Page 1

t2

ELEMENTS BÀSICS DE L´EXPRESSIÓ PLÀSTICA Recuperació - 2º AVALUACIÓ

Activitats Resum Esquema Autoevaluació

NOM: ........................................................................................... CURS: ..................


EL PUNT El punt és un element plàstic amb capacitat tridimensional. Superposant punts o variant-ne les dimensions, formes i colors, es poden crear sensacions visuals de profunditat. ACT 1 Elabora una composició lliure basant-te en punts de diferents formes i colors en la qual s´aprecie la sensació visual de profunditat. Recorda que com més grans siguen els punts, més pròxims pareixen.

MATERIALES: - Papers de colors - Cartolines de colores - Goma d´apegar - Tisores - Regle i compàs Nombre:

CL_ACT 1

Curso:

Tema 2 : ELEMENTS BÀSIC DE L´EXPRESSIÓ PLÀSTICA

Fecha: Nota:


EL PUNT La concentració de punts centra l´interés dels elements de la imatge, mentre que la disperció tendeix a obrir la composició. ACT IVITAT 2 Pinta el dibuix del requadre usant la tècnica del puntillisme. Utilitza el retolador negre per a crear efectes d´ombra.

MATERIALS: - Retoladors de colors Nombre:

CL_ACT 2

Curso:

Tema 2 : ELEMENTS BÀSIC DE L´EXPRESSIÓ PLÀSTICA

Fecha: Nota:


LA LÍNIA La línia delimita el contorno dels objectes i posseeix una gran capacitat expressiva. Segons siga la direcció, el gruix o l´estructura, el valor expressiu i comunicatiu de la línia variarà. ACT IVITAT 3 Interpreta el paisatge següent basant-te en línies de tipus diferents (ondulades, trencades, mixtes, verticals...) Intenta crear, a més, la sensació de profunditat, traçant línies més o menys gruixudes segons la proximitat.

MATERIALS: - Llapis de colors - Retoladors

- Escaire i cartabó - Regle

Nombre:

CL_ACT 3

Curso:

Tema 2 : ELEMENTS BÀSIC DE L´EXPRESSIÓ PLÀSTICA

Fecha: Nota:


Nombre:

CL_ACT 4

Curso:

Tema 2 : ELEMENTS BÀSIC DE L´EXPRESSIÓ PLÀSTICA

Fecha:

Nota:

MATERIALES: - Llapis de colors - Cartolines de colors - Goma d´apegar - Tisores - Regle

Richard Paul Lohse: Nou seqüecincies verticals sistemàtiques de color amb densistat creixent horitzontal i verticalment, 1955-1969

Interpreta el paisatge següent basant-te en línies de tipus diferents (ondulades, trencades, mixtes, verticals...) Intenta crear, a més, la sensació de profunditat, traçant línies més o menys gruixudes segons la proximitat.

ACTIVITAT 4

La línia delimita el contorno dels objectes i posseeix una gran capacitat expressiva. Segons siga la direcció, el gruix o l´estructura, el valor expressiu i comunicatiu de la línia variarà.

LA LÍNIA


LA TEXTURA Les textures posseeixen diferents estructures i qualitats que produeixen diferents sensacions tàctils o visuals. ACT 5 Completa les textures que apareixen en els requadres. Observa l´estructura, la direcció i la composició qeu ordena els elements que les formen. Comprova les diferents sensacions visuals que produeixen.

MATERIALES: - Llapis de colors Nombre:

CL_ACT 5

Curso:

Tema 2 : ELEMENTS BÀSIC DE L´EXPRESSIÓ PLÀSTICA

Fecha: Nota:


PUNTS APROXIMACIÓN

TAMANY

SUPERPOSICIÓ

MATERIALES: - Llapis de colors - Retoladors Nombre:

PUNTS_ACT 6

Curso:

Tema 2 : ELEMENTS BÀSIC DE L´EXPRESSIÓ PLÀSTICA

Fecha: Nota:


LÍNIA APROXIMACIÓN

TAMANY

SUPERPOSICIÓ

MATERIALES: - Llapis de colors - Retoladors Nombre:

LÍNIA_ACT 7

Curso:

Tema 2 : ELEMENTS BÀSIC DE L´EXPRESSIÓ PLÀSTICA

Fecha: Nota:

Tema 2: Elements bàsics  

Recuperació Tema 2: Elements bàsics

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you