Page 1

Ομοσπονδßα ΚοΥt\ΙοΥΝΔοΥΡοΥ

Αρτοποιþν

1 - 1ο4 37

ΑΘΗΝΑ

ΕλλÜδοò

ΤΗΛ.: 210 52 36 086, 210 5228 214 - FAX: 210 5236771

Hellenic Federation of Bakers 1,KoUMoUNDoURou sτR.

104 37 ΑτΗΕΝS _ GREECE TEL.: 210 52 36 086, 21α 52 28 214 - FAX: 210 52 36 771 e-mail : omarte@otenet.gr . \,V\,VVV.oae.gr _

»Ζ 'Ψßγ,η«,$ ΑθÞνα, ο4,ο2.2ο14 Αρ. Πρωτ:4070

Εξοχüτατο κο ΚÜρολο Παποýλια

Πρüεδρο Δημοκρατßαò

Εξοχüτατε κýριε Πρüεδρε,

Η ΟμΟσΠΟνδßα αρΤοποιþν Ε}ý,Üδοò εκπροσωπεß 15.000 ΒιοτÝχνεò Αρτοποιοýò και περß ΤΟυò 14¼,000 Ýμμεσα και Üμεσα εργαζομÝνουò που στηρßζονται αποκλειστικÜ στηγ ΒιοτεχνικÞ Αρτοποιßα. Την ýσΤαΤη αυΤÞ στιγμÞ, κÜνουμε Ýκκληση προò το πρüσωπü σαò þστε γα διασωθεß Ýγαò κλÜδοò απü τουò λßγουò εναπομεßναντεò παραγωγικοýò σεην Ε}ιλÜδα.

Εßστε Ýναò γνÞσιοò Ηπειρþτηò κýριε Πρüεδρε.,.

οι περισσüτεροι αρτοποιοß ξεκßνησαν απü τα μÝρη οαò μß κακουχßεò και αντιξοüτητεò και ÝγΙναν «νΟΙΚΟΚυραßΟΙ»

ΧÜρη στην ανÜγκη τουò για επιβßωση α}ιλÜ και στο μετÝπειτα μερÜκι τουò. ΜερÜκι και δουλειÜ που δεν αποτιμÜται οýτε σε χρÞμα οýτε σε χρüνια δουλειÜò. ¼λΟΙ αυΤΟß ΟΙ «ÞΟυρναραßοι» πρüσφεραν

το ψωμÜκι τουò (πον πüλεμο και καγεßò δεγ μΠΟρεß να αμÞΙσβητÞσει το γεγονüò üτι το ψωμß εßναι «ζυμωμÝγο» με τηγ ισεορßα του ανθρþπου... Εßναι συνυφασμÝνο με την τροΦÞ, την επιβßωση, την θρησκευτικÞ λατρεßα, την τÝχνη και, παρÜ το γεγονüò üτι με την πÜροδο των ετþν, κοσμογονικÝò αλλαγÝò Ýχουν

γßνει ωò προò τον τρüπο διαβßωσÞò μαò, το ψωμß παραμÝνει «θεμÝλιοò λßθοò» τÞζ διατροφÞò μαò, αναπüσπαστο στοιχεßο τηò παρÜδοσηò του τüπου μαò...

Το επιτυχημÝνο πÜιτòρεμα τηò σýγχρονηò τεχνολογßαò την μαστοριÜ και την παρÜδοση, τα αγνÜ υλικÜ, το μερÜκι και η αγÜπη του 'Ελληνα με Φοýρναρη για το καλü ψωμß και το «γεßτονÜ» του, εßναι στοιχεßα

που διασφÜλισαν Ýωò τοýδε την εμπιστοσýνη του'ΕΜηνα

καταναλωτÞ σεον Φοýρνο τηò γειτογιÜò του,

ΑυτÞν την παρÜδοση κýριε Πρüεδρε, το Υπουργεßο ΑνÜπτυξηò θÝλει να ευτελßσει, εξισþνονταò το κατεψυγμÝνο ψωμß με το φρÝσκο Και τιò εγκαταστÜσειò περÜτωσηò Ýφησηò (Bake off) με τον φοýρνο τηò γειτονιÜò. Τον φοýρνο ποý ο κÜθε καταναλωτÞò γνωρßζει πωò το ψωμß που προμηθεýεται ζυμþνεται και ψÞνεται στον ßδιο χþρο...


Ομοσιτονδια Αρτοποιων Ελλαδοò

ΚαΙ αΠαξιþνει κατÜφωρα üλη αυτÞν την παραγωγικÞ, παραδοσιακÞ

διαδικασßα με τηγ ßδια ευΚΟλßα ΠΟυ Ýχει απαξιωθεß ο θεσμüò τηò οικογÝνειαò, το συνταγματικü. δικαßωμα του ¸}ý,ηνα Πολßτη για αξιοπρεπÞ διαβßωσÞ, για παιδεßα, για εργασßα, για Ýννοιεò που μÝχρι ΠρüΤΙνΟò ΧαρακτÞριζαν τον ¸}ιληνα νοικοκýρη, ο οποßοò εßχε δεν εßχε τηγ δυγατüτητα, θα προσÝφερε το καλýτερο δυνατü στην οικογÝνειÜ του. ΤΟ ψωμß μυρßζει ΕλλÜδα. Μυρßζει'Ηπειρο üπωò

και η τυρüπιτα, η σπανακüπιτα και η ζυμαρüπιτα... Εßναι παρÜδοση που ξεκßνησε απü τα μÝρη που κατÜγεστε , εξελßχθηκε

σýμφωνα με τιò τοπιΚÝò γεýσειò και κατÝχει πÜντα εξÝχουσα θÝση στο Ε}ý,ηνικü καθημεριγü τραπÝζι,

Μπορεß να εξομοιωθεß με το κατεψυγμÝνο ψωμß? Μπορεß να ισοπεδωθεß με τα ΚαΤεψυγμÝνα αρτοπαρασκευÜσματα που απλÜ ολοκληρþνεται το ψÞσιμü τουò σε κÜποιο απü τα προαναφερüμενα σημεßα πþλησηò? Ωò γνÞσιοι αρτοποιοß κýριε Πρüεδρε, σαò λÝμε πωò οΧΙ!ΙΙ! Και προτÜσειò οργανισμþν, üπωò ο οΟΣΑ , þστε να βαπτιστοýν üλα τα σημεßα ÝΦησηò φωμιοý «Φοýρνοι», εßναι εκτüò Ε}ý,ηνικÞò

πραγματικüτηταò. Δυσòυχþò το Υπουργεßο ΑνÜπτυξηò υιοθετεß τυφλÜ τιò

ΠρΟΤÜσεΙò αυτÝò για χÜρη των ολßγων και τα ισοπεδþνει üλα μην λαμβÜνονταò υπ'üψιγ üτι

ΚÜθε τι Ýχει παγιωθεß εθιμικÜ Þ νομικÜ α}ý,Ü και οποιοσδÞποτε, Ýχει την δικÞ του αξßα.

Με την παροýσα επιστολÞ , θÝλουμε να επαγρυπνισθεß ΕλληνικÞ κυβÝρνηση οποßα: η η

1)

2) 3)

Θεωρεß την ΕλληνικÞ ΒιοτεχνικÞ Αρτοποιßα και τον Φοýρνο τηò γειτονιÜò, Ýγγοιεò περιττÝò, Επιδιþκει να «προσφÝρει» το ψωμß στα χÝρι των λßγων, και να το καθιερþσει ωò εΙσαγüμενΟ προΤüν üπωò Üλλωστε καιτα περισσüτερα τρüφιμα στην ΕλλÜδα, και ΗθελημÝνα Και εν γνþσειτηò θα ενισχýσειτην ασυδοσßα καιτην παραπλÜγηση του

καταναλωτÞ.

Γνωρßζουμε τον φüρτο εργασßαò σαò και τα φλÝγοντα θÝματα που χειρßζεστε, θα Þταν τιμÞ üμωò γΙα üλουò τουò αρτοποιοýò που βρßσκονται σε αναβρασμü, να ορßσετε μßα συνÜγτηση με Την δΙΟΙΚητικÞ επιτροπÞ τηò Ομοσπονδßαò μαò þστε να σαò εκτεθοýν και δια ζþσηò üλα üσα αναφÝρονται σεην επιστολÞ αυτÞ.

Με ιδιαßτερη τιμÞ

ΧρÞστοò Κοýτσικοò

ΚοΥΜοΥΝΔοΥΡοΥ1-10437ΑΘΗΝΑ-ΤΗΛ.:

2105236ο86,21ο5228214-FAX:2105236771 ιe-mail :omarte@otenet.gr.\v\vι//.oae,gr

Epistolioaeprosproedrodhmokratias  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you