Page 1

Міністерство освіти і науки України Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка Сумський державний університет ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Херсонська академія неперервної освіти Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Національний університет цивільного захисту України Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ

Програма ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ» 24 травня 2018р.

Суми – 2018

1


Склад організаційного комітету конференції Голова оргкомітету Нікітін Юрій, доктор історичних наук, професор кафедри соціальногуманітарної освіти, ректор КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Члени оргкомітету Ануфрієва Оксана - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту, завідувач аспірантури ДВНЗ УМО НАПН України, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України; Бирка Маріан - доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області; Бурлаєнко Тетяна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України; Грицай Сергій - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту, проректор з наукової роботи КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Домбровська Світлана - доктор наук з державного управління, професор, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України; Зосименко Оксана - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Єфремова Галина - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Коваленко Світлана - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри практики англійської мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Крюков Олексій - доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного адміністрування в сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України; Луценко Світлана - кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Огієнко Олена - доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу зарубіжної педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Олефіренко Тарас - кандидат педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки, начальник навчально-методичного центру НПУ ім. М.П. Драгоманова; 2


Руда Галина - кандидат психологічних наук, заступник директора з науковонавчальної роботи та міжнародних відносин Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області; Савчук Людмила - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та менеджменту ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України; Садковий Володимир - доктор наук з державного управління, професор, генерал-лейтенант служби цивільного захисту, ректор Національного університету цивільного захисту України; Сбруєва Аліна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки СДПУ ім. А.С.Макаренка; Теліженко Олександр - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління ННІ фінансів, економіки та менеджменту ім. О. Балацького СумДУ; Харламенко Валентина - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Ярошенко Ольга - доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент, завідувач відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України; Секретарі оргкомітету Пінчук Діана - старший викладач кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Івашина Людмила - старший викладач кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Кириченко Олена - завідувач науково-видавничого відділу КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

3


Шановні учасники! Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти щиро вітає вас на ІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»

Порядок роботи конференції 24 травня 2018р. Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 5 11-00 – 13-00 – обговорення поданих статей у режимі чату Секція 1. Сучасний стан та перспективи розвитку компетентнісного підходу у системі освіти України. Секція 2. Зарубіжний досвід організації формування професійної компетентності педагогів. Секція 3. Методологічні та методичні основи впровадження компетентнісного підходу у післядипломній освіті. Секція 4. Компетентнісний підхід та його місце у навчально-виховному та освітньому процесі. Секція 5. Роль та місце інформаційних технологій у системі розвитку професійної компетентності педагога в умовах післядипломної освіти. Секція 6. Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах інклюзивної освіти. Секція 7. Науково-методичний супровід формування та розвитку особистісно-професійної компетентності керівників навчальних закладів. Секція 8. Психологічний супровід розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів. Секція 9. Організаційно-педагогічне забезпечення інноваційного розвитку післядипломної освіти на засадах компетентнісного підходу. Секція 10. Розвиток особистісно-професійної компетентності в умовах інноваційних змін в Україні.

4


Секційні засідання СЕКЦІЯ № 1 Сучасний стан та перспективи розвитку компетентнісного підходу у системі освіти України Керівник секції: Харламенко Валентина – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Закаблук Олег, студент магістратури спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки спеціалізації Педагогіка вищої школи, групи ПВШ-113 КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУ ВХОДЖЕННЯ СТУДЕНТІВПЕРШОКУРСНИКІВ ДО ВУЗІВСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА (Суми)

Кириченко Олена, завідувач науково-видавничого відділу Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (Суми)

Малікова Світлана, заступник директора, учитель зарубіжної літератури, художньої культури вищої категорії КУ Сумська спеціалізована школа №10 ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (Суми)

Могильна Наталія, учитель інтегрованого курсу «Мистецтво» КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О. Бутка ПРІОРИТЕТИ РОБОТИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ МИСТЕЦЬКОЇ ГАЛУЗІ У ВИХОВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ТА ДУХОВНОСТІ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ (Суми)

Пісня Роман, студент 4 курсу факультету історичної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова РОЛЬ І МІСЦЕ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВЧИТЕЛЬСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (Київ)

5


Радчук Наталія, керівник вокального гуртка КУ Сумська спеціалізована школа I-III ступенів №10 імені Героя Радянського Союзу О.Бутка Я - УЧИТЕЛЬ (Суми)

Романюк Наталя, студентка 4 курсу факультету історичної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова ПРОБЛЕМИ І МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ КУЛЬТУРИ ДЕМОКРАТІЇ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ (Суми)

Сердюк Марина, студентка спеціальності 073 Менеджмент КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ (Суми)

Сіренко Світлана, учитель математики КУ Сумська загальноосвітня школа №23 І-ІІІ ступенів НАСКРІЗНІ ЛІНІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ (Суми)

Слозанська Ганна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, докторант кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка КОМПЕТЕНТНІСНА МОДЕЛЬ ФАХІВЦЯ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В ГРОМАДІ (Тернопіль)

Теслюк Наталія, студентка 4 курсу інституту історії та філософії Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА ІСТОРІЇ В СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ (Суми)

Харламенко Валентина, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА Й ПРОФЕСІОГЕНЕЗ (Суми)

Цариценко Валерія, студентка 4 курсу факультету історичної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО УРОКУ 6


(Київ)

Шестакова Ірина, учитель англійської мови КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 ПРО ЯКУ УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ МРІЮТЬ УЧИТЕЛІ, БАТЬКИ ТА ДІТИ (Суми)

Ярошенко Ольга, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент, завідувач відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України; ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (Київ)

7


СЕКЦІЯ № 2 Зарубіжний досвід організації формування професійної компетентності педагогів Керівник секції: Огієнко Олена - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Запрягайло Ольга, вчитель інформатики КУ Сумська спеціалізована школа ІІІІ ступенів №10 ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМАИ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНІСНО – ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (Суми)

Коренева Інна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГІВ З ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ (Глухів)

Мелещенко Тетяна, кандидат історичних наук, доцент, докторантка факультету історичної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ РАДИ ЄВРОПИ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ (Київ)

Ольвач Ірина, студентка спеціальності 073 Менеджмент КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ КЕРІВНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ АНГЛІЇ (Суми)

Смольська Людмила, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології та колекційної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ЦІННІСНИЙ ПІДХІД В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ОСВІТІ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА (Рівне)

Снагощенко Леся, студентка 3 курсу інституту історії та філософії Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка КОМПЕТЕНТНІСНА МОДЕЛЬ ОСВІТИ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ (Суми) 8


СЕКЦІЯ № 3 Методологічні та методичні основи впровадження компетентнісного підходу у післядипломній освіті Керівник секції: Кудінов Дмитро – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Булай Лилия, заместитель директора по учебной работе Государственного учреждения образования «Жодинская женская гимназия» МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (Жодино, Республика Беларусь)

Земка Олександр, старший викладач кафедри педагогіки і психології початкової освіти кандидат педагогічних наук Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ (Глухів)

Кожем’якіна Ірина, старший викладач кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛЯ (Суми)

Кудінов Дмитро, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЧАСУ СТУДЕНТАМИ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ (Суми)

Цимбалюк Іван, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології, педагогіки та корекційної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ ПРИ КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ (Рівне)

9


СЕКЦІЯ № 4 Компетентнісний підхід та його місце у навчально-виховному та освітньому процесі Керівник секції: Єфремова Галина - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Бабій Лариса, заступник директора КУ Сумська спеціалізована школа № 17 ЩЕ РАЗ ПРО ВЧИТЕЛЯ… (Суми)

Бакка Тамара, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти факультету історичної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА (Київ)

Білера-Ісупова Галина, учитель української мови та літератури КУ Сумська спеціалізована школа № 17 НОТАТКИ ПРО ТВОРЧІ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (Суми)

Гаєвська Наталя, учитель КУ Сумська спеціалізована школа № 10 КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ (Суми)

Гапон Анатолій, старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти ПРАВОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ РОЗВИТКУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (Суми)

Гиря Олексій, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти РОЗВИТОК ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГА У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ (Суми)

10


Горбачова Юлія, учитель української мови та літератури КУ Піщанська ЗОШ І-ІІ ступенів ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Суми)

Гречана Вікторія, учитель української мови та літератури КУ Сумська загальноосвітня школа № 23 КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (Суми)

Григоренко Григорій, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання спортивно-педагогічних дисциплін Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГА (Слов’янськ)

Давидова Юлія, учитель трудового навчання Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 26 Сумської міської ради ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ (Суми)

Драпак Лариса, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик природничо-математичних дисциплін і технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ТА ЙОГО РОЛЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ (Хмельницький)

Зінченко Сергій, вчитель історії та правознавства КУ Сумська спеціалізована школа №17 Зарудний Сергій, вчитель історії та правознавства КУ Сумська спеціалізована школа №17 УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА (Суми)

Карпенко Юлія, вчитель математики КУ Сумська спеціалізована школа ІІІІ ступенів №10 імені О. Бутка КОНТЕКСТНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ (Суми) 11


Келембет Людмила, старший викладач кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (Івано-Франківськ)

Колісник Тетяна, вчитель Сумської загальноосвітньої школи № 23 КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНА ОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ КРНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОГО ВИПУСКНИКА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (Суми)

Кучеренко Алла, кандидат історичних наук, доцент, викладач кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ (Херсон)

Лозенко Родіон, Трибулькевич Катерина, студенти Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ (Миколаїв)

Марченко Альона учитель зарубіжної літератури КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 СУТЬ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УНІВ (Суми)

Майборода Тетяна, вчитель англійської мови КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23 КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (Суми)

Павленко Ніна, вчитель географії КУ Сумська загальноосвітня школа №23 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ТА В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ (Суми)

12


Петриченко Микола, студент 4 курсу факультету історичної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ (Київ)

Петров Владимир, аспирант Университет Казимира Великого в Быдгощи ИНФОРМАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ (Быдгощ, Польша)

Полянская Ирина, учитель русского языка и литературы Государственного учреждения образования «Жодинская женская гимназия» РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОЙ И КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ СОВРЕМЕННЫМИ АКТИВНЫМИ ФОРМАМИ И ПРИЕМАМИ РАБОТЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ (Жодино Минской области)

Рибак Марина, студентка 4 курсу інституту історії та філософії Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ТА ЙОГО МІСЦЕ У НАВЧАННІ ІСТОРІЇ (Суми)

Русановська Валентина, вчитель початкових класів КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10 ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка КОМПЕТЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ (Суми)

Савчук Людмила, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри Хмельницького інституту “МАУП” КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ТА ЙОГО РОЛЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ (Хмельницький)

Сенчуріна Лариса, учитель зарубіжної літератури вищої категорії, вчительметодист КУ Сумська спеціалізована школа №10 ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка ТРАНСФОРМАЦІЯ АНТИЧНОГО ОБРАЗУ ПОЕТА ОРФЕЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (Суми)

Сударева Галина, старший викладач кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти 13


ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ: КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ (Суми)

Суровицька Ольга, заступник директора з навчально – виховної роботи, учитель німецької мови КУ Сумська СШ І-ІІІ ступенів №10 ІГРИ ЯК ЗАСІБ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ (Суми)

Тараніна Ірина, учитель англійської мови КУ Сумська спеціалізована школа №10 ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка МОВНИЙ ТАБІР ЯК СУЧАСНА ФОРМА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО УЧНЯ (Суми)

Шеденко Ніна, учитель української мови та літератури Берестівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради Сумської області КОЛЕКТИВНО-КОМПЕТЕНТНІСНА ВЗАЄМОДІЯ ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ НА ПРИКЛАДІ ПРОЕКТУ «ЗАВЖДИ СУЧАСНІ» (Липоводолинський район)

Шепенюк Ірина, старший викладач кафедри методики викладання природничо математичних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області НАСКРІЗНІ ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ (Чернівці)

Шерудило Марина, асистент кафедри теорії і методики початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ (Глухів)

Школяренко Наталія, Сердюк Ірина, вчителі початкових класів Стецьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів СУЧАСНИЙ УРОК У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ (Сумський район)

Шутько Наталія, вчитель фізкутури І категорії КОМПЕТЕНТНІСТЬ НА УРОКАХ ФІЗКУЛЬТУРИ (Суми)

14


СЕКЦІЯ № 5 Роль та місце інформаційних технологій у системі розвитку професійної компетентності педагога в умовах післядипломної освіти Керівник секції: Зосименко Оксана - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Антонченко Марія, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри освітніх та інформаційних технологій КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ІНТЕРАКТИВНА ДОШКА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ (Суми)

Данилюк Ольга, кандидат технічних наук, доцент Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ (Тернопіль)

Єфімов Дмитро, учитель інформатики Бахмутьскої ЗОШ №18 імені Д.Чернявського РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА ШЛЯХОМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ З НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ ДОНБАСУ (м. Бахмут)

Зелена Яна, вчитель інформатики КУ Сумська загальноосвітня школа №23, ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ (Суми)

Зиміна Любов, вчитель інформатики КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10 імені Героя Радянського Союзу О.Бутка ВЛАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ (Суми)

Зосименко Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЗВО 15


(Суми)

Кравченко Інна, вчитель інформатики КУ СЗОШ I-III ступенів №23 РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ (Суми)

Логвіненко Вікторія, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри кібернетики та інформатики Сумського національного аграрного університету QR-КОД ЯК ІНТЕРАКТИВНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ (Суми)

Саєнко Ірина, учитель образотворчого мистецтва Сумської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 10 імені О.Бутка РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Суми)

Шабло Тетяна, вчитель інформатики КУ Сумської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів №23 ЗАСТОСУВАННЯ ПРИЙОМІВ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ (Суми)

Ярошенко Оксана, заступник директора з навчально-виховної роботи КУ Сумська спеціалізована школа №7 ім. М. Савченка ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК НЕОБХІДНА ВИМОГА СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА (Суми)

16


СЕКЦІЯ № 6 Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах інклюзивної освіти Керівник секції: Прядко Любов - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Котова Наталья, директор Государственного учреждения образования Вспомогательная школа-интернат №7 КРАУДСОРСИНГ В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПОИСК-ВОЗМОЖНОСТИ-ВНЕДРЕНИЕ (Минск)

Кучер Юлія, заступник директора з навчально-виховної роботи Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС ТЕХНОЛОГІЇ В ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСАХ ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ (Охтирка)

Прядко Любов, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ У СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ (Суми)

Сидорова Людмила, асистент вчителя НВК №16 АДАПТАЦІЯ В САМОСТІЙНЕ ЖИТТЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПРОБЛЕМАМИ (Суми)

Сухомлин Любов, практичний психолог Стецьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гармаш Катерина, учитель Стецьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ (Сумський район)

17


СЕКЦІЯ № 7 Науково-методичний супровід формування та розвитку особистіснопрофесійної компетентності керівників навчальних закладів Керівник секції: Луценко Світлана - кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Голуб Тетяна, студентка спеціальності 073 Менеджмент КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ОСОБЛИВОСТІ ІМІДЖУ КЕРІВНИКА СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (Суми)

Коломієць Микола, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Суми)

Кривошеєва Марина, студентка спеціальності 073 Менеджмент КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (Суми)

Лохоня Надія, студентка спеціальності 073 Менеджмент КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ПЕДАГОГІЧНИЙ КОУЧИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА (Суми)

Луценко Світлана, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; Єфремова Галина, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО КЕРІВНИКА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (Суми)

18


Перлик Вікторія, старший викладач кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ (Суми)

Подорваний Володимир, здобувач навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України ВИЩА ОСВІТА У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ: ДЕРЖАВНОУПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ (Харків)

19


СЕКЦІЯ № 8 Психологічний супровід розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів Керівник секції: Клочко Оксана - викладач кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти Земка Оксана, аспірант Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка ПОСИЛЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПРАКТИКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО САМОСТІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (Суми)

Клочко Оксана, викладач кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти Бондаренко Яна, учитель Конотопської ЗОШ І-ІІІ ступенів №13, магістрантка спеціальності Науки про освіту КЗ КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ГЕНДЕРНА АСИМЕТРІЯ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГА (Конотоп)

Кузнєцова Оксана, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та диференціальної психології Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ ПЕДАГОГА: ДІАГНОСТИКА ТА РОЗВИТОК (Одеса)

Михайлова Наталія, соціальний педагог комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ (Суми)

Тарасова Тетяна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ПЕДАГОГА (Суми)

20


СЕКЦІЯ № 9 Організаційно-педагогічне забезпечення інноваційного розвитку післядипломної освіти на засадах компетентнісного підходу Керівник секції: Грицай Сергій - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту, проректор з наукової роботи КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Грицай Сергій, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту, проректор з наукової роботи КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ (Суми)

Крамаренко Любов, старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти СОЦІАЛЬНО-ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ В СТРУКТУРІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ (Суми)

Панченко Світлана, кандидат психологічних наук, доцент, проректор КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти НОВАЦІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІВ: КОНТЕКСТ НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ І ВИКЛИКІВ (Суми)

Цикало Анна, студентка спеціальності 011 Науки про освіту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти РЕФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СИСТЕМУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ (Суми)

21


СЕКЦІЯ № 10 Розвиток особистісно-професійної компетентності в умовах інноваційних змін в Україні Керівник секції: Пінчук Діана - старший викладач кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти; Адамович Галина, старший викладач кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ГРА ЯК ЗАСІБ АДАПТАЦІЇ УЧНІВ 1-2 КЛАСІВ ДО НАВЧАННЯ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (Івано-Франківськ)

Азаренкова Альона, Заслужений учитель України, вчитель математики КУ Сумська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О. Бутка РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ЇХ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З МАТЕМАТИКИ (Суми)

Беценко Тетяна, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка МУЗЕЄЗНАВЧА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ СКЛАДНИК ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА (Суми)

Бондаренко Олена, заступник директора з виховної роботи КУ ССШ № 17 ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УЧНІВСЬКОМУ САМОВРЯДУВАННІ ШКОЛИ, ЩО ВПЛИВАЄ НА ВСЕБІЧНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ (Суми)

Ботвінко Юлія, студентка спеціальності 073 Менеджмент КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (Суми)

Булай Лилия, заместитель директора по учебной работе Государственного учреждения образования «Жодинская женская гимназия» МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (Жодино Минской области) 22


Гегешко Ірина, учитель української мови та літератури КУ Сумська спеціалізована школа І - ІІІст. ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка ЛЮДИНА БЕЗ ПРИРОДИ – ЛЮДИНА БЕЗ МАЙБУТНЬОГО (Суми)

Долгова Вікторія, вчитель початкових класів КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 ОСОБИСТИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БЛОГ ВЧИТЕЛЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ТА СПІЛКУВАННЯ (Суми)

Д'яченко Майя, учитель фізики КУ Сумська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О. Бутка САМООСВІТНЯ КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ — ОДИН ЗІ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ (Суми)

Зінченко Світлана, вчитель історії вищої категорії КУ ССШ №17,м. Суми, ПЕДАГОГІКА СПІВРОБІТНИЦТВА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ТЕХНОЛОГІЇ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ (Суми)

Івашина Людмила, старший викладач кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти; Петренко Катерина, студентка спеціальності 073 Менеджмент КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти САМООСВІТА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ (Суми)

Кравченко Світлана, вчитель хімії КУ Сумська загальноосвітня школа № 23 РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Суми)

Купреєва Нінель, директор КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10, Малікова Світлана, заступник директора з виховної роботи КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10 Михайлова Наталія, соціальний педагог КУ Сумська спеціалізована школа ІІІІ ступенів №10, РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ВИПУСКНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА УСПІШНОГО ФОРМУВАННЯ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 23


(Суми)

Лещук Галина, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ (Тернопіль)

Максюта Анастасія, студентка спеціальності 073 Менеджмент КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ШЛЯХИ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (Суми)

Мартьянова Тетяна, учитель початкових класів КУ Сумська спеціалізована школа № 10 ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ПРИ СКЛАДАННІ ДІАЛОГУ (Суми)

Машков Вадим студент спеціальності 073 Менеджмент КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ПРОГРАМИ «ЛІДЕР У МЕНІ» В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ (Суми)

Медетова Лаура, Алимкулова Венера Курманбековна, АО Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» ИПКПР по ЮКО ФОРМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» (Казахстан)

Назарій Валерія, Пилипенко Олена, магістранти спеціальності 011 Науки про освіту КЗ Сумський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ (Суми)

Никипорець Олена, вчитель англійської мови КУ КУ Сумська спеціалізована школа № 17 ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ (Суми) 24


Ніколаєнко Світлана, старший викладач кафедри соціально – гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти Луценко Світлана, кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти НАВЧАЄМОСЬ ПО-НОВОМУ (Суми)

Олефіренко Тарас, професор кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки НПУ імені М.П. Драгоманова ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА ЗАСОБАМИ "STEMТЕХНОЛОГІЙ" (Київ)

Отрохова Ольга, студентка спеціальності 073 Менеджмент КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГА ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА (Суми)

Пінчук Діана, старший викладач кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ ЯК КЛЮЧОВА НАВИЧКА СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА (Суми)

Прихожай Оксана, вчитель математики КУ Сумська спеціалізована школа І – ІІІ ст. №10 ім. Героя Радянського Союзу О.Будка ПРОГАЛИНИ В ЗНАННЯХ УЧНІВ ТА ЇХ ПОДОЛАННЯ (Суми)

Семененко Анжеліка, кандидат філософських наук, старший викладач Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГІВ ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙ В ОСВІТІ (Київ)

Снагощенко Валентина, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ (Суми) 25


Стукалова Тетяна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧИТЕЛЯ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ (Суми)

Татко Денис, студент 4 курсу факультету історичної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова МІСЦЕ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ЦІННОСТЕЙ І СТАВЛЕНЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ (Київ)

Трегуб Світлана, кандидат педагогічних наук, доцент Запорізького державного медичного університету ВСТАНОВЛЕННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОМУНІКАТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ЧЕРЕЗ СТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ВМНЗ (Запоріжжя)

Філатова Світлана, вчитель географії Сумської спеціалізованої школи № 17 ТВОРЧІ ТА ПРОБЛЕМНІ ЗАВДАННЯ З ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМПЕТЕНТНІСНО – ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ (Суми)

Філіппова Наталія, учитель української мови та літератури КУ Сумська спеціалізована школа І – ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка РОБОТА ВЧИТЕЛЯ З ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (Суми)

Хлобощина Вікторія, заступник директора, вчитель світової літератури НВК № 16 СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ІННОВАЦІЙ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (Суми)

Цебро Яна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти Мірошніченко Тетяна, студентка спеціальності Менеджмент КЗ Сумський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ІНСТРУМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТУ (Суми)

Черненко Віктор, учитель англійської мови вищої категорії, старший учитель КУ Сумська спеціалізована школа І – ІІІ ст.№10 ім. Героя Радянського Союзу О.Будка 26


ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ (Суми)

Черняк Інна, вчитель КУ Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №17, ФОРМУВАННЯ НООСФЕРНОГО СВІТОГЛЯДУ ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОАДЕКВАТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ. (Суми)

Шевель Анжеліка, кандидат філософських наук, доцент, зав. кафедри Сумського національного аграрного університету СУЧАСНИЙ ВЧИТЕЛЬ ЯК ІДЕАЛ (Суми)

Шерудило Андрій, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА (Глухів)

Шломенко Володимир, учитель фізкультури КУ Сумський НВК №16 ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО - КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (Суми)

27

Програма конференції 24 05 2018 (1)  
Програма конференції 24 05 2018 (1)  
Advertisement