Page 1

ปที่ 17 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2556

สารบัญ แนะนําสิง่ พิมพนาสนใจ

2–3

แนะนําเว็บไซต

4-8

ทัวรหองสมุด อยางสนุกและไดความรู เมนูของหวานจากรากบัว

9 10

กวางสัตวเลีย้ งพื้นบาน นักรบแหงขุนเขา

11 – 12

ภาพกิจกรรมสํานักหอสมุด

13 - 20


2

แนะนําสิ่งพิมพที่นาสนใจ ลัญฉพิชา พิมพา บรรณารักษ

ผากลยุทธการตลาดฟรีทีวี

โดย ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์ หนังสือเลมนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดของฟรีทีวี ที่นําสถานีวิทยุโทรทัศนไทย ทีวีสีชอง 3 มาเปนกรณีศึกษาวาชอง 3 ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ทําอยางไรถึงไดประสบ ความสําเร็จแซงหนาชอง 7 สี ที่เคยครองตําแหนงเปนผูนําจอแกวมากอนหนานี้ ซึ่งชอง 3 ปรับเปลี่ยนตัวเองมาโดยตลอด จนประสบความสําเร็จมีจุดแข็งทั้งในรายการขาว ละคร และกิจกรรมตางๆ ในการชวยเหลือสังคม ตัวอยางเนื้อหา อาทิ ผาวิชั่นการบริหารชอง 3 ภายใตการกุมบังเหียนของประวิทย มาลีนนท, ชอง 3 สรางแบรนด “ครอบครัวขาว” อยางแข็งแกรง, เปรียบเทียบการสัประยุทธทางการตลาดชอง 3 VS ชอง 7 สี เปนตน

ภูมิทัศนสื่อใหม Digital Media ทีวีพันชอง

โดย อดิศักดิ์ ลิมปรุงพัฒนกิจ หนังสือเลมนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโทรทัศนประเทศไทยจากอนาล็อก ไปสูดิจิทัล เปนการนําเสนอเกี่ยวกับแวดวงวิทยุ-โทรทัศน-โทรคมนาคม เชน การ ปฏิรูปสื่อในยุคองคกรอิสระ กสทช., มหากาพย 3G ในมือ กสทช., ดิจิทัลทีวี 100 ชอง+4G และเนื้อหาเกี่ยวกับจุดเปลี่ยนโทรทัศนไทยในหลากหลายแงมุม เชน ฟรีทีวี VS ทีวีดาวเทียม, ดิจิทัลทีวี สื่อแหงอนาคต เปนตน ซึ่งสิ่งตางๆเหลานี้กําลังมีการ เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การผูกขาดผูชมจะคอยๆลดลง เพราะดิจิทัลทีวีจะนําไปสู การเปดโอกาสใหมีชองโทรทัศนรายใหมๆ เขามาใหผูชมมีทางเลือกมากขึ้น


3

โทรทัศนดิจิตอล จุดเปลี่ยนโทรทัศนไทย

โดย ผศ.สุชาติ สุภาพ หนังสือเลมนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับโทรทัศนดิจิทัล ซึ่งจะทําใหผูอานรูจักกับทีวีดิจิทัลมากขึ้น และยังทําใหเขาใจดวยวาทําไมตองเปลี่ยนระบบโทรทัศนที่หลายคนคิดวาของเดิมก็ดีอยูแลว กับอีกหลากหลายความรู อาทิเชน ขอดีของโทรทัศนระบบดิจิทัล, เปลี่ยนระบบโทรทัศน แลวประชาชนจะไดอะไร, รายการโทรทัศนที่ทําใหคนดูฉลาดนอยลงมีจริงหรือไม, Set Top Box ทําหนาที่อะไร, โทรทัศนแบบไหนดีกวากันระหวาง LED กับ LCD เปนตน


4

แนะนําเว็บไซต พิทยา สุนทราวงศ บรรณารักษชํานาญการพิเศษ

ปจจุบันไมมีเรื่องอะไรที่จะสําคัญเทากับคําวา “อาเซียน หรือ AEC” ที่ทกุ คนจะตองทราบหรือ ศึกษาหาความรูเพื่อใหทันกับสิง่ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของคนไทยทัง้ ประเทศถาคิดจะหาความรูเหลานี้ แนะนําเว็บไซต

กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ (http://www.mfa.go.th/asean)

เปนเว็บไซตทีใหความรูเกี่ยวกับความเปนมาของการจัดตั้งอาเซียนวามีประวัตคิ วาม เปนมาอยางไรบางและมีความสําคัญอยางไรตอการพัฒนาประเทศไทย


5

จุดประสงคของกรมอาเซียน 1.รักษาและสงเสริมสถานะ/บทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียนทั้งในดานเสถียรภาพและความมั่นคง ทางการเมือง ศักยภาพและความเจริญทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนรักษาความเปน แกนกลางของอาเซียนในกรอบความรวมมือที่มีอาเซียนเปนแกนนํา 2.รวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก สงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล ความโปรงใส สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน แกไข ภัยคุกคามรูปแบบใหม และผลกระทบทางลบที่เกิดจากความเชื่อมโยงระหวางกัน 3.สงเสริมความสัมพันธระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจาทั้งทางการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรม และความรวมมือเพื่อการพัฒนา 4.ในฐานะประเทศผูประสานงานความสัมพันธอาเซียน-จีน จะดําเนินบทบาทเชิงรุกที่สรางสรรค 5.รวมมือและสนับสนุนหนวยงานตางๆ ในการเตรียมความพรอมเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 ใหสามารถมองเห็นภาพรวมความรวมมือกรอบอาเซียนและบูรณาการแผนดําเนินงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งทาง การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม เพื่อใหไทยพรอมกาวไปสูการเปนประชาคมอาเซียน


ขอมูลที่นาสนใจของเว็บไซต 1.ขอมูลพื้นฐานของอาเซียน 2.ความเปนมาของอาเซียน 3.พัฒนาการของประชาคมอาเซียน 4.การรวมตัวของประชาคมอาเซียน 2558 5.การเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน

เรื่องนารูเกี่ยวกับอาเซียน •เลขาธิการอาเซียนคือใครมีหนาที่อะไรและมีวธิ ีการคัดเลือกหรือสมัครอยางไร •ไทยมีสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติหรือไม และอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใด •ขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน (Mutual Recognition Agreement: MRA) และ ความตกลงอาเซียนวาดวยการเคลื่อนยายบุคคลธรรมดา (ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons: MNP) เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร •รูปแบบของการเปดเสรีการคาบริการของอาเซียนเปนอยางไร •คาจางแรงงาน 300 บาทมีผลเชนไรกับการเคลือ่ นยายแรงงานในอาเซียน •ติมอร-เลสเตเปนประเทศสมาชิกอาเซียนหรือไม •เมื่อรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนแลวจะทําใหมีการเคลื่อนยายแรงงานไดอยางอิสระเสรีจริงหรือไม •อาเซียนดําเนินการอยางไรบางในการลดขั้นตอนทางดานศุลกากร •ทราบหรือไมวา ไทยและประเทศเพือ่ นบานมีจุดผานแดนประเภทใดและที่ใดบาง •นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอรต (Passport) แลว ยังมีเอกสารผานแดนชนิดอื่นอีกหรือไม และคน ไทยจะใชเอกสารผานแดนดังกลาวในโอกาสใด

6


7

AEC ศูนยขอมูลความรู ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน http://www.thai-aec.com


8

ขอมูลที่สําคัญประกอบดวย -บทความและบทวิเคราะหเกี่ยวกับ AEC -ขอมูลของแตละประเทศ -ผลกระทบอื่นที่จะเกิดกับประเทศไทย -การไดเปรียบเสียเปรียบไทยใน AEC -กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) หรือธรรมนูญอาเซียน -คูมือ AEC จากภาครัฐ -คูมือการคาการลงทุนในประเทศตางๆในอาเซียนทั้ง 8 ประเทศจากกรมสงเสริมการสงออก


9

Library Tour : ทัวรหองสมุด อยางสนุกและไดความรู ประภัย สุขอิน บรรณารักษ สํานักหอสมุด Library Tour บริการใหมของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ โดยบรรณารักษ กลุมภารกิจบริการ สารนิเทศ จะพานําชม แนะนําบริการของสํานักหอสมุดและ ฝกอบรมตามโปรแกรมที่ไดจัดไว ใหกับสมาชิกหองสมุด ไดแก อาจารย บุคลากร นักศึกษา ม.แมโจ และผูที่สนใจ วัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกหองสมุดไดใชบริการ ใชทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดอยางถูกตอง คุมคา เกิดประโยชนสูงสุด อีกทั้งเปนการกระตุนใหผูใชเขาใช หองสมุดเพิ่มมากขึ้น กิจกรรม Library Tour ไดแบงเปน Trip ตาง ๆ เพื่อใหผูเขารวมสามารถเลือกกิจกรรมที่สนใจมีดังนี้ Trip 1 บริการนําชมสํานักหอสมุด แนะนําบริการตางๆ ที่นาสนใจ Trip 2

สอนวิธีการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด (Web iPac)

Trip 3

สอนวิธีการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน ฐานขอมูลออนไลน ฐานขอมูลวารสาร อิเล็กทรอนิกส ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนตน

Trip 4

สอนการใชโปรแกรม EndNote (โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรม)

ผูใชทานใดสนใจเขารวมกิจกรรม สอบถาม / จอง Tour ลวงหนา 1 วัน (ฟรีทุก Trip) ไดที่ : เคานเตอรบริการตอบคําถาม ชั้น 2 โทร. 053-873209,3206,3191


10

เมนูของหวานจากรากบัว (เหงาบัว) โสฬส จันพะโยม นักเอกสารสนเทศ สํานักหอสมุด สวัสดีคะ เมื่อฉบับที่แลวไดพูดถึงอาหารคาวจากรากบัวไปแลว มาวันนี้จะนําเสนอ ของหวานที่ทําจากรากบัวคะ คือรากบัวตมน้ําตาล (ตมรากบัว) เมนูของหวานที่ใหทั้งความอรอยและประโยชนจากรากบัว รากบัวที่มีสรรพคุณในการ ลดอาการรอนใน แกไข แกไอ ดับพิษรอน ชูกําลังและอีกมากมาย จะทานรอนหรือทานเย็นชวยดับกระหายก็อรอยทั้งคู เปนของหวานที่ดีตอสุขภาพและทานไดทั้งปคะ รากบัวตมน้ําตาล (ตมรากบัว) วัตถุดิบและสวนผสม (สําหรับ 7-8 ที่คะ) 1. รากบัว 700 กรัม 2. น้ําเปลา 3 ลิตร 3. น้ําตาลทรายแดง 50 กรัม 4. น้ําตาลทรายขาว 250 กรัม

วิธีทํา 1. นํารากบัวมาปอกเปลือกจนหมด หั่นเปนแวนๆ และนําไปลางใหสะอาด 2. ตมน้ําจนเดือดแลวนํารากบัวใสลงไปตมกับน้ําจนรากบัวเปลีย่ นเปนสีชมพู ตามดวยน้ําตาลทรายแดง น้ําตาลทรายขาว ปดฝาตมดวยไฟออนๆ 1 ชม. ก็เปนอันเสร็จแลวคะ แหลงอางอิง http://www.foodtravel.tv/recfoodShow_Detail.aspx?viewId=1015


11

“กวาง” สัตวเลี้ยงพื้นบาน นักรบแหงขุนเขา ไพสน พระก่ํา นักเอกสารสนเทศ ชวงหนาฝน เปนฤดูกาลขยายพันธุของแมลงหลายๆ ชนิด ซึ่งบางชนิดสามารถนํามาประกอบเปนอาหารได ถา เก็บไดในปริมาณไมมากก็ทําเปนอาหารรับประทานในครัวเรือน แตถาไดในปริมาณที่มากก็นําไปขายสรางรายไดใหกับ ครอบครัว แมลงเหลานี้อยางเชน แมลงเมา แมงมัน จิ้งโกรง ฯลฯ และยังมีดวงอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถนํามาประกอบ เปนอาหาร และมีการนําไปเลี้ยงอีกดวย คือ “กวาง” นั้นเอง

กวาง คือแมลงปกแข็งชนิดหนึ่ง ที่มีความสวยงาม มีการเรียกชื่อตามขนาดของตัว และสี เชน กวางโซง จะมี ขนาดใหญที่สุด ความยาวของลําตัวยาวประมาณ 1.5- 2 นิ้ว กวางแซม จะมีขนาดเล็กลงมา ความยาวของลําตัว ประมาณ 1-1.5 นิ้ว มีสีแดง กวางฮัก มีขนาดลําตัวเทากับกวางแซม แตมีสีดํา สวนชนิดที่เล็กที่สุดเรียกวากวางกิ ตัว ผูมีเขาสองแฉกที่สวนหัว โคงตั้งขึ้นเล็กนอย สวนที่สันหลังอกก็มีเขายื่นยาวออกไปทางดานหนา สวนปลายเปนแฉกแหลม สองแฉก แตในเพศเมียไมมีเขา มีลําตัวคอนขางสั้นกวากวางอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมี กวางสามเขา กวางหูกระตาย กวาง เฮอรคิวลิส กวางเนปจูน และกวางอีกหลายชนิด เมื่อไดกวางโซงที่ถูกใจมาแลว นักนิยมกวางจะเลี้ยงดูกวางอยางดีโดยหาออยที่หวานจัดมาปอกเปลือกให สวนที่ตัว กวางก็ใชดายสีมาฟนยาวประมาณหนึ่งคืบมาผูกที่ปลายเขาดานบนเพื่อกันกวางบินหนี ที่โคนลําออยมีตะขอกันไมใหจิ้งจก เลียตีนกวาง เพราะถาจิ้งจกเลียตีนกวางแลว กวางจะเกาะคอนไดไมมั่นคง นอกจากนี้ก็จะตองหมั่นฝกซอม การฝกนี้จะใช ไมสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ปลายแหลมเรียกกันวา “ไมผั่นกวาง” เปนอุปกรณที่สําคัญ ตื่นนอนตอนเชาก็จะนํากวางไปออกกําลัง คือใหบินโดยใชเชือกผูกจากเขากวาง กวางก็จะบินวนไปวนมา เมื่อเห็นวาออกกําลังพอสมควรแลว จะนํากวางไป “ชายน้ํา เหมย” คือนํากวางไปราดใบขาวที่เปยกน้ําคางในตอนเชา หรือบางก็เคี้ยวออยแลวพนน้ําหวานใสกวาง ทําอยางนี้ทุกวัน กวางจะแข็งแรง


12

การชนกวาง ถือวาเปนกิจกรรมนันทนาการ อยางหนึ่งของคนลานนาในอดีต กอนที่จะนํากวางมาชนกันนั้น จะตองนํากวางมาเทียบขนาดและสัดสวนที่เรียกวา เปรียบคู กันเสียกอน เมื่อตกลงจะใหกวางของตนชนกันจริง ๆ แลว เจาของกวางจะตองขอกวางของฝายตรงกันขามมาตรวจดูเสียกอนวาไมมีกลโกง การชนกวางแตละครั้ง มักจะมีการพนันกันเล็กนอย เพื่อความสนุกสนาน ฝายที่ไดรับชัยชนะ ก็จะมีชื่อเสียง และ เลี้ยงกวางตอไป สวนฝายที่แพ อาจจะเลี้ยงตอ หรือจะปลอยกลับสูธรรมชาติ ก็ขึ้นอยูกับเจาของ กวางเมื่อไดเกิดออกจากดินมาเปนเวลาประมาณ 3 เดือนแลว ก็ใกลจะหมดอายุขัยแลว ตามธรรมเนียมที่เคยทํา กันมา เมื่อออกพรรษาแลวจะนํากวางตัวเมียมาใหตัวผูผสมพันธุ มีกวางตัวเมียอยูกี่ตัวก็จะเอามาใหตัวผูผสมพันธุทุกตัว แลวนําทั้งกวางตัวผูและตัวเมียไปใสไวในตะกราที่มีกลวยออย นําไปแขวนไวตามชายคาบานหรือใตตนไม ตกกลางคืนกวาง ทั้งหลายก็จะผสมพันธุกันตามวิสัย แลวกวางตัวเมียจะบินไปสูบริเวณที่เปนเนินดินแลวขุดลงไปไขไวในดิน หลังจากไขแลว กวางตัวเมียก็จะฝงตัวตายอยูในที่น้นั ไขก็จะฟกออกเปนตัวหนอนและเปนกวางในปตอไป

แหลงอางอิง http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E 0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87 https://www.google.co.th/search?q= http://www.oceansmile.com/N/Nan/Gwang.htm


13

ภาพกิจกรรมสํานักหอสมุด

นายนุชา มณีโชติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

การจัดการความรูเรื่องการจับประเด็นการสื่อสารในองคกร วันที่ 2 กรกฎาคม 2556

ผูบริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจเขารวมพิธีวางพวงมาลา รําลึกสมเด็จพระนารายมหาราช ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม วันที่ 11 กรกฎาคม 2556


14

สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยแมโจ จัดกิจกรรม Happpy@Library ระหวางวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2556

สํานักหอสมุดจัดอบรมการสืบคนฐานขอมูล เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยไปสูระดับนานาชาติ ระหวางวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2556


15

สรุปผลการดําเนินงาน กิจกรรมการจัดการความรูประจําป 2556 วันที่ 6 สิงหาคม 2556

ประชุมขายงานหองสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ วันที่ 30 สิงหาคม 2556


16

การสื่อสารและเทคนิคการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ วันที่ 3 กันยายน 2556

สํานักหอสมุดจัดนิทรรศการอาเซียนงาน KM Fair 2013 ศูนยกาญจนาภิเสก วันที่ 4 กันยายน 2556


ประชุมแผนกลยุทธสาํ นักหอสมุด วันที่ 6 กันยายน 2556

การจัดการสุขภาพที่ดใี นที่ทาํ งานดวยตัวเอง วันที่ 12 กันยายน 2556

17


ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วันที่ 13 กันยายน 2556

อบรมโครงการพัฒนางานจดหมายเหตุ วันที่ 16 กันยายน 2556

18


สํานักหอสมุดจัดงานเกษียณ คุณโสรัจ สุวรรณหลอ วันที่ 26 กันยายน 2556

งานเกษียณอายุขาราชการ มหาวิทยาลัยแมโจ ประจําป 2556 วันที่ 27 กันยายน 2556

19


ประชุมบันทึกขอตกลงความรวมมือ เครือขายประกันคุณภาพภายในของ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 30 กันยายน 2556

20

สาส์นห้องสมุด 17 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม สิงหาคม พ ศ 2556  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you