Page 1

20 de febrer del 2012

Edició digital: http://www.digital-h.cat

Núm 261

L’H prepara la preinscripció per al curs escolar 2012-13 La plataforma L’H per l’Educació Pública protesta contra les retallades

Caminades saludables pels barris La ciutat disposa de nou circuits senyalitzats per fer caminades saludables pels barris guiades per voluntaris. És una iniciativa més per mantenir una vida activa, sense sortir de L’Hospitalet. PÀGINES 10 i 11

L’IBI espera el Ministeri d’Hisenda GABRIEL CAZADO

A mitjan març és previst que comenci la preinscripció escolar per al curs 2012-13. El nombre d’alumnes que començarà P3 és 2.719, mentre que a l’ESO es matricularan 2.267. Coinci-

dint amb la preinscripció, la plataforma L’H per l’Educació Pública ha convocat protestes contra les retallades i per exigir una educació de qualitat. PÀGINA 3

Davant la pujada per decret de l’Estat d’un 10% en l’Impost de Béns Immobles, l’Ajuntament ha preguntat al Ministeri d’Hisenda si l’ha de sumar a la del 8% que ja havia aprovat el Ple municipal. PÀGINA 5 i EDITORIAL

La Farga acull el 25 i el 26 de febrer la celebració del 25è aniversari de les jornades culturals del Día de Andalucía

La millor música ‘indie’ nacional té lloc a la Salamandra durant tot el mes de març dins el setè Let’s Festival

Entrevista amb el cantautor hospitalenc Dani Flaco que acaba de gravar el seu cinquè disc al Teatre Joventut

PÀGINA 12

PÀGINA 15

PÀGINA 16


2

OPINIÓ

2 de 20 denovembre febrer deldel 2012 2010DIARI DIARI DEDE L’HOSPITALET L’HOSPITALET

Moments d’incertesa per a les hisendes locals

E

n aquesta edició de L’HOSPITALET publi­quem diverses notícies relacionades amb el finançament de diversos projectes municipals o, millor dit, amb la falta de finan­ çament. D’una banda, sembla que perillen els pro­grames del Pla educatiu d’entorn a la ciutat per falta de finançament de l’Estat i de la Generalitat. D’altra banda, l’Administració autonòmica deu un total de 17 milions d’euros a l’Ajuntament de L’Hospitalet per obres o serveis ja executats, és a dir, ja pagats per les arques municipals. I per acabar-ho d’adobar, la Generalitat ha decidit aturar aquest any les subvencions de la Llei de barris per posar-se al dia i pagar les quantitats que deu d’exercicis anteriors. Aquesta situació només permet dues sortides a l’Ajuntament. Bé deixar de prestar serveis com el Pla d’Entorn o els projectes

PSC FRANCESC J. BELVER Portaveu

de la Llei de barris, bé finançar-los al 100%, amb la qual cosa necessita ingressos addicionals. Una missió més que difícil, quasi impossible. Aquesta precisament és una altra de les incer­ teses que plana sobre la ciutat, en concret l’augment de l’Impost de Béns Immobles. L’Ajuntament va decidir el novembre passat augmentar aquest tribut un 8% per disposar de més ingressos davant la difícil situació econòmica i l’augment de la demanda de serveis per part de la ciutadania. D’altra banda, un mes més tard, el Govern central decideix de forma unilateral augmentar un 10% l’IBI de tots els ajuntaments espanyols. I ara, com s’han d’aplicar aquestes pujades? S’han de sumar els dos increments i que els ciutadans acabin pagant un 18% més en concepte d’IBI? L’Estat pensa com­pensar amb aquest in-

PP JUAN CARLOS DEL RIO Portaveu

CIU

crement del tribut una retallada de les transferències que ha de fer als governs locals? Si és així, l’Ajuntament de L’Hospitalet es troba davant una situació complexa. Té l’obligació d’acomplir el de­cret de pujada de l’Estat, per tant ha d’aplicar l’aug­ment del 10%. Però, si anul·la l’increment municipal de l’IBI, li faltaran diners per acomplir amb el pressupost previst. La veritat és que una situació tan incerta no s’ha­via vist en els 30 anys que portem de recuperada democràcia, és clar que tampoc hem viscut una crisi econòmica tan crua com aquesta. Per saber quina decisió ha de prendre, l’Ajuntament ha fet una consulta al Ministeri d’Hisenda de la qual espera resposta, com tots els ciutadans, per saber quina quantitat haurem de pagar en concepte d’IBI aquest any.

ICV-EUIA

MERITXELL BORRÀS Portaveu

ALFONSO SALMERÓN Portaveu

PXC DANIEL ORDÓÑEZ Portaveu

Contra la reforma laboral

Una reforma laboral necesaria

El soterrament de les vies

100 dies de lluita

Más juzgados para L’Hospitalet

El Gobierno nos quiere hacer creer que la reforma laboral apro­­bada respeta los derechos ad­qui­ ridos y será generadora de empleo pero ésta responde a la clara voluntad de acabar con los derechos laborales conseguidos por los trabajadores de este país. Podemos afirmar que con esta nueva normativa se garantiza una nivelación a la baja de las condiciones laborales, contribuyendo a precarizarlas para el común de los trabajadores y trabajadoras. La reforma, por lo tanto, no ser­virá para incentivar la creación de empleo y supone un reforza­ miento del poder empresarial frente a los trabajadores y traba­ jadoras poniendo fin de forma in­mediata a la ultra actividad de los convenios colectivos, abaratando el despido y facilitando así a las empresas alterar el salario, la jornada y el horario de los trabajadores unilateralmente. Esta reforma también establece que los parados que estén cobrando la prestación realicen servicios en beneficio de la comunidad, olvidando así el Gobierno del PP que la prestación de desempleo no depende de la obsequiosidad gubernamental, sino que se trata de una prestación contributiva y un mecanismo de solidaridad mutua frente al riesgo de perder el trabajo. Vista ésta y otras medidas aprobadas por el PP y con el apo­yo de CiU, está claro que Ma­riano Rajoy MIENTE.

España necesita recuperar su futuro. El anterior gobierno socialista deja un panorama demoledor: 5 millones de parados, 1 de cada 2 jóvenes en paro, 300.000 jóvenes han tenido que emigrar para buscar trabajo, 180.000 empresas han cerrado y 500.000 familias desahuciadas de sus hogares. Ante esa situación el gobierno del PP ha actuado de forma urgente. Lo primero ha sido establecer las condiciones para favorecer la creación de empleo. Hemos elaborado una reforma laboral que facili­ta la empleabilidad del colectivo de trabajadores más necesitados: los jóvenes y los parados de larga duración. La nueva reforma laboral favorece la contratación de ambos y para ello las empresas que contraten a su primer trabajador menor de 30 años tendrán una bo­nificación de 3.000 euros. También si se contrata indefinidamente a otro menor de 30 años tendrán otra bonificación de 3.600 euros y, si ese joven estaba cobrando el desempleo, no lo perderá sino que continuará percibiendo el 25% del paro. Ade­más, las empresas que contraten indefinidamente a parados de larga duración tendrán una bo­nificación de 4.500 euros y un trabajador que lleve 24 meses con un contrato temporal pasará a indefinido. El resultado de esta reforma no será inmediato pero sienta las bases necesarias para salir de la crisis. Crear empleo es la prioridad.

El pas de les vies del tren per L’Hos­ pitalet provoca molèsties i in­ convenients. Per una banda, ens trobem amb les molèsties que pateix el veïnat que viu a l’entorn de les vies. I, per una al­ tra, tenim la fractura física que provoca que els barris de la ciutat estiguin separats per les vies i en dificulta la comunicació. Aquest soterrament és una ve­lla reivindicació de la ciutat. Guanyaríem unes 10 hectàrees de zona verda i permetria relli­ gar la ciutat amb nous eixos de co­m unicació. A més, també possibilitaria la transformació urba­nística de la zona industrial situada al costat de les vies amb la construcció 6.500 habitatges de protecció oficial. Per aquest motiu, i tal com ens vam comprometre a la reunió celebrada per la Plataforma L’Hospitalet Sense Vies, el grup parlamentari de CiU al Congrés dels Diputats (Madrid) ha presentat una proposició no de llei per accelerar l’inici de les obres de soterrament de les línies del ferrocarril al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat. Esperem que aquesta proposta arribi a bon port i compti amb el suport de la resta de grups parlamentaris. Com a mínim, esperem que compti amb el vot a favor d’aquells partits polítics que van signar la moció a L’Hospitalet.

100 dies de lluita exemplar d’un barri exemplar i d’una ciutat exem­plar en la defensa dels seus inte­ ressos. Aquí mai no ens han regalat res. Els serveis públics que tenim ens els hem guanyat pam a pam, a cop de reivindicació. I això ho saben els veïns de Bellvitge que porten més de 100 dies tancats al CAP de la Marina. Perquè és seu. Perquè l’han finançat amb moltes hores de tre­ball, pesseta a pesseta, euro a euro amb les seves cotitzacions a la Seguretat Social. 100 dies de lluita exemplar que de moment només ha tingut una resposta vergonyant per inexistent per part de la Generalitat de Catalunya. Artur Mas no ho sap ni contesta, mira cap a un al­tre costat tractant d’ignorar la dignitat d’un poble que no espera consignes per exercir la seva so­birania. El CAP és nostre, la salut pública, també. És nostra perquè és de tots i de totes. I perquè és nostra, la defensem cada dia de les urpes del sector privat i dels governants al seu servei. La nostra gent gran, aquella que ha fet aquesta ciutat, torna a donar-nos una lliçó de tenaci­ tat i solidaritat quan les coses es posen magres. Es diuen a si mateixos “iaioflautes”. Són els nostres iaios i les nostres iaies. Es­tem amb vosaltres. No volem haver d’explicar als nostres fills que no vam saber defensar allò que guanyaren els nostres pares.

La ciudad de L’Hospitalet ha experimentado, durante los últimos años, la degradación paulatina de sus barrios, la destrucción del comercio de toda la vida o el aumento de la inseguridad. Problemas que se han acentuado aún más por efecto de la crisis. Es bochornoso ver como otros partidos quitan hierro al asunto, hablando de lo bien que está nuestra ciudad, y que los graves problemas de inseguridad e in­civismo que sufren muchos de los vecinos no son más que falsos ru­mores.  Cuando Plataforma per Catalunya o algún ciudadano se atre­ven a denunciar la situación, re­­curren rápidamente a in­sultos y descalificativos que so­b re­ pasan en ocasiones la difa­ma­ ción personal, en vez de propo­ ner, co­­mo hacemos nosotros, so­lu­cio­nes a los problemas. Los datos oficiales, aunque los intentan ocultar, son alarmantes.  El número de demandas en la  última década se ha multiplicado un 300%, mientras nuestra ciudad sólo ha visto aumentar el número de juzgados en uno desde los 90. En consecuencia, el sistema judicial se ha deteriorado, los juzgados se han saturado, los juicios se realizan con mayor retraso y los ciudadanos han ido perdiendo confianza en la Justicia. Por todo ello, desde Plataforma per Catalunya exigimos la creación de más juzgados en L’Hospitalet.

Direcció de Mitjans de Comunicació Municipals: Anna Esteve Sotsdirecció: Cristina Sánchez Redacció: Enric Gil, Rosa Salguero, Marga Solé i les redaccions dels mitjans de comunicació municipals Disseny i capçalera: Anna Belil Maquetació: Traç edicions Fotografia: Gabriel Cazado

Edita: La Farga GEMSA Adreça: C. Barcelona, 2 Tel.: 93 261 52 00 Fax.: 93 338 43 97 E-mail: diari@diaril-h.cat Publicitat: Ramón Montolio Hemeroteca: www.digital-h.cat

Imprimeix: Gráficas de Prensa Diaria, SAU Tiratge: 105.000 exemplars. D.L. B.36444-94

L’opinió d’aquesta publicació s’expressa només a l’editorial. La resta dels articles de la secció Opinió són responsabilitat exclusiva dels seus autors. Els anunciants són els únics responsables dels continguts i de les imatges dels anuncis publicats.


PRIMERA PLANA

DIARI DE L’HOSPITALET 20 de febrer del 2012

3

Ensenyament. La plataforma L’H per l’Educació Pública realitza una tancada de protesta en contra de les retallades

Campanya de preinscripció escolar per al curs 2012/13 A mitjans març s’inicia la preinscripció per al pròxim curs, mentre que la comunitat educativa clama contra les retallades Les famílies i els centres educatius es preparen per la preinscripció escolar, que tindrà lloc la segona quinzena del mes de març. Escoles de primària i centres de secundària fan jornades de portes obertes per donar a conèixer la seva oferta per als 2.719 infants que començaran P3 i els 2.267 nois i noies que iniciaran l’ESO el curs vinent. Aquestes xifres són menors que les del curs passat, la qual cosa su­posa una reducció dels grups. Amb motiu de la preinscripció esco­ lar, l’Ajuntament ha editat una guia dels centres que rebran les famílies amb fills de 3 i d’11 anys. Per informar-se i fer la preinscripció, es poden adreçar a les escoles o a l’Oficina Municipal d’Escolaritza­ció (Ca n’Arús. Rambla de la Marina, 417). “L’educació és una prioritat del govern municipal. Tot i que és una competència de la Generalitat, com a administració propera al ciutadà i amb les retallades que s’estan produint a Catalunya volem oferir aquest servei a les famílies. Un servei que ha atès 18.000 persones

BONES PRÀCTIQUES: Sant Josep-El Pi, premi nacional per fomentar la lectura

aquest any”, afirma l’alcaldessa, Nú­ ria Marín. En paral·lel la comunitat educativa s’ha agrupat en la plataforma L’H per l’Educació Pública per protestar contra les retallades que la Gene­ralitat està aplicant en aquest sec­tor i el 14 de febrer van convocar una tancada a l’Institut Llobregat. La pla­taforma s’ha creat per defensar “una educació pública, laica, democràtica i gratuïta” i per denunciar “els efectes que estan tenint les re­tallades sobre el model educatiu públic actual”. Considera “que els centres educatius públics són institucions clau i fonamentals en la cohesió social i lingüística”.

L’Ajuntament i la comunitat educativa sumen esforços en defensa del sector L’alcaldessa Núria Marin i el tinent d’alcalde Lluís Esteve durant el lliurament del premi

El curs que celebra el 25è aniversari, l’escola pública Sant Josep-El Pi ha rebut el primer premi del III Concurs d’experiències lectores en centres educatius convocat a tota Espanya per la Fundació SM i l’editorial Cruïlla. El guardó, dotat de 10.000 euros, l’ha obtingut per la iniciativa Exposicions creatives. Aquest mètode per incentivar la lectura a infantil i primària el van iniciar fa més d’una dècada i consisteix en vincular el projecte pedagògic de la biblioteca de l’escola a històries i contes d’una temàtica diferent cada curs: la Mediterrània, l‘Àfrica,

el món dels ratolins, dels arbres... La finalitat última d’”aquest viatge fantàstic”, segons el director del col·legi, Jaume Centelles, és “cercar la felicitat a través de la lectura”. El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Lluís Esteve, ha destacat que pràctiques com aquesta “dignifiquen l’escola pública” i “eleven l’èxit escolar, que en 4 anys s’ha incrementat en 11 punts”. “Aquest augment, l’hem d’atribuir al Pla Educatiu d’Entorn, a la sisena hora, a les inversions en els equipaments i també a projectes singulars com el de Sant Josep”. y

Precisament, la reducció del pres­supost de la Generalitat ha fet que no hi hagi data per a les obres de millora previstes als centres de L’H. “Hores d’ara no tenim calendari per a la construcció dels dos nous col·legis, el Paco Candel i l’Ernest Lluch, ni per als centres que cal re­modelar. Només s’acabaran les obres compromeses amb l’anterior govern de la Generalitat”, afirma el tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Lluís Esteve. y

Ple municipal. Moció perquè Estat i Generalitat es comprometin amb els programes d’èxit escolar i cohesió social

L’H demana la continuïtat del Pla d’Entorn El Ple municipal va aprovar una moció presentada per PSC i ICV-EUiA per defensar els programes d’èxit escolar i cohesió social als centres educatius. La petició ve arran de la intenció de la Generalitat de retallar el Pla Educatiu d’Entorn en un 66%

si no renova el conveni amb el Ministeri d’Ocupació per obtenir Fons de Cohesió Social. El Pla d’Entorn ja té congelat el seu finançament des del curs 2010-2011, quan la Generalitat va reduir 240.000 euros la partida que hi destinava.

Per aquest motiu, el text aprovat amb els vots de PSC, PP i ICVEUiA, el vot en contra de PxC i l’abstenció de CiU demana a la Generalitat que refermi la seva aposta per evitar exclusions socials i combatre el fracàs escolar i al Ministeri, que

mantingui els Fons de Cohesió Social destinats a aquests programes. En cas que no sigui així, es demana a la Generalitat que cobreixi la partida. Segons el text de la moció, el Pla Educatiu d’Entorn han contri­ buït a la millora dels resultats aca-

dèmics. L’èxit escolar dels alumnes de sisè de primària ha augmentat del 72 al 83% en els dar­rers 4 anys. Al mateix temps, més de 15.000 alumnes de L’H participen de diferents programes educatius com els Tallers d’estudi assistit, el projecte Pont de transició escolainstitut, projectes d’Aprenentatge i Servei, i d’orientació professional i acadèmica. y


4

20 de febrer del 2012 DIARI DE L’HOSPITALET

PUBLICITAT


LA CIUTAT

DIARI DIARI DE DE L’HOSPITALET L’HOSPITALET 20 de 20 setembre de febrer del 2012 2010

5

Pleno municipal. El Estado decreta un aumento del 10% cuando L’H ya había aprobado un incremento del 8%

L’H espera respuesta de Hacienda antes de aplicar la subida del IBI

Contra las nuevas tarifas del transporte público metropolitano

El Ayuntamiento ha realizado una consulta al Ministerio de Hacienda para saber si debe sumar las dos subidas del impuesto El Pleno del Ayuntamiento de L’Hos­ pitalet ha aprobado una moción con los votos de PSC, CiU e ICV-EUiA y la oposición de PP y PxC ante lo que considera una intromisión del Estado en la autonomía municipal, la subida por decreto del 10% del Impuesto de Bienes Inmuebles de este año. El plenario aprobó a finales del pasado año una subida de este mismo impuesto del 8% y ahora ha consultado al Ministerio de Hacienda como debe aplicar las dos subidas, si deben sumarse, con lo que el aumento del tributo sería del 18%. La alcaldesa Núria Marín afirmó ante el Pleno el pasado enero que “si la respuesta es que debemos su­mar las subidas, estoy dispuesta a replantear el aumento municipal. Y también espero que el Estado no pretenda compensar con este 10% una posible reducción de las transferencias a los ayuntamientos”. La decisión del gobierno central

Con el apoyo del PP y de PxC prosperó una petición de PSC e ICV-EUiA para dejar sin efecto la subida del transporte público o, en su defecto, que se implanten nuevas bonificaciones. y

Apoyo a la consulta ciudadana sobre los recortes de servicios

Hasta la fecha, en L’H el IBI domiciliado se cobra en tres fracciones: junio, septiembre y noviembre

“podría suponer una vulneración de la autonomía local y, en ningún caso, puede ser una medida económica que substituya las medidas estructurales que el mundo local re­clama”, según el texto aprobado que reproduce una declaración de las entidades municipalistas Federació de Municipis de Catalunya y de la Associació de Municipis. La moción exige una vez más una financiación propia y definitiva para los ayuntamientos. y

La moción de ICV-EUiA da apoyo a los sindicatos para que se haga un debate monográfico en el Parlament y se convoque una consulta para conocer la opinión de la ciudadanía sobre los recortes. y

La Generalitat debe 17 millones a L’Hospitalet El Pleno municipal aprobó una propuesta de PSC e ICV-EUiA, con los votos a favor de PP y PxC y la abstención de CiU, que reclama a la Generalitat que abone al Ayuntamiento de L’Hospitalet el dinero que le adeuda por servicios prestados y obras ejecutadas, en total 17 millones de euros. En caso de no poder pagarse de inmediato, el texto pide que se fije un calendario de pago. Este dinero se debe en concepto de subvenciones a escoles bressol y Escola de MúsicaCentre de les Arts, cofinanciación de la Ley de barrios en Collblanc-la Torrassa y la Florida-Pubilla Cases, la ampliación del colegio la Carpa o la aplicación de diversas leyes de Bienestar Social.

El Ayuntamiento se suma al Día Mundial contra el Cáncer A propuesta del PP, los concejales expresaron su apoyo a la lucha contra el cáncer de instituciones médicas y entidades, y se adhirieron a la celebración del día mundial que se conmemoró el día 4. y

Sanidad. CiU y PP negocian en el Parlament la posible reapertura del CAP de Rambla Marina, entre otros equipamientos

Bellvitge seguirá en lucha Los vecinos de Bellvitge llevan más de 100 días de protesta para pedir que médicos de cabecera y especialistas vuelvan del CAP de Rambla Marina y así seguirán hasta que no haya un compromiso en firme al respecto. El 15 de febrero se atisbó una luz de esperanza durante la votación de los presupuestos de la Generalitat en el Parlament. El acuerdo entre CiU y PP en la cámara catalana incluye el análisis de la situación de diversos equipamientos sanitarios, entre ellos la reapertura del CAP

de Rambla Marina. El acuerdo político, facilitado por los vecinos de Bellvitge dice textualmente: “Se presentará un informe que contendrá un análisis de las necesidades y la programación de actuaciones para establecer las prioridades para llevar a cabo los siguientes equipamientos sanitarios”, y además del CAP de Rambla Marina se cita los nuevos CAP del Gornal y Sant Josep, el de Amadeu Torner y el de Just Oliveras. Para la diputada y concejala del PP, Sonia Espugas, este texto supo-

ne la reapertura del CAP de Rambla Marina con médicos de cabecera y especialistas pero la también diputada y concejala de CiU, Meritxell Borràs, no lo confirma. Al mismo tiempo, ambas formaciones votaron en contra de las enmiendas presentadas en el Parlament por PSC, ERC, ICV-EUiA y C’s que pedían explícitamente la reapertura del CAP. Ante esta confusión, los vecinos de Bellvitge piensan seguir su lucha y el encierro en el ambulatorio. “En el Pleno de presupuestos del Par-

Asamblea en el CAP Marina

lament no se aprobó la reapertura del CAP –explica Roque Fernández, uno de los vecinos encerrados–. Si el PP consigue abrir el ambulatorio, les daremos las gracias pero también a todos los grupos que nos han apoyado. Esto es una negociación abierta que puede llevar mucho tiempo, durante este año, espero que no nos tengan mucho tiempo aquí encerrados. Nosotros seguiremos luchando hasta conseguir que esto se abra en las condiciones en que estaba antes del 28 de octubre o mejor, si se instalan los nuevos servicios de optometría y audiometría”, afirma. y


6

2020dedefebrer setembre del 2012 del 2010 DIARIDIARI DE L’HOSPITALET DE L’HOSPITALET

PUBLICITAT


LA CIUTAT

DIARI DE L’HOSPITALET 2 de novembre del 2010

7

Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

La Generalitat suspèn la Llei de barris el 2012 Collblanc-la Torrassa i Florida-Pubilla Cases no rebran diners enguany La Generalitat ha anunciat que durant el 2012 no abonarà les subvencions compromeses aquest any dins la Llei de barris, sinó que es dedicarà a eixugar el deute que té amb els ajuntaments corresponent a projectes executats el 2010 i el 2011.

Distritos IV y V Reforma de la sede de los servicios sociales municipales de la calle del Molí, 14, en el barrio de Can Serra yyy Los servicios sociales municipales que atienden a la población de la Florida, les Planes, Pubilla Cases y Can Serra cuentan con unas instalaciones reformadas en la calle del Molí, 14. La mejora integral de este local ha tenido un coste de cerca de 450.000 euros. El espacio de 741 m2 se ha hecho accesible para personas con movilidad reducida. y

La Florida Diversas entidades convocan la Semana de la diversidad yyy Sensibilizar a favor de la multiculturalidad y deshacer tópicos asociados a la inmigración. Éste es el objetivo de la Semana de la diversidad que se ha convocado en la Florida para dejar claro que la crisis no la han creado los recién llegados y para evitar la fractura social. y

Segons la nota de premsa del Departament de Territori, amb aques­ta mesura “s’ha buscat una solució a la preocupació manifestada pels ajuntaments sobre la impossibilitat de continuar executant les obres programades” per dificultats econòmiques o falta de finançament. A L’Hospitalet, precisament, les obres previstes aquest any en el capítol d’inversions eren les incloses en la Llei de barris a Collblanc-la Torrassa i la Florida-Pubilla Cases, i les

del Pla Urban Gornal, finançades amb fons de la Unió Europea, ja que hi havia el compromís de pagar-les al 50% amb altres institucions. La Generalitat tenia previst des­tinar 4 milions d’euros entre el 2011 i el 2012 a Collblanc i la Torrassa —en la setena convocatòria de la Llei de barris— dins els plans de suport a aquelles zones que van rebre ajuts en la primera convocatòria. Aquests diners estaven destinats a impulsar dos equipaments per a

joves, un a l’antic Cinema Romero i un altre a la Torre Barrina, dedicat al món audiovisual i a les noves tec­ nologies. Pel que fa a Florida-Pubilla Cases, el Pla integral inclou 50 projectes tant urbanístics com socials, amb l’ajut de la Llei de barris, la qual cosa suposa una inversió global de 17 milions d’euros aportats a parts iguals per la Generalitat i l’Ajuntament que va començar l’any 2008. Ara la Generalitat anuncia que

Remodelació de la plaça de l’Escorça de Santa Eulàlia Durant sis mesos es perllongaran els treballs de reordenació de la plaça de l’Escorça, entre els carrers de Riera Blanca, Santa Eulàlia i Martí Codolar, per millorar el pas de vehicles i de vianants. S’ampliarà la plaça en 2.000 m2 i s’eliminarà l’espai que ocupaven les parades d’autobús i els parterres per instal· lar-hi jocs infantils i elements per afavorir la motricitat de la gent gran. A més es mantenen els arbres en bon estat i d’interès paisatgístic, se’n retiren els afectats i se’n plantaran de nous. Les obres tenen incidència en el trànsit. y

Sanfeliu Cursa popular de l’Apel·les Mestres yyy Mario Mazana i Kristina Trcka van ser els guanyadors de la cursa popular de 10 km que va organitzar el 12 de febrer l’Associació Esportiva de l’Institut Apel·les Mestres de Sanfeliu. També es va fer un recorregut de 3 km per als estudiants. y

atura la Llei de barris aquest any perquè ha generat un deute amb els ajuntaments des de l’any 2009, quan “les quantitats justificades pels municipis van quedar molt per sobre dels recursos pressupostaris disponibles”. Davant aquest anunci, l’Ajuntament està estudiant la repercussió que aquesta mesura tindrà en les obres previstes als districtes beneficiaris de la Llei de barris durant aquest any 2012. y

Centre Reforma de l’estació Av. Carrilet que afecta la zona de pàrquing yyy Les obres es fan per reforçar el sistema de drenatge de l’estació dels Ferrocarrils, ja que s’han detectat filtracions de l’aigua del freàtic. Durant els 15 mesos d’execució del projecte s’ocuparà part de l’aparcament situat entre l’avinguda del Carrilet i la plaça de la Mare de Déu de Montserrat i s’eliminaran 40 places. Per aquest motiu s’habilitarà una altra zona de pàrquing amb 55 places al carrer de Pau Casals, entre l’avinguda del Carrilet i el carrer del Cobalt. y

Collblanc-la Torrassa Nova edició del programa Inserjove a l’associació Itaca yyy L’entitat està treballant aquest curs amb uns 30 joves en risc d’exclusió per orientar-los en el moment del trànsit de l’escola a la feina, de la vida infantil a l’adulta. L’objectiu és afavorir la inserció al mercat laboral i, en molts casos, els joves es reincorporen a la formació reglada. y


8

LA CIUTAT

2 de novembre del 2010 DIARI DE L’HOSPITALET

Entrevista Alfonso Salmerón, portaveu d’ICV-EUiA a l’Ajuntament. Té 40 anys, és coordinador d’EUiA a L’H, regidor des del 2004 i, en aquest mandat, responsable del Districte I. Per quart mandat consecutiu, el seu grup dóna suport al PSC dins el govern local

Alfonso Salmerón, a la rambla de Just Oliveras, just davant de la Regidoria del Districte I

“Volem que els mitjans siguin serveis de primera necessitat” ROSA SALGUERO

- Han canviat les relacions dins el govern, amb un PSC sense majoria absoluta? - És un paradigma nou, sens dubte. Des del 1983 que el PSC governava amb majoria absoluta. Per tant, significa noves dinàmiques i en temps molt difícils. Però ICV-EUiA hem assumit el govern com un repte per donar resposta des de l’esquerra a la crisi econòmica. - Quina serà l’empremta d’ICVEUiA en el Pla d’actuació municipal del mandat? - Partim d’una indefinició econòmica important perquè no sabem les aportacions que arribaran de l’Estat ni de la Generalitat. Però, no serà el PAM del totxo. Defensem un PAM de polítiques per preservar i blindar els serveis públics i per garantir el nivell de convivència que hem aconseguit. I marquem una línia vermella

per resistir a les retallades. Per tant, volem un mandat de polítiques socials, de resistència, de participació i de defensa del model de convivència de L’H. - Els pressupostos 2012 han suscitat discrepàncies dins del govern entorn de la continuïtat dels serveis públics de ràdio i TV. Expliqui’ns-ho. - Defensem que en un moment d’hegemonia de la dreta, hem de resistir i de mantenir uns mitjans de comunicació públics, de qualitat, al servei de la ciutadania, que siguin entesos com a serveis de primera necessitat. A aquesta premissa, s’hi suma la nostra defensa de no traspassar cap línia vermella i de no contribuir a la destrucció de llocs de treball acomiadant treballadors municipals. El manteniment d’aquestes plantilles ha quedat finalment recollit en el pacte de govern entre PSC i ICVEUiA, que ens va dur a l’aprovació

dels pressupostos. Assumim reajus­ taments en la reformulació dels mitjans perquè tenim menys recursos, però sempre que es mantingui la qualitat del servei i sense tocar la plantilla de les empreses municipals. - Quina és la vostra alternativa per reduir despeses, doncs? - D’una banda, augmentar ingressos a partir de l’IBI, cosa que no tot­hom comparteix, menys per a les famílies amb pocs ingressos. I d’altra banda, incrementar l’austeritat i retallades en les retribucions de la corporació i dels alts càrrecs municipals. Això, sumat a un procés d’amortitzar plantilla de l’Ajuntament, ens permetria estalviar una mica més de mig milió d’euros per contribuir al sosteniment dels mitjans de comunicació i de tota la plantilla de La Farga. - Què heu après d’aquesta crisi de govern? - Per part nostra, vam actuar com

“Volem un mandat de polítiques socials, de resistència, de participació i de defensa del model de convivència” n

“PP i CiU atempten contra l’autonomia municipal, traient-li competències per la via de les retallades” n

pensàvem. Com a govern de coalició, però, hem de reflexionar per no precipitar-nos a fer propostes a la societat quan encara no són prou ma­dures. Això ens hagués estalviat molts disgustos. - Hi ha solucions locals per a la crisi econòmica? - Poques solucions, però sí molta lluita i resistir per preservar allò que tenim, cercant la col·laboració entre l’Ajuntament i la societat civil. El capitalisme, més que donar respostes, és el problema. El sistema i el poder econòmic estan aprofitant la crisi per canviar les regles del joc entre el capital i el treballador. La prioritat hauria de ser generar ocupació i repartir la riquesa i no s’està fent. No cal anar a Grècia per veure-ho. Aquí s’aprova una reforma laboral per decret, que en comptes de generar ocupació, empitjora les condicions de treball dels que treballen. I al mig veiem com PP i CiU estant fent una reforma de l’Estat atemptant contra l’autonomia dels ajuntaments a còpia de treure’ls competències per la via de retallar el finançament. Està passant amb les escoles bressol, per exemple: CiU vol canviar el model a favor de les privades, en la línia de no finançar el servei públic. - Quina alternativa té el món local per no ‘viure del totxo’? - Les alternatives s’han de plantejar en un context metropolità. A l’àrea me­tropolitana no podem esperar que els recursos vinguin de fora. Els municipis han d’impulsar petits projectes sostenibles i donar suport a emprenedors que generin riquesa i ocupació, per poca que sigui. Un exemple, les petites empreses dedicades a la recollida d’olis. Això va ser una iniciativa que vam impulsar en el seu dia i avui està ocupant gent. A l’Amèrica Llatina ens poden ensenyar molt en l’àmbit de generar projectes amb valor dins el propi territori. A Espanya tenim poca experiència en aquest sentit. - Quin futur s’està estudiant per a la zona agrícola de Cal Trabal? - Volem estudiar totes les alternatives possibles que dóna el terreny per al seu desenvolupament sostenible. Encara estem en una fase prè­via. En aquest tema el temps ens ha donat la raó. Si s’hagués aprovat la requalificació proposada en l‘anterior mandat tindríem ara uns terrenys per construir-hi morts de fàstic. Aquest no és el model. y


PUBLICITAT

Si no rep ‘El Diari’ digui’ns-ho! 93 261 52 00 / diari@diaril-h.cat

DIARI DIARI DE DE L’HOSPITALET L’HOSPITALET 2 de 20novembre de febrer del 2012 2010

9


10

REPORTATGE

20 de febrer del 2012 DIARI DE L’HOSPITALET

L’Hospitalet camina. S’han iniciat les rutes d’aquesta iniciativa municipal gratuïta per promoure els hàbits de vida saludable

RECÓRRER CAMIN TEXT: ENRIC GIL MESEGUER / FOTOS: GABRIEL CAZADO

Les 9 rutes del programa L’Hospitalet camina

P

oca cama, poco plato y mucha suela de zapato...” És la recepta de la bona salut popular, una dita que al­gú ens recordava poc abans de sortir en la primera de les caminades saludables que des d’aquest mes s’organitzen de dilluns a divendres a la ciutat per animar tothom a mantenir una vida activa. Les rutes són totalment gratuïtes i tenen com a amfitrions membres dels Voluntaris de L’Hospitalet i també dels de la Creu Roja. A les 10 del matí, malgrat la fres­ca hivernal, una trentena de persones ens trobem davant del CAP de Santa Eulàlia per inaugurar aquesta iniciativa amb la primera de les caminades. L’alcaldessa, Núria Marín, s’hi apunta i abans de sortir comenta que “encetem el programa L’Hospitalet camina amb la voluntat de potenciar pràctiques saludables entre els ciutadans”. La veritat és que el grup fa goig i, amb el mocador blau que regalen als participants, podria passar per un grup de turistes... Ar­ranquem. Aquestes noves caminades suposen un total de 25 quilòmetres senyalitzats per nou barris de la ciutat. Nou rutes que es poden apreciar

CENTRE. 2,7KM

SANFELIU. 2,37KM

STA. EULÀLIA. 3,22KM

L’Ajuntament ha posat en marxa un programa de caminades saludables pels barris amb l’objectiu de promoure l’exercici, la salut i l’activitat social, en especial de la gent gran

Aquestes rutes s’enquadren dins del programa L’H 100x100 saludable, que té milers d’usuaris

LA FLORIDA. 2,13KM

CAN SERRA. 2,13KM

en els plànols adjunts, de 2 a 3,5 quilòmetres i que es poden seguir de forma particular o bé en grups organitzats. En aquest darrer cas, pràcticament cada dia de dilluns a divendres a partir de les deu del matí els voluntaris designats acompanyen a qui vulgui participar en un dels circuits. El punt de sortida es el CAP de cada zona. Alguns han engegat la caminada amb força i provoquen que s’estiri la corrua de gent. N’hi ha que, amb bon humor, demanen un pas més suau. Més endavant n’hi haurà que voldran un ritme més viu... Mai plou a gust de tothom, però els participants no semblen pas cansants i van xerrant sense defallir ni en el pas ni en la conversa. Arribats a prop del Gornal alguns caminants aprofiten per tornar ja a casa. La resta seguim. Cada dia es fa un dels nou circuits, de tal forma que cada mes es repeteixen entre dues i tres vegades

cadascun. L’activitat és gratuïta, no és necessària inscripció prèvia i és oberta a tothom, però en especial als ciutadans amb malalties cròniques com ara hipertensió, obesitat, diabetis i malalties coronàries. També es recomana a les persones de la tercera edat (unes 50.000 a L’H) per prevenir malalties i afavorir les relacions personals. La Cèlia i la Sole, veïnes de la mateixa barriada, s’han conegut en aquesta caminada per Santa Eulàlia i ràpidament em demanen paper i llà­pis per intercanviar-se els telèfons. Les dues tenen ara temps lliure i se­gurament repetiran l’experiència. Si esteu interessats a participarhi, us podeu adreçar a la Regidoria d’Esports, als casals de gent gran de la ciutat, a les regidories de districte o fins i tot als CAP de cada barri, on es poden trobar fullets amb el calendari de totes les rutes. I arribem al punt de sortida. En to-


REPORTATGE

DIARI DE L’HOSPITALET 20 de febrer del 2012

es, una més de les 550 que s’integren al programa municipal L’Hospitalet 100x100 saludable

NS SALUDABLES Participants en la caminada a través del circuit de Santa Eulàlia, protagonistes d’aquest reportatge

PUBILLA CASES. 3,4KM

LA TORRASSA. 2,54KM

GORNAL. 3KM

Estudi de la UB sobre gent gran i exercici Un grup d’alumnes de postgrau del campus que té a Bellvitge la Universitat de Barcelona (UB) ha posat en marxa un estudi sobre els efectes de l’activitat física en la gent gran. Per fer-ho han escollit, amb la col·laboració de l’Àrea Municipal de Benestar i Famílies, una cinquantena d’avis i àvies voluntaris a qui, primer, es va fer un reconeixement físic per comprovar el seu estat i mesurar determinats paràmetres. Des d’aquest mes, aquests avis participen en una sèrie d’activitats físiques dirigides i adequades a la seva edat. I l’últim pas del procés serà comprovar i analitzar l’evolució d’aquestes persones després d’un temps fent aquesta activitat saludable. Als primers 50 voluntaris els seguiran d’altres. En relació amb aquest punt, el programa persegueix encara un segon objectiu, que els primers cinquanta, amb el que hagin après del seu pas per aquesta activitat, puguin guiar altres avis i àvies que vulguin seguir l’experiència, com si fossin una mena d’agents de salut. Segons explica la tinenta d’alcalde de Benestar i Famílies, Dolors Fernández, els estudiants van demanar la col·laboració municipal perquè pensaven que “allò més difícil seria trobar els 50 primers voluntaris, però nosaltres els vam dir que no, que el més difícil seria dir que no als altres 150”. I així ha estat. Per a Fernández, aquesta “és una experiència sense parangó d’uns estudiants que volen comprovar com evoluciona la gent gran a través de l’activitat física”. Els participants semblen encantats.

tal, poc més d’una hora d’agradable passeig al sol. Ara toca l’esmorzar, però això ja s’ho organitza cadascú, que no està la cosa per segons quins dispendis... L’H saludable al màxim Aquestes rutes són una més de les 550 activitats incloses en el programa L’Hospitalet 100x100 saludable que impulsen des del 2010 diverses àrees municipals, moltes vegades amb la col·laboració de les entitats ciutadanes. Més de 10.000 persones van participar l’any passat en aquest programa, que es nodreix d’activitats que ja es feien, però unificades ara sota una mateixa filosofia: l’oportunitat per a tota la ciutadania de fer exercici físic i aconseguir una alimentació correcta per millorar, en tots dos casos, la nostra salut de forma activa. Aquest programa té el reconeixement de la Unió Europea. y

BELLVITGE. 2,42KM Punts del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic ubicats a les diferentes rutes: 1. Botiga Nova (pl. de l’Ajuntament) • 2. Ajuntament • 3. Església de Sta. Eulàlia de Mèrida • 4. Edifici Caixa de Pensions • 5. La Marquesa (Torre Barrina) • 6. Casa del carrer del Bruc • 12. Gratacels de L’Hospitalet (Casa Pons) • 13. Can Rigal • 14. Casa Pairal Pubilla Cases • 20. Casa Puig • 28. Fàbrica Godó i Trias • 33. Can Vilumara • 34. Cine Joventut • 41. Edifici de la rambla de Just Oliveras, 37 • 42. Edifici d’habitatges de la rambla de Just Oliveras, 46 • 43. Casa Sanfeliu • 45. Cases Barates • 46. Casa dels Cargols • 48. Edifici del carrer Major, 31 • 49. Pastisseria Sta. Eulàlia • 50. Can Casas (antiga casa Macario Golferichs) • 53. Casa Baiges • 54. Ca n’Arús • 73. Casetes Borràs • 76. Font de la pl. del Repartidor • 77. Correus i Telègrafs • 78. Xalet Ysern • 83. Edifici d’habitatges • 10001. La Talaia • 10002. L’Harmonia (Ateneu de Cultura) • 10003. Ca n’Oliver • 10004, 10006 i 10009. Conjunts d’habitatges • 10010. Casa Espanya (Can Llunell/Casa Molinès) • 10011. Can Riera.

11


12

SOCIETAT

20 de febrer del 2012 DIARI DE L’HOSPITALET

Cultura popular. Las jornadas del Día de Andalucía cumplen 25 años de tradición y folclore

Dansa

L’H celebra las bodas de plata de la semana andaluza La ciudad celebra hace 25 años el Día de Andalucía con las tradicionales jornadas conmemorativas que tienen su eje central en los actos convocados los días 25 y 26 en La Farga Silvia Clavijo, vicepresidenta de la Federación Coordinadora de Enti­ dades Andaluzas de L’Hospitalet (FECEAL’H) participa de las jornadas con motivo del Día de Andalucía desde el primer año. “Tenía 14 años y bailaba en uno de los cuadros de la Asociación Cultural Andaluza. Soy hija de andaluces y mis padres formaban parte de la entidad. Después entré a formar parte de la junta y a partir de ahí, a trabajar para difundir la cultura andaluza”. La historia de Silvia es también la historia de la conocida popularmente como ‘semana andaluza de L’Hospitalet’ que este año celebra sus bodas de plata. Por ese motivo, la FECEAL’H ha invitado a todas las entidades de cultura popular de la ciudad a participar en los actos centrales que tendrán lugar el 25 y el 26 de febrero en La Farga. Actuarán como siempre las entidades andaluzas de la ciudad, el padre Enric Canet oficiará la misa rociera y como artistas invitados, Sur d’Akí y la sevillana Marta Quintero. Este año además, diversos estands amenizarán la fiesta con degustación de productos típicos y muestra del trabajo de algunas entidades. En paralelo a los actos centrales, conferencias y otras muestras de cultura andaluza. La vicepresidenta de la FECEAL’H explica la evolución del Día de Andalucía en L’Hospitalet. “Los primeros años era todo muy emotivo, con mucha añoranza y ensalzando los símbolos de Andalucía. Después poco a poco, se abrió a la ciudad para mostrar nuestra cultura al resto de la ciudadanía y se llegó a las jornadas del Día de Andalucía”. Y la ciudadanía respondió. “Cuando empezamos a hacer los actos abiertos, los primeros fueron en la Tecla Sala, aquello estaba a reventar, des­cendientes andaluces, gallegos, ca­ talanes, de donde sea”.

Dues dècades de Dansaires de L’Hospitalet

LOS ACTOS LA FARGA z Sábado, 25 de febrero 17h. Festival de entidades (1a parte) 21 h. Actuación del grupo Sur d’Akí 22h. Actuación de Marta Quintero z Domingo, 26 de febrero 10h. Tradicional ofrenda floral en el Olivo. Con la Agrupación Musical Cofradía 15+1 y els castellers de la Colla Jove de L’Hospitalet. 11h. Misa rociera oficiada por el párroco Enric Canet. Cantos litúrgicos a cargo del coro rociero de la Hermandad Pastorcillo Divino 12.30h. Espacio juvenil. Actuación de grupos juveniles e infantiles de entidades 13.30h. Degustación del plato típico andaluz. A cargo de la Hermandad Rocieros de Carmona 16.30h. Festival de entidades (2a parte) 18.30h. Festival de Radiolé ACTOS PARALELOS z Sábado, 25 de febrero Auditori Barradas 11h. Concierto de marchas procesionales. A cargo de la Agrupación Musical Cofradía 15+1 z Viernes, 2 de marzo. Teatre Joventut 21h. Presentación del nuevo disco del grupo Amantes, Nuevos aires z Sábado, 10 de marzo. Teatre Joventut 21h. VI Certamen de Marchas Procesionales

Fins al mes de juny, l’entitat commemora el seu 20è aniversari. El 22 d’abril faran un festival d’esbarts, el 3 de juny acollirà la final de la Roda d’Esbarts Catalònia i tancaran la ce­lebració amb un festival d’estiu en el qual actuaran totes les seccions de Dansaires de L’Hospitalet. y

Festival de culturas

La Casa de Baena celebra su aniversario

Festival de entidades de una pasada edición de las jornadas

La FECEAL’H invita a las entidades regionales por su aniversario

Este año, la FECEAL’H también aprovecha las jornadas del Día de Andalucía para entregar sus premios. El de mejor labor social ha re­­caído en el Banco de Alimentos de Bell­vitge-Gornal, con el que la fe­de­ración ha colaborado. El premio a la labor cultural es para la revista Calle nueva. Y el premio de honor Blas Infante se concede a título póstumo a Antonio Rodríguez, miembro de la Asociación Hijos de Paradas de Sanfeliu, que falleció el pasado año. La FECEAL’H invita a la ciudadanía a participar de las jornadas, que también se han visto afectadas por la situación económica. El Ayuntamiento ha reducido su aportación en gastos de organización un 21% y un 57% los de difusión. y

Al cierre de esta edición, la Casa de Baena tenía previsto celebrar en el Auditori Barradas su 25 aniversario con la actuación de grupos de danza y canto de diferentes entidades an­daluzas y catalanas, además de la coral de la entidad que tiene su sede en la calle Mas, número 151. y

Peregrinos

Diez años recorriendo el Camino La Asociación de Amigos del Camino de Santiago inició la celebración de su décimo aniversario con una conferencia. El próximo 26 de febre­ro organizan la primera etapa del Camino entre Barcelona y L’H para la que hay que inscribirse en Ronda de la Torrassa, 105. y


SOCIETAT

DIARI DIARI DEDE L’HOSPITALET L’HOSPITALET2 de 20novembre de febrer del 2010 2012

Salut. L’associació va néixer per millorar la qualitat de vida dels malalts i els seus familiars

13

Breus Entrega de premios a los Voluntarios de L’H más comprometidos Al cierre de esta edición se entregaron los premios Voluntarios de L’H 2011 en el Centre Cultural de Bellvitge-Gornal. Los premiados fueron: Jesús Palomar y Juan Antonio Martínez, corazón de oro; Eulalia Muñoz, corazón de plata, y M. Luisa Polaino y Francisco Hernández, corazón de bronce. También se entregaron menciones a otros 20 voluntarios. y

Exposición ‘Vivimos en Bellvitge. Visítenos’ hasta el 22 de febrero Jornada solidària de l’ACB amb les cardiopaties congènites amb veterans del FC Barcelona i Reial Madrid

Cors atesos demana reconeixement social i mèdic per a les cardiopaties Deu de cada 1.000 infants pateixen una cardiopatia congènita que l’acompanyarà tota la vida. Cors atesos treballa per al seu benestar No esteu sols. Aquest és el missatge de l’associació Cors atesos, una entitat nascuda l’any 2006 per atendre els afectats de cardiopaties, especialment congènites però també ad­quirides, i el seus familiars. L’enti­ tat té la seu de Catalunya a L’Hospitalet i delegacions en altres ciutats es­pa­nyoles. La seva lluita és obtenir el re­coneixement social i mèdic que requereixen, perquè s’investigui so­ bre les cardiopaties congènites, per­què es creïn unitats específiques als

hospitals i es consideri una especia­ litat, perquè s’integrin psicòlegs i me­diadors mèdics als equips que tracten els malalts per acompanyar-los en el llarg trajecte que su­posa patir

Els afectats volen que s’investigui i es creïn unitats especials de tractament

una cardiopatia. Com diu José Luis Merino, hospitalenc presi­dent de la federació Cors Atesos, “aquí no hi ha segones oportunitats. En cada batalla et jugues la vida. Som una nova raça de discapacitats”. Merino i la presidenta local de Cors Atesos, Conchi Barrachina, són allò que els metges denominen ‘pacients experts’. “No hi ha in­­vestigació i desenvolupament en el camp de les cardiopaties congènites i sovint, quan els metges detecten casos, ens criden”. Per això tenen convenis amb els hospitals de Bellvitge, Vall d’Hebron i Sant Pau i també coordinen voluntaris que acompanyen els malalts i les seves famílies, a més de donar suport psi-

cològic i ajut a domicili, fer grups de suport i assessorament legal. La seva tasca també és solidària. Disposen d’una botiga on line d’articles de segona mà que al març s’obrirà també en un local municipal del carrer del Prat, número 13, de Bellvitge; fan recollida de medicaments a les farmàcies, i volen crear un centre especial de treball per a malalts. La seva tasca de conscienciació els ha portat a patrocinar l’equip de bàsquet de la Universitat Pompeu Fabra i a organitzar competicions i partits de sensibilització. y

i

www.corazonesatendidos.org 93 263 07 84

La muestra reúne en el Centro Cul­tural de Bellvitge la produc­ ción artística del colectivo Can­ deL’Hart, un grupo de vecinos, y La Fundición, además de un taller de serigrafía y un espacio de encuentro para el intercambio de experiencias de cara al año en que el barrio celebrará su 50 aniversario. El objetivo es construir la historia colectiva del barrio. y

El Síndic de Greuges visita Bellvitge para atender a la ciudadanía El equipo del Síndic de Greuges visitará L’Hospitalet el próximo 23 de febrero para atender a la ciudadanía en el Centro Cultural de Bellvitge-Gornal. Los interesados en hacer consultas o presentar que­jas deben llamar previamente al 900 124 124 o dirigir un correo electrónico a la dirección sindic@sindicat.cat. y


14

2020dedefebrer setembre del 2012 del 2010 DIARIDIARI DE L’HOSPITALET DE L’HOSPITALET

PUBLICITAT


CULTURA

DIARI DE L’HOSPITALET 20 de febrer del 2012

15

Durant el mes de març. La Salamandra esdevindrà un any més epicentre de l’escena musical independent

Let’s Festival, aparador del millor ‘indie’ nacional

A dalt, Lori Meyers; a l’esquerra, La Habitación FOTOS CEDIDES PER LA SALAMANDRA Roja; a baix, Catpeople

Més de 40 actuacions i sessions de Dj durant els caps de setmana de març, amb noms consagrats i grups revelació de l’indie nacional. Comença el VII Let’s Festival a la Salamandra

U

n festival diferent, proper, on la comunió entre el públic i l’artista és latent”. Sota aquesta definició, la sala de concerts Salamandra afronta –per primer cop en solitari– l’organització de la setena edició del Let’s Festival, avui un marc de referència de tot allò que olora a independent dins el panorama musical estatal i que va atreure 7.800 persones el 2011. Lori Meyers, La Habitación Roja o Catpeople són alguns dels caps de fila que protagonitzaran aquesta festa de la subcultura indie, tots els divendres i dissabtes de març, en els locals 1 i 2 de la Salamandra.

Segons David Lafuente, director del Let’s Festival, l’esperit és “ser un aparador dels millors directes i discos de l’any i alhora presentar les propostes amb més projecció”. La setena edició suposa un salt exponencial ja que les bandes són el doble que el 2011. Lafuente avança que la intenció és a partir d’ara consolidar la fórmula de “tot un mes” de música independent. Però, quines són les fronteres de la música indie? El director del Let’s opina que hi caben totes les tendències, rock, pop, dance..., ja que “l’indie és una postura de vida que aplicada a la música vol dir anar per lliure, defugir d’allò comercial”.

Amb el ‘thriller’ ‘La llamada de un extraño’

El barceloní Rafael Alcalde, premi L’H Confidencial 2012 de novel·la negra Un thriller apocalíptic ambientat a l’Espanya actual, on es reflexiona so­bre la condició humana i la manca d’intimitat de la societat a partir de la irrumpció de les noves tecnologies és l’obra guanyadora de la sisena edició del premi internacional de novel·la negra L’H Confidencial, convocat per l’Ajuntament i per Roca Editorial i promogut per la Biblioteca la Bòbila. L’autor, Rafael Alcalde

(Barcelona, 1961), és un professor de batxillerat que compta amb altres dues novel·les publicades. El lliurament del premi i la presentació de l’obra, editada dins la col·lecció Roca Criminal, tindràn lloc el 24 de març a la Biblioteca la Bòbila. Els guardonats anteriors han estat Cristina Fallaràs, Erlantz Gamboa, Julián Ibáñez, Raúl Argemí i Joaquin Guerrero-Cassasola. y

Grups consagrats i grups amb projecció Fidel a la seva filosofia de combinar bandes consagrades amb grups revelació, el programa 2012 inclou noms com Tachenko, We Are Standard, Pony Bravo, Odio París, Mendetz, La Habitación Roja o els granadins Lori Meyers juntament amb apostes com Las Ruinas, Dolores, Disco las Palmeras!, La Iaia, La Banda Municipal del Polo Norte, Marcus Doo o Juanita y los Feos, entre d’altres. En total es presenten 41 grups distribuïts en 15 concerts que aniran seguits de les millors sessions de Dj de l’escena independent. Les entrades anticipades -enguany no hi ha abonaments– són a la venda a 8 o 12 euros, segons el concert. Tots els detalls es troben

Primer sopar amb Javier Pérez Andújar

El Let’s va néixer, recorda Lafuente, “humilment, com un festival d’hivern de petit format i en una ciutat considerada embrió de moviments musicals independents gràcies a locals com A Saco o El Depo i a iniciatives passades com els festivals Tendències o Confidential”. Avui, ar­ribats a la setena edició, el Let’s és ja una plataforma indie indiscutible. y

i

http://letsfestival.cat

Biblioteca central

Neix L’H-Espai de lletres, tertúlies al voltant de la taula

Nou servei d’audiollibres, a la Tecla Sala

L’escriptor català Javier Pérez Andújar ha estat el convidat del primer sopar literari L’H-Espai de lletres impulsat per l’entitat Tres Quarts per Cinc Quarts i les biblioteques municipals. Les pròximes cites són el 27 d’abril amb Jordi Canal i Àlex Martí, que parlaran sobre novel·la negra, i l’1 de juny amb Víctor Amela. y

La Tecla Sala ha incorporat al seu catàleg 45 audiollibres que els usuaris es poden descarregar des de la web de la biblioteca. Aquest servei s’afegeix a la col·lecció d’audiollibres en CD que l’equipament ja tenia en préstec. La resta de biblioteques de la ciutat incorporaran aquesta oferta progressivament. y


16

CULTURA

2 de 20 denovembre febrer deldel 2012 2010DIARI DIARI DEDE L’HOSPITALET L’HOSPITALET

Entrevista Daniel Sánchez, ‘Dani Flaco’, cantautor de L’H. Criado en Bellvitge, vive en Sant Josep, acaba de grabar nuevo disco y se ha solidarizado con los vecinos encerrados en el CAP de Rambla Marina

“Me siento comprometido con L’H y la sociedad actual” CRISTINA SÁNCHEZ

- ¿Qué hace un cantautor en un ambulatorio ocupado? - Fui para actuar porque así tenía un poco más de repercusión la protesta para recuperar el CAP de Rambla Marina. Pero también he ido a algu­na de las manifestaciones. Voy a protestar como cualquier vecino del barrio. - También te vimos en asambleas del 15-M en L’H. ¿Estás comprometido con tu ciudad? - Por supuesto. Siempre hablo de L’H allá donde voy, de Bellvitge, y también me siento comprometido con la situación de la sociedad actual. Si como persona conocida, aunque no lo sea mucho, puedes aportar un poquito, aprovechas los micros que tienes de­ lante para dar una opinión, no sólo tu­ya, sino de la gente que te sigue. - Este mes has grabado nuevo dis­co en el Joventut. Se lla­ma Mas

flaco que nunca. Háblanos de él. - Es el quinto disco, tiene una parte recopilatorio de los anteriores, como las relaciones de pareja, llega un momento en que hay que hablar con las canciones. He elegido las que van a seguir adelante, porque no caben todas, y cuatro temas nuevos. Me ha hecho mucha ilusión grabarlo en el Teatre Joventut, en el barrio donde se crió mi madre. El Ayuntamiento me ha dado facilidades y además fue en el marco del Festival BarnaSants, donde he presentado todos mis discos. - ¿Te sientes profeta en tu tierra? - No, me siento querido en mi tierra. Noto el cariño de la gente y eso es muy bonito. - A la ciudad le has dedicado canciones como La primavera. ¿Como nació este tema? - Llevaba tiempo queriendo hablar de Bellvitge en alguna canción, pero no me salía. De repente, el Ayun-

Dani Flaco en el Teatre Joventut, donde grabó su último disco el pasado 3 de febrero

“Me ha hecho mucha ilusión grabar mi nuevo trabajo en el Teatre Joventut” n

“Noto el cariño de la gente y eso es muy bonito” n

tamiento me propone hacer una canción para los premios Ciutat de L’Hospitalet. Recuerdo que iba a meterme en la ducha y salí con el estribillo en la cabeza. Me vino lo de la primavera, la rima con rambla Just Oliveras, Bellvitge salió sólo con boliche y la petanca. Fue muy rápido. Las canciones que te salen de dentro van así. - ¿Cuando dejaste el fútbol? - Cuando vi que no me iba a ganar la vida con el fútbol. No recuerdo hasta que edad jugué, creo que hasta los 22 o así. Llega un momento en que te empiezas a desencantar y como ya tocaba los fines de semana en la orquesta Diesel iba cansado y lo dejé. - Es tu quinto disco. Eres de los elegidos que vive de la música. - Soy un privilegiado. Hace 6 años que dejé la Seat y empecé a traba-

jar en lo que me gusta. La música también es dura pero es un privilegio que te paguen por hacer canciones y cantarlas. No me lo acabo de creer. - ¿Qué fue para ti el paso por Amics de la Música de Bellvitge? - Fue mi escuela, donde aprendí solfeo, pero también donde hice muchos amigos, tanto allí como en la Unificación Bellvitge y en el instituto. Eso es lo importante. - No creo que tus seguidores te imaginen tocando con la banda de Bellvitge en la ceremonia de los Juegos Olímpicos del 92. - Ni yo tampoco. En su momento no le di importancia, pero años después lo analicé y me di cuenta que era al­go especial y que nunca se repetirá. Muchas cosas me tendrían que pasar para volver a estar en la inauguración de unos Juegos Olímpicos. y


ESPORTS

DIARI DE L’HOSPITALET 20 de febrer del 2012

17

Una temporada boja a la lliga EBA per a CB L’H i AEC Bàsquet. Una lliga molt igualada fa que els dos equips pateixin per complir els seus objectius

CB L’H 2 - AEC 0 Dos derbis entre els equips de la ciutat i un color predominant, el del CB L’Hospitalet, que es va imposar en la primera volta per 82-68 i ho ha tornat a fer en la segona per 60-74. La lògica de la classificació, en aquest cas, no ha valgut de res. En la primera volta el derbi va ser en la tercera jornada i just després de guanyar-lo el CB L’Hospitalet va encadenar sis derrotes consecutives. En la segona volta, el partit va arribar quan l’equip del Centre havia redreçat la situació creada arran d’aquesta ratxa amb el treball de Miguel López Abril a la banqueta, i va agafar a l’AEC en plena caiguda lliure, ja que eren ells els que portaven llavors sis derrotes consecutives. La del derbi de la segona volta seria la setena i última. Josep Maria Marsà, el tècnic de l’AEC, mostrava llavors confiança en la feina dels seus jugadors i la seva fórmula de no plantejar canvis sembla haver donat resultats.

L’adaptació a la lliga EBA del CB L’Hospitalet i de l’AEC Collblanc-la Torrassa no està sent gens fàcil en aquesta primera temporada per als dos equips. Els dos han encadenat en un moment o altre de la lliga una sèrie de derrotes consecutives que els han posat contra les cordes. Tot i això, amb estratègies diferents, els dos equips hospitalencs de major ca­tegoria en les lligues masculines s’han pogut sobreposar. El CB L’H ho va fer canviant d’entrenador. Després de sis derrotes consecutives, el novembre de l’any passat Boris Balibrea presentava la seva dimissió. El canvi per un veterà del món del bàsquet, Miguel López Abril, que s’estrenava a principis de desembre amb una victòria a Gra­nollers, va capgirar el rumb de l’equip. En vuit jornades, han sumat cinc victòries, una de les quals el derbi de la segona volta contra l’AEC, i han perdut altres tres partits. Bon balanç si hi afegim que en 12 jornades prèvies només s’havien sumat tres victòries. El jugador del CB L’Hospitalet Cinto Gabriel creu que amb el nou tècnic “treballem bastant, ens demana molta intensitat defensiva i potser ens aporta una experiència que el Boris [Balibrea] no tenia”. Després de 19 jornades, però, la situació a la classificació és complicada i la reacció encara no garanteix la permanència ni de lluny. Amb vuit victòries, els de López Abril són quarts per la cua, i baixen els tres últims. Una altra ratxa negativa També l’AEC Collblanc-la Torrassa va estar fins a set jornades consecutives sense sumar cap victòria. Va ser entre la jornada 11 i la 18. I mal­grat això, l’equip de Josep Maria Mar­sà encara és quart a només una victòria del tercer, que al final en­ cara entra en la fase per disputar l’as­­cens. Cóm s’explica això? Per l’excel·lent inici de temporada que va

Un instant del partit de lliga EBA entre l’AEC Collblanc-la Torrassa i el Granollers, al Fum d’Estampa

Els dos clubs han encadenat ratxes de sis i set derrotes consecutives

protagonitzar l’AEC: vuit victòries en els deu primers partits. És a dir, que fins fa dues jornades havien viscut de les rendes. Superada la mala rat­xa amb dues victòries, el tècnic pensa que poden “creure més en el treball i en el que fem”, factor clau

per recuperar l’autoestima d’equip guanyador. Però atenció, perquè ser quarts no amaga que la cua no està tan lluny, l’avantpenúltim està només a tres victòries de distància en un grup que aquesta temporada s’està

mostrant molt igualat i on només un equip per dalt i un parell per sota semblen despenjar-se. El jugador de l’AEC Sergi Balagué diu que després de la mala ratxa volen ser més conservadors. Explica Balagué que fa poc “estàvem a mitja taula cap a baix, i ara de cop estem a punt de la tercera posició, però crec que tal com ha anat la temporada, que vam començar molt bé i ens vam fer moltes il·lusions d’estar a dalt, ara s’ha de ser una miqueta conservadors, lluitar partit a partit, i quan arribem als partits finals veure on som i a què podem aspirar”. Potser per això, el seu entrenador fa càlculs al voltant de la línia de victòries que poden marcar la salvació aquesta lliga i que situa en 11 si els coeficients particulars són favorables (al tancament d’aquesta edició l’AEC sumava ja 10 partits guanyats). y


18

ESPORTS

20 de febrer del 2012 DIARI DE L’HOSPITALET

Petanca

Atletismo

La Festa de la Petanca será el 10 de marzo con formato matinal La Festa de la Gent de la Petanca se adapta a los tiempos y cambia de formato: este año será una jornada matinal al aire libre con partidas correspondientes a un nuevo torneo, paella gigante y entrega de los trofeos de las competiciones locales correspondientes al año anterior. La fecha del evento es el próximo 10 de marzo por la mañana en las instalaciones del Club Petanca Mediterrani Bellvitge. El acto lo coordina la Asociación de Clubes de Petanca de L’Hospitalet. El presidente de la asociación organizadora, Juan Navarro, explica que han buscado que, pese a la crisis, “la fiesta no se pierda, cambiemos de modelo pero no perdamos la fiesta”. La matinal inaugurará el primer Torneo Fiesta de la Petanca, “no tanto para competir sino para jugar, ver, disfrutar y celebrar”-explica Navarro. A lo largo de la jornada se entregarán también los trofeos de las competiciones de la temporada y, finalmente, se compartirá una gran paella para 500 o 600 personas, que son las que calculan los organizadores que reunirá el evento. y

Lamin Jammeh, de L’H Atletisme, campeón de triple El atleta del ISS L'H Atletisme Lamin Jammeh se ha proclamado campeón de España promesa de triple salto en pista cubierta, con una marca de 14,99 metros. Su compañero de club Arnau Parareda ha conseguido el bronce en los 800 lisos, con una marca de 1' 54''77. Otros resultados destacados del campeonato disputado en Antequera (Málaga) son la quinta posición de Sergi López en peso, la séptima plaza de Pau Soler en 60 vallas. Oriol Piqueras quedó en semifinales en vallas. y Mitsuhiro Yamada, ex fisioterapeuta de L’Hospi, va tornar amb l’equip japonès femení de l’INAK Kobe

Futbol d’altres latituds amb velles cares conegudes Visita. Amb l’INAK Kobe japonès va tornar el ‘fisio’ Yama L’equip femení INAK Kobe va passar per L’H recentment, dins d’una gira preparatòria per Catalunya. Amb aquest equip japonès hi treballa el fisioterapeuta Mitsuhiro Yamada, que va estar al servei del CE L’Hospitalet

en l’època del secretari tècnic Ramon Planes, a principi de la dècada de 2000. ‘Yama’, que treballava de forma voluntària en aquells temps, va passar després com a ‘fisio’ al Racing de Santander, amb Planes, i més tard va retornar al seu país, just després de tenir un fill. Fa un parell d’anys que està treballant amb aquest equip femení, on juga la millor futbolista del món del 2011.

Malgrat viure al Japó, Yamada torna a Catalunya diverses vegades l’any i hi manté contactes personals i professionals. En bona part, la gira de l’equip japonès i l’entrenament a L’H responen a aquestes connexions. Segons ‘Yama’, la victòria del Japó en el Mundial femení 2011 ha disparat l’atenció del públic. Sis televisions japoneses van seguir l’equip del Kobe al municipal de la Unificación. y

Fútbol americano

Teo Polanco, de Pioners, nuevo seleccionador El entrenador de Pioners de L’H, Teo Polanco, ha sido nombrado por la Agrupación Española de Fútbol Ame­ricano nuevo seleccionador español. En Pioners han incorporado en las últimas semanas para esta tem­porada a los norteamericanos Alex Loukas, como quarterback, y Austin Yancy, safety defensivo. y


SERVEIS

DIARI DE L’HOSPITALET 20 de febrer del 2012

ET RECOMANEM

19

Més informació: www.digital-h.cat

FEBRER EXPOSICIÓ ‘ISMAEL SMITH, GRAVADOR. DEL MODERNISME A L’ART DÉCO’. La mostra ens permet endinsar-nos en l’obra d’un dels artistes catalans del modernisme i l’art déco. Visites co­mentades i xerrades. Fins al 15 de març.

www.l-h.cat/biblioteques.cat

23 PROJECCIÓ ‘LE DERNIER TOURNANT’, DE PIERRE CHENAL. Primera versió cinematogràfica d’El cartero siempre llama dos veces. Darrera projecció del cicle sobre l’obra de James M. Cain. Biblioteca la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1)

24 PROJECCIÓ DE ‘LA SONRISA DE SMARA’ I EXPOSICIÓ ‘NOSOTROS TAMBIÉN’. Exposició fotogràfica i documental que presenten la iniciativa d’un guerriller

4 TEATRE PER A TOTA LA FAMÍLIA. ‘PAM I PANKY I ELS DRETS DE LA INFÀNCIA’. Alaigua Teatre. 18h Centre Catòlic (rbla. de J. Oliveras, 34)

28

Els amants de la natura ja es poden inscriure a les visites mediambientals que organitza l’Ajuntament. Es tracta de sortides gratuïtes a equipaments mediambientals com la Depuradora del Prat, parcs naturals com els Aiguamolls de l’Empordà o parcs urbans com el parc de Can Buxeres. Cal inscripció prèvia per telèfon o correu electrònic setmanes abans de la visita. Consulteu el programa. Activitats de medi ambient 2012 Àrea d’Espai Públic. Medi Ambient i Sostenibilitat (92 402 99 25 i a21@l-h.cat) www.l-h.cat/webs/mediambient

El món japonès del Japan Weekend aterra a La Farga Una nova oferta entorn del món del manga i la cultura japonesa arriba a La Farga. Estands, concerts, concur­ sos de Cosplay i karaoke, i com a con­vidades, les cantants Kumisolo i Yuuki Nanami, entre d’altres.

DONACIÓ DE SANG ALS BARRIS. EL CENTRE De 17h a 20.30h

MÚSICA. SENIOR I EL COR BRUTAL. Dins del BarnaSants. 19h.

Rambla de Just Oliveras/ c. d’Enric Prat de la Riba)

www.l-h.cat/biblioteques

Auditori Barradas (rbla. de J. Oliveras, 56)

5

ESPAI VERSIÓ ORIGINAL ‘GIANNI E LE DONNE DIOS SALVAJE’. De Gianni di Gregorio. Cicle Fent amics. 16h, 18.15h, 20.30h i 22.45h.

PRIMER CONCURS DE POESIA A FACEBOOK. Del 5 al 16 de març, per a joves de 12 a 18 anys.

Cinemes Filmax Granvia (Centre Comercial Gran Via 2)

facebook.com/Joventut.LH

www.espaivo.blogspot.com

Servei de Joventut (c. del Llobregat, 127)

9 CINEMA FAMILIAR. ‘WALL-E’’. Organitzat per la Biblioteca de Bellvitge en col·laboració amb el Centre Cultural. 18h.

29

Japan Weekend Barcelona Del 9 a l’11 de març, 10 a 21h La Farga (c. de Barcelona, 2) www.japanweekend.net/barcelona

XERRADA ‘DARWIN, SIMIS I HUMANS’, A CÀRREC DE JORDI SERRALLONGA. Adreçada als instituts de la ciutat. 15h. Biblioteca Tecla Sala (av. de Josep Tarradellas, 44)

‘Qui té por de Virginia Woolf?’, al Joventut

Biblioteca Bellvitge (pl. de la Cultura, 1)

www.l-h.cat/biblioteques

10

www.l-h.cat/biblioteques

L’obra d’Edward Albee, dirigida per Daniel Veronesa, amb Emma Vilarasau, Pere Arquillué, Mireia Aixalà i Ivan Benet.

www.l-h.cat/biblioteques

www.auditoribarradas.cat

www.lasonrisadesmara.com

www.museul-h.cat

Biblioteca la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1)

Auditori Barradas (rbla. de J. Oliveras, 56)

Auditori Barradas (rbla. de J. Oliveras, 56)

L’Harmonia. Espai d’art (pl. de Josep Bordonau, 6)

EXPOSICIÓ ‘LA NOVEL·LA POPULAR. PULP FICTION A L’ESPANYOLA’. Bibliografia donació de l’autor Frank Caudett, gènesi del gè­nere popular al país. Fins al 24 de febrer.

sahrauí que va fundar el primer centre per a infants discapacitats en un campament de refugiats. Amb la col·laboració de L’H amb el Sàhara.

Nou programa d’activitats de medi ambient

TEATRE. ‘PLOMES’. Amb el Grup de Teatre Banyes (segona representació, dia 11 a 19h). 20h

MARÇ

Centre Catòlic (rbla. de J Oliveras, 34)

1 MÚSICA. MIQUEL GIL PRESENTA ‘X MARCIANES’. Dins del BarnaSants, el músic valencià porta a escena un viatge sonor per la Mediterrània. 21.30h.

Qui té por de Viginia Woolf? 4 de març, 19h Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4-10) www.teatrejoventut.cat

11 BALLADA DE SARDANES ‘ESPERANT LA PRIMAVERA’. Amb la Cobla Lluïsos. 12h. Pl. de l’Ajuntament (Centre)

TELÈFONS D’INTERÈS AJUNTAMENT

SERVEIS D’URGÈNCIES

Oficina d’Atenció al Ciutadà 93 402 94 94 Districte del Centre-Sant Josep-Sanfeliu 93 402 99 04 Districte de Collblanc-la Torrassa 93 447 03 60 Districte de Santa Eulàlia-Granvia Sud 93 298 85 80 Districte de Pubilla Cases-Can Serra i la Florida-les Planes 93 403 29 90 Districte de Bellvitge-el Gornal 93 264 15 64 Regidoria de Sanfeliu 93 261 11 75 Telèfon d’Incidències i Manteniment a la Via Pública (VIA) 900 28 29 30

www.l-h.cat

ALTRES SERVEIS

Telèfon únic d’emergències 112 Servei d’Informació de la Generalitat Urgències sanitàries 061 Oficina Municipal de l’Habitatge Guàrdia Urbana 93 409 10 92 Oficina Municipal d’Escolarització Mossos d’Esquadra 088 SIOT (Recursos Socials) Comissaria dels Mossos d’Esquadra 93 413 13 00 Servei de suport a les comunitats de veïns Jutjat de guàrdia 93 554 81 45 Cita prèvia DNI i passaport Jutjat de violència domèstica 93 554 82 20 Tanatori Telèfon d’Incidències de la Convivència i el Civisme (TIC) 93 402 94 44

012 93 334 79 59 93 402 96 67 93 402 99 90 93 402 60 43 902 247 364 93 263 02 02

www.gencat.cat www.lh2010.cat suportcomunitats@l-h.cat www.citapreviadnie.es

96.3 FM

Maneres de viure

Maneres de viure

L’H Música

Peluts

L’Hora del pati

L’H Música

Temàtic (1) Dilluns Guantanamera Dimarts Crònica Sentimental

Dimecres El Mirador

Extraradi

Info L’H

Sí o sí

Info COM

L’H Música

Info L’H

Tots els matins

Info COM

Diumenges Dissabtes Laborables

09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 L’H Música

Temàtic (1)

Informatiu ComRàdio

Empenta

Crònica sentimental

Tornen els 80

Recordant el passat

Febre dels 70

Bad Music

L’H Música

Esports COMRàdio

Segona educació

Ciencias y letras

L’Hora del pati

L’H Música

Jazz FM

Bad Music Blues

L’H Música

Dijous No et quedis a casa

Divendres Ciències i lletres

Musical (2) Dilluns Febre dels 70

Dimarts Bad Music Blues

Dimecres Tornen els 80

Temps afegit

Musical (2)

CD Rock

Temps afegit Dijous Bad Music

24.00 Connexió COMRàdio Connexió COMRàdio

Connexió COMRàdio Divendres Nombre propios

Diari L'Hospitalet 261 versió 2  

Publicació de L'H

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you