Page 1

KAIP ŽAISDAVO MŪSŲ SENOLIAI Trakų r. Rūdiškių gimnazija 2013m.


Grybų raut Visi žaidėjai eina ratu, siūbuoja sukabintomis rankomis ir dainuoja: „Grybų raut, grybų raut, gal ir baravykų Grybų raut, gal ir baravykų... Kožnas savo radęs radęs už rankelės vedas vedas...“ ( Čia žaidėjai susikimba po du, padaro vartus viršuje iškeldami sukabintas rankas, pro vartus lenda kita pora, o pralindusi stojasi priekyje sudarydama vartus kitiems. Ši dainos eilutė kartojama tol, kol visi bent kartą ar kelis kartus nepralenda pro vartus.) 2a klasės mokiniai


Skrido žvirblis Žaidėjai eina ratu, o žaidimo vedėjas rato viduryje plasnoja rankomis ir dainuoja: „Skrido žvirblis per ūlyčią, per ūlyčią, per ūlyčią Ir pamatė kanapyčią, kanapyčią, kanapyčią. Kanapyčia lesa lesa savo vaikam neša neša (per šias eilutes visi bėga ratu). Kanapyčia lesa lesa savo vaikam neša neša. Čiiiir“ (šiuo metu vedėjas griebia vieną iš ratu bėgiančių žaidėjų. Jis tampa vedėju, o vedėjas lieka rate). Žaidimas tęsiamas. Šį žaidimą žino 2a klasės mokiniai ir 3a kl. mokinei Aurelijai jį papasakojo močiutė.


Šokam šokam rateliu Visi susiima už rankų, dainuoja, eina ratu ir atlieka veiksmus, kurie vardijami dainoje. Šokam šokam rateliu Garsiai trepsim bateliu, Eikš ir tu, eikš ir tu Patrepsėsime kartu. Plojam plojam katutes Keliam saulėn rankutes Eikš ir tu, eikš ir tu Mes paplosime kartu. Plojam plojam katutes Keliam saulėn rankutes Eikš ir tu, eikš ir tu Mes paplosime kartu. Bus ratelyje šilčiau Jei sustosime arčiau, Bus ratelyje gražiau Jei sustosime toliau. Eikš ir tu, eikš ir tu, Mes pašoksime kartu. Šį žaidimą žino 2a klasės mokiniai ir 3a kl. mokinei Silvijai jį papasakojo močiutė.


Imk tu sau, kurią myli Visi eina ratu susikibę už rankų, vidury ratelio stovi mergelė. Dalyviai dainuoja: Išaugo rūtytėlė daržely daržely Susikrovė sau žiedelį daržely daržely Rūtytėlė gražiai žydi Imk tu sau, kurį myli. (Mergelė išsirenka bernelį ir susikibę už rankų pasisuka tai į vieną pusę, tai į kitą pusę). Tada vidury ratelio jau stovi bernelis, visi dainuoja tą patį, tik vietoj "išaugo rūtytėlė" "išaugo bijūnėlis". 2a kl. mokinio Jono prosenelio (1930 metų gimimo) žaidimas, papasakojo Ona Kasparavičienė.


Boba Šis žaidimas skiriamas žaisti lauke dviems vaikams. I etapas Vienas vaikas stovi "bazėje". Prie kojų pastatytos dvi plytos, ant kurių padėtas pagaliukas. "Bazėje" - "namuose" stovintis žaidėjas rankoje laikydamas kitą pagalį, su juo bando numušti kuo toliau ant plytų padėtą pagaliuką. Toliau, priešais stovi kitas žaidėjas, kuris stengiasi pagauti pagaliuką. Jei pagauna, eina į "bazę", jei ne - eina prie numesto pagaliuko ir iš jo (pagaliuko) vietos bando juo numušti ant plytų padėtą kitą pagaliuką. Jei numuša eina į "bazę", jei ne - toliau lieka gaudytoju. II etapas "Bazėje" esantis žaidėjas vienoje rankoje laiko du pagaliukus ir su ja vieną pagaliuką išmeta į orą. Su ta pačia ranka bando pataikyti ir numušti į orą išmestą pagaliuką kuo toliau. Gaudytojas jį turi pagauti. Toliau taisyklės kartojasi. 2a kl. mokinė Gabrielė


Akla višta Priemonės: skarelė akims užrišti. Žaidimo aprašymas: Vienam žaidėjui užrišamos akys ir jis tris kartus apsukamas aplink. Tada paleidžiamas ir stengiasi pagauti kurį nors kitą žaidėją. Žaidėjai gali skeisti kokius nors garsus, kartais paliesti "aklą vištą" ar tiesiog stengtis stovėti ir judėti tyliai. Galiausiai kas nors vis tiek kas nors bus pagautas. Tada tas žaidėjas tampa akla višta. Variantas: Pagautą žaidėją "akla višta" turi atpažinti liesdama. Jei atpažįsta, tas žaidėjas tampa "akla višta", jei neatpažįsta, "akla višta" lieka tas pats žaidėjas. Šį žaidimą žino 2a klasės mok. Kamilos ir 2b kl. mok. Sandros močiutės.


Slėpynės Vieta: laike ar didesnėje patalpoje. Žaidimo aprašymas: Žaidimo pradžioje žaidėjai, naudodami kokią nors skaičiuotę, išsiskaičiuoja. Tada paskutinis likęs žaidėjas užsidengia akis (nusisuka) ir duoda laiko kitiems žaidėjams pasislėpti. Paprastai laikas matuojamas skaičiuojant (iki 20, ar 30). Kai visi žaidėjai pasislepia, ieškotojas, baigęs skaičiuoti, garsiai sušunka "Einu ieškoti" ir stengiasi surasti kitus žaidėjus. Pamatęs kurį nors pasislėpusį žaidėją, ieškotojas bėga į sutartą vietą (tai vieta, kurioje žaidimas prasidėjo) ir pribėgęs paliečia sutartą daiktą (medį, namo sieną ar pan.) ir sušunka surastojo vardą. Surastasis gali "išsigelbėti" pirmas atbėgęs ir palietęs sutartą daiktą ir sušukęs savo vardą. Pirmas "neišsigelbėjęs" surastasis kitame žaidimo cikle tampa ieškotoju. Taip pat žaidėjas gali "išsigelbėti", net jei ieškotojas jo nepastebėjo - jis turi paliesti sutartą daiktą ir sušukti savo vardą. Jei ieškotojas pastebėjo tokį bėgantį žaidėją, jis gali bandyti jį aplenkti ir padaryti tai pirma. Kai visi žaidėjai surandami, žaidimas pradedamas iš naujo. Šį žaidimą žino 2b klasės mokiniai ir 2a kl. mokinė Austėja.


Mušt koja Žaidėjai sustoja ratu ir susikimba už rankų. Vienas žaidėjas eina į vidurį. jis turi kamuolį ir jį mėgina išspirti iš rato. Žaidėjai dešine koja atmuša kamuolį atgal į vidurį. Tas, kuris kamuolį iš rato išleidžia, eina į vidurį, o tas, kuris buvo viduryje - į ratą. Šį žaidimą žaisdavo 3a kl. mokinio Martyno tėvelis


Aklųjų polka Vieta: didesnė patalpa. Trukmė: 10 min. Tinka žaisti vaikams nuo 10 metų, jaunimui ir suaugusiems. Įvairaus dydžio grupėms. Žaidimas sukuria tarpusavio pasitikėjimo jausmą. Žaidimo aprašymas: mažesnė dalis žaidėjų yra "aklieji". Jiems užrišamos akys arba jie užsimerkia. Kiekvienas "aklasis" gauna po vieną matantį partnerį. Iš pradžių groja lėtesnė muzika, po to šiek tiek greitesnė. Pagal muziką "matantieji" vedžioja savo "akluosius" partnerius. Netrukus labai atsargiai jie perduoda "akląjį" kitam matančiajam. Po kurio laiko pasikeičiama vaidmenimis: "matamtieji" tampa "aklaisiais", o "aklieji" - "matančiaisiais". Šį žaidimą žaisdavo 3a kl. mokinio Justyno močiutė


Kas? Kur? Kada? Visi žaidėjai turi tuščius popieriaus lapus. Žaidimo vedėjas užduoda klausimą: "Kas?". Dalyviai turi greitai parašyti atsakymą į klausimą ir užlenkti popieriaus lapą taip, kad kiti nepamatytų atsakymo. Tada lapais pasikeičiama ir vedantysis užduoda kitą klausimą. taip atsakoma į visus klausimus ir skaitomi atsakymai. Būna labai įdomu, kadangi nei vienas dalyvis nežino, kaip atsakė jų draugas. Todėl skaitant atsakymus būna labai juokinga ir linksma. Šį žaidimą žaisdavo 3b kl. mokinio Einaro močiutė


Dešimtukas Vaikai paima rąstą, padeda jį, suranda ilgą lentą ir uždeda ant jo. Prisilaužę 10 medžių šakelių, padeda jas ant lentos galo, kuris arčiau žemės. Vaikai išsiskaičiuoja. Išskaičiuotas vaikas turi užminti ant lentos galo, kad šakelės išsibarstytų. Kol surenka 10 šakelių, kiti vaikai turi pasislėpti. Surinkęs visas šakeles, vaikas paskelbia, kad einąs jų ieškoti. Kai pamato pasislėpusį, tuoj bėga prie rąsto ir sušunka to vaiko vardą. Taip žaidžiama, kol surandami visi vaikai. 4a

kl. mok. Dženeta ir 3b kl. mok. Mija


Tilto statymas (Žaidžia 20-30 asmenų)

Du žaidėjai stojasi kits priešais kitą ir padaro "tiltą", paduodami kits kitam rankas ir jas iškeldami kaip gali aukščiau. Likusieji stovi vienas prie kito ir, priėję prie tilto, klausia: "Žmogeliau, ką čia veikiat?" Atsako: "Statom tiltą, Smėliu piltą, Visus leisime, Paskutinio - ne". Po tų žodžių žaidėjai eina per tiltą, o ant paskutinio kilpos užneriamos, jei tas nesuskubo išsprukti drauge su kitais. Kitąkart tą patį kartoja. Du sugautu sudaro naują tiltą ir stojasi už kelių žingsnių nuo pirmojo, o žaidėjai eina per visus tiltus. Žaidžiama tol, kol visi virsta tiltais. Paskutinį gaudo tik paskutinis tiltas. Šį žaidimą surado 3b kl. mok. Martynas M.Grigonio knygelėje "200 žaidimų".


Skelbiu karą! Šį žaidimą gali žaisti būrys vaikų. Jie nusibrėžia didelį ratą ir pasižymi savo pasirinktos šalies ribas. Užsirašo šalies pavadinimą. Tada išsiskaičiuoja. Išrinktasis vaikas pasako šalies pavadinimą ir puola bėgti. Pasakytai šaliai atstovaujantis žaidėjas vejasi. Jei pagauna, šalis lieka apsaugota. O jei nepaveja, šalį prarnda ir iškrenta iš žaidimo. 4a kl. mok. Faustui žaidimą papasakojo močiutė.

KAIP ŽAISDAVO MŪSŲ SENOLIAI  

Mokinių surinktų lietuviškų vaikų žaidimų rinkinys

Advertisement