KAN VØRDERINGEN OCKS» šKA 6"' ØR TILLVERKARE AV SLØPVAGNSKOPPLINGAR FšR TUNGA FORDON !KTIER I BOLAGET DELADES UNDER »RET UT FR»N BšRSFšRETAGET (EXAGON

%*%/&3(&3(&",5*&'0/%]a34#&3`55&-4&ººººº


&šRETAGETS VERKSAMHET ØR BEROENDE AV LASTBILSKONJUNKTUREN %N INTE ALLTFšR HšG VØRDERING HAR GJORT ATT VI VALT ATT BEH»LLA INNEHAVET - &*-6,",

(ENNES -AURITZ ØR ETT HANDELSFšRETAG MED EN RAD ATTRAKTIVA EGENSKAPER &šRETAGET HAR SKICKLIGT EXPLOATERAT EN STOR NISCH ATT SØLJA KLØDER TILL L»GA PRISER MEN MED EN PRISVØRD KVALITETSNIV» OCH AVSEENDE DELAR AV SORTIMENTET EN ATTRAKTIVT HšG MODEGRAD 4IDIGT PRIORITERADES GODA AFFØRSLØGEN OCH UTH»LLIGHETEN I SATSNINGAR P» ATT BYGGA UPP VERKSAMHETEN P» OLIKA MARKNADER HAR šVER TIDEN BETALAT SIG BRA TACK VARE EN EFFEKTIV ORGANISATION BL A AVSEENDE INKšP 4ILLVØXTEN SEDAN TALET ØR MER ØN IMPONERANDE 2ISKERNA FšR BOLAGET IDAG LIGGER I EN L»NGSAMMARE TILLVØXTTAKT ØN HISTORISKT ATT KONKURRENTERNA BLIVIT EFFEKTIVARE ØN TIDIGARE OCH ATT DEN FšR NØRVARANDE MYCKET GODA LšNSAMHETEN TILL DEL BEROR P» L»GA INKšPSPRISER TACK VARE EN SVAG DOLLAR *# ØR EN KLØDMODEKEDJA MED EGNA OCH FRANCHISEBUTIKER "OLAGET HAR DE SENASTE »REN HAFT SVAGA RESULTAT OCH SATSNINGARNA P» KONCEPTEN "ROTHERS OCH 3ISTERS HAR INTE šVERTYGAT 6I BEDšMER ATT POTENTIALEN BšR VARA STOR I BOLAGET $ET lNNS SANNOLIKT MšJLIGHETER AVSEENDE FšRØNDRINGAR I SORTIMENT INKšP OCH VILKA BUTIKER SOM SKALL DRIVAS I EGEN REGI ELLER SOM FRANCHISEBUTIKER 46 HAR EN VERKSAMHET SOM IDAG OMFATTAR mERA KOMMERSIELLA TV KANALER ËVEN OM 46 HAR EN STARK STØLLNING SKALL DET VØGAS MOT ATT KONKURRENSSITUATIONEN FšR REKLAMKANALER SANNOLIKT šKAR I DET DIGITALA NØTET 4RELLEBORG HAR TIDIGARE VARIT ETT KONGLOMERAT MED VITT SKILDA VERKSAMHETER 3EDAN mERA »R TILLBAKA HAR EN FRAMG»NGSRIK OM FOKUSERING SKETT S» ATT 4RELLEBORG IDAG ØR EN INDUSTRIKONCERN MED FOKUS P» POLYMERA MATERIAL 4RELLEBORG TILLVERKAR BLAND ANNAT ANTIVIBRATIONSPRODUKTER FšR FORDONSINDUSTRIN PRECISIONSTØTNINGAR

INDUSTRIDØCK OCH mšDESSYSTEM TILL OLIKA INDUSTRIER 4ILLVØXTEN HAR HUVUDSAKLIGEN SKETT VIA FšRVØRV VILKA HITTILLS VISAT SIG VARA GANSKA FRAMG»NGSRIKA  -Ê" Ê-/ /

#ARNEGIE ØR EN NORDISK INVESTMENTBANK FONDKOMMISSIONØRS lRMA OCH KAPITALFšRVALTARE )NTØKTER OCH LšNSAMHET P»VERKAS POSITIVT I ETT BØTTRE BšRSKLIMAT 2ESULTATET DEN SENASTE TIDEN HAR VARIT N»GOT SØMRE ØN VØNTAT P» GRUND AV HšGA KOSTNADER 5NDER FšRUTSØTTNING AV EN BØTTRE KOSTNADSKONTROLL OCH ETT BØTTRE KLIMAT FšR FšRETAGSAFFØRER EMISSIONER OCH BšRSINTRODUKTIONER BORDE AKTIEN KUNNA UTVECKLAS VØL &šRENINGS3PARBANKEN HAR UNDER EN LØNGRE TID GANSKA FRAM G»NGSRIKT SAKTA FšRBØTTRAT SIN VERKSAMHET "ANKEN HAR TIDIGARE LIDIT AV SIN HISTORISKA STRUKTUR n EN MØNGD LOKALA SPARBANKER SOM SLOGS IHOP I BšRJAN AV TALET OCH UTšVER DET EN STOR FUSION N»GRA »R SENARE MED &šRENINGSBANKEN 0OTENTIALEN I EN šKAD EFFEKTIVITET HAR S»LEDES VARIT STOR +ANSKE lNNS DET YTTERLIGARE VISSA FšRBØTTRINGAR ATT SE FRAM EMOT (ANDELSBANKEN HAR DET MEST VØLSKšTTA KONTORSNØTET AV DE FYRA STORBANKERNA "ANKEN HAR LØNGE LYCKATS PARA L»GA KOSTNADER MED GOD KUNDNšJDHET +ONCEPTET HAR MED GOD FRAMG»NG EXPORTERATS TILL šVRIGA NORDISKA LØNDER OCH ØVEN TILL 3TORBRITANNIEN SEDAN N»GRA »R $ETTA GšR ATT TILLVØXTEN I KONTORSNØTET SOM ØR DEN STORA DELEN AV BANKEN VARIT GOD GANSKA LØNGE .»GRA SM» DETALJER GšR DOCK ATT VI ØR N»GOT LITE FšRSIKTIGARE INSTØLLD TILL BANKEN &šRSPR»NGET I FšRM»GAN ATT SKšTA KONTORSNØTET JØMFšRT MED DE šVRIGA STORBANKERNA VERKAR HA MINSKAT N»GOT "ALTIKUM ØR ØN S» LØNGE EN VIT mØCK P» BANKENS KARTA &šRVØRVET AV 300 ØR TROTS OMBILDNINGEN TILL VINSTDRIVANDE BOLAG FORTFARANDE ETT LITET FR»GETECKEN (1 &ONDER ØR ETT BšRSNOTERAT FONDBOLAG !TTRAKTIVT ØR ATT BOLAGET GENERERAR HšGA VINSTER OCH HAR EN HšG UTDELNINGSNIV» $ET ØR SV»RT ATT BEDšMA VILKEN TILLVØXTTAKT SOM BOLAGET KAN UPPN» D» DEN ØR BEROENDE AV FONDERNAS RESULTAT OCH STYRKAN I DISTRIBUTIONS KANALERNA )NVESTOR ØR ETT INVESTMENTBOLAG SOM HAR HAFT DET BESVØRLIGT MED mERA AV KØRNINNEHAVEN DE SENASTE »REN +RISERNA I %RICSSON

OCH !"" HAR LETT TILL NYEMISSIONER I DESSA BOLAG 2ISKEN MED DET FšRH»LLANDEVIS STORA INNEHAVET I !STRA HAR DEN SENASTE TIDEN VISAT SIG INTE OVØSENTLIG D» mERA AV BOLAGETS TIDIGARE LOVANDE PRODUKTER IFR»GASATTS 6ID SIDAN AV BšRSPORTFšLJEN BEDRIVER )NVESTOR ANNAN INVESTERINGSVERKSAMHET BLAND ANNAT VIA DELØGDA RISKKAPITALBOLAG )NVESTMENTBOLAGSRABATTEN HAR BLIVIT HšG DE SENASTE »REN -šJLIGHETERNA ATT DEN MINSKAR I FRAMTIDEN OCH ATT VI I DAGSLØGET KAN LEVA MED )NVESTORS PORTFšLJSAMMANSØTTNING MOTIVERAR ETT INNEHAV I PORTFšLJEN ,ATOUR ØR ETT BLANDAT INVESTMENTBOLAG MED AKTIER I BLAND ANNAT 3ECURITAS OCH !SSA !BLOY SAMT ETT ANTAL MINDRE HELØGDA

RšRELSEDRIVANDE FšRETAG %TT ØGANDE I ,ATOUR GER INDIREKT EN MšJLIGHET ATT ØGA 3ECURITAS OCH !SSA !BLOY TILL VISS RABATT /-8S FšRVØRV AV DEN DANSKA BšRSEN ØR YTTERLIGARE ETT STEG MOT EN GEMENSAM BšRS FšR DE NORDISKA LØNDERNA )NKLUSIVE VERK SAMHETERNA I &INLAND OCH "ALTIKUM HAR BOLAGET EN STARK PLATTFORM ATT BYGGA VIDARE P» 0OSITIVT ØR ATT FšRETAGET KRAFTFULLT MINSKAT SIN KOSTNADSMASSA DE SENASTE »REN VILKET BšRJAR SYNAS P» RESULTATEN $ET R»DER DOCK EN FORTSATT OSØKERHET AVSEENDE BOLAGETS SYSTEMPRODUKTER FšR lNANSIELLA MARKNADER 4ECKEN lNNS P» EN FšRBØTTRING MEN DE ØR ØNNU S» LØNGE SVAGA 3%"HARTIDIGARELIDITAVENN»GOTDIFFUSSTRATEGI 'RUNDPROBLEMET HAR VARIT SKILLNADEN MELLAN ATT DRIVA ETT KONTORSNØT EFFEKTIVT » ENA SIDAN SOM ØR (ANDELSBANKENS ADELSMØRKE SOM HUVUDSAKLIGEN INRIKTAR SIG MOT PRIVATPERSONER OCH SM»FšRETAG OCH » ANDRA SIDAN HANTERA AFFØRER MOT STORFšRETAG OCH KAPITALMARKNAD $EN SPRUCKNA FUSIONEN MED &šRENINGS3PARBANKEN KAN FšR 3%" HAFT DET GODA MED SIG ATT BANKEN VERKLIGEN SATSAT P» SIN KONTORSRšRELSE $ET lNNS TECKEN P» ATT EN FšRBØTTRING SKETT ) 4YSKLAND HAR KšPET AV "FG FšR N»GRA »R SEDAN SOM HAR ETT FšRH»LLANDEVIS STORT KONTORSNØT UTVECKLAT SIG N»GOT BØTTRE ØN M»NGA BEFARAT 6IDARE HAR BANKENS SATSNING I "ALTIKUM HITTILLS VARIT LYCKOSAM $ETTA TILLSAMMANS MED ATT BANKEN FORTFARANDE HAR EN STARK POSITION I AFFØRER MOT STORFšRETAG OCH VØRDEPAPPERSMARKNADER GšR ATT DET KAN lNNAS EN VISS POTENTIAL I AKTIEN 3ØKI ØR ETT FšRVALTNINGSBOLAG SOM INNEH»LLER AKTIER I 3ECURITAS

!SSA !BLOY OCH DET ONOTERADE FšRETAGET !TTENDO SOM ERBJUDER TJØNSTER OCH PRODUKTER FšR ØLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE 3ØKI HAR DEKLARERAT ATT DE HAR FšR AVSIKT ATT BšRSNOTERA !TTENDO VILKET BORDE SYNLIGGšRA VØRDET I DET BOLAGET ",/" -/ 

!DDTECH ØR ETT HANDELSFšRETAG SOM ERBJUDER FRØMST TILLVERKNINGS INDUSTRIN LšSNINGAR MED FšRH»LLANDEVIS HšGT TEKNIKINNEH»LL "OLAGET HAR FšR NØRVARANDE EN GOD LšNSAMHETSUTVECKLING &šRETAGETS GODA STØLLNING INOM SINA OMR»DEN GER SKØL ATT TRO ATT FORTSATTA FšRVØRV MED RIMLIGA VILLKOR ØR MšJLIGA %NEA ØR ETT DATAKONSULTBOLAG SOM HAR EN STARK STØLLNING NØR DET GØLLER REALTIDSOPERATIVSYSTEM TILL BLAND ANNAT TELEKOMINDUSTRIN &šRETAGET RØKNAR MED ATT šKA SINA MARKNADSANDELAR I KOMMANDE TELEKOMPRODUKTER -ED EN MER VOLYMBASERAD BETALNINGSMODELL BšR DET lNNAS EN GOD LšNSAMHETSPOTENTIAL VILKEN HAR FšRUTSØTTNING ATT STšDJA EN FORTSATT GOD KURSUTVECKLING %RICSSON ØR VØRLDENS STšRSTA MOBILSYSTEMFšRETAG SAMT ØGER HØLFTEN AV MOBILTELEFONFšRETAGET 3ONY %RICSSON TILLSAMMANS MED JAPANSKA 3ONY %RICSSON HAR DE SENASTE »REN G»TT FR»N KRIS TILL ATT BLI ETT HšGLšNSAMT FšRETAG 6ERKSAMHETEN ØR BETYDLIGT MER KOSTNADSEFFEKTIV ØN TIDIGARE +ONCERNEN FšRSšKER EX PANDERA SIN VERKSAMHET BL A INOM SERVICE TILL KUNDERNA /M %RICSSONS HšGA MARGINALER N»GORLUNDA VØL KAN UPPRØTTH»LLAS SAMTIDIGT SOM EN VISS TILLVØXT KAN UPPN»S BšR AKTIEN KUNNA UPPVØRDERAS YTTERLIGARE %N FRAMTIDA RISK ØR OM KONCERNENS FORSKNING OCH INVESTERINGAR H»LLS NERE FšR MYCKET I SYFTE ATT N» KORTSIKTIG VINSTšKNING (I1 ØR ETT DATAKONSULTBOLAG MED EN GOD POSITION VAD GØLLER TEKNIKPROJEKT VILKET HISTORISKT HAR LETT TILL EN VØXANDE VERKSAMHET MED GODA MARGINALER %FTER ETT ANTAL SVAGA »R šKAR LšNSAMHETEN NU SNABBT VILKET AVSPEGLAT SIG I EN GOD KURSUTVECKLING

%*%/&3(&3(&",5*&'0/%]a34#&3`55&-4&ººººº


6ID FONDENS »RSJUBILEUM BØNKADE SIG šVER PERSONER I 2IKSSALEN P» 5PPSALA SLOTT

)&3 UTVECKLAR OCH IMPLEMENTERAR AFFØRSSYSTEM 6ERKSAMHETEN HAR UNDER EN L»NG RAD AV »R DRIVITS MED BETYDANDE UNDERSKOTT 3EDAN ETT PAR »R BEDRIVS ETT OMFATTANDE ARBETE I BOLAGET FšR ATT P» ALLVAR TA TAG I KOSTNADSSTRUKTUREN &šRETAGET HAR ØN S» LØNGE INTE LYCKATS N» LšNSAMHET ) BšRJAN AV »R GAV BOLAGET UTTRYCK FšR EN POSITIV UTVECKLING UNDER »RET 3» BLEV EJ FALLET )NNEHAVET HAR MINSKATS ,AGERCRANTZ ARBETAR MED PRODUKTER OCH LšSNINGAR INOM ELEKTRONIK OCH KOMMUNIKATION &šRETAGET KAN SØGAS VARA ETT HANDELSFšRETAG MEN FšRSØLJNINGEN INNEH»LLER ETT INTE OBETYDLIGT TJØNSTEINNEH»LL &šRETAGET HAR HAFT SV»RT ATT F» LšNSAMHETEN ATT LYFTA DE SENASTE »REN 'ENOM KOSTNADSNEDDRAGNINGAR BšR LšNSAMHETEN KUNNA šKA .OKIA ØR STšRST I VØRLDEN P» MOBILTELEFONER OCH NØST STšRST P» MOBILSYSTEM $ET SENASTE »RET HAR INNEBURIT EN DEL SV»RIGHETER FšR .OKIA MED TILLTAGANDE KONKURRENS FR»N ANDRA MOBILTELEFONTILLVERKARE SAMTIDIGT SOM .OKIA HAR HAFT SVAGHETER I SITTPRODUKTUTBUD4ROTSSV»RIGHETERNAHAR.OKIAENFšRH»LLANDEVIS GOD LšNSAMHET VILKET VISAR P» STYRKAN I BOLAGET !KTIEN BšR KUNNA HA EN VISS POTENTIAL GIVET ETT BØTTRE PRODUKTUTBUD $ET BšR OCKS» KUNNA lNNAS EN VISS POTENTIAL I DE FšR NØRVARANDE HšGA FORSKNINGS OCH UTVECKLINGSKOSTNADERNA 3ANNOLIKT KAN »RLIGA MILJARDBELOPP SPARAS FšR ATT HšJA LšNSAMHETEN .OVOTEK ØR ETT MINDRE DATAKONSULTFšRETAG INRIKTAT P» INTEGRERING AV TEKNISKA SYSTEM INOM TILLVERKNINGSINDUSTRIN "OLAGET HAR FORTSATT ATT HA EN FšRH»LLANDEVIS GOD LšNSAMHET ØVEN UNDER DE BESVØRLIGA TIDER SOM R»TT P» DATAKONSULTMARKNADEN SEDAN N»GRA »R TILLBAKA $EN NISCH DØR BOLAGET ØR VERKSAMT BšR KUNNA GE EN GOD L»NGSIKTIG TILLVØXT OCH LšNSAMHET VILKET ØR SKØLET TILL FONDENS INNEHAV /%- ØR ETT TEKNISKT HANDELSBOLAG SOM MARKNADSFšR KOMPONENTER OCH SYSTEM INOM INDUSTRIELL AUTOMATION I %UROPA &šRETAGETS LšNSAMHET STIGER DELVIS DØRFšR ATT MINDRE LšNSAM VERKSAMHET HAR S»LTS !KTIEN BšR KUNNA FORTSØTTA ATT UTVECKLAS VØL 3IGMA ØR ETT DATAKONSULTBOLAG SOM EFTER mERA BESVØRLIGA »R OCH KOSTNADSANPASSNINGAR SNABBT F»R šKAD LšNSAMHET /M MARKNADEN FORTSØTTER ATT FšRBØTTRAS BšR KURSUTVECKLINGEN KUNNA FORTSØTTA ATT VARA GOD 4ELECA ØR ETT DATAKONSULTFšRETAG MED INRIKTNING P» TEKNIK INTENSIVA KONSULTPROJEKT &šRETAGET HAR UNDER EN PERIOD HAFT EN

LšNSAMHETSSVACKA DELVIS BEROENDE P» STORA FASTPRISPROJEKT SOM INTE UTVECKLATS SOM TØNKT 5PPN»S EN STABILARE VINSTUTVECKLING šKAR MšJLIGHETERNA TILL EN UPPVØRDERING AV BOLAGETS AKTIER 4IETO%NATOR ØR ETT FšRH»LLANDEVIS LšNSAMT DATAKONSULTFšRETAG MED VERKSAMHET I .ORDEN &šRETAGET ØR INRIKTAT P» ETT ANTAL VØL DElNIERADE NISCHER INOM BL A BANK OCH lNANS TELEKOM

HØLSOV»RD OCH SKOG 4ECKEN lNNS P» ATT FšRETAGET NU FšRSšKER šKA FšRVØRVSTAKTEN /M BOLAGET KLARAR AV ATT HANTERA RISKERNA MED SIN FšRVØRVSSTRATEGI BšR VØRDERINGEN AV BOLAGET KUNNA šKA 8PON#ARDS PRODUKTER OMFATTAR 3)- KORT FšR TELEKOMMU NIKATIONSINDUSTRIN BETALKORT FšR BANK OCH lNANSBRANSCHEN

LOJALITETSKORT FšR AFFØRSKEDJOR OCH VARUHUS IDENTITETSKORT

BEHšRIGHETSKORT OCH MEDLEMSKORT 4ILLVØXTEN HAR UNDER ANDRA HALV»RET VARIT GOD DOCK HAR LšNSAMHETEN INTE RIKTIGT FšLJT MED VILKET RESER VISSA FR»GETECKEN 1/ -Ê

6

%KORNES ØR ETT NORSKT MšBELFšRETAG $ET ØR MEST KØNT FšR SITT VARUMØRKE 3TRESSLESS INOM OMR»DET BEKVØMA SNURRF»TšLJER &šRETAGET FšRLITAR SIG P» »TERFšRSØLJARE I OLIKA LØNDER MEN ØR SAMTIDIGT MYCKET M»N OM ATT »TERFšRSØLJARNA UPPN»R EN GOD LšNSAMHET VID FšRSØLJNING AV %KORNES PRODUKTER 5TVECKLINGEN HAR VARIT GOD FšR PRODUKTERNA I 53! MEN DEN SENASTE TIDEN HAR FšRETAGET VARNAT FšR EN N»GOT SVAGARE UTVECKLING DØR )NDITEX ARBETAR MED mERA DETALJHANDELSKONCEPT DØR DET MEST KØNDA OCH INTERNATIONELLT ETABLERADE ØR :ARA )NDITEX NUVARANDE OCH HISTORISKA TILLVØXTTAKT HAR šVERTRØFFAT (ENNES -AURITZ $» mERA AV KONCERNENS KONCEPT UPPVISAR EN STARK TILLVØXT BšR EN UPPVØRDERING AV AKTIEN VARA MšJLIG $ET BšR VIDARE lNNAS EN VISS POTENTIAL FšR BOLAGET ATT šKA INKšPEN FR»N !SIEN VILKET KAN BIDRA TILL GODA MARGINALER ØVEN I FRAMTIDEN ) EN JØMFšRELSE MED (ENNES -AURITZ M»STE DOCK BEAKTAS ATT LšNSAMHETEN ØR BETYDLIGT LØGRE I )NDITEX

%*%/&3(&3(&",5*&'0/%]a34#&3`55&-4&ººººº


`("310-*$:'e3%*%/&3(&3(&'0/%&3"#0$)/a(3"",5*7*5&5&36/%&3a3&5 6»RT UPPDRAG ØR ATT GE V»RA ANDELSØGARE BØSTA MšJLIGA AVKASTNING 6»R KOMPETENS LIGGER I ATT FšRSšKA BEDšMA FšRETAGS UTVECKLING

VØRDERING OCH RISKER %N PARAMETER I BEDšMNINGEN AV ETT FšRETAG ØR ATT VI VILL HA FšRTROENDE FšR BOLAGETS LEDNING I FšRSTA HAND REPRESENTERAT AV BOLAGETS 6$ 6»R BEDšMNING AV FšRETAGS VERKSAMHET ØR FšRH»LLANDEVIS šVERSIKTLIG ) BØSTA FALL KAN VI SOM FšRVALTARE šVER TIDEN FšRVØRVA EN ERFARENHET SOM LEDER TILL ATT DENNA BEDšMNING GER OSS EN VISS FšRM»GA ATT URSKILJA KARAKTØRISTIKA SOM ANTYDER ATT VERKSAMHETEN UTVECKLAS I EN FšR FšRETAGET POSITIV ELLER NEGATIV RIKTNING 6I HAR DOCK INGEN ERFARENHET AV ATT SØTTA OSS IN I SPECIlKA VERKSAMHETSFR»GOR 'ENERELLT SETT ANSER VI DET INTE VARA FšRENLIGT MED V»RT UPPDRAG ATT VARA REPRESENTERADE I BšRSBOLAGS STYRELSER .OTERAS BšR ATT ETT FONDBOLAG ENLIGT LAGEN OM VØRDEPAPPERSFONDER MAXIMALT F»R INNEHA FEM PROCENT AV RšSTVØRDET I ETT BšRSNOTERAT FšRETAG 6ANLIGTVIS HAR EN AKTIEFOND MINDRE PROCENTUELLA INNEHAV ØN S» I BšRSFšRETAG ) FR»GOR SOM P» ETT VØSENTLIGT SØTT KAN TØNKAS P»VERKA AKTIEØGARVØRDET ØR DET P» GRUND AV OVANST»ENDE BEGRØNSNINGAR NORMALT BARA I KOMBINATION MED ANDRA ØGARE SOM ETT FONDBOLAG KAN TØNKAS F» ETT INmYTANDE I ENSKILDA FR»GOR ) BOLAG DØR FONDEN ØGER SM» PROCENTUELLA ANDELAR F»R ØGARFR»GORNA AV NATURLIGA SKØL OCKS» MINDRE RELEVANS $ET KAN VIDARE lNNAS M»NGA OLIKA SKØL FšR EN FOND ATT SØLJA AKTIER I ETT ENSKILT INNEHAV T EX FšR ATT MšTA ANDELSØGARES UTTAG AV VØRDERINGSSKØL P G A NY INFORMATION OCH AV RISKSPRIDNINGSSKØL %N AKTIEFOND KAN DØRFšR FšRVØNTAS HA EN VISS RšRLIGHET I PLACERINGARNA

VILKET KAN INSKRØNKA MšJLIGHETERNA TILL ØGARUTšVANDE &ONDBOLAGETS ØGARUTšVANDE INSKRØNKER SIG TILL CENTRALA HØNDELSER OCH SITUATIONER SOM P»TAGLIGT KAN TØNKAS P»VERKA AKTIEØGARVØRDET I DE BOLAG FONDEN HAR ETT ØGANDE ) DEN M»N DET KAN VARA RELEVANT MED HØNSYN TILL STORLEKEN AV FONDENS INNEHAV KAN VI TØNKA OSS ATT GšRA V»R RšST HšRD I FR»GOR DØR DET lNNS ANLEDNING TILL KOMMENTAR OCH DØR VI KAN HA N»GOT ATT BIDRA MED $ET KAN VARA FR»GOR OM FšRVØRV ELLER FUSIONER NYEMISSION RIKTADE EMISSIONER OPTIONSPROGRAM FšR LEDNING SAMMANSØTTNING AV STYRELSER OCH »TERKšP AV EGNA AKTIER 6I DELTAR NORMALT INTE I BOLAGSSTØMMOR OCH L»TER OSS NORMALT INTE HELLER REPRESENTERAS VID BOLAGSSTØMMOR 6I KAN TØNKA OSS ATT UTšVA V»R RšSTRØTT I DE FALL D» FR»GOR SOM VØSENTLIGT KAN P»VERKA FšRETAGETS VØRDE TAS UPP P» EN BOLAGSSTØMMA &R»GOR AV DEN KARAKTØREN KAN DOCK FšRVØNTAS VARA OVANLIGA I DE BOLAG VI NORMALT ØGER AKTIER I %TT ALTERNATIV TILL ATT GšRA SIN RšST HšRD P» EN BOLAGSSTØMMA KAN VARA ATT SØLJA SITT INNEHAV 6I ANSER ATT ETT RIMLIGT KRAV P» INNEH»LLET I EN KALLELSE TILL BOLAGSSTØMMAN BšR VARA ATT VIKTIGA FR»GOR FšR BOLAGET FRAMG»R AV KALLELSEN &šRSLAG TILL STYRELSELEDAMšTER ERSØTTNINGS OCH INCITAMENTSPROGRAM FR»GOR OM KAPITALSTRUKTUR S»SOM EMISSIONER OCH FšRVØRV AV EGNA AKTIER ØR FR»GOR SOM VI ANSER BšR lNNAS MED 6I SER GØRNA ATT STYRELSEN I DE FšRETAG DØR FONDEN KAN TØNKAS ØGA AKTIER ØR VØL SAMMANSATT AVSEENDE KOMPETENS S» ATT LEDAMšTERNA KAN FULLGšRA SINA UPPDRAG P» ETT FšRTROENDEFULLT SØTT $ENNA BEDšMNING KAN DOCK KAN VARA SV»R ATT GšRA D» VI SOM FšRVALTARE HAR EN DISTANS TILL VERKSAMHETEN ) DE FALL FONDEN HAR EN ØGARANDEL KRING FEM PROCENT AV KAPITALET OCH ØR BLAND DE STšRRE ØGARNA KAN VI TØNKA OSS ATT DELTA I EN NOMINERINGSPROCESS INFšR TILLSØTTNINGEN AV EN STYRELSE OM VI BLIR TILLFR»GADE !VSEENDE ERSØTTNING TILL STYRELSE OCH LEDNING ANSER VI ATT LšNER

ARVODEN PENSIONER OCH EVENTUELLA AVG»NGSVEDERLAG ALLTID šPPET SKALL REDOVISAS /M DET FšREKOMMER N»GRA SLAGS PROVISIONER ELLER BONUSLšNER ØR DET VIKTIGT ATT DETTA OCKS» šPPET REDOVISAS 6I SER GØRNA OCKS» ATT DET lNNS ETT TAK FšR TOTALA ERSØTTNINGAR OCH ATT DE ST»R I PROPORTION TILL VERKSAMHETENS OMFATTNING !VSEENDE INCITAMENTSPROGRAM ANSER VI ATT DET KAN VARA BRA ATT BOLAG FšRSšKER šKA DE ANSTØLLDAS ENGAGEMANG GENOM ATT GšRA DEM TILL L»NGSIKTIGA AKTIEØGARE I BOLAGET 6I ANSER ATT DET BØSTA SØTTET FšR DETTA ØR ATT LEDNING OCH PERSONAL I FšRETAGET KšPER AKTIER

I DET EGNA FšRETAGET SJØLVKLART P» MARKNADSMØSSIGA VILLKOR !NDRA SLAG AV INCITAMENTSPROGRAM KAN FšREKOMMA T EX KONVERTIBLER

TECKNINGSOPTIONER KšPOPTIONER AVSEENDE BElNTLIGA AKTIER

VINSTANDELSSTIFTELSER ELLER BONUSPROGRAM KOPPLADE TILL BOLAGETS UTVECKLING 3YNTETISKA OPTIONER TYCKER VI ØR ETT MINDRE LØMPLIGT INSTRUMENT ATT ANVØNDA6ID DESSA ANDRA SLAG AV INCITAMENTSPROGRAM BšR ALLTID EN FšRUTSØTTNING VARA ATT DET SKER P» MARKNADSMØSSIGA VILLKOR OCH ATT EN »TERH»LLSAMHET UPPVISAS S» ATT VILLKOREN VID ETT POSITIVT UTFALL ST»R I PROPORTION TILL VERKSAMHETENS OMFATTNING ) DE FALL ETT INCITAMENTSPROGRAM INNEBØR EN UTSPØDNING GENOM N»GON SLAGS EMISSION BšR ALLTID EN »TERH»LLSAMHET VISAS S» ATT UTSPØDNINGEN EJ BLIR FšR STOR %TT INCITAMENTSPROGRAM BšR ALDRIG HA EN UTFORMNING OCH OMFATTNING SOM P» N»GOT NEGATIVT SØTT KAN TØNKAS P»VERKA BOLAGETS L»NGSIKTIGA VØRDE ªRLIGEN »TERKOMMANDE INCITAMENTSPROGRAM SOM RELATERAR TILL TECKNANDE AV AKTIER OPTIONER E D BšR ENDAST I ENSTAKA SPECIELLA FALL F» FšREKOMMA )NFšR BOLAGSTØMMORNA V»REN ING»R VI I NOMINERINGS KOMMITT£N FšR (šGANØS 4ELECA OCH 3IGMA +ONTAKTPERSONER P» FšRETAGET GØLLANDE ØGARFR»GOR ØR (ENRIK $IDNER OCH !DAM 'ERGE

4EMPOHUSET VID 3TORA TORGET I 5PPSALA

)NFORMATION ENLIGT PERSONUPPGIFTLAGEN 0U, 0ERSONUPPGIFTER SOM DU LØMNAR I SAMBAND MED ATT DU BLIR FONDANDELSØGARE ELLER SOM SAMLAS IN REGISTRERAS FšR ATT FULLGšRA FONDBOLAGETS RØTTSLIGA SKYLDIGHET ATT FšRA ANDELSØGARREGISTER 5PPGIFTERNA ANVØNDS FšR ADMINISTRATION OCH FULLGšRELSE AV ING»NGNA AVTAL 0ERSONUPPGIFTERNA KAN UTGšRA UNDERLAG FšR MARKNADS OCH KUNDANALYSER AFFØRS OCH METODUTVECKLING 0ERSONUPPGIFTERNA KAN ANVØNDAS FšR FONDBOLAGETS EGNA MARKNADSFšRING $ET SKER EN LšPANDE REGISTRERING AV AFFØRSTRANSAKTIONER OCH FORTLšPANDE KON TAKTER DU HAR MED FONDBOLAGET 0ERSONUPPGIFTERNA KAN KOMMA ATT KOMPLETTERAS GENOM INHØMTNING FR»N PRIVATA OCH OFFENTLIGA REGISTER T EX UPPDATERING ADRESS UPPGIFTER GENOM SAMKšRNING MED STATENS PERSON OCH ADRESSREGISTER 30!2 /M DU VILL F» INFORMATION OM VILKA PERSONUPPGIFTER OM DIG SOM FONDBOLAGET BEHANDLAR KAN DU INKOMMA MED EN SKRIFTLIG AV DIG EGENHØNDIGT UNDERTECKNAD n BEGØRAN HØROM TILL $IDNER 'ERGE &ONDER 05, "OX  5PPSALA $U KAN SKRIFTLIGEN TILL SAMMA ADRESS ANMØLA OM DU šNSKAR ATT DINA PERSONUPPGIFTER INTE SKALL BEHANDLAS FšR ØNDAM»L SOM RšR DIREKTMARKNADSFšRING "EGØRAN OM RØTTELSE AV PERSONUPPGIFT KAN OCKS» SKE TILL SAMMA ADRESS

%*%/&3(&3(&",5*&'0/%]a34#&3`55&-4&ººººº


'0/%'e3.e(&/)&50$)65'"--43&%07*4/*/( " &,& /ÊÓää{‡£Ó‡Î£ ˜˜i…>ÛÊ

˜Ì>Ê

˜ÃŽ°ÛBÀ`iÊ ÕÀÃÊ

-ATERIAL (šGANØS  )NDUSTRIVAROR O TJØNSTER 3ECURITAS  3KANSKA  3CANIA "  !SSA !BLOY "  (EXAGON  3+& "  )NTRUM *USTITIA  3ANDVIK  "EIJER !LMA  .OBIA  .IBE  0ROFlCE  0OOLIA  3!3  .EFAB  (, $ISPLAY  !DDTECH  6"'  3ØLLANKšPSVAROR 4RELLEBORG  (ENNES -AURITZ  *#  46  &INANS O FASTIGHET )NVESTOR "  /-8  3%"  #ARNEGIE  

6BÀ`iÊŽÀÊ

 

 

 

                  

                  

                  

    

    

    

    

    

    

˜˜i…>ÛÊ

                               

˜Ì>Ê

˜ÃŽ°ÛBÀ`iÊ ÕÀÃÊ

(ANDELSBANKEN !  &šRENINGS3PARBANKEN  3Ë+)  ,ATOUR "  (1 &ONDER  )NFORMATIONSTEKNIK %RICSSON "  .OKIA !"0 SV  4IETO%NATOR  4ELECA  %NEA $ATA  )"3  (I1  /% 3IGMA  8PON#ARD  )&3 "  .OVOTEK  ,AGERCRANTZ  5TLØNDSKA AKTIEINNEHAV )NDITEX  %KORNES 

6BÀ`iÊŽÀÊ

     

     

     

             

             

             

  

  

  

                      

 

 

3UMMA VØRDEPAPPER ™VRIGA TILLG»NGAR OCH SKULDER "ANKTILLGODOHAVANDE &ORDRINGAR S»LDA VØRDEPAPPER 5PPLUPNA KOSTNADER 3KULDER KšPTA VØRDEPAPPER OCH INLšSEN

     

&ONDFšRMšGENHET

  

1/-, "6-  1ÌÛiVŽˆ˜}ÊÃi`>˜ÊÃÌ>ÀÌi˜Ê­™{‡£ä‡Ó£®Ê Óää{Ê &ONDFšRMšGENHET -KR  !NTAL ANDELAR MILJ ST  !NDELSVØRDE KR  5TDELNING KRANDEL UNDER »RET  4OTALAVKASTNING FONDEN  3TOCKHOLMSBšRSEN !LL 3HARE  3)8 2ETURN INKL UTD  

ÓääÎÊ       

ÓääÓÊ       

Óää£Ê       

ÓäääÊ       

£™™™Ê       

£™™nÊ       

£™™ÇÊ       

£™™ÈÊ       

£™™xÊ £™™{           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

&ÛÀˆ}ʈ˜vœÀ“>̈œ˜Ê Óää{Ê #OURTAGE -KR  #OURTAGE I AV OMSØTTNING  'ENOMSNITTLIG FONDFšRMšGENHET -KR  #OURTAGEGENOMSNITTLIG FONDFšRM  /MSØTTNINGSHASTIGHET GGR  4OTALKOSTNADSANDEL 4+!  4OTAL EXPENSE RATIO 4%2  

ÓääÎÊ       

ÓääÓÊ       

Óää£Ê       

ÓäääÊ       

£™™™Ê       

£™™nÊ       

£™™ÇÊ       

£™™ÈÊ       

£™™x       

œ˜`i˜ÊB“vŸÀÌʓi`\ 3TOCKHOLMSBšRSEN !LL 3HARE 3)8 2ETURN INKL UTD 

 

&ONDEN STARTADE DEN OKTOBER 

/MSØTTNINGSHASTIGHET DElNIERAS SOM FONDENS SAMMANLAGDA FšRSØLJNING AV AKTIER OM DET ØR MINDRE ØN SUMMA KšP DIVIDERAT MED GENOMSNITTLIG FONDFšRMšGENHET M»NADS VIS BERØKNAT 3ENASTE M»NADERNA 4OTALKOSTNADSANDEL DElNIERAS SOM SAMTLIGA AVGIFTER SE AVSNITTET +OSTNADER I FONDENS FšRVALTNINGSBERØTTELSE SID OCH COURTAGE I PROCENT AV FONDENS GENOMSNITTLIGA FšRMš GENHET UNDER SENASTE M»NADERNA 4OTAL EXPENSE RATIO DElNIERAS SOM SAMTLIGA AVGIFTER I PROCENT AV FONDENS GENOMSNITTLIGA FšRMšGENHET UNDER SENASTE M»NADERNA DVS SOM 4+! MEN FšRUTOM COURTAGE 

 Ê6Ê Ê 6 -/ , Ê," 

-/&,, Ê&*Ê" Ê&,- , -̟ÀÀiʘiÌ̜ŽŸ«Ê 3ECURITAS )NVESTOR " 3%" !SSA !BLOY 4RELLEBORG 3KANSKA .OKIA (ENNES -AURITZ )NTRUM *USTITIA &šRENINGS3PARBANKEN

ŽÀÊ          

-̟ÀÀiʘiÌ̜vŸÀÃB˜ˆ˜}>ÀÊ 4ELE " 7- $ATA (ANDELSBANKEN ! 'AMBRO " .IBE 3TUDSVIK 4RANSCOM 7ORD7IDE ! O " (I1 )NTERNATIONAL -EDA ,GP !LLGON (OLDING

ŽÀ          

"EH»LLNINGEN AV EN INVESTERAD KRONA DEN FšR RESPEKTIVE »R FRAM TILL OCH MED SISTA BšRSDAGEN Ê ÀÊ

EÊ

ˆvviÀi˜Ã -8Ê,Ê ŸÛiÀ>ێ>Ã̘ˆ˜} Ê ÀÊ

Ê

     

     

  

     

%*%/&3(&3(&",5*&'0/%]a34#&3`55&-4&ººººº

Ê

  

EÊ

ˆvviÀi˜Ã -8Ê,Ê ŸÛiÀ>ێ>Ã̘ˆ˜}

     

     

     


657`3%&3*/("7%*%/&3(&3(&",5*&'0/% $IDNER 'ERGE !KTIEFOND $' STARTADE I OKTOBER &ONDEN HAR SEDAN STARTEN GIVIT EN KRAFTIG šVERAVKASTNING JØMFšRT MED ATT PLACERA I EN SVENSK INDEXFOND %N JØMFšRELSE MELLAN OLIKA FONDER OCH MELLAN FONDER OCH INDEX BšR FšRUTOM UPPN»DD AVKASTNING

ØVEN TA HØNSYN TILL RISK 6ID UTVØRDERINGEN AV FONDEN HAR RISKM»TT ANVØNTS SOM KAN SØGAS VARA STANDARD VID DENNA TYP AV UTVØRDERING 3OM JØMFšRELSEINDEX S K BENCHMARK ANVØNDS 3)8 2ETURN INDEX 3)8 2ETURN OCH 3)8 0ORTFOLIO 2ETURN INDEX 3)8 0ORTFOLIO $ET FšRSTNØMNDA INDEXET REGISTRERAR S»VØL KURSUTVECKLING SOM UTDELNINGAR FšR SAMTLIGA AKTIER P» 3TOCKHOLMSBšRSEN MED HØNSYN TILL DESSA AKTIERS VIKT I INDEX MEDAN DET ANDRA ØR BERØKNAT MED BEGRØNSNINGEN ATT INGET BšRSBOLAG F»R VØGA MER ØN TIO PROCENT I DETTA INDEX "ERØKNINGSRUTINEN FšR 3)8 0ORTFOLIO šVERENS STØMMER S»LEDES MED DE REGLER SOM lNNS FšR FONDFšRVALTARE ATT AKTIEINNEHAVET FšR ETT ENSKILT BšRSBOLAG HšGST F»R UPPG» TILL TIO PROCENT AV FONDFšRMšGENHETEN ) TABELL REDOVISAS FšRST »RLIG MEDELAVKASTNING OCH RISK FšR $' SAMT DE TV» INDEXEN FšR FšREG»ENDE »R &šR DE TV» RESPEKTIVE FEM SENASTE »REN REDOVISAS DESSUTOM AKTIV RISK OCH INFORMATIONSKVOTEN TRACKING ERROR !VKASTNINGEN HAR VARIT POSITIV FšR FONDEN FšR S»VØL SOM FšR DE TV» SENASTE »REN &šR B»DA DESSA TIDSPERIODER UPPVISAR DE TV» JØMFšRELSEINDEXEN EN N»GOT HšGRE AVKASTNING 2ISKNIV»N STANDARDAVVIKELSEN FšR DESSA TV» PERIODER HAR OCKS» VARIT HšGRE FšR $' ØN FšR DE TV» INDEXEN 3ETT TILL DEN SENASTE FEM»RSPERIODEN HAR DEN »RLIGA šVERAVKASTNINGEN I FONDEN UPPG»TT TILL CIRKA   RESPEKTIVE   PROCENT VISAVI DE TV» INDEXEN SAMTIDIGT SOM RISKEN I FONDEN VARIT N»GRA ENHETER HšGRE &ONDEN HAR S»LEDES TILL EN N»GOT HšGRE RISK GENERERAT EN KRAFTIG šVERAVKASTNING &šR DEN SISTA PERIODEN »TERGES ØVEN RISKPRISERNA FšR FONDEN OCH INDEXEN 2ISKPRISET FšR FONDEN VAR CIRKA  JØMFšRT MED NEGATIVA VØRDEN FšR DE TV» INDEXEN $ETTA BETYDER ATT FšR VARJE ENHETS RISK $' HAR TAGIT HAR DE ERH»LLIT EN AVKASTNING P»  PROCENT MEDAN MOTSVARANDE AVKASTNING VAR NEGATIV FšR 3)8 2ETURN OCH 3)8 0ORTFOLIO &ONDEN HAR S»LEDES UNDER DENNA PERIOD ERH»LLIT EN AVKASTNING FšR SITT RISKTAGANDE / Ê£Ê B“vŸÀiÃiÊ “F˜>`ÃۈÃÊ “i`i>ێ>Ã̘ˆ˜}Ê œV…Ê ÀˆÃŽÊ «FÊ FÀÃL>ÈÃÊ ˆÊ «ÀœVi˜ÌÊvŸÀÊ EʜV…Ê-8Ê,iÌÕÀ˜ÊÀiëiŽÌˆÛiÊ-8Ê*œÀÌvœˆœÊvŸÀÊÌÀiÊ œˆŽ>Ê«iÀˆœ`iÀ° Ê ÀÊ

EÊ -8Ê,iÌÕÀ˜Ê -8Ê*œÀÌvœˆœ Óää{Ê Ê Ê

-EDELAVKASTNING 2ISK ÓääÎqÓää{Ê

-EDELAVKASTNING 2ISK !KTIV RISK )NFORMATIONSKVOT ÓäääqÓää{Ê

-EDELAVKASTNING 2ISK !KTIV RISK )NFORMATIONSKVOT 2ISKPRIS ;2P 2F m=

  

  

Ê

Ê

  

    

      

Ê

Ê

  

    

    

 

 

 

!NM 2ISK STANDARDAVVIKELSE HAR FRAMRØKNATS P» M»NADSBASIS OCH UTTRYCKTS P» »RSBASIS GENOM ATT MULTIPLICERAS MED ROTEN UR !KTIV RISK ØR BERØKNAD SOM STANDARDAVVIKELSEN MELLAN SKILLNADERNA I AVKASTNING MELLAN $' OCH RESPEKTIVE INDEX UPPRØKNADE P» »RSBASIS )NFORMATIONSKVOTEN TRACKING ERROR BERØKNAS GENOM ATT DIFFERENSEN MELLAN DEN GENOMSNITTLIGA AVKASTNINGEN MELLAN $' OCH RESPEKTIVE INDEX DIVIDERAS MED AKTIV RISK

$' HAR OCKS» UTVØRDERATS UTIFR»N M»NADSAVKASTNING FR»N TILL OCH RESULTATEN AV DENNA ANALYS »TERGES I TABELL 

"ERØKNINGARNA FšR DEN GENOMSNITTLIG M»NADSAVKASTNING GER VID HANDEN ATT FONDEN HAR HAFT EN M»NATLIG AVKASTNING P» DRYGT  PROCENT VILKET VAR CIRKA  RESPEKTIVE  PROCENTENHETER BØTTRE ØN AVKASTNINGEN FšR DE JØMFšRANDE INDEXEN 3AMTIDIGT HAR RISKEN STANDARDAVVIKELSEN I FONDEN OCH FšR 3)8 2ETURN VARIT I STORT SETT IDENTISKA OCH N»GOT HšGRE JØMFšRT MED 3)8 0ORTFOLIO 2ØKNAT P» »RSBASIS UPPG»R šVERAVKASTNINGEN VISAVI BENCHMARK TILL CIRKA  X RESPEKTIVE  X PROCENTENHETER $ET S K _ OCH ` VØRDENA I TABELL HAR ERH»LLITS MED HJØLP AV REGRESSIONSANALYS 6I ANVØNDER DØRVID #!0- #APITAL !SSET 0RICING -ODEL FšR ATT UTRšNA HURUVIDA DET FšRELIGGER N»GOT LINJØRT SAMBAND MELLAN RISKPREMIEN FšR FONDEN OCH FšR INDEXEN &šLJANDE EKVATION HAR ESTIMERATS OCH FšR ATT #!0- EKVATIONEN EJ SKALL KUNNA FšRKASTAS GØLLER BLAND ANNAT ATT ETT LINJØRT SAMBAND FšRELIGGER OCH ATT DET ESTIMERADE _ VØRDET ØR LIKA MED NOLL , E‡,vÊrÊ_ʳÊ`­Ê,ˆ˜`i݇,v®Ê³Ê¡

BÀÊ Ê Ê Ê

, EÊ ,ˆ˜`iÝÊ ,vÊ ¡Ê

BÀʓF˜>`Ã>ێ>Ã̘ˆ˜}ÊvŸÀÊ E]Ê Ê “F˜>`Ã>ێ>Ã̘ˆ˜}ÊvŸÀÊÀiëiŽÌˆÛiʈ˜`iÝ]Ê ÀˆÃŽvÀˆÊÀB˜Ì>ʜV… i˜ÊÀiÈ`Õ>

/ ÊÓ

5TVØRDERINGSSTATISTIKA FšR $' OCH 3)8 2ETURN RESPEKTIVE 3)8 0ORTFOLIO BASERADE P» M»NADSAVKASTNINGAR I PROCENT FšR PERIODEN JANUARI TILL DECEMBER Ê

EÊ

-8Ê,iÌÕÀ˜Ê

-8Ê*œÀÌvœˆœ

-»NADSAVKASTNING 2P 2ISKPREMIE 2P 2F 3TANDARDAVVIKELSE RISK Êm "ETA ` !LFA _ 2ISKPRIS ;2P 2F m= 4REYNOR M»TTET ;2P 2F `=

   

       

       

 

!NM 3OM RISKFRI RØNTA 2F HAR M»NADERS STATSKULDSVØXELRØNTAN UTNYTTJATS _ OCH ` VØRDENA HAR FRAMRØKNADE VIA REGRESSIONSANALYS SE EKVATIONEN OVANFšR TABELLEN OCH B»DA ØR STATISTISKT SETT SIGNIlKANT SKILDA FR»N NOLL $EN JUSTERADE DETERMINATIONSKOEFlCIENTEN FšR B»DA SAMBANDEN

2 UPPGICK TILL 

` VØRDET UPPGICK TILL  NØR 3)8 2ETURN ANVØNDS SOM BENCHMARK VILKET VISAR ATT FONDEN INTE HAR VARIT AGGRESSIV I SIN PLACERINGSSTRATEGI /M ` FšR FONDEN VARIT LIKA MED ETT SKULLE RISKPREMIEN 2$' 2F FšR FONDEN FšLJT 3)8 2ETURNS RISKPREMIE .ØR 3)8 0ORTFOLIO ANVØNDS SOM BENCHMARK BLIR ` VØRDET N»GOT STšRRE ØN ETT OCH S»LEDES HAR FONDENS RISKPREMIE I STORT SETT FšLJT RISKPREMIEN FšR 3)8 0ORTFOLIO $' HAR EMELLERTID ERH»LLIT EN HšGRE AVKASTNING ØN DE TV» BENCHMARKPORTFšLJERNA VILKET FRAMG»R AV DET POSITIVA _ VØRDET %TT POSITIVT _ VØRDE AVSPEGLAR EN RISKFRI šVERAVKASTNING OCH DEN UPPG»R TILL DRYGT  PROCENT PER M»NAD DVS CIRKA PROCENT P» »RSBASIS FšR B»DA INDEXEN $ENNA ERH»LLNA šVERAVKASTNING ØR OCKS» EN FšRKLARINGEN TILL ATT DET S K RISKPRISET 3HARP RATIO OCH 4REYNOR M»TTET I TABELL HAR FALLIT UT TILL FšRDEL FšR FONDEN 2ISKPRISET FšR $' VAR  JØMFšRT MED  RESPEKTIVE  FšR DE TV» INDEXEN $ETTA BETYDER ATT FšR VARJE ENHET RISK HAR FONDEN ERH»LLIT EN AVKASTNING SOM VARIT DEN DUBBLA JØMFšRT MED BENCHMARK 0» SISTA RADEN I TABELL REDOVISAS RISKJUSTERAD RISKPREMIE UTIFR»N DEN SYSTEMATISKA RISKEN DET S K 4REYNOR M»TTET VILKET VISAR ATT FONDEN HAR HAFT EN M»NATLIG AVKASTNING SOM šVERSTIGIT BENCHMARKPORTFšLJERNAS MED CIRKA  PROCENTENHETER   RESPEKTIVE    6ARJE INVESTERARE SOM ØR RISKUNDVIKANDE VILL HA S» HšG AVKASTNING SOM MšJLIGT PER ENHET RISK SOM HAN UTSØTTER SIG FšR P» MARKNADEN OCH UTVØRDERINGEN VISAR ATT $' HAR LYCKATS SKAPA MERVØRDEN FšR SINA ANDELSØGARE JØMFšRT MED OM DE SKULLE H»LLIT EN INDEXFOND SOM VARIT KONSTRUERAD SOM N»GON AV DE TV» DE ANVØNDA INDEXEN &ONDENS

%*%/&3(&3(&",5*&'0/%]a34#&3`55&-4&ººººº


URVAL AV AKTIER HAR GENERERAT EN šVERAVKASTNING P» DRYGT  PROCENT PER M»NAD ELLER DRYGT PROCENT P» »RSBASIS !VGšRANDE FšR FONDENS POSITIVA UTVECKLING SAMMANHØNGER ENLIGT DEN STATISTISKA ANALYSEN MED _ OCH ` VØRDENA &šR ATT FšRDJUPA ANALYSEN HAR VI VALT ATT UNDERSšKA HURUVIDA DESSA PARA METRAR HAR VARIT KONSTANTA šVER DEN UNDERSšKTA PERIODEN ELLER OM DESSA HAR FšRØNDRATS $ETTA ØR SOM VI SKALL SE AV INTRESSE NØR FONDFšRVALTNINGEN UTVØRDERAS &šR ATT GšRA DENNA ANALYS KOMMER DEN TIDIGARE DISKUTERADE #!0- EKVATIONEN ATT ESTIMERAS REKURSIVT !NALYSEN HAR GJORTS FšR B»DA INDEXEN MEN VI NšJER OSS ATT PRESENTERA RESULTATEN FR»N DEN ANALYS DØR 3)8 2ETURN ANVØNTS SOM BENCHMARK D» UTVECKLINGEN AV _ OCH ` VØRDENA VAR RELATIVT LIKVØRDIGA NØR DET ANDRA INDEXET ANVØNDES $E REKURSIVA ESTIMATEN ERH»LLS GENOM ATT MODELLEN TILL EN BšRJAN ESTIMERAS MED EN KORT UNDERSšKNINGSPERIOD VAREFTER YTTER LIGARE OBSERVATIONER SUCCESSIVT LØGGS TILL FRAM TILLS DESS ATT HELA UNDERSšKNINGSPERIODEN HAR UTNYTTJATS DVS PERIODEN JANUARI TILL DECEMBER ) lGUR NEDAN »TERGES DE REKURSIVA ESTIMATEN AV ` OCH _ VØRDENA FšR VARJE SKATTNINGSPERIOD TILLSAMMANS KONlDENSINTERVALLET SIGNIlKANSGRØNS FšR DESAMMA $E REKURSIVA ESTIMATEN VISAR ATT šVER TIDEN HAR DEN SYSTEMATISKA RISKEN MINSKAT I FONDEN ` VØRDET HAR MINSKAT FR»N ATT HA VARIT STšRRE ØN ETT NED TILL CIRKA  FšR ATT SEDAN STIGA TILL NUVARANDE NIV» P» CIRKA  $ETTA HAR SKETT SAMTIDIGT SOM _ VØRDET HAR šKAT FR»N ATT HA VARIT KRING NOLL TILL NUVARANDE NIV» STATISTISKT SETT SIGNIlKANTA VILKET BETYDER ATT EN šVERAVKASTNING P» CIRKA  PROCENT M»NADSVIS

HAR GENERERATS ™VER TIDEN HAR S»LEDES DEN SYSTEMATISKA RISKEN

MINSKAT SAMTIDIGT SOM FONDEN HAR GETT EN šVERAVKASTNING P» DRYGT PROCENT P» »RSBASIS _ OCH ` VØRDENA FšR DE REKURSIVA ESTIMATEN HAR VARIT RELATIVT KONSTANTA UNDER DE SENASTE »REN ØVEN OM EN SVAG šKNING FšR ` VØRDENA KAN SKšNJAS FR»N MILLENNIUMSKIFTET OCH FRAMGENT $E SM» FšRØNDRINGAR SOM KAN NOTERAS I DESSA PARAMETRAR ØR DOCK INTE STATISTISKT SØKERSTØLLDA %STIMERAS PARAMETRARNA FšR EN KORTARE UNDERSšKNINGSPERIOD BEKRØFTAS DETTA FšRH»LLANDE OCKS» "EROENDET TILL MARKNADEN FšR $' HAR VARIT OFšRØNDRAT UNDER DE SENASTE »REN $ET RELATIVA KONSTANTA ` VØRDE INDIKERAR JUST DETTA 3AMTIDIGT HAR šVERAVKASTNINGEN VIDMAKTH»LLITS VILKET INDIKERAS AV DET KONSTANTA _ VØRDET 1,Ê £Ê Ê 2EKURSIVA ESTIMAT AV _‡Ê OCH ` VØRDENA FšR PERIODEN

JANUARI TILL DECEMBER 

    

3FLVSTJWBAFTUJNBU‘4&3FLVSTJWBBFTUJNBU

‘4&

5TVØRDERINGEN ØR GJORD AV PROFESSOR ,ENNART "ERG .ATIONALEKO NOMISKA INSTITUTIONEN 5PPSALA UNIVERSITET

7"/-*("'3a(030$)47"3 (UR KšPER JAG ANDELAR +šP SKER GENOM ATT GšRA EN INSØTTNING VIA FONDENS BANKGIRO  ELLER POSTGIRO  .»GON FšRANMØLAN SKALL INTE GšRAS DET RØCKER MED ATT P» INSØTTNINGSAVIN SKRIVA NAMN ADRESS

PERSONNUMMER SAMT DITT BANKKONTONUMMER DIT LIKVIDEN SKALL G» VID EN FRAMTIDA FšRSØLJNING $ESSA UPPGIFTER ØR OBLIGATORISKA FšR ATT VI SKA KUNNA REGISTRERA DIG SOM KUND /BSERVERA ATT OM DU GšR EN INSØTTNING VIA NØTET S» KAN DET IBLAND VARA SV»RT ATT F» MED ALLA UPPGIFTER $» G»R DET BRA ATT ANGE DITT PERSONNUMMER SOM REFERENS OCH SEDAN MAILA OSS DINA PERSONUPPGIFTER P» DGFONDER DGFONDERSE +šP GšRS TILL DEN KURS SOM GØLLER DEN DAG SOM PENGARNA KOMMER IN TILL FONDENS BANKKONTO VILKET NORMALT TAR CIRKA EN BANKDAG VIA POSTGIRO OCH TV» BANKDAGAR VIA BANKGIRO +AN JAG GšRA EN SNABBARE INSØTTNING *A OM DET GØLLER INSØTTNING AV BELOPP šVER  KR G»R DET BRA ATT KONTAKTA OSS S» F»R DU INFORMATION OM HUR DU GšR EN DIREKTINSØTTNING P» FONDENS BANKKONTO +AN JAG M»NADSSPARA I FONDEN $ET G»R BRA ATT M»NADSSPARA I FONDEN VIA AUTOGIRO -INSTA BELOPP VID M»NADSSPARANDE ØR KRONOR &YLL I EN BLANKETT FšR M»NADSSPARANDE OCH SKICKA IN DEN TILL OSS S» ORDNAR VI šVERFšRINGEN /M DIN ANMØLAN ØR OSS TILLHANDA SENAST DEN I M»NADEN KOMMER FšRSTA UTTAG ATT GšRAS SAMMA M»NAD ANNARS SKER FšRSTA UTTAG EFTERFšLJANDE M»NAD 0ENGARNA DRAS DEN VARJE M»NAD /M PENGAR SAKNAS P» KONTOT GšRS INGET YTTERLIGARE FšRSšK /BSERVERA ATT DU INTE ERH»LLER KšPNOTA EFTER VARJE KšP UTAN BELOPPEN SOM SPARAS REDOVISAS VIA KONTOUTDRAG RESPEKTIVE SAMMANSTØLLNING SOM DU ERH»LLER VARJE KVARTAL ËNDRING AV BElNTLIGT M»NADSSPARANDE DVS BELOPPSØNDRING ALTERNATIVT TIDBESTØMT UPPEH»LL ELLER AVSLUT AV M»NADSSPAR GšRS SKRIFTLIGEN VIA BREV FAX ELLER MAIL TILL FONDBOLAGET "LANKETTEN SKA %* ANVØNDAS I DESSA FALL (UR SØLJER JAG ANDELAR 6ID FšRSØLJNING BEHšVER VI EN SKRIFTLIG BEGØRAN ANTINGEN VIA VANLIG POST ELLER VIA FAX  3KRIV HUR MYCKET DU VILL SØLJA BELOPP ELLER ANTAL ANDELAR TILL VILKET BANKKONTO PENGARNA SKA

SAMT UNDERTECKNA /BSERVERA ATT KONTOT M»STE TILLHšRA DIG 6ID FšRSØLJNING AV BARNS INNEHAV M»STE ØVEN BARNET HA ETT BANKKONTO &šRSØLJNING SKER SAMMA DAG SOM EN UNDERSKRIVEN BEGØRAN OM FšRSØLJNING ØR FONDBOLAGET TILLHANDA FšRUTSATT ATT DEN INKOMMER FšRE KLOCKAN /M EN FšRSØLJNINGSBEGØRAN INKOMMER EFTER S» GšRS FšRSØLJNINGEN P»FšLJANDE DAG &šRSØLJNINGSLIKVIDEN lNNS P» DITT BANKKONTO EFTER CIRKA TRE BANKDAGAR &šRSØLJNINGSBEGØRAN KAN %* LØMNAS VIA MAIL 6ID FšRSØLJNING AV FšRETAGSORGANISATIONERS INNEHAV BER VI ATT DU BIFOGAR ETT AKTUELLT REGISTRERINGSBEVIS FR»N 026 &»R JAG N»GON BEKRØFTELSE P» KšP RESPEKTIVE FšRSØLJNING *A AVRØKNINGSNOTA SKICKAS NORMALT TILL DIG DAGEN EFTER KšPET FšRSØLJNINGEN &INNS DET N»GON BELOPPSGRØNS FšR SPARANDE *A VID M»NADSSPARANDE GØLLER MINST KRONORM»NAD /M DU INTE M»NADSSPARAR GØLLER MINST  KRONOR VID FšRSTA INSØTTNING 6ID šVRIGA INSØTTNINGAR ØR LØGSTA GRØNS KRONOR PER INSØTTNING &INNS DET N»GRA IN OCH UTTRØDESAVGIFTER 6I HAR INGA INTRØDES ELLER UTTAGSAVGIFTER MED UNDANTAGET OM FšRSØLJNING GšRS AV INNEHAV SOM VARIT INNEST»ENDE KORTARE TID ØN M»NADER $» UTTAS EN AVGIFT P»  AV FšRSØLJNINGSLIKVIDEN (UR STOR ØR FONDENS FšRVALTNINGSAVGIFT &ONDENS FšRVALTNINGSAVGIFT ØR  PER »R 6AD GšR JAG OM JAG ØR SKATTEPLIKTIG UTOMLANDS !NGE TYDLIGT VID DEN FšRSTA INSØTTNINGEN OM DU HAR DIN SKATTEHEMVIST UTANFšR 3VERIGE /M DETTA SKULLE FšRØNDRAS M»STE DU MEDDELA OSS 6AD KRØVS OM ANDELSØGAREN ØR OMYNDIG $ET KRØVS INGA EXTRA UPPGIFTER VID EN INSØTTNING FšR OMYNDIG 6ID EN FšRSØLJNING M»STE BEGØRAN DOCK UNDERTECKNAS AV B»DA V»RDNADSHAVARNA /BSERVERA ATT FšRSØLJNINGSLIKVID ALLTID G»R TILL ETT BANKKONTO SOM ØR TILLHšRIGT ANDELSØGAREN DVS ØVEN ETT BARN M»STE HA ETT EGET BANKKONTO +AN JAG SE MITT INNEHAV FR»N NØTET .EJ DET ØR TYVØRR INTE MšJLIGT I DAGSLØGET

%*%/&3(&3(&",5*&'0/%]a34#&3`55&-4&ººººº


657&$,-*/("7"/%&-47`3%&50$)450$,)0-.4#e34&/4"--4)"3& 

รŠ 

 n   $IDNER 'ERGE !KTIEFONDรŠ 

 n   $IDNER 'ERGE !KTIEFOND

 3TOCKHOLMSBยšRSENS GENERALINDEX

3TOCKHOLMSBยšRSENS GENERALINDEX      

รŠ

 n         

รŠ

 n   $IDNER 'ERGE !KTIEFOND

$IDNER 'ERGE !KTIEFOND 

  

3TOCKHOLMSBยšRSENS GENERALINDEX

 3TOCKHOLMSBยšRSENS !LL SHARE INDEX     รŠ

3TOCKHOLMSBยšRSENS !LL SHARE INDEX$IDNER 'ERGE !KTIEFOND

3TOCKHOLMSBยšRSENS GENERALINDEX

รŠ

 n   $IDNER 'ERGE !KTIEFOND     

 n   รŠ

     

รŠ

 n   

 n   

$IDNER 'ERGE !KTIEFOND 

$IDNER 'ERGE !KTIEFOND3TOCKHOLMSBยšRSENS !LL SHARE INDEX 3TOCKHOLMSBยšRSENS GENERALINDEX

     

     

รŠ

 n   

3TOCKHOLMSBยšRSENS GENERALINDEX n   

    

$IDNER 'ERGE !KTIEFOND

$IDNER 'ERGE !KTIEFOND 3TOCKHOLMSBยšRSENS !LL SHARE INDEX(ISTORISK AVKASTNING ร˜R INGEN GARANTI FยšR FRAMTIDA AVKASTNING $E PENGAR SOM PLACERAS I FONDEN KAN BยปDE ยšKA OCH MINSKA OCH DET ร˜R INTE Sร˜KERT ATT DU FยปR TILLBAKA HELA DET INSATTA KAPITALET

%*%/&3(&3(&",5*&'0/%]a34#&3`55&-4&ยบยบยบยบยบ


'e37"-5/*/(4#&3`55&-4& 3TYRELSEN OCH VERKSTØLLANDE DIREKTšREN FšR $IDNER 'ERGE &ONDER !" AVGER FšLJANDE RAPPORT FšR $IDNER 'ERGE !KTIEFOND FšR $IDNER 'ERGE !KTIEFOND PLACERAR I OLIKA BRANSCHER OCH MARKNADER DOCK SKALL MINST PROCENT AV PLACERINGARNA SKE I AKTIER NOTERADE P» 3TOCKHOLMSBšRSEN $E FšRSTA PLACERINGARNA GJORDES DEN OKTOBER 5NDER »R STEG ANDELSVØRDET MED  PROCENT INKLUSIVE LØMNAD UTDELNING ATT JØMFšRA MED 3TOCKHOLMSBšRSENS !LL 3HARE INDEX EXKLUSIVE UTDELNINGAR OCH 3)8 2ETURN INDEX INKLUSIVE UTDELNINGAR SOM STEG MED  RESPEKTIVE  PROCENT !NTALET UTELšPANDE ANDELAR VAR VID »RSSKIFTET TILL     EN šKNING MED PROCENT !NDELSKURSEN VAR   VILKET INNEBØR ATT FONDFšRMšGENHETEN UPPGICK TILL     KRONOR 5NDER APRIL BERØKNAS SAMMANLAGT CIRKA  KR

  UTDELAS TILL ANDELSØGARNA 5TDELNINGSBELOPPET BESTØMS P» GRUNDVAL AV GØLLANDE SKATTEREGLER S» ATT FONDEN UNDG»R BESKATTNING %FTER AVDRAG FšR EVENTUELL PRELIMINØR SKATT »TERINVESTERAS UTDELNINGEN OM INTE ANNAT BEGØRS AV ANDELSØGAREN SE &ONDBESTØMMELSER e  &ONDEN BESKATTAS I KORTHET P» FšLJANDE SØTT 3KATTEPLIKTIGA INKOMSTER FšR FONDEN ØR UTDELNINGAR RØNTEINTØKTER OCH EN SCHABLONINTØKT P»  PROCENT AV FONDENS INNEHAV AV AKTIER VID BESKATTNINGS»RETS ING»NG &ONDENS AVDRAGSGILLA KOSTNADER ØR FšRVALTNINGSKOSTNADER

RØNTEKOSTNADER SAMT UTDELNING TILL ANDELSØGARNA 0» ETT EVENTUELLT šVERSKOTT ØR SKATTESATSEN FšR FONDEN PROCENT 2ESULTAT OCH BALANSRØKNINGAR HAR UPPRØTTATS EFTER DE REDOVISNINGSPRINCIPER OCH REKOMMENDATIONER SOM LØMNATS AV &ONDBOLAGENS &šRENING VILKET BL A INNEBØR ATT REALISATIONSVINSTER RESPEKTIVEREALISATIONSFšRLUSTERBERØKNASENLIGTGENOMSNITTSMETODEN !LLA VØRDEN ANGES I KRONOR

, -1//, Ê ˜ÌBŽÌiÀʜV…ÊÛBÀ`ivŸÀB˜`Àˆ˜}>ÀÊ

 -, Ê /ˆ}F˜}>ÀÊ

6ØRDEFšRØNDRINGAR AKTIER "ANKRØNTA !KTIEUTDELNINGAR 3UMMA INTØKTER

Óää{Ê Ê

ÓääÎÊ Ê

       

       

œÃ̘>`iÀÊ

Ê

Ê

&šRVALTNINGSARVODE %RSØTTNING FšRVARINGSINSTITUT !VGIFT &INANSINSPEKTIONEN 3KATT 3UMMA KOSTNADER

      

      

2ESULTAT

  

  

&, , Ê6Ê" &,& / Ê

&ONDFšRMšGENHET )" !NDELSUTGIVNING !NDELSINLšSEN 0ERIODENS RESULTAT ,ØMNAD UTDELNING &ONDFšRMšGENHET

Ê

Ê

           

           

6ØRDEPAPPER MARKNADSVØRDEN "ANK OCH POSTGIRO &ORDRINGAR S»LDA VØRDEPAPPER 3UMMA TILLG»NGAR

Óää{Ê Ê

ÓääÎ

       

       

-ŽÕ`iÀÊ

Ê

Ê

5PPLUPNA KOSTNADER  3KULDER KšPTA VØRDEP OCH INLšSEN  3UMMA SKULDER  

    

&ONDFšRMšGENHET

  

  

2EAVINSTER  2EAFšRLUSTER  &šRØNDR šVERUNDERVØRDEN AKTIER  3UMMA VØRDEFšRØNDRING AKTIER  

       

6, &, , Ê/ ,Ê

5PPSALA DEN JANUARI 

i˜ÀˆŽÊ ˆ`˜iÀÊ -ÌÞÀiÃiœÀ`vŸÀ>˜`iÊ

`>“ÊiÀ}iÊ 6iÀŽÃÌB>˜`iÊ`ˆÀiŽÌŸÀ

˜`iÀÃÊÀˆ}iÊ

1vÊŸÀ>˜Ãœ˜

>ÀÊ>vÊ Ži˜ÃÌ>“Ê

, 6-" - ,// - 1˜`iÀÌiVŽ˜>`iÊÀiۈÜÀiÀÊˆÊ ˆ`˜iÀÊEÊiÀ}iÊœ˜`iÀÊ ʅ>ÀÊ}À>˜ÃŽ>ÌÊ ˆ`˜iÀÊEÊiÀ}iʎ̈ivœ˜`ÃÊFÀÃÀi`œÛˆÃ˜ˆ˜}ÊvŸÀÊÊ 6ˆ`Ê}À>˜ÃŽ˜ˆ˜}i˜Ê…>Àʈ˜ÌiÊvÀ>“Žœ““ˆÌÊ>˜i`˜ˆ˜}Ê̈Ê>˜“BÀŽ˜ˆ˜}° 5PPSALA DEN JANUARI 

*iiÀÊÀi`ÀˆŽÃÜ˜Ê Վ̜ÀˆÃiÀ>`ÊÀiۈÜÀÊ

>˜Ê*…ˆˆ«Ã Վ̜ÀˆÃiÀ>`ÊÀiۈÜÀ]ÊvŸÀœÀ`˜>`Ê>Ûʈ˜>˜Ãˆ˜Ã«iŽÌˆœ˜i˜

%*%/&3(&3(&",5*&'0/%]a34#&3`55&-4&ººººº


'0/%#&45`..&-4&3'e3%*%/&3(&3(&",5*&'0/% ÅÊ£°Êœ˜`i˜]Êvœ˜`Lœ>}iÌʜV…ÊvŸÀÛ>Àˆ˜}ȘÃ̈ÌÕÌ

&ONDEN ØR EN VØRDEPAPPERSFOND ENLIGT LAGEN  OM VØRDEPAPPERSFONDER &šR FONDENS VERKSAM HET GØLLER FšRUTOM FšRESKRIFTERNA I NØMNDA LAG ØVEN FšRESKRIFTERNA I FšRORDNINGEN OM VØRDE PAPPERSFONDER FONDBOLAGETS BOLAGSORDNING SAMT DESSA FONDBESTØMMELSER &ONDENS BETECKNING ØR $IDNER 'ERGE !KTIE FOND &ONDEN FšRVALTAS AV $IDNER 'ERGE &ONDER !"

NEDAN KALLAT FONDBOLAGET &šRVARINGSINSTITUT FšR FONDENS TILLG»NGAR ØR 3%" ÅÊÓ°Ê*>ViÀˆ˜}ȘÀˆŽÌ˜ˆ˜}ʜV…Êw˜>˜ÃˆiÊ“FÃBÌ̘ˆ˜}

-»LSØTTNINGEN FšR PLACERING AV FONDENS MEDEL SKALL VARA ATT P» L»NG SIKT UPPN» EN VØRDEMØSSIG šKNING AV FONDENS ANDELSVØRDE &ONDEN SKALL INVESTERA I OLIKA BRANSCHER OCH MARKNADER DOCK SKALL MINST AV INVESTERINGARNA SKE P» SVENSKA MARKNADER &ONDEN INVESTERAR I SAMTLIGA TYPER AV VØRDEPAP PER SOM LAGEN MEDGER ,ØGST AV FONDENS MEDEL SKALL VARA PLACERADE I AKTIER OCH AKTIERELATERADE FONDPAPPER &ONDENS MEDEL KAN TILL HšGST PLACERAS I FOND PAPPER OCH ANDRA lNANSIELLA INSTRUMENT SOM ØR ELLER INOM ETT »R FR»N EMISSIONEN AVSES BLI NOTERADE VID UTLØNDSKA BšRSER ELLER AUKTORISERADE MARKNADSPLAT SER I LØNDER INOM %' OCH %&4! SAMT I !USTRALIEN

(ONG +ONG *APAN +ANADA 3INGAPORE OCH 53! &ONDEN SKALL ENDAST I HšGST BEGRØNSAD OMFATTNING HANDLA MED OPTIONS OCH TERMINSKONTRAKT SAMT UPPTAGA ELLER LØMNA VØRDEPAPPERSL»N AVSEENDE FOND PAPPER I VILKA FONDEN TILL»TS PLACERA MEDEL &šR ATT EFFEKTIVISERA FONDENS FšRVALTNING šKA AVKASTNINGEN

MINSKA FONDENS RISK ELLER KURSSØKRA EN PLACERING TILL»TS FONDEN ENDAST I OMFATTNING SOM SPECIlCERAS NEDAN UTNYTTJA OPTIONS TERMINSKONTRAKT SAMT UPP TAGA ELLER LØMNA VØRDEPAPPERSL»N &ONDEN F»R UTFØRDA KšP OCH SØLJOPTIONER I AKTIER OCH INDEX DOCK F»R FONDEN INTE UTFØRDA mER KšP OPTIONER ØN MOTSVARANDE DET UNDERLIGGANDE VØRDET I FONDEN &šRVØRV AV KšP OCH SØLJOPTIONER F»R GšRAS S» ATT ANSKAFFNINGSVØRDET TAR I ANSPR»K MAXIMALT AV FONDENS FšRMšGENHET 5TFØRDANDE AV SØLJOPTION F»R EJ GšRAS I STšRRE OMFATTNING ØN ATT DET AV CLEARINGORGANI SATIONERNA FASTSTØLLDA SØKERHETSKRAVET FšR UTFØRDANDE AV OPTIONEN EJ šVERSTIGER AV FONDFšRMšGENHETEN &ONDEN F»R KšPA FONDPAPPER P» TERMIN &ONDEN F»R SØLJA FONDPAPPER P» TERMIN DOCK EJ I STšRRE OMFATTNING ØN FONDENS TOTALA INNEHAV AV S»DANT FONDPAPPER &ONDENS TILLG»NGAR F»R KURSSØKRAS GENOM ATT VALUTA SØLJS P» TERMIN ELLER ATT SØLJOPTIONER AVSEENDE VALUTA DEN VALUTA SOM TILLG»NGEN ØR UTTRYCKT I KšPS &ONDEN F»R LØMNA VØRDEPAPPERSL»N MOTSVARANDE HšGST AV FONDFšRMšGENHETEN MOT BETRYGGANDE SØKERHET P» FšR BRANSCHEN SEDVANLIGA VILLKOR TILL ELLER VIA VØRDEPAPPERSINSTITUT SOM ST»R UNDER &INANSIN SPEKTIONENS TILLSYN &ONDEN F»R INTE UPPTAGA VØRDE PAPPERSL»N I STšRRE OMFATTNING ØN ATT DET FASTSTØLLDA SØKERHETSKRAVET FšR UPPL»NINGEN EJ šVERSTIGER AV FONDFšRMšGENHETEN ÅÊΰÊ1Ì`i˜ˆ˜}

4ILL FONDANDELSØGARNA SKALL FšR VARJE RØKENSKAPS»R UTDELAS A AVKASTNINGEN P» FONDENS MEDEL EFTER AVDRAG AV FšRVALTNINGSKOSTNADER OCH EVENTUELL SKATTEKOSTNAD

ENLIGT FONDENS RESULTATRØKNING OCH B REALISATIONSVINSTER P» VØRDEPAPPER I DEN OM FATTNING FONDBOLAGET BESLUTAR C EVENTUELLT KVARH»LLET UTDELNINGSBART BELOPP FR»N TIDIGARE RØKENSKAPS»R 3UMMAN AV A B OCH C F»R šKAS MED UPPLUPEN UTDELNING SOM HAR INBETALATS VID ANDELSFšRSØLJNING OCH MINSKAS MED UPPLUPEN UTDELNING SOM HAR UT BETALATS VID ANDELSINLšSEN 5TDELNING FR»N FONDEN SKALL SKE I APRIL »RET EFTER RØKENSKAPS»RET TILL ANDELSØGARE SOM ØR P» AV FONDBOLAGET BESTØMD UTDELNINGSDAG REGISTRERADE FONDANDELSØGARE %FTER AVDRAG FšR EVENTUELL PRELI MINØR SKATT P» FONDANDEL BELšPANDE UTDELNING SKALL FONDBOLAGET FšRVØRVA NYA FONDANDELAR FšR DEN FOND

ANDELSØGARES RØKNING SOM P» AV BOLAGET FASTSTØLLD DAG ØR REGISTRERAD FšR FONDANDELEN 0» I FšRVØG GJORD BEGØRAN KAN UTDELNINGEN EFTER AVDRAG FšR EVENTUELL PRELIMINØR SKATT ØVEN UTBETALAS TILL FONDANDELSØGARES BANKKONTO /M TILLGØNGLIGT BELOPP FšR UTDELNING ENLIGT OVAN BERØKNAS UNDERSTIGA AV VØRDET P» UTEST»ENDE ANDELAR KAN FONDBOLAGET BESLUTA OM ATT UTDELNING EJ SKALL SKE ÅÊ{°Ê iÀBŽ˜ˆ˜}Ê>ÛÊvœ˜`i˜ÃʜV…Êvœ˜`>˜`i>À˜>ÃÊÛBÀ`i

&ONDENS VØRDE BERØKNAS GENOM ATT FR»N TILLG»NGARNA DRA AV SKULDERNA INKLUSIVE EVENTUELLA FRAMTIDA SKAT TESKULDER 6ØRDEPAPPER SOM ING»R I FONDEN VØRDERAS MED LEDNING AV GØLLANDE MARKNADSVØRDE NORMALT SENASTE BETALKURS /M S»DANT VØRDE SAKNAS ELLER ENLIGT FOND BOLAGETS BEDšMNING ØR MISSVISANDE F»R FONDBOLAGET P» OBJEKTIV GRUND FASTSTØLLA VØRDET &ONDANDELSVØRDET ØR FONDENS VØRDE DELAT MED ANTALET UTELšPANDE ANDELAR !NDELARNA I FONDEN SKALL VARA LIKA STORA OCH MEDFšRA LIKA RØTT TILL DEN EGENDOM SOM ING»R I FONDEN &ONDANDELSVØRDET BERØKNAS VARJE DAG UTGIVNING RESPEKTIVE INLšSEN AV FONDANDEL SKER SAMT DESSUTOM VARJE FREDAG SOM ØR BANKDAG ELLER P» NØRMAST FšRE G»ENDE BANKDAG I DE FALL FREDAG EJ ØR BANKDAG ÅÊx°Ê1Ì}ˆÛ˜ˆ˜}ÇʜV…ʈ˜ŸÃi˜«ÀˆÃ

5TGIVNINGS OCH INLšSENPRIS ØR DET SENASTE BERØKNADE FONDANDELSVØRDET VID ORDERNS VERKSTØLLANDE EFTER TILLØGG AV UTGIVNINGSPROVISION RESPEKTIVE AVDRAG FšR INLšSENPROVISION 6ID ANDELSUTGIVNING ØGER FONDBOLAGET RØTT ATT UTTAGA EN AVGIFT OM HšGST  P» PRISET 6ID ANDELS INLšSEN ØGER FONDBOLAGET RØTT ATT UTTAGA EN INLšSEN PROVISION OM HšGST  5PPGIFT OM SENAST BERØKNADE FONDANDELSVØRDE KAN ERH»LLAS HOS FONDBOLAGET $E UPPGIFTER FONDBOLAGET LØMNAR TILL MASSMEDIA OM FONDANDELARNAS PRIS ØR ALLTID PRELIMINØRA OCH KAN VID BEHOV JUSTERAS AV FONDBOLAGET $EN KURS INFORMATION SOM MASSMEDIA LØMNAR ØR DØRFšR INTE BINDANDE FšR FONDBOLAGET #OURTAGE OCH ANDRA KOSTNADER HØNFšRLIGA TILL KšP OCH FšRSØLJNING AV FONDPAPPER OCH ANDRA lNANSIELLA INSTRUMENT BESTRIDS UR FONDEN ÅÊÈ°Ê1Ì}ˆÛ˜ˆ˜}ʜV…ʈ˜ŸÃi˜Ê>ÛÊvœ˜`>˜`i>À

5TGIVNING OCH INLšSEN AV FONDANDELAR SKER TILL EN FšR ANDELSØGAREN VID TILLFØLLET FšR BEGØRAN OM UTGIVNING OCH INLšSEN ØNNU ICKE FASTSTØLLD KURS "EGØRAN OM INLšSEN KAN SKE HOS FONDBOLAGET )NLšSENANMØLAN SKALL INGES SKRIFTLIGEN OCH UNDER TECKNAD PER POST ELLER VIA TELEFAX TILL FONDBOLAGET )NLšSEN KAN EJ SKE FšRRØN INLšSENANMØLAN ØR FOND BOLAGET TILLHANDA /MEDELBAR INLšSEN SKALL ENDAST SKE I DEN M»N DET ØR MšJLIGT UTAN AVYTTRING AV VØRDEPAPPER I FONDEN /M OMEDELBAR INLšSEN INTE KAN SKE SKALL INLšSEN SKE S» SNART LIKVIDA MEDEL ANSKAFFATS,IKVIDA MEDEL ANSKAFFAS I S»DANT FALL GENOM AVYTTRING AV VØRDEPAP PER I FONDEN SNARAST MšJLIGT OCH INLšSEN SKER S» SNART FšRSØLJNINGSLIKVID INmUTIT )NLšSENANMØLAN SOM KOMMIT FONDBOLAGET TILLHANDA SENAST KL MEDFšR INLšSEN SAMMA BšRSDAG ) DE FALL 3TOCKHOLMSBšRSEN STØNGER FšRE KLOCKAN SKALL INLšSENANMØLAN HA INKOMMIT TILL FONDBOLAGET FšRE 3TOCKHOLMSBšRSENS STØNGNING FšR ATT INLšSEN SKALL SKE DEN BšRSDAGEN )NLšSENANMØLAN SOM INKOMMIT SENARE ØN KLOCKAN HEL BšRSDAG ELLER SENARE ØN 3TOCKHOLMSBšRSENS STØNGNING DAGAR D» BšRSEN STØNGER FšRE KLOCKAN MEDFšR INLšSEN NØSTKOMMANDE BšRSDAG "EGØRAN OM INLšSEN F»R »TERKALLAS ENDAST OM FONDBOLAGET MEDGER DETTA !NSšKAN OM UTGIVNING AV FONDANDELAR SKALL SKE SKRIFTLIGEN TILL FONDBOLAGET 5TGIVNING AV FONDANDELAR GENOMFšRS TILL DEN KURS SOM FASTSTØLLES DEN DAG LIKVID ØR TILLGØNGLIG FšR FONDBOLAGET ,ØGSTA FšRSTA ENG»NGSBETALNING ØR  3%+ $ØREFTER ØR MINSTA BELOPP 3%+ PER INBETALNING ,ØGSTA M»NADSSPARANDE ØR 3%+ 5TGIVNING OCH INLšSEN SKER TILL DEN KURS SOM FAST STØLLS ENLIGT e OCH e 

ÅÊ Ç°Ê ÀÃBÌ̘ˆ˜}Ê ÌˆÊ œ˜`Lœ>}]Ê ŸÀÛ>Àˆ˜}ȘÃ̈ÌÕÌÊ œV…Ê ˆ˜>˜Ãˆ˜Ã«iŽÌˆœ˜°

5R FONDENS MEDEL SKALL ERSØTTNING BETALAS TILL A &ONDBOLAGET FšR DESS FšRVALTNING AV FONDEN %RSØTTNINGEN F»R UPPG» TILL HšGST MOTSVARANDE  PER »R AV FONDFšRMšGENHETEN B &šRVARINGSINSTITUTET FšR FšRVARING AV DE I FONDEN ING»ENDE VØRDEPAPPEREN %RSØTTNINGEN SKALL HšGST UTG» ENLIGT FšRVARINGSINSTITUTETS GØLLANDE AVGIF TER FšR V»RD AV VØRDEHANDLINGAR I šPPET FšRVAR DOCK HšGST MED  PER »R AV FONDFšRMšGENHETEN C &INANSINSPEKTIONEN FšR DESS TILLSYNSVERKSAM HET %RSØTTNINGEN SKALL HšGST UTG» ENLIGT &INANSIN SPEKTIONENS GØLLANDE BESTØMMELSER /VANNØMNDA ERSØTTNING TILL FONDBOLAGET BELASTAS FONDEN LšPANDE %RSØTTNING TILL FšRVARINGSINSTITUTET UTG»R M»NATLIGEN 0» ERSØTTNINGARNA TILLKOMMER EVENTUELL LAGSTADGAD MERVØRDESKATT ÅÊnÊœ˜`>˜`iÃÀi}ˆÃÌÀiÌ

&ONDBOLAGET FšR REGISTER šVER INNEHAV AV ANDELAR I FONDEN 2EGISTRERING ØR AVGšRANDE FšR RØTTEN TILL ANDEL I FONDEN OCH DØRAV FšLJANDE RØTTIGHETER Åʙ°Ê*>˜ÌÃBÌ̘ˆ˜}Ê>ÛÊvœ˜`>˜`i>À

6ID PANTSØTTNING SKALL PANTHAVARE OCHELLER PANT SØTTARE SKRIFTLIGEN UNDERRØTTA FONDBOLAGET HØROM !V UNDERØTTELSEN SKALL FRAMG» VEM SOM ØR ANDELSØ GARE PANTHAVARE VILKA FONDANDELAR SOM OMFATTAS AV PANTSØTTNINGEN OCH EVENTUELLA BEGRØNSNINGAR AV PANTSØTTNINGENS OMFATTNING &ONDANDELSØGAREN SKALL SKRIFTLIGEN UNDERRØTTAS OM ATT PANTSØTTNINGEN REGISTRERATS I REGISTRET šVER FONDANDELSØGARE .ØR PANTSØTTNINGEN UPPHšRT BORT TAGES EFTER ANMØLAN FR»N PANTHAVAREN UPPGIFTEN OM PANTSØTTNINGEN &ONDBOLAGET HAR RØTT ATT TA UT ERSØTTNING AV AN DELSØGAREN FšR REGISTRERINGEN ÅÊ£ä°Ê,BŽi˜ÃŽ>«ÃFÀ

&ONDENS RØKENSKAPS»R ØR KALENDER»R ÅÊ££°ÊÀÃLiÀBÌÌiÃiʜV…Ê…>ÛFÀÃÀi`œ}ŸÀiÃi

&ONDBOLAGET SKALL FšR VARJE KALENDERHALV»R SENAST TV» M»NADER EFTER HALV»RETS UTG»NG AVGE HALV»RSREDOGš RELSE FšR FONDEN &šR VARJE RØKENSKAPS»R SKALL FOND BOLAGET SENAST FYRA M»NADER EFTER RØKENSKAPS»RETS UTG»NG AVGE »RSBERØTTELSE FšR FONDEN (ALV»RSREDO GšRELSE OCH »RSBERØTTELSE FšR FONDEN SKALL TILLSTØLLAS SAMTLIGA ANDELSØGARE OCH &INANSINSPEKTIONEN ÅʣӰʘ`Àˆ˜}Ê>ÛÊvœ˜`LiÃÌB““iÃiÀ

"ESLUTAR FONDBOLAGETS STYRELSE OM ØNDRING AV DESSA FONDBESTØMMELSER SKALL BESLUTET UNDERSTØL LAS &INANSINSPEKTIONEN FšR GODKØNNANDE 3EDAN BESLUTET GODKØNTS SKALL DET H»LLAS TILLGØNGLIGT HOS FONDBOLAGET ÅʣΰÊœ˜`Lœ>}iÌÃÊ>˜ÃÛ>ÀÃLi}ÀB˜Ã˜ˆ˜}

&ONDBOLAGET ØR INTE ANSVARIGT FšR SKADA SOM BEROR P» LAGBUD MYNDIGHETS »TGØRD KRIGSHØNDELSE STREJK BLOCKAD BOJKOTT LOCKOUT ELLER ANNAN LIKNANDE OM STØNDIGHET &šRBEH»LLET I FR»GA OM STREJK BLOCKAD

BOJKOTT OCH LOCKOUT GØLLER ØVEN OM FONDBOLAGET ØR FšREM»L ELLER SJØLV VIDTAR S»DAN KONmIKT»TGØRD &OND BOLAGET ØR HELLER INTE SKYLDIGT ATT I ANDRA FALL ERSØTTA SKADA OM BOLAGET VARIT NORMALT AKTSAMT ÅÊ£{°ÊŸÀÛ>Àˆ˜}ȘÃ̈ÌÕÌiÌÃÊ>˜ÃÛ>ÀÃLi}ÀB˜Ã˜ˆ˜}

&šRVARINGSINSTITUTET 3%" "ANKEN ØR INTE ANSVA RIG FšR SKADA SOM BEROR AV SVENSKT ELLER UTLØNDSKT LAGBUD SVENSK ELLER UTLØNDSK MYNDIGHETS»TGØRD

KRIGSHØNDELSE STREJK BLOCKAD BOJKOTT LOCKOUT ELLER ANNAN LIKNANDE OMSTØNDIGHET &šRBEH»LLET I FR»GA OM STREJK BLOCKAD BOJKOTT ELLER LOCKOUT GØLLER ØVEN OM "ANKEN ØR FšREM»L FšR ELLER SJØLV VIDTAR S»DAN KONmIKT»TGØRD 3KADA SOM UPPKOMMIT I ANDRA FALL SKALL INTE ERSØTTAS AV "ANKEN OM DEN VARIT NORMALT AKTSAM "ANKEN ØR I INTET FALL ANSVARIG FšR INDIREKT SKADA "ANKEN SVARAR INTE FšR SKADA SOM FšRORSAKATS AV DEP»BANK ELLER ANNAN UPPDRAGSTAGARE SOM "AN KEN MED TILLBšRLIG OMSORG ANLITAT ELLER ANVISATS AV &ONDBOLAGET "ANKEN SVARAR EJ HELLER FšR SKADA SOM UPPKOMMER FšR &ONDBOLAGET ANDELSØGARE I &ONDEN ELLER ANNAN I ANLEDNING AV FšRFOGANDEINSKRØNKNING SOM KAN KOMMA ATT TILLØMPAS MOT "ANKEN BETRØF FANDE VØRDEPAPPER

%*%/&3(&3(&",5*&'0/%]a34#&3`55&-4&ººººº


"--.`/*/'03."5*0/0.'0/%&/ &*Ê6Ê ,

)NSØTTNING GšRS P» BANKGIRO NR  ELLER 0LUS'IRO F D POSTGIRO   "ETALNINGSMOTTAGARE ØR $IDNER 'ERGE !KTIEFOND OCH INSATTA MEDEL G»R DIREKT IN P» FONDENS KONTO HOS FšRVARINGSINSTITU TET 3%" +šPET SKER TILL DEN ANDELSKURS SOM GØLLER DEN DAG PENGARNA ØR FONDEN TILLHANDA VILKET NORMALT TAR CIRKA ^ BANKDAGAR /BSERVERA ATT NAMN ADRESS OCH DITT PERSON ORGANISATIONS NUMMER M»STE ANGES P» BANK 0LUS'IROBLANKETTEN )NOM EN VECKA F»R $U EN BEKRØFTELSE P» DITT KšP OCH ATT VI REGISTRERAT DITT INNEHAV AV FONDANDELAR .»GON ANMØLAN UTšVER DETTA BEHšVER INTE GšRAS /M $U ØR KUND HOS N»GON BANK SOM ERBJUDER BETALNINGAR šVER INTERNET G»R DET NORMALT ATT KšPA ANDELAR I FONDEN DEN VØGEN 'šR BARA EN BETALNING TILL FONDENS BANK ELLER 0LUS'IRO SE OVAN FšR NUMMER 6AR BARA VAKSAM P» ATT VI SOM BETALNINGSMOTTAGARE TYDLIGT F»R UPPGIFT OM VEM KšPET SKALL REGISTRERAS P» 6ID EGNA INSØTTNINGAR VIA BANK 0LUS'IRO ØR  KR MINIMI KRAVET FšR DEN FšRSTA INSØTTNINGEN $ET G»R BRA ATT M»NADSSPARA I FONDEN ,ØGSTA M»NADSSPARBELOPP ØR KR &- Ê6Ê ,

)NLšSENANMØLAN SKALL INGES SKRIFTLIGEN PER POST ELLER TELEFAX TILL FOND BOLAGET 0ENGARNA UTBETALAS TILL ETT BANKKONTO TILLHšRANDE $IG 6ID INLšSEN SKALL KONTONUMMER UPPGES )NLšSEN KAN EJ SKE FšRRØN EN UNDERTECKNAD INLšSENANMØLAN SKRIFTLIGEN ØR FONDBOLAGET TILLHANDA .ØR DET GØLLER INLšSEN AVSEENDE JURIDISK PERSON KRØVS SKRIFTLIGT BEVIS P» ATT DEN SOM BEGØR INLšSEN HAR RØTT ATT GšRA DET T EX UPPVISANDE AV lRMATECKNINGSRØTT

COURTAGE TRANSAKTIONSKOSTNADER SOM ØR EN DIREKT FšLJD AV DE KšP OCH FšRSØLJNINGAR AV AKTIER SOM GENOMFšRS I FONDEN MED SYFTE ATT UPPN» S» GOD AVKASTNING SOM MšJLIGT #OURTAGET G»R I SIN HELHET TILL DE MØKLARlRMOR FONDEN GšR AFFØRER MED 4OTALKOSTNAD I FONDEN KAN S»LEDES SØGAS VARA SUMMAN AV FšRVALTNINGSKOSTNADER OCH COUR TAGE $ESSA KOSTNADER BELASTAR FONDEN LšPANDE DVS DE KAN INTE EN YTTERLIGARE G»NG DRAS AV SOM FšRVALTNINGSKOSTNADER AV DEN ENSKILDE ANDELSØGAREN I DEN »RLIGA SJØLVDEKLARATIONEN &šR EN INSØTTNING I $IDNER 'ERGE !KTIEFOND P»  KRONOR VID »RETS ING»NG OCH SOM BEH»LLITS HELA »RET MOTSVARAR DET EN ERSØTTNING TILL FONDBOLAG OCH FšRVARINGSINSTITUT P» KR 4OTAL KOSTNADEN INKLUSIVE COURTAGE SKULLE UPPG»TT TILL KR 6ØRDE šKNINGEN P» INSATTA  KRONOR HADE BLIVIT  KR INKLUSIVE »TERINVESTERAD UTDELNING MED AVDRAG FšR SKATT P» UTDELNINGEN 3KATT P» UTDELNINGEN SKULLE UPPG» TILL KR "EH»LLNINGEN AV  INSATTA KRONOR SKULLE S»LEDES UPPG» TILL  KR &šR ETT M»NATLIGT SPARANDE I $IDNER 'ERGE !KTIEFOND P» KR SKULLE ERSØTTNINGEN TILL FONDBOLAG OCH FšRVARINGSINSTITUT UPPG» TILL KR FšR HELA »RET OCH VØRDET VARA  KR 4OTALKOSTNADEN SKULLE UPPG» TILL KR &,6, - -//1/

&ONDENS TILLG»NGAR ØR FšRVARADE HOS 3%" " -/ - ,ÊqÊ- Ê- Ê£x° " " /-Ê-/9, -

1/  

/RDINARIE STYRELSELEDAMšTER (ENRIK $IDNER /RDFšRANDE &ILDR I FšRETAGSEKONOMI #ARL AF %KENSTAM 6$ I ,INTEX MEDIA SYSTEMS !NDERS &RIGELL !DVOKAT !DVOKATlRMAN ,INDAHL !DAM 'ERGE 6ERKSTØLLANDE DIREKTšR %KONLIC 5LF 'šRANSON ™VERBIBLIOTEKARIE 3UPPLEANTER ,EIF (AMMARBERG $IV CHEF 0APYRUS 3VERIGE !" 3TORA %NSO /LOF *OHANNESSON 2EDOVISNINGSKONSULT

) APRIL M»NAD GES UTDELNING %VENTUELL PRELIMINØRSKATT AVDRAGES .ETTOBELOPPET INVESTERAS I NYA ANDELAR

" " /-Ê&, /- 

" -, Ê ,Ê"

!NDELSØGARNA ØGER TILLSAMMANS FONDEN 'ENOM ATT SØTTA IN PENGAR P» FONDENS KONTO FšRVØRVAR $U ANDELAR I FONDEN OCH BLIR ANDELS ØGARE $INA INSATTA MEDEL G»R DIREKT IN TILL FšRVAR P» FONDENS KONTO HOS 3%" 6ID INLšSEN AV ANDELAR BETALAR BANKEN UT PENGARNA DIREKT TILL $IG &ONDEN HAR ORGANISATIONSNUMMER 

-// 

!V ANDELSVØRDET ØR PROCENT FšRMšGENHETSSKATTEPLIKTIGT 0» REA VINSTER VID FšRSØLJNING AV ANDELAR ØR SKATTEN PROCENT 5TDELNINGEN BESKATTAS MED PROCENT ‡Ê" Ê1//, -6/ ,

6ID ETT INNEHAV KORTARE ØN M»NADER TAS EN UTTRØDESAVGIFT P»  PROCENT UT SOM G»R TILL FONDBOLAGET

!DAM 'ERGE 6ERKSTØLLANDE DIREKTšR PLACERINGSANSVARIG (ENRIK $IDNER 6ICE VERKSTØLLANDE DIREKTšR ANALYS OCH REDOVISNINGSANSVARIG " " /-Ê,

&ONDBOLAGETS lRMA ØR $IDNER 'ERGE &ONDER !" "OX  5PPSALA /RGANISATIONSNUMMER  " " /-Ê/ */

 -Ê6,

&ONDANDELSVØRDET BERØKNAS FORTLšPANDE OCH OFFENTLIGGšRS I DE STšR RE DAGSTIDNINGARNA 0» 364 4EXT UNDER RUBRIKEN 00- F N SIDAN REDOVISAS KURSEN NORMALT UNDER KVØLLEN SAMMA DAG ",/" Ê"Ê&,6/ - ,-// 

&šR ATT UNDERLØTTA JØMFšRELSER MELLAN OLIKA FONDER BESKRIVS I DET FšLJANDE FONDENS ERSØTTNING &šRVALTNINGSKOSTNADER UTGšRS AV FšRVALTNINGSARVODE ERSØTTNING TILL FONDBOLAGET  PROCENT PER »R ERSØTTNING TILL FšRVARINGSINSTITUTET 3%" MINDRE ØN  PROCENT PER »R SAMT AVGIFT TILL &INANSINSPEK TIONEN  FšR  3E FONDENS RESULTATRØKNING SID SAMT FONDBESTØMMELSERNA e  5TšVER DESSA KOSTNADER UPPST»R LšPANDE

&ONDBOLAGETS AKTIEKAPITAL UPPG»R TILL TRE MILJONER KRONOR OCH ØGS TILL LIKA DELAR AV (ENRIK $IDNER OCH !DAM 'ERGE " " /-Ê 

&ONDBOLAGET BILDADES  4ILLST»ND ATT UTšVA FONDVERK SAMHET MEDDELADES  " " /-Ê, 6-", ,

"OLAGETS REVISOR ØR AUKTORISERAD REVISOR 0EER &REDRIKSSON

,INDEBERGS 'RANT 4HORNTON !" 2EVISORSSUPPLEANT ØR %LISABETH 3IMONSSON ,INDEBERGS 'RANT 4HORNTON !" &INANSINSPEKTIONEN HAR DØRUTšVER FšRORDNAT AUKTORISERAD REVISOR $AN 0HILLIPS

%RNST 9OUNG !" TILL REVISOR I FONDBOLAGET

 ,ÊEÊ , Ê" ,Ê ÊÊÊ"OX  5PPSALA LiߎÃ>`ÀiÃà $RAGARBRUNNSGATAN Ìiivœ˜  Ìiiv>Ý   i‡«œÃÌ DGFONDER DGFONDERSE ÜiLL WWWDGFONDERSE

/Arsrapport_2004  

http://www.didnergerge.se/UL/File/report/Arsrapport_2004.pdf

/Arsrapport_2004  

http://www.didnergerge.se/UL/File/report/Arsrapport_2004.pdf