Issuu on Google+

PROJECTE D’URBANITZACIÓ FASE 1 DE LA TRAVESSIA URBANA BP-1432 (CARRETERA DE SANT FELIU A LA GARRIGA)      


ÍNDEX DOCUMENTACIÓ :

1.- MEMÒRIA 2.- ANNEX AFECTACIONS 3.- AMIDAMENTS I PRESSPOST 4.- PROGRAMA CONTROL DE QUALITAT 5.- GESTIÓ DE RESIDUS 6.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 7.- PLEC DE CONDICIONS 8.- PLÀNOLS


MEMÒRIA


ÍNDEX DE LA MEMÒRIA

1.- ANTECEDENTS.SITUACIÓ ACTUAL 2.- OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE 3.- DISPONIBILITAT DELS TERRENYS 4.- OBRES A REALITZAR 5.- ALINEACIONS, TRAÇAT I SECCIÓ TIPUS 6.- CARACTERÍSTIQUES DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 6.1.- PAVIMENTACIÓ 6.2.- XARXES DE SERVES 6.2.1.- XARXA DE CLAVEGUERAM 6.2.2.- ABASTAMENT D'AIGUA 6.2.3.- XARXA ELÈCTRICA 6.2.4.- ENLLUMENAT PÚBLIC 6.2.5.- XARXA DE TELÈFON 7.- ORDRE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 8.- SERVEIS AFECTATS 9.- SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 10.- SEGURETAT I SALUT 11.- MATERIALS 12.- PREUS I PRESSUPOST 13.-CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 14.- TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA 15.- FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL


1.- ANTECEDENTS. SITUACIÓ ACTUAL La urbanització del tram que va des del carrer Francesc Macià fins a Ramón Capell de la travessia urbana de la carretera BP-1432, dita de Sant Feliu, que comunica el nucli urbà de l'Ametlla del Vallès amb les poblacions de Bigues i Riells i La Garriga, ha estat un tema recurrent que l'Ajuntament. La pròpia Diputació de Barcelona -que assumeix les competències de la carretera-, ha estudiat en diferents ocasions, sense que fins el moment s'hagi resolt, la continuïtat del trànsit de vianants al llarg d'aquesta via o a través d'ella, per tal de facilitar la connexió entre els barris que la confronten dotant-la de la seguretat i l’accessibilitat necessària. Actualment, al llarg del traçat de la travessia urbana es donen diferents estats d'urbanització de les voreres, amb casuístiques molt diferents. A l'oest del terme municipal, el tram corresponent al barri de Can Camp, presenta una urbanització completada, pràcticament fins el pont de la Terrera, així com també, la rotonda d'intersecció amb la travessia de la carretera BP-1438 de Barcelona que s’ha executat recentment en situació centralitzada. A la resta de trams, no només hi manca el paviment de les voreres sinó que l’espai de pas és inexistent. D’altre banda la situació de les instal·lacions públiques es troba en estat molt precari i en alguns casos resulta inexistent. La inexistència de les voreres transitables es produeix des de la intersecció de la carretera amb el carrer Francesc Macià fins al passeig de l'Ametlla, i d'una manera molt precària des d'aquest passeig fins a la intersecció amb el carrer Ramón Capell. Cal notar que aquest tram de la travessia (600 metres de longitud) és de gran centralitat urbana. Aquestes circumstàncies de l'estat actual de la travessia impedeixen, com s'ha esmentat, la connexió entre els barris que la confronten i no reuneixen el requeriments mínims de seguretat i accessibilitat. D’altre banda pel que fa al trànsit de vehicles es comprova que es circula a una velocitat mitja de 60 quilòmetres per hora, per sobre de la velocitat reglamentada, i només hi ha passos transversals de vianants en les dues úniques cruïlles amb semàfor. 2.- OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE El present projecte té per objecte incloure tota la documentació bàsica necessària per a poder portar a terme, junt amb el desenvolupament posteriordel projecte executiu, les obres necessàries per a convertir un dels trams de la travessia urbana que ara anomenem carretera, amb un carrer interurbà que ens permeti integrar-lo dins de la resta del municipi, amb l’expectativa que, en un futur, quan es porti a terme la variant de connexió amb la C-17 per Santa Eulalia, prevista en el pla territorial, aquest carrer sigui de simple connexió entre els barris del municipi i no de pas constant de camions i vehicles per anar d’un poble a l’altre. El que es pretén és urbanitzar aquest tram de carrer mitjançant,la pavimentació de les voreres, la implantació de tots els serveis públics necessaris, l’eixamplament de la calçada per donar compliment a la normativa amb la conseqüent replantació d’una part dels arbres, l'enllumenat públic,la implantació de passos transversals de vianants amb


semaforització, la senyalització horitzontal i vertical adient, per donar seguretat i pacificar el seu trànsit de vehicles, i tot el necessari per fer d’aquesta via un espai accessible, segur i practicable tant pels vianants com pels vehicles rodats. Així doncs es defineixen les obres necessàries per tal d'urbanitzar amb nova planta la quantitat de 3.600 metres quadrats de voreres, corresponents a 600 metres de longitud de la travessia urbana. 3.- DISPONIBILITAT DELS TERRENYS La urbanització comporta, per tal de dotar a les voreres de la seva amplada de referència entorn als 3 metres, l'execució de murs de contenció o talussos en el límit de les parcel·les que hi confronten amb fronts de façana en desnivell. Aquestes execucions comporten ocupacions únicament temporals de dites finques durant el període de realització de l'obra civil corresponent i conformar les alineacions adequadament. En una única parcel·la (referència cadastral 8733010 a 8733022, Comunitat de Propietaris Petit Passatge) de l'àmbit de la fase 1 es contempla la possibilitat de convenir la cessió d'una porció d'un 25 m2 de sòl per tal de millorar alhora l'ample de la vorera així com els accessos de vehicles de dita parcel·la amb la travessia de la carretera. La relació de finques amb afectació temporal per execució de murs és: - Tram des del parc dels Voluntaris al passeig L'Ametlla: Vorera Nord ref. cadastrals 87330/-09, -04, -05, -06, -07) i Vorera Sud ref. cadastrals 87310/-01, -02, -03, -04. Tram des del carrer Sant Pere al carrer Trull: Vorera Sud ref. cadastrals 88290/-23 i -01. En el tram entre el passeig de l'Ametlla i el carrer Mestre Capell, a la vorera Nord s'intervé en l'actual domini públic quedant pendent l'execució d'urbanització inclosa a l'àmbit del PEMU corresponent. D’altre banda, l'alineació de les voreres determinades comporta la redefinició o correcció de l'eix actual de la carretera en les corbes del Parc dels Voluntaris i del Passeig de l'Ametlla als efectes de possibilitar precisament l'existència de voreres. (VEURE ANNEX) 4.- OBRES A REALITZAR Per l'execució de la urbanització de les voreres es determinen les següents obres o intervencions: .- Protecció i senyalització dels àmbits d'intervenció per fases, sectors i voreres nord o sud. .- Replanteig de les obres .- Enderrocs i demolicions .- Modificació dels serveis afectats .- Realització d'obra civil en contencions i talussos .- Construcció de xarxa de clavegueram .- Construcció d'embornals de drenatge .- Construcció de passos de serveis .- Col·locació de vorades i rigoles .- Modificació del serveis existents .- Enllumenat públic


.- Implantació de semàfors .- Pavimentació de voreres .- Senyalització horitzontal i vertical .- Jardineria i mobiliari urbà. .- Replantació d’arbres 5.- ALINEACIONS, TRAÇAT I SECCIÓ TIPUS La urbanització de les voreres es determina amb un ample de 3,50m a la vorera nord i 2,50m a la vorera sud, tenint en compte que l'alineació de l'eix de la calçada actual de la travessia es desplaça 50cm cap al costat sud. Part de l'arbrat existent s’ha de restituir per reubicar de manera que no envaeixi la calçada. D'aquesta manera es conserven les alineacions a front de vial de les parcel·les que hi confronten. També s’aconsegueix, en tota la travessia de la carretera, una distància de calçada entre vorades de 6 metres, amb les úniques correccions del seu eix en les corbes del Parc dels Voluntaris i del Passeig de l'Ametlla. 6.- CARACTERÍSTIQUES DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 6.1.- EXPLANACIÓ I DEMOLICIONS Per tal de disposar de l'amplada de voreres es procedirà al desmunt dels talussos verticals existents i es conformaran talussos estables enretirats. Alhora es procedirà a la demolició de les vorades i paviments existents així com a les excavacions necessàries per la implantació dels serveis. Pel que fa a l'obra civil de contencions i pas de torrents en els indrets en que sigui imprescindible l'execució de murs de contenció s'executaran de formigó armat amb la fonamentació disposada en el cantó de les terres contingudes. El pas del torrent del Parc dels Voluntaris es salvarà amb passarel·les amb estructura de perfils d'acer laminat damunt riostres, murs o pous de fonament de formigó armat micropilotats atenent a que el terreny adjacent és de rebliment per aportacions. 6.2.- IMPLANTACIÓ DE XARXES DE SERVES 6.2.1.- XARXA DE CLAVEGUERAM Es disposarà per cada vorera un col·lector en sistema de recollida unitari a base de tub polipropilè de 500 o 400 mm. de diàmetre on connectaran alhora els embornals de drenatge de la calçada i les connexions de sanejament de les poques parcel·les que hi desguassen. Es disposaran pous de registre cada 50 metres i els embornals de drenatge es situaran en general cada 20 metres i en particular amb més freqüència en els indrets de calçada peraltada o en les interseccions del carrers transversals doncs pel seu sentit descendent aporten escorrentiu. La xarxa tindrà desguàs amb sobreeixidor al torrents del Parc dels Voluntaris 6.2.2.- ABASTAMENT D'AIGUA S'implantaran canonades de polietilè segons l'assessorament de la companyia que explota la xarxa municipal, als efectes de donar subministra a les parcel·les que confronten a la travessia com per tal d'anellar convenientment el conjunt de la xarxa.


6.2.4.- ENLLUMENAT PÚBLIC El disseny de l'enllumenat preveu el compliment de la normativa mediambiental per tal de no contaminar lumínicament. S'instal·laran columnes octogonals d'acer galvanitzat de 7 metres d'alçada fixades a fonaments de formigó. Les lluminàries seran del tipus M250 d'hadasa de 1ooW de VSAP. Els conductors de subministrament elèctric es disposaran entubats sota la subbase de les voreres. En general es situaran interruptors magnetotèrmics i diferencials per cada línia a partir de quadres de comandament preexistents atès compten amb característiques adequades per garantir el bon funcionament doncs bona part de la instal·lació substitueix l'actual, implementant-se els nous necessaris. 6.2.3.- XARXA ELÈCTRICA S'implantaran la instal·lació de baixa tensió amb conductors entubats en canalitzacions formigonades segons l'assessorament de la companyia Estebanell i Pahisa als efectes de que les línies aèries existents en l'espai públic quedin soterrades. Les escomeses a les parcel·les s'implantaran en les tanques i si és el cas s'instal·laran bàculs per les entrades aèries a les finques particulars. 6.2.5.- XARXA DE TELÈFON S'implantaran la instal·lació de telefonia amb conductors entubats en canalitzacions formigonades segons l'assessorament de la companyia Telefónica als efectes de que les línies aèries existents en l'espai públic quedin soterrades. Les escomeses a les parcel·les s'implantaran en les tanques i si és el cas s'instal·laran bàculs per les entrades aèries a les finques particulars. 6.3.- PAVIMENTACIÓ Les vorades seran de formigó de tipus T-3 en totes les voreres, les rigoles seran de panot blanc de 30x30x8cm. En les zones de guals de vianants es disposaran peces remuntables especials de formigó prefabricat amb extrems arrodonits de tipus V-120, d'acord a la normativa de supressió de barreres arquitectòniques i incorporant adjacent les bandes de panot gravat. Les voreres s'executaran amb base de formigó i paviment de panot gris de 20x20x4cm. Col·locat a truc de maceta. 6.4.- SEMÀFORS, SENYALITZACIÓ I MESURES DE PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT. S'implantaran nous semàfors en la cruïlla del Passeig de l'Ametlla i en el revolt del Parc dels Voluntaris on es disposaran nous passos de vianants. El nou pas de vianants a mitat de la recta entre aquests dos indrets no serà semaforitzat i es determina per pacificar el trànsit. Alhora en tots els revolts i passos de vianants es determina un tractament de paviment de calçada antilliscant a base d'aplicació de resines de poliuretà pigmentada i àrid de bauxita calcinada de granulometria mitja de 1mm a 3,55 mm. La senyalització horitzontal serà conforme al manual d'implantació de passos de vianants a les travesseres urbanes de la Diputació de Barcelona i a la normativa de senyalització. La senyalització vertical serà amb postes d'acer galvanitzat fonamentats en daus de formigó i amb plaques reflectants.


7.- ORDRE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES Les obres s'executaran amb la mínima afectació a la calçada i al trànsit que per ella transcorre. Els passos de serveis s'executaran per meitats regulant el trànsit conforme a les mesures de seguretat i salut que es determinaran. Les intervencions s'executaran per fases i sectors. En primera instància s'executarà la neteja i esbrossada de les zones a ocupar i el moviment general de terres i les demolicions necessàries per poder començar la resta d'actuacions lliurement. Els talussos i contencions s'executaran també en primera instància. Posteriorment s'executaran les excavacions de rases i pous per la implantació dels serveis prèvia localització dels afectats. les runes i terres sobrants es transportaran i dipositaran en abocadors autoritzats. S'implantaran els serveis i es procedirà al reblert de les rases amb la compactació necessària, alhora que s'executarà la voradai rigola per definició de l'alineació. A continuació s'executaran la fonamentació de columnes d'enllumenat, la disposició de la base de formigó del paviment i el panot. Finalment es realitzaran les tasques de senyalització horitzontal, vertical i acabats de la urbanització. 8.- SERVEIS AFECTATS L'empresa adjudicatària de les obres es farà responsable de la recerca dels serveis afectats de les diferents companyies de serveis, i totes les modificacions necessàries dels serveis no previstos en el present projecte seran objecte de preus contradictoris. Les reparacions dels serveis afectats per trencaments accidentals, les portarà a terme el contractista amb tota urgència i al seu càrrec. Els serveis que s'afecten son: clavegueram existent, línies de mitja i baixa tensió EYPESA, línies de Telefònica, xarxa municipal d'aigua gestionada per SOREA, enllumenat públic i xarxa de gas de GAS NATURAL. 9.- SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES Amb les determinacions del present projecte es compleix la normativa vigent sobre supressió de barreres arquitectòniques a que fa referència el Decret 135/1995 de 24 de març. de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 10.- SEGURETAT I SALUT Durant el termini d'execució de les obres es complirà la normativa de senyalització i protecció actualment vigent en tots els seus extrems. Durant el termini de les obres el contractista tindrà obligació de protegir tot l'àmbit de treball i restringir el pas de tota persona aliena a la mateixa, facilitant el pas i accés a les parcel·les en ús. S'implantaran les casetes i equipaments higiènics dels equips de treball segons es determini en la implantació de l'obra i en l'estudi de seguretat i salut. S'adjuntarà al present projecte el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.


11.- MATERIALS Els materials a adoptar en l'execució de les obres seran els especificats en el plec de condicions tècniques. 12.- PREUS I PRESSUPOST Els preus adoptats s'han obtingut a partir dels preus dels jornals, transport, maquinària i materials comuns en el mercat. Aplicant els corresponents preus a les diferents unitats d'obra i als amidaments del projecte s'obté un pressupost d'execució materials de UN MILIO CINC-CENTS VINT-I-TRES TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS. (1.523.392,36€).

13.-CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA L'empresa adjudicatària, per tal de poder realitzar les obres descrites en el present projecte estarà classificada amb la següent categoria: Grup: A-B-G-I Subgrup: 2-2-6-9 Categoria: D-D-E-E 14.- TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA Es proposa un termini d'execució de 6 mesos, a partir de l'acta de replanteig de les obres. Com a termini de garantia es determina el de 12 mesos comptats a partir de la recepció de les obres. 15.- FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL


L'AMETLLA DEL VALLÈS, JULIOL 2010.

AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS ÀREA DE TERRITORI. Serveis Tècnics Municipals.


ANNEX AFECTACIONS


ANNEX 3: PROPIETATS AFECTADES. VALORACIÓ Amb motiu de la URBANITZACIÓ de la FASE 1 les VORERES de la TRAVESSIA URBANA de la CARRETERA BP-1432 (Sant Feliu) en el T.M. de l’Ametlla del Vallès” s’observa l’afectació necessària d'algunes finques en sòl urbà. Es redacta el present annex amb una relació detallada dels béns i drets que s’han d’ocupar, amb identificació de les referències cadastrals, per tal de donar compliment a l’article 31 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Per tal d'assenyalar les seves superfícies afectades es disposen la cartografia cadastral i el plànol topogràfic de projecte en cadascuna de les fitxes segons la relació adjunta. No hi ha edificacions però sí tanques afectades per la realització de determinats murs de contenció. Tot i que s’ha establert que l’execució de les tanques aniran a càrrec de cadascun dels propietaris afectats, el projecte inclou en el seu pressupost de la reposició de les dites tanques de parcel·les, així com la reposició i acabat d'altres elements com paviments o filats. Amb els plànols i les fitxes cadastrals i de planejament adjunts, es considera suficientment detallada la relació dels béns que s’han d’ocupar, per a que pugui servir de base a la tramitació corresponent, sens perjudici que als documents complementaris per a cada realització d'execució es pugui precisar qualsevol aspecte. Valoració de les afectacions: Tot i que l’execució dels murs i tanques que limiten les parcel·les amb les voreres van a càrrec del propietaris de les finques que queden afectats per les alineacions de les voreres, els propietaris que no hagin executat el mur en el moment de començar les obres d’urbanització, hauran de convenir amb l’ajuntament, l’ocupació temporal del terreny i el compromís de carregar amb les despeses de l’execució del mur ja que, tractant-se de finques de sòl urbà d'ús residencial, amb l’execució de la urbanització, les finques quedaran millorades sense aplicació de contribucions especials. El preu de l’ocupació temporal d’aquestes finques es valora en 0,5euros/m2 dia. D’altre banda, es fa una valoració dels terrenys d'obtenció necessària, tot i que es preveu convenir amb els propietaris que el valor que resulta, es veu compensat pel valor que resultaria si s’apliquessin contribucions especials. Per tal d'obtenir els valors de referència es procedeix a la valoració segons els preceptes del RDL 2/2008, de 20 de juny pel que s'aprova el Text refós de la Llei de sòl estatal (TRLS 2/2008) i el RD 1492/2011 que la desenvolupa. En l'article 24, Valor en sòl urbanitzat de l'esmentat TRLS 2/2008 s'especifica que pel cas de sòl urbanitzat que no es troba edificat es considerarà com ús i edificabilitat de referència els atribuïts per l'ordenació urbanística i s'aplicarà a dita edificabilitat el valor de repercussió del sòl segons l'ús corresponent, determinat pel mètode residual estàtic. Atenent a que el valor del sòl en cas de terrenys amb destí a habitatge unifamiliar aïllat en règim lliure, es determinen en el mercat a preus unitaris de euros per cada metre quadrat de sòl i no dels sostre potencial, doncs l'estudi de mercat per tal de fixar els valors es pot realitzar mitjançant mostres de parcel·les sense edificar que directament en el mercat s'ofereixen a valors unitaris. De les dades que s'han observat, es pot concloure que els valors unitaris per cada metre quadrat de parcel·la amb destí a habitatge unifamiliar aïllat en el sòl urbà de l'Ametlla del Vallès i als entorns de la única finca afectada per l'obtenció del sòl és d'uns 300 euros/m2 pel cas d'ús unifamiliar i de 200 €/m2 pel cas d'habitatges en filera, que aplicat a la finca d'ús plurifamiliar resulta:


Obtenció de terrenys per conveni o expropiació: 1 Referència cadastral 8733010 a 8733022 Titular: Comunitat Propietaris Petit Passatge Adreça: Petit passatge Superfície afectada 25 m2 Fase: fase 1, sector 1, vorera nord

Valors de mercat €/m2sòl

200

valor €

5.000

Aquestes determinacions en qualsevol cas no determinen que atenent a que les afectacions d'obtenció de terrenys són de d'ordre de petita quantia per tal d'ajustos d'alineacions, es pugui determinar un traçat d'urbanització alternatiu sense afectacions mitjançat un replanteig precís i ajustat especialment en el cas de la finca del petit passatge. Afectacions: FASE 1 Obtenció de terrenys per conveni o expropiació: 1 Referència cadastral 8733010 a 8733022 Titular: Comunitat Propietaris Petit Passatge Adreça: Petit passatge Superfície afectada 25 m2 Fase: fase 1, sector 1, vorera nord Ocupació temporal durant les obres d'execució: 1 Referència cadastral 8733009 Titular: Antonio Batlle Furriol Adreça: Carretera Sant feliu núm. 20 Superfície afectada 27,30 m2 Fase: fase 1, sector 1, vorera nord 2 Referència cadastral 8733004 Titular: Jorge González Gómez Adreça: passeig l'Ametlla 24 Superfície afectada 57,20 m2 Fase: fase 1, sector 1, vorera nord 3 Referència cadastral 8733005 Titular: Joan Boada Aubert Adreça: passeig l'Ametlla 26 Superfície afectada 53,30 m2 Fase: fase 1, sector 1, vorera nord 4 Referència cadastral 8733006 Titular: Rafael Sánchez Orihuela Adreça: passeig l'Ametlla 28 Superfície afectada 47,80 m2 Fase: fase 1, sector 1, vorera nord 5 Referència cadastral 8733007 Titular: Lourdes Tanyà Argemí- Miguel Tanyà Rocarias Adreça: passeig l'Ametlla 30-32 Superfície afectada 105,90 m2 Fase: fase 1, sector 1, vorera nord 6 Referència cadastral 8731001 Titular: Jose Antonio Ramos Romero Adreça: Ctra. Sant Feliu 33 Superfície afectada 79 m2 Fase: fase 1, sector 1, vorera sud 7 Referència cadastral 8731002 Titular: Joaquín Vizcaino Martínez Adreça: Ctra. Sant Feliu 31 Superfície afectada 29,20 m2 Fase: fase 1, sector 1, vorera sud 8 Referència cadastral 8731004 Titular: Jofre Martí Puigdomènech Adreça: Ctra. Sant Feliu 27 Superfície afectada 64,70 m2 Fase: fase 1, sector 1, vorera sud 9 Referència cadastral 8829023 Titular: Mercedes Feliubadaló Ferrer Adreça: c/ Sant Pere Superfície afectada 145,30 m2 Fase: fase 1, sector 2, vorera sud 10 Referència cadastral 8829001 Titular: Quintet St. Pere 2006, SL Adreça: Ctra. Sant Feliu 17 Superfície afectada 50 m2 Fase: fase 1, sector 2, vorera sud Cessió obligatòria 1 àmbit d'actuacció PEMU AC 10 Ctra. Sant Feliu Afectacions calçada actual: àmbits de domini públic 1 Parc dels Voluntaris 64,60 m2 2 Passeig l'Ametlla 37,10 m2


AMIDAMENTS I PRESSUPOST


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

496,500

3,12

1.549,08

1.157,100

10,29

11.906,56

491,000

4,03

1.978,73

CAPITOL 1.1 Fase 1_Francesc Macià - Ramón Capell SUBCAPITOL 1.1.1 Sectors 1 i 2: Francesc Macià - Ramon Capell APARTAT 1.1.1.1 Vorera Nord SUBAPARTAT 1.1.1.1.1 Demolicions i moviments de terres ELEMENT 1.1.1.1.1.1 Demolicions G219Q105

m

Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm zona A en calçada per configurar rigola i vorada

60,5

60,500

57

57,000

60

60,000

131

131,000

70

70,000

84

84,000

34

34,000

zona B en calçada per configurar rigola zona C en calçada per rigola i vorada passera zona D en calçada per rigola i vorada zona E en calçada per rigola i vorada zona F en calçada per rigola i vorada zona G en calçada per rigola i vorada

F2194XJ5

m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió zona A en calçada per configurar rigola i vorada

30,5

30,500

17,1

17,100

30

30,000

65,5

65,500

35

35,000

42

42,000

zona B en calçada per configurar rigola zona C en calçada per rigola i vorada passera zona D en calçada per rigola i vorada zona E en calçada per rigola i vorada zona F en calçada per rigola i vorada zona G en calçada per rigola, vorada i vorera Per desplaçament d'eix

F2191306

m

407 1

407,000 530,000

1,000

530,000

Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec.

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor zona A

36

1,000

1,000

1,000

36,000

zona B

57

3,000

1,000

1,000

171,000

zona C

60

1,000

1,000

1,000

60,000

zona D

8

1,000

1,000

1,000

8,000

zona E

32

1,000

1,000

1,000

32,000

zona F

84

1,000

1,000

1,000

84,000

20

2,000

1,000

1,000

40,000

60

1,000

1,000

1,000

60,000

zona G

F2194JL5

m2 Demol.paviment panot.sob/form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.tren

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

640,000

5,22

3.340,80

27,000

12,37

333,99

193,500

21,62

4.183,47

7,792

38,76

302,02

7,000

71,16

498,12

paviment panot zona A

38

2,500

1,000

1,000

95,000

zona B

26

2,500

1,000

1,000

65,000

zona C

40

2,100

1,000

1,000

84,000

zona E

24

3,000

1,000

1,000

72,000

zona F

84

3,000

1,000

1,000

252,000

5

2,000

2,000

1,000

20,000

zona G

26

2,000

1,000

1,000

52,000

zona D

F21DVVA2

m

Demol.interceptor 84x50cm,paret 30cm maó,solera=15cm,m.mec.+càrr

Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió interceptors zona B passeig

F21DAL

m

10

1,000

1,000

1,000

10,000

7

1,000

1,000

1,000

7,000

2

5,000

1,000

1,000

10,000

Demol.claveguera fins D=600cm,form.vibrpr.,solera=25cm,martell t

Demolició de claveguera de diàmetre fins 600 cm o 120x180 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 25 cm de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica i manual sobre camió o dúmper claveguera zona A

60,5

1,000

1,000

1,000

60,500

zona B

57

1,000

1,000

1,000

57,000

zona C

30

1,000

1,000

1,000

30,000

46

1,000

1,000

1,000

46,000

zona D zona E zona F

G2131223

m3 Enderroc fonam. form.massa,compres.,càrrega man/mec.

Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió fonaments enllumenat existent zona A zona C

2

0,800

0,800

0,800

1,024

zona E

1

0,600

0,600

0,600

0,216

zona F

3

0,800

0,800

0,800

1,536

1

0,600

0,600

0,600

0,216

4

5,000

0,600

0,400

4,800

zona D

fonaments i massissats varis

Z21H1641

u

Desmuntatge llumenera+columna ext.,h>=7m,enderroc fonament form.

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 7m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor fonaments enllumenat existent zona A zona C

2

1,000

1,000

1,000

2,000

zona E

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona F

3

1,000

1,000

1,000

3,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona D

K21G20AL

m

Arrencada tubs+acces.instal. elèctrica enllumenat public, mitjan

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica d'enllumenat públic, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

144,000

0,70

100,80

16,000

28,02

448,32

39,000

13,54

528,06

151,000

3,32

501,32

11,000

83,39

917,29

0,000

43,75

0,00

instal·lacio enllumenat

G21B4001

zona C

60

1,000

1,000

1,000

60,000

zona F

84

1,000

1,000

1,000

84,000

u

Desmunt.càrrega senyal vert., inclòs suports demol.fonament.

Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions senyals

F21B3001

zona A

2

2,000

zona B

2

2,000

barreres a mantenir

2

2,000

zona C

3

3,000

zona D

1

1,000

zona E

3

3,000

zona F

3

3,000

m

Desmun.barana metàlica,+mitjans mec/càrrega cam.

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió biondes

F216R243

parc voluntaris zona C

36

36,000

zona E pas de desguàs

3

3,000

m

Enderroc reixat,h<=2m,+enderr.daus form.,mà+compress.,càrrega ma

Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor reixat parcel·les zona A en parcel·les

5

5,000

40

40,000

27

27,000

24

24,000

55

55,000

zona C aparcapent zona D en parcel·les

F21R11A0

u

Tala directa arbre 6-10m,aplec+càrreg+transport brossa planta co

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km) zona E avet

1

plataner

4

1,000

1,000

1,000

1,000 4,000

6

6,000

zona F plataner

F21R4090

u

Trituració soca soterrada,perím.60-100cm,tr.+triturador soca

Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

F2194AL5

m2 Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió zona A

30

30,000

zona B

64

64,000

67,5

67,500

25

25,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

F2192C06

RESUM

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

186,500

4,94

921,31

60,000

4,72

283,20

0,000

4,29

0,00

0,000

71,18

0,00

0,000

22,23

0,00

0,000

228,88

0,00

11,000

33,31

366,41

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.1.1 Demolicions ......................................

28.159,48

Demol.vorada+rigola form.sob/form.,martell trenc.i càrrega m.mec

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor zona C

F2193J06

m

60

60,000

Demol.rigola panot.sob/form.,martell trenc. carreg.mec.

Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

F21D91S4

m

Demol.claveguera D=200cm,form.vibrpr.,solera=25cm,martell trenc.

Demolició de claveguera de diàmetre 200 cm o 120x180 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 25 cm de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora

G21D1531

m

Demol.claveguera D=200cm,form.vibrpr.,solera=20cm,m.mec.+càrrega

Demolició de claveguera de diàmetre 200 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

K21HU003

u

Desmunt.fanal ornamental en columna h=10m,m.man.,recup.mat.

Desmuntatge de llum i columna o bàcul exterior de 10 m d'alçària, com a màxim, amb els accessoris i elements de subjecció i demolició de fonament de formigó, amb mitjans manuals i compressor, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

MT0033

U

Arrencada de soca de plataner >10 anys

Arrencada de soca de plataner o arbre similar de edat més de 10 anys amb excavadora i càrrega de restes sobre camió. zona E avet

1

plataner

4

1,000

1,000

1,000

1,000 4,000

6

6,000

zona F plataner

ELEMENT 1.1.1.1.1.2 Moviments de terres F2220A13

m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,m.man.,càrr.+terres

Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora

F2211020

zona A

2

1,800

0,800

1,000

2,880

zona B per localització de serveis

3

1,800

1,000

1,000

5,400

zona C

3

1,800

1,000

1,000

5,400

zona D

3

1,800

0,800

3,000

12,960

zona E

2

1,800

0,800

3,000

8,640

zona F

3

1,800

0,800

3,000

12,960 48,240

42,56

2.053,09

1.731,500

0,57

986,96

m2 Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega zona A

181,5

181,500

zona C

300

300,000

zona D

655

655,000

zona E

210

210,000

385

385,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

F221A620

m3 Excav/càrrega terra p/esplan.,terreny tràns.,m.mec.

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

889,150

5,37

4.774,74

2.080,500

1,21

2.517,41

872,430

10,40

9.073,27

564,000

5,39

3.039,96

Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics explanacio zona A

54,45

54,450

zona B

51,3

51,300

zona C

54

54,000

zona D

117,9

117,900

zona E

63

63,000

zona F

75,6

75,600

zona G

207,9

207,900

Per desplaçament d'eix

F227R00F

1

530,000

1,000

0,500

265,000

m2 Repàs+picon.esplanada,95%PM

Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

F2225622

zona A

181,5

181,500

zona B

171

171,000

zona C

180

180,000

zona D

393

393,000

zona E

210

210,000

zona F

252

252,000

zona G

693

693,000

m3 Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,m.mec.+càrrega mec.

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat Clavegueram zona A

15,3

1,000

1,000

2,000

30,600

37

1,000

1,000

1,800

66,600

10

1,000

1,000

1,800

18,000

16,35

1,000

1,000

1,800

29,430

20

1,000

1,000

3,400

68,000

16

1,000

1,000

3,400

54,400

15

1,000

1,000

3,200

48,000

35

1,000

1,000

3,000

105,000

40

1,000

1,000

2,600

104,000

60

1,000

1,000

1,800

108,000

zona E

48

1,000

1,000

1,800

86,400

zona F

45

1,000

1,000

2,000

90,000

32

1,000

1,000

2,000

64,000

zona B zona C

zona D

F2315101

m2 Apuntalament+estreb.rasa/pou,ampl.<=1m,fusta,10% prot.

Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 10% Clavegueram zona A

15,3

1,000

1,000

2,000

30,600

20

1,000

1,000

3,400

68,000

16

1,000

1,000

3,400

54,400

15

1,000

1,000

3,200

48,000

35

1,000

1,000

3,000

105,000

40

1,000

1,000

2,600

104,000

45

1,000

1,000

2,000

90,000

32

1,000

1,000

2,000

64,000

zona B zona C

zona D zona E zona F


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

F227A00F

m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=0,6-1,5m,95%PM

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2.134,510

2,26

4.823,99

791,500

11,91

9.426,77

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM Clavegueram zona A

zona B

zona C

zona D

zona E zona F

F228A60F

15,3

1,000

1,000

1,000

15,300

15,3

2,000

1,000

2,000

61,200

37

1,000

1,000

1,000

37,000

37

2,000

1,000

1,800

133,200

10

1,000

1,000

1,000

10,000

10

2,000

1,000

1,800

36,000

16,35

1,000

1,000

1,000

16,350

16,35

2,000

1,000

1,800

58,860

20

1,000

1,000

1,000

20,000

20

2,000

1,000

3,400

136,000

16

1,000

1,000

1,000

16,000

16

2,000

1,000

3,400

108,800

15

1,000

1,000

1,000

15,000

15

2,000

1,000

3,200

96,000

35

1,000

1,000

1,000

35,000

35

2,000

1,000

3,000

210,000

40

1,000

1,000

1,000

40,000

40

2,000

1,000

2,600

208,000

60

1,000

1,000

1,000

60,000

60

2,000

1,000

1,800

216,000

48

1,000

1,000

1,000

48,000

48

2,000

1,000

1,800

172,800

45

1,000

1,000

1,000

45,000

45

2,000

1,000

2,000

180,000

32

1,000

1,000

1,000

32,000

32

2,000

1,000

2,000

128,000

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.adeq.excav.,g<=25cm,picó

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM Clavegueram zona A

15,3

1,000

1,000

1,800

27,540

37

1,000

1,000

1,600

59,200

10

1,000

1,000

1,600

16,000

16,35

1,000

1,000

1,600

26,160

20

1,000

1,000

3,200

64,000

16

1,000

1,000

3,200

51,200

15

1,000

1,000

2,800

42,000

35

1,000

1,000

2,800

98,000

40

1,000

1,000

2,400

96,000

60

1,000

1,000

1,600

96,000

zona E

48

1,000

1,000

1,600

76,800

zona F

45

1,000

1,000

1,800

81,000

32

1,000

1,000

1,800

57,600

zona B zona C

zona D

F222K622

m3 Excav.pou aïllat h=2-4m,terreny tràns.,mitjans mecànics,càrrega

Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat pous sanejament zona A

1

1,800

1,000

1,000

1,800

1

1,600

1,000

1,000

1,600

zona B

2

1,400

1,000

1,000

2,800

zona C

3

3,800

1,000

1,000

11,400

zona D

1

3,400

1,000

1,000

3,400

1

3,000

1,000

1,000

3,000

1

1,600

1,000

1,000

1,600


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM zona E zona F

F222H622

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

1

1,800

1,000

1,000

1,800

1

2,200

1,000

1,000

2,200

1

2,600

1,000

1,000

2,600

1

2,200

1,000

1,000

2,200

QUANTITAT

PREU

IMPORT

34,400

15,76

542,14

27,456

14,41

395,64

m3 Excav.pou aïllat h<=2m,terreny tràns.,mitjans mecànics,càrrega m

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat caixes d'embornal i pericons de servei zona A drenatge

5

0,900

0,400

0,500

0,900

drenatge

3

0,900

0,400

0,500

0,540

aigua

1

0,500

0,500

0,550

0,138

drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

aigua

2

0,500

0,500

0,550

0,275

drenatge

6

0,900

0,400

0,500

1,080

BT

2

1,000

0,600

1,300

1,560

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

telefonia H

1

1,000

0,900

1,000

0,900

BT

1

1,000

0,600

1,300

0,780

aigua

2

0,500

0,500

0,550

0,275

drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

BT

1

1,000

0,600

1,300

0,780

aigua

1

0,500

0,500

0,550

0,138

zona B

zona C

zona D

zona E

zona F

zona G serveis drenatge

10

0,900

0,400

0,500

1,800

reixes

2

5,000

0,900

0,600

5,400

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

BT

1

1,000

0,600

1,300

0,780

zona C

2

0,800

0,800

0,800

1,024

zona G

2

1,500

1,500

1,800

8,100

fonaments enllumenat

F222B123

m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny tràns.,retro.mitj.+càrreg

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat zona A drenatge

5

1,500

0,400

2,000

escomesa sanejament

3

1,500

0,400

2,000

aigua

19,36

6,000 3,600 19,360

zona B drenatge aigua

4

1,500

0,400

2,000

4,800

18,24

18,240

3,2

3,200

zona C drenatge zona D drenatge

6

1,500

0,400

2,000

7,200

escomesa sanejament

4

1,500

0,400

2,000

4,800

zona E telefon

29,12

29,120

drenatge

4

1,500

0,400

2,000

4,800

escomesa sanejament

1

1,500

0,400

2,000

1,200

zona F


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

drenatge

5

1,500

0,400

2,000

6,000

escomesa sanejament

1

1,500

0,400

2,000

1,200

8

1,500

0,400

2,000

9,600

QUANTITAT

PREU

IMPORT

119,120

10,21

1.216,22

151,600

2,36

357,78

95,600

2,26

216,06

zona G drenatge

K2241200

m2 Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=2,5m

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària zona A

zona B zona C zona D

zona E

zona F

F227A0AL

1

1,800

4,000

1,000

7,200

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

1,600

4,000

1,000

6,400

1

1,000

1,000

1,000

1,000

2

1,400

4,000

1,000

11,200

2

1,000

1,000

1,000

2,000

3

3,800

4,000

1,000

45,600

3

1,000

1,000

1,000

3,000

1

3,400

4,000

1,000

13,600

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

3,000

4,000

1,000

12,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

1,600

4,000

1,000

6,400

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

1,800

4,000

1,000

7,200

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

2,200

4,000

1,000

8,800

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

2,600

4,000

1,000

10,400

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

2,200

4,000

1,000

8,800

1

1,000

1,000

1,000

1,000

m2 Repàs+picon.sòl i parets rasa,ampl.=0,4-1,5m,95%PM

Repàs i piconatge de sòl i parets de rasa de més de 0,4 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM zona A drenatge

5

1,500

0,400

1,000

escomesa sanejament

3

1,500

0,400

1,000

aigua

24,2

3,000 1,800 24,200

zona B drenatge aigua

4

1,500

0,400

1,000

2,400

22,8

22,800

1,6

1,600

zona C drenatge zona D drenatge

6

1,500

0,400

1,000

3,600

escomesa sanejament

4

1,500

0,400

1,000

2,400

zona E telefon

22,4

22,400

drenatge

4

1,500

0,400

1,000

2,400

escomesa sanejament

1

1,500

0,400

1,000

0,600

drenatge

5

1,500

0,400

1,000

3,000

escomesa sanejament

1

1,500

0,400

1,000

0,600

8

1,500

0,400

1,000

4,800

zona F

zona G drenatge

F228A6AL

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6m,mat.adeq.excav.,g<=25cm,picó vibr

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de fins a 0,6, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM zona A


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

61,640

11,91

734,13

37,600

18,69

702,74

37,600

10,11

380,14

250,000

4,11

1.027,50

0,000

16,23

0,00

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.1.2 Moviments de terres ........................

42.268,54

drenatge

5

1,500

0,400

1,800

5,400

escomesa sanejament

3

1,500

0,400

1,800

3,240

4

1,500

0,400

1,800

4,320

zona B drenatge zona C drenatge

2,88

2,880

zona D drenatge

6

1,500

0,400

1,600

5,760

escomesa sanejament

4

1,500

0,400

1,600

3,840

zona E telefon

15,68

15,680

drenatge

4

1,500

0,400

1,800

4,320

escomesa sanejament

1

1,500

0,400

1,800

1,080

drenatge

5

1,500

0,400

1,800

5,400

escomesa sanejament

1

1,500

0,400

1,800

1,080

8

1,500

0,400

1,800

8,640

zona F

zona G drenatge

F22856AL

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.adeq.,g<=25cm,picó vibrant,

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat d'aportació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM zona A aigua

19,36

19,360

18,24

18,240

zona B aigua

F2A11000

m3 Subministr.terra selec.aport.

Subministrament de terra seleccionada d'aportació zona A aigua

19,36

19,360

18,24

18,240

zona B aigua

F2A16000

m3 Subministr.terra toler.aport.

Subministrament de terra tolerable d'aportació general partida alçada

F2316701

1

1,000

1,000

250,000

250,000

m2 Apuntalament+estreb.rasa/pou,a=1-2m,fusta,40% prot.

Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40%

ELEMENT 1.1.1.1.1.3 Gestió de residus F24410AL

m3 Transport residus dins obra,dúmper

Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper. zona A en calçada per configurar rigola i vorada

7,625

7,625

4,275

4,275

7,5

7,500

16,375

16,375

zona B en calçada per configurar rigola zona C en calçada per rigola i vorada passera zona D en calçada per rigola i vorada zona E


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

en calçada per rigola i vorada

8,75

8,750

10,5

10,500

101,75

101,750

zona F en calçada per rigola i vorada zona G en calçada per rigola, vorada i vorera vorades zona A

36

1,000

0,300

0,200

2,160

zona B

57

3,000

0,300

0,200

10,260

zona C

60

1,000

0,300

0,200

3,600

zona D

8

1,000

0,300

0,200

0,480

zona E

32

1,000

0,300

0,200

1,920

zona F

84

1,000

0,300

0,200

5,040

20

2,000

0,300

0,200

2,400

60

1,000

0,300

0,200

3,600

zona A

38

2,500

1,000

0,250

23,750

zona B

26

2,500

1,000

0,250

16,250

zona C

40

2,100

1,000

0,250

21,000

zona E

24

3,000

1,000

0,250

18,000

zona F

84

3,000

1,000

0,250

63,000

5

2,000

2,000

0,250

5,000

zona G

26

2,000

1,000

0,250

13,000

10

1,000

0,600

0,800

4,800

7

1,000

0,600

0,800

3,360

2

5,000

0,600

0,800

4,800

zona A

60,5

0,500

0,500

1,000

15,125

zona B

57

0,500

0,500

1,000

14,250

zona C

30

0,500

0,500

1,000

7,500

46

0,500

0,500

1,000

11,500

2

0,800

0,800

0,800

1,024

zona E

1

0,600

0,600

0,600

0,216

zona F

3

0,800

0,800

0,800

1,536

1

0,600

0,600

0,600

0,216

4

5,000

0,600

0,400

4,800

zona C

60

1,000

0,200

0,300

3,600

zona F

84

1,000

0,200

0,300

5,040

zona G paviment panot

zona D

interceptors zona B passeig claveguera

zona D zona E zona F fonaments enllumenat existent zona A zona C zona D

fonaments i massissats varis instal·lacio enllumenat

senyals fonaments zona A

0,32

0,320

zona B

0,32

0,320

barreres a mantenir

0,32

0,320

zona C

0,48

0,480

zona D

0,16

0,160

zona E

0,48

0,480

zona F

0,48

0,480

biondes parc voluntaris zona C

0,4

0,400

0,400

8,000

0,512

zona E pas de desguàs

0,4

0,400

0,400

2,000

0,128

0,4

2,000

1,000

5,000

4,000

0,4

2,000

40,000

1,000

32,000

0,4

2,000

1,000

27,000

21,600

reixat parcel·les zona A en parcel·les zona C aparcapent zona D en parcel·les

QUANTITAT

PREU

IMPORT


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

F2R24200

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

0,4

2,000

1,000

24,000

19,200

0,4

2,000

1,000

55,000

44,000

QUANTITAT

PREU

IMPORT

548,002

2,58

1.413,85

54,800

15,76

863,65

m3 Classif.obra residus construcció/demolició s/REAL DECRETO 105/20

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals 10% residus transportats

F2R542A7

0,1

1,000

1,000

548,000

54,800

m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 20t,càrrega mec.,r

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km zona A en calçada per configurar rigola i vorada

7,625

7,625

4,275

4,275

7,5

7,500

16,375

16,375

8,75

8,750

10,5

10,500

101,75

101,750

zona B en calçada per configurar rigola zona C en calçada per rigola i vorada passera zona D en calçada per rigola i vorada zona E en calçada per rigola i vorada zona F en calçada per rigola i vorada zona G en calçada per rigola, vorada i vorera vorades zona A

36

1,000

0,300

0,200

2,160

zona B

57

3,000

0,300

0,200

10,260

zona C

60

1,000

0,300

0,200

3,600

zona D

8

1,000

0,300

0,200

0,480

zona E

32

1,000

0,300

0,200

1,920

zona F

84

1,000

0,300

0,200

5,040

20

2,000

0,300

0,200

2,400

60

1,000

0,300

0,200

3,600

zona A

38

2,500

1,000

0,250

23,750

zona B

26

2,500

1,000

0,250

16,250

zona C

40

2,100

1,000

0,250

21,000

zona E

24

3,000

1,000

0,250

18,000

zona F

84

3,000

1,000

0,250

63,000

5

2,000

2,000

0,250

5,000

26

2,000

1,000

0,250

13,000

10

1,000

0,600

0,800

4,800

7

1,000

0,600

0,800

3,360

2

5,000

0,600

0,800

4,800

zona A

60,5

0,500

0,500

1,000

15,125

zona B

57

0,500

0,500

1,000

14,250

zona C

30

0,500

0,500

1,000

7,500

46

0,500

0,500

1,000

11,500

2

0,800

0,800

0,800

1,024

1

0,600

0,600

0,600

0,216

zona G paviment panot

zona D

zona G interceptors zona B passeig claveguera

zona D zona E zona F fonaments enllumenat existent zona A zona C zona D zona E


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM zona F

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

3

0,800

0,800

0,800

1,536

1

0,600

0,600

0,600

0,216

4

5,000

0,600

0,400

4,800

zona C

60

1,000

0,200

0,300

3,600

zona F

84

1,000

0,200

0,300

5,040

fonaments i massissats varis

QUANTITAT

PREU

IMPORT

813,002

4,04

3.284,53

instal·lacio enllumenat

senyals fonaments zona A

0,32

0,320

zona B

0,32

0,320

barreres a mantenir

0,32

0,320

zona C

0,48

0,480

zona D

0,16

0,160

zona E

0,48

0,480

zona F

0,48

0,480

biondes parc voluntaris zona C

0,4

0,400

0,400

8,000

0,512

zona E pas de desguàs

0,4

0,400

0,400

2,000

0,128

0,4

2,000

1,000

5,000

4,000

0,4

2,000

40,000

1,000

32,000

0,4

2,000

1,000

27,000

21,600

0,4

2,000

1,000

24,000

19,200

0,4

2,000

1,000

55,000

44,000

1

530,000

1,000

0,500

265,000

reixat parcel·les zona A en parcel·les zona C aparcapent zona D en parcel·les

Per desplaçament d'eix

F2RA71H1

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) vorades zona A

36

1,000

0,300

0,200

2,160

zona B

57

3,000

0,300

0,200

10,260

zona C

60

1,000

0,300

0,200

3,600

zona D

8

1,000

0,300

0,200

0,480

zona E

32

1,000

0,300

0,200

1,920

zona F

84

1,000

0,300

0,200

5,040

20

2,000

0,300

0,200

2,400

60

1,000

0,300

0,200

3,600

zona A

38

2,500

1,000

0,250

23,750

zona B

26

2,500

1,000

0,250

16,250

zona C

40

2,100

1,000

0,250

21,000

zona E

24

3,000

1,000

0,250

18,000

zona F

84

3,000

1,000

0,250

63,000

5

2,000

2,000

0,250

5,000

26

2,000

1,000

0,250

13,000

10

1,000

0,600

0,800

4,800

7

1,000

0,600

0,800

3,360

2

5,000

0,600

0,800

4,800

zona A

60,5

0,500

0,500

1,000

15,125

zona B

57

0,500

0,500

1,000

14,250

zona C

30

0,500

0,500

1,000

7,500

46

0,500

0,500

1,000

11,500

zona G paviment panot

zona D

zona G interceptors zona B passeig claveguera

zona D zona E zona F


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

535,427

13,64

7.303,22

fonaments enllumenat existent zona A zona C

2

0,800

0,800

0,800

1,024

zona E

1

0,600

0,600

0,600

0,216

zona F

3

0,800

0,800

0,800

1,536

1

0,600

0,600

0,600

0,216

4

5,000

0,600

0,400

4,800

zona C

60

1,000

0,200

0,300

3,600

zona F

84

1,000

0,200

0,300

5,040

zona D

fonaments i massissats varis instal·lacio enllumenat

senyals fonaments zona A

0,32

0,320

zona B

0,32

0,320

barreres a mantenir

0,32

0,320

zona C

0,48

0,480

zona D

0,16

0,160

zona E

0,48

0,480

zona F

0,48

0,480

biondes

F2RA7L01

parc voluntaris zona C

0,4

0,400

0,400

8,000

zona E pas de desguàs Per desplaçament d'eix

0,512

0,4

0,400

0,400

2,000

0,128

1

530,000

1,000

0,500

265,000

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) esbroçades zona A

36,3

zona C

60

36,300 60,000

zona D

131

131,000

zona E

42

42,000

77

77,000

zona A

54,45

54,450

zona B

51,3

51,300

zona C

54

54,000

zona D

117,9

117,900

zona E

63

63,000

explanacio

zona F

75,6

75,600

zona G

207,9

207,900

81

81,000

claveguera excavació - rebliment pous sanejament zona A

1

1,800

1,000

1,000

1,800

1

1,600

1,000

1,000

1,600

zona B

2

1,400

1,000

1,000

2,800

zona C

3

3,800

1,000

1,000

11,400

zona D

1

3,400

1,000

1,000

3,400

1

3,000

1,000

1,000

3,000

1

1,600

1,000

1,000

1,600

1

1,800

1,000

1,000

1,800

1

2,200

1,000

1,000

2,200

1

2,600

1,000

1,000

2,600

1

2,200

1,000

1,000

2,200

5

0,900

0,400

0,500

0,900

3

0,900

0,400

0,500

0,540

zona E zona F caixes d'embornal i pericons de servei zona A drenatge zona B drenatge


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM aigua

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

1

0,500

0,500

0,550

0,138

drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

aigua

2

0,500

0,500

0,550

0,275

drenatge

6

0,900

0,400

0,500

1,080

BT

2

1,000

0,600

1,300

1,560

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

telefonia H

1

1,000

0,900

1,000

0,900

BT

1

1,000

0,600

1,300

0,780

aigua

2

0,500

0,500

0,550

0,275

drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

BT

1

1,000

0,600

1,300

0,780

aigua

1

0,500

0,500

0,550

0,138

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1.134,306

9,69

10.991,43

zona C

zona D

zona E

zona F

zona G serveis drenatge

10

0,900

0,400

0,500

1,800

reixes

2

5,000

0,900

0,600

5,400

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

BT

1

1,000

0,600

1,300

0,780

zona C

2

0,800

0,800

0,800

1,024

zona G

2

1,500

1,500

1,800

fonaments enllumenat

rases serveis excavació - rebliments

F2RA73G1

21

8,100 21,000

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) mescla bituminosa zona A en calçada per configurar rigola i vorada

7,625

7,625

4,275

4,275

7,5

7,500

16,375

16,375

8,75

8,750

10,5

10,500

101,75

101,750

zona B en calçada per configurar rigola zona C en calçada per rigola i vorada passera zona D en calçada per rigola i vorada zona E en calçada per rigola i vorada zona F en calçada per rigola i vorada zona G en calçada per rigola, vorada i vorera instal·lacio enllumenat zona C

60

1,000

0,200

0,300

3,600

zona F

84

1,000

0,200

0,300

5,040

barreres a mantenir

0,32

0,320

zona C

0,48

0,480

zona D

0,16

0,160

zona E

0,48

0,480

zona F

0,48

0,480

parc voluntaris zona C

1,28

1,280

zona E pas de desguàs

0,32

0,320

biondes

reixat parcel·les zona A en parcel·les

0,4

2,000

1,000

5,000

4,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

289,735

30,23

8.758,69

105,000

4,27

448,35

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.1.3 Gestió de residus .............................

33.063,72

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.1.1 Demolicions i moviments de terres.................................................................................................. SUBAPARTAT 1.1.1.1.2 Fonaments, contencions i estructures

103.491,74

zona C aparcapent

0,4

2,000

40,000

1,000

32,000

0,4

2,000

1,000

27,000

21,600

0,4

2,000

1,000

24,000

19,200

0,4

2,000

1,000

55,000

44,000

zona D en parcel·les

F2RA6890

m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus fusta no especial

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) zona E alzina

1

2,500

20,000

1,000

50,000

avet

1

1,000

1,000

5,000

5,000

plataner

4

1,000

1,000

5,000

20,000

6

1,000

1,000

5,000

30,000

zona E

zona F plataner

ELEMENT 1.1.1.1.2.1 Murs de contenció G2212101

m3 Excavació desmunt terr.compact.,m.mec.,càrrega cam.

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió zona D

F2A16000

talus mur A

432

432,000

talus mur B

251,75

251,750

talus mur Ca

77,5

77,500

talus mur Cb

31,2

31,200

talus mur Da sense excavació

102

102,000

talus mur Db sense excavació

34

34,000 928,450

2,56

2.376,83

0,000

4,11

0,00

0,000

3,62

0,00

559,500

1,59

889,61

m3 Subministr.terra toler.aport.

Subministrament de terra tolerable d'aportació

G2262111

m3 Estesa+picon.sòl adeq.g<=25cm,95%,corró,humect.

Estesa i piconatge de sòl adequat, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PN, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

G2241010

m2 Acabat+allisada talús,m.mec.

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics zona D

G2223P31

talus mur A

36

1,000

6,000

1,000

216,000

talus mur B

26,5

1,000

5,000

1,000

132,500

talus mur Ca

15,5

1,000

4,000

1,000

62,000

talus mur Cb

8

1,000

3,000

1,000

24,000

talus mur Da sense excavació

34

1,000

2,500

1,000

85,000

talus mur Db sense excavació

20

1,000

2,000

1,000

40,000

m3 Excavació fonament+s/rampa h<=4m,ampl.<=2m,terr.tràns.,m.mec.,cà

Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió zona D


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

G2242511

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

talus mur A

36

0,600

1,500

1,000

32,400

talus mur B

26,5

0,600

1,500

1,000

23,850

talus mur Ca

15,5

0,600

1,500

1,000

13,950

talus mur Cb

8

0,600

1,500

1,000

7,200

talus mur Da sense excavació

34

0,600

1,500

1,000

30,600

talus mur Db sense excavació

20

0,600

1,500

1,000

18,000

QUANTITAT

PREU

IMPORT

126,000

10,04

1.265,04

210,000

3,24

680,40

2.520,000

1,08

2.721,60

126,000

76,49

9.637,74

125,955

254,59

32.066,88

0,000

28,44

0,00

m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.>2m,m.mec.,95%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa de de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM zona D

E31B4000

talus mur A

36

1,000

1,500

1,000

54,000

talus mur B

26,5

1,000

1,500

1,000

39,750

talus mur Ca

15,5

1,000

1,500

1,000

23,250

talus mur Cb

8

1,000

1,500

1,000

12,000

talus mur Da sense excavació

34

1,000

1,500

1,000

51,000

talus mur Db sense excavació

20

1,000

1,500

1,000

30,000

kg Acer b/corrugada,B 500 SD,p/armadura rasa/pou

Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous quantia 20Kg/m3 zona D

F31561H1

talus mur A

36

0,600

1,500

20,000

648,000

talus mur B

26,5

0,600

1,500

20,000

477,000

talus mur Ca

15,5

0,600

1,500

20,000

279,000

talus mur Cb

8

0,600

1,500

20,000

144,000

talus mur Da sense excavació

34

0,600

1,500

20,000

612,000

talus mur Db sense excavació

20

0,600

1,500

20,000

360,000

m3 Formigó rasa/pou fonament,HRM-20/B/20/I,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HRM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió zona D

135238A1

talus mur A

36

0,600

1,500

1,000

32,400

talus mur B

26,5

0,600

1,500

1,000

23,850

talus mur Ca

15,5

0,600

1,500

1,000

13,950

talus mur Cb

8

0,600

1,500

1,000

7,200

talus mur Da sense excavació

34

0,600

1,500

1,000

30,600

talus mur Db sense excavació

20

0,600

1,500

1,000

18,000

m3 Mur contenció form. h<=3m,g<=30cm,HA-25/B/20/IIa,col.bomba,armad

Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia 50 kg/m2 i encofrat amb plafó metàl·lic

F618462N

talus mur A

36

4,000

0,300

1,000

43,200

talus mur B

26,5

3,800

0,300

1,000

30,210

talus mur Ca

15,5

2,500

0,300

1,000

11,625

talus mur Cb

8

2,600

0,300

1,000

6,240

talus mur Da sense excavació

34

2,400

0,300

1,000

24,480

talus mur Db sense excavació

20

1,700

0,300

1,000

10,200

m2 Paret 15cm,h<=1m,bloc foradat llis 400x200x150mm gris 1cara,col.

Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x150 mm, gris d'una cara vista, col·locat amb morter ciment de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

K618561K

m2 Paret tanc.,20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,morter ciment,p/re

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

0,000

31,90

0,00

0,000

2,62

0,00

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.2.1 Murs de contenció ...........................

49.638,10

Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

F61Z3000

kg Acer b/corrugada B500S,p/arm.paret bloc mort.

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment quantia 5 kg/m2

ELEMENT 1.1.1.1.2.3 Gestió de residus F2R542A7

m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 20t,càrrega mec.,r

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km zona D

F2RA7L01

talus mur A

432

432,000

talus mur B

251,75

251,750

talus mur Ca

77,5

77,500

talus mur Cb

31,2

31,200

talus mur Da sense excavació

102

102,000

talus mur Db sense excavació

34

34,000 928,450

4,04

3.750,94

928,450

9,69

8.996,68

0,000

23,25

0,00

0,000

15,76

0,00

0,000

13,64

0,00

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) zona D

F2431120

talus mur A

432

432,000

talus mur B

251,75

251,750

talus mur Ca

77,5

77,500

talus mur Cb

31,2

31,200

talus mur Da sense excavació

102

102,000

talus mur Db sense excavació

34

34,000

m3 Transport residus,dins obra,dúmper,càrrega man.

Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a mà

F2R24200

m3 Classif.obra residus construcció/demolició s/REAL DECRETO 105/20

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

F2RA71H1

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA73G1

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

F2RA6890

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

0,000

30,23

0,00

0,000

4,27

0,00

0,000

5,23

0,00

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.2.3 Gestió de residus .............................

12.747,62

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.1.2 Fonaments, contencions i estructures ........................................................................................

62.385,72

m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus fusta no especial

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2R450A7

m3 Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 20t,rec.5

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

SUBAPARTAT 1.1.1.1.3 Instal·lacions ELEMENT 1.1.1.1.3.1 Sanejament i drenatge FD7JN185

m

Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa Clavegueram zona A

15,3

1,000

1,000

1,000

15,300

37

1,000

1,000

1,000

37,000

10

1,000

1,000

1,000

10,000

16,35

1,000

1,000

1,000

16,350

20

1,000

1,000

1,000

20,000

16

1,000

1,000

1,000

16,000

15

1,000

1,000

1,000

15,000

35

1,000

1,000

1,000

35,000

40

1,000

1,000

1,000

40,000

60

1,000

1,000

1,000

60,000

zona E

48

1,000

1,000

1,000

48,000

zona F

45

1,000

1,000

1,000

45,000

32

1,000

1,000

1,000

32,000

zona B zona C

zona D

GD95B670

m

389,650

41,38

16.123,72

389,650

23,22

9.047,67

Recobriment ext.p/claveg.tub form.D=50cm,20cm HM-20/P/20/I

Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 50 cm, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I Clavegueram zona A

15,3

1,000

1,000

1,000

15,300

37

1,000

1,000

1,000

37,000

10

1,000

1,000

1,000

10,000

16,35

1,000

1,000

1,000

16,350

20

1,000

1,000

1,000

20,000

16

1,000

1,000

1,000

16,000

15

1,000

1,000

1,000

15,000

35

1,000

1,000

1,000

35,000

40

1,000

1,000

1,000

40,000

60

1,000

1,000

1,000

60,000

zona E

48

1,000

1,000

1,000

48,000

zona F

45

1,000

1,000

1,000

45,000

32

1,000

1,000

1,000

32,000

zona B zona C

zona D


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

FD7JE185

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

65,500

9,60

628,80

65,500

13,59

890,15

Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa zona A drenatge

5

1,500

1,000

1,000

7,500

escomesa sanejament

3

1,500

1,000

1,000

4,500

4

1,500

1,000

1,000

6,000

zona B drenatge zona C drenatge

4

4,000

zona D drenatge

6

1,500

1,000

1,000

9,000

escomesa sanejament

4

1,500

1,000

1,000

6,000

drenatge

4

1,500

1,000

1,000

6,000

escomesa sanejament

1

1,500

1,000

1,000

1,500

drenatge

5

1,500

1,000

1,000

7,500

escomesa sanejament

1

1,500

1,000

1,000

1,500

8

1,500

1,000

1,000

12,000

zona E

zona F

zona G drenatge

GD955670

m

Recobriment ext.p/claveg.tub form.D=20cm,20cm HM-20/P/20/I

Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 20 cm, amb 20 cm de formigó HM-20/P/20/I zona A drenatge

5

1,500

1,000

1,000

7,500

escomesa sanejament

3

1,500

1,000

1,000

4,500

4

1,500

1,000

1,000

6,000

zona B drenatge zona C drenatge

4

4,000

zona D drenatge

6

1,500

1,000

1,000

9,000

escomesa sanejament

4

1,500

1,000

1,000

6,000

drenatge

4

1,500

1,000

1,000

6,000

escomesa sanejament

1

1,500

1,000

1,000

1,500

drenatge

5

1,500

1,000

1,000

7,500

escomesa sanejament

1

1,500

1,000

1,000

1,500

8

1,500

1,000

1,000

12,000

zona E

zona F

zona G drenatge

2DB18425

u

Pou D=100cm,h=3.5m,solera HM-20/P/20/I, 15cm,mitja canya ,maó ca

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3.5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm pous sanejament zona A

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona B

2

1,000

1,000

1,000

2,000

zona C

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona D

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona E


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

zona F

F23KJDSF

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

QUANTITAT

PREU

IMPORT

14,000

1.018,80

14.263,20

5,000

250,00

1.250,00

36,000

87,24

3.140,64

36,000

54,51

1.962,36

Connexions de clavegueram a reparar, reposar o implantar

Connexions de clavegueram a reparar, reposar o implantar zones A, B, C, D, E, F, G

FD5J6F0E

u

5

1,000

1,000

1,000

5,000

Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I caixes d'embornal i pericons de servei zona A drenatge

5

1,000

1,000

1,000

5,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

4

1,000

1,000

1,000

4,000

6

1,000

1,000

1,000

6,000

4

1,000

1,000

1,000

4,000

4

1,000

1,000

1,000

4,000

10

1,000

1,000

1,000

10,000

zona B drenatge zona C drenatge zona D drenatge zona E drenatge zona F drenatge zona G serveis drenatge

FD5Z9CC4

u

Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.750x300x40mm,C250,sup.a

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter caixes d'embornal i pericons de servei zona A drenatge

5

1,000

1,000

1,000

5,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

4

1,000

1,000

1,000

4,000

6

1,000

1,000

1,000

6,000

4

1,000

1,000

1,000

4,000

4

1,000

1,000

1,000

4,000

10

1,000

1,000

1,000

10,000

zona B drenatge zona C drenatge zona D drenatge zona E drenatge zona F drenatge zona G serveis drenatge

Z961VBG2

u

Vorada embornal formigó tipus bunera

Vorada amb encaix per a embornal tipus bunera, recta de formigó, tipus T-3 de 17-28 cm, col.locada amb fonament de formigo caixes d'embornal i pericons de servei zona A drenatge

5

1,000

1,000

1,000

5,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona B drenatge zona C


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM drenatge

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

36,000

62,16

2.237,76

34,000

59,78

2.032,52

34,000

54,36

1.848,24

56,000

120,13

6.727,28

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.3.1 Sanejament i drenatge ....................

60.152,34

4

1,000

1,000

1,000

4,000

6

1,000

1,000

1,000

6,000

4

1,000

1,000

1,000

4,000

4

1,000

1,000

1,000

4,000

10

1,000

1,000

1,000

10,000

zona D drenatge zona E drenatge zona F drenatge zona G serveis drenatge

FD5KKF0E

m

Caixa p/interc.84x50cm,parets 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-2

Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I zona C zona G

FD5Z6K38

m

1

12,000

1,000

1,000

12,000

1

10,000

1,000

1,000

10,000

2

6,000

1,000

1,000

12,000

Bastiment llum=100cm p/interc.,S235JR 80x80x8mm,traves,morter 1:

Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l zona C zona G

FD5ZAKFJ

u

1

12,000

1,000

1,000

12,000

1

10,000

1,000

1,000

10,000

2

6,000

1,000

1,000

12,000

Reixa practic.,p/interc.,fosa grisa,982x490x76mm,pes=145kg,col.a

Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó zona C zona G

1

10,000

2,000

1,000

20,000

1

8,000

2,000

1,000

16,000

2

5,000

2,000

1,000

20,000

ELEMENT 1.1.1.1.3.2 Aigua potable i contra incendis AIGUA01

m

Subministrament i muntatge de canonada de PEAD PE100, PN16 DN160

Subministrament i muntatge de canonada de PEAD PE100, PN16 DN160 instal·lat fons de rasa zona A aigua

19,36

19,360

18,24

18,240

zona B aigua

AIGUA02

m

37,600

25,99

977,22

37,600

0,54

20,30

Subministrament i muntatge de cinta senyalitzadora d'aigua potab

Subministrament i muntatge de cinta senyalitzadora d'aigua potable (a=20cm, L=250m) zona A aigua

19,36

19,360

18,24

18,240

zona B aigua

AIGUA03

u

Subministrament i muntatge de valuvla de comporta amb cos de fos

Subministrament i muntatge de valvula de comporta amb cos de fosa i de tanca elastomerica, uno per brides, serie curta DN150mm PN16 inclos pp de cargols i juntes per dues brides. Completament instal·lada i en funcionament zona A zona B aigua

1

1,000

1,000

1,000

1,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

12,000

318,68

3.824,16

12,000

42,24

506,88

12,000

58,12

697,44

5,000

694,18

3.470,90

zona C aigua

2

1,000

1,000

1,000

2,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

2

1,000

1,000

1,000

2,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona D aigua zona E aigua zona F aigua zona G serveis aigua

AIGUA04

u

Subministrament i muntatge d'arqueta AVK de 19x19

Subministrament i muntatge d'arqueta AVK de 19x19 zona A zona B aigua

1

1,000

1,000

1,000

1,000

2

1,000

1,000

1,000

2,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

2

1,000

1,000

1,000

2,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona C aigua zona D aigua zona E aigua zona F aigua zona G serveis aigua

FDK256F3

u

Pericó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra zona A zona B aigua

1

1,000

1,000

1,000

1,000

2

1,000

1,000

1,000

2,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

2

1,000

1,000

1,000

2,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona C aigua zona D aigua zona E aigua zona F aigua zona G serveis aigua

AIGUA05

u

Connexions a xarxa existent

Connexions a xarxa existent

AIGUA06

zona A

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona B

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona F

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona G

2

1,000

1,000

1,000

2,000

u

Modificació d'escomeses existents

Modificació d'escomeses existents zona A

2

1,000

1,000

1,000

2,000

zona B

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona C

2

1,000

1,000

1,000

2,000

zona D

5

1,000

1,000

1,000

5,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

AIGUA07

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

10,000

174,69

1.746,90

0,780

1.000,00

780,00

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.3.2 Aigua potable i contra incendis .....

12.023,80

pa Partida alçada a justificar per la substitucio d'armaris d'escom

Partida alçada a justificar per la substitucio d'armaris d'escomesa a rao de 78€/armari zona A

0,156

0,156

zona B

0,078

0,078

zona C

0,156

0,156

zona D

0,39

0,390

ELEMENT 1.1.1.1.3.3 Baixa Tensió FG21RPAL

m

4 Tubs rígids,DN=160mm,impacte=15J,resist.compress.=250N,g=2,2mm

4 Tubs rígids, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada. Inclou formigonat de tubs segons prescripcions de companyia.

F31DD100

0,000

35,52

0,00

0,000

18,84

0,00

0,000

0,28

0,00

5,000

89,33

446,65

2,000

285,59

571,18

2,000

50,00

100,00

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.3.3 Baixa Tensió .....................................

1.117,83

m2 Encofrat tauler rasa/pou fonament

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

FDGZU010

m

Banda cont.plàstic,color,30cm,col·locada llarg rasa,20cm sobre c

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

ZDK2A6FG

u

Pericó 120x60x100cm,g=15cm,solera formigó,s/llit sorra

Pericó de 120x60x100 cm, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat, solera de formigót, sobre llit de sorra inclou el reompliment amb sauló un cop finalitzada l'instal·lacio electrica zona D BT

2

1,000

1,000

1,000

2,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona E BT zona F BT zona G serveis BT

FG145A02

u

Caixa p/quadre distrib.,metàl.+porta,4x22mòduls,munt.empotr.

Caixa per a quadre de distribució, metàl.lica amb porta, per a quatre fileres de vint-i-dos mòduls i muntada empotrada a façana

ZDGRJNT

zona D

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona G

1

1,000

1,000

1,000

1,000

u

Creacio de base per pedestal

Creacio de base per pedestal completament acabada zona D

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona G

1

1,000

1,000

1,000

1,000

ELEMENT 1.1.1.1.3.4 Telefonia FDG3235Z

m

Canalització 2tubs PVC D=63mm,dau recobr.30x20cm,form. HM-20/P/2

Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=63mm i dau de recobriment de 20x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I zona E telefon

56

56,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

FDG32357

RESUM

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

56,000

5,20

291,20

42,000

7,46

313,32

39,200

18,84

738,53

1,000

450,01

450,01

3,000

700,00

2.100,00

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.3.4 Telefonia............................................

3.893,06

Canalització 2tubs PVC D=110mm,dau recobr.30x20cm,form. HM-20/P/

Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de D=110 mm i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I zona G telefon

F31DD100

42

42,000

m2 Encofrat tauler rasa/pou fonament

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments zona E telefon

22,4

22,400

16,8

16,800

zona G telefon

GDK2U040

u

Pericó regist.form.prefabricat.p/instal.telefonia HF-III

Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus HF-III per a instal.lacions de telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix zona E telefon

HHM63E3

1

1,000

pa Partida alçada a justificar per la retirada dels mastils de comp

Partida alçada a justificar per la retirada dels mastils de companyia, subministre i col·locació de mastils dins la propietat per rependre el subministre escomeses

3

1,000

1,000

1,000

3,000

ELEMENT 1.1.1.1.3.5 Enllumenat públic FG22TH1K

m

Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=90mm,20J,450N,cana

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada enllumenat

FG31M766

zona C

120

120,000

zona G

100

100,000

m

220,000

2,61

574,20

110,000

8,91

980,10

110,000

8,50

935,00

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,3x16

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 mm2, col.locat en tub enllumenat

FG380907

zona C

60

60,000

zona G

50

50,000

m

Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra enllumenat

FG31F306

zona C

60

60,000

zona G

50

50,000

m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,2x2,

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, bipolar de secció 2x2,5 mm2, col.locat en tub Cable de connexió a farola


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

zona A

1

7,000

1,000

1,000

7,000

zona D

7

7,000

1,000

1,000

49,000

zona E

4

7,000

1,000

1,000

28,000

zona F

3

7,000

1,000

1,000

21,000

QUANTITAT

PREU

IMPORT

154,000

1,76

271,04

49,000

6,58

322,42

6,000

54,75

328,50

6,000

36,88

221,28

15,966

74,65

1.191,86

5,000

60,72

303,60

enllumenat

FG31E906

zona C

3

7,000

1,000

1,000

21,000

zona G

2

14,000

1,000

1,000

28,000

m

Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,1x35

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x35 mm2, col·locat en tub Cable de connexió a farola enllumenat

GDK256F3

zona C

3

7,000

1,000

1,000

21,000

zona G

2

14,000

1,000

1,000

28,000

u

Pericó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó 29x14x10cm,s/ll

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra enllumenat

GDKZH9B4

zona C

3

3,000

zona G

3

3,000

u

Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x400m

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter enllumenat

F31521M1

zona C

3

3,000

zona G

3

3,000

m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/40/I,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió enllumenat zona A

1

0,800

0,800

0,800

0,512

zona D

7

0,800

0,800

0,800

3,584

zona E

4

0,800

0,800

0,800

2,048

zona F

3

0,800

0,800

0,800

1,536

zona C

3

0,800

0,800

0,800

1,536

zona G

2

1,500

1,500

1,500

6,750

Cable de connexió a farola enllumenat

FGD2332D

u

Placa connex.terra acer,quadr.(massis.),S=0,45m2,g=3mm,soterra.

Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,45 m2, de 3 mm de gruix i soterrada enllumenat

Z21PU166

zona C

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona G

2

1,000

1,000

1,000

2,000

u

Subministre i col·locació de lluminaria Vap.Na alta pressió amb

Subministre i col·locació de lluminaria vap. Na press. alta, sobre columna octogonal de 7m , amb part proporcional de conductor, massa de terra i xarxa equipotencial, lampara VSAP de 100W, cofred de connexio i adaptació de l'instal·lació existent per la connexió de la nova instal·lació. enllumenat zona C

3

1,000

1,000

1,000

3,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

zona G

ZHGAU010

u

2

QUANTITAT

PREU

IMPORT

11,000

620,60

6.826,60

1,000

6.572,96

6.572,96

1,000

50,00

50,00

15,000

428,44

6.426,60

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.3.5 Enllumenat públic ............................

25.004,16

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.1.3 Instal·lacions................................

102.191,19

4,000

1,000

1,000

PARCIALS 8,000

Armari protecció+control enllum.públic,a.inox.,6sortides,doble n

Subministre i col·locació de quadre de protecció i control per l'instal·lació d'enllumenat públic muntat amb moduls de doble aïllament dins d'armari d'acer inoxidable tipus ARELSA o similar.Amb previsió de contractació de 8kW, ICP de 10 A, IGA de 25A, protecció d'entrada amb bases DIN-O i fusibles de 63A. Amb 6 línies de sortides, cada una amb protecció diferencial mitjançant reles diferencials rearmables de 40/0.3A i interruptor magnetotermic de 10A. Control d'encesa mitjançant rellotge astronòmic digital tipus ORBIS DATA ASTRO o similar. Espai per contador d'activa i reactiva i previsió de sortida per reduccio de fluxe punt a punt. Caixa de comprovació de terra a peu de quadre. Inclou presa de corrent i enllumenat d'emergencia. Totalment instal.lat, connectat i provat i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge. Inclou projecte i legalització. nou quadre en c/ Sant Pere

ZDGRJNT

u

1

1,000

1,000

1,000

1,000

Creacio de base per pedestal

Creacio de base per pedestal completament acabada 1

FHM11L22

u

1,000

1,000

1,000

1,000

Columna ac.galv.troncocònica,h=8m,base plat.+porta,dau form.

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 8 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó enllumenat zona C

3

1,000

1,000

1,000

3,000

Zona G

2

6,000

1,000

1,000

12,000

SUBAPARTAT 1.1.1.1.4 Pavimentació ELEMENT 1.1.1.1.4.1 Subbases i bases F921201F

m3 Subbase tot-u art.,estesa+picon.95%PM

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM explanacio

F9365G11

zona A

36,3

36,300

zona B

34,2

34,200

zona C

36

36,000

zona D

78,6

78,600

zona E

42

42,000

zona F

50,4

50,400

zona G

138,6

138,600 416,100

30,06

12.507,97

416,100

79,78

33.196,46

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.4.1 Subbases i bases.............................

45.704,43

m3 Base formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat explanacio zona A

36,3

36,300

zona B

34,2

34,200

zona C

36

36,000

zona D

78,6

78,600

zona E

42

42,000

zona F

50,4

50,400

zona G

138,6

138,600

ELEMENT 1.1.1.1.4.2 Vorades i guals


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

F965A6ED

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

483,500

26,01

12.575,84

120,000

51,76

6.211,20

77,360

85,89

6.644,45

483,500

10,71

5.178,29

21,600

158,92

3.432,67

Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, U(R-6MPa),col./s.bas

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

F966A6ED

zona A

60,5

60,500

zona B

57

57,000

zona C

60

60,000

zona D

131

131,000

zona E

70

70,000

zona F

84

84,000

zona G

21

21,000

m

Vorada corba form., DC, C3 (28x17cm), B, H, U(R-6MPa),col.s/base

Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5

F9715G11

zona B

10

zona C

5

10,000 5,000

zona E

30

30,000

zona F

30

30,000

zona G

45

45,000

m3 Base p/rigola, HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

F974V010

zona A

9,68

9,680

zona B

9,12

9,120

zona C

9,6

9,600

zona D

20,96

20,960

zona E

11,2

11,200

zona F

13,44

13,440

zona G

3,36

3,360

m

Rigola a=30cm,peces mort.ciment blanc 30x30x8cm,col.mort.1:4

Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Z98501AL

zona A

60,5

60,500

zona B

57

57,000

zona C

60

60,000

zona D

131

131,000

zona E

70

70,000

zona F

84

84,000

zona G

21

21,000

m

Gual peces form.,tipus V60 de BREINCO rejunt.morter 1:8 pòrtland

Gual de peces de formigó, tipus V60 de BREINCO col.locat sobre formigó i esplanada compactada i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l zona A

1

5,400

1,000

1,000

5,400

3

5,400

1,000

1,000

16,200

zona B zona C zona D

Z98502AL

m

Gual peces form.,tipus V120 de BREINCO rejunt.morter 1:8 pòrtlan

Gual de peces de formigó, tipus V120 de BREINCO col.locat sobre formigó i esplanada compactada i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

Z985A704

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

105,200

284,82

29.963,06

13,000

48,76

633,88

304,800

3,25

990,60

46,000

40,74

1.874,04

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.4.2 Vorades i guals.................................

67.504,03

zona B

2

12,000

1,000

1,000

24,000

zona C

1

16,000

1,000

1,000

16,000

zona D

1

3,600

1,000

1,000

3,600

zona E

3

3,600

1,000

1,000

10,800

zona F

3

3,600

1,000

1,000

10,800

zona G

1

40,000

1,000

1,000

40,000

m

Gual peces form.,tipus V13 de BREINCO rejunt.morter 1:8 pòrtland

Gual de peces de formigó, tipus V13 de BREINCO col.locat sobre formigó i esplanada compactada i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l

F9Z4MA16

zona E

1

6,500

1,000

1,000

6,500

zona F

1

6,500

1,000

1,000

6,500

m2 Armadura p/llosa form. AP500SD,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-

Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller

G9917515

zona B

2

12,000

3,000

1,000

zona C

1

16,000

3,000

1,000

48,000

zona G

1

40,000

3,000

1,000

120,000

zona A

1

5,400

3,000

1,000

16,200

zona D

3

5,400

3,000

1,000

48,600

u

72,000

Escocell 92x92cmx20cm,4 peces mort.ciment 100x20x8cm, col.mort.c

Escocell de 92x92 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 100x20x8 cm, amb un cantell rom, rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra en formigonera de 165 l i col·locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I zona A

6

1,000

1,000

1,000

6,000

zona B

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona C

4

1,000

1,000

1,000

4,000

zona D

15

1,000

1,000

1,000

15,000

zona E

5

1,000

1,000

1,000

5,000

zona F

7

1,000

1,000

1,000

7,000

zona G

6

1,000

1,000

1,000

6,000

ELEMENT 1.1.1.1.4.3 Paviments F9E1310G

m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu sup.,col.truc macet.mo

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland explanacio

F9E1F10H

zona A

181,5

181,500

zona B

171

171,000

zona C

180

180,000

zona D

393

393,000

zona E

210

210,000

zona F

252

252,000

zona G

693

693,000 2.080,500

28,32

58.919,76

72,000

31,11

2.239,92

m2 Paviment panot vorera color,20x20x4cm,preu sup.,col.truc macet.m

Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta zona E

6

3,000

2,000

1,000

36,000

zona F

6

3,000

2,000

1,000

36,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

M9RHU020

m2 Rep. puntual =>6 m2,g=5-8cm,paviment aglom.calent s/afectar base

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

193,400

55,46

10.725,96

70,300

99,40

6.987,82

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.4.3 Paviments..........................................

78.873,46

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.1.4 Pavimentació ................................

192.081,92

Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador explanacio

F9G12732

zona A

24,2

24,200

zona B

22,8

22,800

zona C

24

24,000

zona D

52,4

52,400

zona E

28

28,000

zona F

33,6

33,600

zona G

8,4

8,400

m3 Paviment form.s/add. HM-30/P/20/I+E,camió,vibr.manual reglejat

Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i acabat reglejat zona A

25

2,500

0,200

1,000

12,500

75

1,000

0,200

1,000

15,000

zona B

57

2,000

0,200

1,000

22,800

zona C

5

20,000

0,200

1,000

20,000

SUBAPARTAT 1.1.1.1.5 Senyalització ELEMENT 1.1.1.1.5.1 Senyalització horitzontal FBA18110

m

Pintat faixa discontínua 10cm 1/2,reflectora,màquina

Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

FBA31110

passeg

25

1,000

1,000

1,000

25,000

pompeu fabra

25

1,000

1,000

1,000

25,000

mestre capell

25

1,000

1,000

1,000

25,000 75,000

0,51

38,25

192,000

8,36

1.605,12

54,000

3,13

169,02

30,000

179,72

5.391,60

m2 Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual passeg

2

4,000

6,000

1,000

4,000

6,000

1,000

4,000

6,000

1,000

48 pompeu fabra

1

48,000

24 mestre capell

1

m

24,000 24,000

24

GBA22311

48,000

24,000 24,000

Pintat faixa transv.contínua 50cm,reflectora,màquina

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

GBA6U130

passeg

2

1,000

6,000

2,000

24,000

pompeu fabra

1

1,000

6,000

2,000

12,000

mestre capell

3

1,000

3,000

2,000

18,000

m

Banda sonora cautxú+lam.,G=3cm,A=60cm,p.p.teminal,fixada

Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al paviment general

30

30,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.5.1 Senyalització horitzontal ................

7.203,99

ELEMENT 1.1.1.1.5.2 Senyalització vertical i proteccions FBBZ1220

m

Suport rect.,tub acer galv.100x50x3mm,formigonat

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

FBB11121

zona A

2

2,000

1,000

1,000

4,000

zona B

3

2,000

1,000

1,000

6,000

1

2,000

2,000

1,000

4,000

zona C

3

2,000

1,000

1,000

6,000

zona D

3

2,000

1,000

1,000

6,000

zona E

3

2,000

1,000

1,000

6,000

zona F

4

2,000

1,000

1,000

8,000

zona G

3

2,000

1,000

1,000

6,000

cartell

2

2,000

3,000

1,000

12,000

u

58,000

34,48

1.999,84

7,000

83,57

584,99

5,000

60,01

300,05

5,000

90,74

453,70

Placa làm.reflect.nivell 1 intens. triangular,costat=90cm,fix.me

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament zona A

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona D

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona E

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona F

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona G

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona B zona C

FBB11251

u

Placa làm.reflect.nivell 1 intens.,circ.,D=60cm,fix.mec.

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament zona A zona B zona C

FBB11351

zona D

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona E

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona F

2

1,000

1,000

1,000

2,000

zona G

1

1,000

1,000

1,000

1,000

u

Placa làm.reflect.nivell 1 intens.,octogonal,D=60cm,fix.mec.

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament zona A zona B

2

1,000

1,000

1,000

2,000

zona C

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona E

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona F

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona D

zona G

FBB21501

u

Placa làm.reflect.nivell 1 intens.,60x90cm,fix.mec.

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament zona A

1

1,000

1,000

1,000

1,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona E

2

1,000

1,000

1,000

2,000

zona F

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona G

2

1,000

1,000

1,000

2,000

zona B zona C zona D


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

FBB21711

RESUM

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

9,000

149,93

1.349,37

4,000

88,42

353,68

5,000

34,17

170,85

5,000

46,76

233,80

3,000

373,40

1.120,20

80,000

20,94

1.675,20

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.5.2 Senyalització vertical i proteccions ....................................................................................... TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.1.5 Senyalització ................................

8.241,68

Placa làm.reflect.nivell 1 intens. rectangular 30x70cm,fix.mec.

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat rectangular de 30x70 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament zona A zona B zona C

4

1,000

1,000

1,000

4,000

zona D zona E zona F zona G

FBB33110

u

Caixetí ruta làm.reflect.nivell 1 intens. 25x16cm,fixat senyal

Caixetí de ruta amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 25x16 cm, fixat al senyal general

FBB31420

u

5

5,000

Placa complementària làm.reflect.nivell 1 intens.,30x15cm,fix.se

Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 30x15 cm, fixada al senyal general

FBB43210

5

5,000

m2 Cartell làm.reflect.nivell 2 intens. acer galv.,fixat suport

Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat d'acer galvanitzat, fixat al suport

HB2A11AL

zona A

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona D

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona E

1

1,000

1,000

1,000

1,000

m

Perf.long.acer galv.doble ona p/barrera seguretat,col.

Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport. zona C

32

1,000

1,000

2,500

80,000

15.445,67

SUBAPARTAT 1.1.1.1.6 Tancaments, jardineria i mobiliari urbà ELEMENT 1.1.1.1.6.1 Tancaments i divisories F6A18FA3

m

Reixat acer h=1,5m galv.,bast.2,5x1,5m perfil 40x40x4mm+malla 30

Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,5x1,5 m de perfil de 40x40x4 mm i malla ondulada trenada de ferro dolç de 30 i 18x30 i 18 mm i diàmetre 3,4 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm, col·locats cada 2,65 m sobre daus de formigó reixat parcel·les zona A en parcel·les

5

5,000

40

40,000

27

27,000

24

24,000

55

55,000

zona C aparcapent zona D en parcel·les

151,000 F612AA38

m3 Paret 14cm h<=1m,maó calat290x140x100mm,1cara,col.mort.1:4,pilas

Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó calat de 290x140x100 mm d'una cara vista, amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m

47,82

7.220,82


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

36,000

284,63

10.246,68

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.6.1 Tancaments i divisories...................

17.467,50

zona E recrescut mur

60

1,000

0,600

1,000

36,000

ELEMENT 1.1.1.1.6.2 Jardineria FR643131

u

Subministe i plantació d'arbre Platanus x hybrida Vallis Clausa

Subministre i plantació d'arbre Platanus x hybrida Vallis Clausa (plàtan) alçària de 5 a 5,5 m, perímetre de tronc de 20 a 25 cm, forma copada, amb pa de terra, ref. PPV20CT de la serie Arbres de gran desenvolupament de port lliure de SANTA&COLE FORESTAL, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %

FR3APK11

zona D

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona E

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona F

1

1,000

1,000

1,000

1,000

completar arbres arrencats

5

1,000

1,000

1,000

5,000

u

10,000

253,71

2.537,10

10,000

1,56

15,60

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.6.2 Jardineria ..........................................

2.552,70

Incorporació adob (12-12-17%+2MgO) GR,120g/u,mitj.manual

Incorporació al sòl d'adob mineral sòlid de fons ternari, (12-12-17%+2MgO) GR, amb una dosificació de 120 g per exemplar, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 25% zona D

3

1,000

1,000

1,000

3,000

zona E

1

1,000

1,000

1,000

1,000

zona F

1

1,000

1,000

1,000

1,000

completar arbres arrencats

5

1,000

1,000

1,000

5,000

ELEMENT 1.1.1.1.6.3 Mobiliari urbà FQ210100

u

Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm

Paperera tipus Barcelona, model 600, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer perforada, estructura de suport amb tub de diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment

FQ11ATW2

u

15,000

85,57

1.283,55

3,000

529,05

1.587,15

15,000

52,10

781,50

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.6.3 Mobiliari urbà....................................

3.652,20

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.1.6 Tancaments, jardineria i mobiliari urbà ....................................................................................

23.672,40

Banc doble,fusta guinea,llarg.=200cm,35llistons fosa,4x4+sup.anc

Banc doble de fusta de guinea pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó de 30x30x30 cm

FQ42A006

u

Pilona acer,cilíndrica,h=1000mm,D=60mm,anc.dau form.

Pilona d'acer amb protecció antioxidant i esmalt de color negre, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 60 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,000

11.000,00

11.000,00

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.7.1 Intervencions de seguretat i salut.

11.000,00

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.1.7 Mesures de seguretat i salut ......

11.000,00

SUBAPARTAT 1.1.1.1.7 Mesures de seguretat i salut ELEMENT 1.1.1.1.7.1 Intervencions de seguretat i salut H16F00AL

u

Mesures de seguretat i salu

Mesures de seguretat i salut segons Estudi de Seguretat i Salut

SUBAPARTAT 1.1.1.1.8 Pas de serveis ELEMENT 1.1.1.1.8.1 Pas de serveis G219U105

m

Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm zona A previsió Fcesc Macia

2

6,000

1,000

1,000

12,000

2

6,000

1,000

2,000

24,000

claveguera

2

6,000

1,000

2,000

24,000

reixa interceptora

2

6,000

1,000

2,000

24,000

claveguera

2

6,000

1,000

1,000

12,000

reixa interceptora

2

6,000

1,000

1,000

12,000

claveguera

2

6,000

1,000

1,000

12,000

reixa interceptora

2

6,000

1,000

1,000

12,000

zona B petit passatge reixa interceptora zona D-G

zones E-F

zona F-mestre capell

F2194XB3

132,000

3,16

417,12

99,000

3,21

317,79

m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor, inclou carrega en camió, transport a abocador fins a un maxim de 20km i canon d'abocament inclòs. zona A previsió Fcesc Macia

1,5

6,000

1,000

1,000

9,000

1,5

6,000

1,000

2,000

18,000

claveguera

1,5

6,000

1,000

2,000

18,000

reixa interceptora

1,5

6,000

1,000

2,000

18,000

claveguera

1,5

6,000

1,000

1,000

9,000

reixa interceptora

1,5

6,000

1,000

1,000

9,000

claveguera

1,5

6,000

1,000

1,000

9,000

reixa interceptora

1,5

6,000

1,000

1,000

9,000

zona B petit passatge reixa interceptora zona D-G

zones E-F

zona F-mestre capell

F21DVVA2

m

Demol.interceptor 84x50cm,paret 30cm maó,solera=15cm,m.mec.+càrr

Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió zona B petit passatge reixa interceptora

12

12,000

12

12,000

6

6,000

6

6,000

zona D-G reixa interceptora zones E-F reixa interceptora zona F-mestre capell reixa interceptora


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

F2225622

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

36,000

12,37

445,32

111,000

10,40

1.154,40

288,000

1,58

455,04

m3 Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,m.mec.+càrrega mec.

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat zona A previsió Fcesc Macia

15

15,000

zona B petit passatge reixa interceptora

2

6,000

1,000

1,000

12,000

claveguera

2

6,000

1,000

2,500

30,000

reixa interceptora

2

6,000

1,000

1,000

12,000

zona D-G

zones E-F claveguera

15

15,000

6

6,000

15

15,000

6

6,000

reixa interceptora zona F-mestre capell claveguera reixa interceptora

K2241100

m2 Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=1,5m

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària zona A previsió Fcesc Macia

6

6,000

30

30,000

zona B petit passatge reixa interceptora

2

6,000

1,000

1,000

12,000

2

6,000

2,000

1,000

24,000

2

6,000

1,000

1,000

12,000

2

6,000

2,000

2,500

60,000

2

6,000

1,000

1,000

12,000

2

6,000

2,000

1,000

24,000

zona D-G claveguera reixa interceptora zones E-F claveguera reixa interceptora

6

6,000

30

30,000

6

6,000

12

12,000

zona F-mestre capell claveguera reixa interceptora

F2R65037

6

6,000

30

30,000

6

6,000

12

12,000

m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,c

Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics terres zona A previsió Fcesc Macia

15

15,000

zona B petit passatge reixa interceptora

2

6,000

1,000

1,000

12,000

claveguera

2

6,000

1,000

2,500

30,000

reixa interceptora

2

6,000

1,000

1,000

12,000

zona D-G

zones E-F claveguera

15

15,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM reixa interceptora

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

6

6,000

15

15,000

6

6,000

QUANTITAT

PREU

IMPORT

150,600

6,71

1.010,53

111,000

9,69

1.075,59

39,600

3,61

142,96

zona F-mestre capell claveguera reixa interceptora mescla zona A previsió Fcesc Macia

1,5

6,000

0,400

1,000

3,600

1,5

6,000

0,400

2,000

7,200

claveguera

1,5

6,000

0,400

2,000

7,200

reixa interceptora

1,5

6,000

0,400

2,000

7,200

claveguera

1,5

6,000

0,400

1,000

3,600

reixa interceptora

1,5

6,000

0,400

1,000

3,600

claveguera

1,5

6,000

0,400

1,000

3,600

reixa interceptora

1,5

6,000

0,400

1,000

3,600

zona B petit passatge reixa interceptora zona D-G

zones E-F

zona F-mestre capell

F2RA7L01

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) terres zona A previsió Fcesc Macia

15

15,000

zona B petit passatge reixa interceptora

2

6,000

1,000

1,000

12,000

claveguera

2

6,000

1,000

2,500

30,000

reixa interceptora

2

6,000

1,000

1,000

12,000

zona D-G

zones E-F claveguera reixa interceptora

15

15,000

6

6,000

15

15,000

6

6,000

zona F-mestre capell claveguera reixa interceptora

F2RA6110

m3 Disposició controlada a centre reciclatge residus form.aglom.(re

Disposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó o aglomerat (residus inerts) mescla zona A previsió Fcesc Macia

1,5

6,000

0,400

1,000

3,600

1,5

6,000

0,400

2,000

7,200

claveguera

1,5

6,000

0,400

2,000

7,200

reixa interceptora

1,5

6,000

0,400

2,000

7,200

claveguera

1,5

6,000

0,400

1,000

3,600

reixa interceptora

1,5

6,000

0,400

1,000

3,600

claveguera

1,5

6,000

0,400

1,000

3,600

reixa interceptora

1,5

6,000

0,400

1,000

3,600

zona B petit passatge reixa interceptora zona D-G

zones E-F

zona F-mestre capell


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

FG21RP1G

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

66,000

7,84

517,44

54,000

35,52

1.918,08

75,000

41,38

3.103,50

2 Tubs rígids,DN=160mm,impacte=15J,resist.compress.=250N,g=2,2mm

2 Tubs rígids, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada. Inclou formigonat de tubs segons prescripcions de companyia. zona A previsió Fcesc Macia

6

6,000

zona B-C

FG21RPAL

petit passatge voluntaris

2

6,000

1,000

1,000

12,000

zona D-G passetg

6

6,000

1,000

1,000

36,000

zones E-F pompeu fabra

6

6,000

zona F-mestre capell

6

6,000

m

4 Tubs rígids,DN=160mm,impacte=15J,resist.compress.=250N,g=2,2mm

4 Tubs rígids, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada. Inclou formigonat de tubs segons prescripcions de companyia. zona A previsió Fcesc Macia

6

6,000

zona B-C

FD7JN185

petit passatge voluntaris

2

6,000

1,000

1,000

12,000

zona D-G passetg

4

6,000

1,000

1,000

24,000

zones E-F pompeu fabra

6

6,000

zona F-mestre capell

6

6,000

m

Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa zona A previsió Fcesc Macia

15

15,000

zona B petit passatge zona D-G claveguera

2

6,000

1,000

2,500

30,000

zones E-F claveguera

15

15,000

15

15,000

zona F-mestre capell claveguera

F2A11000

m3 Subministr.terra selec.aport.

Subministrament de terra seleccionada d'aportació zona A previsió Fcesc Macia

12

12,000

zona B petit passatge reixa interceptora

2

6,000

1,000

0,500

6,000

claveguera

2

6,000

1,000

2,000

24,000

reixa interceptora

2

6,000

1,000

0,500

6,000

zona D-G

zones E-F claveguera reixa interceptora

12

12,000

3

3,000

30

30,000

3

3,000

3,12

3,120

zona F-mestre capell claveguera reixa interceptora 2 tubs zona A previsió Fcesc Macia


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

158,400

10,11

1.601,42

158,400

14,49

2.295,22

zona B-C petit passatge voluntaris

2

6,000

1,300

0,400

6,240

zona D-G passetg

6

6,000

1,300

0,400

18,720

zones E-F pompeu fabra

3,12

3,120

zona F-mestre capell

3,12

3,120

3,12

3,120

4 tubs zona A previsió Fcesc Macia zona B-C petit passatge voluntaris zona D-G passetg

K2252772

2

6,000

1,300

0,400

6,240

4

6,000

1,300

0,400

12,480

zones E-F pompeu fabra

3,12

3,120

zona F-mestre capell

3,12

3,120

m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<=25cm,95% PN

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN zona A previsió Fcesc Macia

12

12,000

zona B petit passatge reixa interceptora

2

6,000

1,000

0,500

6,000

claveguera

2

6,000

1,000

2,000

24,000

reixa interceptora

2

6,000

1,000

0,500

6,000

zona D-G

zones E-F claveguera reixa interceptora

12

12,000

3

3,000

30

30,000

3

3,000

3,12

3,120

zona F-mestre capell claveguera reixa interceptora 2 tubs zona A previsió Fcesc Macia zona B-C petit passatge voluntaris

2

6,000

1,300

0,400

6,240

zona D-G passetg

6

6,000

1,300

0,400

18,720

zones E-F pompeu fabra

3,12

3,120

zona F-mestre capell

3,12

3,120

3,12

3,120

4 tubs zona A previsió Fcesc Macia zona B-C

F31524G1

petit passatge voluntaris

2

6,000

1,300

0,400

6,240

zona D-G passetg

4

6,000

1,300

0,400

12,480

zones E-F pompeu fabra

3,12

3,120

zona F-mestre capell

3,12

3,120

m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-30/P/20/IIa+Qa,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/P/20/IIa+Qa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió zona A previsió Fcesc Macia

12

12,000

zona B petit passatge reixa interceptora

2

6,000

1,000

0,500

6,000

claveguera

2

6,000

1,000

2,000

24,000

reixa interceptora

2

6,000

1,000

0,500

6,000

zona D-G

zones E-F


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM claveguera reixa interceptora

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

12

12,000

3

3,000

30

30,000

3

3,000

3,12

3,120

QUANTITAT

PREU

IMPORT

158,400

103,46

16.388,06

99,000

22,24

2.201,76

36,000

59,78

2.152,08

zona F-mestre capell claveguera reixa interceptora 2 tubs zona A previsió Fcesc Macia zona B-C petit passatge voluntaris zona D-G passetg

2

6,000

1,300

0,400

6,240

6

6,000

1,300

0,400

18,720

zones E-F pompeu fabra

3,12

3,120

zona F-mestre capell

3,12

3,120

3,12

3,120

4 tubs zona A previsió Fcesc Macia zona B-C

K9H1211A

petit passatge voluntaris

2

6,000

1,300

0,400

6,240

zona D-G passetg

4

6,000

1,300

0,400

12,480

zones E-F pompeu fabra

3,12

3,120

zona F-mestre capell

3,12

3,120

m2 Reposició pavim.mescla bitum.calent densa D-12 granulat granític

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment al 98 % de l'assaig marshall zona A previsió Fcesc Macia

1,5

6,000

1,000

1,000

9,000

1,5

6,000

1,000

2,000

18,000

claveguera

1,5

6,000

1,000

2,000

18,000

reixa interceptora

1,5

6,000

1,000

2,000

18,000

claveguera

1,5

6,000

1,000

1,000

9,000

reixa interceptora

1,5

6,000

1,000

1,000

9,000

claveguera

1,5

6,000

1,000

1,000

9,000

reixa interceptora

1,5

6,000

1,000

1,000

9,000

zona B petit passatge reixa interceptora zona D-G

zones E-F

zona F-mestre capell

FD5KKF0E

m

Caixa p/interc.84x50cm,parets 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM-2

Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I zona B petit passatge reixa interceptora

12

12,000

12

12,000

6

6,000

6

6,000

zona D-G reixa interceptora zones E-F reixa interceptora zona F-mestre capell reixa interceptora

FD5Z6K38

m

Bastiment llum=100cm p/interc.,S235JR 80x80x8mm,traves,morter 1:

Bastiment de 100 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l zona B


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

36,000

54,36

1.956,96

36,000

120,13

4.324,68

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.8.1 Pas de serveis..................................

41.477,95

petit passatge reixa interceptora

12

12,000

12

12,000

6

6,000

6

6,000

zona D-G reixa interceptora zones E-F reixa interceptora zona F-mestre capell reixa interceptora

FD5ZAKFJ

u

Reixa practic.,p/interc.,fosa grisa,982x490x76mm,pes=145kg,col.a

Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó zona B petit passatge reixa interceptora

1

6,000

1,000

2,000

12,000

1

6,000

1,000

2,000

12,000

1

6,000

1,000

1,000

6,000

1

6,000

1,000

1,000

6,000

zona D-G reixa interceptora zones E-F reixa interceptora zona F-mestre capell reixa interceptora

ELEMENT 1.1.1.1.8.2 Execució programada per zones de voreres HHMAAA

u

Mesures per connexions provisionals

Mesures d'intervenció en serveis, paviments i elements en general, per la seva connexió i dotar de continuïtat en l'execució per fases, sectors, voreres i zones de voreres, atenent a la transitorietat d'actuacions realitzant les operacions necessaries per mantenir la funcionalitat i operativitat dels sistemes fins a l'execució de de la següent programació d'obra. Sector 1

4

1,000

1,000

1,000

4,000

Sector 2

3

1,000

1,000

1,000

3,000 7,000

5.000,00

35.000,00

TOTAL ELEMENT 1.1.1.1.8.2 Execució programada per zones de voreres.......................................................................................... TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.1.8 Pas de serveis...............................

35.000,00

TOTAL APARTAT 1.1.1.1 Vorera Nord..............................................

586.746,59

76.477,95


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

532,000

3,12

1.659,84

244,800

10,29

2.518,99

26,000

4,03

104,78

APARTAT 1.1.1.2 Vorera Sud SUBAPARTAT 1.1.1.2.1 Demolicions i moviments de terres ELEMENT 1.1.1.2.1.1 Demolicions G219Q105

m

Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm zona A en calçada per configurar rigola i vorada

56

56,000

106

106,000

32

32,000

175

175,000

81

81,000

82

82,000

zona B en calçada per configurar rigola zona C en calçada per rigola i vorada passera zona D en calçada per rigola i vorada zona E en calçada per rigola i vorada zona F en calçada per rigola i vorada

F2194XJ5

m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.<=0,6m,retro.+mart

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió zona A en calçada per configurar rigola i vorada

28

28,000

31,8

31,800

16

16,000

87,5

87,500

40,5

40,500

41

41,000

zona B en calçada per configurar rigola zona C en calçada per rigola i vorada passera zona D en calçada per rigola i vorada zona E en calçada per rigola i vorada zona F en calçada per rigola i vorada

F2191306

m

Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec.

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor zona D c/ sant pere

16

16,000

10

10,000

zona E c/ sant pere

F2194JL5

m2 Demol.paviment panot.sob/form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.tren

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió paviment zona D c/ sant pere

14,4

14,400

zona E c/ sant pere existent carretera c/pompeu fabra

12

12,000

226,8

226,800

12,5

12,500

24

24,000

zona F c/pompeu fabra existent carretera c/mestre capell

20

20,000

229,6

229,600

18

18,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM zona B per localització de serveis zona B per implantació telefonia zona B per implantació claveguera

F21DVVA2

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA 2

1,000

1,000

1,000

4

1,000

0,800

3,000

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

698,700

5,22

3.647,21

5,000

12,37

61,85

266,000

21,62

5.750,92

9,624

38,76

373,03

10,000

71,16

711,60

256,000

0,70

179,20

15,000

28,02

420,30

2,000 9,600

84,8

84,800

45

45,000

Demol.interceptor 84x50cm,paret 30cm maó,solera=15cm,m.mec.+càrr

Demolició d'interceptor de 84x50 cm de parets de 30 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió pas de carrer pompeu fabra

F21DAL

m

5

1,000

1,000

1,000

5,000

Demol.claveguera fins D=600cm,form.vibrpr.,solera=25cm,martell t

Demolició de claveguera de diàmetre fins 600 cm o 120x180 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 25 cm de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica i manual sobre camió o dúmper

G2131223

zona B

39

1,000

1,000

1,000

39,000

zona D

125

1,000

1,000

1,000

125,000

zona E

27

1,000

1,000

1,000

27,000

zona F

75

1,000

1,000

1,000

75,000

m3 Enderroc fonam. form.massa,compres.,càrrega man/mec.

Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió fonaments enllumenat existent zona A

2

0,800

0,800

0,800

1,024

zona D

4

0,800

0,800

0,800

2,048

1

0,600

0,600

0,600

0,216

3

0,800

0,800

0,800

1,536

4

5,000

0,600

0,400

4,800

fonaments i massissats varis

Z21H1641

u

Desmuntatge llumenera+columna ext.,h>=7m,enderroc fonament form.

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 7m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor fonaments enllumenat existent

K21G20AL

zona A

2

1,000

1,000

1,000

2,000

zona D

4

1,000

1,000

1,000

4,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

3

1,000

1,000

1,000

3,000

m

Arrencada tubs+acces.instal. elèctrica enllumenat public, mitjan

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica d'enllumenat públic, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

G21B4001

zona D

175

1,000

1,000

1,000

175,000

zona E

81

1,000

1,000

1,000

81,000

u

Desmunt.càrrega senyal vert., inclòs suports demol.fonament.

Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions

F21B3001

zona D

4

4,000

zona E

8

8,000

zona F

3

3,000

m

Desmun.barana metàlica,+mitjans mec/càrrega cam.

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió zona E


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM c/pompeu fabra

F216R243

m

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

QUANTITAT

PREU

IMPORT

8,000

13,54

108,32

59,000

3,32

195,88

20,000

83,39

1.667,80

0,000

43,75

0,00

0,000

4,94

0,00

20,000

33,31

666,20

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.1.1 Demolicions ......................................

18.065,92

8

PARCIALS 8,000

Enderroc reixat,h<=2m,+enderr.daus form.,mà+compress.,càrrega ma

Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor zona D en parcel·les

F21R11A0

u

13

13,000

6

6,000

8

8,000

8

8,000

16

16,000

8

8,000

Tala directa arbre 6-10m,aplec+càrreg+transport brossa planta co

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 20 km) zona A plataner

1

1,000

6

6,000

12

12,000

zona B plataner zona D plataner zona E avet

F21R4090

u

1

1,000

1,000

1,000

1,000

Trituració soca soterrada,perím.60-100cm,tr.+triturador soca

Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

F2194AL5

m2 Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

MT0033

U

Arrencada de soca de plataner >10 anys

Arrencada de soca de plataner o arbre similar de edat més de 10 anys amb excavadora i càrrega de restes sobre camió. zona A plataner

1

1,000

6

6,000

12

12,000

zona B plataner zona D plataner zona E avet

1

1,000

1,000

1,000

1,000

ELEMENT 1.1.1.2.1.2 Moviments de terres F2220A13

m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,m.man.,càrr.+terres

Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora zona A

2

1,800

0,800

1,000

zona B per localització de serveis

2

1,800

1,000

1,000

3,600

4

1,800

0,800

3,000

17,280

2

1,800

1,000

1,000

3,600

2

1,800

0,800

5,000

14,400

zona C

2,880


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

F2211020

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

zona D

5

1,800

0,800

3,000

21,600

zona E

3

1,800

0,800

3,000

12,960

zona F

3

1,800

0,800

3,000

12,960

QUANTITAT

PREU

IMPORT

89,280

42,56

3.799,76

1.213,000

0,57

691,41

478,800

5,37

2.571,16

1.596,000

1,21

1.931,16

1.009,200

10,40

10.495,68

m2 Neteja+esbrossada terreny,m.mec.,càrr.

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

F221A620

zona A

168

168,000

zona C

640

640,000

zona D

100

100,000

zona E

195

195,000

110

110,000

m3 Excav/càrrega terra p/esplan.,terreny tràns.,m.mec.

Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

F227R00F

zona A

50,4

50,400

zona B

95,4

95,400

zona C

28,8

28,800

zona D

157,5

157,500

zona E

72,9

72,900

zona F

73,8

73,800

m2 Repàs+picon.esplanada,95%PM

Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

F2225622

zona A

168

168,000

zona B

318

318,000

zona C

96

96,000

zona D

525

525,000

zona E

243

243,000

zona F

246

246,000

m3 Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,m.mec.+càrrega mec.

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat Clavegueram zona A

18

1,000

1,000

2,400

43,200

20

1,000

1,000

2,000

40,000

18

1,000

1,000

1,600

28,800

zona B

37,5

1,000

1,000

1,600

60,000

zona C

10

1,000

1,000

3,400

34,000

zona D

16

1,000

1,000

3,400

54,400

40

1,000

1,000

3,200

128,000

40

1,000

1,000

2,600

104,000

50

1,000

1,000

2,400

120,000

15

1,000

1,000

2,000

30,000

8

1,000

1,000

1,600

12,800

8

1,000

1,000

1,800

14,400

50

1,000

1,000

2,200

110,000

18

1,000

1,000

2,400

43,200

34

1,000

1,000

2,800

95,200

38

1,000

1,000

2,400

91,200

zona E

zona F

F2315101

m2 Apuntalament+estreb.rasa/pou,ampl.<=1m,fusta,10% prot.

Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 10% Clavegueram zona A

18

1,000

1,000

2,400

43,200

20

1,000

1,000

2,000

40,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA 18

1,000

1,000

1,600

28,800

zona B

37,5

1,000

1,000

1,600

60,000

zona C

10

1,000

1,000

3,400

34,000

zona D

16

1,000

1,000

3,400

54,400

40

1,000

1,000

3,200

128,000

40

1,000

1,000

2,600

104,000

50

1,000

1,000

2,400

120,000

15

1,000

1,000

2,000

30,000

8

1,000

1,000

1,600

12,800

8

1,000

1,000

1,800

14,400

50

1,000

1,000

2,200

110,000

18

1,000

1,000

2,400

43,200

34

1,000

1,000

2,800

95,200

38

1,000

1,000

2,400

91,200

1

2,400

1,000

1,000

2,400

2

2,000

1,000

1,000

4,000

1

1,400

1,000

1,000

1,400

2

3,400

1,000

1,000

6,800

1

2,900

1,000

1,000

2,900

1

2,300

1,000

1,000

2,300

2

1,600

1,000

1,000

3,200

1

1,800

1,000

1,000

1,800

1

2,200

1,000

1,000

2,200

1

2,600

1,000

1,000

2,600

1

2,200

1,000

1,000

2,200

zona E

zona F zona A zona B

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1.041,000

5,39

5.610,99

zona C zona D

zona E zona F

F227A00F

m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=0,6-1,5m,95%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM Clavegueram zona A

zona B zona C zona D

zona E

zona F

18

1,000

1,000

1,000

18,000

18

2,000

1,000

2,400

86,400

20

1,000

1,000

1,000

20,000

20

2,000

1,000

2,000

80,000

18

1,000

1,000

1,000

18,000

18

2,000

1,000

1,600

57,600

37,5

1,000

1,000

1,000

37,500

37,5

2,000

1,000

1,600

120,000

10

1,000

1,000

1,000

10,000

10

2,000

1,000

3,400

68,000

16

1,000

1,000

1,000

16,000

16

2,000

1,000

3,400

108,800

40

1,000

1,000

1,000

40,000

40

2,000

1,000

3,200

256,000

40

1,000

1,000

1,000

40,000

40

2,000

1,000

2,600

208,000

50

1,000

1,000

1,000

50,000

50

2,000

1,000

2,400

240,000

15

1,000

1,000

1,000

15,000

15

2,000

1,000

2,000

60,000

8

1,000

1,000

1,000

8,000

8

2,000

1,000

1,600

25,600

8

1,000

1,000

1,000

8,000

8

2,000

1,000

1,800

28,800

50

1,000

1,000

1,000

50,000

50

2,000

1,000

2,200

220,000

18

1,000

1,000

1,000

18,000

18

2,000

1,000

2,400

86,400

34

1,000

1,000

1,000

34,000

34

2,000

1,000

2,800

190,400


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

F228A60F

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

38

1,000

1,000

1,000

38,000

38

2,000

1,000

2,400

182,400

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2.438,900

2,26

5.511,91

809,000

11,91

9.635,19

31,800

15,76

501,17

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.adeq.excav.,g<=25cm,picó

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM Clavegueram zona A

18

1,000

1,000

2,000

36,000

20

1,000

1,000

1,600

32,000

18

1,000

1,000

1,200

21,600

zona B

37,5

1,000

1,000

1,200

45,000

zona C

10

1,000

1,000

3,000

30,000

zona D

16

1,000

1,000

1,000

16,000

40

1,000

1,000

2,800

112,000

40

1,000

1,000

2,200

88,000

50

1,000

1,000

2,000

100,000

15

1,000

1,000

1,600

24,000

8

1,000

1,000

1,200

9,600

8

1,000

1,000

1,400

11,200

50

1,000

1,000

1,800

90,000

18

1,000

1,000

2,000

36,000

34

1,000

1,000

2,400

81,600

38

1,000

1,000

2,000

76,000

zona E

zona F

F222K622

m3 Excav.pou aïllat h=2-4m,terreny tràns.,mitjans mecànics,càrrega

Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat zona A zona B

1

2,400

1,000

1,000

2,400

2

2,000

1,000

1,000

4,000

1

1,400

1,000

1,000

1,400

2

3,400

1,000

1,000

6,800

1

2,900

1,000

1,000

2,900

1

2,300

1,000

1,000

2,300

2

1,600

1,000

1,000

3,200

1

1,800

1,000

1,000

1,800

1

2,200

1,000

1,000

2,200

1

2,600

1,000

1,000

2,600

1

2,200

1,000

1,000

2,200

zona C zona D

zona E zona F

F222H622

m3 Excav.pou aïllat h<=2m,terreny tràns.,mitjans mecànics,càrrega m

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat caixes d'embornal i pericons de servei zona A drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia H

1

1,000

0,900

1,000

0,900

aigua

1

0,500

0,500

0,550

0,138

drenatge

5

0,900

0,400

0,500

0,900

telefonia D

2

1,300

1,100

1,250

3,575

aigua

2

0,500

0,500

0,550

0,275

drenatge

8

0,900

0,400

0,500

1,440

telefonia H

2

1,000

0,900

1,000

1,800

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

zona B

zona C

zona D


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

telefonia M

1

0,500

0,500

0,700

0,175

BT

9

1,000

0,600

1,300

7,020

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

telefonia H

2

1,000

0,900

1,000

1,800

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia M

1

0,500

0,500

0,700

0,175

BT

4

1,000

0,600

1,300

3,120

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

drenatge

5

0,900

0,400

0,500

0,900

telefonia H

4

1,000

0,900

1,000

3,600

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia M

1

0,500

0,500

0,700

0,175

BT

3

1,000

0,600

1,300

2,340

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

zona A

1

0,800

0,800

0,800

0,512

zona D

7

0,800

0,800

0,800

3,584

zona E

4

0,800

0,800

0,800

2,048

zona F

3

0,800

0,800

0,800

1,536

QUANTITAT

PREU

IMPORT

45,844

14,41

660,61

747,400

10,21

7.630,95

zona E

zona F

fonaments enllumenat

F222B123

m3 Excav.rasa,amp:<=1m,fond.=<=2m,terreny tràns.,retro.mitj.+càrreg

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat zona A telefon

29,12

enllumenat

13,44

29,120 13,440

drenatge

4

1,500

0,400

2,000

4,800

escomesa sanejament

2

1,500

0,400

2,000

2,400

zona B telefon baixa tensio

29,12

29,120

3,9

3,900

zona C drenatge

8

8,000

4,8

4,800

1,2

1,200

zona D aigua baixa tensio telefon

56

56,000

113,75

113,750

91

91,000

65

65,000

drenatge

8

1,500

0,400

2,000

9,600

escomesa sanejament

4

1,500

0,400

2,000

4,800

zona E aigua

25,92

25,920

baixa tensio

52,65

52,650

telefon

42,12

42,120

9,36

9,360

drenatge

4

1,500

0,400

2,000

4,800

escomesa sanejament

2

1,500

0,400

2,000

2,400

zona F aigua baixa tensio telefon

26,24

26,240

53,3

53,300

42,64

42,640

42,64

42,640

drenatge

5

1,500

0,400

2,000

6,000

escomesa sanejament

2

1,500

0,400

2,000

2,400


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

K2241200

m2 Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=2,5m

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

330,560

2,36

780,12

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària parets i sols de pous clavegueram zona A

zona B

1

4,000

24,000

1,000

1

1,000

1,000

1,000

96,000 1,000

2

4,000

2,000

1,000

16,000

2

1,000

1,000

1,000

2,000

1

4,000

1,400

1,000

5,600

1

1,000

1,000

1,000

1,000

2

4,000

3,400

1,000

27,200

2

1,000

1,000

1,000

2,000

1

4,000

2,900

1,000

11,600

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

4,000

2,300

1,000

9,200

1

1,000

1,000

1,000

1,000

2

4,000

1,600

1,000

12,800

2

1,000

1,000

1,000

2,000

1

4,000

1,800

1,000

7,200

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

4,000

2,200

1,000

8,800

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

4,000

26,000

1,000

104,000

1

1,000

1,000

1,000

1,000

1

4,000

2,200

1,000

8,800

1

1,000

1,000

1,000

1,000

4

0,900

0,400

1,000

1,440

5

0,900

0,400

1,000

1,800

8

0,900

0,400

1,000

2,880

4

0,900

0,400

1,000

1,440

5

0,900

0,400

1,000

1,800

zona C zona D

zona E

zona F

embornals sols zona A drenatge zona B zona C drenatge zona D drenatge zona E drenatge zona F drenatge

F227A0AL

m2 Repàs+picon.sòl i parets rasa,ampl.=0,4-1,5m,95%PM

Repàs i piconatge de sòl i parets de rasa de més de 0,4 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM sols i parets rases instal·lacions zona A telefon enllumenat

22,4

22,400

145,6

145,600

22,4

22,400

67,2 drenatge escomesa sanejament

67,200

4

1,500

0,400

1,000

2,400

4

1,500

2,000

2,000

24,000

2

1,500

0,400

1,000

1,200

2

1,500

2,000

2,000

12,000

zona B telefon baixa tensio

22,4

22,400

145,6

145,600

3

3,000

15,6

15,600

zona C drenatge

4

4,000

40

40,000

2,4

2,400


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

24

24,000

0,6

0,600

6

6,000

QUANTITAT

PREU

IMPORT

3.816,600

2,26

8.625,52

zona D aigua baixa tensio telefon

70

70,000

280

280,000

87,5

87,500

455

455,000

70

70,000

455

455,000

65 drenatge escomesa sanejament

65,000

8

1,500

0,400

1,000

4,800

8

1,500

2,000

2,000

48,000

4

1,500

0,400

1,000

2,400

2

1,500

2,000

2,000

12,000

zona E aigua baixa tensio telefon

drenatge escomesa sanejament

32,4

32,400

129,6

129,600

40,5

40,500

210,6

210,600

32,4

32,400

210,6

210,600

7,2

7,200

46,8

46,800

4

1,500

0,400

1,000

2,400

4

1,500

2,000

2,000

24,000

2

1,500

0,400

1,000

1,200

2

1,500

2,000

2,000

12,000

zona F aigua baixa tensio telefon

drenatge escomesa sanejament

F228A6AL

32,8

32,800

131,2

131,200

41

41,000

213,2

213,200

32,8

32,800

213,2

213,200

32,8

32,800

213,2

213,200

5

1,500

0,400

1,000

3,000

5

1,500

2,000

2,000

30,000

2

1,500

0,400

1,000

1,200

2

1,500

2,000

2,000

12,000

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6m,mat.adeq.excav.,g<=25cm,picó vibr

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de fins a 0,6, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM zona A telefon enllumenat

29,12

29,120

-11,2

-11,200

13,44

13,440

-4,48 drenatge escomesa sanejament

-4,480

4

1,500

0,400

2,000

4,800

4

1,500

0,400

-0,200

-0,480

2

1,500

0,400

2,000

2,400

2

1,500

0,400

-0,200

-0,240

zona B telefon baixa tensio

29,12

29,120

-11,2

-11,200

3,9

3,900

-1,5

-1,500

8

8,000

zona C drenatge


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA -0,8

zona D baixa tensio

PARCIALS

4,800

-0,48

-0,480

113,75

113,750

-43,75

-43,750

drenatge escomesa sanejament

PREU

IMPORT

407,560

11,91

4.854,04

108,160

18,69

2.021,51

108,160

10,11

1.093,50

250,000

4,11

1.027,50

-0,800

4,8

telefon

QUANTITAT

91

91,000

-35

-35,000

65

65,000

-25

-25,000

8

1,500

0,400

2,000

9,600

8

1,500

0,400

-0,200

-0,960

4

1,500

0,400

2,000

4,800

4

1,500

0,400

-0,200

-0,480

zona E baixa tensio telefon

52,65

52,650

-20,25

-20,250

42,12

42,120

-16,2

-16,200

9,36

9,360

-3,6

-3,600

drenatge escomesa sanejament

4

1,500

0,400

2,000

4,800

4

1,500

0,400

-0,200

-0,480

2

1,500

0,400

2,000

2,400

2

1,500

0,400

-0,200

-0,240

zona F baixa tensio telefon

53,3

53,300

-20,5

-20,500

42,64

42,640

-16,4

-16,400

42,64

42,640

-16,4

-16,400

drenatge escomesa sanejament

F22856AL

5

1,500

0,400

2,000

6,000

5

1,500

0,400

-0,200

-0,600

2

1,500

0,400

2,000

2,400

2

1,500

0,400

-0,200

-0,240

m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.adeq.,g<=25cm,picó vibrant,

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat d'aportació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM zona D aigua

56

56,000

25,92

25,920

26,24

26,240

zona E aigua zona F aigua

F2A11000

m3 Subministr.terra selec.aport.

Subministrament de terra seleccionada d'aportació zona D aigua

56

56,000

25,92

25,920

26,24

26,240

zona E aigua zona F aigua

F2A16000

m3 Subministr.terra toler.aport.

Subministrament de terra tolerable d'aportació general partida alçada

1

1,000

1,000

250,000

250,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

F2316701

m2 Apuntalament+estreb.rasa/pou,a=1-2m,fusta,40% prot.

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

0,000

16,23

0,00

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.1.2 Moviments de terres ........................

67.442,18

Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 40%

ELEMENT 1.1.1.2.1.3 Gestió de residus F24410AL

m3 Transport residus dins obra,dúmper

Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper. vorada zona D c/ sant pere

16

16,000

10

10,000

14,4

14,400

zona E c/ sant pere paviment zona D c/ sant pere zona E c/ sant pere existent carretera c/pompeu fabra

12

12,000

226,8

226,800

12,5

12,500

24

24,000

zona F c/pompeu fabra existent carretera c/mestre capell zona B per localització de serveis zona B per implantació telefonia zona B per implantació claveguera

20

20,000

229,6

229,600

18

18,000

2

1,000

1,000

1,000

4

1,000

0,800

3,000

2,000 9,600

84,8

84,800

45

45,000

claveguera zona B

39

1,000

0,100

1,000

3,900

zona D

125

1,000

0,100

1,000

12,500

zona E

27

1,000

0,100

1,000

2,700

zona F

75

1,000

0,100

1,000

7,500

zona A

2

0,800

0,800

0,800

1,024

zona D

4

0,800

0,800

0,800

2,048

1

0,600

0,600

0,600

0,216

3

0,800

0,800

0,800

1,536

4

5,000

0,600

0,400

4,800

zona D

0,4

0,400

0,400

4,000

0,256

zona E

0,4

0,400

0,400

8,000

0,512

zona F

0,4

0,400

0,400

3,000

0,192

5

2,000

1,000

0,500

5,000

fonaments enllumenat existent

fonaments i massissats varis fonaments senyals verticals

interceptors pas de carrer pompeu fabra neteja i esbroçada zona A

25,2

25,200

zona C

96

96,000

zona D

15

15,000

zona E

29,25

29,250

16,5

16,500

zona A

50,4

50,400

zona B

95,4

95,400

zona C

28,8

28,800

zona D

157,5

157,500

zona E

72,9

72,900

zona F

73,8

73,800

terra d'explanades

terra sobrant de rases de clavegueram


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM partida excavació - partida rebliment

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA 200,2

PARCIALS 200,200

sobrant de pous clavegueram zona A

1

2,400

1,000

1,000

2,400

2

2,000

1,000

1,000

4,000

1

1,400

1,000

1,000

1,400

2

3,400

1,000

1,000

6,800

1

2,900

1,000

1,000

2,900

1

2,300

1,000

1,000

2,300

2

1,600

1,000

1,000

3,200

1

1,800

1,000

1,000

1,800

1

2,200

1,000

1,000

2,200

1

2,600

1,000

1,000

2,600

1

2,200

1,000

1,000

2,200

drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia H

1

1,000

0,900

1,000

0,900

aigua

1

0,500

0,500

0,550

0,138

drenatge

5

0,900

0,400

0,500

0,900

telefonia D

2

1,300

1,100

1,250

3,575

aigua

2

0,500

0,500

0,550

0,275

drenatge

8

0,900

0,400

0,500

1,440

telefonia H

2

1,000

0,900

1,000

1,800

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia M

1

0,500

0,500

0,700

0,175

BT

9

1,000

0,600

1,300

7,020

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

telefonia H

2

1,000

0,900

1,000

1,800

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia M

1

0,500

0,500

0,700

0,175

BT

4

1,000

0,600

1,300

3,120

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

drenatge

5

0,900

0,400

0,500

0,900

telefonia H

4

1,000

0,900

1,000

3,600

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia M

1

0,500

0,500

0,700

0,175

BT

3

1,000

0,600

1,300

2,340

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

zona B zona C zona D

zona E zona F sobrant caixes d'embornal i pericons de servei zona A

zona B

zona C

zona D

zona E

zona F

sobrant de rases excavació rebliments

231,68

231,680

mescla bituminosa zona A en calçada per configurar rigola i vorada

0,25

1,000

0,500

56,000

7,000

0,25

1,000

0,300

106,000

7,950

0,25

1,000

0,500

32,000

4,000

0,25

1,000

0,500

175,000

21,875

0,25

1,000

0,500

81,000

10,125

0,25

1,000

0,500

82,000

10,250

zona B en calçada per configurar rigola zona C en calçada per rigola i vorada passera zona D en calçada per rigola i vorada zona E en calçada per rigola i vorada zona F en calçada per rigola i vorada

QUANTITAT

PREU

IMPORT


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2.169,028

2,58

5.596,09

216,903

15,76

3.418,39

zona G en calçada per rigola, vorada i vorera

0,25

1,000

1,000

407,000

101,750

zona D

175

0,100

0,500

1,000

8,750

zona E

81

0,100

0,500

1,000

4,050

0,5

0,500

4,000

2,000

2,000

0,2

1,000

1,000

13,000

2,600

0,2

1,000

1,000

6,000

1,200

0,2

1,000

1,000

8,000

1,600

0,2

1,000

1,000

8,000

1,600

0,2

1,000

1,000

16,000

3,200

0,2

1,000

4,000

2,000

1,600

1

2,500

20,000

1,000

50,000

compta zona G en nord tubs conductors

baranes zona E c/pompeu fabra reixats tanques zona D en parcel·les

zona E avet

F2R24200

m3 Classif.obra residus construcció/demolició s/REAL DECRETO 105/20

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals 10% residus transportats

F2R542A7

0,1

1,000

1,000 2.169,028

216,903

m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 20t,càrrega mec.,r

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km vorada zona D c/ sant pere

16

16,000

10

10,000

14,4

14,400

zona E c/ sant pere paviment zona D c/ sant pere zona E c/ sant pere existent carretera c/pompeu fabra

12

12,000

226,8

226,800

12,5

12,500

24

24,000

zona F c/pompeu fabra existent carretera c/mestre capell zona B per localització de serveis zona B per implantació telefonia zona B per implantació claveguera

20

20,000

229,6

229,600

18

18,000

2

1,000

1,000

1,000

4

1,000

0,800

3,000

2,000 9,600

84,8

84,800

45

45,000

claveguera zona B

39

1,000

0,100

1,000

3,900

zona D

125

1,000

0,100

1,000

12,500

zona E

27

1,000

0,100

1,000

2,700

zona F

75

1,000

0,100

1,000

7,500

zona A

2

0,800

0,800

0,800

1,024

zona D

4

0,800

0,800

0,800

2,048

1

0,600

0,600

0,600

0,216

3

0,800

0,800

0,800

1,536

4

5,000

0,600

0,400

4,800

fonaments enllumenat existent

fonaments i massissats varis


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

fonaments senyals verticals zona D

0,4

0,400

0,400

4,000

0,256

zona E

0,4

0,400

0,400

8,000

0,512

zona F

0,4

0,400

0,400

3,000

0,192

5

2,000

1,000

0,500

5,000

interceptors pas de carrer pompeu fabra neteja i esbroçada zona A

25,2

25,200

zona C

96

96,000

zona D

15

15,000

zona E

29,25

29,250

16,5

16,500

zona A

50,4

50,400

zona B

95,4

95,400

zona C

28,8

28,800

zona D

157,5

157,500

zona E

72,9

72,900

zona F

73,8

73,800

200,2

200,200

terra d'explanades

terra sobrant de rases de clavegueram partida excavació - partida rebliment sobrant de pous clavegueram zona A

1

2,400

1,000

1,000

2,400

2

2,000

1,000

1,000

4,000

1

1,400

1,000

1,000

1,400

2

3,400

1,000

1,000

6,800

1

2,900

1,000

1,000

2,900

1

2,300

1,000

1,000

2,300

2

1,600

1,000

1,000

3,200

1

1,800

1,000

1,000

1,800

1

2,200

1,000

1,000

2,200

1

2,600

1,000

1,000

2,600

1

2,200

1,000

1,000

2,200

drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia H

1

1,000

0,900

1,000

0,900

aigua

1

0,500

0,500

0,550

0,138

drenatge

5

0,900

0,400

0,500

0,900

telefonia D

2

1,300

1,100

1,250

3,575

aigua

2

0,500

0,500

0,550

0,275

drenatge

8

0,900

0,400

0,500

1,440

telefonia H

2

1,000

0,900

1,000

1,800

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia M

1

0,500

0,500

0,700

0,175

BT

9

1,000

0,600

1,300

7,020

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

telefonia H

2

1,000

0,900

1,000

1,800

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia M

1

0,500

0,500

0,700

0,175

BT

4

1,000

0,600

1,300

3,120

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

drenatge

5

0,900

0,400

0,500

0,900

telefonia H

4

1,000

0,900

1,000

3,600

zona B zona C zona D

zona E zona F sobrant caixes d'embornal i pericons de servei zona A

zona B

zona C

zona D

zona E

zona F

QUANTITAT

PREU

IMPORT


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia M

1

0,500

0,500

0,700

0,175

BT

3

1,000

0,600

1,300

2,340

aigua

3

0,500

0,500

0,550

sobrant de rases excavació rebliments

231,68

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2.169,028

4,04

8.762,87

0,413 231,680

mescla bituminosa zona A en calçada per configurar rigola i vorada

0,25

1,000

0,500

56,000

7,000

0,25

1,000

0,300

106,000

7,950

0,25

1,000

0,500

32,000

4,000

0,25

1,000

0,500

175,000

21,875

0,25

1,000

0,500

81,000

10,125

0,25

1,000

0,500

82,000

10,250

0,25

1,000

1,000

407,000

101,750

zona D

175

0,100

0,500

1,000

8,750

zona E

81

0,100

0,500

1,000

4,050

0,5

0,500

4,000

2,000

2,000

0,2

1,000

1,000

13,000

2,600

0,2

1,000

1,000

6,000

1,200

0,2

1,000

1,000

8,000

1,600

0,2

1,000

1,000

8,000

1,600

0,2

1,000

1,000

16,000

3,200

0,2

1,000

4,000

2,000

1,600

1

2,500

20,000

1,000

50,000

zona B en calçada per configurar rigola zona C en calçada per rigola i vorada passera zona D en calçada per rigola i vorada zona E en calçada per rigola i vorada zona F en calçada per rigola i vorada zona G en calçada per rigola, vorada i vorera compta zona G en nord tubs conductors

baranes zona E c/pompeu fabra reixats tanques zona D en parcel·les

zona E avet

F2RA71H1

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) vorada zona D c/ sant pere

16

16,000

10

10,000

14,4

14,400

zona E c/ sant pere paviment zona D c/ sant pere zona E c/ sant pere existent carretera c/pompeu fabra

12

12,000

226,8

226,800

12,5

12,500

24

24,000

zona F c/pompeu fabra existent carretera c/mestre capell

20

20,000

229,6

229,600

18

18,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM zona B per localització de serveis zona B per implantació telefonia zona B per implantació claveguera

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA 2

1,000

1,000

1,000

4

1,000

0,800

3,000

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

766,884

13,64

10.460,30

2,000 9,600

84,8

84,800

45

45,000

claveguera zona B

39

1,000

0,100

1,000

3,900

zona D

125

1,000

0,100

1,000

12,500

zona E

27

1,000

0,100

1,000

2,700

zona F

75

1,000

0,100

1,000

7,500

zona A

2

0,800

0,800

0,800

1,024

zona D

4

0,800

0,800

0,800

2,048

1

0,600

0,600

0,600

0,216

3

0,800

0,800

0,800

1,536

4

5,000

0,600

0,400

4,800

zona D

0,4

0,400

0,400

4,000

0,256

zona E

0,4

0,400

0,400

8,000

0,512

zona F

0,4

0,400

0,400

3,000

0,192

5

2,000

1,000

0,500

5,000

fonaments enllumenat existent

fonaments i massissats varis fonaments senyals verticals

interceptors pas de carrer pompeu fabra

F2RA7L01

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) neteja i esbroçada zona A

25,2

25,200

zona C

96

96,000

zona D

15

15,000

zona E

29,25

29,250

16,5

16,500

zona A

50,4

50,400

zona B

95,4

95,400

zona C

28,8

28,800

zona D

157,5

157,500

zona E

72,9

72,900

zona F

73,8

73,800

200,2

200,200

terra d'explanades

terra sobrant de rases de clavegueram partida excavació - partida rebliment sobrant de pous clavegueram zona A

1

2,400

1,000

1,000

2,400

2

2,000

1,000

1,000

4,000

1

1,400

1,000

1,000

1,400

2

3,400

1,000

1,000

6,800

1

2,900

1,000

1,000

2,900

1

2,300

1,000

1,000

2,300

2

1,600

1,000

1,000

3,200

1

1,800

1,000

1,000

1,800

1

2,200

1,000

1,000

2,200

1

2,600

1,000

1,000

2,600

1

2,200

1,000

1,000

2,200

drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia H

1

1,000

0,900

1,000

0,900

aigua

1

0,500

0,500

0,550

0,138

zona B zona C zona D

zona E zona F sobrant caixes d'embornal i pericons de servei zona A

zona B


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1.162,594

9,69

11.265,54

zona C drenatge

5

0,900

0,400

0,500

0,900

telefonia D

2

1,300

1,100

1,250

3,575

aigua

2

0,500

0,500

0,550

0,275

drenatge

8

0,900

0,400

0,500

1,440

telefonia H

2

1,000

0,900

1,000

1,800

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia M

1

0,500

0,500

0,700

0,175

BT

9

1,000

0,600

1,300

7,020

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

drenatge

4

0,900

0,400

0,500

0,720

telefonia H

2

1,000

0,900

1,000

1,800

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia M

1

0,500

0,500

0,700

0,175

BT

4

1,000

0,600

1,300

3,120

aigua

3

0,500

0,500

0,550

0,413

drenatge

5

0,900

0,400

0,500

0,900

telefonia H

4

1,000

0,900

1,000

3,600

telefonia D

1

1,300

1,100

1,250

1,788

telefonia M

1

0,500

0,500

0,700

0,175

BT

3

1,000

0,600

1,300

2,340

aigua

3

0,500

0,500

0,550

zona D

zona E

zona F

sobrant de rases excavació rebliments

F2RA73G1

231,68

0,413 231,680

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) mescla bituminosa zona A en calçada per configurar rigola i vorada

0,25

1,000

0,500

56,000

7,000

0,25

1,000

0,300

106,000

7,950

0,25

1,000

0,500

32,000

4,000

0,25

1,000

0,500

175,000

21,875

0,25

1,000

0,500

81,000

10,125

0,25

1,000

0,500

82,000

10,250

0,25

1,000

1,000

407,000

101,750

zona D

175

0,100

0,500

1,000

8,750

zona E

81

0,100

0,500

1,000

4,050

0,5

0,500

4,000

2,000

2,000

0,2

1,000

1,000

13,000

2,600

0,2

1,000

1,000

6,000

1,200

0,2

1,000

1,000

8,000

1,600

0,2

1,000

1,000

8,000

1,600

zona B en calçada per configurar rigola zona C en calçada per rigola i vorada passera zona D en calçada per rigola i vorada zona E en calçada per rigola i vorada zona F en calçada per rigola i vorada zona G en calçada per rigola, vorada i vorera compta zona G en nord tubs conductors

baranes zona E c/pompeu fabra reixats tanques zona D en parcel·les


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

F2RA6890

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

189,550

30,23

5.730,10

146,000

4,27

623,42

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.1.3 Gestió de residus .............................

45.856,71

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.2.1 Demolicions i moviments de terres.................................................................................................. SUBAPARTAT 1.1.1.2.2 Fonaments, contencions i estructures

131.364,81

0,2

1,000

1,000

16,000

3,200

0,2

1,000

4,000

2,000

1,600

m3 Deposició controlada centre reciclatge,residus fusta no especial

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) zona A plataner

1

1,000

1,000

5,000

5,000

6

1,000

1,000

5,000

30,000

12

1,000

1,000

5,000

60,000

avet

1

1,000

1,000

1,000

1,000

alzina

1

2,500

20,000

1,000

50,000

zona B plataner zona D plataner zona E

ELEMENT 1.1.1.2.2.1 Murs de contenció G2212101

m3 Excavació desmunt terr.compact.,m.mec.,càrrega cam.

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió zona D talus mur Ea

271,25

271,250

talus mur Eb

18,506

18,506

talus mur F

53,655

53,655

talus mur Ga sense excavació talus mur Gb sense excavació zona E talus mur H sense excavació talus mur I

F2A16000

343,411

2,56

879,13

245,025

4,11

1.007,05

245,025

3,62

886,99

202,500

1,59

321,98

m3 Subministr.terra toler.aport.

Subministrament de terra tolerable d'aportació zona E talus mur I

G2262111

245,025

245,025

m3 Estesa+picon.sòl adeq.g<=25cm,95%,corró,humect.

Estesa i piconatge de sòl adequat, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PN, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació zona E talus mur I

G2241010

245,025

245,025

m2 Acabat+allisada talús,m.mec.

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics zona E talus mur I

G2223P31

27

1,000

1,000

7,500

202,500

m3 Excavació fonament+s/rampa h<=4m,ampl.<=2m,terr.tràns.,m.mec.,cà

Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió zona D mur Ea

35

1,000

0,800

1,500

42,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

mur Eb

4,5

1,000

0,800

1,500

5,400

mur F

14,6

1,000

0,800

1,500

17,520

mur Ga

8,5

1,000

0,800

1,500

10,200

mur Gb

25,5

1,000

0,800

1,500

30,600

27

1,000

0,800

1,500

32,400

QUANTITAT

PREU

IMPORT

138,120

10,04

1.386,72

172,650

3,24

559,39

2.762,400

1,08

2.983,39

138,120

76,49

10.564,80

zona E mur H sense excavació mur I

G2242511

m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.>2m,m.mec.,95%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa de de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM zona D mur Ea

35

1,000

1,000

1,500

mur Eb

4,5

1,000

1,000

1,500

52,500 6,750

mur F

14,6

1,000

1,000

1,500

21,900

mur Ga

8,5

1,000

1,000

1,500

12,750

mur Gb

25,5

1,000

1,000

1,500

38,250

27

1,000

1,000

1,500

40,500

zona E mur H sense excavació mur I

E31B4000

kg Acer b/corrugada,B 500 SD,p/armadura rasa/pou

Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous quantia 20 kg/m3 zona D mur Ea

35

20,000

0,800

1,500

840,000

mur Eb

4,5

20,000

0,800

1,500

108,000

mur F

14,6

20,000

0,800

1,500

350,400

mur Ga

8,5

20,000

0,800

1,500

204,000

mur Gb

25,5

20,000

0,800

1,500

612,000

27

20,000

0,800

1,500

648,000

zona E mur H sense excavació mur I

F31561H1

m3 Formigó rasa/pou fonament,HRM-20/B/20/I,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HRM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió zona D mur Ea

35

1,000

0,800

1,500

mur Eb

4,5

1,000

0,800

1,500

42,000 5,400

mur F

14,6

1,000

0,800

1,500

17,520

mur Ga

8,5

1,000

0,800

1,500

10,200

mur Gb

25,5

1,000

0,800

1,500

30,600

27

1,000

0,800

1,500

32,400

zona E mur H sense excavació mur I

135238A1

m3 Mur contenció form. h<=3m,g<=30cm,HA-25/B/20/IIa,col.bomba,armad

Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia 50 kg/m2 i encofrat amb plafó metàl·lic zona D mur Ea

35

1,000

0,300

3,100

32,550

mur Eb

4,5

1,000

0,300

2,350

3,173

mur F

14,6

1,000

0,300

2,100

9,198

mur Ga

8,5

1,000

0,300

1,100

2,805

mur Gb

25,5

1,000

0,300

1,450

11,093


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

85,549

254,59

21.779,92

36,000

28,44

1.023,84

36,000

31,90

1.148,40

360,000

2,62

943,20

0,000

82,99

0,00

0,000

397,93

0,00

0,000

94,10

0,00

0,000

151,94

0,00

0,000

2,55

0,00

0,000

320,12

0,00

zona E mur H sense excavació mur I

F618462N

27

1,000

0,300

3,300

26,730

m2 Paret 15cm,h<=1m,bloc foradat llis 400x200x150mm gris 1cara,col.

Paret de gruix 15 cm i alçària <= 1 m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x150 mm, gris d'una cara vista, col·locat amb morter ciment de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l zona E mur H sense excavació

K618561K

60

1,000

0,600

1,000

36,000

m2 Paret tanc.,20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,morter ciment,p/re

Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l zona E mur H sense excavació

F61Z3000

60

1,000

0,600

1,000

36,000

kg Acer b/corrugada B500S,p/arm.paret bloc mort.

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment zona E quantia 5 kg/m2 mur H sense excavació

G3D15245

m

60

5,000

0,600

2,000

360,000

Micropilons D=175mm,<25% f.masa/roca tova,arm.B500S,4kg/m

Execució de micropilons de 175 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó en massa o roca tova, armat amb feix de barres B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 en una quantia de 4 kg/m

14531A6G

m3 Biga form.cantell,encof.p/revestir,HA-25/B/10/I,col.bomba,armadu

Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 150 kg/m3

F31589H1

m3 Formigó rasa/pou fonament,HRA-30/B/20/IIb,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HRA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

135138A1

m3 Fonament rasa form. HA-25/F/20/IIa,col.bomba,30kg/m3 armadura AP

Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta

G2262211

m3 Estesa+picon.sòl adeq.g<=50cm,95%,corró,humect.

Estesa i piconatge de sòl adequat, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PN, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

1452145H

m3 Mur form.p/revestir,HA-25/B/10/I,col.bomba,acer armadura AP500S

Mur de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.2.1 Murs de contenció ...........................

43.484,81

ELEMENT 1.1.1.2.2.2 Pasarel·la G3D15245

m

Micropilons D=175mm,<25% f.masa/roca tova,arm.B500S,4kg/m

Execució de micropilons de 175 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó en massa o roca tova, armat amb feix de barres B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 en una quantia de 4 kg/m passera

G2223P31

9

1,000

1,000

10,000

90,000 90,000

82,99

7.469,10

39,520

10,04

396,78

24,700

3,24

80,03

2,470

9,15

22,60

37,050

254,59

9.432,56

3.368,560

1,48

4.985,47

516,538

2,88

1.487,63

m3 Excavació fonament+s/rampa h<=4m,ampl.<=2m,terr.tràns.,m.mec.,cà

Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió mur_biga

G2242511

39,52

39,520

m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.>2m,m.mec.,95%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa de de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM mur_biga

E3Z112Q1

24,7

24,700

m2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió mur_biga

135238AL

2,47

2,470

m3 Mur-biga form. h<=3m,g<=65cm,HA-25/B/20/IIa,col.bomba,armadura A

Mur-biga de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 0.65 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia 80 kg/m3 i encofrat amb plafó metàl·lic mur_biga

E4435115

37,05

37,050

kg Acer A/42-B (S 275 JR),p/bigap.simp.,perf.lam.,IP,HE,UP,treb.tal

Acer A/42-B (S 275 JR), per a bigues formades per peça simple, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i col.locat a l'obra amb soldadura passera perfil UPN200

perfil HEB100 perfil T e=10mm placa 450x300x12

E44Z5A28

1123,32

1.123,320

177,1

177,100

174,57

174,570

685,44

685,440

1123,08

1.123,080

85,05

85,050

kg Acer A/42-B (S 275 JR), antiox.,perfilslam. L,LD,T,rodó,quad.,re

Acer A/42-B (S 275 JR), amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfilslaminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, treballat a l'obra i col.locat a l'obra amb soldadura passera tubular 100x50x4

K4ZW0060

u

393,384

393,384

62,02

62,020

61,134

61,134

Ancoratge tac inox.D=16mm,l=160mm,s/pedra

Ancoratge amb tac d'acer inoxidable de 16 de diàmetre i 160 mm de llargària, sobre suport de pedra passera

42

42,000


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

42,000

13,11

550,62

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.2.2 Pasarel·la...........................................

24.424,79

ELEMENT 1.1.1.2.2.3 Gestió de residus F2R542A7

m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 20t,càrrega mec.,r

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km excavació talusos contencions zona D talus mur Ea

271,25

271,250

talus mur Eb

18,506

18,506

talus mur F

53,655

53,655

talus mur Ga sense excavació talus mur Gb sense excavació zona E talus mur H sense excavació talus mur I excavació fonaments zona D mur Ea

35

1,000

0,800

1,500

mur Eb

4,5

1,000

0,800

1,500

42,000 5,400

mur F

14,6

1,000

0,800

1,500

17,520

mur Ga

8,5

1,000

0,800

1,500

10,200

mur Gb

25,5

1,000

0,800

1,500

30,600

27

1,000

0,800

1,500

32,400

zona E mur H sense excavació mur I excavació passera mur_biga

F2RA7L01

39,52

39,520 521,051

4,04

2.105,05

521,051

9,69

5.048,98

TOTAL ELEMENT 1.1.1.2.2.3 Gestió de residus .............................

7.154,03

TOTAL SUBAPARTAT 1.1.1.2.2 Fonaments, contencions i estructures ........................................................................................

75.063,63

m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) excavació talusos contencions zona D talus mur Ea

271,25

271,250

talus mur Eb

18,506

18,506

talus mur F

53,655

53,655

talus mur Ga sense excavació talus mur Gb sense excavació zona E talus mur H sense excavació talus mur I excavació fonaments zona D mur Ea

35

1,000

0,800

1,500

mur Eb

4,5

1,000

0,800

1,500

42,000 5,400

mur F

14,6

1,000

0,800

1,500

17,520

mur Ga

8,5

1,000

0,800

1,500

10,200

mur Gb

25,5

1,000

0,800

1,500

30,600

27

1,000

0,800

1,500

32,400

zona E mur H sense excavació mur I excavació passera mur_biga

39,52

39,520


PRESSUPOST I AMIDAMENTS Urbanització voreres ctra. BP 1432 CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

420,500

41,38

17.400,29