Page 1

Εξιχνιάσθηκαν 28 κλοπές µε λεία πάνω από 130.000 ευρώ στην Αράχωβα Με ένα κλίκ τα είδες όλα... www.viotianet.gr

Ξεπερνά τις 130.000 ευρώ η λεία που αποκόµισαν οι δράστες των κλοπών και διαρρήξεων στην περιοχή της

Αράχωβας που σηµειώθηκαν από τις 11 Ιουνίου µέχρι και τις 30 Νοεµβρίου σύµφωνα µε την αστυνοµία. Σελ. 23

∆ΙΑΒΗΜΑ

Ç ðñþôç åöçìåñßäá ôçò Âïéùôßáò óôï äéáäßêôõï www.diavima.gr

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ

www ÊÙÄÉÊÏÓ 5620

. d i a vi m a . g r

ΤΡΙΤΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 820 * ΕΤΟΣ 13 * ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ Ι. ΠΕΡΓΑΝΤΑ 7 - T.K. 32100

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΑΤΙΡΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α * Τ.F: 2261027123 * e-mail: diavima@otenet.gr * ευρώ 0,30

Περιφερειακό Συνέδριο

Βιωµατικό εργαστήριο

Επιχειρηµατικότητα και Ανάπτυξη

Με αφορµή τη 3η ∆εκεµβρίου, ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (ΑµΕΑ), ο Συµβουλευτικός Σταθµός Νέων της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ν. Βοιωτίας, (ΣΣΝ), σε συνεργασία το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, (ΕΚΕΨΥΕ), διοργάνωσαν βιωµατικό εργαστήριο µε στόχο της ευαισθητοποίηση των µαθητών. Σελ. 10

Το 2ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Επιχειρηµατικότητα και την Ανάπτυξη που διοργάνωσαν την Παρασκευή η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και το Επιµελητήριο Βοιωτίας

υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στέφθηκε µε επιτυχία. Σελ. 5

Οι ασφαλισµένοι του ΟΓΑ δεν είναι Στο νέο ∆.Σ. της ΕΣΕΕ ο πρόεδρος του Εµπορικού ασφαλισµένοι δεύτερης κατηγορίας Συλλόγου Λιβαδειάς Κώστας Παπασπύρου Ερώτηση για τους ασφαλισµένους του ΟΓΑ κατέθεσαν προς τους υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ µεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Βοιωτίας Γιάννης Σταθάς για τους ασφαλισµένους του ΟΓΑ. Σελ. 2

Σελ. 7

Ψάχνετε υδραυλικό; Ο Γιάννης Τσούκου

Είναι εδώ: 6974878135

ΘΕΡΜΟ - Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ Φυσικό αέριο

www.foxmarket.gr


2 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Οι ασφαλισµένοι του ΟΓΑ δεν είναι ασφαλισµένοι δεύτερης κατηγορίας

Ε

ρώτηση για τους ασφαλισµένους του ΟΓΑ κατέθεσαν προς τους υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ µεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Βοιωτίας Γιάννης Σταθάς για τους ασφαλισµένους του ΟΓΑ. Πριν από λίγες ηµέρες εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι ερµηνευτικές εγκύκλιοι που αφορούν στον νόµο 4093/2012, µε τον οποίο η κυβέρνηση αυξάνει τα όρια συνταξιοδότησης σε όλους τους εργαζοµένους.

Από τον νόµο αυτό και από τις εγκυκλίους του πλήττονται ιδιαίτερα οι ασφαλισµένοι του ΟΓΑ, καθώς στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων δεν υφίστανται διατάξεις κατοχύρωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, παρά µόνο η θεµελίωσή του, η οποία αφορά στην συµπλήρωση και του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας. «Στην εγκύκλιό του µε αριθµό πρωτοκόλλου Φ10034/26562/473 και µε ηµεροµηνία 21/11/2012 αναφέρεται συγκεκριµένα : «Σε ό,τι αφορά τα κατοχυρωµένα µέχρι 31-12-2012 συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, τα οποία σύµφωνα µε

τις κοινοποιούµενες διατάξεις δεν θίγονται, αφού οι ασφαλισµένοι δύνανται να συνταξιοδοτηθούν µε τις προÄποθέσεις του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που κατά περίπτωση κατοχυρώνουν, αυ-

τές δεν έχουν εφαρµογή στον ΟΓΑ, δεδοµένου ότι δεν υφίστανται διατάξεις κατοχύρωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.» Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι οι ασφαλισµένοι του ΟΓΑ συνταξιοδοτούνται πλέον στα 67 έτη καθώς δεν προβλέπεται για αυτούς η κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος», αναφέρουν µεταξύ άλλων οι βουλευτές. Και συνεχίζουν: «Το γεγονός αυτό αποτελεί αδικία για τους αγρότες που βρίσκονταν στα πρόθυρα συνταξιοδότησης και οι οποίοι ανέµεναν την σύνταξή τους από τις αρχές του έτους. Πρόκειται για αγρότες – ασφαλισµένους του

ΟΓΑ, στους οποίους ο Οργανισµός απέστειλε τις δύο τελευταίες εισφορές που προβλέπονται πριν την συνταξιοδότηση και τις οποίες έχουν ήδη καταβάλει. Οι εν λόγω ασφαλισµένοι θα συνταξιοδοτηθούν, µε βάση τις αλλαγές, στα 67. Συνεπώς, πολλοί αγρότες καλούνται πλέον να περιµένουν άλλα δύο χρόνια µέχρι τη συνταξιοδότησή τους χωρίς όµως να έχουν τα απαραίτητα µέσα για να επιβιώσουν αυτό το χρονικό διάστηµα. Πολλοί επίσης, λόγω της επικείµενης συνταξιοδότησής, τους, έχουν µεταβιβάσει τα δικαιώµατα που κατείχαν. Στο πλαίσιο αυτό, αρκετοί αγρότες, αναγκάζονται να

µείνουν χωρίς εισόδηµα για τα επόµενα δύο έτη µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζουν έντονο πρόβληµα επιβίωσης». Καταλήγοντας ερωτούν τους κυρίους Υπουργούς αν σκοπεύουν να προβούν στις απαραίτητες ρυθµίσεις ώστε µπορέσουν να θεµελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα στα 65 χρόνια οι αγρότες που έχουν συµπληρώσει τα χρόνια ασφάλισής τους και περίµεναν σε λίγους µήνες τη σύνταξη τους και µε ποια συγκεκριµένα µέτρα θα στηρίξουν τους συνταξιούχους του ΟΓΑ, οι οποίοι συνεχίζουν να λαµβάνουν συντάξεις πείνας.

Βιωµατικό εργαστήριο ευαισθητοποίησης για τα ΑµΕΑ και τα εµποδιζόµενα άτοµα στο ΣΕΚ Λιβαδειάς

Μ

ε αφορµή τη 3η ∆εκεµβρίου, ηµέρα των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (ΑµΕΑ), ο Συµβουλευτικός Σταθµός Νέων της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ν. Βοιωτίας, (ΣΣΝ), σε συνεργασία το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, (ΕΚΕΨΥΕ), διοργάνωσαν βιωµατικό εργαστήριο µε στόχο της ευαισθητοποίηση των µαθητών. Στο εργαστήριο συµµετείχαν µαθητές και µαθήτριες του τµήµατος ∆οµικών Έργων (∆Ε), του ΕΠΑΛ – ΣΕΚ Λιβαδειάς. «Αρχικά έγινε ενηµέρωση των µαθητών για τα ΑµΕΑ και τη διαφορετικότητα, για τα προβλήµατα και τις προκαταλήψεις που αντιµετωπίζουν. Ακολούθησε

ΠΩΛΕΙΤΑΙ mercedes С 180 kompressor ασηµί, 1800cc, µε κλιµατισµό, σε άριστη κατάσταση, 60.000 χλµ, µοντέλο 2005, τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 6973711334. ΠΩΛΕΙΤΑΙ suzuki wagon R λευκό, 1300сс, µοντέλο 2008 σε άριστη κατάσταση µε κλιµατισµό, radio cd και καινούργια λάστιχα. Τηλ. 6973711334.

το εργαστήριο, µε τους µαθητές να προσπαθούν να µετακινηθούν στην αίθουσα και να εκτελέσουν καθηµερινές και συνηθισµένες δραστηριότητες, είτε καθισµένοι σε αναπηρικό αµαξίδιο, είτε φορώντας µάσκα και χρησιµοποιώντας µπαστούνι τυφλών», σηµείωσε ο υπεύθυνος του προγράµµατος Γιάννης Ηλίας. Στη συνέχεια έγινε συζήτηση και οι µαθητές περιέγραψαν τα συναισθήµατα που βίωσαν, τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν στην µετακίνησή τους στο χώρο και απαρίθµησαν τα εµπόδια που εντόπισαν. Το εργαστήριο έκλεισε µε την κατάθεση προτάσεων –λύσεων, που διευκολύνουν την προσβασιµότητα όλων των εµποδιζόµενων ανθρώπων και συνδέθηκε µε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του τµήµατος ∆οµικών Έργων. «Το ΣΕΚ Λιβαδειάς έχει σκοπό την σωστή και άρτια εργαστηριακή εκπαίδευση των µαθητών της Τεχνικής-Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης ώστε µε την αποφοίτηση τους να είναι ικανοί να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να ασκήσουν το επάγγελµα τους µε επιτυχία. Στο πλαίσιο αυτό τέτοιου είδους εργαστήρια προσφέρουν σηµαντικές εµπειρίες στους µαθητές σήµερα ώστε αύριο να επαλειφθούν πολλά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα στις

δραστηριότητες της καθηµερινότητας τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες», σηµείωσε µεταξύ άλλων ο διευθυντής του Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου Λιβαδειάς Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης «Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι αποκλεισµένα από αρκετές καθηµερινές δραστηριότητες και αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν έργα υποδοµής κατάλληλα για τα άτοµα αυτά» σηµείωσε ο καθηγητής του ΕΠΑΛ Χρήστος Παπαδόπουλος και πρόσθεσε: «Ο δικός µας ο τοµέας µε αντικείµενο τα έργα υποδοµής και ανάπτυξης µιας χώρας είναι ο πιο κατάλληλος να ενδιαφερθεί για τα άτοµα αυτά ευαισθητοποιώντας τους µαθητές ώστε να µπορέσουν να κατανοήσουν και να λάβουν υπόψη τους τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες. ΑΜΕΑ αύριο µπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε, είτε από ατύχηµα είτε από ασθένεια. Οπότε είναι σηµαντικό ορισµένα πράγµατα σε διάφορες εγκαταστάσεις να έχουν προβλεφθεί. Πολλά από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες, είτε στα σπίτια τους, είτε σε δηµόσια κτήρια οφείλονται στον κακό σχεδιασµό, στο ότι δεν προβλέφθηκαν οι ανάγκες». Τέλος οι διοργανωτές ευχαρίστησαν τους µαθητές

του τµήµατος ∆Ε που αγκάλιασαν τη δραστηριότητα και συµµετείχαν ενερ-

γητικά, τους εκπαιδευτικούς, τη ∆ιευθύντρια του ΕΠΑΛ και το ∆ιευθυντή

του ΣΕΚ Λιβαδειάς, για την άµεση ανταπόκριση και τη φιλοξενία τους.

Α∆Α:Β45Μ469Η2Γ-ΞΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Κ.41110 Ταχ. ∆/νση: Λάρισα, ΤΘ. 2101 Γραφείο Προµηθειών Πληροφορίες: Παναγιώτα Μαντούδη Τηλέφωνο: 2413 – 500846,860 FAX: 2410 – 236660 E-mail: procurement@dypethessaly.gr

Λάρισα 05/12/2012 Αρ. Πρωτ. 16442

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 168/2012 Η 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νοµοθεσία και βάσει της αρ. πρωτ. 16432/04-12-2012 Απόφασης του ∆ιοικητού της, θα διενεργήσει διεθνή δηµόσιο ανοικτό ενιαίο διαγωνισµό για την προµήθεια: «Σάκων Αίµατος, Προµήθειες µετάγγισης αίµατος», µε τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, € µε τον Φ.Π.Α και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για προÄπολογιζόµενης δαπάνης 547.291,79€ την κάλυψη αναγκών των Νοσοκοµείων αρµοδιότητας της 5ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 31-01-2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ. στα γραφεία της 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, Περιοχή Μεζούρλο, Λάρισα, από την αρµόδια επιτροπή. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι 30-01-2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 µ.µ. Οι ενδιαφερόµενοι θα παραλαµβάνουν τη ∆ιακήρυξη ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της 5ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας στη διεύθυνση (www.dypethessaly.gr) Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης εστάλη στις 05-12-2012 στην Εφηµερίδα της ΕυρωπαÃκής Κοινότητας, στον Ελληνικό Τύπο για δηµοσίευση στις 06-12-2012 και στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως για δηµοσίευση στις 07-12-2012. Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προµηθειών της 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και στα τηλέφωνα 2413- 500846,500860, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Ο Αν. ∆ιοικητής της 5ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ∆ΑΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ


ΤΡΙΤΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ 3

ΒΟΙΩΤΙΑ

Έτοιµη η Βοιωτία για τον Χειµώνα Ο

απολογισµός της περασµένης θερινής περιόδου και ο σχεδιασµός για την αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, πληµµύρες και παγετό κατά την τρέχουσα χειµερινή περίοδο ήταν τα θέµατα που απασχόλησαν το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας που συνεδρίασε την Πέµπτη στο διοικητήριο της Π.Ε. στη Λιβαδειά.

«Μας ενδιαφέρει να υπάρχει ο καλύτερος δυνατός συντονισµός όλων των εµπλεκοµένων φορέων ώστε σε κρίσιµες περιπτώσεις που µπορεί να προκύψουν να έχουµε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα», τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Μουλκιώτης. Μιλώντας για την θερινή περίοδο επεσήµανε ότι

τµήµατα τροχαίας Αφιδνών και Αταλάντης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον εργολάβο που έχει αναλάβει τα διάφορα έργα στη Ν.Ο. προ-

κειµένου να ενηµερώσουν για τον τρόπο που θα αντιµετωπιστούν τα όποια φαινόµενα παρουσιαστούν στον συγκεκριµένο δρόµο.

Ξεκίνησε η Ανάπλαση του Μονοπατιού Ανω -Κάτω Μαχαλά στην Τ.Κ Θεσπιών υπήρξε άριστος συντονισµός των εµπλεκοµένων. «Η Πυροσβεστική Υπηρεσία είχε τον πρώτο λόγο, πήγαµε πολύ καλά και δεν υπήρξαν ιδιαίτερα θέµατα. Ότι προέκυψε αντιµετωπίστηκε µε επιτυχία», είπε ο κ. Μουλκιώτης και ανέφερε για παράδειγµα την πυρκαγιά στην περιοχή του Λεονταρίου όπου απετράπη ο κίνδυνος για τον οικισµό. Για τον χειµώνα σηµείωσε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας πέρα από τα δικά της µηχανήµατα έχει και συνεργασία µε ιδιώτες και µισθώ-

Ανάπλαση της Παιδικής Χαράς, στους Κήπους Αλιάρτου Σε συνεργασία µε την εταιρεία HELLASSOD, την οποία και ευχαριστούµε, τοποθετήθηκε από το ∆ήµο µας, νέος χλοοτάπητας στην παιδική χαρά των κήπων Αλιάρτου. Υπενθυµίζουµε ότι πριν µερικούς µήνες αντικαταστάθηκαν τα όργανα, όπως και στις υπόλοιπες παιδικές χαρές του ∆ήµου, ώστε να πληρούν τις προÄποθέσεις ασφαλείας που προβλέπει η νοµοθεσία. Έως 14-12-2012 ,δεν θα είναι επισκέψιµη, σύµφωνα µε τις υποδείξεις των γεωπόνων.

νει µηχανήµατα κατά περίπτωση όταν υπάρχει πρόβληµα. «Είµαστε έτοιµοι, έχουµε προµηθευτεί επαρκή ποσότητα αλατιού, το ίδιο θα κάνει και κάθε δήµος στα όρια της αρµοδιότητά του για να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα. Εµείς έχουµε την αρµοδιότητα στο επαρχιακό και στο εθνικό οδικό δίκτυο» είπε µεταξύ άλλων. Σε ότι αφορά την χρηµα-

τοδότηση έκανε γνωστό ότι δεν υπήρξε από τον κεντρική διοίκηση. «µε το νοικοκύρεµα που έχουµε κάνει καταφέρνουµε να αντιµετωπίζουµε τις ανάγκες υπογράµµισε ο Αντιπεριφεριάρχης. Επίσης για την ερχόµενη Τρίτη έχει συγκαλέσει νέα σύσκεψη µε όλους τους εµπλεκόµενους για τη Νέα Εθνική Οδό δηλαδή µε το παραχωρησιούχο της Νέας Οδού, τα

Επιπλέον πίστωση για την Ελικώνας – Παρνασσός Επιπλέον πίστωση 335.340 ευρώ εξασφάλισε η Ελικώνας – Παρνασσός ΟΤΑ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, για το τοπικό της πρόγραµµα στον Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στο πλαίσιο της κατανοµής πιστώσεων ∆ηµόσιας ∆απάνης. Έτσι το σύνολο του τοπικού προγράµµατος µετά την πρόσθετη κατανοµή ανέρχεται στο ποσό των 6.835.340 ευρώ (∆ηµόσια ∆απάνη). Η Ελικώνας – Παρνασσός ΟΤΑ θα προχωρήσει σε νέα προκήρυξη των δράσεων (µεταποίησης, αγροτουρισµού, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) στις αρχές του 2013. Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις επιλέξιµες δράσεις µπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία της εταιρείας Έρκυνας 9 στη Λιβαδειάς και στα τηλέφωνα 22610-80661, 80662.

Ξεκίνησε η Ανάπλαση του Μονοπατιού Άνω -Κάτω Μαχαλά στην Τ.Κ Θεσπιών του ∆ήµου Αλιάρτου.. Το Μονοπάτι βρίσκεται στην καρδιά του χωριού και εξυπηρετεί πάρα πολλούς κατοίκους. Αυτή τη στιγµή κρίνεται απολύτως επικίνδυνο, για την ασφάλεια των κατοίκων. Το έργο εκτελείται µε πιστώσεις ΣΑΤΑ ,µε την ολοκλήρωση των εργασιών, σε λίγες µέρες, θα εξασφαλιστεί άνετη πρόσβαση, καθώς επίσης και αισθητική βελτίωση του κέντρου της ιστορικής κωµόπολης.

Το Περιφερειακό Τµήµα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Λιβαδειάς θα διενεργήσει έρανο Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. Γ.Π./∆28/Π2β/17540/497 Υπουργική απόφαση χορηγήθηκε άδεια στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό δια την διενέργεια Πανελληνίου εράνου δια το έτος 2012. Το Περιφερειακό Τµήµα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Λιβαδειάς θα διενεργήσει έρανο στην πόλη της Λιβαδειάς στις 5, 12, 14, 17 και 18 ∆εκεµβρίου 2012. Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων, διότι ενόψει των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών, δεν λησµονείτε να δείχνετε την ευαισθησία σας και την ανθρωπιά σας για τον συνάνθρωπό µας. Για το ∆.Σ. Μετά Τιµής Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΝΙΟΥ

Αστυνοµικές επιχειρήσεις σε περιοχές καταυλισµών σε Εύβοια, Βοιωτία, Φθιώτιδα και Φωκίδα

Α

στυνοµικές επιχειρήσεις πραγµατοποιήθηκαν στις 4-12-2012 το πρωί σε καταυλισµούς ROMA στις περιοχές της Νέας Αρτάκης Ευβοίας, Πυρίου Θηβών Βοιωτίας, Άµφισσας Φωκίδας,

Αταλάντης Φθιώτιδας και στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Κόµµα Λαµίας. Οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις έγιναν στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασµού της Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας και της παραβατικότητας στις ανωτέρω περιοχές. Συµµετείχαν συνολικά 57 αστυνοµικοί και διατέθηκαν 28 οχήµατα από διάφορες Υπηρεσίες των Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων και των ερευνών, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσµατα: Ελέχθησαν: 457 άτοµα. Προσήχθησαν: 83 άτοµα.

Συνελήφθησαν: 4 άτοµα, εκ των οποίων 2 αλλοδαποί για παράνοµη είσοδο και παραµονή στη χώρα, καθώς και 1 αλλοδαπός και 1 ηµεδαπός για καταδικαστικές αποφάσεις. Βεβαιώθηκαν: 31 περί Γ.Ο.Κ. παραβάσεις. 72 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). 2 παραβάσεις περί Αλλοδαπών. Παρόµοιες αστυνοµικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.


4 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Ευρώπη Γερµανική ή Γερµανία Ευρωπαcκή;

Μ

ε µηνύµατα προς κάθε κατεύθυνση ήταν η οµιλία του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερώνυµου (στον εορτασµό για τα 60 χρόνια του Επιµελητηρίου Βοιωτίας) ο οποίος αναφερόµενος στην σηµερινή κατάσταση άσκησε κριτική στους πάντες ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις υποχρεώσεις της πολιτείας αλλά και της εκκλησίας. Ξεκινώντας της οµιλία του ο κ. Ιερώνυµος λαµβάνοντας αφορµή από την παρουσίαση της δράσης των 60 χρόνων του Επιµελητηρίου Βοιωτίας τόνισε ότι «δεν πρέπει να σταµατάµε σε αυτά τα τόσο ωραία που παρακολουθήσαµε αλλά να δείχνουµε και την εικόνα που είµαστε σήµερα». Όπως είπε στα 60 χρόνια που πέρασαν έγιναν πολλά, έγιναν αγώνες αλλά όµως «γιατί φτάσαµε εδώ» είπε ο Μακαριότατος και πρόσθεσε: «Να επαινέσουµε κάθε καλό αλλά να πούµε και τι πρέπει να κάνουµε. Να επαινέσουµε τα καλά που έγιναν και έγιναν πολλά αλλά να ψέξουµε όµως και εκείνα που δεν έγιναν καλά, να κάνουµε την αυτοκριτική µας και να τα διορθώσουµε».

Μιλώντας για την κρίση και την εξάρτηση της χώρας µας από τους δανειστές είπε µε νόηµα: «Όλοι µιλάµε για την τρόικα, µα η Ελλάδα από το 1821 µέχρι σήµερα ζει µε τρόικες περιµένοντας βοήθεια από τους ξένους», και συµπλήρωσε: «οι τρόικες πάντα πρώτα θα κοιτάξουν τα συµφέροντα τα δικά τους και µετά θα κοιτάξουν να βοηθήσουν». Σύµφωνα µε τον κ. Ιερώνυµο αυτή τη στιγµή «πρέπει να δούµε αν αυτή η κρίση θα µπορέσει να γίνει εφαλτήριο, να γίνει αφορµή για να προχωρήσουµε πιο µπροστά» Αναλύοντας καταστάσεις έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην συνεργασία και είπε

µεταξύ άλλων ότι ο κόσµος που είχε µεταφερθεί στην Αθήνα πρέπει να γυρίσει στα χωρά. «Καλούµε τον κόσµο πίσω στα χωριά µε ποιες προÄποθέσεις όµως; Με αυτές που υπήρχαν πριν; Όχι, πρέπει να βάλουµε όλοι προÄποθέσεις και δεν βγάζω την εκκλησία από την ευθύνη της. Καυτηρίασε επίσης την κατάσταση που είχε διαµορφωθεί µε τις αποζηµιώσεις και τις επιδοτήσεις στη γεωργία που οδήγησαν σε λάθος δρόµο λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «έχει διαπραχθεί έγκληµα» ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει και το πρόβληµα της γραφειοκρατίας και της αναποτελεσµατικότητας που «για

να δοθεί µια άδεια για ένα στάβλο χρειάζονται τέσσερα χρόνια». Όπως είπε «Πρέπει η διοίκηση να κάνει µια ερεύνα για να βοηθήσει αυτούς που τους καλούµε στην επαρχία ή τους αγρότες και να τους ρωτήσει για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν» και φυσικά πως αυτά µπορούν να λυθούν. «Μιλάνε όλοι για την περιουσία της Εκκλησίας. Είναι ένα µπλεγµένο πράγµα. Πείτε µας ποιο είναι της Εκκλησιάς, ποιο είναι της πολιτείας, τόσο δύσκολο είναι να καθίσουµε να το ξεκαθαρίσουµε;», αναρωτήθηκε σε κάποιο σηµείο της οµιλίας του και πρόσθεσε: «∆εν µπορεί έτσι να αξιοποιηθεί τίποτα, υπάρχει ένα χάος. ∆εν ξέρουµε τι έχουµε ούτε το κράτος ούτε εµείς». Παράλληλα µέσα σε αυτή τη κατάσταση και τα εµπόδια εξέφρασε την αγωνία του για την λειτουργία των υπηρεσιών Εκκλησίας λέγοντας: «Η ρευστότητα της Εκκλησίας τελειώνει, µετά από λίγο καιρό δεν θα έχει να πληρώσει ούτε τους υπαλλήλους της. Θα κλείσει και είναι ντροπή για την πατρίδα µας αυτό». Ακολούθως έκανε γνωστό ότι απευθύνθηκε σε χώρες

του εξωτερικού για βοήθεια όµως η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα στάθηκε ανασταλτικός παράγοντας. «Μαζί µε συνεργάτες µου πήγαµε σε χώρες που θέλουν να µας βοηθήσουν. Πήγαµε στον Κατάρ και στον Πούτιν. Ευχαρίστως µας είπαν αλλά έχετε κτηµατολόγιο; Έχετε χρήσεις γης, έχετε φορολογικό; Τότε πως θα κάνουµε επενδύσεις». Στη συνέχεια έθιξε το θέµα µε την παραχώρηση καλλιεργήσιµης έκτασης η οποία σήµερα παραµένει αναξιοποίητη. «Θα ρωτήσει η Εκκλησία, το ‘52 σας δώσαµε 750.000 στρέµµατα, ποιοι τα πήραν τα χωράφια; Πως τα καλλιέργησαν; Σε τι κατάσταση βρίσκονται σήµερα; Αυτοί που δεν τα χρειάζονται, δεν τα καλλιεργούν να τα επιστρέψουν να τα δώσουµε στα νέα παιδιά να τα καλλιεργήσουν», πρότεινε ο Αρχιεπίσκοπος. Μίλησε επίσης για το πόσο σηµαντική είναι η αλήθεια ειδικά σε κρίσιµες στιγµές. «Στους ανθρώπους –είπεδεν πρέπει να λέµε µόνο ατά που τους αρέσουν. Πρέπει να λέµε και αυτά που δεν τους αρέσουν. Οι έλληνες έχουν µάθει να λέ-

νε σε όλους κοροÃδέψετε µας όσο µπορείτε και εµείς θα σας χειροκροτούµε» ενώ ωστόσο υπάρχουν και άνθρωποι που θυσιάζονται «χωρίς όµως αυτό να εκτιµάται» και αυτή τη συµπεριφορά «την πληρώνουµε σήµερα». Ο κ. Ιερώνυµος έκανε ακόµα γνωστό ότι πρόσφατα µίλησε µε «ένα µεγάλο στέλεχος της Γερµανίας» και στην συζήτηση µαζί του τόνισε ότι σήµερα η Ευρώπη έχει χάσει τον στόχο της. «Ξεκαθαρίστε τι θέλετε. Αυτό που ήθελαν εκείνοι που οργάνωσαν και έβαλαν τα θεµέλια στην Ευρώπη που είχε µέσα την αλληλεγγύη, τον χριστιανισµό, την αγάπη και την συµπαράσταση ή την σηµερινή εκτροπή που φοβόµαστε ότι µάλλον έχουµε πέσει σε παγίδα τοκογλυφίας;», του είπε και έθεσε το µεγάλο ερώτηµα; «Τι θέλουµε να κάνουµε µια Ευρώπη γερµανική ή κάνουµε µια Γερµανία ευρωπαÃκή;». Ολοκληρώνοντας την οµιλία του ο Αρχιεπίσκοπος είπε: «Πρέπει ο καθένας από εµάς όποια θέση και αν έχει να αναλάβει τις ευθύνες του και να προχωρήσει χωρίς να σκάφτεται σκοπιµότητες και ωφέλειες άλλης µορφής».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παρακαλούµε τα κείµενα των φίλων της εφηµερίδας που αποστέλλονται προς δηµοσίευση να µην υπερβαίνουν τις 150 λέξεις. Λόγω ύλης ο χώρος είναι περιορισµένος. Μεγαλύτερα κείµενα θα δηµοσιεύονται µόνο µετά από συνεννόηση µε την διεύθυνση του «∆».

΄΄ÄÉÁÂÇÌÁ´´ ÅÄÑÁ

: ËÉÂÁÄÅÉÁ Ι. ΠΕΡΓΑΝΤΑ 7- Τ.Κ. 32100

ÔÇË/FAX : 22610.27123 ÊÉÍ

: 6978.324.327

mail

: diavima@otenet.gr

ÅÂÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÐÏËÉÔÉÊÇ - ÓÁÔÉÑÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÔÅÑÅÁÓ ÅËËÁÄÁÓ ÉäéïêôÞôçò : ÅÌÌÁ MOSNEAGA - ÌÐÁÑÄÙÓÁ & ÓÉÁ Ï.Å. Eêäüôçò - Ä/íôçò : ÅÌÌÁ MOSNEAGA - ÌÐÁÑÄÙÓÁ Áñ÷éóõíôÜêôçò : ÃéÜííçò Ìðáñäþóáò Åêôýðùóç :΄΄ÁÖÏÉ Ð. ×ÏÕÔÆÏÕÌÇ ÅÐÅ΄΄ *ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ ÉÄÉÙÔÙÍ: 30 Åõñþ *ÍÐ- ÏÑÃ/ÌÙÍ êôë : 200 Åõñþ Ôá åíõðüãñáöá êåßìåíá äåí åêöñÜæïõí êáô' áíÜãêç ôçí åöçìåñßäá. ÅðéôñÝðåôáé ç áíáäçìïóßåõóç ìüíï ìå ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç.

Ôï ´´ÄÉÁÂÇÌÁ´´ éäñýèçêå áðü ôïí ÃéÜííç Ìðáñäþóá τον ÉáíïõÜñéï ôïõ 2000


ΤΡΙΤΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ 5

ΒΟΙΩΤΙΑ

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε το 2ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Επιχειρηµατικότητα και την Ανάπτυξη

Τ

ο 2ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Επιχειρηµατικότητα και την Ανάπτυξη που διοργάνωσαν την Παρασκευή η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και το Επιµελητήριο Βοιωτίας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στέφθηκε µε επιτυχία.

Το πρώτο µέρος µε τις θεµατικές ενότητες παρουσίασε µεγάλο ενδιαφέρον και σίγουρα τα όποια συµπεράσµατα πρέπει να αξιοποιηθούν. Ακούστηκαν διάφορες απόψεις τόσο για την ανάπτυξη όσο και για το µέλλον του ασφαλιστικού αρκετές φορές αντίθετες αλλά πάντα µε µεγάλο ενδιαφέρον. Όσον αφορά την εκδήλωση για τα 60 χρόνια του επιµελητηρίου Βοιωτίας δεν θα παρουσίαζε κανένα ενδιαφέρον αν δεν ήταν η οµιλία του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερώνυµου που για µια ακόµα φορά τόλµησε να πει αλήθειες, να πει τα πράγµατα µε το όνοµά τους όσο και αυτό αν ενόχλησε ορισµένους. Το πρωί της Παρασκευής στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητηρίου Βοιωτίας υπό τον συντονισµό του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά που ήταν και οµιλητής πραγµατοποιήθηκε ο πρώτος κύκλος των συζητήσεων µε θέµα «Η περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα της κρίσης» µε εισηγητές τους ευρωβουλευτές Μαριέττα Γιαννάκου, Νίκο Χουντή και Νίκο Χρυσόγελο, τον γενικό γραµµατέα Εµπορίου Στέφανο Κοµνηνό και τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ Γιάννη Σγουρό. «Η πρωτοβουλία της Περιφέρεις Στερεάς Ελλάδας και της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας σε συνεργασία µε το Επιµελητήριο δεν έχει µόνο µια συµβολική σηµασία έχει και ουσιαστική µε την έννοια ότι πλέον η Ελλάδα είναι σαφές ότι πρέπει να περάσει σε ανάπτυξη», σηµείωσε σε δηλώσεις του ο Κλ. Περγαντάς και συνέχισε: «Η συσσωρευµένη ύφεση είναι στο 20%, αν δούµε και την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας που µιλάει για ύφεση και το 2013 τότε µπορεί να φτάσουµε στο 25%. Κάτι που δεν έχει συµβεί πουθενά στο κόσµο». Συνεχίζοντας ο Περιφερειάρχης τόνισε: «Εµείς οι αιρετοί σε συνεργασία µε τα επιµελήτρια πρέπει να δηµιουργήσουµε τις προÄποθέσεις για υπάρξουν δουλειές και εισοδήµατα. Από την στιγµή που η Ελλάδα εν µέρη έλυσε το δηµοσιονοµικό της πρόβληµα µε την δόση θα πρέπει και µε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών πλέον να πέσει χρήµα στην πραγµατική οικονοµία, στην αγορά ώστε να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας και να ελαχιστοποιηθούν οι σοβαρές συνέπειες της ύφεσης». Αναφερόµενος επίσης στη σηµασία του συνεδρίου επεσήµανε ότι από την Βοιωτία ξεκίνησε µια προσπάθεια «µια διαβούλευση µε

τους παραγωγικούς φορείς ώστε να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε προÄποθέσεις διαφορετικές για τον τόπο µας». Και κατέληξε: «Η περιφέρεια Στερεάς είναι γνωστό ότι έχει το υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης απ όλες τις περιφέρειες τις χώρας. Αυτό δείχνει ότι κάνουµε καλά την δουλειά µας και ότι τουλάχιστον στο επίπεδο που εµείς µπορούµε ρίχνουµε χρήµα στην αγορά και δηµιουργούµε συνθήκες ρευστότητας. Τέλος έκανε γνωστό ότι θα υπάρχουν ανάλογες πρωτοβουλίες σε όλες τις περιφέρειες της Περιφέρειας και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η Στερεά θα αποτελέσει την ατµοµηχανή για να κινηθεί σε άλλους ρυθµούς ανάπτυξης. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου Παναγιώτης Αγνιάδης αναφερόµενος στη θεµατολογία και τους οµιλητές του συνεδρίου σηµείωσε ότι µέσα από την διαδικασία «θα αναδειχθούν λύσεις και θα δοθούν απαντήσεις σε ζητήµατα που απασχολούν τα µελή µας και την κοινωνία λύσεις σε προβλήµατα ου µας ταλανίζουν όλους». Ο κ. Αγνιάδης πιστεύει επίσης ότι «τα συµπεράσµατα θα είναι προς όφελος όλων» και ότι «µετά από πιέσεις τόσο της επιχειρηµατικότητας όσο και της κοινωνίας θα καταλάβουν και οι διοικούντες να µας βάλουν σε ένα δρόµο σωστό». Ο Γ. Σγουρός αφού συνεχάρει τον Κλ. Περγαντά «για τις πρωτοβουλίες του και το συνέδριο» σηµείωσε πως αυτό που έχει σηµασία «είναι ότι πρέπει να ανοίξουν δουλειές να δουλέψει ο κόσµο να παραχθεί πλούτος, για να µπορέσουµε σιγά – σιγά να λύνουµε τα προβλήµατα µας». Από εκεί και πέρα όπως είπε οι περιφέρεις συµβάλουν όσιο µπορούν περισσότερο είτε διά µέσω του ΕΣΠΑ είτε άλλων πρωτοβουλιών. «Οι περιφέρειες µέχρι στιγµής στέκονται καλά στα πόδια τους και ανοίγουν δρόµους. Το θέµα είναι η κεντρική διοίκηση δηλαδή η κυβέρνηση να µπορέσει να αφουγκραστεί το τι πρέπει να κάνει και να µη µείνει µόνο στις διαπιστώσεις ή στις περικοπές και να προχωρήσει προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής ανάπτυξη», πρόσθεσε ο κ. Σγουρός. Η κ. Γιαννάκου τόνισε ότι «η ανάπτυξη είναι το µέλλον αλλά «πρέπει να υπάρξει δηµοσιονοµική

προσαρµογή». Όπως είπε χαρακτηριστικά «όχι µόνο λόγω των υποχρεώσεων µας στην ΕΕ» αλλά και «για να έχουµε ένα κράτος το οποίο θα έχει µια σειρά και µια λογική στις ενέργειές του». Σηµείωσε δε πως πρέπει «σιγά – σιγά να εξαφανιστεί το έλλειµµα και να υπάρξει πρωτογενές πλεόνασµα που θα µας επιτρέψει να πληρώνουµε τα χρέη µόνοι µας χωρίς να µας δανείζουν οι εταίροι». Η Μαριέττα Γιαννάκου σχολιάζοντας τη µάστιγα της φοροδιαφυγής δεν παρέλειψε να υπογραµµίσει ότι υπέρ της φορολόγησης αυτών που έχουν λέγοντας µε έµφαση «Όποιο κεφάλαιο υπάρχει πρέπει και να φορολογηθεί και να µη φοροδιαφεύγει. Είµαι οπαδός του πόθεν έσχες µε απόλυτη εποπτεία από την δεκαετία του 80». Σε διαφορετική βάση έθεσε το ζήτηµα της ανάπτυξης ο κ. Χουντής. «Χωρίς ενισχυµένο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων δεν µπορεί να γίνει ανάπτυξη όµως οι απαιτήσεις της τρόικας και του µνηµονίου είναι περικοπή των δηµοσίων επενδύσεων», είπε και συνέχισε λέγοντας µεταξύ άλλων: «Για να υπάρξει και η περιφερειακή ανάπτυξη πρέπει να µπορέσει η χώρα να απαλλαγεί από τα µνηµόνια, να παλέψει και µε άλλες χώρες για να µην υπάρξει αυτή η προσαρµογή της πολιτικής συνοχής στη δηµοσιονοµική πειθαρχία» αφού αυτά που µπορούν να γίνουν σε διαφορετική περίπτωση «είναι ελάχιστα». Σύµφωνα µε τον κ. Χουντή η ανάπτυξη για την οποία µιλάει η κυβέρνηση αναφέρεται « σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ελεύθερες οικονοµικές ζώνες που όµως είναι µε αποικιοκρατικούς όρους, χωρίς προστιθέµενη αξία στη ελληνική οικονοµία και µε όρους ληστρικής εκµετάλλευσης του φυσικού πλούτου και των εργαζοµένων». Ο κ. Χρυσόγελος υποστήριξε µε έµφαση ότι «το µοντέλο που έχουµε στην Ελλάδα έχει φτάσει στο όριό του» κάτι που σηµαίνει ότι «πρέπει να αλλάξουµε» αλλά πρέπει να αλλάξουµε «µε ένα κοινωνικά δίκαιο και ισορροπηµένο τρόπο». Όπως είπε όµως αυτό δεν γίνεται σήµερα. «Όλη η προσπάθεια έχει επικεντρωθεί στα θέµατα των περικοπών συντάξεων και κοινωνικού κράτους και από την άλλη µεριά δεν υπάρχει αναδιάρθρωση και µεταρρύθµιση» σηµείωσε και πρόσθεσε: «Η περιφερειακή ανάπτυξη σήµερα πρέπει να συνδυάζεται

µε κοινωνική συνοχή και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να ξανασχεδιάσουµε, και να γίνει επαναπροσδιορισµός του ΕΣΠΑ ώστε οι πόροι που είναι αδιάθετοι σήµερα γύρω στα 11 δις ευρώ να πάνε στοχευµένα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, στον δηµιουργία συνεταιριστικών κοινωνικών επιχειρήσεων και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας ιδιαίτερα για νέους». Στον δεύτερο κύκλο µε θέµα «Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα – Εναλλακτικοί δρόµοι ανάπτυξης» συντόνισε ο πρόεδρος του ΕΠ.Β. Παναγιώτης Αγνιάδης. Οµιλητές ήταν ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ Γεώργιος, ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ ∆ηµήτρης Ασηµακόπουλος, ο πρόεδρος του τµήµατος Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Στερεάς Χαράλαµπος Μπότσαρης ο πρώην υπουργός Σταύρος Μπένος και ο πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Στερεάς Ελλάδας Νικόλαος Κουδούνης ενώ τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη που ήταν οµιλητής αλλά λόγω άλλων υποχρεώσεων δεν µπόρεσε να παραστεί εκπροσώπησε ο πρόεδρος του Ε.Σ. Λιβαδειάς και µέλος του ∆Σ της ΕΣΕΕ Κώστας Παπασπύρου. Οι εργασίες συνεχίστηκαν και το απόγευµα στο Επιµελητήριο Βοιωτίας µε θέµα το µέλλον της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα που συντόνισε ο διευθύνων σύµβουλος του STAR Κεντρικής Ελλάδας Γιώργος Σιµόπουλος Οµιλητές ήταν ο βουλευτής και καθηγητής εργατικού δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος, ο διοικητής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Ροβέρτος Σπυρόπουλος, ο τ. διοικητής του ΟΑΕΕ Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και ο πρόεδρος του ΤΣΜΕ∆Ε Ιωάννης Γαµβρίλης. Συγκλονιστικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Μητρόπουλος τα οποία καθιστούν το µέλλον της κοινωνικής ασφάλισης αβέβαιο. «Από τα µέσα του 2010 µε βάση τις ρυθµίσεις είχαµε υπολογίσει ποια θα είναι η σύνταξη µετά το 2020» είπε ο κ. Μητρόπουλος και συνέχισε: «είπαµε τότε ότι η σύνταξη ενός µηχανικού, δικηγόρου, ιδιωτικού υπαλλήλου δεν θα υπερβαίνει τα 380 – 400 ευρώ, όλες οι συντάξεις όλων των ιδιοκτήτων ανεξαρτήτου χρόνου ασφάλισης και ύψους εισφορών».

Αναφερόµενος στο νόµο 3863 στα άρθρα 3 και 5, το πρώτο νόµο Λοβέρδου – Κουτρουµάνη σηµείωσε «Είχαµε τότε ανιχνεύσει ότι το µοναδικό ποσοστό αναπλήρωσης το οποίο δίνει µια αξιοπρεπή σύνταξη συναρτάτε µε 45 χρόνια ασφάλισης» και πρόσθεσε: «Στο άρθρο 3 το αντίστοιχο ποσοστό αναπλήρωσης που οδηγεί σε αξιοπρεπή σύνταξη για δεικτικούς σαλιασµένους προÄποθέτει από 12.000 έως 15.000 µέρες ασφάλισης. Αυτό αποκλείει την πλειοψηφία των ασφαλισµένων από αξιοπρεπή σύνταξη αφού στην ιστορία του ΙΚΑ από το 1937 δυο µόνο έχουν βρεθεί µε 15.000 ένσηµα και λίγοι µε 12000 έως 15000 ηµέρες ασφάλισης». Για τον τελευταίο νόµο 4093 είπε ότι «προÄποθέτει δύο βασικούς κανόνες συνταξιοδότησης, ή µε 40 χρόνια πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας και στο 62 έτος ή µε τουλάχιστον 15χρόνια ασφάλισης, 4500 ένσηµα και στο 67 έτος». Μιλώντας για τις τεράστιες απώλειες αποθεµατικών των τελευταίο χρόνο κυρίως µέσα από το κούρεµα παρουσίασε και µελέτες σύµφωνα µε τις οποίες µεγάλες απώλειες προκύπτουν από την αύξηση της ανεργίας και την µείωση των µισθών που µε συγκρατηµένους υπολογισµούς το τελευταίο έτος φτάνουν τα 4 δις ευρώ. «Σύµφωνα µε υπολογισµούς του αρµόδιου υπουργείου για κάθε ποσοστιαία µονάδα αύξησης της ανεργίας τα ταµεία χάνουν 320 εκ. ευρώ. Όταν µπήκαµε στο µνηµόνιο η ανεργία περίπου στο 9% και τώρα είναι στο 26%. Υπολογίστε πόσα χάνονται. Το ίδιο ισχύει και για κάθε µονάδα µείωσης των µισθών που τα ταµεία χάνουν 150 εκατοµµύρια. Μια µονάδα αύξησης της ανεργίας και µία µείωσης στους µισθούς χάνει το ΙΚΑ µισό δις ευρώ», υπογράµµισε ο κ. Μητρόπουλος ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις επίσης τεράστιες απώλειες από την εισφοροδιαφυγή. Αντίθετα µε τον Αλ. Μητρόπουλο ο διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος εµφανίστηκε αισιόδοξος (υπό προÄποθέσεις όµως) γα το µέλλον της κοινωνικής ασφάλισης ενώ για την σηµερινή κατάσταση έκανε λόγο για γενεσιουργές αιτίες τις οποίες τις τοποθέτησε στο παρελθόν ενώ παράλληλα σηµείωσε: «Αυτό που µε τροµάζει είναι η αδυναµία να κάνουµε υπεύθυνο διάλογο µεταξύ µας. Με φοβίζει η τροµοκρατία των ακραίων θέσεων». ΜΠΑΡ


6 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Φιέστα για τα 60 χρόνια του Επιµελητηρίου Βοιωτίας

Τ

ο βράδυ της Παρασκευής µε την ολοκλήρωση του το 2ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Επιχειρηµατικότητα και την Ανάπτυξη πραγµατοποιήθηκε εορταστική εκδήλωση στο «Rodon Palace», για τα 60 χρόνια του ΕΠ.Β. µε οµιλητή τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυµο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιµήθηκε ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου Παναγιώτης Αγνιάδης για τα 25 χρόνια της προσφοράς του στη διοίκηση του ΕΠΒ. Παράλληλα το Επιµελητήριο και ο κ. Αγνιάδης τίµησαν τους τρείς αιρετούς νοµάρχες, τον -δάσκαλό του όπως είπεαείµνηστο Γιάννη Σταµούλη (την πλακέτα παρέλαβε η κόρη του Χριστίνα), το Νίκο Στάµο και τον Κλέαρχο Περγαντά τον υφυπουργό Ανάπτυξης Αθανάσιο Σκορδά, τον πρώην πρόεδρο της ΚΕΕΕ Γιώργο Κασιµάτη, τον ακοντιστή Σπύρο Λεµπέση, τον διευθυντή του Επιµελητηρίου Βαγ-

ράς από έντονες κοινωνικοοικονοµικές αλλαγές, γύρω από ένα µοντέλο ανάπτυξης που συνολικά ως κοινωνία υπηρετήσαµε λανθασµένα»

γέλη Φουντά, την αναπληρώτρια Σωτηρία Μητρατζούλη και τον συνεργάτη του σε θέµατα επικοινωνίας Λάµπρο Ρόδη (συγνώµη αν ξεχάσαµε κάποιον αλλά ήταν πολλές οι βραβεύσεις και κάπου µπερδευτήκαµε).

Σύµφωνα µε τον κ. Αγνιάδη όπως ο ίδιος αναφέρει και στο χαιρετισµό το στο σχετικό λεύκωµα που παρουσίασε το ΕΠΒ, «η επέτειος των 60 χρόνων για το Επιµελητήριο της Βοιωτίας µας βρίσκει στην κορύφωση µιας σει-

Για τον ίδιο η διαδροµή του Επιµελητηρίου όλη αυτή την περίοδο αφού τα µισά σχεδόν χρόνια όπως είπε έχει την τιµή και την χαρά να ηγείται προσωπικά των ∆ιοικητικών Συµβουλίων, είναι το µεγαλύτερο κοµµάτι της ζωής του, «είναι η ζωή µου», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αγνιάδης για τα 60 χρόνια. «Είµαι ταυτισµένος µε όλα όσα έχουν γίνει στο Επιµελητήριο της Βοιωτίας όχι µόνο εξ αιτίας της προσωπικής µου παρέµβασης από τη θέση του Προέδρου και Γενικού Γραµµατέα της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας, αλλά κυρίως επειδή µέσα από τη διαρκή επαφή µε τα Επιµελητήρια και τα µέλη τους έχτισα την προσωπικότητα µου, θωρακίστηκα µε γνώσεις, ήρθα σε επαφή µε δεκάδες προσωπικότητες απ» όλους τους χώρους, άκουσα και ακούστηκα στα κέντρα λήψεως των αποφάσεων, κυρίως δε, γνώρισα καλύτερα τη Βοιωτία και τους ανθρώπους της», είπε µεταξύ άλλων και πρόσθεσε: «Για όλα αυτά έχω µόνο ευχαριστίες να εκφράσω σε όλους όσους µας εµπιστεύονται, στους άµεσους και έµµεσους συνεργάτες µου των τελευταίων 25 χρόνων, στο προσωπικό και τη ∆ιεύθυνση του Επιµελητηρίου Βοιωτίας, σε όλους σας και στον καθένα χωριστά».

ΦΩΤΟ

Χρήστος Λουκάς


ΤΡΙΤΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ 7

ΒΟΙΩΤΙΑ

∆εν θα επιλέξει ο υπουργός το πότε θα πεθάνουµε, λένε οι νεφροπαθείς του νοσοκοµείου Λιβαδειάς

Σ

υγκέντρωση διαµαρτυρίας στο νοσοκοµείο Λιβαδειάς πραγµατοποίησαν την περασµένη εβδοµάδα µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα ΑΜΕΑ τα µέλη του συλλόγου νεφροπαθών του νοσοκοµείου Λιβαδειάς «Η Ελπίς» ζητώντας µεταξύ άλλων την άµεση καταβολή των µεταφορικών από και προς τις µονάδες Μ.Τ.Ν., αποζηµίωση για την µεταφορά ανάλογα µε τη χιλιοµετρική απόσταση και το σύνολο της αναµονής, κατάργηση της απόφασης που επιβάλλει συµµετοχή στα φαρµακεία, καµιά περικοπή σε συντάξεις και επιδόµατα και χρηµατοδότηση του ΕΟΠΥΥ από τον κρατικό προÄπολογισµό. «Με τον ενιαίο κανονισµό παροχών υγείας που ψη-

φίστηκε 18 Νοέµβρη 2012 κόβουν τις µετακινήσεις εκτός πόλης. Πιο συγκεκριµένα µέχρι 50χλµ θα µας δίνουν 400 ευρώ εφάπαξ για µεταφορά µε µέσο της επιλογής µας, από 51-80 το ποσό φτάνει τα 550 ευρώ και πάνω από 80χλµ. 800 ευρώ το µήνα, για 13 αιµοκαθάρσεις. Αν κάνουµε λιγότερες µας κόβουν αν κάνουµε περισσότερες πληρώνουµε από την τσέπη µας» σηµειώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιωάννης Σεχρεµέλης. «Θέλουν να µας εξαθλιώσουν. Κάνουµε αιµοκάθαρση τρεις φορές την εβδοµάδα υποχρεωτικά αν θέλουµε να ζήσουµε. Μας βάζουν να πληρώνουµε συµµετοχή σε φάρµακα 25%. Επίσης µε το µεσοπρόθεσµο µας

κάβους συντάξεις και αναπηρικά επιδόµατα», προσθέτει ο κ. Σεχρεµέλης. «‘Έρχοµαι από το Μαρτίνο µε ταξί που κοστίζει 1330 ευρώ το µήνα. Κάνω επτά χρόνια αιµοκάθαρση. Τώρα µας τα κόψανε και µας δίνουν 400 ευρώ να πάµε µε όποιο µέσο θέλουµε. Που θα βρούµε εµείς τα επιπλέον χρήµατα», τονίζει η κ. Κωνσταντάκη. Παράλληλα οι νεφροπαθείς επισηµαίνουν ότι αναγκάστηκα απαιτείτε η µεταφορά από άλλο άτοµο αφού µε τα την αιµοκάθαρση δεν είναι δυνατό να οδηγήσουν οι ίδιοι. Προβλήµατα ωστόσο έχουν και οι µεταµοσχευµένοι νεφροπαθείς όπως υπογραµµίζει η Άννα Λιάκου. «Κάποτε ήµουν και εγώ στη θέση του και

Στο νέο ∆.Σ. της ΕΣΕΕ ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς Κώστας Παπασπύρου

Μ

ε συµµετοχή που ξεπέρασε το 93% του συνόλου των εκπροσώπων πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο η εκλογοαπολοσιτική συνέλευση της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Πιο συγκεκριµένα, ο Συνδυασµός «Ενωµένο Ελληνικό Εµπόριο» του οποίου επικεφαλής ήταν ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης έλαβε ποσοστό 83,6% και εξέλεξε 19 µέλη (µεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς Κώστας Παπασπύρου), ο συνδυασµός «Ανεξάρτητη Συνεργασία Εµπόρων» ποσοστό 8,2% και 1 έδρα και ο συνδυασµός «Αγωνιστική Συνεργασία Εµπόρων» 7,4% και 1 έδρα και τέλος ο ανεξάρτητος υποψήφιος έλαβε ποσοστό 0,8%. Ο κ. Κορκίδης στην οµιλία του εξέφρασε την ανάγκη ενιαίας εκπροσώπησης του ελληνικού εµπορίου πέραν των κοµµατικών ταυτοτήτων και των εξαρτήσεων. Τοποθετήθηκαν οι περισσότεροι αντιπρόσωποι από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι µετέφεραν τις αγωνίες για το µέλλον της εµπορικής επιχείρησης και τις ιδιαιτερότητες της κρίσης σε κάθε περιοχή της χώρας. Μεταξύ αυ-

τών και οι επικεφαλής των συνδυασµών «Αγωνιστική Συνεργασία Εµπόρων» και «Ανεξάρτητη Συνεργασία Εµπόρων». Κάνοντας αναφορά στην τελευταία τριετία ο κ. Κορκίδης επεσήµανε τις δύσκολες προκλήσεις που κλήθηκε να αντιµετωπίσει η Συνοµοσπονδία, καθώς και την αναγκαιότητα επανεξέτασης πρακτικών και θέσεων µέσα σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο και επιδεινούµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον. «Το εµπορικό συνδικαλιστικό κίνηµα βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να διαχειριστεί την οικονοµική και ψυχολογική κατάρρευση των συναδέλφων εµπόρων και να συνεννοηθεί µε ένα πολιτικό σύστηµα που έπνεε τα λοίσθια», είπε και πρόσθεσε: «Πολεµήθηκε αλλά δεν φοβήθηκε. Από αυτή τη δύσκολη περίοδο ο εµπορικός συνδικαλισµός έγινε σοφότερος ως προς το τι είναι αναγκαίο να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση».

Παράλληλα αναφέρθηκε στο πλαίσιο βασικών διεκδικητικών αιχµών της ΕΣΕΕ για όλο το επόµενο διάστηµα που επικεντρώνεται σε πέντε πεδία. ∆ίκαιη φορολογία και πάταξη της φοροδιαφυγής, χρηµατοδότηση ΜµεΕ και εξασφάλιση ρευστότητας για τις επιχειρήσεις, ασφάλιση και υγεία, πάταξη του παρεµπορίου και προστασία της «εντός κρίσης µικροµεσαίας επιχείρησης». Ο πρόεδρος του Ε.Σ. Λιβαδειάς και νέο µέλος του ∆.Σ. της ΕΣΕΕ Κώστας Παπασπύρου σε δηλώσεις του ευχαρίστησε όλους τους συναδέλφους του που τον εµπιστεύθηκαν και τίµησαν µε την ψήφο τους τον ίδιο αλλά και τον Εµπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς. «Τα προβλήµατα είναι τεράστια, ο εµπορικός κόσµος βλέπει το µέλλον του αβέβαιο και το έργο που καλείται να φέρει εις πέρας το νέο ∆.Σ. της Συνοµοσπονδίας λόγο της οικονοµικής συγκυρίας µας επιφορτίζει µε πρόσθετες ευθύνες. Από την πλευρά µου όπως άλλωστε έχω πράξει µέχρι σήµερα δεσµεύοµαι ότι θα συνεχίζω και από τη νέα µου θέση να αγωνίζοµαι για ένα καλύτερο αύριο για το ελληνικό εµπόριο και να βρίσκοµαι στο πλευρό όλων των συναδέλφων».

έκανα αιµοκάθαρση. Σήµερα κινδυνεύω να γυρίσω πάλι στη θέση αυτή γιατί µας έφτασαν στο σηµείο να µην µπορούµε να πάρουµε τα φάρµακά µας. Επιπλέον τα κέντρα µεταµόσχευσης είναι µακριά, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, τα έξοδα των µετακινήσεων δεν µας τα δίνουν µε αποτέλεσµα κάποιες φορές να αναβάλουµε τις εξετάσεις θέτοντας την υγεία µας σε κίνδυνο», λέει χαρακτηριστικά.

«Εµείς παλαίουµε για δηµόσια δωρεάν υγεία. ∆εν ζητάµε να µας πληρώνουν για τις µετακινήσεις αλλά το σύστηµα υγείας να αναλάβει την µεταφορά µας. Να µη γίνει καµία περικοπή σε συντάξεις, επιδόµατα και µισθούς, να καταργηθούν τα αναχρονιστικά ΚΕΠΑ και να δοθούν χρήµατα στον ΕΟΠΥΥ από τον κρατικό προÄπολογισµό για να υπάρχει δωρεάν υγεία. «Σήµερα ο ΕΟΠΥΥ έχει να µου πληρώσει οδοιπο-

ρικά όλο το 2012, µου χρεωστάει 14.000 ευρώ. Έτσι αναγκάστηκα –και δεν ντρέποµαι που το λέω- µετά απο 35 χρόνια εργασίας να πάρω δάνειο από την τράπεζα για πληρώσω το ταξί και να καλύψω τα έξοδα µεταφοράς µου», υπογραµµίζει ο κ. Σεχρεµέλης και καταλήγει: «Το πότε θα πεθάνοµε δεν θα το επιλέξει κανένας υπουργός υγείας ή εργασίας δεν θα µας επιβάλουν να πεθάνουµε όπως το θέλουν αυτοί.

Τη Χρυσή Αυγή καταγγέλλει ο Σύλλογος Γυναικών επαρχίας Λιβαδειάς

«

Η Χρυσή Αυγή είναι το µακρύ χέρι του συστήµατος, εξυπηρετούν καραµπινάτα την εργοδοσία, τα µεγάλα αφεντικά» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γυναικών επαρχίας Λιβαδειάς µε αφορµή το περιστατικό που σηµειώθηκε στο νοσοκοµείο της Μυτιλήνης. «Και να που τα καλόπαιδα της Χρυσής Αυγής ξαναχτύπησαν. Αυτή τη φορά στο Νοσοκοµείο Μυτιλήνης. Με άνανδρο και χυδαίο τρόπο τα έβαλαν µε τα άρρωστα παιδιά και τους συνοδούς τους, γιατί είναι µετανάστες. Πήραν όµως πληρωµένη απάντηση από τους γιατρούς και το προσωπικό του Νοσοκοµείου. Φαίνεται οτι κανένας δεν τους έµαθε οτι όλες οι γυναίκες σε όλη τη γη πονούν το ίδιο για να φέρουν στον κόσµο το παιδί τους, οτι ο πόνος, η αρρώστια, ο θάνα-

τος δεν γνωρίζουν φυλή, χρώµα, θρησκεία ή έθνος. Είναι δε τόσο φιλάνθρωποι και καλοί χριστιανοί που δίνουν την ελεηµοσύνη τους… κρατώντας ρόπαλα και κράνη, ασκώντας τροµοκρατία και ψυχολογική βία»,αναφέρει µεταξύ άλλων ο σύλλογος. «Μοστράρουν για αντισυστηµικοί. Είναι όµως το µακρύ χέρι του συστήµατος, εξυπηρετούν καραµπινάτα την εργοδοσία, τα µεγάλα αφεντικά» και «είναι τόσο "νταή-

δες" και κυνηγοί της διαφθοράς που τα βάζουν µε ανυπεράσπιστες µετανάστριες, ενώ αυτούς, τους σωµατέµπορους, που τις εκµεταλλεύονται µε διάφορους τρόπους ή τις εκπορνεύουν σε διάφορα "µαγαζιά" δεν τους αγγίζουν...Μήπως γιατί τους γνωρίζουν πολύ καλά;...», προσθέτει χαρακτηριστικά. Καταλήγοντας τονίζει: «Σήµερα, σε συνθήκες οξυµµένης οικονοµικής κρίσης, που τα περιστατικά φτώχειας καθηµερινά πολλαπλασιάζονται, η απάντηση είναι η ταξική αλληλεγγύη που εκφράζεται από το οργανωµένο κίνηµα, τις ΛαÃκές Επιτροπές και η οργάνωση της πάλης για την ανατροπή των εκµεταλλευτών του µόχθου µας, για κουµαντάρουµε εµείς τη ζωή µας και τον τόπο, χωρίς προστάτες...Και σ΄ αυτό τον αγώνα είναι ιδιαίτερα σηµαντική η προσφορά των γυναικών...».


8 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ Με τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης Στ. Καλογιάννη συναντήθηκε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Κλ. Περγαντάς

Μ

ε τον αναπληρωτή υπουργό, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Σταύρο Καλογιάννη συναντήθηκε την Παρασκευή ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς για την εξέλιξη των οδικών έργων στη Περιφέρεια.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε ο Υφυπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίµος Κεδίκογλου ενώ συµµετείχαν επίσης οι Αντιπεριφερειάρχες Εύβοιας Θανάσης Μπουραντάς και Φωκίδας Γιώτα Γαζή, ο Γενικός ∆ιευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων ∆ιονύσης Μακρής και υπηρεσιακοί παράγοντες. Πιο συγκεκριµένα συζητήθηκε η ολοκλήρωση των

τµηµάτων του ΠΑΘΕ «παράκαµψη Στυλίδας» και «Σπερχειός- Ροδίτσα», τα οποία θα ολοκληρωθούν εντός του καθορισµένου χρονοδιαγράµµατος των 18 µηνών. Το υπολειπόµενο τµήµα της παράπλευρης οδού από Σκάρφεια µέχρι Θερµοπύλες δηµοπρατείται άµεσα

ενώ όσον αφορά στον οδικό άξονα Λαµία – Καρπενήσι, το τµήµα από Καστρί έως την Μακρακώµη προÄπολογισµού 25 εκατ ευρώ εκτελείται κανονικά. Επίσης για τα τµήµατα από Σταυρό µέχρι Νεοχωράκι και από Νεοχωράκι µέχρι Ανατολική είσοδο σήραγγας Τυµφρηστού προκηρύσσονται

οι µελέτες. Ακόµα έγινε αναφορά και στον οδικό άξονα Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) για τον οποίο ήδη το υπουργείο προγραµµατίζει την υλοποίηση. Στη συνάντηση τέθηκαν και τα οδικά έργα της Εύβοιας, µε κυρίαρχο την Παράκαµψη Χαλκίδας και µε δεδοµένη την ωριµότητα του έργου, συζητήθηκαν οι δυνατότητες δηµοπράτησης του. Αναφορά έγινε και στην Παράκαµψη Βασιλικού ενώ επιπλέον τέθηκε το θέµα των συνεχών κατολισθήσεων στη περιοχή ∆ερβένι – Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Ο Υπουργός δεσµεύτηκε να αντιµετωπιστεί άµεσα το πρόβληµα ενώ για την Παράκαµψη Αιδηψού έγινε γνωστό ότι ολοκληρώνονται

οι µελέτες για την δηµοπράτηση του έργου. Σε ότι αφορά το έργο Σχηµατάρι – Χαλκίδα που υλοποιήθηκε µέσω του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 20002006, ξεκινάει η τελική στρώση της αντιολισθηρής ασφάλτου. Αντικείµενο συζήτησης ήταν επίσης η επικείµενη υλοποίηση τµήµατος του οδικού άξονα Θερµοπύλες – Αντίρριο µε το τµήµα Ιτέα -Γαλαξίδι προÄπολογισµού 70 εκατ. ευρώ να είναι ώριµο για δηµοπράτηση ενώ παράλληλα προχωρούν µε ικανοποιητικό ρυθµό οι µελέτες στο τµήµα Θερµοπύλες – Άµφισσα και Ιτέα Ναύπακτος (από κόµβο Γαλαξιδίου). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Υπουργός αντιµετώπισε θετικά και το πρό-

βληµα των βραχοπτώσεων στου ∆ελφούς δεσµευόµενος για γρήγορη αποκατάσταση ενώ σχετικά µε την παράκαµψη Αράχωβας και την ανατολική παράκαµψη Θήβας οι µελέτες εξελίσσονται ικανοποιητικά. Τέλος συζητήθηκε και το ζήτηµα λειτουργίας και συντήρησης της σήραγγας Τυµφρηστού. «Πολύ σηµαντικά κρίνονται τα αποτελέσµατα της συνάντησης για την Περιφέρεια µας. Μετά από τεράστιες προσπάθειες έχουν δροµολογηθεί σηµαντικά οδικά έργα, που θα συµβάλλουν στην ενίσχυση των µεταφορών, στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στην ισόρροπη ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας», δήλωσε σχετικά ο Κλέαρχος Περγαντάς.

Κλ. Περγαντάς: Η προσπάθεια µας θα αποδώσει, διότι έχει σε πρώτο πλάνο τη συλλογικότητα και το καλό της Στερεάς

Η

µερίδα µε θέµα «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα… ως τρόπος ζωής», διοργάνωσε την ∆ευτέρα στην Κύµη η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Η ηµερίδα στην οποία συµµετείχε ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς πραγµατοποιήθηκε µετά από σειρά συναντήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, Σταµάτη Καπελέρη σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Κύµης - Αλιβερίου και τον ΕΛ.Γ.Ο. «∆ΗΜΗΤΡΑ». Επίσης συµµετείχαν ο ∆ήµαρχος Κύµης – Αλιβερίου, Θωµάς ∆ηµήτρης, οι βουλευτές Βαγγέλης Αποστόλου, ∆ηµήτρης Αναγνωστάκης και Σίµος Κεδίκογλου καθώς και Περιφερειακοί Σύµβουλοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητές ήταν ο κ. Καπελέρης, ο Πρόεδρος της ΕΛ.Γ.Ο. «∆ΗΜΗΤΡΑ» Βασίλης. Γκίκας και ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Περιφέρειας. Ο Περιφερειάρχης στην οµιλία του, µεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ. «Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει εκχωρηθεί το ποσό των 212,57 εκατ. ευρώ. Τα ποσοστά απορρόφησης του Προγράµµατος Στερεάς Ελλάδας παραµένουν ιδιαίτερα υψηλά φθάνοντας στο ποσοστό του 68,35 %. Επιπλέον, µας έχει εκχωρηθεί προς διαχείριση το ποσό των 59,74 εκατ. ευρώ, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν σηµαντικές περιβαλλοντικές παρεµβά-

σεις σε όλο το εύρος της Στερεάς Ελλάδας», είπε ο κ. Περγαντάς. Στη συνέχεια εµβαθύνοντας στα έργα που υλοποιούνται στον ∆ήµο Κύµης - Αλιβερίου, τόνισε: «Σηµαντικά έργα υλοποιούνται µέσω του ΕΣΠΑ στον ∆ήµο ΚύµηςΑλιβερίου συνολικού προÄπολογισµού 17,5 εκ. ευρώ. Βρίσκεται σε φάση υλοποίησης το έργο: “Τροποποίηση και εκσυγχρονισµός λιµένα Κύµης”, προÄπολογισµού 8,98 εκ. ερυώ. Το συγκεκριµένο έργο έχει χαρακτηριστεί ως έργο προτεραιότητας για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η υλοποίησή του αποτέλεσε πρωταρχικό µας στόχο». Παράλληλα αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση επτά σηµαντικλων έργων, που αφορούν την Α’ βάθµια και Β’ βάθµια εκπαίδευση καθώς και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κύµης, συνολικού προÄπολογισµού 5,26 εκ. ευρώ σηµειώνοντας ότι αναµένεται να συµβασιοποιηθεί σύντοµα η προµήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισµού της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού Κύµης, µε προÄπολογισµό 900 χιλ. ευρώ. Ο Περιφερειάρχης είπε ακόµα ότι έχουν ολοκληρωθεί δύο έργα ύδρευσης συνολικού προÄπολογισµού 602 χιλ. ευρώ, ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το έργο: «Αποκατάσταση ναού

Αγίου Νικολάου των Ριντζανων στον Οξύλιθο Ευβοίας», µε προÄπολογισµό 250 χιλ. ευρώ. Επίσης έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται δύο µελέτες Σχεδίων χωρικής οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) προÄπολογισµού 475 χιλ. ευρώ και υλοποιείται το έργο: «Ανάδειξη - ανάπλαση και τουριστική αξιοποίηση περιοχών ∆ήµου Κύµης Ν. Ευβοίας», προυπολογισµού 273 χιλ. ευώ. Για τον τοµέα της υγείας σηµείωσε ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο: «Κατασκευή Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο Νοσοκοµείο Κύµης» ενώ επίκειται άµεσα η προµήθεια του Γενικού Νοσοκοµείου Κύµης µε ιατρικά µηχανήµατα. Ακόµα υλοποιούνται έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α), ενώ υλοποιείται και ένας σηµαντικός αριθµός δράσεων, κυρίως οδοποιίας, συνολικού προÄπολογισµού 3,93 εκ ευρώ. «Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παραµένει σταθερά ανάµεσα στις πρώτες Περιφέρειες σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά στην απορρόφηση και είναι σηµαντικά τα βήµατα που έχουν πραγµατοποιηθεί σε υποδοµές, προµήθειες εξοπλισµού και σε περιβαλλοντικές παρεµβάσεις», είπε ο Κλ. Περγαντάς και πρόσθεσε: «Μετά από δικές µας ενέργειες εξασφαλίσαµε πόρους για την ενίσχυση των ανέργων και των ευπαθών κοινωνικών οµάδων (δράσεις Κοινωνικού Ταµείου) και προχωρούµε άµεσα στην ενεργοποίηση και υλοποίησή τους».

Καταλήγοντας υπογράµµισε: «Σηµαντικότεροι στόχοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την νέα Προγραµµατική Περίοδο είναι η ισόρροπη κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη µε σεβασµό στο περιβάλλον, η βελτίωση του επιχειρηµατικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, η προώθηση καινοτόµων επενδύσεων σε όλους τοµείς όπου η Περι-

φέρεια µας έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και δυνατότητα αριστείας, (αγροτικός τοµέας - ενέργεια – τουρισµός – κοµβική θέση) καθώς και η λειτουργία της Περιφέρειας ως ισχυρού αυτοδιοικητικού οργανισµού µε ενισχυµένο ρόλο». Ο Περιφερειάρχης δεν παρέλειψε να επισηµάνει ότι οι ∆ήµοι της Στερεάς Ελλάδας «αποτελούν αξιόπι-

στους συνεργάτες και σηµαντικούς παραστάτες στην προσπάθειά µας για την αναστροφή του κλίµατος της ύφεσης και την ισόρροπη ανάπτυξη της Περιφέρειάς µας» και να εκφράσει την αισιοδοξία του ότι «η προσπάθεια µας θα αποδώσει, διότι έχει σε πρώτο πλάνο τη συλλογικότητα και το καλό της Στερεάς Ελλάδας».


ΤΡΙΤΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ 9

free style

FREE STYLE

Καπνιστή φωλιά

Το να κοιµάται κανείς σε ένα σπίτι από αποτσίγαρα µπορεί να µην ακούγεται ευχάριστο. Κι όµως, τα σπουργίτια, οι σπίνοι και πιθανώς και άλλα πουλιά των πόλεων χρησιµοποιούν γόπες στην κατασκευή της φωλιάς, µια πρακτική που διώχνει τα ακάρεα και άλλα ενοχλητικά παράσιτα. Παρουσιάζοντας την ασυνήθιστη µελέτη τους στο Biology Letters, µια επιθεώρηση της βρετανικής Βασιλικής Εταιρείας, οι ερευνητές εξηγούν ότι πολλά είδη πουλιών έχουν παρατηρηθεί στη φύση να επενδύουν τη φωλιά τους µε φυτά που διαθέτουν εντοµοαπωθητική δράση. Παραµένει πάντως ασαφές πώς τα πουλιά των πόλεων έµαθαν να χρησι-

µοποιούν αποτσίγαρα εµποτισµένα µε νικοτίνη, ένα φυσικό αλλά ισχυρό εντοµοκτόνο. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι τα πτηνά µαζεύουν γόπες µόνο για τη µόνωση της φωλιάς από το κρύο και τη ζέστη, χωρίς να αντιλαµβάνονται ότι οι γόπες αποµακρύνουν τα παράσιτα. Μια άλλη εξήγηση είναι ότι διαλέγουν τα αποτσίγαρα λόγω της µυρωδιάς τους -στη φύση, εξάλλου, τα πτηνά βασίζονται στην όσφρηση για να εντοπίσουν χόρτα µε εντοµοαπωθητικά συστατικά. Στην πρώτη φάση της µελέτης, οι ερευνητές του Πανεπιστηµίου St Andrews στη Βρετανία εξέτασαν φωλιές σπουργιτιών και σπίνων στην Πόλη του Μεξικού, και διαπίστωσαν ότι η εσωτε-

ρική επένδυση κάθε φωλιάς περιείχε κατά µέσο όρο δέκα γόπες. Στην επόµενη φάση, η ερευνητική οµάδα εξέτασε αν τα αποτσίγαρα έχουν δράση κατά των παράσιτων. Μέσα στις φωλιές των πουλιών τοποθετήθηκαν ειδικές παγίδες µε µπαταρία, σχεδιασµένες να προσελκύουν ακάρεα και άλλα εξωπαράσιτα µέσω της εκποµπής θερµότητας. Για να εισέλθουν όµως στην παγίδα τα παράσιτα έπρεπε να περάσουν µέσα από ένα µικρό φράγµα από ίνες φίλτρων για τσιγάρα, τα οποία ήταν είτε χρησιµοποιηµένα είτε αχρησιµοποίητα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι µόνο τα χρησιµοποιηµένα φίλτρα, τα οποία είχαν εµποτιστεί στη νικοτίνη και άλλα χηµικά του καπνού, είχαν δράση κατά των παράσιτων. Το µεγάλο ερώτηµα είναι τώρα το κατά πόσο τα πουλιά αντιλαµβάνονται ότι οι γόπες έχουν δράση κατά των ακάρεων. Αυτό θα µπορούσε να εξεταστεί µε νέα πειράµατα, στα οποία τα πουλιά θα έχουν τη δυνατότητα να διαλέγουν ανάµεσα σε φίλτρα από χρησιµοποιηµένα και µη χρησιµοποιηµένα τσιγάρα.

Έρευνες στη χρυσή λάρνακα

Στο ερευνητικό κέντρο «∆ηµόκριτος» τµήµα του λειψάνου του Φιλίππου Β'

Ένα µικρό τµήµα του λειψάνου του Φιλίππου Β', το οποίο βρέθηκε το 1977 στον ασύλητο τάφο της Βεργίνας, πρόκειται να µεταφερθεί στο ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος και στο εργαστήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, προκειµένου να προσδιοριστεί η σύσταση ενός µυστηριώδους υλικού που έχει επικαθίσει στα οστά. Το υλικό αυτό έχει βρεθεί και σε άλλες ταφές της Μακεδονίας, αυτή όµως είναι η πρώτη φορά που θα εξεταστεί λεπτοµερώς στο µικροσκόπιο και θα υποβληθεί σε χηµική και ορυκτολογική ανάλυση. Τα αποτελέσµατα ίσως αποκαλύψουν νέα στοιχεία για τα τελετουργι-

κά υλικά του 4ου αιώνα π.Χ. Ίσως προσφέρουν επίσης πληροφορίες για τη διαδικασία διάβρωσης της λάρνακας -του θαυµάσιου χρυσού κιβωτίου µέσα στο οποίο βρέθηκε το λείψανο του Μακεδόνα βασιλιά, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το αίτηµα µεταφοράς των δειγµάτων, το οποίο υπέβαλε η διευθύντρια της ανασκαφής του ΑΠΘ στη Βεργίνα Χ. Σαατσόγλου - Παλιαδέλη,

έγινε δεκτό την Τρίτη από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο. Ο τάφος του Φιλίππου Β', γνωστός και ως τάφος ΙΙ της Μεγάλης Τούµπας-Βεργίνας, ανακαλύφθηκε το 1977 από τον Μανόλη Ανδρόνικο. Έκτοτε, ορισµένοι αρχαιολόγοι έχουν αµφισβητήσει την ταυτότητα της ανακάλυψης και εκτιµούν ότι ο τάφος ανήκει στον Φίλιππο Γ' της Μακεδονίας, ετεροθαλή αδελφό του Αλεξάνδρου.

Κινητό αναγνωρίζει τη διάθεσή µας!

Μια οµάδα νέων και ενθουσιωδών ερευνητών από το Πανεπιστήµιο Rochester της Νέας Υόρκης βρίσκεται ένα βήµα πριν από την υλοποίηση ενός κινητού µε… ιδιαίτερες ικανότητες, καθώς αναµένεται να αναγνωρίζει τη… διάθεσή µας! Αν και κάτι τέτοιο ακούγεται εξωπραγµατικό, δεν είναι η πρώτη φορά που ερευνητές προσπαθούν να φτιάξουν ένα κινητό που θα αναγνωρίζει τα συναισθήµατα από τον τόνο της φωνής µας. Οι µέχρι στιγµής προσπάθειες είχαν στεφθεί από µικρό ποσοστό επιτυχίας, της τάξεως του 55%. Η ακρίβεια της νέας υπό µελέτη τεχνικής ανέρχεται, όµως, στο 81%!

Η Weindi Heinzleman, καθηγήτρια του Τµήµατος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, εξηγεί ότι χρησιµοποιήθηκαν µαγνητοφωνηµένες εγγραφές ηθοποιών που διαβάζουν, προκειµένου να διαµορφωθεί ένας αλγόριθµος αναγνώρισης συναισθηµάτων, όπως χαρά, θλίψη, φόβος, αηδία, ουδετερότητα, που προκύπτουν από τον τόνο της φωνής τους, την ένταση κ.λπ.. Προς το παρόν, οι ερευνητές έχουν φτιάξει µια πρωτότυπη εφαρµογή για smartphone, όπου εµφανίζεται µε χαρούµενη ή θλιµµένη φατσούλα, ανάλογα µε τον τόνο της φωνής του χρήστη του κινητού.

Ο πιο... φανατικός gamer του κόσµου! Μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ γκίνες, ως ο παίχτης που κατάφερε να παίξει video game επί 135 συνεχόµενες ώρες... ∆ιεκδικεί ένας 28χρονος Αυστραλός. Πρόκειται για τον Οκάν Κάγια, ο οποίος επί σχεδόν... 6 ηµερόνυχτα πολεµούσε τους αντιπάλους του στο δηµοφιλές παιχνίδι πολέµου «Call of Duty: Black Ops 2».

Ο Αυστραλός, ο οποίος παραπονέθηκε ότι πάθαινε κράµπες στα χέρια κι ότι δεν σκοπεύει να ξανακάνει παρόµοιο εγχείρηµα ποτέ, έκανε µικρά διαλείµµατα για τουαλέτα, φαγητό και... ξεκούραση των µατιών του... Το προηγούµενο ρεκόρ το κατέχουν δύο Καναδοί οι οποίοι παρέµεναν στις οθόνες τους παίζοντας επί 120 ώρες...


10 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΥΤΑ ΚΑΙ... Φάρµακο ο ύπνος για την πίεση Μία ωρίτσα ύπνου περισσότερη κάθε βράδυ µπορεί να βοηθήσει την οριακά αυξηµένη αρτηριακή πίεση να επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα, σύµφωνα µε µία νέα, µικρή µελέτη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ. Οι άντρες και οι γυναίκες που συµµετείχαν στη µελέτη συνήθιζαν να κοιµούνται 7 ή λιγότερες ώρες το βράδυ και κατά την έναρξή της είχαν προ’πέρταση – δηλαδή επίπεδα αρτηριακής πιέσεως υψηλότερα από τα επιθυµητά αλλά όχι αρκετά υψηλά ώστε να θεωρηθούν υπερτασικοί. Η νέα µελέτη Η έλλειψη ύπνου έχει συσχετισθεί εδώ και χρόνια µε αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης υπέρτασης, αλλά η νέα µελέτη είναι η πρώτη που δείχνει ότι η αρτηριακή πίεση µπορεί να τεθεί υπό έλεγχο µε την αύξηση της διάρκειας του ύπνου. Στη µελέτη, η οποία δηµοσιεύεται στην «Επιθεώρηση Έρευνας του Ύπνου» (JSR), συµµετείχαν 22 µεσήλικες άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι είτε έπασχαν ήδη από προ’πέρταση είτε είχαν πολλούς παράγοντες κινδύ-

νους για να εκδηλώσουν υπέρταση. Επί 6 εβδοµάδες, οι 13 από αυτούς έπρεπε να µπαίνουν κάθε βράδυ για ύπνο µία ώρα νωρίτερα απ’ ό,τι συνήθιζαν, ενώ οι υπόλοιποι συνέχισαν να κοιµούνται ως συνήθως. Όλοι οι εθελοντές έπρεπε να µετρούν τακτικά την αρτηριακή τους πίεση, ενώ υποβάλλονταν σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε εξετάσεις αίµατος και ούρων. Όπως γράφουν οι ερευνητές στο άρθρο τους, οι 13 που έµπαιναν πιο νωρίς για ύπνο, κατόρθωσαν να κοιµούνται τουλάχιστον 35 λεπτά περισσότερο κάθε βράδυ – και η πίεσή τους µειώθηκε δραστικά, κατά 8 έως 14

mmHg (ή κατά 0,8 έως 1,4 βαθµούς). Οι ειδικοί εκτιµούν ότι η έλλειψη ύπνου επηρεάζει την ικανότητα του οργανισµού να διατηρεί υπό έλεγχο τα επίπεδα των ορµονών του στρες, που µπορεί να αυξήσουν την πίεση. Και προσθέτουν πως ο περισσότερος ύπνος θα µπορούσε να αποτελέσει µία αποτελεσµατική στρατηγική για τη ρύθµιση της αρτηριακής πίεσης - αν και αυτό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί µέσα από νέες, µεγαλύτερες µελέτες. Έως τότε, όµως, δεν βλάπτει να µπαίνουµε πιο νωρίς για ύπνο, καθώςο επαρκής ύπνος µόνο οφέλη έχει να προσφέρει στην ψυχή και στο σώµα µας.

Ιώσεις; Μην αγγίζετε το πρόσωπό! Με τον χειµώνα να δείχνει ολοένα πιο απειλητικά τα δόντια του, ο µισός κόσµος βασανίζεται ήδη από βήχα, συνάχι και κάθε είδους λοιµώξεις του αναπνευστικού. Όσοι όµως είναι αποφασισµένοι να βγάλουν όρθιοι τα φετινά κρύα, δεν αρκεί να πλένουν συχνά τα χέρια τους και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Πρέπει πάση θυσία να αποµακρύνουν τα χέρια από το πρόσωπό τους. Μία νέα µελέτη αποκαλύπτει ότι διαρκώς τροφοδοτούµε τον οργανισµό µας µε βακτήρια και ιούς επειδή αγγίζουµε το στόµα και τη µύτη µας µε τα χέρια µας, τα οποία έχουν µολυνθεί απ’ οτιδήποτε αγγίζουµε στη διάρκεια της ηµέρας. «Υπάρχουν άπειρες ευκαιρίες για να ξαναµολυνθούν τα χέρια ανάµε-

σα σε δύο πλυσίµατα», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής δρ Βλάντιµιρ Αλόνσο, από το Τµήµα ∆ιεθνούς Επιδηµιολογίας & Πληθυσµιακών Μελετών (DIEPS) των ΝΙΗ. «Όταν είναι η εποχή των αερογενών λοιµώξεων, όπως η γρίπη και το κρυολόγηµα, αυτό είναι κάτι που όλοι πρέπει να λαµβάνουµε σοβαρά υπ’ όψιν». Ο δρ Αλόνσο και οι συνεργάτες του παρατήρησαν στο µετρό της Ουάσινγκτον και της Φλοριανόπολης στην Βραζιλία, 249 περαστικούς,

διαπιστώνοντας πως κατά µέσον όρο άγγιζαν κοινής χρήσεως αντικείµενα 3,3 φορές την ώρα και το πρόσωπό τους 3,6 φορές την ώρα. Είναι εξάλλου πολύ καλά τεκµηριωµένο ότι οι ιοί της γρίπης, του κρυολογήµατος και των άλλων εποχικών ιώσεων εισέρχονται εύκολα στον οργανισµό από τους βλεννογόνους του προσώπου – κυρίως από τη µύτη και το στόµα. Η νέα µελέτη δηµοσιεύεται στην επιθεώρηση «Clinical Infectious Diseases».

Έρευνα: Το σεξ και η σοκολάτα Μία νέα δηµοσκόπηση επιβεβαιώνει αυτό που πάντοτε φοβόντουσαν οι άντρες: ότι οι περισσότερες γυναίκες προτιµούν να εγκαταλείψουν το σεξ παρά να ζήσουν χωρίς σοκολάτες. Ρωτώντας σχετικώς 2.000 εθελοντές, ο βρετανικός οργανισµός Cancer Research UK ανακάλυψε ότι αν αναγκαζόµασταν να «κόψουµε» τις χαρές της ζωής για έναν µήνα, ο ένας στους πέντε άντρες (το 22%) θα δυσκολευόταν πάρα πολύ να ζήσει έστω και για 30 µέρες χωρίς σεξ, αλλά το αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες είναι µόλις 9%. Για τις κυρίες, ο χειρότερος εφιάλτης τους θα ήταν να µην φάνε σοκολάτα για ένα µήνα, µε το 22% να οµολογούν πως οι σοκολάτες είναι το τελευταίο που κατ’ ανάγκην θα έκοβαν. Το ενδιαφέρον είναι πως η διαφορά αυτή είναι κάτι που ούτως ή άλλως αποτελεί ακλόνητη πεποίθησή µας: όταν οι ερευνητές ρώτησαν τους εθελοντές αν θεωρούν πιθανότερο να απέχει µία γυναί-

κα ή ένας άντρας από το σεξ, το 59% είπαν πως µακράν οι γυναίκες µπορούν να απέχουν από το σεξ, ενώ µόλις το 5% δήλωσε πως θεωρεί τους άντρες ικανούς να µην κάνουν σεξ για όσο καιρό χρειασθεί. Άλλες χαρές που δύσκολα µπορούµε να βγάλουµε από τη ζωή µας είναι το αλκοόλ, ο καφές, αλλά και το να ορκιζόµαστε, σύµφωνα µε τη δηµοσκόπηση, η οποία πραγµατοποιήθηκε µε αφορµή την εκστρατεία Dryathlon του Cancer Research UK, που ενθαρρύνει τους Βρετανούς να δοκιµάσουν τη δύναµη της θελήσεώς τους

απέχοντας από το αλκοόλ για έναν µήνα (µετά τις γιορτές, βεβαίως). Όταν οι ερευνητές του οργανισµού ρώτησαν τους εθελοντές τους πως αλλάζει η δύναµη της θελήσεώς τους στη διάρκεια του χρόνου, οι µισοί παραδέχθηκαν ότι την περίοδο των εορτών – ιδίως µεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς – είναι εξαιρετικά αδύναµη και γι’ αυτό υποκύπτουν στις ορέξεις τους. Αυτός πιθανώς είναι και ο λόγος που η εκστρατεία Dryathlon έχει ως σύνθηµα «Κόψτε το αλκοόλ τον Ιανουάριο»...

Γιατί διψάµε όταν καταναλώνουµε ζάχαρη; Η δίψα στον οργανισµό µας ελέγχεται από πολλά διαφορετικά σηµάδια - από διάφορους µηχανισµούς. Όταν καταναλώνουµε κάποιο γλυκό που περιέχει πολύ ζάχαρη (ή αντίστοιχα και γλυκαντικές ουσίες), τότε αργά ή γρήγορα, διψάµε. Γενικά να ξέρετε, ότι µία αιτία που µας κάνει να διψάµε είναι και η αυξηµένη συγκεντρωση κάποιας µεγάλης ποσότητας κάποιων ουσιών στο αίµα. Βέβαια, το φαινόµενο της δίψας, δεν οφείλεται µόνο σε αυτό, αλλά µπορεί να οφείλεται και σε συνδυασµό παραγόντων και καταστάσεων που συµβαίνουν στον οργανισµό µας. Όταν καταναλώνετε ζάχαρη ή άλλες γλυκαντικές ουσίες ή κάποιο άλλο είδος υδατανθράκων, αυ-

ξάνονται στο αίµα σας τα επίπεδα της γλυκόζης. Αν αυξηθούνε κατά πολύ τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίµα εξαιτίας της ζάχαρης, τότε οι µηχανισµοί που µας κάνουνε να διψάµε, ενεργοποιούνται. ζάχαρη και γλυκόζη Η γλυκόζη, για να διασπαστεί, χρειάζεται νερό το οποίο αντλείται από τα κύτταρα του οργανισµού µας. Τα κύτταρα αυτά όµως σιγά σιγά έχουνε έλλειψη νερού, µε αποτέ-

λεσµα να στέλνουν κάποια χηµικά σήµατα στον εγκέφαλο, µε αποτέλεσµα ο εγκέφαλος να µας κάνει να διψάµε. Τα κύτταρα το χρειάζονται το νερό που απέβαλλαν για να λειτουργήσουν. Έτσι, θα πρέπει να το αναπληρώσουνε. Αυτό θα γίνει όταν καταναλώσουµε νερό. Γι’ αυτό λοιπόν διψάµε αν καταναλώσουµε ζάχαρη!


ΤΡΙΤΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ 11

ΑΥΤΑ ΕΓΡΑΨΑΝ Έργα τέχνης µε χαρτί υγείας!

Ένας Τούρκος καλλιτέχνης που ζει και εργάζεται στο Αµβούργο, ο Sakir Gökcebag, «παίζει» µε χαρτί υγείας, δηµιουργώντας τέχνη… «∆ηµιουργώ µια µεγάλη… πλάκα, µια φάρσα για το µάτι του θεατή µε το χαρτί τουαλέτας. Κάτι που δεν περιµένει να δει, µε ένα υλικό τόσο συνηθισµένο αλλά και γνώριµο από τη χρήση του», λέει ο καλλιτέχνης. Μεγάλες εγκαταστάσεις τέχνης µε εκατοντάδες ρολά χαρτιού και σχηµατίζουν περίεργα σχέδια έχουν την τιµητική τους σε περίοπτη θέση σε διάφορες γκαλερί της χώρας, αλλά και πέρα από αυτήν. «Χρησιµοποιώ πολύ συχνά ασυνήθιστα υλικά στα έργα µου, προσπαθώντας να τονίσω στο εικαστικό αποτέλεσµα τη χρήση των εγγενών ιδιοτήτων τους. Αυτό είναι που δηµιουργεί και το στοιχείο της έκπληξης στο θεατή – η απλότητα και η αναγνώριση του υλικού», συµπληρώνει.

Ψάρι κυνηγάει έξω από το νερό! Είναι γωνστό µε την κοινή ονοµασία «Τοξότης», αν και πολλοί το αναφέρουν ως «ψάρι νεροπίστολο». Το archer fish, όπως είναι η επιστηµονική του ονοµασία, ανήκει στην οικογένεια των Toxotidae και έχει ένα µοναδικό χαρακτηριστικό. Κυνηγάει τη λεία του έξω από το νερό!!! Συγκεκριµένα έχει την ικανότητα να κυνηγά στην επιφάνεια λιµνών και ποταµών, επιλέγοντας τα… σνακ που του αρέσουν περισσότερο: ακρίδες, σκαθάρια, µύγες και αράχνες. Πώς το κάνει αυτό; Εξελίσσοντας την ικανότητά του στην εκτόξευση µικρής ποσότητας νερού από το στόµα ακριβώς στο… στόχο. Το ψάρι Τοξότης καιροφυλακτεί κοντά στις ακτές και µόλις αντιληφθεί το θύµα του να κάθεται αµέριµνο στα φύλλα των φυτών ρίχνει νερό µε το στόµα του, αναγκάζοντας το έντοµο να πέ-

Απίθανο µονοπάτι-τραµπολίνο στο δάσος!

Η επαφή µε το περιβάλλον και η ενσωµάτωση στη φύση αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του Φεστιβάλ Archstoyanie 2012 που λαµβάνει χώ-

Καλή σας όρεξη... Συνταγή για: 4 µερίδες Υλικά: Γάλα: 2 κούπες Ζάχαρη: 1/2 κούπα Ρυζάλευρο: 1/2 κούπα Μαστίχα: 2 µικρά κοµµατάκια Βούτυρο: 1 κουταλιά Άχνη ζάχαρη: 2 κουταλιές Οδηγίες: 1. Κοπανίζετε την µαστίχα µε λίγη ζάχαρη και την κρατάτε κατά µέρος. 2. Ζεσταίνετε το γάλα. Προσθέτετε τη ζάχαρη και χαµηλώνετε τη φωτιά. ∆ιαλύετε το ρυζάλευρο σε

σει στο νερό. Η συνέχεια είναι γνωστή και πάντα καταλήγει στο… στόµα του. Το ψάρι Τοξότης ζει σε υφάλµυρα νερά ποταµών και στις εκβολές λιµνών στην Ινδία, τις Φιλιππίνες, την Αυστραλία και την Πολυνησία.

ρα στην πόλη Nikola-Lenivets στη Ρωσία, κερδίζοντας ετησίως το ενδιαφέρον των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία Salto τοποθέτησε ένα γιγάντιο τραµπολίνο καλύπτοντας ένα δασικό µονοπάτι µήκους 50 περίπου µέτρων! Το διασκεδαστικό «Fast Track» δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να κάνουν µια γρήγορα διαδροµή µέσα στο δάσος… χοροπηδώντας και -φυσικά- διασκεδάζοντας. «Πρόκειται για µια διαφορετική εµπειρία µετακίνησης µέσα στη φύση. Γιατί µια βόλτα στο πάρκο κάθε άλλο παρά βαρετή πρέπει να είναι. Ίσως πάρετε και το κατοικίδιο µαζί σας αρκεί να το έχετε προπονήσει πρώτα στο… χοροπήδηµα», λέει µε χιουµοριστική διάθεση ο υπεύθνος της κατασκευής.

Ο «Πρόεδρος» του… φυτικού βασιλείου! Είναι τα µεγαλύτερα και τα αρχαιότερα δέντρα που υπάρχουν στον πλανήτη. Οι γιγαντιαίες σεκόιες ευδοκιµούν µόνο στην οροσειρά Σιέρρα Νεβάδα των ΗΠΑ και αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες. Ανάµεσά τους, ξεχωρίζει ο «Πρόεδρος», το δεύτερο µεγαλύτερο δέντρο της Γης, το οποίο υπολογίζεται ότι είναι 3.200 ετών. Οι σεκόιες µπορούν να φθάσουν σε ύψος τα 90 µέτρα. Ο «Πρόεδρος» έχει ύψος 87 µέτρα, ενώ η διάµετρος του κορµού, στη βάση του, ξεπερνά τα 15 µέτρα. Το συγκεκριµένο δέντρο έχει επιβιώσει από φωτιά που προκλήθηκε από κεραυνό. Η κορυφή του είναι καµένη, αλλά το υπόλοιπο δέντρο είναι υγιές και καταπράσινο. Και µπορεί αυτή η σεκόια να είναι το δεύτερο δέντρο σε ύψος, στον κόσµο, αλλά είναι σίγουρα πολύ πιο ογκώδες από τον κόκκινο ευκάλυπτο της Αυστραλίας που φθάνει τα 97 µέτρα. Ο «Πρόεδρος» προσέλκυσε το ενδιαφέρον του φωτογράφου Μάικλ Νίκολς, ο οποίος πέρασε δύο εβδοµάδες στη Σιέρρα Νεβάδα, φωτογραφίζοντας το επιβλητικό δέντρο. Οι φωτογραφίες του αποτυπώνουν το µεγαλείο του «Προέδρου», αλλά και των δέντρων που τον πλαισιώνουν στο δάσος!

Καζάν ντιπί

λίγο νερό και το ρίχνετε λίγο - λίγο στο γάλα ανακατεύοντας. Συνεχίζετε το βράσιµο, ανακατεύοντας συνέχεια, µέχρι να χυλώσει το µείγµα. Κατεβάζετε από τη φωτιά και προσθέτετε το βούτυρο και την µαστίχα. Ανακατεύετε να ενσωµατωθούν. 3. Βουτυρώνετε ελαφρά ένα ταψάκι και το πασπαλίζετε µε την άχνη ζάχαρη. Αδειάζετε από πάνω το µείγµα και το βάζετε σε χαµηλή φωτιά. Μόλις µυρίσει καµένο, το αποµακρύνετε από τη φωτιά. 4. Αφού κρυώσει, κόβετε το καζάν ντιπί σε λωρίδες, το διπλώνετε στη µέση και σερβίρετε.

Ε Π Ι ΜΕ Λ ΕΙ Α : E m . m o


12 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ

Τα ιστορικότερα σύγχρονα ταξίδια Το Apollo 11 προσεδαφίζεται στη Σελήνη Το πλήρωµα του Apollo 11 αντιµετώπισε απόκοσµους -κυριολεκτικά!κινδύνους: από το να µείνουν για πάντα στην επιφάνεια του φεγγαριού µέχρι και να χαθούν αµετάκλητα στο ∆ιάστηµα. Η ηλιακή ακτινοβολία και η θερµότητα της επιστροφής στην ατµόσφαιρα θα µπορούσε να τους «ψήσει» ζωντανούς, την ίδια στιγµή που οποιαδήποτε βλάβη στη διαστηµική τους στολή θα προκαλούσε ασφυξία και µαρτυρικό θάνατο. Με τα σηµερινά δεδοµένα, η τεχνολογία του Apollo 11 ήταν πρωτόγονη: ο υπολογιστής ταξιδιού του διαστηµόπλοιου διέθετε µνήµη 74 kilobytes, ούτε ένα µουσικό αρχείο MP3 δεν χωρούσε! Με το που έκανε ωστόσο το περίφηµο «µικρό βήµα» ο Neil Armstrong, όλοι οι κίνδυνοι έγιναν παρελθόν και η πολυθρύλητη κατάκτηση του Σύµπαντος είχε µόλις αρχίσει… Η µάχη των εξερευνητών Scott και Amundsen για την κατάκτηση του Νότιου Πόλου Το 1911 µια λυσσαλέα µάχη ξεκινούσε: ο Βρετανός Robert Scott και ο Νορβηγός Roald Amundsen επιδόθηκαν σε έναν αγώνα δρόµου για το ποιος θα γίνει ο πρώτος άνθρωπος που θα πατούσε τον Νότιο Πόλο. Ένας θα κέρδιζε, ενώ ο άλλος έµελλε να σκοτωθεί προσπαθώντας. Όταν ο Scott -αξιωµατικός του βρετανικού Ναυτικού- και η αποστολή του έφτασαν έπειτα από αντιξοότητες στην παγωµένη γη, ύστερα από 78 µέρες περιπέτειας, τους περίµενε µια έκπληξη: η νορβηγική σηµαία που είχε «φυτέψει» ο Amundsen 33 ηµέ-

ρες πριν! Στο ταξίδι της επιστροφής, ο αποκαρδιωµένος Scott και η παρέα του θα άφηναν την τελευταία τους πνοή στα παγωµένα εδάφη, µε την πείνα και τις κακουχίες να δείχνουν τα δόντια τους. Σε τραγική αντίθεση, η πετυχηµένη αποστολή του Amundsen δεν συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες: ο σχολαστικός σχεδιασµός και η άψογη εκτέλεση έκαναν τη διαφορά… Ο Edmund Hillary «δαµάζει» το Έβερεστ Τον Μάιο του 1953, ο νεοζηλανδός µελισσοκόµος µε την παθιασµένη αγάπη για την ορειβασία γινόταν ο πρώτος άνθρωπος που πατούσε την κορυφή του ψηλότερου βουνού του πλανήτη. ∆εν ήταν φυσικά ένας αγώνας χωρίς ανταγωνισµό: ο Hillary και ο σύντροφός του στην ανάβαση Tenzing Norgay είχαν να αντιµετωπίσουν την αντίπαλη οµάδα των ορειβατών Charles Evans και Tom Bourdillon, που είχαν τον ίδιο ακριβώς σκοπό. Οι ανταγωνιστές αναγκάστηκαν τελικά να εγκαταλείψουν την περιπέτεια, µε µόλις 300 µέτρα να τους χωρίζουν από την κορυφή(!), που έµελλε να πατηθεί από τους Hillary και Norgay, σε υψόµετρο 8.848 µέτρων… Το επιστηµονικό ταξίδι του ∆αρβίνου Οι ταξιδιωτικές περιπέτειες του φυσιοδίφη Κάρολου ∆αρβίνου, διάρκειας 5 ετών, άλλαξαν για πάντα το πρόσωπο της σύγχρονης επιστήµης και την κατανόησή µας για την ανθρώπινη εξέλιξη. Κάνοντας στάσεις στις ακτές της Λατινικής Αµερικής, το περίφηµο σκάφος του «Beagle» κατέπλευσε κάποια στιγµή

στα Νησιά Γκαλαπάγκος, σε ένα αποµονωµένο ηφαιστειακό αρχιπέλαγος. Εκεί έµελλε να κάνει τις µελέτες του ο ∆αρβίνος και να συλλάβει µια διαφορετική εξήγηση για την καταγωγή και την ιστορία των ειδών, την επαναστατική θεωρία της φυσικής επιλογής, που θα ανέτρεπε αµετάκλητα τις θρησκευτικές δοξασίες για την προέλευση του ανθρώπου… Ο Charles Lindbergh στην πρώτη πτήση πάνω από τον Ατλαντικό Ο «Lucky Lindy» ήταν πράγµατι τυχερός που κατάφερε και επιβίωσε από την ιδιαίτερα δύσκολη πτήση των 5.809 χιλιοµέτρων πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό. Το µονοκινητήριο αεροσκάφος του «Spirit of St. Louis» κατάφερε πράγµατι να φτάσει από τη Νέα Υόρκη στο Παρίσι και ο άθλος του ακούστηκε στα πέρατα της οικουµένης. Για να κρατήσει µάλιστα το βάρος σε χαµηλά επίπεδα, ο ατρόµητος πιλότος ξεφορτώθηκε τα φρένα του αεροπλάνου, τον ασύρµατο, ακόµα και το αλεξίπτωτό του. Τα έβαλε µε την οµίχλη και το χιονόνερο, αναµετρήθηκε µε το σκοτάδι, την έλλειψη ύπνου, τις κα-

κουχίες, κι όταν τελικά το αεροπλάνο του φάνηκε πάνω στον παριζιάνικο ουρανό, 33,5 ώρες µετά την απογείωσή του, ένα ζητωκραυγάζον πλήθος 150.000 ανθρώπων τον υποδέχτηκε µε τιµές… Ο Yuri Gagarin µπαίνει σε τροχιά γύρω από τη Γη Ο κοσµοναύτης από τη Σοβιετική Ένωση ήταν ο πρώτος άνθρωπος στο ∆ιάστηµα: στις 12 Απριλίου 1961 έκανε µια πλήρη περιστροφή γύρω από τον πλανήτη µας και έζησε για να διηγηθεί την ιστορία! Ο µόλις 27 χρονών αστροναύτης επάνδρωσε το πρωτόγονο διαστηµόπλοιο Vostok I και βγήκε από την ατµόσφαιρα, φτάνοντας σε ύψος 177 χιλιοµέτρων από την επιφάνεια της Γης. Η διαστηµική του περιπέτεια, διάρκειας 108 λεπτών, έµελλε να σφραγιστεί από τα λόγια του, σε αυτό που θα ήταν η πρώτη περιγραφή του πλανήτη µας από τα έξω: «η Γη είναι µπλε. Είναι απίστευτο»… Ο Robert Peary φτάνει στον Βόρειο Πόλο Οι δύο πόλοι της Γης ήταν το υγρό όνειρο των εξερευνητών στις αρχές του 20ού αιώνα. Ειδικά

13 ∆εκεµβρίου: Άρης, Ευστράτιος, Ευστρατία, Λουκάς, Λουκία. 15 ∆εκεµβρίου: Ανθή, Ελευθέριος, Ελευθερία, Σύλβια, Σωσσάνα. 16 ∆εκεµβρίου: Ρεβέκκα. 17 ∆εκεµβρίου: ∆ανιήλ, ∆ιονύσης, ∆ιονυσία, Ιακχος. 18 ∆εκεµβρίου: Ααρών, Αδάµ, Ισαάκ, Πλάτωνας, Ραχήλ, Σάρα, Σεβαστιανός, Σεβαστιανή, Φλώρος, Φλώρα. 19 ∆εκεµβρίου: Αγλα_α.

για τον Βόρειο Πόλο, οι εξερευνητικές αποστολές είχαν προσπαθήσει να τον προσεγγίσουν µε καράβι, µε έλκηθρα, ακόµα και µε αερόστατο, χωρίς να το καταφέρουν ποτέ. Τον Απρίλιο του 1909 ωστόσο, ο µηχανικός του αµερικανικού Ναυτικού Robert Peary, ο οποίος είχε ήδη αποτύχει να προσεγγίσει τον Πόλο στην πρώτη του απόπειρα, θα ξαναπροσπαθούσε, αυτή τη φορά πλαισιωµένος από µια οµάδα 4 οδηγών Ινουίτ. Έπειτα από ένα παγωµένο ταξίδι 37 ηµερών πάνω σε έλκηθρα, ο Peary θα κάρφωνε την αµερικανική σηµαία στο βορειότερο σύνορο του πλανήτη, κατακτώντας το βαρύτιµο ηθικό τρόπαιο τριών αιώνων άκοπων προσπαθειών! Μόλις επέστρεψε, µια δυσάρεστη έκπληξη τον περίµενε: ο εξερευνητής Frederic Cook ανακοίνωνε ότι είχε προσεγγίσει τον Βόρειο Πόλο πριν από τον Peary. Κι ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν την άποψη του Cook, οι περισσότεροι αναγνωρίζουν στον Peary την τιµητική πρωτιά… Το ταξίδι του «Kon-Tiki» Το 1947, ο νορβηγός ανθρωπολόγος Thor Heyerdahl κατασκεύασε µια πρωτόγονη σχεδία, καµωµένη από κορµούς τροπικών δέντρων και σχοινιά, και έβαλε πλώρη για τον άγνωστο Ειρηνικό Ωκεανό, ξεκινώντας από το Callao του Περού. Η αποστολή του; Να αποδείξει ότι οι ιθαγενείς της Λατινικής Αµερικής θα µπορούσαν να είχαν αποικίσει την Πολυνησία πολύ πριν από την εποχή του Χριστόφορου Κολόµβου. Ξεπερνώντας τον φόβο που είχε για το

υγρό στοιχείο(!), ο Heyerdahl και το πενταµελές πλήρωµά του κυβέρνησαν το αυτοσχέδιο «KonTiki» σε ένα συναρπαστικό ταξίδι 101 ηµερών, καλύπτοντας µια απόσταση 6.920 χιλιοµέτρων µέσα από τροπικές καταιγίδες και ληµέρια καρχαριών, πριν καταπλεύσουν στην Πολυνησία. Το βιβλίο του Heyerdahl για την περιπέτειά του έγινε αµέσως παγκόσµιο best seller, η συγκλονιστική ιστορία ενός ανθρώπου που διακινδύνευσε ζωή του για να αποδείξει µια θεωρία… Ο Matthew Webb διασχίζει κολυµπώντας τα στενά της Μάγχης Στις 25 Αυγούστου 1875, ο 27χρονος Matthew Webb, αξιωµατικός του βρετανικού Ναυτικού, έκανε κάτι που θεωρούταν ακατόρθωτο: διέσχισε κολυµπώντας τα στενά µεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας. Τα ισχυρά θαλάσσια ρεύµατα των Στενών και οι ιδιαίτερα χαµηλές θερµοκρασίες έκαναν τη στενή αυτή λωρίδα ύδατος να φαντάζει αδιάβατη στον κολυµβητή, ο Webb ήταν ωστόσο αποφασισµένος να αποδείξει το αντίθετο. Άλειψε στο σώµα του λάδι φώκιας για να µειώσει την τριβή και πάλεψε µε τα κύµατα για 22 ολόκληρες ώρες, σε µια απόσταση 63 χιλιοµέτρων, πριν ευτυχήσει τελικά να φτάσει στις ακτές του Calais, αποκαµωµένος αλλά θριαµβευτής! Έκτοτε χιλιάδες κολυµβητές επανέλαβαν τον άθλο του, µε χρόνους µάλιστα που έπεσαν στο µισό της επίδοσης του Webb, κανείς ωστόσο δεν κατάφερε να µαγνητίσει το συλλογικό φαντασιακό καλύτερα από τον βρετανό αξιωµατικό… perierga.gr

20 ∆εκεµβρίου: Ιγνάτιος. 21 ∆εκεµβρίου: Θεµιστοκλής. 22 ∆εκεµβρίου: Αναστασία. 24 ∆εκεµβρίου: Ευγενία. 25 ∆εκεµβρίου: Χρήστος, Χριστίνα, Χρύσα, Χρυσαυγή, Χρυσούλα. 26 ∆εκεµβρίου: ∆αβίδ, Εµµανουήλ, Εµµανουέλλα. 27 ∆εκεµβρίου: Στέφανος, Στεφανία. 28 ∆εκεµβρίου: ∆όµνα. 30 ∆εκεµβρίου: Ιωσήφ.


ΤΡΙΤΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ 13

free style

Σαν σήµερα...

11 ∆εκεµβρίου Γεγονότα 1844: Ο δρ. Τζον Ριγκς εφαρµόζει για πρώτη φορά αναισθησία για την εξαγωγή δοντιού του συναδέλφου του δρ. Χόρας Γουέλς, χρησιµοποιώντας νιτρικό οξείδιο. 1946: ∆ηµιουργείται η UNICEF, που βραβεύτηκε για την προσφορά της µε το Νόµπελ Ειρήνης το 1965. 1974: Ο ανώτατος δικαστικός Μιχαήλ Στασινόπουλος ορκίζεται προσωρινός Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, µετά την παραίτηση του στρατηγού Φαίδωνα Γκιζίκη. 1999: Στο Ελσίνκι, στη διάσκεψη των ηγετών των χωρών της Ευρωπα‘κής Ένωσης, αποφασίζεται η προσέγγιση της Ευρώπης µε την Τουρκία, αποσυνδέεται το Κυπριακό από την ένταξη της Κύπρου, καλείται η Τουρκία να εκδηµοκρατιστεί και να παραπέµψει την επίλυση των τυχόν διαφορών της µε την Ελλάδα στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης.

www.sansimera.gr

ΑΝ ΕΚ ∆ ΟΤΟ ΤΗΣ ΕΒ ∆ΟΜ Α∆ ΑΣ

Γεννήσεις 1890: Κάρλος Γκαρντέλ, αργεντίνος τραγουδιστής, που ταυτίστηκε µε το ταγκό. (Θαν. 24/6/1935) 1911: Ναγκίπ Μαχφούζ, αιγύπτιος συγγραφέας, ο πρώτος άραβας που τιµήθηκε µε Νόµπελ Λογοτεχνίας το 1988. (Θαν. 30/8/2006) 1918: Αλεξάντερ Σολζενίτσιν, ρώσος συγγραφέας. Βραβεύτηκε µε Νόµπελ Λογοτεχνίας το 1970. (Αρχιπέλαγος Γκουλάγκ, Μια µέρα στη ζωή του Ιβάν Ντενίσοβιτς) (Θαν. 3/8/2008) Θάνατοι 969: Νικηφόρος Φωκάς, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (δολοφονήθηκε) (Γεν. 912) 1952: Μιχάλης Μανούσκος, πρόεδρος και εκ των ιδρυτών του Ολυµπιακού. (Γεν. ?) 1964: Άλµα Σίντλερ, αυστριακή συνθέτρια και κοσµική κυρία της Βιέννης. Παντρεύτηκε κατά σειρά τον Γκούσταβ Μάλερ, τον Βάλτερ Γκρόπιους και τον Φραντς Βέρφελ. (Γεν. 31/8/1879)

Η πάπια... Μεσηµεράκι, και στο σουβλατζίδικο "Στου Χαρχάν" να σου και µπαίνει µια πάπια -πιασε δυο σουβλάκια και µια µπύρα! -ρε, συ, µια πάπια! -µπράβο, φίλε, απο όραση καλά πάµε! -και µιλάει! -και απο ακοή το ίδιο! Πιασε δυο σουβλάκια και µια µπύρα να τελειώνουµε! -αµέσως...αλλά, ξέρεις δεν µού συµβαίνει κάθε µέρα να έχω πελάτη πάπια. Πώς απο δω; -δουλεύω στην οικοδοµή απέναντι. και παίρνει τα σουβλάκια και την µπύρα, πληρώνει και φεύγει. Αυτό το βιολί συνεχίστηκε δυο βδοµάδες. Και να, που µια µέρα έρχεται στην πόλη ένα τσίρκο. Και τυχαίνει ο αρχιτσιρκολάνος να κάνει µια στάση στο µαγαζί.

Ο σουβλατζής δεν κρατιέται και το και το για την πάπια που µιλάει. Κι ο αρχιτσιρκολάνος: -να µού την στείλεις οπωσδήποτε, την χρειάζοµαι! Αµ έπος αµ έργων, µε το που εµφανίζεται την άλλη µέρα η πάπια, λέει ο σουβλατζής -σού βρήκα δουλειά που θα τα κονοµήσεις καλά. -τι; -στο τσίρκο. ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ! -στο τσίρκο; -ναι, ντε, στο τσίρκο! -στο τσίρκο; Εκεί που έχουν την µεγάλη την τέντα; Και τα µεταλλικά κλουβιά µε τα ζώα ; Και τα βαγόνια µε τις λαστιχένιες ρόδες; -ναι η πάπια φαίνεται να τα χει κάπως χαµένα -καλά, και τι µπορεί αυτοί να χρειάζονται έναν σοβατζή;


14 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ

Ôá ðáñÜðïíá... óôï äÞìáñ÷ï... 1. ÄÇÌÏÓ ÁËÉÁÑÔÏÕ ÄÞìáñ÷ïò ÐñïúóôÜìåíïò ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç Ê.Å.Ð. ÊÁÐÇ

2268 022923 2268 022243 2268 024084 2268 029300 2268 022488

2. ÄÇÌÏÓ ÄÉÓÔÏÌÏÕ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΥΚΙΡΑΣ ÄÞìáñ÷ïò Ãñáöåßï Ìçôñþùí Ê.Å.Ð.

2267 022633 2267 022320 2267 029000

3. ÄÇÌÏÓ ÈÇÂÙÍ Ôçëåö. ÊÝíôñï

ÄÞìáñ÷ïò

2262350 600601-602 22620 22621-23551 FAX: 22620 27628 22620 29250 2262350 626-627

4. ÄÇÌÏÓ ËÉÂÁÄÅÉÁÓ Γραφείο ∆ηµάρχου Πρόεδρος ∆.Σ. Αντιδήµαρχος ∆/κων 2 Αντιδήµαρχος Οικ/κων Αντιδήµαρχος Καθ/τας

Αντιδήµαρχος τεχνικών

2261350810

5. ÄÇÌÏÓ ÏÑ×ÏÌÅÍÏÕ ÄÞìáñ÷ïò Ðñüåäñïò Ä.Ó. ÄéåõèõíôÞò Õðçñåóéþí ÁíôáðïêñéôÞò ÏÃÁ Ê.Å.Ð. ÄçìïôéêÞ Åðé÷åßñçóç Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï ÊÁÐÇ

2261 034153 2261 032657 2261 032240 2261 033688 2261 032315 2261 035006 2261 035035 2261 034911

6. ÄÇÌÏÓ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Ôçëåö. ÊÝíôñï ÊÅÐ ÊÁÐÇ

2262 051100 2262 059800 2262 059938

...& óôï ÄéÜâçìá

Èåóóáëïíßêçò 7 (ðÜñïäïò) ËéâáäåéÜ 32100 Ôçë. Fax: 22610.27123 Êéí: 6978.324.327 e-mail: diavima@otenet.gr

2261350801 –805 2261350811 2261350806 2261350807 2261350808 2261350800

¢ìåóçÄñÜóç ...........................................100 ÔïõñéóôéêÞ Áóôõíïìßá.............................171 Ô. ÁóöÜë ËéâáäåéÜò................2261028220 Ô. ÁóöÜë ÈÞâáò.......................2262027681 Ó÷çìáôáñßïõ.............................2262058300 Äéïäßùí Ó÷çìáô........................2262058888 ÐõñïóâåóôéêÞ..........................................199 Ê. ¢ìåóçò ÂïÞèåéáò...............................166 ÕÐÇÑÅÓÉÅÓ: ÐÅÑÉÖ. ÄÉÏÉÊ.ÂÏÉÙÔÉÁÓ, ÊÜäìïõ 11: Ôçë. Ê. 2261 020782 Ä/íôÞò 2261 023644 Åðßôñïðïò Åëåãêôéêïý Óõíåä. 2261 028070 Õðçñåóßá Äçìïóéïíïìéêïý ÅëÝã÷ïõ: ÐñïúóôÜìåíïò 2261 021860 ÃÑÁÖÅÉÏ ÖÕÓ. ÁÃÙÃÇÓ, Èåó/íßêçò 10: ÐñïúóôÜìåíïò 2261 021911 ÄÇÌ. ÏÉÊ. ÕÐÇÑ. (ÄÏÕ), ÓïöïêëÝïõò 17: ÐñïúóôÜìåíïò 2261 028505 ÔìÞìá ÁõôïêéíÞôùí 2261 022848 » Äéêáóôéêü 2261 022253 » Åéóïä. - Ðñïóùðéêü 2261 022092 » ÅëÝã÷ïõ 2261 029539 » Åóüäùí 2261 024542 » Åîüäùí 2261 028412 » Êåöáëáßïõ - Ö.Ð.Á. 2261 024009 » Ê.Â.Ó. 2261 027493 » Ìçôñþïõ 2261 025794 » 2261 025513 taxis2261 026646 Ôáìåßï Ðáñáêáôáèçêþí & Äáíåßùí - ÏÔÁ 2261 025684 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÁÓÙÍ, ÊÜäìïõ 11: ÄéåõèõíôÞò 2261 028951 Äáóáñ÷åßï, ÊÜäìïõ 11: ÄáóÜñ÷çò 2261 028306 » ÈÞñáò 2261 025001 Áíáããåë. Äáó. Ðõñêáãéþí 2261 191 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÅÕÔÅÑÏÂÁÈÌÉÁÓ EÊÐÁÉÄ, Êáñáãéáííïðïýëïõ 74: Ôçëåö. ÊÝíôñï 2261 026845, 2261 080386 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇÓ & ΣÕÍÔÏÍ ÓïöïêëÝïõò 4: Ôçë. 2261 023923 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÐÑÙÔÏÂÁÈÌÉÁÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ, Κáñáãéáííïðïýëïõ 74: ÄéåõèõíôÞò 2261 080775 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÏÐ. ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇÓ & ÄÉÏÉÊ., ÊÜäìïõ 11: ÄéåõèõíôÞò 2261 027376 Ôì. Ôïð. Áõôïäéïßêçóçò & Í.Ð.Ä.Ä.: ÐñïúóôÜìåíïò 2261 023212 ÄÉÊÁÓÔÇÑÉÁ, Óðõñïðïýëïõ 26: ÐÑÙÔÏÄÉÊÅÉÏ: Ðñüåäñïò 2261 029437 ÁíáêñéôÞò 2261 028627 Ðïéíéêü ÔìÞìá 2261 022679 Ãñáöåßï Åéóáããåëßáò 2261 023026

Íïóïê. ËéâáäåéÜò.......................2261020051 Íïóïê. ÈÞâáò............................2262024444 Åöçìåñåýïíôåò Ãéáôñïß ..........................105 Åöçìåñåýïíôá Öáñìáê ..........................107 ÊÝíô Äçëçô/óåùí........................2107793777 Áåñïäñüìéï (åó).......................2109369111 Áåñïäñüìéï (åî.)....................2109694466-7 ÏëõìðéáêÞ (êñ.èÝó.).................2109666666

Ëéìåíáñ÷åßï................................2104511311 Ëéìåí. ÑáöÞíáò..........................2294022300 Ëéìåí. Ëáõñßïõ............................2292025249 Ëéì. Áã. Êùí/íïõ.........................2235031759 Ëéìáíáñ÷. Áíôßêõñáò.................2267041205 ÏÓÅ ËéâáäåéÜ.............................2261028046 ÏÓÅ ÈÞâá...................................2262027531 ÊÔÅË ËéâáäåéÜò.........................2261028336

Ðïëéôéêïý ÔìÞìáôïò 2261 022986 ÔìÞìá ÂïõëåõìÜôùí 2261 028674 ÃñáììáôÝáò 2261 029438 Ãñáöåßï Åðéìåëçôïý Äéêáóôçñßùí 2261 029005 » Åðéìåëçôïý Áíçëßêùí 2261 028989 ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏ ÐÑÙÔÏÄ., Óðõñïðïýëïõ 26: Ðñüåäñïò 2261 081816 ÃñáììáôÝáò 2261 081817 Ãñáììáôåßá 2261 029477 ÅÉÓÁÃÃÅËÉÁ ÐÑÙÔÏÄÉÊÙÍ: ÅéóáããåëÝáò 2261 028425 ÁíôåéóáããåëÝáò 2261 029997 ÃñáììáôÝáò 2261 029461 ÅÉÑÇÍÏÄÉÊÅÉÏ: Åéñçíïäßêçò 2261 022967 Ãñáììáôåßá 2261 029949 ÄÁÕËÅÉÁÓ: » 2261 052140 ÏÑ×ÏÌÅÍÏÕ: » 2261 033088 ÐÔÁÉÓÌÁÔÏÄÉÊÅÉÏ: Ðôáéóìáôïäßêçò 2261 028440 Ãñáììáôåßá 2261 024008 ÄÉÊÁÓÔÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ 2261 020138 ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ, ÖéëïëÜïõ: Ôçëåö. ÊÝíôñï2261 028555 ÄéïéêçôÞò 2261 028300 ¢ìåóç ÅðÝìâáóç2261 199 ÓÔÑÁÔÏÓ: Σôñáôïëïãéêü Ãñáöåßï 142, Ðåó. Ìá÷çôþí 44: ÄéåõèõíôÞò 22613-50900 & 22613-50901 ÔÌÇÌÁ ×ÇÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ, ÖéëïëÜïõ 2: ÐñïúóôÜìåíïò 22613 52500 ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÓÔÁÔÉÓÔÉÊÇÓ, Á÷éëëÝùò 20: ÐñïúóôÜìåíïò 2261080303 ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ: ÁÓÔÕÍ. ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÂÏÉÙÔÉÁÓ, Ößëùíïò: ÄéåõèõíôÞò 2261028340 61088880 ÕðáóðéóôÞò 2261 088882 Ãñáöåßï Áëëïäáðþí 2261 088872 » Áóôõíüì. ÁóöÜëåéáò 2261 088886 » Äçìüóéáò ÁóöÜëåéáò 2261 027636 » Åãêëçìáôïë. Åñåõíþí 2261 088863 ÁÓÔÕÍ. ÔÌÇÌÁ: ÄéïéêçôÞò 2261 028900 - 088830 Áî. Õðçñåóßáò 2261 088835 Ãñáöåßï Áãïñáíïìßáò 2261 088833 ÔÌÇÌÁ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ: ÄéïéêçôÞò 2261 028220 - 088850 Ãñáöåßï Áëëïäáðþí 2261 088853 » Äçìüóéáò ÁóöÜëåéáò 2261 088852 » Äßùîçò Íáñêùôéêþí 2261 088858

» ÔáõôïôÞôùí 2261 088857 ÔÌÇÌÁ ÔÑÏ×ÁÉÁÓ: ÄéïéêçôÞò 2261 028328 - 088840 ÕÐ ÅÑÃÁÓÉÁÓ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÁÓÖÁËÉÓÅÙÍ: ÓÙÌÁ ÅÐÉÈ. ÅÑÃÁÓÉÁÓ (Ó.ÅÐ.Å), Óðõñßäùíïò 7: ÔìÞìá Ôå÷. & Õã. Åðéèåþñçóçò 2261 080751 ÔìÞìá ÊïéíùíéêÞò Åðéèåþñçóçò 2261 026268 ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÙÍ: Õðçñåóßá Ðïëéô Ðñïóôáóßáò, ÓïöïêëÝïõò 2 2261 089050 ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ: ÔÏÐÉÊÏ (ÔÅÊ), ÃåùñãáíôÜ & ÐñùôÝùò: Åðüðôçò 2261 080106 ÅëåãêôÝò 2261 080105 ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ: Åöïñßá Áñ÷áéïôÞôùí Ïñ÷ïìåíïý 2261 032474 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Φίλωνος 35-39: Ãñ. 2261 3- 50300 έως 302 Αντιπεριφερειάρχης Γραµµατεια .- 22613-50315 Γραµµατεια 22613 - 50316 22613- 50308 έως 311 Γραµµατεια 22613-50305,306 fax:22613- 50304 ∆ιευθυηνση ∆ιοικησης ∆ιευθυντης 22613-50260,262, 263 Τµηµα ∆ιοικησης 22631-50272, 273 Τµ. Προσωπικου 22613-50268 έως 270 Τµηµα εκλογων 22613-50274-275 Τµηµα ιθαγενειας διαβατηριων και ταυτοτητων 221613-50271 Τµηµα Απασχολησης 22613-50261 Τµηµα Γραµµατειασ & πρωτοκολλου 22613-50264, 266 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΕΙΩΝ ∆ιευθυντης 22613-50282 Τµηµα οικονοµικ. &λογιστηριου 22613- 50283, 286, 289, 290 Τµηµα προÄπ. απολογισµου & στατ. δεδοµενων 22613-50284, 285 Τµηµα προσοδων & περ. 22613-50280 Τµηµα δηµοσιων επενδ. 22613-50288 Τµ. µισθοδοσιασ 22613-50292, 293, 295 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ∆ιευθυντης 22613-50320, 321 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ∆ιευθυντης 22613-50133

»

ÏÔÅ ............................................................131 ÄÅÇ.............................................................125 ¸êäïóç âåâáéþóåùí........................... .1502 Ðñïóôáóßá ÊáôáíáëùôÞ.......................1720 ÓõíÞãïñïò Ðïëßôç ...................2107289600 Í.Á.Â............................................2261086300 ÔÅÄÊ...........................................2261028755 Ã.Ã. ÐåñéöÝñåéáò........................2231032422 Τµηµα προληψης & προαγωγης υγειας 22613-50131 Τµηµα περιβαλλοντικης υγιεινης & υγειονοµικου ελεγχου 22613-50132, 137, 138, 140 Τµηµα υπηρεσιων και επαγγ. υγειας 22613-50134-136 Τµηµα γραµµατειας 22613-50139, 142 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ιευθυντρια 22613-50143 Τµηµα προστασιας οικογενειας, παιδιου & ηλικιωµ. 22613-50144-146 Τµηµα κοινωνικης εργασιας & αρωγης 22613- 50149, 150 Τµηµα παροχης υπηρεσιων, ελεγχου & εποπτειας 22613-50148 Τµηµα γραµµατειας 22613-50145 ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Τµηµα Τµηµα εξυπηρετησης Πολιτων 22613- 50102 έως 107 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ιευθυντρια 22613-50223 fax: 22613-50239 Τµηµα πολιτικης προστασιας 22613-50199 22610-89050,89051 Ðëçñïö. ôïõ Ðïëßôç 2261 086313 (ÊÅÐ) 2261 088313 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ, Φίλωνος 35-39: ∆ιευθυντης 22613-50330, 336 ÔìÞìá Âéïôå÷íßáò - Âéïìç÷áíßáò & Ïñõêôïý Ðëïýôïõ 2261 086140 » Åìðïñ & Ìéêñïì. Åðé÷. 2261 086153 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÁÐÁÓ×ÏËÇÓÇÓ & ËÁÚÊÇÓ ÓÔÅÃÇÓ ÉÓÏÔÇÔÁÓ ÄÕÏ ÖÕËËÙÍ & ÁÐÏÄÇÌÙÍ ÄéåõèõíôÞò 2261 029756 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÃÅÙÑÃÉÁÓ,Φίλωνος 35-39 ÄéåõèõíôÞò 2261 086201 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ, Φίλωνος 35-39 ÄéåõèõíôÞò 22613-50260,262, 263 Äéáâáôçñßùí 226113-50271 Äéïßêçóçò 2261 13-50272, 273 Åêëïãþí 2261 13-50274- 275 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÊÔÇÍÉÁÔÑÉÊÇÓ, ÄéåõèõíôÞò 2261 028784 ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ & ÔÏÕÑÉÓÌÏÕ: Ôì. Ðïëéôéóôéêþí Õðïè. 2261 086336 (ÍÅËÅ, ÐñïúóôÜìåíïò 2261 021736 ÊáñõÜ 2261 035121 ÔÌÇÌÁ ÐÓÅÁ, Φίλωνος 35-39 Õðçñåóßá ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò


ΤΡΙΤΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ 15

free style Οδοντικό νήµα σε άγνωστες… οικιακές χρήσεις! Εκατοµµύρια χιλιόµετρα από αυτό πωλούνται κάθε χρόνο παγκοσµίως. Είναι λευκό, λεπτό και διαθέτει τεράστια αντοχή στο τέντωµα, γιατί είναι φτιαγµένο από ελαστικό τεφλόν. Το οδοντικό νήµα συνιστάται από όλους σχεδόν τους οδοντιάτρους για την περιποίηση της οδοντοστοιχίας, όµως µπορείς να κάνεις πολύ περισσότερα πράγµατα µε αυτό, τα οποία ίσως δε φαντάζεσαι. Όπως: • Να στηρίξεις τα αναρριχώµενα φυτά καθώς µεγαλώνουν, χωρίς να τα πληγώσεις: ∆έσε το φυτό στο υποστήριγµα µε τη βοήθεια του νήµατος. Αν µάλιστα έχει και άρωµα µέντας, θα διώξει και τα ενοχλητικά ζωύφια! • Να κρεµάσεις το µαγιό σου για να στεγνώσει µέσα στο δωµάτιο των διακοπών σου ή το κάµπινγκ, όταν δεν υπάρχει πρόχειρο σκοινί για άπλωµα. Προσοχή µόνο µην το ξεχάσεις απλωµένο, γιατί µπορεί να προκαλέσει ατύχηµα καθώς είναι σχεδόν αόρατο. • Να κάνεις κοπή ακριβείας σε κέικ, βραστά αυγά, ανθότυρο και άλλα µαλακά τρόφιµα, χωρίς µαχαίρι: Τέντωσε καλά το νήµα και κόψε τέλεια κοµµάτια για σερβίρισµα. • Να ράψεις κουµπιά και αγκράφες, όταν δεν έχεις κλωστή: Θα χρειαστείς µία βελόνα µε µεγάλο µάτι, ώστε να µπορέσει να περάσει το νήµα από µέσα. Είναι πολύ γερό. • Να προλάβεις το ξέφτισµα των σxοινιών: Τύλιξε τις άκρες τους µε νήµα, για να σταµατήσει το ξήλωµά τους.

• Να κρεµάσεις ένα κάδρο στον τοίχο: Χρησιµοποίησε το νήµα αντί για σύρµα στην πλάτη της κορνίζας που θέλεις να κρεµάσεις. • Να στεγανοποιήσεις υδραυλικές συνδέσεις. Αν είσαι ο µάστορας του σπιτιού και τύχει να ξεµείνεις από ταινία τεφλόν, µπορείς να πετύχεις την επιθυµητή στεγανότητα χρησιµοποιώντας µπόλικο οδοντικό νήµα (για παράδειγµα, να σφίξεις τη χαλαρή σύνδεση του λάστιχου ποτίσµατος µε τη βρύση). • Να δέσεις µικρά δέµατα, όταν δεν έχεις σπάγκο: Απλώς θα χρειαστεί να φέρεις περισσότερες βόλτες µε το νήµα, από ό,τι µε τον σπάγκο. • Να το χρησιµοποιήσεις αντί για κορδόνι παπουτσιών. Συν µία ακόµα ιδέα για ψαράδες: • Να αντικαταστήσεις µε το νήµα µια σπασµένη πετονιά στο καλάµι ψαρέµατος. perierga.gr

7+1 καθηµερινά αντικείµενα σε απίθανες χρήσεις! 1. Αναβράζοντα δισκία Συνήθως τα χρησιµοποιούµε κατά του πονοκεφάλου ή ενάντια στον πυρετό. Τώρα ήρθε η ώρα να δράσουν και κατά τις βροµιάς σε λεκάνες τουαλέτας και είδη υγιεινής! 2. Κέτσαπ Μακράν από τη µακαρονάδα και τις τηγανητές πατάτες, το κέτσαπ κάνει τα µπρούντζινα σκεύη σαν καινούρια. Αρκούν µόνο λίγες σταγόνες και ένα µαλακό πανί και είστε έτοιµοι! 3. Πινέλο µακιγιάζ Αν είστε από αυτούς που τρώνε πάνω στο πληκτρολόγιο (και γιατί να µην είστε άλλωστε;) όλο και µερικά ψίχουλα θα υπάρχουν ανάµεσα στα πλήκτρα για να σας το θυµίζουν. ∆ράστε αµέσως καθαρίζοντας τα κενά µε ένα πινέλο µακιγιάζ! 4. Μπανανόφλουδα Πριν… γλιστρήσετε, σκεφτείτε τι έχετε να κερδίσετε από αυτήν! Για ένα γρήγορο γυάλισµα στα παπούτσια σας δεν έχετε παρά να τρίψετε το µέσα µέρος της στην επιφάνεια

των υποδηµάτων και να σκουπίσετε µε ένα µαλακό πανί. Το ποτάσιο κάνει θαύµατα! 5. Κεραµικό µπολ ∆εν είναι µόνο για κρέµες ή ξηρούς καρπούς αλλά µπορεί άνετα να ενισχύσει τον ήχο των MP3 players ή των i-Phones κατά 40%. Το µόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε µέσα τη συσκευή και αφήστε τα υπόλοιπα να έρθουν µόνα τους! 6. Λευκό ψωµί Οι δαχτυλιές σε τοίχους και ταπετσαρίες δεν είναι και το καλύτερο πράγµα. Για να καταπολεµήσετε όλους αυτούς τους αντιαισθητικούς λεκέδες χρησιµοποιήστε ένα κοµµάτι λευκό ψωµί, τρίβοντας

στο σηµείο που έχετε το πρόβληµα. 7. Οδοντόκρεµα Φάγατε ψαράκι και µυρίζουν τα χεράκια σας; Ή µήπως καθαρίσατε σκόρδο και κρεµµύδι; Κανένα πρόβληµα! Αφού πλύνετε… δοντάκια πάρτε λίγη από την οδοντόκρεµα και τρίψτε καλά τα χέρια σας. Ε, αυτό ήταν! Ούτε γάτα ούτε… µυρωδιά! 8. Κατακάθι καφέ Στην περίπτωση του τζακιού, ο καφές κάνει …θαύµατα. Απλώστε ένα στρώµα από κατακάθι του καφέ στις στάχτες πριν ξεκινήσετε να καθαρίζετε το τζάκι, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ποσότητα της σκόνης που θα εισπνεύσετε.perierga.gr


16 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ

MR DEEDS Η ταινία ... της εβδοµάδας 15/1 2/12 14:50

Ο κύριος Ντιντς, ιδιοκτήτης πιτσαρίας, είναι ένας αξιαγάπητος και συνηθισµένος άνθρωπος... αν εξαιρέσουµε τη µανία να απαγγέλει στους πελάτες του τα πρωτότυπα ξεκαρδιστικά του στιχάκια, πράγµα που τον έχει κάνει εξαιρετικά δηµοφιλή στη µικρή επαρχιακή κωµόπολη. Τα προβλήµατά του αρχίζουν όταν, χωρίς να το

περιµένει, γίνεται κληρονόµος µιας τεράστιας περιουσίας: 40 δισ. δολάρια, ένας όµιλος media, µια οµάδα ποδοσφαίρου, µια οµάδα µπάσκετ, ένα ελικόπτερο, ένα σπίτι-ανάκτορο και ένας... µπάτλερ! Θα περίµενε κανείς ότι θα κολυµπούσε στην ευτυχία, όµως εκείνος είναι τελείως... έξω από τα νερά του!

Κωµωδία, Αµερικανική παραγωγή του 2002, Σκηνοθεσία: Στίβεν Μπριλ Παίζουν: Στιβ Μπουσέµι, Γουsνόνα Ράιντερ, 'Ανταµ Σάντλερ, Τζον Τορτούρο ∆ιάρκεια: 93 λεπτά

ONCE UPON A TIME IN MEXICO 1 5/12/1 2 2 3 :1 5

Ο σκληροτράχηλος κιθαρωδός επιστρέφει στις οθόνες, µετά τις ταινίες «Ελ Μαριάτσι» και «Desperado», καθώς ο Ρόµπερτ Ροντρίγκεζ δηµιουργεί το τελευταίο κεφάλαιο της θρυλικής πλέον τριλογίας. Ο Σαντς (Τζόνι Ντεπ) είναι διεφθαρµένος πράκτορας της ΣΙΑ στο Μεξικό. Για την τελευταία του παρτίδα, θέλει να χρησιµοποιήσει τον κιθαρίστα θρύλο Ελ Μαριάτσι (Αντόνιο Μπαντέρας), που του αναθέτει την δολοφονία του στρατηγού Μάρκεζ, ο οποίος κινεί τα νήµατα στο καθεστώς του Μεξικού. Περιπέτεια Αµερικανική παραγωγή του 2003 Σκηνοθεσία: Ρόµπερτ Ροντρίγκεζ Παίζουν: Αντόνιο Μπαντέρας, Τζόνι Ντεπ, Σάλµα Χάγιεκ, Γουίλεµ Νταφόε, Μίκι Ρουρκ, Ενρίκε Ιγκλέσιας, Κουεντίν Ταραντίνο, Εύα Μέντες ∆ιάρκεια: 97 λεπτά

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ: ΜΟΓΛΙ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΥ Σ' αυτή την συναρπαστική παραγωγή, που µας µεταφέρει κάπου στο 1890, ο 10χρονος Μόγλι, που έχει µεγαλώσει στη ζούγκλα των Ινδιών, έχει γίνει φίλος µε τον αρκούδο Μπα-

λού. 'Ετσι, όταν ένας κυνηγός ταλέντων επιχειρεί να τον πάρει στην Αµερική, αυτός δεν δείχνει καµιά διάθεση να τον ακολουθήσει στον... πολιτισµένο κόσµο...

Περιπέτεια Αµερικανική παραγωγή του 1997 Σκηνοθεσία: Ντάνκαν Μακ Λάχλαν Παίζουν: Τζέιµι Γουίλιαµς, Μπιλ Κάµπελ, Ρόντι Μακ Ντόουαλ, Ντέιβιντ Πολ Φράνσις ∆ιάρκεια: 86 λεπτά

1 6/12/1 2 1 4 :5 0


ΤΡΙΤΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ 17

ενηµέρωση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Η

Γράφει η Τσαµαλή Αγγελική Κοινωνική Λειτουργός

κακοποίηση, κακοµεταχείριση και εκµετάλλευση ηλικιωµένων είναι ένα έγκληµα που µπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε. Είναι σηµαντικό όλοι να γνωρίζουµε τα βασικά σηµεία σχετικά µε το σοβαρό αυτό ζήτηµα. Σύµφωνα µε πηγή από το internet η προστασία των ευάλωτων ηλικιωµένων ανθρώπων από την κακοποίηση κάθε µορφής πρέπει να εντάσσεται στις προτεραιότητες µιας κοινωνίας. Ο στόχος αυτός µπορεί να επιτευχθεί µε µακροχρόνιες, συνεχείς προσπάθειες διαφώτισης, συλλογικής προσπάθειας, κοινών προσπαθειών και αλληλεγγύης. Η κακοποίηση, κακοµεταχείριση ή εκµετάλλευση ηλικιωµένου περιλαµβάνουν οποιαδήποτε ενσυνείδητη, σκόπιµη ή αµελή ενέργεια που προκαλεί βλάβη ή σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης βλάβης σε ένα ηλικιωµένο άτοµο στο σωµατικό, ψυχικό, συναισθηµατικό ή οικονοµικό τοµέα. Η κακοποίηση των ηλικιωµένων περιλαµβάνει ευρύ φάσµα κακόβουλων ενεργειών: σωµατική κακοποίηση:

aggeliki_86@hotmail.com

χρήση βίας για σκοπούς απειλής ή πρόκλησης πόνου, τραύµατος ενός ευάλωτου ηλικιωµένου ατόµου, συναισθηµατική βία: λεκτικές επιθέσεις, απειλές, απόρριψη, αποµόνωση ή υποτιµητική συµπεριφορά που προκαλούν ή θα µπορούσαν να προκαλέσουν ψυχικό πόνο, αγωνία ή καταπόνηση σε ένα ηλικιωµένο, σεξουαλική κακοποίηση: σεξουαλική επαφή που επιβάλλεται µε βία, παραπλανητική, κατόπιν απειλής ή µε διαφορετικό τρόπο εξαναγκασµού σε άλλο άτοµο περιλαµβανοµένου και οποιουδήποτε ατόµου που δεν είναι σε θέση να δώσει τη συγκατάθεσή του, εκµετάλλευση:κλοπή, απάτη, κατάχρηση ή αµέλεια από υπεύθυνο άτοµο και

ανάρµοστη χρήση επιρροής για επίτευξη ελέγχου επί των χρηµάτων ή της περιουσίας ηλικιωµένου ατόµου, αµέλεια: η αποτυχία ή η άρνηση ατόµου που έχει την ευθύνη της φροντίδας ευάλωτου ηλικιωµένου για να του παρέχει ασφάλεια και εκπλήρωση των σωµατικών και αισθηµατικών του αναγκών, εγκατάλειψη:η εγκατάλειψη ευπαθούς, αδύναµου και ευάλωτου ηλικιωµένου από οποιονδήποτε έχει το καθήκον φροντίδας του, ανεπάρκεια κατανόησης:η αδυναµία αντίληψης από κάποιον που φροντίζει ένα ηλικιωµένο ότι οι συνέπειες των δικών του ενεργειών ή της απραξίας του, οδηγούν ή είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε βλάβες ή σε δια-

κινδύνευσή του. Οι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο για κακοποίηση ηλικιωµένων αφορά ηλικιωµένους που έχουν προβλήµατα µνήµης ή που παρουσιάζουν κάποια µορφή άνοιας ή που σωµατικά εξαρτώνται από άλλους κινδυνεύουν πιο πολύ να είναι θύµατα κακοµεταχείρισης ή κακοποίησης. Επίσης κινδυνεύουν τους ηλικιωµένους µε κατάθλιψη ή που είναι µόνοι ή που δεν έχουν κοινωνική στήριξη. Τα άτοµα που φροντίζουν ηλικιωµένους που είναι υπερβολικά στρεσαρισµένα λόγω του ότι δεν αντεπεξέρχονται στο βάρος των ευθυνών για τη φροντίδα παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν συµπεριφορές κακοποίησης. Άτοµα που φροντίζουν ηλικιωµένους από τον οποίο έχουν υψηλού βαθµού συναισθηµατική ή οικονοµική εξάρτηση, τέλος άτοµα που φροντίζουν ηλικιωµένους µε ιστορικό χρήσης ή κατάχρησης ουσιών ή κακοµεταχείρισης άλλων. ∆υστυχώς αυτοί οι οποίοι κακοποιούν, κακοµεταχειρίζονται ή εκµεταλλεύονται ηλικιωµέ-

νους δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν, χρειάζεται εγρήγορση για την ανίχνευση κακοµεταχείρισης και οποιασδήποτε µορφή βίας σε ηλικιωµένο, τα σηµεία που δείχνουν ότι υπάρχει κακοποίηση, κακοµεταχείριση ή εκµετάλλευση ηλικιωµένου είναι πολλά. Ακόµη η παρατήρηση ορισµένων πρωτοφανών καταστάσεων και συµπεριφορές ηλικιωµένων δηµιουργεί υποψίες. Χρειάζεται προσεκτική παρατήρηση και παρακολούθηση του ηλικιωµένου σε περίπτωση υποψίας για να διαφανεί ότι ύποπτες καταστάσεις ή αλλοιώσεις που παρατηρούνται στο σώµα, στη συµπεριφορά και στη διαβίωση του ηλικιωµένου, µπορεί να είναι το αποτέλεσµα κάποιας µορφής κακοποίησης. Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα «medlook.net» σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο χρειάζεται όχι µόνο κάποιος να ακούσει αυτούς που ευθύνονται για τη φροντίδα του ηλικιωµένου και τον ίδιο τον ηλικιωµένο που πιθανόν να είναι το θύµα αλλά επιπλέον να αναζητείται βοήθεια από την οικογένεια και αρµόδιους συµβουλές ή αρχές.

Η... Πρόταση της εβδοµάδας Απο την Γωγώ Μίχου

Camilla Lackberg " Ο Ιεροκήρυκας"

Τ

ο καλοκαίρι στο γραφικό ψαροχώρι Φιελµπάκα κυλά γαλήνια, ώσπου ένα τηλεφώνηµα ταράζει τη θερινή χαλάρωση του επιθεωρητή Πάτρικ Χέντστρεµ. Ένα αγόρι έχει ανακαλύψει το πτώµα µια γυµνής γυναίκας στη Χαράδρα του Βασιλιά, και ο Πάτρικ αναγκάζεται να διακόψει την άδειά του, αφήνοντας µόνη την αγαπηµένη του Ερίκα, η οποία περιµένει το πρώτο τους παιδί. Σπεύδοντας επιτόπου

ο επιθεωρητής και η οµάδα του διαπιστώνουν πως η γυναίκα έχει δολοφονηθεί. Το µυστήριο περιπλέκεται ακόµα περισσότερο όταν ανακαλύπτουν πως κάτω από το σώµα αυτής της γυναίκας υπάρχουν οι σκελετοί δύο γυναικών που αγνοούνταν από τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Η πλοκή θα σας συναρπάσει, κυρίως όµως θα σας συγκινήσουν οι ήρωές της και οι αλήθειές τους. Πραγµατικό διαµάντι..


18 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ

Mε επιτυχία η πρώτη πτήση του ευρωπα?κού µη επανδρωµένου µαχητικού αεροσκάφους UCAV nEUROn

Μ

επιτυχία ε ολοκλήρωσε την παρθενική του πτήση το nEUROn, το ευρωπα{κό µη επανδρωµένο µαχητικό αεροσκάφος (UCAV) τεχνολογίας stealth. Η πτήση έλαβε χώρα σήµερα στην τεχνική αεροπορική βάση της Dassault Aviation στο Istres, σε συνεργασία µε το προσωπικό πτητικού ελέγχου του Γαλλικού Υπουργείου Άµυνας (DGA). Το Πρόγραµµα nEUROn ξεκίνησε το 2005 από το Γαλλικό Υπουργείο Άµυνας µε τη συµµετοχή και χρηµατοδότηση των χωρών της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Σουηδίας, της Ισπανίας, της Ελλάδας και της Ελβετίας και αποτελεί ορόσηµο αριστείας για το µέλλον

της αεροναυπηγικής στην Ευρώπη. Με τη γαλλική εταιρεία Dassault Aviation ως επικεφαλής, το Πρόγραµµα βασίσθηκε στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και εµπειρίας των εταιρειών Alenia Aermacchi (Ιταλία), Saab (Σουηδία),

EADS-CASA (Ισπανία), ΕΑΒ (Ελλάδα), RUAG (Ελβετία) και Thales (Γαλλία). Στο πλαίσιο της ισότιµης συµµετοχής της ΕΑΒ στο Πρόγραµµα, υπενθυµίζεται ότι η εταιρεία ολοκλήρωσε µε επιτυχία τη σχεδίαση, ανάπτυξη και κα-

ΑΓΓΕΛΙΕΣ µικρές

Ζητούνται συνεργάτες για την οργάνωση δικτύου προώθησης, προ‘όντων καθηµερινής χρήσης. ∆εν είναι απαραίτητη η αγορά των προ‘όντων. Αµέριστη βοήθεια και στήριξη, Bonus παραγωγικότητας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6976920704 (whats up) κ. Ξηρογιάννη.

Αρχιτέκτονας µηχανικός µε πολυετή διδακτική εµπειρία σε µεγάλο φροντιστήριο της Αθήνας, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα Autocad, 3d Studio Max και Photoshop, σε Θήβα και Λιβαδειά. Συνέπεια, υπευθυνότητα και υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 737065

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ (MASTER) ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Έµπειρος οικονοµολόγος (master) µε διδακτική εµπειρία, παραδίδει µαθήµατα Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας και στις Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης στο Σπίτι, σε µαθητές λυκείου στην πόλη της Λιβαδειάς και στην ευρύτερη περιοχή. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6980 527280, 2261025032,

τασκευή σηµαντικού µέρους του αεροσκάφους µε τεχνολογίες αιχµής. Συγκεκριµένα: - του Συστήµατος Εξαγωγής Καυσαερίων (Exhaust Assembly) που αποτελεί κρίσιµο σηµείο εντοπισµού του ίχνους του αεροσκάφους (stealth)

- του οπισθίου µέρους της ατράκτου (Aft Fuselage) καθώς και - του πίνακα ελέγχου των ηλεκτρονικών συστηµάτων του αεροσκάφους πριν από την πτήση (VMS Avionics Test Rig). Με µήκος 10 µέτρων, άνοιγµα φτερών 12.5 µέτρα και καθαρό βάρος 5 τόνων, το UCAV nEUROn χρησιµοποιεί τον αεροκινητήρα της Rolls-Royce Turbomeca “Adour”. Το nEUROn θα περάσει µία σειρά ελέγχων στη Γαλλία έως το 2014 όταν θα σταλεί στο Vidsel της Σουηδίας για µία σειρά λειτουργικών δοκιµών. Θα ακολουθήσουν επιπλέον έλεγχοι στην περιοχή του Perdadesfogu (Ιταλία) και συγκεκριµένα αναφορικά µε firing και µετρήσεις stealth.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΒ κ. Κυριάκος Λινάκης, µε αφορµή την πρώτη επιτυχή πτήση του UCAV nEUROn, δήλωσε: «Η Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία –µε τη συµµετοχή της στην ανάπτυξη αεροσκάφους του UCAV από την αρχική φάση του σχεδιασµού– προέβαλε τη δυνατότητά της να παίξει διεθνώς πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη τεχνολογιών αιχµής, χάριν στο υψηλού επιπέδου προσωπικό που διαθέτει. Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ο σηµαντικός ρόλος του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας µε τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος καθώς και την αµέριστη συµπαράστασή του στην εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του».

ΑΓΓΕΛΙΕΣ µικρές

Κυρία από Βουλγαρία αναλαµβάνει δουλείες γραφείων και σπιτιών (πλύσιµο, σιδέρωµα, µαγειρική) Τηλ. Επικοινωνίας: 6988551647

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην Κωπα_δα 15 στρέµµατα στο 8ο χλµ. Τηλ.: 2231034542 και 6974375964

Ενοικιάζεται κατάστηµα 75 τ.µ., µε πατάρι επί της οδού Αθηνών στην Αλίαρτο. Τηλ.: 6945888452

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Παραλία Σαράντι οικόπεδο µε ελιές ενάµιση στρέµµα. Τηλ.:6974275799

ΕNOIKIAZETAI

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ Ενεργειακή ίαση, εξισορρόπηση και ενδυνάµωση (the reconnection, reconnective healing), καθαρισµός αύρας, καθαρισµός, επανασυντονισµός και εξισορρόπηση ενεργειακών κέντρων. Συνεδρίες πραγµατοποιούνται κατόπιν ραντεβού από άτοµο πιστοποιηµένο από τον θεµελιωτή του «THE RECONNECTION» Dr ERIC PEARL. Τηλ. Επικοινωνίας : 6976920704 Οι ενεργειακές θεραπείες δεν αντικαθιστούν την κλασσική ιατρική αλλά λειτουργούν συµπληρωµατικά βοηθώντας και στην προσωπική εξέλιξη.

οικία 90 τ.µ. µε µεγάλη αυλή και µεγάλους αποθηκευτικούς χώρους πλησίον της πλατείας Σωληναρίου του δήµου Αλιάρτου. Τιµή 200 ευρώ. Τηλ.: 6973711334

Νηπιαγωγός Απόφοιτη του Α.Π.Θ. αναλαµβάνει φύλαξη παιδιών. Τιµές λογικές και συζητήσιµες. Πληρ.:6977525460

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ, µε µεγάλη επειρία ζητά εργασία για φύλαξη παιδιών Τηλ. 6983968409

Αρχιτέκτονας µηχανικός µε πολυετή διδακτική εµπειρία σε µεγάλο φροντιστήριο της Αθήνας, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα γραµµικού σχεδίου, για υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων σε Θήβα και Λιβαδειά. Συνέπεια, υπευθυνότητα και υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 737065


ΤΡΙΤΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ 19

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Εντατικοποίηση των ελέγχων και Στη φτώχεια ζουν 3,4εκ. αυξηµένη επιτήρηση της αγοράς άνθρωποι στην Ελλάδα Ζοφερή είναι η εικόνα της ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα µας. 3,4 εκατοµµύρια συνάνθρωποί µας ζουν στη φτώχεια. Στα όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού ζει το 31% του πληθυσµού της Ελλάδας, το δε 21% ζει µε πενιχρό εισόδηµα, σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat για το 2011, που δόθηκαν στη δηµοσιότητα. Τα ποσοστά αυτά κατατάσσουν την Ελλάδα στις χώρες της ΕΕ µε το υψηλό-

Ε

νόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ανταποκρινόµενοι στην ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων και αυξηµένης επιτήρησης της αγοράς, σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στις 5 ∆εκεµβρίου υπό το Γενικό Γραµµατέα του ΥΠΑΑΤ κ. Μόσχο Κορασίδη, οι αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου καθώς και οι εποπτευόµενοι φορείς (ΕΦΕΤ, ΕΛΓΟ – ∆ΗΜΗΤΡΑ) αποφάσισαν ένα πλαίσιο δράσεων µε στόχο τη διαφύλαξη της ∆ηµόσιας Υγείας και την αποτροπή φαινόµενων παραπλάνησης των καταναλωτών. Στη βάση αυτή αποφασίστηκε στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους να ληφθούν όλα τα αναγκαία µέτρα µε στόχο την: Ενηµέρωση των αρµόδιων υπηρεσιών, την οργάνωση, το συντονισµό και τον επιµερισµό των ελέγχων. Επικέντρωση ελέγχων σε παραγωγικές επιχειρήσεις και άλλα σηµεία µαζικής διάθεσης κρεάτων που καταναλώνονται ευρέως αυτή την περίοδο, όπως: Σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, αγορές χονδρικής & λιανικής πώλησης, επιχειρήσεις διανοµής, υπεραγορές, κρεοπωλεία και χώρους µαζικής εστίασης. Ενηµέρωση καταναλωτών και υποβοήθηση των επιλογών τους µε έκδοση

τερο ποσοστό πληθυσµού κοντά στο όριο της φτώχειας, µετά τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία, τη Λετονία και τη Λιθουανία. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat το 2011, στην Ελλάδα ζούσαν 3,4 εκατοµµύρια άνθρωποι κοντά στο όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, ή το 31% του πληθυσµού. Το 2010 το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα ήταν 27,7% και το 2008 ήταν 28,1%.

∆.Ε.Π.Ο.∆.Α.Θ. - Α.Ε. Θήβα, 06-12-2012 Αρ. Πρωτ.: 887 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05 ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2012 ∆Σ ∆ΕΠΟ∆ΑΘ ΑΕ (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2004/18)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΛΑΜΙΑ : 05 /12/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ :132873/931 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΛΑΜΙΑ: 05 /12/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ:132980 /932

Σε εφαρµογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΗΠ37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391Β) ανακοινώνεται ότι έχει αποσταλεί από Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, Τµήµα Περιβ/κου & Χωροταξικού Σχεδιασµού, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εγκατάστασης σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ µε κωδικό «ΚΑΛΥΒΙΑ ΒΤΒ» 0070020 στη ∆.Ε. Αράχοβας του ∆ήµου ∆ιστόµου Αράχοβας Αντίκυρας, η οποία θα βρίσκεται στο Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροικονοµίας Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Φίλωνος 35-39, 321 00 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ, για παροχή στοιχείων και πληροφοριών. 1.-Έναρξης δηµοσιοποίησης : 05 /12/2012. Λήξης : 05/01/2013. 2.-Έναρξη προθεσµίας για παροχή πληροφοριών, στοιχείων και παραλαβή των εγγράφων απόψεων : 05 /12/2012. Λήξης : 05/01/2013. 3.Η παρούσα δηµοσιεύεται στον Τοπικό Τύπο: - ΣΚΥΤΑΛΗ (τηλ. 22620 23860) - ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ (τηλ. 22620 81300) ∆ΙΑΒΗΜΑ (τηλ. 22610 27123) Λαµία : 05 /12/2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σε εφαρµογή των διατάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΗΠ37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391Β) ανακοινώνεται ότι έχει αποσταλεί από ΥΠΕΚΑ – ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΥΠΕ – ΤΜΗΜΑ Α΄., Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο : «Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης, ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ – ΛΑΡΥΜΝΑ – ΜΑΝΤΟΥ∆Ι», η οποία θα βρίσκεται στη ∆/νση Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού, Πατρόκλου 25 – 35 100 ΛΑΜΙΑ, για παροχή στοιχείων και πληροφοριών. 1.- Έναρξης δηµοσιοποίησης : 05 /12/2012. Λήξης : 05/01/2013 2.- Έναρξη προθεσµίας για παροχή πληροφοριών, στοιχείων και παραλαβή των εγγράφων απόψεων : 05 /12/2012. Λήξης : 05/01/2013. 3.- Η παρούσα δηµοσιεύεται στον Τοπικό Τύπο: ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» Τηλ. 22210 76685-7 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» Τηλ 22310 51414 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «∆ΙΑΒΗΜΑ» Τηλ. 22610 27123 / FAX 22610 27123 Λαµία: 05 - 12 - 2012

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜ.ΠΡ/ΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Λιβαδειά 06 /12 /2012 Αριθµ. Πρωτ.: 30629

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ∆ήµος Λεβαδέων διακηρύσσει ότι την 19/12/2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09.30η π.µ. έως 10.00η π.µ. (ώρα λήξης αποδοχής προσφορών) ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής και στα γραφεία του ∆ηµοτικού Καταστήµατος-Σοφοκλέους 15, θα διεξαχθεί δηµόσιος πρόχειρος διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη εργολάβου για την «Αποκοµιδή των απορριµµάτων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων ∆αύλειας και Χαιρώνειας» του ∆ήµου Λεβαδέων έτους 2013 (δηλ. στα χωριά ∆αύλεια, Παρόρι, Μαυρονέρι, Χαιρώνεια, Θούρειο, Αγ. Βλάσης, Βασιλικά, Πρ. Ηλίας, Ανθοχώρι, Ακόντιο, Προσήλιο) ενδεικτικού προÄπολογισµού 67.800,00 € (µε ΦΠΑ 13%). Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται στο ποσοστό των 2% επί του προÄπολογισµού ήτοι χίλια τριακόσια πενήντα έξι ευρώ (1.356,00 €) και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου σύστασης του Τ.Π. και ∆ανείων ή µε την προσκόµιση εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισµένης Τράπεζας. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος ή ασύµφορος θα επαναληφθεί στις 20 ∆εκεµβρίου 2012 , ηµέρα Πέµπτη στον ίδιο χώρο , την ίδια ώρα. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δηµοπρασία µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από τα γραφεία της του ∆ήµου Λεβαδέων (Σοφοκλέους 15–Τ.Κ. 32100-ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ) και στο τηλέφωνο: 2261350808 στoν κ Τσινόπουλο ή στον κ Στεφάνου Θεόδωρο, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.Ο ∆ήµαρχος Λεβαδέων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ

1.Η ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Θήβας (∆ΕΠΟ∆ΑΘ) Α.Ε., προκηρύσσει δηµόσιο διαγωνισµό µε ανοικτή διαδικασία µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης ∆.Ε. ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ», προεκτιµώµενης αµοιβής 299.760,00 _ (πλέον Φ.Π.Α.). 2. Η παροχή υπηρεσίας συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες µελετών: α) κατηγορία 09, µε προεκτιµώµενη αµοιβή 106.789,50 _, β) κατηγορία 13, µε προεκτιµώµενη αµοιβή 91.801,50 _ γ) κατηγορία 18, µε προεκτιµώµενη αµοιβή 101.169,00 _. 3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της υπηρεσίας (∆ΕΠΟ∆ΑΘ Α.Ε. οδός Τσεβά 2 & Πινδάρου, 32200 – Θήβα), µέχρι τις 23-01-2013. Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγµα του ΥΠΕΧΩ∆Ε τύπου Γ. Η ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των ΕυρωπαÃκών Κοινοτήτων είναι η 6η ∆εκεµβρίου 2012. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2262024651, 2262080821, FAX επικοινωνίας 2262089627, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Επαµεινώνδας Τρικαλίτης 4. Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 31η Ιανουαρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00. 5. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί α) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία – σύµπραξη, εγγεγραµµένοι στα µητρώα Μελετητών-Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της µελέτης, ήτοι: αα) τάξεις Γ και άνω, στην κατηγορία 09, αβ) τάξη Γ, στην κατηγορία 13, αγ) τάξη Γ και άνω, στην κατηγορία 18, β) αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι, που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι: βα) προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει την Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα µητρώα, σύµφωνα µε το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραµµένα σε τάξεις και κατηγορίες µελετών αντίστοιχες των ανωτέρω ή ββ) προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν µητρώα των προηγούµενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, είναι εγγεγραµµένα στα Επαγγελµατικά/ Εµπορικά Μητρώα του Παραρτήµατος IX Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα µητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εµπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναµικό µε εµπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες µελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής: για την κατηγορία µελέτης 09, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εµπειρίας o o για την κατηγορία µελέτης 13, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εµπειρίας o για την κατηγορία µελέτης 18, 1 τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εµπειρίας. 6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί επιπλέον έλεγχος της τεχνικής και επαγγελµατικής τους ικανότητας µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: α) από την παροχή υπηρεσιών παρόµοιων µε το υπό ανάθεση έργο, οι οποίες εκτελέσθηκαν µε συµβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νοµικού προσώπου, κατά την τελευταία δεκαετία. Ως παρόµοιες υπηρεσίες νοούνται οι παρακάτω: Για τουλάχιστον µία (1) από τις καλούµενες κατηγορίες πτυχίων (09 ή 13 ή 18), µία (1) τουλάχιστον ολοκληρωµένη σύµβαση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου για έργο µονάδας προεπεξεργασίας ή επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, που να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του και να είναι εν λειτουργία. β) Να διαθέτει το παρακάτω εξειδικευµένο προσωπικό, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στο Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων: - Χηµικό Μηχανικό ΠΕ ή Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, τουλάχιστον δεκαπενταετούς εµπειρίας (≥15 έτη) σε παρόµοια έργα (παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, µελέτες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, σχεδιασµός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, κατασκευές έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων), µε εµπειρία στο συντονισµό παρόµοιων έργων, που θα είναι και ο συντονιστής της οµάδας έργου. - Χηµικό Μηχανικό ΠΕ ή Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, τουλάχιστον δωδεκαετούς εµπειρίας (≥12 έτη) σε παρόµοια έργα (παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, µελέτες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, σχεδιασµός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, κατασκευές έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων), µε εµπειρία στο συντονισµό παρόµοιων έργων, που θα είναι και ο αναπληρωτής συντονιστής της οµάδας έργου. - Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, τουλάχιστον δεκαπενταετούς εµπειρίας (≥15 έτη) σε έργα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, µε εξειδικευµένη εµπειρία σε έργα αναερόβιας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων δυναµικότητας άνω των 20.000 τόνων/έτος και σε έργα ανάκτησης ενέργειας από στερεά απόβλητα. - Μηχανικό ΠΕ, τουλάχιστον δεκαετούς εµπειρίας (≥10 έτη) σε παρόµοια έργα (παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, µελέτες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, σχεδιασµός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, κατασκευές έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων), µε αποδεδειγµένη εµπειρία σε δηµοπράτηση, κατασκευή και θέση σε καλή λειτουργία έργων αναερόβιας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων δυναµικότητας άνω των 20.000 τόνων/έτος. 7. Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται σε τριάντα (30) µήνες. Ο χρόνος αυτός είναι και ο καθαρός χρόνος απασχόλησης και δεν περιλαµβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δε ευθύνεται ο ανάδοχος καθώς και τα χρονικά διαστήµατα τα οποία µεσολαβούν από την ολοκλήρωση ενός σταδίου εργασιών µέχρι τη λήψη νέας εντολής. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του αναδόχου σε κάθε περίπτωση θα καλύψει το χρόνο κατασκευής του έργου. 8. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.995,20 _ ΕΥΡΩ µε ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) µηνών από την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι οχτώ (8) µήνες από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής τους. 9. Το έργο συγχρηµατοδοτείται µέσω του ΕΣΠΑ / Ε.Π. «Ε.Π. Περιβάλλον-Αειφόρο Ανάπτυξη 2007-2013» µε τη συµµετοχή του Ταµείου Συνοχής. 10. Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι εκείνο της «πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς», σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 3316/2005. 11.Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την ΠροÃσταµένη Αρχή ήτοι το ∆Σ της ∆ΕΠΟ∆ΑΘ ΑΕ Τόπος : Θήβα Ηµεροµηνία 06/12/2012 Ο Πρόεδρος του ∆Σ της ∆ΕΠΟ∆ΑΘ ΑΕ Σπυρίδων Νικολάου


20 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ

Ευρωπαcκά Επιχειρηµατικά Βραβεία 14 ελληνικές επιχειρήσεις στην επόµενη φάση

Α

πό το 2007, τα Ευρωπακά Επιχειρηµατικά Βραβεία προσδίδουν λάµψη στις πλέον καινοτόµες επιχειρήσεις της ηπείρου µε την προώθηση της επιτυχίας, της καινοτοµίας και της ηθικής στην ευρωπακή επιχειρηµατική κοινότητα. Το 2011 , τα ΕυρωπαÃκά Επιχειρηµατικά Βραβεία ασχολήθηκαν µε περισσότερες από 15.000 επιχειρήσεις σε πάνω από 30 χώρες, προβάλλοντας τις καλύτερες στην κατηγορία τους. Οι νικητές, που προήλθαν από ένα ευρύ φάσµα βιοµηχανικών κλάδων, συµπεριλαµβανοµένων των καλλυντικών, της µηχανικής,, της µόδας, των διαδικτυακών επιχειρήσεων, των βιοµηχανιών και των µεταφορών, δέχτηκαν συγχαρητήρια από ένα ακροατήριο αποτελούµενο από αρχηγούς κρατών, ηγέτες στη βιοµηχανία, επιχειρηµατίες, επικεφαλείς επιχειρήσεων, ιδιοκτήτες

Γράφει ο Βαγγέλης Τσεκούρας Οικονοµολόγος Στατιστικός Ερευνητής tsekouras@lamiastar.gr

ΜΜΕ και ακαδηµαÃκούς και από τις 30 ευρωπαÃκές χώρες. Οι συµµετέχοντες πέρυσι αντιπροσώπευαν ένα συνδυασµένο κύκλο εργασιών άνω των € 1.000 δισεκατοµµυρίων ευρώ (8,23% του ΑΕΠ της ΕΕ) και απασχολούν πάνω από 2,7 εκατοµµύρια ανθρώπους. Τα βραβεία που δίνονται κάθε χρόνο είναι τα εξής: - Εργοδότη της Χρονιάς - Εστίασης στον Πελάτη - Περιβάλλοντος και Εταιρικής Αειφορίας

- Εισαγωγών/Εξαγωγών - Στρατηγικής διεθνούς ανάπτυξης της Χρονιάς - Επιλογής του προέδρου - Επιχείρησης της Χρονιάς µε κύκλο εργασιών € 0-25m - Επιχείρησης της Χρονιάς µε κύκλο εργασιών ύψους € 26-150m - Επιχείρησης της Χρονιάς µε κύκλο εργασιών από € 150 ή υψηλότερη - Επιχειρηµατία της Χρονιάς - Καινοτοµίας Στα βραβεία του 2012-13 η διαδικασία επι-

λογής των επιχειρήσεων που θα στεφθούν νικήτριες ξεκίνησε την 1η ΜαÃου 2012 και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2013. Πριν λίγες µέρες η επιτροπή πρόκρινε τις καλύτερες επιχειρήσεις και από τις 30 χώρες της Ευρώπης. Οι επιχειρήσεις που θα διεκδικήσουν τα βραβεία από τη χώρα µας είναι οι παρακάτω και τους ευχόµαστε ολόθερµα να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσό-

τερα: 1) BEETROOT Ο.Ε. - Ελλάδα 2) COSMOTE Α.Ε. - Ελλάδα 3) ∆ιαµαντής Μασούτης Α.Ε. - Ελλάδα 4) ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. - Ελλάδα 5) ΠροÃόντα Γαία Α.Ε. Ελλάδα 6) GainJet Aviation SA Ελλάδα 7) GLOBO - Ελλάδα 8) Νοσοκοµείο Υγεία Ελλάδα

9) ICAP Group Α.Ε. - Ελλάδα 10) Lamda Hellix Data Centers - Ελλάδα 11) MEGA Α.Ε. - Ελλάδα 12) Μυτιληναίος - Ελλάδα 13) Pharmathen - Ελλάδα 14) Όµιλος Printec – Ελλάδα Πηγή: businessawardseurope.com Περισσότερα από το Βαγγέλη Τσεκούρα στο www.lamiastar.gr

Το “∆ΙΑΒΗΜΑ” έρχεται στο σπίτι σας ή στην επιχείρησή σας...

Καλέστε ΤΩΡΑ στο 22610.27123 Μόνο απο 2,5 ευρώ το µήνα!!!


ΤΡΙΤΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ 21

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

∆ΙΑ... ∆ΟΣΕΙΣ

Παρουσίες µε νόηµα

Ο πρόεδρος και οι… άλλοι Η µοναδική παραφωνία στις εκδηλώσεις του 2ουΠεριφερειακού Συνεδρίου για την Ανάπτυξη ήταν η φιέστα του Επιµελητηρίου Βοιωτίας για τα «γενέθλια», για τα 60 χρόνια δράσης του, (και 25 χρόνια µε τον Παναγιώτη Αγνιάδη στο «τιµόνι» του ΕΠΒ) µε τον πρόεδρο κ. Αγνιάδη να αναβαίνει στην πίστα του κέντρου και να σβήνει κεράκια πάνω σε τούρτα. Επίσης αλγεινή εντύπωση προκάλεσε το λεύκωµα για τα 60 χρόνια του ΕΠΒ όπου στις 92 σελίδες του παρουσιάζονται περισσότερες από 180 φωτογραφίες µε τον κ. Αγνιάδη χωρίς τις απαραίτητες λεζάντες γεγονός που µετατρέπει όσους φαίνονται δίπλα του σε «άγνωστους» που φαντάζουν ως… κοµπάρσοι, ως «οι άνθρωποι του προέδρου». Επίσης καλό θα ήταν να υπήρχε και µια αναφορά για το από που προέρχεται το κάθε στιγµιότυπο, έτσι για να πάρουµε και µείς µια εικόνα… Πολλοί λόγοι Τον αείµνηστο Σταµούλη µας είπε γιατί τον τίµησε ο Παναγιώτης Αγνιάδης. ∆ιότι (όπως είπε) ήταν δάσκαλός του. Τίµησε επίσης και τον Νίκο Στάµο. Πέραν των άλλων λόγων που ανέφερε ο πρόεδρος υπάρχει και κάποιος ακόµα, λένε οι γνωρίζοντες. Ο Νίκος ήταν εκείνος που του άνοιξε το δρόµο για το Επιµελητήριο. Όσο για τον Περγαντά τα είπε όλα ο Παναγιώτης. Να πούµε και εµείς ένα. Αν δεν ήταν ο Κλέαρχος συνέδριο δεν θα γινόταν και πολύ πιθανό ούτε η φιέστα. Σύµφωνα µε πρόχειρους υπολογισµούς τίµησε 10 άτοµα, θα µπορούσε άνετα να τιµήσει καµία δεκαπενταριά ακόµα αλλά απέφυγε την πρόκληση.

Πως το είπε στον χαιρετισµό του στη εκδήλωση για τα 60 χρόνια του Επιµελητηρίου ο πρώην νοµάρχης Βοιωτίας Νίκος Στάµος; «Να δηλώσουµε όλοι παρόντες και να σταθούµε δίπλα στους θεσµούς» και «πρέπει να διορθώσουµε τα λάθη και να είµαστε παρόντες». Τι θέλει να πει ο ποιητής; Το πιάσαµε το υπονοούµενο… Και το περιµέναµε… Ο Παναγιώτης δεν ξέρουµε αν το περίµενε…

Το… µαλλί

Αυτό που µένει να µάθουµε και κυρίως τα µέλη του Επιµελητηρίου είναι πόσο πήγε το «µαλλί» εν µέσω κρίσης. Σε τι ποσό έφτασαν οι χορηγίες, αναλυτικά ανά χορηγό, που ξοδεύτηκαν τα χρήµατα και φυσικά να δώσει το Επιµελητήριο στη δηµοσιότητα τις προσφορές που πήρε για κάθε δαπάνη χωριστά που έκανε για να σταµατήσουν ορισµένοι να λένε τάχαµου δήθεν ότι δεν πήρε προσφορές και ότι για δικούς του λόγους έδωσε τις δουλειές όπου γούσταρε. Που έπεσε το χρήµα βρε αδερφέ, στη Βοιωτία ή στους… από δίπλα. Για να δούνε και οι χορηγοί που πήγαν τα χρήµατά τους, πως έπιασαν τόπο, µήπως την επόµενη φορά δώσουν περισσότερα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γ. ΜΠΑΡ.

w ww . t a bl o i d . g r Γ ι α τ ί λ έ ε ι τ α π ρ ά γ µ α τ α µ ε τ ο ό ν ο µ ά τ ο υ ς ∆. Κατσορίδας

Η Αντι-Ηγεµονία Ζητήµατα σχετικά µε τη στρατηγική της µετάβασης εκδόσεις Καµπύλη/Ρωγµή, Αθήνα 2009

Τ

ο βιβλίο αποτελεί µια προσπάθεια να ψηλαφισθεί η στρατηγική της µετάβασης στις ανεπτυγµένες χώρες του καπιταλισµού. Φιλοδοξεί, εποµένως, ν’ ανοίξει µια συζήτηση για τα µεγάλα στρατηγικά ζητήµατα που ταλανίζουν την Αριστερά, όπως τα ζητήµατα του προγράµµατος, των συµµαχιών, του κράτους, του κόµµατος, της διακυβέρνησης και της εξουσίας, τα οποία τίθενται πάλι στην ηµερησία διάταξη µε αφορµή και τις δυσλειτουργίες του νεοφιλελεύθερου οικονοµικού υποδείγµατος, αλλά και τις επαναστατικές εξελίξεις στις χώρες της Λατινικής Αµερικής και ιδιαίτερα στη Βενεζουέλα και τη Βολιβία. Επιπροσθέτως, τα εν λόγω ζητήµατα ανακινούνται και από την εν εξελίξει συζήτηση για τον σοσιαλισµό του 21ου αιώνα.

Όλα τα παραπάνω θέµατα είναι προς συζήτηση, η οποία απουσιάζει από την ατζέντα της Αριστεράς, λόγω της ιδεολογικής της υποχώρησης –αποτέλεσµα των ηττών της από την επικράτηση του νεοφιλελεύθερου καπιταλισµούτης κατάρρευσης των καθεστώτων των χωρών του λεγόµενου υπαρκτού «σοσιαλισµού», της δεξιάς µετάλλαξης της σοσιαλδηµοκρατίας και γενικά των αλλαγών στους συσχετισµούς δύναµης ανάµεσα στις τάξεις, ο οποίος είναι εις βάρος των δυνάµεων της εργασίας. Παρ’ όλ’ αυτά, όπως παρατηρεί ο Π. Άντερσον, «…οι κλασικές συζητήσεις παραµένουν ακόµη από πολλές πλευρές το πιο προχωρηµένο όριο αναφοράς που διαθέτουµε... Το να τις ξαναγνωρίσουµε αποτελεί βήµα προς µια µαρξιστική συζήτηση που έχει την -αναγκαστικά σεµνή- ελπίδα να αποκτήσει

µια ‘’αρχική µορφή’’ σωστής θεωρίας σήµερα». Κατά συνέπεια, οι συζητήσεις για τα ζητήµατα της θεωρίας, των πρακτικών προβληµάτων και των στρατηγικών ζητηµάτων του κινήµατος θα πρέπει συνεχώς να διεξάγονται είτε σε περιόδους ανάπτυξης της πάλης των τάξεων είτε σε περιόδους υποχώρησης ή και ήττας του εργατικού κινήµατος, επειδή είναι ο πιο ορθός τρόπος για την επαλήθευση της θεωρίας και τη διόρθωση των σφαλµάτων. Σελίδες: 100 Τιµή: 7 ευρώ Κεντρική ∆ιάθεση: Σπύρος Μαρίνης, τηλ. επικοινωνίας 210.36.48.170 ή 210.36.48.197 Υ.Γ.: Για περισσότερες πληροφορίες στο ∆. Κατσορίδας, 210.82.02.230 (τηλ. εργασίας στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) ή στο email: dkat@inegsee.gr


22 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ

Στους 1.295.203 οι άνεργοι Σ

το 26% εκτινάχθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Σεπτέµβριο εφέτος, µε τον αριθµό των ανέργων να αυξάνεται κατά 38% µέσα σε ένα έτος και να διαµορφώνεται σε 1.295.203 άτοµα. Στους µαύρους καταλόγους της ανεργίας είναι κυρίως νέοι έως 24 ετών (ποσοστό ανεργίας 56,4%) και γυναίκες (ποσοστό ανεργίας 30,1%). Ενώ, στη δεύτερη θέση µεταξύ των περιφερειών της χώρας µε τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, έχει «σταθεροποιηθεί» η Αττική, στην οποία διαµένουν τα περίπου 2/3 του πληθυσµού της χώρας, µε ποσοστό 27,6%. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την έρευνα εργατικού δυναµικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 26% τον Σεπτέµβριο εφέτος, έναντι 18,9% τον Σεπτέµβριο 2011 και 25,3% τον Αύγουστο 2012. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.295.203 άτοµα και αυξήθηκαν κατά 356.495 άτοµα σε σχέση µε τον Σεπτέµ-

Ήπειρος- ∆υτική Μακεδονία (28% τον Σεπτέµβριο 2012 από 20,4% τον Σεπτέµβριο 2011) και στη 2η θέση είναι η Αττική (27,6%

από 19,2%). Ακολουθούν, η ΜακεδονίαΘράκη (26,3% από 20,5%), η Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα (26,1% από 19,2%), η Πελο-

πόννησος- ∆υτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (24,4% από 17%), το Αιγαίο (22,6% από 14,2%) και η Κρήτη (20% από 17,8%).

Α∆Α: Β455ΩΗΒ-ΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

βριο πέρυσι (αύξηση 38%) και κατά 34.670 άτοµα σε σχέση µε τον Αύγουστο 2012 (αύξηση 2,8%). Το σύνολο των απασχολουµένων εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.695.053 άτοµα. Οι απασχολούµενοι µειώθηκαν κατά 325.334 άτοµα σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο 2011 (µείωση 8,1%) και κατά 21.626 άτοµα σε σχέση µε τον Αύγουστο εφέτος (µείωση 0,6%). Ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός (τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθε σε 3.373.692 άτοµα και αυξήθηκε κατά 283 άτοµα σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο 2011 (µηδενική µεταβολή) και µειώθηκαν κατά 3.119 άτοµα σε σχέση µε τον Αύγουστο 2012

(µείωση 0,1%). Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται σε 30,1% (από 22,3% τον Σεπτέµβριο 2011) και στους άνδρες σε 22,9% (από 16,4%). Ηλικιακά, στους νέους 15- 24 ετών η ανεργία εκτοξεύθηκε στο 56,4% (από 47,6% τον Σεπτέµβριο πέρυσι) και ακολουθεί η πλέον παραγωγική ηλικία 25- 34 ετών (34,3% από 25,6%). Έπονται οι ηλικίες, 35- 44 ετών (21,9% από 15,5%), 45- 54 ετών (19,5% από 13,3%), 55- 64 ετών (13,5% από 8,3%) και 65- 74 ετών (6,9% από 3%). Σε επίπεδο αποκεντρωµένων διοικήσεων της χώρας, τα «σκήπτρα» διατηρεί η

ΕΥΡΩΠΑ§ΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

4Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΤΡΟ 322 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2012» µε ποσοστό συγχρηµατοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α και 25% από Εθνική ∆απάνη ( Αριθµός ΣΑΕ282/8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 21376

Σχηµατάρι, 04/12/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2011» Ο ∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, διακηρύττει ότι την 8η του µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2013 ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο ∆ηµαρχείο, πλατεία Παµµεγίστων Ταξιαρχών, Σχηµατάρι, θα διεξαχθεί µε ανοιχτή ∆ηµοπρασία µε το σύστηµα: προσφοράς µε επιµέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες οµοειδών εργασιών και έλεγχο οµαλότητας των προσφεροµένων επί µέρους ποσοστών έκπτωσης», πάνω σε συµπληρωµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς της υπηρεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και βελτιώθηκε µε τους Ν.3669/08, Ν.3263/04, Ν.3212/03, Ν.2940/01, Ν.2372/96, Ν.2229/94, τις διατάξεις του Π.∆ 334/00, Π.∆ 609/85, Π.∆ 210/97, κ.α όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα για την κατασκευή του έργου µε τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2011». Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 176519 πρόκειται για το υποέργο µε τίτλο : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2011» Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : € (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%) • κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ, µε προÄπολογισµό 88.767,14€ • κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΑΣ, µε προÄπολογισµό 36.253,27 € (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%), • κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, µε προÄπολογισµό 19.058,64 € (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%) Ο προÄπολογισµός των δηµοπρατούµενων εργασιών του έργου, µε βάση την µελέτη µε αριθµό 21/2011 από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Τανάγρας, ανέρχεται στο ποσό των 144.079,05 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και στο ποσό των 183.885,00 ΕΥΡΩ ( µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α). Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαµβάνουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού, (∆ιακήρυξη , Συγγραφή υποχρεώσεων κλπ.) από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Τανάγρας, πλατεία Παµµεγίστων Ταξιαρχών, Σχηµατάρι µέχρι και την Πέµπτη 3 Ιανουαρίου 2013, πληρώνοντας το αντίτιµο των 20,00 € (∆ευτέρα-Πέµπτη κατά τις ώρες 8:00-13:00),. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, υπόδειγµα τύπου Β. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές: i) Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι: α) εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η και 2η (εντός νοµού) τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ , Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ και Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. β) Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπακής Ένωσης ή του ΕυρωπαÃκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Π.Ο.Ε., στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., γ) Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. ii) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας. iii) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Το ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον προÄπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του προÄπολογισµού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον προÄπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας. iv) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη ……του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας …………………….., µε τις προÄποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε 2% επί του προυπολογισµού του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α δηλαδή 2.882,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον ∆ήµο Τανάγρας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον εξι µηνών και τριάντα ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι µήνες. Οι εργολάβοι ∆ηµοσίων έργων υποχρεούνται να προσκοµίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που προβλεπονται από τις σχτικές διατάξεις για τα δηµόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενηµερότητας. Η προθεσµία περάτωσης του έργου είναι 3 (ΤΡΕΙΣ) ΜΗΝΕΣ. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» µε ποσοστό συγχρηµατοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α και 25% από Εθνική ∆απάνη (Αριθµός 2012ΣΕ28280170). ∆ΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Τανάγρας . Περισσότερες πληροφορίες µπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόµενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Τανάγρας στο τηλέφωνο: 22623.51129, 22623.51153, FAX επικοινωνίας: 22623.51138, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Νίκα Σωτηρία, Καραµουζά ∆έσποινα. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


ΤΡΙΤΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ 23

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Εξιχνιάσθηκαν 28 κλοπές µε λεία πάνω από 130.000 ευρώ στην Αράχωβα

Ξ

επερνά τις 130.000 ευρώ η λεία που αποκόµισαν οι δράστες των κλοπών και διαρρήξεων στην περιοχή της Αράχωβας που σηµειώθηκαν από τις 11 Ιουνίου µέχρι και τις 30 Νοεµβρίου σύµφωνα µε την αστυνοµία. Μέχρι στιγµής έχουν εξιχνιαστεί 28 διαρρήξεις και κλοπές σε εξοχικές κατοικίες από τέσσερα άτοµα και άγνωστο ακόµα αριθµό συνεργών. Την περασµένη εβδοµάδα µετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών και εµπεριστατωµένη αστυνοµική έρευνα του Τµήµατος

Ασφαλείας Λιβαδειάς οι αστυνοµικοί έφτασαν στους δράστες. Πιο συγκεκριµένα στο

πλαίσιο οργανωµένης αστυνοµικής επιχείρησης, στο Λιβάδι Αράχωβας Βοιωτίας, αστυνοµικοί του Τ.Α. ΛιβαδειΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ Λιβαδειά 07/12/2012 Αρ. Πρωτ.:2354 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ Λιβαδειά 07/12/2012 Αρ. Πρωτ.:2355 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Με την µε αριθµ. Πρωτ.642/03-12-2012, Απόφαση κ. Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας τροποποιήθηκαν περιβαλλοντικοί όροι µε τα παρακάτω στοιχεία: Ονοµασία: Tροποποίηση της αριθµ. 874/28-11-2011 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,995MW της εταιρίας ¨EOS MANAGEMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ & ΣΙΑ ΕΕ 18’ στη θέση Σοροβίτσα στην ΤΚ Μελισοχωρίου της ∆.Ε Πλαταιών του ∆ήµου Θηβαίων Π.Ε Βοιωτίας ως προς την επωνυµία. Υπεύθυνος έργου: «EPURON ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ.18»

Με την µε αριθµ. Πρωτ.1503 /03-122012, Απόφαση κ. Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας τροποποιήθηκαν περιβαλλοντικοί όροι µε τα παρακάτω στοιχεία: Ονοµασία: Tροποποίηση της αριθµ. 4569/18-11-2010 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση αιολικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,8MW της εταιρίας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΕ ΄ στη θέση Μεγάλο βουνό ∆Ε ∆ερβενοχωρίων του ∆ήµου Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας ως προς την επωνυµία. Υπεύθυνος έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ EΕ»

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ α/α Λ. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε Β΄ βο

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ α/α Λ. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε Β΄ βο

άς, µε τη συνδροµή της Α΄ Ο.Π.Κ.Ε. της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Βοιωτίας και του Αστυνοµικού Τµήµατος Αράχωβας εντόπισαν και ακινητοποίησαν δύο οχήµατα, στα οποία επέβαιναν τέσσερα µέλη της σπείρας, υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 34, 28, 29 και 28 ετών. Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στα οχήµατα και τους δράστες, που προσήχθησαν στο Τµήµα Ασφαλείας Λιβαδειάς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ειδών οικιακής χρήσης, ηλεκτρονικές συσκευές, διαρρηκτικά εργαλεία και κινητά τηλέφωνα. Να σηµειωθεί ότι ορισµένα από τα θύµατα των κλοπών, είχαν εµ-

Ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Κώστας Τουρκοχωρίτης και ο ∆ιοικητης του Τ.Α. Λιβαδειάς Μιχάλης Τσάτσης

πιστευθεί την φύλαξη – επιτήρηση των εξοχικών τους οικιών στους δράστες, οι οποίοι εκµεταλλευόµενοι την ευκαιρία και γνωρίζοντας ότι οι ιδιοκτήτες τους απουσιάζουν, προέβαιναν στις κλοπές και στη συνέχεια µετέφεραν τα κλοπιµαία στην Αλβανία. Τα δύο οχήµατα στα οποία επέβαιναν οι δράστες, κατασχέθηκαν ως µέσα µεταφοράς και απόκρυψης κλοπιµαίων, ενώ πολλά από τα αντικείµενα που βρέ-

θηκαν στο εσωτερικό τους αναγνωρίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόµιµους κατόχους τους. Σε βάρος των τεσσάρων δραστών σχηµατίσθηκε δικογραφία για διακεκριµένες περιπτώσεις κλοπών, ο 29χρονος «εγκέφαλος» της σπείρας συνελήφθη για παράνοµη είσοδο και παραµονή στη χώρα ενώ η σχηµατισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λιβαδειάς.


24 ∆ΙΑΒΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

∆ΙΑΒΗΜΑ

«Λύγισε» στην Τούµπα ο Λεβαδειακός

εν τα κατάφερε ο Λεβαδειακός να συνεχίσει το σερί των επιτυχηµένων αποτελεσµάτων και «λύγισε» 1-0’στην Τούµπα από τον ΠΑΟΚ που είχε ως σκόρερ τον Λίνο. Η οµάδα της Λιβαδειάς στάθηκε πολύ καλά ειδικά στο α” ηµίχρονο όπου θα µπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Στην επανάληψη υπέκυψε στην πίεση που άσκησαν οι γηπεδούχοι. Η φόρµα των δύο οµάδων ήταν «οδηγός» για το πώς θα ξεκινήσουν το παιχνίδι. Από τη µία ο ΠΑΟΚ µε τρεις γκέλες στην πλάτη κι ισάριθµες εµφανίσεις που δεν ήταν πειστικές κι ο Λεβαδειακός φορτσάτος‚ µε ένα σερί τεσσάρων νικών. Μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι‚ αλλά χωρίς να φέρει σε

δύσκολη θέση τον Χακόµπο που είδε τις προσπάθειες των Πόι και Μάρτινς να περνούν δίπλα από την εστία του. Ο Λεβαδειακός µπήκε πολύ δυνατά στο µατς και µόλις στο 6’“ απείλησε µε τον Πόι‚ όµως το σουτ που επιχείρησε πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Χακόµπο. Στο 12’“ και πάλι ο Πόι έκανε το σουτ‚ όµως ο Μάρτινς δεν πρόλαβε να µπει στην πορεία της µπάλας. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα ο «∆ικέφαλος» έδειξε το κακό του πρόσωπο.Από εκείνο το σηµείο κι έπειτα όµως άρχισε να ισορροπεί και να βγαίνει πιο ζωηρά αν και χωρίς πλάνοστην επίθεση. Ο Φωτάκης …πρωταγωνίστησε στις µεγαλύτερες χαµένες ευκαιρίες‚ στην πρώτη περίπτωση µε την προβολή του να περνάει άουτ και στην δεύτερη να µην µπορεί

µε τέτοια απλά να σπρώξει την µπάλα στα δίχτυα µετά την κεφαλιά του Σαλπιγγίδη. Ο Κάτσε ήταν ο γνωστός Κάτσε που προσπαθούσε για δύο‚ όµως η οµάδα δεν πήρε τις ατοµικές ενέργειες που περίµενε από τους υπόλοιπους. Όπως τον Σαλπιγγίδη και τον Αθανασιάδη.Με το ξεκίνηµα του δευτέρου ηµιχρόνου και µια συνεργασία των δύο‚ ο Κλάους βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση αλλά δεν µπόρεσε να νικήσει τον Κυριακίδη‚ που είπε «όχι» µε την επέµβασή του. Σε καλή µέρα δεν ήταν ούτε ο Ροµπέρ κι έτσι ο ∆ώνης έριξε στο παιχνίδι τον Λόρενς. Και πάλι όµως η λύση δεν ήρθε ούτε από τους συνήθεις υπόπτους‚ ούτε από τους πιο νέους της οµάδας. Ο κορυφαίος των γηπεδούχων Λίνο‚ «έλυσε»

τον Γόρδιο δεσµό στο 69’“! Η µπάλα στήθηκε έξω από την περιοχή του Λεβαδειακού‚ για το φάουλ που κέρδισε ο «∆ικέφαλος του Βορρά» και ο Βραζιλιάνος µε τεχνικό σουτ νίκησε τον τερµατοφύλακα των Βοιωτών.Ο Βραζιλιάνος ήταν ο κορυφαίος κι αποθεώθηκε κατά την αλλαγή του. ΠΑΟΚ (Γιώργος ∆ώνης):Χακόµπο‚ Κωνσταντινίδης‚ Κουµάλο‚ Ιντζίδης‚ Λίνο (81’’ Σταφυλίδης)‚ Κάτσε‚ Λάζαρ‚ Φωτάκης‚ Ροµπέρ (58’’ Λόρενς)‚ Σαλπιγγίδης (87’’ Πόποβιτς)‚ Αθανασιάδης. Λεβαδειακός (Γιώργος Παράσχος): Κυριακίδης‚ Μουλόπουλος‚ Χοσέµι‚ Γεωργίου‚ Μεντί‚ Ζησόπουλος‚ Κόρµπος‚ Πόι (54’’ Ροµέου)‚ Ακόστα (83’’ Μαχαίρας)‚ Ροτζέριο‚ Βασιλείου (79’’ Μίλιεβιτς).

Παράσχος: Μας λείπει το εύκολο γκολ… Το εύκολο γκολ λείπει από την οµάδα του Λεβαδειακού‚ όπως τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής των Βοιωτών‚ Γιώργος Παράσχος‚ µετά την ήττα µε 1-0’από τον ΠΑΟΚ. Οι δηλώσεις του Παράσχου: «Έγινε ένα καλό παιχνίδι‚ µε καλό ρυθµό‚ παλέψαµε µε νύχια και µε δόντια να πάρουµε τον βαθµό‚ κάναµε κάποιες ευκαιρίες‚ ειδικά στην αρχή‚ που επιβληθήκαµε στα πρώτα 20’λεπτά‚ αλλά δυστυχώς η µπάλα δεν µας έκανε τα κέφια. Αν βάζουµε το γκολ‚ τα πράγµατα θα ήταν διαφορετικά»‚ είπε αρχικά ο Παράσχος και συνέχισε: «Ο ΠΑΟΚ γύρισε πιο καλά πίσω‚ πρόσεξε περισσότερο την άµυνά του και µε την καλή κυκλοφορία της µπάλας και τους ποιοτικούς παίκτες που έχει‚ γιατί έχει ποιοτικούς παίκτες‚ έφτασε στη νίκη. Εµείς δεν µπορέσαµε να βρούµε λύσεις. Ξέραµε πόσο επικίνδυνα είναι τα φάουλ έξω από την περιοχή µας‚ ειδικά µε τον Λίνο‚ που είναι µισό γκολ‚ αλλά δεν µπορέσαµε να το αποφύγουµε. Το σηµαντικό στο παιχνίδι‚ ήταν αυτό το γκολ του Λίνο». Για τον τραυµατισµό του Πόι‚ σχολίασε: «Για µας ήταν µεγάλη απώλεια ο Πόι‚ που τραυµατίστηκε‚ γιατί είναι ένας επιθετικός‚ που µπορεί να κρατήσει τη µπάλα και να κάνει την ατοµική ενέργεια. ∆εν έχω παράπονο από τους παίκτες µου‚ πάλεψαν όσο µπορούσαν. Εµείς χρειαζόµαστε έναν επιθετικό‚ γιατί µας λείπει το εύκολο γκολ. Αν και κάνουµε πολλές τελικές προσπάθειες‚ δεν έχουµε το εύκολο γκολ. Θα δούµε αν µπορούµε να πάρουµε έναν παίκτη τον Ιανουάριο».

Το κοινωνικό της πρόσωπο έδειξε για ακόµα µια φορά η ΠΑΕ Λεβαδειακός

Μ

ε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα ΑΜΕΑ αντιπροσωπεία του ποδοσφαιρικού τµήµατος, της ΠΑΕ Λεβαδειακός αποτελούµενη από τους ποδοσφαιριστές Μουλόπουλο, Κυριακίδη, Ζησόπουλο, Λισγάρα, τον β. προπονητή κ. Γκουτσίδη, τον Τεχνικό ∆ιευθυντή κ. Φαράντο και τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας κ. Κλειδαρά παρευρέθηκε σε εκδήλωση του Ειδικού Σχολείου Λιβαδειάς. Ο αρχηγός της οµάδας Θανάσης Μουλόπουλος χάρισε στα παιδιά µία µπάλα και µία φανέλα µε τις υπογραφές όλων των πο-

δοσφαιριστών της. «Είναι µια µέρα γιορτής για τα παιδιά, είναι δύσκολες οι στιγµές που ζούµε γενικά. Αυτά τα παιδιά θεωρώ ότι έχουν πολύ ψυχική δύναµη. Εµείς µακάρι να µπορέσουµε να στηρίξουµε και παραπάνω την προσπάθεια που κάνουν εδώ οι άνθρωποι για αυτά τα παιδιά. Ευχόµαστε δύναµη, κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται εδώ και σε αυτά τα παιδιά ό,τι καλύτερο, παρ’ όλες τις δυσκολίες που έχουν να αντιµετωπίσουν» σηµείωσε σε δηλώσεις του ο Γιώργος Ζησόπουλος. Ο ∆ηµήτρης Φαράντος δήλωσε σχετικά: «Ο ΛΕΒΑ-

ÌÐÁÑÄÙÓÁÓ Ë. ÁÈÇÍÙÍ 19 ÁËÉÁÑÔÏÓ ÂÏÉÙÔÉÁÓ 2268022956

∆ΕΙΑΚΟΣ δείχνοντας για άλλη µία φορά το κοινωνικό του πρόσωπο παρευρέθηκε εδώ στην εκδήλωση του ειδικού σχολείου, στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, άτοµα µε διαφορετικότητα. Θα έπρεπε να τονίσω ότι τα παιδιά αυτά είναι πιο δυνατά από τα άλλα παιδιά και το δείχνουν κάθε µέρα µε την προσπάθεια που καταβάλλουν. Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ τους εκπαιδευτικούς για την τεράστια προσπάθεια που κάνουν, που δουλεύουν εδώ κάθε µέρα µε πάρα πολλές δυσκολίες». Από την πλευρά τους η ∆ιευθύντρια του Ειδικού Σχολείου Λιβαδειάς Χάρις

Μαγγέρα και η πρόεδρος του Συλλόγου Ιωάννα Μπε-

ζεντέ ευχαρίστησαν τον Λεβαδειακό και τόνισαν

την σηµασία τέτοιων ενεργειών.

ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÁÑÁÌÐÁÍÏÓ ÅÐÅÎÅÑÃÁÓÉÁ ÊÑÅÁÔÏÓ

ΜΟΝΑ∆Α ÐÁÑÏ×ÇΣ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ

×ÙÑÉÓ ÓÕÍÔÇÑÇÔÉÊÁ

PIT BULL SECURITY

Λουκάς Χριστοδούλου Σύµβουλος Ασφαλείας

Óýíèåóç: ÊñÝáò ÷ïéñéíü, áëÜôé, êáñõêåýìáôá.

ÁËÉÁÑÔÏÓ ÔÇË.:2268022364 - FAX:24195

ÏËÏ ÔÏ 24ÙÑÏ

Αρ. Κινητού: 6932.601612 6937.130337 6936.627227

e - mail: security_pitbull@hotmail.com ÁËÉÁÑÔÏÓ ÂÏÉÙÔÉÁÓ ÔÇË: 2268024157

Σε όλες τις περιοχές της Βοιωτίας

Εφημερίδα ΔΙΑΒΗΜΑ Αρ. Φ. 820  

Εφημερίδα ΔΙΑΒΗΜΑ Αρ. Φ. 820

Εφημερίδα ΔΙΑΒΗΜΑ Αρ. Φ. 820  

Εφημερίδα ΔΙΑΒΗΜΑ Αρ. Φ. 820

Advertisement