Page 1

Disseny de contextos educatius UOC - Màster d’educació i TIC (e-learning)

PAC1 - CAS 3. Formació TIC en un centre de primària

Pla de formació CEIP Colors Disseny de Contextos Educatius

1

Maria Boladeres Ignasi Monclús M. Bel Palou Dídac Arnau


Disseny de contextos educatius UOC - Màster d’educació i TIC (e-learning)

INDEX

2

Objectius

3

Metodologia

3

Estructura de les sessions

4

Continguts

6

Material

8

Avaluació del pla de formació

8

Referències

9


Disseny de contextos educatius UOC - Màster d’educació i TIC (e-learning)

Pla de formació CEIP Colors Aquest pla de formació estarà plantejat de tal manera que puguem proporcionar als docents una metodologia útil i eficaç, aplicable a l’aula, de les eines que van descobrir el curs anterior. La formació estarà formada per diferents tallers o monogràfics, en els quals es treballarà una eina en profunditat. I estaran oberts als docents que estiguin interessats.

1. Objectius ●

Desenvolupar les competències digitals.

Adquirir recursos, habilitats i capacitats per tal d’utilitzar les TIC a l’aula.

Aprendre la base metodològica de la utilització de les noves tecnologies en les dinàmiques de classe.

Perdre la por a la utilització de les TIC.

Identificar i utilitzar l’eina adequada que s’adapta a les característiques dels estudiants i els objectius dels docents.

2. Metodologia La formació es durà a terme mitjançant diferents tallers o monogràfics on es treballarà en profunditat una única eina per tal de descobrir les potencialitats educatives específiques que en podem extreure. Es presentaran diferents tallers sobre diverses eines, als quals, els docents que ho desitgin s’hi podran apuntar. D’aquesta manera podem treballar diferents tipologies d’eines segons les preferències i els interessos dels docents que hi participen. Aquests podran traslladar tot allò que aprenguin als seus companys de claustre. D’aquesta manera, formant als docents individualment aconseguim fer créixer el coneixement col·lectiu de tot els claustre de professors.

3


Disseny de contextos educatius UOC - Màster d’educació i TIC (e-learning)

Els tallers es basaran en la resolució de casos, de manera que es presentarà una situació al docent i haurà de desenvolupar i resoldre un seguit de tasques encaminades a aportar una solució que, mitjançant l’ús de les TIC, permeti la resolució del cas. Per fer-ho es posarà a disposició dels alumnes una plataforma MOODLE, des de la qual podran accedir a tots els materials necessaris per a resoldre els casos que es presenten a cada taller. Per a cada un dels monogràfics hi haurà un espai virtual on els participants hi trobaran: 

L’eina sobre la qual tracta el monogràfic (ja sigui els enllaços, si s’hi accedeix on-line o l’opció de descarrega, si s’han d’instal·lar a l’ordinador).

Manual d’ús de l’eina

Documents, articles i recursos per fer-lo servir a l’aula.

Enllaç a articles i publicacions sobre experiències dutes a terme amb l’eina sobre la qual es treballa.

A banda de tot aquest material, la plataforma MOODLE posarà a disposició dels docents altres funcions comunes com ara espais de debat als diferents fòrums, per resoldre dubtes i compartir experiències i el calendari amb totes les sessions dels diversos tallers.

3. Estructura de les sessions Es planteja realitzar entre dos i tres tallers mensualment, tots ells amb la mateixa estructura: 1a Sessió: Presentació de l’eina En aquesta primera sessió, el formador presentara l’eina amb la qual els docents treballaran al llarg del monogràfic i sobre la qual hauran de treballar per resoldre el cas. La principal finalitat d’aquesta sessió es que els docents coneguin l’eina, que la utilitzin, la remenin i perdin la por a l’error o al desconeixement. Per aquest motiu es planteja com una sessió de descoberta, experimentació, intercanvi d’opinions sobre l’eina i pluja d’idees sobre les possibles aplicacions dins l’aula.

4


Disseny de contextos educatius UOC - Màster d’educació i TIC (e-learning)

Aquesta primera sessió es realitzarà en modalitat presencial, al propi centre, aprofitant els recursos de que disposa. 2a Sessió: Presentació del cas Durant la segona sessió del monogràfic es plantejarà el cas sobre el qual els docents hauran de treballar. En aquest sentit, serà el formador qui, a l’inici de la sessió, exposi el punt de partida i la situació que es proposa resoldre. Seguidament, s’obrirà un espai de diàleg, en el qual els docents hauran de proposar idees, solucions i possibles aplicacions de l’eina que donarien resposta al problema plantejat. Com en la primera sessió, aquesta també es durà a terme al propi centre i amb els recursos de que disposa. 3a Sessió: Resolució individual del cas Un cop exposat el cas, la tercera sessió es centrara en el treball individual dels docents. D’aquesta manera, tots els participants del taller desenvoluparan les idees i solucions que els hi semblin més oportunes per tal de resoldre el cas. Per fer-ho, es posarà a disposició dels docents que participin en el curs un espai en el MOODLE que, com ja s’ha explicat, disposarà de tota la informació i recursos per tal de resoldre el cas proposat. També disposaran de la possibilitat de fer ús de l’espai de debat per a compartir dubtes, inquietuds i descobertes. Aquesta sessió es durà a terme de manera virtual i els participants podran dirigir-se al formador, ja sigui via mail o per missatges al fòrum del taller, per tal de resoldre els possibles dubtes que vagin sorgint. 4a Sessió: Compartir recursos i experiència, avaluació Un cop realitzada la tasca encomanada pel formador en la tercera sessió, tots els participants exposaran a la resta de companys que han pensat per solucionar el cas que se’ls hi va proposar. El que es persegueix es que apareguin múltiples opcions i

5


Disseny de contextos educatius UOC - Màster d’educació i TIC (e-learning)

solucions diverses a un mateix problema. Així, els participants poden comparar i compartir les diferents aportacions que fa cada docent i d’aquesta manera enriquir el seu coneixement amb altres opcions que potser no havia tingut en compte. Així doncs, en aquesta sessió hi predomina es l’intercanvi d’idees i la construcció de nou coneixement compartit per tots els participants i que, posteriorment, podran traslladar tant a la seva pràctica educativa com a la resta de companys del claustre que han participat en alters tallers. Aquesta última sessió es dur a terme de manera presencial en les instal·lacions del centre i finalitza amb el qüestionari de satisfacció final que persegueix recollir les impressions dels participants sobre el curs i les seves propostes de millora.

Les sessions es duran a terme fora de l’horari lectiu un cop per setmana i tindran una duració variable: pel que fa a les sessions presencials, es planteja una durada de dues hores per sessió; mentre que per la sessió a distància es preveu que la tasca que s’encomana al participant li ocupi aproximadament 4 hores i que es podrà realitzar des de casa. En resum, els tallers es preveu que ocupin 16 hores lectives (12 de treball grupal, en modalitat presencial, i 4 de treball individual, a realitzar fora de l’aula).

4. Continguts Com ja s’ha esmentat, els diferents tallers giraran entorn de diverses eines tecnològiques, sempre mirant de mostrar les possibles metodologies que ens permeten cada una d’elles. L’objectiu principal es transmetre als docents que les TIC son, sobretot, eines i no pas una finalitat en si. d’aquesta manera el que es busca es que els participants puguin conèixer les possibilitats de cada una d’aquestes eines i poder identificar quina s’adapta millor als seus objectius i a les característiques del seu grup. Per aquest primer curs d’implantació de les formacions sobre eines i recursos per utilitzar les TIC a l’aula s’han seleccionat els següents continguts:

6


Disseny de contextos educatius UOC - Màster d’educació i TIC (e-learning)

Bloc:    

Bloc d’aula, matèria o assignatura Bloc persona de l’alumnat Taller creatiu mitjançant el bloc Gestió de projectes de grup

Pissarra Digital     

Què són les pissarres digitals Models d’aplicació didàctica de la PDI Plantejaments pedagògics El valor afegit de les PDI Propostes didàctiques

Espais Wikis    

Característiques d’un espai wiki Wiki com a espai de comunicació Treball col·laboratiu mitjançant wiki Wiki com a portafolis

Xarxes Socials   

7

Aprenentatge col·laboratiu Grups de discussió i debat Creació de grups i gestió d’esdeveniments


Disseny de contextos educatius UOC - Màster d’educació i TIC (e-learning)

5. Material Espai: Aula degudament equipada com a mínim amb un ordinador cada dos participants /alumnes Recursos materials:      

Pissarra digital Projector Càmera de vídeo Càmera de fotos Escàner Impressora`

Software:    

Navegador (Chrome o Firefox) Paquet ofimàtic (OpenOffice a ser possible, MsOffice) Programa de tractament d’imatge (Gimp, Photoshop...) Programa de tractament de vídeos (moviemaker, etc)

6. Avaluació del pla de formació L’avaluació del pla de formació es durà a terme al finalitzar cada un dels tallers. Per fer-ho utilitzarem

dues

fonts

diferents:

els

participants

i

una

comissió

formada

per

l’assesor/formador (en aquest cas nosaltres), l’equip directiu del centre i el responsable de tecnologia del centre. Pel que fa als docents, es realitzarà un qüestionari de satisfacció en el qual els participants als tallers donaran la seva valoració sobre diferents aspectes del curs (organització, continguts, material utilitzat, formador...). Aquest formulari serà totalment anònim i servirà de punt de partida per a la valoració que

8


Disseny de contextos educatius UOC - Màster d’educació i TIC (e-learning)

realitzarà la comissió encarregada. En aquest cas, mitjançant una reunió al final de cada trimestre es valoraran diferents aspectes dels tallers: 

La satisfacció dels participants

L’assoliment dels objectius

L’adequació dels continguts

Per tal de poder avaluar aquests aspectes del pla de formació, caldrà establir certs indicadors d’èxit, com ara el grau de satisfacció dels participants, la utilització de noves metodologies i eines TIC per part dels docents, el número de docents que fan servir aquestes eines al centre després de la formació, etc.

7. Referències Tratamiento de la información y competencia digital. Alianza Editorial, 2008 Pla TAC de centre XTEC MERLI Directori de Recursos Educatius en Línia GenCat Departament d’Educació MOODLE www.moodle.org Bloc de blocs i tecnologia educativa http://www.blocdeblocs.net/ Uso educativo de las redes informáticas Jesús Salinas Ibáñez. (http://ddd.uab.cat/pub/educar/0211819Xn25p81.pdf) Wikis en educación Jordi Adell Universitat Jaume I (http://www.dinstitucio.org/20/downloads/Quefem/Innovacio/wikis.pdf)

9

PAC1-CAS2-BDMI  

Pla de fomració del CEIP COLORS Autors: Bel Palou Ignaci Monclús MAria Boladeres Dídac Arnau

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you