Page 1

Ro maOk t a t á sé sKé p z é s( Ro maT & T)

Hí r l e v é l

Par t ner ek:

UETPAct i onLi nk/Act i onSynergy S. A.( Görögország) Nemzet köziEgészségügyiés Szoci ál i sGondozóiMedi át orok Szövet sége( AMI SS,Ol aszország) Vol tÁl l amiGondozot t akOrszágos Egyesül et e( Magyarország) Maranat haCi gánySzövet ségek Egyesül et e( Spanyol ország) GörögországiRomákPánhel l én Szövet sége( PEER,Görögország)

ARomaOktatásésKépzésprogram indítása Apr oj e ktf őc é l j a

www. r omat eachi ng. eu

www. aboutroma. bl ogspot. com

ABOUT ROMA

Legfri ssebbhí rek ARomaT&Tpr oj ektel sőmegbeszél éseAt hénbanker ül t megr endezésr e2012.ápr i l i s 1112én.Amegbeszél ésena par t ner eknekl ehet őségüknyí l t ar r a,hogymegi smer kedj enek egymással ,val ami ntmegszer vezzékat evékenységekt er vezéséta pr oj ektt el j esi dej ér e.Megbeszél t ékazi skol ael őkészí t ők szer vezésévelkapcsol at os kér déseketazegyesor szágokr a vonat kozón,val ami ntazal kal mazandópedagógi aimódszer t ant .Val amennyipar t ner meghat ár ozt aazokatar oma közösségeket ,amel yekér ta pr oj ektmegval ósí t ásr aker ül , val ami ntmegkezdt ékapr oj ekt módszer t anel őkészí t ését .

Newsl et t er1

Cé l :Ol ya nmode l lki dol goz á s aé st e s z t e l é s e ,a me l ybe nki f e j e z e t t e nr oma gye r me ke ks z á má r ake r ülme gs z e r ve z é s r eol ya nóvoda ,a holagye r me ke k j obba nf e l ké s z ül he t ne ka zi s kol a ikör nye z e t bet ör t é nőbe i l l e s z ke dé s r e . Azóvodá ka tké ti nt e r kul t ur á l i si nt e r me di á t orf e l ügye l i :e gyi kükr oma , má s i kukne mr oma . Cé l c s opor t :i s kol a ke z dé se l őt tá l l ór omaóvodá s kor úgye r me ke k Apr oj e kts z a ka s z a i : Mode l lki dol goz á s a I s kol a e l őké s z í t őme gs z e r ve z é s e Ké pz é s Pi l ott e s z t e l é s Fe nnt a r t ha t ós á g Cé l c s opor t I s kol a ke z dé se l őt tá l l ór omaóvodá s kor úgye r me ke k Apr oj e kts or á n:80r omagye r me kbe voná s ava l a me nnyipa r t ne r or s z á gba n Apr oj e kts z akas z ai Mode l lki dol goz á s a I s kol a e l őké s z í t őme gs z e r ve z é s e Ké pz é s Pi l ott e s z t e l é s Fe nnt a r t ha t ós á g Tr ans z nac i onál i sme gbe s z é l é s e k: At hé n,Bol ogna , Va l e nc i a 1. s z a ka s z : Ez e ka zi s kol ae l őké s z í t őkóvoda ké ntf unkc i oná l na kar omaóvodá s kor ú gye r me ke ks z á má r a . Na pköz be ne gyt a ná r i nt e r kul t ur á l i si nt e r me di á t orf e l ügye l e t ea l a t t dol goz na k,a ki ne kf e l a da t akr e a t í vt e vé ke nys é ge kki dol goz á s aar oma gye r me ke kke l ,va l a mi ntf e l ké s z í t é s ükaköve t ke z őé vii s kol a ke z dé s r e . Aze l őké s z í t é skül önböz őt e vé ke nys é ge kf or má j á töl t he t i( j á t é kok, be s z é l ge t é s e k,s z í nda r a boks t b. ) ,a me l ye kme gt a ní t j á kagye r me ke kne k, hogya nvi s e l ke dj e ne ka zi s kol á ba n,mi é r tj ói s kol á baj á r ni ,mi be nf oge l t é r ni a zé l e t módj uka t t ól ,a mi tmá rme gs z okt a k,mi l ye ns z a bá l yokna kke l l e nge de l me s ke dni ük,mi l ye ne l őnyüks z á r ma z i ke bbőls t b.


Ro maOk t a t á sé sKé p z é s( Ro maT & T)

Hí r l e v é l

Ezeketazi s kol ael őkés zí t őketar omaközös s égekközel ébenkel l

l ét r ehozni( azér t ,hogyar omagyer mekeks zámár akönnyenel ér het ők l egyenek) ,val ami ntr eggel i ti skí nál nakagyer mekeknek,hogyl egyen er ej ükmegbi r kózniaf el adat okkal . 2.s zakas z:I s kol ael őkés zí t őks zervezés e 3.s zakas z:Képzés

Lat es tNews

Azanyagmeghat ár ozás a,amel ymárel kés zül tésmegf el elaképzés s züks égl et ei nek( val amennyinyel venésangol ul ) . Azanyagbevi t el eel ekt r oni kusf or mát umban( el ear ni ng) Tr énervál as zt ás aval amennyior s zágban.At r énetf el el ősakét i nt er kul t ur ál i si nt er medi át or( egyr omaésegynemr oma)képzés éér t . Azegyesor s zágokt r éner eir és ztf ognakvenniegyt r ans znaci onál i s műhel ybenBol ognában,amás odi kpr oj ekt megbes zél ésker et ében. Ebbenaműhel ybenakül önbözőpar t ner or s zágokt r éner eit apas zt al at otéss zakmaii s mer et eketcs er él het nek,ésezál t ali s mer et ei ket bőví t het i késújöt l et eketnyer het nekapar t ner or s zágokt apas zt al at ai ból . Műhel ys zer vezés e( el ear ni ngt anf ol yamokker et ében)akéti nt er kul t ur ál i si nt er medi át orképzés éhez( at r éner ekr évén) . 4.s zakas z:Pi l ott es zt el és API LOTPROGRAM FI GYELEMMELKÍ SÉRÉSE Meghat ár ozot tmennyi s égiésmi nős égis zempont okal apj án:ar és zt vevőgyer mekeks záma,azongyer mekeks záma,aki kapi l ots zakas z bef ej ezés eut áni sj ár nak,agyer mekekel égedet t s ége,azokt at ók vél eménye Val ahánys zorpr obl émamer ülf öl ,azi nt er kul t ur ál i si nt er medi át or oknakkapcs ol at bakel ll épni ükapar t ner ekkel . Ér t ékel ni ,mi kműködt ekésmi knem. 5.s zakas z:Fennt art hat ós ág -Amodel lt ámogat ás aazér dekl ődős zer vezet eknekésavi l ág or s zágai nak.

Ezapr oj ektazEur ópaiBi zot t ságt ámogat ásávalval ósul tmeg. Ezaki adványcsakéski zár ól agaszer zővél eményétt ükr öziés aBi zot t ságnem t ehet őf el el ősséabennef ogl al ti nf or máci ókhasznál at áér t .


Ro maOk t a t á sé sKé p z é s( Ro maT & T)

Hí r l e v é l

Par t ner ek:

UETPAct i onLi nk/Act i onSynergy S. A.( Görögország) Nemzet köziEgészségügyiés Szoci ál i sGondozóiMedi át orok Szövet sége( AMI SS,Ol aszország) Vol tÁl l amiGondozot t akOrszágos Egyesül et e( Magyarország) Maranat haCi gánySzövet ségek Egyesül et e( Spanyol ország) GörögországiRomákPánhel l én Szövet sége( PEER,Görögország)

www. r omat eachi ng. eu

www. aboutroma. bl ogspot. com

ABOUT ROMA

Legfri ssebbhí rek ARomaT&Tpr oj ek tmás odi k t r ans z naci onál i sme gbes z él és énekhel y s z í neaz ol as z or s z ági Bol ognav ol t2012. s z e pt ember2728án. Ez ena t al ál k oz ónat r éner ekk épz és ér e i ss ork er ül t . Azi s k ol ael ő k és z í t ő k s z er v e z és éér tf el el ő st r éner eka par t ner s égv al amenny i or s z ágából me gj el ent eke z ena me gbes z él és en, ésme gv i t a t t áka s z er v e z endőt émák a t , v al ami nt az ok a tak és z s égek et , amel y ek et azi s k ol ael ő k és z í t ő nr és z tv e v ő gy er mek ek neke z enel j ár ás s or ánel k el l s aj át í t ani uk .A v e z et őt r énerMar i aTz enak i as s z onyv ol t , ak i apeda gógi ai t er vk i dol goz ás áér tf el el t . A me gbes z él és ens z óbak er ül t ek azi nt er medi át or okk épz és év el k a pcs ol a t osk ér dés eki s , v al ami ntas z ül ő k k el v al ók a pcs ol a t t ar t ás

Hí r l ev él2.

Amódszertankidolgozásaésazoktatókképzése Bo l o g n á b a nk e r ü l tme g r e n d e z é s r eamá s o d i kp r o j e k t me g b e s z é l é s , a h o l me g v i t a t t u kak ö v e t e n d őmó d s z e r t a n t , v a l a mi n ta zo k t a t ó ké sa z i n t e r me d i á t o r o kk é p z é s é t . Af ő b bp o n t o kö s s z e f o g l a l á s aa za l á b b i a k b a n : Mó ds z e r t a n A. Amó ds z e r t a nj e l l e mz ő i Azi s k o l ae l ő k é s z í t ői n t e r d i s z c i p l i n á r i s( i n t e r t e ma t i k u s )t a n t e r v é n b e l ü l : a ) Azo k t a t á s imó d s z e r e ké st e v é k e n y s é g e kmi n to l y a n o k , me l y e kc é l j a , h o g ye l ő s e g í t s é kag y e r me k e ks z e mé l y i s é g f e j l ő d é s é t , s z o c i a l i z á c i ó j á t , v a l a mi n tf o k o z z á kag y e r me k e kt u d a t o s s á g á ta ze mb e r ié st e r mé s z e t e s k ö r n y e z e ti r á n t . b ) AKo mmu n i k á c i ó–i n t e r a k c i óé sa d a t o kp r e z e n t á c i ó j ak ü l ö n b ö z ő e s z k ö z ö k k e l( k é z mű v e s s é g , d r á ma , r a j z , t á b l á z a t o ké sd i a g r a mo k )é sa Te c h n o l ó g i a( ma g n ó , f é n y k é p e z ő g é p , s z á mí t ó g é ps t b . )i n t e r a k t í vé s mu l t i s z e n z o r á l i smó d o ns e g í t i ke l őat a n u l á s if o l y a ma t o t . An y e l v a l a p v e t ő e ni n t e r d i s z c i p l i n á r i s( i n t e r t e ma t i k u s )t e r mé s z e t ű , mi v e la s z ó b e l ik o mmu n i k á c i ó , o l v a s á sé sí r á sv a l a me n n y ik é r d é s h e zk a p c s o l ó d i k . c ) At a n t e r vaf o l y a ma t r ah e l y e z iah a n g s ú l y t , u g y a n a k k o rn e mh a g y j a f i g y e l me nk í v ü laf o l y a ma t o ks o r á nk e l e t k e z e t ts z ü k s é g e si n f o r má c i ó k f o n t o s s á g á ts e m. d ) Aj a v a s o l tt e v é k e n y s é g e ki r á n y a d ój e l l e g ű e k , mi v e ls o ka za k t u á l i s / mi n d e n n a p o se s e mé n y e k n e ké sag y e r me k e ké r d e k l ő d é s é n e kf ü g g v é n y e . B. Azi s ko l ae l ő ké s z í t őpe da g ó g uss z e r e pe Ape da g ó g us : Me g f e l e l őf e l t é t e l e kme g t e r e mt é s ev o n z ó , b i z t o n s á g o s , b a r á t s á g o sé s i n g e r g a z d a gk ö r n y e z e t b e n , a zo p t i má l i smo t i v á c i ó sé st a n u l á s if e l t é t e l e kb i z t o s í t á s aé r d e k é b e n . I z g a l ma sé st a r t a l ma s , ag y e r me k e ks z á má r aé r d e k e st a n u l á s i é l mé n y e ks z e r v e z é s e . At a n u l á s ime g k ö z e l í t é s taj á t é k , f e l f e d e z é s , k ü l ö n b ö z ői n f o r má c i ó f o r r á s o kk i a k n á z á s a , me g b e s z é l é ss t b . r é v é ns e g í t ie l ő . An a p it e v é k e n y s é g e k b e nmi n d e ne g y e sg y e r me kr é s z v é t e l é tk e r e s i .


Ro maOk t a t á sé sKé p z é s( Ro maT & T)

Hí r l e v é l

Apedagógusszer epenagyonf ont os.Apedagógusközvet í t iésel ősegí t ia t el j est anul ásif ol yamat ot .

Lat es tNews

C.INTERTEMATIKUSMEGKÖZELÍTÉS–ALAPFOGALMAK– MUNKATERVEK Apr ogr amokér dekl ődési„t émák”kör észer veződnekés„pedagógi ai l agmegf el el őek”agyer mekeknek.Aki dol gozot tt evékenységekközös j el l egűek,ésel őnybenr észesí t i kazi nt er akci ót ,kommuni káci ót ,at echnol ógi ahasznál at át ,azí r ot tésszóbel ibeszédet . Al apf ogal mak: I nt er akci ó( együt t működés,f üggőség,ener gi a…) Di menzi ó( t ér ,i dő…) Kommuni káci ó( kód,i nf or máci ó…) Vál t ozás( f ej l ődés…) Hasonl óságkül önbség( egyenl őség–egyenl őt l enség…) Kul t úr a( hagyomány…) Rendszer( oszt ál yozás…) Amunkat er vekagyer mekekál t alvál aszt ot t„kut at ási ”t ár gyak.A cél okl ehet nekegyéni ekvagykol l ekt í vek.At evékenységekki dol gozásánála cél :ar észvét el ,kezdeményezőkészség,együt t működés,kr eat i vi t ásés pár beszédöszt önzése.Hangsúl ytkel lf ekt et niaki scsopor t osmunkár a. D.KÖTETLENJÁTÉK Önál l óanaj át ékszobasar kai banésszabadban.Lehet ővét esziagyer mekeknek,hogynövekedj enek,f el f edezzenek,kr eat í vanyagokatésmédi át használ j anak,kí sér l et ezzenek,kommuni kál j anak,együt tdol gozzanakés szoci al i zál ódj anak. Vagycsopor t ban.At el j escsopor tr észvét el évelszer vezet tbeszél get ések ál t al ábanbi zonyosi dőtvesznekelanapipr ogr amból .Ezi dőal at tagyer mekekcsapat j át ékotj át szhat nak,énekel het nek,meséthal l gat hat nakegy gyer ekcsopor t ban.Akül önbözőt émáj úbeszél get ések,munkat er vezés, adat f el dol gozáséspr ezent áci ój obbanmegval ósí t hat óki scsopor t okbana j át ékszobakül önböző„sar kai ban”.

Ezapr oj ektazEur ópaiBi zot t ságt ámogat ásávalval ósul tmeg. Ezaki adványcsakéski zár ól agaszer zővél eményétt ükr öziés aBi zot t ságnem t ehet őf el el ősséabennef ogl al ti nf or máci ókhasznál at áér t .


Ro maOk t a t á sé sKé p z é s( Ro maT & T)

Hí r l e v é l

Par t ner ek:

UETPAct i onLi nk/Act i on Syner gyS. A.( Gör ögor szág) Nemzet köziEgészségügyiés Szoci ál i sGondozóiMedi át or ok Szövet sége( AMI SS, Ol aszor szág) Vol tÁl l amiGondozot t ak Or szágosEgyesül et e( Magyar or szág) Mar anat haCi gánySzövet ségek Egyesül et e( Spanyol or szág) Gör ögor szágiRomákPánhel l én Szövet sége( PEER,Gör ögor szág)

www. r omat eachi ng. eu

www. aboutroma. bl ogspot. com

ABOUT ROMA

Lat es tNews ARomaT&Tazárókonf erenci áj átVal enci ábanr endezt e meg2013.már ci us21én.A konf er enci ánbemut at t áka pr oj ekt er edményeket val amennyipart ner or szágban, val ami ntaf őbbér dekel t eki s el őadástt art ot t akakül önböző ki sebbségeki skol ael őkészí t őj évelkapcsol at osf ont os kér désekről ,aspanyol or szági okt at ásir endszerr ef ormj ai ról st b.Akonf er enci arészt vevőia r omaközösségt agj ai ,okt at ási hi vat al nokokVal enci a régi óból ,val ami ntapr oj ekt er edményeii rántér dekl ődő pedagógusok/ okt at ók.

Newsl et t er3

Pilotprogram négyországban–ZárókonferenciaValenciában Azi s k o l a e l ő k é s z í t ő kmű k ö d é s e Pi l o t p r o g r a m Gö r ö g o r s z á g b a n An t i g o n i Z a c h o u , ap e d a g ó g u sa k t í vs z e r e p e t j á t s z o t t ac s o p o r t b a n . T á mo g a t óé sv e z e t ős z e r e p eh a n g s ú l y o sv o l t . Azi n t e r k u l t u r á l i s me d i á t o r o k( V a g e l i sé sNe k t a r i o s ) s z i n t é nf o n t o ss z e r e p e t t ö l t ö t t e kb ea p i l o t p r o g r a mi d e j é n . Ne mc s u p á na r r ó l g o n d o s k o d t a k , h o g yag y e r me k e k r é s z t v e g y e n e kaf o g l a l k o z á s o k o n( ő kh o z t á kag y e r me k e k e t a z i s k o l a e l ő k é s z í t ő b e ) , h a n e m ap e d a g ó g u s n a ki ss e g í t e t t e ka f o g l a l k o z á s o k o n . Ap e d a g ó g u sn a p o n t an a p l ó t v e z e t e t t , a me l y b e nn e mc s u p á nac s o p o r t b a nme g v a l ó s u l t t a n u l á s i t é má k a t é smi n d e n n a p o st e v é k e n y s é g e k e t í r t a l e , h a n e mb e mu t a t t aaf ö l me r ü l t n e h é z s é g e k e t é sa z o k a t amó d s z e r e k e t , a me l y e k e t a z o kk i k ü s z ö b ö l é s é r ea l k a l ma z o t t . An a p l ó kb i z o n y í t é k o k a t , p l . f é n y k é p e k e t i st a r t a l ma z t a k . Eme l l e t t e g yú j t é mame g k e z d é s ee l ő t t ap e d a g ó g u só r a t e r v e t ( p e d a g ó g i a i t e r v e t ) k é s z í t e t t , ma j dp e d a g ó g i a i b e s z á mo l ó t ac s o p o r t b a né r i n t e t t t é má kmi n d e g y i k é r ő l . Ap e d a g ó g i a i b e s z á mo l ó kak ö v e t k e z ő k e t í r t á kl e r é s z l e t e s e n : a za l k a l ma z o t t p e d a g ó g i a i mó d s z e r e k e t , a ze g y e st é má kt a n u l á s i c é l j a i t , v a j o ne z e kac é l o kme g v a l ó s u l t a k e , af ö l me r ü l t n e h é z s é g e k e t é sa z t , h o g y a ns i k e r ü l t ap e d a g ó g u s n a k l e k ü z d e n i a z o k a t , ag y e r me k e kr e a k c i ó i t / v á l a s z a i t , af e l h a s z n á l t p e d a g ó g i a i a n y a g o k a t / f o r r á s o k a t s t b . Na g yh a n g s ú l y t f o r d í t o t t u n kaj e l e ns z a k a s z b a nme g v a l ó s u l t k ü l ö n b ö z ő t a n u l á s i t e v é k e n y s é g e kb i z o n y í t á s á r a . Aze g y e st a n í t á s i t é má ku t o l s óó r á j á nv i d e ó f e l v é t e l k é s z ü l t . Af e l v é t e l e k b e mu t a t j á ka zé r i n t e t t t é má k h o zk a p c s o l ó d ót a n u l á s i t e v é k e n y s é g e k e t , v a l a mi n t ag y e r me k e ká l t a l e l s a j á t í t o t t i s me r e t e k e t . An a p l ó k a t f é n y k é p e kk í s é r i k( r a j z o k , k é z mű v e sf o g l a l k o z á s o k , c s o p o r t t e v é k e n y s é g e k ) . Pi l o t p r o g r a m Ma g y a r o r s z á g o n Ap r o b l é maf e l i s me r é s e Ama g y a r o r s z á g i j o g s z a b á l y o ké r t e l mé b e n mi n d e nö t ö d i ké l e t é v é t b e t ö l t ö t t g y e r me kk ö t e l e si s k o l a e l ő k é s z í t őo k t a t á s b a nr é s z t v e n n i l e g a l á b be g yé v e nk e r e s z t ü l , mi e l ő t t me g k e z d i ká l t a l á n o si s k o l a i t a n u l má n y a i k a t . I t t f e l k é s z í t i kő k e t a zi s k o l a i é l e t r e . Ar o mac s a l á d o k b a ná l t a l á n o sp r o b l é ma , h o g yg y e r me k e i k e t n e m a k a r j á kó v o d á b aj á r a t n i . Ak u t a t á s o kr á mu t a t t a ka r r a , h o g ya za l a c s o n yi s k o l a i t e l j e s í t mé n ye g y i k f őo k aa zi s k o l a e l ő k é s z í t őo k t a t á sh i á n y al e h e t . Me g o l d á s Ap r o b l é mame g o l d á s aé r d e k é b e nh e l y i s z i n t űö s s z e f o g á sf o r má l ó d o t t . Azó v o d aá sa zá l t a l á n o si s k o l ap e d a g ó g u s a i , r o mas e g í t ő ké saV AGOE mu n k a t á r s a i „ i s k o l a e l ő k é s z í t őc s a p a t o t ” h o z t a kl é t r e . Ka p c s o l a t b a l é p t ü n kac s a l á d t á mo g a t ós z o l g á l a t o k k a l é sav é d ő n ő i h á l ó z a t t a l i s . Al e g f ő b bl e k ü z d e n d őa k a d á l ya zv o l t , h o g ye l ő s z ö r me gk e l l e t t g y ő z n i ü k ac s a l á d o k a t a r r ó l , me n n y i r ef o n t o sag y e r me k e i k n e kas z ü k s é g e s i s k o l a e l ő k é s z í t őo k t a t á s b a nv a l ór é s z v é t e l a zó v o d á b a nv a g ya z i s k o l a e l ő k é s z í t ők ö z p o n t b a n . Azi s k o l a e l ő k é s z í t őme g s z e r v e z é s e ARo maT a n í t á sé sKé p z é sp r o j e k t t ö k é l e t e sl e h e t ő s é g e t n y ú j t o t t s z á mu n k r aa z o k n a kag y e r me k e k n e kab e v o n á s á h o zi s , a k i kk o r á b b a n n e mv e t t e kr é s z t i s k o l a e l ő k é s z í t őo k t a t á s b a n . Ka p c s o l a t b al é p t ü n ka z o k k a l ac s a l á d o k k a l , a h o l k o r á b b a np r o b l é má k me r ü l t e kf ö l , é sme g k é r t ü kő k e t , h o g yv e g y e n e kr é s z t ap r o j e k t b e n . Be mu t a t t u kap r o j e k t e t as z ü l ő k n e k . ( s z ó r ó l a p o k , p o s z t e r e k , t a l á l k o z á sa s z ü l ő k k e l )


Ro maOk t a t á sé sKé p z é s( Ro maT & T)

Hí r l e v é l

Lat es tNews

Pi l otpr ogr a m Ol a s z or s z á gba n Azi n t e r k u l t u r á l i so k t a t á s i mo d e l l ú g yj e l e n t me g , mi n t v a l a mi k ö z ö s v a l a me n n y i r é s z t v e v ő , g y e r me ké ss z ü l ők ö r é b e n , v a l a mi n t e g yr o ma g y e r me k c s o p o r t r e n d s z e r e s e nk e z d e t t r é s z t v e n n i . Í g yv é g ü l má rl á t n i k e z d t ü k , h o g ymi é r t i sd o l g o z t u n ko l y a nk e mé n y e name g e l ő z ő h ó n a p o k b a n . Ko s mo c a s ae g y f a j t ak ö z o k t a t á s i „ s z i mu l á t o r k é n t ” mű k ö d ö t t . I g y e k e z t ü n kn e mc s u p á nr o mag y e r me k e k n e ks e g í t e n i , h a n e m as z ü l e i k n e k , t á g a b bc s a l á d j u k n a ki s , v a l a mi n t mi n d e nk ü l f ö l d i g y e r me k n e k , a k i kk ö z ü l s o k a né p p e na k k o r i b a né r k e z t e kav á r o s b a . A mu l t i k u l t u r á l i so s z t á l y b a na zo l a s zn y e l v e t h a s z n á l j u k . Mi n d e zv a l a mi e g é s z e nmá s , mi n t a mi t a zi n t é z mé n y e k b e nah a z á j u k b a nme gl e h e t t a p a s z t a l n i . Me g k e z d h e t t ü n ke g yö n á l l ót a n u l á s i mu n k á t k ü l ö n b ö z őn y e l v e k e n , a„ s o k s z í n ű s é g ”i s k o l á j á b a n . Pe da gógi a i be s z á mol ó Aze l mú l t n é h á n yh ó n a p b a ne g yo l y a nü t e mt e r v v e l f o l y t a t t u k mu n k á n k a t , a me l yt í zd a r a bn é g y ó r á st a n ó r á t h a t á r o zme g . Ez e k k é t s z e rö t ó r á se g y s é g e k r eo s z l a n a k , é sme g t a r t á s u k r ah é t f ő t ő l p é n t e k i gk e r ü l s o r( ma j de z u t á nv é g i ge zi s mé t l ő d i kat a n u l á sv á l t o z a t o s o k t a t á s i s z i n t j e i n e kk i d o l g o z á s á v a l a ze g y é né sac s o p o r t k é s z s é g e i n e k f e j l e t t s é g ea l a p j á n) . At e r v e ks z e r i n t at e v é k e n y s é g e ki d ő r e n d i s o r r e n d j e é sn a r r a t í vs t í l u s au g y a n a z , a me l y e t e g yk r e a t í vt e v é k e n y s é gk ö v e t a z o k t a t á s i c é l o ke l é r é s é h e zs z ü k s é g e sk é s z s é g e kf e j l e s z t é s ec é l j á v a l .Ez a zi s mé t l é ss z ü k s é g e sa zo k t a t á sf o l y a ma t o s s á g á n a ké sr i t u á l é i n a k b i z t o s í t á s á h o z , h o g yt ö b bc é l t i se l é r h e s s ü n ke g y i d e j ű l e g . Pi l o t p r o g r a m Sp a n y o l o r s z á g b a n Sz e r v e z e t : Ar é s z t v e v ős z e r v e z e t e k : Bu r j a s s o t Vá r o s i T a n á c s , „ Oa s i sd eL u z ” Sz ö v e t s é g , a zö n k o r má n y z a t b a na zi s k o l a k e r ü l é s é r t f e l e l ő si n t e r k u l t u r á l i sme d i á t o r o k , aFe r n a n d od el o sRi o si s k o l a , a z„ Ac c e s oAd e mu zRa j o l a r ”s z o ms z é ds z ö v e t s é gé saMa r a n a t h aEg y e s ü l e t . Bu r j a s s o t Vá r o s i T a n á c sa z„ Ac c e s oAd e mu z–Ra j o l a r ”s z o ms z é d s z ö v e t s é g g e l e g y ü t t mű k ö d v eb i z t o s í t o t t al é t e s í t mé n y e i t ap i l o t p r o g r a m k i d o l g o z á s á h o z . Az„ Oa s i sd eL u z ”Sz ö v e t s é gme g b í z á s t k a p o t t a r r a , h o g yl é p j e n k a p c s o l a t b aa zö n k o r má n y z a t r o mak ö z ö s s é g é v e l . Azi n t e r k u l t u r á l i s me d i á t o r o ki n t e r j ú t k é s z í t e t t e kas z ü l ő k k e l é sg y e r me k e k k e l , v a l a mi n t é s z t v e t t e kap i l o t p r o g r a mb a n . AFe r n a n d od el o sRi o sOk t a t á s i Kö z p o n t b o c s á t o t t ar e n d e l k e z é s r ea b ú t o r t . AMa r a n a t h aEg y e s ü l e t k o o r d i n á l t aap i l o t p r o g r a mo t , t o v á b b á r e n d e l k e z é s r eb o c s á t o t t e mb e r i e r ő f o r r á s t , é l e l mi s z e r t , o k t a t á s i a n y a g o k a t é sf e l s z e r e l é s t ap i l o t p r o g r a mk i d o l g o z á s á h o z( p r o j e k t o r , s z á mí t ó g é p e ks t b . ) . Ne hé z s é ge k : Al e g n a g y o b bn e h é z s é g e t ap i l o t p r o g r a mh o zme g f e l e l őh e l y s z í n me g t a l á l á s aj e l e n t e t t e , mi v e l n e mh a s z n á l h a t t u ke r r eac é l r aa zö n k o r má n y z a t s e mmi l y e no k t a t á s i l é t e s í t mé n y é t . Ez t a za k a d á l y t Ma n o l o Mo n j es z o c i á l i ss z o l g á l t a t á s o kk o o d i n á t o rk ü z d ö t t el e , a k i f e l v e t t ea k a p c s o l a t o t a z„ Ac c e s oAd e mu z–Ra j o l a r ”s z o ms z é ds z ö v e t s é g g e l , a k i k é s z s é g e s e ná t a d t as a j á t l é t e s í t mé n y e i t ap i l o t p r o g r a m me g v a l ó s í t á s á h o z . Eg ymá s i kn e h é z s é g e t as z ü l ő kb i z a l má n a kme g n y e r é s ej e l e n t e t t ea g y e r me k e k k e l f o l y t a t o t t t e v é k e n y s é g e kf é n y k é p e z é s é h e zé s v i d e ó z á s á h o z . Ame d i á t o r o kn a g y s z e r űmu n k á t v é g e z t e ke n n e k me g o l d á s aé r d e k é b e n . Si k e r ü l t me g g y ő z n i ü kas z ü l ő k e t a z á l t a l , h o g ya s z ü l ő ki sr é s z t v e h e t t e kaf o g l a l k o z á s o k o n , é sí g ye n g e d é l y ü k e t a d t á k . Af e nt i e k be nc s upá nné há nyol y a ni nf or má c i ótos z t ot t unkme g a bból , a mi tapr ogr a m me gv a l ós í t á s as or á ngy űj t öt t ünk . T ov á bbi i nf or má c i óé r tl á t oga s s one l we bol da l unk r a :r oma t e a c hi ng. e u, v a l a mi nte t a nul á spl a t f or munk r a :www. a c t i one l e a r n. e u/ r oma / ma i nHome . php

Ezapr oj ektazEur ópaiBi zot t ságt ámogat ásávalval ósul tmeg. Ezaki adványcsakéski zár ól agaszer zővél eményétt ükr öziés aBi zot t ságnem t ehet őf el el ősséabennef ogl al ti nf or máci ókhasznál at áér t .

Roma newsletter hu  
Roma newsletter hu  
Advertisement