Page 1

TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KHOA HỌC & KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BK TP.HCM

BÁO CÁO: ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1 ----Báo cáo tuần 2---

HIỆN THỰC WEBSITE MUA BÁN HOA TƢƠI TRỰC TUYẾN GVHD:

TS. Nguyễn Thanh Bình SVTH:

Trần Kim Vinh MSSV: 50503561

Lưu Trường Vinh MSSV: 50603013

Bảng chia công việc Sơ đồ use case user Lược đồ activity đăng nhập, nhắc password, quản lý giỏ hàng và đặt hàng

Mục tiêu và yêu cầu đề tài Sơ đồ use case administrator Lược đồ activity vào trang quản lý, thêm/sửa thông tin sản phẩm/user, xóa sản phẩm/user

TP.Hồ Chí Minh Tháng 03-2010

Trần Kim Vinh

Lưu Trường Vinh


1. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài 1.1. Mục tiêu Xây dựng trang web bán hoa tươi trực tuyến Cửa hàng bán hoa tươi đưa thông tin chi tiết về mặt hàng của mình, giới thiệu trực tiếp đến người sử dụng Cung cấp giao diện thân thiện cho người sử dụng và các chức năng cơ bản của website bán hoa tươi trực tuyến: xem hoa, chọn mua hàng, thực hiện mua bán qua mạng với chức năng giỏ hàng và thanh toán trực tuyến,... 1.2. Yêu cầu Giới thiệu thông tin của cửa hàng User và Administrator có thể đăng nhập vào website, thoát tài khoản, hỗ trợ tìm password cho trường hợp bị quên password Administrator có thể quản lý user: xem danh sách user, xem thông tin chi tiết user, sửa thông tin user và xóa user Administrator có thể quản lý các sản phẩm của cửa hàng: xem danh sách sản phẩm, sửa thông tin, xóa sản phẩm User có thể xem và sửa thông tin cá nhân, xem lịch sử mua hàng của mình User chọn hoa theo chủ đề, giá,loại hoa, xem thông tin sản phẩm, chọn sản phẩm bỏ vào giỏ hàng của mình, thanh toán trực tuyến, nhận hóa đơn bán hàng Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng: thông tin hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ qua Yahoo Messenger, email


2. Sơ đồ Use Case 2.1. Use Case Administrator


2.2. Use Case User


3. Các lƣợt đồ activity: 3.1. Đăng nhập


3.2. Nhắc password Khi actor quên password, actor sử dụng chức năng này, hệ thống tự động gửi password mới vào email của tài khoản mà actor đã đăng ký.

3.3. Vào trang quản lý Khi administrator đăng nhập thành công, administrator có thể nhấp link Vào trang quản lý, hệ thống trả về trang quản lý của administrator. Có 2 mục: quản lý sản phẩm và quản lý user. Mặc định hệ thống hiện thị danh sách các sản phẩm. Administrator có thể xem, sửa thông tin chi tiết về sản phẩm; thêm mới, xóa sản phẩm. Administrator có thể nhấp vào phần quản lý user để xem, sửa thông tin user, xóa user.


3.4. Thêm sản phẩm mới Administrator đăng nhập thành công, actor vào trang quản lý. Sau khi hệ thống hiện thị danh sách các sản phẩm, actor nhấp vào nút Thêm sản phẩm


3.5. Sửa thông tin sản phẩm Administrator đăng nhập thành công. Để thực hiện chức năng này, actor có thể thực hiện 2 cách sau: Sau khi hệ thống hiện thị danh sách các sản phẩm ở trang quản lý, actor nhấp nút Sửa Tại trang hiện thị thông tin sản phẩm, actor nhấp nút Sửa


3.6. Xóa sản phẩm Administrator đăng nhập thành công. Để thực hiện chức năng này, actor có thể thực hiện 2 cách sau: Sau khi hệ thống hiện thị danh sách các sản phẩm ở trang quản lý. Actor đánh dấu chọn các sản phẩm muốn xóa và nhấp nút Xóa Tại trang hiện thị thông tin sản phẩn, actor nhấp nút Xóa


3.7. Sửa thông tin user Nếu actor là administrator. Tại trang quản lý, hệ thống hiện thị danh sách. Actor nhấp vào tên user để xem thông tin user. Actor có thể nhấp nút Sửa để sửa thông tin cá nhân của user Nếu actor là user. Sau khi đăng nhập, actor nhấp vào tên tài khoản của mình để xem thông tin cá nhân. Để thực hiện chức năng này, actor nhấp nút Sửa


3.8. Xóa user Administrator đăng nhập thành công. Để thực hiện chức năng này, actor có thể thực hiện 2 cách sau: Sau khi hệ thống hiện thị danh sách các user ở trang quản lý. Actor đánh dấu chọn các user muốn xóa và nhấp nút Xóa Tại trang hiện thị thông tin user, actor nhấp nút Xóa


3.9. Quản lý giỏ hàng và đặt hàng

4. Tài liệu tham khảo: [1] Writing effective use cases, Addison - Wesley, Alistair Cockburn, Humans and Tectnology, copyright A.Corkburn, 1999-2000

Use case vinhlt 25032010  
Use case vinhlt 25032010  

sơ đồ use case quản lý bán hàng

Advertisement