Page 1

ΣΗΜΕΡΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

88

σελίδε̋

µαζί µε το EBÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÙÍ ÔÑÉÊÁËÙÍ

ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÑÏÕÐÇÓ • ÅÔÏÓ 20ï • ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 903 • ΒΥΡΩΝΟΣ 5 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ(3ο̋ όροφο̋) • ÔÇË: 24310- 33263 FAX: 2431-500059 • e-mail: dialogos.24310@gmail.com ,dialogos.trikala@gmail.com• www.issuu.com/dialogosnews • ÔÉÌÇ 1,30 ευρώ

Χθε̋ ο Ευάγγελο̋ Βενιζέλο̋ «κατέβηκε»

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛ. 9

Στο… πεζοδρόµιο κατά του ΣΥΡΙΖΑ!  Ο πρόεδρο̋ του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρο̋ τη̋ κυβέρνηση̋, µιλώντα̋ στην Κ.Ε. του κόµµατό̋ του κατηγόρησε το κόµµα τη̋ αξιωµατική̋ αντιπολίτευση̋ πω̋ «καλλιεργεί τον εκτσογλανισµό τη̋ κοινωνία̋!  Ταυτόχρονα επιτέθηκε και στην εσωκοµµατική αντιπολίτευση λέγοντα̋ πω̋ «από τότε που ανέλαβα την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν είχαµε ποτέ ενιαία εικόνα προ̋ τα έξω και τώρα χαρίζουµε στη Ν.∆. όλα όσα πετυχαίνουµε»  Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ: ∆είχνουν το πολιτικό του βάρο̋ τα όσα είπε ο κ. Βενιζέλο̋ Σελ. 3

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ 10.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

CMYK

Για την εκλογή αντιπροσώπων και Συντονιστικού

Σάρωσαν οι… ∆ριτσελικοί στι̋ εσωκοµµατικέ̋ Στι̋ 12 Ιανουαρίου θα εκλεγεί η πρώτη Ν.Ε. Τρικάλων του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ

ΣΕΛ. 2


2

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

τα νέα του

Η ιστορία και τα µνηµεία του χωριού τη̋ κυρά- Βασιλική̋ Μία στάση σ΄ ένα από τα «Κεφαλοχώρια» των Τρικάλων κάνει σήµερα (5 µ.µ. στο TV-10 και στο www.τω-10.gr) ο Μάκη̋ Εξαρχόπουλο̋ και το «ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ»

Το «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία» σήµερα ∆ευτέρα 23 ∆εκεµβρίου και ώρα 5 µ.µ., στο TV-10 (και στο www.tv-10.gr) κάνει στάση στη Βασιλική, σ΄ ένα από τα πιο «ζωντανά» χωριά του Ν. Τρικάλων σήµερα. Ταυτόχρονα όµω̋ η Βασιλική έχει και σηµαντικά µνηµεία, κυρίω̋ θρησκευτικά, αλλά και ενδιαφέρουσα ιστορία. Στη σηµερινή τη̋ θέση ιδρύθηκε κατά την υστερο-Βυζαντινή εποχή και ήταν γνωστή παλαιότερα µε το σλάβικο όνοµα Βοεβόδα ή Βὀβόντα. Το σύγχρονο όνοµα τη̋ το πήρε από την γνωστή σε όλου̋ Κυρά-Βασιλική, τη σύζυγο του Αλή Πασά των Ιωαννίνων, στην ιδιοκτησία του οποίου ανήκε το χωριό και µάλιστα θεωρούνταν τόπο̋ ιερό̋ και απαραβίαστο̋ . Σύµφωνα µε την παράδοση µία όµορφη γυναίκα και ένα̋ ερωτευµένο̋ µαζί τη̋ Τουρκαλβανό̋ ήταν η αφορµή για να ιδρυθεί το χωριό στη σηµερινή του θέση. Αυτή την ενδιαφέρουσα ιστορία αφηγείται στον παρουσιαστή τη̋ εκποµπή̋ κ. Μάκη Εξαρχόπουλο ο καθηγητή̋ φιλόλογο̋ κ. Θανάση̋ Εξάρχου, συγγραφέα̋ του βιβλίου «Βὀβόντα- Βασιλική. Ιστορία και Λαογραφία», που περιέχει πληθώρα στοιχείων για το χωριό και του̋ κατοίκου̋ του. Στην Βασιλική υπάρχουν τρία σηµαντικά εκκλησιαστικά µνηµεία. Ο ναό̋ του Αγίου Νικολάου, που χτίστηκε το 1818 από την

Κυρά Βασιλική, ο ναό̋ του Αγίου Γεωργίου (που µάλλον ήταν κάποτε µοναστήρι) και ο ναό̋ τη̋ Αγία̋ Παρασκευή̋. Για την ιστορία του̋ µιλά στην εκποµπή ο πατήρ Σωτήριο̋ Χαρίση̋. Για την σηµερινή Βασιλική µιλά η πρόεδρο̋ τη̋ Τοπική̋ Κοινότητα̋, κ. Βά̓α Κολώνα. Γνωρίστε λοιπόν την Βασιλική, σήµερα στι̋ 5 µ.µ. στο TV-10, ένα σηµαντικό κεφαλοχώρι των Τρικάλων που από «µπροστά» τη̋ περνάνε καθηµερινά χιλιάδε̋ προσκυνητέ̋ προ̋ τα Αγια

Το σύστηµα και οι επιθέσει̋ στου̋ "δεξιού̋" τη̋ Αριστερά̋

Για την εκλογή αντιπροσώπων και Συντονιστικού

Σάρωσαν οι… ∆ριτσελικοί στι̋ εσωκοµµατικέ̋ του ΣΥΡΙΖΑ Στι̋ 12 Ιανουαρίου θα εκλεγεί η πρώτη Ν.Ε. Τρικάλων του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ

Ξ

εκίνησα µε πρόθεση να γράψω για το µέλλον των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά στη σηµερινή εποχή, µετά από όλε̋ αυτέ̋ τι̋ διαπλεκόµενε̋ κοµπίνε̋. Όµω̋ οργίστηκα πολύ για την υποκρισία των ΜΜΕ και αρκετών µελών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση του πόθεν έσχε̋ των βουλευτών του Τσακαλώτου, Σταθάκη, και Τσουκαλά, που, αν και χιλιαδιούχοι, βαπτίστηκαν εκατοµµυριούχοι! Έτσι, υποκύπτω στον πειρασµό να τοποθετηθώ στι̋ βασικέ̋ πτυχέ̋ και στι̋ υποκρυπτόµενε̋ προθέσει̋ κόντρα στο ρεύµα του λἀκισµού, τη̋ υποκρισία̋ και τη̋ ζηλοφθονία̋ εχθρών και φίλων. Του ∆ηµήτρη Χρήστου (Από τη χθεσινή «ΑΥΓΗ»)

Στην τελική ευθεία για την εκλογή τη̋ πρώτη̋ του Ν.Ε. ω̋ ενιαίου πλέον Κόµµατο̋ µπήκε ο ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων µετά τι̋ εκλογέ̋ του Σαββάτου για την ανάδειξη αντιπροσώπων οι οποίοι και θα εκλέξουν την Ν.Ε. στι̋ 12 Ιανουαρίου του 2014. Στην εκλογική διαδικασία για τον ∆ήµο Τρικκαίων, όπου και η µεγαλύτερη οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ στο νοµό, πήραν µέρο̋ 181 µέλη από τα 238 που είναι εγγεγραµµένοι. Εκλέχθηκαν 44 αντιπρόσωποι καθώ̋ και εντεκαµελέ̋ Συντονιστικό Όργανο για τον ∆ήµο Τρικκαίων. Οι αντιπρόσωποι είναι συνολικά 58 αφού εκλέχθηκαν και 7 από το ∆ήµο Φαρκαδόνα̋, 4 από τον ∆ήµο Καλαµπάκα̋ και 3 από τον ∆ήµο Πύλη̋. Είναι αυτονόητο πω̋ δικαίωµα ψήφου έχει και η Βουλευτή̋ του Κόµµατο̋ στο νοµό Παναγιώτα ∆ριτσέλη. Από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ δεν δόθηκαν στην δηµοσιότητα τα ονόµατα αυτών που εκλέγονται αλλά σύµφωνα µε πληροφορίε̋ στην πρώτη «πεντάδα» για τον ∆ήµο Τρικκαίων εκλέχθηκαν οι Γιάννη̋ Σίµο̋, Χρήστο̋ Σιµορέλη̋, ∆ηµήτρη̋ Παπαθανασίου, Απόστολο̋ Συγκούνα̋ και Σταύρο̋ Νταούλα̋ και γενικά η «συνιστώσα» που στήριξε την εκλογή τη̋ κ. ∆ριτσέλη εξέλεξε περίπου 32 αντιπροσώπου̋ κάτι που προεξοφλεί και την σύνθεση τη̋ νέα̋ Ν.Ε. ο αριθµό̋ των µελών τη̋ οποία̋ δεν έχει αποφασισθεί ακόµη.

Μετέωρα, αλλά όµω̋ σχεδόν όλοι αγνοούν το ιδιαίτερο θρησκευτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει. Ποιο̋ ξέρει, αν το πληροφορηθούν ίσω̋ κάνουν µία στάση για να γνωρίσουν από κοντά αυτά τα µνηµεία…

ΑΛΛΩΣΤΕ, ειδικά ο βουλευτή̋ Γ. Σταθάκη̋ δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται στόχο̋ βίαια̋ συκοφάντηση̋ µε σκηνοθέτη τον επικεφαλή̋ τη̋ γαλάζια̋ µονταζιέρα̋ Μουρούτη, µέσω - κυρίω̋ - των πρωτοσέλιδων τη̋ εφηµερίδα̋ "∆ηµοκρατία". Γενικά, οι γνωστότεροι του οικονοµικού σχεδιασµού του ΣΥΡΙΖΑ, ∆ραγασάκη̋, Τσακαλώτο̋ και Σταθάκη̋, αν και του̋ χαρακτηρίζουν ω̋ "δεξιά πτέρυγα" του κόµµατο̋, έχουν στοχοποιηθεί από τα συστηµικά επιτελεία. Γιατί το εγχώριο σύστηµα επιλέγει του̋ "δεξιού̋" του ΣΥΡΙΖΑ ω̋ στόχο; Μα έδωσαν δικαιώµατα λένε - όπω̋ προκύπτει από τι̋ φορολογικέ̋ δηλώσει̋ του̋. Πριν από τι̋ φορολογικέ̋ δηλώσει̋ του̋, ποια δικαιώµατα είχαν δώσει για να δέχονται τόσο συκοφαντικέ̋ επιθέσει̋; Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ είναι απλή. Το καλύτερο επιστηµονικό δυναµικό σε επίπεδο ηγεσία̋ που διαθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για να ανταποκριθεί σήµερα στι̋ κυβερνητικέ̋ του ευθύνε̋, είναι επικίνδυνο και πρέπει να εµποδιστεί εξουδετερωθεί µε κάθε µέσο, ώστε η Αριστερά να µείνει χωρί̋ τα πολύτιµα µυαλά που χρειάζεται για να διατυπώσει πρώτη στην Ευρώπη το νέο υπόδειγµα ενό̋ βιώσιµου δηµοκρατικού σοσιαλισµού. Είδατε κανεί̋ από το σύστηµα να τα βάζει µε το... επικίνδυνο για τον καπιταλισµό ΚΚΕ τόσα χρόνια; Πλουσιοπάροχη ήταν η οικονοµική υποστήριξη που είχαν οι επιχειρήσει̋ του

από τον ΟΠΑΠ, τόσο επί Κόκκαλη όσο και επί Κώστα Καραµανλή, µε απευθεία̋ ανάθεση των εργασιών του ΟΠΑΠ στην Τυποεκδοτική. Ποιο̋ δεξιό̋ είπε κακά λόγια για το ΚΚΕ; Τι οργανωµένο κόµµα, πόσο πειθαρχηµένε̋ και νοικοκυρεµένε̋ πορείε̋ κάνει κατά τη διάρκεια των µοναχικών διαδροµών του! ΠΑΜΕ όµω̋ παρακάτω. Τσακαλώτο̋ και Σταθάκη̋ διαπρεπεί̋ οικονοµολόγοι διεθνού̋ κύρου̋ και αναγνώριση̋, θα µπορούσαν µε τα προσόντα του̋ να έχουν πολλαπλάσιε̋ καταθέσει̋ αν δούλευαν στον ιδιωτικό τοµέα. Και όµω̋, εδώ και πολλά χρόνια υπηρετούν τι̋ ιδέε̋ και τα οράµατα τη̋ Αριστερά̋. Ανεπίτρεπτο; Οι θεµελιωτέ̋ του µαρξισµού Καρλ Μάρξ και Φρίντριχ Έγκελ̋ ήταν προλετάριοι και φτωχοί; Αµφισβητήθηκε από κανέναν το έργο του̋ ή οι προθέσει̋ του̋; Στην περίπτωσή µα̋, το θέµα - διαβάζω - είναι ηθικό. Από τη βιασύνη του̋ και τη σκοπιµότητά του̋, µπέρδεψαν τα αµοιβαία κεφάλαια, µε τι̋ µετοχέ̋. ΑΛΛΑ, µε την ευκαιρία, ποιε̋ τοποθετήσει̋ αποταµιεύσεων είναι ηθικέ̋ και ποια είναι τα κριτήρια που τι̋ καθορίζουν ω̋ τέτοιε̋; Ένα̋ εργαζόµενο̋ που έχει καταφέρει να κάνει καλή αποταµίευση, δεν προβληµατίζεται για το πού τον συµφέρει να τοποθετήσει τα χρήµατα για τα οποία έχει δουλέψει µια ζωή; ∆εν έχει ω̋ κριτήριο την ασφάλεια και την απόδοση; ∆εκαπέντε χρόνια διευθυντή̋ στην οικονοµική εφηµερίδα "Εξπρέ̋", βοµβαρδιζόµουν από συγγενεί̋ και αριστερού̋ φίλου̋ για επενδυτικέ̋ συµβουλέ̋. Χρηµατιστήριο ή αµοιβαία κεφάλαια; Χρυσό ή νοµίσµατα; Στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό; Μήπω̋ τελικά θα πρέπει να τοποθετούµε τι̋ αποταµιεύσει̋ µα̋ µόνο στην Αγία Τράπεζα του Βατικανού; Και ο Πειραιώ̋ Σεραφείµ, τι θα πει; Για όσου̋ δεν το έχουν καταλάβει, ζούµε σε παγκόσµιο καθεστώ̋ καπιταλισµού. Κανεί̋ δεν µπορεί να ξέρει αν τα λεφτά των καταθέσεών του, όπου και αν τα τοποθετεί, πού... παίζονται και πού καταλήγουν. Τα δάνεια που παίρνει ο χρεωκοπηµένο̋ ∆ΟΛ από τι̋ ελληνικέ̋ τράπεζε̋ από ποιε̋ τσέπε̋ προέρχονται; ΘΑ ΗΜΑΣΤΑΝ υπερήφανοι αν ο Σταθάκη̋ µε τον Τσακαλώτο αγόραζαν οµό-

λογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, αυτά που κούρεψε ο Βενιζέλο̋ ληστεύοντα̋ του̋ αφελεί̋ µικροκαταθέτε̋; Και θα εµπιστευόµασταν περισσότερο τον Σταθάκη και τον Τσακαλώτο να διαχειριστούν µε τον καλύτερο αποδοτικό τρόπο τα χρήµατα του κράτου̋, αν έχαναν, παρά τι̋ γνώσει̋ και τι̋ εµπειρίε̋ του̋, τι̋ αποταµιεύσει̋ του̋; Ποια είναι τα µέτρα και τα σταθµά για να κρίνουµε τα στελέχη µε τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να κυβερνήσει και να µεταρρυθµίσει αυτόν τον καταστρεφόµενο τόπο; Οι γνώσει̋, οι εµπειρίε̋, η επιστηµονική επάρκεια, µπορεί να θεωρούνται δευτερευούση̋ σηµασία̋ ζητήµατα για του̋ γραφειοκράτε̋ των µηχανισµών, µόνο που του̋ λαού̋ το πρώτο που του̋ ενδιαφέρει είναι το εθνικό αποτέλεσµα και η πορεία προ̋ την ευηµερία.

“Σταθάκη̋ και Τσακαλώτο̋ έδωσαν δικαιώµατα - λένε µε τι̋ φορολογικέ̋ δηλώσει̋ του̋. Πριν από τι̋ φορολογικέ̋ δηλώσει̋ του̋, ποια δικαιώµατα είχαν δώσει για να δέχονται τόσο συκοφαντικέ̋ επιθέσει̋;” ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ πολύ περισσότερου̋ επιστήµονε̋ µε το κύρο̋, τι̋ γνώσει̋, την αφοσίωση στον σκοπό, την τεκµηρίωση των προτάσεων και την αποδοτικότητα του Σταθάκη και του Τσακαλώτου. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Και για όσου̋ εξακολουθούν να µην καταλαβαίνουν, α̋ κάνουν τον κόπο να διαβάσουν τι̋ 500 σελίδε̋ τη̋ µελέτη̋ του Γιώργου Σταθάκη "Το δόγµα Τρούµαν και το σχέδιο Μάρσαλ" (εκδόσει̋ Βιβλιόραµα, 2004). Θα κατανοήσουν καλύτερα την οικονοµική ιστορία του τόπου, για να εξηγούν τι γίνεται σήµερα και, κυρίω̋, να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν αύριο. ΥΓ: Γιατί ο ∆. Τσουκαλά̋ δεν έπρεπε να λάβει τα χρήµατα από αποζηµίωση, εφάπαξ και το ασφαλιστήριο από τον ξένο εργοδότη του; Ποια ηθική αρχή το απαγορεύει; Έχει κανεί̋ να προσάψει κάτι για την επαγγελµατική και πολιτική του καριέρα;

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε ÅÊÄÏÔÇÓ - ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÍÉÊ. ÊÑÏÕÐÇÓ ÓÕÍTAKTEÓ: ÍÉÊÏÓ ÐÁÆÁÚÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ: ÅÕÈÕÌÉÏÓ ÊÏÕÖÏÃÉÁÍÍÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ΒΥΡΩΝΟΣ 5 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ(3ο̋ όροφο̋), ΤΡΙΚΑΛΑ ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ: 60 ÅÕÑÙ. ÏÔÁ, ÔÑÁÐÅÆÅÓ, ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ, Ê.ÔË. 100 ÅÕÑÙ ÅÊÔÕÐÙÓÇ: Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ ÔÇË.: 24310 - 33263 FAX: 2431-500059 e-mail:dialogos.24310@gmail.com site:www.issuu.com/dialogosnews ÊÙÄ. ÅÍÔÕÐÏÕ: 5113


3

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Χθε̋ ο Ευάγγελο̋ Βενιζέλο̋ «κατέβηκε»

Στο… πεζοδρόµιο κατά του ΣΥΡΙΖΑ!  Ο πρόεδρο̋ του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρο̋ τη̋ κυβέρνηση̋, µιλώντα̋ στην Κ.Ε. του κόµµατό̋ του κατηγόρησε το κόµµα τη̋ αξιωµατική̋ αντιπολίτευση̋ πω̋ «καλλιεργεί τον εκτσογλανισµό τη̋ κοινωνία̋! Ταυτόχρονα επιτέθηκε και στην εσωκοµµατική αντιπολίτευση λέγοντα̋ πω̋ «από τότε που ανέλαβα την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν είχαµε ποτέ ενιαία εικόνα προ̋ τα έξω και τώρα χαρίζουµε στη Ν.∆. όλα όσα πετυχαίνουµε» Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ: ∆είχνουν το πολιτικό του βάρο̋ τα όσα είπε ο κ. Βενιζέλο̋

Ε

πίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, µε τη χρησιµοποίηση µάλιστα ενό̋ ιδιαίτερα έντονου χαρακτηρισµού, αντεπίθεση προ̋ το εσωκοµµατικό πεδίο και στήριξη τη̋ πρωτοβουλία̋ των «58» ήταν οι τρει̋ συνιστώσε̋ τη̋ οµιλία̋ του Ευάγγελου Βενιζέλου στην οµιλία του προ̋ την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του Κινήµατο̋ που συνεδρίασε χθε̋ το µεσηµέρι. Ο κ. Βενιζέλο̋ υπεραµύνθηκε τη̋ επιλογή̋ τη̋ συνεργασία̋ µε τη Ν∆ τόσο στην τρικοµµατική κυβέρνηση όσο και στο πλαίσιο τη̋ δικοµµατική̋, τονίζοντα̋ ότι η πολιτική που εφαρµόζεται είναι ουσιαστικά η πολιτική του ΠΑΣΟΚ την οποία αποδέχθηκε η Ν∆, κάνοντα̋ στροφή 180 µοιρών. Ο κ. Βενιζέλο̋ απέρριψε τι̋ αιτιάσει̋ που συµπυκνώνονται στην άποψη ότι «δεν µπορεί̋ να είσαι κεντροαριστερό̋ και να µετέχει̋ στην κυβέρνηση» και υποστήριξε ότι στη χώρα συγκρούονται δύο σχήµατα, αυτό τη̋ κυβέρνηση̋ (Ν∆-ΠΑΣΟΚ) και εκείνο τη̋ αντιπολίτευση̋ (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ), διερωτώµενο̋ ποιό από τα δύο σχήµατα είναι το πιο προοδευτικό και αριστερό. Απαντώντα̋ στη κριτική που ασκείται από στελέχη, υπενθύµισε την προσωπική ευθύνη του καθενό̋ για τηον θρυµµατισµού τη̋ εικόνα̋ του Κινήµατο̋. Το ΠΑΣΟΚ, είπε εµφανίζεται αµφίθυµο σχετικά µε το αν η χώρα βγαίνει ή όχι από το µνηµόνιο και δεν δείχνει να πιστεύει ότι αποτελεί τον εγγυητή τη̋ σταθερότητα̋ τη̋ κυβέρνηση̋ και τη̋ χώρα̋. «Είµαστε εγγυητή̋ τη̋ σταθερότητα̋ τη̋ κυβέρνηση̋ και τη̋ χώρα̋, λέµε. Το δείχνουµε; Όχι. Συχνά δείχνουµε εικόνα αβεβαιότητα̋, εσωστρέφεια̋, αµφισβήτηση̋. Χαρίζουµε στη Ν∆ τα δικά µα̋ επιτεύγµατα. Η Ν∆ λέει βγαίνουµε από την κρίση ενώ εµεί̋ αµφίσηµοι λέµε «βγαίνουµε, δεν βγαίνουµε». Σε όσου̋ θεωρούν το ΠΑΣΟΚ «αειπάρθενο», όπω̋ είπε, απηύθυνε το ερώτηµα γιατί η πολιτική αυτοτέλεια του ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει συνεργαζόµενο µε τη Ν∆ σήµερα και δεν κινδύνευε όταν συνεργαζόταν µε τη Ν∆ και τον ΛΑΟΣ ή εάν συνεργαστεί µε τον ΣΥΡΙΖΑ και του̋ ΑΝΕΛ. Μίλησε µάλιστα για ύπαρξη ανεύθυνων, ανιστόρητων και ανεπίγνωστων διαφορών µέσα στο ΠΑΣΟΚ, που δίνουν άλλοθι σε όλου̋ του̋ άλλου̋, ενώ κατέφυγε και σε µία προσωπική αναφορά µε σαφεί̋ αιχµέ̋ για πεπραγµένα του πρόσφατου παρελθόντο̋: «Ανέλαβα την ηγεσία σε συνθήκε̋ βαθιά̋ κρίση̋ και βρίσκοµαι εδώ για λόγου̋ ανάγκη̋. Το βάρο̋ που σηκώνω δεν µου αναλογεί προσωπικά και δεν έχω µιλήσει διεξοδικά για αυτό. Εχω ανεξάντλητα αποθέµατα αντοχή̋ γιατί το

Θετικό̋ για του̋ 58

κίνητρό µου είναι ιστορικό. Οποιο̋ δεν καταλαβαίνει το επίπεδο τη̋ παραταξιακή̋ ευθύνη̋ α̋ ανοηταίνει και α̋ ασχηµονεί αλλά δεν µε αγγίζει», είπε. Κλιµακώνοντα̋ την επίθεσή του προ̋ το ΣΥΡΙΖΑ διερωτήθηκε: «Αν το ΠΑΣΟΚ είναι το παλιό και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο λἀκισµό̋ το νέο, τότε αλίµονο στη χώρα». Και κατηγόρησε το κόµµα τη̋ αξιωµατική̋ αντιπολίτευση̋ ότι προωθεί τον εκχυδἀσµό, τον εκφασισµό και τον «εκτσογλανισµό», όπω̋ χαρακτηριστικά είπε, του δηµόσιου βίου. Τέλο̋, ο κ. Βενιζέλο̋ απέρριψε το επιχείρηµα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «ανήκει στη µεγάλη δηµοκρατική προοδευτική παράταξη» επαναλαµβάνοντα̋ ότι µε την τακτική του «δηµιουργεί συνθήκε̋ οιονεί εµφυλίου πολέµου».

Αιχµέ̋ αλλά και νέα πρόσκληση στη ∆ΗΜΑΡ Ο πρόεδρο̋ του ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντα̋ όσα λέγονται για την προγραµµατική συµφωνία µε τη Ν∆, αναφέρθηκε στη συµµετοχή και τη̋ ∆ΗΜΑΡ, τον «µόσχο τον σιτευτό τη̋ κυβέρνηση̋, όπω̋ είπε, µαζί µε την οποία το ΠΑΣΟΚ συγκροτούσε τον προοδευτικό κυβερνητικό πόλο. Αναφέρθηκε επίση̋ στο πω̋ συνάπτονται οι προγραµµατικέ̋ συµφωνίε̋ και στου̋ χρονικού̋ περιορισµού̋ που τίθενται από το Σύνταγµα. Όπω̋ ανέφερε ο κ. Βενιζέλο̋, το Σύνταγµα επιτάσσει διαδικασία διερευνητικών εντολών µόλι̋ εννέα ηµερών, άρα δεν υπάρχει ο χρόνο̋ για διαδικασίε̋ του τύπου του µεγάλου συνασπισµού τη̋ Γερµανία̋. Ένα̋ προγραµµατικό̋ διάλογο̋, είπε, πρέπει να ξεκινήσει πριν τι̋ εκλογέ̋. Τόνισε επίση̋ ότι µια προγραµµατική συµφωνία πρέπει να έχει τρει̋ ενότητε̋. Την κοινωνική, οικονοµική και αναπτυξιακή πολιτική, την ιδεολογία των αξιών και του̋ θεσµού̋ και την εξωτερική και αµυντική πολιτική, όπου χρειάζεται εθνική συναίνεση. Και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι όλα αυτά τα υπονοµεύει.

Ο κ. Βενιζέλο̋, αναφέρθηκε και πάλι θετικά στην πρωτοβουλία των «58» λέγοντα̋ ότι οι συντελεστέ̋ τη̋ έχουν απευθύνει πρόσκληση για έναν προωθηµένο και έντιµο διάλογο, επειδή αναγνωρίζουν ότι «µπορεί̋ να είσαι στην κυβέρνηση και να είσαι Κεντροαριστερό̋». Και σπεύδοντα̋ να καθησυχάσει όσου̋ εµµέσω̋ χρεώνουν στην πρωτοβουλία των 58 προσπάθεια «άλωση̋» του ΠΑΣΟΚ είπε: «Κανεί̋ δεν αµφισβήτησε, και αν το έκανε κάποιο̋ το έκανε από λάθο̋ ή από κεκτηµένη ταχύτητα, τα σύµβολα, το όνοµα και η υπόσταση του ΠαΣοΚ».

«∆εν υπάρχει πολιτική σταθερότητα χωρί̋ το ΠΑΣΟΚ» «Χωρί̋ το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει η µεγάλη δηµοκρατική παράταξη στο σύνολό τη̋, δεν υπάρχει εθνική ενότητα και σταθερή πορεία του έθνου̋. Χωρί̋ το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει έξοδο̋ από την κρίση, ούτε η παρακαταθήκη που δηµιουργεί ο λαό̋ µε τι̋ θυσίε̋ του». Αυτά τόνισε µεταξύ άλλων ο κ. Βενιζέλο̋, κλείνοντα̋ τι̋ εργασίε̋ τη̋ Συνόδου τη̋ ΚΠΕ του Κινήµατο̋.Ο κ. Βενιζέλο̋ τόνισε ότι ο µεγάλο̋ στόχο̋ είναι η χώρα, βγαίνοντα̋ από την κρίση, να ανακτήσει την εθνική τη̋ αξιοπρέπεια και κυριαρχία. ∆εν µα̋ έχουν θέσει θέµα εθνική̋ ασφάλεια̋, ανέφερε, αλλά η οικονοµική ισχύ̋, η εθνική ανεξαρτησία και η ανάπτυξη είναι οι θεµελιώδει̋ παράγοντε̋ τη̋ εθνική̋ κυριαρχία̋. Ο κόσµο̋ δεν θέλει εκλογέ̋ ανέφερε, επίση̋, ο πρόεδρο̋ του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε ότι η αποδοχή τη̋ κυβέρνηση̋ είναι µεγαλύτερη από αυτή που φαίνεται δια γυµνού οφθαλµού.Αναφερόµενο̋ στο 6µηνο τη̋ Ελληνική̋ Προεδρία̋, τόνισε ότι θα είναι το 6µηνο τη̋ επισηµοποίηση̋ του πρωτογενού̋ πλεονάσµατο̋ , τη̋ έναρξη̋ τη̋ συζήτηση̋ για τη βιωσιµότητα του χρέου̋, τη̋ έναρξη̋ τη̋ ανάπτυξη̋ και τη̋ ανασυγκρότηση̋ των Τραπεζών. Εξάλλου, υπογράµµισε ότι οι Ευρωεκλογέ̋ και οι Αυτοδιοικητικέ̋ εκλογέ̋ θα είναι µια µεγάλη δοκιµασία για όλου̋ και για τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα φανεί η µέγιστη απήχηση κάθε χώρου.Σχετικά µε τι̋ Ευρωεκλογέ̋ ο κ. Βενιζέλο̋ ανέφερε ότι θα αλλάξει ο τρόπο̋ κατάρτιση̋ του ευρωψηφοδελτίου, τον οποίο χαρακτήρισε, παλαιοκοµµατικό.Οι εργασίε̋ τη̋ Κεντρική̋ Πολιτική̋ Επιτροπή̋ του Κινήµατο̋ έληξαν µε την ανακοίνωση του Προέδρου τη̋ Συνόδου Γιάννη ∆ριβελέγκα ότι από τι̋ τοποθετήσει̋ των µελών τη̋ ΚΠΕ προέκυψε η έγκριση τη̋ εισήγηση̋ του Προέδρου του Κινήµατο̋. ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

Τα κουτάλια και τα… χρυσά κουτάλια «Επειδή οι καπιταλιστέ̋ ανακάλυψαν τα κουτάλια εµεί̋ δεν θα συνεχίσουµε να τρώµε µε τα χέρια». Η φράση αποδίδεται στον ηγέτη τη̋ Οκτωβριανή̋ Επανάσταση̋ Βλαντ. Ιλιτ̋ Ουλιάνοφ (Λένιν). Η ερµηνεία τη̋ µονοσήµαντη. Υπογραµµίζει την απουσία αγκύλωση̋-δογµατισµού, κυρίω̋ επισηµαίνει την αναγκαιότητα προόδου και στον υλικό τοµέα, στι̋ κοινωνικέ̋ συνθήκε̋. Είναι δε εναρµονισµένη, συναφή̋, µε µια άλλη θέση του ιστορικού ηγέτη. «Κοµµουνισµό̋, ίσον Σοβιέτ συν εξηλεκτρισµό̋», όπου η τελευταία πρὁπόθεση σηµαίνει και άνοδο̋ του λἀκού βιοτικού επιπέδου. Αυτονόητα, η πάλη για καλύτερη ζωή, είναι σύµφυτη µε τον άνθρωπο. Στι̋ οικονοµικοπολιτικέ̋ σχέσει̋ που υφιστάµεθα, εύλογο είναι, αυτή η προσπάθεια να έχει και ατοµοκεντρικά χαρακτηριστικά. Η κατανόηση όµω̋ αυτή έχει- όπω̋ όλα «κόκκινε̋ γραµµέ̋». Άλλο πράγµα είναι να επιδιώκει κανεί̋ να σιτίζεται µε κουτάλια, έτερο να στοχεύει στην απόκτηση χρυσών κουταλιών. ∆ιαφορετικό είναι να θέλει να αυξήσει τα έσοδά του, τη διαβίωσή του, προδήλω̋ αντίθετο να επιθυµεί να ζήσει ω̋ Συβαρίτη̋. Α̋ σηµειώσουµε και τα σχετικά κλισέ που είναι ευθύβολα. Η γυναίκα του Καίσαρα πρέπει να είναι και να φαίνεται τίµια. Οτι είναι νόµιµο, δεν είναι και ηθικό. Αυτό που σήµερα φαίνεται σύνηθε̋ –λογικό, προφανώ̋ συντηρεί την κατάσταση, θα συµβάλει στην ανατροπή τη̋. Και βέβαια µη λησµονάµε, τη κορυφαία θυµόσοφη ρήση. Αριστερό̋, µε δεξιά τσέπη. Αποδείχτηκε, στη διαχρονία, ο καθοριστικό̋ ρόλο̋ των ιστοριΤου κών προσώπων. Ηλία Σιαφάκα Έχει καταδειχτεί πω̋ η συµπεριφορά κάθε ηγέτη, ο αξιακό̋ του κώδικα̋, η δύναµη του παραδείγµατο̋, διαµορφώνουν σύνολα, µανιπουλάρουν πρόσωπα. Όχι, δεν είναι το θέµα τα καθεστωτικά µέσα ενηµέρωση̋, που µέρε̋ τώρα αλυχτάν για την πολιτικά επιµεµπτή στάση, κάποιων προβεβληµένων τη̋ αριστερά̋, που εµφανίζονται και ω̋ κήνσορε̋ τη̋. Αυτά τη δουλειά του̋, την αποστολή του̋ εκτελούν. Το πρόβληµα είναι στι̋ αρχέ̋ και στι̋ πράξει̋ αµοραλισµού, εδράζεται στην αδυναµία ή την απροθυµία εξοβελισµού όσων ενώ θερσιτικά µιλάνε «για κουτάλια» και µεθοδικά προσπορίζονται για του̋ εαυτού̋ του̋, «χρυσά κουτάλια». Α̋ µη στρουθοκαµηλίζουµε .Υ.Γ. Όσου̋ θεωρούν ότι το «χρήµα δεν έχει οσµή», του̋ γνωρίζουµε, του̋ αντιµετωπίζουµε. Τι κάνουµε όµω̋, µε αυτού̋ που λόγω ισχυρίζονται το αντίθετο, ενώ πράττουν παροµοίω̋ µε του̋ πρώτου̋;

Ιπποκράτου̋ 15 Τρίκαλα τηλ.: 2431 771300 κ. 6975 409 385 6980 922940


4 Εκλογέ̋ και νέο ∆.Σ. στον Σύνδεσµο Φιλολόγων Τρικάλων Πραγµατοποιήθηκε στι̋ 20 ∆εκεµβρίου 2013 η εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Συνδέσµου Φιλολόγων, στον χώρο που του̋ έχει παραχωρηθεί από τον δήµο Τρικκαίων για τη στέγαση των γραφείων του̋ (απέναντι από τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου, δίπλα στο 5ο Γυµνάσιο – Λύκειο). Η απερχόµενη Πρόεδρο̋ του Συνδέσµου Γεωργία Κολοβελώνη προέβη σε απολογισµό δράση̋ τη̋ τρέχουσα̋ διετία̋ (∆εκέµβριο̋ 2011 – ∆εκέµβριο̋ 2013), η οποία περιελάµβανε πλήθο̋ δράσεων, αφού ο Σύνδεσµο̋ έχει να επιδείξει µια ιδιαίτερα δυναµική παρουσία στα τοπικά δρώµενα, τόσο στη µακρά πορεία του από το έτο̋ ίδρυσή̋ του (1984), όσο και κατά την τελευταία διετία. Όσον αφορά στι̋ δραστηριότητε̋ του Συνδέσµου, τόνισε ότι «κατά την τρέχουσα διετία, έχοντα̋ ω̋ στόχο την, κατά το δυνατόν, στήριξη του έργου των φιλολόγων, διοργανώσαµε επιµορφωτικέ̋ ηµερίδε̋ που άπτονται φιλολογικών ζητηµάτων, όπω̋ η διδακτική των φιλολογικών µαθηµάτων µε βάση τα Νέα Προγράµµατα Σπουδών και η διδακτική µε τη χρήση Νέων Τεχνολογιών, µε προσκεκληµένου̋ οµιλητέ̋ διακεκριµένου̋ φιλολόγου̋ και καθηγητέ̋ Πανεπιστηµίου. Επιπλέον, έγιναν ηµερίδε̋ µε εισηγητέ̋ καθηγητέ̋ σχολείων του νοµού Τρικάλων, αφού είναι πολύ σηµαντική η ανταλλαγή απόψεων και προβληµατισµών µεταξύ εκπαιδευτικών που βιώνουν την καθηµερινή σχολική πράξη. Καθώ̋ στόχο̋ του Συνδέσµου δεν είναι µόνο η παρέµβασή του σε ζητήµατα που άπτονται τη̋ φιλολογική̋ επιστήµη̋ και του διδακτικού έργου των φιλολόγων, αλλά και η εν γένει παρέµβασή του στα πολιτιστικά δρώµενα τη̋ τοπική̋ κοινωνία̋, διοργανώσαµε και εκδηλώσει̋ ευρύτερου ενδιαφέροντο̋, όπω̋ αφιερώµατα σε λογοτέχνε̋, θεατρικά δρώµενα, βραδιέ̋ ποίηση̋ και µουσική̋. Με την τελευταία λογοτεχνική βραδιά, η οποία ήταν αφιερωµένη σε Έλληνε̋ πεζογράφου̋, σηµατοδοτήθηκε και η έναρξη λειτουργία̋ Λέσχη̋ Ανάγνωση̋, η οποία ευελπιστούµε ότι θα βρει απήχηση και θα εδραιωθεί ω̋ θεσµό̋.» Τέλο̋, η Πρόεδρο̋ ευχαρίστησε του̋ φιλολόγου̋ για την ενεργό συµµετοχή του̋ στι̋ εκδηλώσει̋ του Συνδέσµου και του̋ κάλεσε να στηρίξουν το έργο του και στο µέλλον. Στη συνέχεια η ταµία̋ Γεωργία Μπακατσή έκανε τον οικονοµικό απολογισµό και ακολούθησαν εκλογέ̋ από τι̋ οποίε̋ προέκυψε νέο επταµελέ̋ διοικητικό συµβούλιο, η σύνθεση του οποίου έχει ω̋ εξή̋: Βοζίκη̋ Χρήστο̋, Κολοβελώνη Γεωργία, Μπακατσή Γεωργία, Μυλωνά Παρασκευή, Παπαβασιλείου Άννα, Τριάντη̋ Χριστόφορο̋, Χιώτη Αλεξάνδρα. Εντό̋ των επόµενων ηµερών το ∆.Σ. θα συνεδριάσει για να ορίσει τον Πρόεδρο και τα υπόλοιπα µέλη του.

Ο “Μύλο̋ των Ξωτικών” Σηµείο Αναφορά̋ και για την Κοινωνική Οικονοµία Η e-Trikala A.E. δείχνοντα̋ την έµπρακτη υποστήριξή τη̋ και εµπιστοσύνη στι̋ Κοινωνικέ̋ Επιχειρήσει̋ «ΚΗΠΟ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ» και «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» και στο πλαίσιο τη̋ λειτουργία̋ του “Μύλου των Ξωτικών”, προχώρησε στην υπογραφή συµβάσεων ανάθεση̋ έργου µε τι̋ δύο ΚΟΙΝΣΕΠ. Οι δύο προαναφερόµενε̋ Κοινωνικέ̋ Επιχειρήσει̋ που ιδρύθηκαν µέσα από το πρόγραµµα «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ∆ΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» που συντονίζει η e-Trikala A.E., δραστηριοποιούνται στου̋ τοµεί̋ τη̋ διαµόρφωση̋ & διαχείριση̋ κοινοχρήστων χώρων πρασίνου και στην αισθητική ανάπλαση & συντήρηση κοινοχρήστων χώρων («ΚΗΠΟ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΙΝΣΕΠ», στη φροντίδα και συνοδεία ατόµων και στον καθαρισµό δηµοσίων & ιδιωτικών κτιρίων («ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΟΙΝΣΕΠ»). Με την υπογραφή των συµβάσεων, οι Κοινωνικέ̋ Επιχειρήσει̋ ανέλαβαν να παρέχουν υπηρεσίε̋ που σχετίζονται µε τι̋ δραστηριότητε̋ του̋ µέχρι τη λήξη του Μύλου, αναδεικνύοντα̋ παράλληλα τον κοινωνικό του̋ χαρακτήρα. Στη διαδικασία υπογραφή̋ των συµβάσεων παρευρέθηκαν από την πλευρά τη̋ e-Trikala A.E. ο ∆/νων Σύµβουλο̋ τη̋ εταιρεία̋ κ. Ράπτη̋ Οδυσσέα̋ και ο ∆/ντή̋ Ανάπτυξη̋ κ. Βάλλα̋ Γεώργιο̋, ενώ από την πλευρά των ΚΟΙΝΣΕΠ οι Πρόεδροι των ∆ιοικουσών Επιτροπών κα Παππά Ευαγγελία (ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ) και κ. Σιδέρη̋ Γεώργιο̋ (ΚΗΠΟ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ).

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ένα χρόνο νωρίτερα ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε προ̋ χρήση το έργο «Βελτίωση υδραγωγείων Παλαιοµονάστηρου - Γόµφων», πρὁπολογισµού 922.000 ευρώ

Ξεδιψούν οικισµοί του δήµου Πύλη̋  Κώστα̋ Αγοραστό̋: «∆ιασφαλίζουµε την ποιότητα και την επάρκεια νερού στην περιοχή» Κώστα̋ Κουφογάζο̋: «Έργο τεράστια̋ αξία̋ για την περιοχή του Παλαιοµοναστήρου

και των Γόµφων» Λύση στα προβλήµατα ύδρευση̋ σε οικισµού̋ του ∆ήµου Πύλη̋ δίνει το υδρευτικό έργο που παραδόθηκε την περασµένη Πέµπτη στο Παλαιοµονάστηρο Τρικάλων. Πρόκειται για το έργο «Βελτίωση υδραγωγείων Παλαιοµονάστηρου Γόµφων», πρὁπολογισµού 922.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ), που ολοκληρώθηκε µε πόρου̋ του ΕΣΠΑ Θεσσαλία̋. Η παράδοσή του έγινε παρουσία του περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ κ. Κώστα Αγοραστού, του αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ. Χρήστου Μιχαλάκη, του δηµάρχου Πύλη̋ κ. Κώστα Κουφογάζου, των περιφερειακών συµβούλων Ελένη̋ Αργυροπούλου, Ντίνου Μπάρδα και Γιώργου Τσίγκα, αντιδηµάρχων και δηµοτικών συµβούλων του ∆ήµου Πύλη̋, των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων τη̋ περιοχή̋, αλλά και πλήθο̋ κόσµου. Σε δηλώσει̋ του ο κ. Κ. Αγοραστό̋ σηµείωσε τα εξή̋: «Πρόκειται για σηµαντικό έρ-

γο, διότι τα έργα ύδρευση̋ είναι έργα ζωή̋, που βελτιώνουν την ποιότητα και την ποσότητα του πόσιµου νερού σε ολόκληρη την περιοχή. Παράλληλα, είναι ένα έργο περιβαλλοντικό, λόγω του ότι µειώνει την άντληση, ένα έργο που προσφέρει στην τοπική πραγµατική οικονοµία και κοι-

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Μπαίνοντα̋ πλέον ΄΄για τα καλά΄΄ στη Χριστουγεννιάτικη Περίοδο, οι Έµποροι των Τρικάλων γνωρίζουν πολύ καλά τι να περιµένουν. Τα΄΄Χριστούγεννα΄΄ είναι µια ξεχωριστή περίοδο̋ γιατί καλύπτει το ¼ του ετήσιου τζίρου των καταστηµάτων. Οι συνήθειε̋ όµω̋ του καταναλωτή–πελάτη µα̋, έχουν αλλάξει κατά πολύ. Ο αυθορµητισµό̋ και η χαλαρότητα που κυριαρχούσαν στο καταναλωτικό κοινό προ τη̋ κρίση̋ όπου οι αγορέ̋ γινόταν για ευχαρίστηση, αντικαταστάθηκε από άγχο̋ και απαιτητικότητα για έξυπνε̋ και κυρίω̋ φθηνέ̋ αγορέ̋. Πολύ σηµαντική είναι πλέον και η συµβολή του διαδικτύου όπου οι αγορέ̋ µέσα από το ΄΄Ιnternet΄΄ έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Σε κάθε περίπτωση ο Εµπορικό̋ Σύλλογο̋ Τρικάλων, γνωρίζει πω̋ η αγορά διανύει εξαιρετικά δύσκολη περίοδο και δεν πρόκειται να ανακάµψει, αν από το συναίσθηµα του φόβου και τη̋ αβεβαιότητα̋ δεν περάσουµε στην ασφάλεια και τον ενθουσιασµό. Θα συνεχίσουµε να παλεύουµε για ένα καλύτερο αύριο όπου ο καταναλωτή̋ απαλλαγµένο̋ από του̋ πρόσθετου̋- τακτικού̋- έκτακτου̋ φόρου̋, θα απολαµβάνει µε ευχαρίστηση την ΄΄ξεχωριστή΄΄ περίοδο των Χριστουγέννων. Οδηγό̋ µα̋ θα είναι η πίστη και η αισιοδοξία για την επιστροφή του χαµόγελου στα χείλη όλων µα̋. ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!!!

νωνία, που δηµιούργησε θέσει̋ εργασία̋ και ταυτόχρονα δηµιουργεί ελπίδε̋ ζωή̋ στην περιοχή. Ένα έργο, το οποίο σε αγαστή συνεργασία µε το δήµαρχο, εντάξαµε τον Φεβρουάριο του 2012 και σήµερα το παραδίδουµε προ̋ χρήση στην τοπική κοινωνία και µάλιστα ένα χρόνο νωρίτερα από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία περαίωση̋. Αυτό δίνει ένα µήνυµα: Όταν υπάρχει συνεργασία και υψηλοί δείκτε̋ εµπιστοσύνη̋, µπορούµε και πετυχαίνουµε». Παράλληλα ο περιφερειάρχη̋ σηµείωσε ότι η κατασκευή του έργου αυτού µείωσε τα έξοδα του ∆ήµου Πύλη̋ κατά 240.00 ευρώ ετησίω̋, χρήµατα τα οποία ξοδεύονταν για την υδροδότηση τοπικών διαµερισµάτων του ∆ήµου. Ευχαρίστησε δε όλου̋ όσοι συνετέλεσαν στην υλοποίηση του έργου, καθώ̋ και την κατασκευάστρια εταιρεία για την γρήγορη ολοκλήρωσή του. Απ’ την πλευρά του ο δήµαρ-

χο̋ κ. Κ. Κουφογάζο̋ δήλωσε: «Είναι ένα έργο τεράστια̋ αξία̋ για την περιοχή του Παλαιοµοναστήρου και των Γόµφων, καθώ̋ αφορά τη µεταφορά νερού από την Πύλη στα δύο αυτά χωριά. Είναι δε σηµαντική̋ σηµασία̋ διότι 3.300 κυβικά νερού το 24ωρο θα µεταφέρονται στου̋ δηµότε̋ µα̋ για να πίνουν ποιοτικό νερό. Το έργο αυτό πέραν, τη̋ ποιότητα̋ νερού, έχει να κάνει µε περιβαλλοντικά στοιχεία γιατί 1.300.000 κυβικά το χρόνο θα µεταφέρονται πλέον στον χώρο αυτόν αποβάλλοντα̋ τελείω̋ τα νιτρικά. Ειλικρινά θα ήθελα να δηλώσω, ότι είµαι πολύ υπερήφανο̋ και για του̋ συνεργάτε̋ µου, που έκαναν τι̋ µελέτε̋ και για του̋ δηµότε̋ που αγκάλιασαν το έργο, αλλά θέλω να ευχαριστήσω έναν πραγµατικό φίλο, τον περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό, ο οποίο̋ από την πρώτη στιγµή έπιασε τα µηνύµατα και τι̋ ανάγκε̋ των τοπικών κοινωνιών και ανταποκρίθηκε αµέσω̋ στο κάλεσµα του̋».


∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

5

ΤΟΠΙΚΑ Νέο βιλίο του αγέραστου αγωνιστή

Μανώλη̋ Γλέζο̋: Υπάρχει «έξοδο̋» και µπορεί να αλλάξει η µοίρα του λαού Πω̋ µπορεί να απαλλαγεί η χώρα από τα µνηµόνια και τα δάνεια και να σταθεί ξανά στα πόδια τη̋ Η, κατά Μανώλη Γλέζο, "Έξοδο̋" Στι̋ προθήκε̋ των βιβλιοπωλείων θα βρίσκεται από σήµερα, ∆ευτέρα, το τελευταίο πνευµατικό έργο του πολυγραφότατου, ούτω̋ ή άλλω̋, Μανώλη Γλέζου. «Η έξοδο̋», λοιπόν, από την κρίση, την καταπίεση, κατ' επέκταση, που ο ελληνικό̋ λαό̋ υφίσταται ιδίω̋ τα τελευταία 3,5 χρόνια και η εφηµερίδα του Μανώλη Γλέζου, η «Αυγή» προδηµοσιεύει σήµερα (σ.σ. χθε̋) τον σκελετό µαζί και αποσπάσµατα από το βιβλίο. Από τον πρόλογο ήδη, ο συγγραφέα̋ επιχειρεί να απαντήσει το αν «υπάρχει λύση στο αδιέξοδο;», ενώ στη συνέχεια αναλύει τι̋ πτυχέ̋ τη̋ κρίση̋ (χρηµατοπιστωτική, οικονοµική, κοινωνική, πολιτική, κρίση του συστήµατο̋, τέλο̋, η εθνική κρίση). Ακολουθεί το κεφάλαιο τη̋ αντιµετώπιση̋ τη̋ κρίση̋ από το σύστηµα, µε το «ξεζούµισµα του λαού» µέσω τη̋ µείωση̋ µισθών και συντάξεων, τη̋ περικοπή̋ επιδοµάτων, τη̋ εκποίηση̋ ∆ΕΚΟ και δηµόσια̋ περιουσία̋. Επιπλέον, πώ̋ τα δάνεια οδηγούν, εν τέλει, στην καταστροφή τη̋ χώρα̋, πώ̋ τη δεσµεύουν οικονοµικά αλλά και πολιτικά, αλλά και πώ̋ επιστρέφουν στου̋ δανειστέ̋. Τελικώ̋, «τα χρέη αυξάνονται, δεν έχουν τελειωµό», αποφαίνεται ο Μανώλη̋ Γλέζο̋, ο οποίο̋, εν συνεχεία, καταθέτει την πρότασή του για την αντιµετώπιση τη̋ κρίση̋ από τον λαό, µε αντίσταση αγώνα - αυτοοργάνωση - αλληλεγγύη, µε µετουσίωση του θυµού σε πολιτική πράξη. Εδώ όµω̋ βρίσκει ο αναγνώστη̋ και το κρίσιµο: ανατροπή τη̋ κυβέρνηση̋, τη̋ τρόικα̋, του συστήµατο̋, µε συνεργασία όλων των πολιτικών δυνάµεων τη̋ ανατροπή̋. Υπό τον τίτλο, «Η πολιτική τη̋ σωτηρία̋ - Η έξοδο̋», ο συγγραφέα̋ διεκδικεί την κατάργηση όλων των δανείων απάλειψη των χρεών - κατάργηση όλων των νόµων των Μνηµονίων - επιστροφή στο ∆ηµόσιο όσων πήραν οι τράπεζε̋. Και ο Μ. Γλέζο̋ δεν αποφεύγει το ερώτηµα, πού θα βρεθούν τα λεφτά; γι΄αυτό και προτείνει δηµοσιονοµικό εξορθολογισµό, µε αύξηση των εσόδων µέσω τη̋ πάταξη̋ τη̋ φοροδιαφυγή̋, ενό̋ δίκαιου φορολογικού συστήµατο̋ κ.ο.κ. Ενώ σε ό,τι αφο-

ρά τα έξοδα, άποψή του είναι ότι πρέπει να µειωθούν τα υπουργεία, να εκκαθαρισθεί το ∆ηµόσιο από «αργόµισθου̋, πολυθεσίτε̋, υψηλόµισθου̋», ενώ, ταυτόχρονα, προτείνει την κατάργηση τη̋ επιχορήγηση̋ των κοµµάτων και του αντιµίσθιου του βουλευτή. Ταυτόχρονα, αναπτύσσει, γνωστέ̋ ήδη στο κοινό, παλαιότερε̋ ιδέε̋ του, όπω̋ το εσωτερικό δάνειο, αλλά και η εµβληµατική προσπάθεια για τι̋ γερµανικέ̋ οφειλέ̋. Ενώ µεγάλο βάρο̋ δίνει στο «πώ̋» θα βγει η χώρα από την κρίση -θέµα που αναπτύσσει και στον επίλογο-, µε την ανάπτυξη τη̋ οικονοµία̋, και ειδικότερα του πρωτογενού̋ τοµέα (αγροτική οικονοµία), τη̋ ηλεκτροκίνητη̋ συγκοινωνία̋ σταθερή̋ τροχιά̋ (µε αναλυτική επιχειρηµατολογία για την καταστροφή που επιφέρει η χρήση του αυτοκινήτου), επίση̋, τη̋ αξιοποίηση̋ των ανανεώσιµων πηγών ενέργεια̋, τη̋ βαριά̋ βιοµηχανία̋, τη̋ µεταποιητική̋ βιοµηχανία̋, τη̋ βιοτεχνία̋ και του ολικού τουρισµού.

Παρουσίαση: Νίκο̋ Παπαδηµητρίου Η πρόταση: Τα τρία βάθρα τη̋ οικονοµία̋ Το κείµενο που ακολουθεί, θα µπορούσε να έχει τίτλο, «Η πρόταση του Μανώλη Γλέζου για την έξοδο από την κρίση», είναι δε, η οµιλία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση του πρὁπολογισµού στι̋ 5 ∆εκεµβρίου. Το «γιατί» ο συγγραφέα̋ επέλεξε από όλε̋ τι̋ οµιλίε̋ και παρεµβάσει̋ του, αυτήν την οµιλία για να την παραθέσει στο βιβλίο του, αντί επιλόγου, το διαπιστώνει κανεί̋ διαβάζοντα̋ το κείµενο αυτό. «Τούτη τη µέρα που περνά τη λευτεριά σου δίνω για τι̋ ειδήσει̋ σου» Ευριπίδη̋, Ηρακλείδαι 788 «Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή κατά κόρον σε αυτήν την αίθουσα κατηγορήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχει να κάνει προτάσει̋, αλλά µονάχα καταγγέλλει, η οµιλία µου θα επικεντρωθεί αποκλειστικά σε συγκεκριµένε̋ προτάσει̋ για το τι

Από την πρόσφατη επίσκεψη του κ. Γλέζου στα Μεγάλα Καλύβια πρέπει να γίνει για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο. Εδράζεται βέβαια σε κάτι συγκεκριµένο, δηλαδή στο γεγονό̋ ότι το χρήµα δεν παράγει αξίε̋. Το χρήµα αντιπροσωπεύει αξίε̋, ανταλλάσσει αξίε̋, αλλά το ίδιο δεν µπορεί να παράξει αγαθά. Μόνο ο εργαζόµενο̋ παράγει αγαθά. Γι' αυτό τον λόγο η δική µου αγόρευση επικεντρώνει το θέµα στο πώ̋ και πού πρέπει να στηριχθεί η οικονοµία τη̋ χώρα̋ για να µπορέσει να βγει από το αδιέξοδο. Τρία είναι τα βασικά βάθρα πάνω στα οποία θα στηριχθεί και πρέπει να στηριχθεί η οικονοµία µα̋. Το πρώτο βάθρο είναι ο πρωτογενή̋ τοµέα̋, δηλαδή η αγροτική οικονοµία. Το δεύτερο βάθρο είναι η βαριά βιοµηχανία και το τρίτο βάθρο είναι η ανάπτυξη των ήπιων και ανανεώσιµων πηγών ενέργεια̋. Πάνω σε αυτά τα τρία βάθρα θα στηριχθούν οι παραστάτε̋, τα υποστυλώµατα, όπου θα κατασκευαστεί η γέφυρα πάνω στην οποία θα περάσει, όπω̋ είπε ο Αλέξη̋ Τσίπρα̋, το τρένο τη̋ ευτυχία̋ και τη̋ σωτηρία̋ του ελληνικού λαού. Συγκεκριµένα, έρχοµαι στο πρώτο βάθρο, την ανάπτυξη τη̋ αγροτική̋ οικονοµία̋, δηλαδή τον εκσυγχρονισµό του πρωτογενού̋ τοµέα. Η χώρα µα̋, λόγω των κλιµατολογικών συνθηκών, του χώρου στον οποίο βρίσκεται και τη̋ πολυποικιλότητα̋ των πολυσχιδών ακτών τη̋, έχει δυνατότητα να αναπτύξει πάρα πολύ µε αναχλόαση και αναθάµνωση τη δασοκοµία, το πρώτο και κύριο στοιχείο υποδοµή̋ για την ανάπτυξη τη̋ αγροτική̋ οικονοµία̋. Με τη δασοκοµία πετυχαίνουµε δύο στόχου̋: Εµποδίζουµε την αποψίλωση των βουνών και συγκρατούµε τα όµβρια ύδατα, ώστε να εµπλουτίσουµε του̋ υδροφορεί̋. Αναφέρω ω̋ παράδειγµα το γεγονό̋ ότι στην Πάρο, από το 100% του ποσού των οµβρίων υδάτων, των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων, συγκρατείται µόνο το 3%, ενώ η Πάρο̋ έχει ανάγκη µόνο το 4%. Έτσι, δεν µπορεί να το καλύψει, διότι δεν

µπορούµε να αξιοποιήσουµε ούτε αυτό το 3%. Συνεπώ̋, η δασοκοµία, η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλιεία και η ιχθυοκαλλιέργεια, η µελισσοκοµία και η σηροτροφία, είναι κλάδοι πάνω στου̋ οποίου̋ πρέπει, πρωτογενώ̋, να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον τη̋ πολιτεία̋, ώστε να έχουµε πρὀόντα για κατανάλωση και εξαγωγή. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι από το 1995, σε ένα συνέδριο των ∆ήµων και Κοινοτήτων των ∆ωδεκανήσων, που έγινε στην Αστυπάλαια, για έναν νεκρό που είχε συµβεί και τότε στο ίδιο µέρο̋, πρότεινα να γίνουν φράγµατα και ανασχέσει̋. ∆εν µε ακούσανε. Όσο ακολουθείται αυτή η πολιτική θα έχουµε τέτοια περιστατικά συνέχεια. Το δεύτερο βάθρο είναι η ανάπτυξη τη̋ βαριά̋ βιοµηχανία̋, η οποία θα αξιοποιήσει όλε̋ τι̋ δυνατότητε̋ που παρέχει ο πλούτο̋ τη̋ χώρα̋ σε µεταλλεύµατα και σε λατοµικά πρὀόντα, ώστε να έχουµε βαριά βιοµηχανία. Από του̋ βωξίτε̋, αλουµίνιο, από το χαλαζία, γυαλί, από τα µεταλλευτικά ορυκτά, θειάφι, αλουνίτη, βαρυτίνη κ.ά., µπορούµε να αξιοποιήσουµε τον ορυκτό πλούτο. Έχουµε παραδείγµατα. Το ότι λειτούργησε το εργοστάσιο τη̋ ΠΕΣΙΝΕ στον Κορινθιακό Κόλπο είναι η απόδειξη. Υπάρχουν βέβαια και άλλα. Όταν στραφεί ολόκληρη η προσοχή προ̋ αυτή την κατεύθυνση, η βαριά βιοµηχανία µπορεί να προσφέρει όχι µόνο παραγωγή πρὀόντων για την εγχώρια κατανάλωση αλλά και παραγωγή πρὀόντων για εξαγωγή, πράγµα βέβαια που δεν το θέλουν οι εταίροι µα̋ στην Ευρωπἀκή Ένωση και συγκεκριµένα η Κοµισιόν. Συνεπώ̋, µε την αξιοποίηση του χρωµίου, τη̋ ποζολάνη̋, του µπετονίτη, του περλίτη, τη̋ καολίνη̋, όλου αυτού του ορυκτού πλούτου, µπορούµε να καλύψουµε όλα τα κενά, καθώ̋ έχουµε τεράστιο ορυκτό πλούτο. Και το τρίτο βάθρο είναι η αξιοποίηση των ήπιων και ανανεώσιµων πηγών ενέργεια̋. Από τι̋ πέντε ήπιε̋ και ανανε-

ώσιµε̋ πηγέ̋ ενέργεια̋, η αιολική, η υδραυλική, η ηλιακή και η γεωθερµική, εάν αξιοποιηθούν η καθεµιά χωριστά, δηλαδή ο άνεµο̋, το νερό, ο ήλιο̋ και η θερµότητα τη̋ γη̋, χαµηλή̋ ή υψηλή̋ ενθαλπία̋, καθεµιά από µόνη τη̋ µπορεί να καλύψει τι̋ πενήντα τέσσερι̋ τερατοβατώρε̋ που έχουµε σήµερα ανάγκη και να κάνουµε και εξαγωγή ηλεκτρική̋ ενέργεια̋. Συνεπώ̋, όλα µπορούν να γίνουν, εάν σωστά δουλέψουµε. Για το ερώτηµα που κάνατε «πού θα βρούµε τα χρήµατα;», σα̋ είπα ότι τα χρήµατα δεν παράγουν αγαθά, οι εργα-

έδωσαν. Πήραν 135 δισεκατοµµύρια οι τράπεζε̋. Ρωτώ συγκεκριµένα: Με ποιο δικαίωµα οι κυβερνήσει̋ των Μνηµονίων ελήστεψαν τον ελληνικό λαό και εχάρισαν τα χρήµατα στι̋ τράπεζε̋; Ειδικά τα 5 δισ. ευρώ σε µετρητά. ∆εν τα δάνεισαν ούτε καν άτοκα. Το ερώτηµα παραµένει και θέλω συγκεκριµένη απάντηση: Με ποιο δικαίωµα χαρίσατε χρήµατα στι̋ τράπεζε̋, χωρί̋ καν να τα δανείσετε έστω και άτοκα; Αυτό το ερώτηµα δεν πρόκειται να το εγκαταλείψω και περιµένω την απάντηση. Με τον εξορθολογισµό στα δηµόσια οικονοµικά, µε τα χρήµατα που πήραν οι τράπεζε̋ και πρέπει να επιστρέψουν, µε τι̋ οφειλέ̋ τη̋ Γερµανία̋, µε την εξοµοίωση των εξοπλισµών και µε διαφόρων µορφών και τύπων εσωτερικά δάνεια, µπορούµε να βγούµε από το αδιέξοδο. Θα βγούµε από το αδιέξοδο, είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε. Όσο νωρίτερα γίνει, τόσο καλύτερα για τον τόπο µα̋, για τη σωτηρία τη̋ Ελλάδα̋. ∆εν υπάρχει άλλη λύση και γι' αυτό τον λόγο εµεί̋ αγωνιζόµαστε, όχι να

Εκτό̋ λογική̋, άδικο και απάνθρωπο το χαράτσι Στη σηµερινή ιδίω̋, συγκυρία, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η προσέγγιση του Μανώλη Γλέζου στη φορολογία ακινήτων. Γράφει, λοιπόν: «Η αφόρητη, η βαριά φορολογία που έχει επιβληθεί στον λαό, χαρακτηρίστηκε ω̋ χαράτσωµα και ο φόρο̋ ω̋ χαράτσι. Τον κεφαλικό δηλαδή φόρο που πλήρωναν οι υπήκοοι των κατακτηµένων χωρών τη̋ Οθωµανική̋ Αυτοκρατορία̋ που δεν ήσαν Μουσουλµάνοι. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο φόρο̋ στα ακίνητα. Ενώ η ιδιοκατοίκηση δεν δηµιουργεί εισόδηµα, φορολογείται. Όπω̋, επίση̋, και η ιδιόκτητη γη. Εάν την καλλιεργεί̋, εάν δηλαδή δηµιουργεί̋ εισόδηµα από την ιδιόκτητη γη σου, τότε να φορολογηθεί̋. Αλλά όχι να πληρώνει̋ χαράτσι από την ακαλλιέργητη γη». Ενώ και στην υποσηµείωση που συνοδεύει τη συγκεκριµένη αναφορά, ο συγγραφέα̋ θυµίζει: «Η λέξη χαράτσι προέρχεται από την τουρκική λέξη haraç και σηµαίνει κεφαλικό̋ φόρο̋. Επρόκειτο για τον ειδικό φόρο ο οποίο̋ αφορούσε του̋ υπηκόου̋ των χωρών που κατακτούσε η Οθωµανική Αυτοκρατορία. ∆ηλαδή, η ύπαρξη και µόνο του προσώπου υπηκόου αποτελούσε αντικείµενο φορολογία̋. Γι' αυτό στην Ελλάδα, η οποιαδήποτε εκτό̋ λογική̋, άδικη και απάνθρωπη φορολογία, ονοµάζεται χαράτσι. Όπω̋ π.χ. τώρα που γράφονται αυτέ̋ οι γραµµέ̋, το χαράτσι που οι τρὀκανοί επιµένουν να µπει στα ακίνητα ιδιοκατοίκηση̋ και στα χωράφια που δεν έχουν εισόδηµα. Είναι ακαταλόγιστο να φορολογείται οτιδήποτε δεν δηµιουργεί εισόδηµα. Το ιδιόκτητο σπίτι που χρησιµοποιείται για ιδιοκατοίκηση και αποκτήθηκε είτε µε κληρονοµιά, είτε µε µόχθο, είτε µε δάνειο από την τράπεζα, δεν επιτρέπεται, είναι αδιανόητο να φορολογείται, διότι δεν αποφέρει εισόδηµα». ζόµενοι παράγουν αγαθά. Αφού θέλετε όµω̋ και αυτόν τον τοµέα, σα̋ τονίζω ότι ο εξορθολογισµό̋ του δηµοσιονοµικού τοµέα, δηλαδή τα έσοδα-έξοδα, µπορούν να καλύψουν το θέµα, και οι τράπεζε̋ να επιστρέψουν αυτά που

έρθει το κόµµα µα̋ στην εξουσία, αλλά να φέρουµε τον ίδιο τον λαό στην εξουσία, για να γίνει πράξη το γεγονό̋: «Όλε̋ οι εξουσίε̋ πηγάζουν από τον λαό, ανήκουν στον λαό και ασκούνται από τον ίδιο και µόνο τον λαό».


6

ΤΟΠΙΚΑ

Στην ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Καλαµπάκα̋

Έκλεψε την παράσταση ο Βουρδούλακα̋ Από του̋ µικρού̋ φίλου̋ που την παρακολούθησαν Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Του̋ θεατέ̋ στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαµπάκα̋

Μάγεψε ο «∆ωδεκαήµερο̋ Παπαδιαµάντη̋» Ένα µαγικό ταξίδι ήταν αυτό που απόλαυσαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ τη̋ Παρασκευή̋ στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Καλαµπάκα̋ µε την εκδήλωση «∆ωδεκαήµερο̋ Παπαδιαµάντη̋». Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr

Μία όµορφη παράσταση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα µικρά παιδιά στην ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Καλαµπάκα̋ στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων. Ειδικότερα η προσπάθεια του Βουρδούλακα που µαζί µε του̋ σκανδαλιάρηδε̋ καλικαντζαραίου̋ ήθελαν να κόψουν το δένδρο τη̋ γη̋ κύλησε σαν παραµύθι που παρουσίασαν µε τι̋ γαντόκουκλέ̋ του̋ οι «3 Λαλούν». Τα παιδιά παρακολούθησαν µε ενδιαφέρον την ιστορία και οµολογουµένω̋ εντυπωσιάσθηκαν από του̋ ήρωε̋ του παραµυθιού, ακόµα και από τον «κακό» Βουρδούλακα. Ήταν πράγµατι µια όµορφη παράσταση που κέρδισε δικαιολογηµένα το χειροκρότηµα τόσο για τι̋ εντυπωσιακέ̋ κούκλε̋ και τα σκηνικά όσο και για την αφήγηση που καθήλωσε.

Με άριστα σκηνικά, κοστούµια και µια µοναδική οργάνωση το Θεατρικό Εργαστήρι «Επί Σταγών» έχοντα̋ και την σηµαντική συνδροµή-συµµετοχή από το σχήµα «Τρίκκη̋ Μελωδοί» καθήλωσαν το κοινό που είχε κατακλύσει ασφυκτικά την αίθουσα και ω̋ ήταν φυσικό αποζηµιώθηκε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η εκδήλωση απολύτω̋ επιτυχηµένη και εναρµονισµένη στο πνεύµα των ηµερών αναµφίβολα θα µείνει αξέχαστη για του̋ τυχερού̋ που βρέθηκαν

στο πολιτιστικό κέντρο και δεν τσιγκουνεύτηκαν καθόλα να δώσουν απλόχερα το πιο θερµό και παρατεταµένο χειροκρότηµα σε όλου̋ του̋ συντελεστέ̋ τη̋. Αφηγήσει̋ που ταξίδεψαν

του̋ πάντε̋, από τι̋ σκέψει̋ και τα γραπτά του Παπαδιαµάντη αλλά και διηγήµατα του δεν άφησαν περιθώρια και το κλίµα διαµορφώθηκε άκρω̋ εορταστικό µε ευχέ̋ για χαρούµενε̋ και ευτυχισµένε̋ γιορτέ̋.

Με τον Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων, τον ∆ήµαρχο και τον ∆ιοικητή του ΑΤ

Εθιµοτυπικέ̋ συναντήσει̋ των παλαιών προσκόπων Καλαµπάκα̋ Ενόψει των εορτών και ανταλλαγή απόψεων για την ενεργοποίηση του προσκοπισµούΤου Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr ε στόχο την καλύτερη δυνατή επαφή και συνεργασία µε τι̋ τοπικέ̋ αρχέ̋ η Ένωση Παλιών Προσκόπων και Οδηγών Καλαµπάκα̋ πραγµατοποίησε σειρά εθιµοτυπικών επισκέψεων-συναντήσεων µε τον Μητροπολίτη, τον ∆ήµαρχο και τον ∆ιοικητή του οικείου Αστυνοµικού Τµήµατο̋. Ειδικότερα αντιπροσωπεία τη̋ πρόσφατα συσταθείσα̋ ένωση̋ επισκέφτηκε αρχικά τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ. Σεραφείµ στον οποίο ευχήθηκαν για τι̋ γιορτέ̋ των Χριστουγέννων και τη̋ Πρωτοχρονιά̋ προσφέροντα̋ συµβολικά κάποια δώρα και γλυκίσµατα και συζήτησαν για την προσκοπική κίνηση στην περιοχή. Όπω̋ ανέφερε ο προσωρι-

ση̋ και ιδιαίτερα του Συστήµατο̋ ∆ασοπροσκόπων που στο παρελθόν υπήρχε στην πόλη και µάλιστα µε πλούσια δράση. Οι επαφέ̋-συναντήσει̋ τη̋ αντιπροσωπεία̋ ολοκληρώθηκαν µε επίσκεψη στον ∆ιοικητή του Αστυνοµικού Τµήµατο̋ Καλαµπάκα̋ κ. Αγραφιώτη η οποία έγινε σε πολύ καλό κλίµα και συµφωνήθηκε να υπάρχει αγαστή συνεργασία µεταξύ των δυο πλευρών.

Μ

νό̋ πρόεδρο̋ τη̋ Ένωση̋ Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών κ. Κώστα̋ Θεοχάρη̋ έθεσαν υπόψη του Σεβασµιότατου του̋ σκοπού̋ και στόχου̋ τη̋ και παράλληλα ζήτησαν την συνδροµή του ώστε να ενεργοποιηθεί η προσκοπική κίνηση στην Καλαµπάκα. Από την πλευρά του ο Μη-

τροπολίτη̋ κ. Σεραφείµ αφού ευχαρίστησε την αντιπροσωπεία για την επίσκεψη και τι̋ ευχέ̋ διαβεβαιώνοντα̋ ότι τόσον ο ίδιο̋ όσον και η Μητρόπολη, στο µέτρο του δυνατού, θα σταθούν αρωγοί τη̋ προσπάθεια̋ αυτή̋. Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία επισκέφτηκε τον ∆ήµαρ-

χο Καλαµπάκα̋ κ. Σακελλαρίου µε τον οποίο αντάλλαξαν ευχέ̋ προσφέροντα̋ και σε εκείνον κάποια αναµνηστικά και γλυκά και ζήτησαν την βοήθεια του ∆ήµου ώστε να βρεθεί κάποιο̋ χώρο̋ για τι̋ ανάγκε̋ λειτουργία̋ τη̋ τοπική̋ ένωση̋. Ο ∆ήµαρχο̋ Καλαµπάκα̋ υποσχέθηκε ότι θα κάνει ότι µπορεί προ̋ αυτή την κατεύθυνση και ότι θα βοηθήσει στον στόχο του̋ για ενεργοποίηση τη̋ προσκοπική̋ κίνη-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Το Τεχνικό Γραφείο

ΠΑΝΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην Πύλη Τρικάλων, µεταφέρθηκε επί τη̋ οδού Τρικάλων-Αρτα̋, πάνω απο το κατάστηµα ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ, στον 1ο όροφο. ΤΗΛ. 24340-23388 ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ


7

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Επιτυχή̋ η παράσταση του 3ου ∆ηµοτικού Καλαµπάκα̋

Χειροκροτήθηκε η «Αγέλαστη πολιτεία» Στο πνεύµα των ηµερών … κινήθηκαν οι καλικάντζαροι

Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr Μια όµορφη παράσταση προσαρµοσµένη στο πνεύµα των ηµερών απόλαυσαν γονεί̋ και κηδεµόνε̋ προχθέ̋ στο 3ο Πιλοτικό ∆ηµοτικό Σχολείο Καλαµπάκα̋. Κι αυτό γιατί… Μία φορά κι έναν καιρό ήταν µια πολιτεία που απ' όλε̋ εξεχώριζε σ' ολόκληρη τη χώρα, µια πολιτεία όµορφη µα πάντα λυπηµένη, οι άνθρωποι αγέλαστοι, χαζοί και µουτρωµένοι,

Η εκδροµή του Πολιτιστικού Συλλόγου Πύλη̋ στην Κωνσταντινούπολη

δεν ξέρανε χαµόγελο κι αγάπη τι σηµαίνει... Καθένα̋ του̋ εκοίταζε µονάχα τη δουλίτσα του, η καληµέρα ακριβή σαν να 'τανε χρυσάφι, ποτέ δεν παίζαν τα παιδιά στου̋ δρόµου̋, στην πλατεία, ποτέ δεν έγινε γιορτή, χορό̋ και φασαρία, τη̋ βγήκε και το όνοµα: Αγέλαστη Πολιτεία. Με άψογο τρόπο τα παιδιά υποδύθηκαν του̋ ρόλου̋ του̋ και κατάφεραν κυριολεκτικά να µαγέψουν µικρού̋ και µεγάλου̋ ταξιδεύοντα̋ του̋ στην αγέλαστη πολιτεία και δίνοντα̋ τα µηνύµατα του̋ ενόψει τη̋ εορταστική̋ περιόδου. Αναµφίβολα τα κατάφεραν και ταυτόχρονα κέρδισαν το θερµό χειροκρότηµα όλων.

Το Σάββατο 28 ∆εκεµβρίου, στι̋ 6 µ.µ.

Εορταστική εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πύλη̋ Με θεατρικό σκετ̋ και κάλαντα

Ο Πολιτιστικό̋ Σύλλογο̋ Πύλη̋ διοργάνωσε εκδροµή στην Κωνσταντινούπολη στι̋ 21 έω̋ 24 Νοεµβρίου τον περασµένο µήνα. Τα γκρουπ τη̋ εκδροµή̋ ξεκίνησε την Πέµπτη 21-11-2013 το απόγευµα από τον χώρο του πρώην ΚΑΠΗ Πύλη̋, επιβιβαζόµενοι στο Τουριστικό Λεωφορείο αναχώρησαν ταξιδεύοντα̋ όλη την νύχτα στην Β. Ελλάδα, φθάνοντα̋ τα ξηµερώµατα τη̋ Παρασκευή̋ στην Κωνσταντινούπολη µετά από ένα µεγάλο ταξίδι. Αµέσω̋ µετά έκαναν κρουαζιέρα µε το καραβάκι στα στενά του Βοσπόρου, αντικρύζοντα̋ από την µια µεριά την Ευρωπαική Κων/πολη και από την άλλη την Ασιατική, περνώντα̋ κάτω από τι̋ γέφυρε̋ που ενώνουν τι̋ δύο πλευρέ̋ και το τοπίο ήταν υπέροχο. -Επισκεφτήκανε στην συνέχεια το Οικουµενικό Πατριαρχείο, την Μονή τη̋ Βλαχέρνα̋, την σκεπαστή Αγορά του ΚαπαλίΤσαρτσί µε 3000 µαγαζιά, ενώ το βράδυ οι εκδροµεί̋ ήταν ελεύθεροι για φαγητό και διασκέδαση. -Την επόµενη επισκεφτήκανε την Αγία Σοφία, το Βυζαντινό Σύµβολο, το µπλε τζαµί, το ΤΟΠ-ΚΑΠΙ όπου εκεί φυλάσσονται θησαυροί (αµύθητε̋ περιουσίε̋, διαµάντια, πετράδια) απεικονίζοντα̋ την Ιστορία τη̋ Τουρκία̋. -Το βράδυ σε κέντρο διασκέδαση̋ όλοι µαζί µε Ανατολίτικου̋ χορού̋ (Αµανέ̋ µε Χανουµάκια). -Και τέλο̋ την επόµενη ηµέρα αναχώρησαν για την πατρίδα έχοντα̋ όλοι τι̋ καλύτερε̋ εντυπώσει̋. Το ∆.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί όλου̋ που συµµετείχαν σ’ αυτήν την εκδροµή. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΖΗΜΑΣ

Ο Πολιτιστικό̋ Σύλλογο̋ Πύλη̋ σε συνεργασία µε το τµήµα Φιλαναγνωσία̋ του Συλλόγου και τη̋ Σχολική̋ Βιβλιοθήκη̋ του ∆ηµ. Σχολείου Πύλη̋ διοργανώνει εκδήλωση στι̋ 28 ∆εκεµβρίου ηµέρα Σάββατο και ώρα 18.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Πύλη̋ (Νέα Πύλη). -Η Εκδήλωση περιλαµβάνει το θεατρικό σκετ̋ «ΦΡΙΚΑΝΤΕΛΑ η µάγισσα που µισούσε τα κάλαντα», του Ευγενίου Τριβιζά. Υπεύθυνη: η κ. Χριστίνα Νικολάου. -Συµµετέχει και η χορωδία του Π.Σ. Πύλη̋ που θα τραγουδήσει Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, µε µουσικό τον κ. ∆ηµήτρη Λατσάρα. Αλέξ. Τζήµα̋

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΥΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΧΟΡΟ Ανακοινώνουµε πω̋ ο χειµερινό̋ χορό̋ του Μορφωτικού Συλλόγου Φιλύρα̋ θα γίνει την Κυριακή 29 ∆εκεµβρίου 2013 στο κοσµικό κέντρο «ΠΥΛΗΣ ΜΕΓΑΡΟ». -θα εµφανιστεί εκλεκτή ∆ηµοτική ορχήστρα -πλούσια λαχειοφόρο̋ Καλούνται όλοι οι Φιλυριώτε̋ και οι φίλοι του Συλλόγου για να ανταµώσουµε και να διασκεδάσουµε όλοι µαζί. ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ


8

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Προχθέ̋ Σάββατο στο «Μύλο των Ξωτικών»

Τραχανά̋ µε µπουκουσιέ̋ Από το Σωµατείο Αρτοποιών Ν. Τρικάλων

Τη̋ Αθηνά̋ Τσακαλίδου

Το περασµένο Σάββατο 21 ∆εκεµβρίου, µέλη του Σωµατείου Αρτοποιών µαγείρεψαν και µοίρασαν εθελοντικά, σε όσου̋ επισκέφτηκαν το Φούρνο του Μύλου των Ξωτικών, τραχανά µε µπουκουσιέ̋. Η όλη διαδικασία ξεκίνησε στι̋ 16.30, ενώ ο κόσµο̋ κεράστηκε περίπου µία ώρα αργότερα. Με τη συγκεκριµένη εκδήλωση το Σωµατείο έκλεισε το φετινό κύκλο των δράσεων που υλοποίησε στο πλαίσιο του Μύλου, ενώ ο Φούρνο̋ του Μύλου των Ξωτικών θα παραµείνει σε λειτουργία µέχρι το τέλο̋ τη̋ διοργάνωση̋. Στο κάλεσµα του Σωµατείου ανταποκρίθηκε ο δήµαρχο̋ Τρικάλων, κ. Λάππα̋ Χρήστο̋,

ο αντιπεριφερειάρχη̋ Τρικάλων, κ. Μιχαλάκη̋ Χρήστο̋, ο πρόεδρο̋ του επιµελητηρίου Τρικάλων, κ. Γιαγιάκο̋ Βασίλη̋ και ο αντιδήµαρχο̋ καθηµερινότητα̋ και άµεση̋ επέµβαση̋, κ. Σπανό̋ Θεόδωρο̋. Την εκδήλωση κάλυψε και γνωστό τηλεοπτικό κανάλι πανελλήνια̋ εµβέλεια̋. Σύµφωνα µε όσα δήλωσε στο «∆ιάλογο» ο κ. Καλογράνα̋ Παρασκευά̋, πρόεδρο̋ του Σωµατείου Αρτοποιών Ν. Τρικάλων κάνοντα̋ έναν απολογισµό, µε τι̋ δράσει̋ του̋ στο Μύλο στόχευαν να αναδείξουν το φούρνο τη̋ γειτονιά̋ και έδειξαν έµπρακτα την εκτί-

µησή του̋ προ̋ του̋ πολίτε̋, που στηρίζουν καθηµερινά τα αρτοποιεία. Ο κ. Λάππα̋ από την πλευρά του µα̋ µίλησε για το συµβολισµό τη̋ εκδήλωση̋, λίγε̋ µέρε̋ πριν τα Χριστούγεννα: «Με τον τραχανά µε τι̋ µπουκουσιέ̋ ξαναγυρίζουν οι παιδικέ̋ µνήµε̋. Ο µύθο̋ και η πραγµατικότητα συνενώνονται από τη νοστιµιά του παραδοσιακού φαγητού». Στη συνέχεια ευχαρίστησε µέσω τη̋ εφηµερίδα̋ το σωµατείο, που µε τη συµµετοχή του στο Μύλο βάζει τη δική του πινελιά και διαπίστωσε πω̋ στα Τρίκαλα έχουµε από τα πιο νόστιµα ψωµιά στη χώρα.

Στο «∆ιάλογο» µίλησε και ο κ. Γιαγιάκο̋, ο οποίο̋ αφού συνεχάρη προσωπικά τον πρόεδρο και το σωµατείο, που συµβάλει στην ανάπτυξη τη̋ πόλη̋, κάλεσε τον κόσµο να αγκαλιάσει την προσπάθεια του φούρνου τη̋ γειτονιά̋.

Τέλο̋, την πρωτοβουλία χαιρέτισε και ο κ. Μιχαλάκη̋, που έδωσε συγχαρητήρια µε τη σειρά του στο Σωµατείο, καθώ̋ και σε όλου̋ του̋ φορεί̋ που προσπαθούν για το καλύτερο τη̋ πόλη̋. Συγκεκριµένα ανέφερε στην εφηµε-

ρίδα: «Με αυτήν την προσπάθεια των αρτοποιών, µε τον παραδοσιακό τραχανά, το Σωµατείο διατηρεί ήθη και έθιµα και συµβάλει στην ενηµέρωση των πολιτών, καθώ̋ και στη γιορτινή ατµόσφαιρα στο Νοµό Τρικάλων». Να σηµειώσουµε για του̋ αναγνώστε̋ ότι το σπιτάκι του Φούρνου παραµένει ανοιχτό κατά όλη τη διάρκεια λειτουργία̋ του Μύλου, ενώ το Σωµατείο εξασφαλίζει ένα µικρό ψωµάκι στον κάθε επισκέπτη του Μύλου αφιλοκερδώ̋.

Γιορτινή εκδήλωση χθε̋ στο Σύλλογο Αργιθεατών Ν. Τρικάλων

Ο Άγιο̋ Βασίλη̋ δεν ξέχασε ούτε φέτο̋ τα Αργιθεατόπουλα! Πάνω από ογδόντα παιδιά πήραν µέρο̋, τραγούδησαν κάλαντα αλλά και πήραν δώρα από τον Αη Βασίλη, το ∆.Σ.

του Συλλόγου και τον πατέρα Χαράλαµπο Νιώρα

Χ

θε̋ Κυριακή 22 ∆εκεµβρίου 2013 πραγµατοποιήθηκε µια όµορφη και ζεστή γιορτή στην αίθουσα του Συλλόγου Αργι-

θεατών. Την οργάνωση τη̋ εκδήλωση̋ είχε το ∆.Σ. του Συλλόγου. Η όµορφη και χαρούµενη αυτή γιορτή άρχισε µε το τρο-

πάριο «Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεό̋ Υµών». Ακολούθησε οµιλία από την ταµία του Συλλόγου κ. Παναγιώτα Κωτή µε θέµα το «νόηµα των Χριστουγέννων». Ογδόντα περίπου παιδιά µικρά και µεγάλα κατέκλυσαν την αίθουσα του Συλλόγου, απήγγειλαν ποιήµατα αφιερωµένα στο µικρό Χριστό. Μικροί και µεγάλοι είχαν την αγωνία πότε θα φθάσει ο Αη Βασίλη̋. Όλοι περίµεναν δώρα. Άραγε η κρίση θα άφηνε τον Αη Βασίλη να έλθει; Ο Αη Βασίλη̋ δεν άργησε να έλθει ούτε ρώτησε την κρίση. Φέτο̋ έφερε πιο ακριβά δώρα στα παιδιά και πολλά γλυκίσµατα. Η πρόεδρο̋ του Συλλόγου κ. Έλλη Τσιρογιάννη στο σύνCMYK

τοµο χαιρετισµό τη̋ στα παιδιά και στου̋ γονεί̋ έδωσε µια ευχή. «Το βρέφο̋ τη̋ Βηθλεέµ να φέρει σε όλου̋ ειρήνη-ευτυχία και σύντοµα να ξεπεραστεί η κρίση». Να είναι καλά ο µεγάλο̋ χορηγό̋ του Συλλόγου µα̋ Πατέρα̋ Νιώρα̋ Χαράλαµπο̋ πάντα δίνει χαρά και ελπίδα στα παιδιά. Η όµορφη γιορτή τελείωσε µε τα κάλαντα. Το ∆.Σ. του Συλλόγου, η Έλλη Τσιρογιάννη, ο Νίκο̋ Καλοµπάτσο̋, ο Βασίλη̋ Μαναό̋, η Παναγιώτα Κωτή, η Σταυρούλα Κίσσα και η Νίτσα Χάτου, εύχονται στα µέλη και στου̋ φίλου̋ του Συλλόγου Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά. Η επόµενη εκδήλωση του Συλλόγου είναι η επίσκεψη του Χορευτικού στο Θεραπευ-

τήριο Χρονίων Παθήσεων στι̋ 2 Ιανουαρίου 2014 για να δώ-

σει λίγη χαρά στου̋ περιθαλπόµενου̋ του Ιδρύµατο̋.


∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Σε µία επίσκεψη Αγάπη̋ προ̋ τον συνάνθρωπο

Στο Γηροκοµείο Μεγ. Καλυβίων το ∆.Σ. του Συλλόγου Κρηνίτσα̋

Το ∆.Σ. του Εξωρἀστικού – Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Κρηνίτσα̋ διοργάνωσε επίσκεψη στο Γηροκοµείο των Μεγάλων Καλυβίων, την Παρασκευή , 20 .12.13, στι̋ το απόγευµα. Ο Βασίλη̋ Κοµµατά̋, οδηγό̋ του λεωφορείου του ΚΤΕΛ εθελοντικά µα̋ µετέφερε δωρεάν για να δώσουµε χαρά στου̋ πάσχοντε̋ και ανήµπορου̋ συµπολίτε̋ µα̋. Το ∆.Σ. του Εξωρἀστικού – Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Κρηνίτσα̋ δραστηριοποιείται σε φιλανθρωπικό έργο πέρα από τη διατήρηση τη̋ πολιτιστική̋ µα̋ κληρονοµιά̋ και τον εξωρἀσµό του χω-

ριού µα̋. Οι ηλικιωµένοι έχουν την ανάγκη όλων µα̋ για να µπορέσουν να συνεχίσουν µια ποιοτική ζωή µέχρι το τέλο̋ τη̋ εφήµερη̋ αυτή̋ ζωή̋. Ο παπα –Γιώργη̋ µε τα παιδιά τη̋ χορωδία̋, ακούραστο̋ όπω̋ πάντα πρωτοστατεί σε κάθε εκδήλωση του Συλλόγου µα̋. Τα παιδιά τραγούδησαν τα κάλαντα και ευχήθηκαν «Χρόνια Πολλά, Υγεία και ευτυχισµένο το 2014» στου̋ τροφίµου̋ του γηροκοµείου. Του̋ αφιερώσαµε το δηµοτικό τραγούδι «Να ήταν τα νιάτα δυο φορέ̋ …» κάτι που του̋ άρεσε ιδιαίτερα. Μα̋ µίλησαν για τα εγγονάκια του̋ και είπαν πω̋ χάρηκαν πάρα πολύ για την αγάπη και τα γλυκά που του̋ προσφέραµε, µα̋ ευχήθηκαν Χρόνια Πολλά και στου̋ µικρού̋ µαθητέ̋ ευχήθηκαν Καλή Πρόοδο …. Η υπεύθυνη του Γηροκοµείου µα̋ µίλησε για την ηµέρα και το πρόγραµµα ενό̋ τροφίµου σε γενικέ̋ γραµµέ̋, συµβούλεψε τα µικρά παιδιά να επισκέπτονται του̋ παππούδε̋ του̋, αλλά και άλλου̋ ηλικιωµένου̋ για να του̋ δίνουν αγάπη και δύναµη να µπορέσουν να συνεχίσουν το δύσκολο δρόµο τη̋ ζωή̋ µέχρι το τέλο̋… Και του χρόνου ….

9

ΤΟΠΙΚΑ Έγινε το Σάββατο, µε εξαιρετική επιτυχία

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή για του̋ “µικρού̋’’ των χορευτικών τµηµάτων του “ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ’’

Το Σάββατο 21/12/2013 και ώρα 11:30 πµ ο Λαογραφικό̋ Χορευτικό̋ Όµιλο̋ ‘’Ασκληπιό̋’’ Τρικάλων, διοργάνωσε µε εξαιρετική επιτυχία Χριστουγεννιάτικη Γιορτή, για τα παιδιά που παρακολουθούν µαθήµατα παραδοσιακών χορών στα παιδικά και νηπιακά τµήµατα. Η Γιορτή πραγµατοποιήθηκε στο χώρο που γίνονται οι πρόβε̋ και ήταν κατάµεστη από τα παιδιά, γονεί̋ και φίλου̋. Κυριάρχησαν τα παραδοσιακά κάλαντα, τραγούδια, παιχνίδια, ξεφάντωµα µε πολύ χορό, ο δε ‘’Αι βασίλη̋’’ µοίρασε δώρα στα παιδιά, δεκάδε̋ µπαλόνια και γλυκίσµατα. Στην αρχή τη̋ Γιορτή̋ το ∆ιοικητικό συµβούλιο, ο πρόεδρο̋ Γιάννη̋ Σούλιο̋, ο αντιπρόεδρο̋ Σωτήρη̋ Γοργογέτα̋, o Νίκο̋ Σούλιο̋ και ο ταµία̋ και χορ/λο̋, Ηλία̋ Ζαχαράκη̋, ευχήθηκαν χαρούµενε̋ Γιορτέ̋ για όλου̋ και το 2014 να είναι καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο από το 2013. Επίση̋ συγχάρηκαν του̋ Γονεί̋ και τα παιδιά που συµµετείχαν στη συγκέντρωση τροφίµων και ρουχισµού που ο ‘’ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’’ παρέδωσε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου και του Ιερού Ναού Αγ. Κωνσταντίνου. Ακολούθησε ξεφάντωµα µε τα παιδιά να χορεύουν µοντέρνου̋ χορού̋ zumba και άλλου̋, µε τι̋ οδηγίε̋ του δασκάλου από τη Σχολή χορού ‘’ΤΕΡΨΙΣ’’, Θανάση Μπουργάνη και τη δασκάλα, Στέλλα Μπλάνα. Η εκδήλωση συνέχισε χορεύοντα̋ παραδοσιακού̋ χορού̋, σ΄ένα µεγάλο κύκλο από παιδιά, γονεί̋ και φίλου̋ που παρευρέθηκαν στο χώρο. Η γιορτή έκλεισε µε τον Αι Βασίλη να δίνει δώρα στου̋ µικρού̋ χορευτέ̋ και χορεύτριε̋, γλυκίσµατα και αναψυκτικά σε όλου̋. Αξίζουν θερµά συγχαρητήρια στι̋ κυρίε̋ τη̋ καλλιτεχνική̋ επιτροπή̋ για την θαυµάσια γιορτή που διοργάνωσαν και συγκεκριµένα, στι̋ Καραλή Λαµπρινή, Σούλιου Σταυρούλα (χορ/σα), Γεωργοµάνου Μάρθα, Ιφιγένεια Ταραµπέκη, Θεοδοσία Τζάνη και ∆ώρα Ζίγρα. Τα χριστουγεννιάτικα γλυκίσµατα µελοµακάρονα, κουραµπιέδε̋ και άλλα ήταν δωρεά από το Αρτοποιείο ΤΖΑΝΗ στην Πύλη.

Ένα πολυσέλιδο µηνιαίο περιοδικό

δωρεάν

για του̋ συνδροµητέ̋ του «διαλόγου»

Από σήµερα –και κάθε µήνα- ο «διάλογο̋» θα προσφέρει εντελώ̋ δωρεάν στου̋ συνδροµητέ̋ του και ένα πολυσέλιδο περιοδικό ποικίλη̋ ύλη̋, το «Ζω-στη Θεσσαλία». Στο πρώτο τεύχο̋, που κυκλοφο̋: ρεί µε 56 µεγάλε̋ Κώστα̋ Κατσόγιαννο σελίδε̋ (σχήµα Ο σύγχρονο̋ 25x35) φιλοξε«∆αίδαλο̋» νούνται πολλά θέήταν Θεσσαλό̋ µατα από την ∆υτ. Θεσσαλία (Νοµοί Τρικάλων και Καρδίτσα̋), η οποία ουσιαστικά είναι Η ζωή (µε γνωστέ̋ και µια περιοχή µε άγνωστε̋ λεπτοµέρειε̋) του θρύλου από το Μαυροµµάτι πολλά κοινά χαπου ήθελε να… πετάξει από την κούνια του, τα κατάφερε ρακτηριστικά και στα 13 του και πέταξε για πάντα «ψηλά» στα 44 του ενδιαφέροντα χρόνια, αφήνοντα̋ πίσω του ιστορία και συνεχιστέ̋… και καθηµερινή σχεδόν επικοινωνία των ανθρώπων τη̋, ιδιαίτερα των επαγγελµατιών τη̋ αλλά και των ανθρώπων του πολιτισµού, των τεχνών και τη̋ δηµιουργία̋. Το «ζω» φιλοδοξεί να γίνει ένα̋ επιπλέον συνδετικό̋ κρίκο̋ όλων αυτών των ανθρώπων και πιστεύουµε πω̋ ήδη το καταφέρνουµε από το πρώτο τεύχο̋ αφού το σύνολο σχεδόν των θεµάτων που περιέχει διαβάζονται ευχάριστα και µε ενδιαφέρον από όλου̋ του̋ ∆υτικοθεσσαλού̋ ΤΟ «ΖΩ» ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Εκτό̋ από του̋ συνδροµητέ̋ του «διαλόγου», (στο Ν. Τρικάλων) και του «ΠΡΩΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ» (στο Νοµό Καρδίτσα̋) στου̋ οποίου̋ διανέµεται δωρεάν, το «ΖΩ» πωλείται και σε όλα τα κεντρικά περίπτερα των δύο νοµών στην τιµή των 2 ευρώ. ΣΗΜ: Η διανοµή στου̋ συνδροµητέ̋, λόγω του όγκου του περιοδικού, θα ολοκληρωθεί µέχρι το µεσηµέρι τη̋ Τρίτη̋. Όσοι δεν το παραλάβουν, για οποιοδήποτε λόγο, να επικοινωνήσουν µε τα γραφεία µα̋ (τηλ. 24310 33263) για να του̋ το αποστείλουµε. ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / 5

Ρεπορτάζ

Φώτη̋ Καραγιάννη̋

CMYK


10

ΤΟΠΙΚΑ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΛΩΤ

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ε65. ΤΙ ΠΕΤΥΧΑΜΕ, ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Στo τελευταίo του Γράφει ο Βασίλειο̋ Αδάµο̋ µυθιστόρηµα “Οι Φιλόλογο̋ στο 7ο Λύκειο Τρικάλων καρχαρίε̋” ο νορβηγό̋ συγγραφέα̋ τον Ξενοφώντα είτε ενΓιεν̋ Μπέρνεµπου (1920-1976) υποστήριζε ότι η γυδυόµενοι τον µανδύα του ναίκα του Λωτ αντιπροσωπεύει τη συντήρηση, την δραστήριου, του ενεροπισθοδρόµηση, αφού ήταν η µοναδική από την οιγού πολίτη έφτιαξαν οι κογένεια, η οποία µετά την καταστροφή στα Σόδοµα ίδιοι κόµµατα τη̋ αρεκαι Γόµορα γύρισε και κοίταξε προ̋ τα πίσω µένονσκεία̋ του̋ ποδηγετώντα̋ του̋ νέου̋ όλων των γετα̋ στήλη του άλατο̋ και “…ω̋ ορυκτό πια χωρί̋ νεών… την ίδια χρονική περίοδο, συµφωΕίχα γράψει σε παρέµβασή µου εξέλιξη χωρί̋ ανανέωση ταυτίζεται µε την ακινησία, Σήµερα ενδύονται τον µανδύα του προοδευτικού, νήθηκε ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο στο τέλο̋ του Νοέµβρη για την την αρτηριοσκλήρωση…” του ρηξικέλευθου, του επαναστάτη, που στόχο έχουν δύναται µε σχετική απόφασή του ανάγκη ενεργοποίηση̋ των βουΣήµερα χιλιάδε̋ χρόνια µετά τίποτα δεν είναι αυαπλά να διαιωνίζουν στο διηνεκέ̋ την αήθεια, την επανα εξαιρέσει τα παραπάνω τµήµαλευτών τη̋ ∆υτική̋ Θεσσαλία̋ τονόητο στην Ελλάδα των αντιφάσεων. Οι πολίτε̋ ναλαµβανόµενη µετριότητα, την ανεπάρκεια, τον µιτα (ή υποτµήµατα αυτών) από το ώστε πριν την ψήφιση στη Βουλή τη̋ ψάχνοντα̋ να βρουν την ταυτότητά του̋, άλλοι κροκοµµατισµό, τα συντεχνιακά συµφέροντα, που φευ αντίστοιχο Έργο, ώστε να εξατων συµβάσεων για του̋ Αυτοκιπραγµατικά και άλλοι όχι, αυτοχαρακτηρίζονται προεξακολουθούν να βασιλεύουν, όπω̋ τα “δικαιώµατα” σφαλιστεί ο απαιτούµενο̋ βαθµό̋ νητόδροµου̋ να διασφαλιστεί ότι οδευτικοί ή συντηρητικοί και τανάπαλιν περιδινούµετων “κλειστών” επαγγελµάτων, πάντα µε τι̋ ευλογίε̋ ευελιξία̋ για το Ελληνικό ∆ηµόσιο ο Ε65 δεν θα µείνει «κολοβό̋» αλνοι σε µια ατελείωτη δίνη ψευδαισθήσεων. ενό̋ παραφθαρµένου κοινοβουλευτικού συστήµατο̋. που θα του επιτρέψει, εφόσον το λά θα κατασκευαστούν και οι αποΣ’ αυτό έχουν συντελέσει πλήθο̋ παράγοντε̋, Προσπαθούν να πείσουν το κοινωνικό σύνολο, χειλήξει̋ του προ̋ Λαµία και Εγνατία. κρίνει σκόπιµο, να προχωρήσει όπω̋ η σε βάθο̋ αιώνων ιδιαίτερη ιστορική περιπλάραγωγώντα̋ κυρίω̋ τα παιδιά του̋ αλλά και του̋ στην δηµοπράτηση των αναβαλΑπό την πλευρά µου είχα επινηση ιδεών, που άλλοτε χανόταν και άλλοτε επανερυπόλοιπου̋ νέου̋, ότι οτιδήποτε καλό υπάρχει ξεπηκοινωνία µε του̋ περισσότερου̋ λόµενων τµηµάτων". χόταν από εξωγενεί̋, κυρίω̋ ευρωπἀκού̋, συντελεδά µέσα από την κοµµατική λογική. Κρύβουν έτσι την Επίση̋ σε κάποιο άλλο σηµείο βουλευτέ̋ τη̋ ∆υτική̋ Θεσσαλία̋ στέ̋: ανθρώπου̋ των γραµµάτων και των τεχνών, έλλειψη οποιασδήποτε έµπνευση̋ πίσω από τι̋ κοµεπισηµαίνοντα̋ την κρισιµότητα στο σχέδιο νόµου γραφόταν, αν πολιτικού̋, εµπόρου̋, εκκλησία, µοναστήρια, γεγοµατικέ̋ επάλξει̋ και εξακολουθούν να χρησιµοποιδεν γίνει τίποτα από τα παραπάνω τη̋ κοινή̋ δράση̋. Στη συνέχεια νότα, συµβάντα, περιστάσει̋ κ. άλ. ούν παλιά εργαλεία, παλιέ̋ λογικέ̋, ξεπερασµένα είχαµε πιο στενή συνεργασία και δηλαδή ούτε παραχώρηση ούτε Ο πιο εντυπωσιακό̋ απ΄ όλε̋ τι̋ απόψει̋ εικοστό̋ τσιτάτα, συνθήµατα του χθε̋, µιλώντα̋ για σταθεΤου Φώτη Αλεξάκου αλληλοενηµέρωση για το θέµα µε ∆ηµόσιο έργο σταµατάει κάθε διααιώνα̋ είχε όλα τα εχέγγυα για να προκαλέσει αναρότητα και ”εµπειρία”. δικασία και Αυτοκινητόδροµο̋ θα του̋ Κ. Τσιάρα, Σ. Ταλιαδούρο, Η. ταραχή στα βαλτοειδή απόνερα τη̋ ιδιόµορφη̋ ελΤίποτα δεν είναι σταθερό σήµερα: ούτε τα υλικά Βλαχογιάννη και Μ. Ταµήλο. Πα- είναι µόνο το κοµµάτι Ξυνιάδα – (5) ετών". ληνική̋ σκέψη̋, δηµιουργώντα̋ έναν απόλυτο µανιαγαθά ούτε οι ά̔λε̋ ιδέε̋ ούτε οι κοινωνικέ̋ δοµέ̋, ∆ηλαδή επιτεύχθηκε να θεωρηράλληλα είχα πολύ συχνή επαφή Τρίκαλα. χἀσµό κατατρύχοντα̋ τον Έλληνα πολίτη και σπρώγιατί επιτέλου̋ βγήκαν στην επιφάνεια όλε̋ κείνε̋ οι ∆ηλαδή πέραν τη̋ χρονική̋ κα- θούν τα υπολειπόµενα οδικά τµήµε τον πρώην αρχηγό τη̋ ΕΛΑΣ χνοντά̋ τον σε εµφύλιου̋ σπαραγµού̋ και διχαστιδυνάµει̋, που αναδεικνύονται αυτόµατα… και συντοπίτη µα̋ Φ. Νασιάκο που θυστέρηση̋ ολοκλήρωση̋ του µατα του Ε65 ω̋ έργα υποδοµή̋ κέ̋ περιπέτειε̋. Ήταν τέτοιο̋ ο δογµατισµό̋, πρωΠροσπαθούν να µα̋ πείσουν οι κοµµατάνθρωποι, άµεση̋ προτεραιότητα̋ και να είναι σύµβουλο̋ του Υπουργού Ε65, κατά 3 χρόνια ολοκλήρωση̋ τοφανή̋ σε εύρο̋, βαθύ̋, που κρατάει µέχρι σήµερα. πω̋ οτιδήποτε θετικό είναι κοµµατικό. Ναι, µέχρι πριν Μεταφορών & Επικοινωνιών, που του έργου σε σχέση µε το αντί- συντοµευτεί ο χρόνο̋ ολοκλήρωΤο βασικό στοιχείο τη̋ σκέψη̋ του νεοέλληνα από σαράντα χρόνια, ναι. Τα κόµµατα ήταν αναγκαία µε τη σειρά του βοήθησε στην θε- στοιχο Πάτρα - Πύργο̋ - Τσακώ- ση̋ των οδικών τµηµάτων, ΠΑΘΕ δογµατικού είναι η βιωµατική, διαισθαντική σχέση µε για τη µεταπήδηση από τι̋ αποκλίνουσε̋ πορείε̋ να, αν δεν βρίσκονταν οι απαραί- - Α/Κ Ξυνιάδα̋, Α/Κ Τρικάλων - Α/Κ τική έκβαση του εγχειρήµατο̋. την “ιδεολογία” του, καλλιεργηµένη στο ασφαλέ̋ οι- του κοινοβουλευτισµού στην σταθερότητα και την Η αρχική πρόταση στο σχέδιο τητοι πόροι - που ήταν και το πιθα- Γρεβενών, κατά 2 χρόνια (αποπεκοσύστηµα τη̋ οικογένεια̋ και τη̋ τοπική̋ κοινω- ευηµερία. Τα κόµµατα του Κουµουνδούρου, του Τρινότερο - το έργο θα σταµατούσε. ράτωση τέλη του 2016). νόµου για τον Ε65 ήταν: νία̋, καθιστώντα̋ τον νωχελικό στην αναζήτηση δο- κούπη, του Βενιζέλου, του Γ. Παπανδρέου, του ΚαΦθάνει αυτό για να κατασκευαΜέσα από την οµαδική πίεση "Συµφωνήθηκε να µετατεθεί µών ενό̋ γεγονότο̋, µια̋ πολιτική̋ κατάσταση̋, των ραµανλή. Ναι, είναι απαραίτητα και σήµερα για τη συχρονικά η κατασκευή των τµηµά- επιτεύχθηκε στο νόµο που ψηφί- στεί ο δρόµο̋; Όχι φυσικά. Σώζεσυνθηκών ανάδειξη̋ µια̋ υποτιθέµενη̋ “χαρισµατι- νέχιση του δηµοκρατικού κεκτηµένου σε επίπεδο ται η παρτίδα αλλά δεν κερδίζεται των αυτών. Συγκεκριµένα, συµφω- στηκε να αναγράφεται: κή̋” προσωπικότητα̋. βουλευτικών επιλογών. ακόµη. Χρειάζεται πολύ δουλειά. "Τα Αναβαλλόµενα Τµήµατα του νήθηκε ότι η υποχρέωση καταΕν ολίγοι̋ ο εικοστό̋ αιώνα̋, αιώνα̋ των ιδεολοΕίναι όµω̋ τροχοπέδη σε τοπικό επίπεδο. σκευή̋ (εντό̋ τη̋ Περιόδου Με- αυτοκινητόδροµου Κεντρική̋ Ελ- Οι χρόνοι είναι ασφυκτικοί για ∆ηγιών περιχαράκωσε του̋ ανθρώπου̋ συνθλίβοντα̋ ∆εν χρειάζεται καµιά επαρχιακή πόλη να συζητά µε λετών - Κατασκευών) του τµήµα- λάδο̋ (Ε65), όπω̋ αυτά ορίζονται µόσιο έργο. Ευτυχώ̋ προβλέπεται στην ουσία την ατοµικότητα, την προσωπική ικανότη- τα κεντρικά γραφεία του κόµµατο̋, που κυβερνά και το̋ Πάτρα - Πύργο̋ - Τσακώνα στο άρθρο 4.2.3 τη̋ Σύµβαση̋ η κήρυξη απαλλοτριώσεων στου̋ τα, βαφτίζοντά̋ την εγωισµό και κάλεσε του̋ αν- να αποδέχεται την “ πεφωτισµένη” παρέµβαση του του αυτοκινητοδρόµου Ελευσίνα - Παραχώρηση̋ του έργου τη̋ Με- ίδιου̋ χρόνου̋ µε τα οδικά τµήµαθρώπου̋ να συµµετέχουν σε συλλογικότητε̋, κατά αρχηγού ή του επιτελείου του… Τι̋ ιδιαιτερότητε̋ Κόρινθο̋ - Πάτρα - Πύργο̋ - Τσα- λέτη̋ − Κατασκευή̋ − Χρηµατοδό- τα που βρίσκονται υπό παραχώρητο πλείστον κοµµατικέ̋. κάθε περιοχή̋, τα συγκριτικά τη̋ πλεονεκτήµατα, τα κώνα και των τµηµάτων Ηµικόµ- τηση̋ − Λειτουργία̋ − Συντήρηση̋ ση. Νέοι άνθρωποι καθ’ όλη τη διαδροµή του, µε νέε̋ προβλήµατα κάθε είδου̋, την τοπική κοινωνία, τι̋ Ο κ. Χρυσοχο˙δη̋ δεσµεύτηκε βου ΠΑΘΕ - Α/Κ Ξυνιάδα̋, Α/Κ και Εκµετάλλευση̋ του αυτοκινηιδέε̋ ταυτισµένοι µε την πραγµατικότητα και ενδεχο- σχέσει̋ των Τρικαλινών µεταξύ του̋ τα γνωρίζει ο Τρικάλων - Α/Κ Γρεβενών και Α/Κ τόδροµου Κεντρική̋ Ελλάδο̋ ότι µετά την ψήφιση του Νόµου θα µένω̋ αποτελεσµατικοί παραγκωνίστηκαν από πα- καθένα̋ µα̋ καλύτερα απ΄ τον αρχηγό κάθε κόµµασυζητήσει µε του̋ βουλευτέ̋ των Γρεβενών - Α/Κ Εγνατία̋ του αυ- (Ε65), όπω̋ αυτή θα ισχύσει µετά ρασιτικά κοµµατικά µορφώµατα για να επέλθει όχι το̋, που µπορεί, όπω̋ και… στο παρελθόν να µην τοκινητόδροµου Κεντρική̋ Ελλά- την τροποποίησή τη̋, σύµφωνα ενδιαφερόµενων περιοχών, για µόνο στην Ελλάδα αλλά και σ’ ολόκληρο τον κόσµο η πατήσει ποτέ το πόδι του στην υπέροχη πόλη µα̋… µε τα προβλεπόµενα στο Άρθρο τον καλύτερο τρόπο υλοποίηση̋ δο̋ (Ε65), αναβάλλεται µέχρι την νηνεµία…το χειρότεροZ Να ταυτιστεί η ζωντάνια, η Στο φινάλε τι το θέλει το χρίσµα κάθε υποψήφιο̋. ολοκλήρωση τη̋ Περιόδου Μελε- δεύτερο του παρόντο̋ νόµου, χα- των απολήξεων του Ε65. Η συνάνδράση, η ίδια η ζωή µε την κοµµατική συµµετοχή. Να δηλώσει υποταγή, µετάνοια, ότι θα είναι καλό παιτών - Κατασκευών για την περί- ρακτηρίζονται ω̋ έργα υποδο- τηση πρέπει να γίνει αµέσω̋ µετά Στην άλλη όχθη τη̋ λογική̋ σε ολόκληρο τον πλα- δί ή κορίτσι και ότι δεν θα διεκδικήσει τίποτα από την τι̋ γιορτέ̋ ώστε να µην χαθεί ποπτωση του Έργου Παραχώρηση̋ µή̋ άµεση̋ προτεραιότητα̋ τα νήτη άνθρωποι µέτριοι, χωρί̋ µέτρο, κακοί και ανα- Αθήνα ή θα διεκδικήσει µε µέτρο κονδύλια. Του̋ λύτιµο̋ χρόνο̋ και να αξιοποιτου αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα - οποία περιλαµβάνονται στον χρονιστικοί στάθηκαν εγκληµατικό εµπόδιο στην εξέ- χρειαζόµαστε όλου̋ αυτού̋. Άλλωστε, όποιο̋ δήµο̋ ηθούν πόροι του ΕΣΠΑ. Κόρινθο̋ - Πάτρα - Πύργο̋ - Τσα- εθνικό σχεδιασµό για τη σύνδεση λιξη τη̋ κάθε κοινωνία̋, όταν κατακτούσαν την εξου- έχει έξυπνου̋ δηµοτικού̋ συντελεστέ̋, θα είναι τυΑπό την πλευρά µου θα συνεχίκώνα και το αργότερο µέχρι 3 έτη του αυτοκινητοδρόµου Π.Α.Θ.Ε. σία. ∆ηµιούργησαν περίπλοκα εξουσιαστικά πλέγµα- χερό̋, αφού τα κονδύλια έρχονται κατευθείαν από µετά την ολοκλήρωση τη̋ Περιό- µε την Εγνατία Οδό και θα ολο- σω να παρακολουθώ από κοντά τα εγκαθιστώντα̋ απάνθρωπα δικτατορικά καθεστώτην Ευρώπη! Τι να του̋ κάνουµε του̋ χρισµένου̋. Ο δου Μελετών - Κατασκευών για κληρωθούν µε εθνικού̋ και κοινο- τι̋ εξελίξει̋ και να είµαι χρήσιµο̋ τα βαφτίζοντά̋ τα είτε αριστερά είτε εθνικιστικά γαρόλο̋ του̋ α̋ υπάρχει σε κεντρικό επίπεδο για τα την περίπτωση του Έργου Παρα- τικού̋ πόρου̋ και ειδικότερα τα µε στόχο την επίτευξη του στόχου λουχώντα̋ τον οπαδικό αφιονισµό ανά τον κόσµο. καυτά προβλήµατα, που αντιµετωπίζει η Ελλάδα ω̋ χώρηση̋ του Αυτοκινητοδρόµου µεν τµήµατα του άρθρου 4.2.2 (α) που δεν είναι άλλο̋ από την πλήΟι εγχώριοι κρατικό µέγεθο̋, στα τοπικά δεν του̋ χρειαζόµαστε! (i) και (iii) (ΠΑΘΕ - Α/Κ Ξυνιάδα̋, ρη ολοκλήρωση του Ε65. Κεντρική̋ Ελλάδο̋. Εντό̋ τη̋ πεΕίναι ώρα να “εκµεταλλευτούµε” ω̋ πολίτε̋ τη̋ καθεστωτικοί Ο Φώτη̋ Αλεξάκο̋ είναι: ριόδου αυτή̋ το ∆ηµόσιο δύναται Α/Κ Τρικάλων - Α/Κ Γρεβενών) ενυπέροχη̋ αυτή̋ περιοχή̋ το καινούργιο, το φρέσκο, κάθε φορά αγΤοπογράφο̋ Μηχανικό̋ να απαιτήσει την κατασκευή του̋, τό̋ τριών (3) ετών, το δε τµήµα κιστρώνονταν το εµπνευσµένο, από όπου κι αν προέρχεται χωρί̋ Περιφερειακό̋ Σύµβουλο̋ γραµµέ̋, ταµπέλε̋ ή άλλου είδου̋ βαρίδια. του άρθρου 4.2.2 (α) (iv)( Α/Κ Γρευπό τον όρο τη̋ εξασφάλιση̋ τη̋ από την εξουπρ. Νοµάρχη̋ Καρδίτσα̋ Είναι ώρα, γιατί περνάει και περνάει γρήγορα, να αναγκαία̋ χρηµατοδότηση̋. Κατά βενών - Α/Κ Εγνατία̋) εντό̋ πέντε σία χύνοντα̋ τόνου̋ δηλητή- παραµερίσουµε το πελατειριο στην κοινωακό σύστηµα νία προκαλώνΑνακοίνωση Αγωνιστική̋ Κίνηση̋ Τρικάλων τα̋ έµφραγµα του χθε̋ και να προχωρήσουµε σε κάθε προσπάθεια για µε κεκτηµένη ταχύτητα – χωέξοδο από κάθε δέλφων; Και µην πει κανεί̋ ότι όλοι οι συνάδελφοι είναι φίστή, ειδικά µετά τον µεγάλο προβληµατισµό για τη στάση Οι εκλογέ̋ που διεξήχθησαν στην ΕΛΜΕ µα̋ την Τρίτη, πολιτική κρίση. ρί̋ φρένο – στο λοι ορισµένων συναδέλφων. Η λογική λέει ότι δόθηκαν από των ΣΥΝΕΚ, την παράταξη στην οποία ανήκει η Πρωτοβουδεν ήταν µόνο µια τυπική διαδικασία, αλλά µια εκλογική µάµέλλον. Το Είτε ω̋ “µαχαικάπου συγκεντρωµένα. Από πού άραγε; λία, στην απεργία του Μα˙ου, καθώ̋ και για µια σειρά από χη, από την οποία πρέπει να εξαχθούν ορισµένα συµπεράροφόροι” κατά έχουµε ανάγκη! Αν η χρονιά που πέρασε ήταν από τι̋ χειρότερε̋ που απόψει̋ (συνδιοίκηση, αξιολόγηση κτλ). Η συνέχεια θα δείσµατα, τα οποία θα µα̋ βοηθήσουν να κινηθούµε την επόέχουν υπάρξει (αύξηση ωραρίου, επιστράτευση, απεργία), ξει την ορθότητα αυτή̋ τη̋ επιλογή̋. µενη χρονιά. το µέλλον προβλέπεται ακόµα χειρότερο, µε κλείσιµο δεΌσον αφορά την Αγωνιστική Κίνηση, θεωρούµε ότι το Αρχικά θα πρέπει να τονιστεί ω̋ πολύ αρνητικό σηµείο κάδων σχολείων (ειδικά ΕΠΑΛ), σύµπτυξη τµηµάτων, µεταη χαµηλή συµµετοχή των συναδέλφων στην εκλογική διααποτέλεσµα δείχνει από τη µια σταθεροποίηση στα ποσοστά κινήσει̋ εκπαιδευτικών, αξιολόγηση (άραγε τι του̋ έφταικαι τι̋ ψήφου̋ τη̋. Το 10% που αποσπάσαµε δεν είναι καδικασία. Ψήφισαν 343 άτοµα, 100 λιγότεροι από το πολύ ξε η λέξη και στο όνοµα τη̋ διαπράττουν εγκλήµατα;) και θόλου ευκαταφρόνητο και θεωρούµε ότι αυξάνονται απέχαµηλό, έτσι κι αλλιώ̋ περσινό νούµερο. Αυτή η αποχή είτόσα άλλα. Η Αγωνιστική Κίνηση πίστευε και πιστεύει ότι ναντι µα̋ οι απαιτήσει̋ των συναδέλφων που µα̋ ψήφισαν, ναι κατά τη γνώµη µα̋ αποδοκιµασία των πολιτικών τη̋ ο µόνο̋ τρόπο̋ για να αντισταθούµε στην λαίλαπα αυτή, ηγεσία̋ τη̋ ΕΛΜΕ, όχι µόνο την προηγούµενη χρονιά, αλαλλά και όσων δε µα̋ ψήφισαν, παρακολουθούν όµω̋ τη είναι η συσπείρωση των εκπαιδευτικών γύρω από το σωδράση και τι̋ απόψει̋ µα̋. Από την άλλη όµω̋, και αυτό λά εδώ και µια σειρά από χρόνια. Η οποία οδήγησε στην µατείο µα̋ και, πέρα από τι̋ διαφορετικέ̋ απόψει̋ που απαξίωση του συνδικαλιστικού µα̋ οργάνου. Από την άλλη οφείλεται περισσότερο στι̋ δικέ̋ µα̋ υποκειµενικέ̋ και ορυπάρχουν, η συλλογική πάλη και η αντίσταση στην πολιτιόµω̋ θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι µόνο η ενεργό̋ γανωτικέ̋ αδυναµίε̋, δε µπορέσαµε να κάνουµε την άποψη µα̋ αυτή κοινωνό σε περισσότερου̋ συναδέλφου̋, να πλαισυµµετοχή µπορεί να αλλάξει τα πράγµατα στην ΕΛΜΕ και κή που ξεθεµελιώνει κάθε δικαίωµα µα̋ σε εργασία-περίθαλψη-ζωή. σιωθούµε στο ψηφοδέλτιο µε µια σειρά από ανθρώπου̋, µε τι̋ ζωέ̋ µα̋ και όχι η αδράνεια και η αποστασιοποίηση. Το καθαυτό εκλογικό αποτέλεσµα µπορεί να θεωρηθεί του̋ οποίου̋ δώσαµε τη µάχη µαζί, έτσι ώστε να εκφραστεί Οι εκλογέ̋ ήταν µόνο µια µάχη µέσα στι̋ τόσε̋ που και εκλογικά η δυναµική τη̋ Αγωνιστική̋ Κίνηση̋. ω̋ καταδίκη των παρατάξεων ∆ΑΚΕ και ΠΑΣΚ (όσο και αν µα̋ περιµένουν! Όσον αφορά την έδρα, η οποία δεν ήρθε, σίγουρα δεν ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ η τελευταία προσπάθησε µάταια να µεταµφιεστεί Τα αποτελέσµατα: είµαστε ούτε εκλογολάγνοι, ούτε καρεκλοκένταυροι. Όλοι σε…ΠΕΚ), οι οποίε̋ έχασαν µεγάλο µέρο̋ των ψήφων µάλιστα ξέρουν ότι θα είµαστε στην πρώτη γραµµή των του̋, αλλά και των ποσοστών του̋. Επίση̋, η πτώση τη̋ 2013 αγώνων που πρόκειται να έρθουν. Όµω̋, από την άλλη, ΕΣΑΚ-∆ΕΕ, θα πρέπει να ερµηνευτεί κατά τη γνώµη µα̋ ω̋ ∆ΑΚΕ: 106 ψήφοι (31,74%) 3 έδρε̋ (2012: 178 ψήφοι θεωρούµε κλασσικό δείγµα αντιδηµοκρατική̋ λειτουργία̋ συνέπεια τη̋ σταθερή̋ απόφαση̋ τη̋ παράταξη̋ αυτή̋ (41,39%) 4 έδρε̋) να µην εκφράζεται στο ∆.Σ. το 10% των ψηφισάντων. ∆ινα ακολουθήσει µοναχικό δρόµο και να µην βρεθεί στου̋ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: 102 ψήφοι (30,54%) 3 έδρε̋ ( 2012: καιώνεται έτσι η σταθερή άποψη µα̋ ότι θα πρέπει στι̋ δρόµου̋, στου̋ αγώνε̋ και στι̋ διαδηλώσει̋ µαζί µε άλ70 ψήφοι (16,27%)1 έδρα) εκλογέ̋ των σωµατείων να ισχύει η απλή αναλογική. λε̋ δυνάµει̋, αλλά και την πλειοψηφία των συναδέλφων ΕΣΑΚ-∆ΕΕ: 56 ψήφοι (16,77%) 2 έδρε̋ (2012: 97 ψήΤέλο̋, θα πρέπει να στηλιτεύσουµε την παλαιά̋ κοπή̋ που συµµετείχαν στι̋ διαδικασίε̋ αυτέ̋. φοι (22,55%) 2 έδρε̋) προεκλογική «εκστρατεία», µε τα τηλέφωνα και τα µηνύΑπό την άλλη η Πρωτοβουλία κέρδισε το µεγαλύτερο ΠΕΚ (ΠΑΣΚ): 37 ψήφοι (11,07%) 1 έδρα (2012: 49 ψήµατα, η οποία µόνο απαξίωση και θυµηδία εγείρει, προκακοµµάτι των συναδέλφων που ήθελαν να αλλάξει κάτι στην φοι (11,39%) 1 έδρα) λεί όµω̋ και ένα ερώτηµα: Πώ̋ βρέθηκαν στα χέρια συγΕΛΜΕ, αυξάνοντα̋ κατά πολύ τα ποσοστά τη̋. Όµω̋ µέΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: 33 ψήφοι (9,88%) (2012: 36 ψήκεκριµένων υποψηφίων προσωπικά δεδοµένα των συνανει να αποδειχτεί στην πράξη αν αυτή η επιλογή ήταν η σωφοι (8,37%).

Πρώτα συµπεράσµατα από τι̋ εκλογέ̋ τη̋ ΕΛΜΕ Τρικάλων


11

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Απο τον όµιλο τη̋ Ε.Α.Σ. Τρικάλων

Τα προιόντα του «ΤΡΙΚΚΗ» και το ξύδι «ΜΕΤΕΩΡΑ» στην έκθεση «Ελλάδο̋ Γεύσει̋»

Τ

ην ποιότητα των συνεταιριστικών πρὀόντων του Οµίλου τη̋ Ε.Α.Σ. Τρικάλων είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν οι επισκέπτε̋ τη̋ έκθεση̋ «Ελλάδο̋ Γεύσει̋» που πραγµατοποιήθηκε από 16 µέχρι και 18 ∆εκεµβρίου 2013 στον εκθεσιακό χώρο του Μετρό στην πλατεία Συντάγµατο̋. Ο Συνεταιριστικό̋ Όµιλο̋ µετείχε στην έκθεση µε δικό

Ο κ. Λιούτα̋ µαζί µε τον βουλευτή κ. Κώστα Σκρέκα, τον πρώην δήµαρχο Φαρκαδόνα̋ κ. Θανάση Μεριβάκη και τον κ. Απόστολο Κουρσοβίτη.

του περίπτερο στο οποίο εκτέθηκαν πρὀόντα τη̋ Συνεταιριστική̋ Γαλακτοβιοµηχανία̋ ΤΡΙΚΚΗ καθώ̋ και τη̋ Οξοποιία̋ ΜΕΤΕΩΡΑ που πλέον διευρύνουν την παρουσία του̋ στο λεκανοπέδιο των Αθηνών και όχι µόνο. Οι χιλιάδε̋ επισκέπτε̋ τη̋ έκθεση̋ είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν την εξαιρετική ποιότητα των συνεταιριστικών πρὀόντων τη̋ ΤΡΙΚΚΗ και

Στον Παλαµά Καρδίτσα̋ πραγµατοποιήθηκε η τρίτη συνεχή̋ ενηµέρωση, µετά τον Τύρναβο και την Χάλκη, για τα επείγοντα θέµατα του αγροτικού κόσµου, µεταξύ των οποίων και τα «κόκκινα» δάνεια, και για τα σηµαντικά για το µέλλον του αγροτικού κόσµου. Την προσπάθεια ενηµέρωση̋ υλοποιούν ο κ. Χρήστο̋ Αθανασιάδη̋, εκδότη̋ τη̋ αγροτική̋ εφηµερίδο̋ ΑΓΡΟΤΙΚΗ έκφραση και παρουσιαστή̋ τη̋ εκποµπή̋ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΓΗ στο κανάλι ASTRA TV (Τρίτη, 19.0021.00 & στο www.astratv.gr, 6978684938) για τα «κόκκινα» αγροτικά δάνεια, και ο κ. ∆ηµήτρη̋ Μιχαηλίδη̋, δηµοσιογράφο̋, συνεργάτη̋ του ΑΓΡΟΡΑΜΑ τηλ.: 96998282382 για το µέλλον του αγροτικού κόσµου. Οι συναντήσει̋συζητήσει̋ γίνονται πάντα σε συνεργασία µε του̋ τοπικού̋ ∆ήµου̋ και τοπικέ̋ αγροτικέ̋ οργανώσει̋. Η εκδήλωση τη̋ 16/12/13, έγινε σε συνδιοργάνωση µε τον ∆ήµο Παλαµά και τον τοπικό Αγροτικό Σύλλογο και συµµετείχαν ενεργά αγρότε̋ και δηµοτικοί σύµβουλοι, µεταξύ των οποίων ο ∆ήµαρχο̋ Παλαµά κ. Κων/νο̋ Πατσιαλή̋, ο πρόεδρο̋ του Αγροτικού Συλλόγου Παλαµά κ. Κώστα̋ Τζάλλα̋, ο κ Γιώργο̋ Βἀόπουλο̋, ο κ. Σωτήρη̋ Γιαννάκη̋, ο κ. Μάνθο̋ Πράπα̋, ο κ Σωτήρη̋ Ντούρο̋, ο κ. Βάίο̋ Φίλιο̋, ο κ Παύλο̋ Κοσιάτζα̋, ο κ Βασίλη̋ Μητράκο̋ και άλλοι. Οι αγρότε̋ σήµερα αντιµετωπίζουν επείγοντα οικονοµικά προβλήµατα για την έναρξη τη̋ νέα̋ καλλιεργητική̋ περιόδου, αλλά και επείγοντα θέµατα για την τακτοποίηση δανειακών υποχρεώσεων προηγουµένων ρυθµίσεων. Ο κ. Χ. Αθανασιάδη̋ επεσήµανε: 1. Φαίνεται ότι µια από τι̋ κυριότερε̋ παρατυπίε̋ ει̋ βάρο̋ των αγροτών στα αγροτικά δάνεια µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου, είναι, µεταξύ άλλων, ότι η Εφορία αναζητεί τα χρήµατα κάποιων δανείων, µε βάσει επιστολή του Υπουργείου Οικονοµικών. Το αδύνατο σηµείο είναι ότι το ελληνικό δηµόσιο δεν νοµιµοποιείται να τα αναζητήσει διότι ποτέ δεν καταβληθήκαν από το ∆ηµόσιο στην τότε ΑΤΕ, για το δάνειο όπου είχαν εγγυηθεί, και κατέπεσε η εγγύηση. Ο κ. Χ. Αθανασιάδη̋ ανέπτυξε µια πρακτική που µπορεί να αξιοποιήσει το νοµικό οπλοστάσιο τη̋ δηµοκρατία̋ µα̋ υπέρ των αγροτών. 2. Η παλαιά ΑΤΕ χωρίσθηκε στα δύο και «τακτοποιήθηκε» όπω̋ τακτοποιήθηκε. Τα ενήµερα δάνεια τα πήρε η Τράπεζα Πειραιώ̋ και ακολουθούν διαφορετική πορεία. Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια τα πήρε η

τη̋ ΜΕΤΕΩΡΑ που αποτελούν δύο από τι̋ δραστηριότητε̋ αιχµή̋ του Συνεταιριστικού Οµίλου. Ο Πρόεδρο̋ τη̋ Ε.Α.Σ. Τρικάλων και ∆ιευθύνων Σύµβου-

Επείγοντα ή σηµαντικά για τον αγροτικό κόσµο

Στην φωτογραφία (από αριστερά) Ο κ. Χρήστο̋ Αθανασιάδη̋ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ έκφραση & ASTRA TV), ο κ. Κώστα̋ Τζάλλα̋ (Πρόεδρο̋ Αγροτικού Συλλόγου), ο κ. Κωνσταντίνο̋ Πατσιαλή̋ (∆ήµαρχο̋ Παλαµά) και ο κ. ∆ηµήτρη̋ Μιχαηλίδη̋ «υπό εκκαθάριση ΑΤΕ», µε νοµοθετηµένη διάρκεια ζωή̋ του εκκαθαρισθεί 2 χρόνια (και ίσω̋ επέκταση για µια ακόµα διετία). Το αδύνατο σηµείο είναι ότι µέχρι σήµερα (έχουν ήδη παρέλθει 18 µήνε̋) δεν έγινε κάποια πρόοδο̋ για την τακτοποίησή του̋ και φαίνεται ότι το επόµενο εξάµηνο δεν θα µπορέσει να κλείσει το θέµα, και θα παύσει να υπάρχει θέµα, διότι η «υπό εκκαθάριση ΑΤΕ» θα κλείσει. Ακόµα και εάν δοθεί µια ακόµα διετία το σύστηµα δεν φαίνεται να είναι «σε τάξη» για να ανταπεξέλθει. 3. Κάποιε̋ τράπεζε̋, µέσω εταιρειών ενηµέρωση̋, πιέζουν ασφυκτικά και αντικοινωνικά, για την είσπραξη δανείων, που είναι σε κατάσταση µη εξυπηρετούµενη. Το αδύνατο σηµείο είναι ότι µε τι̋ ενέργειε̋ ανακεφαλαίωση̋ των τραπεζών, οι τράπεζε̋ ενέταξαν και αποζηµιώθηκαν από την ανακεφαλαίωση για όσα δάνεια ήταν τότε σε καθυστέρηση. ∆εν επιτρέπεται να αναζητούν από του̋ δανειολήπτε̋ «διπλοείσπραξη» για αυτά που ήδη έχουν αποζηµιωθεί-πληρωθεί από την ανακεφαλαίωση. 4. Η εικόνα που ίσω̋ θα µπορούσε να σχηµατίσει κάποιο̋ είναι ότι οι τράπεζε̋ ενώ ωφεληθήκαν ή/& αποζηµιωθήκαν συλλογικά, συµπεριφέρονται ανάλγητα και ανήθικα προ̋ τον κάθε έναν πελάτη του̋. Σε αυτήν την κατάσταση η καλύτερη αντιµετώπιση θα µπορούσε να είναι η συλλογική διεκδίκηση των δικαιωµάτων και τη̋ νοµιµότητα̋ που προκύπτει από τι̋ υπογραφείσε̋ συµβάσει̋, και η συλλογική αξιοποίηση από του̋ δανειολήπτε̋ του νοµικού οπλοστασίου τη̋ πατρίδο̋ µα̋. Προ̋ διερεύνηση παραµένει η εξεύρεση ικανών νοµικών χωρί̋ διαπλεκόµενα συµφέροντα που θα υπηρετήσουν απλά την νόµιµη τάξη και όχι µόνο την οικονοµική ωφέλεια από τι̋ πολύπλοκε̋ διαδικασίε̋.

Ο κ. ∆. Μιχαηλίδη̋ προσέγγισε µερικά από τα πολύ σηµαντικά θέµατα τη̋ επιβίωση̋ του αγροτικού κόσµου και τη̋ φροντίδα̋ για το µέλλον του. Μεταξύ άλλων επισηµάνθηκαν: 1. Η ηλικιακή πυραµίδα, όπω̋ είναι σήµερα µε µόνο 6% των αγροτών στην ηλικιακή κατηγορία 20-35 ετών, και το 65% στην κατηγορία 55-65 ετών, ∆ΕΝ ∆ΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ στην αγροτική κοινωνία. Πρέπει «πάση θυσία» να προσελκυσθούν νέοι στι̋ κοινωνίε̋ τη̋ υπαίθρου. 2. Η υπαρκτή οργανική κοινωνία τη̋ υπαίθρου εξυπηρετείται αποτελεσµατικότερα µε συστήµατα τη̋ κοινωνική̋ και αλληλέγγυα̋ οικονοµία̋, όπω̋ είναι οι συνεργατικέ̋ δοµέ̋, οι συνεταιρισµοί, οι Κοινωνικέ̋ Συνεταιριστικέ̋ Επιχειρήσει̋ κλπ. Αλλά αυτά δεν διδάσκονται στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα τη̋ Ελλάδο̋, και το χειρότερο, εκπαιδεύονται όλοι ανεξαιρέτω̋ οι Έλληνε̋ στι̋ τεχνικέ̋ και πρακτικέ̋ τη̋ σκληρά ανταγωνιστική̋ οικονοµία̋ τη̋ αγορά̋. 3. Ο µετασχηµατισµό̋ τη̋ δηµόσια̋ διοίκηση̋ µε τον «Καλλικράτη», φέρνει πιο κοντά στον πολίτη το επίπεδο λήψη̋ των αποφάσεων και αποκεντρώνει την διοίκηση. Ο πρακτικό̋ µετασχηµατισµό̋ είναι η µετατροπή τη̋ γνωστή̋ µεγάλη̋ Εφοδιαστική̋ Αλυσίδα̋ σε µικρέ̋ Εφοδιαστικέ̋ Αλυσίδε̋, όπω̋ είναι οι Αγορέ̋ Αγροτών, τα Τοπικά Σύµφωνα, οι Τοπικέ̋ Συµπράξει̋, τα Τοπικά Σχέδια Απασχόληση̋ κλπ Όλα είναι θέµα προσωπική̋ αλλαγή̋ στάση̋. 4. Οι κοινωνικέ̋ ζυµώσει̋ πρέπει να αρχίσουν αµέσω̋ µε την επίσκεψη σε τόπου̋ όπου η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία έγινε πράξη και δίνει αποτελέσµατα, όπω̋ πχ στο Modragon τη̋ Ισπανία̋ (Περιοχή Βάσκων) ή ακόµα και η κοντινή µα̋

Ανάβρα (∆ήµο̋ Αλµυρού, Μαγνησία̋). 5. Όταν σχηµατοποιηθεί επαρκώ̋ στο µυαλό των συµπολιτών, η εικόνα, το όραµα κάθε τοπική̋ κοινωνία̋, οι πολίτε̋, «από κάτω» και η τοπική διοικητική δοµή, έχουν την αναπτυξιακή επάρκεια για να δηµιουργήσουν συνθήκε̋ τοπική̋ ανάπτυξη̋ µε αυτάρκεια και βιωσιµότητα. 6. Όλα αυτά απαιτούν συνεχεί̋ συναντήσει̋, ενηµερώσει̋, συζητήσει̋ και ζύµωση για συναντίληψη και λήψη αποφάσεων σε συνεχή βάση και όχι µόνο όταν παρουσιάζονται επείγοντα προβλήµατα. 7. Όσον αφορά τα αγροτικά επαγγέλµατα ξεκαθαρίσθηκε ότι αγρότη̋ σηµαίνει «τρόπο̋ ζωή̋» και όχι εργοστάσιο παραγωγή̋ τροφών και βιοµηχανικών πρώτων υλών. Ο αγρότη̋ είναι ο εξ επαγγέλµατο̋ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ του περιβάλλοντο̋, φυσικού και κοινωνικού. 8. Ο αγρότη̋ είναι συνήθω̋ αυτάρκη̋ µέσα στην ύπαιθρο, και αυτό τον κάνει µη αρεστό σε κάθε σύστηµα εξουσία̋, διότι κάθε µορφή̋ εξουσία̋ επιθυµεί εξουσιαζόµενου̋ και εξαρτώµενου̋. Ο σηµερινό̋ Έλληνα̋ αγρότη̋ έχει καταστεί «εξαρτηµένο̋» από τι̋ επιδοτήσει̋ και κατάλληλο̋ µόνο για κρίκο̋ µια̋ κάποια̋ αλυσίδα̋. Ίσω̋ για αυτό έχει κατασυκοφαντηθεί ο αγρότη̋, έχει απαξιωθεί επαγγελµατικά και έχει υποτιµηθεί κοινωνικά, στο κυρίαρχο αστικό µοντέλο. 9. Ο συστηµατικό̋ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ από το πραγµατικό πρόβληµα, µε τον υπερτονισµό του κόστου̋ παραγωγή̋, βάζει στο «απυρόβλητο» του̋ µεσάζοντε̋ που λυµαίνονται το 400-700% (κατά το ΥπΑΑΤ, ή το 1400% κατά την ΠΑΣΕΓΕΣ) υπεραξία̋ τη̋ ψαλίδα̋ τιµών παραγωγού από τι̋ τιµέ̋ καταναλωτή. Έτσι το επείγον τη̋ ατοµική̋ επιστροφή̋ του ΦΠΑ πετρελαίου, ή τη̋ τιµή̋ του πετρελαίου, απορροφά όλο τον δυναµισµό των αγροτών, από την σηµαντική συλλογική προσπάθεια προσέγγιση̋ του καταναλωτή από τον αγρότη µε ικανοποιητικά αγαθά, και τη̋ διαµόρφωση̋ ενό̋ κοινού τοπικού κοινωνικού οράµατο̋ µε όλου̋ του̋ επαγγελµατίε̋ και όλα τα µέλη τη̋ τοπική̋ κοινωνία̋, για να έχει µέλλον ο αγροτικό̋ κόσµο̋ και όχι µόνο. Για την καταγραφή, ∆ηµήτρη̋ Μιχαηλίδη̋, 699 8282382.

λο̋ τη̋ ΤΡΙΚΚΗ κ. Αχιλλέα̋ Λιούτα̋ επισκέφθηκε την Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου το περίπτερο του Οµίλου ο οποίο̋ είχε την ευκαιρία να συνοµιλήσει µε επισκέπτε̋ τη̋ έκθεση̋. Καθ’ όλη τη διάρκεια τη̋ έκθεση̋ παρών στην έκθεση ήταν ο Πρόεδρο̋ του ∆.Σ. τη̋ ΤΡΙΚΚΗ κ. ∆ηµήτρη̋ Ιακωβάκη̋ ενώ την ευθύνη τη̋ είχε ο κ. Απόστολο̋ Κουρσοβίτη̋.

Οι οριστικοί δικαιούχοι προγραµµάτων βιολογική̋ γεωργία̋ Ενηµερώνουµε του̋ παραγωγού̋ που έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξη̋ στη ∆ράση 1.1. «Βιολογική Γεωργία» 5ετή̋ Ένταξη του Μέτρου2.1.4. «Γεωργοπεριβολλοντικέ̋ Ενισχύσει̋» του ΠΑΑ 2007-2013, ότι έγινε η τελική κατάταξη των αιτήσεων του̋. Οι οριστικέ̋ –τελικέ̋ καταστάσει̋ µε του̋ δικαιούχου̋ και απορριπτόµενου̋ τη̋ ∆ράση̋ 1.1 «Βιολογική Γεωργία» έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων τη̋ ∆ιεύθυνση̋ Αγροτική̋ Οικονοµία̋ και Κτηνιατρική̋(∆ΑΟΚ) τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων στον 3ο όροφο. Οι ίδιε̋ καταστάσει̋ στάλθηκαν για ανάρτηση και στου̋ ∆ήµου̋ τη̋ περιοχή̋ µα̋. Κατατέθηκαν στην Υπηρεσία µα̋, 212 αιτήσει̋ εκ των οποίων 169 είναι δικαιούχοι 29 απορριπτόµενοι µε λόγο απόρριψη̋ Μη Πληρότητα φακέλου, 5 µε λόγο απόρριψη̋ οι αιτούντε̋ από τα στοιχεία του Μ.Α.Ε.Ε. (µητρώο αγροτών &αγροτικών εκµεταλλεύσεων) δεν καλύπτουν το απαιτούµενο ποσοστό αγροτικού εισοδήµατο̋, 5 µε λόγο απόρριψη̋ ∆ικαιούχοι Παράταση̋ και 4 µε οικειοθελή αποχώρηση κατόπιν αιτήσεων του̋. Το συνολικό ποσό τη̋ ενίσχυση̋ που θα εισπράξουν οι δικαιούχοι είναι 4.034.081,46 ευρώ και η ενταχθείσα έκταση 18.242 στρέµµατα. Οι δικαιούχοι µετά την έκδοση απόφαση̋ ένταξη̋ από τον Υπουργό Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ και Τροφίµων που θα δηµοσιοποιηθεί, θα κληθούν να προσέλθουν στην Υπηρεσία µα̋ για να υπογράψουν την σχετική Σύµβαση. Για περισσότερε̋ πληροφορίε̋ µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται στην ∆ΑΟΚ Τρικάλων ,3ο όροφο του κτιρίου τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων και στo τηλέφωνo 24310-46311 Καραβασίλη Αικατερίνη ,Ευαγγελοπούλου Μαρία και Τσιαούση Ιωάννη ή στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ w.w.w.opekepe.gr.


12 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΜΥ - ΤΕΦΑΑ για υλοποίηση του προγράµµατο̋

Στο πλαίσιο τη̋ συνεργασία̋ των δύο ακαδηµἀκών ιδρυµάτων που εδρεύουν στην πόλη των Τρικάλων, τη̋ Σχολή̋ Μονίµων Υπαξιωµατικών και του Τµήµατο̋ Επιστήµη̋ Φυσική̋ Αγωγή̋ και Α-θλητισµού (ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστηµίου Θεσσαλία̋, πραγµατοποιήθηκε στι̋ 17 ∆εκεµβρίου ηµερίδα σε αίθουσα τη̋ Σχολή̋ Μονίµων Υπαξιωµατικών, µε θέµα: «Άσκηση και Συµπεριφορά Υγεία̋ ω̋ Τρόπο̋ Ζωή̋, Παράγοντε̋ Σωµατική̋ Απόδοση̋ στο Επιχειρη-σιακό Περιβάλλον» Σκοπό̋ τη̋ ηµερίδα̋ ήταν αφενό̋ η επιµόρφωση των Σπουδαστών στο πλαίσιο τη̋ Στρατιωτι-κή̋ και Ευρύτερη̋ Επαγγελµατική̋ Κατάρτιση̋, αφετέρου η προσωπική παρότρυνση του καθενό̋ για διαρκή προσπάθεια βελτίωση̋ τη̋ φυσική̋ κατάσταση̋ µέσω τη̋ άσκηση̋ και τη̋ συµπεριφορά̋ υ-γεία̋, ώστε η Σωµατική απόδοση να βρίσκεται πάντα σε υψηλό επίπεδο Το πρόγραµµα περιελάµβανε οµιλίε̋ και ανταλλαγή απόψεων επί των παρακάτω θεµάτων: - «Απαιτήσει̋ Σωµατική̋ Απόδοση̋ στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον» Τοποθέτηση από τον Τχη (ΠΖ) Γεώργιο Τσιαντούλα Τµηµατάρχη τη̋ ∆ιεύθυνση̋ Σπου-δών τη̋ ΣΜΥ. - «Άσκηση και Υγεία» Τοποθέτηση από τον ∆ρ Ιωάννη Κουτεντάκη, Καθηγητή, Πρόεδρο του ΤΕΦΑΑ. - «∆ιατροφή κάτω από Αντίξοε̋ Συνθήκε̋» Τοποθέτηση από τον ∆ρ Αθανάσιο Τζιαµούρτα, Αναπληρωτή Καθηγητή του ΤΕΦΑΑ.

ΕΠ Ρ ΙΜ Em ίτσα ΕΛΕ ail Κ ΙΑ Σ :a .Κ Τ rk . ρ Η Λ k r o ο ύ ΗΣ up πη : i@ gm ail .co m

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΧΡΙΣΤΟΨΩΜΟ

Χριστόψωµο λέγεται το ψωµί (καρβέλι) ή κουλούρα που οι Ελληνίδε̋ νοικοκυρέ̋ έχουν παρασκευάσει 2-3 ηµέρε̋ προ των Χριστουγέννων ειδικά για τη µεγάλη αυτή εορτή. Το χριστόψωµο είναι το σύµβολο, ο φορέα̋ τη̋ ζωοποιού̋ δύναµη̋ που ενσαρκώνεται στον νεογέννητο Χριστό.

Είναι συνήθω̋ στρογγυλό και στην επάνω επιφάνειά του έχει σταυρό από ζυµάρι ή σφραγίδα και είναι πασπαλισµένο µε σουσάµι. Η βασική του διαφορά από τα άλλα συνήθη ψωµιά είναι ο πλούσιο̋ στολισµό̋ του µε λογή̋-λογή̋ κεντήµατα (κεντίδια) ή «πλουµίδια» όπω̋ ονοµάζονται. Αυτό το ψωµί αφιερώνει η ελληνική οικογένεια µε ευλάβεια στη Γέννηση του Ιησού Χριστού που θα στέρξει να µεταβάλει τα «πλουµίδια» σε ευλογηµένη πραγµάτωση. Αυτά δε τα πλουµίδια δεν είναι τυχαία και επιπόλαια κεντίδια, αλλά σεβαστά σχήµατα που συµβολίζουν τον καηµό και το όνειρο τη̋ ελληνική̋ αγροτιά̋ συνήθω̋: π.χ. ένα κεφαλαίο Β συµβολίζει το ζυγό του αλετριού (από την ιστορία τη̋ σπορά̋), ενώ άλλε̋ παραστάσει̋ όπω̋ αλέτρι, βόδια, κλπ. συµβολίζουν το αυτό. Στο άλλο µισό τη̋ επιφάνεια̋ του χριστόψωµου µε «σωρό» ζύµη̋ παρίσταται η «στοίβα» (οι θηµωνιέ̋), πλαισιωµένη µε φύλλα αµπέλου και ελιά̋, η προσδοκία, το όνειρο για το ερχόµενο καλοκαίρι. Επίση̋, πολλέ̋ φορέ̋ απεικονίζεται και το σπίτι στο οποίο και θα έρθει η ευτυχία τη̋ χρονιά̋, µια ιδιαίτερη σηµασία που τονίζεται και στα κάλαντα: «Σ΄ αυτό το σπίτι πού ΄ρθαµε πέτρα να

µη ρα˙σει κι ο νοικοκύρη̋ του σπιτιού χίλια χρονιά να ζήσει!» Σε πολλά µέρη βάζουν επίση̋ και καρύδια µε το τσόφλι, ξερά σύκα, σταφίδε̋ και αµύγδαλα, µε τα οποία κάνουν διάφορα σχήµατα. Ακόµη σε αρκετά µέρη τη̋ Ελλάδα̋ παρασκευάζουν τα «χριστοκούλουρα», κουλούρε̋, που µοιάζουν µε τα χριστόψωµα, είναι όµω̋ µικρότερα, τα οποία και κρεµούν δίπλα στα εικονίσµατα για όλο το έτο̋ ενισχύοντα̋ του̋ πόθου̋ τη̋ οικογένεια̋. Το ζύµωµα του Χριστόψωµου θεωρείται έργο θείο και είναι έθιµο καθαρά χριστιανικό. Συνταγή Υλικά: • 4 κούπε̋ αλεύρι µαλακό • 25 γραµµάρια µαγιά φρέσκια • 2 κουτάλια σούπα̋ ζάχαρη • 1 κουτάλι σούπα̋ βούτυρο • 1 αυγό • 1 κουτάλι τσαγιού γλυκάνισο • 1 1/2 κούπα νερό • σουσάµι • ολόκληρα καρύδια Εκτέλεση: Σε µια λεκάνη διαλύουµε τη µαγιά τη ζάχαρη σε µισή κούπα χλιαρό νερό. Προσθέτουµε µια κούπα αλεύρι και φτιάχνουµε µια αραιή ζύµη. Σκεπάζουµε και αφήνουµε σε χλιαρό µέρο̋ να φουσκώσει για περίπου 15 λεπτά. Βράζουµε το γλυκάνισο σε νερό ίσο µε ένα φλιτζάνι του καφέ, το στραγγίζουµε και το αφήνουµε να γίνει χλιαρό. Προσθέτουµε στην ήδη φουσκωµένη ζύµη µα̋ το υπόλοιπο αλεύρι, το βούτυρο, το αυγό, το γλυκάνισο, και το υπόλοιπο νερό και ζυµώνουµε µέχρι να έχουµε µια µαλακή και ελαστική ζύµη. Σε λαδωµένο ταψί 22 εκατοστών τοπο-

θετούµε τη ζύµη µα̋, κρατώντα̋ λίγη για το στόλισµα του Χριστόψωµου. Συνήθω̋ κάνουµε ένα σταυρό και στα τέταρτα που δηµιουργούνται φτιάχνουµε ζωάκια, φυλλαράκια, δεντράκια, ό,τι θέλουµε και έχει κάποιο νόηµα για του̋ ανθρώπου̋ µε του̋ οποίου̋ θα µοιραστούµε το ψωµί στο τραπέζι µα̋. Ένα είναι σίγουρο: ό,τι διακόσµηση κι αν φτιάξουµε, την «κολλάµε» πάνω στο Χριστόψωµο. Τοποθετούµε ολόκληρα καρύδια σε διάφορα σηµεία του χριστόψωµου και πασπαλίζουµε µε σουσάµι. Σκεπάζουµε το χριστόψωµο και το αφήνουµε σε χλιαρό µέρο̋ µέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο. Ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο στου̋ 180 °C για 35 λεπτά. Μόλι̋ το χριστόψωµο πάρει χρώµα, το σκεπάζουµε µε αλουµινόχαρτο, γιατί έχει ζάχαρη και µε το ψήσιµο θα γίνει πολύ σκούρο. Το Χριστόψωµο έχει ίσω̋ λίγο παραπάνω κόπο από ένα απλό ψωµί. Φέρνει, όµω̋, τέτοια µοσχοβολιά και αγάπη στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι που αξίζει την προσπάθεια, ειδικά αν γίνεται µε τα αγαπηµένα µα̋ πρόσωπα. Καλή επιτυχία και Καλά Χριστούγεννα!!! Χρόνια πολλά!

Και τον χορευτικό όµιλο «Μετέωρα» του ∆ήµου Καλαµπάκα̋

- «Ανοχή στον κάµατο - “Λειτουργική” Προπόνηση Υψηλή̋ Ένταση̋» Τοποθέτηση από την ∆ρ Χριστίνα Καρατζαφέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια του ΤΕΦΑΑ. - «Η Στρατιωτική Υπόδηση - Έρευνα και Βελτίωση Σωµατική̋ Απόδοση̋» Τοποθέτηση από τον ∆ρ Ιωάννη Γιάκα, Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΦΑΑ. - «Αποτελεσµατική Ηγεσία συνάρτηση Σωµατική̋ Απόδοση̋» Τοποθέτηση από τον ∆ρ Αντώνη Χατζηγεωργιάδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του ΤΕΦΑΑ. - «Ψυχολογικέ̋ ∆εξιότητε̋ του Ηγήτορα» Τοποθέτηση από τον ∆ρ Νίκο Ζουρµπάνο, Ερευνητή του ΤΕΦΑΑ - «Επιδράσει̋ Παραγόντων του Περιβάλλοντο̋ στην Υγεία και την Απόδοση» Τοποθέτηση από τον ∆ρ Ανδρέα Φλουρή, Ερευνητή̋ του ΤΕΦΑΑ. - «Το Κάπνισµα ω̋ Ανασταλτικό̋ Παράγων τη̋ Σωµατική̋ Απόδοση̋» Τοποθέτηση από τον Πέτρο Ντίνα, Ερευνητή̋ του ΤΕΦΑΑ, απόφοιτο ΣΜΥ. Η Σχολή αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Πρόεδρο και του̋ Καθηγητέ̋ του ΤΕΦΑΑ για τη συνεργασία του̋. Εκ τη̋ Σχολή̋ Μονίµων Υπαξιωµατικών

...Άρωµα Ελλάδα̋ από τον «Άγιο Βησσαρίωνα» Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων από το «¨Μετεόραµα Χριστουγέννων»

Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr Αµιγώ̋ εορταστικό ήταν το κλίµα προχθέ̋ βράδυ στην πλατεία ∆ηµαρχείου Καλαµπάκα̋ όπου πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση «Άρωµα Ελλάδα̋» µε παραδοσιακά κάλαντα. Την εκδήλωση που τελούσε υπό την αιγίδα του ∆ήµου παρακολούθησαν αρκετοί Καλαµπακιώτε̋ που αψήφησαν το κρύο για να απολαύσουν τα παραδοσιακά κάλαντα που µε άψογο τρόπο απέδωσαν τα µέλη του Συλλόγου Φίλων Παραδοσιακή̋ Μουσική̋ και Ψαλτική̋ Τέχνη̋ «Ο Άγιο̋ Βησσαρίων» που για άλλη µια φορά απέδειξαν ότι δικαίω̋ απολαµβάνουν το θερµό χειροκρότηµα του ακροατηρίου όπου και αν εµφανίζονται. Την εκδήλωση πλαισίωσε και ο χορευτι-

κό̋ όµιλο̋ του ∆ήµου Καλαµπάκα̋ «Μετεώρα» που µε άριστη εµφάνιση απέδωσαν θαυµάσια χορού̋ στου̋ ρυθµού̋ των µελωδιών που ακούστηκαν από τον «Άγιο Βησσαρίωνα» υπό τι̋ οδηγίε̋ του χοροδοδιδσκάλου κ. Γιάννη ∆ήµα. Σηµειώνεται ότι στου̋ παραβρισκόµε-

νου̋ µοιράστηκαν γλυκίσµατα και κρασίπροσφορά του ∆ήµου Καλαµπάκα̋ αλλά και πολλέ̋ ευχέ̋ για καλέ̋ γιορτέ̋ µε υγεία, χαρά και ευτυχία για όλο τον κόσµο.


Την προσεχή Κυριακή

ΤΑ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» στου̋ πρωτεύσαντε̋ στι̋ Πανελλαδικέ̋ Εξετάσει̋ Τρικαλινού̋ ΘΑ ΑΠΟΝΕΜΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Φ.Ι.ΛΟ.Σ.

Την προσεχή Κυριακή 29 ∆εκεµβρίου 2013 και ώρα 11.30 π.µ., στην αίθουσα τη̋ «Βιβλιοθήκη̋ Παναγιώτη και Μαρία̋ Χατζηγάκη – Φ.Ι.ΛΟ.Σ.» (Πλατεία Ρήγα Φεραίου), ο Φιλολογικό̋, Ιστορικό̋, Λογοτεχνικό̋ Σύνδεσµο̋ (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων θα απονείµει και φέτο̋ τα Αριστεία Φιλολογία̋ και Ιστορία̋ στου̋ δύο πρώτου̋ αποφοίτου̋ Λυκείων του Ν. Τρικάλων που εισήχθησαν µε την υψηλότερη βαθµολογία σε αντίστοιχα τµήµατα ελληνικών πανεπιστηµίων. Το Αριστείο Φιλολογία̋ «Χρίστο̋ Θεοδωρίδη̋» θα απονεµηθεί στην απόφοιτη του Γενικού Λυκείου Πύλη̋ Χρυσούλα Καρακικέ του Παναγιώτη και τη̋ Πα-ναγιώτα̋, η οποία εισήχθη στο Τµήµα Φιλολογία̋ του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε βαθµό 18,92. Το Αριστείο Ιστορία̋ «Κων/νο̋ Κούµα̋» θα απονεµηθεί στον απόφοιτο του 8ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων Βασίλειο Κίτο του Ευαγγέλου και τη̋ Γαρυφαλλιά̋, ο οποίο̋ εισήχθη στο Τµήµα Ιστορία̋ και Αρχαιολογία̋ του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε βαθµό 18,78. Τα Αριστεία Φιλολογία̋ και Ιστορία̋ περιλαµβάνουν τιµητικό δίπλωµα, καθώ̋ και όλου̋ του̋ διαθέσιµου̋ τόµου̋ του επιστηµονικού περιοδικού «Τρικαλινά», το οποίο εκδίδει ανελλιπώ̋ από το 1981 ο Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Επίση̋, το ∆.Σ. του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. αποφάσισε να απονείµει Έπαινο στην Θώδη Χἀδή του Γρηγορίου και τη̋ Ελένη̋, απόφοιτη του 4ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων, η οποία εισήχθη στο Τµήµα Φιλολογία̋ του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε βαθµό 18,63, καθώ̋ και στην Πετσούλα Αναστασία του Αθανασίου και τη̋ Μαρκέλλα̋, απόφοιτη του 7ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων, η οποία εισήχθη στο Τµήµα Φιλολογία̋ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκη̋ µε βαθµό 18,33.

13

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Έχουν ληφθεί για την περίοδο του χειµώνα

Μέτρα για του̋ αστέγου̋ από τον ∆ήµο Τρικκαίων Ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων µε γνώµονα την προστασία των αστέγων συµπολιτών µα̋ έχει εκπονήσει σχέδιο δράση̋ για την προστασία των αστέγων κατά την περίοδο του χειµώνα. Συγκεκριµένα, µεταξύ των άλλων, λόγω των επικείµενων δυσµενών καιρικών συνθηκών έχει εξασφαλίσει: α) Στεγασµένο και θερµαινόµενο χώρο προσωρινή̋ φιλοξενία̋ των αστέγων, για τι̋ νυχτερινέ̋ ώρε̋, στο ΚΗΦΗ (Κέντρο Ηµερήσια̋ Φροντίδα̋ Ηλικιω-

µένων) Τρικάλων, που βρίσκεται στα Σεισµόπληκτα και συστεγάζεται µε το Β’ ΚΑΠΗ. Ο χώρο̋ θα λειτουργεί µόνο ω̋ υπνωτήριο από τι̋ 8:00 το βράδυ έω̋ τι̋ 7:00 το πρωί. β) Θερµαινόµενο χώρο ηµερήσια̋ προσωρινή̋ φιλοξενία̋ των συµπολιτών µα̋ που δεν διαθέτουν θέρµανση, στο Γ΄ ΚΑΠΗ, επί τη̋ οδού Πύλη̋ (πάρκο Ματσόπουλου) και στο Ε΄ ΚΑΠΗ, επί τη̋ οδού Θερµοπυλών και Θεοδοσοπούλου γωνία (έναντι τη̋ ∆ΕΗ), ιδιαίτερα τι̋ ηµέρε̋ που το ψύχο̋ είναι δριµύ και για τι̋ ώρε̋ από 8:00π.µ. έω̋ 7:30µ.µ.. Παρακαλείται όποιο̋ φορέ-

α̋, δηµότη̋ και υπηρεσία του ∆ήµου µα̋, εντοπίσει κάποιον άστεγο, να ενηµερώσει άµεσα του̋ υπεύθυνου̋ συντονισµού τη̋ ανωτέρω δράση̋ τη̋ ∆/νση̋ Κοινωνική̋ Μέριµνα̋ και Υγεία̋ του ∆ήµου, στα τηλέφωνα 24310-46235 και 2431046231. Μπορεί επίση̋ να καλέσει στην γραµµή έκτακτη̋ ανάγκη̋ «197» του Εθνικού Κέντρου Κοινωνική̋ Αλληλεγγύη̋, προκειµένου τα στελέχη τη̋ σε συνεννόηση µε του̋ υπευθύνου̋ του ∆ήµου µα̋, να οδηγήσουν του̋ άστεγου̋ στο χώρο φιλοξενία̋ που ορίστηκε για αυτόν το σκοπό.

ΚΙΝΗΜΑ ∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1 ΕΥΡΩ για τα τέλη κυκλοφορία̋ 2014

Ο 1 στου̋ 3 Τρικαλινού̋ φέτο̋ αδυνατεί να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορία̋. Ένα άλλο 1/3 των Τρικαλινών θα τα πληρώσει µε µεγάλη δυσκολία ή και µε την ψυχή στο στόµα, διακινδυνεύοντα̋ την ίδια την επιβίωσή του. Τα τέλη κυκλοφορία̋ είναι µια ακόµη ληστεία του λαού! Ενώ πρόκειται για ανταποδοτικό τέλο̋, αρ-

Είναι αντισυνταγµατική και παράνοµη η προκαταβολή, αλλά και ο διπλασιασµό̋ των τελών. Όσοι ούτε µπορούµε ούτε θέλουµε να πληρώσουµε τα υπέρογκα αντισυνταγµατικά και παράνοµα τέλη, συγκεντρωνόµαστε την Παρασκευή 27/12 και ώρα 10:30 π.µ. στη ∆.Ο.Υ. Τρικάλων (1ο̋ όροφο̋) και πληρώνουµε 1 ΕΥΡΩ για τα τέλη κυκλοφορία̋ 2014. Ένα ΕΥΡΩ και πολύ του̋ είναι! Η αγνόηση του Συντάγµατο̋, η παρανοµία και η ληστεία του λαού ∆ΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ! ∆ΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ! ∆ΕΝ ΣΚΥΒΟΥΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΩΤΗ∆ΕΣ! πάζουν τα χρήµατα και αντί για βελτίωση οι δρόµοι είναι άθλιοι, επικίνδυνοι, γεµάτοι λακκούβε̋ παντού, βασανιστήριο καθηµερινό για του̋ πληρωτέ̋ του τέλου̋.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ∆ΕΗ Ο ∆ήµο̋ Πύλη̋ καλεί του̋ δηµότε̋ του που έχουν υποστεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατο̋ στι̋ κατοικίε̋ του̋, εξαιτία̋ αδυναµία̋ πληρωµή̋ του, να προσέλθουν στα κατά τόπου̋ ΚΕΠ του ∆ήµου Πύλη̋ µε φωτοτυπία τη̋ ταυτότητά̋ του̋ και του τελευταίου αποκόµµατο̋ λογαριασµού τη̋ ∆.Ε.Η., προκειµένου να καταγραφούν. Πύλη 18/12/2013 Ο Αντιδήµαρχο̋ Οικονοµικών του ∆ήµου Πύλη̋ Τεντολούρη̋ Πέτρο̋

Ο Ο∆ΥΝΗΡΟΣ «ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Μέρο̋ Γ’) Ο οδυνηρό̋ «κατήφορο̋» τη̋ Του Γεωργίου Χώρα̋, πέραν των αριθµών και Παπασίµου των στοιχείων τη̋ οικονοµία̋, που ∆ικηγόρου βρίσκονται σε πρωτοφανή «εκτροΜέλου̋ του ∆.Σ. χιασµό» (δηµόσιο χρέο̋, έλλειµτου «ΠΡΑΤΤΩ» µα, εµπορικό ισοζύγιο, ανταγωνιBlog: στικότητα, κατάρρευση̋ παραγωpapasimos.wordpress.com γική̋ διαδικασία̋, ύφεση πολεµιTwitter: @PapasimosG κού χαρακτήρα), καταδεικνύεται, µε τον πιο εύγλωττο τρόπο, από τα εµφανή σηµάδια τη̋ ανθρωπιστική̋ κρίση̋, η οποία συνδέεται µε την πλήρη συντριβή και υπονόµευση των θεσµών του λεγοµένου Κράτου̋ Πρόνοια̋. Θεσµοί, που αναπτύχθηκαν, µε ελλειµµατικό έστω τρόπο στην Χώρα, κυρίω̋ κατά την δεκαετία του 1980, από τι̋ πρώτε̋ κυβερνήσει̋ του Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι αλήθεια, ότι οι θεσµοί αυτοί τη̋ µαζική̋ κοινωνική̋ προστασία̋ του Κράτου̋ Πρόνοια̋, σε συνδυασµό µε του̋ αντίστοιχου̋ θεσµού̋ του λεγόµενου Κράτου̋ ∆ικαίου, που αποτέλεσαν τον κεντρικό πυρήνα τη̋ κλασσική̋ Ευρωπἀκή̋ σοσιαλδηµοκρατία̋ τη̋ µεταπολεµική̋ Ευρώπη̋, ω̋ πολιτική̋ συµβιβασµού µεταξύ Κεφαλαίου και Εργασία̋, σε συνδυασµό µε τι̋ «γόνιµε̋» απόψει̋ του ∆ιαφωτισµού στην ∆υτική Ευρώπη, εισήχθησαν «εργαλειακά» στην Ελλάδα και ποτέ δεν απέκτησαν το περιεχόµενο και το βάθο̋ των αντίστοιχων θεσµών στην ∆υτική Ευρώπη, προ τη̋ περιόδου µετατροπή̋ τη̋ Ε.Ε. στο σηµερινό ιδιότυπο «αυτοκρατορικού τύπου» µόρφωµα, µέσω τη̋ επιχειρούµενη̋ «Γερµανοποίησή̋» τη̋. Κι όµω̋, παρά τον ελλειµµατικό χαρακτήρα, αυτοί οι θεσµοί του Κράτου̋ Πρόνοια̋ στην Ελλάδα ήταν µια ισχυρή «συγκολλητική ουσία» του κοινωνικού ιστού στην Χώρα, έπαιξαν τον ρόλο ένταξη̋ όλη̋ τη̋ κοινωνία̋ στι̋ δοµέ̋ τη̋ δηµόσια̋ εξουσία̋, µε την άρση τη̋ µετεµφυλιοπολεµική̋ διαίρεση̋ τη̋ Ελληνική̋ κοινωνία̋, χωρί̋, βέβαια, να αποτελέσουν, λόγω τη̋ «κοµµατοκρατία̋» και του εκτεταµένου «πελατειακού» χαρακτήρα, την µετατροπή του̋ σε δοµικού̋, στέρεου̋ κοινωνικού̋ µηχανισµού̋, αλλά και, παραπέρα, σε πυρήνε̋ οικονοµική̋ ανάπτυξη̋, µέσω τη̋ αξιοποίηση̋ τη̋ παιδεία̋ και τη̋ έρευνα̋ στου̋ αντίστοιχου̋ τοµεί̋ (υγεία, παιδεία, κοινωνική οικονοµία). Σήµερα, όµω̋, µετά την επιβολή του µνηµονιακού «ολετήρα» και τη̋ παράδοση̋ τη̋ Χώρα̋, από την παρασιτική µεταπρατική οικονοµική ολιγαρχία τη̋ παρακµή̋, στου̋ ξένου̋ δανειστέ̋, η επιχειρούµενη «ολική συντριβή» του Κοινωνικού Κράτου̋ (υπονόµευση του εθνικού συστήµατο̋ υγεία̋ και ιδιωτικοποίηση των πάντων, στον ευαίσθητο αυτό χώρο, συρρίκνωση των συντάξεων, κατάργηση κάθε δοµή̋ και θεσµού κοινωνική̋ αλληλεγγύη̋ κ.λπ.), οδηγεί την Χώρα σε µέγιστη ανθρωπιστική κρίση, µε απροσδιόριστε̋ συνέπειε̋ για το παρόν και το µέλλον τη̋. Γιατί, είναι αδιανόητο για µια Ευρωπἀκή Χώρα, οκτώ στου̋ δέκα πολίτε̋ να µην έχουν πρόσβαση στο πετρέλαιο, χιλιάδε̋ νοικοκυριά να µην έχουν ηλεκτρικό ρεύµα, οι «νεοάστεγοι» να αποτελούν, πλέον, µαζικό καθηµερινό φαινόµενο, χωρί̋ κανέναν οργανωµένο στοιχειώδη κοινωνικό µηχανισµό αλληλεγγύη̋ και η αύξηση των κρουσµάτων αυτοκτονιών να είναι συνεχή̋. Η ισοπεδωτική και βίαιη, περαιτέρω, µείωση των εισοδηµάτων των ασθενέστερων και µεσαίων στρωµάτων, που προοιωνίζονται τα νέα µνηµονιακά µέτρα και ο ουσιαστικό̋ «ενταφιασµό̋» των εναποµεινασών µορφών του Κράτου̋ Πρόνοια̋, διαλύει, κυριολεκτικά, την Ελλάδα, αφού το ακολουθούµενο ακραίο νεοφιλελεύθερο µνηµονιακό «πείραµα», το µοναδικό αποτέλεσµα που παράγει, είναι η γιγαντιαία οικονοµική ύφεση και τα κοινωνικά «ερείπια», που πολλαπλασιάζονται. Η Ελλάδα βρίσκεται στο «κρεβάτι του µνηµονιακού Προκρούστη», όπου «ακρωτηριάζεται χωρί̋ αναισθητικό» όλο το πλέγµα των ατοµικών και συλλογικών δικαιωµάτων και εγγυήσεων, που κατακτήθηκαν τι̋ προηγούµενε̋ δεκαετίε̋, χωρί̋, παράλληλα, να υπάρχει οποιαδήποτε εθνική πολιτική παραγωγική̋ ανασυγκρότηση̋ και κάποιο αναπτυξιακό «αντίβαρο». Πρόκειται για το πλέον «διαστροφικό» παγκόσµιο πείραµα «συντριβή̋» του Κράτου̋ Πρόνοια̋ και Κράτου̋ ∆ικαίου και την «θυσία» µια̋ ολόκληρη̋ κοινωνία̋, προ̋ όφελο̋ των διεθνών «τοκογλύφων» και τη̋ Ελληνική̋ «παρασιτική̋» οικονοµική̋ ολιγαρχία̋ τη̋ παρακµή̋, που το κυρίαρχο στοιχείο τη̋, είναι ο διαχρονικό̋ «µαυραγοριτισµό̋» τη̋.


14

ΤΟΠΙΚΑ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21.45 ΣΤΟ ΜΥΛΟ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

“ΜΗ ΜΕ ΞΕΧΑΣΕΙΣ”

ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Χριστούγεννα στην Κινηµατογραφική λέσχη µε… Λυσιστράτη α λα Μαροκινά Ο

"Είµαι εγωκεντρικό̋, κρύβοµαι πίσω από άνοστα αστεία, και παράλληλα αδυνατώ να πάρω αποφάσει̋. Στα είκοσι έξι χρόνια τη̋ ζωή̋ µου, έχω κάνει πολλά πράγµατα για τα οποία έχω µετανιώσει. Περισσότερο απ' όλα, όµω̋, που δεν υπήρξα αρκετά τολµηρό̋, για να διεκδικήσω το κορίτσι που αγάπησα όσο κανένα άλλο. Τον πρώτο µου έρωτα... το µοναδικό µου έρωτα... την Αλεξάνδρα... την Άλεξ µου... την καλύτερή µου φίλη. Πάντα πίστευα πω̋ υπήρχε χρόνο̋. Πω̋ όσα λάθη κι αν έκανα, θα ερχόταν η στιγµή που, επιτέλου̋, θα έβρισκα το κουράγιο να τη̋ µιλήσω µε ειλικρίνεια, να τη̋ εκφράσω όλα όσα ένιωθα για εκείνην. Και όµω̋... ο χρόνο̋ δεν είναι πάντα σύµµαχό̋ µα̋. Καµιά φορά γίνεται πολέµιο̋ των θέλω µα̋, τιµωρώντα̋ µα̋ µε τον πιο σκληρό τρόπο. Η Αλεξάνδρα παντρεύεται! Κι έχω µόνο µία εβδοµάδα... µία εβδοµάδα µέσα στην οποία καλούµαι να επανεξετάσω τη ζωή µου και να αναζητήσω τα λάθη µου, ακόµα κι αν δεν µπορώ να τα διορθώσω. Μία εβδοµάδα για να καταλάβω τι πήγε στραβά. Πότε έγινα ο άντρα̋ που είµαι σήµερα. Ο άντρα̋ που δεν θα αποκτήσει ποτέ αυτό που πραγµατικά ήθελε. Ναι... αυτή είναι η τιµωρία µου... και είναι µεγαλύτερη απ' όσο µπορώ ν' αντέξω. Γιατί, ο µεγαλύτερό̋ µου φόβο̋ κινδυνεύει να γίνει πραγµατικότητα. Γιατί, µια ολόκληρη ζωή, αυτό που φοβόµουν περισσότερο από κάθε τι άλλο ήταν ότι µπορεί να την έχανα... να έφευγε... να µε ξέχναγε... Με λένε Αντρέα, και αυτή είναι η ιστορία µου..." Από τη Συγγραφέα του best seller Ξεπεσµένοι Άγγελοι, Γιώτα Παπαδηµακοπούλου Μόλι̋ Κυκλοφόρησε: Μη µε Ξεχάσει̋!

ι γυναίκε̋ ενό̋ αποµονωµένου χωριού στο βουνό Ατλαντα̋ του Μαρόκο αναγκάζονται να κουβαλούν καθηµερινά νερό στα σπίτια του̋ απ” τι̋ πηγέ̋ του βουνού. Μια µέρα, µετά από ένα τραγικό συµβάν αποφασίζουν ότι όλα τελειώνουν εδώ. Η Leila (Leila Bekhti) έχει µόλι̋ έρθει από άλλο τόπο. Με τη δύναµη τη̋ «ξένη̋» εναντιώνεται στα κατεστηµένα και τι̋ άγραφε̋ παραδόσει̋. Οι γυναίκε̋ του χωριού αποφασίζουν: τέρµα

οι αγκαλιέ̋, τέρµα το σεξ µε του̋ συντρόφου̋ του̋. Απεργία από κάθε συζυγικό καθήκον µέχρι να δεχθούν οι άνδρε̋ να φέρνουν εκείνοι το νερό στο χωριό. Η ΤΑΙΝΙΑ Οι γυναίκε̋ διεκδικούν την ισότητα µέσα από το δικαίωµα στην ίδια τη ζωή. Ο Ρουµάνο̋ στην καταγωγή αλλά εγκατεστηµένο̋ πια στη Γαλλία σκηνοθέτη̋ Radu Mihaileanu, βασισµένο̋ στην κωµωδία του Αριστοφάνη, που γράφτηκε και διδάχθηκε το 411 π.Χ. παρουσιάζει στην πέµπτη του ταινία, τη Λειλά (Leila Bekhti - «Paris, Je t'aime») ω̋ µία µοντέρνα Λυσιστράτη στο εξωτικό περιβάλλον του Μαρόκου. Στο σύγχρονο - feelgood ανατολίτικο παραµύθι που κατέπληξε το κοινό των Καννών στο Φεστιβάλ 2011, η Λἐλά, διεκδικεί µε µοναδικό τη̋ όπλο τον έρωτα, ισότητα στη µόρφωση, στα δικαιώµατα και στη ζωή, σήµερα και εν έτη 2012. Στο πλάι τη̋ ο σύζυγο̋ τη̋ αλλά και η γηραιά χήρα του χωριού που όλοι σέβονται. Ο φρέσκο̋ αέρα̋ τη̋ «ξένη̋» που έρχεται από άλλον τόπο, τη̋ δίνει τη δύναµη να εναντιωθεί στα κατεστηµένα και τι̋ παρωχηµένε̋ αξίε̋ των άγραφων παραδόσεων. Η εντυπωσιακή φωτογραφία του Glynn Speeckaert τονίζει την αντίθεση µεταξύ του ξερού περιβάλλοντο̋ µε την άµµο και τα βουνά από τη µία, και τι̋ χυµώδει̋ γυναίκε̋ µε τα έντονα χρώµατα από την άλλη, κάνοντα̋ αυτονόητη την πηγή τη̋ ζωή̋. Το εξαιρετικό καστ τη̋ ταινία̋ κερδίζει τι̋ εντυπώσει̋ και µεταφέρει το µήνυµα ενό̋ εκσυγχρονισµού µε την ευγένεια, τη µαχητικότητα, τη ζωντάνια και την οµορφιά που διακρίνουν το γυναικείο φύλο. Μία ωδή στην αγάπη και την ίδια τη γυναίκα. «Η ζωντάνια τη̋ ταινία̋ έχει προφανή δυναµική πραγµατική̋ ζωγραφιά̋». The Hollywood Reporter

ΚΡΙΤΙΚΗ Κάτι σαν µοντέρνα εκδοχή τη̋ «Λυσιστράτη̋», η βασισµένη σε πραγµατική ιστορία ταινία του Ρουµανογάλλου σκηνοθέτη Ράντου Μιχἀλεάνου επιλέγει µια ανάλαφρη προσέγγιση σε ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα. Έχοντα̋ δηλώσει στην αρχή τη̋ ταινία̋ του ότι η ταινία µπορεί να είναι 'αλήθεια ή παραµύθι', ο σκηνοθέτη̋ Ράντου Μιχἀλεάνου παραδέχεται ότι µέσα στι̋ προθέσει̋ του δεν είναι η αυστηρά ρεαλιστική απεικόνιση τη̋ πραγµατικότητα̋ των γυναικών του αραβικού κόσµου ούτε ένα αµείλικτο κατηγορητήριο. Αντίθετα, προτιµά µια αναπάντεχα ανάλαφρη προσέγγιση τη̋ ιστορία̋, µε κάποιε̋ σκοτεινέ̋ πινελιέ̋, για να πει την ιστορία του, κάνοντά̋ την πιο εύπεπτη. Ίσω̋ αυτό να είναι ένα βλαβερό στερεότυπο, το να περιµένει̋ µια ταινία για την ακόµη εξοργιστική κατάσταση τη̋ γυναικεία̋ χειραφέτηση̋ στον αραβικό κόσµο να είναι µια καταθλιπτική, άβολη εµπειρία. Ίσω̋ ό,τι έχουµε συνηθίσει όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των πολιτικών ταινιών µε τέτοια µηνύµατα να είναι λάθο̋ και όποιο κινηµατογραφικό είδο̋ να µπορεί να εξυπηρετήσει αντίστοιχου̋ σκοπού̋. Μια καλοφτιαγµένη και καλοπροαίρετη ιστορία, µε άφθονο τοπικό χρώµα και σχεδόν καρτποσταλική φωτογραφία, αν και κάποιε̋ προσθήκε̋ (όπω̋ το εύρηµα µε τα σατιρικά τραγούδια που περιλαµβάνονται στην πλοκή) είναι µεν αυθεντικέ̋ αλλά φτάνουν στα όρια του κιτ̋ και ίσω̋ ήθελαν περισσότερη σκέψη στην εκτέλεσή του̋. Οι ντόπιε̋ φυσιογνωµίε̋, όµω̋, και οι φυσικέ̋ του̋ ερµηνείε̋ τραβούν την προσοχή και στο κέντρο τη̋ ιστορία̋ κυριολεκτικά λάµπει η Λέιλα Μπεκτί ω̋ η δυναµική κοπέλα που ξεκινά την όλη περιπέτεια, ενώ γλυκύτατη είναι και η ιστορία αγάπη̋ που µοιράζεται µε τον άντρα τη̋. Info Τίτλο̋: Η πηγή των γυναικών (La source des femmes) Σενάριο: Αλέν – Μισέλ Μπλάνκ, Ράντου Μιχαλεάνου Σκηνοθεσία: Ράντου Μιχαλεάνου Παίζουν: Χαφσιά Χερζί, Χιάµ Αµπά̋, Λἐλά Μπεχτί Έτο̋: 2011 ∆ιάρκεια: 125΄ Έγχρωµη: Ναι Μουσική: Αρµάντ Αµάρ Βραβεία: Επίσηµη συµµετοχή στο ∆ιαγωνιστικό Tµήµα του Φεστιβάλ Καννών 2011 ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ∆ευτέρα 23 ∆εκεµβρίου 2013, στον δηµοτικό κινηµατογράφο, µύλο̋ Ματσόπουλου Ωρα έναρξη̋ 21.45 Εισιτήρια: Κάρτα µέλου̋ 20 ευρώ (10 ευρώ για άνεργου̋/φοιτητέ̋) συν 2 ευρώ ανά ταινία. Μη µέλη 5 ευρώ.

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Νέα σηµαντική διάκριση για τo “Bouquet Noir” του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων

Η ταινία µικρού µήκου̋ “Le Bouquet Noir” («Το Μαύρο Μπουκέτο») που δηµιουργήθηκε κατά το σχολικό έτο̋ 2012-2013 από του̋ µαθητέ̋ του τµήµατο̋ Γαλλική̋ Γλώσσα̋ τη̋ Α’ Λυκείου, διακρίνεται και βραβεύεται για δεύτερη φορά. Μετά το Grand Prix που έλαβε στο ∆ιαγωνισµό Γαλλοφωνία̋ 2013, η ταινία έλαβε το 2ο Βραβείο στην κατηγορία 13-16 ετών στον ∆ιαγωνισµό τη̋ 13η̋ Ευρωπἀκή̋ Συνάντηση̋ Νεανική̋ Οπτικοακουστική̋ ∆ηµιουργία̋ Camera Zizanio, στα πλαίσια του 16ου ∆ιεθνού̋ Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπία̋ για Παιδιά και Νέου̋ που έλαβε χώρα στον Πύργο Ηλεία̋ από τι̋ 30 Νοεµβρίου έω̋ τι̋ 7 ∆εκεµβρίου 2013. Το ταλέντο, η εφευρετικότητα και η δηµιουργική έµπνευση των µαθητών του Σχολείου µα̋ δεν άφησε ασυγκίνητα τα µέλη των κριτικών επιτροπών τη̋ 13η̋ Camera Zizanio, τα οποία αφού παρακολούθησαν τι̋ 365 ταινίε̋ που έχουν δηµιουργήσει παιδιά και νέοι

από 7 έω̋ 20 ετών, απ’ όλε̋ σχεδόν τι̋ ευρωπἀκέ̋ χώρε̋ αλλά και από χώρε̋ εκτό̋ Ευρώπη̋, ξεχώρισαν την ταινία των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων, που πήρε µέρο̋ στο Ελληνικό ∆ιαγωνιστικό Τµήµα, όπου συµµετείχαν 185 ταινίε̋ από 147 σχολεία τη̋ ελληνική̋ επικράτεια̋ και τη̋ απένειµαν το 2ο Βραβείο στην κατηγορία 13-16 ετών. Η τελετή βράβευση̋ έλαβε χώρα το Σάββατο 7 ∆εκεµβρίου 2013, στο συνεδριακό κέντρο τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Ηλεία̋, παρουσία πλήθου̋ καλεσµένων από τον χώρο των τεχνών και του κινηµατογράφου και αποστολών από διάφορε̋ χώρε̋ (Ισραήλ, Κατάρ, Γερµανία, Λιθουανία, Ιταλία, Γαλλία, Πολωνία, Σερβία, Ισπανία, Ρωσία, Σουηδία, Κροατία, Ολλανδία, Τουρκία, Ιρλανδία, Φινλανδία και Ηνωµένο Βασίλειο) Το «Bouquet Noir» είναι µια ασπρόµαυρη ταινία µικρού µήκου̋ που αφηγείται µία ιστορία ανεκπλήρωτου έρωτα : Η Σελίν, µία νεαρή κοπέλα, γόνο̋ εύπορη̋ αριστοκρατική̋ οικογένεια̋ τη̋ δεκαετία̋ του '50, ερωτεύεται κεραυνοβόλα έναν ταλαντούχο αλλά φτωχό πλανόδιο ζωγράφο, τον Νικολά. Οι γονεί̋ τη̋, όµω̋, έχουν άλλα σχέδια για εκείνη, καθώ̋ έχουν επιλέξει για µελλοντικό τη̋ σύζυγο έναν κύριο αντίστοιχη̋ οικονοµική̋ και κοινωνική̋ επιφάνεια̋. Ωστόσο , η µοίρα έχει κι εκείνη τα δικά τη̋ σχέδια… Οι µαθητέ̋ αποφάσισαν να δηµιουργήσουν µία ασπρόµαυρη ταινία την οποία εµπνεύστηκαν και δηµιούργησαν αποκλειστικά οι ίδιοι µέσα από συλλογική δουλειά και συνεργατικότητα. Ανέλαβαν τη συγγραφή σεναρίου και κειµένων, τη σκηνοθεσία, την επιµέλεια σκηνικών και κοστουµιών, την ερµηνεία ρόλων, τη σύνθεση και εκτέλεση τη̋ πρωτότυπη̋ µουσική̋ επένδυση̋, τη βιντεοσκόπηση και το µοντάζ, τη φιλοτέχνηση του εξώφυλλου του DVD. Η ταινία χαρακτηρίζεται από φίνα αισθητική και ποιότητα σε όλα τα επίπεδα, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν σκεφτεί κανεί̋ ότι οι µαθητέ̋ που συµµετείχαν σε αυτό το εγχείρηµα έφτασαν στο άρτιο και ιδιαίτερο καλλιτεχνικό αποτέλεσµα έχοντα̋ στη διάθεσή του̋ πενιχρά µέσα, χρησιµοποιώντα̋ µία απλή ερασιτεχνική κάµερα και… πολύ πολύ µεράκι! Θερµά Συγχαρητήρια στου̋ βραβευθέντε̋ µαθητέ̋ και ευχέ̋ για περαιτέρω διακρίσει̋ τη̋ ταινία̋ του̋ αλλά και του συνολικότερου έργου του̋. Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικό̋ Ευαγγελία Σύρρου (Καθηγήτρια Γαλλικών)


15

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

EK ΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ

Την Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου

Το Γυµνάσιο Φαρκαδόνα̋ στην Βουλή των Ελλήνων

Εντυπωσιακή εµφάνιση τη̋ «ΤΕΡΨΙΣ» στο Μύλο

H Γ’ τάξη του Γυµνασίου Φαρκαδόνα̋ Τρικάλων στα πλαίσια του µαθήµατο̋ «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» πραγµατοποίησε διήµερη εκπαιδευτική εκδροµή στη Βουλή των Ελλήνων στι̋ 9 και 10 ∆εκεµβρίου 2013 µε συµµετοχή 50 µαθητών και 5 εκπαιδευτικών. Η αναχώρηση έγινε το πρωινό τη̋ ∆ευτέρα̋ και µετά από ένα ωραίο ταξίδι η αποστολή έφτασε αρχικά στον ιερό βρά-

χο τη̋ Ακρόπολη̋ .Οι µαθητέ̋ είχαν την ευκαιρία να περπατήσουν-περιηγηθούν στον ιερό βράχο, να θαυµάσουν τα ιερά µνηµεία του πολιτισµού, τον Παρθενώνα , το Ερέχθειο, τα Προπύλαια, να πληροφορηθούν για την αντιστασιακή πράξη των Γλέζου-Σάντα κατεβάζοντα̋ την γερµανική σηµαία από τον ιστό τη̋ Ακρόπολη̋.Ο καιρό̋ ήταν σύµµαχο̋ στην όλη επίσκεψή µα̋ και θέλουµε να πιστεύουµε ότι όλοι κατεβήκαµε από την Ακρόπολη µε τι̋ καλύτερε̋ των εντυπώσεων. Επόµενο̋ σταθµό̋, µέσω υπόγειου σιδηρόδροµου (µετρό), το Σύνταγµα και η Βουλή των Ελλήνων. Μετά τον καθιερωµένο έλεγχο κατευθυνθήκαµε σε αίθουσα όπου οι µαθητέ̋ ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτιρίου, για το είδο̋ του πολιτεύµατό̋ µα̋, για τη σηµασία του κοινοβουλευτισµού

στη χώρα. Κατόπιν επισκεφθήκαµε το εσωτερικό του κτιρίου, την αίθουσα Χαρ. Τρικούπη, περπατήσαµε από τι̋ ίδιε̋ σκάλε̋ που είχαν περπατήσει και άλλα σηµαντικά ιστορικά πρόσωπα. Το συγκινητικό τη̋ επίσκεψη̋! Καθίσαµε όλοι στα βουλευτικά έδρανα ,στο χώρο δηλαδή που παίρνονται σηµαντικέ̋ αποφάσει̋ για τον Ελληνικό λαό. Το µνηµείο του «Άγνωστου Στρατιώτη» µα̋ συγκίνησε ακόµα µια φορά φέρνοντα̋ σε όλου̋ µνήµε̋ για το ένδοξο παρελθόν τη̋ Ελλάδα̋ και για τα πεδία των µαχών που έπεσαν ηρωικά συµπατριώτε̋ µα̋. Η κούραση όµω̋ άρχισε να εµφανίζεται σε όλου̋ µα̋ και η ξεκούραση στο ξενοδοχείο και η απόλαυση ενό̋ ζεστού και νόστιµου φαγητού στην νυχτερινή Αθήνα ήταν απαραίτητε̋. Η επόµενη µέρα, η Τρίτη, µα̋ επεφύλασσε καινούριε̋ συγκινήσει̋.Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο, υλοποιώντα̋ εκπαιδευτικό πρόγραµµα κατευθυνθήκαµε στο ίδρυµα «Αικατερίνη̋ Λασκαρίδη» που στεγάζεται σ’ ένα ωραίο νεοκλασικό κτίριο στον Πειραιά. Μετά την ξενάγησή µα̋ στη Βιβλιοθήκη και στι̋ αίθουσε̋ εκθέσε-

Εορταστικό ωράριο ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Εµπορικού Συλλόγου Τρικάλων, συνεδρίασε, αποφάσισε και προτείνει στα µέλη του το παρακάτω ωράριο λειτουργία̋ για την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και τη̋ Πρωτοχρονιά̋ 2014. 23/12/2013.........∆ΕΥΤΕΡΑ............9:00 – 14:00 ................&.............17:00 – 21:00 24/12/2013.........ΤΡΙΤΗ .................9:00 – 18:00 25/12/2013.........ΤΕΤΑΡΤΗ............ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 26/12/2013.........ΠΕΜΠΤΗ ............ΑΡΓΙΑ 27/12/2013.........ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ......9:00 – 14:00 ................&.............17:00 – 21:00 28/12/2013.........ΣΑΒΒΑΤΟ ...........9:00 – 17:00 29/12/2013.........ΚΥΡΙΑΚΗ ............ΑΡΓΙΑ 30/12/2013.........∆ΕΥΤΕΡΑ............9:00 – 14:00 ................&.............17:00 – 21:00 31/12/2013.........ΤΡΙΤΗ ................9:00 – 18:00 1/1/2014.............ΤΕΤΑΡΤΗ............ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2/1/2014.............ΠΕΜΠΤΗ ............ΚΛΕΙΣΤΑ 3/1/2014.............ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ......ΩΣ ΕΙΧΕ Από Παρασκευή 3/1/2014 ισχύει το χειµερινό ωράριο. Από τον Εµπορικό Σύλλογο Τρικάλων

ων µε ναυτικό περιεχόµενο παρακολουθήσαµε την πολύ ωραία εισήγηση τη̋ συγγραφέω̋ Ελένη̋ ∆ικαίου µε θέµα: «Σµύρνη-Μικρασία-Ιωνικό̋ Πολιτισµό̋ ιδέα και τρόπο̋ ζωή̋ από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα». Οι µαθητέ̋ µα̋ ενηµερώθηκαν και προβληµατίστηκαν για άλλη µια φορά για το θαύµα αλλά και για την τραγωδία που συντελέστηκε στο ανατολικό αυτό άκρο του Ελληνισµού. Η επίσκεψη αυτή συνδιοργανώθηκε µε τη υποστήριξη και τη συµµετοχή τη̋ κ.Κοτρώτσιου Ευαγγελή̋, µια̋ εκ των σχολικών συµβούλων των φιλολόγων του Ν.Τρικάλων. Το µουσείο τη̋ Ακρόπολη̋, το στολίδι τη̋ σύγχρονη̋ Αθήνα̋ µα̋ περίµενε! Και µεί̋ δεν αργήσαµε καθόλου. Στι̋ 12.00 η ώρα περπατούσαµε πάνω στη γυάλινη είσοδο του µουσείου θαυµάζοντα̋ από κάτω µα̋ τι̋ ίδιε̋ τι̋ ανασκαφέ̋ των αρχαιολόγων τη̋ Αθήνα̋. Η πρώτη «γεύση» από την αίθουσα των Κλιτύων τη̋ Ακρόπολη̋ και η αίθουσα των Αρχἀκών έργων. Και όταν βέβαια φτάσαµε στι̋ «Καρυάτιδε̋» του Ερεχθείου και στα ανάγλυφα από τα αετώµατα και τη ζωφόρο του Παρθενώνα, εκεί ο καθένα̋ αφέθηκε στι̋ δικέ̋ του σκέψει̋ και αναπολήσει̋. Ο ήλιο̋ τη̋ Αττική̋ µέσα από τι̋ τεράστιε̋ τζαµαρίε̋ του µουσείου έδινε και σε µα̋ και στα αγάλµατα ζωή και κίνηση.«Μεθυσµένοι» από εντυπώσει̋ εγκαταλείψαµε το µουσείο. Η «σκληρή» ώρα τη̋ αναχώρηση̋ είχε φτάσει. Η απόσταση από το Νοµό µα̋ απαιτεί πολύωρο ταξίδι.Μετά από ένα πρόχειρο γεύµα, το ταξίδι τη̋ επιστροφή̋ άρχισε και ολοκληρώθηκε το βράδυ τη̋ Τρίτη̋ στην έδρα του σχολείου µα̋. Όλα πήγαν καλά, η συνετή παρουσία µα̋ στη Αθήνα άφησε ένα ωραίο «στίγµα». Οι ευχέ̋ και προσδοκίε̋ και για άλλε̋ τέτοιε̋ εκπαιδευτικέ̋-ψυχαγωγικέ̋ εκδροµέ̋ µα̋ ακολούθησαν όλου̋. Υπεύθυνοι συνοδοί καθηγητέ̋: Τρίκα Μαρία (ΠΕ05 Γαλλική̋) Παπαστεργίου Στέργιο̋ (ΠΕ09 Οικονοµολόγων) Παππά̋ Ιωάννη̋ (ΠΕ02 Φιλολόγων)

Η Ακαδηµία Χορού Τέρψι̋, την Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου έκανε την έκπληξη επί σκηνή̋ στον Μύλο των Ξωτικών, προσφέροντα̋ ένα µαγευτικό χορευτικό show! Τα πολυάριθµα τµήµατα που συµµετείχαν έδωσαν τον καλύτερο εαυτό του̋, υπό χριστουγεννιάτικου̋ ήχου̋, θυµίζοντα̋ πω̋ τα Χριστούγεννα είναι κοντά και προσέφεραν χαρά σ’ όλο τον κόσµο που παρευρισκόταν στον χώρο, από τον

µεγαλύτερο έω̋ τον πιο µικρό. Οι πιο τρυφερέ̋ ηλικίε̋ έδωσαν µια γλυκιά νότα, παρουσιάζοντα̋ τι̋ κινητικέ̋ του̋ δεξιότητε̋. Μέσα από οργανωµένε̋ και εκφραστικέ̋ χορογραφίε̋, τα τµήµατα τη̋ Ακαδηµία̋ Χορού Τέρψι̋ απέδειξαν ότι ο χορό̋ είναι δηµιουργική έκφραση. Η σκηνή απέκτησε ιδιαίτερο ύφο̋ µε τι̋ εξαιρετικέ̋ εµφανίσει̋, την αρµονία, τη χάρη, τον ρυθµό, το πάθο̋ και την ένταση, ξεσηκώνοντα̋ το πλήθο̋. Τα τµήµατα είχαν στυλ και εντυπωσιακέ̋ κινήσει̋ µέσα σε χορογραφίε̋ όλο ένταση και δυναµική. Παρουσιάστηκαν όλων των ειδών χοροί (∆ηµιουργικό̋ Χορό̋, Latin, Salsa, Hip Hop, Break Dance, Zumba, Oriental, Σύγχρονο, Tango Argentino) µ’έναν χαρούµενο και δυναµικό τόνο, µε εναλλαγέ̋ ρυθµού και συγχρονισµένε̋ κινήσει̋. Ιδιαίτερε̋ ευχαριστίε̋ στου̋ καθηγητέ̋ τη̋ Ακαδηµία̋ και τι̋ οικογένειε̋ που εµπιστεύονται στην Terpsis τα παιδιά του̋ και που µα̋ στηρίζουν πάντα µε την παρουσία του̋ σε όλε̋ τι̋ εκδηλώσει̋ µα̋. Επίση̋ την Βίκυ Φαγκρίδα που παρουσίασε την εκδήλωση και του̋ Αποστόλη Μπαµπατσιά και Σταύρο Αλεξίου που είχαν την µουσική επιµέλεια τη̋ παρουσίαση̋ µα̋. Την κάλυψη τη̋ εκδήλωση̋ (φωτογραφίε̋-βίντεο) είχε το FotoCenter. Η Ακαδηµία Χορού Τέρψι̋ εύχεται ολόψυχα χρόνια πολλά σε όλου̋ και καλά Χριστούγεννα µε αγάπη, υγεία και ευτυχία! Ενηµερώνουµε ότι η Ακαδηµία θα παραµείνει κλειστή από την Τρίτη 24/12 έω̋ την ∆ευτέρα 6/1. ∆ιεύθυνση: Κολοκοτρώνη 19 ( ∆ίπλα στα ∆ικαστήρια). Τηλέφωνο επικοινωνία̋ 24310 – 74622

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΣΜΥ Στο πλαίσιο τη̋ κοινωνική̋ προσφορά̋ των Ενόπλων ∆υνάµεων πραγµατοποιήθηκε, την 16 ∆εκεµβρίου 2013, εθελοντική αιµοδοσία στη Σχολή σε συνεργασία µε το Σταθµό Αιµοδοσία̋ του Γ.Ν. Τρικάλων. Σκοπό̋ τη̋ εθελοντική̋ αιµοδοσία̋ του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των Τρικάλων, είναι δηµιουργία ικανού αποθέµατο̋ αίµατο̋, πρωτίστω̋ για τι̋ ανάγκε̋ των πολιτών τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων. Κατά την παραπάνω εκδήλωση, συγκεντρώθηκαν συνολικά 41 φιάλε̋ αίµατο̋.

Εκ τη̋ ΣΜΥ

24310

35777 38222


16

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΒΡΑ∆ΙΕΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 & ΩΡΑ 22:30

Η Μελίνα Ασλανίδου στη Μουσική Σκηνή ΑΠΑΡΧΕΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΑ & ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ LIVE ΣΤH “ΣΟΥΙΤΑ» ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Αύριο Τρίτη, 24 ∆εκεµβρίου παραµονή των Χριστουγέννων Μετά από µια επιτυχηµένη καλοκαιρινή περιοδεία µε συναυλίε̋ σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό η Μελίνα συνεχίζει ταξιδεύοντα̋, να µα̋ ταξιδεύει µέσα στι̋ ζεστέ̋ µουσικέ̋ σκηνέ̋ τη̋ Ελλάδα̋. Με µια κεφάτη, εκρηκτική παρέα µουσικών θα ξετυλίξει µουσικέ̋ ιστορίε̋ έρωτα, πάθου̋ και κεφιού µε ήχου̋ λἀκού̋ και βαλκανικού̋ το βράδυ τη̋ παραµονή̋ των Χριστουγέννων στη µουσική σκηνή ‘’ΑΠΑΡΧΕΣ’’ Τρία τραγούδια από τον νέο τη̋ προσωπικό δίσκο (∆εν έχω διεύθυνση, Καλοκαίρι αγκαλιά µου, Τετάρτη βράδυ) ήδη έχουν αγκαλιαστεί από τα ραδιόφωνα και τραγουδιούνται από το κοινό. Τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία τη̋ Μελίνα̋, γνωστά λἀκά, σύγχρονα αγαπηµένα, πειραγµένα δηµοτικά, ρεµπέτικα, δυνατά βαλκανικά… ένα µακρύ ταξίδι στο χώρο και το χρόνο τη̋ µουσική̋ για πάνω από 4 ώρε̋ µοναδική̋ διασκέδαση̋ και το πιο αισιόδοξο µήνυµα είναι εδώ: πάµε να τραγουδήσουµε, να χορέψουµε, να χαρούµε!!! Άιντε ρε παιδιά!!!!! Μαζί τη̋ οι: Έλενα ∆εληχρήστου (τραγούδι, κιθάρα, κρουστά) Ανδρέα̋ Καραντίνη̋ (µπουζούκι, τραγούδι) Γιώργο̋ ∆ούσο̋ (φλάουτο, κλαρίνο, γκά̓ντα, φλογέρα, τραγούδι) Γιώργο̋ Αγγελάκη̋ (τροµπόνι, ακορντεόν, τραγούδι) Γρηγόρη̋ Συντρίδη̋ (τύµπανα, τραγούδι) Λεωνίδα̋ Κυρίδη̋ (τραγούδι, µπάσο) Ενορχήστρωση – κιθάρε̋ - τραγούδι: Μανόλη̋ Ανδρουλιδάκη̋ Ηχοληψία: Αγγελίνα Υφαντή ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΑΠΑΡΧΕΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 125 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΙΜΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΜΕ ΠΟΤΟ 15 ευρώ ΤΙΜΗ ΦΙΑΛΗΣ 120 ευρώ ΤΗΛ. 698 4702071 ΚΑΙ 24310 75800

Πέρυσι συστήθηκαν για πρώτη φορά στο κοινό των Τρικάλων παρουσιάζοντα̋ την πρώτη του̋ δισκογραφική δουλεία «Όλα Εσύ» µαζί µε ένα πλούσιο πρόγραµµα µε τραγούδια µεγάλων Ελλήνων και Ξένων δηµιουργών. Ένα χρόνο µετά και ύστερα από αρκετέ̋ πετυχηµένε̋ εµφανίσει̋, την Παρασκευή 27 ∆εκεµβρίου και ώρα 10:30µµ ο Απόστολο̋ Φωτιάδη̋ και ο µουσικοσυνθέτη̋ ∆ηµήτρη̋ Φωτιάδη̋ επιστρέφουν στον αγαπηµένο του̋ χώρο του Art Café “Σουιτα” για να περάσουν άλλη µια υπέροχη βραδιά µε παλιού̋ και νέου̋ φίλου̋ … Έτσι, Μουσικά, µε πιάνο και φωνή και ροκ διάθεση και µε συντροφιά την Ηλέκτρα Φωτιάδη, τα τρία αδέρφια υπόσχονται να µα̋ ταξιδέψουν πάνω στι̋ ράγε̋ και µέσα στα βαγόνια του Ξένου και Ελληνικού ρεπερτορίου µε µουσικέ̋ επιλογέ̋ και εναλλαγέ̋ έκπληξη αλλά επίση̋ και να µα̋ δώσουν ένα δείγµα από το τι να περιµένουµε στο µέλλον µε νέε̋ δηµιουργίε̋ και διασκευέ̋ του̋. Είσοδο̋ 5 ευρώ Art Cafe «ΣΟΥΙΤΑ», Τρίκαλα. Τηλ. Κρατήσεων: - 24310 - 20676

Παραµονή Χριστουγέννων στη «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ»

ROLLIN UNDER PARTY Μια επετειακή εκδήλωση που θα ξυπνήσει µνήµε̋

Μια επετειακή συγκέντρωση όλων των θαµώνων, των dj, των σερβιτόρων, των µπάρµεν που διασκέδασαν και χόρεψαν και απόλαυσαν καλή ροκ µουσική. Ένα πάρτι ανάµνηση̋, ένα̋ φόρο̋ τιµή̋ στο ροκ µπαρ, που σηµάδεψε την πόλη, σε µια άλλη εποχή, τόσο µακρινή, τόσο κοντινή. Τα ακούσµατα θα είναι τα ίδια µε τότε, τα ποτά θα ρέουν όπω̋ τότε, το κέφι θα εξαρτηθεί από όλου̋ του̋ συµµετέχοντε̋ σε ένα χωρί̋ χρονικό όριο πάρτι. Είσοδο̋ ελεύθερη.

ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΓΚΑΛΕΡΙ «ALMA»

“ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΣ”

Εγκαίνια Εκθεση̋: Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014 στι̋ 20:00

∆ιάρκεια Εκθεση̋: 10 /1/2014 έω̋ 26/2/2014

Η γκαλερί ALMA προχωράει στην πιο φιλόδοξη προσπάθεια τη̋ ..4.χρονη̋ πορεία̋ τη̋ µε µια µουσειακού τύπου έκθεση πάνω στο Σχέδιο στην ελληνική τέχνη. Στην έκθεση “Σχέδια και Γραφέ̋” παρουσιάζεται η εξέλιξη του σχεδίου στη νεοελληνική τέχνη από τι̋ αρχέ̋ του 20ου αιώνα στην ακµή του Μοντερνισµού τη̋ δεκαετία̋ του '60 και από εκεί σε µερικέ̋ από τι̋ πιο ενδιαφέρουσε̋ σχεδιαστικέ̋ περιπτώσει̋ στη σύγχρονη εποχή µα̋. Σκοπό̋ τη̋ είναι να ξεδιπλώσει τι µορφέ̋ παίρνουν οι σχεδιαστικέ̋ πρακτικέ̋, συχνά παραγνωρισµένε̋ από την προσοχή στα έργα µεγάλη̋ κλίµακα̋. Θα παρουσιαστούν σχέδια του Γιαννούλη Χαλεπά, του µεγαλύτερου γλύπτη στη νεοελληνική τέχνη, έργα σε χαρτί των πιο σηµαντικών εκπροσώπων του ελληνικού µοντερνισµού των '60s (Νίκο̋ Κεσσανλή̋, Βλάση̋ Κανιάρη̋, ∆ανιήλ, Χρύσα Ρωµανού, Αλέξη̋ Ακριθάκη̋), διεθνώ̋ αναγνωρισµένων καλλιτεχνών τη̋ ∆ιασπορά̋(Γιάννη̋ Κουνέλλη̋,Λύντα Μπένγκλι̋, Στιβ Γιανάκο̋), εκπροσώπων τη̋ λεγόµενη̋ γενιά̋ του '80 όπω̋ ο Νικο̋ Τρανό̋ και ο πρόωρα χαµένο̋ Νίκο̋ Αλεξίου, και τέλο̋ µερικοί από του̋ ενδιαφέροντε̋ νέου̋ εικαστικού̋ σχεδιαστέ̋ (Ηλία̋ Καφούρο̋, Νίκο̋ Παπαδόπουλο̋, Μαρία Πολυζωίδου, Αναστάση̋ Στρατάκη̋).

Θανάση̋ Μουτσόπουλο̋

CMYK


17

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Σε στάδιο προκατασκευή̋ έµεινε η νότια κερκίδα του Γυµναστηρίου

Το ξύλο τη̋ Πίστα̋ είναι πλέον ακατάλληλο µε τι̋ φθορέ̋ που έχει υποστεί «Στροφή του θανάτου» στην Πίστα του Ποδηλατοδροµίου, που σκέβρωσε κι έχει σκαλοπατάκια!!!

Αυτό̋ είναι ο χώρο̋ στο οποίο θα µπει το παρκέ του Κλειστού των Καρυών. Μια µεγάλη αλάνα στρωµένη µε τσιµέντο

Μέχρι και δέντρα άρχισαν να φυτρώνουν στο µεγάλο άνοιγµα του Ποδηλατοδρόµιου

Η εγκατάλειψη εµφανή̋, η είσοδο̋ είναι γεµάτη νερά και έχει γίνει φωλιά τρωκτικών

 Βρέθηκαν πόροι για την ολοκλήρωση του Γυµναστηρίου των Καρυών

και θα γίνει ανάλογη προσπάθεια για το Ποδηλατοδρόµιο

Τα… στοιχειωµένα έργα του 2004 Το θυµάστε εκείνο το περιβόητο Πρόγραµµα αναβάθµιση̋ και κατασκευή̋ έργων αθλητικών υποδοµών που είχε εξαγγελθεί από την πολιτεία µε αφορµή την διεξαγωγή των Ολυµπιακών τη̋ Αθήνα̋ το 2004;«Ελλάδα 2004» το είχαν ονοµάσει οι …φωστήρε̋ τη̋ Βουλή̋ και µοίραζαν γυµναστήρια, γήπεδα, στάδια, πισίνε̋ και κολυµβητήρια σε όλου̋ του̋ νοµού̋ και τι̋ περιφέρειε̋ τη̋ χώρα̋. Εµεί̋, εδώ στα Τρίκαλα, διαλέξαµε να φτιάξουµε ένα Ποδηλατοδρόµιο αγωνιστικών προδιαγραφών κι ένα νέο Κλειστό Γυµναστήριο για να καλύπτει τι̋ ανάγκε̋ του ΤΕΦΑΑ. ∆εκατρία χρόνια µετά την Ολυµπιάδα και 15 από τι̋ βαρύγδουπε̋ εξαγγελίε̋ των πολιτικών µα̋, το µεν Ποδηλατοδρόµιο χάσκει ηµιτελέ̋ και «φαφούτικο» µ’ έναν ξεδοντιασµένο σκελετό από πλιάτσικο διαρκεία̋, ενώ το Κλειστό έµεινε µόνο στα πρώτα του µπετά. Μετά τίποτα… Στοιχειωµένα έργα τα λένε και τα δύο οι κάτοικοι των Καρυών και προφανώ̋ µαζί του̋ θα συµφωνήσετε κι εσεί̋ να δείτε τι̋ εικόνε̋ που παρουσιάζει σήµερα ο φακό̋ του «διαλόγου». Στοιχειωµένα και ξεχασµένα έργα µέσα στη δίνη τη̋ οικονοµική̋ κρίση̋, όµω̋ το τελευταίο επταήµερο ακούστηκαν κάποιε̋ καλέ̋ ειδήσει̋ κι όπω̋ διαφαίνεται θα µπει µια σειρά µέσα από πρόγραµµα

πρόσθετη̋ χρηµατοδότηση̋ τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋ (µε 14,5 εκ. ευρώ). Τα νέα ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχη̋ κ. Αγοραστό̋, τονίζοντα̋ µάλιστα µε έµφαση πω̋ θα ολοκληρωθούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα πέντε αθλητικά έργα στη Θεσσαλία. Στην πεντάδα µπήκε και το Κλειστό Γυµναστήριο των Καρυών, το οποίο εδώ και 10 χρόνια προχωρά µε εξαιρετικά αργού̋ ρυθµού̋. Φαίνεται όµω̋ πώ̋ ήρθε η ώρα του, τώρα µε την εγγραφή και αποδέσµευση των 3,5 εκ. ευρώ και αναµένεται να ολοκληρωθεί (αν όλα πάνε καλά) σε 1,5 χρόνο περίπου. Η σπουδαιότητα του έργου αυτονόητη. Τα δύο κλειστά γυµναστήρια στα Τρίκαλα και δεν επαρκούν, αλλά και είναι παλιά̋ κατασκευή̋ µε αποτέλεσµα να βγάζουν συνεχώ̋ προβλήµατα. Το κλειστό των Καρυών θα έχει 2.306 θέσει̋, ενώ προβλέπονται και συρόµενε̋ κερκίδε̋ χωρητικότητα̋ άλλων 400 θέσεων που ανεβάζουν την χωρητικότητα σε 2.706. Το γυµναστήριο βρίσκεται σε µία έκταση 15 στρεµµάτων, θα διαθέτει άνετο πάρκινγκ και όλε̋ τι̋ ανέσει̋ ενό̋ σύγχρονου κτιρίου µε αποδυτήρια, αίθουσε̋ πολλαπλών χρήσεων, ιατρείο, γραφείο, κυλικεία. Πάντω̋, στον ∆ήµο Τρικκαίων εκτό̋ από την κατασκευή του Γυµναστηρίου, υπάρχει κι ένα ακόµα στοίχηµα που αφορά ολοκλήρωση του προπονητικού Ποδηλατοδροµίου που βρίσκεται κι αυτό στο χώρο του ΤΕΦΑΑ. Πρόκειται για έργο ενταγµένο και βγαλµένο από το πρόγραµµα Ελλάδα 2004 που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ παρά το γεγονό̋ ότι δαπανήθηκαν αρκετά χρήµατα. Εάν ολοκληρωθεί η κατα-

σκευή του θα αποτελέσει πόλο έλξη̋ όλων των ποδηλατών τη̋ χώρα̋ µια̋ και το ένα και µοναδικό ποδηλατοδρόµιο, αυτό στο ΟΑΚΑ, υπολειτουργεί. Για το Ποδηλατοδρόµιο πάντω̋ υπάρχουν πολλέ̋ και διαφορετικέ̋ εκτιµήσει̋, όπω̋ πολλοί είναι αυτοί (ακόµα και µέσα στο δήµο) που υποστηρίζουν πω̋ δεν είναι έργο πρώτη̋ γραµµή̋ αφού ανήκει στην κατηγορία των Προπονητηρίων, ενώ πέραν όλων των άλλων τα ποσά που απαιτούνται για να ανακαινιστεί ο χώρο̋ και να µπει καινούριο̋ σκελετό̋, είναι τεράστια. Το βασικότερο όµω̋ πρόβληµα για την Πίστα του ποδηλατοδροµίου διαφαίνεται από την κατασκευή. Ένα τόσο δύσκολο έργο σχεδιάστηκε µε προδιαγραφέ̋ προπονητηρίου δεν υπήρξε πρόβλεψη για την τοποθέτηση κερκίδων προκειµένου να φιλοξενηθούν αγώνε̋ και το κυριότερο; ∆εν σκεπάστηκε και δεν έγινε µε όρου̋ στοιχειώδου̋ προστασία̋ και ασφάλεια̋. Έτσι, το κλασικό ξύλο «ορεγκον» µε το οποίο σχηµατίστηκε η Πίστα άρχισε σιγά σιγά να χάνει την φρεσκάδα του, σκέβρωσε από τι̋ βροχέ̋ και την υγρασία έχασε την υφή του από την ξηρασία και µέσα στην πάροδο του χρόνου παρουσίασε και απώλειε̋ αφού πολλά από τα ξύλα τη̋ Πίστα̋ κατέληξαν προσάναµατα στι̋ σόµπε̋ για τι̋ κρυε̋ νύχτε̋ του χειµώνα. Αν τώρα αυτή η αθλητική επανασχεδιαστεί, τότε θα πρέπει να γίνει µε νέο οικονοµικό πακέτο που θα προβλέπει και σκέπαστρο και κερκίδε̋. Γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση, θα επαναληφθεί και το… πλιάτσικο των ξύλων του αγωνιστικού χώρου αλλά και η διάλυση τη̋ Πίστα̋. CMYK

Γυµνά σίδερα στη δυτική πλευρά του Γυµναστηρίου, σκούριασαν έγειραν µε την πάροδο των ετών

Η Κεντρική είσοδο̋ του νέου Γυµναστηρίου. Όπω̋ φαίνεται θα είναι υπερυψωµένη και θα έχει µια µεγάλη πρόσβαση µε σκαλοπάτια προ̋ το κέντρο του Κλειστού


18

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

«ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΗΘΟΣ»…! Έπρεπε να περάσουν τέσσερε̋ δεκαετίε̋ από την Μεταπολίτευση για να χωνέψουµε όλοι µα̋ ότι το πολιτικό σύστηµα ήταν σάπιο, ήταν κοµµένο και ραµµένο για ελάχιστε̋ οικογένειε̋ τη̋ πολιτική̋ και οικονοµική̋ ελίτ και ότι µα̋ κυβερνούσαν δικτατορικά και απαξιωτικά οι βλάκε̋ απόγονοι τη̋ οικογενειοκρατία̋. Τώρα όλοι έχουν καταλάβει ότι τόσα χρόνια είχαν τα ηνία τη̋ πατρίδα̋ µα̋ άνθρωποι µε αλαζονεία, µε αµετροέπεια, µε έπαρση και χωρί̋ κοινό νου. Τα παιδιά του µπαµπά, τη̋ Γράφει ο ∆ρ. ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ, µαµά̋, του θείου και τη̋ θεία̋ παρέµειναν, στο πολιτικό στερέωµα, επί σαράνD.Ed., M.Ed., Ph.D. ∆ηµοτικό̋ Σύµβουλο̋ τα χρόνια κραταιοί, µικροί, αναξιοπρεπεί̋ και ανίδεοι. Κι όµω̋ εµεί̋… του̋ - Πολιτευτή̋ ψηφίζαµε και του̋ χειροκροτούσαµε. Η περίπτωση του Μιχάλη Λιάπη, τέω̋ Βουλευτή και τέω̋ Υπουργού, έδειξε καθαρά πόσο ανίκανοι ήταν οι περισσότεροι απ’ αυτού̋ που µα̋ διαφέντευαν. Όπω̋ αποκάλυψε ο ΣΚΑΙ ο Μιχάλη̋ Λιάπη̋, που µα̋ ρεζίλεψε διεθνώ̋ ω̋ Υπουργό̋ Πολιτισµού το 2008 έπαιρνε το βοήθηµα των φτωχών το ΕΚΑΣ (6.634,9 ευρώ) δηλώνοντα̋ τον ίδιο χρόνο το σκάφο̋ του ω̋ …φορτηγό…! Έγραψε και ένα βιβλίο µε τίτλο «Για ένα νέο Ήθο̋»…! Η υποκρισία και η βλακεία σ’ όλο το µεγαλείο…! Αυτό̋ λοιπόν ο άνθρωπο̋ που ήθελε να διδάξει ήθο̋, που έβαλε πρόστιµο 300 ευρώ στον τότε Νοµάρχη Θεσ/νίκη̋, Παναγιώτη Ψωµιάδη, γιατί δεν είχε κράνο̋ και οδηγούσε µηχανή, αυτό̋ ο τύπο̋ ΕΦΤΙΑΞΕ πλαστέ̋ πινακίδε̋ για το πολυτελέ̋ Τζιπ του, των 4.200 κυβικών, οδηγούσε χωρί̋ να το έχει ασφαλίσει και δεν είχε και άδεια. Σηµειωτέον, πω̋ το 2007, µα̋ άφησε ω̋ παρακαταθήκη… τον κώδικα Οδική̋ Κυκλοφορία̋ (ΚΟΚ) δηλ. µα̋ έλεγε πώ̋ να κυκλοφορούµε, γράφοντα̋ στον πρόλογο ότι ο ΚΟΚ «δεν είναι απλά ένα νοµικό κείµενο αλλά κανόνα̋ ζωή̋». Με τι̋ χειροπέδε̋ οδηγήθηκε στην ∆ικαιοσύνη. ∆εν κάθησε, όµω̋, για να δικαστεί αλλά αναχώρησε για διακοπέ̋ στην….Μαλαισία…! ∆υστυχώ̋, ενώ η χώρα Χαροπαλεύει οικονοµικά και εκατοντάδε̋ χιλιάδε̋ οικογένειε̋ λιµοκτονούν, κεντρικά στελέχη του σάπιου πολιτικού συστήµατο̋ βρίσκονται στο απυρόβλητο, διατηρώντα̋ διαχρονικά την ατιµωρησία…! Η διαγραφή του από την Ν.∆. δεν µειώνει ούτε στο ελάχιστο την πεποίθηση του λαού ότι οι περισσότεροι από όσου̋ µα̋ κυβέρνησαν µέχρι τώρα ήταν µετριότητε̋, ανεγκέφαλοι και µικροί δικτατορίσκοι…! Πρέπει να γίνει αλλαγή σελίδα̋ για το υπάρχον πολιτικό σύστηµα και να γράψει ο λαό̋ µε την ψήφο του µια νέα ιστορία για το καλό τη̋ πατρίδα̋ µα̋, τη̋ θρησκεία̋ µα̋ και των οικογενειών µα̋. Θα το κάνει; Α̋ περιµένουµε…

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ο ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ TV-10 ZHTA άτοµα µε άνεση στην επικοινωνία και στι̋ δηµόσιε̋ σχέσει̋ για την στελέχωση του εµπορικού-διαφηµιστικού τµήµατο̋. Επιθυµητή η πρὁπηρεσία. Αποστολή βιογραφικών στο fax 24310 74100 και στο e-mail:tv10trik@yahoo.gr Πληροφορίε̋ στα τηλέφωνα: 24310 35800, 24310 35812.

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ νεογέννητα κουταβάκια κανί̋. Τηλ.: 697 9380890. ∆ΑΣΚΑΛΑ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα σε µαθητέ̋ όλων των τάξεων του ∆ηµοτικού. Τηλ.: 697 7311557.

ΛΙΠΑΣ TRAVEL Αριθµό̋ Μητρώου ΕΟΤ 0727Ε61-00298-0 Όπω̋ και αν το φανταστείτε… µ΄ εµά̋ θα το ζήσετε !!! Το γραφείο Γενικού Τουρισµού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τι̋ παρακάτω οδικέ̋ εκδροµέ̋: Θεοφάνεια στην ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ» 150,00 ευρώ 3-6 Ιανουαρίου 2014 3 διανυκτερεύσει̋ Ξενοδοχείο 4* µε πρωινό

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ & Ο∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ-ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ» «ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ-ΛΟΝ∆ΙΝΟ-ΠΑΡΙΣΙ-ΠΡΑΓΑ-ΡΩΜΗΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΒΙΕΝΝΗ-ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ-ΝΤΟΥΜΠΑ˳ΡΩΣΙΑ-ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ» Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ» Πληροφορίε̋, προγράµµατα & δηλώσει̋ συµµετοχή̋ στο γραφείο µα̋, Κονδύλη 12 και στα τηλ. 2431036588-30168. e-mail: lipastr@otenet.gr

Κ. Αγοραστό̋: «Αναγκαίο̋ ένα̋ οδικό̋ χάρτη̋ για την επίλυση των προβληµάτων των κτηνοτρόφων»

«Είναι ανάγκη να χαραχθεί ένα̋ οδικό̋ χάρτη̋ ώστε να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα τη̋ κτηνοτροφία̋, που ναι µεν έρχονται από το παρελθόν, αλλά αν δεν επιλυθούν το συντοµότερο δυνατό, υπάρχει σοβαρό̋ κίνδυνο̋ να υποθηκεύσουν το µέλλον τη̋». Αυτό τόνισε ο περιφερειάρχη̋ Θεσσαλία̋ κ. Κώστα̋ Αγοραστό̋ µιλώντα̋ στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλία̋ για τα προβλήµατα τη̋ κτηνοτροφία̋. Ο κ. Κ. Αγοραστό̋ ανακοίνωσε ότι αναλαµβάνει πρωτοβουλία σύγκληση̋ σύσκεψη̋ στο Υπουργείο Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ και Τροφίµων για να δοθούν λύσει̋ και να µην «σβήσει» η κτηνοτροφία. Παρεµβάσει̋ όµω̋ προγραµµατίζονται σε όλα τα συναρµόδια Υπουργεία για το σύνολο των προβληµάτων των κτηνοτρόφων. Τα κυριότερα από αυτά, που έχουν έρθει στο προσκήνιο τον τελευταίο καιρό αφορούν την χρήση τη̋ είναι το ζήτηµα τη̋ φέτα̋, οι βοσκότοποι, η προτεινόµενη παράταση του χρόνου ζωή̋ του φρέσκου γάλακτο̋, οι νοµιµοποιήσει̋ των αυθαιρέτων κτισµάτων, αλλά και την αποπληρωµή των δανείων. «Πραγµατοποιήθηκε συζήτηση ουσία̋ από την οποία βγήκαν χρήσιµα συµπεράσµατα, τα οποία εµεί̋ ω̋ Περιφέρεια πρόκειται να αποκωδικοποιήσουµε και να τα προωθήσουµε σε όλα τα συναρµόδια υπουργεία. Είναι δύσκολο, αλλά χρειάζεται αγώνα̋ και συντονισµό̋. Εµεί̋ όλα όσα ακούσαµε σήµερα πρόκειται να τα µεταφέρουµε στου̋ αρµόδιου̋ υπουργού̋ και στην κυβέρνηση για να συνεργαστούµε καθώ̋ είναι εθνικό µα̋ καθήκον. Είναι θεσσαλικό καθήκον, γιατί η Θεσσαλία διαθέτει τα περισσότερα αιγοπρόβατα

και είναι από τι̋ περιοχέ̋ που η κτηνοτροφία δίνει πολλέ̋ θέσει̋ εργασία̋ και αποτελεί έναν δυναµικό κλάδο µε µεγάλη προστιθέµενη αξία. επεσήµανε ο κ. Κώστα̋ Αγοραστό̋. Το ζητούµενο λοιπόν, ανέφερε ο περιφερειάρχη̋, είναι πω̋ πρέπει να παράγουµε και πω̋ πρέπει να έχουµε κτηνοτροφία, µια̋ και αποτελεί θεµέλιο τη̋ οικονοµία̋ µα̋. Καταλαβαίνουµε ακόµα ότι η φέτα αποτελεί αντικείµενο διαµάχη̋ γιατί είναι πρὀόν υψηλή̋ ποιότητα̋ και υψηλή̋ ζήτηση̋. Πρέπει να σκεφτούµε το γιατί, ενώ ο τζίρο̋ σε παγκόσµια κλίµακα φτάνει το 1 δισεκατοµµύριο δολάρια, εµεί̋ πουλάµε µόνο 35.000 τόνου̋ φέτα. Πρέπει δηλαδή να δώσουµε κίνητρα για εντατικοποίηση τη̋ κτηνοτροφία̋, να βρούµε δηλαδή τον τρόπο να ασχοληθούν περισσότεροι µε την κτηνοτροφία, αλλά και να δηµιουργηθούν ακόµη περισσότερε̋ µονάδε̋, προκειµένου να κερδίσουµε την παγκόσµια αγορά.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ Καθηγήτρια φιλόλογο̋, απόφοιτο̋ τη̋ Φιλοσοφική̋ σχολή̋ του Α.Π.Θ. ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητέ̋ δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου. Τιµέ̋ προσιτέ̋. τηλ.: 698 9605949. 1. Πωλείται ψηστιέρα-κοτοπουλιέρα για 16 κοτόπουλα µε µονοφασικό και τριφασικό ρεύµα σε άριστη κατάσταση. 2. Πωλείται Γύρο̋ (επαγγελµατικό̋) µε γκάζι, σε άριστη κατάσταση. τηλ. 6983059202 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα επιπλωµένη στην Αγιά Μονή.Τηλ.6976093773 ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγό̋ µε δίπλωµα Ε’Κατηγορία̋ .Τηλ.698-2598894 ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ δασκάλα παραδίδει µαθήµατα σε µαθητέ̋ όλων των τάξεων του ∆ηµοτικού.Τηλ.697 7311557 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα, 1ο̋ όροφο̋, στην οδό Εργοτήµου 31, 115 τ.µ. αυτόνοµη θέρµανση υγραερίου, χωρί̋ κοινόχρηστα, ενό̋ µηνό̋ καινούρια θερµοµόνωση, καλή τιµή. τηλ. 6975644774 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 90τ.µ. µε γκαράζ και φυσικό αέριο στον 3ο όροφο, επί τη̋ οδού Βούλγαρη 11 και ∆εληγιώργη γωνία. τηλ. 6985788386. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Στο κέντρο τη̋ πόλη̋ των Τρικάλων λόγω συνταξιοδότηση̋. Τηλ.697-3738408-7 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ καφέ – µπαρ επί τη̋ οδού Χατζηπέτρου στα «Μανάβικα» στο κέντρο των Τρικάλων, σε τιµή ευκαιρία̋, λόγω αναχώρηση̋ στο εξωτερικό. Τηλέφωνο επικοινωνία̋ 6946003497 από τι̋ 6 το απόγευµα και µετά. Μόνο σοβαρέ̋ προτάσει̋.

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΚΗ∆ΕΙΑ Την αγαπηµένη µα̋ µητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΝΤΗΛΑ Ετών 80 Θανούσα κηδεύουµε σήµερα ∆ευτέρα 23 ∆εκεµβρίου 2013 και ώρα 12.00 µ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου. Παρακαλούµε του̋ συγγενεί̋ και φίλου̋ όπω̋ προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφοράν τη̋. ΤΡΙΚΑΛΑ 23-12-2013 Ο γιο̋: Απόστολο̋ Τσαντήλα̋ Η εγγονή: Φαίη Τσαντήλα Οι αδελφοί: Αθανασία και Χρήστο̋ Κούρτη̋, Κωνσταντίνο̋ και Αθανασία Τσαντήλα, Μαρία και Νικόλαο̋ Αλεξίου, Αριστείδη̋ και Γεωργία Τσαντήλα, Χρήστο̋ και Γεωργία Τσαντήλα. Οι ανιψιοί, οι λοιποί συγγενεί̋. Σηµ.: Η σορό̋ θα µεταφερθεί στον Ιερό Ναό στι̋ 11.00 π.µ.

ΠΕΝΘΗ

† Την πολυαγαπηµένη µα̋ σύζυγο, µητέρα και γιαγιά

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘ. ΝΗΜΑ Ετών 89 Θανούσα κηδεύσαµε προχθέ̋ Σάββατο 21 ∆εκεµβρίου 2013 και ώρα 3 µ.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πλατάνου. Όλου̋ όσου̋ µα̋ συµπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθο̋ µα̋ του̋ ευχαριστούµε θερµά. Πλάτανο̋ 23-12-2013 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθανάσιο̋ Νηµά̋. ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Θεόδωρο̋ και Ελισάβετ Νηµά, Ελένη και Αχιλλέα̋ Καψάλη̋, Βασίλειο̋ Νηµά̋. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ∆ιονυσία και Ιωάννη̋ Πανταζόπουλο̋, Στυλιανή και Γρηγόριο̋ Λαγκουβάρδο̋, Βασιλική Καψάλη, Αθανάσιο̋ Νηµά̋, Νικόλαο̋ Νηµά̋. ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ: Ελένη, Μιχαέλα. ΟΙ Α∆ΕΛΦΟΙ: Ευαγγελία Νηµά, ∆ηµήτριο̋ και Ευαγγελία Νηµά, Φωτεινή Νηµά, ιερέα̋ Ευάγγελο̋ Καψάλη̋. ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Τσιρώνη̋ Παύλο̋ Μιαούλη 19, 24310-31875. Ώρε̋ Εφηµερία̋: 8:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 Μπέλλο̋ Γεώργιο̋, Ασκληπιού 5, 24310-27351. Ώρε̋ Εφηµερία̋: 08:00 - 00:00

ËÏÔÔÏ

6η . . . . . . . .20.449 . . . . . . . .2,00

Κλήρωση του Σαββάτου 21/12/2013 1, 3 ,12, 13 ,33, 43+38 Επιτυχίε̋ . .Νικητέ̋ . . . . . . .Κέρδη 6 . . . . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 5 + 1 . . . . . . . .0 . . . . . .50.000,00 5 . . . . . . . . . .128 . . . . . .1.500,00 4 . . . . . . . . .2.536 . . . . . . . .30,00 3 . . . . . . . . .21.024 . . . . . . . .1,50

5 + 1 . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ

ÐÑÏÔÏ

5 . . . . . . . . . . .2 . . . . . .18.845,34

ÔÆÏÊÅÑ Κλήρωση τη̋ Κυριακή̋ 22/12/2013 6,26,33,34,36 êáé ÔÆÏÊÅÑ: 14

4 + 1 . . . . . . .32 . . . . . . .2.500,00 Κλήρωση τη̋ Κυριακή̋ 22/12/2013 6 8 4 8 1 6 2 Επιτυχίε̋ . .Νικητέ̋ . . . . . . .Κέρδη 1η . . . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 2η . . . . . . . . . .1 . . . . . .25.000,00 3η . . . . . . . . . .25 . . . . . . .2.500,00 4η . . . . . . . . .216 . . . . . . . .250,00 5η . . . . . . . .2.165 . . . . . . . .25,00

4 . . . . . . . . . .564 . . . . . . . . .50,00 3 + 1 . . . . . .1.205 . . . . . . . .50,00 3 . . . . . . . . .23.571 . . . . . . . .2,00 2 + 1 . . . . .16.089 . . . . . . . .2,00 1 + 1 . . . . .81.002 . . . . . . . .1,50


∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 Μετά τα παιχνίδια µε Ελευσίνα και Αρη το ενδεχόµενο ενίσχυση̋ των Τρικάλων στη θέση «5»

Όπω̋ είµαστε στα ντέρµπι Εκείνο το ντέρµπι …Το άτυχο ντέρµπι στο ραντεβού τη̋ πρεµιέρα̋. Αν το είχαµε σήµερα, θά’µασταν όµορφα και ωραία. Αν πάλι µα̋ καθόταν νίκη στα Ηλύσια; Ακόµα καλύτερα: «άρχοντε̋» στην κατηγορία! Κι αν παίρναµε και το διπλό µέσα στο Ρέθυµνο που το δικαιούµασταν , βασιλάδε̋ θα’µασταν σήµερα και θα κάναµε βόλτα στον δεύτερο Γύρο του πρωταθλήµατο̋. Με τα αν όµω̋ …Την ξέρετε την ιστορία : βάζουν ρόδε̋ κι οι γιαγιάδε̋ και κάνουν πατίνια στην πλατεία! Οπότε καλό θα’ναι να προσγειωθούµε στην πραγµατικότητα των ηµερών που φέρει τα Τρίκαλα B.C. µπροστά σε δύο κρίσιµα παιχνίδια.Πρώτα µε τον Πανελευσινιακό (στι̋ 28 του µηνό̋) και κατόπιν µε τον Αρη στο πρώτο ραντεβού του νέου έτου̋.Είναι παιχνίδια στα οποία βέβαια δεν θα κριθεί σώνει και ντε το µέλλον και η παρουσία τη̋ οµάδα̋ στην Α1 Κατηγορία, αλλά προφανώ̋ θα φανούν θα ξεκαθαρίσουν πράγµατα και θα καθοριστεί η πορεία. Το στοίχηµα τη̋ παραµονή̋ πάντω̋ µοιάζει να έρχεται πιο κοντά για το «κυανέρυθροι» επιτελείο αφού τα νέα που διαρρέουν από την πιάτσα τη̋ Αθήνα̋ κάνουν λόγο για σοβαρή εµπλοκή στα οικονοµικά και εισπρακτικά δεδοµένα του Ηλυσιακού. Λέγεται µάλιστα πω̋ έχουν µπει φραγµοί στα τηλεοπτικά έσοδα τη̋ νέα̋ χρονιά̋ για οφειλέ̋ και ανοίγµατα των περασµένων ετών, γεγονό̋ που να τελικά ισχύσει αργά ή γρήγορα θα φέρει την αθηναική οµάδα µπροστά σε αδιέξοδο. Τα νέα δεν ακούστηκαν καλά και δεν άρεσαν στο επιτελείο των Τρικάλων που θα ήθελε ανταγωνιστικό τον Ηλυσιακό µια̋ και έκανε ζηµιά στην δική µα̋ οµάδα. Ωστόσο ο Ηλυσιακό̋ έτσι κι αλλιώ̋ λογίζεται ω̋ ο Νο1 υποψήφιο̋ για υποβιβασµό απ’ τη µεγάλη κατηγορία, Κανεί̋ πλέον δεν του δίνει τύχη , αν και µε την περίπτωση ∆εληµπαλταδάκη ποτέ κανεί̋ δεν µπορεί να είναι σίγουρο̋, για-

τί πολλέ̋ φορέ̋ στο κοντινό παρελθόν υπήρξε «νεκρανάσταση» µια̋ οµάδα̋ που έχει δώσει αφορµέ̋ µε τα µανατζεριλίκια και τι̋ συχνέ̋ αλλαγέ̋ παικτών. Είπαµε αλλαγέ̋ και αναπόφευκτα η κουβέντα γυρίζει στο σενάριο τη̋ ενίσχυση̋ των κυανέρυθρων που επαναφέρει συχνά-πυκνά ο Κώστα̋ Φλεβαράκη̋ είτε µε δηλώσει̋ και δηµόσιε̋ τοποθετήσει̋ είτε στι̋ κατ ιδίαν επαφέ̋ µε τα µέλη τη̋ διοίκηση̋. Όπω̋ λέγεται µάλιστα κι όπω̋ ανέφερε δηµοσίευµα του «διάλογου» τη̋ τη̋ 15η̋ ∆εκµβρίου ο κ. Φλεβαράκη̋ αµέσω̋ µετά το ναυάγιο τη̋ οµάδα̋ στον Πειραιά είχε τηλεφωνική επαφή µε τον κ Ρουσσιαµάνη στην οποία αποκλειστικό θέµα συζήτηση̋ ήταν οι επαφέ̋ για την αναζήτηση ενό̋ ή ακόµα και δύο παικτών που θα βοηθήσουν και κυρίω̋ θα γεµίσουν το ρόστερ τη̋ οµάδα̋.Η εφηµερίδα µα̋ αποκάλυψε µάλιστα πω̋ ο κόουτ̋ έχει «φωτογραφίσει» καλαθοσφαιριστή από την Κοινοτική αγορά (για Γερµανό σεντερ έγραψε χαρακτηριστικά στην έκδοση τη̋ 9/12) γεγονό̋ που σηµαίνει πω̋ αν τελικά περπατήσει και ολοκληρωθεί η µεταγραφή, τότε ο Γιουιν Τζούνιορ θα περάσει στη φυσική του θέση (4) και θα υπάρχουν έτσι περισσότερε̋ εναλλακτικέ̋ στη ρακέτα που έτσι κι αλλιώ̋ χωλαίνει αφού η παρουσία του Γεωργάκη περνά σχεδόν απαρατήρητη . Για το θέµα έγινε χθε̋ το βράδυ µια µίνι σύσκεψη από την οποία δεν διέρρευσαν ειδήσει̋ κι όπω̋ ανέφερε διοικητικό στέλεχο̋ ενίσχυση άµεση για τα δύο επόµενα παιχνίδια δεν φαίνεται στον ορίζοντα,…

Τα ντέρµπι των «αιωνίων» Κατά τα λοιπά; Το ελληνικό µπάσκετ κινείται σε ρυθµού̋ που επιβάλει το σηµερινό ντέρµπι των δύο «αιωνίων» αντιπάλων για το κύπελλο ενώ θα υπάρξει και συνέχεια στην Ευρώπη. Ο… χαβαλέ̋ τη̋ πρώτη̋ φάση̋ τη̋ Ευρωλίγκα ολοκληρώθηκε µε τραγελαφικό τρόπο

(αγώνε̋ µε κοινό ενδιαφέρον σε διαφορετική ώρα και µέρα) και πλέον οι οµάδε̋ ετοιµάζονται για το σοβαρό κοµµάτι τη̋ διοργάνωση̋. Το Top-16 είναι µία σκληρή διαδικασία µε πολύ µεγάλου̋ αγώνε̋ που συνήθω̋ το ενδιαφέρον των περισσοτέρων είναι «ζεστό» µέχρι την τελευταία αγωνιστική. Τα σωµατεία τοποθετήθηκαν στου̋ δύο οµίλου̋ και θα συµµετέχουν σε ένα µίνι µαραθώνιο 14 αγώνων. Στα πλέι οφ τη̋ Ευρωλίγκα προκρίνονται οι τέσσερι̋ πρώτοι του κάθε γκρουπ και οι δυο πρώτοι θα έχουν το πλεονέκτηµα έδρα̋ στην επόµενη φάση. Οπω̋ εύκολα καταλαβαίνει κανεί̋ υπάρχει µεγάλη ανισορροπία στου̋ δύο οµίλου̋ του Top-16 µε τον πέµπτο να είναι… αίµα κι άµµο̋ και τον έκτο να µοιάζει σχετικά πιο εύκολο̋, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πρόκριση. Βέβαια αυτό αντιστρέφεται στην επόµενη φάση, όπου -θεωρητικά πάνταοι δυο πρώτοι του πέµπτου οµίλου έχοντα̋ το πλεονέκτηµα τη̋ έδρα̋ θα έχουν πιο εύκολο έργο µε τον τρίτο και τον τέταρτο αντίστοιχα του άλλου οµίλου. Το Top-16 δεν έχει καµία σχέση µε την πρώτη φάση τη̋ διοργάνωση̋, καθώ̋ το επίπεδο ανεβαίνει κατακόρυφα, αλλά παράλληλα οι οµάδε̋ έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν κάποιο λάθο̋ του̋ (κακή ήττα) λόγω των πολλών αγώνων. Οι Ολυµπιακό̋ και Παναθηνἀκό̋ ετοιµάζονται για τι̋ δικέ̋ του̋ µάχε̋ µε φόντο το βαρύτιµο τρόπαιο µε στόχο να κρατήσουν την κούπα στην Ελλάδα για τέταρτη συνεχή χρονιά.

Σήµερα ο ηµιτελικό̋ Κάλεσµα στου̋ οπαδού̋ του Παναθηνἀκού να γεµίσουν σήµερα το κλειστό του ΟΑΚΑ, για τον ηµιτελικό Κυπέλλου µε τον Ολυµπιακό, απηύθυνε ο Στεφάν Λάσµε, ο οποίο̋ έχρισε τον Ολυµπιακό φαβορί για την πρόκριση! «Είναι -µέχρι στιγµή̋- το πιο σηµαντικό παιχνίδι τη̋ σεζόν. Θέλουµε τη νίκη για να κατακτή-

σουµε ένα ακόµη Κύπελλο. Ο Ολυµπιακό̋ παίζει σε υψηλό επίπεδο. Έχει κερδίσει δύο φορέ̋ την Ευρωλίγκα αλλά θα τον αντιµετωπίσουµε όπω̋ κάθε άλλη οµάδα θα παλέψουµε σκληρά για να πάρουµε τη νίκηΠρέπει να δείξουµε µεγάλη καρδιά και επιθυµία. Να δείξουµε ότι το θέλουµε περισσότερο από του̋ αντιπάλου̋ µα̋, αυτό αρκεί… Με την ιστορία που υπάρχει κόντρα στον Ολυµπιακό δεν είναι τόσο η τακτική και το να µάθει̋ κάτι περισσότερο για τον αντίπαλο είναι περισσότερο η καρδιά και το ποιο̋ θέλει τη νίκη περισσότερο. Το αήττητο του Ολυµπιακού, η κρισιµότητα και ο συντελεστή̋ δυσκολία̋ του αγώνα µε τον Παναθηνἀκό στο ΟΑΚΑ, δεν αγχώνουν τον Βαγγέλη Μάντζαρη, ο οποίο̋ εξέφρασε την πίστη του στι̋ δυνατότητε̋ τη̋ οµάδα̋ του. "Περιµένω ένα σπουδαίο παιχνίδι, νιώθουµε καλά και πάµε για να νικήσουµε. Ο Ολυµπιακό̋ θέλει πάντα όλου̋ του̋ τίτλου̋ και θα παλέψουµε µε όλε̋ τι̋ δυνάµει̋ µα̋ γι' αυτό. Το αήττητο σερί δεν µα̋ αγχώνει και θεωρώ ότι τόσο η µέχρι τώρα πολύ καλή πορεία µα̋, όσο κι ο αντίπαλο̋ αποτελούν επιπλέον κίνητρο για να δώσουµε στο παρκέ το 100% του εαυτού µα̋

Τραυµατισµό̋ σοκ στα Πατήσια Σοκ στο κλειστό των Πατησιών, ο αθλητή̋ του Προµηθέα, Γιάννη̋ Ντιπ, τραυµατίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από κάδο στο παιχνίδι µε τον Σπόρτιγκ για το πρωτάθληµα Γ' εθνική̋ στο µπάσκετ. Ο Ντιπ, δέχτηκε τον κάδο στο κεφάλι κατά τη διάρκεια τάιµ-άουτ στα 24'' πριν από το τέλο̋ και έµεινε αιµόφυρτο̋ αρκετή ώρα στο παρκέ, πριν διακοµιστεί στο νοσοκοµείο προκειµένου να υποβληθεί σε εξετάσει̋. Το γήπεδο εκκενώθηκε από του̋ οπαδού̋ του Σπόρτιγκ. Η οµάδα των Πατησίων είχε την τελευταία επίθεση, έχανε 76-75, αλλά ο αρχηγό̋ τη̋ οµάδα̋, προτίµησε να κρατήσει τη µπάλα χωρί̋ να κάνει επίθεση, για συµπαράσταση στον Ντιπ.


20

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Ο Βυτουµά̋ έγραψε γκολ και παραβίασε το άβατο τη̋ εστία̋ του ΑΟΤ στην 15η αγωνιστική

Τ

Έβαλαν την µπάλα στα δίχτυα

ο άβατο τη̋ εστία̋ των Τρικάλων κρατούσε επί 14 συνεχόµενε̋ αγωνιστικέ̋. Η οµάδα δεν είχε δεχθεί γκολ στο πρωτάθληµα, όµω̋ χθε̋ στο γήπεδο του Βυτουµά έσπασε το σερί παρ’ότι βέβαια δεν µπήκε σε αµφισβήτηση η νίκη . Οι κυανέρυθροι επικράτησαν µε 3-1 και το γκολ που έγραψε ιστορία το σηµείωσε ο Καραδήµα̋ στο 82΄ τη̋ αναµέτρηση̋. Ωστόσο αξίζει να αναφέρουµε πω̋ προηγουµένω̋ πριν το γκολ είχε γίνει αλλαγή αφού ο τερµατοφύλακα̋ Ζαφείρη̋ αντικαταστάθηκε από το νεαρό Παπαρσένη στο 79΄. Ετσι Καραδήµα̋ στο 82΄ και µετά από λάθο̋ στη µεσαία γραµµή είδε έξω τον τερµατοφύλακα και σχεδόν από το κέντρο έστειλε τη µπάλα στα δίχτυα. Στο υπόλοιπο κοµµάτι του αγώνα τα Τρίκαλα κέρδισαν εύκολα το µατ̋ ενώ είχαν και ευκαιρίε̋ για µεγαλύτερο σκορ. Παρ΄ όλα αυτά, ο Βυτουµά̋ πάλεψε το µατ̋ σε όλη την διάρκεια και στάθηκε καλά στο γήπεδο. Πριν τον αγώνα, ο Α.Ο. Βυτουµά̋ τίµησε τον Γιώργο Λαγάρα για την προσφορά του στο Τρικαλινό ποδόσφαιρο και τον Α.Ο. Τρίκαλα και µάλιστα την τιµητική πλακέτα απένειµε ο σκόρερ τη̋ οµάδα̋ του Βυτουµά, Καραδήµα̋. Στο 5΄ έγινε το 0-1 µε τον Φα-

σούλα στη συρτή σέντρα από αριστερά και τον Τσικρικά µε τακουνάκι να ανοίγει το σκορ. Στο 33΄ το 0-2 µε πολύ ωραίο γκολ από τον Μηνά ο οποίο̋ µε απ΄ ευθεία̋ βολέ στην περιοχή έστειλε τη µπάλα στη δεξιά γωνία. Στο 46΄ το 0-3 µε τον Τσικρικά να σεντράρει από αριστερά και τον Φασούλα µε τακουνάκι να σκοράρει. Στο 82΄οι γηπεδούχοι πέτυχαν αυτό που πολλέ̋ οµάδε̋ µέχρι τώρα δεν είχαν πετύχει ο Καραδήµα̋ βρήκε το δρόµο προ̋ τα δίχτυα και διαµόρφωσε µε σουτ το τελικό 1-3 όπω̋ προαναφέραµε. ∆ιαιτητέ̋ οι: Mίσσα̋Μανασή̋ Μ.-Ράπτη̋ Α.Ο.Βυτουµά:Ζαφείρη̋ ( 79΄Παπαρσένη̋),Μπορµπότη̋, Ζυγούρη̋, Τσερέπι, Μαγουλιώτη̋, Σαρακατσάνο̋, Παπαναστασίου (63΄Καραθάνο̋), Μηνά̋, Φασούλα̋ (72΄ Γεωργούλα̋), Τσικρικά̋, Αγγελόπουλο̋. Α.Ο. Τρίκαλα: Τεντολούρη̋ ∆., Στεφόπουλο̋ Α., Κόκκα̋, Καραδήµα̋, Μήτραινα̋, Ντούλα̋, Παπαγεωργίου, Τάσιο̋ ( 72΄Αδάµο̋), Μπρόβα̋ (65΄ Μανώλη̋), Στεφόπουλο̋ Ν. (77΄Μπακογιάννη̋), Ναστογιάννη̋.

«Τρίγωνα κάλαντα» οι Αµαζόνε̋ στο µατ̋ µε τι̋ Νεφέλλε̋ που το κέρδισαν µε 4-1

Τι̋ πήραν…. φαλάγγι Ένα απρόοπτο συµβάν µε τραυµατισµό αθλήτρια̋ «πάγωσε» φιλάθλου̋ κι έφερε ασθενοφόρο στο γήπεδο Καλυβίων Τελευταία αγωνιστική τη̋ χρονιά̋… Μόνο και µόνο η αυτή η αναφορά, αρκεί για να αναδείξει το...στοίχηµαπρόκληση που είχαν µπροστά του̋ οι Αµαζόνε̋ των Καλυβίων. Ποια άραγε οµάδα δεν θέλει και δεν θα επιδιώξει να κερδίσει ένα στοίχηµα µέσα στο γήπεδο, ιδίω̋ όταν γνωρίζει πω̋ µε αυτό θα κλείσει επιτυχηµένα ένα µεγάλο κοµµάτι αγωνιστική̋ διαδροµή̋ που ξεκίνησε από τι̋ αρχέ̋ του Νοεµβρη; Για τι̋ Αµαζόνε̋ των Καλυβίων ωστόσο ήταν ακόµα µεγαλύτερε̋ οι… προκλήσει̋ στο ραντεβού µε τι̋ Νεφέλλε̋ Ηµαθία̋, αφού το µατ̋ έρχονταν σε µια καλή συγκυρία: Η οµάδα είχε

βρει βηµατισµό από την προηγούµενη 4η στροφή του πρωταθλήµατο̋ όταν έβγαλε ένα σπουδαίο διπλό στην Κοζάνη και ήθελε να συνεχίσει µε ανάλογο τέµπο τον δρόµο̋ για την τελική ευθεία και πρώτα απ’ όλα για το κλείσιµο του Α’ Γύρου. Τα κατάφερε και µάλιστα τα κατάφερε πολύ εύκολα αφού έβαλε τι̋ αντιπάλου̋ τη̋ µέσα στα δίχτυα τι̋ φόρτωσε µε 4 γκολ και έγραψε µια µεγάλη (4-1)νίκη στην αυλαία του 2013. Το µατ̋ πάντω̋ σηµαδεύτηκε από έναν άτσαλο τραυµατισµό αθλήτρια των φιλοξενούµενων που βρέθηκε στο έδαφο̋ µετά από εναέρια µονοµαχία έχασε αρχικά τι̋ αισθήσει̋ ενώ στη συνέχεια φανέρωσε δείγµατα τραυµατισµού στον αυχένα, γεγονό̋ που επέτεινε τι̋ ανησυχίε̋ όλων όσων βρίσκονταν στο γήπεδο. Γιατρό̋ πάντω̋ δεν βρίσκονταν εκεί αλλά ευτυχώ̋ υπήρξε προσεχτική αντιµετώπιση του συµβάντο̋ , το µατ̋ διακόπηκε για 15 περίπου λεπτά η αθλήτρια παρέµεινε στο έδαφο̋ και µεταφέρθηκε µε ασθενοφόρο και όρου̋ προφύλαξη̋ στο νοσοκοµείο όπου τη̋ έγιναν εξετάσει̋ για την κάκωση στον αυχένα. Αγωνιστικά τώρα… το συγκρότηµα του Θανάση Κατράνα ξεκίνησε δυνατά και καθάρισε µε συνοπτικέ̋ διαδικασίε̋. Στο 5’ η Μαντζιώρου βρέθηκε σε θέση βολή̋ και µε ωραίο σουτ έκανε το 1-0. Στο 15’ η Σίσκου ανέλαβε να εκτελέσει φάουλ και σηµάδεψε σωστά για το 2-0. Στο 30’ η Μαργαρίτη µε σουτ έξω από την περιοχή πέτυχε το 3-0 και το ηµίχρονο έληξε 4-0 µε την Ματζιώρου να κάνει ωραία ατοµική προσπάθεια και να τελειώνει άψογα τη φάση τη̋. Το β’ ηµίχρονο είχε πλέον διαδιαστικό χαρακτήρα και λίγο πριν το τελευταίο σφύριγµα οι Νεφέλε̋ πέ-

Με ασθενοφόρο έφυγε από το γήπεδο αθλήτρια τη̋ φιλοξενούµενη̋ οµάδα̋ µετά από άτσαλο χτύπηµα τυχαν το γκολ τη̋ τιµή̋ διαµορφώνοντα̋ το τελικό 4-1. Πλέον από δω και πέρα υπάρχει µπροστά ένα µεγάλο κενό προγραµµατισµένο από τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήµατο̋ για τι̋ γιορτέ̋ των Χριστουγέννων και τη̋ Πρωτοχρονιά̋. Η Γ’ Εθνική θα µπει στο…ψυγείο µέχρι τα µέσα Γενάρη και το µοναδικό (εντό̋ εισαγωγικών…) πρόβληµα που αναγκαστικά θα πρέπει να διαχειριστούν µέσα από τι̋ προπονήσει̋ του̋ οι Αµαζόνε̋ είναι η αυτή µεγάλη διακοπή του πρωταθλήµατο̋ που βάζει σε αδράνεια τι̋ οµάδε̋ σχεδόν για έναν ολόκληρο µήνα. Χαρακτηριστικό δε είναι το γεγονό̋ του ότι ακολουθεί µια διακοπή 28 ηµερών, µέχρι την επόµενη (6η και προτελευταία στροφή του Α Γύρου) αγωνιστική. Μ’ άλλα λόγια; Το πρωτάθληµα θα µπει σε κίνηση και πάλι στι̋ 19 Ιανουαρίου του 2014, όταν θα γίνει σέντρα στην 6η και προτελευταία του Α΄ Γύρου αγωνιστική τη̋ φετινή̋ σεζόν. Σίγουρα θεωρείται µεγάλο το διάστηµα τη̋ αδράνεια̋ για τα σωµατεία κι αυτό σίγουρα είναι ένα πρόβληµα και για τα κορίτσια Αµαζόνων, αλλά και για το προπονητικό επιτελείο τη̋ οµάδα̋ που θα πρέπει να διαχειριστεί µε προσοχή αυτό το «νεκρό» διάστηµα. Αµαζόνε̋: Μαγκούτη, Μαργαρίτη, Μπαντή (60’ Τζουρτζιώτη), Σακκά (55’ Γκαραβέλα), Σίσκου, ∆ιβανέ, Καψάλη, Μαντζιώρου, Κουτσώνα, Ντούσκα(30’ Κούµπου), Νικάκη


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Μπροστά σε άδεια τσιµέντα και πάλι ο ΑΟΤ1963, γνώρισε την ήττα από την Ένωση Αποστόλου Παύλου (0-1) και βγαίνει έξω από τη µάχη του τίτλου

Μόνο µε θαύµα προλαβαίνει

∆εν µπορεί… ∆εν µπορεί να έρχεται το κάθε ένα χωριό από τι̋ εξοχέ̋ τη̋ Ηµαθία̋ τη̋ Εύβοια̋ τη̋ Φθιώτιδα̋ τη̋ Πιερία̋, να παίζει µπάλα µέσα στο στάδιο και να νοµίζει (γιατί έτσι του είπαν) πω̋ πάει κόντρα µε τον ιστορικό ΑΟ Τρίκαλα. ∆εν µπορεί να µαζεύονται 20-30 νοµαταίοι κάθε φορά, να φτιάχνουν ατµόσφαιρα έδρα̋ στο δικό µα̋ γήπεδο, να βάζουν χέρι στον διαιτητή να ψέλνουν τα κάλαντα, να ρίχνουν και κανα-δυο «γαλλικά» και απ’ την άλλη πλευρά να µην κουνιέται φύλλο. ∆εν µπορεί να αντέχει κανεί̋ αυτή την εικόνα των άδειων κερκίδων τη̋ µιζέρια̋ τη̋ απαξίωση̋ από µια πόλη ολόκληρη και να επιµένει να προσποιείται και να κάνει πω̋ δεν καταλαβαίνει ποιο ακριβώ̋ είναι το µήνυµα… Το σκηνικό που στήνεται µήνε̋ τώρα στα παιχνίδια του ΑΟΤ1963 είναι τόσο βαρετό που δεν σηκώνει συζήτηση . κι ίσω̋ τώρα µε την ευκαιρία τη̋ εορταστική̋ διακοπή̋ είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να πάρει αποφάσει̋ η διοίκηση του Χρήστου Ζαχόπυλου. Αποφάσει̋ για το µέλλον τι̋ προοπτικέ̋ ή ακόµα και τι̋ συνεργασίε̋ που θα έπρεπε ήδη να έχει ανοίξει προκειµένου να βγει και η ίδια από το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγηθεί αλλά και το τρικαλινό ποδόσφαιρο να βρει µια δεύτερη ευκαι-

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ’ αποτελέσµατα του 3ου οµίλου Αµπελωνιακό̋-....- ....Αχ. Νεοκαισάρεια̋..1-2 Μαχ. Τερψιθέα̋ ..- ....Αχιλ. ∆οµοκού.........2-3 AOT1963 .............- ....Έν. Απ. Παύλου .....0-1 Λαµία...................- ....ΑΟ Καρδίτσα̋.........2-0 ∆ωτ. Αγιά̋ ..........- ....Λευκάδια.................0-1 Χαλκίδα ...............- ....ΑΟ Κύµη̋ ...............1-2 Νάουσα...............- ....Πυργετό̋................6-1 Ρεπό ....................................Ρήγα̋ Φεραίο̋

Η Βαθµολογία Οµάδε̋ .................Βαθ...Γκολ.....Ν. ..Ι....Η Λαµία........................25 ...22-10 .....8 ...1 ...1 Κύµη.........................24 ....14-1 ......7 ...3 ...0 Μακροχώρι...............22 ...15-10 .....7 ...1 ...3 Λευκάδια ..................21 ....10-3 ......5 ...6 ...0 AOT 1963 .................17 .....9-7 .......4 ...5 ...2 Αχ.Νεοκαισάρεια̋ ....17 ...12-11 .....5 ...2 ...3 ∆ωτιέα̋ Αγιά̋ ..........16 ...14-10 .....4 ...4 ...3 Νάουσα....................15 ...20-13 .....4 ...3 ...3 Μαχητή̋ Τ................11 ...11-12 .....2 ...5 ...3 Αχ. ∆οµοκού.............11 ...11-13 .....3 ...2 ...5 ΑΟ Καρδίτσα̋..........10 ....9-15 ......3 ...1 ...6 Ρήγα̋ Φεραίο̋..........9 .....9-14 ......2 ...3 ...5 Χαλκίδα .....................8 ....15-15 .....2 ...2 ...6 Αµπελωνιακό̋ ...........5 ....10-20 .....1 ...2 ...7 Πυργετό̋ ..................0 .....5-32 ......0 ...0 .1 0 Έκαναν το Ρεπό: Αχιλλέα̋ ∆οµοκού, Πυργετό̋, ΑΟ Καρδίτσα̋, Κύµη, Λαµία, Χαλκίδα, Ναουσα, Μαχητή̋ Τερψιθέα̋, Ρηγα̋, Αχιλλέα̋ Νεοκαισάρεια̋ και Αµπελωνιακό̋

Η επόµενη 12η αγωνιστική Λαµία.....................-.......................AOT 1963 Μακροχώρι............- ...............∆ωτιέα̋ Αγιά̋ ΑΟ Καρδίτσα̋ .......-..........................Χαλκίδα Κύµη......................-..........................Νάουσα Ρήγα̋ Φεραίο̋......- ...............Αµπελωνιακό̋ Πυργετό̋ ..............-......Μαχητή̋ Τερψιθέα̋ Αχ. Νεοκαισάρεια̋ - ........Αχιλλέα̋ ∆οµοκού Ρεπό ...............................................Λευκάδια

ρία… Χρόνο̋ υπάρχει, µεσολαβεί ένα νεκρό διάστηµα αγωνιστική̋ απραξία̋, αν λοιπόν υπάρχει ακόµα και καλή πίστη ίσω̋ είναι τώρα η ευκαιρία… Σε διαφορετική περίπτωση µόνο µε τίτλο µπορεί να βρεθεί σανίδια σωτηρία̋ για µια οµάδα που παίζει µόνη τη̋ σε άδειο γήπεδο. Ξεκινήσαµε ανάποδα σήµερα γιατί ανάποδο ήταν και το σκηνικό στο τελευταίο παιχνίδι του 2013. Γηπεδούχο̋ ήταν ο ΑΟΤ1963 στο ραντεβού µε την Ένωση Απ. Παύλου του Μακρυχωρίου Ηµαθία̋. Γηπεδούχο̋ όµω̋ µόνο κατ΄ όνοµα και όχι επί τη̋ ουσία̋, γιατί µε τι̋ φωνέ̋ τι̋ προτροπέ̋ των εκδροµέων του Μακρυχωρίου, αλλά και µε την εικόνα που παρουσίασε στο παιχνίδι, σαν φιλοξενούµενο̋ κινούνταν µέσα στο σπίτι του . Κι αν δεν υπήρχε κι ο «Αοτάρα̋» να δώσει παλµό µε την στεντόρεια φωνή του, θα τον είχαν πάρει φαλάγγι οι φίλαθλοι –οπαδοί και οι παίκτε̋ του Μακρυχωρίου. Το µατ̋ πάντω̋ δεν σώθηκε… Η οµάδα έκανε κάκιστη εµφάνιση , γνώρισε οδυνηρή ήττα µε 0-1 και πλέον από εδώ και πέρα αναγκαστικά θα πρέπει να προσγειωθεί και η διοίκηση αλλά και η τεχνική ηγεσία και να αντιληφθούν ποια είναι τα δεδοµένα (αγωνιστικά και εξω-αγωνιστικά) και να χαράξουν µια νέα πορεία. Στο παιχνίδι τη̋ Κυριακή̋ οι κυανέρυθροι δεν έδειξαν καµία απολύτω̋ καµία συνοχή, ήταν φανερέ̋ και χτυπητέ̋ οι αδυναµίε̋ του̋ σε όλε̋ τι̋ γραµµέ̋, όπω̋ φανερό̋ κι εκνευρισµό̋ σε όλε̋ τι̋ κινήσει̋ . Με λίγα λόγια δεν µπόρεσαν να κάνουν παιχνίδι , να δείξουν στοιχεία οµάδα̋ που ψάχνει άνοδο και τίτλο ήταν µονίµω̋ µέσα στη σύγχυση και βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 55’ από το σουτ που έπιασε ο Ηλιάδη̋ γράφοντα̋ το 0-1 για το συγκρότηµα του Μκυρυχωρίου. Πάντω̋ ταΤρίκαλα θα µπορούσαν να γυρίσουν το µατ̋ στο 56' όµω̋ έχασαν µια απίστευτη ευκαιρία καθώ̋ ο Ιωαννίδη̋ αν και βγήκε µόνο̋ απέναντι από τον αντίπαλο γκολκίπερ , δεν τα κατάφερε στο πλασέ , έστειλε την µπάλα άουτ και σπατάλησε ό,τι καλό πήγε να γίνει στο Β Ηµίχρονο. Η αναµέτρηση τη̋ Κυριακή̋ είχε δεν είχε 100 θεατέ̋ και ξεκίνησε µε γκάζια οπαδών των φιλοξενούµενων (ναι καλά ακούσατε) προ̋ τον διαιτητή και τον πρώτο βοηθό προ̋…γνώση και συµµόρφωση για τι̋ πρωτε̋ υποδείξει̋ του̋. Από την τρικαλινή κεκρίδα (ποια κερκίδα δηλαδή που 20

άτοµα ήταν στο γήπεδο) δεν ακούστηκε καµία αντίδραση. Ούτε βέβαια βγήκε αντίδραση από του̋ κυανέρυθρου̋ του Τίµου Καβακά µέσα στο γήπεδο. Κακό παιχνίδι για µία ακόµα φορά από την γεµάτη ελλείψει̋ τρικαλινή οµάδα που πάσχιζε να περάσει µε αξιώσει̋ την µεσαία γραµµή κι έβγαλε µόνο δύο ευκαιρίε̋ στο α ηµίχρονο η πρωτη βγήκε στο από µπάσιµο και τετ-α-τετ του Χαλιµπάκη µε τον αντίπαλο γκολκίπερ που δεν είχε όµω̋ καλή κατάληξη …και η δέυτερη στο 39 µε την κεφαλιά του Τεντολούρη µετά από σέντρα του Σταντσέφσκι που έστειλε την µπάλα άουτ. Στο µεσοδιάστηµα ο Σταντσέφσκι είχε κι ένα σουτ που απέκρουσε ο γκολκίπερ τη̋ Ενωση̋, ενώ οι φιλοξενούµενοι από τη δική του̋ πελυρά έψαξαν το γκολ σε κάποιε̋ αντεπιθέσει̋ άλλά υστερούν κι αυτοί στην τελική του̋ προσπάθεια. Στην επανάληψη πάντω̋ η Ένωση µπήκε µε µεγαλύτερη ορµή στο γήπεδο, δηµιούργησε µια καλή φάση στο 51 µε το σουτ του Μ Ηλιάδη που έστελε την µπάλα άουτ, προειδοποίησε για δεύτερη φορά µε ένα µακρινό του Καφέ που επίση̋ ήταν άστοχο και…στην Τρίτη πέτυχε το γκολ, βρήκε δίχτυα κι άνοιξε το σκορ πιάνοντα̋ στον ύπνο την άµυνα των Τρικάλων.Ήταν το 56ο τη̋ αναµέτρηση̋ η µπάλα γύριζε επίµονα στην περιοχή του Ψωµιάδη υπήρξε και µια σύγχυση στη συνεννόηση των αµυντικών και κερδισµένο̋ τη̋ φάση̋ βγήκε ο Γρηγόρη̋ Ηλιάδη̋ που βρήκε χώρο για σουτ , σηµάδεψε σωστά και πέτυχε το 0-1 για λογαριασµό τη̋ οµάδα̋ του. Tα Τρίκαλα θα µπορούσαν να γυρίσουν το µατ̋ στο 56' όµω̋ έχασαν µια απίστευτη ευκαιρία καθώ̋ ο Ιωαννίδη̋ αν και βγήκε µόνο̋ απέναντι από τον αντίπαλο γκολκίπερ , δεν τα κατάφερε στο πλασέ , έστειλε την µπάλα άουτ και σπατάλησε ό,τι καλό πήγε να γίνει στο Β Ηµίχρονο. Και τα καλά ήταν µετρηµένα µέχρι τη λήξη του αγώνα . µόλι̋ δύο φάσει̋ όλε̋ κι όλε̋ και στην µία από αυτέ̋ στο 75’ το πλασέ του Τεντολούιρη σταµάτησε στον τερµατοφύλακα του Μακρυχωρίου ενώ στο 88’ η οµάδα τη̋ Ηµαθία̋ απείλησε µε τον Βούλγαρη, αλλά ο Ψωµιάδη̋ έδειξε ετοιµότητα και απέτρεψε το δεύτερο γκολ. ΑΟΤ1963: Ψωµιάδη̋, Απ. Ηλία̋ (52’ Ιωαννίδη̋), Κάλφα̋, Λουιζίδη̋, Σακελλαρίδη̋ (16’ Πουλιανίτη̋), Στάµο̋, Χαλιµπάκη̋, Κόλα (72’ Μπαλτιµά̋), Στασέφσκι, Τεντολούρη̋, Μ. Ηλία̋ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ:Σταµατέλο̋, Συµεωνίδη̋, Γρ. Ηλιάδη̋, Τζιρανίδη̋, Σαλέπη̋, Πιέτρα, Μαυρίδογλου (72’ Βούλγαρη̋), Γεωργίου, Καφέ̋ (54’ Μοδέσιο̋), Ελευθεριάδη̋, Αντ. Ηλιάδη̋ (82’ Μάλτη̋)

Kαβακά̋: «Έδωσα διορία στη διοίκηση» Αποφασισµένο̋ να µην συνεχίσει στον πάγκο του ΑΟΤ δείχνει µε τι̋ τελευταίε̋ του δηλώσει̋ ο Τιµο̋ Καβακά̋ και έχει αρχίσει ένα κουραστικό τροπάρι το τελευταίο δεκαήµερο τονίζοντα̋ όπου βρεθεί κι όπου σταθεί πω̋ αν δεν υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση δεν υπάρχει λόγο̋ για να παραµείνει στο τιµόνι του ΑΟΡ1963. Ο προπονητή̋ των κυανέρυθρων µάλιστα εξέπληξε την Κυριακή µε τι̋ νέα̋ αναφορέ̋ του για το θέµα τη̋ ενίσχυση̋ στέλνοντα̋ ξεκάθαρο και περίπου εκβιαστικό µή-

νυµα προ̋ τη διοίκηση: Εχω δώσει διορία, είπε αφοπλιστικά στη συνέντευξη µετά το παιχνίδι ενώ για τον αγώνα θύµισε Μπάµποβιτ̋ αφού είδε καλή εικόνα από την οµάδα µέσα στο γήπεδο, είδε 5 κλασικέ̋ και καλό παιχνίδι. Τώρα γιατί µετά από ένα τόσο καλό παιχνίδι, επιµένει και στέλνει µηνύµατα προ̋ τη διοίκηση ; ∆εν χρειάζεται φιλοσοφία για να απαντηθεί, είναι ηλίου φαεινότερο: Αν δεν πάρει βαθµού̋ στο ντέρµπι µε τη Λαµία, ξέρει και ο ίδιο̋ πω̋ δεν θα συνεχίσει σε µια οµάδα που θα βγει έξω από τον στόχο τη̋ πριν αρχίσει ο Β’ Γύρο̋.

21

ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ


22

Αθλητικά ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛHΜΑΤΑ

Σέντρα µετά την Πρωτοχρονιά

Αυλαία στην αγωνιστική δράση του 2013 έριξαν τα ερασιτεχνικά σωµατεία του νοµού µα̋ µε τι̋ αναµετρήσει̋ που διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο. Πλέον το επόµενο αγωνιστικό του̋ ραντεβού προσδιορίζεται για τη νέα χρονιά, αφού η επιτροπή πρωταθληµάτων και κυπέλου τη̋ Ενωση̋ αποφάσισε τη συνέχιση των διοργανώσεων στι̋ 4/Ιανουαρίου 2014. Όλα αυτά βέβαια ισχύουν για τα τρία πρωταθλήµατα (Α, Α1 και Β Ερασιτεχνική) πλην του παιδικού ,το οποίο θα πρέπει λογω των εξετάσεων να τελειώσει µαζί µε τα µπαράζ και την διεξαγωγή του τελικού µέχρι 10 Μα˙ου 2014.

«Χορεύει» 31/12 ο ΑΟ Φλαµουλίου

Η ισοπαλία του Α.Ο Φλαµουλίου, στο µατ̋ µε τον Αγιο Οικουµένιο έφερε ένα µουδιασµένο κλείσιµο τη̋ χρονιά̋ για του̋ πρωταθλητέ̋ τη̋ Α Ερασιτεχνική̋ που θα πρέπει πλέον να κάνουν αντεπίθεση στον Β Γύρο, προκειµένου να καλύψουν τι̋ απώλειε̋ Πάντω̋ στον ΑΟΦ δεν χάνουν το κέφι του̋ και το κενό δράση̋ που υπάρχει για τι̋ γιορτέ̋ θα το εκµεταλλευτούν καταλλήλω̋ αφού στι̋ 31 ∆εκεµβρίου έχει προγραµµατιστεί η ετήσια χοροεσπερίδα του σωµατείου στο κοσµικό κέντρο «Πύλη̋ Μέγαρο», µε εξαιρετική ορχήστρα αλλά και πλούσια λαχειοφόρο µε δώρα.

ÄÅÕÔÅÑÁ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Α΄ ΕΠΣΤ

 Με… ολική ανατροπή το πέρασµα του Καστρακίου από την έδρα του Ασκληπιού σ ένα µατ̋ µε χιτσκοκικό φινάλε

Πρωταθλητή̋ Χειµώνα ο «Βράχο̋» «Βράχο̋» όνοµα και πράµα!!!Με τον άτυπο (και επί τη̋ ουσία̋ µη υπάρχοντα) τίτλο του πρωταθλητή χειµώνα έκλεισε την τελευταία στροφή του Α’ Γύρου και µαζί την τελευταία υποχρέωση τη̋ χρονιά̋ η οµάδα του Καστρακίου Οι παίκτε̋ του «Βράχου» πέρασαν πρώτοι τη µεγάλη στροφή, αναδείχθηκαν πρωταθλητέ̋ χειµώνα, όµω̋ η αλήθεια είναι πω̋…ζορίστηκαν πολύ στο τελευταίο του̋ παιχνίδι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το 60ο λεπτό, φλέρταραν µε την ήττα µέχρι το 80’ κι έκαναν τη µεγάλη ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο. η νίκη µάλιστα αυτή (13 σε µία σειρά 15 αγώνων) αποκτά µεγαλύτερη αξία και σηµειολογική αξία, ιδίω̋ αν σκεφτεί κανεί̋ τι προηγήθηκε και τι… µεσολάβησε πριν έρθει το ανατρεπτικό φινάλε στο γήπεδο του Μεγαλοχωρίου. Είναι δε ενδεικτικό το ότι στο 80 το µατ̋ πήγε να

γείρει προ̋ την µεριά του Ασκληπιού αλλά στην πιο καίρια φάση στο 80ο λεπτό, καθάρισε ο γκολκίπερ Ντόβα̋ αποκρούοντα̋ ένα καθοριστικό τετ-ατετ καρατώντα̋ την οµάδα µέσα στο κόλπο τη̋ νίκη̋. Τελικά όλα γύρισαν τούµπα στα τελευταία λεπτά, αρχικά στο 81 (µετά από ατοµική του Αλµπάνη), ο Μητσιάδη̋ πέτυχε το 1-1 και κατόπιν ήρθε το γκολ τη̋ νίκη̋ σαν… κερασάκι στην τούρτα µε απ ευθεία̋ κορνερ του Σίµου στο 91ο λεπτό. Το µατ̋ έδειξε από την αρχή πω̋ θα ήταν δύσκολο για του̋ πρωτοπόρου̋ τη̋ κατηγορία̋. Ο Ασκληπιό̋ έχοντα̋ χάσει πολύτιµου̋ βαθµού̋ στα προηγούµενα παιχνίδια, µπήκε στο γήπεδο του Μεγαλοχωρίου µε αποφασιστικότητα αλλά και µε καλύτερη κίνηση στο χώρο τη̋ µεσαία̋ γραµµή̋. ∆ηµιούργησε µάλιστα κάποιε̋ καταστάσει̋ είχε 2 σηµαντικέ̋

ευκαιρίε̋ µε του̋ Ζώη και Χασιώτη αλλά δεν µπόρεσε να βρει τον δρόµο προ̋ τα δίχτυα. Την τελευταία λέξη την είπαν οι φιλοξενούµενοι στο γήπεδο Στο ίδιο διάστητου Μεγαλοχωρίου απ’ όπου και τα στιγµιότυπα µα οι Καστρακινοί ήταν κουµπωµένοι και επιφυλακτικοί στα ανοίγ- ου ∆., Ζώη̋ Χασιώτη̋. Καστράκι: Ντόβα̋, Μητσιάδη̋, Μπαούτη̋ µατά του̋, περίµεναν ευκαιρίε̋ από λάθη για να βγουν στην κόντρα και δεν έκαναν συχνέ̋ επι- Αν., Σίµο̋ Γ., Αλµπάνη̋, Λιατσικούρα̋, Παπσκέψει̋ στα καρέ του Ασκληπιού. Στο β’ ηµί- πά̋ Β., Παππά̋ Χ., Μπαούτη̋ Αλ, Αβραµόχρονο όµω̋ το παιχνίδι άνοιξε, απέκτησε πιο πουλο̋ Καλτσούδα̋. γρήγορο ρυθµό και φάνηκε από την αρχή πω̋ κάτι θα αλλαζε…Τελικά άλλαξαν όλα µέσα σε λίγα λεπτά: Στο 61’ οι γηπεδούχοι του ΝΙΚΗ Β Παραπραστανίτη βρήκαν την ευκαιρία Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧ που έψαχναν, ο Τζέλη̋ έβγαλε κάθετη η αγων.) Τα αποτελέσµατα (15 µπαλιά στον Ζώη κι αυτό̋ χωρί̋ χρονοεγαλ/ρι .................2 -1 .....Μ τριβή σηµάδεψε γωνία κι έβαλε µπροστά .......... ...... η Φήκ .........................1-2 τον Ασκληπιό γράφοντα̋ το 1-0. Κρ Βρύση ........- .....ΑΕΤ ληθαίοι ...........3 -3 Πυργετό̋.........- .....Παρα τέρα...............2-3 Φάση για γκολ προέκυψε και στο 74΄, Φαρκαδόνα ......- .....Περισράκι.................1-2 όµω̋ ο Σουλἐµάνη̋ έχασε µια µοναδική Ασκληπιό̋ .......- .....Καστ ουλι.................0-0 ευκαιρία σουτάροντα̋ άουτ µέσα από την Οικουµενιο̋ .....- .....Φλαµ ρα .................0 -1 ετέω µικρή περιοχή του Ντόβα. Στη συνέχεια οι Αχ. Μπάρα̋ .....- .....Μ τρα..................0-3 παίκτε̋ του Βράχου ανέβασαν την απόδοΜ. Καλύβια .....- .....∆ήµη σή του̋, πήραν τον έλεγχο τη̋ µπάλα̋ και ογία µολ Η Βαθ δηµιούργησαν µεγάλε̋ ευκαιρίε̋ στα κακολ......Ν. ..Ι. ...Η ....Γ θ. ..Βα ρέ του Ασκληπιού, όµω̋ έπεσαν πάνω ...... Οµάδε̋ ...... .....36-11 .....13 ..2 ....0 ...41 ...... ...... κι στον νεαρό Πολυγένη που έκανε 2-3 κατατρά Κασ ......33-7 ......11 ..3 ....1 Φλαµούλι...............36 πληκτικέ̋ επεµβάσει̋. Στο 80 έγινε φάση .....34-13 .....12 ..0 ....3 Μετέωρα...............36 από τον Χασιώτη που την καθάρισε ο Ντό.....44-16 .....11 ..2 ....2 ...35 ...... ...... α ητρ ∆ήµ βα̋ και από το 81΄ και µετά άρχισε η αντί.....24-23 ......8...2 ....5 Κρύα Βρύση..........26 στροφη µέτρηση για την επιστροφή του .....28-19 ......7...3 ....5 Πυργετό̋..............24 .....25-18 ......6...4 ....5 Βράχου. Όλα ξεκίνησαν από την όµορφη ΑΕΤ .......................22 .....29-25 ......6...4 ....5 ατοµική του Αλµπάνη που άδειασε τον προΠαραληθαίοι .........22 .....17-19 ......4...6 ....5 σωπικό του αντίπαλο ξέφυγε πλάγια , επιΦήκη .....................18 ....7 ......16 .....21-34 ......4...4 ....6 ...... ρα. ιστέ Περ χείρησε γύρισµα στην εστία και εκεί µε κον3...6 ............15 .....19-23 ...... 4...1 ..10 ύβια Καλ Μ. τινή προβολή ο Μητσιάδη̋ έκανε το 1-1 δί.....18-33 ...... Ασκληπιό̋.............13 νοντα̋ νέα και αγωνιώδη τροπή στο φινάλε. .....22-28 ......4...0 ..11 Φαρκαδόνα ...........12 .....14-30 ......3...3 ....9 2 Το µατ̋ έφτασε στην ολική ανατροπή Αχ. Μπάρα̋...........1 18-36 ......2...3 ..10 στο 91ο λεπτό µε το απ’ ευθεία̋ χτύπηµα Άγ. Οικουµένιο̋ .....9 ...... 12-59 ......0...1 ..14 κόρνερ του Σίµου που έστειλε την µπάλα Μεγαλοχώρι...........1 ...... στο αριστερό παράθυρο τη̋ εστία̋ του Ασκληπιού και γράφτηκε έτσι το τελικό 1-2 που πανηγύρισαν έξαλλα παίκτε̋ φίλαθλοι και παράγοντε̋ του «Βράχου». ∆ιαιτητή̋ του αγώνα ήταν ο κ Γρατσάνη̋ και βοηθοί του οι Πάντο̋-Χιώτη̋. Ασκληπιό̋: Πολυγένη̋, Σιούτα̋, Χασιώτη̋ Αθ., Τζέλη̋, Ευαγγέλου, Γκουζιώτη̋, Σουλἐµάνη̋, Μπεχλιβάνο̋, Βασιλεί-

τική Η επόµενη 16η αγωνισ

.....................Φήκη Κρύα Βρύση ...........- ...... .............Πυργετό̋ Μεγαλοχώρι............- ...... .............Φαρκαδόνα ΑΕΤ .........................-.... ............Ασκληπιό̋ ...... ........... ι θαίο Παραλη γιο̋ Οικουµένιο̋ Περιστέρα...............- .....Α .............Αχιλλέα̋ ...... Καστράκι.................-.. ................Καλύβια Φλαµούλι ................- ...... ..............Μετέωρα ∆ήµητρα .................- ......

Νίκε̋ µε σκορ καρµπόν από τι̋ Μικτέ̋ τη̋ ΕΠΣΤ επί τη̋; Μαγνησία̋

«∆ύο στα δύο» µικροί και µεγάλοι Μ

ε επιτυχίε̋ έριξαν αυλαία στι̋ αγωνιστικέ̋ υποχρεώσει̋ του 2013 οι Μικτέ̋ ποδοσφαιρικέ̋ οµάδε̋ Παίδων και Νέων του νοµού µα̋. Τα δύο τρικαλινά συγκροτήµατα αντιµετώπισαν τι̋ αντίστοιχε̋ οµάδε̋ τη̋ ΕΠΣ Θεσσαλία̋ και κέρδισαν µε το ίδιο σκορ µικροί και µεγάλοι Οι Παίδε̋ των Τρικάλων επικράτησαν µε 1-0 σε ένα µατ̋ που ήταν µοιρασµένο στι̋ φάσει̋ αλλά είχε µόνο ένα γκολ κι αυτό το πέτυχαν στο α’ µέρο̋ οι τρικαλινοί Συγκεκριµένα στο 38 µετά από κόρνερ του Αλεξανδρή, δηµιουργήθηκε αναταραχή στα καρέ τη̋ Μαγνησία̋, η µπάλα πέρασε από σώµατα παικτών και στρώθηκε στον Ζαρίδα κι αυτό̋ µε προβολή σηµάδεψε σωστά κι έγραψε το 1-0 δίνοντα̋ προβάδισµα στην Μικτή παίδων Τρικάλων. Στην επανάληψη έγινε παιχνίδι κέντρου χωρί̋ φάσει̋ και µε του̋ γηπεδούχου̋ να

ελέγχουν το ρυθµό και τι̋ κινήσει̋ των αντιπάλων του̋ κι έτσι διατηρώντα̋ το 1-0 , έφτασαν δίκαια στη νίκη

Νίκησαν µε 1-0 και οι Νέοι τη̋ ΕΠΣΤ Με σκορ «καρµπόν» από το µατ̋ των Μικρών, κέρδισε και η Μικτή Νέων την αντίστοιχη οµάδα τη̋ Μαγνησία̋. Το τρικαλινό συγκρότηµα επικράτησε µε 1-0 χάρη στο γκολ που πέτυχε στο 35’ ο Τσιγαρίδα̋. Σε όλο το υπόλοιπο διάστηµα και µέχρι την ανάπαυλα οι δυο οµάδε̋ έδιναν ιδιαίτερη προσοχή στην αµυντική του̋ γραµµή και δεν ρίσκαραν για να ανοίξουν και να βρουν ρυθµό στο δηµιουργικό κοµµάτι. Στην επανάληψη το µατ̋ βρήκε καλύτερο τέµπο όµω̋ και πάλι οι δύο οµάδε̋ έδειξαν πω̋ είχαν προβλήµατα στην τελική

του̋ προσπάθεια, δεν έβγαλαν τελικέ̋ πάσε̋ και δεν είχαν ευκαιρίε̋. Πάντω̋, έστω κι έτσι, οι φιλοξενούµενοι άγγιξαν το γκολ τη̋ ισοφάριση̋ στο 52ο λεπτό, όταν ο Τζοβάρα̋ βγήκε στην πλάτη τη̋ άµυνα̋ των Τρικάλων, απέφυγε τον Βουτσελά, πλάσαρε και σηµάδεψε εστία αλλά πριν η µπάλα περάσει τη γραµµή, παρενέβη ο Ζήκο̋ που απέκρουσε και γλίτωσε την ισοφάριση.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 Η αυλαία του Α’ Γύρου µε γκολ σε όλα τα γήπεδα αλλά µε µετρηµένε̋ τι̋ εκπλήξει̋ Ο Ρούκα̋ ήταν πρωταγωνιστή̋ και σκόρερ των 3 γκολ τη̋ ∆ήµητρα̋ στα Καλύβια. Στη φωτό δείχνει έτοιµο̋ για επέλαση προ̋ τα καρέ του ΑΟΚ

∆εν είχε δώρα για όλου̋ Στου… δρόµου τα µισά έφτασε ο «µαραθώνιο̋» τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋ και έριξε µάλιστα την µεγάλη στροφή του Α’ Γύρου σ’ ένα Σαββατοκύριακο µε Χριστουγεννιάτικο µποναµά τη̋ τελευταία̋ στιγµή̋ για τι̋ δύο οµάδε̋ τη̋ Καλαµπάκα̋, που κυνηγούν τον τίτλο. Από την άλλη άφησε «µέσα στην ξέρα την κακιά» του̋ περσινού̋ πρωταθλητέ̋ τη̋ κατηγορία̋ που κόλλησαν σε ένα φαινοµενικά εύκολο παιχνίδι και απέκτησαν συγκάτοικο στην δεύτερη θέση τη̋ βαθµολογία̋. Αναµφίβολα λοιπόν µεγάλο̋ χαµένο̋ τη̋ 15η̋ και τελευταία̋ στροφή̋ του Α’ Γύρου, ήταν ο ΑΟ Φλαµουλίου που άφησε 2 βαθµού̋ στο γήπεδο του Οικουµένιου σπαταλώντα̋ ευκαιρίε̋ και µένοντα̋ τελικά σε µια άνοστη άγευστη «λευκή» ισοπαλία. Πλέον µετά την ολοκλήρωση τη̋ 15η̋ αγωνιστική̋ το πρωτάθληµα θα κάνει στάση µία̋ εβδοµάδα̋ για τι̋ γιορτέ̋ και τι̋ αργίε̋ των Χριστουγέννων και τη̋ Πρωτοχρονιά̋ και θα πάρει σύνθηµα επανεκκίνηση̋ στι̋ 4 Ιανουαρίου, οπότε όλα τα σωµατεία θα µπουν στο τρέξιµο τη̋ τελική̋ ευθεία̋. Αναλυτικά τώρα στα παιχνίδια τη̋ 15η̋ ηµέρα̋ είχαµε… Μ. Καλύβια-∆ήµητρα 0-3 «Καυτό» ζευγάρι συνέθεταν οι οµάδε̋ Καλυβίων και ∆ήµητρα̋ στο ραντεβού τη̋ 15η̋ αγωνιστική̋. Τόσο…καυτό που κάποιοι µάλιστα στοιχηµάτιζαν πω̋ θα είχαµε «παρατράγουδα» στο γήπεδο αν στράβωνε και πάλι το µατ̋ για του̋ ασπρόµαυρου̋ του Παναγιώτη Γκένα, που είναι στην πίεση αφού ψάχνουν βαθµού̋ απ’ όλα τα παιχνίδια για να σηκωθούν πιο ψηλά στην κατάταξη τη̋ κατηγορία̋. Ωστόσο όλα κύλισαν οµαλά στην αναµέτρηση του Σαββάτου κι οι «πράσινοι» που ήταν εµφανώ̋ καλύτεροι και πιο ποιοτικοί ω̋ οµάδα από τον ΑΟΚ κατάφεραν να πάρουν τη νίκη έχοντα̋ για µία ακόµη φορά σε εξαιρετική µέρα τον πρώτο σκορερ του πρωταθλήµατο̋. Παρ’ ότι στο ξεκίνηµα έφαγε µια γερή κλωτσιά, ο Βαγγέλη̋ Ρούκα̋ δεν έχασε τον οίστρο του: Πέτυχε χατ-τρικ και οδήγησε την οµάδα του στην 11η νίκη. Το σκορ άνοιξε στο 25ο λεπτό µε την όµορφη κι επιτυχηµένη προσπάθεια ο επιθετικό̋ τη̋ ∆ήµητρα̋, στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν αλλά δεν απείλησαν και στο ξεκίνηµα του β µέρου̋ η ∆ήµητρα έδειξε τη δική τη̋ δυναµική. Επέβαλε το ρυθµό και στο 65’ κλείδωσε τη νίκη µε το δεύτερο γκολ του Ρούκα. Το τρίτο χτύπηµα των πράσινων ήταν και το τελειωτικό: Στο 73΄ο Ρούκα̋ βρήκε και πάλι το δρόµο προ̋ τα δίχτυα και διαµόρφωσε το 0-3 για την οµάδα του̋. ∆ιοίκηση τεχνική ηγεσία και παίκτε̋ τη̋ ∆ήµητρα̋ έµειναν ικανοποιηµένοι από την φιλοξενία των

Μεγαλοκαλυβιωτών, ευχαριστούν δηµοσίω̋ και υπόσχονται ανάλογη ανταπόδοση στο παιχνίδι του Β’ Γύρου. Φήκη-Μεγαλοχώρι 2-1 Από την 5η αγωνιστική του πρωταθλήµατο̋ και την πεντάρα που έριξε στον Οικουµένιο είχε να χαρεί και να πανηγυρίσει νίκη η οµάδα τη̋ Φήκη̋. Ήταν αρχέ̋ Οκτώβρη και φτάσαµε στα τέλη ∆εκέµβρη για να έρθει το 4ο τρίποντο. Μεγάλο το διάστηµα δύσκολοι αγώνε̋ πολλέ̋ οι άτυχε̋ στιγµέ̋, αλλά το Σάββατο στην κόντρα µε το Μεγαλοχώρι οι «κόκκινοι» είπαν να κάνουν µια καινούρια αρχή. Επιβλήθηκαν µε 2-1 στο τελευταίο µατ̋ τη̋ χρονιά̋ έφτασαν έτσι στου̋ 18 πόντου̋ και αν µη τι άλλο δείχνουν βγάζουν χαµόγελα για τη συνέχεια που θα παιχθεί στον 2ο γύρο του πρωταθλήµατο̋. Στο µατ̋ του Σαββάτου οι παίκτε̋ του Στάµου πήραν έλεγχο από την αρχή και στο 22’ είχαν την πρωτη µεγάλη φάση µε το σουτ του Βερβέρα που σταµάτησε στο δοκάρι. Ωστόσο επέµεναν και στο 43’ δυο λεπτά πριν τη λήξη του ηµιχρόνου άνοιξαν λογαριασµό µε το µακρινό σου του Τασιόπουλου που βρήκε εστία και έγινε έτσι το 1-0 στο πιο καίριο σηµείο του ά µέρου̋. Στην εκπνοή του ηµιχρόνου ο Λιάκο̋ είχε κι άλλη ευκαιρία αλλά δεν µπόρεσε να νικήσει τον Ρά-

χη ενώ η γκίνια µε το σηµάδι στα δοκάρι συνεχίστηκε και στο β µέρο̋ µε το νέο σουτ του Τασιόπουλου που τράνταξε το σίδερο τη̋ εστία̋. Τελικά τη λύση στην αστοχίε̋ έδωσε στο 71’ ο Βερβέρα̋ πετυχαίνοντα̋ το 2-0 κι απλοποιώντα̋ τα πράγµατα για την οµάδα του που εν τω µεταξύ είχε χάσει και άλλε̋ σηµαντικέ̋ ευκαιρίε̋. Πάντω̋ την τελευταία υπογραφή στο µατ̋ την έβαλε ο Γκόυµα̋ του Μεγαλοχωρίου που διαµόρφωσε στι̋ καθυστερήσει̋ το τελικό 1-2 πετυχαίνοντα̋ το γκολ τη̋ τιή̋ για την «Θύελλα» ενώ αξίζει να αναφέρουµε πω̋ δοκάρι είχαν και οι φιλοξενούµενοι σε προσπάθεια του Χαρακόπουλου. Φαρκαδόνα–Αρη̋ Περιστέρα̋ 2-3 Στη Φαρκαδόνα αναµέτρηση τη̋ ΑΕΦ µε τον Αρη περιστέρα̋ είχε χαρακτήρα… τελικού για του̋ γηπεδούχου̋. Ωστόσο ήταν και µια µεγάλη πρόκληση για του̋ φιλοξενούµενου̋ που κατάφεραν να αποδράσουν µε νίκη (2-3) που του̋ ανεβάζει το ηθικό και δίνει καλύτερη θέση στην βαθµολογία τη̋ κατηγορία̋. οι νεοφώτιστοι έκαναν άσχηµη εκκίνηση στο πρωτάθληµα, δεν µπόρεσαν να πάρουν αποτελέσµατα στα προηγούµενα παιχνίδια έµειναν χαµηλά κοντά στον πάτο τη̋ βαθµολογία̋ και βλέποντα̋ ότι το…όλο κλίµα πάει να του̋ βγάλει έξω από τη µάχη τη̋ παραµονή̋ , πείσµωσαν και έβαλαν τα δυνατά του̋ στο ραντεβού του Σαββάτου. Η νίκη γι’ αυτού̋ ήταν µονόδροµο̋. Την ήθελαν και πίστευαν ότι µπορούσαν να τα καταφέρουν ακόµα και τότε (στην αρχή) που η ΑΕΦ πήρε κεφάλι στο σκορ. Στο 19 η οµάδα του Γριζανίτη κέρδισε πέναλτι και µε την καλή εκτέλεση του Γούτσιου περασε µπροστά µε 1-0 ενώ λίγο αργότερα φάνηκε πω̋ είναι έτοιµη να καθαρίσει το µατ̋ αφού στο 38 ο Τσιώλη̋ έκανε και το 2-0 σε ένα σηµαντικό σηµείο του ηµιχρόνου. Όλα όµω̋ άλλαξαν

στην εκκίνηση τη̋ επανάληψη̋, οι φιλοξενούµενοι µείωσαν αρχικά στο 49’ µε το γκολ του Ράππα και στη συνέχεια στο 55’ µε την κεφαλιά του Τσιαντούλα έφτασαν στο 2-2 κάνοντα̋ επιστροφή µέσα σε ένα δεκάλεπτο. Τελικά το γκολ τη̋ νίκη̋ πέτυχε ο Ράππα̋ στο 70 όταν έκανε ατοµική προσπάθεια και µε σουτδιαµπο9ρφωσε το τελικό 2-3 ενώ η ΑΕΦ από το 80΄ και µετά έµεινε µε 10 στο γήπεδο αφού αποβλήθηκε ο Απ Γούτσιο̋ µε κόκκινη κάρτα. Κ. Βρύση- ΑΕΤ 1-2 Πέντε αγωνιστικέ̋ χωρί̋ νίκη έτρεχε η ΑΕΤ στο τελευταίο µήνα και κινδύνευε να κλείσει τη χρονιά χωρί̋ να γευτεί τη χαρά από ένα επιτυχηµένο αποτέλεσµα. Είχε αφήσει βαθµού̋ σε εύκολα αλλά και δύσκολα παιχνίδια, άλλαξε προπονητή̋ και τελικά πήρε µπροστά στην τελευταία αγωνιστική του Α’ Γύρου βγάζοντα̋ µάλιστα ένα σηµαντικό διπλό στην έδρα τη̋ Κρύα̋ Βρύση̋. Οι κόκκινοι έδειξαν χαρακτήρα στο γήπεδο τη̋ ∆ιάβα̋ µπλόκαραν τα ατού τη̋ Κ Βρύση̋ και επικράτησαν τελικά µε 1-2 σε ένα σηµαντικό όσο και δυνατό παιχνίδι. Το µατ̋ είχε καλή αρχή γοια την οµάδα του Τεγου αφού στο 19 ο Ράπτη̋ µε απ’ ευθεία̋ χτύπηµα φάουλ έκανε το 0-1 κι έβαλε µπροστά την ΑΕΤ. Στο 30ο λπετοό ο Τεντολούρη̋ είχε νέα φάση για γκολ αλλά σηµάδεψε και τράνταξε το δοκάρι και στο 34’ η ΑΕΤ απέκτησε προβάδισµα δύο τερµάτων µε τη νέα επιτυχηµένη προσπάθεια του Ρ΄παπτη που εκµεταλλεύτηκε µπαλιά του Μαυρίκου σηµάδεψε σωστά και έκανε το 0-2. Η ΑΕΤ έδειξε τα καλά τη̋ στοιχεία και στο β ηµίχρονο και µάλιστα θα µπορούσε να κάνει και τρίτο γκολ στο 49’ όµω̋ αυτή τη φορά ο Ράπτη̋ σηµάδεψε δοκάρι. Μ’ αυτά και µ’ αυτ΄’α οι γηπεδούχοι αναθάρρησαν και στο 65’ µπήκαν και πάλι στη διεκδίκηση µε το γκολ που σηµείωσε ο Κόκκοβα̋ γράφοντα̋ το 1-2. Ωστόσο οι φιλοξενούµενοι πήραν τελικά τη νίκη κι είχαν µάλιστα ένα ακόµα δοκάρι στο 86’ µε δράστη κι άυτχο αυτή τη φορά τον Ζαφειρόπουλο. Ακολουθούν ρεπορτάζ αγώνων και στι̋ επόµενε̋ σελίδε̋.

 Φλα̋ στα γήπεδα

23


24

Αθλητικά

ΦΛΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

ÄÅÕÔÅÑÁ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 «Λύτρωση» στο 90’ για τα Μετέωρα που πέρασαν µε νίκη 0-1 από την Μπάρα και ανέβηκαν στη 2η θέση τη̋ βαθµολογία̋ Έγινε µάχη στο γήπεδο τη̋ Μπάρα̋. Τα πλάνα του «δ» από το 0-1 των Μετεώρων επί του «Αχιλλέα»

Το… έσωσαν στο τέλο̋ Έπαιξαν µε τη φωτιά” και µε τα νεύρα των φιλάθλων του̋ στην τελευταία αγωνιστική του 2013 τα Μετέωρα. Έπαιξαν ένα µάλλον βαρετό παιχνίδι στο γήπεδο τη̋ Μπάρα̋ κι όταν συνειδητοποίησαν πω̋ πάνε να πάθουν ζηµιά, έτρεχαν και δεν έφταναν για να σώσουν την παρτίδα και να µην γράψουν απώλεια στην τελευταία στροφή του Α’ Γύρου. Τελικά τα κατάφεραν… έστω και αγκοµαχώντα̋ πήραν το τρίποντο τη̋ νίκη̋ που του̋ φέρνει πλέον στην 2η θέση του πίνακα µαζί µε το Φλαµούλι που σκόνταψε κι έχασε τον βηµατισµό του στα Σεισµόπληκτα. Το γκολ που έκρινε το τελευταίο παιχνίδι τη̋ χρονιά̋ σηµείωσε µε κεφαλιά ο Κεραµά̋ µετά από σέντρα του Γκόβαρη κι έκανε το 0-1 λυτρώνοντα̋ την οµάδα του από τη διαφαινόµενη ισοπαλία. Πάντω̋, αξίζει να αναφέρουµε πω̋ στο 93’ οι γηπεδούχοι άγγιξαν την ισοφάριση βρέθηκαν κοντά στο 1-1. Ωστόσο, όµω̋, ο Κοτρώτσιο̋ άργησε να µπει στη φάση και δεν πρόλαβε την µπάλα κι έτσι τα Μετέωρα απέδρασαν κυριολεκτικά και µεταφορικά µε ένα σπουδαίο «τρίποντο» από το γήπεδο τη̋ Μπάρα̋. Αγωνιστικά … το µατ̋ του Σαββάτου δεν είχε µεγάλε̋ συγκινήσει̋ και ειδικά στο πρωτο ηµίχρονο µάλλον έµοιαζε βαρετό αφού δεν ε/χε πολλέ̋ –και κυρίω̋ χτυπητέ̋-φάσει̋. Οι γηπεδούχοι φυσικά επέλεξαν την τακτική του «κλεφτοπόλεµου», επιδιώκοντα̋ κατά µείζονα λόγο να διαφυλάξουν τα νώτα του̋ από τι̋ επιθετικέ̋ πρω-Α

τοβουλίε̋ και τι̋ κινήσει̋ των αντιπάλων του̋. Από την άλλη …οι παίκτε̋ του Γ. Βακουφτσή είχαν επιθετικού̋ προσανατολισµού̋ µέσα στο γήπεδο, είχαν κατοχή µπάλα̋ είχαν τον έλεγχο, αλλά δεν είχαν φάσει̋ και κυρίω̋ φάσει̋ που σπρώχνουν την µπάλα προ̋ την εστία. Από το καρέ των ευκαιριών χρήζουν αναφορά̋ Πρώτα πρώτα η ευκαιρία των γηπεδούχων στο 4’ µε το σουτ του Σελίµη που δεν βρήκε στόχο. Τα µετέωρα απείλησαν στο 13’ µε ανάλογη προσπάθεια του Κεραµά̋ που σούταρε µέσα από την περιοχή αλλά δεν µπόρεσε να νικήσει τον Γκαραγκάνη. Αυτά τα δύο συµβάντα γέµισαν ουσιαστικά όλο το πρώτο ηµίχρονο του αγώνα και χρειάστηκε να φτάσει το µατ̋ στο 43’για να βγει µε το…ζόρι µία ακόµα κίνηση από την πλευρά των φιλοξενούµενων µε τη σέντρα του Πα-

πά και το γύρισµα του Σαµούτη που αποµάκρυνε ο Καπέλα̋ πριν πέσουν στην µπάλα οι επιθετικοί των Μετεώρων. Το σκηνικό δεν άλλαξε πολύ στο β’ ηµίχρονο, όµω̋ οι Καλαµπακιώτε̋ πίεσαν πιο ψηλά, αναζήτησαν το γκολ, ενώ οι Μπαριώτε̋ κρατούσαν γερά στην άµυνα και δεν άφηναν εκτεθειµένα τα νώτα του̋. Στο 49΄πάντω̋ έγινε φάση για γκολ από το σουτ του Κεραµά και την προβολή του Κουβελά που απέκρουσε ο ο Γκαραγκάνη̋ , ενώ στο 54’ µετά από εκτέλεση φάουλ του Κεραµά δεν βρέθηκε επιθετικό̋ να σπρώξει την µπάλα στα δίχτυα τη̋ Μπάρα̋ και απέκρουσε ο Ψωµά̋ γλιτώνοντα̋ τα χειρότερα για την οµάδα του. Ο Κεραµά̋ ωστόσο το ….πήρε επί προσωπικού και στο 58’ επιχείρησε ατοµική προσπάθεια , όµω̋ και πάλι το σουτ που έπιασε δεν

βρήκε στόχο… Τα Μετέωρα απείλησαν και στο 72’ µε το δυνατό σουτ του Αυγέρου που απέκρουσε και πάλι ο σταθερό̋ Γκαραγκάνη̋ ενώ στο φινάλε τη̋ αναµέτρηση̋ το µατ̋ απέκτησε άγρια οµορφιά:. Στο 87’ και σε µια αντεπίθεση οι µΠαριώτε̋ ανοίχθηκαν υποδειγµατικά και ο Κοτρώτσιο̋ βρέθηκε σε θέση βολή̋ αλλά δεν είχε καλό τελείωµα κι έστειλε την µπάλα άουτ. Αχ. Μπάρα̋: Γκαραγκάνη̋, Παπακώστα̋, Ζελενίτσα̋, Καπέλα̋, Νικολάου, Μπαµπούρη̋, Παπαχρήστο̋, Σελίµµη̋, Παπαθανασίου, Ψωµά̋(76’ Παππά̋) Κοτρώτσιο̋. Μετέωρα: Μπόµπολα̋, Παππά̋, Μόκκα̋, Σαµούτη̋(52’ Βουλτσίδη̋), Κουβελά̋(70’ Παπαγεωργόπουλο̋), Γκόβαρη̋, Αυγέρο̋, Σιούτα̋, Τσίκαρη̋(80’ Σιαφάκα̋), Αγγελάκη̋ Κεραµά̋.

Τρελό ρυθµό και… αγγλικό σκορ (3-3) έβγαλε το µατ̋ του Πυργετού µε του̋ Παραληθαίου̋

Τα έκαναν όλα στο α΄ ηµίχρονο

ν ήταν σε κουπόνι στοιχήµατο̋, θα γινόταν χαµό̋, Αν ήταν σε µατ̋ µεγαλύτερου πρωταθλήµατο̋ θα έπαιζε πρώτη είδηση στα αθλητικά δελτία. Ήταν όµω̋ ένα παιχνίδι ερασιτεχνικού που έβγαλε άγρια οµορφιά στο α’ ηµίχρονο και χαµηλή ένταση στην επανάληψη. Νικητή̋ δεν βγήκε από τη µάχη του Πυργετού µε την ΑΕ Παραληθαίων, το 3-3 έδωσε από έναν βαθµό στι̋ οµάδε̋, όµω̋ µε την καταιγιστική τροπή που πήρε το …παλαβό 1ο ηµίχρονο, αποζηµίωσε του̋ φιλάθλου̋ που βρέθηκαν στι̋ κερκίδε̋ και µάλλον σκόρπισε απογοήτευση στα επιτελεία των δύο οµάδων που προφανώ̋ περίµεναν κάτι περισσότερο για το ταµείο τη̋ 15η̋ αγωνιστική̋ που κλείνει και το λογαριασµό του

CMYK

1ου Γύρου στο φετινό πρωτάθληµα. Έξι γκολ λοιπόν στο γήπεδο του Πυργετού και ό,τι έγινε , έγινε κι εγράφη µέσα σ’ ένα «τρελό» σαρανταπεντάλεπτο. Το µατ̋ πήρε …κλίση από τα πρώτα λεπτά αφού στο σ 5’ ο Αρσενόπουλο̋ ελίχθηκε έξω από την περιοχή των γηπεδούχων δοκίµασε το πόδι του, σηµάδεψε εστία αιφνιδίασε τον Μέλιο και έκανε το 0-1 για του̋ Παραληθαίου̋. Πριν προλάβουν να καταλάβουν τι έγινε, οι γηπεδούχοι µάζεψαν και πάλι την µπάλα από τα δί-

χτυα του̋ και οι φιλοξενούµενοι πανηγύριζαν για δεύτερη φορά: ∆ράστη̋ και πάλι ο Αρσενόπουλο̋ που ξέφυγε στην κόντρα και µε πλασέ στην κίνηση έγραψε το 0-2 δίνοντα̋ αέρα υπεροχή̋ στην οµάδα του. Οι Πυργετιανοί άργησαν να βρουν τα πατήµατα του̋, στην αρχή έµοιαζαν ζαλισµένοι, όµω̋ συνήλθαν γρήγορα και τρία λεπτά µετά το γκολ του Αρσενόπιυλου ετοίµασαν τη δική του̋ απάντηση. Στο 11’ κέρδισαν φάουλ κι ο Λέκα̋ το εκτέλεσε


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 Το

Φλαµούλι πέταξε 2 βαθµού̋ στο τελευταίο παιχνίδι τη̋ χρονιά̋ µένοντα̋ στο 0-0 µε τον Αγ. Οικουµένιο

25

ΦΛΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Άσχηµη γκέλα για τον Α.Ο.Φ.

Οι φάσει̋ του «δ» από το 0-0 του Αγ. Οικουµένιου µε το Φλαµούλι

Αν δε βάλει̋ την µπάλα στα δίχτυα, µην περιµένει̋ να το κάνουν άλλοι... Νοµοτέλεια πραγµάτων στο ποδόσφαιρο: Θα µπει̋ σε περιπέτειε̋ και θα πα̋ αγχωµένο̋ µέχρι το φινάλε. Στο Φλαµούλι ήξεραν κατά βάθο̋ πω̋ το τελευταίο µατ̋ τη̋ χρονιά̋ -µέσα στην έδρα του νεοφώτιστου Αγιου Οικουµένιου- θα είχαν δύσκολη δουλειά. Στενό το γήπεδο περιορισµένο̋ ο χώρο̋, άµα στραβώσει η δουλειά, δύσκολα θα µπει γκολ έλεγε και ξανάλεγε ο Τάκη̋ Ρούσσα̋ µιλώντα̋ στου̋ παίκτε̋ του πριν αρχίσει η τελευταία µάχη τη̋ χρονιά̋. Οι ανησυχίε̋ του επιβεβαιώθηκαν τελικά αφού οι πρωταθλητέ̋ τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋ ταλαιπωρήθηκαν και δεν µπόρεσαν να βρουν άκρη στα στενά των Σεισµοπλήκτων: Άφησαν δύο βαθµού̋ στο ραντεβού τη̋ 15η̋ αγωνιστική̋ έµειναν 5 πόντου̋ µακριά από το ρετιρέ και το χειρότερο όλων; Στριµώχτηκαν κι απέκτησαν έναν απαιτητικό συγκάτοικο στην δεύτερη θέση του πίνακα. Χειρότερα δεν θα µπορούσε να κλείσει η χρονιά…αλλά στο ποδόσφαιρο και δη στο ερασιτεχνικό όλα µπορούν να συµβούν και όλα παραµένουν ρευστά, ακόµα και αν σε ένα παιχνίδι υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί όπω̋ στην πραγµατικότητα συνέβη και στο ραντεβού του Σαββάτου. Το συγκρότηµα του Ρούσσα κυριάρχησε µέσα στο γήπεδο είχε κατοχή και έπαιξε στο µισό γήπεδο την νεοφώτιστη οµάδα του Αγιου, όµω̋ δεν έφτιαξε τι̋ κατάλληλε̋ φάσει̋, σπατάλησε ευκαιρίε̋ και είχε µια

ανούσια και φλύαρη υπεροχή στο µεγαλύτερο κοµµάτι του αγώνα. Όλα τούτα κι ενώ την εστία των γηπεδούχων κάθονταν από ανάγκη ένα̋ παίκτη̋ ενδεκάδα̋ κι όχι βασικό̋ η αναπληρωµατικό̋ γκολκίπερ τη̋ οµάδα̋. Όταν όµω̋ δεν σε θέλει η µπάλα, ακόµα και άδειο να είναι το τέρµα, δεν θα µπει στα δίχτυα …Κάπω̋ έτσι συνέβη και στην αναµέτρηση του Σαββάτου, αφού οι παίκτε̋ του ΑΟΦ πίεσαν έφτιαξαν ευκαιρίε̋, προσπάθησαν µε µακρινά, έψαξαν τα κοντινά έβαλαν την µπάλα κάτω, τη σήκωσαν στον αέρα , έψαξαν τα σηµεία τη̋ υπεροχή̋ αλλά, τίποτα…Μηδέν και πάλι µηδέν ει̋ το… πηλίκο τη̋ αγωνιστική̋. Οι πρωταθλητέ̋ άφησαν δύο βαθµού̋ σε ένα κοµβικό σηµείο του πρωταθλήµατο̋ και θα πρέπει να του̋ αναζητήσουν πλέον στα παιχνίδια του Β’ Γύρου που θα ξεκινήσουν µετά την εορταστική διακοπή. Ο ΑΟΦ πλησίασε µε αξιώσει̋ την περιοχή του Οικουµένιου στο 12’ µε το µακρινό του Ντούβλη που δεν βρήκε στόχο. Στο 22’ έγινε φάση για γκολ από το µπάσιµο του Σαµαρά στα καρέ του Οικουµένιου,

όµω̋ η τύχη γύρισε την πλάτη στου̋ παίκτε̋ του Ρούσα, αφού το σουτ που επιχείρησε ο µέσο̋ του ΑΟΦ σταµάτησε στο δεξία κάθετο δοκάρι του Κοντονίνα. Τελευταία φάση του α’ µέρου̋ στο 42’ µε κεφαλιά του Ρόµπου να φεύγει άουτ και µαζί τη̋ να φεύγει χωρί̋ γκολ το πρωτο µισό του αγώνα. Στην έναρξη του β ηµχρόνου το Φλαµούλι βγήκε και πάλι µπροστά και στο 47 είχε µια ηµιτελή προσπάθεια µε πρωταγωνιστή τον Σκρεκα ενώ στο 53’ µετά από σέντρα του Μάλλιαρη, και φάση διαρκεία̋ ο Ανδρέα̋ Τσιούκα̋ µε σουτ την έστειλε ελάχιστα άουτ από το αριστερό δοκάρι του Αγίου Οικουµενίου. Οι γηπεδούχοι απείλησαν στο 56 µε φάουλ του Π. Πέτσα, που πέρασε ελάχιστα άουτ και στο 58’ ο γκολκίπερ του Οικουµένιου σταµάτησε κεφαλιά του Κατράνα, µετά από σέντρα του Ντούβλη σώζοντα̋ την εστία από βέβαιη παραβίαση ενώ στο επόµενο λεπτό το ΦΛαµούλι είχε νέα επέλαση και σουτ του Τσιούκα που δεν βρήκε στόχο. Στο 64’ οι παίκτε̋ του ΡΟύσσα ζήτησαν πέ-

λο̋ βγήκε πάλι µπροστά κι ο Νικολούσιο̋ έπιασε στον …ύπνο την αντίπαλη άµυνα και ισοφάρισε σε 2-2! πριν καλά-καλά κλείσει το πρώτο εικοσάλεπτο: Το µατ̋ πάντω̋ είχε κι άλλο …ψωµί, στο 33’ οι φιλοξενούµενοι πέρασαν και πάλι µπροστά µε το τρίτο προσωπικό γκολ του Αρσενόπουλου που έγραψε µε σουτ το 2-3 προκαλώντα̋ νέα σύγχυση στην αµυντική γραµµή του ∆ικεφάλου. Ωστόσο το επιµύθιο του πρώτου µέΧορταστικό παιχνίδι στον Πυργετό. Οι φάσει̋ από ρου̋ ανήκε στην οµάδα του Νίκου Κατο 3-3 του ∆ικέφαλου µε του̋ Παραληθαίου̋ κούσιου που επέµενε και κατάφερε να σεντράροντα̋ στην περιοχή των Παραλη- φτάσει στην ισοφάριση στο 44’ όταν ο Νικολούθαίων βρήκε τον ο ∆ερµάνη κι αυτό̋ µε σιο̋ εκµεταλλεύτηκε ιδανικά το γέµισµα του Λέκκεφαλιά έκανε το 1-2 βάζοντα̋ νέα δεδο- κα̋ και µε κεφαλιά σηµάδεψε την εστία του Βλαµένα στο παιχνίδι. χάβα και διαµόρφωσε το (τελικό όπω̋ αποδείχΩστόσο υπήρχε και συνέχεια στην… κα- θηκε από τη συνέχεια) 3-3 στο Φύλλο του Αγώνα. ταιγίδα των γκολ αφού στο 15’ ο ∆ικέφαΣτη φάση του γκολ ο σκόρερ του Πυργετού

ναλτι σε µια δύσκολη φάση όταν η µπάλα µετά από σουτ του Σκρέκα βρήκε έναν αµυνόµενο , όµω̋ ο κ. Κουτσάγια̋ δεν είδε κάποια παράβαση κι έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι. Στα τελευταία λεπτά η πίεση των φιλοξενούµενων έγινε µεγαλύτερη οι φάσει̋ διαδέχονταν η µία, την άλλη όµω̋ δεν υπήρξε καθαρό µυαλό στα τελειώµατα δεν ήθελε κι η µπάλα και έτσι οι µαχητικοί παίκτε̋ του Άγιου κατάφεραν να τσιµπήσουν ένα βαθµό που βέβαια µπορεί να µην του̋ φτάνει, όµω̋ µόνο και µόνο επειδή βγήκε από µατ̋ µε ισχυρό αντίπαλο, αφήνει µια αύρα αισιοδοξία̋ για τη δύσκολη 9έτσι κι αλλιώ̋) συνέχεια του πρωταθλήµατο̋. Αγ. Οικουµένιο̋ Κοντονίνα̋, Καλπακίδη̋, Μπρέλλα̋, Μανώλη̋, Γαλάνη̋, Μπούκα̋, Πέτσα̋ Α.,Τζερεµέ̋ (72’ Τζερεµέ̋), Καλύβα̋ (89’ Σικοβέλα̋), Πέτσα̋ Π., Σικοβέλα̋. Φλαµούλι: Ντάσκα̋, Μάλλιαρη̋, Σαµαρά̋ (75’Παναγιώτου), Σκρέκα̋, Ρόµπο̋, Κατράνα̋, Κουτσώνα̋, Τσιούκα̋ Ανδρ., Τσιούκα̋ Ε., Ντούβλη̋, Καρἀσκο̋.

τραυµατίστηκε είχε ένα σχίσιµο στα χείλη και µετέβη στο ΓΝΤ για πρώτε̋ βοήθειε̋, αναγκαστικά έχασε το β ηµίχρονο, ο Πυργετό̋ έχασε τον πρώτο του σκόρερ και η απουσία µέτρησε και φάνηκε στην επανάληψη, όπου παρά τι̋ ευκαιρίε̋ το σκορ δεν άλλαξε.. πάντω̋ έστω κι έτσι υπήρξαν 3-4 αξιόλογε̋ φάσει̋ όπω̋ πχ το σουτ του Παπαποστόλου στο 66’ που απέκρουσε σε κόρνερ ο Βλαχάβα̋ αλλά και ένα ακόµα µακρινό του Κατσιαφλιάνη. Από την πλευρά των φιλοξενούµενων µεγάλη ευκαιρία βγήκε στο 89’ όταν ο Φραγκάκη̋ έκανε εντυπωσιακή ατοµική ενέργεια, αλλά δεν τα κατάφερε στην τελική προσπάθειαΑξίζει να σηµειώσουµε πω̋ από το 81΄ο Πυργετό̋ έµεινε µε δέκα, παίκτε̋ στο γήπεδο λόγω τη̋ αποβολή̋ του Λέκκα µε δεύτερη κίτρινη κάρτα. ∆ιαιτητή̋ τη̋ αναµέτρηση̋ ο Χ. Μανούρα̋ και βοηθοί του ήταν οι Ρούσι και Λεωνίδα̋. Πυργετό̋: Μέλιο̋, Μπουλογεώργο̋, Λέκα̋,

CMYK

Λάλο̋, Ε. Ζαχαράκη̋, ∆ερµάνη̋, Παπαποστόλου, Πρεµέτη̋ (65’ Λουλέ̋), Καραλή̋, Νικολούσιο̋ (46’ Κατσαφλιάνη̋), Βρατσίτσα̋ (92’ Παζαρά̋). Παραληθαίοι: Βλαχάβα̋, Παπαδηµητρίου (85’ Τουρτούνη̋), Σπυρίδη̋, Τσιµογιάννη̋ (46’ Α. Ζάρα̋), Σ. Ζάρα̋, Γκάνια̋ (63’ Μπανάσιο̋), Φραγκάκη̋, Αρνιώτη̋, Κανελόπουλο̋, Αρσενόπουλο̋, Ηλιόπουλο̋.


26

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

B΄ EΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

∆υο-δυο στην κορυφή Πλήρη δράση είχαµε και στου̋ τρει̋ οµίλου̋ τη̋ Β Ερασιτεχνική̋ το Σαββατοκύριακο, όµω̋ είχαµε και παιχνίδια µε νίκε̋ στα χαρτιά αφού υπάρχουν απουσίε̋ και στη φετινή σεζόν.

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Στον Α΄ όµιλο Πρίνο̋ και Φιλύρα οδηγούν την κούρσα µε 18 βαθµού̋ έκαστο̋ (η Φιλύρα έχει κάνει το ρεπό του Α’ γύρου) πετυχαίνοντα̋ ευρείε̋ σε έκταση νίκε̋. Το Πρίνο̋ συνέτριψε µε 6-0 την Αναγέννηση Μεγάρχη̋ ενώ η Φιλύρα πέρασε µε το επιβλητικό 2-6 από την Παπαράτζα.

Τ’ αποτελέσµατα (7η αγων.) Πρίνο̋ ...............-......Αν. Μεγάρχη̋ ..6-0 Παλ/στηρο .........-......Τρικκαίογλου ...3-0 Λιλή....................-......Ασπρόβαλτο̋...... Παπαράτζα ........-......Φιλύρα .............2-6 Ανταλλάξιµα.......-......Μπελέτσι..........1-0 Ρεπό ....................................Αγ. Βησ/να̋ Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Πρίνο̋................18 ......27-7 .......6 ..0 ...1 Φιλύρα ...............18 ......16-3 .......6 ..0 ...0 Παλ/στηρο .........15 ......17-4 .......5 ..0 ...1 Ανταλλάξιµα.......15 ......13-8 .......5 ..0 ...1 Παπαράτζα.........13 .....17-11 ......4 ..1 ...1 Λιλή .....................6 .......12-9 .......2 ..0 ...4 Ασπρόβαλτο̋......6 ......10-20 ......2 ..0 ...4 Άγιο̋ Βησ/να̋.....4 .......7-17 .......1 ..1 ...4 Μπελέτσι .............3 .......5-14 .......1 ..0 ...5 Αν. Μεγάρχη̋......3 .......9-22 .......1 ..0 ...6 Τρικκαίογλου.......0 .......0-18 .......0 ..0 ...6 B΄ ΟΜΙΛΟΣ Στον Β’ όµιλο Τυµφαίο̋ και Κεφαλοβρυσιακό̋ µοιράζονται την κορυφή. Συνέχισαν χέρι χέρι πετυχαίνοντα̋ εκτό̋ έδρα̋ νίκε̋, ο Τυµφαίο̋ µε 1-3 στο Αγιόφυλλο και ο Κεφαλοβρυσιακό̋ µε το εντυπωσιακό 4-5 στην Λεπτοκαρυά.

Τα αποτελέσµατα (7η αγων.) Λεπτοκαρυά .......-.......Κεφ/σιακό̋.....4-5 Τζούρτζια ...........-.......Μικρό Κεφ/σο.4-1 Θεόπετρα...........-.......∆ιαλεκτό ............ΠΕΦ....................-.......Πλάτανο̋ .......0-3 Αγιόφυλλο..........-.......Τυµφαίο̋........1-3 Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Τυµφαίο̋............19 ......25-3 .......6 ..1 ...0 Κεφ/σιακό̋.........19 .....20-10 ......6 ..1 ...0 Πλάτανο̋ ...........16 ......25-3 .......5 ..1 ...1 Τζούρτζια ...........16 ......23-6 .......5 ..1 ...1 Μικρό Κεφ/σο.....11 ......14-8 .......3 ..2 ...2 Αγιόφυλλο...........8 ......13-15 ......2 ..2 ...3 Θεόπετρα............6 .......8-16 .......2 ..0 ...4 Λεπτοκαρυά ........1 .......9-30 .......0 ..1 ...6 ∆ιαλεκτό..............1 .......6-31 .......0 ..1 ...5 ΠΕΦ ....................0 .......0-21 .......0 ..0 ...7

 Η Γυναικεία οµάδα των Τρικάλων πέρασε µε καθαρή νίκη (0-3) από την έδρα του Θεσπρωτού

Σε δύσκολη έδρα και στη χειρότερη χρονική συγκυρία, βγήκε η Γυναικεία οµάδα των Τρικάλων για το τελευταίο αγωνιστικό ραντεβού του 2013. Βλέπετε η κόντρα µε τον Θεσπρωτό στην Ηγουµενίτσα (ενταγµένη στο πλαίσιο τη̋ 5η ̋ αγωνιστική̋) ήρθε ίσω̋ στο πιο ακατάλληλο σηµείο τη̋ σεζόν, σε µια εποχή που (λόγω εορτών) οι οµάδε̋ τη̋ επαρχία̋ έχουν απαρτία και γεµάτο ρόστερ, αφού επιστρέφουν οι φοιτήτριε̋ και δίνουν µεγαλύτερη δυναµική στι̋ αγωνιστικέ̋ του̋ αναζητήσει̋. Στο ραντεβού τη̋ Κυριακή̋ λοιπόν τα τρικαλινά κορίτσια είχαν επιπρόσθετα εµπόδια και µεγαλύτερο συντελεστή δυσκολία̋ ενώ συν τοι̋ άλλοι̋ όπω̋ τόνισε εξ’ αρχή̋ και ο Γ. Λούλέ̋ «ο Θεσπρωτό̋ φέτο̋ µόνο αµελητέα ποσότητα δεν είναι για τη Β’ Εθνική̋ κατηγορία̋». Παρ’ όλα τούτα , το τρικαλινό συγκρότηµα έδειξε χαρακτήρα έκανε εξαιρετική εµφάνιση (κυρίωψ̋ στο β’ ηµίχρονο) και απέδρασε µε διπλό από το δηµοτικό στάδιο τη̋ Ηγουµενίτσα̋ κερδίζοντα̋ 0-3 τον Θεσπρωτό σε ένα παιχνίδι που πήγε µονόπατα από την αρ΄χη µέχρι το τέλο̋ του 90λεπτου. Η τρικαλινή οµάδα είχε πολλέ̋ ευκαιρίε̋ άνοιξε όµω̋ το σκορ στο 20 µε τη διπλή προσπάθεια τη̋ Παπακώστα (σούταρε και κέρδισε το ριµπάουντ µετά την απόκρουση) κάνοντα̋ νωρί̋ το 0-1 ενώ είχε και µια ανεπανάληπτη φάση στο 18 όταν το σουτ τη̋ Γιαννούλα απέκρουσαν αµυνόµενε̋ πάνω στη γραµµή τη̋ εστία̋. Η νίκη πάντω̋ κλείδωσε στο β ηµίχρονο και συγκεκριµένα στο 54ο του αγώνα όταν η Πάµελα Γεραγόρη µπήκε µε φορά στην µικρή

Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ Τέλο̋ και στον Γ΄ όµιλο έχουµε δίδυµο στην κορυφή το οποίο αποτελούν Ταξιάρχε̋ και ∆ιαµάντι που ξεπέρασαν τα εµπόδια τη̋ Ακαδηµία̋ Τρικάλων και τη̋ Κρηνίτσα̋ αντίστοιχα.

Τα αποτελέσµατα (8η αγων.) ∆ιαµάντι..............-.......Κρηνίτσα ........3-0 Πετρωτό.............-.......Πηνειάδα........4-1 Παράδεισο̋ .......-.......Αστέρα̋ .........0-3 Ακαδηµία............-.......Ταξιάρχε̋.......0-2 Πατουλιά ............-.......Αγία Κυριακή..1-3 Ρεπό ........................................Καλαµάκι Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Ταξιάρχε̋...........21 ......27-5 .......7 ..0 ...0 ∆ιαµάντι .............21 ......21-6 .......7 ..0 ...0 Πετρωτό.............18 .....28-15 ......6 ..0 ...2 Αγία Κυριακή......15 ......26-4 .......5 ..0 ...2 Πηνειάδα............12 .....27-23 ......4 ..0 ...4 Καλαµάκι.............9 ......18-18 ......3 ..0 ...4 Ακαδηµία ............9 ......11-21 ......3 ..0 ...4 Πατουλιά.............7 ......14-23 ......2 ..1 ...4 Αστέρα̋ ..............4 ......10-28 ......1 ..1 ...5 Κρηνίτσα .............3 .......3-21 .......1 ..0 ...7 Παράδεισο̋ ........0 .......0-21 .......0 ..0 ...7Τρι-καλά τα κορίτσια στην Ηγουµενίτσα

περιοχή πήρε κεφαλιά µετά το κόρνερ τη̋ Παπακώστα και έκανε το 0-2. Στο 75 µπήκε και το…κερασάκι στην του ρτα των Χριστουγέννων µε µια εξαιρετική ατοµική προσπάθεια τη̋ Λυσγάρα που πέρασε δύο αντιπάλου̋ , έφυγε πλάγια και από την γκολκίπερ και διαµόρφωσε το 03. Αξίζει να σηµειώσουµε πω̋ πέρα από τι̋ πολλέ̋ και καλέ̋ ευκαιρίε̋ η τρικαλινή οµάδα είχε κι ένα δοκάρι σε σουτ τη̋ Γεραγόρη στο 61 τη̋ αναµέτρηση̋. Επί συνόψει τώρα…. µια̋ και φτάσαµε στην προγραµµατισµένη εορταστική διακοπή του πρωταθλήµατο̋ (και µόλι̋ µία στροφή από το φινάλε του Α’ Γύρου) , αξίζει τον κόπο να δούµε ποιο είναι το στίγµα τη̋ παρουσία̋ των κοριτσιών στο φετινό πρωτάθληµα. Και καταλληλότερο̋ για αυτή την αποτύπωση δεν είναι κανεί̋ άλλο̋ πέρα από τον προπονητή. Μιλώντα̋ στον «¨διάλογο» για την µέχρι τώρα παρουσία αλλά και του̋ στόχου̋ τη̋ οµάδα̋ στο πρωτάθληµα ο Γιώργο̋ Λουλέ̋ έδειξε ικανοποιηµένο̋ και από την εικόνα και πολύ περισσότερο από την βαθµολογική συγκοµιδή: «Βλέποντα̋ το πρόγραµµα στην αρχή , κάναµε εκτιµήσει̋ προσιτέ̋ αγγίζοντα̋ όλα τα ενδεχόµενα,

υπολογίζαµε να πάρουµε 5-6 βαθµού̋ µέχρι να φτάσουµε σο µατ̋ τη̋ Ηγουµενίτσα̋, όµω̋ πήγαµε παραπάνω κι αυτό µα̋ ικανοποιεί. ∆είξαµε καλή εικόνα ακόµα και στα κρίσιµα ντέρµπι και µπορούµε να είµαστε αισιόδοξοι για τη συνέχεια του Β’ Γύρου. Χρειαζόµαστε ακόµα 5-7 βαθµού̋ για να κλειδώσουµε την παραµονή µα̋ στην κατηγορία και πιστεύω πω̋ θα τα πάµε εξίσου καλά στο Β’ Γύρο. ∆εν έχουµε ω̋ αυτοσκοπό την κατάκτηση τη̋ πρωτιά̋ και τη̋ ανόδου, δεν θέλουµε να µπούµε σ’ αυτή την περιπέτεια χωρί̋ να είµαστε έτοιµοι σαν σύλλογο̋. Το ρόστερ µα̋ έχει πολλά νέα κορίτσια που χρειάζονται εµπειρίε̋ πριν εµφανιστούν στα γήπεδα τη̋ Α’ Εθνική̋, αυτό λοιπόν θα επιδιώξουµε να κάνουµε στο β’ Γύρο , θα δώσουµε χρόνο συµµετοχή̋ σε όλα τα κορίτσια και θα επιδιώξουµε να κρατήσουµε υψηλό το αγωνιστικό µα̋ επίπεδο». Μιλώντα̋ για το φετινό πρωτάθληµα τον συναγωνισµό αλλά και την ανταγωνιστικότητα τη̋ Β Εθνική̋ ο κόουτ̋ τη̋ τρικαλινή̋ οµάδα̋ σηµείωσε πω̋: «Σίγουρα είναι καλύτερο και πιο ανταγωνιστικό από το περσινό. Υπάρχουν 3-4 οµάδε̋ που κυνηγούν την πρωτιά, γίνεται µάχη και για την αποφυγή του υποβιβασµού αφού φέτο̋ υποβιβάζονται 3 σωµατεία κι αυτό το γεγονό̋ µα̋ κρατάει όλου̋ σε εγρήγορση. Θα γίνουν µάχε̋ µέχρι το τέλο̋ τη̋ σεζόν κι για αυτό το λόγο εµεί̋ θέλουµε να εξασφαλίσουµε όσο το δυνατό γρηγορότερα την παραµονή µα̋ στην κατηγορία». Τρίκαλα 2011: Χαρακοπούλου, Παπανδρεόυ Λάσκου Χύµα, Τζιώρα λουλέ, Γεραγόρη(70 Τσιούνη), Λαγούδη, Γιαννούλα, Λυσγάρα (66’ Γιουβρή) Παπακώστα (75’ Κορδελά).

Το πάλεψαν τα κορίτσια των Μετεώρων και ηττήθηκαν µε 1-2 από τι̋ Βασίλισσε̋

Καλή και δυνατή προσπάθεια

Από την 1η του ∆εκέµβρη είχαν να παίξουν σε επίσηµο αγώνα πρωταθλήµατο̋ τα κορίτσια των Μετεώρων. Μετά την αναµέτρηση τη̋ 3η̋ αγωνιστική̋ µεσολάβησε ένα µεγάλο κενό στην αγωνιστική του̋ δράση αφού πέραν τη̋ γνωστή̋ διακοπτόµενη̋ ροή̋ του γυναικείου πρωταθλήµατο̋ , ήρθε και το ρεπό τη̋ 4η̋ «στροφή̋» που άφησε εκτό̋ δράση̋ τα κορίτσια του Σπύρου Τσιακαλου για ένα εικοσαήµερο. Ωστόσο η οµάδα τη̋ Καλαµπάκα̋ µπήκε και πάλι σε κίνηση την Κυριακή και αυτή τη φορά µάλιστα φιλοξένησε (µέσα στο σπίτι τη̋ ) τι̋ Βασίλισσε̋ Θράκη̋, έχοντα̋ ω̋ πρώτιστο στόχο τη νίκη. Λόγοι; Υπήρχαν πολλοί µα ο κυριότερο̋ όλων αποτυπωµένο̋

εκεί,….στον πίνακα τη̋ βαθµολογία̋ του βορείου οµίλου: τα κορίτσια των Μετεώρων αγνοούσαν τη νίκη στα προηγούµενα παιχνίδια, οπότε είχαν επιπρόσθετα και µεγαλύτερα κίνητρα από το σωµατείο τη̋ Θράκη̋ που πέραν όλων των άλλων υπέστη και µια µεγάλη ταλαιπωρία στο ταξίδι που έκανε το πρωί

τη̋ Κυριακή̋. Παντω̋ το συγκρότηµα τη̋ Θράκη̋ πέρασε µε νίκη 1-2 ενώ τα κορίτισα των Μετεώρων αν και βρέθηκαν να κυνηγούν νωρί̋ στο σκορ κάθε άλλο παρά πτοήθηκαν. Οι Βασίλισσε̋ προηγήθηκαν στο 15’ ενώ τα Μετέωρα ισοφάρισαν στο 50’ µε σουτ τη̋ Καρασούλη. Στο 80’ έγινε το 1-2, ενώ στο 85’ το φιλοξενούµενο συγκρότηµα κέρδισε πέναλτι αλλά η γκολκήπερ Νέστορα, που έκανε εξαιρετική εµφάνιση είπε όχι. Μετέωρα: Νέστορα, Ταραπατσάνη, Γκατζογιάννη, ∆ραγατογιάννη, Καρασούλη(60’ Κατσαρού), Καραγιάννη(50’ Αργύρη), Νικολάου(75’ Σκαρλέα), Πλακίδου, Κατσάρα, Τσαβέα, Μπούρα.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 Έσκασαν εκπλήξει̋ στην 15η αγωνιστική µε γκέλε̋ πρωτοπόρων στον Α’ όµιλο και µε άνοδο Πορτἀκού στον Β’

Στο γήπεδο του Πύργου βγήκαν σε αναζήτηση βαθµών ο πρώτο̋ µε τον τρίτο τη̋ βαθµολογία̋. ∆υνατή και γεµάτη υποσχέσει̋ η αναµέτρηση των πρωτοπόρων του πίνακα µε τα Αµπελάκια, ήταν λογικό πω̋ θα επισκίαζε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Μάλιστα τα δεδοµένα πριν την σύγκρουση έδιναν προβάδισµα στο σωµατείο του Πύργου, που από την αρχή είχε καλύτερα πατήµατα µέσα στα γήπεδα και πήρε περισσότερου̋ βαθµού̋ από το εξίσου δυνατό και αξιόµαχο συγκρότηµα των Αµπελακίων. Ωστόσο, η µάχη τη̋ 15η̋ αγωνιστική̋ κρίθηκε από λεπτοµέρειε̋ …και στι̋ λεπτοµέρειε̋ δεν αναδείχθηκε νικητή̋. Οι δύο οµάδε̋ έµειναν στο 1-1 µετά από ένα δυνατό συναρπαστικό παιχνίδι που παρακολούθησαν αρκετοί θεατέ̋ παρά το κρύο πρωινό τη̋ Κυριακή̋. Πλέον µε τη ισοπαλία αυτή το συγκρότηµα του Πύργου έπιασε στου̋ 38 βαθµού̋ και παρά την απώλεια έχει να µετρά ένα µεγάλο σερί (που µόνο ο ΑΟ Τρίκαλα το ξε-

ρίχνοντα̋ 3 γκολ στο Ζάρκο (1-3) σε ένα παιχνίδι που πέραν τη̋ βαθµολογική̋ αξία̋ είχε και χαρακτήρα τοπικού ντέρµπι για δυο οµάδε̋ του δήµου Φαρκαδόνα̋. Από τα υπόλοιπα µατ̋ τη̋ ηµέρα̋ τώρα ξεχώρισε επίση̋ η διασταύρωση του Ριζαριού µε τον Αστέρα Αρδανίου. Οι δυο οµάδε̋ ακολουθούν τρέχουν πίσω από την πρωτη τετράδα του οµίλου κι είχαν λόγου̋ ισχυρά κίνητρα για να κυνηγήσουν να ψάξουν τη νίκη στο ραντεβού τη̋ Κυριακή̋. Τα κατάφερε τελικά η οµάδα του Αρδανίου που επι-

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Απώλειε̋ έγραψαν οι δύο οµάδε̋ που προπορεύονται στον Α' όµιλο τη̋ Α1 Κατηγορία̋. Στο ντέρµπι τη̋ ηµέρα̋ που έγινε στον Πύργο η τοπική οµάδε̋ µοίρασε βαθµού̋ και γκολ στο 1-1 µε τα Αµπελάκια ενώ στο Λόγγο έγινε η έκπληξη τη̋ ηµέρα̋ από το διπλό του ∆ιγενή Νεοχωρίου. Στου̋ κερδισµένου̋ τη̋ αγωνιστική̋ το το Γριζάνο που κέρδισε µέσα στο Ζάρκο αλλά και το Αρδάνι που έµεινε όρθιο στην έδρα του Ριζαριού όπου επικράτησε µε 0-1.

Όλα θα κριθούν στον Β’ Γύρο πέρασε κατέχοντα̋ το απόλυτο στην παρέα του Β’ Οµίλου) . ωστόσο κατέβηκε ο πήχη̋ τι̋ τελευταίε̋ αγωνιστικέ̋ αν και η οµάδα ποάει πρωτη στο φινάλε του Α’ Γύρου, ενώ και φιλοξενούµενοι µπορεί να έµειναν πιο πίσω, πλην όµω̋ ακολουθούν και είναι µέσα στο..παιχνίδι τη̋ ανόδου µαζί βέβαια µε άλλε̋ 3 οµάδε̋ του οµίλου Μία από αυτέ̋; Η παρέα του Λόγγου που καθοδηγείται από τον Γιώργο Τσίνα κι έχει στο ρόστερ τη̋ παίκτε̋ που έχουν περάσει από ΑΟ Τρικαλα µέχρι και τη Φιορεντίνα! Η αναφορά φυσικά και εστιάζεται πάνω σε παίκτε̋ σαν τον Γιδόπουλο, τον Χρ. Αντωνίου ή ακόµα-ακόµα και τον Πασιαλή αλλά και τον «Ιταλό» Γ Βακουφτσή που έδεσε στη « χηµεία» τη̋ οµάδα̋ και κάνει το χόµπι του (µε στοίχηµα πρωταθλητισµού) στην Α1 Κατηγορία. Ο Λόγγο̋ λοιπόν στην 15η στροφή, ήθελε νίκη για να επωφεληθεί, αλλά έπεσε πάνω στον ανίκητο ∆ιγενή που έκανε µία ακόµα έκπληξη βγάζοντα̋ ένα σπουδαίο διπλό που τον ανεβάζει στην 12η θέση του πίνακα. Κι όσο για το Λόγγο; Έχει πλέον συγκάτοικο στην δεύτερη θέση κι αρχίζει να νιώθει άβολα από το στρίµωγµα των Αµπελακίων…Πάντω̋, από τι̋ υπόλοιπε̋ οµάδε̋ που κυνηγούν την άνοδο στην Α’ Ερασιτεχνική επιτυχηµένο πέρασµα στην 15η στορφή έκανε και η Νίκη Καρυών καθαρίζοντα̋ µάλιστα µε το 5-1 τον Κεραυνό Βασιλική̋ κι αφήνοντα̋ τον έτσι πολύ πιο πίσω. Το συγκρότηµα των Καρυών εδραιώθηκε πλέον στην 3η θέση του βαθµολογικού έχοντα̋ «συγκάτοικο» την Μπάρτσα του Γριζάνου που κέρδισε και αυτή το δικό τη̋ στοίχηµα

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Το έκανε πάλι ο ∆ιγενή̋!!!

Τα φωτογραφικά πλάνα του «δ» από το ντέρµπι Πυργου Αµπελακίων που έµεινε στο 1-1

Ένα µεγάλο ντέρµπι περιλάµβανε το χριστουγεννιάτικο µενού τη̋ 15η αγωνιστική̋ στον Α’ όµιλο τη̋ κατηγορία̋. Κι ήταν ντέρµπι κορυφή̋ -ω̋ είθισται να λέµε όταν εµπλέκονται σε «µάχη» οµάδε̋ που τρέχουν για την πρωτιά τη̋ κατηγορία̋. Φυσιολογικά κι αναµενόµενα λοιπόν πάνω σ’ αυτό το παιχνίδι έπεσαν τα βλέµµατα των φίλων του ερασιτεχνικού, γιατί απ’ αυτό αναµένονταν οι ειδήσει̋.

27

το ρεπό του Α’ Γύρου. Ετσι ο τρίτο̋ Πορταικό̋ , που επιβλήθηκε µε 3-1 του ∆ενδροχωρίου στο γήπεδό τη̋ Πύλη̋, πλησίασε στου̋ 2 βαθµού̋ από τη δεύτερη θέση και βλέπει πλέον µε καλύτερο µάτι και µε πιο αισιόδοξε̋ προοπτικέ̋ την τελική ευθεία του πρωταθλήµατο̋. «Ζεστή» επίση̋ για το κόλπο τη̋ ανόδου δείχνει και η οµάδα τη̋ Φωτάδα̋ που µετά το ντέρµπι µε τον Πρόδροµο είχε ένα ακόµα δύσκολο ραντεβού µε το Γοργογύρι . δεν κατάφερε όµω̋ να το κερδίσει κι έχασε µε 0-1 ίσω̋ στο πιο

Τ’ αποτελέσµατα Πύργο̋............- ...Αµπελάκια ............1-1 Λόγγο̋ 2012....- ...Νεοχώρι ...............1-2 Απόστολοι........- ...Κρήνη...................3-3 Ριζαριό.............- ...Αρδάνι..................0-1 Γλύνο̋.............- ...Σαράγια................2-4 Καρυε̋ ............- ...Βασιλική ...............5-1 Ζάρκο ..............- ...Γριζάνο.................1-3 Ράξα ................- ...Πετρόπορο̋ ....3-0αα Φανερωµενη ....- ...Κηπάκι............0-3 αα. Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ .....N...I ...H Πύργο̋ ..............38 .....45-13 ....12..2....1 Λόγγο̋ ...............33 .....33-14 ....11..0....4 Αµπελάκια ..........33 ......28-9 .....10..3....2 Καρυέ̋...............30 .....34-17 .....9...3....3 Γριζάνο...............30 .....29-15 .....9...3....3 Ριζαριό ...............26 .....29-16 .....8...2....5 Αρδάνι................25 .....35-20 .....7...4....4 Σαράγια..............23 .....35-27 .....7...2....6 Ράξα...................22 .....31-26 .....7...1....7 Κηπάκι................21 .....25-20 .....6...3....6 Κρήνη.................21 .....32-29 .....6...3....6 Νεοχώρι .............21 .....28-29 .....6...3....6 Γλύνο̋ ...............18 .....22-31 .....6...0....9 Ζάρκο.................16 .....24-28 .....4...4....7 Άγ. Απόστολοι ....13 .....30-36 .....3...4....8 Βασιλική .............12 .....18-41 .....3...3....9 Πετρόπορο̋........1 .......5-55 ......0...1..1 4 Φανερωµένη........1 .......7-64 ......0...1..1 4

Φανερωµένη και Πετρόπορο̋ δεν συµµετέχουν στο πρωτάθληµα

Η επόµενη αγωνιστική Λόγγο̋ ....................-.................Πύργο̋ Αµπελάκια................- ......Άγ. Απόστολοι Νεοχώρι...................-.........Φανερωµένη Κρήνη ......................-..................Ριζαριό Κηπάκι .....................- ..................Γλύνο̋ Αρδάνι .....................- .................Καρυέ̋ Σαράγια ...................- ...................Ζάρκο Βασιλική ..................- .....................Ράξα Πετρόπορο̋ ............- .................Γριζάνο Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Πλησιάζει ο Πορτἀκό̋ Ο ΑΟΤ (42 β.) πέρασε και απ’ τον Βυτουµά και άφησε δέκα βαθµού̋ πίσω την Σαρακίνα (32 β.) που έκανε το ρεπό τη̋. Ο Πορτἀκό̋ ανέβηκε στου̋ 30 β. κερδίζοντα̋ το ∆ενδροχώρι µε 2-1 ενώ το Γοργογύρι πλασαρίστηκε στην 4η θέση (27 β.) µετά την επικράτηση του στο ντέρµπι επί τη̋ Φωτάδα̋ (0-1).

κράτησε µε 0-1 και ανέβασε έτσι την βαθµολογική τη̋ συγκοµιδή στου̋ 25 βαθµού̋ και πλησιάζοντα̋ στον πόντο την οµάδα του Αρδανίου. Στον 2ο όµιλο, γνωστά και αποδεκτά τα …πράγµατα όσον αφορά την πρωτη θέση τη̋ βαθµολογία̋ που έχει καπαρωθεί από τον ιστορικό ΑΟ Τρίκαλα. Το συγκρότηµα του Βασίλη Γκούµπλια πάει non-stop όλη τη διαδροµή του Α’ Γύρου, έχει ξεπετάξει εύκολα και δύσκολα παιχνίδια κι απ’ ότι φαίνεται πιθανώ̋ µε αήττητο θα βγάλει και τον 2ο Γύρο. Το ζήτηµα βέβαια είναι αν θα γράψει καµια ισοπαλία για να έχουµε να λέµε, γιατί το στοίχηµα του τίτλου δεν γεννάται πλέον κανένα ζήτηµα. Οι κυανέρυθροι λοιπόν την Κυριακή πέρασαν εύκολα και το εµπόδιο τη̋ 15η̋ αγωνιστική̋ κερδίζοντα̋ εκτό̋ έδρα̋ και µε 3-1 την οµάδα του Βυτουµά και διεύρυναν το σερί του̋. Με νίκε̋ πάντω̋ συνέχισαν και οι οµάδε̋ που «τρέχουν» να προλάβουν τη δεύτερη προνοµιούχο θέση του οµίλου. Η Σαρακίνα πάντω̋ αυτή τη φορά δεν είχε αγώνα, αφού ξεχρέωσε

σηµαντικό παιχνίδι τη̋ αγωνιστική̋. Σε ήττα υποχρεώθηκε ο Πρόδροµο̋ που έχασε µάλιστα µε 3-0 στην Ασπροκκλησιά ενώ από τα υπόλοιπα παιχνίδια τη̋ Κυριακή̋ ξεχώρισε εν αρχή το ∆ροσερού στην έδρα του Πανχασιακού (σε ένα από τα ενδιαφέροντα̋ µατ̋ τη̋ 15η̋ ηµέρα̋), η νίκη τη̋ Πιαλεία̋ επί του Φωτεινού (2-3 εκτό̋ έδρα̋), αλλά και η θετική επιστροφή του Απόλλωνα Λυγαριά̋ σε τροχιά νικηφόρων αποτελεσµάτων µε το 2-1 επί τη̋ Χρυσοµηλιά̋. Σηµείο αναφορά̋ επίση̋ και το τρίποντο τη̋ Πηγή̋ στην Μεγάρχη (60) από την κόντρα µε µια οµάδα που έχει παρει την κατιούσα και κατέχει θέση ουραγού στον πίνακα τη̋ βαθµολογία̋. Πάντω̋, από την έκτη θέση και πιο κάτω έρχονται οι οµάδε̋ τη̋ δεύτερη̋ ταχύτητα̋ που άλλε̋ παλεύουν για παραµονή και κάποιε̋ άλλε̋ θα βρεθούν µετά τα Χριστούγεννα να υποβάλλονται σε …αγγαρεία αφού όσο µακριά έµειναν από την κορυφή, άλλο τόσο µακριά θα µείνουν και από την επικίνδυνη ζώνη τη̋ βαθµολογία̋.

Τα αποτελέσµατα Φωτάδα .............- ....Γοργογύρι .........0-1 Πορτἀκό̋ .........- ....∆ενδροχώρι.......2-1 Ασπροκκλησιά ...- ....Πρόδροµο̋ .......3-0 Λυγαριά .............- ....Χρυσοµηλιά.......2-1 Βυτουµά̋ ..........- ....ΑΟ Τρίκαλα .......1-3 Πηγή..................- ....Μεγάρχη ...........6-0 Φωτεινό .............- ....Πιαλεία ..............2-3 Ελευθεροχώρι ...- ....Γόµφοι...............3-0 Πανχασιακό̋ .....- ....∆ροσερό/Μ. ......1-3 Ρεπό ........................................Σαρακίνα Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ .....N..I ....H ΑΟ Τρίκαλα ........42 ......59-1 .....14..0....0 Σαρακίνα ............32 .....33-11 ....10..2....2 Πορτἀκό̋ ..........30 .....36-14 .....9...3....2 Γοργογύρι..........27 .....25-24 .....8...3....4 Φωτάδα..............26 .....34-19 .....8...2....5 ∆ροσερό/Μ. .......26 .....29-19 .....8...2....4 Πρόδροµο̋ ........26 .....34-27 .....8...2....5 Βυτουµά̋...........23 .....29-18 .....7...2....4 Πιαλεία...............23 .....18-15 .....6...5....3 Πανχασιακό̋......21 .....34-29 .....7...0....7 Πηγή ..................21 .....27-28 .....7...0....7 Ελευθεροχώρι....19 .....19-24 .....6...1....6 Ασπροκκλησιά....18 .....33-29 .....5...3....7 ∆ενδροχώρι........18 .....22-18 .....5...3....6 Λυγαριά..............12 .....18-41 .....3...3....8 Χρυσοµηλιά.........8 ......16-31 .....2...2..1 0 Γόµφοι ................7 ......23-40 .....2...1..1 1 Φωτεινό...............4 ......20-58 .....1...1..1 2 Μεγάρχη .............1 ......10-73 .....0...1..1 3

@ Ελευθεροχώρι και Βυτουµά̋ έχουν ένα αγώνα λιγότερο @ ∆εν έχει εκτίσει το ρεπό του Α’ Γύρου η οµάδα Προδρόµου

Η επόµενη Αγωνιστική Γοργογύρι .............- ..............Πορτἀκό̋ Φωτάδα .................-........Ασπροκκλησιά ∆ενδροχώρι...........- ..................Λυγαριά Χρυσοµηλιά ...........- ...............Βυτουµά̋ Σαρακίνα ...............- .......................Πηγή ΑΟ Τρίκαλα............- ..................Φωτεινό Μεγάρχη................-........Ελευθεροχώρι Πιαλεία ..................- ..........Πανχασιακό̋ Γόµφοι...................- ...∆ροσερό/Μουριά Ρεπό.....................................Πρόδροµο̋


28

Αθλητικά

Φιλικέ̋ κόντρε̋ Ακαδηµιών ΑΕΤ-Μετεώρων Στι̋ άρτιε̋ εγκαταστάσει̋ του ATHLETIC PARK Α. Καρακούση̋, βρέθηκαν οι µικροί τη̋ ΑΕΤ και των Μετέωρων για να δείξουν

το ταλέντο του̋ οι µικροί ποδοσφαιριστέ̋ (ηλικίε̋ 2002-2007). Η ΑΕΤ είναι το µοναδικό σωµατείο στο νοµό µα̋ που µπορεί και έχει τρία γήπεδα µε φυσικό χόρτο και τρία γήπεδα µε πλαστικό

τάπητα. Έτσι οι µικροί τη̋ ΑΕΤ µπορούν να αγωνίζονται και να προπονούνται επί παντό̋ καιρού.

Έπαιξαν µπάλα τα παιδιά των Ακαδηµιών ΑΟΤ και Ελπίδων Καρδίτσα̋

ÄÅÕÔÅÑÁ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 Η Παιδική οµάδα του Πύργου µετά τη ∆ήµητρα, “σήκωσε απαγορευτικό” και στα Μετέωρα δίνοντα̋ νέο ενδιαφέρον στη µάχη του τίτλου

Μπλόκο στου̋ πρωτοπόρου̋ Αφιλόξενη έδρα αποδείχθηκε για του̋ πρωτοπόρου̋ του Παιδικού πρωταθλήµατο̋ το γήπεδο του Πύργου. Mετά τη ∆ήµητρα, σειρά πήραν και τα Μετέωρα… Αφιλόξενη και δεν το λέµε εµεί̋, αλλά το δείχνουν οι αριθµοί, τα αποτελέσµατα και η αποτύπωση του̋ στον πίνακα τη̋ βαθµολογία̋.

Σαν ποδοσφαιρική γιορτή Τα παιδιά τη̋ Ακαδηµία̋ Ελπίδε̋ Καρδίτσα̋ φιλοξένησε το Σάββατο (21/12) η ακαδηµία του Α.Ο.Τρίκαλα στι̋ εγκαταστάσει̋ στο Λογγάκι. Πραγµατοποιήθηκαν αγώνε̋ στι̋ κατηγορίε̋ µίνι, προτζούνιορ, τζούνιορ και προπαίδων. Τα παιδιά συµµετείχαν και

πάλι µε διάθεση στα παιχνίδια, ενώ να σηµειώσουµε πω̋ τι̋ Ελπίδε̋ Καρδίτσα̋ έχει υπό την επίβλεψη του ο Τρικαλινό̋ προπονητή̋ Τάκη̋ Κουτσονάσιο̋. Η δουλειά στι̋ µικρέ̋

ηλικίε̋ συνεχίζεται από τον Α.Ο. Τρίκαλα και πάντα στόχο̋ είναι τα παιδιά να αποκτήσουν ποδοσφαιρική παιδεία και καλή συµπεριφο-

ρά. Η ακαδηµία του Α.Ο. Τρίκαλα τι̋ ηµέρε̋ των εορτών θα πραγµατοποιήσει τι̋ εξή̋ τρει̋ προπονήσει̋ σε όλα τα τµήµατα: ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 10 π.µ. ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΩΡΑ 16.00 ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΩΡΑ 10 π.µ.

Στην 9η αγωνιστική έκανε στάση στον Πύργο η οµάδα τη̋ ∆ήµητρα̋ που χάλασε το µεγάλο σερί τη̋ γράφοντα̋ την πρώτη ισοπαλία στο πρωτάθληµα. Στην 11η στροφή το σκηνικό επαναλήφθηκε µε…θύµα αυτή τη φορά την περσινή πρωταθλήτρια τη̋ διοργάνωση̋: Τα Μετέωρα υποχρεώθηκαν κι έµειναν στο 1-1 µε του̋ µικρού̋ του Ε Τσιοπυκα έγραψαν έτσι την δεύτερη συνεχόµενη ισοπαλία και απέκτησαν συγκάτοικο στην κορυφή αφού η ∆ήµητρα καθάρισε εύκολα το µατ̋ µε τον ΑΟΤ1963. Έτσι οι δύο οµάδε̋ αφήνουν ανοιχτού̋ λογαριασµού̋ και φυσικά συνεχίζουν το τρέξιµο βάζοντα̋ ένα άτυπο στοίχηµα µέχρι το φινάλε του Α’ Γύρου.

Αποµένουν δύο ακόµα αγωνιστικέ̋ για σπέραση̋ ωστόσο έµεινε κολληµένη πίσω τη…στροφή του πρωταθλήµατο̋ και η επό- τη̋ η ΑΕΤ η οποία καθάρισε µε 0-1 την Σαραµενη µάλιστα θα είναι η τελευταία του 2013, κίνα και ανέβασε κι αυτή την βαθµολογική τη̋ ενώ από τι̋ αρχέ̋ του νέου έτου̋ και µετά το συγκοµιδή στου̋ 22 πόντου̋, ενώ το συγπρωτάθληµα θα µπει στην τελική του ευθεία. κρότηµα του Πορταικού πήρε βαθµού̋ στα Α̋ δούµε όµω̋ περιεκτικά τι έγινε µέσα χαρτιά από την «διασταύρωσή» του µε τα Καστο προ-χριστουγεννιάτικο Σαββατοκύριακο λύβια που δεν συµµετέχουν στο πρωτάθληκαι η αρχή φυσικά θα γίνει (όπω̋ πάντα) από µα. Όπω̋ προαναφέραµε αποµένουν πλέον την οµάδα που οδηγεί την κούρσα του τίτλου: δύο ακόµα στροφέ̋ για να κλείσει ο Α Γύρο̋ Τα Μετέωρα λοιπόν µετά το ντέρµπι τη̋ αλλά τουλάχιστο στην επόµενη στροφή δεν Μπαλκούρα̋ είχαν µια αναµένονται σηµαντικέ̋ ειδήσει̋ αφού τα ακόµα έξοδο στα Τρίκα- Μετέωρα θα παίξουν στην έδρα του̋ µε τον λα, έπαιξαν στην έδρα ΑΟΤ1963 ενώ η ∆ήµητρα θα υποδεχθεί στην του Πύργου σε κόντρα δική τη̋ έδρα την οµάδα τη̋ Λεπτοκαρυά̋. µε την τοπική οµάδα, Κι όσο για την 13η αγωνιστική; Εκεί τα δύπου είχε κάνει προ ηµε- σκολα θα τα έχει µπροστά τη̋ η ∆ήµητρα ρών ζηµιά στη ∆ήµητρα. που θα διασταυρωθεί µε την Ακαδηµία ενώ Υπ’ αυτή τη λογική το τα Μετέωρα θα αντιµετωπίσουν την Λεπτοκαπαιχνίδι ήταν όντω̋ δύ- ρυά που είναι πιο βατό̋ και προσπελάσιµο̋ σκολο και αποδείχθηκε αντίπαλο̋. στην πράξη αφού οι δύο οµάδε̋ µοίραΠαιδικό Πρωτάθληµα σαν γκολ και βαθΤα αποτελέσµατα µού̋ στο 1-1 του Σαββάτου και τα ....Μετεωρα ........1 - 1 Πύργο̋ .....................–-.....∆ήµητρα.........0 - 8 ...... Μετέωρα απέκτη3 196 αλα Τρίκ ΑΟ ....Φήκη ...............4 - 0 σαν πάλι συγκάτοικο Σαράγια ....................– ...ΑΟΤ ................4 - 8 Λεπτοκαρυα..............-......Σαρακίνα ........0 - 1 στην πρώτη θέση ΑΕΤ ...........................-......Ακαδηµια ........1 - 4 του πίνακα. Αµπελάκια.................- .....Καλύβια ..........3 - 0 Σε τροχιά επιτυχιών ωστόσο επέστρεψε Πορταικό̋ ................και η ∆ήµητρα που καθάρισε εύκολα τον Η βαθµολογία ΑΟΤ1963 γράφοντα̋ µάλιστα το εντυπω....Β .................................... σιακό 0-8 στην αναµέτρηση του Σαββά...... 9 Οµαδε̋ ...... ..............................2 του. Από κει και µετά, κάτω από το δίδυµο ∆ΗΜΗΤΡΑ .................. ..............................2 9 4 ..2 ΜΕΤΕΩΡΑ .................. ...... ...... τη̋ κορυφή̋ κινούνται µε καλέ̋ προοπτι...... ...... ..2 3 Α.Ο.ΤΡΙΚΑΛΑ .................. .................................2 κέ̋ και οι µικροί του ΑΟ Τρίκαλα που 1 ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ 1 .................. ...... ...... ...... ...... έβγαλαν ένα άνετο πρωινό στο γήπεδο τη̋ Α.Ο.ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ ...... ...............................1 9 19 Α.Ο. ΠΟΡΤΑ˳ΚΟΣ ...... ...... ...... Λεπτοκαρυά̋ κερδίζοντα̋ µε 4-8 την τοπι...... ...... ...... Α.Ε.Τ........................... .............................1 6 κή παιδική οµάδα. Με του̋ 24 πόντου̋ οι .1 2 Α.Ο.ΣΑΡΑΓΙΩΝ ............ ................................1 κυανέρυθροι του Τζόνυ Παραπραστανίτη Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ .................. ........................ 2 Π.Ο. ΦΗΚΗΣ............. ...............................1 0 παρέµειναν στην 3η θέση του βαθµολογιΑ.Ο. ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ........................................6 κού πίνακα ενώ λίγο πιο πίσω κινείται η ΑκαΑ.Ο. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ....................................4 δηµία που είχε σαφώ̋ πιο δύσκολο έργο Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ 1963 ΥΒΙΩΝ ........................0 Α.Ο. ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛ αλλά κατάφερε να πάρει νίκη (1-4) στην έδρα των Αµπελακίων. Σε απόσταση προ-

 «Τρύπιε̋ άµυνε̋» και πολλά γκολ στο µατ̋ του Παιδικού Λεπτοκαρυά̋-ΑΟΤ που σταµάτησε στο 4-8

Ούτε πόλο να έπαιζαν!!! Γκολ µε το…τσουβάλι µπήκαν στο γήπεδο τη̋ Λεπτοκαρυά̋ το πρωί του Σαββάτου . κι όσοι ήταν θεατέ̋ στην αναµέτρηση του Παιδικού πρωταθλήµατο̋ και την κόντρα των οµάδων Λεπτοκαρυά̋ –ΑΟΤ θα ’χουν να λένε πω̋ έχασαν το µέτρηµα αφού ούτε λίγο ούτε πολύ ακόµα και οι διαιτητέ̋ τα…χρειάστηκαν στην καταγραφή του σκορ. Πάντω̋ η µάχη ήταν άνιση και οι µικροί του Α.Ο. Τρίκαλα µετέτρεψαν σε περίπατο το παιχνίδι φτιάχνοντα̋ το σκορ τη̋ ηµέρα̋ στο παιδικό καθώ̋ επικράτησαν µε το εντυπωσιακό 8-4. Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό πω̋ στα

πρώτα πέντε λεπτά το µατ̋ είχε καθαρίσει και το σκορ ήταν ήδη 0-3 µε γκολ των Μπακατσά, Αλεξίου και Κατσαντώνη. Στη συνέχεια ο Κατσαντώνη̋ πέτυχε αλλά δυο γκολ στο 17΄, 19’ για το 0-5. Στο 22΄ο Μπανάσιο̋ έκανε το 0-6 και στο 25΄ο Αλεξίου το 0-7. Ο Ρίζο̋ στο 30΄µε πλασέ έκανε το 1-7 και ο Λάµπρο̋ στο 39΄το 7-2. Στη συνέχεια ο Αρκούδα̋ µε ψηλοκρεµαστό στο 55΄πέτυχε το 2-8 κατόπιν ο Μπεντζέσκου στο 70΄ έκανε 3-8 και ο «επίλογο̋» γράφτηκε στο 76΄ όταν ο Ρίζο̋ διαµόρφωσε το τελικό 4-8! Λεπτοκαρυά: Λιατίφη̋ (40΄Καραδήµα̋), Κοκκάνη̋, Παπαχρήστο̋, Τσιγαρίδα̋, Τεντο-

λούρη̋, Τσανεκλίδη̋, Ζωγράφο̋ (50΄Μπεντζέσκου), Ρίζο̋, Λάµπρο̋, Τσιουµπέκα̋ (40΄Χορνόβα̋). Α.Ο. Τρίκαλα: Μπαµπούκα̋, Μπέγκο, Βασιλόπουλο̋, Μηλίτση̋, Κοθρά̋, Μπακατσή̋, Μπανάσιο̋ ( 24΄Παπαχρήστο̋), Νταή̋,Κατσαντώνη̋ (24΄Αρκούδα̋), Αλεξίου, (28΄Βράντζα̋).


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

29

 Α2 ΕΣΚΑΘ:Οι ∆αναοί αήττητοι στο 2013 κέρδισαν στην παράταση του̋ Πελασγού̋

και πέτυχαν την 8η συνεχόµενη νίκη στο πρωτάθληµα

Ο καλύτερο̋ µποναµά̋…  Με ήττε̋ έκλεισαν τι̋ αγωνιστικέ̋ υποχρεώσει̋ τη̋ χρονιά̋ ΑΕΤ και Αγ Νέστορα, κερδισµένο̋ ο Κρόνο̋ Τρίγωνα κάλαντα στα γήπεδα είπαν οι οµάδε̋ οι Τρικαλινέ̋ που συµµετέχουν στον ∆εύτερο όµιλο του πρωταθλήµατο̋ Α2 ΕΣΚΑΘ. Η 8η αγωνιστική συνέπεσε µε το εορταστικό πενθήµερο και δεν ήταν …βατή για κανέναν και κυρίω̋ για του̋ πρωτοπόρου̋ τη̋ βαθµολογία̋ ∆αναού̋ που κοντραρίστηκε στο ντέρµπι τη̋ ηµέρα̋ µε τον αξιόµαχο και φιλόδοξο συγκρότηµα των Πελασγών Καλυβίων, Ωστόσο και σ’ αυτό το ραντεβού η οµάδα του Γιώργου Κουρµέτζα έδειξε και πάλι τη δυναµική ‘αντεξε την πίεση, επικράτησε στην παράταση διατηρώντα̋ έτσι το απόλυτο στην …κούρσα του δεύτερου οµίλου. Από το πιάτο τη̋ 8 η̋ αγωνιστική̋ αναµφίβολα ξεχωρίζει πρώτα-πρώτα η είδηση που βγήκε από το ντέρµπι των πρωτοπόρων και κατόπιν έπονται µε τη δική του̋ σειρά όλα τα άλλα παιχνίδια. Στο µατ̋ τη̋ ηµέρα̋ λοιπόν Οι ∆ανοί πήραν διπλό στο ∆ηµοτικό κλειστό. Επιβλήθηκαν βέβαια δύσκολα των Πελασγών µε 84-89 στην παράταση και πιθανώ̋ έβγαλαν νοκ-άουτ από τη µάχη του τίτλου . Απειλή για την οµάδα του Κουρµέτζα συνιστά πλέον µόνο ο Κεραυνό̋ που καθάρισε και αυτό̋ το δικό του ντέρµπι (41-64 του̋ Αετού̋ στη Λάρισα) και διατηρεί ελπίδε̋ για να αγγίξει και να πετύχει την επιζητούµενη προσπέραση, καθώ̋ θα περιµένει του̋ ∆αναού̋ µέσα στην έδρα του στο ξεκίνηµα του 2ου Γύρου. Κατά τα λοιπά; Ειδήσει̋ βγήκαν επίση̋ και από τα άλλα δύο παιχνίδια των Τρικαλινών σωµατείων και βγήκαν πρωτίστω̋ από τη µάχη του Κρόνου µε τον Αγιο Νέστορα που µα̋ δείχνει ξεκάθαρα πλέον την πρωτη υποψηφιότητα αποχώρηση̋ από την Α2 Κατηγορία: οι µικροί του Αγιου Νέστορα δεν έχασαν απλά ένα παιχνίδι, (74-61) , έχασαν µια αγωνιστική πιο πριν τον προπονητή, έχασαν το περασµένο καλοκαίρι τρία βασικά του̋ στελέχη και δείχνουν µια εικόνα που δύσκολα θα ανατραπεί στο Β’ Γύρο, ακόµα κι αν βάλουν νέε̋ προσθήκε̋ όπω̋ έντονα φηµολογείται

βε ο Αχιλλέα̋ Ντούρβα̋ για του̋ ∆αναού̋, που αστόχησε σε πολύ µακρινό σουτ .Στην πεντάλεπτη παράταση οι Πελασγοί µε τρίποντα και πάλι πέρασαν µέχρι και 4 πόντου̋ µπροστά, κάπου εκεί όµω̋ µε ηγέτε̋ του̋ Ντούρβα, Λιβιτσάνο και δύο καθοριστικέ̋ άµυνε̋ από τον Στέφανο Πολυγένη, οι ∆αναοί βρέθηκαν από το 80-80 στο τελικό 82-89 µέσα σε έξαλλου̋ πανηγυρισµού̋.

Συντριβή για την ΑΕΤ

Οι ∆αναοί νικητέ̋ στο ντέρµπι Έναν ολόκληρο γύρο περίµεναν οι φίλοι του τρικαλινού µπάσκετ και την αναµέτρηση µε των ∆αναών µε του̋ Πελασγού̋ Καλυβίων. Πολλοί µάλιστα ήταν αυτοί που µιλούσαν για το … απόλυτο ντέρµπι, για το µατ̋ που θα έκρινε κατά ένα µεγάλο ποσοστό τον τίτλο του Β’ οµίλου. ∆εν είχαν άδικο αφού φάνηκε και στην πράξη πω̋ υπάρχει απόλυτο φαβορί για τον τίτλο στον όµιλο τη̋ ∆υτική̋ Θεσσαλία̋. Κι αυτό δεν είναι άλλο πέρα από το συγκρότηµα των ∆αναών την παλιά οµάδα του Ερµή που µαζί µε το ονοµατεπώνυµο άλλαξε ρόστερ και φιλοσοφία και κινείται πλέον µε µια ξεχωριστή δυναµική. Η οµάδα του Γιώργου Κουρµέτζα κέρδισε στην παράταση βέβαια του̋ Πελσγού̋ (84-89), πήρε το ροζ φύλλο κράτησε το αήττητο βρήκε και είναι από το βράδυ του Σαββάτου στον προθάλαµο τη̋ µεγάλη̋ κατηγορία̋. Αγωνιστικά το ντέρµπι τη̋ 8η̋ στροφή̋ ξεκίνησε σαν ντέρµπι µε του̋ Πελασγού̋ να πατούν λίγο πιο σταθερά, στο πιο γνώριµό γήπεδό του̋, και οι ∆αναοί να πρεσάρουν όπω̋ συνηθίζουν σε όλο το γήπεδο για να βγάλουν τι̋ γνώριµε̋ γρήγορε̋ επιθέσει̋ του̋. Ωστόσο το ηµίχρονο τελείωσε µε µικρό προβάδισµα των ∆αναών αφού οι Πελασγοί ευστόχησαν στο τελευταίο δευτερόλεπτο σε σουτ από τη µία ρακέτα στο απέναντι αντίπαλο καλάθι. Στο δεύτερο ηµίχρονο οι ∆αναοί ξέσπασαν και µε ένα σερί, σουτ και κυρίω̋ αιφνιδιασµών, ξέφυγαν µε 10 πόντου̋. Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν πραγµατικό θρίλερ. Οι Πελασγοί µείωσαν τη διαφορά σιγά σιγά µε τα εύστοχα τρίποντα του Μπότη, οι ∆αναοί φορτώθηκαν µε πολλά φάουλ αλλά ευτύχησαν να πάρουν αρκετού̋ πόντου̋ από τον Ραφαήλ Λιβιτσάνο, που πραγµατικά µόνο µε φάουλ Α2 ΕΣΚΑΘ µπορούσε ) Αγ. (8η α να αντιµετωΤα αποτελέσµατ πιστεί. Με .....(70-70) 84-89 παρ Πελασγοί- ∆αναοί ...... ...................... 64-43 αυτέ̋ τι̋ ...... ...... ...... ΑΕΤ λοΦύλ ................. 41-64 συνθήκε̋ οι Αετοί- Κεραυνό̋..................................62-46 Πελασγοί Σπάρτακο̋- Μητρόπολη......................7 4-6 1 ισοφάρισαν Κρόνο̋- Αγ. Νέστωρα̋ σε 70-70, 6 ική Η επόµενη 9η αγωνιστ δευτερόλεοί ασγ Πελ ΑΕΤ πτα πριν τη κο̋ Αγ. Νέστωρ - Σπάρταοί λήξη και Μητρόπολη - Αετ την τελευΚεραυνό̋ Λ - Φύλλο νο̋ Κρό αοί ∆αν ταία επίθεση ανέλα-

στική και που δείχνει πω̋ έχει µπόλικη δουλειά να κάνει για να ανταποκριθεί στι̋ απαιτήσει̋ τη̋ κατηγορία̋.Ο Κρόνο̋ λοιπόν δεν επέδειξε τάσει̋ αυτοχειρία̋ : Καθάρισε τον Άγιο Νέστορα µε 74-61 στο ραντεβού τη̋ 8η̋ στροφή̋, πέτυχε κι έγραψε την 3η του νίκη στο πρωτάθληµα και πατάει µε σίγουρα βήµατα στην κατηγορία παρ’ ότι βέβαια δεν έχουµε φτάσει παρά µόνο στα µισά τη̋ διαδροµή̋.

∆εκάλεπτα:17-16, 33-32, 46-52, 70-70 (καν αγ), 84-89 στην παράταση Πελασγοί Καλυβιών: Τσίγκα̋ 13(1τρ), Αµπράζη̋ 17(1τρ), Χαχάµη̋ 2, Παπακωνσταντίνου 16(1τρ), Μακρή̋, ∆ίπλα̋, Μπότη̋ 19(5τρ), Θεοφανάκη̋, Λουτσίνη̋ 17, ΑΣ ∆ΑΝΑΟΙ (Κουρµέτζα̋): Ροδόπουλο̋ 12, Κουφογιάννη̋ 2, Ντούρβα̋ 22(3τρ), Πολυγένη̋, Τσιτσάνη̋ 2, Λιβιτσάνο̋ 26(2τρ), Θανασάρα̋ 3, Κατσανό̋ 11, Τζάνη̋ 7, Βήτα̋ 4, Καλαµπάκα̋

Κρόνο̋- Άγιο̋ Νέστορα̋ 74-61 Ευκαιρία να καθαρίσει τον ουραγό του οµίλου και να τον στείλει στον προθάλαµο τη̋ Β’ Κατηγορία̋ είχε µπροστά του ο Κρόνο̋ στην τελευταία αγωνιστική του 2013. Και τέτοια ευκαιρία δεν παρουσιάζεται κάθε Σαββατοκύριακο: Να έχει̋ δηλαδή µπροστά σου µια ετοιµόρροπη οµάδα που εγκαταλείφθηκε από τον προηγούµενό τη̋ προπονητή (παραιτήθηκε ο Κ Σδράκα̋) , που έφαγε ένα µεγάλο σκορ στην προηγούµενη αγωνι-

Με ελλείψει̋ παρουσιάστηκε η ΑΑΕΤ στο τελευταίο παιχνίδι τη̋ χρονιά̋ και όχι µόνο δεν µπόρεσε να αγγίξει σενάριο νίκη̋, αλλά αντιθέτω̋ γνώρισε µια βαριά ήττα από τον ΓΣ Φύλλου που τη βάζει πλέον σε χοντρέ̋ περιπέτειε̋ αφού έµεινε χαµηλά στον πάτο τη̋ βαθµολογία̋ του Β’ Οµίλου.Το παιχνίδι βέβαια ξεκίνησε ω̋ ντέρµπι, αλλά κατέληξε σε επικράτηση των γηπεδούχων που παρά τα προβλήµατά του̋ επιβλήθηκαν µε 64-43. Η ΑΕΤ πληγωµένη από τι̋ απουσίε̋ το…πάλεψε στο α’ ηµίχρονο, µάλιστα προηγήθηκε µε διαφορά 3-4 πόντων στην πρώτη περίοδο αλλά το κακό δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο την έβγαλαν έξω απ[ό τη διεκδίκηση του αγώνα. Από την άλλη οι γηπεδούχοι που είχαν σε καλή µέρα του̋ περιφερειακού̋ του̋ εκµεταλλεύτηκαν την…κοιλιά των αντιπάλων του̋ έφτιαξαν µια διαφορά (28-20 στο ηµίχρονο) κι από κει και µετά διαχειρίστηκαν µε σύνεση το υπόλοιπο κοµµάτι του αγώνα φτάνοντα̋ έτσι δίκαια στο τελικό 64-43. Τα δεκάλεπτα 13-11, 28-20 48-30, 64-43 τελικό. Α.Ε.Τ (ΓΚΟΤΑΣ Χ.)., Γκουγκουλή̋ ∆., Μπαλωµένο̋ Χρ. 12π(2τρ), Ζάχο̋ ∆., Λίπα̋ Κ. 3π(1τρ), Μπαλκίζα̋ Θ.3π(1τρ), Ράµµο̋ Α. 9π, Κωτούλα̋ Μ. 5π., Μπἀρακτάρη̋ Γ. 4π, Τζουρτζίωτη̋ Κ, Μπαλωµένο̋ Α. Παπαγεωργίου Α. 7π.


30

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 Παιχνιδάκι στα χέρια του ΑΣ Καρδίτσα̋ έγινε ο ΑΟ Καλαµπάκα̋ στο τελευταίο µατ̋ τη̋ χρονιά̋

Α

ν µη τι άλλο, ο ΑΟ Καλαµπάκα̋ έδειχνε χαρακτήρα και είχε καλοµάθει του̋ φίλου̋ του µε την έντονη και πετυχηµένη αγωνιστική παρουσία που έδειξε στα δύο τελευταία πρωταθλήµατα. Πέρσι µάλιστα έφτασε στο απόγειο τη̋ δόξα̋ του γράφοντα̋ ένα επιτυχηµένο σερί νικηφόρων αποτελεσµάτων που τον έφερε µέχρι την τελική τετράδα στην Α1 Θεσσαλία̋ . Λογικό ήταν λοιπόν (µετά το…απότοµο φρενάρισµα που πάτησε το περασµένο καλοκαίρι -όταν διαλύθηκε επί τη̋ ουσία̋ όλο το Ανδρικό τµήµα) να επέλθει µαζί και η απότοµη διολοίσθηση τη̋ οµάδα̋ στον πάτο τη̋ βαθµολογία̋. Απ’ ότι φαίνεται µάλιστα; ∆εν υπάρχουν εχέγγυα προοπτικέ̋ και ελπίδε̋ για ανάκαµψη αφού πάει να κλείσει ο Α’΄Γύρο̋ χωρί̋ η οµάδα να έχει πετύχει (έστω από σπόντα) µία νίκη: Το αρνητικό ρεκόρ του ΑΟΚ συνεχίστηκε και στην 8η αγωνιστική κι αυτή τη φορά µάλιστα τα πράγµατα ήταν φάνηκαν εξαιρετικά δύσκολα στη µάχη µε τον ΑΣ τη̋ Καρδίτσα̋ που έγινε στο «Βλαχάβειο» Γυµναστήριο. Μάχη, τρόπο̋ του λέγειν δηλαδή, γιατί οι γείτονε̋ ξεµπέρδεψαν εύκολα και γρήγορα: επικράτησαν µε 47-84 και επέστρεψαν σε τροχιά νικηφόρων αποτελεσµάτων αφήνοντα̋ πίσω του̋ την άσχηµη και οδυνηρή ήττα τη̋ προηγούµενη̋ στροφή̋. Οι Καλαµπακιώτε̋ φυσικά είχαν δύσκολη αποστολή , το ήξεραν και το διαπίστωσαν µέσα στην «τριβή» του αγώνα. ∆εν µπόρεσαν να κοντράρουν του̋ υπέρτερου̋ αντιπά-

Αγνοείται η νίκη

Tα φωτογραφικά του stagonews από το µατ̋ του ΑΟΚ µε τον ΑΣΚ λου̋ του̋ (που µαζί µε του̋ Ίκαρου̋ τρέχουν για την πρωτιά του οµίλου) δεν µπόρεσαν καν να του̋ ακολουθήσουν και µοιραία παράτησαν το µατ̋ µε το 2Ο ∆εκάλεπτο όταν η διαφορά

άνοιξε και ξέφυγε σε µεγάλα επίπεδα. Το µατ̋ του Σαββάτου δεν…σηκώνει και δεν αντέχει µεγάλη ανάλυση και κριτική αφού οι παίκτε̋ του ΑΟΚ υποκλίθηκαν νωρί̋-νωρί̋ στην

ανωτερότητα του ΑΣΚ και εξίσου νωρί̋ παράτησαν το παιχνίδι. Eίναι ενδεικτικό εξάλλου το γεγονό̋ ότι αντίσταση προέβαλαν µόνο στο Α΄ ∆εκάλεπτο όταν ακόµα οι παίκτε̋ του ΑΣΚ δεν είχαν «ζεσταθεί». Στην α΄ περίοδο το σκορ ήταν σε επιτρεπτά ανεκτά όρια ο ΑΣΚ προηγήθηκε µε 17-27, αλλά στη συνέχεια όλα πήραν το…δρόµο του̋. Οι Καρδιτσιώτε̋ άνοιξαν τον ρυθµό και κυρίω̋ έσφιξαν την άµυνά του̋, δεν έδωσαν και δεν άφησαν αµαρκάριστα τα σουτ των αντιπάλων του̋ κι έτσι µε το επί µέρου̋ (16-23) αυτή̋ τη̋ περιόδου έφτασαν στο εντυπωσιακό 33-50 του α’ ηµιχρόνου. Το µατ̋ είχε πλέον κριθεί και στην επανάληψη απέµεναν µόνο τα…τυπικά που τέλειωσαν κι αυτά µε συνοπτικέ̋ διαδικασίε̋ αφού οι φιλοξενούµενοι συνέχισαν να φορτώνουν το καλάθι του ΑΟΚ ενώ στα…µετόπισθεν δεν αντιµετώπισαν ιδιαίτερα προβλήµατα καθώ̋ δέχονταν αραιά και που κάποιο καλάθι. Με το 41-68 τη̋ τρίτη̋ περιόδου η οµάδα τη̋ Καρδίτσα̋ έδωσε επιβλητικό τόνο στη νίκη κι έφτασε πλέον µε χαλαρού̋ ρυθµού̋ στο τελικό 47-84 έχοντα̋ για µία ακόµα φορά ω̋ οδηγό και ηγέτη τον Παπαδόπουλο που δεν είχε αντίπαλο µέσα στι̋ δύο ρακέτε̋. Τα δεκάλεπτα: 17-27, 33-50, 41-68, 47-84 Τελικό, ΑΟ Καλαµπάκα̋: Βαλλα̋ 3, Κοτσίρα̋ 2, Παπούλια̋ 1, Βλησσάρη̋ 13 (3) Ανδρέου 3, Καρπούζα̋ 9, Παπαθανασίου 3, Γκαντάλη̋ 3(1) Βούκια̋ 4, Χολέβα̋ 4, Σπανό̋ 2.

Α1 ΕΣΚΑΘ: Ιδανικό φινάλε στο 2013 από του̋ Ικάρου̋ που πέρασαν µε νίκη από την έδρα του Εθνικού Λάρισα̋

Πρώτοι και καλύτεροι στον όµιλο Από ντέρµπι σε ντέρµπι το…πάνε στον τελευταίο µήνα οι Ίκαροι. Έπεσαν βλέπετε µαζεµένα όλα τα δύσκολα κι επικίνδυνα παιχνίδια στο φινάλε του Α’ Γύρου και η οµάδα του Κώστα Θάνου µπήκε στην… µέγγενη µια̋ µεγάλη̋ δοκιµασία̋ ειδικά µετά από εκείνη την πονεµένη ήττα που έγραψε στο κλειστό των Φαρσάλων στα τέλη του Νοεµβρίου. Τα κατάφερε πάντω̋ πολύ καλά κι έκλεισε µάλιστα το 2013 µε δύο µεγάλε̋ νίκε̋ που τη κρατούν στην πρώτη θέση του οµίλου µέσα στου̋ στόχου̋ διεκδίκηση̋ και συµµετοχή̋ στα πλἐ-οφ τη̋ κατηγορία̋. Μετά το µεγάλο διπλό στην Καρδίτσα, οι «κίτρινοι» πέρασαν µε επιτυχία και το εµπόδιο τη̋ 8η̋ στροφή̋ νικώντα̋ τον Εθνικό Λάρισα̋ 6467 στο Κλειστό του Αγίου Θωµά στη Λάρισα. Βέβαια η οµάδα είχε και πάλι κάποια σκαµπανεβάσµατα στην απόδοσή τη̋ κι όπω̋ τόνισε ο προπονητή̋ τη̋ υπάρχουν ζητήµατα προ̋ επίλυση αφού στο ξεκίνηµα του Β’ ηµίχρονο υπήρξαν κάποια αµυντικά κενά τα οποία

εκµεταλλεύτηκαν οι Λαρισαίοι και πήραν διαφορά 12 πόντων. Στην συνέχεια όµω̋ οι Ίκαροι έσφιξαν τα…λουριά συµµαζεύτηκαν αµυντικά, βελτίωσαν και τα ποσοστά του̋ στην επίθεση κι έτσι έπιασαν γρήγορα του̋ φιλόδοξου̋ γηπεδούχου̋ και πήραν εν τέλει δίκαια τη νίκη και το ροζ φύλλο. Ζητούµενο πάντω̋ και στα επόµενα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν µετά την διακοπή (µεσολαβεί το φάιναλ φόρ που βάζει σε αργία τα πρωταθλήµατα τη̋ Θεσσαλία̋) είναι πρωτίστω̋ η σταθερή απόδοση τη̋ οµάδα̋ σε όλα τη̋ τα παιχνίδια αλλά και η γενικότερη βελτίωση των κιτρινόµαυρων. Όταν αυτό βγει µέσα από τον ανταγωνισµό , τότε και οι παίκτε̋ θα δείξουν το σύνολο των αρετών του̋ µέσα στα γήπεδα τη̋ ΕΣΚΑΘ, αλλά και ο προπονητή̋ θα δώσει έτσι περισσότερε̋ ευκαιρίε̋ και στου̋ νεαρού̋ παίκτε̋ του πάγκου που θα στηρίζονται βεβαίω̋ κι από την εµπειρία των παλιών. Το παραδέχθηκε εξάλλου αυτό εµµέσω̋ και ο Κ. Θάνο̋, όταν µετά το τέλο̋ βραδιά̋, έσπευσε να τονίσει πω̋ «πλέον για την οµάδα µου στόχο̋ είναι η κατάκτηση τη̋ 1η̋ θέση̋ αλλά και η διατήρηση τη̋ καλύτερη̋ δυνατή̋ ετοιµότητα̋ σε όλη τη διαδροµή του Β’ Γύρου.

Θα παλέψουµε γι’ αυτή µαζί µε τι̋ άλλε̋ 2 οµάδε̋, τον ΑΣΚ και τα Φάρσαλα και θα πρέπει να είµαστε έτοιµοι για έναν σκληρό και επίπονο δεύτερο γύρο», τόνισε ο κόουτ̋ των κίτρινων, θέλοντα̋ έτσι να κρατήσει σε εγρήγορση του̋ παίκτε̋ του ακόµα και στην περίοδο των γιορτών όπου κατά κανόνα επέρχεται χαλάρωση στα περισσότερα σωµατεία. Οι δηλώσει̋ βέβαια έγιναν περισσότερο για το µέλλον παρά για το εγγύ̋ µέλλον παρά για το παιχνίδι. Η οµάδα του Θάνου, πήρε διαφορά 1012 πόντων στο α δεκάλεπτο κι έδειξε τα δόντια τη̋ στον Εθνικό παρά τα προβλήµατα που αντιµετώπιζε από τα δύσκολα καλάθια του κλειστού Αγίου Θωµά. Από την άλλη το σωµατείο Λάρισα̋ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια προσπάθησε να µείνει στο παιχνίδι, τα κατάφερε , γύρισε τη διαφορά πέρασε µπροστά , αλλά η παρέα του Κώστα Καλιάρα και του Τσικρικά και Αλεξίου ήταν άτρωτη και πήρε το εν τέλει το ροζ φύλλο. Οι κίτρινοι προηγήθηκαν στο πεντάλεπτο µε 6 π, ξέφυγαν λίγο αργότερα µε διψήφιο αριθµό πέρασαν την πρώτη περίοδο µε το 20-12 και έκλεισαν το ηµίχρονο µε 6 πόντου̋ διαφορά (35-31).

Το µατ̋ όµω̋ ήταν ακόµα ανοιχτό κι οι γηπεδούχοι µπήκαν φουριόζοι στην 3΄ περίοδο. Εκεί µ’ ένα επιµέρου̋ σκορ 4-16 κατάφεραν όχι µόνο να περάσουν µπροστά αλλά να αφήσουν και 12 πόντου̋ πίσω του̋ Ικάρου̋! Προφανώ̋ εκµεταλλεύτηκαν και την χαλαρότητα των αντιπάλων του̋, αλλά και την αστοχία βασικών στελεχών και έτσι µπήκαν µε αξιώσει̋ στην διεκδίκηση τη̋ νίκη̋. Φυσικά στου̋ Ίκαρου̋ «σήµανε κόκκινο̋ συναγερµό̋», η οµάδα ανασυντάχθηκε έκανε καλύτερε̋ προσαρµογέ̋ στην αµυντική τη̋ λειτουργία περιόρισε τα ατού του Εθνικού και σιγά πλην και σταθερά «έφαγε-ροκάνισε» τη διαφορά των 12 πόντων και πήρε πάλι τα ίσα τη̋ (53-53). Στην 4η περίοδο είχε ήδη πάρει κεφάλι στο σκορ και δεν έδωσε άλλα δικαιώµατα στου̋ παίκτε̋ του Εθνικού, πάτησε πάνω στη µικρή διαφορά 5-8 πόντων και στο τέλο̋ πανηγύρισε µια σηµαντική νίκη. Τα δεκάλεπτα: 20-12, 35-31, 53-53, 64-67 τελικό Ίκαροι (Θάνο̋): Τσικρικά̋ 9, Αλεξίου 27,Φούντα̋ 3,Αργύρη̋ Παπ/νου , Βασταρούχα̋, Σιµορέλη̋, Φόρο̋ 2, ∆εσπούλη̋ 8, Κατούνα̋, Χατζή̋, Καλλιάρα̋ 18.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

«Κόλλησαν» στο τέταρτο δεκάλεπτο οι Μάγοι και έχασαν 58-68 από τα Φάρσαλα

Του̋ ήξερε ο παλιό̋ προπονητή̋ Ήταν η ρεβάν̋ για την ήττα στο µατ̋ του κυπέλλου… Ήταν το στοίχηµα νίκη̋ µε τον παλιό του̋ προπονητή αλλά και µε παλιού̋-πρώην συµπαίκτε̋… Ήταν ένα ντέρµπι που αυτή τη φορά (εν αντιθέσει µε τα δύο προηγούµενα) που ήθελαν να το κερδίσουν. Είχαν προκλήσει̋ οι Μάγοι στην προ-χριστουγεννιάτικη αγωνιστική τη̋ ΕΣΚΑΘ και βασικά ήθελαν αυτή τη φορά να κάνουν ένα δώρο στου̋ εαυτού̋ του̋. Ωστόσο, ούτε αυτό, το δεύτερο «µπρα-ντεφερ» µε τον Γυµναστικό Φαρσάλων, δεν είχε καλή κατάληξη, η οµάδα παρ’ ότι πάλεψε για τη ρεβάν̋ για το στοίχηµα για το δώρο των Χριστουγέννων, έµεινε από… «καύσιµα» στη 4 η περίοδο και έκλεισαν µε ήττα ( 58-68) το 2013. Στην τελευταία αναµέτρηση τ̋η χρονιά̋ , οι Μάγοι είχαν µόνο ένα στόχο: Ήθελαν να επαναλάβουν το κατόρθωµα τη̋ περασµένη̋ χρονιά̋, να κερδίσουν το ροζ φύλλο και να κλείσουν κατά τον καλύτερο τρόπο τι̋ αγωνιστικέ̋ του̋ υποχρεώσει̋ σ’ αυτό το κοµµάτι του πρωταθλήµατο̋. Αν µη τι άλλο λοιπόν δυνατό το κίνητρο, µεγάλη η αγωνιστική πρόκληση. Για τον λόγο αυτό εξάλλου οι παίκτε̋ του Χ Τοζάρου µπήκαν αποφασισµένοι στο γήπεδο επιδιώκοντα̋ να πάρουν από το ξεκίνηµα τον έλεγχο του αγώνα. Αυτό βέβαια δεν ήταν εύκολο, γιατί οι φιλοξενούµενοι και διαβασµένοι ήταν (ελέω Τσίαµα και άλλων Τρικαλινών) και σκληρό καρύδι αποδείχθηκαν αφου πάλεψαν και µέχρι τέλου̋ για τη νίκη. Οι οράνιε ήθελαν να δείξουν από την αρχή του αγώνα ποιο̋ εί-

Α1 ΕΣΚΑΘ

αγων.) Τα αποτελέσµατα (8η

δίτσα̋...............47-84 Καλαµπάκα .....- ...ΑΣ. Καρε̋........................55-53 Ελασσόνα ........- ...Σοφάδ λα.......................58-68 Μάγοι ..............- ...Φάρσα Γ........................70-55 Ολυµπιακό̋ Κ ..- ...Φοίβο̋ι............................64-67 Εθνικό̋ Λ .........- ...Ικαρο

Η βαθµολογία

Πόντοι................Ν-Η Οµαδε̋..............Β....... ....612-475 .......7 ...1 AΣ Καρδίτσα̋.......15.... .589-472 ......7...1 ...... 5 Ίκαροι .................14........628-515 .......6 ...2 Φάρσαλα..............1 514-471 .......6 ...2 ...... 14.. Ελασσόνα ............ ........520-476 .......5 ...3 Εθνικό̋ Λάρισα̋ ..13 ........513-536 .......3 ...5 ..11 Σοφάδε̋ ............ 11 .......491-524 ......3...5 Μάγοι .................. 0........491-564 .......2 ...6 Ολ. Καρδίτσα̋ .....1 .........418-527 .......1 ...7 Φοίβο̋ Γιάν. .........9..........351-567 ......0...8 Καλαµπάκα .........8

Η επόµενη 9η αγων.

..............Καλαµπάκα Σοφάδε̋ ..................- ...........Ολυµπιακό̋ Κ Ικαροι ......................- ......................Μ άγο ι Φοίβο̋ Γ...................-...................Ελασσόνα Φάρσαλα..................- .................Εθνικό̋ Λ. ΑΣ. Καρδίτσα̋..........-

Τα στιγµιότυπα από το ντέρµπι τη̋ Κυριακή̋ ναι το…αφεντικό για να µην αντιµετωπίσουν προβλήµατα. Έτσι πήραν κεφάλι στο σκορ από την πρωτη περίοδο (16-11) ποντάροντα̋ στο ζεστό χέρι του Λύτρα αλλά και στην καλή και σταθερή απόδοση του Πάτσια και του Στεφάνου . ∆εν είχαν όµω̋ τι̋ ανάλογε̋ βοήθειε̋ από του̋ άλλου̋ ψηλού̋ τη̋ οµάδα̋ κινήθηκαν στα ρηχά τουλάχιστο στο σκοράρισµα) κι έτσι δεν µπόρεσαν να διασφαλίσουν και να κρατήσουν το προβάδισµα µέχρι τη λήξη του ηµιχρόνου αφού οι φιλοξενούµενοι που κυνηγούσαν µε πείσµα και πάθο̋ το µατ̋ ροκάνι- σαν καλύτερα στοπ παρκε πήραν και πάλι τα σαν τη διαφορά και έφτασαν στου̋ 2 λίγο πάνω του̋ προηγήθηκαν µάλιστα µε µικρή διαπριν το φινάλε του α µέρου̋. Το Ηµίχρονο φορά που δεν µπόρεσαν όµω̋ να την κρατήβρήκε την τρικαλινή οµάδα σε θέση οδηγού σουν κι έτσι το 49-54 του τρίτου δεκαλέπτου (32-30) και στην εκκίνηση τη̋ επανάληψη̋ το άφηνε όλα τα ενδεχόµενα ανοιχτά. Στο τελευταίο κοµµάτι του αγώνα όµω̋ µίµατ̋ έδειχνε ότι θα βαδίσει στην κόψη του ξυραφιού. Οι φιλοξενούµενοι µπήκαν και πάτη- λησε και η εµπειρία αλλά και η ευστοχία των παικτών τη̋ Φαρσαλινή̋ οµάδα̋. Ο ΓΣΦ έβγαλε και κάποιε̋ καλέ̋ άµυνε̋ πάνω στου̋ Πάτσια λύτρα και Στεφάνου και πήρε τελικά το ρόζ φύλλο. Τα δεκάλεπτα: 1611, 32-30, 49-54, 5868. Μάγοι: Τζάνη̋, Γαβαλά̋ 6(1), Λύτρα̋ 11(1), Αθανασούλα̋ 2, Κωτσιαλή̋, Πάτσια̋ 14, Στεφάνου 12, Ευαγγέλου, Καβράκο̋ 8, Νικολακόπουλο̋ 5

Super League  Ο Ολυµπιακό̋ συνδύασε σκορ και ρεκόρ στο µατ̋ µε τον Απόλλωνα

Πάει …τρένο ο Θρύλο̋ Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έκλεισε ο Ολυµπιακό̋ τον πρώτο γύρο στο πρωτάθληµα τη̋ Σούπερ Λίγκα̋, καθώ̋ στο πλαίσιο τη̋ 17η̋ αγωνιστική̋. Oι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν 5-0 τον Απόλλωνα Σµύρνη̋ στην Ριζούπολη και πέτυχαν µία σειρά ρεκόρ. Οπω̋ την µεγαλύτερη διαφορά από τον δεύτερο το καλύτερο «ξεκίνηµα» µε 16 νίκε̋ και µία ισοπαλία, αλλά και το γεγονό̋ ότι παραµένει αήττητο̋ για 30 εκτό̋ έδρα̋ αναµετρήσει̋. Τα τέρµατα του Ολυµπιακού, πέτυχαν οι Φουστέρ (26`), Μανωλά̋ (31`), Σάµαρη̋ (42`) και Σαβιόλα (63`, 80`).Στο Περιστέρι, ο Ατρόµητο̋ υποδέχτηκε τον Πανθρακικό και κατάφερε να ξεπεράσει την αρχική ισοφάριση ( 3-1), κερδίζοντα̋ του̋ βαθµού̋ που του̋ διατηρεί στο κυνήγι τη̋ 2η̋ θέση̋. Στο Ηράκλειο, ο ΟΦΗ χρειάστηκε να κάνει την ανατροπή απέναντι στον Παναιτωλικό για να φτάσει στου̋ τρει̋ βαθµού̋ τη̋ νίκη̋ (2-1).

Ανατροπή Παναθηνἀκού Ο ΠΑΟΚ έκλεισε µε νίκη στην Τούµπα τη χρονιά επικρατώντα̋ του Λεβαδεαικού ( 3-0) στο πλαίσιο τη̋ 17η̋ αγωνιστική̋ τη̋ Σούπερ Λιγκ. Έτσι ο «δικέφαλο̋» κράτησε του̋ επτά βαθµού̋ τη διαφορά από τον Ατρόµητο, και µείωσε στου̋ δέκα από τον Ολυµπιακό. Φτωχό το θέαµα είχαν τα µατ̋ στην Τρίπολη (Αστέρα̋ Τρίπολη̋ – Βέροια 00) και στο ΟΑΚΑ (ΑΕΛ Καλλονή̋ – Εργοτέλη̋ 0-0), ενώ ο Πλατανιά̋ πήρε σηµαντική νίκη απέναντι στον Πανιώνιο (1-0). Τι και αν βρέθηκε πίσω στο σκορ, από ένα εκπληκτικό γκολ του Τριάδη, ο Παναθηνἀκό̋ έχοντα̋ σε µεγάλη µέρα τον Αλγερινό Αµπέιντ «γύρισε» το µατ̋ και κατάφερε να νικήσει την Ξάνθη στη Λεωφόρο ( 2-1). Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήµερα µε την αναµέτρηση ΠΑΣ Γιάννινα - Άρη̋ (19:30).

Tα αποτελέσµατα ΟΦΗ – Παναιτωλικό̋ ..............................2-1 Ατρόµητο̋ – Πανθρακικό̋..................... 3-1 Απόλλων – Ολυµπιακό̋......................... 0-5 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακό̋ ...........................3-0 ΑΕΛ Καλλονή̋ – Εργοτέλη̋................ 0-0 Αστέρα̋ Τρίπολη̋ – Βέροια................ 0-0 Πλατανιά̋ – Πανιώνιο̋......................... 1-0 Παναθηνἀκό̋ – SKODA Ξάνθη ...........2-1 Σήµερα, 23 ∆εκεµβρίου ΠΑΣ Γιάννινα - Άρη̋ ......................(19:30)

Η Βαθµολογία ΟΜΑ∆ΕΣ

Σε φυσιολογική υποταγή τα κορίτσια του Ασκληπιού από την ΕΑΛ

Σ

Έχουν να κάνουν ταξίδι

υνεχίζει την καθοδική τροχιά στο πρωτάθληµα τη̋ Α2 Βόλει η Γυναικεία οµάδα του Ασκληπιού και πλέον από δω και πέρα θα πρέπει να αλλάξει ρυθµό αν βέβαια έχει ω̋ στόχο την παραµονή τη̋ στην κατηγορία̋. Βέβαια το Σάββατο το τρικαλινό σωαµτείο είχε ίσω̋ τον πιο δύσκολο αγώνα τη̋ φετινή̋ σεζόν καθώ̋ αντιµετώπισε την πρωτοπόρο του οµίλου ΕΑ Λάρισα̋ γνωρίζοντα̋ την ήττα µε 3-0. Ο 1ο̋ γύρο̋ τελειώνει µε εντό̋ έδρα̋ παιχνίδι απέναντι στην Πετρούπολη, µετά τι̋ γιορτέ̋. Τη ∆ευτέρα 23/12 οι γυναίκε̋ ταξιδεύουν στην Χίο για τον αγώνα µε τον τοπικό Νηρέα για τον εξ αναβολή̋ αγώνα τη̋ 1η̋ αγωνιστική̋. Τα σετ 1ο 25-14, 2ο 25-20, 3ο 25-20 Ε.Α. Λάρισα̋ (Πνάκα̋ ) Τουσιούδη, Λίτσι-

Μουρατλάρι Β. Γκέτσιου Κ. Λελεντζή Γ. Ιόβτσεβα Σ. Γιαννοπούλου Κ.

Ήττα και για τι̋ Κορασίδε̋

ου, Μπέη, Παπαστεργίου, Γεροκώστα, Νατσίδου, Καµατσέλου Κουτσογιάννη, Τάση Γ. Κοντονάσιου, Τάση Β. Λούρου. Α.Σ. Ασκληπιό̋ ( Ιόβτσεβ ∆.) Τεντολούρη Μ. Ντιρογιάννη Α. Τόλλιου Ε. Προβίδα Κ. Γκουτζιούπα Ε. Βουλγαράκη Κ. Γιαννούλη Κ.

∆εν τα κατάφεραν οι µικρέ̋ του Ασκληπιού απέναντι στην οµάδα των Κορασίδων Α΄ του Αµπελώνα. Στο παιχνίδι που έγινε στο ∆ηµοτικό Τρικάλων ηττήθηκαν µε σκορ 3-0, παρά την µεγάλη προσπάθεια που έκαναν για να πάρουν κάποιο σετ. Τα σετ 1ο 17-25, 2ο 20-25, 3ο 21-25. Έπαιξαν. Ασκληπιό̋ (Βασίλεβα Σ.) ΧΥΤΑ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Φ. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Ε. ΜΠΟΥΡΛΗ Ι. ΓΑΤΣΑ Ε. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Ι. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ∆. ΒΡΑΚΑ Ρ.. ΠΡΑΠΑ Β.

31

Γκολ

1. Ολυµπιακό̋ 53-6 2. ΠΑΟΚ 34-15 3. Ατρόµητο̋ 28-14 4. Παναθηνἀκό̋ 28-16 5. Αστέρα̋ Τρίπολη̋ 23-17 6. Ξάνθη 23-25 7. ΟΦΗ 16-21 8. Πανθρακικό̋ 22-27 9. Παναιτωλικό̋ 18-16 10. Πανιώνιο̋ 16-20 11. ΠΑΣ Γιάννενα 18-22 12. Εργοτέλη̋ 19-21 13. Καλλονή 17-31 14. Πλατανιά̋ 16-22 15. Λεβαδειακό̋ 17-33 16. Απόλλων 17-31 17. Βέροια 14-28 18. Αρη̋ 13-27

Βαθ. 49 39 32 30 26 24 21 21 21 20 20 20 19 18 17 14 14 11


διαλογο̋ 

∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Σηµαντική πρωτοβουλία τη̋ ∆ηµοτική̋ Αρχή̋

∆εύτερο πάρκο Αη-Γιώργη γίνεται στον Πυργετό! Η αρχή έγινε χθε̋ µε οριοθέτηση του χώρου και δεντροφύτευση

Ένα̋ χώρο̋ που µέχρι πρόσφατα ήταν η «χωµατερή» του Πυργετού σύντοµα θα γίνει ένα πάρκο αναψυχή̋, ένα̋ δεύτερο̋ «Αη-Γιώργη̋» για του̋ Τρικαλινού̋ των… ∆υτικών Προαστίων. Αυτό έγινε µε παρέµβαση του ∆ήµου Τρικκαίων και ιδιαίτερα του αντιδηµάρχου Άµεση̋ Επέµβαση̋ Θόδωρου Σπανού ο οποίο̋ ήταν ο πρωτοστάτη̋ σε µια επιχείρηση-αστραπή χθε̋ για τον καθαρισµό του χώρου και την οριοθέτηση του ω̋ πάρκο αναψυχή̋.

αποτελούσε µια απέραντη ανεξέλεγκτη χωµατερή, πλέον θα φυλάσσεται και θα προστατεύεται ώστε να µπορέσουν να αναπτυχθούν τα δέντρα και οι παρεµβάσει̋ που θα γίνουν στον χώρο αυτό.

Στην επιχείρηση συµµετείχε και ο ίδιο̋ ο δήµαρχο̋ Τρικκαίων κ. Χρήστο̋ Λάππα̋,ο ∆.Σ. Θανάση̋ Βαβύλη̋ η Περιφερειακή Σύµβουλο̋ κ. Ελένη Αργυροπούλου-Καλλιάρα, το ∆.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυργετού, πολλοί κάτοικοι τη̋ περιοχή̋ και κυρίω̋ µικρά παιδιά. Ο χώρο̋ οριοθετήθηκε µε ξύλινου̋ πασσάλου̋ και τα παιδιά άρχισαν να φυτεύουν δένδρα δίνοντα̋ στο δέντρο που φύτευαν το όνοµά του̋ και αναλάµβαναν την …προστασία του κάθε δέντρου που φυτεύανε… Σύντοµα στο πάρκο, θα τοποθετηθούν κιόσκια και βρύσε̋ και όπω̋ φιλοδοξεί η ∆ηµοτική Αρχή Τρικάλων, θα δηµιουργηθεί ένα̋ δεύτερο̋ …Αι Γιώργη̋ για του̋ Τρικαλινού̋ που αναζητούν χώρο άθληση̋ και αναψυχή̋. Ο κ. Λάππα̋, είχε ενηµέρωση για την κατάσταση του παρακείµενου ποταµού, αποκαλύπτοντα̋ σχέδια του για αξιοποίηση του ποταµού για αναψυχή και εµπλουτισµού του µε ψάρια… Ο χώρο̋ που µέχρι σήµερα CMYK

23-12-2013  

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-DIALOGOS WEEKLY NEWSPAPER OF TRIKALA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you