a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 6

Setmana

ELS/CANTONS Dkmdm. IÓJ, maizde 1991

L'estat de la via pública El tinent d'alcalde de Serveis Urbans, Joan Recasens (Unió Democràtica de Catalunya), ós el màxim responsable del manteniment dels carrers a Sant Cugat. Ara, amb l'estudi elaborat per la seva àrea. Els 4 Cantons l'entrevista per saber com estan ara i què es farà amb els carrers que encara no estan arranjats.

J O A N R E C A S E N S . Tinent d'alcalde de Serveis Urbans

"Si el PSC hagués fet inversions bàsiques, ara la situació seria millor" Joi ui:

LI.OMIUR'I

- Sant Cugat -(^uiii és lYstat de salut de la \ i a pública a Sant Ciliat? - "Kn general no és dolent. Si t e n i m en c o m p t e com és Sant C i l i a t , és a dir, l'estructura del municipi, com són els carrers, etcètera, l'estat de salut és bo. S e m p r e es pot millorar i en això estem. Però no s e m p r e és el q u e es veu, sinó que es fan actuacions que no es veuen, que només es noten quan no funcionen, com, per exemple, les clavegueres." - Quina creu que és la gran assignatura pendent? - "De suspendre, no suspenem res. Sempre hi pot haver gent, sobretot de les zones que tenen més dèficit, que ens poden retreure que a Sant Cugat encara hi hagin camins de terra. Ara ho estem intentant

arreglar, però si no s'ha fet fins ara és p e r q u è fins ara hem estat fent coses que nosaltres ent e n e m q u e s'haurien d'haver fet molt abans. Per exemple: a la Floresta, l'any M7 no hi havia p u n t s de llum que nosal-

"La

nostra

obligació és que el ciutadà no noti cap retallada pressupostària " tres hem hagut de posar. Són inversions vitals que hem hagut de fer nosaltres abans d'actuar en altres conceptes." —La situació als districtes és molt diferent de la del nucli? - "Abans parlava de bona si-

tuació des d'un p u n t de vista de globalitat. Jo e n t e n c que la situació al centre, i amb les actuacions q u e s'han anat fent per priorit/.ar el vianant més q u e el vehicle, estem humanitzant-lo. Kn el cas dels districtes, tenim uns barris molt grans, a m b molts quilòmetres de carrer i la majoria de terra. Si anys enrere els nostres predecessors, en el govern municipal (PSC), haguessin fet despeses en qüestions bàsiques, ara la situació seria millor." —Està anunciada una retallada dels pressupostos per reduir el dèficit i q u e afectarà totes les à r e e s . Com es notarà e n la seva? - " L a nostra obligació és que aquesta reducció no la noti el ciutadà. La retallada serà proporcional a tots els serveis de l'àrea. És evident, però, que no podem disminuir la quali-

Jotiti Rertisrns na rreu que hi haginivell un ull de ímiduli\me.l·'oto:h.4C, tat de la recollida d ' e s c o m incidències, i per tant no és braries, al contrari. El mateix gaire costós. A part, el mantees pot dir amb la neteja d'eniment dels contenidors els fa dificis. El que hem d'intentar la mateixa empresa que té la és que no es noti enlloc." concessió de la neteja. Ara, a més, ens vindran nous conte- E s respectat el mobiliari nidors per poder tenir-ne de urbà al municipi? reserva, cosa que ara no po- " E n l í n i e s g e n e r a l s , sí. d e m fer, p e r q u è a n e m una Sempre hi ha el senyoret que mica coixos. N o crec, però, agafa un esprai i et pinta un que hi hagi gaire vandalisme. joc infantil. Amb les papereVull pensar que estem per sota res, bancs i altres elements de de la mitjana." mobiliari urbà no tenim gaires

VALLESPA, S.A. EL PA D E C A D A D I A

Concurs

deredacció

BASES • A q u e s t c o n c u r s é s o b e r t a t o t s e l s i n f a n t s , f i n s a 12 a n y s q u e f a c i n u n a r e d a c c i ó s o b r e e l p a . • U n a v e g a d a c o n f e c c i o n a d a la r e d a c c i ó , c a l p o r t a r - l a a la r e d a c c i ó d ' E L S 4 C A N T O N S , C / X e r r i c , 5 1 e r p i s i d i p o s i t a r - l a a la b ú s t i a , a b a n s d e l 16 d e m a i g , p o s a n t - h i el v o s t r e n o m , e d a t , a d r e ç a i n ú m e r o d e t e l è f o n . • Es f a r a n 2 g r u p s , un f i n s a 8 a n y s i un a l t r e de 8 a 12 a n y s . A f i n a l s d e m a i g e s p u b l i c a r a n a « E l s 4 C a n t o n s » n o m s d e l s g u a n y a d o r s , 6 per g r u p , que e s c o l l i r à un j u r a t f o r m a t per m e m b r e s d ' « E l s 4 C a n t o n s » i V a l t e s p à . t e r P r e m i de c a d a g r u p : V i a t g e per a 2 p e r s o n e s a E U R O D f S N E Y . 2 n , 3r, 4t i 5 è p r e m i d e c a d a g r u p : E n t r a d a a P O R T A V E N T U R A .

Col·labora:

iSüAOORi

els

Profile for Premsa Local Sant Cugat

Diari de Sant Cugat 193  

Diari de Sant Cugat nº193, 16 de maig de 1997

Diari de Sant Cugat 193  

Diari de Sant Cugat nº193, 16 de maig de 1997

Advertisement