Page 1

WOM EN W HO ROCK W I TH

GO I N G V EGA N ?

SUCCESS Ju n e 20 18 Ed i t i o n

H O W T O GO GREEN & REC YC L E

T IM E M A N A GEM EN T

REL AT I O N SH I P O N T H E RO C K S? SO C I A L M ED I A M A RK ET I N G RO C K S H A RD M O N EY M A N A GEM EN T

1

FEATURI NG ROBI N PETERS


A s Execu t i ve D i r ect or , R obi n P et er s h el p ed establ i sh t h e Fi r eh ou se Su bs Pu bl i c Saf et y Fou n d ati on as a h i gh ly r esp ect ed an d ef f ect i ve n ati on al n on - p r of i t en t i t y. K n ow n as t h e ?h ear t? of Fi r eh ou se Su bs, t h e Fou n d at i on p r ov i d es l i f esav i n g equ i p m en t an d r esou r ces to th e com m u n i t i es ser ved by t h e r est au r an t ch ai n th r ou gh a qu ar t er ly gr an t - m ak i n g p r ocess. Si n ce h er ar r i val i n 20 10 , M s. Pet er s i n cr eased f u n d r ai si n g con t r i bu t i on s f r om $750 ,0 0 0 an n u al ly t o m or e t h an $11 m i l l i on i n 20 17. I n tu r n , gr an t aw ar d s t o f i r st r esp on d er d ep ar tm en t s as w el l as p u bl i c saf et y or gan i zat i on s r ose f r om 60 t o m or e t h an 440 p er y ear . M s. Pet er s al so w or ked w i t h t h e Fou n d ati on Boar d of D i r ect or s t o ex p an d f u n d i n g gu i d el i n es, al l ow i n g al l ocat i on s t o tar get sp eci f i c n eed s m ad e m or e ap p ar en t by th e ch an gi n g econ om y an d t h e i m p act on com m u n i t i es d ev ast at ed by n at u r al d i sast er s. W or k i n g i n t h e u n i qu e p osi t i on of d i r ect i n g a n on p r of i t an d su p p or t i n g a n at i on al f or - p r of i t br an d , M s. Pet er s h as su ccessf u l ly bal an ced an d n av i gat ed t h e t w o by w or k i n g w i t h th e Fi r eh ou se Su bs h ead qu ar t er s st af f on cr eat i n g a cu l tu r e of p h i l an t h r op y t h at i s n ow a p ar t of th e Fi r eh ou se Su bs bu si n ess m od el an d t h e Fi r eh ou se Su bs f r an ch i see m od el , al l ow i n g t h e Fou n d ati on t o gr ow as t h e n u m ber of r estau r an t s gr ow t h r ou gh ou t t h e cou n t r y. I n - r estau r an t f u n d r ai si n g h as ex p an d ed t o i n cl u d e Rou n d U p p r ogr am s f or gu est s, m ak i n g r ecy cl ed p i ck l e bu cket s av ai l abl e f or a $2 d on at i on , as w el l as t r ad i t i on al d on at i on can i ster s. Fi r eh ou se Su bs of A m er i ca h as al so com m i tt ed a p or t i on of sal es, w h i ch w i l l accou n t f or an ad d i t i on al $1 m i l l i on d ol l ar s. 2


W o m en W h o Ro ck w i t h Su ccess: T el l u s ab o u t Ro b i n Pet er s I st ar ted m y car eer i n ad ver t i si n g w h er e m y d ai ly com m u t e t o M ad i son Aven u e took m e th r ou gh Pen n St at i on an d t h e l ar ge h om el ess p op u l ati on w h o m ad e t h e t r ai n st at i on t h ei r ?h om e.? T h at w as th e begi n n i n g of m y d eep d esi r e t o t r y t o save t h e w or l d . I began br i n gi n g can s of f ood t o t h e st at i on an d t h en can op en er s, r eal i zi n g th ese f ol k s h ad n o w ay of op en i n g t h e can s I w as h an d i n g ou t. N ew ly m ar r i ed , m y h u sban d w as t ot al ly p u zzl ed as to w h y h e cou l d n ever f i n d a can op en er i n t h e h ou se w h en h e seem ed to be p u r ch asi n g t h em w eek ly. D u r i n g t h at t i m e, I h ad a job as an assi st an t ar t d i r ect or an d m y p assi on t o gi ve back con ti n u ed . I w ou l d vol u n t eer f or an y p r o bon o w or k t h at ben ef i tted a l ocal ch ar i t y. (L u p u s Fou n d at i on , U n i t ed N egr o Col l ege Fu n d , U n i ted W ay, t o n am e a f ew ) W i th t h i s basi c d esi r e to gi ve back i m bed d ed i n m y D N A , i t i s p r obably n ot su r p r i si n g th at m y car eer d i r ect ed m e t o m an y n on - p r of i t op p or tu n i ti es. W h et h er on st af f or as a f r eel an cer , I h ave been ver y f or tu n ate to w or k an d su p p or t m an y v al u abl e cau ses. (Food Pan tr i es, Sen i or Ser v i ces, A I D S O r gan i zat i on s, Good w i l l I n d u str i es, Foster Car e an d Ad op t i on ) I bel i eve, w e h ave al l h ave a r esp on si bi l i ty to t ake car e of each ot h er an d t h at i s w h y I con ti n u e to con tr i bu te to m an y or gan i zat i on s. I st ar ted w i th Fi r eh ou se Su bs Pu bl i c Saf et y Fou n d at i on i n 20 10 , su p p or ti n g th e m i ssi on of p r ov i d i n g f u n d i n g, l i f e- sav i n g equ i p m en t an d ed u cati on al op p or t u n i t i es t o f i r st r esp on d er s an d p u bl i c saf ety or gan i zati on s. Si n ce m y ar r i val , I ?ve h el p ed i n cr ease f u n d r ai si n g con tr i bu ti on s f r om $750 ,0 0 0 an n u al ly t o m or e t h an $11 m i l l i on i n 20 17. I cou l d n ot d o i t w i t h ou t t h e m ost p assi on at e gr ou p of p eop l e th at I w or k w i t h ever y d ay. A b o u t Fi r eh o u se Su b s Pu b l i c Saf et y Fo u n d at i o n W h en I l ear n ed abou t Fi r eh ou se Su bs Pu bl i c Saf et y Fou n d at i on I w as i n cr ed i bly i m p r essed . I h ad al r ead y been i n volved w i t h r el i ef ser v i ces f or H u r r i can e K atr i n a, so t h e st or y abou t t h e Fou n d ati on ?s i n cep ti on w as i n sp i r i n g. Fi r eh ou se Su bs Fou n d er s, Ch r i s Sor en sen an d Robi n Sor en sen , t r avel ed t o M i ssi ssi p p i i n t h e st or m ?s af ter m ath an d p r ov i d ed f ood t o f i r st r esp on d er s an d su r v i vor s. A s th ey tr avel ed back t o Fl or i d a, t h ey k n ew t h ey cou l d 3


d o m or e, an d Fi r eh ou se Su bs Pu bl i c Saf et y Fou n d at i on w as bor n . Si n ce i n cep ti on , w e?ve gr an t ed m or e t h an $33 m i l l i on t o h om etow n h er oes i n 46 stat es, Pu er t o Ri co an d Can ad a. Fi r eh ou se Su bs Pu bl i c Saf et y Fou n d at i on r ai ses m on ey t h r ou gh m an y sm al l ch an ge d on ati on s at t h e br an d ?s r est au r an t s by r ecy cl i n g f i ve- gal l on p i ck l e bu cket s f or a $2 d on at i on t o t h e Fou n d ati on . D on ati on can i st er s col l ect sp ar e ch an ge, w h i l e t h e Rou n d U p Pr ogr am al l ow s gu est s t o ?r ou n d u p? t h ei r bi l l to t h e n ear est d ol l ar . A p or ti on of ever y p u r ch ase al so com es back t o t h e Fou n d ati on . A s y ou can see, t h er e i s a cu l t u r e of p h i l an t h r op y th r ou gh ou t th e Fi r eh ou se Su bs br an d t h at I t r u ly h ave n ever seen bef or e. W o m en W h o Ro ck w i t h Su ccess: H ow h as t h e Fo u n d at i o n i m p act ed l i v es i n o t h er cat ast r o p h i c ev en t s? O u r Fou n d ati on h as th e abi l i t y t o i m m ed i at ely act i v at e r esou r ces w h en a d i saster st r i kes. W i t h r est au r an t s i n 46 st at es w e can begi n p r ov i d i n g f ood f or f i r st r esp on d er s, vol u n t eer s an d su r v i vor s. Ad d i ti on al ly w e can w or k on l on g t er m n eed s w i t h d ep ar tm en ts w h o m ay h ave l ost cr i t i cal equ i p m en t or r eal i zed t h e n eed f or n ew equ i p m en t af t er t h e even t . W e al so p r ov i d e l i f e- sav i n g equ i p m en t t h r ou gh ou t t h e y ear based on gr an t r equ ests an d con t i n u e t o h ear am azi n g st or i es abou t h ow th i s equ i p m en t w as i n t h e r i gh t h an d s at t h e r i gh t t i m e to save l i ves. Fr om th e stor y of Sou th D ay t on a Fi r e D ep ar t m en t i n Fl or i d a u si n g aw ar d ed ex tr i cati on equ i p m en t t o save a car cr ash v i ct i m ju st si x d ay s af ter th e equ i p m en t w as d el i ver ed , t o an of f i cer f r om N or th v i l l e Tow n sh i p Pol i ce D ep ar t m en t i n M i ch i gan u si n g a gr an ted au tom ated ex ter n al d ef i br i l l at or (A ED ) on t h e f i r st em er gen cy cal l of h i s car eer t o save a m an i n su d d en car d i ac ar r est . D u r i n g H u r r i can e H ar vey i n 20 17, a r escu e boat w as d el i ver ed ju st w eek s bef or e t h e st or m m ad e l an d f al l an d ai d ed i n t h e su ccessf u l r ecover y of m or e t h an 20 0 st r an d ed ci v i l i an s. I n sp i r i n g stor i es ar e of ten t i m es sh ar ed on ou r w ebsi t e, as w el l as YouT u be ch an n el , h el p i n g gu est s see f i r sth an d h ow t h ei r sm al l con tr i bu ti on s actu al ly h el p save l i ves. 4


W o m en W h o Ro ck w i t h Su ccess: W h at ?s t h e n ex t ch ap t er f o r y o u w i t h Fi r eh o u se Su b s Pu b l i c Saf et y Fo u n d at i o n ? O u r Fou n d ati on h as a qu ar t er ly gr an t ap p r ov al cy cl e, al l ow i n g ou r boar d to ap p r ove r equ est s f or som e of t h e m ost basi c equ i p m en t: A ED s, ex tr i cat i on t ool s, p er son al p r ot ect i ve gear f or f i r ef i gh ter s, bu l l et p r oof vest s f or l aw en f or cem en t , gas d et ect or s an d even h oses an d n ozzl es. Ri gh t n ow w e can bar ely ap p r ove 20 % of th ese r equ ests. So th e n u m ber on e goal i s t o i n cr ease d ol l ar s th r ou gh d on ati on s so w e can con t i n u e i n cr easi n g t h e su p p or t f or p u bl i c saf ety. Even t h ou gh w e ar e t h r i l l ed t o h ave been abl e to ap p r ove 123 gr an t r equ est s v al u ed at m or e t h an $1.9 m i l l i on , 557 gr an ts w er e sti l l d en i ed . W e w an t t o i n cr ease t h e n u m ber of r eci p i en ts, w h i ch m ean s i n cr easi n g op p or t u n i t i es f or d on or s, p ar tn er s an d col l abor at i on s. W e k n ow f or su r e t h at w i l l i m p act l i ves. W o m en W h o Ro ck w i t h Su ccess: W h at ar e so m e si m p l e st ep s, w h i ch o t h er s co u l d t ak e t o b eco m e saf er b ef o r e an ev en t o ccu r s? I am goi n g to star t w i th saf et y t i p s t h at ar e i n cr ed i bly ch eap an d si m p l e. Be su r e y ou h ave w or k i n g sm oke d et ect or s i n y ou r h om e an d w or k p l ace. A l so, m ake su r e y ou h ave a car bon m on ox i d e d etector . Both of th ese d ev i ces t oget h er cost l ess t h an $50 an d can absol u tely save l i ves. T h er e i s n ot h i n g m or e p ai n f u l t h an t o h ear of a tr agi c even t th at cou l d h ave an d sh ou l d h ave been p r even ted . T h er e ar e m an y w ay s p eop l e can p r ep ar e f or n at u r al t r aged i es as w el l . I t h i n k th e m ost i m p or t an t st ep i s h av i n g a p l an . You m ay see d i f f er en t ty p es of n atu r al d i sast er s d ep en d i n g on w h er e y ou l i ve, bu t h av i n g a p l an i n case of em er gen cy w i l l en su r e y ou an d y ou r f am i ly ar e as saf e as p ossi bl e. H av i n g an em er gen cy r esp on se k i t w i th essen ti al s i s an ot h er saf et y m easu r e p eop l e can t ake. A good p r acti ce i s to st or e i m p or t an t d ocu m en t s, m at ch es, bl an ket s, m ed i cati on , w ater , n on - p er i sh abl e f ood , f i r st - ai d k i t an d a f l ash l i gh t w i th ex tr a bat t er i es t oget h er i n an easi ly accessi bl e l ocati on . T h e m or e p r ep ar ed y ou ar e, t h e m or e r ead y y ou ?ll be w h en a d i saster st r i kes. 5


W o m en W h o Ro ck w i t h Su ccess: W h at w o u l d y o u l i k e t o l eav e w i t h t h e p r o f essi o n al r ead er s? I h op e y ou ar e i n sp i r ed by w h at y ou r ead - I n sp i r ed en ou gh t o m ake a saf ety p l an , an d i n sp i r ed en ou gh f or act i on . I w ou l d l i ke y ou to con si d er su p p or ti n g ou r Fou n d at i on . You n ever k n ow w h en y ou r l i f e m ay be i m p act ed by a f i r st r esp on d er . W e h ear n ew s st or i es ever y d ay. You can st ar t i n t h e si m p l est w ay. D i d y ou k n ow t h at by si m p ly en joy i n g Fi r eh ou se Su bs san d w i ch es gu est s ar e ai d i n g ou r m i ssi on i n equ i p p i n g f i r st r esp on d er s w i t h l i f e- sav i n g tool s ar ou n d th e cou n t r y ? A p or t i on of sal es at Fi r eh ou se Su bs ar e d on ated t o Fi r eh ou se Su bs Pu bl i c Saf et y Fou n d ati on . Be su r e to Rou n d - U p w h en y ou p l ace y ou r su b or d er . T h en af ter y ou r su b, ch eck ou t a p i ck l e bu cket . I t ad d s u p ! Ju st th i s qu ar ter (Q 2), th e Fou n d at i on aw ar d ed equ i p m en t r an gi n g f r om r escu e boats an d t act i cal r escu e equ i p m en t , t o A ED s an d w i l d f i r e su p p r essi on equ i p m en t . M ost l i kely a gr an t aw ar d w as m ad e i n a com m u n i t y y ou k n ow ! O r even y ou r s! I l ove m y job. W o m en W h o Ro ck w i t h Su ccess: H ow can t h e r ead er s co n n ect w i t h y o u o r Fi r eh o u se Su b s Pu b l i c Saf et y Fo u n d at i o n ? Read er s can r each u s th r ou gh ou r p u bl i c r el at i on s t eam at f ou n d at i on team @f i r eh ou sesu bs.com or con n ect w i t h u s t h r ou gh t h e f ol l ow i n g p l atf or m s: W ebsi te: h t tp :// w w w.f i r eh ou sesu bsf ou n d at i on .or g Facebook : Facebook .com / Fi r eh ou seSu bsFou n d at i on T w i tter : @sav i n gl i ves

6


VEGAN PIZZA

I n gr ed i en t s FO R T H E PI Z Z A 1 sm al l h ead cau l i f l ow er , cu t i n t o sm al l f l o r et s 1 t b sp . ex t r a- v i r gi n o l i v e o i l 1 t b sp . ap p l e ci d er v i n egar 1/ 2 t sp . gar l i c p ow d er 1/ 2 t sp . cay en n e p ep p er K o sh er sal t Fr esh l y gr o u n d b l ack p ep p er C o o k i n g sp r ay, f o r p an 2/ 3 c. b ar b ecu e sau ce, d i v i d ed 1 st o r e- b o u gh t p i zza d o u gh 1/ 2 sm al l r ed o n i o n , t h i n l y sl i ced 7

7


FO R T H E V EGA N RA N C H 1/ 2 c. vegan m ay on n ai se Ju i ce of 1/ 2 a l em on 1 tbsp . f i n ely ch op p ed ch i ves, p l u s m or e f or gar n i sh 1 t bsp . f i n ely ch op p ed p ar sl ey 1 cl ove gar l i c, m i n ced Kosh er sal t Fr esh ly gr ou n d bl ack p ep p er

D i r ecti on s 1. Pr eh eat oven t o 40 0 °. I n a l ar ge bow l , t oss cau l i f l ow er w i t h oi l , v i n egar , gar l i c p ow d er , an d cay en n e. Season w i t h sal t an d p ep p er an d sp r ead i n an even l ay er on a l ar ge bak i n g sh eet . Roast u n t i l f l or et s ar e t en d er an d sl i gh t ly gol d en , 20 t o 30 m i n u t es, d ep en d i n g on t h e si ze of y ou r f l or et s. 2. W h en r ead y t o assem bl e p i zza, r et u r n cau l i f l ow er t o l ar ge bow l an d t oss w i th 1/ 3 cu p bar becu e sau ce. T u r n oven u p t o 475°. Gr ease a l ar ge bak i n g sh eet w i t h cook i n g sp r ay. 3. M ake vegan r an ch : I n a m ed i u m bow l , m i x togeth er al l i n gr ed i en t s t h en season w i t h sal t an d p ep p er . 4. Sp r ead p i zza d ou gh on t o gr eased bak i n g sh eet . Sp r ead r em ai n i n g 1/ 3 cu p bar becu e sau ce on cr u st i n a t h i n , even l ay er , l eav i n g abou t a 1/ 2? bor d er . Top w i t h cau l i f l ow er an d r ed on i on s, an d bake u n t i l cr u st i s cr i sp y, 12 t o 15 m i n u t es. 5. Gar n i sh w i t h ch i ves an d a d r i zzl e of vegan r an ch . 8


KETO PEANUT BUTTER COOKIES

I n gr ed i en t s 1 1/ 2 c. sm oot h u n sw eet en ed p ean u t bu t t er , m el t ed (p l u s m or e f or d r i zzl i n g) 1 c. cocon u t f l ou r 1/ 4 c. cocon u t su gar 1 t sp . p u r e v an i l l a ex t r act Pi n ch kosh er sal t 2 c. d ar k ch ocol at e ch i p s, m el t ed 1 t bsp . cocon u t oi l D i r ect i on s 1. I n a m ed i u m bow l , com bi n e p ean u t bu t t er , cocon u t f l ou r , cocon u t su gar , v an i l l a an d sal t . St i r u n t i l sm oot h . 2. L i n e a bak i n g sh eet w i t h p ar ch m en t p ap er . U si n g a sm al l cook i e scoop , f or m m i x t u r e i n t o r ou n d s t h en p r ess d ow n l i gh t ly t o f l at t en an d p l ace on bak i n g sh eet . Fr eeze u n t i l f i r m , abou t 1 h ou r . 3. I n a m ed i u m bow l , w h i sk t oget h er m el t ed ch ocol at e an d cocon u t oi l . 4. U si n g a f or k , d i p p ean u t bu t t er r ou n d s i n ch ocol at e u n t i l f u l ly coat ed t h en r et u r n t o bak i n g sh eet . D r i zzl e w i t h m or e p ean u t bu t t er t h en f r eeze u n t i l ch ocol at e set s, abou t 10 m i n u t es.

www.delish.com

09

9


H A M A SPA RA GU S B U N D L ES BY L EN A A B RA H A M

I n gr ed i en t s 1 l b. asp ar agu s, w ood y en d s r em oved 1 t bsp . ex t r a- v i r gi n ol i ve oi l Kosh er sal t Fr esh ly gr ou n d bl ack p ep p er al l - p u r p ose f l ou r , f or d u st i n g 1 sh eet cr escen t d ou gh 2/ 3 l b. sl i ced h am 1/ 2 c. gr at ed p ar m esan D i r ect i on s 1. Pr eh eat oven t o 425ยบ an d l i n e a m ed i u m bak i n g sh eet w i t h p ar ch m en t p ap er . I n a l ar ge bow l , t oss asp ar agu s i n ol i ve oi l an d season w i t h sal t an d p ep p er . 2. O n a l i gh t ly f l ou r ed su r f ace, r ol l t h e cr escen t d ou gh ou t t o a l ar ge r ect an gl e. Squ ar e of f ed ges an d cu t t h e r ect an gl e i n t o 1/ 2" t h i ck st r i p s. 3. W r ap 4 t o 5 asp ar agu s i n on e sl i ce of h am , t h en w r ap f r om t op t o bot t om i n a sp i r al an d p l ace on bak i n g sh eet , seam si d e d ow n . Top each bu n d l e w i t h p ar m esan an d bake u n t i l cr escen t i s gol d en an d asp ar agu s i s t en d er , 12 t o 15 m i n u t es.

10

10


PI N K L EM O N A D E SL U SH ES

I n gr ed i en t s 5 l em o n s, h al v ed 1 c. Pi n k l em o n ad e 2 c. i ce 1 b u n ch m i n t D i r ect i o n s 1. U si n g a sp o o n , sco o p ou t th e f r u i t of th e l em o n s, l eav i n g t h e p eel i n t act . I n a b l en d er , co m b i n e l em o n ad e an d i ce. B l en d u n t i l sm o o t h 2. U se a sm al l m i x t u r e i n t o l em o n s. 3. Gar n i sh w i t h a sp r i g o f m i n t an d ser v e

w w w .d el i sh .co m

11

11


REFRESHING WATERM ELON SALADS w w w.delish .com

12

12


13

June women who rock with success  

Here's our preview of Women Who Rock with Success as we feature Executive Director of FIREHOUSE SUBS; Robin Peters. Women Who Rock with Succ...

June women who rock with success  

Here's our preview of Women Who Rock with Success as we feature Executive Director of FIREHOUSE SUBS; Robin Peters. Women Who Rock with Succ...

Advertisement