Page 1

JÄ—zuitai ir Vilnius


Švento Ignoto Bažnyčia Pastatyta 1622–1647 m., ją suprojektavo Tomas Žebrauskas. Kaip ir kitos jėzuitų bažnyčios Lietuvoje, ji buvo bazilikinė, su kupolu ir dviem bokštais abipus presbiterijos. Šv. Ignoto bažnyčia buvo sudegusi, įgriuvo vidurinės navos skliautai. 1748–1750 m. ją atstatant, viduje įrengti mūriniai altoriai. 1939 m. lapkritį sugrąžinus Vilnių Lietuvai Šv. Ignoto bažnyčioje aukojamos pirmosios mišios Lietuvos kariams, nes ši bažnyčia daugiausiai dėmesio kreipia į karius. 1991–2004 m. veikė paveikslų galerija, vyko Šv. Kristoforo orkestro repeticijos. Ir galiausiai 2004 m. ji vėl atsidarė kaip bažnyčia.


Šventų Jonų bažnyčia Ši bažnyčia yra baroko stiliaus. Šalia jos buvo 1600–1610 m. pastatyta mūrinė varpinė. Taip pat prie bažnyčios yra visas universiteto komptektas. 1737 m. bažnyčia sudegė, išsilydė varpai. Atstatant bažnyčia įgavo vėlyvojo baroko formas, varpinė buvo paaukštinta. 1948 m. vasarą bažnyčia uždaryta ir tik 1990 m. bažnyčia grąžinta tikintiesiems, atkurta parapija, 1991 m. liepos 11 d. pašventinta. Bažnyčioje yra 6 koplyčios: Dievo Kūno (Oginskių), Dievo Motinos Gerosios Vilties (Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo), Šv. Onos (Mažosios kongregacijos, Šv. Angelų Sargų), Palaimintojo Šv. Stanislovo Kostkos (Viduriniosios kongregacijos, Švč. Mergelės Marijos Paguodos), Šv. Barboros (Auksakaių cecho), F. Piaseckių (Šv. Kozmos ir Damijono, Angelų Dievo Motinos).


Švento Kazimiero bažnyčia Vilniuje prie profesų namų 1604 m. pradėta statyti, ji yra baroko stiliaus bažnyči. Šv. Kazimiero bažnyčia. Draugija ypač traukdavo dvi kraštutines grupes: asmenis, siekiančius ypatingai pagilinti savo dvasinį gyvenimą, ir tuos, kurie ligi tol buvo visų apleisti (vargšai, kaliniai, prostitutės), – tuos, kurių parapinė sielovada arba netenkindavo, arba nepasiekdavo. Tarnystę šioje bažnyčioje teko atlikti šv. Andriejui Bobolai, čia dirbusiam apie 15 metų (kurio freska yra nutapyta bažnyčios viduje). Jis ėjo bažnyčios prefekto pareigas, buvo pamokslininkas, Šv. Rašto aiškintojas, miestiečių brolijos dvasios tėvas. Bažnyčia buvo populiari ir gausiai lankoma: anot 1634 m. pranešimo, žmonės, kurių suskaičiuoti buvę neįmanoma, čia plūdę “kaip į turgų”.


Stanislovas VarsĚŒevickis SJ


Parengė: Diana Sofia Grigas Padėjo: K. Januškienė, J. Karašauskienė, S. A. Balčiūnaitė,.

Diana grigas  
Diana grigas  
Advertisement