Page 1

PROJECTE D’URBANITZACIÓ FASE 1 DE LA TRAVESSIA URBANA BP-1432 (CARRETERA DE SANT FELIU A LA GARRIGA)    


ÍNDEX DOCUMENTACIÓ :

1.- MEMÒRIA 2.- ANNEX AFECTACIONS 3.- AMIDAMENTS I PRESSPOST 4.- PROGRAMA CONTROL DE QUALITAT 5.- GESTIÓ DE RESIDUS 6.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 7.- PLEC DE CONDICIONS 8.- PLÀNOLS


MEMÒRIA


ÍNDEX DE LA MEMÒRIA

1.- ANTECEDENTS.SITUACIÓ ACTUAL 2.- OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE 3.- DISPONIBILITAT DELS TERRENYS 4.- OBRES A REALITZAR 5.- ALINEACIONS, TRAÇAT I SECCIÓ TIPUS 6.- CARACTERÍSTIQUES DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 6.1.- PAVIMENTACIÓ 6.2.- XARXES DE SERVES 6.2.1.- XARXA DE CLAVEGUERAM 6.2.2.- ABASTAMENT D'AIGUA 6.2.3.- XARXA ELÈCTRICA 6.2.4.- ENLLUMENAT PÚBLIC 6.2.5.- XARXA DE TELÈFON 7.- ORDRE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 8.- SERVEIS AFECTATS 9.- SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 10.- SEGURETAT I SALUT 11.- MATERIALS 12.- PREUS I PRESSUPOST 13.-CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 14.- TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA 15.- FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL


1.- ANTECEDENTS. SITUACIÓ ACTUAL La urbanització del tram que va des del carrer Francesc Macià fins a Ramón Capell de la travessia urbana de la carretera BP-1432, dita de Sant Feliu, que comunica el nucli urbà de l'Ametlla del Vallès amb les poblacions de Bigues i Riells i La Garriga, ha estat un tema recurrent que l'Ajuntament. La pròpia Diputació de Barcelona -que assumeix les competències de la carretera-, ha estudiat en diferents ocasions, sense que fins el moment s'hagi resolt, la continuïtat del trànsit de vianants al llarg d'aquesta via o a través d'ella, per tal de facilitar la connexió entre els barris que la confronten dotant-la de la seguretat i l’accessibilitat necessària. Actualment, al llarg del traçat de la travessia urbana es donen diferents estats d'urbanització de les voreres, amb casuístiques molt diferents. A l'oest del terme municipal, el tram corresponent al barri de Can Camp, presenta una urbanització completada, pràcticament fins el pont de la Terrera, així com també, la rotonda d'intersecció amb la travessia de la carretera BP-1438 de Barcelona que s’ha executat recentment en situació centralitzada. A la resta de trams, no només hi manca el paviment de les voreres sinó que l’espai de pas és inexistent. D’altre banda la situació de les instal·lacions públiques es troba en estat molt precari i en alguns casos resulta inexistent. La inexistència de les voreres transitables es produeix des de la intersecció de la carretera amb el carrer Francesc Macià fins al passeig de l'Ametlla, i d'una manera molt precària des d'aquest passeig fins a la intersecció amb el carrer Ramón Capell. Cal notar que aquest tram de la travessia (600 metres de longitud) és de gran centralitat urbana. Aquestes circumstàncies de l'estat actual de la travessia impedeixen, com s'ha esmentat, la connexió entre els barris que la confronten i no reuneixen el requeriments mínims de seguretat i accessibilitat. D’altre banda pel que fa al trànsit de vehicles es comprova que es circula a una velocitat mitja de 60 quilòmetres per hora, per sobre de la velocitat reglamentada, i només hi ha passos transversals de vianants en les dues úniques cruïlles amb semàfor. 2.- OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE El present projecte té per objecte incloure tota la documentació bàsica necessària per a poder portar a terme, junt amb el desenvolupament posteriordel projecte executiu, les obres necessàries per a convertir un dels trams de la travessia urbana que ara anomenem carretera, amb un carrer interurbà que ens permeti integrar-lo dins de la resta del municipi, amb l’expectativa que, en un futur, quan es porti a terme la variant de connexió amb la C-17 per Santa Eulalia, prevista en el pla territorial, aquest carrer sigui de simple connexió entre els barris del municipi i no de pas constant de camions i vehicles per anar d’un poble a l’altre. El que es pretén és urbanitzar aquest tram de carrer mitjançant,la pavimentació de les voreres, la implantació de tots els serveis públics necessaris, l’eixamplament de la calçada per donar compliment a la normativa amb la conseqüent replantació d’una part dels arbres, l'enllumenat públic,la implantació de passos transversals de vianants amb


semaforització, la senyalització horitzontal i vertical adient, per donar seguretat i pacificar el seu trànsit de vehicles, i tot el necessari per fer d’aquesta via un espai accessible, segur i practicable tant pels vianants com pels vehicles rodats. Així doncs es defineixen les obres necessàries per tal d'urbanitzar amb nova planta la quantitat de 3.600 metres quadrats de voreres, corresponents a 600 metres de longitud de la travessia urbana. 3.- DISPONIBILITAT DELS TERRENYS La urbanització comporta, per tal de dotar a les voreres de la seva amplada de referència entorn als 3 metres, l'execució de murs de contenció o talussos en el límit de les parcel·les que hi confronten amb fronts de façana en desnivell. Aquestes execucions comporten ocupacions únicament temporals de dites finques durant el període de realització de l'obra civil corresponent i conformar les alineacions adequadament. En una única parcel·la (referència cadastral 8733010 a 8733022, Comunitat de Propietaris Petit Passatge) de l'àmbit de la fase 1 es contempla la possibilitat de convenir la cessió d'una porció d'un 25 m2 de sòl per tal de millorar alhora l'ample de la vorera així com els accessos de vehicles de dita parcel·la amb la travessia de la carretera. La relació de finques amb afectació temporal per execució de murs és: - Tram des del parc dels Voluntaris al passeig L'Ametlla: Vorera Nord ref. cadastrals 87330/-09, -04, -05, -06, -07) i Vorera Sud ref. cadastrals 87310/-01, -02, -03, -04. Tram des del carrer Sant Pere al carrer Trull: Vorera Sud ref. cadastrals 88290/-23 i -01. En el tram entre el passeig de l'Ametlla i el carrer Mestre Capell, a la vorera Nord s'intervé en l'actual domini públic quedant pendent l'execució d'urbanització inclosa a l'àmbit del PEMU corresponent. D’altre banda, l'alineació de les voreres determinades comporta la redefinició o correcció de l'eix actual de la carretera en les corbes del Parc dels Voluntaris i del Passeig de l'Ametlla als efectes de possibilitar precisament l'existència de voreres. (VEURE ANNEX) 4.- OBRES A REALITZAR Per l'execució de la urbanització de les voreres es determinen les següents obres o intervencions: .- Protecció i senyalització dels àmbits d'intervenció per fases, sectors i voreres nord o sud. .- Replanteig de les obres .- Enderrocs i demolicions .- Modificació dels serveis afectats .- Realització d'obra civil en contencions i talussos .- Construcció de xarxa de clavegueram .- Construcció d'embornals de drenatge .- Construcció de passos de serveis .- Col·locació de vorades i rigoles .- Modificació del serveis existents .- Enllumenat públic


.- Implantació de semàfors .- Pavimentació de voreres .- Senyalització horitzontal i vertical .- Jardineria i mobiliari urbà. .- Replantació d’arbres 5.- ALINEACIONS, TRAÇAT I SECCIÓ TIPUS La urbanització de les voreres es determina amb un ample de 3,50m a la vorera nord i 2,50m a la vorera sud, tenint en compte que l'alineació de l'eix de la calçada actual de la travessia es desplaça 50cm cap al costat sud. Part de l'arbrat existent s’ha de restituir per reubicar de manera que no envaeixi la calçada. D'aquesta manera es conserven les alineacions a front de vial de les parcel·les que hi confronten. També s’aconsegueix, en tota la travessia de la carretera, una distància de calçada entre vorades de 6 metres, amb les úniques correccions del seu eix en les corbes del Parc dels Voluntaris i del Passeig de l'Ametlla. 6.- CARACTERÍSTIQUES DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 6.1.- EXPLANACIÓ I DEMOLICIONS Per tal de disposar de l'amplada de voreres es procedirà al desmunt dels talussos verticals existents i es conformaran talussos estables enretirats. Alhora es procedirà a la demolició de les vorades i paviments existents així com a les excavacions necessàries per la implantació dels serveis. Pel que fa a l'obra civil de contencions i pas de torrents en els indrets en que sigui imprescindible l'execució de murs de contenció s'executaran de formigó armat amb la fonamentació disposada en el cantó de les terres contingudes. El pas del torrent del Parc dels Voluntaris es salvarà amb passarel·les amb estructura de perfils d'acer laminat damunt riostres, murs o pous de fonament de formigó armat micropilotats atenent a que el terreny adjacent és de rebliment per aportacions. 6.2.- IMPLANTACIÓ DE XARXES DE SERVES 6.2.1.- XARXA DE CLAVEGUERAM Es disposarà per cada vorera un col·lector en sistema de recollida unitari a base de tub polipropilè de 500 o 400 mm. de diàmetre on connectaran alhora els embornals de drenatge de la calçada i les connexions de sanejament de les poques parcel·les que hi desguassen. Es disposaran pous de registre cada 50 metres i els embornals de drenatge es situaran en general cada 20 metres i en particular amb més freqüència en els indrets de calçada peraltada o en les interseccions del carrers transversals doncs pel seu sentit descendent aporten escorrentiu. La xarxa tindrà desguàs amb sobreeixidor al torrents del Parc dels Voluntaris 6.2.2.- ABASTAMENT D'AIGUA S'implantaran canonades de polietilè segons l'assessorament de la companyia que explota la xarxa municipal, als efectes de donar subministra a les parcel·les que confronten a la travessia com per tal d'anellar convenientment el conjunt de la xarxa.


6.2.4.- ENLLUMENAT PÚBLIC El disseny de l'enllumenat preveu el compliment de la normativa mediambiental per tal de no contaminar lumínicament. S'instal·laran columnes octogonals d'acer galvanitzat de 7 metres d'alçada fixades a fonaments de formigó. Les lluminàries seran del tipus M250 d'hadasa de 1ooW de VSAP. Els conductors de subministrament elèctric es disposaran entubats sota la subbase de les voreres. En general es situaran interruptors magnetotèrmics i diferencials per cada línia a partir de quadres de comandament preexistents atès compten amb característiques adequades per garantir el bon funcionament doncs bona part de la instal·lació substitueix l'actual, implementant-se els nous necessaris. 6.2.3.- XARXA ELÈCTRICA S'implantaran la instal·lació de baixa tensió amb conductors entubats en canalitzacions formigonades segons l'assessorament de la companyia Estebanell i Pahisa als efectes de que les línies aèries existents en l'espai públic quedin soterrades. Les escomeses a les parcel·les s'implantaran en les tanques i si és el cas s'instal·laran bàculs per les entrades aèries a les finques particulars. 6.2.5.- XARXA DE TELÈFON S'implantaran la instal·lació de telefonia amb conductors entubats en canalitzacions formigonades segons l'assessorament de la companyia Telefónica als efectes de que les línies aèries existents en l'espai públic quedin soterrades. Les escomeses a les parcel·les s'implantaran en les tanques i si és el cas s'instal·laran bàculs per les entrades aèries a les finques particulars. 6.3.- PAVIMENTACIÓ Les vorades seran de formigó de tipus T-3 en totes les voreres, les rigoles seran de panot blanc de 30x30x8cm. En les zones de guals de vianants es disposaran peces remuntables especials de formigó prefabricat amb extrems arrodonits de tipus V-120, d'acord a la normativa de supressió de barreres arquitectòniques i incorporant adjacent les bandes de panot gravat. Les voreres s'executaran amb base de formigó i paviment de panot gris de 20x20x4cm. Col·locat a truc de maceta. 6.4.- SEMÀFORS, SENYALITZACIÓ I MESURES DE PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT. S'implantaran nous semàfors en la cruïlla del Passeig de l'Ametlla i en el revolt del Parc dels Voluntaris on es disposaran nous passos de vianants. El nou pas de vianants a mitat de la recta entre aquests dos indrets no serà semaforitzat i es determina per pacificar el trànsit. Alhora en tots els revolts i passos de vianants es determina un tractament de paviment de calçada antilliscant a base d'aplicació de resines de poliuretà pigmentada i àrid de bauxita calcinada de granulometria mitja de 1mm a 3,55 mm. La senyalització horitzontal serà conforme al manual d'implantació de passos de vianants a les travesseres urbanes de la Diputació de Barcelona i a la normativa de senyalització. La senyalització vertical serà amb postes d'acer galvanitzat fonamentats en daus de formigó i amb plaques reflectants.


7.- ORDRE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES Les obres s'executaran amb la mínima afectació a la calçada i al trànsit que per ella transcorre. Els passos de serveis s'executaran per meitats regulant el trànsit conforme a les mesures de seguretat i salut que es determinaran. Les intervencions s'executaran per fases i sectors. En primera instància s'executarà la neteja i esbrossada de les zones a ocupar i el moviment general de terres i les demolicions necessàries per poder començar la resta d'actuacions lliurement. Els talussos i contencions s'executaran també en primera instància. Posteriorment s'executaran les excavacions de rases i pous per la implantació dels serveis prèvia localització dels afectats. les runes i terres sobrants es transportaran i dipositaran en abocadors autoritzats. S'implantaran els serveis i es procedirà al reblert de les rases amb la compactació necessària, alhora que s'executarà la voradai rigola per definició de l'alineació. A continuació s'executaran la fonamentació de columnes d'enllumenat, la disposició de la base de formigó del paviment i el panot. Finalment es realitzaran les tasques de senyalització horitzontal, vertical i acabats de la urbanització. 8.- SERVEIS AFECTATS L'empresa adjudicatària de les obres es farà responsable de la recerca dels serveis afectats de les diferents companyies de serveis, i totes les modificacions necessàries dels serveis no previstos en el present projecte seran objecte de preus contradictoris. Les reparacions dels serveis afectats per trencaments accidentals, les portarà a terme el contractista amb tota urgència i al seu càrrec. Els serveis que s'afecten son: clavegueram existent, línies de mitja i baixa tensió EYPESA, línies de Telefònica, xarxa municipal d'aigua gestionada per SOREA, enllumenat públic i xarxa de gas de GAS NATURAL. 9.- SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES Amb les determinacions del present projecte es compleix la normativa vigent sobre supressió de barreres arquitectòniques a que fa referència el Decret 135/1995 de 24 de març. de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 10.- SEGURETAT I SALUT Durant el termini d'execució de les obres es complirà la normativa de senyalització i protecció actualment vigent en tots els seus extrems. Durant el termini de les obres el contractista tindrà obligació de protegir tot l'àmbit de treball i restringir el pas de tota persona aliena a la mateixa, facilitant el pas i accés a les parcel·les en ús. S'implantaran les casetes i equipaments higiènics dels equips de treball segons es determini en la implantació de l'obra i en l'estudi de seguretat i salut. S'adjuntarà al present projecte el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.


11.- MATERIALS Els materials a adoptar en l'execució de les obres seran els especificats en el plec de condicions tècniques. 12.- PREUS I PRESSUPOST Els preus adoptats s'han obtingut a partir dels preus dels jornals, transport, maquinària i materials comuns en el mercat. Aplicant els corresponents preus a les diferents unitats d'obra i als amidaments del projecte s'obté un pressupost d'execució materials de UN MILIO CINC-CENTS VINT-I-TRES TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS. (1.523.392,36€).

13.-CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA L'empresa adjudicatària, per tal de poder realitzar les obres descrites en el present projecte estarà classificada amb la següent categoria: Grup: A-B-G-I Subgrup: 2-2-6-9 Categoria: D-D-E-E 14.- TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA Es proposa un termini d'execució de 6 mesos, a partir de l'acta de replanteig de les obres. Com a termini de garantia es determina el de 12 mesos comptats a partir de la recepció de les obres. 15.- FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL


L'AMETLLA DEL VALLÈS, JULIOL 2010.

AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS ÀREA DE TERRITORI. Serveis Tècnics Municipals.


ANNEX AFECTACIONS


ANNEX 3: PROPIETATS AFECTADES. VALORACIÓ Amb motiu de la URBANITZACIÓ de la FASE 1 les VORERES de la TRAVESSIA URBANA de la CARRETERA BP-1432 (Sant Feliu) en el T.M. de l’Ametlla del Vallès” s’observa l’afectació necessària d'algunes finques en sòl urbà. Es redacta el present annex amb una relació detallada dels béns i drets que s’han d’ocupar, amb identificació de les referències cadastrals, per tal de donar compliment a l’article 31 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Per tal d'assenyalar les seves superfícies afectades es disposen la cartografia cadastral i el plànol topogràfic de projecte en cadascuna de les fitxes segons la relació adjunta. No hi ha edificacions però sí tanques afectades per la realització de determinats murs de contenció. Tot i que s’ha establert que l’execució de les tanques aniran a càrrec de cadascun dels propietaris afectats, el projecte inclou en el seu pressupost de la reposició de les dites tanques de parcel·les, així com la reposició i acabat d'altres elements com paviments o filats. Amb els plànols i les fitxes cadastrals i de planejament adjunts, es considera suficientment detallada la relació dels béns que s’han d’ocupar, per a que pugui servir de base a la tramitació corresponent, sens perjudici que als documents complementaris per a cada realització d'execució es pugui precisar qualsevol aspecte. Valoració de les afectacions: Tot i que l’execució dels murs i tanques que limiten les parcel·les amb les voreres van a càrrec del propietaris de les finques que queden afectats per les alineacions de les voreres, els propietaris que no hagin executat el mur en el moment de començar les obres d’urbanització, hauran de convenir amb l’ajuntament, l’ocupació temporal del terreny i el compromís de carregar amb les despeses de l’execució del mur ja que, tractant-se de finques de sòl urbà d'ús residencial, amb l’execució de la urbanització, les finques quedaran millorades sense aplicació de contribucions especials. El preu de l’ocupació temporal d’aquestes finques es valora en 0,5euros/m2 dia. D’altre banda, es fa una valoració dels terrenys d'obtenció necessària, tot i que es preveu convenir amb els propietaris que el valor que resulta, es veu compensat pel valor que resultaria si s’apliquessin contribucions especials. Per tal d'obtenir els valors de referència es procedeix a la valoració segons els preceptes del RDL 2/2008, de 20 de juny pel que s'aprova el Text refós de la Llei de sòl estatal (TRLS 2/2008) i el RD 1492/2011 que la desenvolupa. En l'article 24, Valor en sòl urbanitzat de l'esmentat TRLS 2/2008 s'especifica que pel cas de sòl urbanitzat que no es troba edificat es considerarà com ús i edificabilitat de referència els atribuïts per l'ordenació urbanística i s'aplicarà a dita edificabilitat el valor de repercussió del sòl segons l'ús corresponent, determinat pel mètode residual estàtic. Atenent a que el valor del sòl en cas de terrenys amb destí a habitatge unifamiliar aïllat en règim lliure, es determinen en el mercat a preus unitaris de euros per cada metre quadrat de sòl i no dels sostre potencial, doncs l'estudi de mercat per tal de fixar els valors es pot realitzar mitjançant mostres de parcel·les sense edificar que directament en el mercat s'ofereixen a valors unitaris. De les dades que s'han observat, es pot concloure que els valors unitaris per cada metre quadrat de parcel·la amb destí a habitatge unifamiliar aïllat en el sòl urbà de l'Ametlla del Vallès i als entorns de la única finca afectada per l'obtenció del sòl és d'uns 300 euros/m2 pel cas d'ús unifamiliar i de 200 €/m2 pel cas d'habitatges en filera, que aplicat a la finca d'ús plurifamiliar resulta:


Obtenció de terrenys per conveni o expropiació: 1 Referència cadastral 8733010 a 8733022 Titular: Comunitat Propietaris Petit Passatge Adreça: Petit passatge Superfície afectada 25 m2 Fase: fase 1, sector 1, vorera nord

Valors de mercat €/m2sòl

200

valor €

5.000

Aquestes determinacions en qualsevol cas no determinen que atenent a que les afectacions d'obtenció de terrenys són de d'ordre de petita quantia per tal d'ajustos d'alineacions, es pugui determinar un traçat d'urbanització alternatiu sense afectacions mitjançat un replanteig precís i ajustat especialment en el cas de la finca del petit passatge. Afectacions: FASE 1 Obtenció de terrenys per conveni o expropiació: 1 Referència cadastral 8733010 a 8733022 Titular: Comunitat Propietaris Petit Passatge Adreça: Petit passatge Superfície afectada 25 m2 Fase: fase 1, sector 1, vorera nord Ocupació temporal durant les obres d'execució: 1 Referència cadastral 8733009 Titular: Antonio Batlle Furriol Adreça: Carretera Sant feliu núm. 20 Superfície afectada 27,30 m2 Fase: fase 1, sector 1, vorera nord 2 Referència cadastral 8733004 Titular: Jorge González Gómez Adreça: passeig l'Ametlla 24 Superfície afectada 57,20 m2 Fase: fase 1, sector 1, vorera nord 3 Referència cadastral 8733005 Titular: Joan Boada Aubert Adreça: passeig l'Ametlla 26 Superfície afectada 53,30 m2 Fase: fase 1, sector 1, vorera nord 4 Referència cadastral 8733006 Titular: Rafael Sánchez Orihuela Adreça: passeig l'Ametlla 28 Superfície afectada 47,80 m2 Fase: fase 1, sector 1, vorera nord 5 Referència cadastral 8733007 Titular: Lourdes Tanyà Argemí- Miguel Tanyà Rocarias Adreça: passeig l'Ametlla 30-32 Superfície afectada 105,90 m2 Fase: fase 1, sector 1, vorera nord 6 Referència cadastral 8731001 Titular: Jose Antonio Ramos Romero Adreça: Ctra. Sant Feliu 33 Superfície afectada 79 m2 Fase: fase 1, sector 1, vorera sud 7 Referència cadastral 8731002 Titular: Joaquín Vizcaino Martínez Adreça: Ctra. Sant Feliu 31 Superfície afectada 29,20 m2 Fase: fase 1, sector 1, vorera sud 8 Referència cadastral 8731004 Titular: Jofre Martí Puigdomènech Adreça: Ctra. Sant Feliu 27 Superfície afectada 64,70 m2 Fase: fase 1, sector 1, vorera sud 9 Referència cadastral 8829023 Titular: Mercedes Feliubadaló Ferrer Adreça: c/ Sant Pere Superfície afectada 145,30 m2 Fase: fase 1, sector 2, vorera sud 10 Referència cadastral 8829001 Titular: Quintet St. Pere 2006, SL Adreça: Ctra. Sant Feliu 17 Superfície afectada 50 m2 Fase: fase 1, sector 2, vorera sud Cessió obligatòria 1 àmbit d'actuacció PEMU AC 10 Ctra. Sant Feliu Afectacions calçada actual: àmbits de domini públic 1 Parc dels Voluntaris 64,60 m2 2 Passeig l'Ametlla 37,10 m2


AMIDAMENTS I PRESSUPOST


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

496,500

3,12

1.549,08

1.157,100

10,29

11.906,56

491,000

4,03

1.978,73

CAPITOL 1.1 Fase 1_Francesc Macià - Ramón Capell SUBCAPITOL 1.1.1 Sectors 1 i 2: Francesc Macià - Ramon Capell APARTAT 1.1.1.1 Vorera Nord SUBAPARTAT 1.1.1.1.1 Demolicions i moviments de terres ELEMENT 1.1.1.1.1.1 Demolicions G219Q105

m

Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm zona A en calçada per configurar rigola i vorada

60,5

60,500

57

57,000

60

60,000

131

131,000

70

70,000

84

84,000

34

34,000

zona B en calçada per configurar rigola zona C en calçada per rigola i vorada passera zona D en calçada per rigola i vorada zona E en calçada per rigola i vorada zona F en calçada per rigola i vorada zona G en calçada per rigola i vorada

F2194XJ5

m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió zona A en calçada per configurar rigola i vorada

30,5

30,500

17,1

17,100

30

30,000

65,5

65,500

35

35,000

42

42,000

zona B en calçada per configurar rigola zona C en calçada per rigola i vorada passera zona D en calçada per rigola i vorada zona E en calçada per rigola i vorada zona F en calçada per rigola i vorada zona G en calçada per rigola, vorada i vorera Per desplaçament d'eix

F2191306

m

407 1

407,000 530,000

1,000

530,000

Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec.

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor zona A

36

1,000

1,000

1,000

36,000

zona B

57

3,000

1,000

1,000

171,000

zona C

60

1,000

1,000

1,000

60,000

zona D

8

1,000

1,000

1,000

8,000

zona E

32

1,000

1,000

1,000

32,000

zona F

84

1,000

1,000

1,000

84,000

20

2,000

1,000

1,000

40,000

60

1,000

1,000

1,000

60,000

zona G

F2194JL5

m2 Demol.paviment panot.sob/form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.tren

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

640,000

5,22

3.340,80

27,000

12,37

333,99

193,500

21,62

4.183,47

7,792

38,76

302,02

7,000

71,16

498,12

paviment panot zona A

38

2,500

1,000

1,000

95,000

zona B

26

2,500

1,000

1,000

65,000

zona C

40

2,100

1,000

1,000

84,000

zona E

24

3,000

1,000

1,000

72,000

zona F

84

3,000

1,000

1,000

252,000

5

2,000

2,000

1,000

20,000

zona G

26

2,000

1,000

1,000

52,000

zona D

F21DVVA2

m

Demol.interceptor 84x50cm,paret 30cm maó,solera=15cm,m.mec.+càrr

Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió interceptors zona B passeig

F21DAL

m

10

1,000

1,000

1,000

10,000

7

1,000

1,000

1,000

7,000

2

5,000

1,000

1,000

10,000

Demol.claveguera fins D=600cm,form.vibrpr.,solera=25cm,martell t

Demolició de claveguera de diàmetre fins 600 cm o 120x180 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 25 cm de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica i manual sobre camió o dúmper claveguera zona A

60,5

1,000

1,000

1,000

60,500

zona B

57

1,000

1,000

1,000

57,000

zona C

30

1,000

1,000

1,000

30,000

46

1,000

1,000

1,000

46,000

zona D zona E zona F

G2131223

m3 Enderroc fonam. form.massa,compres.,càrrega man/mec.

Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió fonaments enllumenat existent zona A zona C

2

0,800

0,800

0,800

1,024

zona E

1

0,600

0,600

0,600

0,216

zona F

3

0,800

0,800

0,800

1,536

1

0,600

0,600

0,600

0,216

4

5,000

0,600

0,400

4,800

zona D

fonaments i massissats varis

Z21H1641

u

Desmuntatge llumenera+columna ext.,h>=7m,enderroc fonament form.

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 7m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor fonaments enllumenat existent zona A zona C

2

1,000

1,000

1,000

2,000

zona E

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona F

3

1,000

1,000

1,000

3,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona D

K21G20AL

m

Arrencada tubs+acces.instal. elèctrica enllumenat public, mitjan

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica d'enllumenat públic, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

144,000

0,70

100,80

16,000

28,02

448,32

39,000

13,54

528,06

151,000

3,32

501,32

11,000

83,39

917,29

0,000

43,75

0,00

instal·lacio enllumenat

G21B4001

zona C

60

1,000

1,000

1,000

60,000

zona F

84

1,000

1,000

1,000

84,000

u

Desmunt.càrrega senyal vert., inclòs suports demol.fonament.

Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions senyals

F21B3001

zona A

2

2,000

zona B

2

2,000

barreres a mantenir

2

2,000

zona C

3

3,000

zona D

1

1,000

zona E

3

3,000

zona F

3

3,000

m

Desmun.barana metàlica,+mitjans mec/càrrega cam.

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió biondes

F216R243

parc voluntaris zona C

36

36,000

zona E pas de desguàs

3

3,000

m

Enderroc reixat,h<=2m,+enderr.daus form.,mà+compress.,càrrega ma

Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor reixat parcel·les zona A en parcel·les

5

5,000

40

40,000

27

27,000

24

24,000

55

55,000

zona C aparcapent zona D en parcel·les

F21R11A0

u

Tala directa arbre 6-10m,aplec+càrreg+transport brossa planta co

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km) zona E avet

1

plataner

4

1,000

1,000

1,000

1,000 4,000

6

6,000

zona F plataner

F21R4090

u

Trituració soca soterrada,perím.60-100cm,tr.+triturador soca

Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

F2194AL5

m2 Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió zona A

30

30,000

zona B

64

64,000

67,5

67,500

25

25,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

F2192C06

RESUM

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

186,500

4,94

921,31

60,000

4,72

283,20

0,000

4,29

0,00

0,000

71,18

0,00

0,000

22,23

0,00

0,000

228,88

0,00

11,000

33,31

366,41

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.1.1 Demolicions ......................................

28.159,48

Demol.vorada+rigola form.sob/form.,martell trenc.i càrrega m.mec

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor zona C

F2193J06

m

60

60,000

Demol.rigola panot.sob/form.,martell trenc. carreg.mec.

Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

F21D91S4

m

Demol.claveguera D=200cm,form.vibrpr.,solera=25cm,martell trenc.

Demolició de claveguera de diàmetre 200 cm o 120x180 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 25 cm de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora

G21D1531

m

Demol.claveguera D=200cm,form.vibrpr.,solera=20cm,m.mec.+càrrega

Demolició de claveguera de diàmetre 200 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

K21HU003

u

Desmunt.fanal ornamental en columna h=10m,m.man.,recup.mat.

Desmuntatge de llum i columna o bàcul exterior de 10 m d'alçària, com a màxim, amb els accessoris i elements de subjecció i demolició de fonament de formigó, amb mitjans manuals i compressor, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

MT0033

U

Arrencada de soca de plataner >10 anys

Arrencada de soca de plataner o arbre similar de edat més de 10 anys amb excavadora i càrrega de restes sobre camió. zona E avet

1

plataner

4

1,000

1,000

1,000

1,000 4,000

6

6,000

zona F plataner

ELEMENT 1.1.1.1.1.2 Moviments de terres F2220A13

m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,m.man.,càrr.+terres

Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora

F2211020

zona A

2

1,800

0,800

1,000

2,880

zona B per localització de serveis

3

1,800

1,000

1,000

5,400

zona C

3

1,800

1,000

1,000

5,400

zona D

3

1,800

0,800

3,000

12,960

zona E

2

1,800

0,800

3,000

8,640

zona F

3

1,800

0,800

3,000

12,960 48,240

42,56

2.053,09

1.731,500

0,57

986,96

m2 Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega zona A

181,5

181,500

zona C

300

300,000

zona D

655

655,000

zona E

210

210,000

385

385,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

F221A620

m3 Excav/càrrega terra p/esplan.,terreny tràns.,m.mec.

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

889,150

5,37

4.774,74

2.080,500

1,21

2.517,41

872,430

10,40

9.073,27

564,000

5,39

3.039,96

Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics explanacio zona A

54,45

54,450

zona B

51,3

51,300

zona C

54

54,000

zona D

117,9

117,900

zona E

63

63,000

zona F

75,6

75,600

zona G

207,9

207,900

Per desplaçament d'eix

F227R00F

1

530,000

1,000

0,500

265,000

m2 Repàs+picon.esplanada,95%PM

Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

F2225622

zona A

181,5

181,500

zona B

171

171,000

zona C

180

180,000

zona D

393

393,000

zona E

210

210,000

zona F

252

252,000

zona G

693

693,000

m3 Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,m.mec.+càrrega mec.

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat Clavegueram zona A

15,3

1,000

1,000

2,000

30,600

37

1,000

1,000

1,800

66,600

10

1,000

1,000

1,800

18,000

16,35

1,000

1,000

1,800

29,430

20

1,000

1,000

3,400

68,000

16

1,000

1,000

3,400

54,400

15

1,000

1,000

3,200

48,000

35

1,000

1,000

3,000

105,000

40

1,000

1,000

2,600

104,000

60

1,000

1,000

1,800

108,000

zona E

48

1,000

1,000

1,800

86,400

zona F

45

1,000

1,000

2,000

90,000

32

1,000

1,000

2,000

64,000

zona B zona C

zona D

F2315101

m2 Apuntalament+estreb.rasa/pou,ampl.<=1m,fusta,10% prot.

Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 10% Clavegueram zona A

15,3

1,000

1,000

2,000

30,600

20

1,000

1,000

3,400

68,000

16

1,000

1,000

3,400

54,400

15

1,000

1,000

3,200

48,000

35

1,000

1,000

3,000

105,000

40

1,000

1,000

2,600

104,000

45

1,000

1,000

2,000

90,000

32

1,000

1,000

2,000

64,000

zona B zona C

zona D zona E zona F


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

F227A00F

m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=0,6-1,5m,95%PM

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2.134,510

2,26

4.823,99

791,500

11,91

9.426,77

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM Clavegueram zona A

zona B

zona C

zona D

zona E zona F

F228A60F

15,3

1,000

1,000

1,000

15,300

15,3

2,000

1,000

2,000

61,200

37

1,000

1,000

1,000

37,000

37

2,000

1,000

1,800

133,200

10

1,000

1,000

1,000

10,000

10

2,000

1,000

1,800

36,000

16,35

1,000

1,000

1,000

16,350

16,35

2,000

1,000

1,800

58,860

20

1,000

1,000

1,000

20,000

20

2,000

1,000

3,400

136,000

16

1,000

1,000

1,000

16,000

16

2,000

1,000

3,400

108,800

15

1,000

1,000

1,000

15,000

15

2,000

1,000

3,200

96,000

35

1,000

1,000

1,000

35,000

35

2,000

1,000

3,000

210,000

40

1,000

1,000

1,000

40,000

40

2,000

1,000

2,600

208,000

60

1,000

1,000

1,000

60,000

60

2,000

1,000

1,800

216,000

48

1,000

1,000

1,000

48,000

48

2,000

1,000

1,800

172,800

45

1,000

1,000

1,000

45,000

45

2,000

1,000

2,000

180,000

32

1,000

1,000

1,000

32,000

32

2,000

1,000

2,000

128,000

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.adeq.excav.,g<=25cm,picó

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM Clavegueram zona A

15,3

1,000

1,000

1,800

27,540

37

1,000

1,000

1,600

59,200

10

1,000

1,000

1,600

16,000

16,35

1,000

1,000

1,600

26,160

20

1,000

1,000

3,200

64,000

16

1,000

1,000

3,200

51,200

15

1,000

1,000

2,800

42,000

35

1,000

1,000

2,800

98,000

40

1,000

1,000

2,400

96,000

60

1,000

1,000

1,600

96,000

zona E

48

1,000

1,000

1,600

76,800

zona F

45

1,000

1,000

1,800

81,000

32

1,000

1,000

1,800

57,600

zona B zona C

zona D

F222K622

m3 Excav.pou aïllat h=2-4m,terreny tràns.,mitjans mecànics,càrrega

Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat pous sanejament zona A

1

1,800

1,000

1,000

1,800

1

1,600

1,000

1,000

1,600

zona B

2

1,400

1,000

1,000

2,800

zona C

3

3,800

1,000

1,000

11,400

zona D

1

3,400

1,000

1,000

3,400

1

3,000

1,000

1,000

3,000

1

1,600

1,000

1,000

1,600


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM zona E zona F

F222H622

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

1

1,800

1,000

1,000

1,800

1

2,200

1,000

1,000

2,200

1

2,600

1,000

1,000

2,600

1

2,200

1,000

1,000

2,200

QUANTITAT

PREU

IMPORT

34,400

15,76

542,14

27,456

14,41

395,64

m3 Excav.pou aïllat h<=2m,terreny tràns.,mitjans mecànics,càrrega m

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat caixes d'embornal i pericons de servei zona A drenatge

5

0,900

0,400

0,500

0,900

drenatge

3

0,900

0,400

0,500

0,540

aigua

1

0,500

0,500

0,550

0,138

drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

aigua

2

0,500

0,500

0,550

0,275

drenatge

6

0,900

0,400

0,500

1,080

BT

2

1,000

0,600

1,300

1,560

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

telefonia H

1

1,000

0,900

1,000

0,900

BT

1

1,000

0,600

1,300

0,780

aigua

2

0,500

0,500

0,550

0,275

drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

BT

1

1,000

0,600

1,300

0,780

aigua

1

0,500

0,500

0,550

0,138

zona B

zona C

zona D

zona E

zona F

zona G serveis drenatge

10

0,900

0,400

0,500

1,800

reixes

2

5,000

0,900

0,600

5,400

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

BT

1

1,000

0,600

1,300

0,780

zona C

2

0,800

0,800

0,800

1,024

zona G

2

1,500

1,500

1,800

8,100

fonaments enllumenat

F222B123

m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny tràns.,retro.mitj.+càrreg

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat zona A drenatge

5

1,500

0,400

2,000

escomesa sanejament

3

1,500

0,400

2,000

aigua

19,36

6,000 3,600 19,360

zona B drenatge aigua

4

1,500

0,400

2,000

4,800

18,24

18,240

3,2

3,200

zona C drenatge zona D drenatge

6

1,500

0,400

2,000

7,200

escomesa sanejament

4

1,500

0,400

2,000

4,800

zona E telefon

29,12

29,120

drenatge

4

1,500

0,400

2,000

4,800

escomesa sanejament

1

1,500

0,400

2,000

1,200

zona F


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

drenatge

5

1,500

0,400

2,000

6,000

escomesa sanejament

1

1,500

0,400

2,000

1,200

8

1,500

0,400

2,000

9,600

QUANTITAT

PREU

IMPORT

119,120

10,21

1.216,22

151,600

2,36

357,78

95,600

2,26

216,06

zona G drenatge

K2241200

m2 Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=2,5m

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària zona A

zona B zona C zona D

zona E

zona F

F227A0AL

1

1,800

4,000

1,000

7,200

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

1,600

4,000

1,000

6,400

1

1,000

1,000

1,000

1,000

2

1,400

4,000

1,000

11,200

2

1,000

1,000

1,000

2,000

3

3,800

4,000

1,000

45,600

3

1,000

1,000

1,000

3,000

1

3,400

4,000

1,000

13,600

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

3,000

4,000

1,000

12,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

1,600

4,000

1,000

6,400

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

1,800

4,000

1,000

7,200

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

2,200

4,000

1,000

8,800

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

2,600

4,000

1,000

10,400

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

2,200

4,000

1,000

8,800

1

1,000

1,000

1,000

1,000

m2 Repàs+picon.sòl i parets rasa,ampl.=0,4-1,5m,95%PM

Repàs i piconatge de sòl i parets de rasa de més de 0,4 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM zona A drenatge

5

1,500

0,400

1,000

escomesa sanejament

3

1,500

0,400

1,000

aigua

24,2

3,000 1,800 24,200

zona B drenatge aigua

4

1,500

0,400

1,000

2,400

22,8

22,800

1,6

1,600

zona C drenatge zona D drenatge

6

1,500

0,400

1,000

3,600

escomesa sanejament

4

1,500

0,400

1,000

2,400

zona E telefon

22,4

22,400

drenatge

4

1,500

0,400

1,000

2,400

escomesa sanejament

1

1,500

0,400

1,000

0,600

drenatge

5

1,500

0,400

1,000

3,000

escomesa sanejament

1

1,500

0,400

1,000

0,600

8

1,500

0,400

1,000

4,800

zona F

zona G drenatge

F228A6AL

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6m,mat.adeq.excav.,g<=25cm,picó vibr

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de fins a 0,6, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM zona A


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

61,640

11,91

734,13

37,600

18,69

702,74

37,600

10,11

380,14

250,000

4,11

1.027,50

0,000

16,23

0,00

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.1.2 Moviments de terres ........................

42.268,54

drenatge

5

1,500

0,400

1,800

5,400

escomesa sanejament

3

1,500

0,400

1,800

3,240

4

1,500

0,400

1,800

4,320

zona B drenatge zona C drenatge

2,88

2,880

zona D drenatge

6

1,500

0,400

1,600

5,760

escomesa sanejament

4

1,500

0,400

1,600

3,840

zona E telefon

15,68

15,680

drenatge

4

1,500

0,400

1,800

4,320

escomesa sanejament

1

1,500

0,400

1,800

1,080

drenatge

5

1,500

0,400

1,800

5,400

escomesa sanejament

1

1,500

0,400

1,800

1,080

8

1,500

0,400

1,800

8,640

zona F

zona G drenatge

F22856AL

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.adeq.,g<=25cm,picó vibrant,

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat d'aportació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM zona A aigua

19,36

19,360

18,24

18,240

zona B aigua

F2A11000

m3 Subministr.terra selec.aport.

Subministrament de terra seleccionada d'aportació zona A aigua

19,36

19,360

18,24

18,240

zona B aigua

F2A16000

m3 Subministr.terra toler.aport.

Subministrament de terra tolerable d'aportació general partida alçada

F2316701

1

1,000

1,000

250,000

250,000

m2 Apuntalament+estreb.rasa/pou,a=1-2m,fusta,40% prot.

Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40%

ELEMENT 1.1.1.1.1.3 Gestió de residus F24410AL

m3 Transport residus dins obra,dúmper

Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper. zona A en calçada per configurar rigola i vorada

7,625

7,625

4,275

4,275

7,5

7,500

16,375

16,375

zona B en calçada per configurar rigola zona C en calçada per rigola i vorada passera zona D en calçada per rigola i vorada zona E


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

en calçada per rigola i vorada

8,75

8,750

10,5

10,500

101,75

101,750

zona F en calçada per rigola i vorada zona G en calçada per rigola, vorada i vorera vorades zona A

36

1,000

0,300

0,200

2,160

zona B

57

3,000

0,300

0,200

10,260

zona C

60

1,000

0,300

0,200

3,600

zona D

8

1,000

0,300

0,200

0,480

zona E

32

1,000

0,300

0,200

1,920

zona F

84

1,000

0,300

0,200

5,040

20

2,000

0,300

0,200

2,400

60

1,000

0,300

0,200

3,600

zona A

38

2,500

1,000

0,250

23,750

zona B

26

2,500

1,000

0,250

16,250

zona C

40

2,100

1,000

0,250

21,000

zona E

24

3,000

1,000

0,250

18,000

zona F

84

3,000

1,000

0,250

63,000

5

2,000

2,000

0,250

5,000

zona G

26

2,000

1,000

0,250

13,000

10

1,000

0,600

0,800

4,800

7

1,000

0,600

0,800

3,360

2

5,000

0,600

0,800

4,800

zona A

60,5

0,500

0,500

1,000

15,125

zona B

57

0,500

0,500

1,000

14,250

zona C

30

0,500

0,500

1,000

7,500

46

0,500

0,500

1,000

11,500

2

0,800

0,800

0,800

1,024

zona E

1

0,600

0,600

0,600

0,216

zona F

3

0,800

0,800

0,800

1,536

1

0,600

0,600

0,600

0,216

4

5,000

0,600

0,400

4,800

zona C

60

1,000

0,200

0,300

3,600

zona F

84

1,000

0,200

0,300

5,040

zona G paviment panot

zona D

interceptors zona B passeig claveguera

zona D zona E zona F fonaments enllumenat existent zona A zona C zona D

fonaments i massissats varis instal·lacio enllumenat

senyals fonaments zona A

0,32

0,320

zona B

0,32

0,320

barreres a mantenir

0,32

0,320

zona C

0,48

0,480

zona D

0,16

0,160

zona E

0,48

0,480

zona F

0,48

0,480

biondes parc voluntaris zona C

0,4

0,400

0,400

8,000

0,512

zona E pas de desguàs

0,4

0,400

0,400

2,000

0,128

0,4

2,000

1,000

5,000

4,000

0,4

2,000

40,000

1,000

32,000

0,4

2,000

1,000

27,000

21,600

reixat parcel·les zona A en parcel·les zona C aparcapent zona D en parcel·les

QUANTITAT

PREU

IMPORT


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

F2R24200

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

0,4

2,000

1,000

24,000

19,200

0,4

2,000

1,000

55,000

44,000

QUANTITAT

PREU

IMPORT

548,002

2,58

1.413,85

54,800

15,76

863,65

m3 Classif.obra residus construcció/demolició s/REAL DECRETO 105/20

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals 10% residus transportats

F2R542A7

0,1

1,000

1,000

548,000

54,800

m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 20t,càrrega mec.,r

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km zona A en calçada per configurar rigola i vorada

7,625

7,625

4,275

4,275

7,5

7,500

16,375

16,375

8,75

8,750

10,5

10,500

101,75

101,750

zona B en calçada per configurar rigola zona C en calçada per rigola i vorada passera zona D en calçada per rigola i vorada zona E en calçada per rigola i vorada zona F en calçada per rigola i vorada zona G en calçada per rigola, vorada i vorera vorades zona A

36

1,000

0,300

0,200

2,160

zona B

57

3,000

0,300

0,200

10,260

zona C

60

1,000

0,300

0,200

3,600

zona D

8

1,000

0,300

0,200

0,480

zona E

32

1,000

0,300

0,200

1,920

zona F

84

1,000

0,300

0,200

5,040

20

2,000

0,300

0,200

2,400

60

1,000

0,300

0,200

3,600

zona A

38

2,500

1,000

0,250

23,750

zona B

26

2,500

1,000

0,250

16,250

zona C

40

2,100

1,000

0,250

21,000

zona E

24

3,000

1,000

0,250

18,000

zona F

84

3,000

1,000

0,250

63,000

5

2,000

2,000

0,250

5,000

26

2,000

1,000

0,250

13,000

10

1,000

0,600

0,800

4,800

7

1,000

0,600

0,800

3,360

2

5,000

0,600

0,800

4,800

zona A

60,5

0,500

0,500

1,000

15,125

zona B

57

0,500

0,500

1,000

14,250

zona C

30

0,500

0,500

1,000

7,500

46

0,500

0,500

1,000

11,500

2

0,800

0,800

0,800

1,024

1

0,600

0,600

0,600

0,216

zona G paviment panot

zona D

zona G interceptors zona B passeig claveguera

zona D zona E zona F fonaments enllumenat existent zona A zona C zona D zona E


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM zona F

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

3

0,800

0,800

0,800

1,536

1

0,600

0,600

0,600

0,216

4

5,000

0,600

0,400

4,800

zona C

60

1,000

0,200

0,300

3,600

zona F

84

1,000

0,200

0,300

5,040

fonaments i massissats varis

QUANTITAT

PREU

IMPORT

813,002

4,04

3.284,53

instal·lacio enllumenat

senyals fonaments zona A

0,32

0,320

zona B

0,32

0,320

barreres a mantenir

0,32

0,320

zona C

0,48

0,480

zona D

0,16

0,160

zona E

0,48

0,480

zona F

0,48

0,480

biondes parc voluntaris zona C

0,4

0,400

0,400

8,000

0,512

zona E pas de desguàs

0,4

0,400

0,400

2,000

0,128

0,4

2,000

1,000

5,000

4,000

0,4

2,000

40,000

1,000

32,000

0,4

2,000

1,000

27,000

21,600

0,4

2,000

1,000

24,000

19,200

0,4

2,000

1,000

55,000

44,000

1

530,000

1,000

0,500

265,000

reixat parcel·les zona A en parcel·les zona C aparcapent zona D en parcel·les

Per desplaçament d'eix

F2RA71H1

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) vorades zona A

36

1,000

0,300

0,200

2,160

zona B

57

3,000

0,300

0,200

10,260

zona C

60

1,000

0,300

0,200

3,600

zona D

8

1,000

0,300

0,200

0,480

zona E

32

1,000

0,300

0,200

1,920

zona F

84

1,000

0,300

0,200

5,040

20

2,000

0,300

0,200

2,400

60

1,000

0,300

0,200

3,600

zona A

38

2,500

1,000

0,250

23,750

zona B

26

2,500

1,000

0,250

16,250

zona C

40

2,100

1,000

0,250

21,000

zona E

24

3,000

1,000

0,250

18,000

zona F

84

3,000

1,000

0,250

63,000

5

2,000

2,000

0,250

5,000

26

2,000

1,000

0,250

13,000

10

1,000

0,600

0,800

4,800

7

1,000

0,600

0,800

3,360

2

5,000

0,600

0,800

4,800

zona A

60,5

0,500

0,500

1,000

15,125

zona B

57

0,500

0,500

1,000

14,250

zona C

30

0,500

0,500

1,000

7,500

46

0,500

0,500

1,000

11,500

zona G paviment panot

zona D

zona G interceptors zona B passeig claveguera

zona D zona E zona F


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

535,427

13,64

7.303,22

fonaments enllumenat existent zona A zona C

2

0,800

0,800

0,800

1,024

zona E

1

0,600

0,600

0,600

0,216

zona F

3

0,800

0,800

0,800

1,536

1

0,600

0,600

0,600

0,216

4

5,000

0,600

0,400

4,800

zona C

60

1,000

0,200

0,300

3,600

zona F

84

1,000

0,200

0,300

5,040

zona D

fonaments i massissats varis instal·lacio enllumenat

senyals fonaments zona A

0,32

0,320

zona B

0,32

0,320

barreres a mantenir

0,32

0,320

zona C

0,48

0,480

zona D

0,16

0,160

zona E

0,48

0,480

zona F

0,48

0,480

biondes

F2RA7L01

parc voluntaris zona C

0,4

0,400

0,400

8,000

zona E pas de desguàs Per desplaçament d'eix

0,512

0,4

0,400

0,400

2,000

0,128

1

530,000

1,000

0,500

265,000

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) esbroçades zona A

36,3

zona C

60

36,300 60,000

zona D

131

131,000

zona E

42

42,000

77

77,000

zona A

54,45

54,450

zona B

51,3

51,300

zona C

54

54,000

zona D

117,9

117,900

zona E

63

63,000

explanacio

zona F

75,6

75,600

zona G

207,9

207,900

81

81,000

claveguera excavació - rebliment pous sanejament zona A

1

1,800

1,000

1,000

1,800

1

1,600

1,000

1,000

1,600

zona B

2

1,400

1,000

1,000

2,800

zona C

3

3,800

1,000

1,000

11,400

zona D

1

3,400

1,000

1,000

3,400

1

3,000

1,000

1,000

3,000

1

1,600

1,000

1,000

1,600

1

1,800

1,000

1,000

1,800

1

2,200

1,000

1,000

2,200

1

2,600

1,000

1,000

2,600

1

2,200

1,000

1,000

2,200

5

0,900

0,400

0,500

0,900

3

0,900

0,400

0,500

0,540

zona E zona F caixes d'embornal i pericons de servei zona A drenatge zona B drenatge


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM aigua

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

1

0,500

0,500

0,550

0,138

drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

aigua

2

0,500

0,500

0,550

0,275

drenatge

6

0,900

0,400

0,500

1,080

BT

2

1,000

0,600

1,300

1,560

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

telefonia H

1

1,000

0,900

1,000

0,900

BT

1

1,000

0,600

1,300

0,780

aigua

2

0,500

0,500

0,550

0,275

drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

BT

1

1,000

0,600

1,300

0,780

aigua

1

0,500

0,500

0,550

0,138

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1.134,306

9,69

10.991,43

zona C

zona D

zona E

zona F

zona G serveis drenatge

10

0,900

0,400

0,500

1,800

reixes

2

5,000

0,900

0,600

5,400

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

BT

1

1,000

0,600

1,300

0,780

zona C

2

0,800

0,800

0,800

1,024

zona G

2

1,500

1,500

1,800

fonaments enllumenat

rases serveis excavació - rebliments

F2RA73G1

21

8,100 21,000

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) mescla bituminosa zona A en calçada per configurar rigola i vorada

7,625

7,625

4,275

4,275

7,5

7,500

16,375

16,375

8,75

8,750

10,5

10,500

101,75

101,750

zona B en calçada per configurar rigola zona C en calçada per rigola i vorada passera zona D en calçada per rigola i vorada zona E en calçada per rigola i vorada zona F en calçada per rigola i vorada zona G en calçada per rigola, vorada i vorera instal·lacio enllumenat zona C

60

1,000

0,200

0,300

3,600

zona F

84

1,000

0,200

0,300

5,040

barreres a mantenir

0,32

0,320

zona C

0,48

0,480

zona D

0,16

0,160

zona E

0,48

0,480

zona F

0,48

0,480

parc voluntaris zona C

1,28

1,280

zona E pas de desguàs

0,32

0,320

biondes

reixat parcel·les zona A en parcel·les

0,4

2,000

1,000

5,000

4,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

289,735

30,23

8.758,69

105,000

4,27

448,35

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.1.3 Gestió de residus .............................

33.063,72

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.1.1 Demolicions i moviments de terres.................................................................................................. SUBAPARTAT 1.1.1.1.2 Fonaments, contencions i estructures

103.491,74

zona C aparcapent

0,4

2,000

40,000

1,000

32,000

0,4

2,000

1,000

27,000

21,600

0,4

2,000

1,000

24,000

19,200

0,4

2,000

1,000

55,000

44,000

zona D en parcel·les

F2RA6890

m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus fusta no especial

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) zona E alzina

1

2,500

20,000

1,000

50,000

avet

1

1,000

1,000

5,000

5,000

plataner

4

1,000

1,000

5,000

20,000

6

1,000

1,000

5,000

30,000

zona E

zona F plataner

ELEMENT 1.1.1.1.2.1 Murs de contenció G2212101

m3 Excavació desmunt terr.compact.,m.mec.,càrrega cam.

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió zona D

F2A16000

talus mur A

432

432,000

talus mur B

251,75

251,750

talus mur Ca

77,5

77,500

talus mur Cb

31,2

31,200

talus mur Da sense excavació

102

102,000

talus mur Db sense excavació

34

34,000 928,450

2,56

2.376,83

0,000

4,11

0,00

0,000

3,62

0,00

559,500

1,59

889,61

m3 Subministr.terra toler.aport.

Subministrament de terra tolerable d'aportació

G2262111

m3 Estesa+picon.sòl adeq.g<=25cm,95%,corró,humect.

Estesa i piconatge de sòl adequat, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PN, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

G2241010

m2 Acabat+allisada talús,m.mec.

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics zona D

G2223P31

talus mur A

36

1,000

6,000

1,000

216,000

talus mur B

26,5

1,000

5,000

1,000

132,500

talus mur Ca

15,5

1,000

4,000

1,000

62,000

talus mur Cb

8

1,000

3,000

1,000

24,000

talus mur Da sense excavació

34

1,000

2,500

1,000

85,000

talus mur Db sense excavació

20

1,000

2,000

1,000

40,000

m3 Excavació fonament+s/rampa h<=4m,ampl.<=2m,terr.tràns.,m.mec.,cà

Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió zona D


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

G2242511

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

talus mur A

36

0,600

1,500

1,000

32,400

talus mur B

26,5

0,600

1,500

1,000

23,850

talus mur Ca

15,5

0,600

1,500

1,000

13,950

talus mur Cb

8

0,600

1,500

1,000

7,200

talus mur Da sense excavació

34

0,600

1,500

1,000

30,600

talus mur Db sense excavació

20

0,600

1,500

1,000

18,000

QUANTITAT

PREU

IMPORT

126,000

10,04

1.265,04

210,000

3,24

680,40

2.520,000

1,08

2.721,60

126,000

76,49

9.637,74

125,955

254,59

32.066,88

0,000

28,44

0,00

m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.>2m,m.mec.,95%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa de de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM zona D

E31B4000

talus mur A

36

1,000

1,500

1,000

54,000

talus mur B

26,5

1,000

1,500

1,000

39,750

talus mur Ca

15,5

1,000

1,500

1,000

23,250

talus mur Cb

8

1,000

1,500

1,000

12,000

talus mur Da sense excavació

34

1,000

1,500

1,000

51,000

talus mur Db sense excavació

20

1,000

1,500

1,000

30,000

kg Acer b/corrugada,B 500 SD,p/armadura rasa/pou

Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous quantia 20Kg/m3 zona D

F31561H1

talus mur A

36

0,600

1,500

20,000

648,000

talus mur B

26,5

0,600

1,500

20,000

477,000

talus mur Ca

15,5

0,600

1,500

20,000

279,000

talus mur Cb

8

0,600

1,500

20,000

144,000

talus mur Da sense excavació

34

0,600

1,500

20,000

612,000

talus mur Db sense excavació

20

0,600

1,500

20,000

360,000

m3 Formigó rasa/pou fonament,HRM-20/B/20/I,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HRM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió zona D

135238A1

talus mur A

36

0,600

1,500

1,000

32,400

talus mur B

26,5

0,600

1,500

1,000

23,850

talus mur Ca

15,5

0,600

1,500

1,000

13,950

talus mur Cb

8

0,600

1,500

1,000

7,200

talus mur Da sense excavació

34

0,600

1,500

1,000

30,600

talus mur Db sense excavació

20

0,600

1,500

1,000

18,000

m3 Mur contenció form. h<=3m,g<=30cm,HA-25/B/20/IIa,col.bomba,armad

Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia 50 kg/m2 i encofrat amb plafó metàl·lic

F618462N

talus mur A

36

4,000

0,300

1,000

43,200

talus mur B

26,5

3,800

0,300

1,000

30,210

talus mur Ca

15,5

2,500

0,300

1,000

11,625

talus mur Cb

8

2,600

0,300

1,000

6,240

talus mur Da sense excavació

34

2,400

0,300

1,000

24,480

talus mur Db sense excavació

20

1,700

0,300

1,000

10,200

m2 Paret 15cm,h<=1m,bloc foradat llis 400x200x150mm gris 1cara,col.

Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x150 mm, gris d'una cara vista, col·locat amb morter ciment de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

K618561K

m2 Paret tanc.,20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,morter ciment,p/re

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

0,000

31,90

0,00

0,000

2,62

0,00

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.2.1 Murs de contenció ...........................

49.638,10

Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

F61Z3000

kg Acer b/corrugada B500S,p/arm.paret bloc mort.

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment quantia 5 kg/m2

ELEMENT 1.1.1.1.2.3 Gestió de residus F2R542A7

m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 20t,càrrega mec.,r

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km zona D

F2RA7L01

talus mur A

432

432,000

talus mur B

251,75

251,750

talus mur Ca

77,5

77,500

talus mur Cb

31,2

31,200

talus mur Da sense excavació

102

102,000

talus mur Db sense excavació

34

34,000 928,450

4,04

3.750,94

928,450

9,69

8.996,68

0,000

23,25

0,00

0,000

15,76

0,00

0,000

13,64

0,00

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) zona D

F2431120

talus mur A

432

432,000

talus mur B

251,75

251,750

talus mur Ca

77,5

77,500

talus mur Cb

31,2

31,200

talus mur Da sense excavació

102

102,000

talus mur Db sense excavació

34

34,000

m3 Transport residus,dins obra,dúmper,càrrega man.

Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a mà

F2R24200

m3 Classif.obra residus construcció/demolició s/REAL DECRETO 105/20

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

F2RA71H1

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA73G1

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

F2RA6890

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

0,000

30,23

0,00

0,000

4,27

0,00

0,000

5,23

0,00

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.2.3 Gestió de residus .............................

12.747,62

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.1.2 Fonaments, contencions i estructures ........................................................................................

62.385,72

m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus fusta no especial

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2R450A7

m3 Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 20t,rec.5

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

SUBAPARTAT 1.1.1.1.3 Instal·lacions ELEMENT 1.1.1.1.3.1 Sanejament i drenatge FD7JN185

m

Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa Clavegueram zona A

15,3

1,000

1,000

1,000

15,300

37

1,000

1,000

1,000

37,000

10

1,000

1,000

1,000

10,000

16,35

1,000

1,000

1,000

16,350

20

1,000

1,000

1,000

20,000

16

1,000

1,000

1,000

16,000

15

1,000

1,000

1,000

15,000

35

1,000

1,000

1,000

35,000

40

1,000

1,000

1,000

40,000

60

1,000

1,000

1,000

60,000

zona E

48

1,000

1,000

1,000

48,000

zona F

45

1,000

1,000

1,000

45,000

32

1,000

1,000

1,000

32,000

zona B zona C

zona D

GD95B670

m

389,650

41,38

16.123,72

389,650

23,22

9.047,67

Recobriment ext.p/claveg.tub form.D=50cm,20cm HM-20/P/20/I

Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 50 cm, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I Clavegueram zona A

15,3

1,000

1,000

1,000

15,300

37

1,000

1,000

1,000

37,000

10

1,000

1,000

1,000

10,000

16,35

1,000

1,000

1,000

16,350

20

1,000

1,000

1,000

20,000

16

1,000

1,000

1,000

16,000

15

1,000

1,000

1,000

15,000

35

1,000

1,000

1,000

35,000

40

1,000

1,000

1,000

40,000

60

1,000

1,000

1,000

60,000

zona E

48

1,000

1,000

1,000

48,000

zona F

45

1,000

1,000

1,000

45,000

32

1,000

1,000

1,000

32,000

zona B zona C

zona D


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

FD7JE185

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

65,500

9,60

628,80

65,500

13,59

890,15

Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa zona A drenatge

5

1,500

1,000

1,000

7,500

escomesa sanejament

3

1,500

1,000

1,000

4,500

4

1,500

1,000

1,000

6,000

zona B drenatge zona C drenatge

4

4,000

zona D drenatge

6

1,500

1,000

1,000

9,000

escomesa sanejament

4

1,500

1,000

1,000

6,000

drenatge

4

1,500

1,000

1,000

6,000

escomesa sanejament

1

1,500

1,000

1,000

1,500

drenatge

5

1,500

1,000

1,000

7,500

escomesa sanejament

1

1,500

1,000

1,000

1,500

8

1,500

1,000

1,000

12,000

zona E

zona F

zona G drenatge

GD955670

m

Recobriment ext.p/claveg.tub form.D=20cm,20cm HM-20/P/20/I

Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 20 cm, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I zona A drenatge

5

1,500

1,000

1,000

7,500

escomesa sanejament

3

1,500

1,000

1,000

4,500

4

1,500

1,000

1,000

6,000

zona B drenatge zona C drenatge

4

4,000

zona D drenatge

6

1,500

1,000

1,000

9,000

escomesa sanejament

4

1,500

1,000

1,000

6,000

drenatge

4

1,500

1,000

1,000

6,000

escomesa sanejament

1

1,500

1,000

1,000

1,500

drenatge

5

1,500

1,000

1,000

7,500

escomesa sanejament

1

1,500

1,000

1,000

1,500

8

1,500

1,000

1,000

12,000

zona E

zona F

zona G drenatge

2DB18425

u

Pou D=100cm,h=3.5m,solera HM-20/P/20/I, 15cm,mitja canya ,maó ca

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3.5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm pous sanejament zona A

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona B

2

1,000

1,000

1,000

2,000

zona C

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona D

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona E


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

zona F

F23KJDSF

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

QUANTITAT

PREU

IMPORT

14,000

1.018,80

14.263,20

5,000

250,00

1.250,00

36,000

87,24

3.140,64

36,000

54,51

1.962,36

Connexions de clavegueram a reparar, reposar o implantar

Connexions de clavegueram a reparar, reposar o implantar zones A, B, C, D, E, F, G

FD5J6F0E

u

5

1,000

1,000

1,000

5,000

Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I caixes d'embornal i pericons de servei zona A drenatge

5

1,000

1,000

1,000

5,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

4

1,000

1,000

1,000

4,000

6

1,000

1,000

1,000

6,000

4

1,000

1,000

1,000

4,000

4

1,000

1,000

1,000

4,000

10

1,000

1,000

1,000

10,000

zona B drenatge zona C drenatge zona D drenatge zona E drenatge zona F drenatge zona G serveis drenatge

FD5Z9CC4

u

Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.750x300x40mm,C250,sup.a

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter caixes d'embornal i pericons de servei zona A drenatge

5

1,000

1,000

1,000

5,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

4

1,000

1,000

1,000

4,000

6

1,000

1,000

1,000

6,000

4

1,000

1,000

1,000

4,000

4

1,000

1,000

1,000

4,000

10

1,000

1,000

1,000

10,000

zona B drenatge zona C drenatge zona D drenatge zona E drenatge zona F drenatge zona G serveis drenatge

Z961VBG2

u

Vorada embornal formigó tipus bunera

Vorada amb encaix per a embornal tipus bunera, recta de formigó, tipus T-3 de 17-28 cm, col.locada amb fonament de formigo caixes d'embornal i pericons de servei zona A drenatge

5

1,000

1,000

1,000

5,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona B drenatge zona C


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM drenatge

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

36,000

62,16

2.237,76

34,000

59,78

2.032,52

34,000

54,36

1.848,24

56,000

120,13

6.727,28

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.3.1 Sanejament i drenatge ....................

60.152,34

4

1,000

1,000

1,000

4,000

6

1,000

1,000

1,000

6,000

4

1,000

1,000

1,000

4,000

4

1,000

1,000

1,000

4,000

10

1,000

1,000

1,000

10,000

zona D drenatge zona E drenatge zona F drenatge zona G serveis drenatge

FD5KKF0E

m

Caixa p/interc.84x50cm,parets 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-2

Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I zona C zona G

FD5Z6K38

m

1

12,000

1,000

1,000

12,000

1

10,000

1,000

1,000

10,000

2

6,000

1,000

1,000

12,000

Bastiment llum=100cm p/interc.,S235JR 80x80x8mm,traves,morter 1:

Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l zona C zona G

FD5ZAKFJ

u

1

12,000

1,000

1,000

12,000

1

10,000

1,000

1,000

10,000

2

6,000

1,000

1,000

12,000

Reixa practic.,p/interc.,fosa grisa,982x490x76mm,pes=145kg,col.a

Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó zona C zona G

1

10,000

2,000

1,000

20,000

1

8,000

2,000

1,000

16,000

2

5,000

2,000

1,000

20,000

ELEMENT 1.1.1.1.3.2 Aigua potable i contra incendis AIGUA01

m

Subministrament i muntatge de canonada de PEAD PE100, PN16 DN160

Subministrament i muntatge de canonada de PEAD PE100, PN16 DN160 instal·lat fons de rasa zona A aigua

19,36

19,360

18,24

18,240

zona B aigua

AIGUA02

m

37,600

25,99

977,22

37,600

0,54

20,30

Subministrament i muntatge de cinta senyalitzadora d'aigua potab

Subministrament i muntatge de cinta senyalitzadora d'aigua potable (a=20cm, L=250m) zona A aigua

19,36

19,360

18,24

18,240

zona B aigua

AIGUA03

u

Subministrament i muntatge de valuvla de comporta amb cos de fos

Subministrament i muntatge de valvula de comporta amb cos de fosa i de tanca elastomerica, uno per brides, serie curta DN150mm PN16 inclos pp de cargols i juntes per dues brides. Completament instal·lada i en funcionament zona A zona B aigua

1

1,000

1,000

1,000

1,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

12,000

318,68

3.824,16

12,000

42,24

506,88

12,000

58,12

697,44

5,000

694,18

3.470,90

zona C aigua

2

1,000

1,000

1,000

2,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

2

1,000

1,000

1,000

2,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona D aigua zona E aigua zona F aigua zona G serveis aigua

AIGUA04

u

Subministrament i muntatge d'arqueta AVK de 19x19

Subministrament i muntatge d'arqueta AVK de 19x19 zona A zona B aigua

1

1,000

1,000

1,000

1,000

2

1,000

1,000

1,000

2,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

2

1,000

1,000

1,000

2,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona C aigua zona D aigua zona E aigua zona F aigua zona G serveis aigua

FDK256F3

u

Pericó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra zona A zona B aigua

1

1,000

1,000

1,000

1,000

2

1,000

1,000

1,000

2,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

2

1,000

1,000

1,000

2,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona C aigua zona D aigua zona E aigua zona F aigua zona G serveis aigua

AIGUA05

u

Connexions a xarxa existent

Connexions a xarxa existent

AIGUA06

zona A

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona B

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona F

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona G

2

1,000

1,000

1,000

2,000

u

Modificació d'escomeses existents

Modificació d'escomeses existents zona A

2

1,000

1,000

1,000

2,000

zona B

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona C

2

1,000

1,000

1,000

2,000

zona D

5

1,000

1,000

1,000

5,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

AIGUA07

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

10,000

174,69

1.746,90

0,780

1.000,00

780,00

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.3.2 Aigua potable i contra incendis .....

12.023,80

pa Partida alçada a justificar per la substitucio d'armaris d'escom

Partida alçada a justificar per la substitucio d'armaris d'escomesa a rao de 78€/armari zona A

0,156

0,156

zona B

0,078

0,078

zona C

0,156

0,156

zona D

0,39

0,390

ELEMENT 1.1.1.1.3.3 Baixa Tensió FG21RPAL

m

4 Tubs rígids,DN=160mm,impacte=15J,resist.compress.=250N,g=2,2mm

4 Tubs rígids, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada. Inclou formigonat de tubs segons prescripcions de companyia.

F31DD100

0,000

35,52

0,00

0,000

18,84

0,00

0,000

0,28

0,00

5,000

89,33

446,65

2,000

285,59

571,18

2,000

50,00

100,00

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.3.3 Baixa Tensió .....................................

1.117,83

m2 Encofrat tauler rasa/pou fonament

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

FDGZU010

m

Banda cont.plàstic,color,30cm,col·locada llarg rasa,20cm sobre c

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

ZDK2A6FG

u

Pericó 120x60x100cm,g=15cm,solera formigó,s/llit sorra

Pericó de 120x60x100 cm, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat, solera de formigót, sobre llit de sorra inclou el reompliment amb sauló un cop finalitzada l'instal·lacio electrica zona D BT

2

1,000

1,000

1,000

2,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona E BT zona F BT zona G serveis BT

FG145A02

u

Caixa p/quadre distrib.,metàl.+porta,4x22mòduls,munt.empotr.

Caixa per a quadre de distribució, metàl.lica amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada empotrada a façana

ZDGRJNT

zona D

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona G

1

1,000

1,000

1,000

1,000

u

Creacio de base per pedestal

Creacio de base per pedestal completament acabada zona D

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona G

1

1,000

1,000

1,000

1,000

ELEMENT 1.1.1.1.3.4 Telefonia FDG3235Z

m

Canalització 2tubs PVC D=63mm,dau recobr.30x20cm,form. HM-20/P/2

Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=63mm i dau de recobriment de 20x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I zona E telefon

56

56,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

FDG32357

RESUM

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

56,000

5,20

291,20

42,000

7,46

313,32

39,200

18,84

738,53

1,000

450,01

450,01

3,000

700,00

2.100,00

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.3.4 Telefonia............................................

3.893,06

Canalització 2tubs PVC D=110mm,dau recobr.30x20cm,form. HM-20/P/

Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=110 mm i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I zona G telefon

F31DD100

42

42,000

m2 Encofrat tauler rasa/pou fonament

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments zona E telefon

22,4

22,400

16,8

16,800

zona G telefon

GDK2U040

u

Pericó regist.form.prefabricat.p/instal.telefonia HF-III

Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-III per a instal.lacions de telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix zona E telefon

HHM63E3

1

1,000

pa Partida alçada a justificar per la retirada dels mastils de comp

Partida alçada a justificar per la retirada dels mastils de companyia, subministre i col·locació de mastils dins la propietat per rependre el subministre escomeses

3

1,000

1,000

1,000

3,000

ELEMENT 1.1.1.1.3.5 Enllumenat públic FG22TH1K

m

Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=90mm,20J,450N,cana

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada enllumenat

FG31M766

zona C

120

120,000

zona G

100

100,000

m

220,000

2,61

574,20

110,000

8,91

980,10

110,000

8,50

935,00

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,3x16

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 mm2, col.locat en tub enllumenat

FG380907

zona C

60

60,000

zona G

50

50,000

m

Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra enllumenat

FG31F306

zona C

60

60,000

zona G

50

50,000

m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,2x2,

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, bipolar de secció 2x2,5 mm2, col.locat en tub Cable de connexió a farola


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

zona A

1

7,000

1,000

1,000

7,000

zona D

7

7,000

1,000

1,000

49,000

zona E

4

7,000

1,000

1,000

28,000

zona F

3

7,000

1,000

1,000

21,000

QUANTITAT

PREU

IMPORT

154,000

1,76

271,04

49,000

6,58

322,42

6,000

54,75

328,50

6,000

36,88

221,28

15,966

74,65

1.191,86

5,000

60,72

303,60

enllumenat

FG31E906

zona C

3

7,000

1,000

1,000

21,000

zona G

2

14,000

1,000

1,000

28,000

m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,1x35

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x35 mm2, col·locat en tub Cable de connexió a farola enllumenat

GDK256F3

zona C

3

7,000

1,000

1,000

21,000

zona G

2

14,000

1,000

1,000

28,000

u

Pericó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó 29x14x10cm,s/ll

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra enllumenat

GDKZH9B4

zona C

3

3,000

zona G

3

3,000

u

Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x400m

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter enllumenat

F31521M1

zona C

3

3,000

zona G

3

3,000

m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/40/I,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió enllumenat zona A

1

0,800

0,800

0,800

0,512

zona D

7

0,800

0,800

0,800

3,584

zona E

4

0,800

0,800

0,800

2,048

zona F

3

0,800

0,800

0,800

1,536

zona C

3

0,800

0,800

0,800

1,536

zona G

2

1,500

1,500

1,500

6,750

Cable de connexió a farola enllumenat

FGD2332D

u

Placa connex.terra acer,quadr.(massis.),S=0,45m2,g=3mm,soterra.

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,45 m2, de 3 mm de gruix i soterrada enllumenat

Z21PU166

zona C

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona G

2

1,000

1,000

1,000

2,000

u

Subministre i col·locació de lluminaria Vap.Na alta pressió amb

Subministre i col·locació de lluminaria vap. Na press. alta, sobre columna octogonal de 7m , amb part proporcional de conductor, massa de terra i xarxa equipotencial, lampara VSAP de 100W, cofred de connexio i adaptació de l'instal·lació existent per la connexió de la nova instal·lació. enllumenat zona C

3

1,000

1,000

1,000

3,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

zona G

ZHGAU010

u

2

QUANTITAT

PREU

IMPORT

11,000

620,60

6.826,60

1,000

6.572,96

6.572,96

1,000

50,00

50,00

15,000

428,44

6.426,60

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.3.5 Enllumenat públic ............................

25.004,16

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.1.3 Instal·lacions................................

102.191,19

4,000

1,000

1,000

PARCIALS 8,000

Armari protecció+control enllum.públic,a.inox.,6sortides,doble n

Subministre i col·locació de quadre de protecció i control per l'instal·lació d'enllumenat públic muntat amb moduls de doble aïllament dins d'armari d'acer inoxidable tipus ARELSA o similar.Amb previsió de contractació de 8kW, ICP de 10 A, IGA de 25A, protecció d'entrada amb bases DIN-O i fusibles de 63A. Amb 6 línies de sortides, cada una amb protecció diferencial mitjançant reles diferencials rearmables de 40/0.3A i interruptor magnetotermic de 10A. Control d'encesa mitjançant rellotge astronòmic digital tipus ORBIS DATA ASTRO o similar. Espai per contador d'activa i reactiva i previsió de sortida per reduccio de fluxe punt a punt. Caixa de comprovació de terra a peu de quadre. Inclou presa de corrent i enllumenat d'emergencia. Totalment instal.lat, connectat i provat i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Inclou projecte i legalització. nou quadre en c/ Sant Pere

ZDGRJNT

u

1

1,000

1,000

1,000

1,000

Creacio de base per pedestal

Creacio de base per pedestal completament acabada 1

FHM11L22

u

1,000

1,000

1,000

1,000

Columna ac.galv.troncocònica,h=8m,base plat.+porta,dau form.

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó enllumenat zona C

3

1,000

1,000

1,000

3,000

Zona G

2

6,000

1,000

1,000

12,000

SUBAPARTAT 1.1.1.1.4 Pavimentació ELEMENT 1.1.1.1.4.1 Subbases i bases F921201F

m3 Subbase tot-u art.,estesa+picon.95%PM

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM explanacio

F9365G11

zona A

36,3

36,300

zona B

34,2

34,200

zona C

36

36,000

zona D

78,6

78,600

zona E

42

42,000

zona F

50,4

50,400

zona G

138,6

138,600 416,100

30,06

12.507,97

416,100

79,78

33.196,46

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.4.1 Subbases i bases.............................

45.704,43

m3 Base formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat explanacio zona A

36,3

36,300

zona B

34,2

34,200

zona C

36

36,000

zona D

78,6

78,600

zona E

42

42,000

zona F

50,4

50,400

zona G

138,6

138,600

ELEMENT 1.1.1.1.4.2 Vorades i guals


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

F965A6ED

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

483,500

26,01

12.575,84

120,000

51,76

6.211,20

77,360

85,89

6.644,45

483,500

10,71

5.178,29

21,600

158,92

3.432,67

Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, U(R-6MPa),col./s.bas

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

F966A6ED

zona A

60,5

60,500

zona B

57

57,000

zona C

60

60,000

zona D

131

131,000

zona E

70

70,000

zona F

84

84,000

zona G

21

21,000

m

Vorada corba form., DC, C3 (28x17cm), B, H, U(R-6MPa),col.s/base

Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

F9715G11

zona B

10

zona C

5

10,000 5,000

zona E

30

30,000

zona F

30

30,000

zona G

45

45,000

m3 Base p/rigola, HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

F974V010

zona A

9,68

9,680

zona B

9,12

9,120

zona C

9,6

9,600

zona D

20,96

20,960

zona E

11,2

11,200

zona F

13,44

13,440

zona G

3,36

3,360

m

Rigola a=30cm,peces mort.ciment blanc 30x30x8cm,col.mort.1:4

Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Z98501AL

zona A

60,5

60,500

zona B

57

57,000

zona C

60

60,000

zona D

131

131,000

zona E

70

70,000

zona F

84

84,000

zona G

21

21,000

m

Gual peces form.,tipus V60 de BREINCO rejunt.morter 1:8 pòrtland

Gual de peces de formigó, tipus V60 de BREINCO col.locat sobre formigó i esplanada compactada i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l zona A

1

5,400

1,000

1,000

5,400

3

5,400

1,000

1,000

16,200

zona B zona C zona D

Z98502AL

m

Gual peces form.,tipus V120 de BREINCO rejunt.morter 1:8 pòrtlan

Gual de peces de formigó, tipus V120 de BREINCO col.locat sobre formigó i esplanada compactada i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

Z985A704

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

105,200

284,82

29.963,06

13,000

48,76

633,88

304,800

3,25

990,60

46,000

40,74

1.874,04

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.4.2 Vorades i guals.................................

67.504,03

zona B

2

12,000

1,000

1,000

24,000

zona C

1

16,000

1,000

1,000

16,000

zona D

1

3,600

1,000

1,000

3,600

zona E

3

3,600

1,000

1,000

10,800

zona F

3

3,600

1,000

1,000

10,800

zona G

1

40,000

1,000

1,000

40,000

m

Gual peces form.,tipus V13 de BREINCO rejunt.morter 1:8 pòrtland

Gual de peces de formigó, tipus V13 de BREINCO col.locat sobre formigó i esplanada compactada i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l

F9Z4MA16

zona E

1

6,500

1,000

1,000

6,500

zona F

1

6,500

1,000

1,000

6,500

m2 Armadura p/llosa form. AP500SD,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-

Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller

G9917515

zona B

2

12,000

3,000

1,000

zona C

1

16,000

3,000

1,000

48,000

zona G

1

40,000

3,000

1,000

120,000

zona A

1

5,400

3,000

1,000

16,200

zona D

3

5,400

3,000

1,000

48,600

u

72,000

Escocell 92x92cmx20cm,4 peces mort.ciment 100x20x8cm, col.mort.c

Escocell de 92x92 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 100x20x8 cm, amb un cantell rom, rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra en formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I zona A

6

1,000

1,000

1,000

6,000

zona B

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona C

4

1,000

1,000

1,000

4,000

zona D

15

1,000

1,000

1,000

15,000

zona E

5

1,000

1,000

1,000

5,000

zona F

7

1,000

1,000

1,000

7,000

zona G

6

1,000

1,000

1,000

6,000

ELEMENT 1.1.1.1.4.3 Paviments F9E1310G

m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu sup.,col.truc macet.mo

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland explanacio

F9E1F10H

zona A

181,5

181,500

zona B

171

171,000

zona C

180

180,000

zona D

393

393,000

zona E

210

210,000

zona F

252

252,000

zona G

693

693,000 2.080,500

28,32

58.919,76

72,000

31,11

2.239,92

m2 Paviment panot vorera color,20x20x4cm,preu sup.,col.truc macet.m

Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta zona E

6

3,000

2,000

1,000

36,000

zona F

6

3,000

2,000

1,000

36,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

M9RHU020

m2 Rep. puntual =>6 m2,g=5-8cm,paviment aglom.calent s/afectar base

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

193,400

55,46

10.725,96

70,300

99,40

6.987,82

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.4.3 Paviments..........................................

78.873,46

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.1.4 Pavimentació ................................

192.081,92

Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador explanacio

F9G12732

zona A

24,2

24,200

zona B

22,8

22,800

zona C

24

24,000

zona D

52,4

52,400

zona E

28

28,000

zona F

33,6

33,600

zona G

8,4

8,400

m3 Paviment form.s/add. HM-30/P/20/I+E,camió,vibr.manual reglejat

Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat zona A

25

2,500

0,200

1,000

12,500

75

1,000

0,200

1,000

15,000

zona B

57

2,000

0,200

1,000

22,800

zona C

5

20,000

0,200

1,000

20,000

SUBAPARTAT 1.1.1.1.5 Senyalització ELEMENT 1.1.1.1.5.1 Senyalització horitzontal FBA18110

m

Pintat faixa discontínua 10cm 1/2,reflectora,màquina

Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

FBA31110

passeg

25

1,000

1,000

1,000

25,000

pompeu fabra

25

1,000

1,000

1,000

25,000

mestre capell

25

1,000

1,000

1,000

25,000 75,000

0,51

38,25

192,000

8,36

1.605,12

54,000

3,13

169,02

30,000

179,72

5.391,60

m2 Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual passeg

2

4,000

6,000

1,000

4,000

6,000

1,000

4,000

6,000

1,000

48 pompeu fabra

1

48,000

24 mestre capell

1

m

24,000 24,000

24

GBA22311

48,000

24,000 24,000

Pintat faixa transv.contínua 50cm,reflectora,màquina

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

GBA6U130

passeg

2

1,000

6,000

2,000

24,000

pompeu fabra

1

1,000

6,000

2,000

12,000

mestre capell

3

1,000

3,000

2,000

18,000

m

Banda sonora cautxú+lam.,G=3cm,A=60cm,p.p.teminal,fixada

Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al paviment general

30

30,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.5.1 Senyalització horitzontal ................

7.203,99

ELEMENT 1.1.1.1.5.2 Senyalització vertical i proteccions FBBZ1220

m

Suport rect.,tub acer galv.100x50x3mm,formigonat

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

FBB11121

zona A

2

2,000

1,000

1,000

4,000

zona B

3

2,000

1,000

1,000

6,000

1

2,000

2,000

1,000

4,000

zona C

3

2,000

1,000

1,000

6,000

zona D

3

2,000

1,000

1,000

6,000

zona E

3

2,000

1,000

1,000

6,000

zona F

4

2,000

1,000

1,000

8,000

zona G

3

2,000

1,000

1,000

6,000

cartell

2

2,000

3,000

1,000

12,000

u

58,000

34,48

1.999,84

7,000

83,57

584,99

5,000

60,01

300,05

5,000

90,74

453,70

Placa làm.reflect.nivell 1 intens. triangular,costat=90cm,fix.me

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament zona A

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona D

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona E

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona F

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona G

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona B zona C

FBB11251

u

Placa làm.reflect.nivell 1 intens.,circ.,D=60cm,fix.mec.

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament zona A zona B zona C

FBB11351

zona D

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona E

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona F

2

1,000

1,000

1,000

2,000

zona G

1

1,000

1,000

1,000

1,000

u

Placa làm.reflect.nivell 1 intens.,octogonal,D=60cm,fix.mec.

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament zona A zona B

2

1,000

1,000

1,000

2,000

zona C

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona E

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona F

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona D

zona G

FBB21501

u

Placa làm.reflect.nivell 1 intens.,60x90cm,fix.mec.

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament zona A

1

1,000

1,000

1,000

1,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona E

2

1,000

1,000

1,000

2,000

zona F

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona G

2

1,000

1,000

1,000

2,000

zona B zona C zona D


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

FBB21711

RESUM

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

9,000

149,93

1.349,37

4,000

88,42

353,68

5,000

34,17

170,85

5,000

46,76

233,80

3,000

373,40

1.120,20

80,000

20,94

1.675,20

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.5.2 Senyalització vertical i proteccions ....................................................................................... TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.1.5 Senyalització ................................

8.241,68

Placa làm.reflect.nivell 1 intens. rectangular 30x70cm,fix.mec.

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 30x70 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament zona A zona B zona C

4

1,000

1,000

1,000

4,000

zona D zona E zona F zona G

FBB33110

u

Caixetí ruta làm.reflect.nivell 1 intens. 25x16cm,fixat senyal

Caixetí de ruta amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 25x16 cm, fixat al senyal general

FBB31420

u

5

5,000

Placa complementària làm.reflect.nivell 1 intens.,30x15cm,fix.se

Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 30x15 cm, fixada al senyal general

FBB43210

5

5,000

m2 Cartell làm.reflect.nivell 2 intens. acer galv.,fixat suport

Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat d'acer galvanitzat, fixat al suport

HB2A11AL

zona A

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona D

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona E

1

1,000

1,000

1,000

1,000

m

Perf.long.acer galv.doble ona p/barrera seguretat,col.

Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport. zona C

32

1,000

1,000

2,500

80,000

15.445,67

SUBAPARTAT 1.1.1.1.6 Tancaments, jardineria i mobiliari urbà ELEMENT 1.1.1.1.6.1 Tancaments i divisories F6A18FA3

m

Reixat acer h=1,5m galv.,bast.2,5x1,5m perfil 40x40x4mm+malla 30

Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,5x1,5 m de perfil de 40x40x4 mm i malla ondulada trenada de ferro dolç de 30 i 18x30 i 18 mm i diàmetre 3,4 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col·locats cada 2,65 m sobre daus de formigó reixat parcel·les zona A en parcel·les

5

5,000

40

40,000

27

27,000

24

24,000

55

55,000

zona C aparcapent zona D en parcel·les

151,000 F612AA38

m3 Paret 14cm h<=1m,maó calat290x140x100mm,1cara,col.mort.1:4,pilas

Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m

47,82

7.220,82


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

36,000

284,63

10.246,68

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.6.1 Tancaments i divisories...................

17.467,50

zona E recrescut mur

60

1,000

0,600

1,000

36,000

ELEMENT 1.1.1.1.6.2 Jardineria FR643131

u

Subministe i plantació d'arbre Platanus x hybrida Vallis Clausa

Subministre i plantació d'arbre Platanus x hybrida Vallis Clausa (plàtan) alçària de 5 a 5,5 m, perímetre de tronc de 20 a 25 cm, forma copada, amb pa de terra, ref. PPV20CT de la serie Arbres de gran desenvolupament de port lliure de SANTA&COLE FORESTAL, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %

FR3APK11

zona D

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona E

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona F

1

1,000

1,000

1,000

1,000

completar arbres arrencats

5

1,000

1,000

1,000

5,000

u

10,000

253,71

2.537,10

10,000

1,56

15,60

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.6.2 Jardineria ..........................................

2.552,70

Incorporació adob (12-12-17%+2MgO) GR,120g/u,mitj.manual

Incorporació al sòl d'adob mineral sòlid de fons ternari, (12-12-17%+2MgO) GR, amb una dosificació de 120 g per exemplar, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 25% zona D

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona E

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona F

1

1,000

1,000

1,000

1,000

completar arbres arrencats

5

1,000

1,000

1,000

5,000

ELEMENT 1.1.1.1.6.3 Mobiliari urbà FQ210100

u

Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm

Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer perforada, estructura de suport amb tub de diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment

FQ11ATW2

u

15,000

85,57

1.283,55

3,000

529,05

1.587,15

15,000

52,10

781,50

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.6.3 Mobiliari urbà....................................

3.652,20

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.1.6 Tancaments, jardineria i mobiliari urbà ....................................................................................

23.672,40

Banc doble,fusta guinea,llarg.=200cm,35llistons fosa,4x4+sup.anc

Banc doble de fusta de guinea pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó de 30x30x30 cm

FQ42A006

u

Pilona acer,cilíndrica,h=1000mm,D=60mm,anc.dau form.

Pilona d'acer amb protecció antioxidant i esmalt de color negre, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 60 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,000

11.000,00

11.000,00

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.7.1 Intervencions de seguretat i salut.

11.000,00

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.1.7 Mesures de seguretat i salut ......

11.000,00

SUBAPARTAT 1.1.1.1.7 Mesures de seguretat i salut ELEMENT 1.1.1.1.7.1 Intervencions de seguretat i salut H16F00AL

u

Mesures de seguretat i salu

Mesures de seguretat i salut segons Estudi de Seguretat i Salut

SUBAPARTAT 1.1.1.1.8 Pas de serveis ELEMENT 1.1.1.1.8.1 Pas de serveis G219U105

m

Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm zona A previsió Fcesc Macia

2

6,000

1,000

1,000

12,000

2

6,000

1,000

2,000

24,000

claveguera

2

6,000

1,000

2,000

24,000

reixa interceptora

2

6,000

1,000

2,000

24,000

claveguera

2

6,000

1,000

1,000

12,000

reixa interceptora

2

6,000

1,000

1,000

12,000

claveguera

2

6,000

1,000

1,000

12,000

reixa interceptora

2

6,000

1,000

1,000

12,000

zona B petit passatge reixa interceptora zona D-G

zones E-F

zona F-mestre capell

F2194XB3

132,000

3,16

417,12

99,000

3,21

317,79

m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor, inclou carrega en camió, transport a abocador fins a un maxim de 20km i canon d'abocament inclòs. zona A previsió Fcesc Macia

1,5

6,000

1,000

1,000

9,000

1,5

6,000

1,000

2,000

18,000

claveguera

1,5

6,000

1,000

2,000

18,000

reixa interceptora

1,5

6,000

1,000

2,000

18,000

claveguera

1,5

6,000

1,000

1,000

9,000

reixa interceptora

1,5

6,000

1,000

1,000

9,000

claveguera

1,5

6,000

1,000

1,000

9,000

reixa interceptora

1,5

6,000

1,000

1,000

9,000

zona B petit passatge reixa interceptora zona D-G

zones E-F

zona F-mestre capell

F21DVVA2

m

Demol.interceptor 84x50cm,paret 30cm maó,solera=15cm,m.mec.+càrr

Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió zona B petit passatge reixa interceptora

12

12,000

12

12,000

6

6,000

6

6,000

zona D-G reixa interceptora zones E-F reixa interceptora zona F-mestre capell reixa interceptora


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

F2225622

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

36,000

12,37

445,32

111,000

10,40

1.154,40

288,000

1,58

455,04

m3 Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,m.mec.+càrrega mec.

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat zona A previsió Fcesc Macia

15

15,000

zona B petit passatge reixa interceptora

2

6,000

1,000

1,000

12,000

claveguera

2

6,000

1,000

2,500

30,000

reixa interceptora

2

6,000

1,000

1,000

12,000

zona D-G

zones E-F claveguera

15

15,000

6

6,000

15

15,000

6

6,000

reixa interceptora zona F-mestre capell claveguera reixa interceptora

K2241100

m2 Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=1,5m

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària zona A previsió Fcesc Macia

6

6,000

30

30,000

zona B petit passatge reixa interceptora

2

6,000

1,000

1,000

12,000

2

6,000

2,000

1,000

24,000

2

6,000

1,000

1,000

12,000

2

6,000

2,000

2,500

60,000

2

6,000

1,000

1,000

12,000

2

6,000

2,000

1,000

24,000

zona D-G claveguera reixa interceptora zones E-F claveguera reixa interceptora

6

6,000

30

30,000

6

6,000

12

12,000

zona F-mestre capell claveguera reixa interceptora

F2R65037

6

6,000

30

30,000

6

6,000

12

12,000

m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,c

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics terres zona A previsió Fcesc Macia

15

15,000

zona B petit passatge reixa interceptora

2

6,000

1,000

1,000

12,000

claveguera

2

6,000

1,000

2,500

30,000

reixa interceptora

2

6,000

1,000

1,000

12,000

zona D-G

zones E-F claveguera

15

15,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM reixa interceptora

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

6

6,000

15

15,000

6

6,000

QUANTITAT

PREU

IMPORT

150,600

6,71

1.010,53

111,000

9,69

1.075,59

39,600

3,61

142,96

zona F-mestre capell claveguera reixa interceptora mescla zona A previsió Fcesc Macia

1,5

6,000

0,400

1,000

3,600

1,5

6,000

0,400

2,000

7,200

claveguera

1,5

6,000

0,400

2,000

7,200

reixa interceptora

1,5

6,000

0,400

2,000

7,200

claveguera

1,5

6,000

0,400

1,000

3,600

reixa interceptora

1,5

6,000

0,400

1,000

3,600

claveguera

1,5

6,000

0,400

1,000

3,600

reixa interceptora

1,5

6,000

0,400

1,000

3,600

zona B petit passatge reixa interceptora zona D-G

zones E-F

zona F-mestre capell

F2RA7L01

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) terres zona A previsió Fcesc Macia

15

15,000

zona B petit passatge reixa interceptora

2

6,000

1,000

1,000

12,000

claveguera

2

6,000

1,000

2,500

30,000

reixa interceptora

2

6,000

1,000

1,000

12,000

zona D-G

zones E-F claveguera reixa interceptora

15

15,000

6

6,000

15

15,000

6

6,000

zona F-mestre capell claveguera reixa interceptora

F2RA6110

m3 Disposició controlada a centre reciclatge residus form.aglom.(re

Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o aglomerat (residus inerts) mescla zona A previsió Fcesc Macia

1,5

6,000

0,400

1,000

3,600

1,5

6,000

0,400

2,000

7,200

claveguera

1,5

6,000

0,400

2,000

7,200

reixa interceptora

1,5

6,000

0,400

2,000

7,200

claveguera

1,5

6,000

0,400

1,000

3,600

reixa interceptora

1,5

6,000

0,400

1,000

3,600

claveguera

1,5

6,000

0,400

1,000

3,600

reixa interceptora

1,5

6,000

0,400

1,000

3,600

zona B petit passatge reixa interceptora zona D-G

zones E-F

zona F-mestre capell


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

FG21RP1G

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

66,000

7,84

517,44

54,000

35,52

1.918,08

75,000

41,38

3.103,50

2 Tubs rígids,DN=160mm,impacte=15J,resist.compress.=250N,g=2,2mm

2 Tubs rígids, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada. Inclou formigonat de tubs segons prescripcions de companyia. zona A previsió Fcesc Macia

6

6,000

zona B-C

FG21RPAL

petit passatge voluntaris

2

6,000

1,000

1,000

12,000

zona D-G passetg

6

6,000

1,000

1,000

36,000

zones E-F pompeu fabra

6

6,000

zona F-mestre capell

6

6,000

m

4 Tubs rígids,DN=160mm,impacte=15J,resist.compress.=250N,g=2,2mm

4 Tubs rígids, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada. Inclou formigonat de tubs segons prescripcions de companyia. zona A previsió Fcesc Macia

6

6,000

zona B-C

FD7JN185

petit passatge voluntaris

2

6,000

1,000

1,000

12,000

zona D-G passetg

4

6,000

1,000

1,000

24,000

zones E-F pompeu fabra

6

6,000

zona F-mestre capell

6

6,000

m

Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa zona A previsió Fcesc Macia

15

15,000

zona B petit passatge zona D-G claveguera

2

6,000

1,000

2,500

30,000

zones E-F claveguera

15

15,000

15

15,000

zona F-mestre capell claveguera

F2A11000

m3 Subministr.terra selec.aport.

Subministrament de terra seleccionada d'aportació zona A previsió Fcesc Macia

12

12,000

zona B petit passatge reixa interceptora

2

6,000

1,000

0,500

6,000

claveguera

2

6,000

1,000

2,000

24,000

reixa interceptora

2

6,000

1,000

0,500

6,000

zona D-G

zones E-F claveguera reixa interceptora

12

12,000

3

3,000

30

30,000

3

3,000

3,12

3,120

zona F-mestre capell claveguera reixa interceptora 2 tubs zona A previsió Fcesc Macia


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

158,400

10,11

1.601,42

158,400

14,49

2.295,22

zona B-C petit passatge voluntaris

2

6,000

1,300

0,400

6,240

zona D-G passetg

6

6,000

1,300

0,400

18,720

zones E-F pompeu fabra

3,12

3,120

zona F-mestre capell

3,12

3,120

3,12

3,120

4 tubs zona A previsió Fcesc Macia zona B-C petit passatge voluntaris zona D-G passetg

K2252772

2

6,000

1,300

0,400

6,240

4

6,000

1,300

0,400

12,480

zones E-F pompeu fabra

3,12

3,120

zona F-mestre capell

3,12

3,120

m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<=25cm,95% PN

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN zona A previsió Fcesc Macia

12

12,000

zona B petit passatge reixa interceptora

2

6,000

1,000

0,500

6,000

claveguera

2

6,000

1,000

2,000

24,000

reixa interceptora

2

6,000

1,000

0,500

6,000

zona D-G

zones E-F claveguera reixa interceptora

12

12,000

3

3,000

30

30,000

3

3,000

3,12

3,120

zona F-mestre capell claveguera reixa interceptora 2 tubs zona A previsió Fcesc Macia zona B-C petit passatge voluntaris

2

6,000

1,300

0,400

6,240

zona D-G passetg

6

6,000

1,300

0,400

18,720

zones E-F pompeu fabra

3,12

3,120

zona F-mestre capell

3,12

3,120

3,12

3,120

4 tubs zona A previsió Fcesc Macia zona B-C

F31524G1

petit passatge voluntaris

2

6,000

1,300

0,400

6,240

zona D-G passetg

4

6,000

1,300

0,400

12,480

zones E-F pompeu fabra

3,12

3,120

zona F-mestre capell

3,12

3,120

m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-30/P/20/IIa+Qa,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/P/20/IIa+Qa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió zona A previsió Fcesc Macia

12

12,000

zona B petit passatge reixa interceptora

2

6,000

1,000

0,500

6,000

claveguera

2

6,000

1,000

2,000

24,000

reixa interceptora

2

6,000

1,000

0,500

6,000

zona D-G

zones E-F


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM claveguera reixa interceptora

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

12

12,000

3

3,000

30

30,000

3

3,000

3,12

3,120

QUANTITAT

PREU

IMPORT

158,400

103,46

16.388,06

99,000

22,24

2.201,76

36,000

59,78

2.152,08

zona F-mestre capell claveguera reixa interceptora 2 tubs zona A previsió Fcesc Macia zona B-C petit passatge voluntaris zona D-G passetg

2

6,000

1,300

0,400

6,240

6

6,000

1,300

0,400

18,720

zones E-F pompeu fabra

3,12

3,120

zona F-mestre capell

3,12

3,120

3,12

3,120

4 tubs zona A previsió Fcesc Macia zona B-C

K9H1211A

petit passatge voluntaris

2

6,000

1,300

0,400

6,240

zona D-G passetg

4

6,000

1,300

0,400

12,480

zones E-F pompeu fabra

3,12

3,120

zona F-mestre capell

3,12

3,120

m2 Reposició pavim.mescla bitum.calent densa D-12 granulat granític

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment al 98 % de l'assaig marshall zona A previsió Fcesc Macia

1,5

6,000

1,000

1,000

9,000

1,5

6,000

1,000

2,000

18,000

claveguera

1,5

6,000

1,000

2,000

18,000

reixa interceptora

1,5

6,000

1,000

2,000

18,000

claveguera

1,5

6,000

1,000

1,000

9,000

reixa interceptora

1,5

6,000

1,000

1,000

9,000

claveguera

1,5

6,000

1,000

1,000

9,000

reixa interceptora

1,5

6,000

1,000

1,000

9,000

zona B petit passatge reixa interceptora zona D-G

zones E-F

zona F-mestre capell

FD5KKF0E

m

Caixa p/interc.84x50cm,parets 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-2

Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I zona B petit passatge reixa interceptora

12

12,000

12

12,000

6

6,000

6

6,000

zona D-G reixa interceptora zones E-F reixa interceptora zona F-mestre capell reixa interceptora

FD5Z6K38

m

Bastiment llum=100cm p/interc.,S235JR 80x80x8mm,traves,morter 1:

Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l zona B


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

36,000

54,36

1.956,96

36,000

120,13

4.324,68

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.8.1 Pas de serveis..................................

41.477,95

petit passatge reixa interceptora

12

12,000

12

12,000

6

6,000

6

6,000

zona D-G reixa interceptora zones E-F reixa interceptora zona F-mestre capell reixa interceptora

FD5ZAKFJ

u

Reixa practic.,p/interc.,fosa grisa,982x490x76mm,pes=145kg,col.a

Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó zona B petit passatge reixa interceptora

1

6,000

1,000

2,000

12,000

1

6,000

1,000

2,000

12,000

1

6,000

1,000

1,000

6,000

1

6,000

1,000

1,000

6,000

zona D-G reixa interceptora zones E-F reixa interceptora zona F-mestre capell reixa interceptora

ELEMENT 1.1.1.1.8.2 Execució programada per zones de voreres HHMAAA

u

Mesures per connexions provisionals

Mesures d'intervenció en serveis, paviments i elements en general, per la seva connexió i dotar de continuïtat en l'execució per fases, sectors, voreres i zones de voreres, atenent a la transitorietat d'actuacions realitzant les operacions necessaries per mantenir la funcionalitat i operativitat dels sistemes fins a l'execució de de la següent programació d'obra. Sector 1

4

1,000

1,000

1,000

4,000

Sector 2

3

1,000

1,000

1,000

3,000 7,000

5.000,00

35.000,00

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.8.2 Execució programada per zones de voreres.......................................................................................... TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.1.8 Pas de serveis...............................

35.000,00

TOTAL APARTAT 1.1.1.1 Vorera Nord..............................................

586.746,59

76.477,95


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

532,000

3,12

1.659,84

244,800

10,29

2.518,99

26,000

4,03

104,78

APARTAT 1.1.1.2 Vorera Sud SUBAPARTAT 1.1.1.2.1 Demolicions i moviments de terres ELEMENT 1.1.1.2.1.1 Demolicions G219Q105

m

Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm zona A en calçada per configurar rigola i vorada

56

56,000

106

106,000

32

32,000

175

175,000

81

81,000

82

82,000

zona B en calçada per configurar rigola zona C en calçada per rigola i vorada passera zona D en calçada per rigola i vorada zona E en calçada per rigola i vorada zona F en calçada per rigola i vorada

F2194XJ5

m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió zona A en calçada per configurar rigola i vorada

28

28,000

31,8

31,800

16

16,000

87,5

87,500

40,5

40,500

41

41,000

zona B en calçada per configurar rigola zona C en calçada per rigola i vorada passera zona D en calçada per rigola i vorada zona E en calçada per rigola i vorada zona F en calçada per rigola i vorada

F2191306

m

Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec.

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor zona D c/ sant pere

16

16,000

10

10,000

zona E c/ sant pere

F2194JL5

m2 Demol.paviment panot.sob/form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.tren

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió paviment zona D c/ sant pere

14,4

14,400

zona E c/ sant pere existent carretera c/pompeu fabra

12

12,000

226,8

226,800

12,5

12,500

24

24,000

zona F c/pompeu fabra existent carretera c/mestre capell

20

20,000

229,6

229,600

18

18,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM zona B per localització de serveis zona B per implantació telefonia zona B per implantació claveguera

F21DVVA2

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA 2

1,000

1,000

1,000

4

1,000

0,800

3,000

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

698,700

5,22

3.647,21

5,000

12,37

61,85

266,000

21,62

5.750,92

9,624

38,76

373,03

10,000

71,16

711,60

256,000

0,70

179,20

15,000

28,02

420,30

2,000 9,600

84,8

84,800

45

45,000

Demol.interceptor 84x50cm,paret 30cm maó,solera=15cm,m.mec.+càrr

Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió pas de carrer pompeu fabra

F21DAL

m

5

1,000

1,000

1,000

5,000

Demol.claveguera fins D=600cm,form.vibrpr.,solera=25cm,martell t

Demolició de claveguera de diàmetre fins 600 cm o 120x180 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 25 cm de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica i manual sobre camió o dúmper

G2131223

zona B

39

1,000

1,000

1,000

39,000

zona D

125

1,000

1,000

1,000

125,000

zona E

27

1,000

1,000

1,000

27,000

zona F

75

1,000

1,000

1,000

75,000

m3 Enderroc fonam. form.massa,compres.,càrrega man/mec.

Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió fonaments enllumenat existent zona A

2

0,800

0,800

0,800

1,024

zona D

4

0,800

0,800

0,800

2,048

1

0,600

0,600

0,600

0,216

3

0,800

0,800

0,800

1,536

4

5,000

0,600

0,400

4,800

fonaments i massissats varis

Z21H1641

u

Desmuntatge llumenera+columna ext.,h>=7m,enderroc fonament form.

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 7m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor fonaments enllumenat existent

K21G20AL

zona A

2

1,000

1,000

1,000

2,000

zona D

4

1,000

1,000

1,000

4,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

m

Arrencada tubs+acces.instal. elèctrica enllumenat public, mitjan

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica d'enllumenat públic, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

G21B4001

zona D

175

1,000

1,000

1,000

175,000

zona E

81

1,000

1,000

1,000

81,000

u

Desmunt.càrrega senyal vert., inclòs suports demol.fonament.

Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions

F21B3001

zona D

4

4,000

zona E

8

8,000

zona F

3

3,000

m

Desmun.barana metàlica,+mitjans mec/càrrega cam.

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió zona E


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM c/pompeu fabra

F216R243

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

QUANTITAT

PREU

IMPORT

8,000

13,54

108,32

59,000

3,32

195,88

20,000

83,39

1.667,80

0,000

43,75

0,00

0,000

4,94

0,00

20,000

33,31

666,20

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.1.1 Demolicions ......................................

18.065,92

8

PARCIALS 8,000

Enderroc reixat,h<=2m,+enderr.daus form.,mà+compress.,càrrega ma

Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor zona D en parcel·les

F21R11A0

u

13

13,000

6

6,000

8

8,000

8

8,000

16

16,000

8

8,000

Tala directa arbre 6-10m,aplec+càrreg+transport brossa planta co

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km) zona A plataner

1

1,000

6

6,000

12

12,000

zona B plataner zona D plataner zona E avet

F21R4090

u

1

1,000

1,000

1,000

1,000

Trituració soca soterrada,perím.60-100cm,tr.+triturador soca

Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

F2194AL5

m2 Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

MT0033

U

Arrencada de soca de plataner >10 anys

Arrencada de soca de plataner o arbre similar de edat més de 10 anys amb excavadora i càrrega de restes sobre camió. zona A plataner

1

1,000

6

6,000

12

12,000

zona B plataner zona D plataner zona E avet

1

1,000

1,000

1,000

1,000

ELEMENT 1.1.1.2.1.2 Moviments de terres F2220A13

m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,m.man.,càrr.+terres

Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora zona A

2

1,800

0,800

1,000

zona B per localització de serveis

2

1,800

1,000

1,000

3,600

4

1,800

0,800

3,000

17,280

2

1,800

1,000

1,000

3,600

2

1,800

0,800

5,000

14,400

zona C

2,880


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

F2211020

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

zona D

5

1,800

0,800

3,000

21,600

zona E

3

1,800

0,800

3,000

12,960

zona F

3

1,800

0,800

3,000

12,960

QUANTITAT

PREU

IMPORT

89,280

42,56

3.799,76

1.213,000

0,57

691,41

478,800

5,37

2.571,16

1.596,000

1,21

1.931,16

1.009,200

10,40

10.495,68

m2 Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

F221A620

zona A

168

168,000

zona C

640

640,000

zona D

100

100,000

zona E

195

195,000

110

110,000

m3 Excav/càrrega terra p/esplan.,terreny tràns.,m.mec.

Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

F227R00F

zona A

50,4

50,400

zona B

95,4

95,400

zona C

28,8

28,800

zona D

157,5

157,500

zona E

72,9

72,900

zona F

73,8

73,800

m2 Repàs+picon.esplanada,95%PM

Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

F2225622

zona A

168

168,000

zona B

318

318,000

zona C

96

96,000

zona D

525

525,000

zona E

243

243,000

zona F

246

246,000

m3 Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,m.mec.+càrrega mec.

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat Clavegueram zona A

18

1,000

1,000

2,400

43,200

20

1,000

1,000

2,000

40,000

18

1,000

1,000

1,600

28,800

zona B

37,5

1,000

1,000

1,600

60,000

zona C

10

1,000

1,000

3,400

34,000

zona D

16

1,000

1,000

3,400

54,400

40

1,000

1,000

3,200

128,000

40

1,000

1,000

2,600

104,000

50

1,000

1,000

2,400

120,000

15

1,000

1,000

2,000

30,000

8

1,000

1,000

1,600

12,800

8

1,000

1,000

1,800

14,400

50

1,000

1,000

2,200

110,000

18

1,000

1,000

2,400

43,200

34

1,000

1,000

2,800

95,200

38

1,000

1,000

2,400

91,200

zona E

zona F

F2315101

m2 Apuntalament+estreb.rasa/pou,ampl.<=1m,fusta,10% prot.

Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 10% Clavegueram zona A

18

1,000

1,000

2,400

43,200

20

1,000

1,000

2,000

40,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA 18

1,000

1,000

1,600

28,800

zona B

37,5

1,000

1,000

1,600

60,000

zona C

10

1,000

1,000

3,400

34,000

zona D

16

1,000

1,000

3,400

54,400

40

1,000

1,000

3,200

128,000

40

1,000

1,000

2,600

104,000

50

1,000

1,000

2,400

120,000

15

1,000

1,000

2,000

30,000

8

1,000

1,000

1,600

12,800

8

1,000

1,000

1,800

14,400

50

1,000

1,000

2,200

110,000

18

1,000

1,000

2,400

43,200

34

1,000

1,000

2,800

95,200

38

1,000

1,000

2,400

91,200

1

2,400

1,000

1,000

2,400

2

2,000

1,000

1,000

4,000

1

1,400

1,000

1,000

1,400

2

3,400

1,000

1,000

6,800

1

2,900

1,000

1,000

2,900

1

2,300

1,000

1,000

2,300

2

1,600

1,000

1,000

3,200

1

1,800

1,000

1,000

1,800

1

2,200

1,000

1,000

2,200

1

2,600

1,000

1,000

2,600

1

2,200

1,000

1,000

2,200

zona E

zona F zona A zona B

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1.041,000

5,39

5.610,99

zona C zona D

zona E zona F

F227A00F

m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=0,6-1,5m,95%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM Clavegueram zona A

zona B zona C zona D

zona E

zona F

18

1,000

1,000

1,000

18,000

18

2,000

1,000

2,400

86,400

20

1,000

1,000

1,000

20,000

20

2,000

1,000

2,000

80,000

18

1,000

1,000

1,000

18,000

18

2,000

1,000

1,600

57,600

37,5

1,000

1,000

1,000

37,500

37,5

2,000

1,000

1,600

120,000

10

1,000

1,000

1,000

10,000

10

2,000

1,000

3,400

68,000

16

1,000

1,000

1,000

16,000

16

2,000

1,000

3,400

108,800

40

1,000

1,000

1,000

40,000

40

2,000

1,000

3,200

256,000

40

1,000

1,000

1,000

40,000

40

2,000

1,000

2,600

208,000

50

1,000

1,000

1,000

50,000

50

2,000

1,000

2,400

240,000

15

1,000

1,000

1,000

15,000

15

2,000

1,000

2,000

60,000

8

1,000

1,000

1,000

8,000

8

2,000

1,000

1,600

25,600

8

1,000

1,000

1,000

8,000

8

2,000

1,000

1,800

28,800

50

1,000

1,000

1,000

50,000

50

2,000

1,000

2,200

220,000

18

1,000

1,000

1,000

18,000

18

2,000

1,000

2,400

86,400

34

1,000

1,000

1,000

34,000

34

2,000

1,000

2,800

190,400


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

F228A60F

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

38

1,000

1,000

1,000

38,000

38

2,000

1,000

2,400

182,400

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2.438,900

2,26

5.511,91

809,000

11,91

9.635,19

31,800

15,76

501,17

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.adeq.excav.,g<=25cm,picó

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM Clavegueram zona A

18

1,000

1,000

2,000

36,000

20

1,000

1,000

1,600

32,000

18

1,000

1,000

1,200

21,600

zona B

37,5

1,000

1,000

1,200

45,000

zona C

10

1,000

1,000

3,000

30,000

zona D

16

1,000

1,000

1,000

16,000

40

1,000

1,000

2,800

112,000

40

1,000

1,000

2,200

88,000

50

1,000

1,000

2,000

100,000

15

1,000

1,000

1,600

24,000

8

1,000

1,000

1,200

9,600

8

1,000

1,000

1,400

11,200

50

1,000

1,000

1,800

90,000

18

1,000

1,000

2,000

36,000

34

1,000

1,000

2,400

81,600

38

1,000

1,000

2,000

76,000

zona E

zona F

F222K622

m3 Excav.pou aïllat h=2-4m,terreny tràns.,mitjans mecànics,càrrega

Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat zona A zona B

1

2,400

1,000

1,000

2,400

2

2,000

1,000

1,000

4,000

1

1,400

1,000

1,000

1,400

2

3,400

1,000

1,000

6,800

1

2,900

1,000

1,000

2,900

1

2,300

1,000

1,000

2,300

2

1,600

1,000

1,000

3,200

1

1,800

1,000

1,000

1,800

1

2,200

1,000

1,000

2,200

1

2,600

1,000

1,000

2,600

1

2,200

1,000

1,000

2,200

zona C zona D

zona E zona F

F222H622

m3 Excav.pou aïllat h<=2m,terreny tràns.,mitjans mecànics,càrrega m

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat caixes d'embornal i pericons de servei zona A drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia H

1

1,000

0,900

1,000

0,900

aigua

1

0,500

0,500

0,550

0,138

drenatge

5

0,900

0,400

0,500

0,900

telefonia D

2

1,300

1,100

1,250

3,575

aigua

2

0,500

0,500

0,550

0,275

drenatge

8

0,900

0,400

0,500

1,440

telefonia H

2

1,000

0,900

1,000

1,800

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

zona B

zona C

zona D


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

telefonia M

1

0,500

0,500

0,700

0,175

BT

9

1,000

0,600

1,300

7,020

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

telefonia H

2

1,000

0,900

1,000

1,800

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia M

1

0,500

0,500

0,700

0,175

BT

4

1,000

0,600

1,300

3,120

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

drenatge

5

0,900

0,400

0,500

0,900

telefonia H

4

1,000

0,900

1,000

3,600

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia M

1

0,500

0,500

0,700

0,175

BT

3

1,000

0,600

1,300

2,340

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

zona A

1

0,800

0,800

0,800

0,512

zona D

7

0,800

0,800

0,800

3,584

zona E

4

0,800

0,800

0,800

2,048

zona F

3

0,800

0,800

0,800

1,536

QUANTITAT

PREU

IMPORT

45,844

14,41

660,61

747,400

10,21

7.630,95

zona E

zona F

fonaments enllumenat

F222B123

m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny tràns.,retro.mitj.+càrreg

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat zona A telefon

29,12

enllumenat

13,44

29,120 13,440

drenatge

4

1,500

0,400

2,000

4,800

escomesa sanejament

2

1,500

0,400

2,000

2,400

zona B telefon baixa tensio

29,12

29,120

3,9

3,900

zona C drenatge

8

8,000

4,8

4,800

1,2

1,200

zona D aigua baixa tensio telefon

56

56,000

113,75

113,750

91

91,000

65

65,000

drenatge

8

1,500

0,400

2,000

9,600

escomesa sanejament

4

1,500

0,400

2,000

4,800

zona E aigua

25,92

25,920

baixa tensio

52,65

52,650

telefon

42,12

42,120

9,36

9,360

drenatge

4

1,500

0,400

2,000

4,800

escomesa sanejament

2

1,500

0,400

2,000

2,400

zona F aigua baixa tensio telefon

26,24

26,240

53,3

53,300

42,64

42,640

42,64

42,640

drenatge

5

1,500

0,400

2,000

6,000

escomesa sanejament

2

1,500

0,400

2,000

2,400


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

K2241200

m2 Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=2,5m

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

330,560

2,36

780,12

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària parets i sols de pous clavegueram zona A

zona B

1

4,000

24,000

1,000

1

1,000

1,000

1,000

96,000 1,000

2

4,000

2,000

1,000

16,000

2

1,000

1,000

1,000

2,000

1

4,000

1,400

1,000

5,600

1

1,000

1,000

1,000

1,000

2

4,000

3,400

1,000

27,200

2

1,000

1,000

1,000

2,000

1

4,000

2,900

1,000

11,600

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

4,000

2,300

1,000

9,200

1

1,000

1,000

1,000

1,000

2

4,000

1,600

1,000

12,800

2

1,000

1,000

1,000

2,000

1

4,000

1,800

1,000

7,200

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

4,000

2,200

1,000

8,800

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

4,000

26,000

1,000

104,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

4,000

2,200

1,000

8,800

1

1,000

1,000

1,000

1,000

4

0,900

0,400

1,000

1,440

5

0,900

0,400

1,000

1,800

8

0,900

0,400

1,000

2,880

4

0,900

0,400

1,000

1,440

5

0,900

0,400

1,000

1,800

zona C zona D

zona E

zona F

embornals sols zona A drenatge zona B zona C drenatge zona D drenatge zona E drenatge zona F drenatge

F227A0AL

m2 Repàs+picon.sòl i parets rasa,ampl.=0,4-1,5m,95%PM

Repàs i piconatge de sòl i parets de rasa de més de 0,4 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM sols i parets rases instal·lacions zona A telefon enllumenat

22,4

22,400

145,6

145,600

22,4

22,400

67,2 drenatge escomesa sanejament

67,200

4

1,500

0,400

1,000

2,400

4

1,500

2,000

2,000

24,000

2

1,500

0,400

1,000

1,200

2

1,500

2,000

2,000

12,000

zona B telefon baixa tensio

22,4

22,400

145,6

145,600

3

3,000

15,6

15,600

zona C drenatge

4

4,000

40

40,000

2,4

2,400


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

24

24,000

0,6

0,600

6

6,000

QUANTITAT

PREU

IMPORT

3.816,600

2,26

8.625,52

zona D aigua baixa tensio telefon

70

70,000

280

280,000

87,5

87,500

455

455,000

70

70,000

455

455,000

65 drenatge escomesa sanejament

65,000

8

1,500

0,400

1,000

4,800

8

1,500

2,000

2,000

48,000

4

1,500

0,400

1,000

2,400

2

1,500

2,000

2,000

12,000

zona E aigua baixa tensio telefon

drenatge escomesa sanejament

32,4

32,400

129,6

129,600

40,5

40,500

210,6

210,600

32,4

32,400

210,6

210,600

7,2

7,200

46,8

46,800

4

1,500

0,400

1,000

2,400

4

1,500

2,000

2,000

24,000

2

1,500

0,400

1,000

1,200

2

1,500

2,000

2,000

12,000

zona F aigua baixa tensio telefon

drenatge escomesa sanejament

F228A6AL

32,8

32,800

131,2

131,200

41

41,000

213,2

213,200

32,8

32,800

213,2

213,200

32,8

32,800

213,2

213,200

5

1,500

0,400

1,000

3,000

5

1,500

2,000

2,000

30,000

2

1,500

0,400

1,000

1,200

2

1,500

2,000

2,000

12,000

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6m,mat.adeq.excav.,g<=25cm,picó vibr

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de fins a 0,6, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM zona A telefon enllumenat

29,12

29,120

-11,2

-11,200

13,44

13,440

-4,48 drenatge escomesa sanejament

-4,480

4

1,500

0,400

2,000

4,800

4

1,500

0,400

-0,200

-0,480

2

1,500

0,400

2,000

2,400

2

1,500

0,400

-0,200

-0,240

zona B telefon baixa tensio

29,12

29,120

-11,2

-11,200

3,9

3,900

-1,5

-1,500

8

8,000

zona C drenatge


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA -0,8

zona D baixa tensio

PARCIALS

4,800

-0,48

-0,480

113,75

113,750

-43,75

-43,750

drenatge escomesa sanejament

PREU

IMPORT

407,560

11,91

4.854,04

108,160

18,69

2.021,51

108,160

10,11

1.093,50

250,000

4,11

1.027,50

-0,800

4,8

telefon

QUANTITAT

91

91,000

-35

-35,000

65

65,000

-25

-25,000

8

1,500

0,400

2,000

9,600

8

1,500

0,400

-0,200

-0,960

4

1,500

0,400

2,000

4,800

4

1,500

0,400

-0,200

-0,480

zona E baixa tensio telefon

52,65

52,650

-20,25

-20,250

42,12

42,120

-16,2

-16,200

9,36

9,360

-3,6

-3,600

drenatge escomesa sanejament

4

1,500

0,400

2,000

4,800

4

1,500

0,400

-0,200

-0,480

2

1,500

0,400

2,000

2,400

2

1,500

0,400

-0,200

-0,240

zona F baixa tensio telefon

53,3

53,300

-20,5

-20,500

42,64

42,640

-16,4

-16,400

42,64

42,640

-16,4

-16,400

drenatge escomesa sanejament

F22856AL

5

1,500

0,400

2,000

6,000

5

1,500

0,400

-0,200

-0,600

2

1,500

0,400

2,000

2,400

2

1,500

0,400

-0,200

-0,240

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.adeq.,g<=25cm,picó vibrant,

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat d'aportació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM zona D aigua

56

56,000

25,92

25,920

26,24

26,240

zona E aigua zona F aigua

F2A11000

m3 Subministr.terra selec.aport.

Subministrament de terra seleccionada d'aportació zona D aigua

56

56,000

25,92

25,920

26,24

26,240

zona E aigua zona F aigua

F2A16000

m3 Subministr.terra toler.aport.

Subministrament de terra tolerable d'aportació general partida alçada

1

1,000

1,000

250,000

250,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

F2316701

m2 Apuntalament+estreb.rasa/pou,a=1-2m,fusta,40% prot.

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

0,000

16,23

0,00

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.1.2 Moviments de terres ........................

67.442,18

Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40%

ELEMENT 1.1.1.2.1.3 Gestió de residus F24410AL

m3 Transport residus dins obra,dúmper

Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper. vorada zona D c/ sant pere

16

16,000

10

10,000

14,4

14,400

zona E c/ sant pere paviment zona D c/ sant pere zona E c/ sant pere existent carretera c/pompeu fabra

12

12,000

226,8

226,800

12,5

12,500

24

24,000

zona F c/pompeu fabra existent carretera c/mestre capell zona B per localització de serveis zona B per implantació telefonia zona B per implantació claveguera

20

20,000

229,6

229,600

18

18,000

2

1,000

1,000

1,000

4

1,000

0,800

3,000

2,000 9,600

84,8

84,800

45

45,000

claveguera zona B

39

1,000

0,100

1,000

3,900

zona D

125

1,000

0,100

1,000

12,500

zona E

27

1,000

0,100

1,000

2,700

zona F

75

1,000

0,100

1,000

7,500

zona A

2

0,800

0,800

0,800

1,024

zona D

4

0,800

0,800

0,800

2,048

1

0,600

0,600

0,600

0,216

3

0,800

0,800

0,800

1,536

4

5,000

0,600

0,400

4,800

zona D

0,4

0,400

0,400

4,000

0,256

zona E

0,4

0,400

0,400

8,000

0,512

zona F

0,4

0,400

0,400

3,000

0,192

5

2,000

1,000

0,500

5,000

fonaments enllumenat existent

fonaments i massissats varis fonaments senyals verticals

interceptors pas de carrer pompeu fabra neteja i esbroçada zona A

25,2

25,200

zona C

96

96,000

zona D

15

15,000

zona E

29,25

29,250

16,5

16,500

zona A

50,4

50,400

zona B

95,4

95,400

zona C

28,8

28,800

zona D

157,5

157,500

zona E

72,9

72,900

zona F

73,8

73,800

terra d'explanades

terra sobrant de rases de clavegueram


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM partida excavació - partida rebliment

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA 200,2

PARCIALS 200,200

sobrant de pous clavegueram zona A

1

2,400

1,000

1,000

2,400

2

2,000

1,000

1,000

4,000

1

1,400

1,000

1,000

1,400

2

3,400

1,000

1,000

6,800

1

2,900

1,000

1,000

2,900

1

2,300

1,000

1,000

2,300

2

1,600

1,000

1,000

3,200

1

1,800

1,000

1,000

1,800

1

2,200

1,000

1,000

2,200

1

2,600

1,000

1,000

2,600

1

2,200

1,000

1,000

2,200

drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia H

1

1,000

0,900

1,000

0,900

aigua

1

0,500

0,500

0,550

0,138

drenatge

5

0,900

0,400

0,500

0,900

telefonia D

2

1,300

1,100

1,250

3,575

aigua

2

0,500

0,500

0,550

0,275

drenatge

8

0,900

0,400

0,500

1,440

telefonia H

2

1,000

0,900

1,000

1,800

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia M

1

0,500

0,500

0,700

0,175

BT

9

1,000

0,600

1,300

7,020

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

telefonia H

2

1,000

0,900

1,000

1,800

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia M

1

0,500

0,500

0,700

0,175

BT

4

1,000

0,600

1,300

3,120

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

drenatge

5

0,900

0,400

0,500

0,900

telefonia H

4

1,000

0,900

1,000

3,600

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia M

1

0,500

0,500

0,700

0,175

BT

3

1,000

0,600

1,300

2,340

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

zona B zona C zona D

zona E zona F sobrant caixes d'embornal i pericons de servei zona A

zona B

zona C

zona D

zona E

zona F

sobrant de rases excavació rebliments

231,68

231,680

mescla bituminosa zona A en calçada per configurar rigola i vorada

0,25

1,000

0,500

56,000

7,000

0,25

1,000

0,300

106,000

7,950

0,25

1,000

0,500

32,000

4,000

0,25

1,000

0,500

175,000

21,875

0,25

1,000

0,500

81,000

10,125

0,25

1,000

0,500

82,000

10,250

zona B en calçada per configurar rigola zona C en calçada per rigola i vorada passera zona D en calçada per rigola i vorada zona E en calçada per rigola i vorada zona F en calçada per rigola i vorada

QUANTITAT

PREU

IMPORT


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2.169,028

2,58

5.596,09

216,903

15,76

3.418,39

zona G en calçada per rigola, vorada i vorera

0,25

1,000

1,000

407,000

101,750

zona D

175

0,100

0,500

1,000

8,750

zona E

81

0,100

0,500

1,000

4,050

0,5

0,500

4,000

2,000

2,000

0,2

1,000

1,000

13,000

2,600

0,2

1,000

1,000

6,000

1,200

0,2

1,000

1,000

8,000

1,600

0,2

1,000

1,000

8,000

1,600

0,2

1,000

1,000

16,000

3,200

0,2

1,000

4,000

2,000

1,600

1

2,500

20,000

1,000

50,000

compta zona G en nord tubs conductors

baranes zona E c/pompeu fabra reixats tanques zona D en parcel·les

zona E avet

F2R24200

m3 Classif.obra residus construcció/demolició s/REAL DECRETO 105/20

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals 10% residus transportats

F2R542A7

0,1

1,000

1,000 2.169,028

216,903

m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 20t,càrrega mec.,r

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km vorada zona D c/ sant pere

16

16,000

10

10,000

14,4

14,400

zona E c/ sant pere paviment zona D c/ sant pere zona E c/ sant pere existent carretera c/pompeu fabra

12

12,000

226,8

226,800

12,5

12,500

24

24,000

zona F c/pompeu fabra existent carretera c/mestre capell zona B per localització de serveis zona B per implantació telefonia zona B per implantació claveguera

20

20,000

229,6

229,600

18

18,000

2

1,000

1,000

1,000

4

1,000

0,800

3,000

2,000 9,600

84,8

84,800

45

45,000

claveguera zona B

39

1,000

0,100

1,000

3,900

zona D

125

1,000

0,100

1,000

12,500

zona E

27

1,000

0,100

1,000

2,700

zona F

75

1,000

0,100

1,000

7,500

zona A

2

0,800

0,800

0,800

1,024

zona D

4

0,800

0,800

0,800

2,048

1

0,600

0,600

0,600

0,216

3

0,800

0,800

0,800

1,536

4

5,000

0,600

0,400

4,800

fonaments enllumenat existent

fonaments i massissats varis


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

fonaments senyals verticals zona D

0,4

0,400

0,400

4,000

0,256

zona E

0,4

0,400

0,400

8,000

0,512

zona F

0,4

0,400

0,400

3,000

0,192

5

2,000

1,000

0,500

5,000

interceptors pas de carrer pompeu fabra neteja i esbroçada zona A

25,2

25,200

zona C

96

96,000

zona D

15

15,000

zona E

29,25

29,250

16,5

16,500

zona A

50,4

50,400

zona B

95,4

95,400

zona C

28,8

28,800

zona D

157,5

157,500

zona E

72,9

72,900

zona F

73,8

73,800

200,2

200,200

terra d'explanades

terra sobrant de rases de clavegueram partida excavació - partida rebliment sobrant de pous clavegueram zona A

1

2,400

1,000

1,000

2,400

2

2,000

1,000

1,000

4,000

1

1,400

1,000

1,000

1,400

2

3,400

1,000

1,000

6,800

1

2,900

1,000

1,000

2,900

1

2,300

1,000

1,000

2,300

2

1,600

1,000

1,000

3,200

1

1,800

1,000

1,000

1,800

1

2,200

1,000

1,000

2,200

1

2,600

1,000

1,000

2,600

1

2,200

1,000

1,000

2,200

drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia H

1

1,000

0,900

1,000

0,900

aigua

1

0,500

0,500

0,550

0,138

drenatge

5

0,900

0,400

0,500

0,900

telefonia D

2

1,300

1,100

1,250

3,575

aigua

2

0,500

0,500

0,550

0,275

drenatge

8

0,900

0,400

0,500

1,440

telefonia H

2

1,000

0,900

1,000

1,800

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia M

1

0,500

0,500

0,700

0,175

BT

9

1,000

0,600

1,300

7,020

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

telefonia H

2

1,000

0,900

1,000

1,800

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia M

1

0,500

0,500

0,700

0,175

BT

4

1,000

0,600

1,300

3,120

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

drenatge

5

0,900

0,400

0,500

0,900

telefonia H

4

1,000

0,900

1,000

3,600

zona B zona C zona D

zona E zona F sobrant caixes d'embornal i pericons de servei zona A

zona B

zona C

zona D

zona E

zona F

QUANTITAT

PREU

IMPORT


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia M

1

0,500

0,500

0,700

0,175

BT

3

1,000

0,600

1,300

2,340

aigua

3

0,500

0,500

0,550

sobrant de rases excavació rebliments

231,68

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2.169,028

4,04

8.762,87

0,413 231,680

mescla bituminosa zona A en calçada per configurar rigola i vorada

0,25

1,000

0,500

56,000

7,000

0,25

1,000

0,300

106,000

7,950

0,25

1,000

0,500

32,000

4,000

0,25

1,000

0,500

175,000

21,875

0,25

1,000

0,500

81,000

10,125

0,25

1,000

0,500

82,000

10,250

0,25

1,000

1,000

407,000

101,750

zona D

175

0,100

0,500

1,000

8,750

zona E

81

0,100

0,500

1,000

4,050

0,5

0,500

4,000

2,000

2,000

0,2

1,000

1,000

13,000

2,600

0,2

1,000

1,000

6,000

1,200

0,2

1,000

1,000

8,000

1,600

0,2

1,000

1,000

8,000

1,600

0,2

1,000

1,000

16,000

3,200

0,2

1,000

4,000

2,000

1,600

1

2,500

20,000

1,000

50,000

zona B en calçada per configurar rigola zona C en calçada per rigola i vorada passera zona D en calçada per rigola i vorada zona E en calçada per rigola i vorada zona F en calçada per rigola i vorada zona G en calçada per rigola, vorada i vorera compta zona G en nord tubs conductors

baranes zona E c/pompeu fabra reixats tanques zona D en parcel·les

zona E avet

F2RA71H1

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) vorada zona D c/ sant pere

16

16,000

10

10,000

14,4

14,400

zona E c/ sant pere paviment zona D c/ sant pere zona E c/ sant pere existent carretera c/pompeu fabra

12

12,000

226,8

226,800

12,5

12,500

24

24,000

zona F c/pompeu fabra existent carretera c/mestre capell

20

20,000

229,6

229,600

18

18,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM zona B per localització de serveis zona B per implantació telefonia zona B per implantació claveguera

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA 2

1,000

1,000

1,000

4

1,000

0,800

3,000

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

766,884

13,64

10.460,30

2,000 9,600

84,8

84,800

45

45,000

claveguera zona B

39

1,000

0,100

1,000

3,900

zona D

125

1,000

0,100

1,000

12,500

zona E

27

1,000

0,100

1,000

2,700

zona F

75

1,000

0,100

1,000

7,500

zona A

2

0,800

0,800

0,800

1,024

zona D

4

0,800

0,800

0,800

2,048

1

0,600

0,600

0,600

0,216

3

0,800

0,800

0,800

1,536

4

5,000

0,600

0,400

4,800

zona D

0,4

0,400

0,400

4,000

0,256

zona E

0,4

0,400

0,400

8,000

0,512

zona F

0,4

0,400

0,400

3,000

0,192

5

2,000

1,000

0,500

5,000

fonaments enllumenat existent

fonaments i massissats varis fonaments senyals verticals

interceptors pas de carrer pompeu fabra

F2RA7L01

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) neteja i esbroçada zona A

25,2

25,200

zona C

96

96,000

zona D

15

15,000

zona E

29,25

29,250

16,5

16,500

zona A

50,4

50,400

zona B

95,4

95,400

zona C

28,8

28,800

zona D

157,5

157,500

zona E

72,9

72,900

zona F

73,8

73,800

200,2

200,200

terra d'explanades

terra sobrant de rases de clavegueram partida excavació - partida rebliment sobrant de pous clavegueram zona A

1

2,400

1,000

1,000

2,400

2

2,000

1,000

1,000

4,000

1

1,400

1,000

1,000

1,400

2

3,400

1,000

1,000

6,800

1

2,900

1,000

1,000

2,900

1

2,300

1,000

1,000

2,300

2

1,600

1,000

1,000

3,200

1

1,800

1,000

1,000

1,800

1

2,200

1,000

1,000

2,200

1

2,600

1,000

1,000

2,600

1

2,200

1,000

1,000

2,200

drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia H

1

1,000

0,900

1,000

0,900

aigua

1

0,500

0,500

0,550

0,138

zona B zona C zona D

zona E zona F sobrant caixes d'embornal i pericons de servei zona A

zona B


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1.162,594

9,69

11.265,54

zona C drenatge

5

0,900

0,400

0,500

0,900

telefonia D

2

1,300

1,100

1,250

3,575

aigua

2

0,500

0,500

0,550

0,275

drenatge

8

0,900

0,400

0,500

1,440

telefonia H

2

1,000

0,900

1,000

1,800

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia M

1

0,500

0,500

0,700

0,175

BT

9

1,000

0,600

1,300

7,020

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

telefonia H

2

1,000

0,900

1,000

1,800

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia M

1

0,500

0,500

0,700

0,175

BT

4

1,000

0,600

1,300

3,120

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

drenatge

5

0,900

0,400

0,500

0,900

telefonia H

4

1,000

0,900

1,000

3,600

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia M

1

0,500

0,500

0,700

0,175

BT

3

1,000

0,600

1,300

2,340

aigua

3

0,500

0,500

0,550

zona D

zona E

zona F

sobrant de rases excavació rebliments

F2RA73G1

231,68

0,413 231,680

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) mescla bituminosa zona A en calçada per configurar rigola i vorada

0,25

1,000

0,500

56,000

7,000

0,25

1,000

0,300

106,000

7,950

0,25

1,000

0,500

32,000

4,000

0,25

1,000

0,500

175,000

21,875

0,25

1,000

0,500

81,000

10,125

0,25

1,000

0,500

82,000

10,250

0,25

1,000

1,000

407,000

101,750

zona D

175

0,100

0,500

1,000

8,750

zona E

81

0,100

0,500

1,000

4,050

0,5

0,500

4,000

2,000

2,000

0,2

1,000

1,000

13,000

2,600

0,2

1,000

1,000

6,000

1,200

0,2

1,000

1,000

8,000

1,600

0,2

1,000

1,000

8,000

1,600

zona B en calçada per configurar rigola zona C en calçada per rigola i vorada passera zona D en calçada per rigola i vorada zona E en calçada per rigola i vorada zona F en calçada per rigola i vorada zona G en calçada per rigola, vorada i vorera compta zona G en nord tubs conductors

baranes zona E c/pompeu fabra reixats tanques zona D en parcel·les


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

F2RA6890

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

189,550

30,23

5.730,10

146,000

4,27

623,42

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.1.3 Gestió de residus .............................

45.856,71

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.2.1 Demolicions i moviments de terres.................................................................................................. SUBAPARTAT 1.1.1.2.2 Fonaments, contencions i estructures

131.364,81

0,2

1,000

1,000

16,000

3,200

0,2

1,000

4,000

2,000

1,600

m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus fusta no especial

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) zona A plataner

1

1,000

1,000

5,000

5,000

6

1,000

1,000

5,000

30,000

12

1,000

1,000

5,000

60,000

avet

1

1,000

1,000

1,000

1,000

alzina

1

2,500

20,000

1,000

50,000

zona B plataner zona D plataner zona E

ELEMENT 1.1.1.2.2.1 Murs de contenció G2212101

m3 Excavació desmunt terr.compact.,m.mec.,càrrega cam.

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió zona D talus mur Ea

271,25

271,250

talus mur Eb

18,506

18,506

talus mur F

53,655

53,655

talus mur Ga sense excavació talus mur Gb sense excavació zona E talus mur H sense excavació talus mur I

F2A16000

343,411

2,56

879,13

245,025

4,11

1.007,05

245,025

3,62

886,99

202,500

1,59

321,98

m3 Subministr.terra toler.aport.

Subministrament de terra tolerable d'aportació zona E talus mur I

G2262111

245,025

245,025

m3 Estesa+picon.sòl adeq.g<=25cm,95%,corró,humect.

Estesa i piconatge de sòl adequat, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PN, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació zona E talus mur I

G2241010

245,025

245,025

m2 Acabat+allisada talús,m.mec.

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics zona E talus mur I

G2223P31

27

1,000

1,000

7,500

202,500

m3 Excavació fonament+s/rampa h<=4m,ampl.<=2m,terr.tràns.,m.mec.,cà

Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió zona D mur Ea

35

1,000

0,800

1,500

42,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

mur Eb

4,5

1,000

0,800

1,500

5,400

mur F

14,6

1,000

0,800

1,500

17,520

mur Ga

8,5

1,000

0,800

1,500

10,200

mur Gb

25,5

1,000

0,800

1,500

30,600

27

1,000

0,800

1,500

32,400

QUANTITAT

PREU

IMPORT

138,120

10,04

1.386,72

172,650

3,24

559,39

2.762,400

1,08

2.983,39

138,120

76,49

10.564,80

zona E mur H sense excavació mur I

G2242511

m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.>2m,m.mec.,95%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa de de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM zona D mur Ea

35

1,000

1,000

1,500

mur Eb

4,5

1,000

1,000

1,500

52,500 6,750

mur F

14,6

1,000

1,000

1,500

21,900

mur Ga

8,5

1,000

1,000

1,500

12,750

mur Gb

25,5

1,000

1,000

1,500

38,250

27

1,000

1,000

1,500

40,500

zona E mur H sense excavació mur I

E31B4000

kg Acer b/corrugada,B 500 SD,p/armadura rasa/pou

Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous quantia 20 kg/m3 zona D mur Ea

35

20,000

0,800

1,500

840,000

mur Eb

4,5

20,000

0,800

1,500

108,000

mur F

14,6

20,000

0,800

1,500

350,400

mur Ga

8,5

20,000

0,800

1,500

204,000

mur Gb

25,5

20,000

0,800

1,500

612,000

27

20,000

0,800

1,500

648,000

zona E mur H sense excavació mur I

F31561H1

m3 Formigó rasa/pou fonament,HRM-20/B/20/I,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HRM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió zona D mur Ea

35

1,000

0,800

1,500

mur Eb

4,5

1,000

0,800

1,500

42,000 5,400

mur F

14,6

1,000

0,800

1,500

17,520

mur Ga

8,5

1,000

0,800

1,500

10,200

mur Gb

25,5

1,000

0,800

1,500

30,600

27

1,000

0,800

1,500

32,400

zona E mur H sense excavació mur I

135238A1

m3 Mur contenció form. h<=3m,g<=30cm,HA-25/B/20/IIa,col.bomba,armad

Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia 50 kg/m2 i encofrat amb plafó metàl·lic zona D mur Ea

35

1,000

0,300

3,100

32,550

mur Eb

4,5

1,000

0,300

2,350

3,173

mur F

14,6

1,000

0,300

2,100

9,198

mur Ga

8,5

1,000

0,300

1,100

2,805

mur Gb

25,5

1,000

0,300

1,450

11,093


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

85,549

254,59

21.779,92

36,000

28,44

1.023,84

36,000

31,90

1.148,40

360,000

2,62

943,20

0,000

82,99

0,00

0,000

397,93

0,00

0,000

94,10

0,00

0,000

151,94

0,00

0,000

2,55

0,00

0,000

320,12

0,00

zona E mur H sense excavació mur I

F618462N

27

1,000

0,300

3,300

26,730

m2 Paret 15cm,h<=1m,bloc foradat llis 400x200x150mm gris 1cara,col.

Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x150 mm, gris d'una cara vista, col·locat amb morter ciment de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l zona E mur H sense excavació

K618561K

60

1,000

0,600

1,000

36,000

m2 Paret tanc.,20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,morter ciment,p/re

Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l zona E mur H sense excavació

F61Z3000

60

1,000

0,600

1,000

36,000

kg Acer b/corrugada B500S,p/arm.paret bloc mort.

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment zona E quantia 5 kg/m2 mur H sense excavació

G3D15245

m

60

5,000

0,600

2,000

360,000

Micropilons D=175mm,<25% f.masa/roca tova,arm.B500S,4kg/m

Execució de micropilons de 175 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó en massa o roca tova, armat amb feix de barres B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 en una quantia de 4 kg/m

14531A6G

m3 Biga form.cantell,encof.p/revestir,HA-25/B/10/I,col.bomba,armadu

Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150 kg/m3

F31589H1

m3 Formigó rasa/pou fonament,HRA-30/B/20/IIb,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HRA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

135138A1

m3 Fonament rasa form. HA-25/F/20/IIa,col.bomba,30kg/m3 armadura AP

Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta

G2262211

m3 Estesa+picon.sòl adeq.g<=50cm,95%,corró,humect.

Estesa i piconatge de sòl adequat, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PN, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

1452145H

m3 Mur form.p/revestir,HA-25/B/10/I,col.bomba,acer armadura AP500S

Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.2.1 Murs de contenció ...........................

43.484,81

ELEMENT 1.1.1.2.2.2 Pasarel·la G3D15245

m

Micropilons D=175mm,<25% f.masa/roca tova,arm.B500S,4kg/m

Execució de micropilons de 175 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó en massa o roca tova, armat amb feix de barres B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 en una quantia de 4 kg/m passera

G2223P31

9

1,000

1,000

10,000

90,000 90,000

82,99

7.469,10

39,520

10,04

396,78

24,700

3,24

80,03

2,470

9,15

22,60

37,050

254,59

9.432,56

3.368,560

1,48

4.985,47

516,538

2,88

1.487,63

m3 Excavació fonament+s/rampa h<=4m,ampl.<=2m,terr.tràns.,m.mec.,cà

Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió mur_biga

G2242511

39,52

39,520

m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.>2m,m.mec.,95%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa de de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM mur_biga

E3Z112Q1

24,7

24,700

m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió mur_biga

135238AL

2,47

2,470

m3 Mur-biga form. h<=3m,g<=65cm,HA-25/B/20/IIa,col.bomba,armadura A

Mur-biga de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 0.65 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia 80 kg/m3 i encofrat amb plafó metàl·lic mur_biga

E4435115

37,05

37,050

kg Acer A/42-B (S 275 JR),p/bigap.simp.,perf.lam.,IP,HE,UP,treb.tal

Acer A/42-B (S 275 JR), per a bigues formades per peça simple, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i col.locat a l'obra amb soldadura passera perfil UPN200

perfil HEB100 perfil T e=10mm placa 450x300x12

E44Z5A28

1123,32

1.123,320

177,1

177,100

174,57

174,570

685,44

685,440

1123,08

1.123,080

85,05

85,050

kg Acer A/42-B (S 275 JR), antiox.,perfilslam. L,LD,T,rodó,quad.,re

Acer A/42-B (S 275 JR), amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfilslaminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, treballat a l'obra i col.locat a l'obra amb soldadura passera tubular 100x50x4

K4ZW0060

u

393,384

393,384

62,02

62,020

61,134

61,134

Ancoratge tac inox.D=16mm,l=160mm,s/pedra

Ancoratge amb tac d'acer inoxidable de 16 de diàmetre i 160 mm de llargària, sobre suport de pedra passera

42

42,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

42,000

13,11

550,62

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.2.2 Pasarel·la...........................................

24.424,79

ELEMENT 1.1.1.2.2.3 Gestió de residus F2R542A7

m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 20t,càrrega mec.,r

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km excavació talusos contencions zona D talus mur Ea

271,25

271,250

talus mur Eb

18,506

18,506

talus mur F

53,655

53,655

talus mur Ga sense excavació talus mur Gb sense excavació zona E talus mur H sense excavació talus mur I excavació fonaments zona D mur Ea

35

1,000

0,800

1,500

mur Eb

4,5

1,000

0,800

1,500

42,000 5,400

mur F

14,6

1,000

0,800

1,500

17,520

mur Ga

8,5

1,000

0,800

1,500

10,200

mur Gb

25,5

1,000

0,800

1,500

30,600

27

1,000

0,800

1,500

32,400

zona E mur H sense excavació mur I excavació passera mur_biga

F2RA7L01

39,52

39,520 521,051

4,04

2.105,05

521,051

9,69

5.048,98

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.2.3 Gestió de residus .............................

7.154,03

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.2.2 Fonaments, contencions i estructures ........................................................................................

75.063,63

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) excavació talusos contencions zona D talus mur Ea

271,25

271,250

talus mur Eb

18,506

18,506

talus mur F

53,655

53,655

talus mur Ga sense excavació talus mur Gb sense excavació zona E talus mur H sense excavació talus mur I excavació fonaments zona D mur Ea

35

1,000

0,800

1,500

mur Eb

4,5

1,000

0,800

1,500

42,000 5,400

mur F

14,6

1,000

0,800

1,500

17,520

mur Ga

8,5

1,000

0,800

1,500

10,200

mur Gb

25,5

1,000

0,800

1,500

30,600

27

1,000

0,800

1,500

32,400

zona E mur H sense excavació mur I excavació passera mur_biga

39,52

39,520


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

420,500

41,38

17.400,29

420,500

23,22

9.764,01

SUBAPARTAT 1.1.1.2.3 Instal·lacions ELEMENT 1.1.1.2.3.1 Sanejament i drenatge FD7JN185

m

Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa Clavegueram zona A

1,000

1,000

1,000

18,000

20

1,000

1,000

1,000

20,000

18

1,000

1,000

1,000

18,000

zona B

37,5

1,000

1,000

1,000

37,500

zona C

10

1,000

1,000

1,000

10,000

zona D

16

1,000

1,000

1,000

16,000

40

1,000

1,000

1,000

40,000

40

1,000

1,000

1,000

40,000

50

1,000

1,000

1,000

50,000

15

1,000

1,000

1,000

15,000

8

1,000

1,000

1,000

8,000

8

1,000

1,000

1,000

8,000

50

1,000

1,000

1,000

50,000

18

1,000

1,000

1,000

18,000

34

1,000

1,000

1,000

34,000

38

1,000

1,000

1,000

38,000

zona E

zona F

GD95B670

18

m

Recobriment ext.p/claveg.tub form.D=50cm,20cm HM-20/P/20/I

Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 50 cm, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I Clavegueram zona A

18

1,000

1,000

1,000

18,000

20

1,000

1,000

1,000

20,000

18

1,000

1,000

1,000

18,000

zona B

37,5

1,000

1,000

1,000

37,500

zona C

10

1,000

1,000

1,000

10,000

zona D

16

1,000

1,000

1,000

16,000

40

1,000

1,000

1,000

40,000

40

1,000

1,000

1,000

40,000

50

1,000

1,000

1,000

50,000

15

1,000

1,000

1,000

15,000

8

1,000

1,000

1,000

8,000

8

1,000

1,000

1,000

8,000

50

1,000

1,000

1,000

50,000

18

1,000

1,000

1,000

18,000

34

1,000

1,000

1,000

34,000

38

1,000

1,000

1,000

38,000

zona E

zona F

FD7JE185

m

Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa zona A drenatge

4

1,500

1,000

1,000

6,000

escomesa sanejament

2

1,500

1,000

1,000

3,000

zona B zona C drenatge

zona D

10

10,000

6

6,000

1,5

1,500


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

drenatge

8

1,500

1,000

1,000

12,000

escomesa sanejament

4

1,500

1,000

1,000

6,000

drenatge

4

1,500

1,000

1,000

6,000

escomesa sanejament

2

1,500

1,000

1,000

3,000

drenatge

5

1,500

1,000

1,000

7,500

escomesa sanejament

2

1,500

1,000

1,000

3,000

QUANTITAT

PREU

IMPORT

64,000

9,60

614,40

64,000

13,59

869,76

20,000

1.018,80

20.376,00

6,000

250,00

1.500,00

zona E

zona F

GD955670

m

Recobriment ext.p/claveg.tub form.D=20cm,20cm HM-20/P/20/I

Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 20 cm, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I zona A drenatge

4

1,500

1,000

1,000

6,000

escomesa sanejament

2

1,500

1,000

1,000

3,000

zona B zona C drenatge

10

10,000

6

6,000

1,5

1,500

zona D drenatge

8

1,500

1,000

1,000

12,000

escomesa sanejament

4

1,500

1,000

1,000

6,000

drenatge

4

1,500

1,000

1,000

6,000

escomesa sanejament

2

1,500

1,000

1,000

3,000

drenatge

5

1,500

1,000

1,000

7,500

escomesa sanejament

2

1,500

1,000

1,000

3,000

zona E

zona F

2DB18425

u

Pou D=100cm,h=3.5m,solera HM-20/P/20/I, 15cm,mitja canya ,maó ca

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3.5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

F23KJDSF

zona A

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona B

2

1,000

1,000

1,000

2,000

zona C

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona D

9

1,000

1,000

1,000

9,000

zona E

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona F

2

1,000

1,000

1,000

2,000

u

Connexions de clavegueram a reparar, reposar o implantar

Connexions de clavegueram a reparar, reposar o implantar zones A, B, C, D, E, F

FD5J6F0E

u

6

1,000

1,000

1,000

6,000

Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I caixes d'embornal zona A drenatge

4

1,000

1,000

1,000

4,000

5

1,000

1,000

1,000

5,000

8

1,000

1,000

1,000

8,000

zona B zona C drenatge zona D drenatge zona E


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM drenatge

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

26,000

87,24

2.268,24

26,000

54,51

1.417,26

26,000

62,16

1.616,16

5,000

59,78

298,90

5,000

54,36

271,80

5,000

120,13

600,65

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.3.1 Sanejament i drenatge ....................

56.997,47

4

1,000

1,000

1,000

4,000

5

1,000

1,000

1,000

5,000

zona F drenatge

FD5Z9CC4

u

Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.750x300x40mm,C250,sup.a

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter caixes d'embornal zona A drenatge

4

1,000

1,000

1,000

4,000

5

1,000

1,000

1,000

5,000

8

1,000

1,000

1,000

8,000

4

1,000

1,000

1,000

4,000

5

1,000

1,000

1,000

5,000

zona B zona C drenatge zona D drenatge zona E drenatge zona F drenatge

Z961VBG2

u

Vorada embornal formigó tipus bunera

Vorada amb encaix per a embornal tipus bunera, recta de formigó, tipus T-3 de 17-28 cm, col.locada amb fonament de formigo caixes d'embornal zona A drenatge

4

1,000

1,000

1,000

4,000

5

1,000

1,000

1,000

5,000

8

1,000

1,000

1,000

8,000

4

1,000

1,000

1,000

4,000

5

1,000

1,000

1,000

5,000

zona B zona C drenatge zona D drenatge zona E drenatge zona F drenatge

FD5KKF0E

m

Caixa p/interc.84x50cm,parets 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-2

Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I zona c/ Trull

FD5Z6K38

m

1

5,000

1,000

1,000

5,000

Bastiment llum=100cm p/interc.,S235JR 80x80x8mm,traves,morter 1:

Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l zona c/ Trull

FD5ZAKFJ

u

1

5,000

1,000

1,000

5,000

Reixa practic.,p/interc.,fosa grisa,982x490x76mm,pes=145kg,col.a

Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó zona c/ Trull

1

5,000

ELEMENT 1.1.1.2.3.2 Aigua potable i contra incendis

1,000

1,000

5,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

AIGUA01

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

338,000

25,99

8.784,62

338,000

0,54

182,52

12,000

318,68

3.824,16

12,000

42,24

506,88

Subministrament i muntatge de canonada de PEAD PE100, PN16 DN160

Subministrament i muntatge de canonada de PEAD PE100, PN16 DN160 instal·lat fons de rasa zona A zona B zona C zona D aigua

175

175,000

81

81,000

82

82,000

zona E aigua zona F aigua

AIGUA02

m

Subministrament i muntatge de cinta senyalitzadora d'aigua potab

Subministrament i muntatge de cinta senyalitzadora d'aigua potable (a=20cm, L=250m) zona A zona B zona C zona D aigua

175

175,000

81

81,000

82

82,000

zona E aigua zona F aigua

AIGUA03

u

Subministrament i muntatge de valuvla de comporta amb cos de fos

Subministrament i muntatge de valvula de comporta amb cos de fosa i de tanca elastomerica, uno per brides, serie curta DN150mm PN16 inclos pp de cargols i juntes per dues brides. Completament instal·lada i en funcionament zona A zona B aigua

1

1,000

1,000

1,000

1,000

2

1,000

1,000

1,000

2,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona C aigua zona D aigua zona E aigua zona F aigua

AIGUA04

u

Subministrament i muntatge d'arqueta AVK de 19x19

Subministrament i muntatge d'arqueta AVK de 19x19 zona A zona B aigua

1

1,000

1,000

1,000

1,000

2

1,000

1,000

1,000

2,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona C aigua zona D aigua zona E aigua zona F aigua

FDK256F3

u

Pericó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

12,000

58,12

697,44

7,000

694,18

4.859,26

7,000

174,69

1.222,83

0,546

1.000,00

546,00

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.3.2 Aigua potable i contra incendis .....

20.623,71

zona A zona B aigua

1

1,000

1,000

1,000

1,000

2

1,000

1,000

1,000

2,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona C aigua zona D aigua zona E aigua zona F aigua

AIGUA05

u

Connexions a xarxa existent

Connexions a xarxa existent

AIGUA06

zona C

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona D

2

1,000

1,000

1,000

2,000

zona E

2

1,000

1,000

1,000

2,000

zona F

2

1,000

1,000

1,000

2,000

u

Modificació d'escomeses existents

Modificació d'escomeses existents

AIGUA07

zona D

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zonaE

2

1,000

1,000

1,000

2,000

zona F

2

1,000

1,000

1,000

2,000

pa Partida alçada a justificar per la substitucio d'armaris d'escom

Partida alçada a justificar per la substitucio d'armaris d'escomesa a rao de 78€/armari zona D

0,234

0,234

zonaE

0,156

0,156

zona F

0,156

0,156

ELEMENT 1.1.1.2.3.3 Baixa Tensió FG21RPAL

m

4 Tubs rígids,DN=160mm,impacte=15J,resist.compress.=250N,g=2,2mm

4 Tubs rígids, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada. Inclou formigonat de tubs segons prescripcions de companyia. zona A zona B baixa tensio

6

6,000

175

175,000

81

81,000

82

82,000

zona C zona D baixa tensio zona E baixa tensio zona F baixa tensio

344,000 F31DD100

m2 Encofrat tauler rasa/pou fonament

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments zona A zona B baixa tensio

3

3,000

87,5

87,500

zona C zona D baixa tensio

35,52

12.218,88


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

172,000

18,84

3.240,48

344,000

0,28

96,32

16,000

89,33

1.429,28

3,000

285,59

856,77

3,000

50,00

150,00

3,000

700,00

2.100,00

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.3.3 Baixa Tensió .....................................

20.091,73

zona E baixa tensio

40,5

40,500

41

41,000

zona F baixa tensio

FDGZU010

m

Banda cont.plàstic,color,30cm,col·locada llarg rasa,20cm sobre c

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora zona A zona B baixa tensio

6

6,000

175

175,000

81

81,000

82

82,000

zona C zona D baixa tensio zona E baixa tensio zona F baixa tensio

ZDK2A6FG

u

Pericó 120x60x100cm,g=15cm,solera formigó,s/llit sorra

Pericó de 120x60x100 cm, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat, solera de formigót, sobre llit de sorra inclou el reompliment amb sauló un cop finalitzada l'instal·lacio electrica pericons de servei zona A zona B zona C zona D BT

9

1,000

1,000

1,000

9,000

4

1,000

1,000

1,000

4,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona E BT zona F BT

FG145A02

u

Caixa p/quadre distrib.,metàl.+porta,4x22mòduls,munt.empotr.

Caixa per a quadre de distribució, metàl.lica amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada empotrada a façana zona D

ZDGRJNT

u

3

1,000

1,000

1,000

3,000

Creacio de base per pedestal

Creacio de base per pedestal completament acabada zona D

HHM63E3

3

1,000

1,000

1,000

3,000

pa Partida alçada a justificar per la retirada dels mastils de comp

Partida alçada a justificar per la retirada dels mastils de companyia, subministre i col·locació de mastils dins la propietat per rependre el subministre zona D

3

1,000

1,000

1,000

3,000

ELEMENT 1.1.1.2.3.4 Telefonia FDG323AL

m

Canalització 4tubs PVC D=110mm,dau recobr.40x50cm,form. HM-20/P/

Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D=110 mm i dau de recobriment de 40x50 cm amb formigó HM-20/P/20/I zona A telefon zona B

56

56,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM telefon

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

56

56,000

175

175,000

81

81,000

82

82,000

QUANTITAT

PREU

IMPORT

450,000

18,61

8.374,50

32,000

15,40

492,80

76,000

7,46

566,96

117,000

5,20

608,40

300,400

18,84

5.659,54

zona C zona D telefon zona E telefon zona F telefon

FDG300AL

m

Canalització 4tubs PVC D=110mm, subjectat en safata per passera

Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D=110 mm i subjectat en safata d'acer galvanitzat ancorada en passera zona C

FDG32357

m

32

1,000

1,000

1,000

32,000

Canalització 2tubs PVC D=110mm,dau recobr.30x20cm,form. HM-20/P/

Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=110 mm i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I zona B telefon

FDG3235Z

m

76

76,000

Canalització 2tubs PVC D=63mm,dau recobr.30x20cm,form. HM-20/P/2

Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=63mm i dau de recobriment de 20x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I zona D 65

65,000

9,36

9,360

42,64

42,640

zona E zona F

F31DD100

m2 Encofrat tauler rasa/pou fonament

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments zona A telefon

22,4

22,400

22,4

22,400

70

70,000

32,4

32,400

32,8

32,800

30,4

30,400

50

50,000

7,2

7,200

32,8

32,800

zona B telefon zona C zona D telefon zona E telefon zona F telefon zona B telefon zona D zona E zona F

GDK2U040

u

Pericó regist.form.prefabricat.p/instal.telefonia HF-III

Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-III per a instal.lacions de telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix pericons de servei


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

9,000

450,01

4.050,09

3,000

133,11

399,33

6,000

683,85

4.103,10

5,000

50,00

250,00

8,000

700,00

5.600,00

0,000

3,16

0,00

0,000

3,21

0,00

zona B telefonia H

1

1,000

1,000

1,000

1,000

2

1,000

1,000

1,000

2,000

2

1,000

1,000

1,000

2,000

4

1,000

1,000

1,000

4,000

zona D telefonia H zona E telefonia H zona F telefonia H

GDK2U050

u

Pericó regist.form.prefabricat.p/instal.telefoniaMF-II

Pericó de registre prefabricat de formigó armat, tipus MF-II per a instal.lacions de telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix pericons de servei zona D telefonia M

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona E telefonia M zona F telefonia M

GDK2U020

u

Pericó regist.form.prefabricat.p/instal.telefonia DF-III

Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus DF-III per a instal.lacions de telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix pericons de servei zona A telefonia D

1

1,000

1,000

1,000

1,000

2

1,000

1,000

1,000

2,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona C telefonia D zona D telefonia D zona E telefonia D zona F telefonia D

ZDGRJNT

u

Creacio de base per pedestal

Creacio de base per pedestal completament acabada en escomeses

HHM63E3

5

1,000

1,000

1,000

5,000

pa Partida alçada a justificar per la retirada dels mastils de comp

Partida alçada a justificar per la retirada dels mastils de companyia, subministre i col·locació de mastils dins la propietat per rependre el subministre escomeses

G219U105

m

8

1,000

1,000

1,000

8,000

Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

F2194XB3

m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor, inclou carrega en camió, transport a abocador fins a un maxim de 20km i canon d'abocament inclòs.


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

K222B423

m3 Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.,m.mec.+terres deix.vo

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

0,000

7,86

0,00

0,000

1,58

0,00

0,000

6,71

0,00

0,000

3,61

0,00

0,000

14,49

0,00

0,000

22,24

0,00

13,000

295,40

3.840,20

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.3.4 Telefonia............................................

33.944,92

Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

K2241100

m2 Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=1,5m

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

F2R65037

m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,c

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics

F2RA6110

m3 Disposició controlada a centre reciclatge residus form.aglom.(re

Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o aglomerat (residus inerts)

K2252772

m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<=25cm,95% PN

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN

K9H1211A

m2 Reposició pavim.mescla bitum.calent densa D-12 granulat granític

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment al 98 % de l'assaig marshall

ZGF131C1

u

Columna acer h=8m,0,33t punta,tubular,3cables,munt.dau form.

Columna d'acer de 8 m d'alçària, de 0,33 t d'esforç en punta, de forma tubular, per a 3 cables i muntat amb dau de formigó, inclou l'entrada d'escomeses atravessant murs de façana.

ELEMENT 1.1.1.2.3.5 Enllumenat públic FG22TH1K

m

Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=90mm,20J,450N,cana

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada enllumenat

FG31M766

zona A

112

112,000

zona D

350

350,000

zona E

162

162,000

zona F

164

164,000

m

788,000

2,61

2.056,68

394,000

8,91

3.510,54

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,3x16

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 mm2, col.locat en tub enllumenat

FG380907

zona A

56

56,000

zona D

175

175,000

zona E

81

81,000

zona F

82

82,000

m

Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

394,000

8,50

3.349,00

105,000

1,76

184,80

105,000

6,58

690,90

17,000

54,75

930,75

17,000

36,88

626,96

7,680

74,65

573,31

enllumenat

FG31F306

zona A

56

56,000

zona D

175

175,000

zona E

81

81,000

zona F

82

82,000

m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,2x2,

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, bipolar de secció 2x2,5 mm2, col.locat en tub Cable de connexió a farola

FG31E906

zona A

1

7,000

1,000

1,000

7,000

zona D

7

7,000

1,000

1,000

49,000

zona E

4

7,000

1,000

1,000

28,000

zona F

3

7,000

1,000

1,000

21,000

m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,1x35

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x35 mm2, col·locat en tub Cable de connexió a farola

GDK256F3

zona A

1

7,000

1,000

1,000

7,000

zona D

7

7,000

1,000

1,000

49,000

zona E

4

7,000

1,000

1,000

28,000

zona F

3

7,000

1,000

1,000

21,000

u

Pericó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó 29x14x10cm,s/ll

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra enllumenat

GDKZH9B4

zona A

2

2,000

zona D

7

7,000

zona E

4

4,000

zona F

4

4,000

u

Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x400m

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter enllumenat

F31521M1

zona A

2

2,000

zona D

7

7,000

zona E

4

4,000

zona F

4

4,000

m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/40/I,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió enllumenat

FGD2332D

zona A

1

0,800

0,800

0,800

0,512

zona D

7

0,800

0,800

0,800

3,584

zona E

4

0,800

0,800

0,800

2,048

zona F

3

0,800

0,800

0,800

1,536

u

Placa connex.terra acer,quadr.(massis.),S=0,45m2,g=3mm,soterra.

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,45 m2, de 3 mm de gruix i soterrada enllumenat zona A

1

1,000

1,000

1,000

1,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

Z21PU166

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

15,000

60,72

910,80

15,000

620,60

9.309,00

1,000

6.572,96

6.572,96

1,000

50,00

50,00

15,000

428,44

6.426,60

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.3.5 Enllumenat públic ............................

35.192,30

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.2.3 Instal·lacions................................

166.850,13

zona D

7

1,000

1,000

1,000

7,000

zona E

4

1,000

1,000

1,000

4,000

zona F

3

1,000

1,000

1,000

3,000

u

Subministre i col·locació de lluminaria Vap.Na alta pressió amb

Subministre i col·locació de lluminaria vap. Na press. alta, sobre columna octogonal de 7m , amb part proporcional de conductor, massa de terra i xarxa equipotencial, lampara VSAP de 100W, cofred de connexio i adaptació de l'instal·lació existent per la connexió de la nova instal·lació. enllumenat

ZHGAU010

zona A

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona D

7

1,000

1,000

1,000

7,000

zona E

4

1,000

1,000

1,000

4,000

zona F

3

1,000

1,000

1,000

3,000

u

Armari protecció+control enllum.públic,a.inox.,6sortides,doble n

Subministre i col·locació de quadre de protecció i control per l'instal·lació d'enllumenat públic muntat amb moduls de doble aïllament dins d'armari d'acer inoxidable tipus ARELSA o similar.Amb previsió de contractació de 8kW, ICP de 10 A, IGA de 25A, protecció d'entrada amb bases DIN-O i fusibles de 63A. Amb 6 línies de sortides, cada una amb protecció diferencial mitjançant reles diferencials rearmables de 40/0.3A i interruptor magnetotermic de 10A. Control d'encesa mitjançant rellotge astronòmic digital tipus ORBIS DATA ASTRO o similar. Espai per contador d'activa i reactiva i previsió de sortida per reduccio de fluxe punt a punt. Caixa de comprovació de terra a peu de quadre. Inclou presa de corrent i enllumenat d'emergencia. Totalment instal.lat, connectat i provat i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Inclou projecte i legalització. nou quadre en c/ Sant Pere

ZDGRJNT

u

1

1,000

1,000

1,000

1,000

Creacio de base per pedestal

Creacio de base per pedestal completament acabada 1

FHM11L22

u

1,000

1,000

1,000

1,000

Columna ac.galv.troncocònica,h=8m,base plat.+porta,dau form.

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó enllumenat zona A

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona D

7

1,000

1,000

1,000

7,000

zona E

4

1,000

1,000

1,000

4,000

zona F

3

1,000

1,000

1,000

3,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

236,400

30,06

7.106,18

249,120

79,78

19.874,79

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.4.1 Subbases i bases.............................

26.980,97

SUBAPARTAT 1.1.1.2.4 Pavimentació ELEMENT 1.1.1.2.4.1 Subbases i bases F921201F

m3 Subbase tot-u art.,estesa+picon.95%PM

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM zona A

56

3,000

0,200

1,000

33,600

zona D

175

3,000

0,200

1,000

105,000

zona E

81

3,000

0,200

1,000

48,600

zona F

82

3,000

0,200

1,000

49,200

zona B zona C

F9365G11

m3 Base formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat zona A

56

3,000

0,200

1,000

33,600

zona B

106

0,600

0,200

1,000

12,720

zona D

175

3,000

0,200

1,000

105,000

zona E

81

3,000

0,200

1,000

48,600

zona F

82

3,000

0,200

1,000

49,200

zona C

ELEMENT 1.1.1.2.4.2 Vorades i guals F965A6ED

m

Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, U(R-6MPa),col./s.bas

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 zona A

56

1,000

1,000

1,000

56,000

zona C

32

1,000

1,000

1,000

32,000

zona D

175

1,000

1,000

1,000

175,000

zona E

81

1,000

1,000

1,000

81,000

zona F

82

1,000

1,000

1,000

82,000

zona B

F966A6ED

m

426,000

26,01

11.080,26

75,000

51,76

3.882,00

Vorada corba form., DC, C3 (28x17cm), B, H, U(R-6MPa),col.s/base

Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 zona A zona B zona C

F9715G11

zona D

15

1,000

1,000

1,000

15,000

zona E

15

2,000

1,000

1,000

30,000

zona F

15

2,000

1,000

1,000

30,000

m3 Base p/rigola, HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat zona A

56

1,000

0,400

0,400

8,960

zona B

106

1,000

0,400

0,400

16,960

zona C

32

1,000

0,400

0,400

5,120

zona D

175

1,000

0,400

0,400

28,000

zona E

81

1,000

0,400

0,400

12,960

zona F

82

1,000

0,400

0,400

13,120


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

F974V010

RESUM

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

85,120

85,89

7.310,96

532,000

10,71

5.697,72

39,600

158,92

6.293,23

42,000

284,82

11.962,44

32,500

48,76

1.584,70

158,400

3,25

514,80

Rigola a=30cm,peces mort.ciment blanc 30x30x8cm,col.mort.1:4

Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Z98501AL

zona A

56

1,000

1,000

1,000

56,000

zona B

106

1,000

1,000

1,000

106,000

zona C

32

1,000

1,000

1,000

32,000

zona D

175

1,000

1,000

1,000

175,000

zona E

81

1,000

1,000

1,000

81,000

zona F

82

1,000

1,000

1,000

82,000

m

Gual peces form.,tipus V60 de BREINCO rejunt.morter 1:8 pòrtland

Gual de peces de formigó, tipus V60 de BREINCO col.locat sobre formigó i esplanada compactada i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l zona A

1

7,200

1,000

1,000

7,200

4

5,400

1,000

1,000

21,600

2

5,400

1,000

1,000

10,800

zona B zona C zona D zona E zona F

Z98502AL

m

Gual peces form.,tipus V120 de BREINCO rejunt.morter 1:8 pòrtlan

Gual de peces de formigó, tipus V120 de BREINCO col.locat sobre formigó i esplanada compactada i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l zona A

1

3,600

1,000

1,000

3,600

zona B

1

3,600

1,000

1,000

3,600

1

13,200

1,000

1,000

13,200

zona C zona D

Z985A704

2

3,600

1,000

1,000

7,200

zona E

2

3,600

1,000

1,000

7,200

zona F

2

3,600

1,000

1,000

7,200

m

Gual peces form.,tipus V13 de BREINCO rejunt.morter 1:8 pòrtland

Gual de peces de formigó, tipus V13 de BREINCO col.locat sobre formigó i esplanada compactada i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l

F9Z4MA16

zona D

6,5

1,000

1,000

1,000

6,500

zona E

6,5

2,000

1,000

1,000

13,000

zona F

6,5

2,000

1,000

1,000

13,000

m2 Armadura p/llosa form. AP500SD,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-

Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller zona A

1

7,200

3,000

1,000

21,600

4

5,400

3,000

1,000

64,800

1

13,200

3,000

1,000

39,600

2

5,400

3,000

1,000

32,400

zona B zona C zona D zona F

G9917515

u

Escocell 92x92cmx20cm,4 peces mort.ciment 100x20x8cm, col.mort.c

Escocell de 92x92 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 100x20x8 cm, amb un cantell rom, rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra en formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I zona A zona B zona C

3

1,000

1,000

1,000

3,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM zona D zona E zona F

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

36,000

40,74

1.466,64

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.4.2 Vorades i guals.................................

49.792,75

16

1,000

1,000

1,000

16,000

2

1,000

1,000

1,000

2,000

5

1,000

1,000

1,000

5,000

2

1,000

1,000

1,000

2,000

8

1,000

1,000

1,000

8,000

ELEMENT 1.1.1.2.4.3 Paviments F9E1310G

m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu sup.,col.truc macet.mo

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland zona A

56

3,000

1,000

1,000

168,000

zona B

106

3,000

1,000

1,000

318,000

zona D

175

3,000

1,000

1,000

525,000

zona E

81

3,000

1,000

1,000

243,000

zona F

82

3,000

1,000

1,000

246,000

zona C

F9E1F10H

1.500,000

28,32

42.480,00

90,000

31,11

2.799,90

651,800

55,46

36.148,83

57,600

41,56

2.393,86

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.4.3 Paviments..........................................

83.822,59

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.2.4 Pavimentació ................................

160.596,31

m2 Paviment panot vorera color,20x20x4cm,preu sup.,col.truc macet.m

Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

M9RHU020

zona D

6

3,000

1,000

1,000

18,000

zona E

6

3,000

2,000

1,000

36,000

zona F

6

3,000

2,000

1,000

36,000

m2 Rep. puntual =>6 m2,g=5-8cm,paviment aglom.calent s/afectar base

Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador zona A en calçada per configurar rigola i vorada

28

28,000

31,8

31,800

16

16,000

87,5

87,500

40,5

40,500

41

41,000

407

407,000

zona B en calçada per configurar rigola zona C en calçada per rigola i vorada passera zona D en calçada per rigola i vorada zona E en calçada per rigola i vorada zona F en calçada per rigola i vorada zona G en calçada per rigola, vorada i vorera compta zona G en nord

E9Q249AL

m2 Paviment de fusta clavat, de 350 a 600x140x22mm,trencajunts

Paviment clavats de fusta de 350 a 600 x140x22 mm, col.locats a trencajunts zona C passera

32

1,800

1,000

1,000

57,600


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

75,000

0,51

38,25

144,000

8,36

1.203,84

18,000

3,13

56,34

30,000

179,72

5.391,60

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.5.1 Senyalització horitzontal ................

6.690,03

SUBAPARTAT 1.1.1.2.5 Senyalització ELEMENT 1.1.1.2.5.1 Senyalització horitzontal FBA18110

m

Pintat faixa discontínua 10cm 1/2,reflectora,màquina

Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

FBA31110

c sant pere

25

1,000

1,000

1,000

25,000

trull

25

1,000

1,000

1,000

25,000

mestre capell

25

1,000

1,000

1,000

25,000

m2 Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual sant pere

1

4,000

6,000

1,000

4,000

6,000

1,000

4,000

6,000

1,000

24 trull

1

24,000

24 mestre capell

1

m

24,000 24,000

24

GBA22311

24,000

24,000 24,000

Pintat faixa transv.contínua 50cm,reflectora,màquina

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

GBA6U130

sant per

2

1,000

3,000

1,000

6,000

trull

1

1,000

6,000

1,000

6,000

mestre capell

1

1,000

6,000

1,000

6,000

m

Banda sonora cautxú+lam.,G=3cm,A=60cm,p.p.teminal,fixada

Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al paviment general

30

30,000

ELEMENT 1.1.1.2.5.2 Senyalització vertical i proteccions FBBZ1220

m

Suport rect.,tub acer galv.100x50x3mm,formigonat

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat zona A

1

2,000

1,000

1,000

2,000

zona B

2

2,000

1,000

1,000

4,000

zona C

1

2,000

1,000

1,000

2,000

zona D

4

2,000

1,000

1,000

8,000

zona E

3

2,000

1,000

1,000

6,000

zona F

4

2,000

1,000

1,000

8,000

cartell

2

2,000

1,000

1,000

4,000

2

1,000

3,000

1,000

6,000

altres sant pere

FBB11121

u

40,000

34,48

1.379,20

6,000

83,57

501,42

Placa làm.reflect.nivell 1 intens. triangular,costat=90cm,fix.me

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament zona A zona B

2

1,000

1,000

1,000

2,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona C zona D zona E zona F


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

FBB11251

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

6,000

60,01

360,06

4,000

90,74

362,96

7,000

149,93

1.049,51

3,000

88,42

265,26

5,000

34,17

170,85

5,000

46,76

233,80

2,000

373,40

746,80

Placa làm.reflect.nivell 1 intens.,circ.,D=60cm,fix.mec.

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

FBB11351

zona A

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona B

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona C

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona D

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona E

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona F

1

1,000

1,000

1,000

1,000

u

Placa làm.reflect.nivell 1 intens.,octogonal,D=60cm,fix.mec.

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament zona A zona B zona C

FBB21501

zona D

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona E

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona F

2

1,000

1,000

1,000

2,000

u

Placa làm.reflect.nivell 1 intens.,60x90cm,fix.mec.

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament zona A zona B

FBB21711

zona C

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona D

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona E

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona F

2

1,000

1,000

1,000

2,000

u

Placa làm.reflect.nivell 1 intens. rectangular 30x70cm,fix.mec.

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 30x70 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament zona A zona B zona C zona D

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona E

2

1,000

1,000

1,000

2,000

zona F

FBB33110

u

Caixetí ruta làm.reflect.nivell 1 intens. 25x16cm,fixat senyal

Caixetí de ruta amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 25x16 cm, fixat al senyal general

FBB31420

u

5

5,000

Placa complementària làm.reflect.nivell 1 intens.,30x15cm,fix.se

Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 30x15 cm, fixada al senyal general

FBB43210

5

5,000

m2 Cartell làm.reflect.nivell 2 intens. acer galv.,fixat suport

Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat d'acer galvanitzat, fixat al suport zona D

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona F

1

1,000

1,000

1,000

1,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

HB2A11AL

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

50,000

20,94

1.047,00

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.5.2 Senyalització vertical i proteccions ....................................................................................... TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.2.5 Senyalització ................................

6.116,86

Perf.long.acer galv.doble ona p/barrera seguretat,col.

Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport. zona C

50

1,000

1,000

1,000

50,000

12.806,89

SUBAPARTAT 1.1.1.2.6 Tancaments, jardineria i mobiliari urbà ELEMENT 1.1.1.2.6.1 Tancaments i divisories F6A18FA3

m

Reixat acer h=1,5m galv.,bast.2,5x1,5m perfil 40x40x4mm+malla 30

Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,5x1,5 m de perfil de 40x40x4 mm i malla ondulada trenada de ferro dolç de 30 i 18x30 i 18 mm i diàmetre 3,4 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col·locats cada 2,65 m sobre daus de formigó zona D en parcel·les

F612AA38

13

13,000

6

6,000

8

8,000

8

8,000

16

16,000

8

8,000 59,000

47,82

2.821,38

36,000

284,63

10.246,68

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.6.1 Tancaments i divisories...................

13.068,06

m3 Paret 14cm h<=1m,maó calat290x140x100mm,1cara,col.mort.1:4,pilas

Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m zona E recrescut mur

60

1,000

0,600

1,000

36,000

ELEMENT 1.1.1.2.6.2 Jardineria FR643131

u

Subministe i plantació d'arbre Platanus x hybrida Vallis Clausa

Subministre i plantació d'arbre Platanus x hybrida Vallis Clausa (plàtan) alçària de 5 a 5,5 m, perímetre de tronc de 20 a 25 cm, forma copada, amb pa de terra, ref. PPV20CT de la serie Arbres de gran desenvolupament de port lliure de SANTA&COLE FORESTAL, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 % zona A

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona B

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona D

2

1,000

1,000

1,000

2,000

zona E

2

1,000

1,000

1,000

2,000

zona F

1

1,000

1,000

1,000

1,000

completar arbres arrencats

8

1,000

1,000

1,000

8,000

zona c

FR3APK11

u

19,000

253,71

4.820,49

19,000

1,56

29,64

Incorporació adob (12-12-17%+2MgO) GR,120g/u,mitj.manual

Incorporació al sòl d'adob mineral sòlid de fons ternari, (12-12-17%+2MgO) GR, amb una dosificació de 120 g per exemplar, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 25% zona A

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona B

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona D

2

1,000

1,000

1,000

2,000

zona E

2

1,000

1,000

1,000

2,000

zona F

1

1,000

1,000

1,000

1,000

completar arbres arrencats

8

1,000

1,000

1,000

8,000

zona c


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.6.2 Jardineria ..........................................

4.850,13

ELEMENT 1.1.1.2.6.3 Mobiliari urbà FQ210100

u

Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm

Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer perforada, estructura de suport amb tub de diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment

FQ11ATW2

u

15,000

85,57

1.283,55

3,000

529,05

1.587,15

15,000

52,10

781,50

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.6.3 Mobiliari urbà....................................

3.652,20

Banc doble,fusta guinea,llarg.=200cm,35llistons fosa,4x4+sup.anc

Banc doble de fusta de guinea pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó de 30x30x30 cm

FQ42A006

u

Pilona acer,cilíndrica,h=1000mm,D=60mm,anc.dau form.

Pilona d'acer amb protecció antioxidant i esmalt de color negre, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 60 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.2.6 Tancaments, jardineria i

21.570,39

SUBAPARTAT 1.1.1.2.7 Mesures de seguretatmobiliari i salut urbà .................................................................................... ELEMENT 1.1.1.2.7.1 Intervencions de seguretat i salut H16F00AL

u

Mesures de seguretat i salu

Mesures de seguretat i salut segons Estudi de Seguretat i Salut 1,000

11.000,00

11.000,00

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.7.1 Intervencions de seguretat i salut.

11.000,00

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.2.7 Mesures de seguretat i salut ......

11.000,00

SUBAPARTAT 1.1.1.2.8 Pas de serveis ELEMENT 1.1.1.2.8.1 Pas de serveis G219U105

m

Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm zona C passera

1

35,000

1,000

1,000

35,000

clavegueram

2

6,000

1,000

1,000

12,000

aigua

2

6,000

1,000

1,000

12,000

baixa tensio

2

6,000

1,000

1,000

12,000

telfonia

2

6,000

1,000

1,000

12,000

enllumenat

2

6,000

1,000

1,000

12,000

semaforització

2

6,000

1,000

1,000

12,000

clavegueram

2

6,000

1,000

1,000

12,000

aigua

2

6,000

1,000

1,000

12,000

baixa tensió

2

6,000

1,000

1,000

12,000

telefonia

2

6,000

1,000

1,000

12,000

enllumenat

2

6,000

1,000

1,000

12,000

semaforització

2

6,000

1,000

1,000

12,000

clavegueram

2

6,000

1,000

1,000

12,000

aigua

2

6,000

1,000

1,000

12,000

telefonia

2

6,000

1,000

1,000

12,000

c/ sant pere

c/ trull

c/ mestre capell

215,000 F2194XB3

m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor, inclou carrega en camió, transport a abocador fins a un maxim de 20km i canon d'abocament inclòs.

3,16

679,40


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM zona C passera

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

21

21,000

QUANTITAT

PREU

IMPORT

82,200

3,21

263,86

6,000

12,37

74,22

130,800

10,40

1.360,32

c/ sant pere clavegueram

6

6,000

aigua

3,6

3,600

baixa tensio

3,6

3,600

telfonia

3,6

3,600

enllumenat

3,6

3,600

semaforització

3,6

3,600

6

6,000

aigua

3,6

3,600

baixa tensió

3,6

3,600

telefonia

3,6

3,600

enllumenat

3,6

3,600

semaforització

3,6

3,600

c/ trull clavegueram

c/ mestre capell clavegueram

F21DVVA2

6

6,000

aigua

3,6

3,600

telefonia

3,6

3,600

m

Demol.interceptor 84x50cm,paret 30cm maó,solera=15cm,m.mec.+càrr

Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió c/ trull

F2225622

6

1,000

1,000

1,000

6,000

m3 Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,m.mec.+càrrega mec.

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat zona C passera

21

21,000

clavegueram

15

15,000

aigua

5,4

5,400

baixa tensio

5,4

5,400

telfonia

5,4

5,400

enllumenat

5,4

5,400

semaforització

5,4

5,400

clavegueram

15

15,000

aigua

5,4

5,400

baixa tensió

5,4

5,400

telefonia

5,4

5,400

enllumenat

5,4

5,400

semaforització

5,4

5,400

clavegueram

15

15,000

aigua

5,4

5,400

telefonia

5,4

5,400

c/ sant pere

c/ trull

c/ mestre capell

K2241100

m2 Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=1,5m

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària zona C passera

21

21,000

105

105,000

c/ sant pere clavegueram aigua baixa tensio

6

6,000

30

30,000

3,6

3,600

18

18,000

3,6

3,600

18

18,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM telfonia enllumenat semaforització

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

3,6

3,600

18

18,000

3,6

3,600

18

18,000

3,6

3,600

18

18,000

QUANTITAT

PREU

IMPORT

493,200

1,58

779,26

c/ trull clavegueram

6

6,000

30

30,000

aigua

3,6

3,600

18

18,000

baixa tensió

3,6

3,600

18

18,000

telefonia enllumenat semaforització

3,6

3,600

18

18,000

3,6

3,600

18

18,000

3,6

3,600

18

18,000

6

6,000

30

30,000

c/ mestre capell clavegueram aigua telefonia

F2R65037

3,6

3,600

18

18,000

3,6

3,600

18

18,000

m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,c

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics mescla zona C passera

8,4

8,400

c/ sant pere clavegueram

2,4

2,400

aigua

1,44

1,440

baixa tensio

1,44

1,440

telfonia

1,44

1,440

enllumenat

1,44

1,440

semaforització

1,44

1,440

c/ trull clavegueram

2,4

2,400

aigua

1,44

1,440

baixa tensió

1,44

1,440

telefonia

1,44

1,440

enllumenat

1,44

1,440

semaforització

1,44

1,440

c/ mestre capell clavegueram

2,4

2,400

aigua

1,44

1,440

telefonia

1,44

1,440

31,5

31,500

clavegueram

15

15,000

aigua

5,4

5,400

baixa tensio

5,4

5,400

telfonia

5,4

5,400

enllumenat

5,4

5,400

semaforització

5,4

5,400

15

15,000

terres zona C passera c/ sant pere

c/ trull clavegueram


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

aigua

5,4

5,400

baixa tensió

5,4

5,400

telefonia

5,4

5,400

enllumenat

5,4

5,400

semaforització

5,4

5,400

clavegueram

15

15,000

aigua

5,4

5,400

telefonia

5,4

5,400

QUANTITAT

PREU

IMPORT

174,180

6,71

1.168,75

141,300

9,69

1.369,20

38,280

3,61

138,19

c/ mestre capell

F2RA7L01

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) terres zona C passera

31,5

31,500

clavegueram

15

15,000

aigua

5,4

5,400

baixa tensio

5,4

5,400

telfonia

5,4

5,400

enllumenat

5,4

5,400

semaforització

5,4

5,400

clavegueram

15

15,000

aigua

5,4

5,400

baixa tensió

5,4

5,400

telefonia

5,4

5,400

enllumenat

5,4

5,400

semaforització

5,4

5,400

clavegueram

15

15,000

aigua

5,4

5,400

telefonia

5,4

5,400

c/ sant pere

c/ trull

c/ mestre capell

F2RA6110

m3 Disposició controlada a centre reciclatge residus form.aglom.(re

Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o aglomerat (residus inerts) mescla zona C passera

8,4

8,400

c/ sant pere clavegueram

2,4

2,400

aigua

1,44

1,440

baixa tensio

1,44

1,440

telfonia

1,44

1,440

enllumenat

1,44

1,440

semaforització

1,44

1,440

c/ trull clavegueram

2,4

2,400

aigua

1,44

1,440

baixa tensió

1,44

1,440

telefonia

1,44

1,440

enllumenat

1,44

1,440

semaforització

1,44

1,440

2,4

2,400

aigua

1,44

1,440

telefonia

1,44

1,440

5,4

5,400

c/ mestre capell clavegueram


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

FG21RP1G

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

131,000

7,84

1.027,04

95,000

35,52

3.374,40

71,000

41,38

2.937,98

2 Tubs rígids,DN=160mm,impacte=15J,resist.compress.=250N,g=2,2mm

2 Tubs rígids, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada. Inclou formigonat de tubs segons prescripcions de companyia. zona C passera

1

35,000

1,000

1,000

35,000

aigua

2

6,000

1,000

1,000

12,000

enllumenat

2

6,000

1,000

1,000

12,000

semaforització

2

6,000

1,000

1,000

12,000

aigua

2

6,000

1,000

1,000

12,000

baixa tensió

2

6,000

1,000

1,000

12,000

enllumenat

2

6,000

1,000

1,000

12,000

semaforització

2

6,000

1,000

1,000

12,000

2

6,000

1,000

1,000

12,000

c/ sant pere

c/ trull

c/ mestre capell aigua

FG21RPAL

m

4 Tubs rígids,DN=160mm,impacte=15J,resist.compress.=250N,g=2,2mm

4 Tubs rígids, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada. Inclou formigonat de tubs segons prescripcions de companyia. zona C passera

1

35,000

1,000

1,000

35,000

baixa tensio

2

6,000

1,000

1,000

12,000

telfonia

2

6,000

1,000

1,000

12,000

baixa tensió

2

6,000

1,000

1,000

12,000

telefonia

2

6,000

1,000

1,000

12,000

2

6,000

1,000

1,000

12,000

c/ sant pere

c/ trull

c/ mestre capell telefonia

FD7JN185

m

Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa zona C passera

1

35,000

1,000

1,000

35,000

2

6,000

1,000

1,000

12,000

2

6,000

1,000

1,000

12,000

2

6,000

1,000

1,000

12,000

c/ sant pere clavegueram c/ trull clavegueram c/ mestre capell clavegueram

F2A11000

m3 Subministr.terra selec.aport.

Subministrament de terra seleccionada d'aportació zona C passera

21

21,000

clavegueram

12

12,000

aigua

3,6

3,600

baixa tensio

3,6

3,600

telfonia

3,6

3,600

enllumenat

3,6

3,600

semaforització

3,6

3,600

clavegueram

12

12,000

aigua

3,6

3,600

baixa tensió

3,6

3,600

telefonia

3,6

3,600

c/ sant pere

c/ trull


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

enllumenat

3,6

3,600

semaforització

3,6

3,600

clavegueram

12

12,000

aigua

3,6

3,600

telefonia

3,6

3,600

QUANTITAT

PREU

IMPORT

100,200

10,11

1.013,02

100,200

14,49

1.451,90

100,200

103,46

10.366,69

c/ mestre capell

K2252772

m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<=25cm,95% PN

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN zona C passera

21

21,000

clavegueram

12

12,000

aigua

3,6

3,600

baixa tensio

3,6

3,600

telfonia

3,6

3,600

enllumenat

3,6

3,600

semaforització

3,6

3,600

clavegueram

12

12,000

aigua

3,6

3,600

baixa tensió

3,6

3,600

telefonia

3,6

3,600

enllumenat

3,6

3,600

semaforització

3,6

3,600

clavegueram

12

12,000

aigua

3,6

3,600

telefonia

3,6

3,600

c/ sant pere

c/ trull

c/ mestre capell

F31524G1

m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-30/P/20/IIa+Qa,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/P/20/IIa+Qa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió zona C passera

21

21,000

clavegueram

12

12,000

aigua

3,6

3,600

baixa tensio

3,6

3,600

telfonia

3,6

3,600

enllumenat

3,6

3,600

semaforització

3,6

3,600

clavegueram

12

12,000

aigua

3,6

3,600

baixa tensió

3,6

3,600

telefonia

3,6

3,600

enllumenat

3,6

3,600

semaforització

3,6

3,600

clavegueram

12

12,000

aigua

3,6

3,600

telefonia

3,6

3,600

c/ sant pere

c/ trull

c/ mestre capell

K9H1211A

m2 Reposició pavim.mescla bitum.calent densa D-12 granulat granític

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment al 98 % de l'assaig marshall zona C passera c/ sant pere

21

21,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

clavegueram

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

82,200

22,24

1.828,13

6,000

59,78

358,68

6,000

54,36

326,16

6,000

120,13

720,78

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.8.1 Pas de serveis..................................

29.237,98

6

6,000

aigua

3,6

3,600

baixa tensio

3,6

3,600

telfonia

3,6

3,600

enllumenat

3,6

3,600

semaforització

3,6

3,600

c/ trull clavegueram

6

6,000

aigua

3,6

3,600

baixa tensió

3,6

3,600

telefonia

3,6

3,600

enllumenat

3,6

3,600

semaforització

3,6

3,600

c/ mestre capell clavegueram

FD5KKF0E

6

6,000

aigua

3,6

3,600

telefonia

3,6

3,600

m

Caixa p/interc.84x50cm,parets 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-2

Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I c/ trull

FD5Z6K38

m

6

1,000

1,000

1,000

6,000

Bastiment llum=100cm p/interc.,S235JR 80x80x8mm,traves,morter 1:

Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l c/ trull

FD5ZAKFJ

u

6

1,000

1,000

1,000

6,000

Reixa practic.,p/interc.,fosa grisa,982x490x76mm,pes=145kg,col.a

Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó c/ trull

6

1,000

1,000

1,000

6,000

ELEMENT 1.1.1.2.8.2 Execució programada per zones de voreres HHMAAA

u

Mesures per connexions provisionals

Mesures d'intervenció en serveis, paviments i elements en general, per la seva connexió i dotar de continuïtat en l'execució per fases, sectors, voreres i zones de voreres, atenent a la transitorietat d'actuacions realitzant les operacions necessaries per mantenir la funcionalitat i operativitat dels sistemes fins a l'execució de de la següent programació d'obra. Sector 1

4

1,000

1,000

1,000

4,000

Sector 2

2

1,000

1,000

1,000

2,000 6,000

5.000,00

30.000,00

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.8.2 Execució programada per zones de voreres.......................................................................................... TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.2.8 Pas de serveis...............................

30.000,00

TOTAL APARTAT 1.1.1.2 Vorera Sud...............................................

638.490,14

59.237,98


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

72,000

3,16

227,52

54,000

3,21

173,34

129,600

10,40

1.347,84

217,800

1,58

344,12

143,100

6,71

960,20

APARTAT 1.1.1.3 Intervenions comunes Voreres Sud i Nord SUBAPARTAT 1.1.1.3.1 Pasos de serveis G219U105

m

Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

F2194XB3

zones A

1

6,000

1,000

2,000

12,000

zones C

2

6,000

1,000

2,000

24,000

zones D

1

6,000

1,000

2,000

12,000

zones E

1

6,000

1,000

2,000

12,000

zones F

1

6,000

1,000

2,000

12,000

m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor, inclou carrega en camió, transport a abocador fins a un maxim de 20km i canon d'abocament inclòs.

F2225622

zones A

1

6,000

1,000

1,500

9,000

zones C

2

6,000

1,000

1,500

18,000

zones D

1

6,000

1,000

1,500

9,000

zones E

1

6,000

1,000

1,500

9,000

zones F

1

6,000

1,000

1,500

9,000

m3 Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,m.mec.+càrrega mec.

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

K2241100

zones A

1

6,000

2,400

1,500

21,600

zones C

2

6,000

2,400

1,500

43,200

zones D

1

6,000

2,400

1,500

21,600

zones E

1

6,000

2,400

1,500

21,600

zones F

1

6,000

2,400

1,500

21,600

m2 Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=1,5m

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària zones A

1

6,000

2,400

2,000

9 zones C

2

9,000 6,000

2,400

2,000

57,600

6,000

2,400

2,000

28,800

6,000

2,400

2,000

28,800

6,000

2,400

2,000

28,800

9 zones D

1

9,000

9 zones E

1

9,000

9 zones F

1

9,000

9

F2R65037

28,800

9,000

m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,c

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics zones A

1

6,000

0,250

1,500

2,250

zones C

2

6,000

0,250

1,500

4,500

zones D

1

6,000

0,250

1,500

2,250

zones E

1

6,000

0,250

1,500

2,250

zones F

1

6,000

0,250

1,500

2,250

zones A

1

6,000

2,400

1,500

21,600

zones C

2

6,000

2,400

1,500

43,200

zones D

1

6,000

2,400

1,500

21,600

zones E

1

6,000

2,400

1,500

21,600

zones F

1

6,000

2,400

1,500

21,600


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

F2RA6110

m3 Disposició controlada a centre reciclatge residus form.aglom.(re

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

143,100

3,61

516,59

30,000

7,84

235,20

36,000

35,52

1.278,72

36,000

41,38

1.489,68

129,600

10,11

1.310,26

Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o aglomerat (residus inerts)

FG21RP1G

zones A

1

6,000

0,250

1,500

2,250

zones C

2

6,000

0,250

1,500

4,500

zones D

1

6,000

0,250

1,500

2,250

zones E

1

6,000

0,250

1,500

2,250

zones F

1

6,000

0,250

1,500

2,250

zones A

1

6,000

2,400

1,500

21,600

zones C

2

6,000

2,400

1,500

43,200

zones D

1

6,000

2,400

1,500

21,600

zones E

1

6,000

2,400

1,500

21,600

zones F

1

6,000

2,400

1,500

21,600

m

2 Tubs rígids,DN=160mm,impacte=15J,resist.compress.=250N,g=2,2mm

2 Tubs rígids, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada. Inclou formigonat de tubs segons prescripcions de companyia.

FG21RPAL

zones A

1

6,000

1,000

1,000

6,000

zones C

1

6,000

1,000

1,000

6,000

zones D

1

6,000

1,000

1,000

6,000

zones E

1

6,000

1,000

1,000

6,000

zones F

1

6,000

1,000

1,000

6,000

m

4 Tubs rígids,DN=160mm,impacte=15J,resist.compress.=250N,g=2,2mm

4 Tubs rígids, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada. Inclou formigonat de tubs segons prescripcions de companyia.

FD7JN185

zones A

1

6,000

1,000

1,000

6,000

zones C

2

6,000

1,000

1,000

12,000

zones D

1

6,000

1,000

1,000

6,000

zones E

1

6,000

1,000

1,000

6,000

zones F

1

6,000

1,000

1,000

6,000

m

Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa zones A zones C

4

6,000

1,000

1,000

24,000

zones D

1

6,000

1,000

1,000

6,000

zones E

1

6,000

1,000

1,000

6,000

zones F

F2A11000

m3 Subministr.terra selec.aport.

Subministrament de terra seleccionada d'aportació

K2252772

zones A

1

6,000

2,400

1,500

21,600

zones C

2

6,000

2,400

1,500

43,200

zones D

1

6,000

2,400

1,500

21,600

zones E

1

6,000

2,400

1,500

21,600

zones F

1

6,000

2,400

1,500

21,600

m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<=25cm,95% PN

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN zones A

1

6,000

2,400

1,500

21,600


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

F31524G1

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

129,600

14,49

1.877,90

21,600

103,46

2.234,74

54,000

22,24

1.200,96

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.3.1 Pasos de serveis ..........................

13.197,07

zones C

2

6,000

2,400

1,500

43,200

zones D

1

6,000

2,400

1,500

21,600

zones E

1

6,000

2,400

1,500

21,600

zones F

1

6,000

2,400

1,500

21,600

m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-30/P/20/IIa+Qa,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/P/20/IIa+Qa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

K9H1211A

zones A

1

6,000

0,400

1,500

3,600

zones C

2

6,000

0,400

1,500

7,200

zones D

1

6,000

0,400

1,500

3,600

zones E

1

6,000

0,400

1,500

3,600

zones F

1

6,000

0,400

1,500

3,600

m2 Reposició pavim.mescla bitum.calent densa D-12 granulat granític

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment al 98 % de l'assaig marshall zones A

1

6,000

1,000

1,500

9,000

zones C

2

6,000

1,000

1,500

18,000

zones D

1

6,000

1,000

1,500

9,000

zones E

1

6,000

1,000

1,500

9,000

zones F

1

6,000

1,000

1,500

9,000

SUBAPARTAT 1.1.1.3.2 Senyalitzacions FBA18110

m

Pintat faixa discontínua 10cm 1/2,reflectora,màquina

Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada 521

FBA31110

1,000

1,000

1,000

521,000 521,000

0,51

265,71

216,000

8,36

1.805,76

54,000

3,13

169,02

30,000

179,72

5.391,60

m2 Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

GBA22311

zona A

1

4,000

6,000

1,000

24,000

zona B

1

4,000

6,000

1,000

24,000

zona D

3

4,000

6,000

1,000

72,000

zona E

2

4,000

6,000

1,000

48,000

zona F

2

4,000

6,000

1,000

48,000

m

Pintat faixa transv.contínua 50cm,reflectora,màquina

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

GBA6U130

zona A

1

1,000

3,000

2,000

zona B

1

1,000

3,000

2,000

6,000

zona D

3

1,000

3,000

2,000

18,000

zona E

2

1,000

3,000

2,000

12,000

zona F

2

1,000

3,000

2,000

12,000

m

6,000

Banda sonora cautxú+lam.,G=3cm,A=60cm,p.p.teminal,fixada

Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al paviment general

30

1,000

1,000

1,000

30,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

HBBJ10AL

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

3,000

25.209,99

75.629,97

1.050,000

36,33

38.146,50

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.3.2 Senyalitzacions ............................

121.408,56

Semàforització de pas de vianants instal·lat

Semaforització de pas de vianants a base de 2 bàculs convencionals i 1 bàcul h= 6m. sortint >=5,5m. muntats sobre daus de formigó, 3 semàfor de vehicles i parell de semàfors de vianants, instal·lació de mecanismes, elèctrica i electrònica, incloent armari de regulació amb mecanismes de protecció, rearmament i electrònics. Exclou únicament obra civil.

F9K3U1AL

parc voluntaris

1

1,000

1,000

1,000

1,000

passeig-sant pere

1

1,000

1,000

1,000

1,000

millora d'equips preexistents

0,5

0,500

increment prestacions

0,5

0,500

m2 Tractament de protecció superficial antiderrapant de resina

Tractament de protecció superficial antiderrapant, de aglomerat asfàltic, amb compost de resina de poliuretà i àrid 100% bauxita calcinada amb percentatge d'alúmina (Al2O3) del 85% i granulometria mitja de 1mm a 3,5mm. revolt parc voluntaris

75

6,000

1,000

1,000

450,000

recta

25

6,000

1,000

1,000

150,000

revolt passeig

75

6,000

1,000

1,000

450,000

SUBAPARTAT 1.1.1.3.3 Mesures de seguretat i salut H16F00AL

u

Mesures de seguretat i salu

Mesures de seguretat i salut segons Estudi de Seguretat i Salut 1,000

11.000,00

11.000,00

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.3.3 Mesures de seguretat i salut ......

11.000,00

SUBAPARTAT 1.1.1.3.4 Intervencions en calçada HHMDIP

m2 Intervencions auxiliars en calçada

Mesures d'intervenció en calçada en ajustos corresctors de la traça consistents en el sanejat, preparació i condicionament de subbase, base i acabat de rodadura configurant la restitució i continuïtat en el bombeig o peralt en la secció de la calçada. Sector 1 corba parc voluntaris

64,6

64,600

37,1

37,100

Sector 2 corba passeig l'ametlla

101,700

1.500,00

152.550,00

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.3.4 Intervencions en calçada............

152.550,00

TOTAL APARTAT 1.1.1.3 Intervenions comunes Voreres Sud i Nord ................................................................................................... TOTAL SUBCAPITOL 1.1.1 Sectors 1 i 2: Francesc Macià Ramon Capell.................................................................................... TOTAL CAPITOL 1.1 Fase 1_Francesc Macià - Ramón Capell ..........................................................................

298.155,63 1.523.392,36

TOTAL......................................................................................................................................................................

1.523.392,36

1.523.392,36


RESUM DE PRESSUPOST Urbanització voreres ctra. BP 1432 CAPITOL

RESUM

EUROS

1.1.1

Sectors 1 i 2: Francesc Macià - Ramon Capell .................................................................................................. TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 13,00 % Despeses Generals....................... 6,00 % Benefici industrial ..........................

1.523.392,36 100,00 1.523.392,36

198.041,01 91.403,54

SUMA DE G.G. y B.I.

289.444,55

21,00 % I.V.A. ......................................................................

380.695,75

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA

2.193.532,66

TOTAL PRESSUPOST GENERAL

2.193.532,66

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de DOS MILIONS CENT NORANTA-TRES MIL CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS L'AMETLLA DEL VALLÉS, a 22 de diciembre de 2013.

El promotor

La dirección facultativa

%


PLEC DE CONDICIONS


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

B - MATERIALS............................................................................................................................................................ 11

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

B0D8 - PLAFONS............................................................................................................................................... 112

B0 - MATERIALS BÀSICS.............................................................................................................................................. 11

B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS ......................................................................................................... 112

B01 - LÍQUIDS ......................................................................................................................................................... 11

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS........................................................... 113

B011 - NEUTRES ................................................................................................................................................. 11

B0E - MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT ....................................................................................... 115

B017 - DISSOLVENTS .......................................................................................................................................... 12

B0E2 - BLOCS DE MORTER DE CIMENT ............................................................................................................ 115

B03 - GRANULATS .................................................................................................................................................. 13

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA .............................................................................................................. 118

B031 - SORRES.................................................................................................................................................... 13

B0F1 - MAONS CERÀMICS................................................................................................................................ 118

B033 - GRAVES ................................................................................................................................................... 19

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES ..................................................................................................................... 121

B037 - TOT-U...................................................................................................................................................... 27

B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES................................................................................................... 121

B03D - TERRES.................................................................................................................................................... 31

B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER.................................................................................................................... 121

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS............................................................................................................ 32

B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES................................................................................................. 124

B051 - CIMENTS ................................................................................................................................................. 32

B6A - MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES ................................................................................... 124

B053 - CALÇS ...................................................................................................................................................... 38

B6A1 - REIXATS METÀL·LICS............................................................................................................................. 124

B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS ................................................................................................................. 41

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS.................................................................................................................... 125

B06 - FORMIGONS DE COMPRA............................................................................................................................. 50

B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS ............................................................................................ 125

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA................................................................................................ 50

B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS .................................................... 125

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR ............................................................................................. 57

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS ......................................................................................................................... 130

B069 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA RECICLATS.............................................................................. 64

B96 - MATERIALS PER A VORADES....................................................................................................................... 130

B06A - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR RECICLATS ........................................................................... 71

B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES ...................................................................................... 130

B07 - MORTERS DE COMPRA ................................................................................................................................. 79

B966 - PECES CORBES DE FORMIGÓ PER A VORADES ..................................................................................... 132

B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES ......... 84

B97 - MATERIALS PER A RIGOLES......................................................................................................................... 134

B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES...................................................... 84

B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES.................................................................................... 134

B0A - FERRETERIA................................................................................................................................................... 95

B98 - GUALS DE PECES ESPECIALS........................................................................................................................ 134

B0A1 - FILFERROS............................................................................................................................................... 96

B985 - PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS ...................................................................................... 134

B0A3 - CLAUS ..................................................................................................................................................... 97

B99 - MATERIALS PER A ESCOCELLS..................................................................................................................... 136

B0A6 - TACS I VISOS ........................................................................................................................................... 98

B991 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOCELLS................................................................................ 136

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES.......................................................................................................... 99

B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS ......................................................... 137

B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES ............................................................................................................. 99

B9E1 - PANOTS ................................................................................................................................................. 137

B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES................................................................................................................. 104

B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS .......................................................................................... 139

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS .................................................................................. 107

B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT ................................................................................ 139

B0D2 - TAULONS .............................................................................................................................................. 107

B9Q - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FUSTA.................................................................................................. 148

B0D3 - LLATES .................................................................................................................................................. 109

B9Q1 - PARQUETS ............................................................................................................................................ 148

B0D6 - PUNTALS............................................................................................................................................... 109

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ ......................................................................................... 150 BB1 - BARANES..................................................................................................................................................... 150

B0D7 - TAULERS ............................................................................................................................................... 110 1

2


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

BB11 - BARANES DE FUSTA .............................................................................................................................. 150

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES....................................... 194

BB12 - BARANES D'ACER .................................................................................................................................. 152

BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS..................................................... 194

BB15 - BARANES D'ACER INOXIDABLE ............................................................................................................. 153

BGW2 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS.......................................................... 195

BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL..................................................................................... 154

BGWF - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A PALS I SUPORTS DE LÍNIES DE TENSIÓ BAIXA ........... 195

BBA1 - MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS ........................................................................... 154

BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES ......................... 196

BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL .......................................................................................................................... 156

BGY3 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA196

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT ......................................................................................... 157

BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA ............ 197

BBM1 - SENYALS............................................................................................................................................... 157

BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT....................................................................................... 197

BBM2 - BARRERES ............................................................................................................................................ 160

BHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ .............................................................................. 197

BBM3 - CARTELLS ............................................................................................................................................. 162

BHGW - ELEMENTS AUXILIARS PER A CENTRES DE COMANAMENT............................................................... 197

BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT.................................................................. 166

BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS..................................................................................... 198

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA ........................................................ 169

BHM1 - COLUMNES.......................................................................................................................................... 198

BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES .................................................................................................................. 169

BHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS ................................................................................................................. 200

BD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES .................................................................... 169

BHQ3 - PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA ..................... 200

BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES........................................................................................... 170

BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT................................... 200

BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS ................................................................................................ 174

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS ......................................................................................................... 201

BD7J - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS...................................... 174

BQ1 - BANCS......................................................................................................................................................... 201

BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE....................................................................................................... 176

BQ11 - BANCS DE FUSTA.................................................................................................................................. 201

BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS .............................................................................. 176

BQ4 - PILONS........................................................................................................................................................ 202

BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE ............................................................................... 178

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL............................. 203

BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS ................................................................................... 182

BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS DEL SÒL ........................................................................................................ 203

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES........................................................................................... 185

BR3A - ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS ..................................................................................................... 203

BG1 - CAIXES I ARMARIS ...................................................................................................................................... 185

P - Tipus P................................................................................................................................................................. 205

BG14 - CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ ............................................................................................ 185

PPV - Familia PV ................................................................................................................................................... 205

BG2 - TUBS I CANALS............................................................................................................................................ 186

D - ELEMENTS COMPOSTOS..................................................................................................................................... 206

BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS ............................................................................................................... 186

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS....................................................................................................................... 206

BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS .................................................................................... 187

D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS.................................................................................................................... 206

BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA ......................................................................................... 188

D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS...................................... 206

BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV ................................................................................................. 188

D07 - MORTERS I PASTES ..................................................................................................................................... 207

BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS ............................................................................................................. 190

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS .................................................................................................................. 207

BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA..................................................................... 191

D0A - ACER TREBALLAT I MONTAT A L'OBRA....................................................................................................... 208

BGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA........................................................................................................ 191

D0A1 - PLANXES I PERFILS D'ACER ................................................................................................................... 208

BGF - PALS I SUPORTS PER A LÍNIES DE TENSIÓ BAIXA ........................................................................................ 192

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT.................................................................................................................. 210 1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ .............................................................................................................. 212

BGF1 - PALS D'ACER ......................................................................................................................................... 192 3

4


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

13 - FONAMENTS I CONTENCIONS........................................................................................................................... 212

F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT ............................................................................................. 266

135 - FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT............................................................................................................ 212

F21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ ................... 267

14 - ESTRUCTURES ................................................................................................................................................... 214

F21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT ..................................................................................... 269

145 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ....................................................................................................................... 214

F22 - MOVIMENTS DE TERRES ............................................................................................................................. 270

E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ......................................................................................................................... 218

F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY .......................................................................................... 270

E3 - FONAMENTS ..................................................................................................................................................... 218

F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS ........................................................................................................... 272

E31 - RASES I POUS .............................................................................................................................................. 218

F226 - TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES............................................................................................. 275

E315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS ................................................................................................... 218

F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES ............................................................................................................ 277

E31B - ARMADURES PER A RASES I POUS ........................................................................................................ 220

F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES...................................................................................................... 278

E31D - ENCOFRAT PER A RASES I POUS ........................................................................................................... 223

F23 - APUNTALAMENTS I ESTREBADES................................................................................................................ 281

E32 - MURS DE CONTENCIÓ................................................................................................................................. 227

F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA ..................................................................................................... 282

E325 - FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ...................................................................................... 227

F2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES ................................................................................................................. 284

E32B - ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ .......................................................................................... 230

F2R - GESTIÓ DE RESIDUS..................................................................................................................................... 285

E32D - ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ.............................................................................................. 233

F2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS................................................................................................................... 285 F2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS .......................................................................................................................................................................... 287

E3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS.................................................................................................. 237 E4 - ESTRUCTURES ................................................................................................................................................... 238

F2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS............................................................................................................................................................ 288

E44 - ESTRUCTURES D'ACER................................................................................................................................. 238 E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ....................................................................................................................... 242

F2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT.................................. 290 E4B - ARMADURES PASSIVES ............................................................................................................................... 246 F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS............................... 291 E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS................................... 250 F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS........................................................................................................................... 292 E4D2 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MURS.................................................................... 250 F31 - RASES I POUS............................................................................................................................................... 292 E4D3 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A BIGUES.................................................................. 254 F315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS ................................................................................................... 292 E9 - PAVIMENTS ....................................................................................................................................................... 258 F31D - ENCOFRAT PER A RASES I POUS ........................................................................................................... 295 E9Q - PAVIMENTS DE FUSTA................................................................................................................................ 258 F6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES............................................................................................................................... 299 E9Q2 - PARQUETS CLAVATS ............................................................................................................................. 258 F61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA ...................................................................................................... 299 EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ ....................................................................................................................... 260 F612 - PARETS DE CERÀMICA........................................................................................................................... 299 EB1 - BARANES ..................................................................................................................................................... 260 F618 - PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT .......................................................................................... 301 EB11 - BARANES DE FUSTA .............................................................................................................................. 260 F61Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS D'OBRA DE FÀBRICA................................................................... 303 EB12 - BARANES D'ACER .................................................................................................................................. 261 F6A - REIXATS I TANQUES LLEUGERES ................................................................................................................. 304 EB15 - BARANES D'ACER INOXIDABLE.............................................................................................................. 262 F6A1 - REIXATS ................................................................................................................................................. 304 F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ .................................................................................................................. 265 F9 - PAVIMENTS ....................................................................................................................................................... 306 F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS........................................................................ 265 F92 - SUBBASES.................................................................................................................................................... 306 F21 - DEMOLICIONS ............................................................................................................................................. 265 F921 - SUBBASES DE TOT-U ............................................................................................................................. 306 F216 - ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES......................................................................................... 265 5

6


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

F926 - SUBBASES DE FORMIGÓ........................................................................................................................ 310

FDB - SOLERES PER A POUS DE REGISTRE ............................................................................................................ 350

F927 - SUBBASES DE MATERIAL ADEQUAT...................................................................................................... 311

FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE ............................................................................................................. 352

F928 - SUBBASES DE MATERIAL SELECCIONAT ................................................................................................ 312

FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS .................................................................................................................... 354

F93 - BASES........................................................................................................................................................... 313

FDG3 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC................................................................................................... 354

F931 - BASES DE TOT-U .................................................................................................................................... 313

FDGZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS............................................................... 356

F936 - BASES DE FORMIGÓ .............................................................................................................................. 315

FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS ......................................................................................... 357

F96 - VORADES ..................................................................................................................................................... 316

FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS ................................................................ 357

F97 - RIGOLES....................................................................................................................................................... 317

FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS ..................................... 358

F971 - BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES ..................................................................................................... 317

FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES......................................................................................................................... 359

F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT ......................................................................................... 319

FG1 - CAIXES I ARMARIS....................................................................................................................................... 359

F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS ........................................................................................................................ 320

FG14 - CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ............................................................................................. 359

F99 - ESCOCELLS................................................................................................................................................... 321

FG2 - TUBS I CANALS............................................................................................................................................ 360

F991 - FORMACIÓ D'ESCOCELLS ...................................................................................................................... 321

FG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS................................................................................................................ 360

F9E - PAVIMENTS DE PANOT................................................................................................................................ 323

FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS..................................................................................... 362

F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ .......................................................................................................................... 324

FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA.......................................................................................... 363

F9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS ......................................................................... 324

FG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV ................................................................................................. 363

F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA....................................................................................................... 328

FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS.............................................................................................................. 365

F9K - TRACTAMENTS SUPERFICIALS..................................................................................................................... 330

FGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA............................................................................................................ 365

F9K3 - TRACTAMENTS ANTIDERRAPANTS........................................................................................................ 330

FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT..................................................................................................................... 365

F9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS ................................................................................................... 332

FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS ..................................................................................... 366

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ ....................................................................................................................... 335

FHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS.................................................................................................................. 367

FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL................................................................................................................... 335

FQ - MOBILIARI URBÀ .............................................................................................................................................. 369

FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL........................................................................................................................... 338

FQ1 - BANCS......................................................................................................................................................... 369

FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ............................................................................... 338

FQ11 - BANCS DE FUSTA .................................................................................................................................. 369

FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ............................................................................................... 339

FQ4 - PILONS ........................................................................................................................................................ 370

FBB3 - PLAQUES COMPLEMENTÀRIES ............................................................................................................. 340

FR - JARDINERIA ....................................................................................................................................................... 371

FBB4 - CARTELLS............................................................................................................................................... 342

FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL....................................................................................... 371

FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL....................................................................... 343

FR3A - INCORPORACIÓ D'ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS........................................................................ 371

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS ..................................................................................................................... 344

FR6 - PLANTACIÓ.................................................................................................................................................. 372

FD5 - DRENATGES ................................................................................................................................................ 344

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL.............................................................................................................. 376

FD5G - CANALS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES............................................................................................ 344

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS ................................................. 376

FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS.................................................................................................................... 346

G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS...................................................................................................................... 376

FD5K - CAIXES PER A INTERCEPTORS ............................................................................................................... 347

G213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS .................................................................................... 376 G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT ............................................................................................ 377

FD5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A DRENATGES ............................................................................................ 349 7

8


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

G21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ................... 379

K21H - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT ................................................ 418

G21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE................................................................ 380

K22 - MOVIMENTS DE TERRES ............................................................................................................................. 419

G22 - MOVIMENTS DE TERRES............................................................................................................................. 382

K222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS ........................................................................................................... 419

G221 - EXCAVACIONS EN DESMUNT................................................................................................................ 382

K224 - REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS ...................................................................... 422

G222 - EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS.................................................................................... 386

K225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS.................................................................... 423

G224 - REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES......................................................................... 391

K6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES .............................................................................................................................. 424

G226 - TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS ........................................................................ 392

K61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA ...................................................................................................... 424

G3 - FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ .............................................................................................................. 395

K618 - PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT.......................................................................................... 424

G3D - MICROPILONS ............................................................................................................................................ 395

K9 - PAVIMENTS ....................................................................................................................................................... 426

G3D1 - EXECUCIÓ DE MICROPILONS................................................................................................................ 395

K9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA....................................................................................................... 426

G9 - FERMS I PAVIMENTS......................................................................................................................................... 397

Z - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI............................................................................... 429

G96 - VORADES .................................................................................................................................................... 397

Z2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS.................................................. 429

G965 - VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ ....................................................................................... 397

Z21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES.......................................................................... 429

G99 - ESCOCELLS .................................................................................................................................................. 398

Z21H - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT................................................. 429

G991 - FORMACIÓ D'ESCOCELLS...................................................................................................................... 398

Z9 - PAVIMENTS ....................................................................................................................................................... 430

GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ....................................................................................................................... 399

Z98 - GUALS DE PECES ESPECIALS........................................................................................................................ 430

GBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL .................................................................................................................. 399

ZD - Familia D ........................................................................................................................................................... 431

GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS............................................................................................... 403

ZDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS ......................................................................................... 431

GD9 - RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS...................................... 403

ZDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS ................................................................ 431

GDB - SOLERES PER A POUS ................................................................................................................................. 403

ZG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES......................................................................................................................... 432

GDD - PARETS PER A POUS................................................................................................................................... 405

ZGF - PALS I SUPORTS PER A LÍNIES DE TENSIÓ BAIXA ........................................................................................ 432

GDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS ........................................................................................ 407

ZH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT..................................................................................................................... 434

GDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS ......................................... 407

ZHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ .............................................................................. 434

H - TIPOLOGIA H....................................................................................................................................................... 409

ZHGA - CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ...................................................................... 434

HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL.......................................................................................................................... 409 HB2 - BARRERES DE SEGURETAT.......................................................................................................................... 409 HB2A - PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES ............................................... 409 HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL .......................................................................................................................... 410 K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI .............................................................................. 413 K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS.................................................. 413 K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES ......................................................................... 413 K213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS..................................................................................... 413 K216 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES .......................................................... 414 K21G - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES..................................................... 416 9

10


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

B - MATERIALS B0 - MATERIALS BÀSICS B01 - LÍQUIDS B011 - NEUTRES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

B0111000.

OPERACIONS DE CONTROL: 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per determinar:

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: - Confecció de formigó - Confecció de morter - Confecció de pasta de guix - Reg de plantacions - Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. - Humectació de bases o subbases - Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó , sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l’armat.

- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952)

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: - Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5 - Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm) - Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) - Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm) - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm) - Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) - Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm) - Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm) - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm) - Hidrats de carboni (UNE 7132): 0 - Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm) Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: - Pretensat: <= 0,2% pes de ciment - Armat: <= 0,4% pes de ciment - En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) - Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) - Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) - Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132) - Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors. En altres casos, la D.F o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s’ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l’article 27 de la EHE. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel curat.

B017 - DISSOLVENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0172000.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

11

12


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Dissolvent capaç d'eliminar restes de greixos i altres bruticies de la superficie dels tubs de PVC. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: No ha de produir danys a la superficie del tub, ni als adhesius dels junts. No ha de deixar residus ni olors permanents desprès de la seva aplicació. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions, i amb una etiqueta amb les següents dades: - Designació comercial - Tipus de dissolvent - Referencia a normatives que compleix - Instruccions d'us - Exigencies d'acord amb la normativa vigent de Seguretat i Higiene al Treball, referents a l'us i emmagatzematge - Data de caducitat Emmagatzematge: D'acord amb les instruccions del fabricant, en recintes tancats, protegits de l'acció directe del sol o altres fonts de calor i flames, i ventilats.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Sorra per a confecció de morters - Sorra per a reblert de rases amb canonades CARACTERÍSTIQUES GENERALS: El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres: - Classificació geològica. - Estudi de morfologia. - Aplicacions anteriors. La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin. Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF. No ha de tenir margues o altres materials estranys. Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0% Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color mé s clar que el patró Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133): <= 1% en pes Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de requisits: - Dimensió mínima permesa = 4 mm - Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 0,6% - Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat: <= 0,25% - Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 7% - Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat: <= 5% - Coeficient de Los Ángeles: <= 40 - Continguts màxims d’impureses: - Material ceràmic: <= 5% del pes - Partícules lleugeres: <= 1% del pes - Asfalt: <= 1% del pes - Altres: <= 1,0 % del pes En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de la EHE. SORRA DE MARBRE BLANC: Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0% SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a la confecció del formigó Designació: d/D - IL - N d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.

B03 - GRANULATS B031 - SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0312020,B0312500,B0311010,B0312010.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu. S'han considerat els tipus següents: - Sorra de marbre blanc - Sorra per a confecció de formigons, d'origen: - De pedra calcària - De pedra granítica

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): - Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes - Formigó pretesat: <= 0,03% en pes

13

14


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: - Pretensat: <= 0,2% pes de ciment - Armat: <= 0,4% pes de ciment - En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment Estabilitat (UNE-EN 1367-2): - Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10% - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15% Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d’ exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%: <= 15% Coeficient de friabilitat (UNE 83115) - Per formigons d’alta resistència: < 40 - Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50 Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos │ │ Límits │───────────────────────────────────────────────────────────────────│ │ │ 4 mm │ 2 mm │ 1 mm │ 0,5 mm │ 0,25 mm │ 0,125 mm │ 0,063 mm │ │────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│ │Superior│ 0 │ 4 │ 16 │ 40 │ 70 │ 77 │ (1) │ │────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│ │Inferior│ 15 │ 38 │ 60 │ 82 │ 94 │ 100 │ 100 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ (1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid. SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): - Granulat gruixut: - Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes - Granulat fí: - Granulat arrodonit: <= 6% en pes - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o classe específica d'exposició: <= 6% en pes - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap específica d'exposició: <= 10% en pes Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): - Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70 - Resta de casos: >= 75 Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5% SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): - Granulat gruixut: - Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes - Granulat fí: - Granulat arrodonit: <= 6% en pes - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o classe específica d'exposició: <= 10% en pes - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap específica d'exposició: <= 16% en pes Valor blau de metilè(UNE 83-130): - Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en - Resta de casos: <= 0,3% en pes SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

┌─────────────────────────────────────────────────┐ │ Tamís │ Percentatge en │ Condicions │ │ UNE 7-050 │ pes que passa │ │ │ mm │ pel tamís │ │ │───────────│──────────────────│──────────────────│ │ 5,00 │ A │ A = 100 │ │ 2,50 │ B │ 60 <= B <= 100 │ │ 1,25 │ C │ 30 <= C <= 100 │ │ 0,63 │ D │ 15 <= D <= 70 │ │ 0,32 │ E │ 5 <= E <= 50 │ │ 0,16 │ F │ 0 <= F <= 30 │ │ 0,08 │ G │ 0 <= G <= 15 │ │───────────│──────────────────│──────────────────│ │ Altres │ │ C - D <= 50 │ │ condi- │ │ D - E <= 50 │ │ cions │ │ C - E <= 70 │ └─────────────────────────────────────────────────┘ Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt Contingut de matèries perjudicials: <= 2% GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí mica sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització. No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades. Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l’us al que es preté n destinar. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

alguna classe

CONDICIONS GENERALS: Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. Els àrids s’han d’emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemarlos sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids. Les sorres d’altres tipus s’han d’emmagatzemar per separat. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

alguna classe

pes

15

SORRA PER A LA CONFECCIÓ Real Decreto 1247/2008, estructural (EHE-08). SORRA PER A LA CONFECCIÓ Real Decreto 1247/2008, estructural (EHE-08). UNE-EN 12620:2003 Áridos

DE FORMIGONS: de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón DE MORTERS: de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón para hormigón.

16


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. SORRES PER A ALTRES USOS: No hi ha normativa de compliment obligatori.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant - Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge - Referència a la norma (UNE-EN 12620) - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) - Designació del producte

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

- Informació de les característiques essencials aplicables CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: A la documentació del marcatge haurà d’indicar: L’entrega de granulat a l’obra ha d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

- Identificació del subministrador

- Data d’emissió del certificat

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum

- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge

- Número de sèrie de la fulla de subministrament

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no compleixen amb l’article 28.4.1.

- Nom de la cantera

L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació:

- Data del lliurament

- Naturalesa del material

- Nom del peticionari

- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa

- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE

- Presència d’impureses

- Quantitat de granulat subministrat

- Detalls de la seva procedència

- Identificació del lloc de subministrament

- Altre informació que resulti rellevant

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid subministrat.

OPERACIONS DE CONTROL:

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE.

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,

En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE.

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

La D.F ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs. La D.F, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l’àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la D.F ha de pode r realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de las especificacions: - Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). - Terrossos d’argila (UNE 7133). - Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent informació: - Número d’identificació de l’organisme de certificació

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). - Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). - Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1).

17

18


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Assaig petrogràfic B0331Q10,B0332Q10.

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). - Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). - Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Assaig d’identificació per raigs X.

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: - Confecció de formigons - Confecció de barreges grava-ciment per a paviments - Material per a drenatges - Material per a paviments El seu origen pot ser: - Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural - Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals - Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire - Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d’ una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus Els granulats naturals poden ser: - De pedra granítica - De pedra calcària Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents: - Granulats reciclats provinents de construcció de maó - Granulats reciclats provinents de formigó - Granulats reciclats mixtes - Granulats reciclats prioritariament naturals CARACTERÍSTIQUES GENERALS: El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres: - Classificació geològica. - Estudi de morfologia. - Aplicacions anteriors. La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin. CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de requisits: - Dimensió mínima permesa = 4 mm - Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 0,6% - Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat: <= 0,25% - Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 7% - Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat: <= 5% - Coeficient de Los Ángeles: <= 40 - Continguts màxims d’impureses: - Material ceràmic: <= 5% del pes

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) - Coeficient de friabilitat (UNE 83115) Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s’han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. S’ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: No s’ha d’acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, s’haura n de projectar i aprovar noves fórmules de treball. No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a: - 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d’exposició - 75, en la resta de casos En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomí tiques que no compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra, s’han de poder acceptar si l’assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el segü ent: - Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes - Resta de casos: <= 0,3% en pes Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d’argila en els fins, s’ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar l’àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d’un que tingui els mateixos components però sense els fins. S’han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d’ú s no estructural.

B033 - GRAVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

19

20


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Partícules lleugeres: <= 1% del pes - Asfalt: <= 1% del pes - Altres: <= 1,0 % del pes En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de la EHE. GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí mica sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització. No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes Contingut d'elements metàl·lics: Nul Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. Contingut de formigó: > 95% Contingut d'elements metàl·lics: Nul Ús admissible: - Drenatges - Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib - Protecció de cobertes - Bases i subases de paviments GRANULATS RECICLATS MIXTES: El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3. Contingut de ceràmica: <= 10% en pes Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes Contingut d'elements metàl·lics: Nul Ús admissible: - Drenatges - Formigons en massa GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó. Ús admissible: - Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: - Per a confecció de formigons - Per a drens - Per a paviments - Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES Contingut de silicats inestables: Nul Contingut de compostos fèrrics: Nul GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s’utilitzen per a la confecció del formigó Designació: d/D - IL - N d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

21

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat La grandària màxima D d’un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents dimensions: - 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peç a i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) - 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de formigonat) - 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim Quan el formigó passi entre vàries armadures, l’àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior. Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color mé s clar que el patró Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): - Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes - Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3% - Per a granulats reciclats mixtos: < 5% L’índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): - Granulats naturals <= 1% en pes Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): - Granulats naturals: <= 1% en pes - Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 2% en pes - Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes - Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes - Altres granulats: <= 0,4% en pes Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): - Granulats naturals: <= 0,8% en pes - Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 1% en pes Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): - Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa - Formigó pretesat: <= 0,03% en massa Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: - Pretensat: <= 0,2% pes de ciment - Armat: <= 0,4% pes de ciment - En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0% Contingut de ió Cl-: - Granulats reciclats mixtos: < 0,06% El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): - Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5% - Altres granulats: Nul Contingut de restes d'asfalt: - Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5% - Altres granulats: Nul Reactivitat: - Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX): Nul·la - Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

22


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18% Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): - Granulats gruixuts naturals: <= 40 Absorció d'aigua: - Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5% - Granulats reciclats provinents de formigó: < 10% - Granulats reciclats mixtos: < 18% - Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5% Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: - Granulats gruixuts naturals: <= 18% Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE GRAVA PER A DRENATGES: El granulat ha de ser procedent d’un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d’enderrocs. No ha de presentar restes d’argila, margues o altres materials estranys. La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamí s 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. Plasticitat: No plàstic Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40 Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30 Condicions generals de filtratge: - F15/d85: < 5 - F15/d15: < 5 - F50/d50: < 5 (Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar) A més, el coeficient d’uniformitat del filtre ha de ser: - F60/F10: <20 Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d’evacuació de l’ aigua: - Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l’orifici: > 1 - Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2 - Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l’àrid del tub: > 0,2 - Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 Quan no sigui possible trobar un material granular d’aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d’evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l’ús de filtres geotèxtils. Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors, s’atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm. Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm. Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s’ han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents condicions: - Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm - Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents condicions: - Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm - Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4 En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents condicions: - Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm - Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4 Si s'utilitza granulats reciclats s’ha de sigui inferior al 2% (UNE 103502).

comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111))

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE CONDICIONS GENERALS: Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. Cada remesa de grava s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec Les graves de tipus diferents s’han d’ emmagatzemar per separat Els àrids s’ emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del gr anulat. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. GRAVA PER A PAVIMENTS: * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) GRAVA PER A DRENATGES: Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: L’entrega de granulat a l’obra ha d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: - Identificació del subministrador - Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum - Número de sèrie de la fulla de subministrament - Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat

23

24


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Data del lliurament

- Naturalesa del material

- Nom del peticionari

- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa

- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE

- Presència d’impureses

- Quantitat de granulat subministrat

- Detalls de la seva procedència

- Identificació del lloc de subministrament

- Altre informació que resulti rellevant

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid subministrat.

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons.

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

OPERACIONS DE CONTROL:

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE.

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE. La D.F ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs.

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant

La D.F, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l’àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la D.F ha de pode r realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de las especificacions: - Índex de llenques (UNE-EN 933-3). - Terrossos d’argila (UNE 7133)

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent informació:

- Partícules toves (UNE 7134) - Coeficient de forma (UNE EN 933-4)

- Número d’identificació de l’organisme de certificació - Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). - Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant - Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). - Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge - Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) - Referència a la norma (UNE-EN 12620) - Assaig petrogràfic - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) - Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

- Designació del producte

- Estabilitat, resistència a l’atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).

- Informació de les característiques essencials aplicables

- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).

A la documentació del marcatge haurà d’indicar:

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

- Assaig d’identificació per raigs X.

- Data d’emissió del certificat

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)

- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no compleixen amb l’article 28.4.1.

Les tasques de control a realitzar són les següents:

L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació:

25

26


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedè ncia i qualitat corresponent.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Tot-u artificial CARACTERÍSTIQUES GENERALS: El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF. La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i h an de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o quí mica apreciable sota les condicions possibles més desfavorables. No ha de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d’ altres capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries extranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa . TOT-U NATURAL: Es considera tot-u natural el material granular, de granulometria contínua, que s’utilitza com a capa de ferm . Els materials que el formin procediran de graver es o dipòsits naturals, sòls naturals o de mes cla de ambdós.

- Desgast de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2) S’ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d’à rids naturals ha de contenir: - Classificació geològica - Estudi de morfologia - Aplicacions anteriors - Assaigs d’identificació del material CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: No s’acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, s’hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s’ha d’autoritzar l’ús del material corresponent en l’execució del reblert.

B037 - TOT-U

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: ┌────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Tamisatge ponderal acumulat (%) │ │Tamís UNE-EN│────────────────────────────────── │ │ 933-2 (mm) │ ZN40 ZN25 ZN20 │ │────────────│───────────────────────────────────│ │ 50 │ 100 --│ │ 40 │ 80-95 100 -│ │ 25 │ 60-90 75-95 100 │ │ 20 │ 54-84 65-90 80-100 │ │ 8 │ 35-63 40-68 45-75 │ │ 4 │ 22-46 27-51 32-61 │ │ 2 │ 15-35 20-40 25-50 │ │ 0,500 │ 7-23 7-26 10-32 │ │ 0,250 │ 4-18 4-20 5-24 │ │ 0.063 │ 0-9 0-11 0-11 │ └────────────────────────────────────────────────┘ La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): - Categoria de trànsit pesat T00 a T2: > 35 - Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: > 40 Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): - T00 a T1: > 35 - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 - Vorals de T3 i T4: > 25 Per a capes granulars per a l’assentament de canonades: > 30 Plasticitat (UNE 103104): - Trànsit T00 a T3: No plàstic - T4: - Límit líquid (UNE 103103): < 25 - Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6 - Vorals sense pavimentar: - Límit líquid (UNE 103103): < 30 - Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10 - Per a capes granulars per a l’assentament de canonades: - Límit líquid (UNE 103103): < 25 - Índex de plasticitat (UNE 103104): < 6

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0372000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. S'han considerat els tipus següents: - Tot-u natural

TOT-U ARTIFICIAL:

27

28


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

El tot-u artificial ha d’estar compost de granulats procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural. Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta autoritzad a legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides. Per a llit de paviments, el seu origen pot ser: - Granulats naturals, procedents d’un jaciment natural - Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals Els granulats naturals poden ser: - De pedra granítica - De pedra calcària La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins d'un dels fusos següents: ┌────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Tamisatge ponderal acumulat (%) │ │Tamís UNE-EN│────────────────────────────────── │ │ 933-2 (mm) │ ZA25 ZA20 ZAD20 │ │────────────│───────────────────────────────────│ │ 40 │ 100 --│ │ 25 │ 75-100 100 100 │ │ 20 │ 65-90 75-100 65-100 │ │ 8 │ 40-63 45-73 30-58 │ │ 4 │ 26-45 31-54 14-37 │ │ 2 │ 15-32 20-40 0-15 │ │ 0,500 │ 7-21 9-24 0-6 │ │ 0,250 │ 4-16 5-18 0-4 │ │ 0,063 │ 0-9 0-9 0-2 │ └────────────────────────────────────────────────┘ La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). Índex de llenques (UNE-EN 933-3): < 35 Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): - Trànsit T0 a T2: < 30 - T3, T4 i vorals: < 35 Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions: - Trànsit de T00 a T2: > 40 - Trànsit T3, T4 i vorals: > 45 Per a capes granulars per a l’assentament de canonades: > 40

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Si s’utilitza àrid siderúrgic d’acereries, haurà de complir: - Expansivitat (UNE EN 1744-1): < 5% Si s’utilitza àrid siderúrgic d’alt forn, haurà de complir: - Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1):

Nul

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) * Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. * Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ OPERACIONS DE CONTROL: Les tasques de control a realitzar són les següents: Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: - Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1), - Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8)

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): - T00 a T1: > 40 - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 - Vorals de T3 i T4: > 30 Plasticitat: - Trànsit T00 a T4: No plàstic - Vorals sense pavimentar: - Límit líquid (UNE 103103): < 30 - Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10 Si el material prové de reciclatge d’ enderrocs (condicions addicionals): - Inflament (NLT-111): < 2% - Contingut de materials petris: >= 95% - Contingut de restes d’asfalt: < 1% en pes - Contingut de fusta: < 0,5% en pes Composició química: - Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5 % - A la resta: < 1%

- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) - Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: - Determinació dels límits d’Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104) - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) - Humitat natural (UNE EN 1097-5) - Índex de llenques (UNE EN 933-3) - Partícules triturades (UNE EN 933-5 - Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: - Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE EN 1097-2)

29

30


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum executat és menor - Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia dels assaigs si considera que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s’han aprovat 10 lots consecutius. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent.

B03D - TERRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03D1000,B03D6000.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

TERRA ADEQUADA: Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204): < 1% Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2% Mida màxima : <= 100 mm Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80% Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 35% Límit líquid (UNE 103-103): < 40 Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: - Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4 Índex CBR (UNE 103-502): - Coronament de terraplè: >= 5 - Nucli o fonament de terraplè: >= 3 TERRA TOLERABLE: Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103-101): - Material que passa pel tamís 20 UNE: > 70% - Material que passa pel tamís 0,08 UNE: >= 35% Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204): < 2% Contingut guix (NLT 115): < 5% Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1% Límit líquid (UNE 103-103): < 65% Si el límit líquid és > 40, ha de complir: - Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 73% (Límit líquid-20) Assentament en assaig de colapse (NLT 254): < 1% Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa Inflament lliure (UNE 103-601): < 3% Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) Índex CBR (UNE 103-502): >= 3 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. S'han considerat els tipus següents: - Terra seleccionada - Terra adequada - Terra tolerable - Terra sense classificar TERRA SENSE CLASSIFICAR: La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF TERRA SELECCIONADA: Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204): < 0,2% Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2% Mida màxima : <= 100 mm Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < =15% o en cas contrari, ha de complir: - Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80% - Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < 75% - Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 25% - Límit líquid (UNE 103-103): < 30% - Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): < 10 Índex CBR (UNE 103-502): - Coronament de terraplè: >= 5 - Nucli o fonament de terraplè: >= 3

31

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI *PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS B051 - CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0512401,B0511302,B051E201.

32


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació , endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: - Ciments comuns (CEM) - Ciments d'aluminat de calci (CAC) - Ciments blancs (BL) - Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) CARACTERÍSTIQUES GENERALS: En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un te mps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert a l’ Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. CIMENTS COMUNS (CEM): Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 1971. Tipus de ciments: - Ciment Pòrtland: CEM I - Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II - Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III - Ciment putzolànic: CEM IV - Ciment compost: CEM V Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. Addicions del clinker pòrtland (K): - Escòria de forn alt: S - Fum de sílice: D - Putzolana natural: P - Putzolana natural calcinada: Q - Cendra volant Sicília: V - Cendra volant calcària: W - Esquist calcinat: T - Filler calcari L: L - Filler calcari LL: LL Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ Denominació │ Designació │ │───────────────────────────────────────│──────────────│

33

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

│ Ciment pòrtland │ CEM I │ │───────────────────────────────────────│──────────────│ │ Ciment pòrtland amb escòria │ CEM II/A-S │ │ │ CEM II/B-S │ │───────────────────────────────────────│──────────────│ │ Ciment pòrtland amb fum de sílice │ CEM II/A-D │ │───────────────────────────────────────│──────────────│ │ Ciment pòrtland amb Putzolana │ CEM II/A-P │ │ │ CEM II/B-P │ │ │ CEM II/A-Q │ │ │ CEM II/B-Q │ │───────────────────────────────────────│──────────────│ │ Ciment pòrtland amb cendres │ CEM II/A-V │ │ volants │ CEM II/B-V │ │ │ CEM II/A-W │ │ │ CEM II/B-W │ │───────────────────────────────────────│──────────────│ │ Ciment pòrtland amb esquist │ CEM II/A-T │ │ calcinat │ CEM II/B-T │ │───────────────────────────────────────│──────────────│ │ Ciment pòrtland amb filler │ CEM II/A-L │ │ calcari │ CEM II/B-L │ │ │ CEM II/A-LL │ │ │ CEM II/B-LL │ │───────────────────────────────────────│──────────────│ │ Ciment pòrtland mixt │ CEM II/A-M │ │ │ CEM II/B-M │ │───────────────────────────────────────│──────────────│ │ Ciment amb escòries de │ CEM III/A │ │ forn alt │ CEM III/B │ │ │ CEM III/C │ │───────────────────────────────────────│──────────────│ │ Ciment putzolànic │ CEM IV/A │ │ │ CEM IV/B │ │───────────────────────────────────────│──────────────│ │ Ciment compost │ CEM V/A │ │ │ CEM V/B │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment. La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durab ilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny. Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. CIMENTS BLANCS (BL): Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor. Índex de blancor (UNE 80117): >= 85 D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

34


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, quí miques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ Denominació │ Designació │ │───────────────────────────────────────│──────────────│ │ Ciment pòrtland │ I │ │───────────────────────────────────────│──────────────│ │ Ciment pòrtland amb escòria │ II/A-S │ │ │ II/B-S │ │───────────────────────────────────────│──────────────│ │ Ciment pòrtland amb fum de sílice │ II/A-D │ │───────────────────────────────────────│──────────────│ │ Ciment pòrtland amb Putzolana │ II/A-P │ │ │ II/B-P │ │───────────────────────────────────────│──────────────│ │ Ciment pòrtland amb cendres │ II/A-V │ │ volants │ II/B-V │ │───────────────────────────────────────│──────────────│ │ Ciment amb escòries de │ III/A │ │ forn alt │ III/B │ │ │ III/C │ │───────────────────────────────────────│──────────────│ │ Ciment putzolànic │ IV/A │ │ │ IV/B │ │───────────────────────────────────────│──────────────│ │ Ciment compost │ CEM V/A │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, quí miques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08). UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y crierios de conformidad. UNE 80305:2001 Cementos blancos. UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció: - Sistema 1+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació com a mínim: - el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció - nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- número del certificat CE de conformitat

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempè rie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: - Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos - Classes 42,5 : 2 mesos - Classes 52,5 : 1 mes

- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques - referència a la norma armonitzada corresponent - designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent - en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

- el símbol normalitzat del marcatge CE

35

36


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat

- Inici i final d'adormiment

- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes

- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge - referència al número de la norma harmonitzada corresponent En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer també a l’albarà o documentació que acompanya al lliurament.

B053 - CALÇS

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC - número de referència de la comanda - nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment B0532310. - identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament - designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS - quantitat que es subministra Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. S'han considerat els tipus següents: - Calç amarada en pasta CL 90 - Calç aèria CL 90 - Cal hidràulica natural NHL 2 - Cal hidràulica natural NHL 3,5 - Cal hidràulica natural NHL 5 CALÇ AMARADA EN PASTA: Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. CALÇ AÈRIA CL 90: Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) - Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% - Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) - Pastes amarades: Passa - Altres calçs: - Mètode de referència: <= 20 - Mètode alternatiu: <= 2 Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): - Pastes amarades: 45% < h < 70% - Altres calçs: <= 2% Requisits de reactivitat i granulometria: - Retingut pel tamí s de 3 mm: 0% - Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% - Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min. CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:

- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE - data de subministrament - identificació del vehicle que el transporta CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR): A l'albarà hi han de figurar les dades següents: - número de referència de la comanda - nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment - identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament - designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny - contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris - quantitat que es subministra - identificació del vehicle que transporta el ciment - en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: - nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica - designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny - contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris - dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any) - condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:

37

38


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa (un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l’assaig donat en la norma UNE-EN 196-2) Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2): - Calç del tipus NHL 2: >= 15% en pes - Calç del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes - Calç del tipus NHL 5: >= 3 % en pes 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: S’ha de mecànics que permetin el estanques. A les obres de poc volum experimenti alteració de

- Identificació del vehicle de transport - Referència de la comanda - Quantitat subministrada - Nom i adreça del comprador i destí - Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat. - Instruccions de treball si fos necessari

transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o ràpid transvasament a sitges d’em magatzematge. Aquestes han de ser el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera les seves característiques.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Informació de seguretat si fos necessària.

que no

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.

- Numero identificador del organisme notificat - Nom i adreça del fabricant

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT - Els dos darrers dígits de la data de marcatge Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

- Numero del certificat de conformitat - Referència a la UNE EN 459-1

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- Descripció del producte UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones criterios de conformidad UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones criterios de conformidad. UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.

y - Informació sobre els requisits essencials. y Al full de característiques hi ha de figurar al menys: - Referència del albarà

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

- Denominació comercial i tipus de cal

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

- Contingut d’òxids de calci i magnesi

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

- Contingut de diòxids de carboni - Finor

- Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres productes de construcció: - Reactivitat - Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica OPERACIONS DE CONTROL: Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques. Les tasques de control a realitzar són les següents: A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació: - Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d’acord a la norma PG3 , i recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides.

- Nom o marca comercial i adreça del fabricant - Referència a la norma UNE-EN 459-1

- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s’han de realitzar els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta.

- Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esmentada norma

S’han d’extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l’altra per assaigs de contrast que s’ha de conservar al menys cent dies.

- Data de subministrament i de fabricació - Designació comercial i tipus de cal.

Els assaigs de recepció han de ser els següents:

39

40


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2) - Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2) - Reactivitat a l’aigua (UNE 80502) - Finor de molta (UNE-EN 459-2 ) S’han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l’execució. Per a cada tipus de calç s’han de realitzar obligatòriament els assaigs de recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques. Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. De cada lot s’han d’extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i l’altra per als assaigs de contrast, que s ’haurà de conservar durant al menys 100 dies. S’ha de prendre una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: La DF ha d’indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec. La remesa no s’ha d’acceptar si, en el moment d’obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat.

B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0551120,B0552420.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. S'han considerat els tipus següents: - Emulsions bituminoses: - Aniònica - Catiònica - Polimèrica - Betum asfàltic - Betum fluidificat per a regs d'emprimació: - Betum fluxat - Quitrà L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d 'un lligant hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destil·lació, oxigenació o "cracking”

41

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació , a un betum asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de la destilació del petroli i del quitrà respectivament. El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut a la destilació destructiva del carbó a altes temperatures. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. Segons el tipus de mescla bituminosa es requerirà un tipus determinat de betum: Per a mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminó s segons el indicat a la taula 542.1 del PG3 els betums utilitzats seran BM-2 , BM-3c i BM-3b. Per a mescles bituminoses en calent de alt mòdul el tipus de lligant serà BM-1. Per a mescles bituminoses per a capes de rodadura segons el indicat a la taula 543.1 del PG3 els betums utilitzats seran BM-3a , BM-3b i BM-3c. En ambdós casos la elecció del betum dependrà de la categoria de transit pesat. Es podran utilitzar també betums modificats amb cautxú equivalents als betums modificats de aquestes taules, sempre i quant compleixin les especificacions del article 215 del PG3. En aquest cas a la denominació del betum se li afegirà una lletra C majúscula per tal d’ indicar que el agent modificador es cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús (segons el recollit a la ordre circular OC 21/2007). EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva consistència original mitjançant una agitació moderada . Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142): <= 0,10% Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR: >= 60% Càrrega de partícules (NLT 194): Negativa Assaig amb el residu de destil·lació: - Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm - Solubilitat (NLT 130): >= 97,5% Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Característiques │ Tipus emulsió │ │ │────────────────────────────────────────────│ │ │EAR 1 │EAR 2 │ EAM │EAL 1 │EAL 2 │ EAI │ │─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ │Viscositat │ │ │ │ │ │ │ │Saybolt (NLT 134)│ │ │ │ │ │ │ │Universal a 25°C │ │ │ │ │ │ │ │Furol a 25°C │<=50s │>=50s │>=40s │<=100s│<=50s │ <=50s │ │─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ │Contingut d'aigua│ │ │ │ │ │ │ │(NLT 137) │<=40% │<=35% │<=40% │<=45% │<=40% │ <=50% │ │─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ │Betum asfàltic │ │ │ │ │ │ │ │residual │ │ │ │ │ │ │ │(NLT 139) │>=60% │>=65% │>=57% │>=55% │>=60% │ >=40% │ │─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ │Fluidificant per │ │ │ │ │ │ │ │destilació │ │ │ │ │ │ │ │(NLT 139) │ 0% │ 0% │<=10% │ <=8% │ <=1% │5<=F<=15%│ │─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│

42


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

│Sedimentació a 7 │ │ │ │ │ │ │ │dies (NLT 140) │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=10% │ │─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ │Assaigs amb el │ │ │ │ │ │ │ │residu de desti- │130<= │130<= │130<= │130<= │130<= │200<= │ │lació: │ │ │ │ │ │ │ │Penetració (P) │P<= │P<= │P<= │P<= │P<= │P<= │ │(NLT 124) │ │ │ │ │ │ │ │0,1 mm │200 │200 │250 │200 │200 │300 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2: Barreja amb ciment (NLT 144): <= 2% En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la DF previa comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva consistència original mitjançant una agitació moderada . Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142): <= 0,10% Càrrega de partícules (NLT 141): Positiva Assaig amb el residu de destil·lació: - Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm - Solubilitat (NLT 130): >= 97,5% Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Característiques │ Tipus emulsió │ │ │──────────────────────────────────────────────│ │ │ECR 1 │ECR 2 │ECR 3 │ ECM │ECL 1 │ECL 2│ ECI │ │─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ │Viscositat │ │ │ │ │ │ │ │ │Saybolt (NLT 138)│ │ │ │ │ │ │ │ │Universal a 25°C │ │ │ │ - │ │ - │ │ │Furol 25°C │<=50s │ │ │ - │<=100s│<=50s│<=50s │ │Furol 50°C │ │>=20s │>=40s │>=20s│ │ - │ │ │─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ │Contingut d'aigua│ │ │ │ │ │ │ │ │(NLT 137) │<=43% │<=37% │<=32% │<=35%│ <=45%│<=40%│<=50% │ │─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ │Betum asfàltic │ │ │ │ │ │ │ │ │residual │ │ │ │ │ │ │ │ │(NLT 139) │>=57% │>=63% │>=67% │>=59%│>=55% │>=60%│>=40% │ │─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ │Fluidificant per │ │ │ │ │ │ │10<=F │ │destilació │ │ │ │ │ │ │ │ │(NLT 139) │<=5% │<=5% │<=2% │<=12%│ <=10%│ 1% │<=20% │ │─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ │Sedimentació a 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │dies (NLT 140) │<=5% │<=5% │<=5% │<=5% │<=5% │<=10%│<=10% │ │─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ │Assaig amb el │ │ │ │ │ │ │ │ │residu de desti- │130<= │130<= │130<= │130<=│130<= │130<=│200<= │ │lació: │ │ │ │ │ │ │ │ │Penetració (P) │P<= │P<= │P<= │P<= │ P<= │ P<= │ P<= │ │(NLT 124) │ │ │ │ │ │ │ │ │0,1 mm │200 │200 │200 │250 │ 200 │ 200 │ 300 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘

43

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

BETUM ASFÀLTIC: Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua , de manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1 Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% Contingut d'aigua (NLT 123): <= 0,2% Característiques físiques del betum original: - Penetració (25ºC, 100 g, 5 s) (NLT 124): - B 60/70: >= 6 mm, <= 7 mm - B 80/100: >= 8 mm, <= 10 mm - Punt de reblaniment (A i B) (NLT 125): - B 60/70: >= 48ºC, <= 57ºC - B 80/100: >= 57ºC, <= 53ºC - Punt de fragilitat Fraass (NLT 182): - B 60/70: <= - 8ºC - B 80/100: <= - 10ºC - Ductilitat (5 cm/min) a 25ºC (NLT 126): - B 60/70: >= 90 cm - B 80/100: >= 100 cm - Punt d’inflamació v/a (NLT 127): >= 235ºC - Densitat relativa 25ºC/25ºC (NLT 122): 1 Característiques físiques del residu de pel·lícula fina: ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Característiques del │ Tipus betum │ │ residu de pel·licula │─────────────────────────│ │ fina │ B 60/70 │ B 80/100 │ │────────────────────────────────│────────────│────────────│ │ Variació de massa │ │ │ │ (NLT 185) │ <= 0,8% │ <= 1,0% │ │────────────────────────────────│────────────│────────────│ │ Penetració (25°C, 100 g, 5 s) │ │ │ │ % penetr. orig. (NLT 124) │ >= 50% │ >= 45% │ │────────────────────────────────│────────────│────────────│ │ Augment del punt de reblaniment│ │ │ │ (A i B) (NLT 125) │ <= 9°C │ <= 10°C │ │────────────────────────────────│────────────│────────────│ │ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C │ │ │ │ (NLT 126) │ >= 50 cm │ >= 75 cm │ └──────────────────────────────────────────────────────────┘ BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D’IMPRIMACIÓ: Ha de tenir un aspecte homogeni. No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. No ha de tenir símptomes de coagulació. La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100. Característiques físiques del betum fluidificat: - Punt d'inflamació (NLT 136): >=38ºC - Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133): 75>=V>=150 - Destilació (NLT 134): 225ºC <=25% 260ºC 40%<=D<=70% 316ºC 75%<=R<=93% Residus de la destilació a 360ºC: 50%<=R<=60% Contingut d'aigua en volum: <=0,2%

44


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

│Punt de reblani- │ │ │ │ │ │ │ment (A i B) del │ 35<= │ 35<= │ 35<= │ │ │ │residu de desti- │ PR │ PR │ PR │ <= 56°C │ <= 56°C │ │lació (NLT 125) │ <=53°C │ <=55°C │ <=46°C │ │ │ │──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ │Fenols en volum │ │ │ │ │ │ │(NLT 190) │ >= 3% │ >= 2,5% │ >= 3% │ >= 2% │ >= 2% │ │──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ │Naftalina en massa│ │ │ │ │ │ │(NLT 191) │ >= 4% │ >= 3% │ >= 4% │>= 2,5% │ >= 2,5% │ │──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ │Insoluble en toluè│ │ │ │ │ │ │(en massa) │ │ │ │ │ │ │(NLT 192) │ >= 24% │ >= 25% │ >= 23% │ >= 28% │ >= 28% │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Assaigs sobre el residu de destilació: - Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm - Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm - Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% BETUM FLUXAT: Ha de tenir un aspecte homogeni. No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. No han de tenir símptomes de coagulació. Punt d'inflamació v/a (NLT 136): >= 60°C Fenols en volum (NLT 190): <= 1,5% Naftalina en massa (NLT 191): <= 2% Assaigs sobre el residu de destilació: - Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm Característiques físiques del betum fluxat: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Característiques │ Tipus betum │ │ │─────────────────────────────│ │ │ FX 175 │ FX 350 │ │───────────────────────────────│──────────────│──────────────│ │Viscositat STV a 40°C │ │ │ │(orifici 10 mm) (NLT 187) │150<=V<=200s │300<=V<=400s │ │───────────────────────────────│──────────────│──────────────│ │Destilació (% del volum total │ │ │ │destilat fins a 360°C) │ │ │ │ a 190°C │ <= 3% │ <= 2% │ │ a 225°C │ <= 10% │ <= 10% │ │ a 316°C │ <= 75% │ <= 75% │ │───────────────────────────────│──────────────│──────────────│ │Residu de la destilació │ │ │ │a 360°C (NLT 134) │ >= 90% │ >= 92% │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES: Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituïts per una virolla d’ una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes poden ser sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres lí quids hauran d’estar completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d’un element adequat per a prendre mostres. Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, en tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a prendre mostres. BETUMS ASFÀLTICS: Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la temperatura situats a llocs visibles. Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats i aïllats tèrmicament. BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D’IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ: Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituits per una virolla d’una sola peç a, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de trans portar en cisternes calefactades i provistes de termòmetres de control de la temperatura situats en llocs visibles. Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagués el risc que la temperatura ambient pogués arribar a valors propers al punt d’inflamació del producte, s’extremarà la vigilància d’aquestes condicions. El subministrat a granel en tancs aïllats, amb ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats. El sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge han de tenir l’aprovació de la DF que comprovarà els sistemes de transport i carrega i les condiciones de magatzematge per tal que no pugui alterar la qualitat del material; de no obtenir-ne la aprovació corresponen, es suspendrà la utilització del contingut del tanc.

QUITRÀ: Ha de tenir un aspecte homogeni. No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. Contingut d'aigua, en massa (NLT 123): <= 0,5% Índex d'escuma (NLT 193): <= 8 Característiques físiques del quitrà: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Característiques │ Tipus de quitrà │ │ │─────────────────────────────────────────────────────│ │ │ AQ 38 │ AQ 46 │ BQ 30 │ BQ 58 │ BQ 62 │ │──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ │Equiviscositat │ │ │ │ │ │ │(NLT 188) │ │ │ │ │ │ │(amb una toleràn- │ │ │ │ │ │ │cia d'1,5°C) │ 38°C │ 46°C │ 30°C │ 58°C │ 62°C │ │──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ │Densitat relativa │ 1,10<= │ 1,11<= │ 1,10<= │ 1,13<= │ 1,13<= │ │(DR) 25°C/25°C │ DR │ DR │ DR │ DR │ DR │ │(NLT 122) │ <=1,25 │ <=1,25 │ <=1,24 │ <=1,27 │ <=1,27 │ │──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ │Destilació en │ │ │ │ │ │ │massa (DT) │ │ │ │ │ │ │a) fins a 200°C │ <= 0,5% │ <= 0,5% │ <= 0,5% │ <= 0,5% │ <= 0,5% │ │b) 200°C - 270°C │3<=DT<=10%│2<=DT<=7%│4<=DT<=11%│ <= 3% │ <= 2% │ │c) 270°C - 300°C │4<=DT<=9% │2<=DT<=7%│4<=DT<=9% │1<=DT<=6% │1<=DT<=5% │ │ b i c │ <= 16% │ <= 12% │ <= 16% │ <= 8% │ <= 7% │ │──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

45

46


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). * Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). * Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Recepció de l’albarà , el full de característiques i certificat de qualitat del material. OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS I BEURADES: Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministra de material rebut, i cada 40 t si arriba més material, es demanaran al contractista els resultats dels següents assaigs: - Càrrega de partícules (NLT-194). - Residu per destil·lació (NLT- 139).

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS PER A MESCLES BITUMINOSES:

- Contingut d’aigua (NLT-137).

Si el fabricant disposa de certificat acreditatiu de compliment de les especificacions i/o document acreditatiu de homologació de la marca o segell de qualitat i ho fa constar a l’albarà no requerirà presentar el certificat de garantia de qualitat. A la recepció de cada cisterna de subministrament de betum s’exigirà l’albarà, un full de característiques i un certificat de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s’especifiqui el tipus i denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de condicions.

- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT-124). - Residu per evaporació (NLT-147). - Índex de penetració del residu (NLT-181) Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol.

L’albarà ha de contenir al menys el següent: En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d’interpretació, la DF pot determinar l’execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions exigides en el plec.

- Nom i adreça del fabricant - Data de fabricació

OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A REGS D’IMPRIMACIÓ I CURAT:

- Identificació del vehicle que el transporta

Si amb el producte s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat del producte, els criteris descrits a continuació per realitzar la recepció de les cisternes i bidons no serà d’aplicació obligatòria.

- Quantitat subministrada - Denominació comercial i tipus de betum - Nom i adreça del comprador i destí

Es considerarà com a lot la quantitat de 30T o fracció diària, excepte en cas d’ emulsions emprades en regs de adherència, imprimació i curat, en els que es considerarà com a lot la fracció setmanal.

- Referència de la comanda

De cada lot s’extrauran dues mostres de al menys dos kilograms segons la NLT-121, a la sortida del tanc de magatzematge.

- Si fos el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions i/o document acreditatiu de homologació de la marca o segell de qualitat.

Sobre una mostra es realitzaran els següents assaigs: - Càrrega de partícules (NLT-194).

El full de característiques contindrà al menys el següent:

- Viscositat Sybolt Furol (NLT- 138).

- Referència del albarà

- Contingut d’aigua (NLT-137).

- Denominació comercial i tipus de betum

- Tamisatge (NLT-142)

- Valors de penetració segons la NLT 124, punt de reblaniment NLT 125 i recuperació elà stica segons NLT 329.

- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT-124).

El Director d’obres podrà exigir, a més, les següents dades: - Corba de pes específic en funció de la temperatura

Un cop al mes i un mínim de tres cops, durant l’execució de la obra, per cada tipus i composició de emulsió bituminosa, es realitzaran els assaigs necessaris per a la comprovació de les característiques.

- Temperatura màxima de calentament

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS PER A MESCLES BITUMINOSES:

- Els valors de la resta de característiques de la taula 215.1

Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o document acreditatitu, el control de recepció de les cisternes no serà obligatori.

OPERACIONS DE CONTROL: Les tasques de control a realitzar són les següents:

Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada 250 t de material o quan es canviï la procedència, es demanaran al contractista els resultats de la totalitat dels assaigs següents:

- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge per part de la DF.

- Penetració a 25° (UNE-EN 1426)

47

48


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427)

- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427)

- Recuperació elàstica (UNE-EN 13398)

- Contingut d’asfaltens (NLT 131)

Un cop al mes i mínim tres cops durant l’execució de l’obra, i per a cada tipus i composició diferent de betum asfàltic s’exigiran els resultats següents segons la taula 215.1 de l’article 215 de la norma PG3/75 MOD3:

- Contingut de parafines (UNE-EN12606-1 i 12606-2) - Sobre el residu de pel·lícula fina:

- Sobre el betum original: - Variació de massa (NTL-185) - Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593) - Penetració a 25°C (NLT-124) - Ductilitat a 25°C (NTL-126) - Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125) - Consistència (flotador a 60ºC) (NLT-183) - Ductilitat a 25°C (NTL-126) - Estabilitat a l’emmagatzematge (UNE-EN 13399): CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: - Diferència punt de reblaniment A la recepció de l’obra de cada partida es realitzarà un mínim de 2 preses de mostra segons la norma NLT-121. - Diferència penetració - Contingut d’aigua, en volum (NLT-123)

Si procedeix, en el cas d’emulsions bituminoses per al reg d’imprimació i/o en el cas de reg de curat, de cada procedència de l’àrid es prendran dues mostres segons la UNE-EN 932-1, i de cada una caldrà determina l’ equivalent de sorra segons la UNE-EN 933-8.

- Punt d’inflamació (NLT-127)

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN EMULSIONS BITUMINOSES:

- Densitat relativa a 25°C (NLT-122)

El Director d’Obres indicarà les mesures a adoptar en el cas de que la emulsió bituminosa no compleixi alguna de les especificacions establertes en les taules 213.1 o 213.2 del article 213 del PG3 MOD3.

- Sobre el residu de pel·lícula fina:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS:

- Variació de massa (NTL-185)

La interpretació del resultat de l’assaig de penetració seguirà els següents criteris

- Penetració a 25°C (NLT-124)

Per a cada tipus de betum es defineixen 2 intervals d’acceptació:

- Variació del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125)

- B 60/70:

- Ductilitat a 25°C (NTL-126)

- Interval menor (límit inferior/superior: 63/67 OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS PER A MESCLES BITUMINOSES: - Interval patró (límit inferior/superior): 60/70

Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o document acreditatitu, el control de recepció de les cisternes no serà obligatori.

- B 55/70:

Amb independència de la presentació del certificat esmentat, cada 250t es demanaran al contractista la realització ineludible dels següents assaigs:

- Interval menor (límit inferior/superior: 58/67 - Interval patró (límit inferior/superior): 55/70

- Penetració a 25° (UNE-EN 1426) - Si la penetració obtinguda segons NLT-124 esta compresa en l’interval menor s’ acceptarà la partida de betum corresponent. - Índex de penetració del residu (NLT-181) - Si no compleix aquesta condició, es realitzaran tres assaigs mé s amb la mateixa mostra i es calcularà el valor mig sencer més pròxim de les penetracions obtingudes. S’acceptarà la partida de betum sempre que aquest valor mig estigui dins de l’interval patró.

- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593)

No s’acceptarà la partida de betum que incompleixi alguna de les condicions indicades.

Un cop al mes i mínim tres cops durant l’execució de l’obra, i per a cada tipus i composició diferent de betum asfàltic s’exigiran els resultats següents segons la taula 211.1 de l’article 211 de la norma PG3/75 MOD3: - Sobre el betum original: - Ductilitat a 25°C (NTL-126)

B06 - FORMIGONS DE COMPRA B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

- Contingut d’aigua, en volum (NLT-123) - Densitat relativa a 25°C (NLT-122)

49

50


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08 EN 934-2 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

i complir la UNE

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: - Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard - Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència

B0641080,B064300C,B0641090,B064500C,B064100C,B064E26C.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: - Consistència - Grandària màxima del granulat - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó - Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació - La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A - T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat - R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) - C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca - TM: Grandària màxima del granulat en mm. - A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del subministrament. El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.

51

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d’edat els valors resultants de la fórmula segü ent: - fcm (t) = ßcc(t)·fcm - ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25))). Valor mínim de la resistència: - Formigons en massa >= 20 N/mm2 - Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 Tipus de ciment: - Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) - Formigó armat : Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1) - Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/AM(V,P) (UNE-EN 197-1) - Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) - Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNEEN 14216) Classe del ciment: 32,5 N Densitats dels formigons: - Formigons en massa (HM): - 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2 - 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2 - Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: - Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3 - Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3 - Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3 - A totes les obres: <= 500 kg/m3 La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: - Formigó en massa: <= 0,65 - Formigó armat: <= 0,65 - Formigó pretesat: <= 0,60 Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): - Consistència seca: 0 - 2 cm - Consistència plàstica: 3 - 5 cm - Consistència tova: 6 - 9 cm - Consistència fluida: 10-15 cm - Consistència líquida: 16-20 cm La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: - Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

52


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Armat: <= 0,4% pes de ciment - En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: - Si l’aigua és standard: < 175 Kg/m3. - Si l’aigua és reciclada: < 185 Kg/m3. Toleràncies: - Assentament en el con d'Abrams: - Consistència seca: Nul - Consistència plàstica o tova: ± 1 cm - Consistència fluida: ± 2 cm - Consistència líquida: ± 2 cm FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: - <= 32 mm - <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals Dosificacions de pastat: - Contingut de ciment: - Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 - Formigons submergits: >= 375 kg/m3 - Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6 - Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): - Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3 - Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3 Consistència del formigó: ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Assentament con │ Condicions │ │ d’Abrams(mm) │ d’ús │ │------------------------------------------------------------│ │ 130 <= H <= 180 │ - Formigó abocat en sec │ │ H >= 160 │ - Formigó bombejat, submergit o │ │ │ abocat sota aigua amb tub tremie │ │ H >= 180 │ - Formigó submergit, abocat sota │ │ │ fluid estabilitzador amb tub tremie │

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3 - Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3 - Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: En camions formigonera. El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original. Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:

└────────────────────────────────────────────────────────────┘ El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: ┌──────────────────────────┐ │ Grandària │ Contingut │ │ màxima del │ mínim de │ │ granulat(mm) │ ciment(kg)│ │------------------------- │ │ 32 │ 350 │ │ 25 │ 370 │ │ 20 │ 385 │ │ 16 │ 400 │ └──────────────────────────┘ Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: - <= 32 mm - <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals Dosificacions de pastat: - Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : - Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 - Formigons submergits: >= 375 kg/m3 - Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 - Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):

- Identificació del subministrador - Número de sèrie de la fulla de subministrament - Data i hora de lliurament - Nom de la central de formigó - Identificació del peticionari - Quantitat de formigó subministrat - Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: - Resistència a la compressió - Tipus de consistència - Grandària màxima del granulat - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 - Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: - Contingut de ciment per m3

53

54


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en:

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) - Tipus, classe i marca del ciment

- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres - Contingut en addicions - Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres - Contingut en additius Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té - Identificació del ciment, additius i addicions

La D.F podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.

- Designació específica del lloc de subministrament

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega - Hora límit d'us del formigó

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua.

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d’acord amb:

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30

Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 1 - Altres casos: N >= 3 - Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 y <= 50

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 1

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:

- Altres casos: N >= 4

- Volum de formigonament: <= 100 m3

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50

- Elements o grups d’elements que treballen a compressió:

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 2

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2

- Altres casos: N >= 6

- Elements o grups d’elements que treballen a flexió:

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= xn

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 - Massissos:

En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d’identificació, per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.

- Temps de formigonament <= 1 setmana El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació. En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.

Si el formigó no disposa de distintiu, s’acceptarà si: f(x) = x – K2rN >= fck

Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència caracterí stica real.

55

on: - f(x) Funció d’acceptació

56


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades B065960B,B065710B,B065960A,B0652180.

- K2 Coeficient: Coeficient:

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Número de pastades: - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 - rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) – x (1) - x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades - x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades - fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – K3s35* >= fck. On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi tjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie. S’acceptarà quan: fc,real >= fck Control indirecte: S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: - Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: - Consistència - Grandària màxima del granulat - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó - Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació - La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A - T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat - R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) - C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca - TM: Grandària màxima del granulat en mm. - A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del subministrament. El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08 i complir la UNE EN 934-2

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament - Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

57

58


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard - Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d’edat els valors resultants de la fórmula segü ent: - fcm (t) = ßcc(t)·fcm - ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25))). Valor mínim de la resistència: - Formigons en massa >= 20 N/mm2 - Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 Tipus de ciment: - Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) - Formigó armat : Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1) - Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/AM(V,P) (UNE-EN 197-1) - Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) - Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNEEN 14216) Classe del ciment: 32,5 N Densitats dels formigons: - Formigons en massa (HM): - 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2 - 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2 - Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: - Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3 - Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3 - Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3 - A totes les obres: <= 500 kg/m3 La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: - Formigó en massa: <= 0,65 - Formigó armat: <= 0,65 - Formigó pretesat: <= 0,60 Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): - Consistència seca: 0 - 2 cm - Consistència plàstica: 3 - 5 cm - Consistència tova: 6 - 9 cm - Consistència fluida: 10-15 cm - Consistència líquida: 16-20 cm La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: - Pretensat: <= 0,2% pes de ciment - Armat: <= 0,4% pes de ciment - En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:

59

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Si l’aigua és standard: < 175 Kg/m3. - Si l’aigua és reciclada: < 185 Kg/m3. Toleràncies: - Assentament en el con d'Abrams: - Consistència seca: Nul - Consistència plàstica o tova: ± 1 cm - Consistència fluida: ± 2 cm - Consistència líquida: ± 2 cm FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: - <= 32 mm - <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals Dosificacions de pastat: - Contingut de ciment: - Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 - Formigons submergits: >= 375 kg/m3 - Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6 - Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): - Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3 - Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3 Consistència del formigó: ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Assentament con │ Condicions │ │ d’Abrams(mm) │ d’ús │ │------------------------------------------------------------│ │ 130 <= H <= 180 │ - Formigó abocat en sec │ │ H >= 160 │ - Formigó bombejat, submergit o │ │ │ abocat sota aigua amb tub tremie │ │ H >= 180 │ - Formigó submergit, abocat sota │ │ │ fluid estabilitzador amb tub tremie │ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: ┌──────────────────────────┐ │ Grandària │ Contingut │ │ màxima del │ mínim de │ │ granulat(mm) │ ciment(kg)│ │------------------------- │ │ 32 │ 350 │ │ 25 │ 370 │ │ 20 │ 385 │ │ 16 │ 400 │ └──────────────────────────┘ Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: - <= 32 mm - <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals Dosificacions de pastat: - Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : - Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 - Formigons submergits: >= 375 kg/m3 - Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 - Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): - Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3 - Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3 - Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

60


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Contingut en addicions - Contingut en additius

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha Subministrament: En camions formigonera. El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original. Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té - Identificació del ciment, additius i addicions - Designació específica del lloc de subministrament - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT - Hora límit d'us del formigó Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.

- Identificació del subministrador

Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:

- Número de sèrie de la fulla de subministrament

- Volum de formigonament: <= 100 m3

- Data i hora de lliurament

- Elements o grups d’elements que treballen a compressió: - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2

- Nom de la central de formigó

- Elements o grups d’elements que treballen a flexió:

- Identificació del peticionari

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2

- Quantitat de formigó subministrat

- Massissos:

- Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim:

- Temps de formigonament <= 1 setmana

- Resistència a la compressió - Tipus de consistència

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.

- Grandària màxima del granulat

En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència caracterí stica real.

- Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: - Contingut de ciment per m3

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en:

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) - Tipus, classe i marca del ciment

61

62


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres

- K2 Coeficient:

- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres

Coeficient:

Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.

- Número de pastades: - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85

La D.F podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) – x (1)

No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d’acord amb:

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades - fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30 - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 1

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – K3s35* >= fck. On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades

- Altres casos: N >= 3 - Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 y <= 50

Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi tjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 1 - Altres casos: N >= 4

Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50 - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 2

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie. S’acceptarà quan: fc,real >= fck

- Altres casos: N >= 6 La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= xn En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d’identificació, per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.

Control indirecte: S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: - Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors - Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament - Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

Si el formigó no disposa de distintiu, s’acceptarà si: f(x) = x – K2rN >= fck

B069 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA RECICLATS on: - f(x) Funció d’acceptació 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades

63

64


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

B069300B.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Formigó fabricat amb granulat gruixut reciclat procedent del matxuqueix de residus de formigó, en una proporció <= 20% del pes total del granulat gruix, amb o sense addicions (cendres volants o fum de sí lice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: - Consistència - Grandària màxima del granulat - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó - Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació - La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A - T: Indicatiu que serà HRM pel formigó reciclat en massa, HRA pel formigó reciclat armat - R: Resistència característica especificada, en N/mm2 - HRM = 20,25,30,35,40 - HRA = 25,30,35,40 - C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca - TM: Grandària màxima del granulat en mm. - A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el formigó En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del subministrament. El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. En ambients d’exposició H o F: - S’introduirà un contingut mínim del 4,5% d’aire oclòs, mitjançant additiu inclusor d’aire - L’àrid reciclat serà estable front a solucions de sulfat sòdic o magnèsic

65

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Si el formigó reciclat està exposat a sulfats, s’haurà de conèixer la procedència del granulat r eciclat que el composa, havent estat aquets fabricat amb ciments resistents als sulfats Si el formigó reciclat està exposat a l’aigua marina, s’haurà de conèixer la procedè ncia del granulat reciclat que el composa, havent estat aquets fabricat amb ciments resistents a l’aigua de mar Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: - Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard - Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d’edat els valors resultants de la fórmula segü ent: - fcm (t) = ßcc(t)·fcm - ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25))). Valor mínim de la resistència: - Formigons en massa >= 20 N/mm2 - Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 Tipus de ciment: - Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) - Formigó armat : Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1) - Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/AM(V,P) (UNE-EN 197-1) - Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) - Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNEEN 14216) Classe del ciment: 32,5 N Densitats dels formigons: - Formigons en massa amb granulat reciclat (HRM): 2.300 Kg/m3 - Formigons armats amb granulat reciclat (HRA): 2.500 Kg/m3 El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: - Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3 - Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3 - Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3 - A totes les obres: <= 500 kg/m3 La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: - Formigó en massa: <= 0,65 - Formigó armat: <= 0,65 - Formigó pretesat: <= 0,60 Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): - Consistència seca: 0 - 2 cm - Consistència plàstica: 3 - 5 cm - Consistència tova: 6 - 9 cm - Consistència fluida: 10-15 cm - Consistència líquida: 16-20 cm La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:

66


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment - Armat: <= 0,4% pes de ciment - En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: - Si l’aigua és standard: < 175 Kg/m3. - Si l’aigua és reciclada: < 185 Kg/m3. Toleràncies: - Assentament en el con d'Abrams: - Consistència seca: Nul - Consistència plàstica o tova: ± 1 cm - Consistència fluida: ± 2 cm - Consistència líquida: ± 2 cm FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: - <= 32 mm - <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals Dosificacions de pastat: - Contingut de ciment: - Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 - Formigons submergits: >= 375 kg/m3 - Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6 - Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): - Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3 - Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3 Consistència del formigó: ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Assentament con │ Condicions │ │ d’Abrams(mm) │ d’ús │ │------------------------------------------------------------│ │ 130 <= H <= 180 │ - Formigó abocat en sec │ │ H >= 160 │ - Formigó bombejat, submergit o │ │ │ abocat sota aigua amb tub tremie │ │ H >= 180 │ - Formigó submergit, abocat sota │ │ │ fluid estabilitzador amb tub tremie │

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): - Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3 - Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3 - Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: En camions formigonera. El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original. Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:

└────────────────────────────────────────────────────────────┘ El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: ┌──────────────────────────┐ │ Grandària │ Contingut │ │ màxima del │ mínim de │ │ granulat(mm) │ ciment(kg)│ │------------------------- │ │ 32 │ 350 │ │ 25 │ 370 │ │ 20 │ 385 │ │ 16 │ 400 │ └──────────────────────────┘ Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: - <= 32 mm - <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals Dosificacions de pastat: - Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : - Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 - Formigons submergits: >= 375 kg/m3 - Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6

- Identificació del subministrador - Número de sèrie de la fulla de subministrament - Data i hora de lliurament - Nom de la central de formigó - Identificació del peticionari - Quantitat de formigó subministrat - Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: - Resistència a la compressió - Tipus de consistència - Grandària màxima del granulat - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 - Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim:

67

68


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència caracterí stica real.

- Contingut de ciment per m3 - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) - Tipus, classe i marca del ciment

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en:

- Contingut en addicions

- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres

- Contingut en additius

- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha

Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té - Identificació del ciment, additius i addicions - Designació específica del lloc de subministrament

La D.F podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

- Hora límit d'us del formigó

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua.

No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús. Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d’acord amb: - Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30 - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 1 - Altres casos: N >= 3

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 y <= 50

Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 1

- Volum de formigonament: <= 100 m3

- Altres casos: N >= 4

- Elements o grups d’elements que treballen a compressió:

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 2

- Elements o grups d’elements que treballen a flexió:

- Altres casos: N >= 6

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= xn

- Massissos: - Temps de formigonament <= 1 setmana El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació. En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.

En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d’identificació, per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. Si el formigó no disposa de distintiu, s’acceptarà si: f(x) = x – K2rN >= fck

69

70


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

on: - f(x) Funció d’acceptació 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC - x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades - K2 Coeficient: B06AED0B. Coeficient: - Número de pastades: 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 - rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) – x (1) - x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades - x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades - fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – K3s35* >= fck. On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi tjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie. S’acceptarà quan: fc,real >= fck Control indirecte: S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: - Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors - Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament - Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

Formigó fabricat amb granulat gruixut reciclat procedent del matxuqueix de residus de formigó, en una proporció <= 20% del pes total del granulat gruix, amb o sense addicions (cendres volants o fum de sí lice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: - Consistència - Grandària màxima del granulat - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó - Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació - La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A - T: Indicatiu que serà HRM pel formigó reciclat en massa, HRA pel formigó reciclat armat - R: Resistència característica especificada, en N/mm2 - HRM = 20,25,30,35,40 - HRA = 25,30,35,40 - C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca - TM: Grandària màxima del granulat en mm. - A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el formigó En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del subministrament. El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08

B06A - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR RECICLATS 71

72


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. En ambients d’exposició H o F: - S’introduirà un contingut mínim del 4,5% d’aire oclòs, mitjançant additiu inclusor d’aire - L’àrid reciclat serà estable front a solucions de sulfat sòdic o magnèsic Si el formigó reciclat està exposat a sulfats, s’haurà de conèixer la procedència del granulat r eciclat que el composa, havent estat aquets fabricat amb ciments resistents als sulfats Si el formigó reciclat està exposat a l’aigua marina, s’haurà de conèixer la procedè ncia del granulat reciclat que el composa, havent estat aquets fabricat amb ciments resistents a l’aigua de mar Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: - Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard - Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d’edat els valors resultants de la fórmula segü ent: - fcm (t) = ßcc(t)·fcm - ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25))). Valor mínim de la resistència: - Formigons en massa >= 20 N/mm2 - Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 Tipus de ciment: - Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) - Formigó armat : Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1) - Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/AM(V,P) (UNE-EN 197-1) - Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) - Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNEEN 14216) Classe del ciment: 32,5 N Densitats dels formigons: - Formigons en massa amb granulat reciclat (HRM): 2.300 Kg/m3 - Formigons armats amb granulat reciclat (HRA): 2.500 Kg/m3

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): - Consistència seca: 0 - 2 cm - Consistència plàstica: 3 - 5 cm - Consistència tova: 6 - 9 cm - Consistència fluida: 10-15 cm - Consistència líquida: 16-20 cm La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: - Pretensat: <= 0,2% pes de ciment - Armat: <= 0,4% pes de ciment - En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: - Si l’aigua és standard: < 175 Kg/m3. - Si l’aigua és reciclada: < 185 Kg/m3. Toleràncies: - Assentament en el con d'Abrams: - Consistència seca: Nul - Consistència plàstica o tova: ± 1 cm - Consistència fluida: ± 2 cm - Consistència líquida: ± 2 cm FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: - <= 32 mm - <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals Dosificacions de pastat: - Contingut de ciment: - Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 - Formigons submergits: >= 375 kg/m3 - Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6 - Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): - Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3 - Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3 Consistència del formigó: ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Assentament con │ Condicions │ │ d’Abrams(mm) │ d’ús │ │------------------------------------------------------------│ │ 130 <= H <= 180 │ - Formigó abocat en sec │ │ H >= 160 │ - Formigó bombejat, submergit o │ │ │ abocat sota aigua amb tub tremie │ │ H >= 180 │ - Formigó submergit, abocat sota │ │ │ fluid estabilitzador amb tub tremie │

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: - Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3 - Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3 - Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3 - A totes les obres: <= 500 kg/m3 La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: - Formigó en massa: <= 0,65 - Formigó armat: <= 0,65 - Formigó pretesat: <= 0,60

└────────────────────────────────────────────────────────────┘ El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: ┌──────────────────────────┐ │ Grandària │ Contingut │ │ màxima del │ mínim de │ │ granulat(mm) │ ciment(kg)│ │------------------------- │ │ 32 │ 350 │ │ 25 │ 370 │ │ 20 │ 385 │ │ 16 │ 400 │ └──────────────────────────┘

73

74


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: - <= 32 mm - <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals Dosificacions de pastat: - Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : - Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 - Formigons submergits: >= 375 kg/m3 - Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 - Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): - Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3 - Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3 - Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Tipus de consistència - Grandària màxima del granulat - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 - Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: - Contingut de ciment per m3 - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) - Tipus, classe i marca del ciment - Contingut en addicions - Contingut en additius

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: En camions formigonera. El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original. Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té - Identificació del ciment, additius i addicions - Designació específica del lloc de subministrament

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

- Hora límit d'us del formigó OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua. Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús. Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.

- Identificació del subministrador

Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:

- Número de sèrie de la fulla de subministrament - Volum de formigonament: <= 100 m3 - Data i hora de lliurament - Elements o grups d’elements que treballen a compressió: - Nom de la central de formigó - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 - Identificació del peticionari - Elements o grups d’elements que treballen a flexió: - Quantitat de formigó subministrat - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 - Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: - Massissos: - Resistència a la compressió

- Temps de formigonament <= 1 setmana

75

76


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.

En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.

Si el formigó no disposa de distintiu, s’acceptarà si:

Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència caracterí stica real.

f(x) = x – K2rN >= fck

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en:

- f(x) Funció d’acceptació

- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres

on:

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades - K2 Coeficient:

- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres

Coeficient:

Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. La D.F podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

- Número de pastades: - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) – x (1)

No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d’acord amb:

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades - fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30 - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 1 - Altres casos: N >= 3

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – K3s35* >= fck. On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 y <= 50 - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 1

Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi tjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.

- Altres casos: N >= 4 El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. - Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50 - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N >= 2 - Altres casos: N >= 6

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie. S’acceptarà quan: fc,real >= fck

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= xn

Control indirecte: S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: - Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors

En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d’identificació, per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del

77

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament

78


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

B07 - MORTERS DE COMPRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0704200,B0710250.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. S'han considerat els tipus següents: - Morter adhesiu - Morter sintètic de resines epoxi - Morter refractari - Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres - Morter de ram de paleta El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós. El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgà nics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior. S'han considerat els tipus següents: - Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i cà rregues minerals, que s’han de barrejar amb aigua just abans d’utilitzar-se. - Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. - Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d’una reacció química, poden presentar-se en forma d’un o més components. S’han considerat les classes següents, en funció de les caracterí stiques addicionals: - 1: Normal - 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) - F: D’adormiment ràpid - T: Amb lliscament reduït - E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats). ADHESIU CIMENTÓS (C): Característiques dels adhesius d’adormiment normal: - Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 - Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

79

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 - Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 - Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més: - Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h) - Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) Característiques especials: - Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm Característiques addicionals: - Alta adherència inicial (EN 1348): >= 1 N/mm2 - Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348): >= 1 N/mm2 - Alta adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348): >= 1 N/mm2 - Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348): >= 1 N/mm2 - Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): Característiques fonamentals : - Adherència inicial (EN 1324): >= 1 N/mm2 - Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324): >= 1 N/mm2 - Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) Característiques especials: - Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm Característiques addicionals: - Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324): >= 0,5 N/mm2 - Adherència a alta temperatura (EN 1324): >= 1 N/mm2 - Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): Característiques fonamentals : - Adherència inicial (EN 12003): >= 2 N/mm2 - Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003): >= 2 N/mm2 - Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) Característiques especials: - Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm Característiques addicionals: - Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003): >= 2 N/mm2 MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col· loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF. Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7 MORTER POLIMÈRIC: El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó. Granulometria: 0 - 2 mm Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2 Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2 MORTER DE RAM DE PALETA: Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d’unió i rejuntat. S'han considerat els tipus següents: - Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials

80


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura especificat - Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada per el fabricant en N/mm2. En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes. Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent: - Característiques dels morters frescos: - Temps d’us (EN 1015-9) - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos - Característiques dels morters endurits: - Resistència a compressió (EN 1015-11) - Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3) - Absorció d’ aigua (EN 1015-18) - Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745) - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) - Conductivitat tèrmica (EN 1745) - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables) - Característiques addicionals per als morters lleugers: - Densitat (EN 1015-10): <= 1300 kg/m3 - Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: - Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) - Reacció davant del foc: - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1 - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segon s UNE-EN 13501-1

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES: El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos per a la construcció: - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: - Nom del producte - Marca del fabricant i lloc d’origen - Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge - Referència a la norma UNE-EN 12004 - Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 - Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol - Instruccions d’us: - Proporcions de la mescla - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla - Mètode d’aplicació

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- Temps obert Subministrament: en envasos tancats hermèticament. Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. Temps màxim d'emmagatzematge: - Morter adhesiu: 1 any - Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):

- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació - Àmbit d’aplicació

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. MORTER DE RAM DE PALETA: UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: No hi ha normativa de compliment obligatori.

- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta): - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: - Referència a la norma UNE-EN 998-2 - Nom del fabricant

81

82


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Codi o data de fabricació

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.

- Tipus de morter

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.

- Temps d’us - Contingut en clorurs - Contingut en aire

B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

- Proporció dels components (morters prescrits) - Resistència a compressió o classe de resistència a compressió - Resistència d’unió (adhesió)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

- Absorció d’aigua - Permeabilitat al vapor d’aigua

B0818120.

- Densitat - Conductivitat tèrmica

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Durabilitat - Mida màxima del granulat - Temps obert o temps de correcció - Reacció davant el foc - Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: - Nom del fabricant o marca comercial - Instruccions d'utilització - Composició i característiques del morter OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions. Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11) CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a les condicions exigides. El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:

83

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament. Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques especials. S'han considerat els elements següents: - Colorant - Additius per a formigó: - Inclusor d’aire - Reductor d’aigua/plastificant - Reductor d’aigua d’alta activitat/superplastificant - Retenidor d’aigua - Accelerador d’adormiment - Hidròfug - Inhibidor de l'adormiment - Additius per a morters: - Inclusor d’aire/plastificant - Inhibidor de l’adormiment per a morter fortament retardat - Addicions: - Cendres volants - Fum de silici - Escòria granulada ADDITIUS: El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantirne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter. Ha de tenir un aspecte homogeni. El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: Caracterí stiques essencials: - Efecte sobre la corrossió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.

84


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12): <= valor especificat pel fabricant Caracterí stiques complementàries: - Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant - Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): - D >= 1,10: ± 0,03 - D <= 1,10: ± 0,02 - Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T - T < 20% : >= 0,90 T, < 1,10 T - pH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ: Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d’ adormiment, hauran de complir les condicions de la UNE EN 934-2 . Limitacions d'ús d'additius - Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat - Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència - Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l’aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7) Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: - Pretensat: <= 0,2% pes de ciment - Armat: <= 0,4% pes de ciment - En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment ADDITIUS PER A FORMIGONS: Caracterí stiques essencials: - Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant Caracterí stiques complementàries: - Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D’AIRE: L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant l'adormiment. Caracterí stiques essencials: - Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): >= 2,5% - Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6% - Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm - Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 75% No s’han d’utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids. La proporció d’aire al formigó s’ha de controlar de forma regular a l’obra. No es pot mesclar amb d’altres tipus d’additius sense l’autorització prèvia de la DF. Caracterí stiques complementàries: - Dià metre de les bombolles (D): 10 <= D <= 1000 micres ADDITIU PER A FORMIGÓ , REDUCTOR D’AIGUA/PLASTIFICANT: L'additiu reductor d’ aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistè ncia o augmentar l’assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. Caracterí stiques essencials: - Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 5% - Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 110% - Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2% Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D’AIGUA D’ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:

85

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

L’ additiu reductor d’aigua d’alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d’aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l’assentament en con per una mateixa quantitat d’aigua. Caracterí stiques essencials: - Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2% - Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia: - Reducció d’ai gua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 12% - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): - 1 dia: >= 140% - 28 dies: >= 115% - Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment: - Consistència: - Assentament en con (UNE-EN 12350-2): >= 120 mm - Escorriment (EN 12350-5): >= 160 mm - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 30 min després de l’addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial - Resistè ncia a compressió a 28 dies >= 90% - Contingut en aire <= 2% en volum ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D’AIGUA: Additiu que redueix la pèrdua d’aigua, en dismunir l’exsudació. Caracterí stiques essencials: - Exsudació (UNE-EN 480-4): <= 50% - Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2% - Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 80% Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG: L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat. Caracterí stiques essencials: - Absorció capil.lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 50% - Absorció capil.lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 60% - Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 85% - Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2% Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT: L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu. Caracterí stiques essencials: - Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): - Inici d'adormiment: >= al del morter de referència + 90 min - Final d'adormiment: <= al del morter de referència + 360 min - Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): - 7 dies: >= 80% - 28 dies: >= 90% - Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2% - Reducció d’aigua: >= 5% Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. ADDITIU PER A FORMIGÓ , ACCELERADOR DE L’ADORMIMENT: L’additiu per a gunitats é s un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés d'adormiment.

86


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

S’ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció desitjada d’additiu. Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l’obra. No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. Caracterí stiques essencials: - Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): - Inici d'adormiment (a 20°C): >= 30 min - Final d'adormiment (a 5°C): <=60% - Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): - 28 dies: >= 80% - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies - Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2% Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat): - 2%: <= 90 min - 3%: <= 30 min - 4%: <= 3 min - 5%: <= 2 min Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. ADDITIUS PER A MORTERS: Caracterí stiques essencials: - Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= valor especificat pel fabricant - Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11): >= 70% que la del morter testimoni Caracterí stiques complementàries: - Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= valor especificat pel fabricant ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D’AIRE/PLASTIFICANT: Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d’aigua, per incorporació en el pastat, d’una quantitat de petites bombolles d’aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès de l’enduriment. Caracterí stiques essencials: - Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): - Desprès d’un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum - Desprès d’1 h en repòs: >= A - 3% - Desprès d’un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5% Caracterí stiques complementàries: - Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13): >= 8% Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L’ADORMIMENT: L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. Caracterí stiques essencials: - Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): - Desprès d’un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum - Desprès de 28 h en repòs: >= 0,70 A% - Desprès d’un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5% Caracterí stiques complementàries: - Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4): ± 15 mm del valor inicial - Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9): >= 5 N/mm2 que la del morter d’assaig amb additiu Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. COLORANT: El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.

87

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als à lcalis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, i no ha d’alterar el procés d’adormiment i enduriment, la estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del formigó. Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: - Pretensat: <= 0,2% pes de ciment - Armat: <= 0,4% pes de ciment - En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment ADDICIONS: En aplicacions concretes de formigó d’alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda permesa l’ addició simultània de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum de silici) no superin <=20% del pes total del ciment Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres volants com addició en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat <=10% del pes del ciment Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del pes de ciment. Si al formigó s’addicionen cendres volants o fum de silici, s’haurà de fer servir ciment del tipus CEM I Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: - Pretensat: <= 0,2% pes de ciment - Armat: <= 0,4% pes de ciment - En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment CENDRES VOLANTS: Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació electrostàtica o per captació mecànica. Les cendres volants s’han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a les característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les armadures. A més, s’ha d’utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a la UNE 83414EX), i el formigó haurà de disposar d’un certificat de garantia segons l’article 81º de la EHE. Resultats segons la UNE-EN 450-1: Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: - Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): >= 25% - Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): <= 0,10% - Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2): <= 3,0% - Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1): <= 1% (S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm) - Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2): <= 5,0% Característiques físiques: - Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% - Índex d'activitat (EN 196-1): - A 28 dies: > 75% - A 90 dies: > 85% - Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3): < 10 mm L’especificació relativa a la expansió només s’ha de tenir en compte si el contingut d’òxid de calci lliure supera l’1%, sense passar del 2,5 % Toleràncies: - Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): - Pèrdua al foc: + 2,0% - Finor: + 5,0% - Variació de la finor: ± 5,0% - Contingut de clorurs: + 0,01%

± 150 kg/m3

88


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Contingut d'óxid de calci lliure: +0,1% - Contingut SO3: + 0,5% - Estabilitat: + 1,0 mm - Índex d'activitat: - 5,0% FUM DE SILICI: El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té per objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d’arc, del que s’obté silici i ferrosilici. La DF pot acceptar la utilització d’un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, sempre i quan quedin garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit. Contingut d'òxid de silici (SiO2): >= 85% Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): < 0,10% Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2): < 5% Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques. El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures. SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D’ADDICIONS Subministrament: A granel en camions sitja hermètics. Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm d'amplària. SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D’ESCÒRIA GRANULADA: Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions granulomètriques. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

95%

Índex d'activitat (UNE_EN 196-1): > 100% Tolerància en pes: ± 3 % del pes o volum

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

ESCÒRIA GRANULADA: L’escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot util itzar-se com a granulat fi en la confecció de formigons. Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933-2). Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. No ha de contenir sulfurs oxidables. Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: - Terrossos d'argila: 1% - Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 - Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2% Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment: Nul·la Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): - Amb sulfat sòdic: <= 10% - Amb sulfat magnèsic: <= 15% ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA: Reactivitat (PG 3/75): alfa > 20 Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat: - 20 < alfa <= 40: h < 15% - 40 < alfa <= 60: h < 20% - alfa > 60: h < 25% La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents: ┌────────────────────────────────────────┐ │ Tamís UNE │ % Acumulatiu de granulats │ │ │ que hi passen │ │────────────│───────────────────────────│ │ 5 │ 95 - 100 │ │ 2,5 │ 75 - 100 │ │ 1,25 │ 40 - 85 │ │ 0,4 │ 13 - 35 │ │ 0,16 │ 3 - 14 │ │ 0,08 │ 1 - 10 │ └────────────────────────────────────────┘ 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI ADDITIUS PER A FORMIGONS: UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definniciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. ADDITIUS PER A MORTERS: UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería, definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. ADDICIONS PER A FORMIGONS: UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Definiciones, requisitos y control de calidad. ÚS PER A FORMIGONS: Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS: El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a morter per a ram de paleta, - Productes per a formigó: - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d’incloure la designació de l’additiu d’acord a la norma UNE EN 934-2.

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.

El certificat ha d’indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.

89

90


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

La documentació ha d’incloure també:

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:

- Nom del laboratori

A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:

- Si no es un laboratori públic, ha d’exposar la declaració d’estar acreditat per a realitzar els assaigs

- Designació (d’acord amb l’apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)

- Data d’emissió del certificat

- El nom del lot i fàbrica de producció

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent

- Requisits per a l’emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides

L’entrega d’aditius haurà d’anar acomp anyada d’una full de subministrament proporcionat per el subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades:

- Instruccions d’us i precaucions relatives a la seguretat

- Identificació del Subministrador

- Interval d’ús recomanat per el fabricant - Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació: ZA.3

- Número del certificat de marcatge CE - Número de sèrie del full de subministrament

- Número d’identificació de l’organisme de certificació

- Identificació del Peticionari

- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant

- Data del lliurament

- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge

- Quantitat subministrada

- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas

- Designació de l’additiu segons Art. 29.2 de la EHE-08

- Referència a la norma EN 934-3

- Identificació del lloc de subministrament

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:

- Designació del producte

A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:

- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas

- Designació (d’acord amb l’apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:

- El nom del lot i fàbrica de producció

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d’incloure la designació de l’additiu d’acord a la norma UNE EN 934-2.

- Requisits per a l’emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides - Instruccions d’homogeneització abans del seu ús, en el seu cas

El certificat ha d’indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.

- Instruccions d’us i precaucions relatives a la seguretat

La documentació ha d’incloure també:

- Interval d’ús recomanat per el fabricant

- Nom del laboratori

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació:

- Si no es un laboratori públic, ha d’exposar la declaració d’estar acreditat per a realitzar els assaigs - Data d’emissió del certificat

- Número d’identificació de l’organisme de certificació - Garantia de que el tractament estadístic és equivalent - Nom o marca d’identificació del fabricant A la fulla de subministrament hi ha de constar: - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge - Identificació del subministrador

- Referència a la norma EN 934-2

- Número de sèrie de la fulla de subministrament

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)

- Identificació del peticionari

- Designació del producte

- Data d’entrega

- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas

91

92


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Designació de l’additiu

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst

- Quantitat subministrada

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1:2006

- Identificació del lloc de subministrament

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El sí mbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

- Número d’identificació de l’ organisme de certificació

- Productes per a formigons, morters i pastes:

- Nom o marca d’identificació i direcció registrada del fabricant

- Sistema 1+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE

- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge

L’entrega d’addicions haurà d’anar acompanyada d’una full de subministrament proporcionat per el subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents dades:

- Número del certificat de conformitat CE - Referència a la norma UNE EN 13263-1

- Identificació del Subministrador - Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst - Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades - Informació sobre carácterístiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1 - Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres volants OPERACIONS DE CONTROL:

- Número de sèrie del full de subministrament

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Identificació del Peticionari

- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d’acord a les condicions exigides.

- Data del lliurament

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs.

- Quantitat subministrada - Designació de l’addició segons Art. 30 de la EHE-08

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:

- Identificació del lloc de subministrament La documentació ha d’incloure també:

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNEEN 934-2 ).

- Nom del laboratori

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D’AIRE PER A FORMIGÓ:

- Si no es un laboratori públic, ha d’exposar la declaració d’estar acreditat per a realitzar els assaigs

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’ha de realitzar l’assaig de quantitat d’aire ocluït (UNE-EN 12350-7).

- Data d’emissió del certificat OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT: - Garantia de que el tractament estadístic és equivalent Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNEEN 934-2 ).

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS: Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El sí mbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:

OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS: Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de realitzar els assaigs identificatius del producte:

- Número d’identificació de l’ organisme de certificació - Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2) - Nom o marca d’identificació i direcció registrada del fabricant - Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2) - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge - Índex d’activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1) - Número del certificat de conformitat CE - Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3) - Referència a la norma UNE EN 450-1:2006 - Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)

93

94


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

B0A1 - FILFERROS

- Percentatge d’òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1) - Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2) OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de realitzar els assaigs identificatius del producte: - Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)

B0A14200,B0A14300.

- Índex d’activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1) - Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Contingut d’òxid de silici (UNE-EN 196-2)

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. S'han considerat els tipus següents: - Filferro d'acer - Filferro d'acer galvanitzat - Filferro d'acer plastificat - Filferro recuit CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Ha de ser de secció constant i uniforme. Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la UNE 37-506. Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): - Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2 - Qualitat G3: 1570 N/mm2 Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5% Toleràncies: - Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732. Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506) Resistència a la tracció: - Qualitat recuit: =< 600 N/mm2 - Qualitat dur: > 600 N/mm2 Toleràncies: - Diàmetre: taula 1 UNE 36-732

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA: Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de realitzar els assaigs identificatius del producte (UNEEN 934-2 ). CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a la EHE-08 en addició de fums de sílice. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN ADDITIUS : La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s’ha de comprovar mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l’article 29º de la EHE. En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d’aportar un certificat d’ assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l’additiu vers les especificacions de l’article 29º de la EHE-08, amb un nivell de garantia estadí stica equivalent a l’exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN COLORANT: No s’han d’utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el corresponent certificat de garantia del fabricant. El Director d’obra ha de decidir l’acceptació d’ un producte colorant, així com el seu ús, a la vista dels resultats dels assaigs previs realitzats. En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d’aportar un certificat d’ assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l’additiu vers les especificacions de l’article 29º de la EHE-08, amb un nivell de garantia estadí stica equivalent a l’exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN ADDICIONS: Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec. La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la verifi cació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l’article 30º de la EHE.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: - Identificació del fabricant o nom comercial - Identificació del producte - Diàmetre i llargària dels rotlles Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.

B0A - FERRETERIA 95

96


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. Protecció de galvanització: >= 275 g/m2 Puresa del zinc, en pes: >= 98,5% Toleràncies dels claus i tatxes: - Llargària: ± 1 D

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI FILFERRO D'ACER:

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE * UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:

Subministrament: Empaquetats. Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas generales.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

FILFERRO PLASTIFICAT: * UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. CLAUS I TATXES: UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.

B0A3 - CLAUS UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. B0A31000,B0A32500.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B0A6 - TACS I VISOS Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. S'han considerat els elements següents: - Gafes de pala i punta - Claus d'impacte - Claus d'acer - Claus de coure - Claus d'acer galvanitzat - Tatxes d'acer Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17034, UNE 17-035 i UNE 17-036. ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

97

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A6AM0F,B0A62F00.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. S'han considerat els següents tipus: - Tac d'expansió de niló i vis d'acer - Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material

98


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú - Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella CARACTERÍSTIQUES GENERALS: El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). Cementació del vis: > 0,1 mm TAC QUÍMIC: L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred. El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. Diàmetre de l'ampolla: 14 mm Temps d'enduriment segons temperatura ambient: - > 20°C: 10 min - 10°C - 20°C : 20 min - 0°C - 10°C: 1 h - - 5°C - 0°C: 5 h VOLANDERES: Diàmetre interior de la volandera: - Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm - Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar: - Identificació del fabricant - Diàmetres - Llargàries - Unitats - Instruccions d'ús Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

99

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

B0B2C000,B0B2A000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Acer per a armadures passives d’elements de formigó: S'han considerat els elements següents: - Barres corrugades CARACTERÍSTIQUES GENERALS: En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d’estar uniformement espaiades. Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: - Diàmetre nominal: s’ha d’ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. - Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm - Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm - Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. - Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal - Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal - Aptitud al doblegat: - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s’ha d’apreciar trencaments o fissures - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s’ha d’apreciar trencaments o fissures Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): - Tensió d'adherència: - D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2 - 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2 - D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2 - Tensió de última d'adherència: - D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2 - 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2 - D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2 - Composició química (% en massa): +---------------------------------------------------------+ ¦ ¦ C ¦ Ceq ¦ S ¦ P ¦ Cu ¦ N ¦ ¦ ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ ¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ ¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ ¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ +---------------------------------------------------------+

100


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Ceq = Carboni equivalent Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa. Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE: El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: - Descripció de la forma - Referència a la norma EN - Dimensions nominals - Classe tècnica Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: - Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l’apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. - Característiques mecàniques de les barres: - Acer soldable (S) - Allargament total sota càrrega màxima: - Acer subministrat en barres: >= 5,0% - Acer subministrat en rotlles: >= 7,5% - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): - Allargament total sota càrrega màxima: - Acer subministrat en barres: >= 7,5% - Acer subministrat en rotlles: >= 10,0% - Resistència a fatiga: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.d de la EHE-08 - Deformació alternativa: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.e de la EHE-08 +----------------------------------------------------------+ ¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦ ¦ ¦ fy ¦unitaria ¦ al ¦ fs/fy ¦ ¦ ¦ ¦trencament¦trencament ¦ ¦ ¦ ¦ N/mm2 ¦fs(N/mm2) ¦ ¦ ¦ ¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ ¦ B 400 S ¦ >= 400 ¦ >= 440 ¦ >= 14% ¦ >= 1,05 ¦ ¦ B 500 S ¦ >= 500 ¦ >= 550 ¦ >= 12% ¦ >= 1,05 ¦ ¦ B 400 SD ¦ >= 400 ¦ >= 480 ¦ >= 20% ¦ >= 1,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <= 1,35 ¦ ¦ B 500 SD ¦ >= 500 ¦ >= 575 ¦ >= 16% ¦ >= 1,15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <= 1,35 ¦ +----------------------------------------------------------+

- B 500 T - Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2 - Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2 - Allargament al trencament: >= 8% - Relació f/fy: >= 1,03 Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. MALLA ELECTROSOLDADA: Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l’obra. La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d’ambdós. Els components d’un panell poden ser elements simples o aparellats. El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: - Descripció de la forma - Referència a la norma EN - Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs - Classes tècniques dels acers Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros. Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: - Cà rrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de un dels elements aparellats, en malles dobles) - Diàmetres relatius dels elements: - Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx (dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de l’armadura més gruixuda) - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds (ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades) - Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm - Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'ú ltima barra longitudinal): 25 mm Toleràncies: - Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) - Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

- Diàmetre nominal: S’han d’ajustar a la sèrie següent (mm): 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 i 40 mm S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d’armadura muntada o elaborada amb soldadura. Toleràncies: - Massa: - Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal - Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d’elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. Els dià metres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: - Característiques mecàniques:

101

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

102


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.

- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent - Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent:

B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

- Identificació del subministrador - Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE-08)

B0B34234.

- Número de sèrie del full de subministrament - Nom de la fàbrica

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

- Data d’entrega i nom del peticionari - Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer - Diàmetres subministrats - Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 - Forma de subministrament: barra o rotlle - Identificació i lloc de subministrament - Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 - Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 - Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s’ha d’incloure la informació següent: - Data d’emissió del certificat - Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat - Certificat de l’assaig de doblegat simple - Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD - Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD - Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d’adherència mitjançant l’assaig de la biga - Marca comercial de l’acer - Forma de subministrament: barra o rotlles En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més:

103

Acer per a armadures passives d’elements de formigó: S'han considerat els elements següents: - Malla electrosoldada CARACTERÍSTIQUES GENERALS: En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d’estar uniformement espaiades. Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: - Diàmetre nominal: s’ha d’ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. - Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm - Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm - Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. - Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal - Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal - Aptitud al doblegat: - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s’ha d’apreciar trencaments o fissures - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s’ha d’apreciar trencaments o fissures Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):

104


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Tensió d'adherència: - D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2 - 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2 - D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2 - Tensió de última d'adherència: - D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2 - 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2 - D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2 - Composició química (% en massa): +---------------------------------------------------------+ ¦ ¦ C ¦ Ceq ¦ S ¦ P ¦ Cu ¦ N ¦ ¦ ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ ¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ ¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ ¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ +---------------------------------------------------------+ Ceq = Carboni equivalent Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa. Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d’elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. Els dià metres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: - Característiques mecàniques: - B 500 T - Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2 - Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2 - Allargament al trencament: >= 8% - Relació f/fy: >= 1,03 Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. MALLA ELECTROSOLDADA: Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l’obra. La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d’ambdós. Els components d’un panell poden ser elements simples o aparellats. El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: - Descripció de la forma - Referència a la norma EN - Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs - Classes tècniques dels acers Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros. Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: - Cà rrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de un dels elements aparellats, en malles dobles)

105

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Diàmetres relatius dels elements: - Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx (dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal gruixuda) - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds (ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal aparellades) - Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm - Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de longitudinal): 25 mm Toleràncies: - Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) - Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO

de l’armadura més

de

l'ú

les

armadures

ltima

barra

15630-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent: - Identificació del subministrador - Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE-08) - Número de sèrie del full de subministrament - Nom de la fàbrica - Data d’entrega i nom del peticionari - Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer - Diàmetres subministrats

106


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 - Forma de subministrament: barra o rotlle - Identificació i lloc de subministrament - Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 - Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 - Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s’ha d’incloure la informació següent: - Data d’emissió del certificat - Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat - Certificat de l’assaig de doblegat simple - Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD - Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD - Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d’adherència mitjançant l’assaig de la biga - Marca comercial de l’acer - Forma de subministrament: barra o rotlles En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més: - Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos - Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent - Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3 Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% Coeficient d'elasticitat: - Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 - Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 Duresa (UNE 56-534): <= 4 Resistència a la compressió (UNE 56-535): - En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 - En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 Resistència a la tracció (UNE 56-538): - En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 - En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2 Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2 Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2 Toleràncies: - Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm - Amplària nominal: ± 2 mm - Gruix: ┌────────────────────────────────────────┐ │ Classe │ Gruix nominal (mm) │ │ │─────────────────────────────│ │ │ < 50 │ 50 a 75 │ > 75 │ │ │─────────────────────────────│ │ │ Tolerància (mm) │ │────────────────────────────────────────│ │ T1 │ ±3 │ ±4 │ +6,-3 │ │ T2 │ ±2 │ ±3 │ +5,-2 │ │ T3 │ ±1,5 │ ±1,5 │ ±1,5 │ └────────────────────────────────────────┘ - Fletxa: ± 5 mm/m - Torsió: ± 2°

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS B0D2 - TAULONS 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT B0D21030. Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

107

108


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2 Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2 Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2 Toleràncies: - Diàmetre: ± 2 mm - Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm - Fletxa: ± 5 mm/m PUNTAL METÀL·LIC: Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Llargària del puntal │ │Alçària muntatge│─────────────────────────────────────────────│ │ │ 3 m │ 3,5 m │ 4 m │ 4,5 m │ 5 m │ │────────────────│───────│─────────│───────│─────────│─────────│ │ 2 m │ 1,8 T │ 1,8 T │ 2,5 T │ │ │ │ 2,5 m │ 1,4 T │ 1,4 T │ 2,0 T │ │ │ │ 3 m │ 1 T │ 1 T │ 1,6 T │ │ │ │ 3,5 m │ │ 0,9 T │ 1,4 T │ 1,43 T │ 1,43 T │ │ 4,0 m │ │ │ 1,1 T │ 1,2 T │ 1,2 T │ │ 4,5 m │ │ │ │ 0,87 T │ 0,87 T │ │ 5 m │ │ │ │ │ 0,69 T │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

B0D3 - LLATES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D31000.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D6 - PUNTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D61170,B0D625A0,B0D6U005. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. S'han considerat els tipus següents: - Puntal rodó de fusta - Puntal metàl·lic telescòpic PUNTAL DE FUSTA: Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3 Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% Coeficient d'elasticitat: - Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 - Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 Duresa (UNE 56-534): <= 4 Resistència a la compressió (UNE 56-535): - En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 - En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 Resistència a la tracció (UNE 56-538): - En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2

109

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D7 - TAULERS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D71120,B0D71130,B0D7U100.

110


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Taulers encofrats. S'han considerat els tipus següents: - Tauler de fusta - Tauler aglomerat de fusta CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. Toleràncies: - Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm - Amplària nominal: ± 2 mm - Gruix: ± 0,3 mm - Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m - Angles: ± 1° TAULERS DE FUSTA: Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3 Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% Coeficient d'elasticitat: - Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 - Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 Duresa (UNE 56-534): <= 4 Resistència a la compressió (UNE 56-535): - En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 - En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 Resistència a la tracció (UNE 56-538): - En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 - En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2 Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2 Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2 TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent. Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. No ha de tenir defectes superficials. Pes específic: >= 6,5 kN/m3 Mòdul d'elasticitat: - Mínim: 2100 N/mm2 - Mitjà: 2500 N/mm2 Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10% Inflament en: - Gruix: <= 3% - Llargària: <= 0,3% - Absorció d'aigua: <= 6% Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2 Resistència a l'arrencada de cargols: - A la cara: >= 1,40 kN - Al cantell: >= 1,15 kN

111

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D8 - PLAFONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D81680,B0D81580,B0D81480.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0DF7G0A,B0DF6F0A,B0DF8H0A.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. S'han considerat els següents tipus d'elements: - Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i de cartró - Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons d'enllumenat i de registre - Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta

112


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada - Alleugeridors cilíndrics de fusta - Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts CARACTERÍSTIQUES GENERALS: El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la seva secció o en la seva posició. Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços propis de la seva funció. La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. Toleràncies: - Fletxes: 5 mm/m - Dimensions nominals: ± 5 % - Balcament: 5 mm/m MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles. Contingut d'humitat de la fusta: Aprox. 12% Diàmetre de nusos vius: <= 1,5 cm Distància entre nusos de diàmetre màxim: >= 50 cm MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. Resistència: 380 - 430 N/mm2 Límit elàstic: 300 - 340 N/mm2 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0DZP600,B0DZA000,B0DZP500,B0DZU010.

113

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats. S'han considerat els següents elements: - Tensors per a encofrats de fusta - Grapes per a encofrats metàl·lics - Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics - Desencofrants - Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables - Bastides metàl·liques - Elements auxiliars per a plafons metàl·lics - Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. - Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. - Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. FLEIX: Ha de ser de secció constant i uniforme. Amplària: >= 10 mm Gruix: >= 0,7 mm Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm DESENCOFRANT: Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. No ha d’alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l’encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient S’ha de facilitar a la D.F un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus pos sibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.

114


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. Toleràncies: - Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària - Torsió dels perfils: ± 2 mm/m BASTIDES: Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. DESENCOFRANT: Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. - Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. En funció del volum i disposició de forats: - Peces massisses - Peces calades - Peces alleugerides - Peces foradades S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: - Llis - Rugós - Amb relleu especial - Esmaltats CARACTERÍSTIQUES GENERALS: La peç a esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació. Els extrems poden ser llisos o encadellats. No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment. El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, ample i alt. Volum de forats: - Massís: <= 25% - Calat: <= 50% - Alleugerit: <= 60% - Foradat: <= 70% Volum de cada forat: - Massís: <= 12,5% - Calat, alleugerit, foradat: <= 25% Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total): - Massís: >= 37,5% - Calat: >= 30% - Alleugerit: >= 20% Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: Caracterí stiques essencials: - Durabilitat (resistència gel/desgel) Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: - Tolerà ncia en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria - Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16) - Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) - Resistència a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria I o II

B0E - MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT B0E2 - BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0E244F6,B0E244L1.

Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d’ambdòs, utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estruc tures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) S'han considerat els tipus següents: En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:

- Estabilitat dimensional front l’humitat (UNE-EN 772-14): <= valor declarat per el fabricant - Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: - Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia: - Peces amb <= 1,0%: A1 - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) Característiques essencials en peces per a us en elements amb presència d’humitat o en cares exposades a exteriors:

115

116

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:

- Absorció d’aigua (UNE-EN 772-11): <= valor declarat per el fabricant Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: - Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) - Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:

- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13): ±10% Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) Formació d’encaix: <= 20% volum total Blocs cara vista: - Planor cares (UNE-EN 772-20): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-3 - Aspecte superficial (UNE-EN 771-3) -

Caracterí stiques complementàries: - Resistè ncia a flexotracció (UNE-EN 772-6):

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) - Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: - Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) - Marca del fabricant i lloc d’origen

>= valor declarat per el fabricant

- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)

- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: Subministrament: Empaquetats sobre palets. Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.

- Referència a la norma EN 771-3 - Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i us al que va destinat. - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA B0F1 - MAONS CERÀMICS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros) Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0F1D2A1,B0F1D2A2.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:

Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)

- Absorció d’aigua per capil·laritat - Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min) - Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic: - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica

117

S'han considerat els tipus següents: En funció de la densitat aparent: - Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides - Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent mes gran de 1000 kg/m3 En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: - Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. - Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. En funció del volum i disposició de forats: - Peces massisses - Peces calades

118


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Peces alleugerides - Peces foradades CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se. El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, ample i alt. Volum de forats: - Massís: <= 25% - Calat: <= 45% - Alleugerit: <= 55% - Foradat: <= 70% Volum de cada forat: <= 12,5% Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total): - Massís: >= 37,5% - Calat: >= 30% - Alleugerit: >= 20% Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: - Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de categoría I o II - Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva categoria Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: - Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia: - Peces amb <= 1,0%: A1 - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: - Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria - Forma de la peça (UNE-EN 771-1) - Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) - Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) - Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits següents en funció de la categoría. - D1: <= 10% - D2: <= 5% - Dm: <= desviació declarada per el fabricant en % Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: - Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) - Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) PECES LD: Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: Caracterí stiques essencials: - Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: - Durabilitat (resistència gel/desgel) Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat: - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) - Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: - Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3 PECES HD: Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: Caracterí stiques essencials: - Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) - Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: - Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3 Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat: - Absorció d’aigua: <= valor declarat per el fabricant - Cara vista (UNE-EN 771-1) - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) Caracterí stiques complementàries: - Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: - Absorció d’aigua per capil·laritat

119

120


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Perfils d'acer per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o montats a taller, si es el cas. Perfils telescòpic d'acer amb connectors, per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o muntats a taller, si es el cas.

- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic: - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic: - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: - Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) - Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: - Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) - Marca del fabricant i lloc d’origen - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas - Referència a la norma EN 771-1 - Descripció de producte: nom generic , material, dimensions, .. i us al que va destinat. - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B44Z501A,B44Z5021.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ:

121

S'han considerat els tipus següents: - Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). - Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/37b (S 235 JR), A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). - Perfils foradats d'acer laminat en calent, de les series rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). - Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z o Omega, d'acer A/37b (S 235 JR), A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). S'han considerat els tipus d'unió següents: - Amb soldadura - Amb cargols S'han considerat els acabats de protecció següents: - Una capa d'emprimació antioxidant - Galvanitzat CARACTERÍSTIQUES GENERALS: El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de complir les determinacions de la norma NBE EA-95. Les dimensions i la forma dels perfils han de ser els indicats a la norma NBE EA-95. No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT. El subministrador ha de confeccionar els corresponents planols de taller a partir de la DT del projecte, i aquests els ha d'aprovar la DF. Les peces han de tenir marcades la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra. Toleràncies: - Dimensions, forma i pes dels perfils: Segons norma NBE EA-95 - Llargària de les peces: - Fins a 1000 mm: ± 2 mm - De 1001 a 3000 mm: ± 3 mm - De 3001 a 6000 mm: ± 4 mm - De 6001 a 10000 mm: ± 5 mm - De 10001 a 15000 mm: ± 6 mm - De 15001 a 25000 mm: ± 8 mm - A partir de 25001 mm: ± 10 mm - Fletxa: llarg/1500, 10 mm Als elements compostos de mes d'un perfil, la tolerància es refereix a cada perfil, mesurat entre els nusos i al conjunt dels perfils, mesurada la llargària entre nusos extrems. PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB SOLDADURA: Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: - Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible revestit. - Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa amb filferro- elèctrode fusible. - Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro-elèctrode fusible nu. - Elèctric per resistència. Per a realitzar les soldadures, el taller comptarà amb dispositius per a voltejar les peces i col·locar aquestes en la posició més convenient per a executar les soldadures, sense produir sol·licitacions excessives que puguin perjudicar la resistència dels cordons dipositats. Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb les especificacions de la norma NBE EA-95 part 5.2, per soldadors qualificats d'acord amb la UNE_EN 287-1 1992. S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la llargària de les mateixes han de ser els indicats a la DT, d'acord amb la norma NBE EA-95.

122


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Toleràncies: - Dimensions dels cordons de soldadura: - Fins a 15 mm: ± 0,5 mm - De 16 a 50 mm: ± 1,0 mm - De 51 a 150 mm: ± 2,0 mm - Més gran de 150 mm: ± 3,0 mm PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB CARGOLS: Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que compleixin les especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5. El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la DT, o en els seu defecte, l'indicat a la NBE EA-95, article 3.6.2. La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la DT Els diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols. Les superficies que s'han d'unir amb cargols han d'estar netes, sense pintar, i han de ser planes. Hi ha d'haver volanderes sota la cabota i la femella del cargol. La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. Les perforacions han d'estar fetes amb barrina. Només s'admet la perforació amb punxó en perfils d'acer A/37b (S 235 JR) de gruix mes petit que 15 mm, en estructures no sotmeses a carregues dinàmiques. Les femelles de cargols de tipus ordinari o calibrat, sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar. Toleràncies: - Diàmetre dels cargols calibrats: -0,00 mm, +0,15 mm - Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència: ± 1,0 mm - Separació i alineació de forats: - Diàmetre del forat 11 mm: ± 1,0 mm - Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm: ± 1,5 mm - Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm: ± 2,0 mm - Diàmetre del forat 25 o 28 mm: ± 3,0 mm PERFILS PROTEGITS AMB IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. Abans d'aplicar la capa d'emprimació s'han d'haver eliminat les incrustacions de qualsevol material, les restes de greix, òxid i pols. Les superficies que han de quedar en contacte a les unions fetes amb cargols, així com els llocs on s'hagi de realitzar soldadures, no s'han de pintar. PERFILS GALVANITZATS: El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. Protecció del galvanitzat: >= 275 g/m2 Puresa del zinc: >= 98,5 %

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. *UNE-EN 10025:1994 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro. (Versión Oficial EN 10025:1990 + EN 10025/A1:1993)

B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES B6A - MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES B6A1 - REIXATS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B6A18FA3.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: - El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF

Conjunt de perfils i malla electrosoldada d'acer que formen el reixat. S'han considerat els tipus següents: - D'acer galvanitzat - D'acer pintat CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. La unió entre els perfils i la del bastidor amb el pal cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència). S'admet la unió amb visos autoroscants, sempre que el perfil porti plecs, fets especialment per a allotjar la rosca del vis. Toleràncies: - Llargària dels perfils: ± 1 mm - Gruixos: ± 0,5 mm - Secció dels perfils: ± 2,5% - Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m - Torsió dels perfils: ± 1°/m - Planor: ± 1 mm/m - Angles: ± 1 mm REIXAT D'ACER GALVANITZAT: Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2 Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2

123

124

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Puresa del zinc: >= 98,5% REIXAT D'ACER PINTAT: Ha d'estar protegit amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. S'han considerat els tipus següents: - Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres - Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa - Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents - Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat - Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades - Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió - Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un activador - Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i altres additius - Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.

- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de resistència quí mica alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics - Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents fungicides i insecticides per a evitar el to blavó s i el podriment - Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos - Solució de silicona - Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents - Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la brillantor - Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats - Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat - Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades - Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials - Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats VERNÍS: Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. VERNÍS GRAS: Ha de ser resistent al fregament i al rentat. VERNÍS SINTÈTIC: No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg Característiques de la pel·lícula líquida: - Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 5 h - Totalment sec: < 12 h Característiques de la pel·lícula seca: - Ha de ser de color estable i insaponificable. - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). - Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) - Adherència (UNE 48-032): <= 2 - Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys moderats VERNÍS DE POLIURETÀ: Característiques de la pel·lícula líquida: - Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 1 h - Totalment sec: < 10 h Característiques de la pel·lícula seca: - Ha de ser de color estable i insaponificable. - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). - Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) - Adherència (UNE 48-032): <= 2 - Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits

125

126

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8ZAP000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Adherència i resistència a l'impacte: ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │A les 24 h│ Al cap de 7 dies│ │─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────────│ │Adherència al quadriculat: │ 100% │ 100% │ │Impacte directe o indirecte: │ │ │ │Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │ Bé │ Ha de complir │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent - Resistència a la calor (UNE 48-033): Fins a 250°C - Resistència química: - A l'àcid cítric al 10%: 15 dies - A l'acid làctic al 5%: 15 dies - A l'àcid acètic al 5%: 15 dies - A l'oli de cremar: Cap modificació - Al xilol: Cap modificació - Al clorur sòdic al 20%: 15 dies - A l'aigua: 15 dies VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29): 2 - 8 h VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT: Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h VERNÍS FENÒLIC: Temps d'assecatge a 20°C: 6 - 12 h VERNÍS D'UREA-FORMOL: Característiques de la pel·lícula líquida: - Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 30 min - Totalment sec: < 3 h Característiques de la pel·lícula seca: - Ha de ser de color estable i insaponificable. - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). - Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) - Adherència (UNE 48-032): <= 2 BREA EPOXI: El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26). Relació resina epoxi/quitrà: 40/60 Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44): > 30°C Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir Resistència a la immersió (INTA 16 06 01): Ha de complir IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: Característiques de la pel·lícula líquida: - Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.

- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític - Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6% - Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3 - Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 1 h - Totalment seca: < 6 h - Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3 - Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg Característiques de la pel·lícula seca: - Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68): >= 150 h - Adherència (UNE 48-032): <= 2 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 1 h - Totalment seca: < 18 h Pes específic a 20°C: > 23 kN/m3 Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 45 min - Totalment seca: < 4 h Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3 Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 15 min - Totalment seca: < 2 h Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3 Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: Característiques de la pel·lícula líquida: - Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs - Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat - Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 30 min - Totalment seca: < 2 h Característiques de la pel·lícula seca: - Adherència (UNE 48-032): <= 2 IMPRIMACIÓ FOSFATANT: Característiques de la pel·lícula líquida: - La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs - Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat - Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 15 min - Totalment seca: < 1 h

127

128

-


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Característiques de la pel·lícula seca: - Gruix de la capa: 4 - 10 micres - Adherència (UNE 48-032): <= 2 LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT: Dilució del 25 al 50% Un cop aplicat no ha d’alterar el color del material sobre el qual s’ha aplicat pH (c.c.): 10,5 PINTURA DECAPANT: Ha de ser d'evaporació ràpida. Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts. Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula. POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC: Temps d'assecatge: <= 30 min Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h Pes específic: 13 kN/m3 PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA: Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs. Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres. Adherència (UNE 48-032): <= 2 SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS: pH sobre T.Q.:7,75 SEGELLADORA: Característiques de la pel·lícula líquida: - Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. - Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat - Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C - Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: 30 min - 4 h - Totalment seca: < 12 h - Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg Característiques de la pel·lícula seca: - Adherència (UNE 48-032): <= 2 SOLUCIÓ DE SILICONA: Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha de impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula. Rendiment: > 3 m2/l Temps d'assecatge al tacte a 20°C: < 1 h

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat - Toxicitat i inflamabilitat - Color, en el vernís de poliuretà de dos components - Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. - Proporció mescla: Base/activador, en la emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi. Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: En pots o bidons. A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: - Identificació del fabricant - Nom comercial del producte - Identificació del producte - Acabat, en el vernís - Codi d'identificació - Pes net o volum del producte - Data de caducitat - Instruccions d'ús - Dissolvents adequats - Límits de temperatura

129

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS B96 - MATERIALS PER A VORADES B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B965A6E0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. S'han considerat els tipus següents: - Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó - Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial S'han considerat les formes següents: - Recta - Corba - Recta amb rigola - Per a guals CARACTERÍSTIQUES GENERALS: La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.

130


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. Gruix de la capa vista: >= 4 mm Classes en funció de la resistència climàtica: - Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d’absorció d’aigua - Classe 2 (marcat B): <= 6% d’absorció d’aigua - Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l’assaig glaç desglaç; cap valor unitari > 1,5 Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: - Classe 1 (marcat F): sense mesura d’aquesta característica - Classe 3 (marcat H): <= 23 mm - Classe 4 (marcat I): <= 20 mm Classes en funció de la resistència a flexió: - Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa - Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa - Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. Toleràncies: - Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm - Desviació d’altres dimensions, excepte el radi: - Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm - Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm - Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: - Identificació del fabricant o la fàbrica - Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús - Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l’abrasió i la resistència a la flexió - Referència a la norma UNE-EN 1340 - Identificació del producte - Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: - Identificació del fabricant o la fàbrica - Data de producció - Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús. - Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l’abrasió i la resistència a la flexió - Referència a la norma UNE-EN 1340 - A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant

131

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

B966 - PECES CORBES DE FORMIGÓ PER A VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B966A6E0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. S'han considerat els tipus següents: - Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó - Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial S'han considerat les formes següents: - Recta - Corba - Recta amb rigola - Per a guals CARACTERÍSTIQUES GENERALS: La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària. Gruix de la capa vista: >= 4 mm Classes en funció de la resistència climàtica: - Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d’absorció d’aigua - Classe 2 (marcat B): <= 6% d’absorció d’aigua - Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l’assaig glaç desglaç; cap valor unitari > 1,5 Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: - Classe 1 (marcat F): sense mesura d’aquesta característica - Classe 3 (marcat H): <= 23 mm

132


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Classe 4 (marcat I): <= 20 mm Classes en funció de la resistència a flexió: - Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa - Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa - Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. Toleràncies: - Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm - Desviació d’altres dimensions, excepte el radi: - Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm - Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm - Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: - Identificació del fabricant o la fàbrica - Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús - Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l’abrasió i la resistència a la flexió - Referència a la norma UNE-EN 1340 - Identificació del producte - Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: - Identificació del fabricant o la fàbrica - Data de producció - Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús. - Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l’abrasió i la resistència a la flexió - Referència a la norma UNE-EN 1340 - A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

B97 - MATERIALS PER A RIGOLES B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B974V002.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Peça prefabricada de morter de ciment blanc. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la cara plana. No pot tenir imperfeccions a la cara vista. La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix. Absorció d'aigua (UNE 127-002): <= 7,5% Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): - Cara a tracció: >= 5 N/mm2 - Dors a tracció: >= 4 N/mm2 Gelabilitat (UNE 127-004): Absència de senyals de trencament o deteriorament Toleràncies: - Dimensions: ± 1 mm - Gruix: ± 3 mm - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi: ± 0,4 mm - Rectitud d'arestes: ± 0,4 mm - Balcaments: ± 0,5 mm - Planor: ± 0,4 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: Embalades en palets. Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI * UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra.

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

B98 - GUALS DE PECES ESPECIALS B985 - PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

133

134


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. S'han considerat els tipus següents: - Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó - Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial S'han considerat les formes següents: - Recta - Corba - Recta amb rigola - Per a guals CARACTERÍSTIQUES GENERALS: La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes. En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. Gruix de la capa vista: >= 4 mm Classes en funció de la resistència climàtica: - Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d’absorció d’aigua - Classe 2 (marcat B): <= 6% d’absorció d’aigua - Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l’assaig glaç desglaç; cap valor unitari > 1,5 Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: - Classe 1 (marcat F): sense mesura d’aquesta característica - Classe 3 (marcat H): <= 23 mm - Classe 4 (marcat I): <= 20 mm Classes en funció de la resistència a flexió: - Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa - Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa - Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma. Toleràncies: - Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm - Desviació d’altres dimensions, excepte el radi: - Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm - Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm - Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: - Identificació del fabricant o la fàbrica - Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús

135

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l’abrasió i la resistència a la flexió - Referència a la norma UNE-EN 1340 - Identificació del producte - Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: - Identificació del fabricant o la fàbrica - Data de producció - Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús. - Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l’abrasió i la resistència a la flexió - Referència a la norma UNE-EN 1340 - A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

B99 - MATERIALS PER A ESCOCELLS B991 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOCELLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9912A30.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Peces prefabricades de morter de ciment per a la formació d'escocells. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: No han de tenir escantonaments, esquerdes ni altres defectes visibles. Han de tenir un color i una textura uniformes. La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x alçària x gruix. Resistència a la compressió: >= 15 N/mm2 Absorció d'aigua, en pes: <= 10% Toleràncies: - Llargària: ± 10 mm

136


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Alçària: ± 5 mm - Gruix: ± 5 mm - Fletxes: ± 3 mm Toleràncies dimensionals respecte a la mitjana aritmètica de la remesa: - Llargària: ± 5 mm - Alçària: ± 2 mm - Gruix: ± 2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: En palets. Emmagatzematge: En posició d'impactes.

horitzontal

sobre

una

superfície

plana

i

rígida,

protegides

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.

B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS B9E1 - PANOTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9E13100,B9E1F100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. S'han considerat les peces següents: - Panot gris per a voreres - Panot de color amb tacs per a pas de vianants CARACTERÍSTIQUES GENERALS: La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial. En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.

137

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. Llargària: <= 1 m Relació entre la llargària total i el gruix: > 4 Gruix de la capa vista: >= 4 mm Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. Toleràncies: - Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: - Classe 1 (marcat N): ± 5 mm - Classe 2 (marcat P): - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm - Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm - Classe 3 (marcat R): ± 2 mm - Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: - Classe 1 (marcat N): ± 5 mm - Classe 2 (marcat P): - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm - Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm - Classe 3 (marcat R): ± 2 mm - Desviació del gruix respecte del gruix nominal: - Classe 1 (marcat N): ± 3 mm - Classe 2 (marcat P): - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm - Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm - Classe 3 (marcat R): ± 2 mm - Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça: <= 3 mm - Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): - Classe 1 (marcat J): - Llargària <= 850 mm: 5 mm - Llargària > 850 mm: 8 mm - Classe 2 (marcat K): - Llargària <= 850 mm: 3 mm - Llargària > 850 mm: 6 mm - Classe 3 (marcat L): - Llargària <= 850 mm: 2 mm - Llargària > 850 mm: 4 mm - Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm): - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: - Convexitat màxima: 1,5 mm - Concavitat màxima: 1 mm - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: - Convexitat màxima: 2 mm - Concavitat màxima: 1,5 mm - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: - Convexitat màxima: 2,5 mm - Concavitat màxima: 1,5 mm - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: - Convexitat màxima: 4 mm - Concavitat màxima: 2,5 mm 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: Empaquetats sobre palets. A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:

138


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Identificació del fabricant o la fàbrica - Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data - Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel fabricant: - Dimensions nominals - Resistència climàtica - Resistència a flexió - Resistència al desgast per abrasió - Resistència al lliscament/patinatge - Càrrega de trencament - Comportament davant el foc - Referència a la norma UNE-EN 1339 - Identificació del producte - Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El sí mbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació: - Nom o marca identificativa del fabricant - Direcció registrada del fabricant - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge - Referència a la norma EN 1339 - El tipus de producte i l’ús o usos previstos - Informació sobre les característiques/mandats a declarar Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: - Resistència al trencament - Resistència al patinat/lliscament - Durabilitat Per als productes destinats a paviments d’ús interior: - Reacció al foc - Resistència a la ruptura - Resistència al patinat/lliscament - Durabilitat - Conductivitat tèrmica (si procedeix) Els productes destinats a ús en cobertes: - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 139

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9H12110.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient. S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75 MOD 7. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres matè ries estranyes. El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d’ Obra, entre d’altres: - Classificació geològica. - Estudi de morfologia. - Aplicacions anteriors. La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin. Els àrids destinats a la fabricació de beurades bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. S’ha de presentar el certificat emè s per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de beurades bituminoses. Al lloc de procedència s’ha de comprovar la retirada de la capa vegetal (si és el cas) i l’explotació racional del front amb l’exclusió de vetes no utilitzables. Així mateix s’ha de comprovar l’adequació dels sistemes de trituració i classificació. Referent als àrids combinats, inclosa la pols mineral, s’han de complir les segü ents especificacions: - Equivalent de sorra (UNE EN 933-8): > 50 (Si no es compleix aquesta condició , el valor del blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9) haurà de ser inferior a 10 i, simultàniament, l’equivalent de sorra superior a 40.) - Granulometria (UNE-EN 933-1): - Per àrids a emprar en mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminó s, segons la taula 542.9 de l’apartat 3 de l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7. Toleràncies admissibles respecte de la granulometria de la fó rmula de treball (de la massa total dels àrids inclosa la pols mineral): - Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 4% del pes total dels granulats - Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 3% del pes total dels granulats - Tamisos compresos entre el 2 i el 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 2% del pes total dels granulats - Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 1% del pes total dels granulats S’ha de poder utilitzar com a àrid per capes de base i intermitges, incloses les d’ alt mòdul, el material procedent del fresat de mescles bituminoses en calent, amb una proporció < 10% de la massa total de la mescla, sempre i quan no provinguin de mescles que presentin deformacions plàstiques. Els àrids s’han de produir o subministrar en fraccions granulomètriques diferenciades, que s’han d’ apilar i manejar per separat fins a la seva introducció a les tremuges en fred. Cada fracció ha de ser suficientment homogènia i es podrà apilar i manejar sense perill de segregació, observant les precaucions que es detallen a continuació:

140


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós amb mida mà xima de l’àrid de 16 mm i per mescles drenants i discontinues, el nombre mínim de fraccions ha de ser de 3; per la resta de les mescles ha de ser de 4. La DF pot exigir un nombre superior de fraccions, si ho estima necessari per complir les toleràncies exigides a la granulometria de la mescla. - Cada fracció de l’àrid s’ha d’ apilar separada de la resta, per evitar intercontaminacions. Si els apilaments es disposen sobre el terreny natural, no s’han de fer servir els 15 cm inferiors, a no ser que es pavimentin. Els apilaments s’han de construir per capes d’espessor no superior a 1,5 m i no per apilaments cònics. Las càrregues del material s’han de col·locar adjacents, prenent les mesures oportunes per evitar la seva segregació. Quan es detectin anomalies en la producció o subministrament dels àrids, s’han d’ apilar per separat fins confirmar la seva acceptació. Aquesta mateixa mesura s’ha d’aplicar quan estigui pendent d’autorització el canvi de procedència d’un àrid. Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, el Plec de Prescripcions Tè cniques Particulars, o en el seu defecte el Director d’Obra, ha de fixar el volum mínim d’apilaments abans d’iniciar les obres. Excepte justificació en contrari aquest volum no ha de ser inferior al corresponent a un mes de treball amb la producció prevista. Per mescles drenants i discontínues, en el cas d’obres petites, amb volum total d’àrids inferior a 5.000 m3, abans de començar la fabricació ha d’haver-se apilat la totalitat dels àrids. En un altre cas, el volum a exigir ha de ser el 30% o el corresponent a un mes de producció màxima de l’ equip de fabricació. S’ha de comprovar l’adhesivitat entre l’à rid i el lligant mitjançant la caracterització de l’acció de l’aigua. La resistència conservada a l’assaig de tracció indirecta després d’immersió, realitzat a 15 ºC (UNE-EN 12697-12) ha de ser com a mínim: - Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capes base i intermitja, 80%; - Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capa de trànsit, 85%; - Per mescles discontínues, 90%; - Per mescles drenants, 85%. GRANULAT GROS: El granulat gros es defineix com la part de l’àrid que queda retingut pel tamís 2 mm (UNE-EN 933-2). Els àrids seran de procedència natural o artificial. Cap mida de l’àrid a emprar en capes de trànsit per categories de trànsit pesant T00 i T0 s’ ha de poder fabricar per trituració de graves procedents de jaciments granulars ni de canteres de naturalesa calcària. En mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, per capes de trànsit de les categories T1 i T2, i en mescles drenants i discontinues, per categories de trànsit pesant T1 a T31, en el cas que s’empri à rid procedent de la trituració de grava natural, la mida de les partícules, abans de la seva trituració, ha de ser superior a 6 vegades la mida màxima de l’àrid final. El contingut d’impureses (Annex C, UNE 146130) ha de ser inferior al 0,5% en massa. La proporció de partí cules total i parcialment triturades (UNE-EN 933-5), en % en massa, ha de ser segons les taules 542.2a i 543.2a de l’apartat 2.2.2.3 dels articles 542 i 543 de la norma PG3/75 MOD7. El coeficient ‘Los Ángeles’ (UNE EN 1097-2), ha de complir l es taules 542.4 i 543.4 de l’apartat 2.2.2.5 dels articles 542 i 543 de la norma PG3/75 MOD7. El coeficient de poliment accelerat (UNE EN 1097-8) ha de complir les taules 542.5 i 543.5 de l’ apartat 2.2.2.6 dels articles 542 i 543 de la norma PG3/75 MOD7. GRANULAT FI: El granulat fi es defineix com la part d’à rid que passa pel tamís 2 mm i és retinguda pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2). El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de sorrers naturals. Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, la proporció d’àrid fi n o triturat a emprar ha de complir els valors següents (% en massa del total d’àrids, inclosa la pols mineral): - T00 a T2: 0 - T3, T4 i vorals: <=10 Únicament en mescles tipus BBTM A i per categories de trànsit pesant T3, T4 i vorals, pot emprar-se sorra natural, no triturada, i en aquest cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte el Director d’Obra, ha d’assenyalar la proporció mà xima de

141

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

sorra natural, no triturada, a emprar a la mescla, la qual no ha de ser superior al 10% de la massa total de l’à rid combinat i sense que superi el percentatge d’àrid fi triturat emprat en la mescla. L’àrid fi ha d’estar exempt de terrossos d’argila, matèria vegetal, margues o d’ altres matèries estranyes. Els materials que es triturin per obtenir à rid fi han de complir el coeficient de desgast de Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) del granulat gros especificat anteriorment. Es pot emprar àrid fi d’una altra naturalesa que millori alguna característica, en especial l’ adhesivitat, però en qualsevol cas s’ha de procedir d’àrid gros amb coeficient de Los Angeles inferior a 25 per capes de trànsit i intermitges i a 30 per capes de base. POLS MINERAL O FILLER: Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació en el cas de mescles bituminoses en calent, o per extracció en la central de fabricació en el cas de mescles bituminoses per a capes de rodadura; o aportar-se a la mescla per separat. La proporció de pols mineral d’aportació a utilitzar en mescles bituminoses en calent (% en massa de la resta del pols mineral, exclòs l’adherit dels àrids), haurà de complir: ┌────────────┬─────────────────────────────────────────────┐ │ Tipus │ Categoria de trànsit pesat │ │ de ├───────┬─────────┬──────┬─────────────┬──────┤ │ capa │ T00 │ T0 i T1 │ T2 │ T3 i vorals │ T4 │ ├────────────┼───────┴─────────┴──────┼─────────────┼──────┤ │ Rodadura │ 100 │ >=50 │ │ ├────────────┼─────────────────┬──────┴─────────────┼──────┤ │ Intermitja │ 100 │ >=50 │ │ ├────────────┼───────┬─────────┴──────┬─────────────┼──────┤ │ Base │ 100 │ >=50 │ │ │ └────────────┴───────┴────────────────┴─────────────┴──────┘ En el cas de mescles bituminoses per a capes de rodadura, la proporció de pols mineral d’aportació a utilitzar (% en massa de la resta del pols mineral, exclòs l’adherit dels àrids), haurà de complir: - T00 a T2: 100 - T3, T4 i vorals: >= 50 Si la totalitat del pols mineral és d’aportació, el pols mineral adherit als granulats, després d’haver passat pels ciclons, en cap cas podrà superar el 2% de la massa de la mescla, ja sigui per a mescles bituminoses en calent com a mescles bituminoses per a capes de rodadura. Només si s’assegurés que el pols mineral procedent dels àrids compleix les condicions exigides al d’aportació, el Director d’obres podrà modificar la proporció mínima d’aquest. La granulometria del pols mineral, tant per a mescla bituminosa en calent com en mescles bituminoses per a capes de rodadura, es determinarà segons UNE-EN 933-10. El 100% dels resultats d’anàlisis granulomètrics han de quedar dins del fus granulomètric general següent: ┌────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────┐ │ Obertura │ Fus granulomètric general per a │ Ample màxim del │ │ del │ resultats individuals. Retingut │ fus restringit │ │ tamís (mm) │ acumulat (% en massa) │ (% en massa) │ ├────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤ │ 2 │ 100 │ │ ├────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤ │ 0,125 │ 85 a 100 │ 10 │ ├────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤ │ 0,063 │ 70 a 100 │ 10 │ └────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────────┘ Addicionalment, el 90% dels resultats d’anàlisis granulomètrics basats en els últims 20 valors obtinguts, han de quedar inclosos dins d’ un fus granulomètric més estret, amb una amplada màxima en els tamisos corresponents a 0,125 i 0,063 mm no superi el 10%. Densitat aparent del pols mineral (UNE EN 1097-3, annex A) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3 LLIGANT HIDROCARBONAT: Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilació, oxigenació o "cracking

142


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua , de manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. MESCLA BITUMINOSA: La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7. La càrrega de cadascuna de les tremuges d’àrids en fred es realitzarà de forma que el seu contingut estigui sempre entre el 50 i el 100% de la seva capacitat, sense desbordar. Per mescles denses i semidenses l’alimentació de l’àrid fi, tot i que aquest sigui d’un únic tipus i granulometria, s’efectuarà dividint la càrrega entre 2 tremuges. Si es fessin servir àrids procedents del fressat de mescles bituminoses, en centrals on l’assecador no sigui a la vegada mesclador, si l’alimentació d’aquest fos discontinua, desprès d’haver introduït els à rids, es pesaran i introduiran els àrids procedents del fressat de mescles bituminoses, i desprès d’un temps de disgregació, escalfat i mescla, s’agregarà el lligant hidrocarbonat, i al seu cas els additius, per cada pasterada, i es continuarà l’operació de mescla durant el temps especificat en la fórmula de treball. Si l’alimentació fos continua, els àrids proceden ts del fressat de mescles bituminoses s’incorporaran a la resta dels àrids en la zona de pesatge en calent a la sortida de l’assecador. En centrals de mescla continua amb tambor assecador-mesclador s’aportaran els àrids procedents del fressat de mescles bituminoses desprès de la flama de forma que no hi hagi risc de contacte amb ella. A la descàrrega del mesclador totes les mides de l’àrid hauran d’estar uniformement distribuïdes en la mescla, i totes les seves partícules total i homogèniament cobertes de lligant. La temperatura de la mescla al sortir del mesclador no excedirà de la fixada a la fórmula de treball. En cas d’utilitzar addicions al lligant o a la mescla, es cuidarà la seva correcta dosificació, la distribució homogè nia, i que no perdi les seves característiques inicials durant tot el procés de fabricació. La fabricació de la mescla no s’ha de poder iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fó rmula de treball, que ha d’incloure: - Identificació i proporció de cada fracció d’àrid en l’alimentació i , en el seu cas, després de la classificació en calent. - Granulometria dels àrids combinats, inclosa la pols mineral, per els tamisos 45 mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que corresponguin per cada tipus de mescla segons la taula 542.9 de l’apartat 3 de l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7, expressada en percentatge de l’à rid total amb una aproximació de l’1%, excepte el tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb aproximació del 0,1%. - Dosificació, al seu cas, de pols mineral d’aportació, expressada en percentatge de l’à rid total amb aproximació del 0,1%. - Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat. - Dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total (inclosa la pols mineral), i la d’additius al lligant, referida a la massa del lligant hidrocarbonat. - Al seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, referida a la massa de la mescla total. - Densitat mínima a aconseguir. - En cas que la fabricació de la mescla es realitzi en instal·lacions de tipus discontinu , els temps a exigir per la mescla d’àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. - Les temperatures màxima i mínima d’escalfament previ d’àrids i lligant. En cap cas s’ha d’introduir al mesclador àrid a una temperatura superior a la del lligant en més de 15ºC. - La temperatura de mesclat amb betums asfàltics es fixarà dins del rang corresponent a una viscositat del betum de 150 a 300 cSt. A més, al cas de betums millorats amb cautxú o de betums modificats amb polímers, en la temperatura de mesclat es tindrà en compte el rang recomanat pel fabricant. - La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport. - La temperatura mínima de la mescla al iniciar i acabar la compactació.

143

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- En cas que es facin servir addicions s’inclouran les prescripcions necessàries sobre la forma d’ incorporació i temps de mesclat. La temperatura màxima de la mescla al sortir del mesclador no ha de ser superior a 190º C, excepte en centrals amb tambor assecador-mesclador, en les que no ha d’excedir de 175ºC. A tots els casos, la temperatura mínima de la mescla al sortir del mesclador ha de ser aprovada pel Director d’ Obra de forma que la temperatura de la mescla en la descàrrega dels camions sigui superior al mínim fixat. El control dels materials components s’ha de realitzar segons els criteris dels À mbits de Control 0511, 0524, 0534 i 1031 o 1061, segons el lligant a utilitzar. Toleràncies (mescla fabricada) respecte a l’establert a la fó rmula de treball: - Granulometria (inclosa la pols mineral): - Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 4% del pes total dels granulats - Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 3% del pes total dels granulats - Tamisos compresos entre el 2 i el 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 2% del pes total dels granulats - Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 1% del pes total dels granulats - La tolerància admissible respecte de la dotació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball serà de 0,3% en massa del total de mescla bituminosa (inclosa la pols mineral), sense baixar dels mínims especificats. Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 50 Si no es compleix aquesta condició, el valor del blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9) haurà de ser inferior a 10 i, simultàniament, l’equivalent de sorra superior a 40. Contingut mínim de lligant (UNE-EN 12697-1) sobre el total de la mescla bituminosa inclosa la pols mineral: - Capa de base: 4,75% - Capa intermitja: 4,50% En cas de que la densitat dels àrids sigui diferent de 2,65 g/cm3, els continguts mínims de lligant s’ han de corregir multiplicant pel factor: á = 2,65/ñ; on ñ és la densitat de les partícules d’àrid. També s’ha de tenir en compte que la relació ponderal recomanable entre els continguts de pols mineral i lligant hidrocarbonat (expressats ambdós respecte de la massa total d’àrid sec, inclosa la pols mineral), excepte justificació en contrari, ha d’estar compresa entre 1,2 i 1,3. Contingut de buits (UNE-EN 12697-8) , amb provetes compactades segons la UNE-EN 12697-30, aplicant 75 cops per cara, si la mida màxima de l’àrid é s inferior o igual a 22 mm, o segons UNE-EN 12697-32 per mides màximes superiors, amb compactació vibratòria durant 120 segons per cara. Per al contingut de buits s’ ha de seguir la taula 542.13 de l’apartat 5.1.2 de l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7. En el disseny de la mescla també es tindrà en compte la deformació plàstica mesurada amb l’assaig de pista de laboratori. Aquest assaig es farà segons la UNE-EN 12697-22, emprant el dispositiu petit, el procediment B en aire, a una temperatura de 60ºC i amb una durada de 10.000 cicles. Per la realització d’aquest assaig, les provetes es prepararan mitjançant compactador de placa, amb el dispositiu de corró d’acer, segons la UNE-EN 12697-33, amb una densitat tal que: - En mescles amb mida nominal D ≤ 22 mm, sigui superior al 98% de la obtinguda en provetes cilí ndriques preparades segons la UNE-EN 12697-30, aplicant 75 cops per cara. - En mescles amb mida nominal D > 22 mm, sigui superior al 98% de la obtinguda en provetes preparades per compactació vibratòria durant un temps de 120 segons, segons la UNE-EN 12697-32. Aquest assaig haurà de complir que el pendent mig de deformació en pista en l’ interval de 5.000 a 10.000 cicles per capa intermitja sigui 0,07 mm per 10^3 cicles de càrrega. I per capa base (en mm per 10^3 cicles de càrrega), s’ha de seguir la taula 542.14b de l’apartat 5.1.3 de l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7. La resistència conservada en l’assaig de tracció indirecta despré s d’immersió, realitzat a 15ºC (UNE-EN 12697-12), ha de tenir un valor mínim del 80%. En mescles amb mida màxima de l’àrid inferior o igual a 22 mm , les provetes es prepararan segons la UNE-EN 12697-30, aplicant 50 cops per cara. Per mides màximes superiors, les provetes s’han de preparar segons la UNE-EN 12697-32, amb compactació vibratòria durant 80±5 segons per cara.

144


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

El valor del mòdul dinàmic a 20 ºC (annex C UNE-EN 12697-26) no serà inferior a 11.000 MPa. Les provetes per a la realització de l’assaig s’han de preparar segons la UNE-EN 12697-30, aplicant 75 cops per cara. L’assaig de resistència a la fatiga, realitzat amb una freqüència de 30 Hz i a una temperatura de 20 ºC, segons l’annex D de la UNE-EN 12697-24, el valor de la deformació per a un milió de cicles no ha de ser inferior a 100 microdeformacions. En les instal·lacions de mescla continua s’ha de calibrar dià riament el flux de la cinta subministradora d’àrids, aturant-la carregada i recollint i pesant el material existent en una longitud escollida. Al menys setmanalment s’ha de verificar l’exactitud de les balances de dosificació, així com el correcte funcionament dels indicadors de temperatura d’àrids i lligant hidrocarbonat. Pel què fa a la mescla s’han de rebutjar totes aquelles que es mostrin segregades, carbonitzades o sobreescalfades, les mescles amb escuma i aquelles mescles en les que l’envolta dels àrids per part del lligant no sigui homogènia. En centrals on el tambor no sigui a la vegada mesclador, també les mescles que presentin indicis d’humitat, i en la resta de centrals, les mescles amb humitat superior a l’1% en massa del total. En aquests casos de presència d’humitat excessiva, s’hauran de retirar els à rids dels corresponents tancs en calent. Els elements de transport han de ser camions de caixa llisa i estanca, perfectament neta i que s’ha de tractar , per evitar que la mescla bituminosa s’adhereixi a ella, amb un producte amb composició i dotació aprovades pel Director d’Obra. La forma i alçada de la caixa ha de ser tal que, durant l’abocament a l’estenedora, el camió només toqui a aquesta amb els corrons previstos a tal efecte. Els camions hauran de tenir sempre una lona o cobertor adequat per protegir la mescla bituminosa en calent durant el seu transport. S’ha d’aportar compromí s per escrit de realitzar tot el transport de mescla bituminosa mitjançant vehicles calorifugats quan la distància entre la planta asfàltica on es fabriqui la mescla i el tall de l’estesa a l’obra sigui superior a 50 km ó 45 minuts de temps de desplaçament màxim. El tècnic auxiliar present a la planta de fabricació, ha de tenir experiència en aquest tipus d’unitat, i de forma permanent, vigilar el bon funcionament de tots i cadascun dels dispositius. Entre d’altres coses, s’ha d’encarregar de comprovar, el nivell dels tancs d’à rids en fred, el funcionament de les seves comportes de sortida, la combustió en el cremador, els nivells dels tancs d’àrids en calent, el tancament estanc de les seves comportes i el rebuig, així com l’envolta de l’à rid pel lligant. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

LLIGANT HIDROCARBONAT: * Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). * Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). * Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. 5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ OPERACIONS DE CONTROL: Control de materials. Assaigs a realitzar a cada partida: - Pols mineral d’aportació: - Densitat aparent, sego ns l’annex A de la UNE-EN 1097-3 - Anàlisis granulomètric, segons UNE-EN 933-10 - Pols mineral que no sigui d’aportació: - 1 cop al dia o quan es canviï de procedè ncia: Densitat aparent (annex A, UNE EN 1097-3) - 1 cop a la setmana o quan es canviï de procedència: Anàlisis granulomètric (UNE-EN 933-10) Control de fabricació: - Segons el nivell de conformitat (NFC) (annex A UNE-EN 13108-21), determinat pel mètode del valor mig de 4 resultats, s’han de realitzar els assaigs amb la freqüència mínima següent: NFC A: 600, NFC B: 300, NFC: 150. Els assaigs a realitzar són els següents: - En mescles: - Assaig de dosificació de lligant (UNE-EN 12697-1) - Assaig granulomètric dels àrids recuperats (UNE-EN 12697-2)

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar l'adherència de la mescla. Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament. La mescla s'ha d'aplicar inmediatament.

OPERACIONS DE CONTROL EN GRANULAT:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Si els àrids no disposen de marcatge CE, al menys un cop al mes, o quan es canviï la procedència:

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI * Orden de 6 de febrero de 1976 generales para obras de carreteras MESCLA BITUMINOSA: Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, prescripciones técnicas generales pavimentos.

- En granulats: - Assaig d’equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) o, al seu cas, assaig de l’í ndex de blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9).

- Densitat relativa i absorció (UNE-EN 1097-6) - Coeficient de ‘Los Ángeles’ (UNE-EN 1097-2), en granulat gros - Coeficient de poliment accelerat per capes de rodadura (UNE-EN 1097-8) , en granulat gros - En granulat gros, al menys un cop a la setmana, o quan es canviï la procedència:

por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas y puentes (PG 3/75)

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3) - Proporció de cares de fractura (UNE-EN 933-5)

por la que se actualizan determinados artículos del pliego de para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y

145

- Proporció d’impureses (annex C UNE 146130)

146


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Els resultats dels assaigs de granulometria de la mescla d’àrids i de la dotació de lligant, no han de superar les toleràncies indicades respecte a la fórmula de treball.

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES: - Si la mescla no disposa de marcatge CE, s’hauran de fer un mínim de 2 assaigs diaris: - Assaig d’anàlisi granulomètrica de l’àrid combinat (UNE-EN 933-1) - Assaig d’equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) o, al seu cas, assaig de l’índex de blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9), de l’àrid combinat - Si la mescla no disposa de marcatge CE i per categories de trànsit T00 a T3,1 segons el nivell de conformitat (NFC) (annex A UNE-EN 1310821), determinat pel mètode del valor mig de 4 resultats, s’hauran de realitzar els assaigs amb la freqüència mínima següent: NFC A: 12000, NFC B: 6000, NFC C: 3000. Els assaigs a realitzar són els següents:

Els resultats dels assaigs d’anàlisi granulomètrica, contingut de buits i densitat aparent , equivalent de sorra (o al seu cas, blau de metilè), contingut de betum, resistència conservada a tracció indirecta després d’immersió, resistència a deformació plàstica, valor del mòdul dinàmic i resistè ncia a la fatiga, hauran de complir les condicions especificades. S’ha de rebutjar el material que presenti defectes en la inspecció visual o que superi els marges de temperatura establerts. Les bà scules i dispositius mesuradors de temperatura dins la planta, hauran de funcionar correctament. En cas contrari s’ha d’interrompre la fabricació i procedir a la seva reparació o substitució.

- Assaig de resistència a les deformacions plàstiques mitjançant l’ assaig de pista de laboratori (UNE-EN 12697-22) - Determinació del valor del mòdul dinàmic a 20 ºC (annex C UNE-EN 12697-26) - Quan es canviï el subministre o la procedència:

B9Q - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FUSTA B9Q1 - PARQUETS

- Assaig de resistència conservada a tracció indirecta desprès d’immersió (UNE-EN 12697-12) - Assaig de resistència a la fatiga (annex D UNE-EN 12697-24) - Al menys 1 vegada al dia i 1 vegada per lot:

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

- Assaig de contingut de buits (UNE-EN 12697-8) i de densitat aparent (UNE-EN 12697-6 i annex B UNE-EN 13108-20) sobre provetes preparades segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima de l’àrid é s inferior o igual a 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per mides màximes superiors, aplicant 75 cops per cara als dos casos. Per cada lot es determinarà la densitat de referència per la compactació, definida pel valor mig dels últims 4 valors de densitat aparent obtinguts.

B9Q1CE0C.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Si la pols mineral a utilitzar, disposa de marcatge CE, els criteris descrits a continuació per a realitzar el control de procedència no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici del que estableixi el Plec de Prescripcions Tè cniques Particulars, ni de las facultats que corresponen al Director de les obres. En el cas de no complir-se les condicions indicades en el paràgraf anterior, de cada procedè ncia de pols mineral d’aportació i per a qualsevol volum de producció previst, es prendran 4 mostres, i amb elles es determinarà la densitat aparent, segons l’Annex A de la UNE EN 1097-3, i la granulometria, segons la UNE EN 933-10. L’assaig d’equivalent de sorra s’ha de realitzar als granulats abans de passar per l’assecador de la central de fabricació. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES: Les mostres sobre la mescla d’àrids en fred s’han de prendre aleatò riament en la cinta subministradora i abans d’entrar en l’assecador. El control de recepció s’ha de realitzar sobre mostres preses aleatòriament en els camions receptors de la descàrrega de la planta. Quan s’estableix la freqüència d’assaig mínima de 2 per dia, se n’ha de realitzar un durant el matí i l’altre a la tarda. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: No s’acceptaran per a la fabricació de mescles bituminoses el filler o els granulats que incompleixin alguna de les especificacions indicades. En el cas que el coeficient de neteja no compleixi allò exigit, es podrà demanar el rentat del granulat gros i una nova comprovació. S’han de rebutjar els àrids que presentin reste s de terra vegetal, matèria orgànica, o que superin la granulometria prevista. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN MESCLES:

147

DEFINICIÓ: Posts de fusta per a parquet. S'han considerat els tipus següents: - Plaques formades per llistons encolats - Posts de cantells rectes per a parquets adherits - Posts de cantells encadellats per a parquets clavats CARACTERÍSTIQUES GENERALS: No ha de tenir senyals d'atac d'insectes o fongs. La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes. Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. La fusta ha de tenir l'estabilitat dimensional suficient perquè després de sotmetre el parquet a l'assaig de la norma UNE EN 1910, continuï complint les condicions de planor establertes a la norma UNE 56-810. Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809): Classe I Espècies de fusta admissibles: - Frondoses amb duresa (UNE 56534): >=2,5 - Coníferes amb pes específic al 12% d’humitat (UNE 56531): >= 450kg/m3 Humitat de les peces (H) (UNE 56-529) - Per a zones de litoral: 9% <= H <= 11% - Per a zones interior peninsular: 7% <= H <= 9% Resistència a la flexió: >= 100 kg/cm2 Aspecte de la cara vista: Inexistència d'escorces a la cara, Nus clar D < 2 mm, Nus negre D < 1 mm Toleràncies: - Gruix: ± 0,3 mm PLAQUES: Peça de parquet de fusta massissa formada per la unió encolada de llistonets de classe I o II.

148


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix. Toleràncies: - Llargària: ± 0,2 mm - Amplària: + 0,1 mm, - 0,2 mm POSTS PER A PARQIUETS ADHERITS: Posts de fusta massissa de classe I. El post ha d’estar mecanitzat a tot el seu perímetre a la cara inferior, o tenir els cantells amb un angle cap a l’interior (6º), per a evitar que l’adhesiu pugi. La cara inferior ha de tenir dues ranures per a millorar l’adherència, de fondària < 1/5 gruix del post. Llargària: 200 - 450 mm Amplària: 50 - 70 mm Gruix: 10 - 14 mm Toleràncies: - Llargària: ± 0,2 mm - Amplària: + 0,1 mm, - 0,2 mm POSTS ENCADELLATS PER A PARQUET CLAVAT: Llistons d'empostissar de fusta massissa de classe I encadellats en els costats oposats. Llargària: 350 - 600 mm Amplària: 70 - 140 mm Gruix: 17 - 22 mm

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Fusta molt dura de fibra recta o entrellaçada, de gra mig, resistent als fongs, els insectes, i els tèrmits. La seva textura ha de ser llisa ha de tenir un color blanc gris a l’albeca i marró fosc o marró vermellós al duramen. Densitat kg/dm3: 0,915 FUSTA DE PI: Fusta semi-dura, de gra fi o mig, de fibra recta. Els anells de creixement estan molt marcats, amb un gruix de 1,5 a 3 mm. Ha de tenir un color groc pàl·lid a l’albeca i vermellós al duramen. Densitat kg/dm3: 0,50 – 0,59 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Toleràncies: - Llargària: ± 5 mm - Amplària: ± 0,5 mm FUSTA DE ROURE: La fusta ha de ser dura i compacta, resistent a les alternances de sequedat i humitat i de gran resistència mecànica. La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color groguenc clar amb reflexos brillants deguts a l'albeca blanca, al duramen vermellós i als amplis radis medul·lars. Densitat kg/dm3: 0,7 - 0,75 FUSTA DE BOLONDO O ELONDO: La fusta ha de ser de gra gros, imputrescible, d'estructura homogènia i de gran resistència mecànica. La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color terrós groguenc amb reflexes rojencs. Amb l'acció directa de la llum, el color va enfosquint-se gradualment. Densitat kg/dm3: 0,9 - 1 FUSTA DE CASTANYER: La fusta ha de ser semidura, de fibra fina, flexible, molt elàstica i consistent. La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color groguenc amb aigües grisoses, degudes a l'albeca blanca i al duramen vermell fosc. Densitat kg/dm3: 0,55 - 0,75 FUSTA DE JATOBA: La fusta ha de ser dura, de fibra recta generalment, de gra fi o mig. Ha de tenir un color terrós rogenc, amb vetejat fi, amb brillantor. Pot tenir petites incrustacions pètrias o cristalls. Densitat kg/dm3: 0,95 – 0,97 FUSTA D’IPÉ: La fusta ha de ser dura, de fibra entrellaçada i gra fi o mig, de gran resistència mecànica. La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color blanc groguenc a l’albeca i terrós rogenc al duramen. Densitat kg/dm3: 0,9 - 1 FUSTA DE MERBEAU: La fusta ha de ser dura, de fibra recta o entrellaçada, de gra gros, amb dipòsits de color groc. La seva textura ha de ser llisa i ha de ser de color groc pàl·lid a l’albeca i de color marró fosc o marró gris al duramen. Densitat kg/dm3: 0,73 – 0,83 FUSTA DE SUCUPIRA:

149

Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i de les agressions mecàniques. Cada partida ha de portar albarà on han de figurar les indicacions següents: - Marca del fabricant i país d'origen - Designació del tipus de fusta - Dimensions nominals i quantitat subministrada - Contingut d'humitat Emmagatzematge: En el seu embalatge, a cobert en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies planes, en piles d'1 m, com a màxim, de manera que no es deformin. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ BB1 - BARANES BB11 - BARANES DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BB113C90.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: Conjunt de perfils de fusta que formen el bastidor i l'ampit de la barana de protecció. S'han considerat els tipus de fusta següents: - Roure - Melis - Pi roig CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

150


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles. Els perfils no han de tenir nusos morts. La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/250 de la seva llargària. La disposició dels elements de la barana no ha de permetre el pas d'una esfera de 12 cm de diàmetre en cap punt ni ha de facilitar l'escalada. Els muntants han d'estar a una distància <= 1,5 m. El conjunt de barana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF Diàmetre dels nusos: <= 5 mm Superfície de fongs blaus: <= 20% de la peça Llargària de les esquerdes superficials produïdes per la dessecació (UNE_EN 1310): <= 5% de la peça Humitat dels perfils (UNE 56-529): <= 12% Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529): <= 6% Característiques físiques de la fusta: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Roure │ Melis │ Pi roig │ │───────────────────│────────────────│───────────────│───────────────────│ │Resist. compressió │ 450 kg/cm2 │ 604 kg/cm2 │ 400 kg/cm2 │ │ (UNE 56-535) │ │ │ │ │───────────────────│────────────────│───────────────│───────────────────│ │ Resist. flexió │ 600 kg/cm2 │ 1150 kg/cm2 │ 800 kg/cm2 │ │ (UNE 56-537) │ │ │ │ │───────────────────│────────────────│───────────────│───────────────────│ │Resist. a l'esforç │ 75 kg/cm2 │ 45 kg/cm2 │ 30 kg/cm2 │ │ tallant │ │ │ │ │───────────────────│────────────────│───────────────│───────────────────│ │ Densitat seca │0,63-0,8 kg/dm3 │ >=0,85 kg/dm3 │ 0,54-0,70 kg/dm3 │ │ (UNE 56-531) │ │ │ │ │───────────────────│────────────────│───────────────│───────────────────│ │ Densitat verda │ >=1,08 kg/dm3 │ >=1,03 kg/dm3 │ >= 0,75 kg/dm3 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Toleràncies: - LLargària del perfil: ± 1 mm - Secció del perfil: ± 2,5% - Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m - Torsió del perfil: ± 1°/m - Planor: ± 1 mm/m - Angles: ± 1° 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst. Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

BB12 - BARANES D'ACER

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. S'han considerat els tipus de baranes següents: - De perfils buits d'acer - De perfils IPN BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte. La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a allotjar les femelles dels cargols. El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250. La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte. Toleràncies: - Llargària del perfil: ± 1 mm - Secció del perfil: ± 2,5% - Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m - Torsió del perfil: ± 1°/m - Planor: ± 1 mm/m - Angles: ± 1° BARANES DE PERFILS IPN: Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent. La separació entre muntants ha de ser <= 2 m Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte. Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials. El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària. El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. Tipus d'acer: A-42 b Protecció de galvanització: >= 400 g/m2 Puresa del zinc: >= 98,5% 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst. Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. BARANES DE PERFILS IPN: Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT m de llargària necessària subministrada a l'obra. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.

151

152


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

│ Ni │ 8,00% - 10,50% │ 10,00% - 14,00% │ │ Mo │ │ 2,00% - 2,50% │ └─────────────────────────────────────────┘

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Resistència a la tracció: >= 600 N/mm2 Toleràncies: - Gruix: 2,5% - LLargària: 0,1% - Alineació d'arestes: 0,2% - Torsió del perfil: ± 1°/m - Angles: ± 1°

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst. Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, amb tacs de separació per tal que les barres no flectin més d'1/250 de la llum. No s'han d'apilar trams successius.

BARANES DE PERFILS IPN: No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT m de llargària necessària subministrada a l'obra.

BB15 - BARANES D'ACER INOXIDABLE 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI *UNE 36257:1974 Aceros moldeados inoxidables. 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BB152AE0.

BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL BBA1 - MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: Conjunt de perfils buits d'acer inoxidable que formen el bastidor i el front de les baranes de protecció. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: El material ha de ser soldable. Ha de contenir crom, crom-niquel o crom-manganès-niquel, i ser resistent als ambients corrosius. La grandària, tipus i disposició dels perfils ha de complir les especificacions de la DT La unió dels perfils ha d'estar feta per soldadura. Les peces han de ser rectes excepte indicacions expresses de la DT La separació de brèndoles ha de ser < 12 cm. No ha d'haver forats més grans de 12 cm de diàmetre. Els extrems han d'estar acabats segons la DT Els montants han de tenir dispositius d'ancoratge. El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra, ha de ser tal que sotmesos a les condicions de càrrega més desfavorables, la seva fletxa sigui inferior a 1/250 de la llum. Composició química de l'acer: ┌─────────────────────────────────────────┐ │ │ AISI 304 │ AISI 316 │ │ │─────────────────│──────────────────│ │ C │ <= 0,08% │ <= 0,08% │ │ Mn │ <= 2,00% │ <= 2,00% │ │ Si │ <= 1,00% │ <= 1,00% │ │ Cr │ 18,00% - 20,00% │ 16,00% - 18,00% │

153

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBA1M000,BBA11000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. S'han considerat les pintures següents: - Pintura reflectora - Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú PINTURA REFLECTORA: Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície. Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03). La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to del color ni en la brillantor.

154


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. Temps d'assecatge (UNE 135-202): < 30 min Sagnat (MELC 12.84): >= 6 Color (ASTM D 2616-67): < 3 Munsell Reflectància (MELC 12.97): >= 80 Poder de cubrició (UNE 48-081): >= 0,95 Consistència (MELC 12.74): 80-100 U.K. Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2 unitats Conservació dins l'envàs: bo Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083): <= 5 U.K. Estabilitat dilució (MELC 12.77): >= 15% Aspecte: bo Flexibilitat (MELC 12.93): bona Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91): bona Envelliment artificial: bo Toleràncies: - Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2 - Pes específic (MELC 12.72): ± 3 - Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103): < 3 Munsell per a grisos - Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67): < 2 Munsell per a grisos - Consistència (UNE 48-076): ± 10 U.K. - Contingut en lligant (UNE 48-238): ± 2% - Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178): ± 1% - Densitat relativa (UNE 48-098): ± 2% - Poder de cubrició (UNE 48-081): <= 0,01 PINTURA NO REFLECTORA: Tipus d'oli: soja Tipus de lligant: soja/clorcautxú Pes específic: 15 kN/m3 Viscositat Stomer a 25°C: 83 unitats krebs Temps d'assecatge: - Sense pols: 30 min - Sec: 2 h - Dur: 5 dies - Repintat: >= 8 h Dissolvents utilitzables: universal/toluol Rendiment: 2,5 m2/kg Toleràncies: - Pes específic: ± 1 kN/m3 - Viscositat Stomer a 25°C: ± 1 unitat krebs - Rendiment: ± 0,5 m2/kg

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. CONDICIONS GENERALS: La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la següent forma: - Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. - Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. - Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. - Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. - Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. - Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i d’un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. - Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions complementàries. - Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i salut en el treball. - Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. - Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d’equips mòbils.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI * UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio.

155

ELECCIÓ: Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s’han de centrar en: - Atraure l’atenció del destinatari. - Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. - Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. - Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. - La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. - Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de referència: - Riscos, prohibicions i obligacions. - Riscos de caigudes, xocs i cops. - Vies de circulació. - Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. - Equips de protecció contra incendis. - Mitjans i equips de salvament i socors.

156


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Situacions d’emergència. - Maniobres perilloses.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE BBM11202,BBM12602,BBM13602,BBM1AHD2,BBM1BBB2,BBM1CA22,BBM1EB12. SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT unitat mesurada segons especificacions de la DT 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. ISO 3864-84 Safety colours and safety signs UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios. REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales.

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT BBM1 - SENYALS

157

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. S'han considerat els elements següents: - Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: - Amb pintura no reflectora - Amb làmina reflectora d'intensitat normal PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini o acer galvanitzat, recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora. La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà de ser aprovada per la DF. La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del "Reglamento de Circulación”. Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a suport, compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314. Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 135310 i UNE 135313. No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. Gruix del caixetí: 1,8 mm Gruix de la placa: 1,8 mm Amplària del reforç perimetral: 25 mm Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310): 256 g/m2 Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310): Ha de complir Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació: >= 505 g/m2 Puresa del zinc: 98,5% Adherència del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: - Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135 331 - L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. - La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial Condicions de la pel·lícula seca de pintura: - Brillantor especular a 60°C: > 50%

158


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra - Resistència a l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament - Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig - Resistència a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7 - Resistè ncia a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables - Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9. Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. Toleràncies: - Compliran la Euronorma 143 PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en tres nivells: - Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. - Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada. Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. - Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaç os de reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat lluminosa per unitat de superfí cie <= 10 cd/m2 per al color blanc. Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit contrari. Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de superfí cie llisa i resistent als agents atmosfèrics. La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el toluè. La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial. Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135 350, han de complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. Resistència a l'impacte (UNE 48184): Sense clivelles ni desenganxades Adherència al substrat (UNE 135330): Ha de complir Resistència a la calor (UNE 135-330): Ha de complir Resistència al fred (UNE 135-330): Ha de complir Resistència a la humitat (UNE 135-330): Ha de complir Resistència als detergents (UNE 135-330): Ha de complir Resistència a la boira salina (UNE 135-330): Ha de complir Envelliment accelerat (UNE 135-330): Ha de complir Condicions de la làmina reflectora: - Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm - Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir - Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 - Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 0,5°) - Retracció:

159

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Al cap de 10 min: < 0,8 mm - Al cap de 24 h: < 3,2 mm - Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 - Allargament: > 10% 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el sí mbol de les plaques i el nombre d'unitats. Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL: * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) * Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: * Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984. * UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero galvanizado. Características y métodos de ensayo de la chapa. * UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes mediante làminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. * UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.

BBM2 - BARRERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBM2AA00.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

160


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

DEFINICIÓ: Barreres per a proteccions de vialitat. S'han considerat els tipus següents: - Per a control d'accés a aparcaments - De seguretat flexible de doble ona - Tipus New Jersey BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat. Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el projecte. La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de complir les especificacions fixades a la seva partida d'obra. Tipus d'acer: A-42 b BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser el que s'especifica en el projecte. Tipus de banda: UNE 135-121 Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. Gruix de la banda base: 3 mm Tipus d'acer: S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) Protecció de galvanització: >= 505 g/m2 Puresa del zinc: >= 98,5% Gruix del recobriment: 70 micres Contingut de silici i fósfor: Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% Toleràncies: - Gruix de la banda base: ± 0,1 mm L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les mateixes característiques que l'utilitzat en la fabricació de la barrera. L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han de ser del tipus S 235 JR(UNE_EN 10025) BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per un procés d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres rígides. Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la UNE 135111. No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes superficials. La seva base ha de ser plana. El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. No s'admeten sistemes d'unió que precisin soldadura. Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. Resistència del formigó: >= 25 N/mm2 Tipus d'acer: B 400 Separació entre les peces reflectores: <= 10 m

161

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Recobriment de les armadures: >= 2 cm Tipus de ciment: Classe resistent>=32,5 Toleràncies: - Planor de la base (regle de 3 m): < 5 mm - Recobriment armadures: - 0 cm - Resistència característica del formigó: >= 80% Rn - Defectes superficials: <= 15% superfície - Cocons: <= 3/10 dm2 - Fissures - Amplària: <= 0,1 mm - Llargària: <= 2 cm 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions. BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT m de llargària necessària subministrada a l'obra. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: No hi ha normativa de compliment obligatori. BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: *PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. *EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). *UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias. *UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y control de ejecución. BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: *PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. *UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, formas de fabricación y ensayos.

BBM3 - CARTELLS

162


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Rètols per a senyalització. S'han considerat els materials següents: - Alumini extruït - Acer galvanitzat S'han considerat els acabats següents: - Amb pintura no reflectora - Amb làmina reflectora CARACTERÍSTIQUES GENERALS: La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a suport, compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314. Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) Els elements de suport i ancoratge han de ser d'acer galvanitzat per immersió en calent. Han d'estar preparats per a la unió amb l’element mitjançant cargols o abraçadores. No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. Les lamel·les han d'estar recobertes amb l'acabament que els hi sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora d'intensitat normal o alta. Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent. Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació: >= 505 g/m2 Puresa del zinc: 98,5% Adherència del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir ACABAT DE L'ELEMENT AMB PINTURA NO REFLECTORA: Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: - Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135 331 - L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. - La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial Condicions de la pel·lícula seca de pintura: - Brillantor especular a 60°C: > 50% - Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra - Resistència a l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament - Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig - Resistència a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7 - Resistè ncia a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables

- Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9. Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. ACABAT DE L'ELEMENT AMB LÀMINA REFLECTORA: Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es classificaran, segons la seva naturalesa i característiques, en tres nivells: - Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. - Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada. Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. - Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaç os de reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat lluminosa per unitat de superfí cie <= 10 cd/m2 per al color blanc. Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit contrari. Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de superfí cie llisa i resistent als agents atmosfèrics. La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el toluè. La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial. Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135 350, han de complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330. Resistència a l'impacte (UNE 48184): Sense clivelles ni desenganxades Adherència al substrat (UNE 135330): Ha de complir Resistència a la calor (UNE 135-330): Ha de complir Resistència al fred (UNE 135-330): Ha de complir Resistència a la humitat (UNE 135-330): Ha de complir Resistència als detergents (UNE 135-330): Ha de complir Resistència a la boira salina (UNE 135-330): Ha de complir Envelliment accelerat (UNE 135-330): Ha de complir Condicions de la làmina reflectora: - Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm - Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir - Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 - Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 0,5°) - Retracció: - Al cap de 10 min: < 0,8 mm - Al cap de 24 h: < 3,2 mm - Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 - Allargament: > 10% RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'alumini extruït, de 175 mm d'amplària, amb un reforç perimetral de 40 mm, unides entre elles i l’element de suport mitjançant un conjunt de grapes d'alumini. Resistència a la tracció (UNE 7-474 (1)): >= 150 N/mm2 Límit elàstic (UNE 7-474 (1) ): >= 110 N/mm2

163

164

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBM35300.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Allargament (UNE 7-474 (1) ): >= 7% Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 60 Gruix de les lamel·les d'alumini: 2,5 mm Toleràncies: - Amplària: ± 1,10 mm - Amplària del reforç perimetral: ± 0,66 mm - Gruix: ± 0,15 mm - Planor: ± 0,8 mm - Angles: ± 2° - Rectitud: ± 0,2% RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'acer conformat en fred i galvanitzat en calent, de 175 mm d'amplària, amb una sè rie de plegats longitudinals a 90° que formen un reforç perimetral de 30 mm, unides entre elles i l’element de suport mitjançant un conjunt de grapes d'acer galvanitzat. Resistència a la tracció (UNE 36-130): >= 270 N/mm2 Protecció del galvanitzat de les lamel·les (UNE 135-310): >= 256 g/m2 Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310): Ha de complir Puresa del zinc: >= 99% Gruix de les lamel·les d'acer: 1,2 mm Toleràncies: - Corbatura longitudinal (efecte sable) (L = llargària lamel·la): ± 0,15% L - Planor: ± 1,5 mm - Gruix: ± 0,13 mm

* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo. RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: UNE 135321:1998 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión. Fabricación, características y métodos de ensayo. RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: UNE 135320:1999 Señales metálicas de circulación. Lama de chapa de acero galvanizada. Tipo A. Características y métodos de ensayo.

BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBMZ1C20,BBMZP010.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el sí mbol de les plaques i el nombre d'unitats. Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL: * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) * Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. RÈTOLS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: * Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984. * UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes mediante làminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. RÈTOLS AMB PINTURA NO REFLECTORA:

165

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. S'han considerat els elements següents: - Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles - Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització - Amortidor per a barreres de seguretat flexibles - Captallums per a barreres de seguretat - Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat - Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat - Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment SUPORTS D’ACER GALVANITZAT: L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les especificades en el projecte. No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2) Protecció de galvanització: >= 505 g/m2 Puresa del zinc: >= 99% Límit elàstic mínim: - Gruix e <= 16 mm: 235 N/mm2 - 16 mm < e <= 40 mm: 225 N/mm2 - 40 mm < e <= 65 mm: 215 N/mm2 Resistència a tracció: Gruix e < 3 mm: 360 a 510 N/mm2 3 mm <= e <= 65 mm: 340 a 470 N/mm2 SUPORTS DE PERFILS D'ACER LAMINAT GALVANITZAT: Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. Es poden utilitzar indistintament perfils C i UPN. SUPORTS DE TUB D'ACER GALVANITZAT:

166


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització vertical. El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. Tipus d’acer: AP 11(UNE 36-093) Doblegament (UNE 7-472): Ha de complir Toleràncies: - Secció rectangular: - Dimensió: ±1% (mínim ± 5mm) - Gruix: -10% (toler.+limitada per toler. en massa) - Massa: +8%; -6% - Secció circular: - Dimensió: ±1% (mínim ± 5mm) - Gruix: -10% (toler.+limitada per toler. en massa) - Massa: +8%; -6% Allargament fins a la ruptura: ┌─────────────────────────────────┐ │Gruix │ Allargament mínim (%) │ │ (mm) │──────────────────────────│ │ │Longitudinal│Transversal │ │──────│────────────│─────────────│ │ <=40 │ 26 │ 24 │ │──────│────────────│─────────────│ │ > 40 │ 25 │ 23 │ │ <=65 │ │ │ └─────────────────────────────────┘

Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d’ un vehicle en moviment, ha de tenir les dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-1. El contorn del cos de l’element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la seguretat de la circulació vial. El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d’arrencament o trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a l’element arrencat ni degut als elements d’ ancoratge que pugin restar sobre la calçada. Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom del fabricant i la data de fabricació. Les característiques tècniques de l’element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i s’ han de comprovar segons aquesta norma. PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. Unió separadors al suport: - Cargols, femelles i volanderes: M16 x 35 (segons DIN 7990, DIN 7989 i UNE_EN 24034) - Qualitat dels cargols: 5.6 Unió entre barreres: - Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 - Qualitat dels cargols: 4.6 - Femelles: M16 (UNE-EN 24034) TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en calent. No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les especificades a la figura 13 UNE 135-122. No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2) Allargament fins a la ruptura: >= 26% Gruix de la planxa: 3 mm

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a barreres de seguretat. No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2) Protecció de galvanització: >= 505 g/m2 Puresa del zinc: >= 98,5% Gruix del recobriment: 70 micres CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la seva superfície. Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2) Gruix: 3 mm CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: - Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) - Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: - Códi 1: retrorreflector de vidre - Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica - Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície resistent a l’abrasió Si esta format per dues o més parts, s’han de poder desmuntar només amb l’ eina recomanada pel fabricant (si es necessari la seva substitució). L’element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. La zona reflectant del element ha d’estar formada per retrorreflectors de vidre o de naturalesa polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a l’abrasió.

167

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les seves característiques. CAPTALLUMS: Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté.

168


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.

Canal prefabricada de formigó armat amb polímers o fibra de vidre, obtinguda per un procés d’emmotllament i curat del formigó.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. Les canals han de tenir una amplada interior constant. Les canals sense pendent han de tenir l’alçada interior constant, i les canals amb pendent han de tenir un increment de l’alçada interior constant. Els extrems de les peces de la canal han d’acabar amb un tall perpendicular a l’eix, amb un encaix encadellat. Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent alçada, modulades per tal que permetin fer una canal amb pendent interior uniforme, amb la cara superior horitzontal.

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport. BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX: Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat de la peça, ni la capacitat de desguàs. La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin immobilitzar-les.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL: * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: * Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984. CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: * Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. * UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal.Captafaros retrorreflectantes.Parte 1:Características iniciales. PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: * UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y ensayos.

Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: Absorció d'aigua, en pes: <= 2% Gelabilitat (UNE 127004): Ha de complir

<= 0,012

Toleràncies: - Gruix: ± 3 mm - Planor: ± 5 mm/2 m REIXA O TAPA: Ha de tenir els encaixos adients perquè una vegada col·locada no es pugui desplaçar lateralment. Ha de tenir un mecanisme de fixació a la canal, accionat amb un cargol d’acer inoxidable. Ha de portar una marca que identifica la classificació segons UNE-EN 124: - A 15: zones de vianants - B 125: voreres, zones de vianants i zones d’estacionament de vehicles - C 250: vorals i cunetes de carreteres o carrers - D 400: zones de trànsit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles - E 600: zones de trànsit de vehicles pesats - F 900: zones amb càrregues molt grans El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col·locada compleixen les condicions de la UNE-En 124. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES BD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT m de llargària necessària subministrada a l'obra. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: Elements prefabricats de formigó amb additius per a la formació de canals o interceptors de recollida d’aigua als paviments, amb la part proporcional d’accessoris extrems i de connexió a al xarxa de sanejament i la reixa superior. S’han considerat els següents tipus de reixa: - Reixa de fosa - Reixa d’acer inoxidable - Reixa d’acer galvanitzat - Tapa de formigó amb ranures laterals S’han considerat els següents tipus de canal: - Sense pendent - Amb pendent contínua CANAL:

*UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad.

BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD5Z9CC0,BD5Z6K30,BD5ZAKF0.

169

170


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre. S'han considerat els elements següents: - Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals - Bastiment de perfil d’acer, amb o sense traves - Reixa practicable o fixa S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes - Fosa gris - Fosa dúctil - Acer BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: - Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. - Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. - Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera - Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles. - Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, molls, etc.). - Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrossió. El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia satisfactoria. Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo. Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: - Amb un dispositiu de tanca - Amb suficient massa superficial - Amb una característica específica en el diseny El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d’us normal. El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura. La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l’esta bilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:

171

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- El codi de la norma UNE EN 124 - La classe segons la norma UNE EN 124 - El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació - Referència, marca o certificació si en tè La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents: - Un o dos elements: - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm - Tres o més elements: - Franquícia del conjunt: <= 15 mm - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm Toleràncies: - Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm - Dimensions: ± 1 mm - Guerxament: ± 2 mm Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: Superfície de ventilació: - Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure - Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2 Dimensions dels forats de ventilació: - Ranures: - Llargària: <= 170 mm - Amplària: - Classes A 15 a B 125: 18-25 mm - Classes C 250 a F 900: 18-32 mm - Forats: - Diàmetre: - Classes A 15 a B 125: 18-38 mm - Classes C 250 a F 900: 30-38 mm BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. REIXA: Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d’ estar determinades en funció de la capacitat de desgüàs de la reixa i han d’estar uniformement repartits en l’obertura lliure. La superfície d’absorció no ha de ser menor que el 30% de l’obertura lliure. L’amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l’especificat en l’apartat 7.9.1 i 7.9.2 de la UNE-EN 124. BASTIMENT: Ha de ser pla i ben escairat. Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular. Separació entre potes d'ancoratge: <= 60 cm Llargària dels elements de fixació: >= 30 mm Toleràncies: - Alçària del bastiment: ± 1,5 mm - Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte): <= 0,25% llargària - Rectitud dels perfils: Fletxa: <= 0,25% llargària - Dimensions exteriors del bastiment: ± 2 mm BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES:

172


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material. Separació entre traves: <= 100 cm Dimensions del tub de travada: 20 x 20 mm Alçària del passamà de travada: 60 mm REIXA FIXA: Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és rectangular i tres si és circular. Separació entre potes d'ancoratge: <= 60 cm Llargària dels elements de fixació: >= 30 mm ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a l’element completament. Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials. DISPOSITIUS DE TANCAMENT D’ACER: Gruix: >= 2,75 mm Gruix i massa del galvanitzat:

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.

- Gruix de l’acer >= 2,75 a < 5 mm: >= 50 micres i 350 g/m2 - Gruix de l’acer >= 5 mm: >= 65 micres i 450 g/m2 ELEMENTS DE FOSA: Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2 Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10% Contingut de fòsfor: <= 0,15% Contingut de sofre: <= 0,14% ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats. El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. El recobriment de zinc ha d’estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques. Límit elàstic de l'acer: >= 240 N/mm2 Resistència a tracció de l'acer: >= 340 N/mm2 Massa de recobriment del galvanitzat: >= 360 g/m2 Puresa del zinc de recobriment: >= 98,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE BASTIMENT: Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst. Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques. BASTIMENT I TAPA O REIXA: Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.

173

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. ELEMENTS DE FOSA GRIS: * UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.

BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS BD7J - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD7JN180,BD7JE180.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres d’evacuació d’aigües residuals en canalitzacions subterrànies. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a la UNE 53394. Les unions han de tenir la resistència definida en la UNE 53365. Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: - Designació comercial - Referència del material (PE 50A) - Diàmetre nominal en mm - Gruix nominal en mm - Pressió nominal en MPa - Any de fabricació - UNE 53365 Material constitutiu: - Polietilè d’alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1. - Negre de carboni amb les característiques següents:

174


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Densitat: 1500- 2000 kg/m3 - Mida mitjana de la partícula: 0,010- 0,025 micres Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l’especificat en l’apartat 5.2.3 de la UNE 53365. Ha de superar els assajos d’estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa circumferèncial, descrits a la UNE 53365. Diàmetre i gruix de la paret: ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ Diámetre │ Gruix de la paret │ Tolerància │ │ Nominal │ (mm) │ màxima │ │ (mm) │─────────────────────────│ DN │ │ │ Serie 12.5 │ Serie 8 │ (mm) │ │ │ PN 0,4 MPa │ PN 0,6 MPa │ │ │─────────────│────────────│────────────│─────────────│ │ 110 │ 4,2 │ 6,6 │ + 1,0 │ │ 125 │ 4,8 │ 7,4 │ + 1,2 │ │ 140 │ 5,4 │ 8,3 │ + 1,3 │ │ 160 │ 6,2 │ 9,5 │ + 1,5 │ │ 180 │ 6,9 │ 10,7 │ + 1,7 │ │ 200 │ 7,7 │ 11,9 │ + 1,8 │ │ 225 │ 8,6 │ 13,4 │ + 2,1 │ │ 250 │ 9,6 │ 14,8 │ + 2,3 │ │ 280 │ 10,7 │ 16,6 │ + 2,6 │ │ 315 │ 12,1 │ 18,7 │ + 2,9 │ │ 355 │ 13,6 │ 21,1 │ + 3,2 │ │ 400 │ 15,3 │ 23,7 │ + 3,6 │ │ 450 │ 17,2 │ 26,7 │ + 4,1 │ │ 500 │ 19,1 │ 29,6 │ + 4,5 │ │ 560 │ 21,4 │ 33,2 │ + 5,0 │ │ 630 │ 24,1 │ 37,4 │ + 5,0 │ │ 710 │ 27,2 │ 42,0 │ + 5,0 │ │ 800 │ 30,6 │ 47,4 │ + 5,0 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘

* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo.

Toleràncies: - Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior): + 0,009 DN mm, <= + 5,0 - Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm): - Tubs rectes: <= 0,02 DN mm - Tubs subministrat en rotlle: <= 0,06 DN mm - Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm): - Tubs gruix nominal <= 24 mm: 0,1e + 0,2 mm - Tubs gruix nominal > 24 mm: 0,15 e + 0,2 mm - Llargària (23 ± 2ºC): + 10 mm No s’admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub. La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.

S'han

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

175

BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la formació de pou de registre. S'han considerat els elements següents: - Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat - Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o sense escala d'acer galvanitzat - Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat - Llosa reductora o per a l’adaptació del bastiment CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Els ciments, els àrids, l’aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislació vigent. L’ús de fibres està autoritzat en la mesura en que siguin compatibles amb els altres constituents del formigó i no perjudiquin les seves propietats. No s'han d'admetre barrejes de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat. Ha de tenir un color uniforme. La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell. Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superfície. Càrrega de trencament: Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917 Quantía mínima d'armadures (peces armades): - Alçats i cons: 2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat - Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals - Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l’orofici d’apertura El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l’àrid, amb un mínim de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls. Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: - Per a DN <= 1000 mm: >= 120 mm - Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm: >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm) - Per a DN > 1500 mm: >= 200 mm Gruix mínim de paret de les lloses: - Per a DN <= 1200 mm: >= 150 mm - Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm: >= 200 mm Llargària de l'encaix: >= 2,5 cm Irregularitats de la superfície del formigó: - Diàmetre dels buits: <= 15 mm - Profunditat dels buits: <= 6 mm - Amplària de fissures: <= 0,15 mm

176


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel): Ha de complir Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (THM): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min Pressió interior de ruptura (THM): >= 2 kg/cm2 Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d’anar marcats amb la següent informació com a mínim: - Nom del fabricant o marca comercial - Número de la norma UNE-EN 1917 - Data de fabricació (any, mes, dia) - Identificació del material constituent de l’element - HM per a tubs de formigó en massa - HA per a tubs de formigó armat - HF per a tubs de formigó amb fibres d’acer - Identificació d’una tercera entitat certificadora - Diàmetre nominal en mm - Alçària útil - Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) - Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial - En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d’entrada i sortida - Identificació de les condicions d’ús diferents de les condicions normals - Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas - Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol Toleràncies: - Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) - Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars: ± 5 mm - Gruix de paret: ± 5% - Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm - Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm - Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5% - Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN - Planor dels extrems: - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN - Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal - Ondulacions o desigualtats: <= 5 mm - Rugositats: <= 1 mm PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC): L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla i perpendicular a l'eix del pou. La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. PEÇA DE BASE: L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser pla i perpendicular a l'eix del pou. Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm. Pendent superior dels llits hidràulics: >= 5% Alçària dels llits hidràulics: - Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no mes gran de 400 mm - Tipus B: La mitad del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el pou 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no característiques. Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.

s'alterin

les

seves

177

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT PEÇA PER A LA FORMACIÓ DE PARET: m de llargària necessària subministrada a l'obra. PECES ESPECIALS (BASES, PECES REDUCTORES, LLOSES): Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con fibra de acero y de hormigón armado. Complemento nacional de la Norma UNE-EN 1917.

BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDDZ3150,BDDZ51D0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre. S'han considerat els elements següents: - Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions - Complements per a pou de registre: - Graó d’acer galvanitzat - Graó de fosa - Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió per a junt d’estanquitat entre el tub i el pou de registre S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes - Fosa gris - Fosa dúctil - Acer BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: - Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. - Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. - Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera - Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles.

178


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, molls, etc.). - Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrossió. El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia satisfactoria. Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo. Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: - Amb un dispositiu de tanca - Amb suficient massa superficial - Amb una característica específica en el diseny El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d’us normal. El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura. La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l’esta bilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:

- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2 Dimensions dels forats de ventilació: - Ranures: - Llargària: <= 170 mm - Amplària: - Classes A 15 a B 125: 18-25 mm - Classes C 250 a F 900: 18-32 mm - Forats: - Diàmetre: - Classes A 15 a B 125: 18-38 mm - Classes C 250 a F 900: 30-38 mm BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a l’element completament. Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials. DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfí cies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de fosa o d’acer galvanitzat en calent. Gruix mínim de fosa o d’acer: - A 15: >= 2 mm - B 125: >= 3 mm - C 250: >= 5 mm - D 400: >= 6 mm - E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny

- El codi de la norma UNE EN 124 - La classe segons la norma UNE EN 124 - El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació - Referència, marca o certificació si en tè La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents: - Un o dos elements: - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm - Tres o més elements: - Franquícia del conjunt: <= 15 mm - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm Toleràncies: - Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm - Dimensions: ± 1 mm - Guerxament: ± 2 mm Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: Superfície de ventilació: - Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure

179

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: - Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2 - Classe A 15: >= 25 N/mm2 Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer: >= 20 mm ELEMENTS DE FOSA: Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2 Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10% Contingut de fòsfor: <= 0,15% Contingut de sofre: <= 0,14% GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge. Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent.

180


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc. Resistència a la tracció: 340 - 500 N/mm2 Límit elàstic (UNE 7-474): >= 220 N/mm2 Allargament a la ruptura: >= 23% Toleràncies: - Dimensions: ± 2 mm - Guerxament: ± 1 mm - Diàmetre del rodó: - 5% GRAÓ DE FOSA: Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei. A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118): >= 380 N/mm2 Allargament a la ruptura: >= 17% Contingut de perlita: <= 5% Contingut de cementita a les zones d'encastament: <= 4% Toleràncies: - Dimensions: ± 2 mm - Guerxament: ± 1 mm FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de registre i el tub. La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció. No ha de tenir porus.

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. ELEMENTS DE FOSA GRIS: * UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: No hi ha normativa de compliment obligatori. GRAÓ DE FOSA: * UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de piezas moldeadas. FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: * UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales.

BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDK2U040,BDK2U050,BDK2U020,BDKZH9B0,BDKZ3170.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE BASTIMENT I TAPA O REIXA: Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions. Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques. FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. GRAÓ: Subministrament: Empaquetats sobre palets. Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

181

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre. S'han considerat els elements següents: - Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes - Fosa gris - Fosa dúctil - Acer BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: - Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. - Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. - Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera - Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles. - Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, molls, etc.).

182


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrossió. El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia satisfactoria. Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo. Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: - Amb un dispositiu de tanca - Amb suficient massa superficial - Amb una característica específica en el diseny El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d’us normal. El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura. La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l’esta bilitat de la reixa o tapa en condicions d’us. L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:

- Ranures: - Llargària: <= 170 mm - Amplària: - Classes A 15 a B 125: 18-25 mm - Classes C 250 a F 900: 18-32 mm - Forats: - Diàmetre: - Classes A 15 a B 125: 18-38 mm - Classes C 250 a F 900: 30-38 mm BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a l’element completament. Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials. DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfí cies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de fosa o d’acer galvanitzat en calent. Gruix mínim de fosa o d’acer: - A 15: >= 2 mm - B 125: >= 3 mm - C 250: >= 5 mm - D 400: >= 6 mm - E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny

- El codi de la norma UNE EN 124 - La classe segons la norma UNE EN 124 - El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació - Referència, marca o certificació si en tè La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents: - Un o dos elements: - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm - Tres o més elements: - Franquícia del conjunt: <= 15 mm - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm Toleràncies: - Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm - Dimensions: ± 1 mm - Guerxament: ± 2 mm Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: Superfície de ventilació: - Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure - Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2 Dimensions dels forats de ventilació:

183

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: - Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2 - Classe A 15: >= 25 N/mm2 Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer: >= 20 mm ELEMENTS DE FOSA: Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2 Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10% Contingut de fòsfor: <= 0,15% Contingut de sofre: <= 0,14%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE BASTIMENT I TAPA O REIXA: Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions. Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.

184


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. ELEMENTS DE FOSA GRIS: * UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BG1 - CAIXES I ARMARIS BG14 - CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

METÀL·LICA: La tapa ha d'ésser de xapa d'acer protegit amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de maniobra amb una tapeta extraible per filera. Ha de portar un sistema de fixació amb el cos. El cos ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment. Gruix de la xapa d'acer: >= 1 mm PER A ENCASTAR: Ha de portar obertures per al pas de tubs. La porta i el bastiment han de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment i ha de tancar per pressió. Amplària del perfil: 35 mm Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880): 45 mm Grau de protecció amb tapa i porta (UNE 20-324): >= IP-425 Grau de protecció amb tapa (UNE 20-324): >= IP-405 PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT: Ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. AMB PORTA: La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha d'anar fixada al cos. La porta ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment i ha de tancar per pressió. PLÀSTIC-METÀL·LICA AMB PORTA: La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha d'anar fixada al cos. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BG145A02.

Subministrament: En caixes. Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DEFINICIÓ: Caixes per a quadres de distribució amb o sense porta. S'han considerat els materials següents: - Plàstic - Metàl·lic - Plàstic i metàl·lic S'han considerat els tipus de col·locació següents: - Per a encastar - Per a muntar superficialment CARACTERÍSTIQUES GENERALS: La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats al cos i una tapa, amb porta o sense. Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. El cos ha de portar regleta de borns per a connectar neutres o terres i ha d'oferir la possibilitat de connectar-hi altres cables. PLÀSTIC: El cos ha de ser de plàstic i ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha d'anar fixada al cos. La porta ha de ser del mateix material que la resta i ha de tancar per pressió.

185

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

BG2 - TUBS I CANALS BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG21RPZ1,BG21RK10,BG21RD10.

186


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció. Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis. L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres. El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant.

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. Es consideraran els següents tipus de tubs: - Tubs de PVC corrugats - Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior - Tubs de material lliure d’halògens - Tubs de polipropilè - Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres. El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. Han d'estar marcats amb: - Nom del fabricant - Marca d'identificació dels productes - El marcatge ha de ser llegible - Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

m de llargària necessària subministrada a l'obra.

Subministrament: En rotlles. Han d'estar marcats amb: - Nom del fabricant - Marca d'identificació dels productes - El marcatge ha de ser llegible - Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales. UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS

BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG22TH10.

BG31M760,BG31F300,BG31E900.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIÓ:

187

188


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal.lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. S’han considerat els tipus de cables següents: - Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. - Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022. La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica. L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): - Cables unipolars: - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris - Com a conductor neutre: Blau - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd - Cables bipolars: Blau i marró - Cables tripolars: - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd - Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris - Cables tetrapolars: - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd - Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau - Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Secció (mm2) │1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300 │ │─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│ │Gruix (mm) │ 0,7 │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8 │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de fase. CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. La coberta ha de una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4. Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de fase.

Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C Tensió màxima admissible (c.a.): - Entre conductors aïllats: <= 1 kV - Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV Toleràncies: - Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del especificat) CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: En bobines. La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: - Nom del fabricant o marca comercial - Tipus de conductor - Secció nominal - Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. - Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL: Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. *UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características *UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos. *UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. *UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.

valor

BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 189

190


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

BGD23320. 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS BG380900.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.

Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa) o quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superficie i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra. Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, mitjançant una placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2. ACER: La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les especificacions de la UNE-EN ISO 1461. El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha de tenir taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista. La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa. Toleràncies: - Gruix: - 0,1 mm - Superfície útil: - 0,01 m2 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.

Subministrament: En bobines o tambors. Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: - Material, secció, llargària i pes del conductor - Nom del fabricant o marca comercial - Data de fabricació Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.

BGF - PALS I SUPORTS PER A LÍNIES DE TENSIÓ BAIXA BGF1 - PALS D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA BGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA BGF131C0.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

191

192


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Columna d'acer de 8, 9, 10 o 12 m d'alçària, de fins a 1,6 T d'esforç en punta, de forma tubular o format per angulars, per a 3 o 4 cables o per a un cable trenat. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Ha d'estar format per una estructura d'acer conformada per un cap de forma prismàtica i un fust de forma troncopiramidal, amb la secció inferior d'ancoratge per a ser encastada en els fonaments. L'estructura del fust ha d'estar formada per muntants i una gelosia d'angulars units amb cargols. L'estructura del cap ha d'estar completament soldada. Les creuetes han de poder suportar un esforç vertical en punta de 200 kg amb coeficient de seguretat 1,5. Els pals han d'estar protegits amb una galvanització en calent i han de tenir un orifici per a la connexió a terra. Alçària útil en metres des de la creueta inferior fins al terra (H): ┌───────────────────────────────────────────┐ │Alçària columna (m) │ Alçària útil (H) │ │─────────────────────│─────────────────────│ │ 8 │ 8 <= H <= 8,50 │ │ 9 │ 8,40 <= H <= 9,60 │ │ 10 │ 9,50 <= H <= 10,50 │ │ 12 │ 12 <= H <= 12,50 │ └───────────────────────────────────────────┘ Esforç transversal en punta amb vent de 120 Km/h i coeficient de seguretat d'1,5: ┌────────────────────────┐ │ Tipus │ Esforç (kg) │ │─────────│──────────────│ │0,33 T │ >= 330 │ │0,57 T │ >= 570 │ │0,70 T │ >= 700 │ │0,855 T │ >= 855 │ │1,344 T │ >= 1344 │ │1,6 T │ >= 1600 │ └────────────────────────┘

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 *DIN 7990 10.89 Tornillos hexagonales con tuercas hexagonales para construcciones de acero.

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW14000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: Parts proporcionals d'accessoris de caixes. S'han considerat els tipus de caixes següents: - De protecció - De doble aïllament - Per a quadres - De derivació - Generals de protecció i mesura CARACTERÍSTIQUES GENERALS: El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.

Materials: - Acers A-42b i A-52b - Cargols de qualitat 5,6 segons DIN 267 - Cargols de dimensions segons DIN 7990 Pes de la columna: ┌───────────────────────────────────┐ │ Tipus │ Pes (kg) │ │────────────────│──────────────────│ │ 0,33 T │ 140 <= P <= 345 │ │ 0,57 T │ 230 <= P <= 470 │ │ 0,7 T │ 170 <= P <= 460 │ │ 0,855 T │ 175 <= P <= 510 │ │1,344 T o 1,6 T │ 390 <= P <= 675 │ └───────────────────────────────────┘ Gruix de la galvanització:

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

armaris

o

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: - Material - Tipus - Diàmetres Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

>= 140 micres 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: Per unitats, amb camió-grua, evitant impactes i arrossegaments. Han de portar gravat de forma indeleble i fàcilment llegible l'anagrama del fabricant i la designació del tipus. Emmagatzematge: No hi ha condicions específiques.

Unitat composada pel conjunt centralitzacions de comptadors.

d'accessoris

necessaris

pel

muntatge

de

caixes,

armaris

o

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

193

194


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Parts proporcionals d'accessoris per a columnes d'acer i pals de formigó o fusta. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: El material i les seves característiques han de ser els adequats per als pals i els suports i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.

BGW2 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: - Material - Tipus - Diàmetres Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

BGW2D000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un pal. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: - Material - Tipus - Diàmetre o d'altres dimensions Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BGY3 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BGY38000.

No hi ha normativa de compliment obligatori. 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BGWF - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A PALS I SUPORTS DE LÍNIES DE TENSIÓ BAIXA

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: - Material - Tipus - Diàmetre o d'altres dimensions Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

BGWF1000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

195

196


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure nu.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI BHGWU001.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic

BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE BGYD2000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: - Material - Tipus - Diàmetre o d'altres dimensions Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un armari de protecció i control d'enllumenat públic

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: - Material - Tipus - Diàmetre o d'altres dimensions Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS BHM1 - COLUMNES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.

BHM11L22.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT BHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ BHGW - ELEMENTS AUXILIARS PER A CENTRES DE COMANAMENT

DEFINICIÓ:

197

198


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. Ha de ser de xapa d'acer de qualitat mínima S 235 JR (UNE_EN 10025). La xapa ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. S'han d'excloure les peces que tinguin reduccions del gruix de xapa > 0,2 mm i que afectin més d'un 2% de la superfície total. El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o cendres apreciables visualment. Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria: ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ │Dimensions (mm) │ 300x300x6 │ 400x400x10 │ │────────────────│───────────────────────────│──────────────│ │Alçària (m) │ 2,5 │ 4 │ 5 │ 6 │ 8 │ 10 │ └───────────────────────────────────────────────────────────┘ Pern d'ancoratge d'acer F 1115 (UNE 72-402 i UNE 36-011): M24 x 500 mm Dimensions dels registres i de les portes: Segons UNE 72-402 Dimensions de la subjecció dels llums: Segons UNE 72-402 Galvanització en calent, contingut de zinc del bany: >= 98,5% Gruix de la capa de zinc (Reial Decret 2531/18.12.85): > 200 g/m2 Gruix mínim de la paret de la columna: Segons Ordre MIE 19512/11.7.86 Si és de forma troncocònica: - Conicitat (C): 1,2% <= C <= 1,3% Toleràncies: - Alçària, columnes amb soldadura longitudinal: ± 0,6%, ± 25 mm - Alçària, columnes sense soldadura longitudinal: ± 0,6%, ± 50 mm - Rectitud: ± 3%, 3 mm/m

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

BHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS BHQ3 - PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: Projector per a exteriors amb reflector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 1000 W. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Ha d'estar format per un cos amb portalàmpades, un reflector, i un suport-lira per a la seva subjecció i orientació. Ha de disposar d'un espai per allotjar l'equip d'encesa si es el cas. Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol "Terra". L'entrada de cables s'ha de fer per mitjà d'un premsaestopa i pel fons del cos. L'acabat de totes les parts metàl·liques ha de ser esmaltat en color, al foc, excepte el reflector que ha de ser anoditzat brillant. Si és tancat, la tapa frontal ha de tenir un junt d'estanquitat. Grau de protecció (UNE 20-324): ┌─────────────────────────┐ │Tipus │ obert │ tancat │ │──────│────────│─────────│ │Grau │IP-23X │IP-54X │ └─────────────────────────┘ Aïllament (REBT): Classe I Materials: - Cos: Alumini fos i planxa d'alumini - Reflector: Alumini - Portalàmpades: Porcellana - Lira: Acer al carboni

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb un distintiu de la marca i número d'identificació. Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

Subministrament: En caixes. S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa. Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

REAL DECRETO 2531/1985 Real Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre, por el que se aprueban las Especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales ferreos y su homologación por el ministerio de industria y energía.

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. UNE-EN 60598-2-5:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 5: Proyectores.

REAL DECRETO 2642/1985 Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (baculos y columnas de alumbrado exterior) y su homologación por el Ministerio de Ind. y Energ. ORDEN 11/7/1986 Orden de 11 de julio de 1986 sobre especificaciones técnicas que deberán cumplir los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico)

BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

*UNE 72402:1980 Candelabros. Dimensiones y tolerancias. 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

199

200


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

BHWM1000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DEFINICIÓ: Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements de control, regulació o encesa d’instal·lacions d’il·luminació. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia de preparació. L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. Les bases de les potes han de tenir espàrrecs roscats per a l'ancoratge. El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. Separació entre llistons: 15 mm Llargària dels espàrrecs: >= 25 mm Platines de reforç: - Banc amb suport de fosa: 20 x 12 mm - Banc amb suport de passamà: 40 x 12 mm Toleràncies: - Dimensions: ± 20 mm - Separació entre llistons: ± 1,5 mm - Paral·lelisme entre llistons: ± 2 mm (no acumulatius) - Guerxament dels llistons: ± 2 mm/m 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: - Material - Tipus - Dimensions en cm Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

Subministrament: Embalats. Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs protegits d'impactes. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori.

BQ4 - PILONS BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS BQ1 - BANCS BQ11 - BANCS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQ42A006. 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS BQ11ATW1.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Bancs de fusta de Guinea pintats i envernissats amb suports de fosa o de passamà. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de fusta de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressió cadmiats, de cap esfèric.

201

Elements per a impedir el pas de vehicles fets de fosa, acer o formigó. Poden ser per a deixar fixos al paviment, o retràctils, amb mecanismes hidràulics o manuals. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT. No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. Han de tenir els mecanismes de fixació amb tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació.

202


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Les pilones retràctils no han de tenir cap defecte que impedeixi el moviment complet de retracció. Han de portar tots els accessoris necessaris per a la connexió amb els mecanismes de regulació.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

- GR: Sòlid granulat - CrS: Sòlid cristal·lí Riquesa (Percentatge expressat en p/p): - Nitrat càlcic 15% GR: >= 15% N - Sulfat amònic 21% GR: >= 21% N - Nitrat amònic 33,5% GR: >= 33,5% N - Superfosfat de calç 18% GR: >= 18% P2O5 - Superfosfat de calç 45% GR: >= 45% P2O5 - Sulfat potàsic 50-52% Crs: >= 50-52% K2O - Nitrat potàsic (13-0-46%) GR: >= 13% N i 46% K2O - Fosfat biamònic (13-46-0%) GR: >= 13% N i 46% P2O5 - (12-12-17% 2MgO) GR: >= 12% N, 12% P2O5 i 17% K2O+2MgO - (15-5-20% 2MgO) GR: >= 15% N, 5% P2O5 i 20% K2O+2MgO - (20-5-10% 3,2MgO) GR: >= 20% N, 5% P2O5 i 10% K2O+3,2MgO

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: - Designació del producte que conté - Nom del fabricant o marca comercial - Pes net - Estat físic - Composició química - Solubilitat - Reacció - Riquesa Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE Subministrament: Embalats i protegits. Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe amb el terra. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS DEL SÒL BR3A - ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

BR3AP000. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI No hi ha normativa de compliment obligatori. 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Adob mineral sòlid per al condicionament químic del sòl. S'han considerat els tipus següents: - Adobs simples: - Nitrat càlcic 15% GR - Sulfat amònic 21% GR - Nitrat amònic 33,5% GR - Superfosfat de calç 18% GR - Superfosfat de calç 45% GR - Sulfat potàsic 50-52% Crs - Adobs binaris: - Nitrat potàsic (13-0-46%) GR - Fosfat biamònic (13-46-0%) GR - Adobs ternaris: - (12-12-17% 2MgO) GR - (15-5-20% 2MgO) GR - (20-5-10% 3,2MgO) GR CARACTERÍSTIQUES GENERALS: No ha de tenir elements ni matèries que puguin perjudicar les plantacions. Estat físic:

203

204


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

P - Tipus P PPV - Familia PV PPV20CT - Platanus x hybrida Vallis Clausa (plàtan) alçària de 5 a 5,5 m, perímetre de tronc de 20 a 25 cm, forma copada, amb pa de terra, ref. PPV20CT de la serie Arbres de gran desenvolupament de port lliure de SANTA&COLE FORESTAL

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

D - ELEMENTS COMPOSTOS D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D060Q021,D060M022,D060M0B2,D060P021.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): - Consistència seca: 0 - 2 cm - Consistència plàstica: 3 - 5 cm - Consistència tova: 6 - 9 cm - Consistència fluida: 10 - 15 cm Relació aigua-ciment: <= 0,65 Contingut de ciment: <= 400 kg/m3 Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: - Cendres volants: <= 35% pes de ciment - Fum de sílice: <= 10% pes de ciment Toleràncies: - Assentament en el con d'Abrams: - Consistència seca: Nul·la - Consistència plàstica o tova: ± 10 mm - Consistència fluida: ± 20 mm 2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.

205

206


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

D0A - ACER TREBALLAT I MONTAT A L'OBRA D0A1 - PLANXES I PERFILS D'ACER

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D0A1502A.

D07 - MORTERS I PASTES D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D0701461,D070A4D1,D070A8B1,D0701821.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Tipus de ciment: - Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A - Ciments de ram de paleta MC - Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor Morters per a fàbriques: - Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1 - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5 - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5 Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. No s'han de mesclar morters de composició diferent. S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

207

DEFINICIÓ: Peces composades per perfils d'acer per a usos estructurals, treballats a l'obra o muntats a l'obra, protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. S'han considerat els tipus següents: - Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). - Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/37b (S 235 JR), A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). - Perfils foradats d'acer laminat en calent, de les series rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). - Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z o Omega, d'acer A/37b (S 235 JR), A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). S'han considerat els tipus d'unió següents: - Amb soldadura - Amb cargols CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Les peces han de tenir la forma i dimensions especificades a la DT La disposició dels diferents perfils de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfil, han de correspondre amb les indicacions de la DT Les peces han de portar marcat la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com els senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra. Toleràncies d'execució: - Dimensions, forma i pes dels perfils: Segons norma NBE EA-95 - Llargària de l'element: - De 1000 mm, com a màxim: ± 2 mm - De 1001 a 3000 mm: ± 3 mm - De 3001 a 6000 mm: ± 4 mm - De 6000 a 10000 mm: ± 5 mm - De 10001 a 15000 mm: ± 6 mm - Fletxa (L=llum): <= L/1500, <= 10 mm Als elements compostos de mes d'un perfil, la tolerància es refereix a cada perfil, mesurat entre els nusos, i al conjunt dels perfils, mesurada la llargària entre nusos extrems. PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS AMB SOLDADURA: Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: - Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible revestit. - Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa amb filferro elèctrode fusible nu. - Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro-elèctrode fusible. - Elèctric per resisténcia.

208


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Toleràncies d'execució: - Dimensions dels cordons de soldadura: - De 15 mm, com a màxim: ± 0,5 mm - De 16 a 50 mm: ± 1,0 mm - De 51 a 150 mm: ± 2,0 mm - De més de 150 mm: ± 3,0 mm PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS AMB CARGOLS: Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que compleixin les especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5. El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la DT, o en el seu defecte. l'indicat a la NBE EA-95, article 3.6.2. La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la DT El diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal del cargol. Les superficies que s'han d'unir amb cargols han d'estar netes, sense pintar, i han de ser planes. Hi ha d'haver volanderes sota la cabota i la femella del cargol. La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. Les perforacions han d'estar fetes amb barrina. Només s'admet la perforació amb punxó en perfils d'acer A/37b (S 235 JR) de gruix mes petit que 15 mm, en estructures no sotmeses a carregues dinàmiques. Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar. Toleràncies d'execució: - Diàmetre dels cargols calibrats: - 0,00 mm, + 0,15 mm - Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència: ± 1,0 mm - Separació i alineació de forats: - Diàmetre del forat 11 mm: ± 1,0 mm - Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm: ± 1,5 mm - Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm: ± 2,0 mm - Diàmetre del forat 25 o 28 mm: ± 3,0 mm PERFILS PROTEGITS AMB IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superficies de la peça. No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. Abans d'aplicar la capa d'emprimació s'han d'haver eliminat les incrustacions de qualsevol material, les restes de greix, òxid i pols. Les superficies que han de quedar en contacte a les unions fetes amb cargols, així com els llocs on s'hagi de realitzar soldadures, no s'han de pintar.

Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la llargaria de les mateixes han de ser els indicats a la DT, d'acord amb la norma NBE EA-95. Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, a una temperatura > 0°C. Per a temperatures < 0°C es necessita l'autorització de la DF Abans de soldar s'han de netejar les superfícies per unir, de greix, òxids i pintura, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. UNIONS ROSCADES: Els cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: - El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación.

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge. UNIONS SOLDADES: Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb les especificacions de la norma NBE EA-95, part 5.2, per soldadors qualificats d'acord amb la UNE-EN 287-1 92.

209

D0B2C100,D0B2A100,D0B34236.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT BARRES CORRUGADES: kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. MALLA ELECTROSOLDADA: m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

210


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).

1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 13 - FONAMENTS I CONTENCIONS 135 - FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

135238A1,135138A1,135238AL.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Formació i reforç d’elements estructurals de fonamentació i contenció del terreny, amb formigó armat. S'han considerat les unitats d'obra següents: - Fonament en rasa de formigó armat, amb part proporcional d’encofrat - Mur de contenció de formigó armat L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Neteja i preparació del pla de recolzament - Col·locació dels separadors - Muntatge i col·locació de l'armadura - Subjecció dels elements que formen l’armadura - Neteja del fons de l’encofrat - Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat - Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant - Tapat dels junts entre peces - Col·locació dels dispositius de subjecció i travament - Aplomat i anivellament de l'encofrat - Subjecció de l'armadura a l'encofrat - Humectació de l’encofrat - Abocada de formigó - Compactació del formigó mitjançant vibratge - Reglejat i anivellament de la cara superior - Cura del formigó - Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst - Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en condicions de suportar els esforços CONDICIONS GENERALS: L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del element. No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d 'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.

211

212


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran. Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de la EHE-08: - Elements formigó armat: - En classe d'exposició I: <= 0,4 mm - En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,3 mm - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa: <= 0,2 mm - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc: <= 0,1 mm - Elements formigó pretensat: - En classe d’exposició I: <= 0,2 mm - En classe d’exposició IIa, IIb, H: <= 0,2 mm Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. ENCEPS, RASES I POUS: Toleràncies d'execució: - Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm - Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm - Dimensions en planta: - Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): - D <= 1 m: + 80 mm; -20mm - 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm - D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm - Secció transversal (D:dimensió considerada): - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm - Planor (EHE-08 art.5.2.e): - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m

Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08 No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. El formigonat de cada element es realitzarà d’acord amb un pla establert prèviament que tindrà en compte les deformacions d’encofrats. L’abocada del formigó s’ha de fer des d’una alçà ria inferior a 1 m, sense que es produeixin disgregacions. S’ha d’evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d’altres elements.

MURS DE CONTENCIÓ: Toleràncies d'execució: - Distància entre junts: ± 200 mm - Amplària dels junts: ± 5 mm - Desviació de la vertical (H alçaria del mur): - H <= 6 m. Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm - H > 6 m. Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm - Gruix (e): - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm - Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m - Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm - Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m

FONAMENT EN RASA, MUR DE CONTENCIÓ: m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d’acord amb les especificacions de la DT. No inclou cap operació de moviment de terres.

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08. Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).

14 - ESTRUCTURES 145 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les operacions incloses a la unitat d’obra. Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de condicions. Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’ obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l’operació.

213

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

14531A6G,1452145H.

214


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Formació d’elements estructurals de formigó muntatge i desmuntatge de l’encofrat.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,3 mm - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa: <= 0,2 mm - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc: <= 0,1 mm - Elements formigó pretensat: - En classe d’exposició I: <= 0,2 mm - En classe d’exposició IIa, IIb, H: <= 0,2 mm Vibracions: Ha de complir l’especificat en l’apartat 4.3.4 del DB-HE Toleràncies d'execució: - Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat): - H <= 6 m: ± 24 mm - 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm - H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm - Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): - H <= 6 m: ± 12 mm - 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm - H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm - Desviacions laterals: - Peces: ± 24 mm - Junts: ± 16 mm - Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm - Secció transversal (D: dimensió considerada): - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm - Planor: - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió - Per a revestir: ± 15 mm/m Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. SOSTRES I LLOSES:

armat. La partida inclou totes les operacions de

S'han considerat les unitats d'obra següents: - Pilar de formigó armat - Mur de formigó armat - Biga de formigó armat - Cèrcol de formigó armat - Sostre nervat unidireccional - Sostre nervat reticular - Llosa inclinada de formigó armat L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Neteja i preparació del pla de recolzament - Muntatge i col·locació dels elements de l’encofrat i el seu apuntalament - Aplomat i anivellament de l’encofrat - Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant - Tapat dels junts entre peces de l’encofrat - Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de sostres i lloses - Col·locació dels cassetons o de l’alleugeridor en el cas de sostres - Alineació dels cassetons segons l’amplària dels nervis en el cas de sostres - Tallat i doblegat de l’armadura - Neteja de les armadures - Neteja del fons de l’encofrat - Col·locació dels separadors - Muntatge i col·locació de l’armadura - Subjecció dels elements que formen l’armadura - Subjecció de l’armadura a l’encofrat - Humectació de l’encofrat - Abocada del formigó - Compactació del formigó mitjançant vibratge - Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses - Cura del formigó - Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst - Protecció de l’element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul - Desmuntatge i retirada de l’encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l’element estructural estigui en disposició de suportar els esforços CONDICIONS GENERALS: L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del element. No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d 'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran. Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de la EHE-08: - Elements formigó armat: - En classe d'exposició I: <= 0,4 mm

215

Toleràncies d'execució: - Nivell cara superior (abans de retirar puntals): ± 20 mm - Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: - Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m - Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m - Acabat llis: ± 5 mm/3 m - Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m SOSTRES: Toleràncies d'execució: - Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: Gruix de la capa de compressió: - Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm - Sobre peces d’entrebigat de poliestiré: 50 mm - Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm SOSTRES NERVATS RETICULARS: Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla Separació entre eixos de nervis < 100cm 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les operacions incloses a la unitat d’obra. Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de condicions. Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’ obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l’operació.

216


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los malbé. No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08. Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS m3 de volum executat segons les especificacions de la DT. SOSTRES I LLOSES: m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ E3 - FONAMENTS E31 - RASES I POUS E315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E31522J4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió , amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. S'han considerat els elements a formigonar següents: - Rases i pous L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Formigonament:

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats. La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).

217

- Preparació de la zona de treball - Humectació de l’encofrat - Abocada del formigó - Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas - Curat del formigó CONDICIONS GENERALS: En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 , en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.

218


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

RASES I POUS: Toleràncies d'execució: - Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± mm - Nivells: - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm - Dimensions en planta: - Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): - D <= 1 m: + 80 mm; -20mm - 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm - D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm - Secció transversal (D:dimensió considerada): - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm - Planor (EHE-08 art.5.2.e): - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m - Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m

50

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt. Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF. Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08. Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. FORMIGÓ ESTRUCTURAL: La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT: No es necessari la compactació del formigó.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT: Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti la segregació. S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l’armadura. La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.

FORMIGONAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

219

amb

aquelles

modificacions

i

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA OPERACIONS DE CONTROL: OPERACIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ:

E31B - ARMADURES PER A RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E31B4000,E31B3000.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

220


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer. S'han considerat les armadures pels elements següents: - Fonaments

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim (on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Tallat i doblegat de l'armadura - Neteja de les armadures - Neteja del fons de l'encofrat - Col·locació dels separadors - Muntatge i col·locació de l'armadura - Subjecció dels elements que formen l'armadura - Subjecció de l'armadura a l'encofrat CONDICIONS GENERALS: Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT. Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó. En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador intern. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament. No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima càrrega. Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2. A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.

221

Toleràncies d'execució: - Llargà ria solapa: - 0 mm, + 50 mm - Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) - Posició: - En series de barres paral·leles: ± 50 mm - En estreps i cèrcols : ± b/12 mm (on b es el costat menor de la secció de l’element) Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. BARRES CORRUGADES: Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran. Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim Llargària solapa: a x Lb neta: (on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS: El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

222


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08 Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT BARRES CORRUGADES: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: - El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. - El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost) 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. CONDICIONS GENERALS: Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte de la cintra on han de quedar reflectits com a mínim: - Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat - Plànols executius de la cintra i els seus components - Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques. Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. Els encofrats hauran de complir les característiques següents: - Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada - Resistència a las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica - Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats - Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de toleràncies - Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat - Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó

E31D - ENCOFRAT PER A RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E31DC100.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s’abocarà el formigó. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Neteja i preparació del pla de recolzament - Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat - Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant - Tapat dels junts entre peces - Col·locació dels dispositius de subjecció i travament - Aplomat i anivellament de l'encofrat - Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui - Humectació de l'encofrat, si és de fusta - Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar

223

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions per que l’apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l’execució dels forjats, poguent-se fer servir els següents procediments: - Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals - Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients - Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.

224


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l’ estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l’execució

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. El descintrat és realitzarà d’ acord amb el programa previst, que haurà d’estar d’acord amb el tesat de les armadures

Si s’utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les mateixes per l’humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: - Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm - Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 - Planor: - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió - Per a revestir: ± 15 mm/m Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│ │ │─────────────────│ │ │ │ │ │Parcial │ Total │ │ │ │ │─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│ │Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm │± 10 mm │ │ │ │ │ │ + 60 mm │ │ │ │Murs │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 20 mm │ ± 50 mm │ │Recalçats │± 20 mm │± 50 mm │ │± 20 mm │ │ │Riostres │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │ │ │Basaments │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │ │ │Enceps │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │ │ │Pilars │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │ │ │Bigues │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 % │ ± 2 mm │ │ │Llindes │ │ │ ± 10 mm │ ± 5 mm │ │ │Cèrcols │ │ │ ± 10 mm │ ± 5 mm │ │ │Sostres │± 5mm/m │± 50 mm │ │ │ │ │Lloses │ │± 50 mm │ - 40 mm │ ± 2 % │ ± 30 mm/m │ │ │ │ │ + 60 mm │ │ │ │Membranes │ │± 30 │ │ │ │ │Estreps │ │± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ MOTLLES RECUPERABLES: Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. FORMIGÓ PRETENSAT:

225

FORMIGÓ VIST: Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS: Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l’aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per suportar amb seguretat i sense excesives deformacions els esforços als que estarà sotmés amb posterioritat Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF. No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte dels sotaponts i puntals als forjats ELEMENTS VERTICALS: Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10. ELEMENTS HORITZONTALS:

226


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat

amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. S'han considerat els elements a formigonar següents: - Murs - Murs de contenció

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats. La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL: Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). * Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

E32 - MURS DE CONTENCIÓ E325 - FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Formigonament: - Preparació de la zona de treball - Humectació de l’encofrat - Abocada del formigó - Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas - Curat del formigó CONDICIONS GENERALS: En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 , en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. MURS DE CONTENCIÓ: Toleràncies d'execució: - Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm - Replanteig total dels eixos: ± 50 mm - Distància entre junts: ± 200 mm - Amplària dels junts: ± 5 mm - Desviació de la vertical (H alçaria del mur): - H <= 6 m. Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm - H > 6 m. Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm - Gruix (e): - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm - Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m - Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm - Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m

E32515H4. 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió ,

227

FORMIGONAMENT: Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.

228


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti la segregació. S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l’armadura. La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt. Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF. Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08. Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. FORMIGÓ ESTRUCTURAL: La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. MURS DE CONTENCIÓ: Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT FORMIGONAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

amb

aquelles

modificacions

i

229

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA OPERACIONS DE CONTROL: OPERACIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ:

E32B - ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E32B300P.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer. S'han considerat les armadures pels elements següents: - Fonaments L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Preparació de la zona de treball - Tallat i doblegat de l'armadura - Neteja de les armadures - Neteja del fons de l'encofrat - Col·locació dels separadors - Muntatge i col·locació de l'armadura - Subjecció dels elements que formen l'armadura - Subjecció de l'armadura a l'encofrat CONDICIONS GENERALS: Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT. Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó. En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador intern. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.

230


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament. No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima càrrega. Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2.

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran. Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim Llargària solapa: a x Lb neta: (on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). MALLA ELECTROSOLDADA: El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article 69.5.2.4 de la EHE. Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: - Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm (on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE) Llargà ria de la solapa en malles superposades: - Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb - Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim (on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. Toleràncies d'execució: - Llargà ria solapa: - 0 mm, + 50 mm - Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) - Posició: - En series de barres paral·leles: ± 50 mm - En estreps i cèrcols : ± b/12 mm (on b es el costat menor de la secció de l’element) Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. BARRES CORRUGADES: Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.

231

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS: El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08 Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT BARRES CORRUGADES: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: - El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. - El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost)

232


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

MALLA ELECTROSOLDADA: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material empalmaments.

corresponents

a

retalls

i

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. Els encofrats hauran de complir les característiques següents: - Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada - Resistència a las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica - Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats - Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de toleràncies - Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat - Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó

E32D - ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E32D1A03.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s’abocarà el formigó. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: - Neteja i preparació del pla de recolzament - Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat - Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant - Tapat dels junts entre peces - Col·locació dels dispositius de subjecció i travament - Aplomat i anivellament de l'encofrat - Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui - Humectació de l'encofrat, si és de fusta - Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. CONDICIONS GENERALS: Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte de la cintra on han de quedar reflectits com a mínim: - Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat - Plànols executius de la cintra i els seus components - Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions per que l’apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l’execució dels forjats, poguent-se fer servir els següents procediments: - Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals - Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients - Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han