Page 1

1


3


Atl a s

Pośpiechów P o ś p i e c h relacje osobowe

Diana Karpowicz 2 010


S y s t e m a t y k a

P o ś p i e c h u Domena Królestwo Typ Podtyp Nadgromada Gromada Podgromada Szczep Rząd Podrząd Nadrodzina Rodzina Rodzaj Gatunek Podgatunek

jądrowce (eukarioty) zwierzęta (animalia) strunowce (chordata) kręgowce(vertebrata) tetrapody (tetrapoda) ssaki (mammalia) ssaki żyworodne (theria) łożyskowce (eutheria) naczelne (primates) małpy właściwe (simiiformes) małpy wąskonose (catarrhini) człowiekowate (hominidae) człowiek (homo) człowiek rozumny(homo sapiens) człowiek rozumny właściwy (homo sapiens sapiens)

Odmiana

pośpiech (adceleratio)

7


Adceleratio Racetus (Pośpiech wystrzałowy) Tablica nr I

Nr osobnika 0001


Adceleratio Racetus (Pośpiech wystrzałowy/rakietowy) Osobnik i tej odmia ny łączą w sobie cechy najszybszych ra k iet ora z pier wszej k lasy systemów naw ig ujących. Zada nia pow ie­ rzone rea lizują niema l bł yskaw icznie i bezbłędnie. Niestet y, ze względu na ich szybkość, są nieuchw y tne w a kcji i do tej por y uda ło się je zaobser wować i uw iecznić jedy nie podczas sta rtu. Często też siła ich odrzut u powoduje liczne zniszczenia, nierzadko ra ni inne osobnik i. frag. 1. Głowa

frag. 2. Odrzut

frag. 3. Turbiny

frag. 4. System naw igacy jny

9


Adceleratio - Tempus Fugit (Pośpiech za czasem) Tablica nr II

Nr osobnika 0002


Adceleratio - Tempus Fug it (Pośpiech za czasem) Tę odmia nę cha ra kter yzuje osobliw y chód, potocznie zwa ny „ja k w zega rku”. Mimo r y tmik i ich ruchów często dochodzi do g ubie­n ia przez nie godzin ora z pogoni za czasem, któr y im ucieka. Dorosłe osobnik i posiadają zrogowacia łą ta rczę, w  postaci pa ncerza, której nigdy nie zrzucają, nawet gdy zg ubią wszystk ie godziny.

frag. 1. Zrogowacia ła ta rcza frag. 2. Odnóża

frag. 3. G odziny

11


Adceleratio Cochleus (Pośpiech powolny) Tablica nr III

Nr osobnika 0003


Adceleratio Cochleus (Pośpiech powolny)

Ta odmia na zdaje się w y mierzać czas inaczej niż pozosta łe. Sunąc do przodu w celu w y pełnienia zobow ią za ń, ma się niema lże w ra żenie, że się nie porusza. Si ł y w ita lne t ych oso ­ bników napędza ne są przez liczne ra­c hunk i i opłat y w padające do ich t ylnej części. Niestet y, w porów na niu do ruchu, szybka przemia na materii spraw ia, że si ł nie sta rcza im na d ł ugo. frag. 1. Noga

frag. 2. Sk rzy nka rachunkowa frag. 3. Wspoma ga nie ruchu

13


Adceleratio Ignis (Pośpiech palący) Tablica nr I V

Nr osobnika 0004


Adceleratio Ig nis (Pośpiech palący) Odmia na ta jest niezw yk le ner wowa. Podczas momentów wzmożonej koncentracji, pomiędzy ba rka mi w y rasta tląca się w ić, która w y pa lona odrasta w cią g u doby nawet do 40 ra zy. W zw ią zku z pow yższy m za zw yczaj osobnik i tej odmia ny ota­ cza chmura dy mu, o  nieprzy jemny zapachu, któr y odstrasza osobnik i innych odmia n. Wić ta jest sposobem wa lk i ze stresem. G dy z ja k ichś przyczy n jej odrost zosta nie za ha mowa ny, osobnik i tej odmia ny zaczy nają być nieprzew idy wa lne, a  nawet g roźne dla otoczenia. Za zw yczaj ż y ją k rótko, gdyż szybko się w y pa lają. frag. 1. Wić

frag. 2. Dy m odstraszający frag. 3. Odpa lacz

frag. 4. Popiół po w ici

15


Adceleratio Deadline (Pośpiech na wczoraj) Tablica nr V

Nr osobnika 0005


Adceleratio Deadline (Pośpiech na wczoraj) Osobnik i tej odmia ny obsiadują liczne terminy, z któr y mi ż y ją w  sy mbiozie, mimo że korzyści pł y nące z  tej koegzystencji są w idoczne dopie­r o po ja k imś czasie. Cha ra kter yst yczną cechą tej odmia ny są str yczk i, które nad nimi w iszą, tzw. liny śmierci. G dy zda rzy się, że jeden z terminów nie zosta nie do trzy ma ny, pętla zaciska się na szy i i osobnik g inie. Sposób do trzy my wa nia terminów jest za leżny od cha ra kteru osobnika, na r ycinie obok znajduje się osobnik z maszy ną piszącą. Wra z z postępem ewolucji, zmieni ł y się też na rzędzia pracy tej odmia ny. Obecnie są ba rdziej rozw inięte, często są spot yka ne osobnik i z w ieloma ta k imi na rzędzia mi. Ponadto częściej są one porzuca ne i za mienia ne na nowsze. frag. 1. Str yczek (lina śmierci) frag. 2. Maszy na pisząca frag. 3. Terminy frag. 4. Isk r y

17


Tablica nr V I

Nr osobnika 0006 Adceleratio Vulgaris (Pośpiech wulgarny)


Adceleratio Vulgaris (Pośpiech wulgarny) Mimo zw yczajnej na zw y, zachow uje się w sy t uacjach k r yzysow ych nadzw yczaj niezw yczajnie. Przeby wa nie w t y m czasie, z  osobnika mi tej odmia ny g rozi zw iędnięciem uszu okoli­ cznych osobników. Za zw yczaj r y tmicznie w y rzuca z siebie jeden dź w ięk. Zrozumieć może go osobnik t ylko tej sa mej odmia ny. frag. 1. Cha ra kter yst yczny d ź w ięk

frag. 2. Ekspresja frag. 3. Głowa frag. 4. Dom

19


Adceleratio Noncapitis (Pośpiech bez głowy) Tablica nr V II

Nr osobnika 0007


Adceleratio Noncapitis (Pośpiech bez g łowy) Na zwa wzię ła się stąd, iż jest to bodaj jedy na spot yka na w św iecie odmia na tego podgat unku, która może przetr wać w  sta nie a kt y w ny m bez g łow y (fra g. 1). Często też porzuca (zapomina) inne części cia ła, bąd ź element y potrzebne inny m odmia nom do praw id łowego funkcjonowa nia. Jedna k ta odmia ­n a, zachow uje w  ta k ich sy t uacjach zawsze zimną k rew i g na da lej. frag. 1. Bra k g łow y frag. 2. Bra k

frag. 3. Bra k

21


Adceleratio sapiens (Pośpiech sapiący) Tablica nr V III

Nr osobnika 0008


Adceleratio sapiens sapiens (Pośpiech sapiący) Jest to odmia na zmiennocieplna. Wysokość temperat ur y jej orga nizmu za leż y przede wszystk im od ilości procesów myślow ych zachodzą­c ych na ra z w mózg u. Przebieg myśli warunkuje też ruch ga łek ocznych. Doskona le og niskują sie na cel. W sk raj­n ych przy padkach w ycieńczenia dochodzi rów nież do pa lenia opon mózgow ych (fra g. 5), jedna k osobnik i tej odmia ny zosta ł y w y posa żone przez nat urę w doskona łe systemy (fra g. 2) zwa lniające obrot y i szybko eliminują stres.

frag. 1. Komin

frag. 2. Zębatka g łów na

frag. 3. Pa ra z systemu ch łodzącego frag 4. Ga ł ka oczna

frag. 5. Zębatk i za mienne

frag. 6. Sk raplające się myśli

23


Adceleratio Simplex (Pośpiech kompleksowy) Tablica nr I X

Nr osobnika 0009


Adceleratio Simplex (Pośpiech kompleksowy) Jest to najba rdziej pospolita odmia na wśród tego podgatunku, rów nież najli­c zniejsza. Cha ra kter yzuje się nieby wa łą spraw nością ruchową. Doskona le rozw ią zuje zada nia log ist yczne. Potra f i niestrudzenie, bez spoczy nku, przez d ł ug i czas w ykony wać szereg czy nności i wcią ż szu ka now ych zada ń do rea lizacji. Oprócz czterech kończy n podstawow ych (fra g. 2), za leżnie od stopnia skomplikowa nia zada ń i ich w ielości, po tra f i a kt y wować dowolną ilość nóg ora z rą k (fra g. 1) Kończy ny te po zu ż yciu odpadają i u legają deg radacji, przyczy niając się jednocześnie do u ż yźnia nia gleby. Najczęściej spot yka ne są osobnik i rodzaju żeńsk iego, jedna k na r ycinie prezent ujemy pięk ny oka z rodzaju męsk iego.

frag. 1. Kończy ny dodatkowe

frag. 2. Kończy ny podstawowe frag. 3. Kor pus

frag. 4. K lapeczek

25


Adceleratio Mobil (Pośpiech zmobilizowany) Tablica nr X

Nr osobnika 0010


Adceleratio Mobilis (Pośpiech zmobilizowany) Jest to odmia na przede wszystk im lądowa. Osobnik i cha ra kter yzują się czte­r ema kół ka mi, nierzadko posiadają też jedno zapasowe. Na zimę zrzucają je, by zastąpić now y mi – letnimi. Ewolucja tej odmia­ ny postępuje nadzw yczaj szybko. Niektóre z osobników osią gają prędkości nawet do k ilkuset k m/h. Zda rza się, że rozpędzone pokonują wszelk ie możliwe ba rier y, nawet bra m tego św iata i przedostają się na tzw “ta mten św iat”.

frag. 1. Głowa i kask frag. 2. G ogle

frag. 3. Spa liny frag. 4. Kor pus

27


Adceleratio Adceleratio (Pośpiech pośpieszny) Tablica nr X I

Nr osobnika 0011


Adceleratio Adceleratio (Pośpiech pośpieszny) Odmia na najczęściej spot yka na pomiędzy miasta mi. Z górnych dróg oddechow ych w y puszcza złow rog i pr ych ora z g w izd. Drogę toruje sobie zdecydowa nie i nie znosi sprzeciw u. Pędzi do celu nie zbaczając na przeszkody i nic nie jest w sta nie jej powstrzy mać. Posiada pa rę kół napędow ych ora z trzy pa r y kół tocznych. Rów nolegle spot yka ne są obecnie odmia ny na w yższy m szczeblu ewolucji z napędem spa li­ now y m ora z elektr yczne odmia ny w ystępujące w A zji ora z Fra ncji. Te ostatnie jedna k ze względu na zaw rotną prędkość, sięgającą w sk ra­ jnych przy padkach, nawet do 500k m/h są pra kt ycznie niemożliwe do uchw ycenia. frag. 1. Tor y

frag. 2. Pr ych

frag. 3. Kocioł

frag. 4. Koła toczne

frag. 5. Koło napędowe

29


Adceleratio Celeritas (Pośpiech ner wowy) Tablica nr X II

Nr osobnika 0012


Adceleratio Celeritas (Pośpiech ner wowy) Ta odmia na swoją obecność ujaw nia gdy zbliża się czas wa żnych posiedzeń, w ystąpień, egza minów, ora z testów. G enera lnie podczas gorączkow ych przygotowa ń. Du ż y w pł y w na ewolucję tego gat unku w y wa rła obf icie sia na pa nika. Osobnik i tej odmia ny często uwa lniają niepokój wew nętrzny zadając sobie ból f izyczny. Prowadzi to często do ba rdzo powa żnych sa mooka leczeń i powolnego w y miera nia tej odmia ny. frag. 1. Oka leczona kończy na frag. 2. Wska źnik za g rożenia frag. 3. Od ła mk i cia ła

fra g. 4. Wew nętrzny niepokój

31


Bada nia i obser wacja: Dia na Ka r pow icz Opracowa nie mer y tor yczne: Dia na Ka r pow icz Ryciny: Dia na Ka r pow icz Ty pog ra f ia: Dia na Ka r pow icz Text copy right © 2010 by Dia na Ka r pow icz Illustration copy right © 2010 by Dia na Ka r pow icz Konsu ltacje mer y tor yczne i techniczne: prof. Ludw ik Żela źniew icz Wyda nie I Na k ład 1 egz. A SP Wroc ław 2010 w w w.dia na ka r pow icz.pl


35


hurry  

a hurry atlas