Page 1

Ro maTe a c hi n g& Tr a i n i n g Ne ws l e t t e r ΕΤΑΙ ΡΟΙ :

UETPAct i onLi nk/Act i on Syner gyS. A.( Ελλάδα) Associ at i onofI nt er cul t ur al Medi at or si nt heHeal t hand Soci alCar eSect or( AMI SS) ( Ι τ αλί α) TheFor merSt at eFost er ed Chi l dr en’ sAssoci at i on ( Ουγγαρί α) Mar anat haFeder at i onof GypsyAssoci at i ons( Ι σπανί α) Πανε λλήνι αΈνωση ΕλλήνωνΡομά( ΠEEΡ)

www. r omat eachi ng. eu

www. aboutroma. bl ogspot. com

ABOUT ROMA

Τε λ ε υτ αί αΝέ α Ηπρώτ ησυνάντ ησηγι ατ ο πρόγραμμαRomaTeachi ng& Tr ai ni ngπραγματ οποι ήθηκεστ ην Αθήναστ ι ς1 1και12Απρι λί ουτ ου 2012.Κατ άτ ηνδι άρκε ι ατ ης συνάντ ησηςοιε τ αί ροιε ί χαντ ην ε υκαι ρί αναγνωρι στ ούνγι απρώτ η φοράαπόκοντ άκαιναοργανώσουν τ ονπρογραμματ ι σμότ ων δραστ ηρι οτ ήτ ωνγι ατ ηνυπόλοι πη δι άρκε ι ατ ουπρογράμματ ος. Ασχολήθηκανμεζ ητ ήματ ασχε τ ι κάμε τ ηνοργάνωσητ ωνκέ ντ ρων προσχολι κήςε κπαί δε υσηςκαιγι α τ ηνπαι δαγωγι κήμέ θοδοπουθα πρέ πε ιναακολουθηθε ί .Όλοιοι ε τ αί ροιπροσδι όρι σαντ ι ςκοι νότ ητ ε ς Ρομάστ ι ςοποί ε ςθαε φαρμοστ ε ίτ ο πρόγραμμακαιξ ε κί νησαντ ην προε τ οι μασί αγι ατ ηνμε θοδολογί α τ ουπρογράμματ ος.

Newsl et t er1

ΞεκινώνταςτοΠρόγραμμαTeaching& Training Κύ ρι ο ςστ ό χ ο ςτ ο υπρο γ ράμματ ο ς Στ ό χ ο ς : Αν ά π τ υ ξ ηκ α ι έ λ ε γ χ ο ςε ν ό ςμο ν τ έ λ ο υγ ι ατ η νο ρ γ ά ν ωση π ρ ο σχ ο λ ι κ ώνκ έ ν τ ρ ωνε κ π α ί δ ε υ ση ςε ι δ ι κ άσχ ε δ ι α σμέ ν ωνγ ι ατ α π α ι δ ι άΡο μάπ ο υθ ατ ο υ ςπ ρ ο ε τ ο ι μά σο υ νκ α λ ύ τ ε ρ αγ ι ατ η ν ε ν σωμά τ ωσητ ο υ ςστ οσχ ο λ ι κ όπ ε ρ ι β ά λ λ ο ν . Επ ο π τ ε ί ατ ο υπ ρ ο γ ρ ά μμα τ ο ςα π όδ ύ οδ ι α π ο λ ι τ ι σμι κ ο ύ ς δ ι α με σο λ α β η τ έ ς:οέ ν α ςΡο μάκ α ι οά λ λ ο ςμηΡο μά Ομάδ α-Στ ό χ ο ς Πα ι δ ι άΡο μάπ ρ ο σχ ο λ ι κ ή ςη λ ι κ ί α ς Κα τ άτ η νδ ι ά ρ κ ε ι ατ ο υπ ρ ο γ ρ ά μμα τ ο ςε μπ λ έ κ ο υ με8 0Ρο μά π α ι δ ι άσεό λ ε ςτ ι ςχ ώρ ε ςτ ωνε τ α ί ρ ων Φάσε ι ςτ ο υπρο γ ράμματ ο ς Αν ά π τ υ ξ ητ ο υμο ν τ έ λ ο υ Ορ γ ά ν ωσητ ωνπ ρ ο σχ ο λ ι κ ώνκ έ ν τ ρ ωνε κ π α ί δ ε υ ση ς Εκ π α ί δ ε υ ση Πι λ ο τ ι κ ήε φα ρ μο γ ή Βι ωσι μό τ η τ α Δι ακρατ ι κέ ςΣυ ν αν τ ήσε ι ς Αθ ή ν α , Μπ ο λ ό ν ι α , Βα λ έ ν θ ι α 1 ηΦάση:Αν άπτ υ ξ ητ ο υμο ν τ έ λ ο υ :Αρχ έ ς Αυ τ άτ ακ έ ν τ ρ αθ αλ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ νωςν η π ι α γ ωγ ε ί αγ ι απ α ι δ ι ά Ρο μάπ ρ ο σχ ο λ ι κ ή ςη λ ι κ ί α ς Θαλ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ νκ α τ άτ η νδ ι ά ρ κ ε ι ατ η ςη μέ ρ α ςυ π ότ η νε π ο π τ ε ί α ε ν ό ςδ ά σκ α λ ο υ–δ ι α π ο λ ι τ ι σμι κ ο ύδ ι α με σο λ α β η τ ήτ ο υο π ο ί ο υο ρ ό λ ο ςθ αε ί ν α ι ν αα ν α π τ ύ ξ ε ι μα ζ ί μετ απ α ι δ ι άδ η μι ο υ ρ γ ι κ έ ς δ ρ α στ η ρ ι ό τ η τ ε ςκ α ι ν ατ ο υ ςπ ρ ο ε τ ο ι μά σε ι γ ι ατ η νσχ ο λ ι κ ή χ ρ ο ν ι άτ η ςε π ό με ν η ςπ ε ρ ι ό δ ο υ Ηπ ρ ο ε τ ο ι μα σί αα υ τ ήμπ ο ρ ε ί ν απ ά ρ ε ι τ η νμο ρ φή δ ρ α στ η ρ ι ο τ ή τ ων( π α ι χ ν ί δ ι α , συ ζ η τ ή σε ι ς , θ ε α τ ρ ι κ άπ α ι χ ν ί δ ι ακ λ π ) τ αο π ο ί αθ αδ ι δ ά σκ ο υ ντ απ α ι δ ι ά :π ώςν ασυ μπ ε ρ ι φέ ρ ο ν τ α ι στ ο σχ ο λ ε ί ο , γ ι α τ ί ε ί ν α ι κ α λ όν απ η γ α ί ν ο υ νστ οσχ ο λ ε ί ο , τ ι θ αε ί ν α ι δ ι α φο ρ ε τ ι κ όα π όα υ τ όπ ο υέ χ ο υ νσυ ν η θ ί σε ι , π ο ι ο υ ςκ α ν ό ν ε ςθ α π ρ έ π ε ι ν αυ π α κ ο ύ ν ε , τ ι κ έ ρ δ ηθ αέ χ ο υ νκ λ π


Ro maTe a c hi n g& Tr a i n i n g Ne ws l e t t e r

Αυ τ άτ απ ρ ο σχ ο λ ι κ άκ έ ν τ ρ αθ αλ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ νκ ο ν τ άστ ι ςγ ε ι τ ο ν ι έ ςστ ι ς ο π ο ί ε ςμέ ν ο υ νΡο μάΚο ι ν ό τ ητ ε ς( γ ι αν αέ χ ο υ νπ ι οε ύ κ ο λ ηπ ρ ό σβ αση σεαυ τ ά)κ αιθ ατ ο υ ςπ ρ ο σφέ ρ ε τ αιε π ί σηςπ ρ ωι ν όγ ι αν ατ ο υ ςδ ί ν ε ιτ ην απ αρ αί τ ητ ηδ ύ ν αμηγ ι αν ασυ μμε τ έ χ ο υ νστ ι ςδ ρ αστ ηρ ι ό τ ητ ε ςτ ο υ κ έ ν τ ρ ο υ . 2 ηφάση:Οργ άν ωσητ ωνπρο σχ ο λ ι κώνκέ ν τ ρων

Lat es tNews

3 ηφάση:Εκπαί δε υση Πρ ο σδ ι ο ρ ι σμό ςτ ο υε κ π αι δ ε υ τ ι κ ο ύυ λ ι κ ο ύπ ο υέ χ ε ιήδ ηπ αρ αχ θ ε ίκ αι ε ί ν αικ ατ άλ λ ηλ ογ ι ατ ι ςαν άγ κ ε ςτ ηςε κ π αί δ ε υ σης( Σεό λ ε ςτ ι ς γ λ ώσσε ςτ ωνε τ αί ρ ωνκ αιστ αΑγ γ λ ι κ ά) Πρ ο σαρ μο γ ήτ ο υυ λ ι κ ο ύσεμο ρ φήe l e a r n i n g Επ ι λ ο γ ήε ν ό ςε κ π αι δ ε υ τ ήσεκ άθ εχ ώρ απ ο υθ αε κ π αι δ ε ύ σε ιτ ο υ ςδ ύ ο δ ι απ ο λ ι τ ι σμι κ ο ύ ςδ ι αμε σο λ αβ ητ έ ς(Έν αΡο μάκ αιέ ν ανμηΡο μά) Οιε κ π αι δ ε υ τ έ ςπ ο υθ αε π ι λ ε χ θ ο ύ νσεκ άθ εχ ώρ αθ ασυ μμε τ άσχ ο υ ν σεέ ν αδ ι ακ ρ ατ ι κ όσε μι ν άρ ι οπ ο υθ αλ άβ ε ιχ ώρ αστ ηνΜπ ο λ ό ν ι αστ α π λ αί σι ατ ηςδ ε ύ τ ε ρ ηςσυ ν άν τ ησηςτ ο υπ ρ ο γ ρ άμματ ο ς Σεαυ τ ότ οσε μι ν άρ ι ο , ο ιε κ π αι δ ε υ τ έ ςαπ ότ ι ςδ ι άφο ρ ε ςχ ώρ ε ςτ ων ε τ αί ρ ωνθ ααν τ αλ λ άξ ο υ ναπ ό ψε ι ςκ αιε μπ ε ι ρ ί ακ αιωςε κτ ο ύ τ ο υθ α ε ν ι σχ ύ σο υ ντ ηνγ ν ώσητ ο υ ςκ αιτ ι ςι δ έ ε ςτ ο υ ςαπ ότ ηνε μπ ε ι ρ ί ατ ων άλ λ ωνε τ αί ρ ων . Ορ γ άν ωσησε μι ν αρ ί ων(π ο υθ ασυ μπ λ ηρ ών ε τ αιμεμαθ ήματ α e l e a r n i n g )γ ι ατ ηνε κ π αί δ ε υ σητ ωνδ ύ οδ ι απ ο λ ι τ ι σμι κ ών δ ι αμε σο λ αβ ητ ών( απ ότ ο υ ςε κ π αι δ ε υ τ έ ς ) 4 ηφάση:Πι λ ο τ ι κήε φαρμο γ ή ΣΥΝΤΟΝΙ ΣΜΟΣΤΗΣΠΙ ΛΟΤΙ ΚΗΣΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μεβ άσησυ γ κ ε κ ρ ι μέ ν απ ο ι ο τ ι κ άκ αιπ ο σο τ ι κ άκ ρ ι τ ήρ ι α:οαρ ι θ μό ς τ ωνπ αι δ ι ώνπ ο υακ ο λ ο υ θ ο ύ ν , οαρ ι θ μό ςτ ωνπ αι δ ι ώνπ ο υσυ ν ε χ ί ζ ο υ ν ν απ αρ ακ ο λ ο υ θ ο ύ νμέ χ ρ ιτ οτ έ λ ο ςτ ηςπ ι λ ο τ ι κ ήςε φαρ μο γ ής , η ι κ αν ο π ο ί ησητ ωνπ αι δ ι ών , ηγ ν ώμητ ωνδ ι αμε σο λ αβ ητ ών Κάθ εφο ρ άπ ο υπ ρ ο κ ύ π τ ε ιέ ν απ ρ ό β λ ημα, ο ιδ ι απ ο λ ι τ ι σμι κ ο ί δ ι αμε σο λ αβ ητ έ ςθ απ ρ έ π ε ιν αε π ι κ ο ι ν ων ο ύ νμετ ο υ ςε τ αί ρ ο υ ς . Αξ ι ο λ ό γ ησηπ ρ αγ μάτ ωνπ ο υλ ε ι τ ο ύ ρ γ ησανκ αιπ ρ αγ μάτ ωνπ ο υδ ε ν λ ε ι τ ο ύ ρ γ ησανστ ηνπ ρ άξ η. 5 ηφάση:Βι ωσι μό τ ητ α Πρ ο ώθ ησητ ο υμο ν τ έ λ ο υσεε ν δ ι αφε ρ ό με ν ο υ ςο ρ γ αν ι σμο ύ ςκ αι χ ώρ ε ςσεό λ οτ ο νκ ό σμο .

Thi spr oj ecthasbeenf undedwi t hsuppor tf r om t heEur opeanCommi ssi on.Thi spubl i cat i on [ communi cat i on]r ef l ect st hevi ewsonl yoft heaut horandt heCommi ssi oncannotbehel d r esponsi bl ef oranyusewhi chmaybemadeoft hei nf or mat i oncont ai nedt her ei n.


Ro maTe a c hi n g& Tr a i n i n g Ne ws l e t t e r ΕΤΑΙ ΡΟΙ : UETPAct i onLi nk/Act i on

Syner gyS. A.( Ελλάδα) Associ at i onofI nt er cul t ur al Medi at or si nt heHeal t hand Soci alCar eSect or( AMI SS) ( Ι τ αλί α) TheFor merSt at eFost er ed Chi l dr en’ sAssoci at i on ( Ουγγαρί α) Mar anat haFeder at i onof GypsyAssoci at i ons( Ι σπανί α) Πανε λλήνι αΈνωση ΕλλήνωνΡομά( ΠEEΡ)

www. r omat eachi ng. eu

www. aboutroma. bl ogspot. com

ABOUT ROMA

Τε λ ε υτ αί αΝέ α Ηδ ε ύ τ ε ρ ηδ ι α κ ρ α τ ι κ ήσ υ ν ά ν τ η σ ητ ο υ πρ ο γ ρ ά µµα τ ο ςRomaTeachi ngand Tr ai ni ngέ λ α β εχ ώρ ασ τ η νΜπο λ ό ν ι ατ η ς Ι τ αλ ί α ςσ τ ι ς27κ α ι 28Σε πτ ε µβ ρ ί ο υτ ο υ 2012.Αυ τ ήησ υ ν ά ν τ η σ ησ υ ν δ υ ά σ τ η κ ε µετ η νε κ πα ί δ ε υ σ ητ ωνε κ πα ι δ ε υ τ ών .Οι υ πε ύ θ υ ν ο ι ε κ πα ι δ ε υ τ έ ςγ ι ατ η ν πρ ο ε τ ο ι µα σ ί ατ ωνπρ ο σ χ ο λ ι κ ώνκ έ ν τ ρ ων ε κ πα ί δ ε υ σ η ςσ εό λ ε ςτ ι ςχ ώρ ε ςσ τ ι ςο πο ί ε ς πρ α γ µα τ ο πο ι ε ί τ α ι τ οπρ ό γ ρ α µµα σ υ γ κ ε ν τ ρ ώθ η κ α νσ εα υ τ ή ντ η νσ υ ν ά ν τ η σ η κ α ι σ υ ζ ή τ η σ α νγ ι ατ ι ςθ ε µα τ ι κ έ ςε ν ό τ η τ ε ς πο υθ αο ρ γ α ν ωθ ο ύ ν ,τ ι ςπα ι δ α γ ωγ ι κ έ ς µε θ ό δ ο υ ςπο υθ αε φα ρ µο σ τ ο ύ νκ α ι τ ι ς δ ε ξ ι ό τ η τ ε ςπο υτ απα ι δ ι άπο υθ απρ έ πε ι ν αα πο κ τ ή σ ο υ ντ απα ι δ ι άπο υθ α α κ ο λ ο υ θ ή σ ο υ να υ τ ότ οπρ ό γ ρ α µµα .Η κ ύ ρ ι αε κ πα ι δ ε υ τ ή ςή τ α νηΜα ρ ί αΤζ ε ν ά κ η πο υή τ α νυ πε ύ θ υ ν ηγ ι ατ η να ν ά πτ υ ξ ητ ο υ πα ι δ α γ ωγ ι κ ο ύπλ ά ν ο υ .Σ τ ησ υ ν ά ν τ η σ η σ υ ζ η τ ή θ η κ α νε πί σ η ςθ έ µα τ ασ χ ε τ ι κ άµε τ η νε κ πα ί δ ε υ σ ητ ωνδ ι α µε σ ο λ α β η τ ώνκ α ι τ η νσ χ έ σ ηπο υθ απρ έ πε ι ν ατ η ρ η θ ε ί µε τ ο υ ςγ ο ν ε ί ςτ ωνπα ι δ ι ών .

Newsl et t er2

Προετοιμάζονταςτηνμεθοδολογίακαιεκπαιδεύονταςτουςεκπαιδευτές

Με θ ο δ ο λ ο γ ί α Α. Χαρ ακτ ηρ ι στ ι κ άτ ηςμε θ ο δ ο λ ο γ ί ας Στ απ λ α ί σ ι ατ η ςδ ι ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή ς( δ ι α θ ε μ α τ ι κ ή ς )δ ι δ α κ τ έ α ςύ λ η ς γ ι ατ απ ρ ο σ χ ο λ ι κ άκ έ ν τ ρ αε κ π α ί δ ε υ σ η ς : α )Οι δ ι δ α κ τ ι κ έ ςμ έ θ ο δ ο ι κ α ι δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ςε ί ν α ι τ έ τ ο ι ε ςπ ο υ ν αε π ι τ ρ έ π ο υ νσ τ απ α ι δ ι άν αα ν α π τ ύ σ σ ο υ ντ η ςπ ρ ο σ ωπ ι κ ό τ η τ α τ ο υ ς , τ η νκ ο ι ν ων ι κ ό τ η τ ατ ο υ ςκ α ι ν ασ υ ν ε ι δ η τ ο π ο ι ή σ ο υ ντ ο α ν θ ρ ώπ ι ν οκ α ι φυ σ ι κ όπ ε ρ ι β ά λ λ ο ν . β )ΗΕπ ι κ ο ι ν ων ί α–Δι α δ ρ α σ τ ι κ ό τ η τ ακ α ι π α ρ ο υ σ ί α σ ητ ων δ ε δ ο μ έ ν ωνμ εδ ι α φο ρ ε τ ι κ άμ έ σ α( χ ε ι ρ ο τ ε χ ν ί α , θ ε α τ ρ ι κ όπ α ι χ ν ί δ ι , ζ ωγ ρ α φι κ ή , ε π ι τ ρ α π έ ζ ι α , δ ι α γ ρ ά μ μ α τ α )κ α ι ηΤε χ ν ο λ ο γ ί α( η χ ο γ ρ ά φη σ η , κ ά μ ε ρ α , κ ο μ π ι ο ύ τ ε ρ , κ λ π )ε ν ι σ χ ύ ο υ ντ η ν μ α θ η σ ι α κ ήδ ι α δ ι κ α σ ί αμ εέ ν α ντ ρ ό π οδ ι α δ ρ α σ τ ι κ όκ α ι α ι σ θ η τ η ρ ι α κ ό . Ηγ λ ώσ σ αέ χ ε ι ε ξο ρ ι σ μ ο ύδ ι ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ά ( δ ι α θ ε μ α τ ι κ ά )χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά , α φο ύηπ ρ ο φο ρ ι κ ήε π ι κ ο ι ν ων ί α , τ οδ ι ά β α σ μ ακ α ι τ ογ ρ ά ψι μ οσ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι μ εό λ ατ απ α ρ α π ά ν ω ζ η τ ή μ α τ απ ρ ο σ έ γ γ ι σ η ς γ )Ηδ ι δ α κ τ έ αύ λ ηε σ τ ι ά ζ ε ι σ τ η νδ ι α δ ι κ α σ ί αχ ωρ ί ςν απ α ρ α μ ε λ ε ί τ η νσ η μ α σ ί ατ η ςγ ν ώσ η ςπ ο υα π α ι τ ε ί τ α ι κ α ι π α ρ ά γ ε τ α ι α π όα υ τ έ ς τ ι ςδ ι α δ ι κ α σ ί ε ς δ )Οι δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ςπ ο υπ ρ ο τ ε ί ν ο ν τ α ι ε ί ν α ι ε ν δ ε ι κ τ ι κ έ ςα φο ύ α ρ κ ε τ έ ςπ ρ ο κ ύ π τ ο υ νμ έ σ αα π ότ η νκ α θ η μ ε ρ ι ν ό τ η τ ακ α ι τ α ε ν δ ι α φέ ρ ο ν τ ατ ωνπ α ι δ ι ών B. Ορ ό λ ο ςτ ο υδ ασκ άλ ο υπρ ο σχ ο λ ι κήςηλ ι κί ας ΟΔάσκ αλ ο ς : Δη μ ι ο υ ρ γ ε ί τ ι ςκ α τ ά λ λ η λ ε ςσ υ ν θ ή κ ε ςγ ι αέ ν αε λ κ υ σ τ ι κ ό , α σ φα λ έ ςκ α ι φι λ ι κ όπ ε ρ ι β ά λ λ ο νπ λ ο ύ σ ι οσ εε ρ ε θ ί σ μ α τ α , γ ι αν α δ ι α σ φα λ ι σ τ ε ί τ οβ έ λ τ ι σ τ οκ ί ν η τ ρ οκ α ι ο ι μ α θ η σ ι α κ έ ςσ υ ν θ ή κ ε ς γ ι αό λ ατ απ α ι δ ι ά . Ορ γ α ν ών ε ι ε ν δ ι α φέ ρ ο υ σ ε ςμ α θ η σ ι α κ έ ςε μ π ε ι ρ ί ε ςπ ο υε ί ν α ι ο υ σ ι ώδ ε ι ςκ α ι ε ν δ ι α φέ ρ ο υ σ ε ςγ ι ατ απ α ι δ ι ά . Υπ ο σ τ η ρ ί ζ ε ι τ η νμ α θ η σ ι α κ ήπ ρ ο σ έ γ γ ι σ ημ έ σ ωτ ο υπ α ι γ ν ι δ ι ο ύ , τ η ςε ξ ε ρ ε ύ ν η σ η ς , τ η ςε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η ςδ ι α φό ρ ωνπ η γ ών π λ η ρ ο φο ρ ί α ς , σ υ ζ η τ ή σ ε ων , κ λ π Απ ο ζ η τ άτ η νσ υ μ μ ε τ ο χ ήκ ά θ επ α ι δ ι ο ύσ τ ι ςκ α θ η μ ε ρ ι ν έ ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ςκ α ι ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ ε τ α ι τ η νυ π ά ρ χ ο υ σ αγ ν ώσ ηκ α ι τ ι ςε μ π ε ι ρ ί ε ςτ ο υ . Ορ ό λ ο ςτ ο υδ α σ κ ά λ ο υε ί ν α ι π ο λ ύσ η μ α ν τ ι κ ό ς . Οδ ά σ κ α λ ο ςδ ι α μ ε σ ο λ α β ε ί κ α ι δ ι ε υ κ ο λ ύ ν ε ι τ η νό λ ημ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κ α σ ί α .


Ro maTe a c hi n g& Tr a i n i n g Ne ws l e t t e r

Lat es tNews

Γ) ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ–ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣΕΝΝΟΙΕΣ– ΠΛΑΝΑΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταπρογράμματαέχουνσχεδι αστείγύρωαπόθέματα’ ’ ενδι αφέροντοςκαιεί ναι‘ ’ κατάλληλαπαι δαγωγι κά’ ’γι αταπαι δι ά.Οι δραστηρι ότητεςπουαναπτύχθηκανεί ναισυλλογι κέςκαιευνοούντην δι άδραση,τηνεπι κοι νωνί α,τηνχρήσητεχνολογί ας,τηνγραπτήκαι προφορι κήομι λί α Θεμελι ώδει ςέννοι ες: Δι άδραση( συνεργασί α,εμπι στοσύνη,ενέργει α…) Δι άσταση( χώρος,χρόνος) Επι κοι νωνί α( κώδι κας,επι κοι νωνί α…) Αλλαγή( Εξέλι ξη…) Ομοι ότητα–Δι αφορά(Ι σότητα–ανι σότητα…) Πολι τι σμός( Παράδοση…) Σύστημα( Ταξι νόμηση…) Ταπλάναεργασί αεί ναι‘ ’ ερευνητι κά’ ’θέματαεπι λεγμένααπό παι δι ά.Οιστόχοιτουςμπορείναεί ναιατομι κοίήσυλλογι κοί .Οι δραστηρι ότητεςαναπτύσσονταιγι αναπαρακι νήσουν:τηνσυμμετοχή,την πρωτοβουλί α,τηνσυνεργασί α,τηνδημι ουργι κότητακαιτονδι άλογο.Δί νεται έμφασηεπί σηςστηνεργασί ασεμι κρέςομάδες Δ) ΠΑΙΖΟΝΤΑΣΕΛΕΥΘΕΡΑ Ατομι κά:Εί τεσεγωνί εςτηςαί θουσαςεί τεσεανοι χτούςχώρους.Επι τρέπει σταπαι δι άνααναπτυχθούν,νααναπτυχθούν,ναχρησι μοποι ήσουν δημι ουργι κάυλι κάκαιμέσα,ναπει ραματι στούν,ναεπι κοι νωνήσουν,να συνεργαστούν,νακοι νωνι κοποι ηθούν. Ομαδι κά:Οιοργανωμένεςσυναντήσει ςμετηνσυμμετοχήόληςτηςτάξης καλύπτεισυνήθωςκάποι ονορι σμένοχρόνοαπότοκαθημερι νόπρόγραμμα. Κατάτηνδι άρκει ααυτούτουχρόνου,ταπαι δι άμπορούνναπαί ξουνένα ομαδι κόπαι γνί δι ,νατραγουδήσουν,ναακούσουνμι αι στορί αήδήλωση.Οι συζητήσει ςσεδι αφορετι κάθέματα,τοπλάνοεργασί ας,ηεπεξεργασί α δεδομένωνκαιοιπαρουσι άσει ςεί ναικαλύτεροναγί νονταισεμι κρέςομάδες σεδι αφορετι κές‘ ’ γωνί ες’ ’τηςτάξης.

Τοσχ έ δ ι οαυ τ όχ ρηµα τ οδο τ ήθηκ εµετ η νυ ποστ ήρι ξ ητ ηςΕυ ρωπαϊ κ ήςΕπι τ ροπής .Ηπαρού σααν ακ οί ν ωση δε σµε ύ ε ι µό ν οτ ο νσυ ν τ άκ τ ητ ηςκ αι ηΕπι τ ροπήδε νε υ θύ ν ε τ αι γι ατ υ χ ό νχ ρήσητ ωνπλ ηροφορι ώνπου πε ρι έ χ ο ν τ αι σεαυ τ ή ν .


Ro maTe a c hi n g& Tr a i n i n g Ne ws l e t t e r ΕΤΑΙ ΡΟΙ : UETPAct i onLi nk/Act i on

Syner gyS. A.( Ελλάδα) Associ at i onofI nt er cul t ur al Medi at or si nt heHeal t hand Soci alCar eSect or( AMI SS) ( Ι τ αλί α) TheFor merSt at eFost er ed Chi l dr en’ sAssoci at i on ( Ουγγαρί α) Mar anat haFeder at i onof GypsyAssoci at i ons( Ι σπανί α) Πανε λλήνι αΈνωση ΕλλήνωνΡομά( ΠEEΡ)

www. r omat eachi ng. eu

www. aboutroma. bl ogspot. com

ABOUT ROMA

Τε λ ε υτ αί αΝέ α Τοπρ όγ ρ αμμαRomaTe a c hi nga nd Tr a i ni ngορ γ άν ωσετ οτ ε λ ι κ ό συ ν έ δ ρ ι οστ ηνΒαλ έ ν θ ι αστ ι ς21 Μαρ τ ί ουτ ου2013.Στ οσυ ν έ δ ρ ι ο παρ ου σι άστ ηκ αντ ααποτ ε λ έ σματ α τ ουπρ ογ ρ άμματ οςσεόλ ε ςτ ι ςχ ώρ ε ς τ ωνε τ αί ρ ων ,αλ λ άε πί σηςέ γ ι ν αν πολ λ έ ςπαρ ου σι άσε ι ςαπό ε ν δ ι άμε σου ςφορ ε ί ςσχ ε τ ι κέ ςμετ α ζ ητ ήματ ατ ηςπρ οσχ ολ ι κής ε κπαί δ ε υ σηςτ ωνδ ι άφορ ων με ι ον οτ ήτ ων ,τ ι ςμε τ αρ ρ υ θ μί σε ι ς στ οσχ ολ ι κ όσύ στ ηματ ηςΙ σπαν ί ας κλ π. Τοσυ ν έ δ ρ ι οήτ ανπαρ ώνμέ λ η τ ηςΚοι ν ότ ητ αςΡομά,αρ μόδ ι οιτ ης ε κπαί δ ε υ σηςστ ηνπε ρ ι οχ ήτ ης Βαλ έ ν θ ι ακ αι δ άσκ αλ οι / ε κπαι δ ε υ τ ι κ οίπου ε ν δ ι αφέ ρ θ ηκ ανγ ι ατ ααποτ ε λ έ σματ α τ ουπρ ογ ρ άμματ ος

Newsl et t er3

ΗΠιλοτικήεφαρμογή τουπρογράμματπςσε4χώρες Πι λ ο τ ι κ ήΕφαρμογ ήστ ηνΕλ λ άδ α Ηδ α σ κ ά λ ακ υ ρ ί αΑ ν τ ι γ ό ν ηΖ ά χ ο υέ π α ι ξ ε έ ν απ ο λ ύε ν ε ρ γ όρ ό λ οσ τ η ντ ά ξ η . Ο υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ό ςκ α ι η γ ε τ ι κ ό ςτ η ςρ ό λ ο ςή τ α νέ ν τ ο ν ο ς . Οι δ ι α π ο λ ι τ ι σ μ ι κ ο ί δ ι α μ ε σ ο λ α β η τ έ ς( Ν ε κ τ ά ρ ι ο ςκ α ι Β α γ γ έ λ η ς ) ε ί χ α νε π ί σ η ςσ η μ α ν τ ι κ ήσ υ μ μ ε τ ο χ ήκ α τ άτ η ν δ ι ά ρ κ ε ι ατ η ςπ ι λ ο τ ι κ ή ςε φ α ρ μ ο γ ή ς . Δ ι α σ φ ά λ ι ζ α νό χ ι μ ό ν οό τ ι τ απ α ι δ ι ά π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ σ α ντ ομ ά θ η μ α( φ έ ρ ν ο ν τ α ςτ ο υ ςσ τ οπ ρ ο σ χ ο λ ι κ όκ έ ν τ ρ ο ) , α λ λ άε π ί σ η ς β ο η θ ο ύ σ α ντ η νδ α σ κ ά λ ασ τ η ντ ά ξ η . Ηδ α σ κ ά λ ασ ε κ α θ η μ ε ρ ι ν όη μ ε ρ ο λ ό γ ι ο( δ ι α θ έ σ ι μ οσ τ η νπ λ α τ φ ό ρ μ αE L e a r n i n g ) π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι τ αθ έ μ α τ ακ α ι τ ι ςκ α θ η μ ε ρ ι ν έ ςδ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ςσ τ η ντ ά ξ ηκ α θ ώςε π ί σ η ςτ ι ς δ υ σ κ ο λ ί ε ςπ ο υα ν τ ι μ ε τ ώπ ι σ ε κ α ι τ ι ςμ ε θ ό δ ο υ ςπ ο υυ ι ο θ έ τ η σ ε γ ι αν ατ ι ςυ π ε ρ κ ε ρ ά σ ε ι . Τ αη μ ε ρ ο λ ό γ ι απ ε ρ ι έ χ ο υ νφ ωτ ο γ ρ α φ ί ε ςκ α ι ά λ λ αα π ο δ ε ι κ τ ι κ ά . Ε π ι π ρ ο σ θ έ τ ως , π ρ ι νξ ε κ ι ν ή σ ε ι τ η νκ ά θ ε θ ε μ α τ ι κ ήε ν ό τ η τ α , ηδ α σ κ ά λ αμ α ςπ α ρ ε ί χ ε έ ν α δ ι δ α κ τ ι κ ό ( π α ι δ α γ ωγ ι κ ό ) π λ ά ν ο , σ υ ν ο δ ε υ ό μ ε ν ομ ε μ ι απ α ι δ α γ ωγ ι κ ήα ν α φ ο ρ άγ ι ατ ο κ ά θ ε θ έ μ απ ο υο λ ο κ λ η ρ ων ό τ α νηδ ι δ α σ κ α λ ί ατ ο υ . Οι π α ι δ α γ ωγ ι κ έ ςα ν α φ ο ρ έ ς π ε ρ ι γ ρ ά φ ο υ νλ ε π τ ο μ ε ρ ώς : Τ ι ςπ α ι δ α γ ωγ ι κ έ ςμ ε θ ό δ ο υ ςπ ο υε φ α ρ μ ό σ τ η κ α ν Οι μ α θ η σ ι α κ ο ί σ τ ό χ ο ι σ ε κ ά θ ε θ έ μ α Ε ά να υ τ ο ί ο ι σ τ ό χ ο ι ε π ε τ ε ύ χ θ η σ α ν Οι δ υ σ κ ο λ ί ε ςπ ο υσ υ ν α ν τ ή θ η κ α νκ α ι π ωςηδ α σ κ ά λ ατ ι ςξ ε π έ ρ α σ ε Οι α ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ςτ ωνπ α ι δ ι ών Τ απ α ι δ α γ ωγ ι κ άυ λ ι κ άπ ο υχ ρ η σ ι μ ο π ο ι ή θ η κ α ν Δ ό θ η κ ε μ ε γ ά λ ηέ μ φ α σ ησ τ η νπ α ρ ο χ ήα π ο δ ε ι κ τ ι κ ώνσ τ ο ι χ ε ί ωνγ ι ατ ι ςδ ι ά φ ο ρ ε ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ςπ ο υέ λ α β α νχ ώρ ασ ε α υ τ ήτ ηφ ά σ η . Γ ι ακ ά θ ε θ ε μ α τ ι κ ήε ν ό τ η τ αέ χ ο υ μ ε δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι έ ν αβ ί ν τ ε ο . Τ αβ ί ν τ ε οα υ τ ά α ν τ α ν α κ λ ο ύ ντ ι ςδ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ςκ ά θ ε θ ε μ α τ ι κ ή ςε ν ό τ η τ α ςκ α θ ώςκ α ι τ αα π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ ο υ ςσ τ απ α ι δ ι ά Πι λ ο τ ι κ ήΕφαρμογ ήστ ηνΟυ γ γ αρί α Υλ ο ποί ησητ ουπροβλ ήματ ος Σ ύ μ φ ων αμ ε τ η νν ο μ ο θ ε σ ί ασ τ η νΟυ γ γ α ρ ί α , κ ά θ ε π α ι δ ί π ρ έ π ε ι ν ασ υ μ μ ε τ έ χ ε ι σ τ η ν π ρ ο σ χ ο λ ι κ ήε κ π α ί δ ε υ σ ημ ε τ άτ απ έ ν τ ε τ ο υχ ρ ό ν ι α , τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο νγ ι αέ ν αχ ρ ό ν οπ ρ ι ντ η ν π ρ ωτ ο β ά θ μ ι αε κ π α ί δ ε υ σ η . Σ ε α υ τ ή νπ ρ ο ε τ ο ι μ ά ζ ε τ α ι γ ι ατ η νσ χ ο λ ι κ ήζ ωήτ ο υ . Ε ί ν α ι σ ύ ν η θ ε ςπ ρ ό β λ η μ αγ ι ατ ι ςο ι κ ο γ έ ν ε ι ε ςΡ ο μ άν αμ η νθ έ λ ο υ νν ασ τ ε ί λ ο υ ντ απ α ι δ ι ά τ ο υ ςσ τ ο υ ςπ α ι δ ι κ ο ύ ςσ τ α θ μ ο ύ ς . Έρ ε υ ν ε ςέ χ ο υ νδ ε ί ξ ε ιό τ ι έ ν α ςσ η μ α ν τ ι κ ό ςπ α ρ ά γ ο ν τ α ςγ ι ατ η νκ α κ ήε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή α π ό δ ο σ ημ π ο ρ ε ί ν αε ί ν α ι έ λ λ ε ι ψ ηπ ρ ο σ χ ο λ ι κ ή ςε κ π α ί δ ε υ σ η ς . Λύ ση Γ ι αν αξ ε π ε ρ α σ τ ε ί τ οπ ρ ό β λ η μ αδ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ ε μ ι ασ υ ν ε ρ γ α σ ί ασ ε τ ο π ι κ όε π ί π ε δ ο Μι α‘ π ρ ο σ χ ο λ ι κ ήο μ ά δ α ’ ’ δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η κ ε α π όδ α σ κ ά λ ο υ ςπ α ι δ ι κ ώνσ τ α θ μ ώνκ α ι δ η μ ο τ ι κ ο ύσ χ ο λ ε ί ο υ , Ρ ο μ άδ ι α μ ε σ ο λ α β η τ έ ς , κ α ι τ οπ ρ ο σ ωπ ι κ ότ ο υF S F C A . Ε π ι κ ο ι ν ων ή σ α μ ε ε π ί σ η ςμ ε κ ο ι ν ων ι κ ο ύ ςλ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ςκ α ι τ οδ ί κ τ υ οι α τ ρ ι κ ή ςβ ο ή θ ε ι α ς . Τ οκ ύ ρ ι οπ ρ ό β λ η μ απ ο υέ π ρ ε π ε ν αξ ε π ε ρ α σ τ ε ί , ή τ α νό τ ι α ρ χ ι κ άέ π ρ ε π ε ο ι ο ι κ ο γ έ ν ε ι ε ς ν απ ε ι σ τ ο ύ νό τ ι ε ί ν α ι σ η μ α ν τ ι κ ότ απ α ι δ ι άτ ο υ ςν αλ ά β ο υ ντ η να π α ρ α ί τ η τ ηπ ρ ο σ χ ο λ ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ ησ τ ον η π ι α γ ωγ ε ί οήσ τ οπ ρ ο σ χ ο λ ι κ όκ έ ν τ ρ ο Ηο ρ γ ά ν ωσ ητ ο υπ ρ ο σ χ ο λ ι κ ο ύκ έ ν τ ρ ο υ Τ οπ ρ ό γ ρ α μ μ αR o maT e a c h i n g&T r a i n i n gμ α ςέ δ ωσ ε τ η ντ έ λ ε ι αε υ κ α ι ρ ί αγ ι αν α σ υ μ π ε ρ ι λ ά β ο υ μ ε τ απ α ι δ ι άπ ο υδ ε νσ υ μ μ ε τ ε ί χ α νπ ρ ο η γ ο υ μ έ ν ωςσ τ η νπ ρ ο σ χ ο λ ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η . Ε π ι κ ο ι ν ων ή σ α μ ε μ ε τ ι ςο ι κ ο γ έ ν ε ι ε ςμ ε τ ι ςο π ο ί ε ςυ π ή ρ χ ε π ρ ό β λ η μ απ ρ ο η γ ο υ μ έ ν ωςκ α ι τ ι ςκ α λ έ σ α μ ε ν ασ υ μ μ ε τ ά σ χ ο υ νσ τ οπ ρ ό γ ρ α μ μ α . Π α ρ ο υ σ ι ά σ α μ ε τ οπ ρ ό γ ρ α μ μ ασ τ ο υ ς γ ο ν ε ί ς( φ υ λ λ ά δ ι α , α φ ί σ ε ς , σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ςμ ε γ ο ν ε ί ς ) .


Ro maTe a c hi n g& Tr a i n i n g Ne ws l e t t e r

Πι λ ο τ ι κ ήε φαρμογ ήστ ηνΙ τ αλ ί α Τ ομ ο ν τ έ λ οτ η ςδ ι α π ο λ ι τ ι σ μ ι κ ή ςε κ π α ί δ ε υ σ η ςε μ φ α ν ί σ τ η κ ε ωςκ ά τ ι κ ο ι ν όγ ι α ό λ ο υ ςτ ο υ ςσ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς , π α ι δ ι ά , κ α ι γ ο ν ε ί ςκ α ι μ ι αο μ ά δ απ α ι δ ι ώνΡ ο μ ά ξ ε κ ί ν η σ α νν απ α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ντ α κ τ ι κ ά . Κ α ι σ τ οτ έ λ ο ςα ρ χ ί σ α μ ε ν αβ λ έ π ο υ μ ε α υ τ όγ ι ατ οο π ο ί οδ ο υ λ έ ψα μ ε σ κ λ η ρ άτ ο υ ςπ ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο υ ςμ ή ν ε ς . ΗK o s mo c a s aλ ε ι τ ο ύ ρ γ η σ ε σ α νέ ν αε ί δ ο ς‘ ’ π ρ ο σ ο μ ο ι ωτ ή ’ ’ δ η μ ό σ ι α ςε κ π α ί δ ε υ σ η ς . Πρ ο σ π α θ ή σ α μ ε ν αβ ο η θ ή σ ο υ μ ε ό χ ι μ ό ν οτ απ α ι δ ι άΡ ο μ ά , α λ λ άκ α ι τ ι ς μ η τ έ ρ ε ςτ ο υ ς , τ ι ςο ι κ ο γ έ ν ε ι ε ςτ ο υ ς , ό π ωςκ α ι α λ λ ο δ α π άπ α ι δ ι ά, μ ε ρ ι κ άα π ότ α ο π ο ί αε ί χ α νμ ό λ ι ςφ τ ά σ ε ι σ τ η νπ ε ρ ι ο χ ή , σ ε έ ν αδ ι α π ο λ ι τ ι σ μ ι κ όμ ά θ η μ αμ ε β ά σ ητ η νΙ τ α λ ι κ ήγ λ ώσ σ α . Κ ά τ ι τ ε λ ε ί ωςδ ι α φ ο ρ ε τ ι κ όα π ότ η νθ ε σ μ ι κ ή ε μ π ε ι ρ ί ατ ωνχ ωρ ώντ ο υ ς . Ξ ε κ ι ν ή σ α μ ε μ ι αδ ι α δ ι κ α σ ί αμ ά θ η σ η ςμ ε μ α θ η τ έ ς α π όδ ι α φ ο ρ ε τ ι κ άυ π ό β α θ ρ ασ ε έ ν ασ χ ο λ ε ί ο‘ ’ δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ό τ η τ α ς ’ . Πα ι δ α γ ωγ ι κ ήα ν α φ ο ρ ά: Τ ο υ ςπ ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο υ ςμ ή ν ε ςχ ωρ ί σ α μ ε τ ο υ ςμ α θ η τ έ ςσ ε 2ο μ ά δ ε ςκ α ι κ ά ν α μ ε μ ά θ η μ αγ ι α4ώρ ε ςκ ά θ ε μ έ ρ αα π όΔ ε υ τ έ ρ αέ ωςΠα ρ α σ κ ε υ ή. Α υ τ ήη δ ι α δ ι κ α σ ί ασ υ ν ε χ ι ζ ό τ α νπ ρ ο σ α ρ μ ο ζ ό μ ε ν ησ τ η νβ ε λ τ ί ωσ ητ ωνδ ε ξ ι ο τ ή τ ωντ ο υ α τ ό μ ο υκ α ι τ η ςο μ ά δ α ς . Οι δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ςε π α ν α λ α μ β α ν ό ν τ ο υ σ α νμ ε τ η νί δ ι α χ ρ ο ν ι κ ήσ ε ι ρ άκ α ι τ οί δ ι οα φ η γ η μ α τ ι κ όύ φ ο ςπ ο υσ τ η νσ υ ν έ χ ε ι α δ ι α φ ο ρ ο π ο ι ο ύ ν τ α να ν ά λ ο γ αμ ε τ η νπ ρ ό ο δ ο , ο ύ τ ωςώσ τ ε ν αε π ι τ ε υ χ θ ο ύ νο ι ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ί σ τ ό χ ο ι .

Lat es tNews

Πι λ ο τ ι κ ήΕφαρμογ ήστ ηνΙ σπαν ί α Οργ άν ωση: Οι ο ρ γ α ν ώσ ε ι ςπ ο υσ υ μ μ ε τ ε ί χ α νε ί ν α ι : τ οδ η μ ο τ ι κ όσ υ μ β ο ύ λ ι οτ ο υB u r j a s s o t , ηOa s i sd eL u z , ο ι Δ ι α π ο λ ι τ ι σ μ ι κ ο ί Δ ι α μ ε σ ο λ α β η τ έ ςγ ι ατ η να π ο φ υ γ ή ε γ κ α τ ά λ ε ι ψη ςτ ο υσ χ ο λ ε ί ο υ, τ οσ χ ο λ ε ί οF e r n a n d od el o sRi o s , ηο ρ γ ά ν ωσ η τ η ςγ ε ι τ ο ν ι ά ς A c c e s oA d e mu z Ra j o l a r κ α ι ηF e d e r a c i o nMa r a n a t h a . Τ οδ η μ ο τ ι κ όσ υ μ β ο ύ λ ι οτ ο υB u r j a s s o t μ α ζ ι μ ε τ η νA c c e s oA d e mu z–Ra j o l a r π α ρ ε ί χ α ντ ι ςε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ςτ ο υ ςγ ι ατ νυ λ ο π ο ί η σ ητ η ςπ ι λ ο τ ι κ ή ςε φ α ρ μ ο γ ή ς . Σ τ η νOa s i sd el u zε ί χ ε α ν α τ ε θ ε ί ηε π α φ ήμ ε τ η νκ ο ι ν ό τ η τ ατ ωνΡ ο μ άσ τ ο ν δ ή μ ο . Οι δ ι α μ ε σ ο λ α β η τ έ ςέ κ α ν α ντ ι ςσ υ ν ε ν τ ε ύ ξ ε ι ςμ ε τ ο υ ςγ ο ν ε ί ςκ α ι τ απ α ι δ ι ά κ α ι σ υ μ μ ε τ ε ί χ α νσ τ η νκ α θ η μ ε ρ ι ν ήυ λ ο π ο ί η σ ητ ο υ . Τ οσ χ ο λ ε ί οτ ο υF e r n a n d od el o sRi o s , π α ρ ε ί χ ε τ αέ π ι π λ α . ΗF e d e r a c i o nMa r a n a t h aσ υ ν τ ό ν ι σ ε τ η νε φ α ρ μ ο γ ήκ α ι π α ρ ε ί χ ε α ν θ ρ ώπ ι ν ο υ ς π ό ρ ο υ ς , φ α γ η τ ό , τ οα π α ρ α ί τ η τ οε κ π α ι δ ε υ τ ι κ όυ λ ι κ όκ α ι ε ξ ο π λ ι σ μ ό ( π ρ ο τ ζ έ κ τ ο ρ α , κ ο μ π ι ο ύ τ ε ρ ςκ λ π ) . Δυ σκ ολ ί ε ς Ημ ε γ α λ ύ τ ε ρ ηδ υ σ κ ο λ ί αή τ α νν αβ ρ ο ύ μ ε τ οκ α τ ά λ λ η λ ομ έ ρ ο ςγ ι ατ η νπ ι λ ο τ ι κ ή ε φ α ρ μ ο γ ή , α φ ο ύδ ε νή τ α νδ υ ν α τ ό νν ατ ου λ ο π ο ι ή σ ο υ μ ε σ ε κ ά π ο ι αα π ότ ι ς ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ςτ ο υΔ ή μ ο υ . Τ οε μ π ό δ ι ου π ε ρ κ ε ρ ά σ τ η κ ε χ ά ρ ησ τ η νο ρ γ ά ν ωσ η A c c e s oA d e mu z–Ra j o l a r π ο υμ α ςπ α ρ α χ ώρ η σ ε ε υ γ ε ν ι κ άτ ι ςε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς τ ο υγ ι αν αμ π ο ρ έ σ ο υ μ ε ν απ ρ ο χ ωρ ή σ ο υ μ ε . Μι αά λ λ ηδ υ σ κ ο λ ί αή τ α νν ακ ε ρ δ ί σ ο υ μ ε τ η νε μ π ι σ τ ο σ ύ ν ητ ωνγ ο ν έ ωνγ ι αν α μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε ν ατ ρ α β ή ξ ο υ μ ε φ ωτ ο γ ρ α φ ί ε ςκ α ι β ί ν τ ε οκ α τ άτ η νδ ι ά ρ κ ε ι ατ ων δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ων . Οι δ ι α μ ε σ ο λ α β η τ έ ςέ κ α ν α νκ α λ ήδ ο υ λ ε ι άκ α ι μ α ςβ ο ή θ η σ α ν ν απ ρ ο σ π ε ρ ά σ ο υ μ ε α υ τ ότ οε μ π ό δ ι ο . Έπ ε ι σ α ντ ο υ ςγ ο ν ε ί ς , ε π ι τ ρ έ π ο ν τ α ς τ ο υ ςν απ α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ντ αμ α θ ή μ α τ ακ ε ρ δ ί ζ ο ν τ α ςμ ε α υ τ ό ντ ο ντ ρ ό π οτ η ν ε μ π ι σ τ ο σ ύ ν ητ ο υ ςκ α ι δ ί ν ο ν τ α ςτ ο υ ςτ η νά δ ε ι α . Παραπάν ω αν αφέ ρου μεμέ ροςμόν οτ ωναν αφορώνγ ι ατ ην πι λ ο τ ι κ ήε φαρμογ ήσεκ άθ εχ ώρα. Γ ι ατ ηνπλ ήρηαν άπτ υ ξ η τ ηςπι λ ο τ ι κ ήςε φαρμογ ήςε πι σκ ε φτ ε ί τ ετ ηνι στ οσε λ ί δαμας στ ο:www. r oma t e a c hi ng. e uκ αι στ ηνπλ ατ φόρμαe l e a r ni ng www. a c t i one l e a r n. e u/ r oma / ma i nHome . php

Τοσχ έ δ ι οαυ τ όχ ρηµα τ οδο τ ήθηκ εµετ η νυ ποστ ήρι ξ ητ ηςΕυ ρωπαϊ κ ήςΕπι τ ροπής .Ηπαρού σααν ακ οί ν ωση δε σµε ύ ε ι µό ν οτ ο νσυ ν τ άκ τ ητ ηςκ αι ηΕπι τ ροπήδε νε υ θύ ν ε τ αι γι ατ υ χ ό νχ ρήσητ ωνπλ ηροφορι ώνπου πε ρι έ χ ο ν τ αι σεαυ τ ή ν .

Roma newsletters gr  
Advertisement