Page 1

ψηφιακές εκδόσεις ΝΑΥΤΙΛΟΣ

Άλγη Σεμνοτυφίας Ιάκωβος Γαριβάλδης


Άλγη σεμνοτυυίας

2


Άλγη σεμνοτυυίας

Copyright © 2011 Nautilus Digital Publishing P.O. Box 2343 Caulfield Junction Vic 3161, Australia

3


Άλγη σεμνοτυυίας

Άλγη Σεμνοτυφίας

4


Άλγη σεμνοτυυίας

Στα τρία πανέμορφα παιδιά μου

5


Άλγη σεμνοτυυίας

΢ης Υστής τ’ Απόκρσφα

6


Άλγη σεμνοτυυίας

7


Άλγη σεμνοτυυίας

΢Ξ ΛΕΜΞΡ ΢ΗΡ ΡΘΦΟΗΡ Σώκα θαη αίκα Ζ ζπλάληεζή καο, Πάξθα θαη θξίκα Ζ κέξα πνπ πεξάζακε. Ρόζε ζησπή, ηόζε ζησπή αζήθσηε Ξνπ γέξαζε ην ρσξηζκό καο...

8


Άλγη σεμνοτυυίας

ΡΘΦΟΗ ΢ΗΡ ΦΣΡΗΡ Κα κόιηο ηώξα Γελ κηινύζακε γηα δίθαηα Γηα λόκνπο... Κόιηο ζήκεξα δε κηινύζακε Γηα κηα παξαθνξά εηξήλεο Θη εζύ Κε ην πνπ γύξηζα ηελ πιάηε Δπέζηξεςεο Πην κέλνο ηεο ίδηαο ζησπήο; 9


Άλγη σεμνοτυυίας

ΑΜΘΠΦΟΞΡ ΟΠΞΡ ΢Ξ ΘΕΞ Ρη κνύ ‘δσζεο ηόζν αηζζεηή δύλακε Λα ςάρλσ ζύκαηα αδύλακα; Ρη κνύ ‘δσζεο ηόζν αδαή ζθέςε Λα πιάζσ πλεύκαηα ζαξθηθά; Ξάξε ινηπόλ θακηά απόθαζε Θη άιιν δελ κε αληέρσ...

ΑΜΘΠΦΟΞΘ ΟΠΞΡ ΢Ξ ΘΕΞ ΘΘ Δζύ πνπ θαινθάζηζεο εθεί θαη κόλνο Γηα ζθέςνπ ιίγν θαη εκάο Ξνπ έρνπκε ηόζνπο γύξσ Παλ θη εκάο; 10


Άλγη σεμνοτυυίας

Ξ ΟΜΕΣΛΑ΢ΞΔΞΝΞΡ Ρη θάλεηο θη εζύ εδώ; Ρη λόκηζεο ζα θαηαθέξεηο; Γελ βιέπεηο όηη θάζε πξσί ν ήιηνο θαίεη Ρ’ απνθαΐδηα ηεο πξνεγνύκελεο Γίρσο λα έρεη πξνεγνύκελα καδί ηεο; 11


Άλγη σεμνοτυυίας

Ξ ΟΗΓΑΘΛΞΡ ΢ΞΣ ΔΠΞΛΞΣ Ν δξόκνο πάληα ζέιεη λα καο πάξεη Ξνηέ ηνπ δελ καο ιέεη ην για πού Θξπθά καο δέλεη όηαλ γίλνπκε δεπγάξη Θη όιν αλήθνξν καο βγάδεη επί ζθνπνύ.

O ΔΠΞΛΞΡ ΢ΗΡ Ρ΢ΘΓΛΗΡ Ν δξόκνο ηνπο δηαβάηεο δελ γλσξίδεη Όζν θη αλ ηξέρνπλ λα πεξάζνπλ βηαζηηθά Νύηε ν ρξόλνο ηηο θαξδηέο καο δελ ραξίδεη Γεκέλεο ζηηο ζηηγκέο ζθηρηά – ζθηρηά. 12


Άλγη σεμνοτυυίας

Ξ ΓΣΠΘΡΛΞΡ ΢ΞΣ ΞΜΕΘΠΞΣ Ξάιη δελ καο ηα ιεο θαιά Θαη ην ρεηξόηεξν είλαη Ππλερίδεηο λα καο παξακπζηάδεηο. 13


Άλγη σεμνοτυυίας

Ξ ΓΣΠΘΡΛΞΡ ΢ΗΡ ΦΣΡΗΡ Πήκεξα έβγαι’ απ’ ηελ πόξηα κνπ ην Σάξν Κα αύξην ζηνλ ίδην ηόπν ζα θαλεί Θη όηαλ ηνπ πσ: «ηνλ πην θαθό ζνπ θιάξν» Δθείλνο δείρλεη κηα Καιζνπζηαλή... 14


Άλγη σεμνοτυυίας

ΙΞΘΜΦΜΘΙΗ ΑΓΦΓΗ Ξιήξσζα πνιύ αθξηβά Κηα αδέζπνηε επγέλεηα...

ΙΞΘΜΦΜΘΙΗ ΑΓΦΓΗ ΘΘ Ξιήξσζα πνιύ αθξηβά Κηα δεζπνηηθή ζησπή...

ΙΞΘΜΦΜΘΙΗ ΑΓΦΓΗ ΘΘΘ Ξιήξσζα ηόζν αθξηβά Κηα εγθαηαιειεηκκέλε αιήζεηα...

ΙΞΘΜΦΜΘΙΗ ΑΓΦΓΗ ΘV Ξιήξσζα πην αθξηβά απ’ όια Ρε δπλεηηθή κνπ ιήζε... 15


Άλγη σεμνοτυυίας

Ρ΢ΗΜ ΥΣΤΗ Πην δξόκν είλαη ηα πόδηα κνπ Δλώ ε ζθέςε έρεη ήδε θηάζεη...

Ρ΢ΗΜ ΕΚΟΘΔΑ Πην δξόκν είλαη ηα πόδηα κνπ Δλώ ε ζέιεζε έρεη ήδε θηάζεη...

Ρ΢ΗΜ ΕΚΟΘΔΑ ΘΘ Αλ ππαθνύζνπλε ηα πόδηα κνπ Ξνηέ δελ ζα κε απειπίζεηο... 16


Άλγη σεμνοτυυίας

Ρ΢ΗΜ ΢ΘΛΗ Αλ θαη ζ’ επηθαινύληαη Αλ θαη ιπγίδνπλ ζηελ αλσηεξόηεηά ζνπ Ή θαη ππνθιίλνληαη Βνπβνί κπξνο ζην παιάηη ζνπ Ξνηνο ζε θαηαλόεζε;

17


Άλγη σεμνοτυυίας

Ρ΢ΗΜ ΑΚΗΘΕΘΑ Ξνηα λόκηζεο πσο είζαη Γηα λα ζε ςάρλνπλ όινη;

Ρ΢ΗΜ ΑΚΗΘΕΘΑ ΘΘ Αλεπηζύκεηε Δδώ ην ςεύδνο βαζηιεύεη. 18


Άλγη σεμνοτυυίας

Ρ΢ΗΜ ΑΠΕ΢Η Γηαηί ηόζν καθξηά απ΄ όινπο θάζηζεο; Γηαηί θαλείο δελ κπνξεί λα ζε νινθιεξώζεη;

Ρ΢ΗΜ ΑΠΕ΢Η ΘΘ Παλ ζήιπ Ξεξηζζόηεξε ειπίδα έρεηο Λα επηδήζεηο. 19


Άλγη σεμνοτυυίας

Ρ΢Ξ ΦΦΡ Αζηέξεπην Κα δελ ζε ρόξηαζα Γη’ απηό θαη θεύγνληαο Δζέλα αθνινύζεζα.

Ρ΢Ξ ΦΦΡ ΘΘ Άξαγε αλ ζβήζεηο Θα κείλεη ηίπνηα;

20


Άλγη σεμνοτυυίας

Ρ΢Η ΖΦΗ Δίζαη ηξαγνύδη Όζν ππάξρνπλε Αδηάβαηνη νξίδνληεο 21


Άλγη σεμνοτυυίας

Ρ΢Ξ ΘΑΜΑ΢Ξ Ππληνκεύσ Πην δξόκν είλαη ηα πόδηα κνπ Δλώ ε πλνή κνπ έρεη ήδε θηάζεη... 22


Άλγη σεμνοτυυίας

Ρ΢Η ΡΙΞΜΗ Από θεη πνπ μεθίλεζα Κέρξη εθεί πνπ ζα θηάζσ Κελ επηκέλεηο Ρν ελδηάκεζν δελ ζνπ αλήθεη...

Ρ΢Η ΡΙΞΜΗ ΘΘ Πην δξόκν είλαη ηα πόδηα κνπ Δλώ ε γλώζε έρεη ήδε θηάζεη... 23


Άλγη σεμνοτυυίας

O ΓΑΛΞΡ Ρη άιιν είπε άξαγε; Θείλα ηα γιπθόινγα πνύ έρνπλε ραζεί;

O ΓΑΛΞΡ ΘΘ Άξαγε κπνξεί Λα είλαη κάηαηα ε ζπλάληεζε;

Ξ ΓΑΛΞΡ ΘV Απ’ απηή ηελ θιεηδαξόηξππα πόζα είδα Ξόζα γλώξηζα... 24


Άλγη σεμνοτυυίας

΢Α ΛΑ΢ΘΑ ΛΞΣ Γελ άληερα η’ αληίθξπζκα Κήλπζα ζηα κάηηα κνπ λα ζσπάζνπλ Θη απηά κνπ αληαπνθξίζεθαλ: «θάπνηα κέξα»...

΢Α ΛΑ΢ΘΑ ΛΞΣ ΘΘ Γελ άληεμαλ η’ αληίθξπζκα ηα κάηηα κνπ Θη ακέζσο έθαλαλ θάζε καηηά κνπ ρώκα Γελ άληεμαλ λα βιέπνπλε ηε δήηηα κνπ Θαη πέθηεη θάζε βιεθαξίδα κνπ αθόκα.

Ρ΢Α ΛΑ΢ΘΑ ΛΞΣ Ξόζν καθξηά κπνξείηε δειαδή λα δείηε Θαη θάλεηε πσο ηάρα ηά ‘ρεηε δεη όια... 25


Άλγη σεμνοτυυίας

Ρ΢Α ΔΞΜ΢ΘΑ ΛΞΣ Δίδαηε ηη παζαίλεη απηόο Ξνπ δελ δαγθώλεη... 26


Άλγη σεμνοτυυίας

Ρ΢Ξ ΤΕΠΘ ΛΞΣ Ρνπ είπα λα κε γξάςεη άιια Κα δελ κε άθνπζε. Ρνπ είπα λα κε παξαθνύζεη Θαη κε άθνπζε....

27


Άλγη σεμνοτυυίας

Ρ΢Ξ Ρ΢ΞΛΑ ΛΞΣ Ρη ήζειεο θη εξσηεύηεθεο εθείλν ην γιατί Δθόζνλ ζπ γελλήζεθεο Ιηπόςπρν ην άκνηξν;

Ρ΢Ξ Ρ΢ΞΛΑ ΛΞΣ ΘΘ Έρεηο ηίπνηα άιιν λα πεηο; Απιά ξσηώ αλ έρεηο, Αιιηώο κε κέλεηο αλνηρηό. 28


Άλγη σεμνοτυυίας

ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ Ξνύ πάηε ξε... Δίδαηε πνύ βγάδεη ν δξόκνο; Όπνηνο έρεη πόδηα Παλ θη εκέλα Αο ηνπ δίλεη ε θύζε θαη κπαιό.

29


Άλγη σεμνοτυυίας

Ρ΢Η ΡΙΕΥΗ ΛΞΣ Ππ είζαη πνπ κε βαζάληζεο Όζν ηίπνηα Π’ απηή ηε καηαηόηεηα... Σάξεθα κόιηο έκαζα Καδί κνπ ζα ζε πάξσ.

Ρ΢Η ΡΙΕΥΗ ΛΞΣ ΘΘ Λαη, ζέλα μέξσ ζε θνξηώζεθα Παλ βάζαλν Π’ απηή ηε ζηέξθα έμαςε... Κα δελ πηζηεύσ μέραζεο Όηη εζύ πηα ηώξα Ξξέπεη λα κε θνξησζείο.

30


Άλγη σεμνοτυυίας

Ρ΢ΗΜ Α΢ΣΤΗ ΡΙΕΥΗ Ρη ήξζεο, ηη εκθαλίζηεθεο Ρελ ώξα πνπ δελ κπνξνύζα Λα ζε θαξθώζσ ζην ραξηί; Α πνπ λα ραζείο... 31


Άλγη σεμνοτυυίας

΢Ξ ΛΣΑΚΞ ΟΠΞΡ ΢ΗΜ ΙΑΠΔΘΑ Αο κελ θνηκόκνπλ Θαη ζα ζνύ ‘ιεγα εγώ...

32


Άλγη σεμνοτυυίας

Ρ΢ΘΡ ΘΔΕΕΡ ΛΞΣ Ξώο γελλεζήθαηε έηζη απόηνκα; Ξνύ βξήθαηε απηό ην ζπόξν Ξώο έγηλε ε ζύιιεςε Γίρσο λα ζαο θαηαιάβσ, Γίρσο λα κε θαηαιάβεηε;

Ρ΢ΘΡ ΘΔΕΕΡ ΛΞΣ ΘΘ Θαιά εζείο δελ είδαηε Ξνύ θαηαιήγεη ν ηδεαζκόο; Γελ θαηαιάβαηε Ξνηνο ζαο γελλά θαη πνηνο ζαο πξνσζεί Πηελ εθκεηάιιεπζε;

Ρ΢ΘΡ ΘΔΕΕΡ ΛΞΣ ΘΘΘ Ξνύ ζα πάεη Κηα κέξα ζα ζαο εθδηθεζώ... 33


Άλγη σεμνοτυυίας

΢Α ΞΜΕΘΠΑ Γελ ράζεθαλ έηζη μαθληθά θίιε Πνπ ηά ‘θιεςε θάπνηνο λεόηεξνο... Ξάληα λα μέξεηο πσο ππάξρεη θη ν λεόηεξνο 34


Άλγη σεμνοτυυίας

ΡΕΛΜΞ΢ΣΦΗ ΤΑΠΑ Ν δξόκνο κνπ δελ βξήθε ηελ αγάπε ζνπ Γελ ήηαλε γξαθηό καδί λα θύγνπλ... 35


Άλγη σεμνοτυυίας

ΙΕΘΛΕΜΞ ΟΠΞΡ ΡΣΓΓΠΑΦΕΑ Ρη κ’ έθεξεο εδώ Ξνηνο ζνπ ‘δσζε ηέηνην δηθαίσκα. Κε κνπ ην μαλαθάλεηο ζε παξαθαιώ. Δίπα κελ κνπ ην μαλαθάλεηο.

ΙΕΘΛΕΜΞ ΟΠΞΡ ΡΣΓΓΠΑΦΕΑ ΘΘ Αλ δελ ήηαλ απηό ην άζπξν ραξηί Αλ δελ κ’ είρεο ξίμεη ζη’ άγην άζπξν ραξηί Θα ζνπ δεηνύζα λα κε δηαγξάςεηο.

ΙΕΘΛΕΜΞ ΟΠΞΡ ΡΣΓΓΠΑΦΕΑ ΘΘΘ Κελ πξνζπαζείο λα δηθαηνινγεζείο Κε ην λα κε πεηάο ζηελ ςεθηνπνίεζε Δθεί ‘λαη πνπ γλσζηνπνηείο απνζηώπεζε... 36


Άλγη σεμνοτυυίας

Ρ΢Α ΡΤΞΚΕΘΑ Έηζη πσο καο θνιιήζαηε ζε κηα θαξέθια, Έηζη πσο βάιαηε θαη έλα θσο Ξάλσ από ην θεθάιη καο, Έηζη πσο δέζαηε ηα ρέξηα καο Ξάλσ ζ’ έλα βηβιίν ηόζα ρξόληα... Ρν κόλν πνπ απνκέλεη Δίλαη ιίγεο ζηδεξηέο Πηηο πόξηεο θαη ζηα παξαζύξηα Γηα λ’ αληηιεθζνύκε ηέινο πάλησλ Ξνύ βξηζθόκαζηε...

Ρ΢Α ΡΤΞΚΕΘΑ ΘΘ Θαη λα ζθεθηεί θαλείο όηη κεηά ηα ηόζα ρξόληα Θαη λα ζθεθηεί θαλείο όηη ζην ηέινο Καο καζαίλεηε πσο δελ γλσξίδνπκε... 37


Άλγη σεμνοτυυίας

Ρ΢ΞΜ ΑΜ΢ΠΑ ΛΕ ΢Ξ ΡΙΞΣΚΑΠΘΙΘ Θαιά γηαηί όι’ απηά ηα ρξπζαθηθά Ξνηνο ζνπ ην ππαγνξεύεη; Ή κήπσο επεηδή δελ κπόξεζεο Λα βάιεηο ην θνπζηάλη; Πθέθηεθεο άξαγε πνηέ Ξνηνο ζνπ η’ απαγνξεύεη;

Ρ΢ΞΜ ΑΜ΢ΠΑ ΛΕ ΢Ξ ΦΞΣΡ΢ΑΜΘ Πε ιππάκαη πξαγκαηηθά Γηαηί γλσξίδσ πώο γλσξίδεηο Όηη δελ κπνξείο λα παο πην πέξα. Αλ είζαη άληξαο πήγαηλε πην πέξα... 38


Άλγη σεμνοτυυίας

Ρ΢ΞΜ ΟΑΟΟΞΣ Έια παηέξα Γείμε κνπ εθείλν Ρν απέξαλην Ρεο ζηγνπξηάο Σακόγειν. - Ξαηέξα, Ρώξα πνπ έκαζεο Ρώξα πνπ είδεο Ρώξα πνπ άθνπζεο Γηαηί πιένλ ηόζν ζθεπηηθόο Θαη κόλν ειαθξά ρακνγειάο; 39


Άλγη σεμνοτυυίας

Ρ΢ΞΣΡ ΓΘΑ΢ΠΞΣΡ Αλ κπνξνύζαηε εζείο Κε κηα ζπληαγή Λα γηαηξέςηε θαη ηελ ινγηθή καο Γελ ζα καο μαλαβιέπαηε.

Ρ΢ΞΣΡ ΓΘΑ΢ΠΞΣΡ ΘΘ Αλ θαηνξζώλαηε εζείο Κε κηα ζπληαγή Λα ζώζεηε θαη ηελ ςπρή καο Γελ ζα είρε κείλεη ηίπνη’ άιιν Λα πεηξακαηηζηείηε.

Ρ΢ΞΣΡ ΓΘΑ΢ΠΞΣΡ ΘΘΘ Γελ καο δίλεηε αθόκε κηα ζπληαγή Έηζη γηα ηα κάηηα Λα γηαηξεπηνύκε από ζαο. 40


Άλγη σεμνοτυυίας

Ρ΢ΞΣΡ ΔΘΙΗΓΞΠΞΣΡ Αο κελ πηάζσ εζάο Γελ ζα ζέιαηε λα πηάζσ εζάο ζηελ πέλα κνπ… Άζε πνπ δελ αμίδεη ηνλ θόπν λα πηάζσ εζάο

Ρ΢ΞΣΡ ΔΘΙΗΓΞΠΞΣΡ ΘΘ Ξόζα λα πνύκε Γηα ηα ηόζα ιίγα πνπ θάλαηε. Ξόζα λα πνύκε Γηα ην κίζνο πνπ καδί ζθνξπίζακε. 41


Άλγη σεμνοτυυίας

Ρ΢ΞΣΡ ΟΞΚΘ΢ΘΙΞΣΡ Δίζηε νη κόλνη πνπ αθόκε Γελ έρεηε κεηξήζεη Ξόζ’ απηηά ζαο έδσζε Ξόζν θαηξό αθόκε ζα βιέπεηε Κόλν ην ζηόκα ζαο ζηνλ θαζξέπηε. Ρνπιάρηζηνλ αιιάμηε ηνλ θαζξέπηε.

Ρ΢ΞΣΡ ΟΞΚΘ΢ΘΙΞΣΡ ΘΘ Ππδεηήζαηε ζηε Βνπιή πνηέ Ρα πόζα ‘ζα’ Κπνξεί λ’ αληέμεη έλαο ιαόο; Όζα θη αλ ιέηε Ρόζν πην βνπβνί γηλόζαζηε. Όζα θη αλ ιύλεηε Ρόζν πην πνιύ καο δέλεηε.

Ρ΢ΞΣΡ ΟΞΚΘ΢ΘΙΞΣΡ ΘΘΘ Φηάλνπλ πηα νη εκπλεπζκέλεο νκηιίεο Ξην ρξήζηκν ζα ήηαλ λα ην ξίρλαηε Π’ εκπλεπζκέλεο νκειέηεο 42


Άλγη σεμνοτυυίας

Ρ΢ΞΜ ΙΚΗΠΞ Ξεο ηα παπά κνπ Όπσο ζνπ ηά ‘παλ Όκσο κεηά κελ αζπάδεζαη ην θιελάθεκα Ξσο θηαίσ.

Ρ΢ΞΜ ΙΚΗΠΞ ΘΘ Βγάιε παπά κνπ ην θάιηζν από ηελ ηζέπε Βγάιε ην λα ραξείο Άκα δελ πάξσ όκσο κελ κνπ πνπιάο ην πλεύκα

Ρ΢ΞΜ ΙΚΗΠΞ ΘΘΘ Καο ηά ‘παλ θη άιινη...

Ρ΢Α ΙΑΚΑΜ΢Α ΢ΞΣ ΙΚΗΠΞΣ Κα δελ έκεηλε θαη ηίπνηα λα πάξνπλ θη άιινη... 43


Άλγη σεμνοτυυίας

Ρ΢Α ΟΑΘΔΘΑ Γιπθύηαηέο κνπ ππάξμεηο Ξξέπεη λα δηδάμεηε ηνπο γνλείο ζαο Ξώο λα ζπκπεξηθέξνληαη Ξξέπεη λα ηνπο κάζεηε πώο αγαπνύλ.

Ρ΢Α ΟΑΘΔΘΑ ΘΘ Γιπθύηαηέο κνπ ππάξμεηο Νη ηύςεηο πνιιέο πνπ ζαο εγθαηέιεηςα 44


Άλγη σεμνοτυυίας

Ρ΢Ξ ΡΞΚΦΛΞ Θνηηάδνληαο απζόξκεηα ηνλ πόλν κεο ζηα κάηηα, Βγάδνληαο ην καληίιη λα ζθνππίζσ ηελ θαξδηά, Αο κείλεη η’ όλνκά ζνπ ζηαπξσκέλν παιηθάξη Κέζα ζηε δόμα κηαο ζηηγκήο γηα ιεπηεξηά. 45


Άλγη σεμνοτυυίας

Ρ΢ΞΜ ΢ΑΡΞ... Ρνλ ίδην εθηάιηε είδα πάιη απόςε, Ρνλ ίδην εθηάιηε Θαη ηελ ίδηα πέηξα, Ξνπ δελ ήηαλε ηεο Θύπξνπ, Γελ κπνξεί λα ήηαλ πέηξα κηαο αδύλακεο Θύπξνπ. Κηα πέηξα πνπ βξέζεθε ηόζν θνληά ζηηο ζθέςεηο ζνπ Ιίγν πξηλ ζπάζεη ην θξαλίν ζνπ ζηα δπν αδεξθέ κνπ. Αλ ήηαλ πέηξα ηεο Θύπξνπ Θα γλώξηδε ηηο ζθέςεηο ζνπ Θα έβιεπε ηα ληάηα ζνπ θαιέ κνπ θίιε Θαη ζα ζξπκκαηηδόηαλ πξώηε απ' ην θαθό ηεο. Ν ίδηνο εθηάιηεο αδεξθέ κνπ, Αδεξθέ κνπ... Δζύ πνπ γλώξηζεο ην ζάλαην Π' εθείλα ηα ζπξκαηνπιέγκαηα ληξνπήο Απηνύ ηνπ θόζκνπ...

Ρ΢ΞΜ ΑΚΚΞ ΢ΑΡΞ Ξξηλ ή κεηά ζάλαην Ρνλ παηξησηηζκό ζνπ πνηέ δελ θαηαθέξαλε λα θιέςνπλε 46


Άλγη σεμνοτυυίας

Ρ΢ΞΣΡ ΔΠΞΛΞΣΡ ΢ΗΡ ΣΟΞΛΞΜΗΡ Αλ θαη ζπλέρεηα ζαο θαηαπαηνύκε Απνξώ πώο δελ καο απερζάλεζηε, Απνξώ γηαηί καο νδεγείηε ζηνλ πξννξηζκό καο, Απνξώ θαη πώο γλσξίδεηε ηνλ πξννξηζκό καο 47


Άλγη σεμνοτυυίας

ΡΕ ΙΑΚΞ ΦΘΚΞ Φίιε, ζ’ απηό ηνλ θόζκν βξέζεθα Κόιηο πξηλ από ζέλα, Όζα θη αλ είδαλε ηα κάηηα κνπ Ρίπνηα δελ πξόζεμα, Όζα θη αλ ήρεζαλ ζη’ απηηά κνπ Ρίπνηα δελ άθνπζα, Όζν θαη αλ πξνζπάζεζα Ρίπνηα δελ πίζηεςα…

ΡΕ ΙΑΚΞ ΦΘΚΞ ΘΘ Αλ ππήξρεο ζίγνπξα ζα κ’ έθηπλεο... Καθάξη λα ππήξρεο 48


Άλγη σεμνοτυυίας

Η ΟΞΠΕΘΑ ΛΞΣ Κύξηζα η’ άλζε Άθνπζα θαη ηα πνπιηά Γεύηεθα αξθεηνύο θαξπνύο Κα ηειηθά κε κία ζθέςε έδεζα. 49


Άλγη σεμνοτυυίας

΢Ξ ΕΠΦ΢ΗΛΑ ΛΞΣ ... Αλ πσ πσο ήκνπλ άηπρνο Θα κ’ αδηθήζσ Αλ πάιη ήκνπλ ηπρεξόο Γελ μέξσ πνηνο κνπ έθιεςε ηηο δάθλεο... 50


Άλγη σεμνοτυυίας

Ρ΢Η ΜΣΤ΢Α Ήξζεο πάιη αλεπηζύκεηε η’ απόγεπκα Θη εκείο αλάςακε ηα θώηα λα ζε δηώμνπκε 51


Άλγη σεμνοτυυίας

52


Άλγη σεμνοτυυίας

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Άλγη Σεμνοτυφίας .................................................. 4 ΡΝ ΚΔΛΝΠ ΡΖΠ ΠΗΥΞΖΠ ....................... 8 ΠΗΥΞΖ ΡΖΠ Φ΢ΠΖΠ .................................. 9 ΑΛΘΟΥΞΝΠ ΞΟΝΠ ΡΝ ΘΔΝ ................. 10 ΑΛΘΟΥΞΝΗ ΞΟΝΠ ΡΝ ΘΔΝ ΗΗ ............. 10 Ν ΞΛΔ΢ΚΑΡΝΓΝΜΝΠ ............................. 11 O ΓΟΝΚΝΠ ΡΖΠ ΠΡΗΓΚΖΠ ................... 12 Ν Γ΢ΟΗΠΚΝΠ ΡΝ΢ ΝΛΔΗΟΝ΢ ................ 13 Ν Γ΢ΟΗΠΚΝΠ ΡΖΠ Φ΢ΠΖΠ .................... 14 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΑΓΥΓΖ ............................... 15 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΑΓΥΓΖ ΗΗ .......................... 15 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΑΓΥΓΖ ΗΗΗ ......................... 15 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΑΓΥΓΖ ΗV ......................... 15 ΠΡΖΛ Τ΢ΣΖ .............................................. 16 ΠΡΖΛ ΔΙΞΗΓΑ .......................................... 16 ΠΡΖΛ ΔΙΞΗΓΑ ΗΗ ...................................... 16 ΠΡΖΛ ΡΗΚΖ ............................................... 17 ΠΡΖΛ ΑΙΖΘΔΗΑ ....................................... 18 ΠΡΖΛ ΑΙΖΘΔΗΑ ΗΗ ................................... 18 ΠΡΖΛ ΑΟΔΡΖ ............................................. 19 ΠΡΖΛ ΑΟΔΡΖ ΗΗ ........................................ 19 ΠΡΝ ΦΥΠ.................................................... 20 ΠΡΝ ΦΥΠ ΗΗ ............................................... 20 ΠΡΖ ΕΥΖ .................................................... 21 53


Άλγη σεμνοτυυίας ΠΡΝ ΘΑΛΑΡΝ............................................ 22 ΠΡΖ ΠΘΝΛΖ .............................................. 23 ΠΡΖ ΠΘΝΛΖ ΗΗ.......................................... 23 O ΓΑΚΝΠ .................................................... 24 O ΓΑΚΝΠ ΗΗ ............................................... 24 Ν ΓΑΚΝΠ ΗV .............................................. 24 ΡΑ ΚΑΡΗΑ ΚΝ΢......................................... 25 ΡΑ ΚΑΡΗΑ ΚΝ΢ ΗΗ .................................... 25 ΠΡΑ ΚΑΡΗΑ ΚΝ΢ ...................................... 25 ΠΡΑ ΓΝΛΡΗΑ ΚΝ΢ ................................... 26 ΠΡΝ ΣΔΟΗ ΚΝ΢ ......................................... 27 ΠΡΝ ΠΡΝΚΑ ΚΝ΢ .................................... 28 ΠΡΝ ΠΡΝΚΑ ΚΝ΢ ΗΗ ............................... 28 ΠΡΑ ΞΝΓΗΑ ΚΝ΢ ..................................... 29 ΠΡΖ ΠΘΔΤΖ ΚΝ΢ .................................... 30 ΠΡΖ ΠΘΔΤΖ ΚΝ΢ ΗΗ ............................... 30 ΠΡΖΛ ΑΡ΢ΣΖ ΠΘΔΤΖ ............................. 31 ΡΝ Κ΢ΑΙΝ ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΘΑΟΓΗΑ .......... 32 ΠΡΗΠ ΗΓΔΔΠ ΚΝ΢ ..................................... 33 ΠΡΗΠ ΗΓΔΔΠ ΚΝ΢ ΗΗ ................................ 33 ΠΡΗΠ ΗΓΔΔΠ ΚΝ΢ ΗΗΗ .............................. 33 ΡΑ ΝΛΔΗΟΑ ................................................ 34 ΠΔΚΛΝΡ΢ΦΖ ΣΑΟΑ................................. 35 ΘΔΗΚΔΛΝ ΞΟΝΠ Π΢ΓΓΟΑΦΔΑ .............. 36 ΘΔΗΚΔΛΝ ΞΟΝΠ Π΢ΓΓΟΑΦΔΑ ΗΗ ......... 36 ΘΔΗΚΔΛΝ ΞΟΝΠ Π΢ΓΓΟΑΦΔΑ ΗΗΗ ........ 36 ΠΡΑ ΠΣΝΙΔΗΑ ........................................... 37 ΠΡΑ ΠΣΝΙΔΗΑ ΗΗ ...................................... 37 ΠΡΝΛ ΑΛΡΟΑ ΚΔ ΡΝ ΠΘΝ΢ΙΑΟΗΘΗ .... 38 ΠΡΝΛ ΑΛΡΟΑ ΚΔ ΡΝ ΦΝ΢ΠΡΑΛΗ ....... 38 54


Άλγη σεμνοτυυίας

ΠΡΝΛ ΞΑΞΞΝ΢ ........................................ 39 ΠΡΝ΢Π ΓΗΑΡΟΝ΢Π .................................... 40 ΠΡΝ΢Π ΓΗΑΡΟΝ΢Π ΗΗ ............................... 40 ΠΡΝ΢Π ΓΗΑΡΟΝ΢Π ΗΗΗ ............................. 40 ΠΡΝ΢Π ΓΗΘΖΓΝΟΝ΢Π ............................. 41 ΠΡΝ΢Π ΓΗΘΖΓΝΟΝ΢Π ΗΗ ........................ 41 ΠΡΝ΢Π ΞΝΙΗΡΗΘΝ΢Π .............................. 42 ΠΡΝΛ ΘΙΖΟΝ ............................................ 43 ΠΡΝΛ ΘΙΖΟΝ ΗΗ ....................................... 43 ΠΡΝΛ ΘΙΖΟΝ ΗΗΗ ..................................... 43 ΠΡΑ ΘΑΙΑΛΡΑ ΡΝ΢ ΘΙΖΟΝ΢ ............... 43 ΠΡΑ ΞΑΗΓΗΑ............................................... 44 ΠΡΑ ΞΑΗΓΗΑ ΗΗ .......................................... 44 ΠΡΝ ΠΝΙΥΚΝ .......................................... 45 ΠΡΝ΢Π ΓΟΝΚΝ΢Π ΡΖΠ ΢ΞΝΚΝΛΖΠ . 47 ΠΔ ΘΑΙΝ ΦΗΙΝ ........................................ 48 ΠΔ ΘΑΙΝ ΦΗΙΝ ΗΗ ................................... 48 Ζ ΞΝΟΔΗΑ ΚΝ΢ ........................................ 49 ΡΝ ΔΟΥΡΖΚΑ ΚΝ΢ ............................... 50 ΠΡΖ Λ΢ΣΡΑ................................................ 51

55


Άλγη σεμνοτυυίας

Ο Ιάκωβος Γαριβάλδης γεννήθηκε ζηη Θεζζαλονίκη ηο 1952 και μεηανάζηεσζε ζηην Ασζηραλία οικογενειακά ηο 1970. Πανηρεύηηκε ηην Άνηρια με ηην οποία απέκηηζε ηρία παιδιά. Είναι Διεσθσνηής ηοσ ημήμαηος πληροθορικής ηης Interactive Data ζηην Ασζηραλία και ζπούδαζε ανάλσζη και προγραμμαηιζμό ζηην πληροθορική ζηο Πανεπιζηήμιο Monash ηης Μελβούρνης και ηο City and Guilds ηοσ Λονδίνοσ. Παράλληλα έτει δραζηηριοποιηθεί ζηο τώρο ηης λογοηετνίας ηων Ελλήνων ηης Ασζηραλίας ως Πρόεδρος ηοσ Σσνδέζμοσ Ελλήνων Λογοηετνών για 11 τρόνια και ζσμμεηέτονηας ενεργά ζε άλλοσς 10 Πολιηιζηικούς και Κοινοηικούς οργανιζμούς. Έτει εκδώζει άλλα πένηε βιβλία λογοηετνικά και ηετνολογικά κι έτει δημιοσργήζει πάνω από είκοζι ιζηοζελίδες ζηο Διαδίκησο ενώ προς ηο παρόν διαηηρεί ηη Διαζπορική Λογοηεχνική Σηοά και ηις Μνήμες-Αληζμόνηηες Παηρίδες. Έτει δημιοσργήζει ηις πρώηες ιζηοζελίδες δίγλωζζοσ λογοηετνικού περιοδικού (ζηις γλώζζες Ελληνική – Αγγλική) εκηός Ελλάδας ζηο Διαδίκησο, ηην πρώηη Έκθεζη θωηογραθιών Ελλήνων λογοηετνών ζηην Ασζηραλία, κι ερεύνηζε ηην πρώηη βιβλιογραθία εκδόζεων ηων Ελλήνων ηης Ασζηραλίας από ηο 1916 μέτρι ηο 2009. Έτει βραβεσηεί περιζζόηερο από δέκα θορές για ηην προζθορά ηοσ ζηη λογοηετνία και ζηα γράμμαηα από πολιηιζηικούς θορείς ηης διαζποράς και ηης Ελλάδας καθώς και από ηην Ασζηραλιανή Κσβέρνηζη.

56

Άλγη Σεμνοτυφίας  
Άλγη Σεμνοτυφίας  

Συλλογή ποιημάτων