Page 1

DISSENY DE CONTEXTOS DE LES TIC PAC 2 CAS 6: Disseny d'una aula virtual. Aplicacions per a la planificació de l'aprenentatge

GRUP DAMM M. Bel Palou Astrid Rosso Maria Boladeres Roser Cervera Dídac Arnau

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA MÂSTER EN EDUCACIÓ I NOVES TECNOLOGIES


PAC 2 CAS 6: Disseny d'una aula virtual. Aplicacions per a la planificació de l'aprenentatge

ÍNDEX 1. El Model ADDIE 1.1. Definició 1.2. Fases 1. Anàlisi 2. Disseny 3. Desenvolupament 4. Implementació 5. Avaluació 1.3. Model ADDIE al cas 1.3.1. Punt de partida 1.3.2. Fases 2. Equip de treball: perfils professionals, funcions i tasques 3. Pla de treball 4. Proposta de solució alternativa 5. Referències

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA MÂSTER EN EDUCACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

1


PAC 2 CAS 6: Disseny d'una aula virtual. Aplicacions per a la planificació de l'aprenentatge

1. EL MODEL 1 1.1. DEFINICIÓ El model ADDIE de formació en línia. Es basa en dividir el projecte que es vol desenvolupar en 5 fases molt diferenciades i que inicialment es duen a terme de manera lineal, però contenint un cicle infinit que va

1.2. FASES 1. Anàlisi La fase d'Anàlisi és la base per totes les altres les fases del disseny instruccional. Durant aquesta fase igen del problema i determinar les possibles solucions. tius i una llista de tasques a realitzar. Aquests resultats (sortides) seran les especificacions per a la fase de disseny.

1

1. Identifiqueu totes les fases del model ADDIE del cas i feuser exhaustius i basar el vostre treball en un context conceptual i bibliogràfic.

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA MÂSTER EN EDUCACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

2


PAC 2 CAS 6: Disseny d'una aula virtual. Aplicacions per a la planificació de l'aprenentatge

2. Disseny La fase de Disseny requereix de les especificacions de la fase d'Anàlisi per a confeccionar una estratègia per al desenv educatius. Alguns dels elements de la fase de Disseny poden inc lliurament i ordenar la instrucció. Els resultats (sortides) de la fase de Disseny seran les especificacions de la fase de desenvolupament.

3. Desenvolupament

desenvoluparà la instrucció, tots els mitjans que seran usats en la instrucció i qualsevol document de suport. Això pot incloure maquinari i programari.

4. Implementació questa fase és el lliurament eficaç i òptim de la instrucció. Aquesta fase ha de promoure la comprensió del material per transferència del coneixement dels estudiants del context educatiu al treball.

5. Avaluació pot ser

sumativa es porta a terme, normalment, després de que la versió final sigui implementada. Aquest sovint es utilitzada per a prendre decisions sobre la instrucció.

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA MÂSTER EN EDUCACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

3


PAC 2 CAS 6: Disseny d'una aula virtual. Aplicacions per a la planificació de l'aprenentatge

1.3. MODEL ADDIE AL CAS 1.3.1. Punt de partida Una vegada que hem descrit teòricament les fases del model ADDIE, passarem a identificar-les en el cas que ens ocupa.

a distància de la UOC El graduat de Multimèdia té com a objectiu la formació de professionals altament qualificats i connectats amb el món de les empreses i la indústria multimèdia; professionals capaços de dirigir, realitzar i produir projectes que demanen coneixements específics sobre disseny i desenvolupament de webs, usabilitat i disseny d'interfícies, grafisme digital 2D i 3D, animació, realitat virtual i vídeo a la Xarxa2.

● ● ●

Més de 600 estudiants, el que correspon a uns 200 alumnes per curs/semestre. 3 crèdits a realitzar durant 3 anys 4 mínim) . les amb espais i funcionalitats.

● infraestructura tecnològica i de gestió.

disseny. En el moment que nosaltres agafem el cas hi ha plantejades algunes idees per la fase de desenvolupament i implementació, tot i que no es va arribar a dur a terme en aquell moment. Desconeixem com es van arribar a resoldre les incidències que no van permetre en aquell moment la posada en funcionament dels estudis però podem dir que actualment la UOC compta amb els estudis de Grau en Multimèdia adaptats a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

2

Extret del web de la UOC Pla d estudis del Grau Multimèdia al 2010 CARGA DE TRABAJO EN DIFERENTES ASIGNATURAS QUE EXPERIMENTAN EL SISTEMA ECTS 4 Carga de trabajo en diferentes asignaturas que experimentan el sistema ects Julián Clemente, J.; Zaragoza Casterad, J.; Castejón Oliva, F.J. y López Pastor, V.M. (2010) 3

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA MÂSTER EN EDUCACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

4


PAC 2 CAS 6: Disseny d'una aula virtual. Aplicacions per a la planificació de l'aprenentatge

1.3.2. Fases del cas 

Anàlisi

de 7 mesos, entre gener i setembre del 2000, amb el me que aquest equip interdisciplinari tingui una estructura de treball molt clara i amb unes tasques molt

En un segon punt, al ser un graduat de nova creació, cal definir i desenvolupar la totalitat de les valuació.

nou projecte. En Carles, serà el Director del projecte, llicenciat en Belles Arts, doctor en Ciències de essor en col·legis i universitats. També poden formar part de , manera ràpida. En particular, en el projecte va participar un equip multidisciplinar i multidepartamental de la UOC (Graduat Multimèdia, Disseny Intruccional, Disseny Gràfic, Desenvolupament Tecnològic i Editorial de producció de continguts). Paral·lelament, caldrà definir clarament la població objectiu a qui va adreçat aquest Grau de Multimèdia.

● ●

Als professionals involucrats en la creació i producció de continguts interactius que demanen coneixements específics sobre disseny i producció de webs, usabilitat i disseny d'interfícies, grafisme digital 2D i 3D, animació, guionització d'interactius, realitat virtual, bases de dades, gestió de la producció, etc. A les persones que es volen dedicar professionalment als diferents vessants del multimèdia (dissenyadors multimèdia, gestors de projectes, desenvolupadors multimèdia). A les persones que volen adquirir o ampliar la seva formació sobre multimèdia, orientada a Internet, amb un enfocament conceptual sòlid i un tractament eminentment pràctic.

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA MÂSTER EN EDUCACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

5


PAC 2 CAS 6: Disseny d'una aula virtual. Aplicacions per a la planificació de l'aprenentatge

Disseny equip de treball. Aquests són els membres de

● ● ● ● ● ● ●

Director del projecte: Carles Coordinadora de formació: Lidia Experts en contingut: Isa i Eduard Dissenyadors Tecnopedagògics Dissenyadors gràfics: Toni Informàtics-programadors: Mireia i Sebas Desenvolupador multimèdia: Guillem tasques a desenvolupar:

● ● ● ● ●

Definició del model d'assignatura. Contingut: justificació metodològica (contextualització, metodologia, elements i recursos de l'acció formativa, etc.). Disseny gràfic dels elements del model. Contingut: interfícies dels principals elements (espais, eines, recursos, etc.). Disseny funcional dels elements del model. Contingut: navegació, funcionament i usabilitat dels elements (espais, eines, recursos, etc.). Desenvolupament tecnològic dels elements del model*. Contingut: material i recursos interactius, i elements de l'entorn virtual Documentació del desenvolupament del model. Contingut: guia metodològica, guia per a la formació d'autors, guia per a la formació de professors en línia, fulls d'estil, maqueta il·lustrativa del funcionament de les principals interfícies, guia tecnològica amb les especificacions per al desenvolupament dels elements, etc. Processos, procediments i accions per a la posada en marxa. Contingut: accions formatives per a formadors i autors, processos de selecció i encàrrec, definició de perfils, processos d'edició, etc.

És en aquest punt, que el projecte es va quedar aturat. Les fases de desenvolupament, implementació i avaluació no es van arribar a dur a terme.

formaran.

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA MÂSTER EN EDUCACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

6


PAC 2 CAS 6: Disseny d'una aula virtual. Aplicacions per a la planificació de l'aprenentatge

2. Equip de treball: perfils professionals, funcions i tasques 5 Un cop analitzat el cas abans de començar a realitzar les diferents tasques que caldrà dur a terme, cal confeccionar una llista amb els professionals que voldrem incorporar al nostre equip, juntament amb les principals característiques del seu perfil que ens seran necessàries per dur a terme les diferents accions. 6

estaria format pels següents components:

Perfil professional ●

Funcions

Director del projecte (Carles)

Caldrà que sigui una persona amb habilitats per a la gestió de projectes i de grups virtuals i, alhora, amb coneixement de disseny instruccional. Capacitat organitzativa i motivadora. Domini de les TIC i la comunicació virtual. Domini Llicenciat en Pedagogia.

● Realitzar la proposta de projecte que es presenta al client. ● Establir els mètodes i els processos que seguirà el pla de treball. ● Validar els diferents passos que es duen a terme durant el procés. ● Coordinar i gestionar el treball dels diferents equips de treball. ● És la persona encarregada de gestionar la contractació, contacte amb proveïdors, subvencions, ajudes de formació, etc.

5 6

Tasques

● ● ● ● ● ● ●

Definir tasques. Marcar objectius. Distribuir tasques. Definir durada i dates d Enllaç amb el director de formació. Supervisió general del projecte. Encarregat de la coordinació del equip. Coherència de la proposta.

● ● ● Supervisor de la temporalització i planificació.

ells. Camps d Intervenció Professionals

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA MÂSTER EN EDUCACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

7


PAC 2 CAS 6: Disseny d'una aula virtual. Aplicacions per a la planificació de l'aprenentatge ●

Coordinadora de formació (Lidia) i Expert en disseny de continguts de formació

Perfil més pedagògic. Capacitat de coordinar un equip.

formatives en línia. Experta dels continguts i disseny de formació virtual. Llicenciat/da en Pedagogia.

● Encarregada de supervisar els processos formatius que es duen a terme. ● Coordinació del treball dins del departament de formació. ● Analitzar i establir les necessitats de formació de

Disseny tecnopedagògic del graduat en general i de les assignatures en particular. Elecció de tecnologies i de metodologies didàctiques. Disseny dels materials. Assessorament als docents.

● ● ●

● Creació i organització de les diferents assignatures (conjuntament amb els experts en continguts).

Experts en contingut (Isa i Eduard)

Grup de docents experts en els formació (és a dir, experts en els diferents aspectes relacionats amb multimèdia). Experts del funcionament intern de la UOC i de les TIC.

● Selecció, elaboració i seqüenciació dels continguts. ● Establiment dels objectius ● Creació i organització de les diferents assignatures (conjuntament amb la direcció de formació). ● Creació dels blocs temàtics de cada assignatura.

● ● Concreció de les assignatures: objectius, temporalització, etc. ● Concreció dels continguts.

● Equip per fer la conceptualització i

per a materials i entorns educatius virtuals.

● (conjuntament amb coordinació i programació). ● Disseny de tots els elements gràfics i multimèdia. ● Guionització tècnica i gràfica del projecte. ● til gràfic.

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA MÂSTER EN EDUCACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

● (funcionalitats, accessibilitat, etc). ● dels diferents materials seguint les indicacions i les directrius donades pels dissenyadors tecnopedagògics. ● Maquetació de materials físics

8


PAC 2 CAS 6: Disseny d'una aula virtual. Aplicacions per a la planificació de l'aprenentatge ●

Informàtic, programador* (Mireia i Sebas) i desenvolupador multimèdia* (Gillem)

Professionals amb coneixements de programació avançada, implementació i integració de continguts en plataformes de

● Implementar el concepte i el storyboard pactat entre coordinador. ● Programa la plataforma sobre

● Materialització dels dissenys terials). ● Materialització dels materials multimèdia.

● Integrar els diferents elements multimèdia, activitats, interaccions, etc.

● Professionals capacitats per tal de fer una revisió ortogràfica,

● Revisar ortografia. ● ● Correctors ortotipogràfics i

continguts. Coneixement en llenguatge multimèdia. Excel·lent domini del català i del castellà.

r a terme la docència, tot i que aquesta no formi part directament del nostre equip de treball. ●

Consultors

Experts de la temàtica que imparteixen. Actitud proactiva. Titulació acadèmica vinculada en Multimedia. Adecuació del perfil personal per atendre tasques presencial. Experiència docent. Altres mèrits acadèmics i/o de recerca rellevants per aquest assignatura.

● Les funcions bàsiques son: la tutoria i consultoria. ● La funció de consultoria implica accions relacionades amb l'atenció individualitzada i col·lectiva dels estudiants, el seguiment del seu aprenentatge durant el semestre i les propostes de millora de l'assignatura. ● coordinat per la Lidia.

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA MÂSTER EN EDUCACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

● Resoldre dubtes, proposar exemples i aclariments addicionals que facilitin la comprensió de la matèria per part de l'estudiant, dinamitzar els debats i proposar la participació en els fòrums, corregir les proves d'avaluació, donar feedback per facilitar el procés d'aprenentatge de l'estudiant, etc.

9


PAC 2 CAS 6: Disseny d'una aula virtual. Aplicacions per a la planificació de l'aprenentatge organigrama

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA MÂSTER EN EDUCACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

10


PAC 2 CAS 6: Disseny d'una aula virtual. Aplicacions per a la planificació de l'aprenentatge

3. Pla de treball 7 A continuació passem a detallar les tasques que cada membre del procés per tal de poder arribar a realitzar el Graduat en Multimèdia.

TASQUES Anàlisi ● Avaluació del context i les necessitats, destinataris, número ● ●

Definició clara dels objectius generals i específics del graduat. Definició dels perfils professionals i dels equips que desenvoluparan les diverses fases del procés de creació.

Disseny ● entorn virtual ● Conceptualització ● Definició del model d'assignatura i dels contingut: justificació metodològica (contextualització, metodologia, elements i recursos de l'acció formativa, etc.). ● Selecció i organització dels continguts (assignatures, blocs temàtics, àrees temàtiques...) ● Seqüenciació dels continguts ● ● mètode de recull de la informació necessària. ● Disseny gràfic: interfícies dels principals elements (espais, eines, recursos, etc.). ● Disseny funcional: navegació, funcionament i usabilitat dels elements (espais, eines, recursos, etc.). ●

l

EQUIPS DE TREBALL Equip de continguts: - Director de formació - Expert en continguts

Equip de disseny: - Dissenyador gràfic interactius

7

3. Elaboreu un pla de treball que inclogui les t

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA MÂSTER EN EDUCACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

11


PAC 2 CAS 6: Disseny d'una aula virtual. Aplicacions per a la planificació de l'aprenentatge Desenvolupament ● estructura general ● Creació dels continguts, dossiers, materials multimèdia, documentació i recursos interactius necessaris per dur a terme la docència. ● Creació de la plataforma ● Realització de tots els elements de disseny, línia gràfica, fulls ● ● ●

Formació als professionals encarregats de dur a terme la docència. Creació de les guies didàctiques i metodològiques. estil.

Implementació ● Integració del concepte i el stroyboard a la plataforma ● ●

Integració dels components multimèdia i les activitats

● ●

Prova pilot Ajustaments derivats dels resultats de la prova pilot.

Equip de continguts: - Director de formació - Expert en continguts Equip de programació: - Programador - Desenvolupador multimèdia

Equip de programació: - Programador - Desenvolupador multimèdia

Avaluació Tots ● Avaluació prova pilot i les corresponents actuacions en conseqüència ● Avaluació formativa: avaluació durant tot el procés i per cada una de les fases ● Recull de les dades sobre els indicadors de qualitat de formació ● Avaluació final ● Avaluació acadèmica

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA MÂSTER EN EDUCACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

12


PAC 2 CAS 6: Disseny d'una aula virtual. Aplicacions per a la planificació de l'aprenentatge A més de les tasques corresponents, el coordinador facilitarà un cronograma a tots els membres de i les dates en les

(per entrar al cronograma, clica la imatge) Com podem veure en aquest cronograma, tenim previst enllestir el projecte en un període de 25 setmanes, deixant tres de marge per si sorgeix qualsevol imprevist, on cada una de les tasques té assignada un temps de realització. A més de les tasques que hem detallat fins aquí, també és realitzaran reunions de forma periòdica. Es realitzaran dos tipus de reunió: unes amb tots els equips i unes altres entre els membres de cada un dels equips. Les reunions amb tots els equips de treball es faran a cada canvi de fase per avaluar com ha anat la que finalitza i organitzar la que comença i mensualment, en els casos en que la fase duri més de quatre setmanes. Les reunions entre els membres de cada un dels equips és realitzaran setmanalment. A més a més, sempre que es consideri convenient es podrà convocar una reunió per a tractar aquelles qüestions que es considerin oportunes.

aproximació a possibles problemes u obstacles que ens podem trobar així com algunes possibles solucions. En aquest projecte, la Lidia i en Carles semblen haver oblidat molts punts importants a la primera fase pressupost. Aquest es un element clau per la realització de qualsevol acció formativa ja que si no sabem de quins mitjans econòmics disposem, no podrem saber quant podem invertir en el disseny, pels recursos (tecnològics com humans), etc. Com podem fer si no

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA MÂSTER EN EDUCACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

13


PAC 2 CAS 6: Disseny d'una aula virtual. Aplicacions per a la planificació de l'aprenentatge sabem quant podem invertir? Per solucionar aquest problema, caldria elaborar un pressupost del projecte del curs per tenir així una idea dels costos de les diferents parts del disseny. Les necessitats podria preparar una taula on indicar fet.

que ens trobarem en les altres fases del projecte: disseny, implementació, desenvolupament i avaluació. Un altre dels possible problemes que ens podem trobar es la descoordinació entre els membres de -ho, cal que el coordinador mantingui constantment informats a tots els professionals. Les reunions periòdiques de seguiment (setmanals i mensuals) i un cronograma clar i dinàmic (actualitzable) contribuirà al compliments dels objectius i els terminis. Per aquest motiu proposem que tot el projecte es dugui a terme mitjançant alguna eina que permeti el treball col·laboratiu, com ara Webcollab, o Groupware. Al tractarnou membre amb el mateix perfil. Es pot donar el cas que durant la prova pilot sorgeixin alguns contratemps que obliguin a dedicar més temps a realitzar ajustaments, això endarreriria la data de finalització del projecte. La solució seria mantenir un marge de temps prou ampli per fer les correccions necessaries. Per tal de garantir la posada en marxa, caldria que durant la prova pilot es comprovessin totes les funcionalitats amb tots els

solventar qualsevol incidència. Pel que fa als estudiants, ens podem trobar davant la situació en que es matriculin una quantitat superior o inferior a la prevista. En aquest cas, caldria establir un nombre míni per classe. Si es sobrepassa hauríem de valorar si val la pena obrir una nova aula (preveure les matriculacions esperades, podríem aprofitar per mantenir una relació més propera amb els estudiants i aconseguir un feedback trobar maneres de promocionar el curs. Per exemple, podríem demanar ajuda al departament de Marketing per elaborar un pla de marketing, buscar fonts alternatives de finançament, allargar el

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA MÂSTER EN EDUCACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

14


PAC 2 CAS 6: Disseny d'una aula virtual. Aplicacions per a la planificació de l'aprenentatge

incorporació de nous alumnes). Un altre dels problemes que es poden donar està relacionat amb el disseny de les activitats i és que aquestes suposin una sobrecàrrega de treball. En aquest cas, caldria revisar les activitats i redissenyar aquells aspectes que convinguin, com poden ser la mateixa proposta, el temporalització. Un altre problema podria ser la manca de temps per desenvolupar amb qualitat els materials didàctics que acompanyaran les assignatures (documents, elaboració de casos significatius, simulacions, animacions, multimèdias, etc.) En aquest aspecte es podria aprofitar la situació de que, al tractar-se semestre. Per tant, només els materials de les assignatures dels dos primers semestres seran els que els materials que acompanyen les assignatures pròpies dels dos primers semestres. Això, ens permetrà, en cas necessari, allargar el temps de desenvolupament dels materials. Aquest fet serà important tenirPel que fa a la fase de desenvolupament, preveiem que podem trobar-nos amb algun problema relacionat amb el uip de disseny i el de programació. En aquest sentit, és probable que Per solucionar-ho, proposem diverses accions que creiem que minimitzaran els problemes que solen sorgir en aquest tipus de tasques: ●

Reunió conjunta que es proposen pel disseny del curs i amb quines limitacions i problemes ens podem trobar a nivell de programació. Amb aquestes reunions serà molt més fàcil i efectiu poder realitzar un concepte compatible amb les propostes de disseny i les especificacions tècniques dels programadors.

ampliar el temps en que es durà a terme la implementació del diferents proves i testejos abans de donar per tancada aquesta tasc

En aquesta part, també trobem a faltar el contingut del Grau. El Carles i la Lidia haurien d'haver treballat sobre el contingut del Grau. Aquest, hauria de respondre a unes preguntes molt importants (què, quan, com i per què). Sense una bona seqüenciació difícilment podrem fer un seguiment i dissenyar les activitats amb una temporitzacio adecuada. Això difcultarà el seguiment del curs.

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA MÂSTER EN EDUCACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

15


PAC 2 CAS 6: Disseny d'una aula virtual. Aplicacions per a la planificació de l'aprenentatge

, ni els c desenvolupar. Un cop haguem definit els objectius especifics

Proposaríem diferents mètodes, mitjans i materials a utilitzar durant el de poder utilitzar els instruments que li permetin un aprenentatge mes col.laboratiu com les de la Web 2.0 amb les wikis, els blogs, els fòrums, etc. sense oblidar el material didàctic multimèdia que sempre es mes visual i agradable com vídeos, àudios, imatges, etc. Per estar al dia amb la societat de Xarxa podríem també incorporar les xarxes socials com Facebook i Twitter.

4. Proposta de solució alternativa El punt quatre del nostre treball el podreu trobar en el següent document de Google Docs:

(clicar aquí)

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA MÂSTER EN EDUCACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

16


PAC 2 CAS 6: Disseny d'una aula virtual. Aplicacions per a la planificació de l'aprenentatge

5. Referències i webgrafia Lectura del cas:

Lectura de mòduls: ●

Williams, P.; Schrum, L.; Sangrà, A.; i, Guàrida, L., (2007), "Models de disseny instruccional", dins de Fonaments del disseny tecnopedagogic amb e-learning, UOC.

Williams, P.; Schrum, L.; Sangrà, A.; i, Guàrida, L., (2007), "Models de disseny tecnopedagògic", dins de Fonaments del disseny tecnopedagogic amb e-learning, UOC.

Grau, S.

-learning, UOC.

http://bit.ly/eWOnNv Consultat: novembre 2010. Model ADDIE: ● http://disenoinstrucional.files.wordpress.com/2007/09/addiemodel.doc Consultat: novembre 2010. Planificació estratègica: ● http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica Consultat: novembre 2010. Article sobre la dedicació estimada dels crèdits: ● http://cdeporte.rediris.es/revista/revista38/artcarga151.htm Consultat: novembre 2010. Grau en Multimedia de la UOC ● http://www.uoc.edu/estudis/graus/multimedia/presentacio/index.html Consultat: novembre 2010.

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA MÂSTER EN EDUCACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

17

Disseny d'una aula virtual. Aplicacions per a la planificació de l'aprenentatge  

Segona pràctica de l'assignatura "DISSENY DE CONTEXTOS EDUCATIUS BASAT EN L’ÚS DE LES TIC" del màster E-Tic de la Universitat Oberta de Cata...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you