Page 1

2 0

2018 REVIEW

1 8 R E V I

E W


Calea Dorobanților 98-100, 400609, Cluj-Napoca www.dicositiganas.ro http://www.facebook.com/dicositiganas office@dicositiganas.ro

credite // credits redactor editorial// editorial writing design editorial// editorial design fotograf // photographer vizualizări 3D // 3D visualisations

drepturi de autor // copyright

Șerban Țigănaș Denisa Petruș | Adina Merloi | Maria Buiga Alexandra Bendea | Cosmin Dragomir | Viorel Pleșca Alexandru Zaharia | Ciprian Onețiu ©2018 DicosiTiganas Acest material este supus drepturilor de autor. Toate lucrările prezentate în această broșură sunt proprietatea intelectuală a Dico și Țigănaș și nu pot fi imprimate sau reproduse parțial sau în întregime fără consimțământul explicit. This material is subjected to copyright. All works featured in this brochure are the intellectual property of Dico si Tiganas and can not be printed or reproduced partially or entirely without explicit consent.


Suntem în al 21-lea an de Dico și Țigănaș ca firmă și în la 5-lea an de când ne-am obișnuit să oferim clienților, partenerilor, colegilor și celor care sunt interesați de ceea ce încercăm, o retrospectivă a fiecărui an de activitate – review. Avem convingerea că, astfel, contribuim la cunoașterea și consolidarea culturii organizației noastre. Anul 2018 a fost, ca de obicei în ultimii ani de după depășirea crizei economice globale, plin de proiecte la care am lucrat. Am continuat cele începute în anii precedenți, am inaugurat câteva realizări noi și am început proiecte recente. Echipa noastră s-a întărit cu câțiva colegi noi, pe care îi veți cunoaște răsfoind aceste pagini. Mulțumim tuturor celor care au avut încredere în noi, care au contribuit și continuă să lucreze împreună cu noi și le urăm succes celor care s-au îndreptat spre alte orizonturi!

It’s the 21st year of Dico si Tiganas as a business and the 5th year since we have been accustomed to offering our customers, partners, colleagues and those who are interested in what we are trying to do, a retrospective of every year’s activity - review. We are convinced that we thus contribute to the knowledge and consolidation of our organization’s culture. The year 2018 was, as usual in the last years after the global economic crisis, overwhelmed by the projects we have been working on. We continued projects started in the previous years, we inaugurated some new achievements and started recent projects. Our team has strengthened with some new colleagues who you will get to know by browsing these pages. We thank all those who have trusted us, who have contributed and continue to work with us and wish luck to those who have turned to other horizons!

Dico și Țigănaș review 2018 3


7

PARCARE AVRAM IANCU Avram Iancu Parking

15

STADION RUGBY Rugby Stadium

9

17

CENTRU DIAGNOSTIC SI TRATAMENT Specialized Medical Unit

CENTRU FITNESS SI PISCINA Fitness Center & Swimming pool

11

19

SEDIU JUDECATORIE TÂRGU-NEAMȚ Law Court Targu Neamt

CONACUL HIDA Hida Mansion

21

25

CENTRU DE CERCETARE Research Center & Office Building

27

CLADIRE MULTIFUNCTIONALA Multipurpose Building

29

CORPUL C - BINARIUM BINARIUM - C BUILDING

33

CTPARK SIBIU CTPARK SIBIU

35

CTPARK DEVA CTPARK DEVA

37

PROIECTE BIM PENTRU EXPORT BIM Projects for export

13

SIGLA BT ARENA BT Arena Naming

31

UT CLUJ UT CLUJ

23

PUD SCORȚARILOR SCORȚARILOR PUD

EXTINDERE FABRICA DE PRODUCTIE Production Factory Extention

39

CONCURS Competition


4

instituțional//institutional

4

sport și relaxare//sports&leisure urbanism//masterplanning

1 3

birouri//offices

3

industrial//industrial

4

coordonare BIM pentru export/ BIM coordination for export concursuri//competitions

1

Dico și Țigănaș review 2018 5


PARKING AVRAM IANCU // AVRAM IANCU PARKING amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj Napoca, Romania instituțional // institutional concept // concept 10.100 mp // sqm

despre proiect // about the project Obiectul propus are un volum care s-a dezvoltat pentru a adăposti o parcare supraetajată publică, precum și spații de servicii. S-au avut în vedere cerințele celor două funcțiuni, dar și cele ale regulamentului de urbanism pentru această zonă cu privire la amplasarea în aliniament (front continuu), acoperirea calcanului existent, respectarea indicilor urbanistici și asigurarea acceselor. The proposed object has a volume that has been developed to house a multi-storey public parking and service area. Given the demands of the two functions and the urbanistic regulations, this building meets every requirement, from the alignment and the covering of the blind wall to respecting all urban indicators and assuring easy access to all areas. Dico și Țigănaș review 2018 7


CENTRU DIAGNOSTIC SI TRATAMENT // SPECIALIZED MEDICAL UNIT amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj Napoca, Romania instituțional // institutional finalizat 2018 // finished 2018 2.036 mp // sqm

despre proiect // about the project O construcție de la sfârșitul secolului al 19-lea, deposedată de o parte din terenul său pentru a se construi Casa de Cultură a Studenților în anii 60, fostă policlinică studențească pe vremea comunismului, este transformată în clinică. La exterior se păstrează imaginea de odinioară, cu valoare ambientală, în timp ce spre curtea interioară și pe zona interioară a acoperișului construcția a devenit contemporană. Lipsa spațiului a condus către folosirea subteranului pentru a plasa echipamentele necesare și pentru a introduce un sistem de parcare automat pentru 16 autovehicule, primul robot de acest tip din Cluj-Napoca. Spațiile interioare se împart în două zone mari, cea pentru intervenții și cea pentru consultații și tratament. A 19th-century construction, stripped of a part of its land to build the Student’s House of Culture in the ‘60s, a former student polyclinic during communism, is turned into a clinic. On the outside, the ambient value of the former image is preserved, whereas the inner courtyard have been upgraded to a contemporary look. The lack of space led to the use of the underground to place the necessary equipment and to introduce an automated parking system for 16 vehicles, the first of its kind in Cluj-Napoca. Internal spaces are divided into two large areas, one for interventions and one for consultations and treatment. Dico și Țigănaș review 2018 9


SEDIU JUDECĂTORIE TÂRGU NEAMȚ // LAW COURT TÂRGU NEAMȚ amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Târgu Neamt, Romania institutional // institutional concept //concept 2940 mp // sqm

despre proiect // about the project Un proiect public, început de mult și amânat din motive care țin de investițiile guvernamentale, este reluat în acest an, cu mai multe transformări cerute de client și impuse de modificări legislative. Mult așteptate de magistrații locali, sperăm ca lucrările de construire să înceapă anul viitor. Sperăm de asemenea să arătăm că o judecătorie, un program probabil la fel de complicat funcțional precum o clinică, poate să fie o clădire contemporană reprezentativă pentru comunitatea locală. A public project which began a long time ago and has been postponed due to the governmental investment plans is resumed this year, with more modifications requested by the client and imposed by the newly approved legislation. Having been long awaited by local magistrates, we are hoping to begin the construction within the next year. We are also aiming to show that a law court, a programme almost as complex as a clinic from a functional point of view, can become a representative, contemporary building for the local community. Dico și Țigănaș review 2018 11


UT // UT amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj-Napoca, Romania instituțional // institutional concept // concept 1240 mp // sqm

despre proiect // about the project Clujul universităților se consolidează în zona centrală. Achiziția Universității Tehnice a două construcții adiacente, fosta Casă de Modă și Banca Transilvania, deschide posibilitatea extinderii spațiilor educaționale ale facultăților aflate deja pe strada George Barițiu și crearea unui ”hub” pentru cercetare, inovare și consolidarea relația universității cu mediul de afaceri. Am realizat un studiu și documentația pentru lucrări de intervenție, cunoscută ca DALI, prin care am legat cele două clădiri ca imagine, făcând acum parte din familia politehnicii. Principalele inovații spațiale sunt salonul de expoziții care va funcționa în fosta sală de prezentare de modă de la parter și un centru de conferințe cu o sală mare supraînălțată și două săli secundare, foaiere și alte anexe, la ultimul etaj. The presence of Cluj’s universities is consolidating in the central area. The acquisition by the Technical University of two adjoining buildings, the former Fashion House and Transilvania Bank, opens the possibility of expanding the educational spaces of the colege buildings already on George Bariţiu Street and of creating a „hub” for research and innovation thus strenghtening the university’s relationship with the business environment. We have conducted a study and documentation for interventions, known as DALI, by which we linked the two buildings as images, now part of the Polytechnic family. The main space innovations are the showroom that will function in the former fashion showroom on the ground floor and a conference center with a large raised room and two side rooms, foyers and other annexes on the top floor.

Dico și Țigănaș review 2018 13


STADION RUGBY // RUGBY STADIUM amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Bucuresti, Romania sport și relaxare // sport & leisure concept // concept confidențial // confidential

despre proiect // about the project Stadionul Național de Rugby de la Arcul de Trumf din București necesită o modernizare completă. Soluția propusă, răspunde multiplelor provocări ale contextului : limitările suprafeței disponibile, regularizarea unei intersecții importante cu majorarea spațiului public din proximitate, condiții de înălțime și configurare aferente unei zone protejate și condițiile infrastructurii edilitare de la fața locului. Am preluat direcția arhitecturală pornită de clădirea Comitetului Olimpic Român, organizând un mic hotel pentru sportivi spre stradă. Colțul needificabil dinspre biserica mănăstirii Cașin va fi translucid, alternând panourile materiale cu cele imateriale ale anvelopei generale.Imaginea exterioară este construită în planuri suprapuse, cu o modulare dezvoltată parametric. Spațiile pentru sportivi, oficiali, presă și public sunt dozate atent și separate, rezultatul fiind o alcătuire funcțională, un stadion urban coerent. The National Rugby Stadium in Bucharest, close to the Arch of Triumph, is in dire need of a complete modernization. The proposed solution is an answer to the multiple challenges of its context: the limited buildable surface available, the regularization of an important intersection with the increase of the public space, the constraints imposed on the height and configuration of the building given its placement in a protected area and the infrastructural conditions of the site. We assumed the architectural direction of the Romanian Olympic Committee’s building, organizing a small hotel to accommodate the athletes. The non-constructible corner towards the Cașin monastery will be translucent, alternating the material panels with the immaterial ones. The exterior image is assembled from protruding plans with parametric modulation. The spaces for athletes, officials, press and public are carefully sized and separated, thus resulting in a functional assembly, an urban, coherent stadium.

Dico și Țigănaș review 2018 15


CENTRU FITNESS SI PISCINA ONCOS // FITNESS CENTER & SWIMMINGPOOL amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Florești, Romania sport & relaxare // sports & leisure concept // concept 2197 mp // sqm

despre proiect // about the project Un alt proiect de regenerare prin înlocuirea unui complex agroindustrial cu un nou ansamblu de locuințe a fost proiectat de noi la nivel de masterplan încă de acum doi ani. A venit vremea începerii lucrărilor în etape. Prima dată își vor face apariția dotările sportive, care se vor adresa atât viitorilor locuitori, cât și localității. Clădirea studiată este o piscină de agrement, care oferă și spații pentru gimnastică de întreținere. Soluția este la nivel de studiu, dar o vom continua anul viitor pentru autorizare și construire. A fost dezvoltată parametric la nivelul anvelopei. Spațiul principal al piscinei va fi realizat dintr-o structură din lemn cu o textură caldă, care va contribui la o ambianță aparte. Mai multe zone în aer liber și alte terenuri de sport vor completa ansamblul, oferind împreună o dotare de care suntem convinși că floreștenii se vor bucura. Another regeneration project by replacing an agro-industrial complex with a new housing complex has been designed by us at as a masterplan two years ago. The time has come to start the constructions in stages. Firstly, sports facilities will be developed, which will address both the future inhabitants as well as the town itself. The studied building is a recreational pool that also offers maintenance gymnastics. The solution is, currently, at study level, but we will continue next year for authorization and building. The rythm of the facades was developed parametrically. The main area of the pool will be developed on a wooden exposed structure with a warm texture, which will contribute to a special ambience. Several outdoor areas and other sports fields will complete the ensemble, thus offering a range of equipment that we are sure will be flourishing. Dico și Țigănaș review 2018 17


CONACUL HIDA // HIDA MANSION amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Hida, Romania sport si relaxare //sport & leisure concept // concept 4186 mp // sqm

despre proiect / about the project Proiectul pentru o stațiune de golf la Hida, la care am colaborat înainte de criză, dar care nu a pornit, este brusc reactivat. Primul studiu propune restaurarea conacului ruinat și crearea unui pol de cazare și evenimente, de la care să se amorseze dezvoltarea imensei proprietăți. Primele idei îmbină imaginea originală a conacului cu surprize contemporane, camuflate, de descoperit în profunzimea terenului. The project for a golf course in the village of Hida, a proposal at which we’ve been working on since before the economical crisis, but has not started yet, is being suddenly reactivated. The first phase is focused on the rehabilitation of the existing mansion, currently in ruins, and on the creation of a new accommodation and events hub, a point which primes the further development of the vast property. The first emerging ideas aim to interweave the original image of the historical building with a few contemporary surprises, camouflaged and waiting to be discovered in the depth of the surrounding fields. Dico și Țigănaș review 2018 19


SIGLA BT ARENA // BT ARENA NAMING amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj-Napoca, Romania branding // branding finalizat 2018 // finished 2018 10 mp // sqm

despre proiect // about the project Sala Polivalentă este un proiect viu. După ce anul trecut am realizat extinderea sălii prin creșterea capacității, anul acesta a venit vremea ca ea să fie adoptată de Banca Transilvania, adică de BT. Noul nume, BT Arena, și-a găsit locul pe fațada cu intrarea principală și la partea superioară a taluzului înierbat de pe fațada dinspre sora mai mare, Cluj Arena. Literele albe, iluminate noaptea din interior, au căutat scara umană pentru a rămâne aproape de cei care folosesc sala și participă la evenimente. Suntem convinși că vor curge selfie-urile cu BT Arena... The Mulifunctional Hall is an alive project. After last year we expanded the room by increasing capacity, this year it was time for it to be adopted by Transilvania Bank, abbreviated BT (in ro.). The new name, BT Arena, has found its place on the front entrance and the upper part of the hilltop on the façade of the older sister, Cluj Arena. The white letters, illuminated from the inside at night, were seeking for the human scale to stay close to those who use the space and attend the events. We are convinced that the selfies with BT Arena will flow... Dico și Țigănaș review 2018 21


N

PUD SCORȚARILOR // SCORȚARILOR PUD amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj-Napoca, Romania urbanism// master planning concept // concept 1240 mp // sqm

despre proiect // about the project Clădirea de locuințe propusă este un exercițiu de înlocuire al unei construcții inițial industriale și mai apoi comerciale, în spiritul densificării practicate în zonele pericentrale. Efectul intervenției pentru spațiul public poate fi benefic ulterior prin regularizarea unei intersecții dificile din proximitate. Abordarea este pragmatică și riguroasă, profitând de spațiile perimetrale pentru segregarea circulațiilor și oferind perspective lungi din balcoanele apartamentelor. Contextul mixt, edificat în perioade diferite, ne-a condus către o imagine care se dorește în același timp și simplă și vibrată prin dispoziția golurilor și consolelor. Proiectul s-a oprit la nivelul de studiu pentru a da posibilitatea investitorului să analizeze oportunitatea suplimentării terenului spre intersecție, caz în care soluția va putea fi ajustată și spațiul public ameliorat. The proposed housing facility is a replacement exercise for an initial industrial and, later on, commercial construction, in the spirit of densification practiced in the peri-central areas. The effect of public space intervention can then be beneficial by regulating a difficult intersection in the vicinity. The approach is pragmatic and rigorous, taking advantage of the perimeter spaces for segregating the traffic and offering long perspectives from the balconies of the apartments. The mixed context, built in different periods, led us to an image that is wanted both simple and vibrating through the openings and cantilevers. The project stopped at the study level to allow the investor to analyze the opportunity to suppliment the site with the land to the intersection, in which case the solution could be adjusted and the public space improved.

Dico și Țigănaș review 2018 23


CENTRU DE CERCETARE // RESEARCH CENTER & OFFICE BUILDING amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj-Napoca, Romania birouri // offices in constructie //under construction confidențial // confidential

despre proiect // about the project Pe amplasamentul fostei fabrici Flacăra din Cluj dezvoltăm, în continuare, etapele care urmează. După ce am studiat o combinație de birouri și locuințe, faza a doua s-a concretizat în direcția unui nou centru de cercetare și dezvoltare, adică o clădire de birouri avansată. Ștacheta a fost fixată foarte sus de Binarium, noul nume al primei clădiri, deja ocupate în cea mai mare măsură de firme de IT. Construcția a fost autorizată și continuăm să lucrăm la detalii. Va fi sobră, elegantă și organizată după noua filosofie Inspiring Working Spaces, IWC, care presupune flexibilitate și spații neconvenționale. Va fi o prezență cu propria identitate, compatibilă cu celelalte construcții care alcătuiesc deja sau vor face parte din acestă dezvoltare. Avem convingerea că ansamblul care crește pe acest teren va fi, cel puțin pentru un timp, cel mai atractiv loc pentru a lucra în orașul nostru. On the site of the former Flacăra factory in Cluj, we continue to develop the next steps. After studying a combination of offices and dwellings, the second phase turned to a new research and development center, an advanced office building. The tag was set very high above Binarium, the new name of the first building, already occupied by IT firms. The construction has been authorized and we continue to work on the details. It will be sober, elegant and organized after the new Inspiring Working Spaces philosophy, IWC, which implies flexibility and unconventional spaces. It will be a presence with its own identity, compatible with the other constructions that already make or will be part of this development. We are convinced that the ensemble that grows on this land will be, at least for a time, the most attractive place to work in our city.

Dico și Țigănaș review 2018 25


CLADIRE MULTIFUNCTIONALA // MULTIPURPOSE BUILDING amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Blaj, Romania birouri // offices in constructie // under construction 6080 mp // sqm

despre proiect // about the project O nouă clădire multifuncțională a fost propusă în cadrul Fabricii de Producție Robert Bosch. Acest corp de clădire va fi legat de corpurile de clădire existente prin alei carosabile și pietonale, spații verzi și parcări. Sub forma dreptunghiulară vor fi incluse zone de birouri și laboratoare, dar și zone de depozitare sau spații tehnice. A new multifunctional building was proposed within the production factory Robert Bosch. This new building will be linked with the other existing constructions through alleys, green areas and parking lots. Under the rectangular shape, there will be included workshop areas and laboratories, but storage and technical spaces as well. Dico și Țigănaș review 2018 27


CORPUL C - BINARIUM // BINARIUM - C BUILDING amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Cluj-Napoca, Romania birouri // office în construcție // under construction 8894 mp // sqm

despre proiect // about the project Operațiunea de regenerare urbană a incintei fostei fabrici de confecții, Flacăra, continuă cu a doua fază, pe care am numit-o ”Corpul C”. Este o clădire de birouri articulată cu fosta clădire a fabricii transformată, dată în funcționare de peste un an și jumătate. Legătura dintre cele două etape este evidentă și intenționată, dar în același timp am realizat o identitate nouă pentru această clădire. Câteva ”citate” ceramice mărturisesc legătura genetică cu ”Corpul B”, cel adiacent și generator al întregului ansamblu. La nivelul acoperișului legătura dintre cele două clădiri este și mai evidentă, prin copertina care continuă linia fermă a marii console a ultimului etaj care privește spre oraș. Planul este simplu și clar, cu toate serviciile dispuse alungit în zona de cuplare și circulații, oferind ocupanților opțiuni multiple de compartimentare, mobilare și utilizare. The urban regeneration operation of the former garment factory, Flacăra, continues with the second phase, which we called „Building C”. It is an office building articulated with the transformed former factory, which is functioning for over a year and a half. The link between the two stages is obvious and intentional, but, at the same time, we have created a new identity for this building. Certain ceramic „quotes” testify to the genetic link with „Building B,” the adjacent construction and also the starting point for the whole assembly. At the level of the roof, the connection between the two buildings is even more evident, through the cover that continues the firm line of the large console of the last floor facing the city. The plan is simple and clear, with all the services disposed in an elongated manner in the coupling and traffic area, thus offering multiple options for subdivision, furniture and occupant use. Dico și Țigănaș review 2018 29


EXTINDERE FABRICĂ DE PRODUCȚIE // PRODUCTION FACTORY EXTENTION amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Jucu, Romania industrial // industrial in constructie // under construction confidențial // confidential

despre proiect // about the project Acest proiect urmărește extinderea fabricii de componente pentru indrustria de electronice automotive, existentă de câțiva ani la Jucu. În această etapă se propune extinderea ansamblului cu mai multe corpuri de clădire, precum hale de producție, centru logistic, clădire tehnică și casa poartă. This projects seeks the extention of the manufacture of electronic components for the automotive industry, which already exists for a few years now in Jucu. At this stage, it was proposed the expansion of the whole assembly with a few more buildings, such as production hall, logistic center, technical building and the gatehouse. Dico și Țigănaș review 2018 31


CTPARK SIBIU // CTPARK SIBIU amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Sibiu, Romania industrial // industrial concept // concept 13600 mp // sqm

despre proiect // about the project

În zona industrială din proximitatea aeroportului din Sibiu am dezvoltat proiectul unui centru logistic. Clădirea monobloc este modulată rațional și urmărește principiile unui astfel de ansamblu în care perfecțiunea organizării interne este definitorie pentru derularea operațiunilor de depozitare și transfer de bunuri. In the industrial area near Sibiu Airport we have developed the project of a logistics center. The monobloc building is rationally modulated and follows the principles of such an assembly, where the perfection of internal organization is defining for carrying out warehousing and transfer operations. Dico și Țigănaș review 2018 33


CTPARK DEVA // CTPARK DEVA amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Deva, Romania concept // concept concept // concept 43.767 mp // sqm

despre proiect // about the project

Deva își demonstrează calitățile amplasamentului la intersecția principalelor căi de transport auto și feroviar din Transilvania, Banat și Gorj. Proiectul unui mare centru logistic, aici dezvoltabil în etape, se datorează și evoluției construcției de autostrăzi. Iată că ne-am angajat în acest proiect aflat la stadiul de autorizare și pe care îl vom dezvolta în continuare. Tehnologia BIM se arată din nou eficientă pentru proiecte în care rigoarea și pragmatismul sunt generatoare. Deva demonstrates the site’s qualities at the intersection of the main roads and railways of Transylvania, Banat and Gorj. The project of a large logistics center, here developed in stages, is also due to the evolution of motorway construction. We are engaged in this project at the permitting stage and we will continue to develop. BIM technology is once again effective for projects where rigor and pragmatism are fundamental. Dico și Țigănaș review 2018 35


PROIECTE PENTRU EXPORT// PROJECTS FOR EXPORT amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area Ordine cronologica // Chronological order:

2017-2018 Middle East Modular Datacenters 2800mp + 2000mp 2017-2019 USA Modular Datacenter 6000mp 2017-2019 Central Europe Datacenter 8000mp 2018-2019 USA, Denver Modular Datacenter 4400mp

international / international baza date // data center in diferite faze // in different stages variabil // various

despre proiect // about the project În urma unor colaborări reușite cu firme care au investit sau lucrat pentru proiecte industriale în România am intrat în colaborări internaționale. Proiectele pentru care am lucrat în cadrul unor echipe complexe fac parte din ultima generație de construcții dezvoltate în BIM. Am creat în biroul nostru o echipă specializată în coordonarea și dezvoltarea proiectelor BIM, modelarea complexă care include toate specialitățile. Rezultatul este o foarte bună posibilitate de a acorda în mediul digital toate elementele construcției și a evita erorile de coordonare sau de cuantificare a necesarului de materiale, sisteme și echipamente. Colaborarea prin internet funcționează foarte bine, iar proiectele realizate sunt deja pe patru continente diferite. Clauzele de confidențialitate ale contractelor nu ne permit să dăm detalii și să ilustrăm aceste proiecte, dar segmentul acesta de activitate și lucrările realizate ne confirmă că viitorul va aparține abordărilor în BIM și că, pentru noi, acesta a început deja din 2014. Following successful collaborations with companies that have invested or worked for industrial projects in Romania, we have entered into international collaborations. The projects for which we have worked in complex teams are part of the latest generation of buildings developed in BIM. We have created a team specializing in working in ILS, complex modelling that includes all specialties. The result is a very good possibility to give all the elements of construction in the digital environment and to avoid errors of coordination or quantification of materials, systems and equipment needs. Collaboration through internet works very well and the projects are already on four different continents. The confidentiality clauses of the contracts do not allow us to offer details or to illustrate these projects, but this segment of work and our work confirm that the future will belong to the ILO approaches and that it has already started for us since 2014. Dico și Țigănaș review 2018 37


CONCURS // COMPETITION amplasament // location categorie // category status // status suprafața // project area

Bucuresti, Romania concurs // competition concept // concept confidențial // confidential

despre proiect // about the project În această vară, pe caniculă, am fost provocați să participăm la un concurs de idei cu invitați pentru cercetarea posibilităților de dezvoltare a unei zone periferice din București în care s-a configurat un centru de afaceri. Tema foarte ambițioasă ne-a condus spre densitate și relații între toate componentele ansamblului. Simulările sunt tributare unui exercițiu parametric. This summer we’ve been challenged to participate in an ideas contest in order to research the development possibilities of a periphery area in Bucharest, a place where a business centre is starting to take shape. The ambitious theme channelled our approach towards density and towards the study of the interrelationship between the components of the assembly. The simulations generated are a result of a parametric exercise. Dico și Țigănaș review 2018 39


Bienala națională de arhitectură 2018 // National Architecture Bienalle2018


Expoziții / Exhibitions

Dico și Țigănaș review 2018 41


PROIECT: COMPLEX SPORTIV CRAIOVA – STADION DE FOTBAL; ADRESĂ: B-DUL ȘTIRBEI VODĂ NR. 34, CRAIOVA; SuPRAfAțA TEREnuluI: 76.971 MP; SuPRAfAțA COnSTRuITĂ lA SOl : 27 000 MP; SuPRAfAțA COnSTRuITĂ DESfĂșuRATĂ : 54 160 MP; DEZVOlTATOR șI AnTREPREnOR GEnERAl: ASOCIEREA SC CON-A SRL, SC ACI SA, SC NISAL SRL, SC DICO ȘI ȚIGĂNAȘ BIROU DE PROIECTARE SRL; ARhITECTuRĂ: DICO ȘI ȚIGĂNAȘ ; STRuCTuRĂ: PLAN 31 ; InSTAlAțII: INSTALDATA PROIECT ; ARhITECTuRĂ PEISAjERĂ: DICO ȘI ȚIGĂNAȘ; PROPRIETAR: MUNICIPIUL CRAIOVA; fInAlIZAT: 2017

DOTARE PEnTRu VIITOR Stadionul „Ion Oblemenco” – Craiova Text: Ioana Iancu Foto: Viorel Pleșca În cele aproape 3 decenii de conectare la ritmul din ce în ce mai accelerat al lumii europene, arhitectura contemporană din România a avut sincronii și aritmii cuceritoare. Asemenea oricărui alt domeniu de la noi, defazajul creează caracter. Observam, la bienala națională precedentă, din perspectivă curatorială, că dotările publice „lipsesc cu desăvârșire”. Motivele absenței comenzii publice sunt multiple: investiții prost dirijate, neîncredere în structurile administrative sau lentoare în procesele de consultanță, autorizare și, uneori, chiar de construcție. Prea puține concursuri de arhitectură de interes public și imperceptibile finanțări de stat, indiferent că vorbim de nivele naționale sau municipale, apar în peisajul mediului construit din România. Însă există excepții, iar proiectul prezentat alăturat este una dintre ele. O intervenție arhitecturală care se apropie cu substanță aproape eterală de o frumusețe superioară (și nu mai „lipsește cu desăvârșire” din oraș) este Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, inaugurat anul trecut. După activarea plină de succes a unei zone din Cluj cu Sala de Sport Multifuncțională din anul 2014, precedată de Cluj Arena în 2011, biroul de proiectare Dico Și Țigănaș și-a îndreptat aceeași atenție a proiectării coordonate – urbanism, arhitectură, inginerie, interior și peisagistică – către orașul Craiova. Contextul special, rațiunile multiple și complexe de funcționalitate, eficiența spațiului și procesul creativ de căutarea a unei structuri optime susținute de o tehnologie de construcție adecvată sunt liniile simultane ale deciziilor de proiectare care au condus – fiecare separat și împreună prin teritorii extinse de cercetare, studiu și validare – la ansamblul propus. Dialogul vizual inițiat de obiectul arhitectural stabilește relații profunde între spectator și stadion, între public și arhitectură, 72

între oameni și spațiu. Infrastructura de acces, adaptată la sol, preia cu obediență diferența semnificativă de cote de nivel, înveșmântând-o în secțiunea caracteristică a volumetriei. Întâlnirea graduală cu pământul și silueta generală a cărui punct de inflexiune curbiliniu „strânge” contactul cu solul – favorizează noțiunea de plutire. Inelul pietonal ridicat infuzează cu funcțiuni întâlnirea dintre corpul stadionului și sol. O sumă de spații scalate abil se deschid sub gradene. Ele sunt clasificate riguros și diferențiate pentru categorii de utilizatori; o arenă face trecerea de la circularitatea anvelopantei la terenul propriu-zis; o coroană semiacoperită colosală definită de arcuri cu secțiune triunghiulară acoperă gradenele și susține ansamblul. Trei tipuri de transparență orchestrează materialitatea stadionului. Un strat de bază dezvăluie structura de beton armat și este permeabil la public, apoi o țesătură de arce tridimensionale, metalice alcătuiesc coaja deschisă a corpului major. Peste ea, un strat fin metalic accentuează orizontalele, decupându-se cu grație organică de layer-ul cojii structurale. În cele din urmă, o anvelopantă de tablă, compactă, acoperă riflat volumul. Tentele de alb metalic sunt surprinzătoare, indiferent de lumina în care stadionul este privit. Iluminatul estetic – realizat de o echipă de adevărați profesioniști – exprimă corporalitatea transparentă și silueta grațioasă a stadionului. Proiectul echipei Dico și Țigănaș este exemplar și are toate calitățile arhitecturale ale unei dotări pentru viitor, în sensul architecturii ca factor de schimbare în bine, al angajării spre o dezvoltare viitoare în toată zona.

PROIECTE

Articol revista IGLOO // IGLOO magazine proieCt: BINARIUM; AmplAsAment: STRADA SOMEșULUI NR 14, CLUj-NAPOCA; suprAfAțA teren: 10 291 MP; suprAfAțA Construită desfășurAtă: 16. 000 MP; proprietAr: TACO DEVELOPMENTS; Antreprenor generAl: PAD INVEST; proieCt ArhiteCtură: DICO șI ȚIgăNAș; FLORIN DICO, șERBAN ȚIgANAș, șEF DE PROIECT -LEVENTE KORNIS, EChIPA: ALExANDRA RUS, ALExANDRA BENDEA, ANDREI SPOIALă, BOgDAN DICO, CARMEN BRăDăȚEANU, CIPRIAN ONEȚIU; proieCt struCtură: DICO șI ȚIgăNAș; ingineri reZistență: LEVENTE KOVACS, PAUL CONSTANTINESCU, IOAN IOV, CIPRIAN CăTINEAN, MARIUS FILIPAN, IOAN ROșChIȚă, LAURA ABRUDAN, SABINA BULBOACă; instAlAții: TERAx, TERABIT, PyRONOVA, DICO șI ȚIgăNAș, finAliZAt: 2017

Cornișă desChisă spre Cer Imobilul de birouri BINARIUM Text: Ioana Iancu Foto: Alexandra Bendea Fosta fabrică Flacăra, din Cluj, are acum o nouă identitate grație clădirii BINARIUM. Frecvent pentru un dezvoltator ideea conversiei nu este – din păcate – prima pe lista de opțiuni. De ce? E mult mai scump. Din ce cauză? Costurile construcției sunt mai puțin predictibile iar nesiguranța de calcul a bugetul intervenției structurale și arhitecturale expune investiția unor riscuri ascunse. Există însă și beneficii. Unul dintre ele se referă la onestitatea de a accepta - înainte să construiești în alb - că un oraș se poate dezvolta reconsiderând ceea ce are. E un beneficiu de atitudine. O construcție poate avea sens (am ocolit deliberat făcutul de sens atât de invaziv astăzi) asumându-și printr-un proiect inteligent resursa clădirii existente și accentuând prin nou vocația acesteia. Meritul echipei de arhitecți și structuriști Dico și Țigănaș este tocmai acela de a fi convins beneficiarul și chiriașul majoritar, o companie IT, că o intervenție pe structura existentă a fabricii Flacăra din Cluj și extinderea acesteia este cu mult mai potrivită decât demolarea. În planul construcției existente cele patru șiruri de stâlpi, două de fațadă și două în câmp, au determinat organizarea spațială a nivelului curent cu, să-i spunem, un miez alungit. Acesta conține scara, grupuri sanitare, săli de reuniune, oficii de nivel și zone tehnice pentru instalații. Parcările sunt rezolvate în afara volumului remodelat, iar parterul e deschis transparent serviciilor de alimentație publică. Atât angajații, cât și locuitorii cartierului au primit cu entuziasm noua clădire care trăiește prin spațiile interioare remodelate și un foarte generos parvis public. Morfologia fațadelor este accentuată de golurile dreptunghiulare existente compuse elegant cu registrul orizontal nou, afirmat cu onestitate de limbaj. Acest nivelul adăugat are o subtilă 66

decalare peste cele patru niveluri existente iar a nvelopanta sa transparentă e aidoma cu articulația verticală. Fâșia verticală - ce constă într-un atrium pe mai multe nivele și sisteme de circulații - este amplasată în capătul scurt, vestic. Ea funcționează conceptual și funcțional ca o arie de respirație a spațialității clădirii. Poate că perimetrul fiecărui nivel din noul atrium care desenează spațial decalat curbe Bezier ce nu se suprapun reprezintă tocmai respirația clăririi. Atreiumul ia rolul empatic al unei însuflețieri organice binevenită într-o disciplină formală carteziană. El permeabilizare justificat caracterului spațial inițial, oarecum încorsetat de logica ampilabilității nivelurilor existente. Acest element fluidifică partiul fostei fabrici, dar îi și conferă o imagine nouă sesizabilă atât de aproape căt și de departe.Clădirea are o nouă identitate interioară, exterioară și simbolică. Înălțimile din placă în placă foarte mari, de peste cinci metri. conferă o scară distinctă spațiilor de birouri. Ambientul interior este prietenos pentru că, asemeni unor povești inubliablie, a fost domesticizat. Ce înseamnă să domesticizezi sau să îmblânzești o clădire de birorui? Da, există un trend contemporan de a transforma locul de muncă făcându-l să semene cu locuința. Echipa de proiectanți conduși de Levente Korniș au recurs la elemente spațiale și materiale care pot evoca onorabil rezidențialul. Astfel lemnul lamelar în infradosul plăcilor este alternat cu albul generos. Imaginea creată aduce mnemotica spațiului configurat, și, cu certitudine percepția lui, mai aproape de așteptările noastre ale locului “de’acasă”. Clădirea nu doar crează așteptări dar le și îndeplinește. O amplă cornișă deschisă spre cer, amplasată la ultimul nivel, semnalează prezența unei terase sau felul în care volumul remodelat se închide într-o linie deschisă.

PROIECTE

Articol revista IGLOO // IGLOO magazine

Publicații/ Publications

Album FAR IGLOO // FAR IGLOO album Dico și Țigănaș review 2018 43


Mai 2018 | May 2018

Iunie 2018 | June 2018

Arena Construcțiilor publică un nou articol despre piața construcțiilor, în care Șerban Țigănaș discută despre organizațiile profesionale, tipuri, ambiții si relevanță. The Construction Arena publishes a new articleon the construction market, in which Serban Tiganas discusses professional organizations, types, ambitions and relevance.

Iulie-august 2018 | July-August 2018

Septembrie 2018 | September 2018

Arena Construcțiilor cu nr. 5/37/2018 cuprinde și un articol cu Șerban Țigănaș despre economia profesiei de arhitect în Romania. Construction Arena No. 5/37/2018 also includes an article with Şerban Ţigănaş on the economy of the architect profession in Romania.

În numărul de septembrie al publicației Arena Construcțiilor, Șerban Țigănaș vorbește despre Mirajul SMART City, tehnologiile avansate în gestiunea orașelor. In September magazine, Şerban Ţigănaş talks about SMART City Miracle, advanced city management technologies.


Octombrie 2018 | Octomber 2018

Noiembrie-Decembrie2018 | | November-December 2018

Decembrie 2018 | December 2018

Media / Media Arena Construcțiilor publică un nou articol cu titlul „Arhitectura? Nu uitați autorul, vă rog!” The Construction Arena publishes a new article titled „Architecture? Do not forget the author, please!”.

În ultimul număr din 2018, Arena Construcțiilor publică un nou articol, semnat Șerban Țigănaș, pe tema consultării publice în construcții. In the last issue of 2018, the Construction Arena publishes a new article, signed by Şerban Ţigănaş, on public consultation in construction.

Un interviu publicat pe spatiulconstruit.ro - Romania la 100 de ani de la Marea Unire. An interview published on spatiulconstruit.ro- Romania 100 years from the Great Union.

Anul acesta s-au derulat multe evenimente, de la expoziții la conferințe, de la apariții la publicații, fiecare în parte a reprezentat o experiență nouă de care ne-am bucurat pe măsură și din care am învățat în același timp. This year, many events took place, from exhibitions to conferences, from coverage to publications, each one represented a new experience that we enjoyed and from which we have learned something. Dico și Țigănaș review 2018 45


ag e

24 38 13 6 7

to ta l

ar ch str ite uc ct tu s ra le ng ine er M s EP en gin ee rs ad m ini str at ion

21/47

av er ag e

21 47

26/47

62


Stagiarii aprobați la examenul pentru drept de semnatură. Toți arhitecții stagiari ai firmei care și-au completat perioada de stagiu anul acesta au trecut examenul pentru dreptul de semnătura. Felicitări: Bogdan Dragomir, Andrei Spoiala. Interns admitted to the right of signature exam. Congratulations! Bogdan Dragomir, Andrei Spoiala

Noii membrii ai echipei DTP. S-au alăturat 8 membrii noi echipei, arhitecți şi office manager . Bine ați venit: Iulia Stăncicu, Stefan Petraşcu, Maria Buiga, Sandra Rotărescu, Claudia Focşa, Sorin Trif, Răzvan Nemţău, Alina Lercă. Eight new members have joined our team, architects and office manager: Iulia Stăncicu, Stefan Petraşcu, Maria Buiga, Sandra Rotărescu, Claudia Focşa, Sorin Trif, Răzvan Nemţău, Alina Lercă.

Noutăți echipa angajați / Changes in our team

Dico și Țigănaș review 2018 47


Poze / Photos


mulțumim thank you


2018 REVIEW

Profile for DICO si TIGANAS

Review 2018  

Review 2018  

Advertisement