Diari de l'Ametlla abril 2014

Page 7

Diari de l’Ametlla, abril de 2014 | 7

Ajuntament al dia...

S’instal·len tres minideixalleries

Districte ametllatà

Funcionament de la recollida de verds

L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès ha promogut la instal·lació de tres minideixalleries, una primera al carrer Torregassa, davant la Sala d'Art Carles Sindreu, una segona a la carretera de Barcelona, davant la ferreteria, i una tercera cap a la meitat del Passeig. Aquestes minideixalleries estan desHnades a recollir residus especials altament contaminants en peHtes quanHtats, que sovint es llencen erròniament al rebuig. Aquests són: Cd/dvd, cartutxos d'impressora, aparells elèctrics i electrònics, piles i bateries de mòbil i bombetes de baix consum.

En aproximadament un any que fa que funciona el servei s’han recollit un total de 3.783 saques, amb una mitjana de 100 saques per setmana (excepte els mesos d’esHu que són unes 150) i n’han fet ús 1.450 famílies.

L’Ametlla del Vallès va canviar ara fa un any el sistema de recollida de verds adoptant un sistema que redueix el nombre d’impropis de la fracció verda que incrementa el control del residus generats per mitjà de saques personalitzades, genera un servei més còmode per a l’usuari i permet reduir el cost de la seva gesHó. Els usuaris que desitgin uHlitzar aquest servei han de sol·licitar la saca a Serveis Territorials de l’Ajuntament. La primera saca és gratuïta i es facilita juntament amb informació de com funciona. La recollida de les saques és a demanada i cal realitzar una trucada telefònica al número 93 870 87 53 del Consorci abans del divendres de la setmana anterior a la recollida, que es fa entre dilluns i dimarts. Les saques s’han de treure al carrer, sense poder estar a la via pública més de 24 hores.

Procediment La recollida és d’una saca per setmana i habitatge. Un cop buida, es retorna a través de la tanca a l'interior de la parcel·la. Qualsevol volum que sobrepassi aquesta mida no serà recollit, així com tampoc saques amb impropis (runes, rebuig, plàsHcs, etc.) ni restes de palmera afectades pel mor-

* La recollida de saques és a demanda i cal realitzar una trucada telefònica al número 93 870 87 53 del Consorci, abans del divendres de la setmana anterior a la recollida, que es fa entre dilluns i dimarts.

rut. En cas de trobar-se aquestes restes, es procedirà a obrir el corresponent expedient sancionador al Htular de la saca. En cas de volums superiors als indicats, podran anar a la deixalleria o emmagatzemar els residus a l’interior de la parcel·la i treure’ls escalonadament. Per tal de facilitar la recollida, les saques no es podran deixar en llocs de la via pública que siguin impossibles de recollir, caldrà ubicar-les apartades de cables elèctrics o de fanals amb la finalitat de permetre a la grua operar amb normalitat.

Incidències La pèrdua o el trencament de la saca implica la compra per part de l’usuari de noves unitats. Les saques que no esHguin idenHficades amb el logoHp de l’Ajuntament i la referència d’usuari no es recolliran. En zones en què els vehicles de recollida no hi puguin accedir, s’estudiarà individualment la solució de la recollida. La recollida de verds afecta tots els habitatges situats en sòl urbà del municipi de l’Ametlla. A les zones on actualment no hi ha servei de recollida de residus o són en sòl no urbanitzable, aquest servei no es prestarà.

Consorci de Residus del Vallès Oriental - 93 870 87 53 Àrea de Serveis Territorials - 93 843 03 20

Resta prohibit fer foc sense autorització fins el 15 d’octubre

Des del dissabte 15 de març i fins el 15 d'octubre resta PROHIBIT fer foc, si no s’ha tramitat abans l'autorització de crema que podeu descarregar al web www.ametll.cat. Aquesta sol·licitud cal entrar-la a través deI registre a l'Ajuntament, i fer la peHció amb un mínim de 48h d’antelació. És obligatori fer-hi constar un número de telèfon mòbil. Els Forestals faran inspecció i poden autoritzar, o no, fer foc. Trobareu consells i mesures a tenir en compte per evitar incendis en aquest enllaç: hJp://bit.ly/1iY0wZg

40 quilos de carn dels senglars caçats en les batudes per a Càrites

Quaranta quilos de carn dels senglars caçats a les batudes promogudes per l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès les darreres setmanes han estat donats a Càritas Parroquial de l’Ametlla per, un cop escorxada i analitzada, congelar-la per ser reparHda entre les famílies que fan ús d’aquest servei. Les batudes s’han realitzat per caçadors amb un permís especial dels Agents Rurals, amb l’objecHu de reduir la presència de seglars al poble, que ha anat en augment darrerament i que provoca danys a parcel·les parHculas i a espais públics. En total s’han caçat 26 exemplars, una xifra que millora les batudes d’anys anteriors.