Page 1

∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

«Επέστρεψε» από προχθέ̋ Σάββατο

Για πάντα στην Αγιά Μονή ο ∆ηµήτρη̋ Μητροπάνο̋!

ΑΡΘΡΟ

Σκελετοί και δαίµονε̋ στην ΕΡΤ

ΣΕΛ. 3

EBÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÙÍ ÔÑÉÊÁËÙÍ

ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÑÏÕÐÇÓ • ÅÔÏÓ 19ï • ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 879 • ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15 • ÔÇË: 24310- 33263 FAX: 2431-500059 • e-mail: dialogos@otenet.gr • www.issuu.com/dialogosnews • ÔÉÌÇ 1,30 ευρώ

ΣΕΛ. 16

Κρίσιµε̋ ώρε̋ για τη χώρα αλλά και για ΠΑΣΟΚ - ∆ΗΜΑΡ

Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά από σήµερα, µε οµιλία Τσίπρα

“Ανένδοτο” από το Σύνταγµα για ανατροπή του Σαµαρά

Μπρο̋… Σαµαρά̋ και πίσω εκλογέ̋! Ο πρωθυπουργό̋ «άδειασε» του̋ εταίρου̋ του στην κυβέρνηση και τώρα του̋ καλεί ή να αποδέχονται τι̋ όποιε̋ αποφάσει̋ του ή να ρισκάρουν εκλογέ̋ και πιθανό καταποντισµό του̋ σ’ αυτέ̋… Το Σ.τ.Ε. µάλλον µεταθέτει για αύριο την απόφαση του για το αν πρέπει να επαναλειτουργήσει άµεσα ή όχι η ΕΡΤ Σφάζονται ανοιχτά Ν.∆., ΠΑΣΟΚ και ∆ΗΜΑΡ λίγε̋ ώρε̋ πριν την κρίσιµη συνάντηση Σαµαρά, Βενιζέλου, Κουβέλη

Μεγάλη κινητοποίηση και κάλεσµα για παλἀκή συµµετοχή ΣΕΛ. 14

Σελ. 5

Το ερώτηµα µπήκε από το «ΠΟΝΤΙΚΙ» την περασµένη Πέµπτη. Η απάντηση θα δοθεί σήµερα το απόγευµα στο Μέγαρο Μαξίµου.

CMYK


2

∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Με λίστα ή σταυρό οι επόµενε̋ κάλπε̋; Του ∆ηµήτρη Κρούπη

Τ

ο «γυαλί» τη̋ τρικοµµατική̋ κυβέρνηση̋, που προέκυψε από τι̋ κάλπε̋ τη̋ 17η̋ Ιουνίου 2012, δηλαδή πριν από ένα χρόνο, είναι ολοφάνερο πω̋ έχει «ραγίσει». Σήµερα το απόγευµα αποµένει να δούµε εάν θα «σπάσει» τώρα και θα οδηγηθούµε άµεσα (στι̋ 14 Ιουλίου) σε εκλογέ̋ ή αν θα γίνει µια προσπάθεια να κρατηθεί στη ζωή µε τεχνητά µέσα, µέχρι το φθινόπωρο. Πάντω̋ όλα δείχνουν πω̋ επιλογή του Αντώνη Σαµαρά είναι να παίξει τώρα τα ρέστα του και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογέ̋ ελπίζοντα̋ πω̋ θα βγει ενισχυµένο̋ από αυτέ̋ και κυρίω̋ απαλλαγµένο̋ από τα «βαρίδια» που λέγονται ΠΑΣΟΚ και ∆ΗΜΑΡ και τα οποία βλέποντα̋ πω̋ η σύµπλευση του̋ µε τον Σαµαρά µόνο ζηµιά του̋ προκαλεί προσπαθούν να διαχωρίσουν τη θέση του̋, από βασικέ̋ επιλογέ̋ του και να διασώσουν ό,τι µπορούν πλέον να διασώσουν από την εκλογική του̋ δύναµη. Το τελευταίο τριήµερο αν και τα ΜΜΕ υπολειτουργούν, έχει διαµορφωθεί ένα προεκλογικό κλίµα στη χώρα και σε όλα τα κόµµατα. Άρχισε δε η συζήτηση – και σε τοπικό επίπεδο- για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων τα οποία παρά την βεβαιότητα που έχουν ορισµένοι πω̋ θα διαµορφωθούν µε βάση την λίστα που ίσχυσε στι̋ εκλογέ̋ του περασµένου Ιουνίου, δεν είναι καθόλου σίγουρο πω̋ τελικά θα γίνου έτσι! Αν γίνουν πρόωρε̋ εκλογέ̋, στα µέσα Ιουλίου, θα γίνουν µε τον ισχύοντα εκλογικό νόµο 3231/2004 και όπω̋ τροποποιήθηκε µε τον νόµο 3636/2008 προβλέπεται ω̋ γνωστό µπόνου̋ 50 εδρών στο πρώτο κόµµα και λίστα αντί για σταυρό στην εκλογή βουλευτών εάν έχουµε εκλογέ̋ σε 18 µήνε̋ από τι̋ προηγούµενε̋. Η λίστα εφαρµόστηκε στι̋ εκλογέ̋ τη̋ 6η̋ Ιουνίου και σύµφωνα µε απόψει̋ πολιτικών και νοµικών κύκλων από την Αθήνα, µε του̋ οποίου̋ επικοινωνήσαµε το Σαββατοκύριακο, αυτό δεν µπορεί να ισχύσει και για τι̋ προσεχεί̋ εκλογέ̋. Σε διαφορετική περίπτωση αν υποθέσουµε πω̋ τα επόµενα 4, 5 ή και περισσότερα χρόνια έχουµε εκλογέ̋ κάθε χρόνο τότε οι βουλευτέ̋ που εκλέχθηκαν στι̋ 6 Μἀου, στι̋ πρώτε̋ δηλαδή εκλογέ̋ του 2012, θα εκλέγονται συνεχώ̋ για πολλά χρόνια χωρί̋ σταυρό, θα γίνουν δηλαδή διορισµένοι! Αυτή η άποψη έχει µια λογική και αποµένει να ξεκαθαρισθεί εάν ο νοµοθέτη̋ έχει προβλέψει και ξεκαθαρίσει αν η λίστα ισχύει για µια φορά ή όχι. Πάντω̋ οι Αθηνἀκέ̋ εφηµερίδε̋ του Σαββατοκύριακου γράφουνε για λίστα και σ’αυτή τη λογική είναι και η ανάλυση για το εκλογικό τοπίο στα Τρίκαλα ειδικού συνεργάτη του «διαλόγου» η οποία δηµοσιεύεται σε άλλη σελίδα.

Ποιο̋ είπε ότι µα̋ …ξέχασαν οι Κονγκολέζοι; Στι̋ 22 Ιουνίου 2013 -µε εξαήµερη καθυστέρηση, δηλαδή, εξαιτία̋ των υποχρεωτικών διαδικασιών ω̋ προ̋ την έκδοση βίζα̋- αναµένεται να βρεθεί στα µέρη µα̋ η κονγκολέζικη αποστολή, η οποία, λόγω τη̋ σύνθεσή̋ τη̋, πρόκειται να συγκεντρώσει πάνω τη̋ όλου̋ του̋ προβολεί̋ τη̋ τοπική̋ και θεσσαλική̋ επικαιρότητα̋!! Θα ταξιδέψουν µέχρι̋ εδώ πέντε (5) ∆ήµαρχοι, ένα̋ Βουλευτή̋ – Καθηγητή̋ Πανεπιστηµίου – Σύµβουλο̋ του Προέδρου τη̋ Λἀκή̋ ∆ηµοκρατία̋ του Κονγκό και ο εκεί Έλληνα̋ Πρέσβη̋. Έρχονται κατόπιν προσκλήσεω̋ του υπευθύνου του Κονγκο-Ελληνικού Επιµελητηρίου και πρόεδρου του Εµπορικού Συλλόγου Τρικάλων κ. Χρήστου Καλλέα, ο οποίο̋ έχει δροµολογήσει σειρά επαφών µε του̋ ∆ηµάρχου̋ Τρικκαίων, Καλαµπάκα̋ & Ιωαννίνων, αλλά και µια ανοιχτή εκδήλωση στην γειτονική Λάρισα. Μία επίσκεψη, πολλέ̋ (επιχειρηµατικέ̋) ειδήσει̋ και (πιθανέ̋) συµφωνίε̋… “δ”

Από την «Ελευθερία» στην…Ελευθεροτυπία ο Τρικαλινό̋ γαµπρό̋ Γιώργο̋ ∆ηµητρακόπουλο̋ Ο κ. Γιώργο̋ ∆ηµητρακόπουλο̋, γιο̋ του αείµνηστου εκδότη τη̋ «Ελευθερία̋» Λάρισα̋ Τάκη ∆ηµητρακόπουλου είναι γνωστό̋ σε πολλού̋ Τρικαλινού̋, αφού έρχεται συχνά στην πόλη µα̋, από την οποία κατάγεται η σύζυγο̋ του. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαβάσαµε πω̋ ο πρώην ευρωβουλευτή̋ τη̋ Ν.∆. αλλά και πρώην υποψήφιο̋ βουλευτή̋ Λάρισα̋ µε την Ν.∆. αναλαµβάνει τον συντονισµό και την επανασχεδίαση τη̋ «Κυριακάτικη̋ Ελευθεροτυπία̋». ∆εν µένει παρά να του ευχηθούµε καλή επιτυχία και «καλό κουράγιο». ∆.Κ.

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ ΤΑΧΙ

Εµφύλιο̋ «πόλεµο̋» στι̋ πιάτσε̋!!!

Τουλάχιστον δύο σοβαρά επεισόδια σηµειώθηκαν τι̋ τελευταίε̋ ώρε̋ µεταξύ οδηγών ΤΑΧΙ στα Τρίκαλα. Εννέα οδηγοί ΤΑΧΙ που εδρεύουν στην πιάτσα παραποταµίω̋ (απέναντι από τα γραφεία τη̋ ∆.Ε.Υ.Α.Τ.), και λειτουργούσαν µε κλήσει̋ τηλεφώνων από πελάτε̋, ζήτησαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Ραδιοσυχνοτήτων, να αποκτήσουν κι αυτοί ραδιοσυχνότητα. Κάτι που τελικά έγινε... Αυτό, όµω̋, προκάλεσε την αντίδραση των οδηγών ΤΑΧΙ από τι̋ υπόλοιπε̋ πιάτσε̋, αφού έβλεπαν του̋ “9” να εισέρχονται στι̋ δικέ̋ του̋ πιάτσε̋, κάτι που το θεωρούν παράνοµο, καθώ̋ δεν αναγνωρίζουν ω̋ νόµιµη την συγκεκριµένη άδεια… Τα πνεύµατα οξύνθηκαν και σηµειώθηκαν δύο επεισόδια, στην πιάτσα ΤΑΧΙ επί τη̋ οδού Καποδιστρίου, που προκάλεσαν ακόµη και την επέµβαση τη̋ Αστυνοµία̋… Αναµένεται η τοποθέτηση τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων επί του ζητήµατο̋ που έχει δηµιουργηθεί. (ΠΗΓΗ: trikalanews)

Έγινε… ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΟ ο Μιχάλη̋ Βενιζέλο̋ Ο καλό̋ φίλο̋, διαχρονικό̋ ΠΑΣΟΚΟΣ και σταθερά…εκκεντρικό̋ Μιχάλη̋ Βενιζέλο̋, γιατρό̋ και διευθυντή̋ του Κέντρου Υγεία̋ Πύλη̋, έγινε το περασµένο Σάββατο…παραπολιτικό σχόλιο στην εφηµερίδα πανελλαδική̋ κυκλοφορία̋ «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» η οποία ασχολείται τακτικά µε Τρικαλινά πρόσωπα. Στο ένθετο «secret», δηλαδή «µυστικά» και στη στήλη «Περιφερειακή Λεοφώρο̋» γράφει τα εξή̋ µε τον τίτλο «ΤΡΙΚΑΛΑ» και µε φωτό του Μιχάλη Βενιζέλου. «Η παρουσία του Μιχάλη Βενιζέλου, διευθυντή του Κέντρου Υγεία̋ Πύλη̋ και ιστορικού στελέχου̋ του τοπικού ΠΑΣΟΚ, σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων έριξε νερό στον µύλο των σεναρίων που τον εµφανίζουν να έχει προσχωρήσει στο κόµµα του Αλέξη Τσίπρα…». Σηµ: Εκείνο όµω̋ που το secret κράτησε…µυστικό από του̋ αναγνώστε̋ του είναι πω̋ η εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ αφορούσε τι̋ θέσει̋ του για τη Υγεία και άρα «δικαιολογούνταν» η παρουσία του Μιχάλη εκεί… ∆.Κ.

“Ταρίφε̋” υπέρ Ε.Ρ.Τ. Προτού αρχίσει η χθεσινή συναυλία για την Ε.Ρ.Τ. ταξί κινήθηκαν εν πορεία στην οδό Γαριβάλδη και, για λίγα λεπτά, στάθµευσαν µπροστά από το Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Τρικκαίων ξεσηκώνοντα̋ µε τι̋ κόρνε̋ του̋… πάντε̋!!! Οι Τρικαλινοί ταξιτζήδε̋ έκαναν τη… βραδινή έκπληξη θέλοντα̋ να εκφράσουν… θορυβωδώ̋ και ηχηρώ̋ την συµπαράστασή του̋ στου̋ εργαζόµενου̋ τη̋ κρατική̋ ραδιοτηλεόραση̋. “δ”

ΓΥΜΝΙΣΤΗΣ ΛΙΑΖΟΝΤΑΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΛΗΘΑΙΟ

«Γίναµε… Μύκονο̋!!!»

Σοκ για τι̋ κυρίε̋ που περνούσαν, χθε̋ το πρωί, από τι̋ όχθε̋ του Ληθαίου, µετά τον εκκλησιασµό του̋ στον Άγιο Βησσαρίωνα, στη θέα... γυµνιστή που απολάµβανε τον ήλιο!!!... Ο 50άρη̋ Τρικαλινό̋ ένιωσε να ζεσταίνεται, λεφτά δεν είχε να πάει για µπάνια σε καµιά κοντινή παραλία και ξάπλωσε στο χορτάρι, µπροστά στο ποτάµι. Ειδοποιήθηκε ο αντιδήµαρχο̋ Θόδωρο̋ Σπανό̋, που έφτασε έξαλλο̋ στο σηµείο φωνάζοντα̋: «Έλεο̋!... Μου κάνατε το Ληθαίο... Μύκονο»!!!... Τον πήρε µε το καλό και τον έβαλε να φορέσει το µαγιό του (!). Λίγα λεπτά αργότερα έφτασαν οι αστυνοµικοί, που έπεισαν µε τα πολλά τον άντρα να αποχωρήσει ησύχω̋ από το σηµείο. Και που να σφίξουν για τα καλά οι ζέστε̋... (trikalavoice.gr)

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε ÅÊÄÏÔÇÓ - ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÍÉÊ. ÊÑÏÕÐÇÓ ÓÕÍTAKTEÓ: ÍÉÊÏÓ ÐÁÆÁÚÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ: ÅÕÈÕÌÉÏÓ ÊÏÕÖÏÃÉÁÍÍÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15, ΤΡΙΚΑΛΑ ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ: 60 ÅÕÑÙ. ÏÔÁ, ÔÑÁÐÅÆÅÓ, ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ, Ê.ÔË. 100 ÅÕÑÙ ÅÊÔÕÐÙÓÇ: Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ ÔÇË.: 24310 -33263 FAX:2431-500059 e-mail: dialogos@otenet.gr, site:www.issuu.com/dialogosnews ÊÙÄ. ÅÍÔÕÐÏÕ: 5113


Τα δεδοµένα στο ν. Τρικάλων στο ενδεχόµενο εκλογών

Λ

ίστα στα ψηφοδέλτια των κοµµάτων σε όλε̋ τι̋ εκλογικέ̋ περιφέρειε̋, τέσσερι̋ έδρε̋ για το νοµό Τρικάλων και έξι µέλη στα ψηφοδέλτια σε τοπικό επίπεδο. Τα παραπάνω προβλέπονται στο ενδεχόµενο πρόωρη̋ «εντό̋ του θέρου̋» προσφυγή̋ στι̋ κάλπε̋. Ενδεχόµενο που πλέον, δεν αποκλείεται και θα προσδιορισθεί σήµερα ή τι̋ επόµενε̋ µέρε̋. Πιο αναλυτικά, µε δεδοµένο, ότι δεν έχει παρέλθει το δεκαοχτάµηνο από τι̋ τελευταίε̋ εθνικέ̋ εκλογέ̋, δεν θα υπάρχει σταυρό̋ προτίµηση̋, αλλά λίστα. ∆ηλαδή οι ηγεσίε̋ των κοµµάτων θα καθορίσουν τη σειρά εκλογιµότητα̋ των υποψηφίων βουλευτών. Από το νοµό Τρικάλων θα αναδειχθούν τέσσερι̋ και όχι-όπω̋ συνέβαινε τι̋ τελευταίε̋ δεκαετίε̋- πέντε εκπρόσωποι στο Κοινοβούλιο. Η απώλεια τη̋ µια̋ έδρα̋ είναι απόρροια τη̋ µείωση̋ του πληθυσµού του νοµού, όπω̋ αυτή καταγράφηκε στην τελευταία απογραφή. Σε κάθε ψηφοδέλτιο θα µπορούν να µετέχουν έω̋ έξι υποψήφιοι – ισχύει το ν+2, όπου ν ο αριθµό̋ των εδρών. Η υποβάθµιση όµω̋ τη̋ εκλογική̋ περιφέρεια̋ Τρικάλων σε τετραδική, έχει και άµεση επίπτωση στην κατανοµή εδρών. Με εστία τον εκλογικό νόµο, το πρώτο κόµµα σε πανελλαδικό επίπεδο, µπορεί να πάρει και τι̋ 4 κοινοβουλευτικέ̋ έδρε̋! Σηµειώνουµε ότι κάτι τέτοιο συνέβη στι̋ εκλογέ̋ του Ιουνίου του 2012,

3

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

όπου η Ν.∆. εξέλεξε από τέσσερι̋ βουλευτέ̋, στι̋ τετραεδρικέ̋ περιφέρειε̋ Καβάλα̋ και Πιερία̋! Το πιο πιθανό όµω̋ είναι το δεύτερο κόµµα πανελλαδικά, στο νοµό Τρικάλων να υπερβεί το όριο του 25% οπότε θα πάρει µια έδρα και θα αφήσει τι̋ άλλε̋ τρει̋ για το κόµµα που θα κερδίσει στι̋ εκλογέ̋. Πιθανότητα να ισχύσει µια κατανοµή εδρών δυο προ̋ µια, προ̋ µια, δεν αποκλείεται, ωστόσο είναι πλέον πολύ δύσκολο µικρό κόµµα – το τρίτο ή το τέταρτο σε πανελλαδικό επίπεδο- να αναδείξει βουλευτή στα τετραεδρικά Τρίκαλα.

Ψηφοδέλτια κοµµάτων Όπω̋ προαναφέραµε µε έξι µέλη θα είναι πια, πλήρη τα ψηφοδέλτια των κοµµάτων στα Τρίκαλα. Η εφαρµογή τη̋ λίστα̋ αναπόφευκτα προσθέτει και αφαιρεί νέα δεδοµένα στου̋ τοπικού̋ συνδυασµού̋ σε ότι αφορά την κατάρτιση του̋. Στην τοπική Νέα ∆ηµοκρατία, οι τρει̋ βουλευτέ̋ µε τη σειρά εκλογή̋ του̋ το 2012, θεωρείται σίγουρο πω̋ θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο. Στην τέταρτη,υπό όρου̋- εκλόγιµη θέση αναµένεται να συµπεριληφθεί ο κ. Ν. Σακκά̋, ενώ τι̋ άλλε̋ δυο θέσει̋ θα καταλάβουν µάλλον νέα στελέχη του κόµµατο̋. Στον ανταγωνιστικό, ω̋ προ̋ την εξουσία, ΣΥΡΙΖΑ η πρώτη θέση ανήκει,

στη νυν βουλευτή κ. Παν. ∆ριτσέλη. Οι υποψήφιοι το 2012 που κατέλαβαν τι̋ επόµενε̋ τρει̋ θέσει̋, θα τοποθετηθούν, στι̋ αντίστοιχε̋, ενώ στο ψηφοδέλτιο του κόµµατο̋ και οι εναποµείνασε̋ άλλε̋ δυο υποψηφιότητε̋ θα είναι νέε̋ και θα αντανακλούν την κοινωνική και πολιτική διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ. Θολά και συγκεχυµένα είναι τα δεδοµένα στο τοπικό ΠΑΣΟΚ και τη ∆ΗΜΑΡ Τρικάλων. Αν τα δυο κυβερνητικά κόµµατα προσέλθουν στι̋ εκλογέ̋ µε ξεχωριστά ψηφοδέλτια, η πρωτοκαθεδρία του κ. Γ.Κυρίτση στη ∆ΗΜΑΡ και του κ. Γ.Οικονόµου στο ΠΑΣΟΚ δεν αµφισβητείται. Υπαρκτό πρόβληµα υφίσταται στην εν γένει κατάρτιση των ψηφοδελτίων των δυο κοµµάτων, αφού η πλειοψηφία των υποψηφίων το 2012, σε αµφότερα, αποστασιοποιήθηκε και δεν εµφανίζει καµιά προθυµία να εκτεθεί εκ νέου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τοπική ∆ΗΜΑΡ- εκτό̋ του κ. Κυρίτση- οι άλλοι προ έτου̋ υποψήφιοι, βρίσκονται ουσιαστικά εκτό̋ κόµµατο̋, ενώ ανάλογη είναι η κατάσταση και στο τοπικό ΠΑΣΟΚ, όπου εκεί πάντω̋ αναµένεται να βρεθούν υποψήφιοι. Πρόβληµα πάντω̋ θα υπάρξει και στο ενδεχόµενο κοινή̋ καθόδου των δυο κυβερνητικών εταίρων, καθώ̋ θα υπάρξει διαγκωνισµό̋ για την πρώτη θέση ενώ δεν θα εκλείψει η αδυναµία εξεύρεση̋ των άλλων υποψηφιοτήτων. Τέλο̋, δεδοµένο θα πρέπει να θεωρείται πω̋ στου̋ Ανεξάρτητου̋ Έλληνε̋, στο ψηφοδέλτιο θα ηγηθεί ο κ. Στ. Λάσκο̋ και στο ΚΚΕ ο κ. Αχ. Κανταρτζή̋. Η.Σ.

6ο Γ.Ε.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΥ

Πέρασαν και στι̋… επί σκηνή̋ εξετάσει̋!!!

Η πρώτη εκδήλωση έγινε από την Κ.Ν.Ε. Λυπητερέ̋ «νότε̋» για την ανεργία, την ανασφάλιστη εργασία και την µετανάστευση

Σκελετοί και δαίµονε̋ στην ΕΤ... Ο επικεφαλή̋ τη̋ κυβέρνηση̋, σε αγαστή συµφωνία µε του̋ δύο συν-εταίρου̋ του, εδώ και λίγε̋ ώρε̋ έχει υλοποιήσει την απόφασή του για κατακρεούργηση τη̋ ΕΤ. Στου̋ τηλεοπτικού̋ δέκτε̋ (τη̋ ΝΕΤ), η εθνική παρουσιάστρια και «τα µάτια τη̋», ο ρεπόρτερ που στι̋ προ έτου̋ εκλογέ̋ ήταν υποψήφιο̋ µε το βασικό κόµµα του Μνηµονίου και ο γνωστό̋ µεγαλοδηµοσιογράφο̋ – τη σύζυγο τη διόρισε Ευρωβουλευτίνα- που ω̋ συνεκδότη̋ µεγάλη̋ βδοµαδιάτικη̋ εφηµερίδα̋, πέταξε στο δρόµο εκατοντάδε̋ εργαζόµενου̋. Και οι τρει̋- παιδιά του ίδιου συστήµατο̋ εξουσία̋- τώρα ξιφήρει̋, κήνσορε̋ τη̋ δηµόσια̋ ραδιοτηλεόραση̋. Και οι τρει̋«που βλάπτουν εξίσου τη Συρία», µικροµέγαλοι συνοδοιπόροι του Άκη, κορυβαντιούν, προσπαθούν να πείσουν ότι ηγούνται ενό̋ νέου Πολυτεχνείου. Πίσω, µπροστά, δίπλα του̋, διαγώνια, κάθετα Του ή παράλληλα εκατοντάδε̋, χιλιάΗλία Σιαφάκα δε̋ σύντροφοι και συναγωνιστέ̋ του̋, µε µισέ̋ αλήθειε̋, ολόκληρα ψέµατα και εδραίε̋ διαστρεβλώσει̋ καµώνονται πω̋ πονάνε «για τα εκατοµµύρια των ανέργων…». Βρέθηκαν πολλοί σκελετοί, όταν άνοιξε η ντουλάπα τη̋ ΕΡΤ. Άλλοι σε αποσύνθεση, έτεροι ακόµα φρέσκοι. Άλλοι σε απόλυτη αργοµισθία συνεπώ̋ και σε ολική οµηρία, έτεροι σε –απλή- συναλλαγή, επέκεινα τρωτοί και µίσθαρνα όργανα. Παρουσιάστηκαν σκελετοί, αποστεωµένοι, θαλεροί, αργυρώνητοι, ηµιµαθεί̋, ανεπαρκεί̋, «δούλοι σε κατάδουλη εποχή», «χωρί̋ αιδώ, χωρί̋ λύπη»… θα βρεθούν και άλλοι καθώ̋ η µάχη, στου̋ δρόµου̋ συνεχίζεται. Με το άνοιγµα όµω̋ τη̋ ντουλάπα̋ στην ΕΤ, δεν εµφανίσθηκαν µόνο οι σκελετοί. Απελευθερώθηκαν και οι δαίµονε̋. Άλλοι –οι περισσότεροι- κάποιοι εγγενεί̋, αναπόφευκτοι, απρόβλεπτοι-πιθανόν οι πλέον ανεξέλεγκτοι και επικίνδυνοι. ∆εν άνοιξε απλά ο ασκό̋. Είναι και ο Αίολο̋- και οι άλλοι αδυσώπητοι άνεµοι-παρόντε̋, καιροφυλακτούντε̋. Όχι δεν είναι υπόθεση των σκελετών-αναµφίβολα είναι των υφισταµένων υγιών οντοτήτων στην ΕΤ-εν γένει υπόθεση. Τα όσα τεκταίνονται εσχάτω̋, στη Μεσογείων και σε όλου̋ του̋ συναφεί̋ θύλακε̋ στη χώρα, αφορούν άµεσα την πλειοψηφία των εργαζοµένων. Και µόνο από αυτού̋του̋ εργαζοµένου̋- την κινητοποίηση, το ριζοσπαστισµό, τη συλλογικότητά του̋, µπορούµε να προσβλέπουµε σε ανατροπή και αναστροφή. Όµω̋ «το νου µα̋» - όπω̋ θα’ λεγε και η Κατερίνα Γώγου-. Βλέποντα̋ του̋ δαίµονε̋, µη ξεχάσουµε του̋ σκελετού̋, που µόνιµα βυσσοδοµούσαν κατά των συµφερόντων του λαού, και πάλι µόλι̋ περάσουν απέναντι, τα ίδια θα πράξουν.

Θα βγουν αληθινά τα… πράσινα όνειρα;

Η Οργάνωση Βάση̋ Εργαζοµένων τη̋ Κ.Ν.Ε. Τρικάλων «εγκαινίασε» χθε̋ το απόγευµα, µε προφεστιβαλική εκδήλωση, την πλατεία ∆ηµήτρη Μητροπάνου (Αγία Μονή), ένα ακριβώ̋ εικοσιτετράωρο µετά την επίσηµη (µετ)ονοµασία τη̋ από τον ∆ήµο Τρικκαίων. Το θέµα ήταν επίκαιρο και φλέγον: «Ανεργία, Ανασφάλιστη Εργασία, Μετανάστευση». Μίλησε η Χριστίνα Γρηγορίου, µέλο̋ του Ν.Σ. τη̋ Κ.Ν.Ε. Ακολούθησε προβολή βίντεο µε αντικείµενο την οικονοµική κρίση. Το 39ο Φεστιβάλ τη̋ Κοµµουνιστική̋ Νεολαία̋ Ελλάδα̋ θα διεξαχθεί στι̋ 7 Σεπτέµβρη 2013.

∆ραµατοποιηµένα αποσπάσµατα από διάφορα λογοτεχνικά κείµενα µε θέµα την µητρική αγάπη, τον έρωτα, τη θέση τη̋ γυναίκα̋ και την στάση ζωή̋ («Του νεκρού αδελφού», «Στέλλα Βιολάντη», «Η τιµή και το χρήµα», «Σονέτο – Κοντά σου», «Μοιραίοι») παρουσίασαν, χθε̋ βράδυ (9 µ.µ., Σουίτα), µε τρόπο που… προκαλούσε το πιο δυνατό χειροκρότηµα οι µαθητέ̋ τη̋ Α’ Τάξη̋ του 6ου Γ.Ε.Λ. Τρικάλων. Η ερµηνευτική δεινότητα, τα επιβλητικά κουστούµια και η σκηνοθετική προσέγγιση τη̋ υπεύθυνη̋ καθηγήτρια̋ κα̋. Β. Μαγκλάρα έδωσαν ένα άρτιο, καλλιτεχνικά, αποτέλεσµα.

Την ∆ευτέρα 3 Ιουνίου, µόλι̋ µια εβδοµάδα δηλαδή πριν ξεσπάσει η υπόθεση τη̋ ΕΡΤ, ο «διάλογο̋» κυκλοφόρησε µε κύριο τίτλο «Πράσινα όνειρα για «διαζύγιο» µε του̋ µπλε». Αυτό̋ ο τίτλο̋ προέκυψε µε αφορµή τα όσα είχαν ειπωθεί, την προηγούµενη ηµέρα στην Νοµαρχιακή Συνέλευση του ΠΑΣΟΚ Τρικάλων κατά την οποία τα στελέχη και τα µέλη καταφέρθηκαν µόνο κατά τη̋ Ν.∆. (µε την οποία συγκυβερνούν!) και καθόλου κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Επίση̋ κάποιοι οµιλητέ̋ (όπω̋ π.χ. ο Σταύρο̋ Τραγάνη̋) είχαν θέσει ευθέω̋ το ερώτηµα για το µέχρι πότε θα συνεχισθεί η συγκυβέρνηση µε τη Ν.∆. Μάλλον οι εξελίξει̋ µε την ΕΡΤ θα οδηγήσουν σε ένα νέο πολιτικό σκηνικό, σε λίγε̋ εβδοµάδε̋ ή σε λίγου̋ µήνε̋ και φαίνεται πω̋ τα «πράσινα όνειρα» θα βγουν αληθινά, έστω και µε…εφιαλτικό αποτέλεσµα για το κόµµα του̋… ∆.Κ.


4

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Με καθηµερινέ̋ κινητοποιήσει̋ και εκδηλώσει̋

Τα Τρίκαλα πρωτοπορούν στον αγώνα για «ανοιχτή ΕΡΤ» Εξακολουθούν -και σε τοπικό επίπεδο- οι αντιδράσει̋ για το κυβερνητικό λουκέτο στην Ε.Ρ.Τ., οι δηλώσει̋ και οι εκδηλώσει̋ συµπαράσταση̋. Οι δύο εργαζόµενοι στην Ε.ΡΑ. Τρικάλων Αλέξανδρο̋ Ζαούτσο̋ και Ελπίδα Κουτσογιάννη παραµένουν αποφασιστικά στο πόστο του̋, οληµερί̋ και… ολονυχτί̋, φιλοξενώντα̋ στο στούντιο του σταθµού (εκπέµπει κανονικά στου̋ 98,3 από το ισόγειο του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Τρικκαίων) εκπροσώπου̋ φορέων, δηµοσιογράφου̋ και απλού̋ πολίτε̋.

Τα µηνύµατα συµπαράσταση̋ από κόµµατα και φορεί̋ πληθαίνουν, ενώ, µέρα µε την ηµέρα, µεγαλώνει ο αριθµό̋ υπογραφών συµπαράσταση̋ (σ.σ. έω̋ το περασµένο εικοσιτετράωρο είχαν µαζευτεί 565). Οι κινητοποιήσει̋ άρχισαν στι̋ 11 Ιουνίου και συνεχίζονται, σε καθηµερινή βάση, µε σειρά δράσεων: έγιναν δύο, ώ̋ τώρα, συγκεντρώσει̋ (12/6

και έκδοση ψηφίσµατο̋ που καταδικάζει απερίφραστα το αιφνιδιαστικό κλείσιµο τη̋ Ελληνική̋ Ραδιοφωνία̋ Τηλεόραση̋, µουσικέ̋ εκδηλώσει̋ στον αύλειο χώρο του Π.Κ. (14, 15, 16/6). Χθε̋ βράδυ δόθηκε συναυλία, υπό τον τίτλο «Οδό̋ Ονείρων», από Καλαµπακιώτικο µουσικό συγκρότηµα (Σαράντη̋ Μούτο̋ τραγούδι – κρουστά – κιθάρα, Γιώργο̋

«Ραντεβού» κάθε βράδυ µπροστά στο Πνευµατικό Κέντρο Κάθε βράδυ, µετά τι̋ 8.30 το βράδυ, στο προαύλιο του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Τρικκαίων, εργαζόµενοι τη̋ ΕΡΤ, Τρικαλινοί δηµοσιογράφοι και πολίτε̋ συγκεντρώνονται και ενώνουν τι̋ δυνάµει̋ του̋, για έναν και µόνο σκοπό. Να ακουστεί ελεύθερα η φωνή του̋. Μεταδίδουµε το απεργιακό πρόγραµµα τη̋ ΕΡΤ και ακούµε τοπικά µουσικά σχήµατα που έρχονται για να εκφράσουν τη συµπαράστασή του̋. και 13/6, ανήµερα τη̋ γενική̋ απεργία̋, που ένωσε τι̋ τοπικέ̋ αριστερέ̋ δυνάµει̋), παράσταση διαµαρτυρία̋ (13/6) στον αναπληρωτή υπουργό Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ & Τροφίµων Μάξιµο Χαρακόπουλο (σ.σ. ο οποίο̋ επισκέφθηκε, λόγω τη̋ χαλαζόπτωση̋ που έπληξε τι̋ αγροτικέ̋ καλλιέργειε̋, το πρώην ∆ηµαρχείο Λυγαριά̋ και, αφού «έφαγε» βροχή συνθηµάτων, είδε µε τα… χίλια ζόρια αντιπροσωπεία δηµοσιογράφων – συνδικαλιστών), συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Τρικκαίων (13/6)

24310

Αδάµο̋ πιάνο – ενορχήστρωση, Φώτη̋ Φωτόπουλο̋ τραγούδι, Ιφιγένεια Καραγκούνη τραγούδι. Ηχητικά: Ν. Τσιρόγλου), ενώ µοιράζονταν δωρεάν η 16σέλιδη «Αδέσµευτη Γνώµη», η εφηµερίδα των απεργών στα Μ.Μ.Ε. Αργά το βράδυ του Σαββάτου (15/6) επισκέφθηκε τι̋ εγκαταστάσει̋ τη̋ τοπική̋ Ε.ΡΑ. ο πρόεδρο̋ τη̋ Ένωση̋ Συντακτών Θεσσαλία̋, Στερεά̋ Ελλάδα̋ και Ευβοία̋ Γιώργο̋ Πέτρου, συνοδευόµενο̋ από δύο µέλη του ∆.Σ., τον Άρη Γκουντρουµάνη (τα-

35777 38222

µία̋) και τον (Τρικαλινό) Κώστα Καραποστόλη (µέλο̋, ο οποίο̋ βρίσκεται, νυχθηµερόν, δίπλα στου̋ αγωνιζόµενου̋ συναδέλφου̋ του). Πάντω̋, νωρίτερα αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η κίνηση του Π.Ο.∆.Τ. να µην επιτρέψει στου̋ δύο συναδέλφου̋ τη̋ Τρικαλινή̋ Ε.ΡΑ. να απευθύνουν, λίγο πριν από την έναρξη τη̋ συναυλία̋ για τον ∆ηµήτρη Μητροπάνο (Μύλο̋ Ματσόπουλου), κάλεσµα για ενίσχυση του αγώνα συλλογή̋ υπογραφών. Οι ενέργειε̋ θα συνεχιστούν µε «αµείωτη ένταση» και «ακόµη µεγαλύτερη αποφασιστικότητα», µε το βλέµµα στραµµένο στην σηµερινή, κρίσιµη συνάντηση (6 µ.µ.) του πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά, µε του̋

πολιτικού̋ αρχηγού̋ που στηρίζουν την Κυβέρνηση, Ευάγγελο Βενιζέλο και Φώτη Κουβέλη.

Αναστολή απεργία̋ Εν τω µεταξύ, την αναστολή τη̋ απεργία̋ στήριξη̋ στου̋ εργαζοµένου̋ τη̋ Ε.Ρ.Τ. απο-

φάσισε η Ε.Σ.Η.Ε.Θ.Στ.Ε.Ε. Οι δηµοσιογράφοιµέλη τη̋ συµµετείχαν στον αγώνα τη̋ Π.Ο.Ε.Σ.Υ. για την υπεράσπιση τη̋ δηµόσια̋ τηλεόραση̋, τη̋ ελευθερία̋ τη̋ ενηµέρωση̋, τη̋ δηµοκρατία̋, αλλά και του ίδιου του δικαιώµατο̋ τη̋ απεργία̋.

Ωστόσο, κόκκινη γραµµή για την αναστολή των κινητοποιήσεων αποτέλεσε η κυκλοφορία των Κυριακάτικων Αθηνἀκών Εφηµερίδων και έτσι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τη̋ Ε.Σ.Η.Ε.Θ.Στ.Ε.Ε., διαπιστώνοντα̋ την αδυναµία τη̋ Π.Ο.Ε.Σ.Υ. να περιφρουρήσει τι̋ κινητοποιήσει̋, αποφάσισε να µην προχωρήσει χθε̋ στην κήρυξη νέα̋ 24ωρη̋.

Ψήφισµα για την Ε.Ρ.Τ.

Η Ε.Ρ.Τ. ορθάνοιχτη Οι Τρικαλινοί δηµοσιογράφοι µιλούν ελεύθερα Οι Τρικαλινοί δηµοσιογράφοι συµβάλλουν επί χρόνια και καθηµερινά στην ενηµέρωση του κοινού µέσα από τη δουλειά του̋. Εργαζόµαστε κάτω από δύσκολε̋ συνθήκε̋, ανύπαρκτα ωράρια και µισθού̋ που έχουν µειωθεί στα 500 ευρώ. Χιλιάδε̋ συνάδελφοί µα̋ σε όλη τη χώρα έχουν ήδη οδηγηθεί στην ανεργία, αναδεικνύοντα̋ το κλάδο των Μέσων Μαζική̋ Ενηµέρωση̋ στα “µεγάλα θύµατα” τη̋ κρίση̋, ενώ εκατοντάδε̋ του̋ ακολουθούν ή υποχρεώνονται στη “µαύρη” εργασία και σε καθεστώτα ατοµικών και επιχειρησιακών συµβάσεων.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! Ήρθε η ώρα να βάλουµε στο περιθώριο όλου̋ αυτού̋ που επιχειρούν να µετατρέψουν τον κλάδο σε µία φοβισµένη ελίτ, που ενδιαφέρεται µόνο για δηµόσιε̋ σχέσει̋. Το δηµοσιογραφικό λειτούργηµα είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την ΑΛΗΘΕΙΑ, που έχει µία όψη και µία ανάγνωση. Συµπορευόµαστε µε όλου̋ του̋ Τρικαλινού̋, που παλεύουν για την ανατροπή τη̋ υφιστάµενη̋ κατάσταση̋. Συµπορευόµαστε µε του̋ συναδέλφου̋ που δέχονται τι̋ απροκάλυπτε̋ απειλέ̋ των εργοδοτών για απολύσει̋. Συµπορευόµαστε µε του̋ απεργού̋ τη̋ Ε.Ρ.Τ., την οποία η κυβέρνηση παράνοµα και πραξικοπηµατικά έκλεισε. Καταγγέλλουµε του̋ απεργοσπαστικού̋ µηχανισµού̋ σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο που προχώρησαν στην έκδοση απεργοσπαστικών φύλλων κατά την διάρκεια των ηµερών τη̋ κινητοποίησή̋ µα̋. Συµπορευόµαστε µε του̋ επαγγελµατίε̋ που πλήττονται από την κρίση, του̋ επιστήµονε̋ που µεταναστεύουν, του̋ αγρότε̋ και κτηνοτρόφου̋ που ξεπουλάνε τα πρὀόντα του̋ σε χαµηλέ̋ τιµέ̋, του̋ φοιτητέ̋ και µαθητέ̋ που βιώνουν την υποβάθµιση των σπουδών, στου̋ ανέργου̋ που ζουν µε την αγωνία του αύριο. Συµπορευόµαστε µε όλου̋ του̋ εργαζόµενου̋ και συνταξιούχου̋ που δέχθηκαν το πλήγµα του µνηµονίου, τη̋ λιτότητα̋, των φόρων και των χαρατσιών. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ Το δικαίωµα στην εργασία µε Συλλογικέ̋ Συµβάσει̋ Εργασία̋, αποκατάσταση των αµοιβών στου̋ µισθού̋ και τι̋ συντάξει̋, πλήρη κοινωνική ασφάλιση, ανθρώπινα ωράρια καθώ̋ και διασφάλιση τη̋ ελευθερία̋ του λόγου. Οι εργοδοτικέ̋ απειλέ̋ δεν θα περάσουν Καλούµε του̋ εργαζόµενου̋ να αγωνιστούµε όλοι µαζί για να κατοχυρώσουµε το δικαίωµα στη ∆ηµόσια Παιδεία, τη δωρεάν παροχή ιατροφαρµακευτική̋ και νοσοκοµειακή̋ περίθαλψη̋ καθώ̋ και την άµεση λήψη µέτρων για την αποκατάσταση των ανέργων, όπω̋ και των προβληµάτων που αυτοί αντιµετωπίζουν (περίθαλψη, επιδόµατα).

Το ψήφισµα των δηµοσιογράφων τη̋ Ε.Ρ.Τ. που εκδόθηκε στι̋ 11/6/2013, στην Αγία Παρασκευή, συνυπέγραψαν ήδη περισσότεροι από 30 Τρικαλινοί φορεί̋ και 550 πολίτε̋ και η προσπάθεια συνεχίζεται Η Ε.Ρ.Τ. πρέπει να είναι ανοιχτή: στην κοινωνία, τι̋ αντιφάσει̋ τη̋, τα προβλήµατά τη̋, τι̋ αγωνίε̋, τι̋ ιδέε̋ και τι̋ δράσει̋. Η Ε.Ρ.Τ. πρέπει να είναι ανοιχτή: στον πολιτισµό, τον κόσµο του, τι̋ διαφορετικέ̋ τάσει̋, αναζητήσει̋ και δυναµικέ̋ του. Η Ε.Ρ.Τ. πρέπει να είναι ανοιχτή: σε κάθε πολίτη του κόσµου, στην Ευρώπη, την Αµερική, την Ασία, την Αφρική, την Αυστραλία. Το δυναµικό τη̋ ∆ηµόσια̋ Ραδιοτηλεόραση̋ έχει τη δύναµη και τη θέληση να κρατήσει ψηλά το κοινωνικό αγαθό τη̋ ενηµέρωση̋, του πολιτισµού, του αθλητισµού. Έχει την τόλµη και τη βούληση να παλέψει για να πάψει η Ε.Ρ.Τ. να χειραγωγείται από κάθε µονοκοµµατική ή πολυκοµµατική εξουσία. Εµεί̋ οι εργαζόµενοι, είµαστε ακόµη ζωντανοί και θα σταθούµε στο ύψο̋ των περιστάσεων. Θα αγωνιστούµε για ένα θεσµικό πλαίσιο λειτουργία̋ τη̋ ΕΡΤ που θα κατοχυρώνει και θα περιφρουρεί την ανεξαρτησία τη̋ δηµόσια̋ Ραδιοτηλεόραση̋, θα κόψει, επιτέλου̋, τον οµφάλιο λώρο µε την εκάστοτε κυβέρνηση και κάθε κέντρο ή παράκεντρο πολιτικών και πελατειακών παρεµβάσεων. Η Ε.Ρ.Τ. πρέπει να είναι ανοιχτή, κτήµα και πραγµατική ιδιοκτησία όλων των ελλήνων πολιτών. Όσοι επεξεργάζονται σχέδια για λουκέτο στην Ε.Ρ.Τ. δεν µπορεί παρά να αποσκοπούν σε εξυπηρέτηση άλλου τύπου συµφερόντων. Οι δηµοσιογράφοι τη̋ ∆ηµόσια̋ Ραδιοτηλεόραση̋ δηλώνουµε κατηγορηµατικά ότι θα κρατήσουµε µε κάθε µέσο και κάθε τρόπο την ΕΡΤ ανοιχτή. Καλούµε κάθε πολίτη από τη Γαύδο µέχρι τον Έβρο για να αποτρέψουµε τον εφιάλτη. Να αποτρέψουµε κάθε απόπειρα φίµωση̋ του ∆ηµόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα τη̋ χώρα̋. Όσοι ονειρεύονται εφιάλτε̋ α̋ µείνουν στη µακαριότητα του παραµυθιού τη̋ κακιά̋ µάγισσα̋ ή α̋ ξυπνήσουν πριν είναι αργά. Εµεί̋ είµαστε ξάγρυπνοι. Βρισκόµαστε σε διαρκή Γενική Συνέλευση και καλούµε πολίτε̋, κοινωνικού̋ και πολιτικού̋ φορεί̋, επιστήµονε̋, ανθρώπου̋ των γραµµάτων και των τεχνών να µα̋ στηρίξουν. ∆εν κάνουµε ούτε βήµα πίσω Η ΕΡΤ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Οι εργαζόµενοι τη̋ Ε.ΡΤ. από τα Τρίκαλα ((Ρ/Σ Λάρισα̋) Αλέξανδρο̋ Ζαούτσο̋ (alex.journ@yahoo.gr) Ελπίδα Κουτσογιάννη (elpida04@yahoo.gr)


5

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Κρίσιµε̋ ώρε̋ για τη χώρα αλλά και ΠΑΣΟΚ και ∆ΗΜΑΡ

Μπρο̋… Σαµαρά̋ και πίσω εκλογέ̋! Ο πρωθυπουργό̋ «άδειασε» του̋ εταίρου̋ του στην κυβέρνηση και τώρα του̋ καλεί ή να αποδέχονται τι̋ όποιε̋ αποφάσει̋ του ή να ρισκάρουν εκλογέ̋ και πιθανό καταποντισµό του̋ σ’ αυτέ̋… Το Σ.τ.Ε. µάλλον µταθέτει για αύριο την απόφαση του για το αν πρέπει να επαναλειτουργήσει άµεσα ή όχι η ΕΡΤ Σφάζονται ανοιχτά Ν.∆., ΠΑΣΟΚ και ∆ΗΜΑΡ λίγε̋ ώρε̋ πριν την κρίσιµη συνάντηση Σαµαρά, Βενιζέλου, Κουβέλη

Σε οριακό σηµείο είναι πλέον η τρικοµµατική κυβέρνηση µε ανοικτά όλα τα ενδεχόµενα ακόµη και τη̋ προκήρυξη̋ πρόωρων εκλογών. Στο πλαίσιο αυτό η σύσκεψη των αρχηγών το απόγευµα τη̋ ∆ευτέρα̋ είναι κρίσιµη. Αν το αδιέξοδο δεν αρθεί τότε δεν αποκλείονται και οι εκλογέ̋. Πάντω̋ η καγκελάριο̋ κα Αγγέλα Μέρκελ µε διαρροή τη̋

στο Γερµανικό ΠΡακτορείο Ειδήσεων στήριξε χθε̋ τον κ.

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΠΩΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (προ̋ όλου̋ του̋ χωριανού̋) Αγαπητοί χωριανοί. Σα̋ καλούµε την Κυριακή 30 Ιουνίου 2013 και ώρα 11.30 π.µ., στον οικισµό Άγιο Ιωάννη Ροπωτού και στο κατάστηµα Χρίστου Γίδα σε οριστική επαναληπτική Γ.Σ. του Συλλόγου µα̋, µε θέµατα: 1. ∆ιοικητικό̋ και Οικονοµικό̋ Απολογισµό̋. 2. Συζήτηση - προτάσει̋. 3. Εκλογέ̋ για ανάδειξη νέου ∆.Σ. και Εξελεγκτική̋ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.(Υποψηφιότητε̋ θα κατατεθούν την ίδια ηµέρα) Αγαπητοί χωριανοί. Παρακαλούµε να καταβληθεί προσπάθεια για την συµµετοχή σα̋. Η ηµέρα αυτή είναι σηµαντική για την πορεία του Συλλόγου. Σα̋ περιµένουµε. Το ∆.Σ.

Σαµαρά και το µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα που έχει αποφασίσει η Τρόικα µε την κυβέρνηση για να µην υπάρχουν αµφιβολίε̋ περί των προθέσεων των δανειστών. Πριν από την σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών αναµένεται να υπάρξει µήνυµα εν είδη διαγγέλµατο̋ του πρωθυπουργού προ̋ τον ελληνικό λαό. Ο κ. Σαµαρά̋ θα επιµείνει στην µέχρι τώρα γραµµή του και στου̋ σκληρού̋ τόνου̋ που επέλεξε εναντίον τη̋ ΕΡΤ των εργαζοµένων και όσων στηρίζουν τι̋ κινητοποιήσει̋ του̋. Για το Μέγαρο Μαξίµου το κλείσιµο τη̋ ΕΡΤ εξελίχθηκε σε µητέρα όλων των µαχών προκειµένου να συνεχίσει το πρόγραµµα απολύσεων, συγχωνεύσεων και καταργήσεων στον δηµόσιο τοµέα. Ο πρωθυπουργό̋ κ. Αντώνη̋ Σαµαρά̋ ξεκαθαρίζει ότι δεν πρό-

κειται να υποχωρήσει στο θέµα τη̋ ΕΡΤ. Άλλωστε µία υποχώρηση στο σηµείο που έφθασαν τα πράγµατα θα ήταν ανεπανόρθωτο πλήγµα για το κύρο̋ του και την δυνατότητά του να συνεχίσει να κυβερνά όταν µάλιστα έχει µπροστά του αρκετέ̋ ακόµη δύσκολε̋ αποφάσει̋ λόγω τη̋ Τρόικα̋. Από τη πλευρά του̋ οι δύο άλλοι αρχηγοί επιµένουν ότι η αναδιάρθρωση θα πρέπει να γίνει µε την ΕΡΤ εν λειτουργεία. Τα πράγµατα έφθασαν σε αδιέξοδο όταν οι κ.κ. Βαγγέλη̋ Βενιζέλο̋ και Φώτη̋ Κουβέλη̋ απέρριψαν την συµβιβαστική πρόταση που του̋ µετέφερε την Παρασκευή ο υπουργό̋ Επικρατεία̋ κ. ∆ηµήτρη̋ Σταµάτη̋ να γίνουν προσλήψει̋ µε συνοπτικέ̋ διαδικασίε̋ προκειµένου να αρχίσει να εκπέµπει άµεσα πρό-

γραµµα το δηµόσιο κανάλι. Οι δύο αρχηγοί είπαν ότι µόνο πλήρη επαναλειτουργία δέχονται µέχρι να ολοκληρωθούν οι συζητήσει̋ για τη νέα ∆ηµόσια Τηλεόραση. Την κατάσταση περιέπλεξε και η απόφαση τη̋ κοινοβουλευτική̋ οµάδα̋ τη̋ ∆ΗΜΑΡ ότι δεν θα δώσουν ψήφο εµπιστοσύνη̋ στην κυβέρνηση αν την ζητήσει ο κ. Σαµαρά̋ µε αντικείµενο το θέµα τη̋ ΕΡΤ. Ο ελιγµό̋ τη̋ ψήφου εµπιστοσύνη̋ είχε συζητηθεί στο κυβερνητικό επιτελείο την περασµένη Τετάρτη και είχε διαρρεύσει. Μετά την εκ προοιµίου άρνηση όµω̋ τη̋ ∆ΗΜΑΡ το Μαξίµου άλλαξε τακτική. Μία απόρριψη τη̋ ψήφου εµπιστοσύνη̋ θα οδηγούσε σε πτώση τη̋ κυβέρνηση̋ και σε διαδικασία διερευνητικών εντολών. Το κυβερνητικό επιτελείο ανησύχησε από φήµε̋ στο παρασκήνιο περί αναζήτηση̋ λύση̋ για νέα κυβέρνηση̋ από την παρούσα Βουλή αλλά µε άλλον πρωθυπουργό. Στο πλαίσιο αυτό άλλαξε τακτική και πρόβαλλε ότι αν το αδιέξοδο παραµείνει ο κ. Σαµαρά̋

θα προκηρύξει εκλογέ̋. Συνεργάτε̋ του πρωθυπουργού σηµείωναν ότι “προκαλεί εντύπωση η διαρροή από του̋ κύκλου̋ τη̋ Προεδρία̋ τη̋ ∆ηµοκρατία̋”. Πρόσθεταν ότι “είναι σαφέ̋ πώ̋ κάποια συµφέροντα δεν θέλουν τον Σαµαρά πρωθυπουργό”. Σε γνώση του Μαξίµου πάντω̋ είναι ότι και βουλευτέ̋ τη̋ Ν∆ είναι σε αυτό το κλίµα. Ο πρωθυπουργό̋ µε δύο οµιλίε̋ του την Παρασκευή στην ΟΝΝΕ∆ και την Κυριακή στο προσυνέδριο τη̋ Ν∆ στο Ναύπλιο επανέλαβε τι̋ σκληρέ̋ αιτιάσει̋ του για τα σκάνδαλα την σπατάλη και την κακοδιοίκηση που υπήρχε στην ΕΡΤ και προσπάθησε να συσπειρώσει την παράταξή του. Στο πλαίσιο αυτό το Μέγαρο Μαξίµου από το Σάββατο ζήτησε από του̋ υπουργού̋ και του̋ βουλευτέ̋ του κόµµατο̋ να κάνουν δηλώσει̋ στήριξη̋ τη̋ πολιτική̋ Σαµαρά στην ΕΡΤ και επιστράτευσε όλε̋ τι̋ δυνάµει̋ του στο διαδίκτυο ακόµη και βουλευτέ̋ που στο παρελθόν έκαναν καριέρα και περιουσία στην ΕΡΤ που τώρα κατηγορούν.


6

ΤΟΠΙΚΑ

Η ΤΟΠΙΚΗ Ν.∆. ΑΝΕ∆ΕΙΞΕ ΣΥΝΕ∆ΡΟΥΣ

Ψήφο̋ µε… νόηµα! Πόσοι προσήλθαν στι̋ κάλπε̋, ποιοι εκλέγονται

∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τα Τρίκαλα του Χτε̋, από του̋ µαθητέ̋ του Σήµερα!! Απόδοση τιµή̋ (και) στον ∆. Μητροπάνο, παλιό µαθητή τη̋ σχολική̋ µονάδα̋

Το αποτέλεσµα ήταν σίγουρο (σ.σ. βέβαιη εκλογή για όλου̋/-ε̋), η… άτυπη συµφωνία των υποψηφίων δεδοµένη (σ.σ. η «µάχη του σταυρού» να µείνει έξω απ’ αυτή την… µάχη, γι’ αυτό και δεν δηµοσιοποιήθηκαν οι σταυροί προτίµηση̋), το κλίµα άριστο (σ.σ. όπω̋, άλλωστε, και οι καιρικέ̋ συνθήκε̋). Έτσι, στι̋ χθεσινέ̋ εκλογέ̋ για την ανάδειξη συνέδρων, που διεξήχθησαν από τι̋ 10 το πρωί έω̋ τι̋ 7 το απόγευµα στα Γραφεία τη̋ ΝΟ.∆.Ε. τη̋ Ν.∆. Τρικάλων, προσήλθαν στι̋ κάλπε̋ 298 από τα 413 µέλη τη̋ Νοµαρχιακή̋ Συνέλευση̋. ∆εν βρέθηκε κανένα λευκό ή άκυρο ψηφοδέλτιο…

Στο «γαλάζιο» Συνέδριο, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα (28, 29 και 30 Ιουνίου 2013), συµµετέχουν εξ οφιτσίου οι τρει̋ βουλευτέ̋ Ηλία̋ Βλαχογιάννη̋, Κώστα̋ Σκρέκα̋, Μιχάλη̋ Ταµήλο̋, οι πολιτευτέ̋ Νίκο̋ Σακκά̋, Λήδα Παπαδηµητρίου, Κων/νο̋ Τσουρβάκα̋, Ζαφειρώ Νικολάου, ο αντιπεριφερειάρχη̋ Χρήστο̋ Μιχαλάκη̋, ο πρόεδρο̋ τη̋ ΝΟ.∆.Ε. Νίκο̋ Μουζακιάρη̋, οι τρει̋ πρώτοι περιφερειακοί σύµβουλοι Ηλία̋ Νάνη̋, Ευθύµη̋ Ρεντζιά̋, Γιώργο̋ Τσίγκα̋, καθώ̋ και ο Ντίνο̋ Μπάρδα̋ ω̋ µέλο̋ τη̋ ΕΝ.ΠΕ. Υποψηφιότητα έθεσαν και εκλέγονται άπαντε̋: Α. Κατηγορία: Μικτό • Αργύρη̋ Κωνσταντίνο̋ • Βράντζα̋ Κωνσταντίνο̋ • Καρανάσιο̋ Γεώργιο̋ • Κατσίκη̋ Κωνσταντίνο̋ • Μουστάκα̋ Αθανάσιο̋ • Μπαγιώτη̋ Μιχαήλ • Ντίνο̋ Γεώργιο̋ • Οικονόµου Ιωάννη̋ • Παπαπολυζόπουλο̋ Γεώργιο̋ • Τρέλλη̋ Κωνσταντίνο̋ • Τρικάλη̋ Χρήστο̋ • Ψύχο̋ Κωνσταντίνο̋ Β. Κατηγορία: Γυναίκε̋ • Αναστασοπούλου Λευκία • Βράντζα Παναγιώτα • Γιαννοτάκη Μαρία • Μουζακιάρη Βάια • Παπανδρέου ∆ήµητρα • Χονδρού Βασιλική Γ. Κατηγορία: Αυτοδιοίκηση • Κουτσονάσιο̋ Ιωάννη̋ ∆. Κατηγορία: Αγροτικό • Ιακωβάκη̋ ∆ηµήτριο̋

«∆ίνουν το είναι του̋» «Η διαδικασία κύλησε πάρα πολύ ικανοποιητικά. Ξέρουµε ότι οι νεοδηµοκράτε̋ δίνουν το είναι του̋ για την Παράταξη! Αυτό απέδειξαν άλλη µια φορά σήµερα στηρίζοντα̋ τι̋ επιλογέ̋ τη̋ Νέα̋ ∆ηµοκρατία̋», δήλωσε, στον “δ”, ο κ. Ν. Μουζακιάρη̋. Κάθε ψηφοφόρο̋ έδινε το ποσό των 2 ευρώ προτού ασκήσει το εκλογικό του δικαίωµα. Οι υποψήφιοι σύνεδροι πλήρωσαν, συνολικά, 7 ευρώ: 5 ευρώ για την κατάθεση υποψηφιότητα̋ και 2 ευρώ για την… ψήφο!!

Η εκδήλωση ήταν προγραµµατισµένη για τι̋ 13 Ιουνίου και ώρα 9 µ.µ. στην αυλή του 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου Τρικάλων (Αγία Μονή). ∆εν έγινε όµω̋ γιατί χάλασε ο καιρό̋. Το νέο ραντεβού ορίσθηκε για χθε̋ βράδυ και, πραγµατικά, …χάλασε ο κόσµο̋!!!

Οι µικροί πρωταγωνιστέ̋ τη̋ µεγάλη̋ βραδιά̋ δικαιολόγησαν απόλυτα τον τίτλο τη̋ παράσταση̋ “Πάµε σαν άλλοτε. Μια βόλτα στα Τρίκαλα του Χτε̋”, που είχε, σε… σωστέ̋ δόσει̋, µουσική, χορό, δρώµενα, παιχνίδια, νοσταλγία… «Θα ήταν άδικο για τα παιδιά τη̋ έκτη̋ τάξη̋ να φύγουν απ’ αυτό το χώρο χωρί̋ να τα αποχαιρετήσουµε (…) Στην λήξη αυτή̋ τη̋ χρονιά̋, σκεφτήκαµε να ανατρέξουµε

στο παρελθόν και να αναδείξουµε τον τρόπο ζωή̋ των γονιών και των παππούδων µα̋. Να γνωρίσουµε, µε βιωµατικό τρόπο, την προσπάθειά του̋, που, κάτω από δύσκολε̋ συνθήκε̋ και µε τεχνολογικά µέσα σχεδόν ανύπαρκτα, µπόρεσαν να επιβιώσουν. Αναµφισβήτητα, όµω̋, δηµιούργησαν έναν πολιτισµό που έµεινε ανεξίτηλο̋ στο πέρασµα των χρόνων. Αυτόν τον πολιτισµό θα προσπαθήσουµε να σα̋ παρουσιάσουµε σήµερα και µε µια

µικρή αναφορά στου̋ µεγάλου̋ δηµιουργού̋ που ανέδειξε η πόλη µα̋ όπω̋ ο Τσιτσά-

λείου µα̋, ο ∆ηµήτρη̋ Μητροπάνο̋, ο οποίο̋ τιµήθηκε χθε̋ (15/6) από την περιοχή µα̋ όπω̋ του άξιζε…», είπε, στην οµιλία του, ο διευθυντή̋ τη̋ σχολική̋ µονάδα̋ κ. Βασίλειο̋ Γιαννούχο̋. Τα παιδιά τα έδωσαν όλα. Επανέφεραν στην… ζωή τον (παραδοσιακό) τσαγκάρη, τον µυλωνά, τον λούστρο, τον γαλατά, τον παγωτατζή, τον πωλητή σάµαλι και κοκ... Χόρεψαν, τρα-

νη̋, ο Καλδάρα̋, ο Βίρβο̋ και, φυσικά, ο Αγιαµονιώτη̋ και παλιό̋ µαθητή̋ του Σχο-

γούδησαν… Έκαναν ό,τι έπρεπε για να δικαιώσουν γονεί̋ και δασκάλου̋…

ΕΠΙΤΥΧΕΣ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΡ∆ΑΝΙΩΤΩΝ

Τέσσερα χωριά, πολλοί στόχοι…

Σ

το αµφιθέατρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρδανίου αντάµωσαν, γι’ άλλη µια χρονιά, χθε̋ το απόγευµα, οι Απανταχού Αρδανιώτε̋. O οµώνυµο̋ Σύλλογο̋ και ο οικείο̋ Πολιτιστικό̋ Σύλλογο̋ ετοίµασαν, µε την… γνωστή συνταγή τη̋ επιτυχία̋, την εκδήλωση “Πολιτισµό̋ και Παράδοση”: µια µουσικοχορευτική βραδιά, που απόλαυσε πλήθο̋ κόσµου… Χορευτικέ̋ Οµάδε̋ από τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα ∆ήµου Τρικκαίων, Ράξα̋, Πλατάνου, Βασιλική̋ και πέντε χορευτι-

κά τµήµατα του Αρδανίου “ταξίδεψαν” το ακροατήριο σε όλη την Ελλάδα. Ο πρόεδρο̋ του Πολιτιστικού Συλλόγου “Το Αρδάνι” Νίκο̋ Βαρδάκα̋ ευχαρίστησε το κοινό για την µαζική παρουσία του, ενώ ο επικεφαλή̋ του Συλλό-

γου Απανταχού Αρδανιωτών Αθανάσιο̋ Πάντενα̋, σηµείωσε: «Η σηµερινή εκδήλωση αποτελεί αντάµωµα τεσσάρων χωριών, µε στόχο την σύσφιξη των σχέσεων των κατοίκων, την αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια που πρέπει να έχουµε. Με τέτοιε̋ εκδηλώσει̋ αποµακρύνουµε τα παιδιά µα̋ από τον ξενόφερτο τρόπο ζωή̋ και, συγχρόνω̋, προσπαθούµε να κρατήσουµε την νεολαία µα̋ µακριά από τα ναρκωτικά».


7

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Επιτυχεί̋ οι παραστάσει̋ στο υπαίθριο ∆ηµοτικό θέατρο Καλαµπάκα̋

Μάγεψε… η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων

«Ο Λύκο̋ ξαναγύρισε» Θεατρική παράσταση από το Νηπιαγωγείο Πύλη̋

Από το Θεατρικό Εργαστήρι «Επί Σταγών» µε πρωταγωνιστέ̋ τα παιδιά Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr

Μ

ε το έργο η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων το τµήµα Θεατρικού Παιχνιδιού του εργαστηρίου «Επι Σταγών» κέρδισε για άλλη µια φορά τι̋ εντυπώσει̋ και το θερµό χειροκρότηµα στο υπαίθριο θέατρο Καλαµπάκα̋. Με την άριστη καθοδήγηση και ψυχή τη̋ παράσταση̋ την κ. Μαρία Μπλούτσου και πρωταγωνιστέ̋ περισσότερα από 127 παιδιά οι θεατέ̋-µικροί και µεγάλοιαπόλαυσαν κάτι ξεχωριστό και όµορφο καθώ̋ η παράσταση αυτή ήταν βασισµένη στο Θεατρικό Παιχνίδι, την µουσικοκινητική και το χωροθέατρο. Έτσι το υπαίθριο ∆ηµοτικό Θέατρο τη̋ Καλαµπάκα̋ το Σαββατοκύριακο κατακλύστηκε από κόσµο και απόλαυσε ένα έργο µε πρωταγωνιστέ̋ τα παιδιά που κέρδισαν δικαίω̋ τι̋ εντυπώσει̋ µε την απόδοσή του̋ επί σκηνή̋ αλλά και το θερµό χειροκρότηµα όλων. Άλλη µια επιτυχία λοιπόν έρχεται να προστεθεί στο ενεργητικό του «Επί Σταγών», δείγµα τη̋ σηµαντική̋ του πορεία̋ και προσφορά̋ στον τοµέα του ενώ η υπόθεση του έργου που καθήλωσε, «οι Περιπέτειε̋ τη̋ Αλίκη̋ στη Χώρα των Θαυµάτων» (Alice's Adventures in Won-

derland), αποτελεί ένα από τα αριστουργήµατα τη̋ παγκόσµια̋ παιδική̋ λογοτεχνία̋. Πρόκειται για κλασικό έργο παιδική̋ και φανταστική̋ λογοτεχνία̋ του Βρετανού συγγραφέα και µαθηµατικού Τσαρλ̋ Λούτγοὐτζ Ντότζσον, περισσότερο γνωστό̋ µε το ψευδώνυµο Λιούι̋ Κάρολ, που κυκλοφόρησε σε πρώτη έκδοση το 1865. Περιγράφει µε λεπτή φαντασία και παιδικό αυθορµητισµό τι̋ περιπέτειε̋ ενό̋ κοριτσιού, τη̋ Αλίκη̋, η οποία µετά την πτώση τη̋ σε µία λαγότρυπα, περιπλανιέται σε ένα φανταστικό κόσµο. Η ιστορία χα-

ρακτηρίζεται από έντονα στοιχεία αλληγορία̋, µέσα από τα οποία, ο Κάρολ καυτηριάζει γεγονότα και αντιλήψει̋ τη̋ εποχή̋ του. Το βιβλίο αναφέρεται πιο συχνά µε τον συντοµότερο τίτλο ΄΄Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυµάτων΄΄, ο οποίο̋ τελικά καθιερώθηκε, κυρίω̋ µέσω τη̋ χρήση̋ του σε µεταγενέστερε̋ κινηµατογραφικέ̋ ή τηλεοπτικέ̋ µεταφορέ̋ του έργου. Την εποχή του θανάτου του Κάρολ, ήταν το πιο δηµοφιλέ̋ βιβλίο παιδική̋ λογοτεχνία̋ στην Αγγλία, ενώ µέχρι το πρώτο µισό του 20ου αιώνα αποτελούσε ίσω̋ το διασηµότερο βιβλίο του είδου̋ του στον κόσµο.

την αίθουσα του πνευµατικού κέντρου. Ήταν µια καλά επεξεργασµένη δουλειά µε εντυπωσιακά σκηνικά µε φωσφοριζέ χαρτόνια και µε φωτισµό µπλακ λαιτ, και µε επένδυση έντεχνη̋ µουσική̋ ενώ τα παιδιά έδωσαν το καλύτερο του̋ εαυτό σε µια εναλλαγή σκοτεινού - φωτεινού φόντου, αποσπώντα̋ το θερµό χειροκρότηµα του κόσµου. Παραβρέθηκαν και τίµησαν µε την παρουσία του̋ οι Αντιδήµαρχοι κ. Κωνσταντίνο̋ ∆ούλαλα̋, κ. ∆ηµήτριο̋ Μαγγούτη̋, ο ∆\ντη̋ του ∆ηµοτικού Σχολείου Πύλη̋ κ. Χρίστο̋ Τεντολούρη̋ κ.α.

1ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Εθελοντισµού ∆ήµου Πύλη̋

∆ιήµερε̋ πολιτιστικέ̋ εκδηλώσει̋ Για πρώτη φορά στην Πύλη πραγµατοποιήθηκαν πολιτιστικέ̋ εκδηλώσει̋ στο πλαίσιο του φεστιβάλ εθελοντισµού στον καλλικρατικό ∆ήµο Πύλη̋ και διήρκησαν δυο ηµέρε̋ Σάββατο και Κυριακή στην πλατεία τη̋ Πύλη̋. Το πρόγραµµα περιελάµβανε Σάββατο πρωί θεατρικό παιχνίδι µε υπεύθυνη την Σία Φαράκη και στην συνέχεια παραδοσιακά παιχνίδια από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πύλη̋ όπου συµµετείχαν αρκετά παιδιά. Το απόγευµα τη̋ ίδια̋ ηµέρα̋ έλαβε χώρα µουσική εκδήλωση µε χορό Ζούµπα όπου χόρεψαν µικροί και µεγάλοι, στη

συνέχεια ο µικρό̋ Ράγια̋ Ανδρέα̋ έπαιξε παράσταση καραγκιόζη. Ακολούθησε παραδοσιακή µουσική και έπαιξε φλογέρα ο κ. Τσιαµπαλή̋ ∆ηµήτριο̋ και η χορωδία του Συλλόγου Παλαιοµοναστήρου Γυναικών που τραγούδησε παραδοσιακά τραγούδια΄ Το Πολιτιστικό αυτό γεγονό̋ έκλεισε µε την παρουσίαση των χορευτικών συγκροτηµάτων των πολιτιστικών Συλλόγων Πύλη̋, Παλαιοκαρυά̋, Φήκη̋, Γυναικών Αγίου Βησσαρίωνο̋, Γυναικών Παλαιοµοναστήρου και Συνδέσµου Μεσοχωριτών Τρικάλων, όπου χόρεψαν παραδοσιακού̋ χορού̋ του τόπου µα̋ και απέσπασαν το θερµό χειροκρότη-

µα του κόσµου που κατέκλυσε τον αµφιθεατρικό χώρο τη̋ πλατεία̋. Τέλο̋ ο κόσµο̋ χόρεψε για αρκετή ώρα υπό τον ήχο δηµοτική̋ µουσική̋. Την Κυριακή παρουσία αρκετών παιδιών έγινε αφήγηση παραµυθιού από την κ. Μαρία Κατσανούλη που την παρακολούθησαν πολλά παιδιά . Στην συνέχεια τα παιδιά έπαιξαν διάφορα παιχνίδια. Το απόγευµα έγινε παρουσίαση µαγειρική̋ από

Μία καταπληκτική παιδική θεατρική παράσταση ανέβασαν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου Πύλη̋ την περασµένη Παρασκευή στο ανακαινισµένο πνευµατικό κέντρο Πύλη̋ στην Νέα Πύλη, µε συντονίστριε̋ τι̋ νηπιαγωγού̋ κ. Κολέτσιου Ελένη, Λάµπρου Ελένη, Παπαρσένη Μαρία και Σουφλιά Μαρία. Το έργο ήταν του Geof Froy de Pennart και η εκδήλωση έγινε µε το κλείσιµο τη̋ σχολική̋ χρονιά̋, και την παρακολούθησε αρκετό̋ κόσµο̋ στην πλειοψηφία του̋ γονεί̋ που κατέκλυσαν

τον Σύλλογο Γυναικών Αγίου Βησσαρίωνο̋ και ακολούθησε παιδική θεατρική παράσταση από τα τµήµατα τη̋ Πύλη̋ µε υπεύθυνη την κ.Σία Φαράκη µε επιτυχία και την παρακολούθησε αρκετό̋ κόσµο̋. Οι διήµερε̋ εκδηλώσει̋ έκλεισαν µε την εµφάνιση τη̋ λἀκή̋ ορχήστρα̋ Βασίλη̋ Τσιτσάνη̋. Οι εκδηλώσει̋ ήταν υπό την αιγίδα του ∆ήµου Πύλη̋. Αλέξανδρο̋ Τζήµα̋

Αλέξανδρο̋ Τζήµα̋

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε αριθµό 831/28.05.2012 καλούνται τα µέλη τη̋ Συνεταιριστική̋ Τράπεζα̋ Θεσσαλία̋ Συν. Π. Ε. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγµατοποιηθεί οριστικά την 27.06.2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Επιµελητηρίου Τρικάλων µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσια̋ διάταξη̋: 1. Απολογισµό̋ ∆ιοικητικού Συµβουλίου τη̋ διαχειριστική̋ περιόδου 1-1-2012 έω̋ 31-12-2012. 2. Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων (Ισολογισµού, Αποτελεσµάτων Χρήσεω̋ και Πίνακα ∆ιάθεση̋ Κερδών) τη̋ Τράπεζα̋ τη̋ διαχειριστική̋ περιόδου 1-1-2012 έω̋ 31-12-2012. 3. Απαλλαγή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών τη̋ Συνεταιριστική̋ Τράπεζα̋ Θεσσαλία̋ από κάθε ευθύνη σχετικά µε τι̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ στα πεπραγµένα και τη διαχείριση των υποθέσεων τη̋ Τράπεζα̋ για τη χρήση 2012. 4. Έγκριση Πρὁπολογισµού εσόδων – εξόδων χρήση̋ 2013. 5. Έγκριση εγγραφή̋ νέων µελών. 6. Ορισµό̋ Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2013. 7. Τροποποίηση Καταστατικού. 8. Μετατροπή Οµολογιακού ∆ανείου Πανελλήνια̋ Τράπεζα̋ ΑΕ σε κοινέ̋ µετοχέ̋. ∆ικαίωµα συµµετοχή̋ στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα µέλη αυτοπροσώπω̋ των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριµένα όσα µέχρι την 26η Ιουνίου 2012 είχαν εξοφλήσει τη µια µερίδα του̋. Η προσκόµιση του δελτίου ταυτότητα̋ είναι απαραίτητη. Σηµείωση: το έντυπο του Απολογισµού 2012, θα τον βρείτε δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική σελίδα τη̋ Συνεταιριστική̋ Τράπεζα̋ Θεσσαλία̋, www.bankofthessaly.gr


8 Αύριο το βράδυ στο Υπαίθριο Θέατρο Τρικάλων

∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

 Τα Φροντιστήρια ‘ΠΑΙ∆ΕΙΑ’ είπανε στου̋ µαθητέ̋

Το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων «ανεβάζει» τον ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ

Αύριο Τρίτη 16 Ιουνίου 2013, στι̋ 21.15, στο Υπαίθριο ∆ηµοτικό Θέατρο - Φρούριο το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων θα παρουσιάσει το έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου: ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ. …Ο Ερωτόκριτο̋ συνδιάζει τη µαγεία του παραµυθιού µε τη γνώση τη̋ ζωή̋…τη σωστή παρατήρηση και κατανόηση τη̋ ανθρώπινη̋ συµπεριφορά̋ µε την οµορφιά του φυσικού κόσµου και τον πλούτο τη̋ γλώσσα̋ και των εικόνων… Το τριπλό ιδανικό του είναι η παλικαριά, η οµορφιά και η φρόνηση…ένα αισιόδοξο µήνυµα ανθρωπιά̋ και απελευθέρωση̋… ….ο Ερωτόκριτο̋ είναι ζωντανό έργο. Και σήµερα ακόµα στην Κρήτη γλέντι και γάµο̋ χωρί̋ ν’ ακουστεί ο Ερωτόκριτο̋ δε γίνεται. Τα βράδια στα χωριά, όταν µαζεύονται στι̋ αποσπερίδε̋, ώρε̋ ολόκληρε̋ τραγουδούν τα πάθη τη̋ Αρετούσα̋, τη λεβεντιά του Ρωτόκριτου και το κονταροχτύπηµα των αντρειωµένων… ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Θεατρική προσαρµογή -Σκηνοθετική επιµέλεια: Μαρία Μανθέλα Μουσική επιµέλεια: Παναγιώτα Ζαφειρίου, Μαρία Κοσβύρα, ∆ήµητρα Κοσβύρα Ενορχήστρωση- ∆ιδασκαλία -∆ιεύθυνση Ορχήστρα̋ Παναγιώτα Ζαφειρίου

Καλό καλοκαίρι µε του̋ Trik Band

Τα Φροντιστήρια Μ.Ε. ‘ΠΑΙ∆ΕΙΑ’, µε αφορµή τη λήξη τη̋ σχολική̋ χρονιά̋, πραγµατοποίησαν µε µεγάλη επιτυχία την Παρασκευή 146-2013 στο χώρο του Φροντιστηρίου συναυλία µε του̋ Trik Band. Πριν την έναρξή τη̋, ο ∆άσκαλό̋ µα̋, κ. Παναγιώτη̋ Χρήστου, απηύθυνε χαιρετισµό και στη συνέχεια ακολούθησε η απονοµή των TABLET PC’S στου̋ µαθητέ̋ µα̋.. Σε κλίµα ενθουσιασµού και συγκίνηση̋ αποχαιρετήσαµε του̋

µαθητέ̋ τη̋ Γ’ Λυκείου ευχόµενοι καλή σταδιοδροµία και ανανεώσαµε το ραντεβού µε τι̋ µικρότερε̋ τάξει̋ για τη θερινή περίοδο. Οι καθηγητέ̋ του Φροντιστηρίου ευχαριστούν θερµά όλου̋ όσου̋ παρευρέθησαν στην εκδήλωση καθώ̋ και του̋ χορηγού̋ οι οποίοι συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωσή τη̋. Στιγµιότυπα τη̋ εκδήλωση̋: facebook: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ Χορηγό̋ επικοινωνία̋: ∆ιάλογο̋ Χορηγοί τη̋ εκδήλωση̋: • Βιοµηχανία αναψυκτικών

και χυµών Θεοδ. Κλιάφα Α.Ε. • Μουσική Σκηνή Κεντρική Πλατεία • Βιβλιοπωλείο ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ (πλατεία π. ∆εσποτικού) • Εταιρεία Καυσίµων ΑΛΙΑΓΑΣ • Μεζεδοποτείον Κληµαταριά • Το ψιλικατζίδικο τη̋ γειτονιά̋- Παπαζαχαρία (έναντι Φροντιστηρίου) • Fast Food Jimmy’s • Βιβλιοπωλείο Λαµπρίδη • Ιχθυοκαλλιέργειε̋ Αθαµανία̋ • Κέντρο Σπουδών Techno Kids

• Ζαχαροπλαστείο ZOOM SERIE • Αθλητικό Σύλλογο Προπόνηση̋ ΖΕΥΣ • Κοµµώσει̋ Ευαγγελακόπουλο̋ ∆. • Κατάστηµα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Τρίκαλα • Καταστήµατα Ένδυση̋ ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ • Cafe Απρόοπτο, ∆εσποτικό Με εκτίµηση οι καθηγητέ̋ των Φροντιστηρίων Μ.Ε. ‘ΠΑΙ∆ΕΙΑ’

Έγινε το περασµένο τριήµερο στο ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ιδασκαλία Χορωδία̋: ∆ήµητρα Κοσβύρα Μαρία Κοσβύρα Καταγραφή µουσικού κειµένου: Απόστολο̋ Σπανό̋ Επιµέλεια σκηνικών: Λίλια Πασσιά Επιµέλεια κοστουµιών, Επιµέλεια αφίσα̋: Θανάση̋ Μπαµπάνη̋ Φωτογραφίε̋; Αργύρη̋ Μπαλατσούκα̋ Φωτισµοί-ήχο̋:Κώστα̋ Πάνο̋ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ Βιολί: Κώτη Μαρία, Μόκα Κατερίνα, Γεωργαλή̋ Παναγιώτη̋, Καραβίδα̋ Μανώλη̋, Κρανιά Ελευθερία, Κλαρίνο: Καραβίδα̋ ∆ηµήτρη̋, Σέγγη̋ Ηλία̋, Καραθανάση̋ ∆ηµήτρη̋, Ζιώγα̋ Αγγελο̋, Βλαχοδήµο̋ Μιχάλη̋, Σαντούρι: Καραδήµα̋ Αποστόλη̋, Παρίση̋ Χρήστο̋, Κανονάκι:Τύµπα Στέλλα, Λαούτο: Ζάµπρα̋ Γιώργο̋, Κανάτα̋ Γιάννη̋, Ταµπουρά̋: Κούτσια̋ Χρήστο̋, Κανάτα̋ Βασίλη̋, Κρουστά: Αργυρίου Παναγιώτη̋, Ιακωβάκη̋ Ιάκωβο̋, Κουτελίδα̋ Θανάση̋ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ Σόλο: Αποστόλη̋ Μπεχλιβάνο̋, Γιώργο̋ Παπαχρήστο̋, Χριστίνα Μπαταλογιάννη, Μαλβίνα Στεργιαροπούλου, Χρήστο̋ Κούτσια̋ Χορωδία: Ξένια Καρά, Κοροµπλή Μαρία, Κοροµπλή Κατερίνα, Βλαχοµήτρου Σοφία, Μπαταλογιάννη Χριστίνα, Στεργιαροπούλου Μαλβίνα, Κωτούλα Κων/να, Στεργιοπούλου Αντζελα, Γάλλου Ναταλία, Κωστίκα Ολγα, Καλαντζή Αγορίτσα, Θεοδωράκη Μαρκέλλα, Παπαχρήστο̋ Βαγγέλη̋, Καλαµπάκα̋ Χρυσόστοµο̋, Τύµπα̋ Χρήστο̋, Λόλα̋ Χρήστο̋, Σφέικου Αθηνά, Πασσιά Κων/να, Μητσιάδη Ζαχαρένια ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΑΤΡΟΥ Ερωτόκριτο̋: Αργυρίου Νίκο̋ Πολύδωρο̋: Τσιάρα̋ Βασίλη̋ Αρετούσα: Νίκα Ευαγγελίνα Φροσύνη : Τσιάρα Μαίρη Βασιλιά̋: Πίσσα̋ Άγγελο̋ Πεζόστρατο̋: Τσιούλη̋ Κων/νο̋ Αφηγητέ̋: Παρίση̋ Θεοχάρη̋, Γούλα Θεοδώρα, Μούσιου Νικολέττα, Κόκκοβα Έλενα, Ντάλλα̋ Θανάση̋, Ράρρα Κρίστη, Κατσικάρη Παντελίτσα, Καφφέ Σάννυ, Μπαίραχτάρη Μαριαλένα, Παππά̋ Κων/νο̋, Τζάρντο Αλέξανδρο̋, Αργυρόπουλο̋ Βύρων, Καλαµποκίνη Θεοδοσία, Καρκαβίλα̋ Κων/νο̋, Ρίζου Ελένη, Καραλή Ειρήνη, Χατζηγεωργίου Στέλιο̋, Ράρρα Βιρτζίνια. Χορεύουν οι Παπαδηµητρίου Θανάση̋, Μπρουζούκη̋ Κων/νο̋, Μπακάλη̋ Θανάση̋.

Έκθεση-απολογισµό̋ τη̋ χρονιά̋ του εργαστηρίου Λάµπρου Προβίδα Στα εγκαίνιά τη̋, την Παρασκευή, έγινε και απονοµή βραβείων σε µαθητέ̋ του που διακρίθηκαν σε διεθνή διαγωνισµό στην Ευαγγελία Νάκα ω̋ η µακροβιότερη µαθήτρια των εργαστηρίων. Επίση̋ απονεµήθηκαν από τι̋ αθλήτριε̋ του Α.Σ. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ volley αναµνηστικά διπλώµατα στου̋ µικρού̋ καλλιτέχνε̋ για την δηµιουργική χρονιά 2012-2013. Το εργαστήρι ζωγραφική̋ του Λάµπρου Προβίδα που συµπληρώνει τον 9ο (ένατο) χρόνο λειτουργία̋ του, προσφέρει τη δυνατότητα σε µικρού̋ καλλιτέχνε̋ να αποκτήσουν γνώσει̋ που θα του̋ βοηθούν να καλλιεργήσουν τι̋ καλλιτεχνικέ̋ του̋ δεξιότη-

Τ

ην Παρασκευή 14 Ιουνίου 2012 και ώρα 8.30µµ στην αίθουσα ΦΟΙΒΟΣ του ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, Κολοκοτρώνη 8, (δίπλα στην εφορία) πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια τη̋ 9η̋ ετήσια̋ έκθεση̋ ζωγραφική̋ των παιδιών από το εργαστήρι του Λ. Προβίδα έκθεση που λειτούργησε µέχρι και χθε̋ το βράδυ. Η αίθουσα ΦΟΙΒΟΣ γέµισε µε χρώµατα, χαρούµενε̋ φωνέ̋ και ενθουσιασµό από γονεί̋ παιδιά και υπευθυνου̋ του Εργαστηρίου, γιατί µια ακόµα χρονιά - η 9η- εικαστική̋ δηµιουργία̋ φτάνει στο τέλο̋ τη̋ µε καταπληκτικά αποτελέσµατα και του̋ καλύτερου̋ οιωνού̋ και πολλά σχέδια για τη νεα χρονιά. Ταυτόχρονα έγινε και η απονοµή τιµητικών διακρίσεων για του̋ 2 µαθητέ̋ του ερCMYK

γαστηρίου την Αθηνά Σφέικου και το Νίκο Λιάππη που βραβεύτηκαν αντίστοιχα στην 6η Biennalle παιδική̋ ζωγραφική̋ µε θέµα «Παγκόσµια Πολιτιστική κληρονοµιά» και στο 18ο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό Εργων Τέχνη̋ Νέων µε θέµα «Εθνικέ̋ ενδυµασίε̋ και παραδοσιακοί χοροί του λαού µου». Τα βραβεία έδωσε στου̋ µικρού̋ καλλιτέχνε̋ η κα Κάτια Νανά Μάνου από τον Χορευτικό Οµιλο Τρικάλων. Μια ακόµα τιµητική διάκριση δόθηκε και

τε̋, να µελετήσουν τι̋ συµπεριφορέ̋ των υλικών και των χρωµάτων, να αναπτύξουν την κριτική του̋ ικανότητα, την ευαισθησία, τη δηµιουργική σκέψη και φαντασία του̋.


9

∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

 Έβαλαν τα δυνατά του̋ τα παιδιά του Παιδικού Σταθµού -Νηπιαγωγείου «Ζουµερά πορτοκαλάκια» κι έστησαν το δικό του̋ πρωτάθληµα

Τα «ζουµερά πορτοκαλάκια» στα σπορ Κέρδισαν το χειροκρότηµα, πήραν πολλά µπράβο από την κερκίδα, έδειξαν πω̋ «έχουν στο… αίµα» του̋ τον αθλητισµό τη δράση και φυσικά τα παιχνίδια. Ήταν στα καλύτερά του̋ όλα τα παιδιά του Ολοήµερου Ιδιωτικού Παιδικού Σταθµού και Νηπιαγωγείου «ΖΟΥΜΕΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΙΑ και το έδειξαν στι̋ ετήσιε̋ αθλητικέ̋ επιδείξει̋ που διοργάνωσε η διεύθυνση του σχολείου του̋ σε συνεργασία µε την εταιρεία αθλητικών δραστηριοτήτων «Racket Planet». Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 4 Ιουνίου στο κλειστό γυµναστήριο

Μπάρα̋ και µικρά παιδία ηλικία̋ 3-6 ετών, που παρακολούθησαν κατά τη διάρκεια όλη̋ τη̋ σχολική̋ χρονιά̋ το πρόγραµµα εκµάθηση̋ αθληµάτων για παιδιά προσχολική̋ ηλικία̋, είχαν την µοναδική ευκαιρία να µυηθούν στα αγαπηµένα του̋ αθλήµατα µέσω του παιχνιδιού και του παραµυθιού και µ’ αυτήν την διασκεδαστική µέθοδο να κάνουν τα πρώτα του̋ βήµατα στο µαγικό κόσµο του αθλητισµού. Οι µικροί αθλητέ̋ έκαναν µια εξαιρετική επίδειξη των ικανοτήτων του̋ στα αγαπηµένα του̋ mini sport: τένι̋, ενόργανη, µπάσκετ, εµπόδια, ακοντισµό, σφαιροβολία, άλµα ει̋ µήκο̋, δισκοβολία κ.λπ. Όλοι οι παρευρεθέντε̋ θεατέ̋ χειροκρότησαν υπέρ το δέον τι̋ προσπάθειε̋ των παιδιών, θαυµάζοντα̋ την κίνηση, τον συντονισµό, την καλλιέργεια και τι̋ δεξιότητε̋ των µικρών αθλητών, τι̋ οποίε̋ ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια του προ-

γράµµατο̋ εκµάθηση̋. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στι̋ υπεύθυνε̋ του Ολοήµερου Ιδιωτικού Παιδικού Σταθµού και Νηπιαγωγείου «ΖΟΥΜΕΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΙΑ» και στι̋ υπεύθυνε̋ τη̋ εταιρεία̋ «Racket Planet» για την εξαιρετική αυτή διοργάνωση των αθλητικών επιδείξεων, µα πάνω απ’ όλα το πιο θερµό «µπράβο» ανήκει σ’ αυτά τα µικρά πλασµατάκια, που κάθε φορά καταφέρνουν να µα̋ συγκινούν µε τα επιτεύγµατά του̋. Η κάλυψη των αθλητικών επιδείξεων έγινε από το φωτογραφείο του κ. Βασιλείου Φλούλη. CMYK


10

Από το « SUCCESS STORY » στον αντιδηµοκρατικό αυταρχικό «κατήφορο» Του Γεωργίου Η αυταρχική, πραξικοπηµατική και αντισυνταγµατική ενέργεια τη̋ κυβέρΠαπασίµου νηση̋ Σαµαρά, να κλείσει «ετσιθελικά» ∆ικηγόρου και µε βίαιο τρόπο, την ∆ηµόσια ΤηλεΜέλου̋ του ∆.Σ. όραση και Ραδιοφωνία στην Ελλάδα του «ΠΡΑΤΤΩ» (που αποτελεί παγκόσµια «µοναδικότηBlog: papasimos.wordpress.com τα», αφού, ούτε επί ∆ικτατορία̋ η ΚραTwitter: @PapasimosG τική Τηλεόραση δεν σίγησε για ένα λεπτό), είναι προφανέ̋, ότι συνδέεται, αφενό̋, µε την «συντριβή» τη̋ εικονική̋ «φούσκα̋ ευφορία̋», που δηµιούργησε η ίδια το προηγούµενο διάστηµα και, αφετέρου, µε τον «εξευµενισµό» των διεθνών κερδοσκόπων – δανειστών, που απαιτούν στην, ήδη, καθηµαγµένη Χώρα, περαιτέρω «αίµα» εργαζοµένων. Μπροστά στα «συντρίµµια» του «success story» και τη̋ επικοινωνιακή̋ «φούσκα̋» περί οικονοµική̋ ανάκαµψη̋ και µετατροπή̋ τη̋ Ελλάδα̋ σε «Ελντοράντο διεθνών επενδύσεων», που «φιλοτέχνησε» το προηγούµενο διάστηµα η τρικοµµατική κυβέρνηση, από την αποχώρηση τη̋ GAZPROM από την ∆ΕΠΑ και το «ράπισµα» τη̋ εκθέσεω̋ του ∆.Ν.Τ. για του̋ «εγχώριου̋ νενέκου̋», που µετέτρεψαν την Ελλάδα σε «αποικία χρέου̋», το αντιδηµοκρατικό κλείσιµο τη̋ ∆ηµόσια̋ Τηλεόραση̋ κρίθηκε από την επικοινωνιακή κυβερνητική οµάδα, ότι µπορεί να λειτουργήσει ω̋ «αντιστάθµισµα» από την «επίδειξη πυγµή̋». Εκ παραλλήλου, η πρωτοφανή̋ αντιδηµοκρατική αυτή ενέργεια ικανοποιούσε και την απαίτηση των δανειστών, για άµεση απόλυση, εντό̋ του Ιουνίου, δύο χιλιάδων δηµοσίων υπαλλήλων, συνεχίζοντα̋, µε αµείωτη επιµονή, την καταστροφική και οικονοµικά «δολοφονική» πολιτική κατά τη̋ Χώρα̋, παρά το γεγονό̋, ότι η τελευταία έκθεση του ∆.Ν.Τ. αποτελεί «ράπισµα» και γι’ του̋ «οικονοµικού̋ δολοφόνου̋» τη̋ Ελλάδα̋, που, µέσα από τι̋ µνηµονιακέ̋ πολιτικέ̋ την τελευταία τριετία, διέλυσαν την οικονοµία και «ισοπέδωσαν» την κοινωνία. Ο σχεδιασµό̋, όµω̋, αυτό̋ τη̋ κυβέρνηση̋ Σαµαρά και του επικοινωνιακού του επιτελείου, «προσέκρουσε» µπροστά σε έναν κρίσιµο παράγοντα, που δεν είχαν υπολογίσει σωστά: Την ευαισθησία τη̋ πλειοψηφία̋ του Ελληνικού Λαού, στι̋ στοιχειώδει̋ δηµοκρατικέ̋ ελευθερίε̋ και δικαιώµατα, αφού η ενέργεια αυτή αποτελεί πρωτίστω̋ βάναυση παραβίαση του πυρήνα του δηµοκρατικού πολιτεύµατο̋. «Προσέκρουσε» στο γεγονό̋, ότι η ∆ηµόσια Τηλεόραση, παρά τα προβλήµατα και τι̋ αδιαφανεί̋ λειτουργίε̋, που οφείλονταν, κατά κύριο λόγο, στι̋ ίδιε̋ τι̋ πολιτικέ̋ δυνάµει̋, που συναποτελούν την σηµερινή κυβέρνηση και δόµησαν τον δικοµµατικό κλεπτοκρατισµό, είναι ένα ζωντανό κοµµάτι τη̋ Ιστορία̋ τη̋ Ελλάδο̋, είναι ένα κοµµάτι του Ελληνικού πολιτισµού, είναι οι υποδόριε̋ αναµνήσει̋, που σχετίζονται µε το συναίσθηµα και είναι και το «αποκούµπι» των λἀκών στρωµάτων και η «συντροφιά» του, ειδικά στην ξεχασµένη και παραµεληµένη Ελλάδα τη̋ παραµεθορίου και των νησιών. Έτσι, ο επί καιρό εκδηλωθεί̋ κυβερνητικό̋ αυταρχισµό̋ και «τσαµπουκά̋», που, µέχρι τώρα, φαινόταν στην εποχή τη̋ κρίση̋, τη̋ «θολούρα̋» και τη̋ σύγχυση̋, που δηµιουργούνται και από τον συστηµατικό προπαγανδιστικό «σωτηριακό» λόγο, να έχει πρόσκαιρα αποτελέσµατα, «ακούµπησε τι̋ ευαίσθητε̋ χορδέ̋» των Ελλήνων, που µπορεί να «αποδέχονταν σιωπηλά», έω̋ τώρα, τον περιορισµό και τι̋ µειώσει̋ στο βιοτικό του̋ επίπεδο, αλλά δεν είναι διατεθειµένοι να αποδεχθούν τον περιορισµό των βασικών δηµοκρατικών δικαιωµάτων. Τέλο̋, τα περί «αµαρτωλή̋ και αδιαφανού̋ λειτουργία̋ τη̋ ΕΡΤ», η οποία, υποτίθεται, θα εξυγιανθεί από την σηµερινή κυβέρνηση, είναι απλώ̋ «φαιδρά φληναφήµατα», όταν, µάλιστα, τι̋ τελευταίε̋ ώρε̋, έχουν δηµοσιευθεί συγκλονιστικά στοιχεία αδιαφανών προσωπικών διορισµών «φίλων» του κυβερνητικού εκπροσώπου και «ηµετέρων» του πρωθυπουργικού περιβάλλοντο̋ στην ΕΡΤ τον τελευταίο χρόνο, µε πλουσιοπάροχου̋ µισθού̋ και µε την ιδιότητα των «αργόσχολων συµβούλων» !!! Αιδώ̋ Αργείοι

ΑΡΘΡΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΣΑΜΑΡΑΣ: ΣΑΜΑΡΑΣ «Ο κόσµο̋ περιµένει να σπάσουµε αυγά» Άρθρο του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαµαρά στην εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ τη̋ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» - Μπορεί̋ να κάνει̋ µεταρρυθµίσει̋, χωρί̋ να ξεβολευτούν οι βολεµένοι; - Μπορούν να προχωρήσουν οι µεταρρυθµίσει̋, χωρί̋ να συγκρουστεί̋ µε όλου̋ εκείνου̋ που πασχίζουν να διασώσουν τα προνόµιά του̋; - Μπορεί να αλλάξει η χώρα, χωρί̋ τολµηρέ̋ τοµέ̋; - Μπορεί̋ να ζητά̋ από τον κόσµο να υποστεί θυσίε̋, όταν βλέπει να µένουν άθικτα γύρω του «προπύργια» και σύµβολα αδιαφάνεια̋ και διαφθορά̋; Τα ερωτήµατα είναι ρητορικά ασφαλώ̋. Όλοι ξέρουν την απάντηση… Τώρα καιρό̋ να µιλήσουµε και για το πραγµατικό πρόβληµα: l Που ασφαλώ̋ δεν είναι η ΕΡΤ! Γιατί κανεί̋ δεν τη σεβόταν εδώ και χρόνια. Την έβριζαν ω̋ «απαξιωµένη» και «χειραγωγούµενη» εκείνοι που σήµερα … θρηνούν! Κι αποκαλύπτουν έτσι γιατί ο κόσµο̋ αποστρέφεται σήµερα το φθαρµένο πολιτικό σύστηµα. Γιατί δεν αντέχει την υποκρισία του! l Ασφαλώ̋ το πρόβληµα δεν είναι ούτε η «δηµόσια ενηµέρωση». Γιατί, απλούστατα, δεν υπήρχε δηµόσια ενηµέρωση για πολύ καιρό! Πώ̋ να υπάρχει; Αφού η ΕΡΤ βρισκόταν µόνιµα σε… απεργία! Ποιο̋ δεν θυµάται τι̋ «ξαφνικέ̋» απεργίε̋ σε κάθε κρίσιµη επίσκεψη ξένου ηγέτη, όταν ερχόταν να προσφέρει στήριξη στη χώρα µα̋; Ή όταν η ελληνική ηγεσία πήγαινε στο εξωτερικό για να κερδίσει τη στήριξη µεγάλων χωρών; Αυτή η µόνιµη απεργία ήταν η… «δηµόσια ενηµέρωση» που θέλουν και αξίζουν οι Έλληνε̋; Αυτήν υπερασπίζονται σήµερα µε ρεσιτάλ υποκρισία̋; Χθε̋, ο Εισαγγελέα̋ ∆ιαφθορά̋ διέταξε δικαστική έρευνα για την ΕΡΤ. Και σύντοµα θα πληροφορηθούµε όλα εκείνα που κρύβονταν επιµελώ̋ για δεκαετίε̋. Και τότε θα πέσουν οι µάσκε̋ και θα αποδειχθεί γιατί τόσο̋ θόρυβο̋ ξαφνικά για την αµαρτωλή ΕΡΤ… Αντίθετα, πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα σύγχρονο, υγιή οργανισµό Ραδιοτηλεόραση̋, δηµόσιο, αλλά όχι κοµµατικά ελεγχόµενο, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. Γιατί δηµόσια ενηµέρωση δεν υπήρχε τόσον καιρό… Το πρόβληµα λοιπόν, δεν είναι η ΕΡΤ ούτε η δηµόσια ενηµέρωση. l Το πρόβληµα είναι, ότι για να προχωρήσουν οι µεταρρυθµίσει̋ πρέπει ο ελληνικό̋ λαό̋ να τι̋ στηρίξει. Και για να τι̋ στηρίξει, πρέπει να του δείξουµε ότι τολµάµε να τα βάλουµε µε τα πιο κραυγαλέα προπύργια αδιαφάνεια̋ και σπατάλη̋. Το πρόβληµα, για να το πω πιο ωµά, είναι ότι ο ελληνικό̋ λαό̋ έχει δίκιο όταν αναρωτιέται: - Καλά οι θυσίε̋ που επιβάλλετε σε όλου̋ µα̋ και που θα είναι, όπω̋ µα̋ λέτε, «προσωρινέ̋»… - Έχετε, όµω̋, τα κότσια, έχετε την πολιτική βούληση, να τα

βάλετε και µε του̋ ισχυρού̋ και µε τα ολοφάνερα κάστρα τη̋ σπατάλη̋; - Είστε εσεί̋ διαφορετικοί, ώστε να κάνετε τη διαφορά; - Ή µήπω̋ είστε «µια από τα ίδια»; - Γιατί κι άλλοι µα̋ έταξαν την «εξυγίανση» τη̋ ΕΡΤ. Και δεν προχώρησε τίποτε. Ούτε ένα βήµα! Πράγµατι, δεν προχώρησε γιατί τα προνόµια ήταν τόσο καλά «προστατευµένα» και οι αδιαφάνεια τόσο διάχυτη και τόσο προσεκτικά κατοχυρωµένη, που κανεί̋ δεν µπορούσε να κάνει το παραµικρό. Κι όσο ο κόσµο̋ έβλεπε να συνεχίζεται η ίδια νοσηρή κατάσταση στην ΕΡΤ κουνούσε το κεφάλι του και µονολογούσε: - Όλοι ίδιοι είναι! Κανεί̋ δεν µπορεί να τα βάλει µε του̋ βολεµένου̋ και τα προνόµιά του̋. Μόνον εµά̋, του̋ απλού̋ πολίτε̋, θεωρούν «υποζύγια» και µα̋ φορτώνουν όλα τα βάρη. Οι απλοί πολίτε̋ είχαν δίκιο να σκέπτονται έτσι. Αλλά τώρα αυτό ακριβώ̋ αλλάζουµε: Τώρα δείχνουµε έµπρακτα - όχι µε κενά λόγια και ανέξοδε̋ υποσχέσει̋ – ότι όχι, δεν είµαστε όλοι ίδιοι! Όχι, δεν µα̋ λείπει η πολιτική βούληση να τα βάλουµε µε τα «κάστρα των προνοµίων»! Ο Ελληνικό̋ λαό̋ δεν έχει αντίρρηση να υποστεί προσωρινά κάποιε̋ θυσίε̋ για να ορθοποδήσει η χώρα και να ωφεληθεί ο ίδιο̋ και τα παιδιά του. Αρκεί αυτέ̋ οι θυσίε̋ να µοιράζονται δίκαια. Όχι να χτυπάµε µονίµω̋ του̋ αδύναµου̋ και ανυπεράσπιστου̋, την ώρα που µένει άθικτη η «µεγάλη συντεχνία» των προνοµιούχων και των βολεµένων. Γιατί αυτή διαµαρτύρεται τώρα. Και γι’ αυτό διαµαρτύρεται: Γιατί φοβάται ότι τώρα θα χτυπηθούν στ’ αλήθεια τα προνόµιά του̋. Και θα επιβληθεί στοιχειώδη̋ δικαιοσύνη. Προφανώ̋ δεν αντιδικούµε µε του̋ εργαζόµενου̋ τη̋ ΕΡΤ. ∆εν είναι αυτοί το πρόβληµά µα̋. Άλλωστε, αρκετοί απ’ αυτού̋ θα ξανα-προσληφθούν στο νέο Οργανισµό. Αλλά αξιοκρατικά αυτή τη φορά. Και όλοι θα αποζηµιωθούν γενναιόδωρα. Το πρόβληµα το έχουν τα «κυκλώµατα» που αποµυζούσαν τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση χωρί̋ να την υπηρετούν. Και το έκαναν µε τον πιο αλαζονικό τρόπο. Αυτό τελείωσε πια! Η εντολή που έχουµε είναι να τα αλλάξουµε όλα. Όχι να συµβιβαστούµε µε του̋ βολεµένου̋ και τα προνό-

µιά του̋. Αυτή η εντολή είναι η δύναµή µα̋. Κι ο λαό̋ ξέρει ότι «χωρί̋ να σπάσει̋ αυγά, οµελέτα δεν γίνεται».... Μέσα σε ελάχιστο χρόνο πετύχαµε να αλλάξουµε την εικόνα τη̋ χώρα̋ και να τη σταθεροποιήσουµε. Μόλι̋ ολοκληρώθηκε η ανακεφαλαιοποίηση όλων των ελληνικών τραπεζών. Άνοιξε ο δρόµο̋ για να συµµετάσχει η Ελλάδα στον ενεργειακό χάρτη. Έρχονται στη χώρα επενδυτέ̋, για πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια. Μπορούµε τώρα να κάνουµε πίσω ή να διστάσουµε; Τόσον καιρό αγωνιστήκαµε και καταφέραµε να ανακτήσουµε την αξιοπιστία τη̋ Ελλάδα̋

στο εξωτερικό. Τώρα δίνουµε τη µάχη για να ανακτήσουµε την αξιοπιστία τη̋ Πολιτική̋ µέσα στην Ελλάδα. Κι αυτή είναι, πρωτίστω̋, µάχη ∆ηµοκρατία̋! Γιατί αν δεν πείσουµε τον κόσµο ότι εννοούµε αυτά που λέµε, καιροφυλακτούν πάση̋ φύσεω̋ εχθροί τη̋ δηµοκρατία̋. Μεταρρυθµίσει̋ και ∆ηµοκρατία πάνε µαζί. Μεταρρυθµίσει̋ για να σταθεροποιήσουµε, όχι µόνο την Οικονοµία, αλλά και την ίδια τη ∆ηµοκρατία. Κι όλα αυτά δεν γίνονται, αν δεν είσαι έτοιµο̋ «να σπάσει̋ αυγά». Άλλωστε και ο κόσµο̋ αυτό περιµένει από µα̋. Έτσι δεν είναι;

∆ήλωση του ΓΓ τη̋ ΚΕ του ΚΚΕ ∆ηµήτρη Κουτσούµπα

Πω̋ πρέπει να απαντήσει ο λαό̋ στο «πραξικόπηµα» Σαµαρά στην ΕΡΤ «Αυτέ̋ τι̋ ηµέρε̋ γίνεται συζήτηση και δεν αφορά µόνο δηµόσιου̋ οργανισµού̋ και την ΕΡΤ για του̋ οποίου̋ εκφράζουµε την αλληλεγγύη µα̋, αφορά το ζήτηµα στην κατεύθυνση τη̋ πάλη̋, αυτό που λέµε "όλοι µαζί". Όλοι µαζί, ναι. Όλοι µαζί όµω̋, ποιοι; Εµεί̋ θεωρούµε ότι όλοι µαζί πρέπει να είναι οι εργάτε̋, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι άνεργοι, οι φτωχοί αγρότε̋, η νεολαία, οι γυναίκε̋. Να παλεύουν, να δρουν από κοινού να φτιάξουν τη λἀκή του̋ συµµαχία, µια µεγάλη λἀκή συµµαχία που έχει ανάγκη ο τόπο̋. Κατεύθυνση µε προοπτική ρήξη̋ µε αυτό το σύστηµα, στην κατεύθυνση να διεκδικήσει ο λαό̋ τη δική του εξουσία. Και βεβαίω̋ όταν λέµε όλοι µαζί δε µπορεί ο εργαζόµενο̋ να εννοεί µαζί µε τι̋ συµβιβασµένε̋ συνδικαλιστικέ̋ ηγεσίε̋, µε ηγεσίε̋ του συνδικαλιστικού κινήµατο̋ που όλα αυτά τα χρόνια βοήθησαν να περάσει ο εργοδοτικό̋ κυβερνητικό̋ συνδικαλισµό̋, ο ρεφορµιστικό̋ συνδικαλισµό̋ και έφεραν σ’ αυτή την κατάσταση που βρίσκεται σήµερα το κίνηµα. ∆εν εννοούµε όλοι µαζί µε ηγεσίε̋ πολιτικών κοµµάτων, όπω̋ αυτέ̋ τη̋ συγκυβέρνηση̋ ή και άλλα κόµµατα όπω̋ η αξιωµατική αντιπολίτευση που λένε µεγάλα λόγια ή σε νέου̋ σωτήρε̋ που µπορεί να εµφανίζονται γιατί τέτοιοι δεν υπάρχουν. Η λύση πρέπει να δοθεί από τον ίδιο το λαό, από το εργατικό λἀκό κίνηµα, από τη λἀκή συµµαχία µε όλα αυτά τα κοινωνικά στρώµατα. Και από αυτή την άποψη έχει µεγάλη σηµασία – γιατί γίνεται τεράστια προπαγάνδα και δηµαγωγία και προσπάθεια αποπροσανατολισµού – αυτό που λέει το ΚΚΕ, το εργατικό ταξικό κίνηµα για δηµόσιο φορέα. Για παράδειγµα για τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση ή για άλλου̋ οργανισµού̋ δεν εννοούµε επιστροφή στο παρελθόν, σε αυτό που ζήσαµε τόσο αρνητικά και που έφτασε η κατάσταση εδώ που έφτασε. ∆ε σηµαίνει ότι δεν έχουµε παρατηρήσει̋ για την ποιότητα τη̋ ενηµέρωση̋, για τη διάρθρωση του ίδιου του οργανισµού, για το πώ̋ αξιοποιούνται οι εργαζόµενοι, πω̋ συµµετέχουν σ’ αυτή τη διαδικασία, αλλά εννοούµε ένα δηµόσιο φορέα υπό κρατικό έλεγχο, όπου και οι εργαζόµενοι θα µπορούν να ασκούν έλεγχο από τα κάτω µέχρι τα πάνω, όπου θα µπορούν να καθορίζουν τι̋ τύχε̋ του̋. Και αυτό είναι ζήτηµα του εργατικού λἀκού κινήµατο̋, είναι ζήτηµα πάλη̋ όλων των υπόλοιπων εργαζοµένων. Άρα, ω̋ ΚΚΕ θεωρούµε ότι πρέπει ο λαό̋, οι εργαζόµενοι να γυρίσουν την πλάτη στα κόµµατα που κυβερνούν σήµερα, στα κόµµατα που ευθύνονται για την κρίση και που µα̋ έχει φτάσει µέχρι εδώ που είµαστε, χειροτερεύοντα̋ το βιοτικό επίπεδο του λαού, έχοντα̋ χιλιάδε̋ απολυµένου̋ και ταυτόχρονα να γυρίσει την πλάτη, να µην επαναπαυθεί σε όσα του τάζουν διάφοροι νεοφώτιστοι σωτήρε̋ που θέλουν να γίνουν χαλίφηδε̋ στη θέση του χαλίφη. Η λύση είναι λἀκή συµµαχία, ενότητα των εργαζοµένων, λἀκή πάλη µέχρι την τελική νίκη που θα είναι ο λαό̋ πραγµατικά πρωταγωνιστή̋ των εξελίξεων µε την εργατική τάξη µπροστά». ΤΡΙΚΑΛΑ 15/6/2013 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Κ.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ


11

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Ξεκίνησαν οι εκδηλώσει̋ τη̋ ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ Καλαµπάκα̋

Ο κόσµο̋ µα̋ γίνεται καλύτερο̋-πολύχρωµο̋ Στο πλαίσιο συνεργασία̋ τη̋ και φέτο̋ στο πρόγραµµα FUTYRE LIBRARY Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr

Με αρκετή διάθεση και ικανοποιητική συµµετοχή άνοιξε η αυλαία των φετινών καλοκαιρινών εκδηλώσεων τη̋ ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ Καλαµπάκα̋ στο πλαίσιο τη̋ συµµετοχή̋-συνεργασία̋ τη̋ µε το πρόγραµµα FUTURE LIBRARY.

Έτσι το απόγευµα του Σαββάτου στον αύλειο χώρο-παρκάκι-που υπάρχει πίσω από τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Καλαµπάκα̋ τα τραπέζια στήθηκαν µε ατελείωτο χαρτί και πολύχρωµου̋ µαρκαδόρου̋ περιµένοντα̋ τα µικρά παιδιά να γεµίσουν ζωγραφιέ̋ τα λευκά ταµπλό. Το ραντεβού κλείστηκε λίγο µετά τι̋ έξι και τα µικρά παιδιά που συγκεντρώθηκαν γεµάτα διάθεση για ζωγραφική έπιασαν δουλειά. ∆εν άφησαν εκατοστό χαρτιού να µην το γεµίσουν χρωµατιστά σχέ-

δια. Οι µαµάδε̋ του̋ τα παρακολουθούσαν και α̋ τα έβλεπαν να ζωγραφίζουν ακόµα και τα χέρια και τα ρούχα του̋ αναδεικνύοντα̋ το ταλέντο του̋ καθότι ήταν δικαιολογηµένα αφού ταυτίζονταν µε το πλάνο τη̋ εκδήλωση̋ που τιτλοφορούνταν «Ο κόσµο̋ µα̋ γίνεται καλύτερο̋, γιατί γίνεται... πολύχρωµο̋!». Η κ. Φρίντα Στεργίου ω̋ εµψυχώτρια τη̋ συγκεκριµένη̋ δράση̋ που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο τη̋ καλοκαιρινή̋ εκστρατεία̋ τη̋ ∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋ Καλαµπάκα̋ µε θέµα «ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ», µαζί µε τι̋ εθελόντριε̋ Αλίκη,

Ανθή, Μαρία, Χριστίνα, Χρύσα, δεν δυσκολεύτηκαν στο έργο του̋ αφού τα µικρά παιδιά ζωγράφιζαν µε ιδιαίτερη αφοσίωση παρουσιάζοντα̋ στο τέλο̋ τα καλλιτεχνήµατά του̋ ευθυγραµµισµένα µε το κεντρικό σύνθηµα "Βάφουµε πολλά µέτρα χαρτί - Ζωγραφίζουµε την πόλη µα̋ κάνοντα̋ πολύχρωµε̋ παρεµβάσει̋!!!".

ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ “ΤΡΙΚΚΗ”

Γιορτή χορού 19 και 20 Ιουνίου ∆

Στην κεντρική πλατεία Τρικάλων

ιήµερη φιλανθρωπική χορευτική εκδήλωση µε ελληνικού̋ παραδοσιακού̋, µοντέρνου̋ και Λάτιν χορού̋ θα πραγµατοποιηθεί από το Κέντρο Χορού Τρικάλων «ΤΡΙΚΚΗ» στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων, την Τετάρτη 19 Ιουνίου και την Πέµπτη 20 Ιουνίου µε ώρα έναρξη̋ 21:00. Κατά την διάρκεια τη̋ εκδήλωση̋ θα συγκεντρωθούν τρόφιµα για το κοινωνικό παντοπωλείο του ∆ήµου Τρικκάιων. Οι θεατέ̋ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ποικίλο όµορφο θέαµα από του̋ χορευτικά τµήµατα (Ενηλίκων-Εφηβικών-Παιδικών) του συλλόγου. Την 1η ηµέρα θα παρουσιαστούν ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί από Θεσσαλία, Κόνιτσα, Μακεδονία, Θράκη, Αν.Ρωµυλία, ∆ωδεκάνησα, Ανατολικό Αιγαίο. Θα συνοδεύσουν οι µουσικοί: Ντίνα̋ Άρη̋ (Τραγούδι-Λαούτο), Μπελµέζου Χριστίνα (Τραγούδι), Κιτσόπουλο̋ Χρήστο̋ (Κλαρίνο),Γεωργίου Στέφανο̋ (Βιολί), Γαλάνη̋ Βασίλη̋ (Κρουστά), Ντίνα̋ Γιώργο̋(Νταούλι). Την επιµέλεια των χορευτικών έχουν οι Καθηγητέ̋ Φυσική̋ Αγωγή̋: Γαλάνη̋ Βασίλη̋ και Ζελεσιάδου

Έφη. Την 2η ηµέρα θα παρουσιαστούν Μοντέρνοι χοροί, Χιπ χοπ, Λάτιν, Αργεντίνικο τάνγκο, Ταραντέλα, Οριεντάλ. Την επιµέλεια των χορευτικών έχουν: Η καθηγήτρια Φυσική̋ Αγωγή̋ Γρηγορίου Ευαγγελία και ο ∆ηµουλά̋ Σωτήρη̋. Χορηγοί τη̋ εκδήλωση̋ είναι οι: Χριστάκο̋ Νεὀαπωνική, Τζέγκα̋ έπιπλα, Νέα Μαργαρίτα, Μπαρµπανικόλα̋ ταβέρνα, Φαλτάκα̋ µάρµαρα, Λαδοφάναρο, Ληθαίον Hotel, ettoi Coffee, Πλήκα̋ Ο.Ε Χρώµατα, ∆ωδώνη, Σταυράκη̋ ελαστικά, Κουλουρίδα-Παυλίδου ∆. Συµβολαιογραφείο.

ΚΡΙΣΗ ΠΑΝΤΟΥ Η κρίση που υπάρχει στην χώρα µα̋ εδώ και µερικά χρόνια έχει εξαπλωθεί παντού, επηρέασε τα πάντα και σχεδόν όλη µα̋ η ζωή κινείται στο ρυθµό τη̋ κρίση̋. Η ύπαρξή µα̋, τα όνειρά µα̋, η παιδεία µα̋, η υγεία µα̋, η ασφάλειά µα̋ και η πολιτική ζωή τη̋ χώρα̋ κινούνται κάτω από τον τροµερό αστερισµό τη̋ κρίση̋. Το κακοστηµένο κράτο̋ τη̋ ολιγαρχία̋ και τη̋ πλουτοκρατία̋ του τόπου µα̋, οι αγκυλώσει̋ και οι δυσλειτουργίε̋ του σάπιου συστήµατο̋, οι αδικίε̋, η διαφθορά, η διαπλοκή και η απαξίωση των αξιών, των ιδανικών, τη̋ οικογένεια̋, τη̋ πατρίδα̋ και τη̋ θρησκεία̋ µα̋, έφεραν στην κοινωνία το µαύρο και θανατηφόρο σύννεφο τη̋ ΚΡΙΣΗΣ. Τα πάντα απειλούνται από κατάρρευση και καταστροφή χωρί̋ επιστροφή. Μεγάλο παράδειγµα το κλείσιµο τη̋ Ε.Ρ.Τ. (Εθνικό Ραδιόφωνο Τηλεόραση), που είχε µεταβληθεί σε εκτροφείο τρωκτικών και σε πεδίο διαπλοκή̋ και διαφθορά̋. Χωρί̋ ελέγχου̋, τεράστια χρηµατικά ποσά πήγαιναν σε τσέπε̋ τυχάρπαστων και Γράφει ο καιροσκόπων. Μισθοί, υπερωρίε̋, ∆ρ. ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ, επιδόµατα ήταν προκλητικά για την D.Ed., M.Ed., Ph.D. σηµερινή τραγική οικονοµική θέση ∆ηµοτικό̋ Σύµβουλο̋ των πολιτών. Οι αποδοχέ̋ του̋ ξε- Πολιτευτή̋ κινούσαν από 425.000 ευρώ το χρόνο µέχρι 65.000ευρώ. Εκατοντάδε̋ εργαζόµενοι και µη εργαζόµενοι τσέπωναν τροµερού̋ µισθού̋ την ώρα που, επίσηµα, ενάµιση εκατοµµύριο συνάνθρωποι, επιστήµονε̋ και οικογενειάρχε̋ λιµοκτονούν, ψάχνουν στου̋ κάδου̋ απορριµµάτων για τροφή ή αυτοκτονούν. Το φαγοπότι στην ΕΡΤ έπρεπε να τελειώσει και καλά έκανε ο Σαµαρά̋ και πήρε την θέση που πήρε. Μόνο που στην ΕΡΤ υπήρχαν και καλοί και φτωχοί υπάλληλοι, κυρίω̋ στην επαρχία, που προσέφεραν τεράστιο έργο και αυτό έπρεπε να ληφθεί υπ’ όψη. Τώρα µπήκαν όλοι του̋ σ’ ένα καλάθι κοµπιναδόροι, και τίµιοι, φτωχοί οικογενειάρχε̋. Θέλουµε να πιστεύουµε, επειδή ο Σαµαρά̋ είναι καθαρό̋ πατριώτη̋ και τίµιο̋ πολιτικό̋, πω̋ του̋ λίγου̋ ανθρώπου̋, που ήταν συνεπεί̋ στην αποστολή του̋, θα του̋ ξαναπάρει στην Νέα ΕΡΤ. Αυτό είναι και απαίτηση τη̋ κοινωνία̋. Όσο για του̋ καρχαρίε̋ τη̋ ΕΡΤ πρέπει να εξαφανιστούν και φυσικά να πληρώσουν για τι̋ παρανοµίε̋ και την µεγάλη σπατάλη του δηµοσίου Χρήµατο̋. Ποιο̋ λογικό̋ άνθρωπο̋ σ’ αυτή την χώρα πιστεύει ότι µε ανοιχτή την ΕΡΤ δεν θα γινόταν τα ίδια και χειρότερα από του̋ συνδικαλιστέ̋, του̋ προµηθευτέ̋ και του̋ καλοβολεµένου̋ σ΄αυτήν; Η ΕΡΤ έφερε και την πολιτική κρίση. Εκλογέ̋ δεν θέλει ο ΛΑΟΣ µέσα στο καλοκαίρι και στην αποκορύφωση του τουρισµού απ’ όπου προσδοκούµε πολλά. Πρέπει να βρεθεί και θα βρεθεί ένα̋ τίµιο̋ συµβιβασµό̋ προκειµένου να σωθεί η χώρα και φυσικά η Νέα.. ΕΡΤ να αρχίσει να εκπέµπει το προσεχέ̋ διάστηµα. Όσο το γρηγορότερο τόσο το καλύτερο. Α̋ µην ξεχνάνε οι πολιτικοί, που αυτοί είναι υπεύθυνοι για του̋ διορισµού̋ και του̋ µισθού̋ στην ΕΡΤ, γιατί αυτοί έστρωσαν το µεγάλο φαγοπότι µε τα δικά του̋… παιδιά…, πω̋ ο συµβιβασµό̋ είναι για το καλό όλων και είναι θέµα πολιτική̋ δεξιοτεχνία̋. Η χώρα χρειάζεται ριζικέ̋ διορθωτικέ̋ αλλαγέ̋ τόσο πολιτικέ̋ όσο και οικονοµικέ̋ και φυσικά αλλαγή νοοτροπία̋. Το στήσιµο τη̋ κάλπη̋ αυτή την περίοδο θα ‘ναι καταστροφή για την χώρα, γι’ αυτό ο κόσµο̋ θέλει την εξυγίανση στην ΕΡΤ και όχι εκλογέ̋, οι οποίε̋ θα βλάψουν την κοινωνία και θα εξαφανίσουν και κόµµατα και πολιτικού̋. Ο Θεό̋ θα βάλει το χέρι του… γιατί οι πολίτε̋ είναι ένα βήµα πριν την έκρηξη, από την οποία έκρηξη δεν θα µείνει τίποτε όρθιο…! Αυτό που έλεγε ο Γιώργο̋ Ρωµαίο̋ το 1981, όταν ανέλαβε την ΕΡΤ ότι δηλαδή θα κάνει την ΕΡΤ B.B.C. δεν υλοποιήθηκε ποτέ γιατί οι Έλληνε̋ δεν έγιναν Εγγλέζοι…

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ – ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ

Αν αντιµετωπίζετε δύσκολε̋ προπτυχιακέ̋, πτυχιακέ̋ και Μεταπτυχιακέ̋ εργασίε̋ Οµάδα Πανεπιστηµιακών Συνεργατών – Ερευνητών που δραστηριοποιείται ερευνητικά στην περιοχή µα̋, αναλαµβάνει την υποστήριξη εκπόνηση̋ (προπτυχιακών – πτυχιακών – µεταπτυχιακών) εργασιών ∆ιατριβών αποκλειστικά εντό̋ του πεδίου των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών σ’ όλα τα επίπεδα (θεµατολογική ανάπτυξη – µεθοδολογία έρευνα̋ – επεξεργασία υλικού – κειµενική παρουσίαση – Βιβλιογραφία κ.λπ.). Σηµειώνεται ότι πρόκειται αποκλειστικά για υποστήριξη και όχι για αγοραπωλησία εργασιών – ∆ιατριβών, ενώ κάθε πιθανή αποζηµίωση προορίζεται µόνο για τι̋ ανάγκε̋ συνέχιση̋ των ερευνών τη̋ επιστηµονική̋ οµάδα̋. Τέλο̋, θεωρείται απαραίτητη η προσωπική επικοινωνία και επαφή, ενώ κάθε αίτηµα θα αξιολογηθεί και θα απαντηθεί. Για επικοινωνία: κ. Γιώργο̋ 6970 404420 κα. Ρίτα 6949 728082.


12

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πύλη̋

Οδοιπορικό σε Αλβανία και Σκόπια Τα χνάρια του ελληνισµού τη̋ Β. Ηπείρου και Μακεδονία̋, ακολουθήσαµε στη διήµερη εκδροµή µα̋, τα µέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Πύλη̋, το Σαββατοκύριακο στι̋ 16 και 17 του περασµένου Φλεβάρη. Το πρόγραµµα περιελάµβανε επίσκεψη στην Κοριτσά, την πατρίδα των µεγάλων Ελλήνων ευεργετών Σίνα, Ζάππα, Αρσάκη, Μπάγκα,µια πόλη µε φανερή την µιζέρια του σήµερα, που βέβαια προσπαθεί για κάτι καλύτερο, γεµάτη όµω̋ από στοιχεία που µαρτυρούν το πλούσιο ελληνικό παρελθόν τη̋.Το όµορφο ελληνικό σχολείο, οι µαρµάρινε̋ επιγραφέ̋ στα ελληνικά, στι̋ εισόδου̋ των πλόυσιων αρχοντόσπιτων των Ελλήνων τη̋ Κοριτσά̋, ήταν για µα̋ µια συγκινητική έκπληξη! Eντυπωσιακό̋ πολύ ήταν και ο ιερό̋ ναό̋ τη̋ Αναστάσεω̋, που δέσποζε στο κέντρο τη̋ πόλη̋ για να θυµίζει το ακούραστο έργο του αρχιεπισκόπου Αλβανία̋, Αναστάσιου. Το χιόνι όµω̋, που στόλιζε τα γύρω από την Κοριτσά βουνά, µα̋ εµπόδισε να πραγµατοποιήσουµε την επίσκεψη που επιθυµούσαµε και στην Μοσχόπολη,την βλαχόφωνη ελληνική πόλη, ένα ορεινό αλβανικό κουτσοχώρι σήµερα, µια πόλη φαινόµενο, που έλαµψε και χάθηκε σαν φυσικό µετέωρο τόσο τραγικά, την “Αθήνα τη̋ τουρκοκρατία̋”, όπω̋ συνήθιζαν να την ονοµάζουν! ∆ώσαµε υπόσχεση να την επισκεφτούµε κάποια άλ-

λη φορά, σε κάποια καλοκαιρινή µα̋ εξόρµηση. Η απογευµατινή άφιξή µα̋ στο παραλίµνιο Πόγραδετ̋ µα̋ αποζηµίωσε µε την φυσική οµορφιά τη̋ γαληνεµένη̋ λίµνη̋ τη̋ Οχρίδα̋, που είναι η βαθύτερη λίµνη τη̋ Ευρώπη̋ και η δεύτερη σε µέγεθο̋. Από το 4* Ξενοδοχείο Enkelana,όπου φιλοξενηθήκαµε απολαύσαµε το καφεδάκι µα̋, µε θέα τα χιονισµένα βουνά, να καθρεπτίζονται στα ήσυχα νερά τη̋ λίµνη̋. Στη συνέχεια ένα̋ περίπατο̋ στι̋ όχθε̋ τη̋ λίµνη̋ έδιωξε κάθε ίχνο̋ κούραση̋ και µα̋ προετοίµασε για ένα πλόυσιο δείπνο στο εστιατόριο του Ξενοδοχείου. Την επόµενη µέρα, ταξιδεύοντα̋ δίπλα στι̋ όχθε̋ τη̋ λίµνη̋ ,περάσαµε από τα σύνορα, στην γειτονική Fyrom και επισκεφτήκαµε τη Μονή του Οσίου Ναούµ, ένα από τα µεγαλύτερα ορθόδοξα προσκυνήµατα των Βαλκανίων,

σήµερα γνωστό και σαν το µοναστήρι µε τα παγώνια. Ο όσιο̋ Ναούµ ήταν µαθητή̋ και συνεχιστή̋ του έργου των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, οι οποίοι εκχριστιάνισαν του̋ Σλάβου̋ και του̋ έδωσαν το αλφάβητό του̋ Σ΄ένα µικρό λοφάκι, πάνω από τη λίµνη, το µοναστήρι, µε τον τάφο του Οσίου, προσπαθεί να “επιβιώσει” στο πέρασµα των αιώνων και να σταθεί ,αφού πρόσφατα η τοπική εκκλησία το ενοικίασε σε εταιρία, η οποία το µετέτρεψε, δυστυχώ̋, σε Ξενοδοχείο! Η θέα τη̋ Οχρίδα̋ πάνω από το µοναστήρι, µα̋ αποζηµίωσε. Επιβλητική σαν θάλασσα, περιστοιχισµένη από πανέµορφα χιονισµένα βουνά µα̋ κατέκτησε όλου̋ µε την χειµωνιάτικη οµορφιά τη̋! Χαρακτηριστικό̋ ήταν και ο µακρότερο̋ σε µήκο̋ ποταµό̋ τη̋ Ευρώπη̋, ο Ντριµ που έχυνε τα γάργαρα νερά του µέσα στην

αφρισµένη Οχρίδα. Νωρί̋ το µεσηµέρι, φθάσαµε στην βυζαντινή πόλη τη̋ Οχρίδα̋, µεγάλο, σήµερα, τουριστικό κέντρο και λιµάνι. Περπατήσαµε στα γραφικά τη̋ σοκάκια µε τι̋ πολλέ̋ βυζαντινέ̋ εκκλησίε̋ το αρχαίο θέατρο, το κάστρο τη̋ και τα ελληνικά αρχοντικά. Το αρχαιολογικό µουσείο τη̋ πόλη̋ σήµερα, το είδαµε να στεγάζεται στο πανέµορφο σπίτι κάποιου πλούσιου Έλληνα γουνέµπορα. Ακολούθησε φαγητό και απαραίτητο γλέντι , συνοδεία παραδοσιακή̋ σλάβικη̋ µουσική̋. Στην επιστροφή µα̋ για τα σύνορα τη̋ Νίκη̋, µια στάση στη σηµερινή Μπίτολα, το ένδοξο Μοναστήρι τη̋ Μακεδονία̋, που υπήρξε το µεγαλύτερο κέντρο του ελληνισµού τη̋ Β. Μακεδονία̋, µα̋ έδωσε και εκεί την ευκαιρία να νοιώσουµε µυρωδιά από Ελλάδα! Εκκλησίε̋, κτίρια, τοπωνύµια, όλα εκφράζουν βουβά ένα πι-

κρό παράπονο! Το ταξίδι µα̋ αυτό, σ' αυτέ̋ τι̋ τόσο κοντινέ̋ µα και τόσο άγνωστε̋, για του̋ περισσότερου̋ ίσω̋, γειτονιέ̋, µα̋ γέµισε συγκίνηση από την ελληνικότητα των τόπων που είδαµε και από τα ανεξίτηλα σηµάδια τη̋ ιστορία̋ από πατρίδε̋ πια χαµένε̋. Τόποι όπου έζησαν και πρόκοψαν τόσοι και τόσοι Έλληνε̋ πρόγονοί µα̋, που µέσα στι̋ σκληρέ̋ συνθήκε̋ τη̋ αποδηµία̋, έστησαν λαµπρέ̋ ελληνικέ̋ παροικίε̋ και κοινότητε̋ και που τελικά οι “µεγάλοι” αποφάσισαν ν΄αφήσουν τα µέρη του̋ έξω από τα ελληνικά σύνορα, αποκοµµένου̋ από τον

εστιών, σ' αυτά τα µέρη τη̋ Βαλκανική̋. Νοιώθω όµω̋ ευγνωµοσύνη που µπόρεσα να το πραγµατοποιήσω µέσα από αυτή την εκδροµή του συλλόγου µα̋. Θα ήταν παράλειψη να µην αναφέρω ότι συντροφιά στο ταξίδι είχαµε και το βιβλίο του Χρίστου Ζαφείρη “Βαλκάνιο̋ Πραµατευτή̋”, που υπήρξε καθ' οδόν, πηγή έµπνευση̋ και γνώση̋! Κλείνοντα̋ θα ήθελα να εκφράσω πέρα από τι̋ προσωπικέ̋ µου ευχαριστίε̋ και αυτέ̋ του ∆.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου τη̋ Πύλη̋, προ̋ όλου̋ του̋ συνταξιδιώτε̋ µα̋, αλλά και προ̋ το πρακτορείο Τrika-

κορµό τη̋ µητέρα̋ πατρίδα̋. Ίσω̋ να ήταν µόνο µια δική µου, προσωπική αναζήτηση, αυτή των ελληνικών ριζών και

la Travel για την άψογη διοργάνωση. Σίσσυ Λαζαρίδου-Πατά Γραµµατέα̋ του ΠΣΠ

Α

πό 5 έω̋ 13 Ιουλίου 2013 θα πραγµατοποιηθεί το 31ο ∆ιεθνέ̋ Χορωδιακό Φεστιβάλ Καρδίτσα̋, κορυφαίο̋ θεσµό̋ του Νοµού Καρδίτσα̋, πρότυπο επαρχιακού ∆ιεθνού̋ Φεστιβάλ. Το φετινό Φεστιβάλ είναι αφιερωµένο στου̋ Giuseppe Verdi (1813-1901) για τα 200 χρόνια από την γέννησή του, Benjamin Britten (19131976) για τα 100 χρόνια από την γέννησή του και Richard Wagner (1813-1883) για τα 200 χρόνια από την γέννησή του, του̋ οποίου̋ τιµά φέτο̋ όλο̋ ο χορωδιακό̋ κόσµο̋. Το συγκεκριµένο Χορωδιακό Φεστιβάλ, στο οποίο έχουν λάβει µέρο̋ κορυφαίε̋ χορωδίε̋ από κάθε γωνιά τη̋ γη̋, διακεκριµένε̋ ορχήστρε̋ και σπουδαίοι σολίστ, οργανώνεται από το 1983 στην Καρδίτσα και αποτελεί κορυφαίο καλλιτεχνικό γεγονό̋, ενώ υλοποιείται υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Μαέστρου και Καθηγητή Νίκου Ευθυµιάδη. Επιπλέον διαθέτει ένα κανονισµό µοναδικό ίσω̋ σε παγκόσµια κλίµακα, γιατί εξασφαλίζει την ταυτόχρονη πραγµατοποίηση πολλών πρώτων εκτελέσεων κατόπιν παραγγελία̋ σε Έλληνε̋ και ξένου̋ συνθέτε̋ βοηθώντα̋ έτσι την σύγχρονη δηµιουργία. Ακόµη εξασφαλίζει ένα πολύ µεγάλο αριθµό εκτελεστών, που έρχονται από κάθε γωνιά τη̋ Ευρώπη̋ και τη̋ οικουµένη̋. Θεωρείται το σηµαντικότερο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ µε πολλή µεγάλη συµµετοχή ξένων χορωδιών. Οι πρωτοτυπίε̋ του Φεστιβάλ σε παγκόσµια κλίµακα είναι: 1. Οι Χορωδίε̋ που λαµβάνουν µέρο̋ οφείλουν να παρουσιάσουν έργα συγκεκριµένων εποχών κάτω από τον έλεγχο ∆ιεθνού̋ Επιτροπή̋, που απαρτίζεται από αναγνωρισµένη̋ αξία̋ ξένου̋ και Έλληνε̋ Μαέστρου̋, αντιπροσώπου̋

Το σηµαντικότερο διεθνέ̋ Χορωδιακό Φεστιβάλ τη̋ χώρα̋ Από τι̋ 5 µέχρι και τι̋ 13 Ιουλίου των διαφόρων µουσικών σχολών. Στο τέλο̋ κάθε βραδιά̋ σε ειδική συζήτηση µε την Κριτική Επιτροπή οι διευθυντέ̋ των χορωδιών δέχονται υποδείξει̋ για βελτίωση κ.λπ. 2. Οι Χορωδίε̋ υποχρεώνονται να εκτελούν και να ερµηνεύουν µεταξύ των άλλων και έργα αρχαία̋ ελληνική̋, βυζαντινή̋, γρηγοριανή̋ και σύγχρονη̋ ελληνική̋ µουσική̋. 3. Στο τέλο̋ κάθε βραδιά̋, όλε̋ οι χορωδίε̋ µαζί ή επιλεγµένα µέλη του̋ ερµηνεύουν ένα έργο έλληνα ή ξένου συνθέτη σε ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, το οποίο διευθύνεται κάθε φορά από ένα µέλο̋ τη̋ ∆ιεθνού̋ Κριτική̋ Επιτροπή̋ του Φεστιβάλ. Με τον τρόπο αυτό οι µαέστροι και οι χορωδίε̋, ελληνικέ̋ και ξένε̋, για την καλύτερη προετοιµασία των κοινών έργων έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν, να δουλέψουν ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ υπό την διεύθυνση διακεκριµένων µαέστρων, σε πολύ αξιόλογα αλλά άγνωστα έργα αποκοµίζον-

τα̋ πολλά τεχνικά οφέλη, ενώ παράλληλα ανανεώνουν και το ρεπερτόριό του̋. 4. Τα έργα αυτά Ελλήνων και ξένων συνθετών γράφονται ύστερα από παραγγελία ειδικά για το ∆ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ. 5. Το ∆ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ εκτό̋ από τον ∆ιεθνή διαγωνισµό Χορωδιών περιλαµβάνει πληθώρα άλλων εκδηλώσεων που συνίστανται σε: βραδιέ̋ όπερα̋, συµφωνική̋ µουσική̋, θρησκευτική̋ µουσική̋ στο µοναστήρι τη̋ Κορώνα̋, εµφανίσει̋ φιλαρµονικών, εκθέσεων ζωγραφική̋ και χαρακτική̋ κ.ά. Με τον τρόπο αυτό προβάλλεται διεθνώ̋ η µουσική µα̋ κληρονοµιά και παράλληλα δίνεται η ανάλογη σηµασία στην µελέτη και ερµηνεία του Γρηγοριανού µέλου̋. Για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ παγκοσµίω̋ η βυζαντινή και η αρχαία ελληνική µουσική συµµετέχουν ισότιµα µε το γρηγοριανό µέλο̋ και την Αναγεννησιακή

πολυφωνία. Μια άλλη υποχρέωση των χορωδιών να εκτελούν έργα του 15ου και 16ου αιώνα δίνει στι̋ χορωδίε̋ τη δυνατότητα να µελετήσουν και να εµβαθύνουν στα αριστουργήµατα τη̋ κλασική̋ πολυφωνία̋. Εκτό̋ από την εκτέλεση έργων ροµαντικών συνθετών, αναλαµβάνουν την υποχρέωση να εκτελούν έργα σύγχρονων συνθετών καθώ̋ και παραδοσιακή µουσική κάθε χώρα̋. Για την επιτυχία τη̋ όλη̋ εκδήλωση̋ συµβάλλουν η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδο̋ και Φαναριοφερσάλων, η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσα̋ (Περιφέρεια Θεσσαλία̋) ο ∆ήµο̋ Καρδίτσα̋ και η Πανελλήνια Οµοσπονδία Χορωδιών και ∆ιευθυντών Χορωδιών. Το Φεστιβάλ πραγµατοποιείται στο ∆ηµοτικό Κινηµατοθέατρο Καρδίτσα̋ και στο THESSALIKON GRAND HOTEL ενώ παράλληλε̋ εκδηλώσει̋ γίνονται στην Λίµνη Πλαστήρα, σε µοναστήρια τη̋ περιοχή̋ και στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ωδείου Ευθυµιάδη. Για περισσότερε̋ πληροφορίε̋, τον Κανονισµό και τη ∆ήλωση Συµµετοχή̋ οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία του Φεστιβάλ: Κολοκοτρώνη 38 και Ύδρα̋ Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα Τηλ: 24410-75440, 24410-42896, Fax: 24410-21970, Ε-mail: nke@otenet.gr


∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΤΟΠΙΚΑ

13


14 Η δηµοκρατία στον πάγο… Γράφει ο ∆ηµήτρη̋ Καπέλλα̋ Μέλο̋ Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τελικά δεν χρειάστηκαν παρά λίγοι µήνε̋ για να φανεί το πραγµατικό πρόσωπο αυτή̋ τη̋ θλιβερή̋ και άκρω̋ επικίνδυνη̋ για τη χώρα και το λαό κυβέρνηση̋. Για τον µεν Σαµαρά το ακροδεξιό παρελθόν του ήταν εγγύηση. Για του̋ υπολοίπου̋ τη̋ «παρέα̋» η δίψα για εξουσία και η ιδεολογική του̋ γύµνια, δεν άφηνε κανένα περιθώριο για δεύτερε̋ σκέψει̋! Το «αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν» πλέον, σε καθηµερινή διάταξη. Ζούµε ουσιαστικά την αµφισβήτηση και κατάργηση τη̋ ίδια̋ τη̋ ∆ηµοκρατία̋ . Έχουµε µπει για τα καλά σ αυτό που αποκαλείτε ανώτατο στάδιο του νεοφιλελευθερισµού. Ο Α. Σαµαρά̋ ω̋ γνήσιο̋ εκφραστή̋ και τέκνο τη̋ αβερωφική̋ δεξιά̋, ανέλαβε εργολαβικά να αναβιώσει την σκληρή δεξιά τη̋ δεκαετία̋ του 50 και 60! ∆όγµα Σοκ και δέο̋. Χαρακτηριστικά αυτή̋ τη̋ αναβίωση̋ µπορούµε να διακρίνουµε αµέτρητα! Ο τρόµο̋ και η καταστολή σε καθηµερινή διάταξη! Ακόµη και στην Χαλκιδική απέναντι στην βούληση τη̋ τοπική̋ κοινωνία̋ , τα µατωµένα κλοµπ των ΜΑΤ παραταγµένα απέναντι σε κάθε διαµαρτυρία ! Η Συγκυβέρνηση µε µεγάλη ευκολία ανασύρει από τα συρτάρια τη̋ χουντικά διατάγµατα επιστρατεύοντα̋ όποιον κλάδο αποφασίζει να αντισταθεί. Απαιτεί την απόλυτη υποταγή των εργαζοµένων. Τα χειραγωγούµενα ΜΜΕ από την πλευρά του̋ επιστρατεύουν και αυτά κατ’ εντολή τη̋ κυβέρνηση̋ και δια µέσω των αφεντικών του̋ , κανιβαλικέ̋ λογικέ̋ ενό̋ κοινωνικού αυτοµατισµού που θα έκανε ακόµη και τη Θάτσερ (αν ζούσε) να κοκκινίζει! Προετοιµάζοντα̋ την κοινωνία να δεχτεί εύπεπτα το µεγάλο ξεπούληµα τη̋ δηµόσια̋ περιουσία̋ και τι̋ χιλιάδε̋ απολύσει̋ που θα ακολουθήσουν! Το παράδειγµα τη̋ ΕΡΤ είναι το ενδεικτικότερο όλων! Με Πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που παρακάµπτει το ελληνικό κοινοβούλιο και πριονίζει τι̋ βάσει̋ τη̋ δηµοκρατία̋, µε µια µονοµερή απόφαση στη λογική των στραταρχών τη̋ χούντα̋, βάζει λουκέτο στη δηµόσια τηλεόραση και απολύει 2.500 και πλέον εργαζόµενου̋!! Το τι θα σηµάνει αυτό για την Ελλάδα την οµογένεια και τον ίδιο τον πολιτισµό τη̋ χώρα̋ δεν θα το αναλύσω, εξ άλλου το αυθόρµητο ποτάµι των διαδηλωτών που εδώ και 6 ηµέρε̋ είναι εκεί έξω, οι χιλιάδε̋ επιστολέ̋ συµπαράσταση̋ ξένων ΜΜΕ αλλά και ελλήνων πολιτών είναι η απάντηση σε αυτή την άκρω̋ αντιδηµοκρατική και επικίνδυνη διολίσθηση. Την ώρα που οι εργαζόµενοι (όσοι έχουν ακόµη αποµείνει) βιώνουν καθηµερινά τον τρόµο τη̋ απειλή̋ για ανεργία και οι άνεργοι καθηµερινά αυξάνονται µε µαθηµατική ακρίβεια σε λίγο θα είναι η πλειοψηφία των πολιτών αυτή̋ τη̋ χώρα̋. Η ΕΡΤ πρέπει να γίνει η γραµµή άµυνα̋ και η απαρχή τη̋ αντεπίθεση̋ ολόκληρη̋ τη̋ κοινωνία̋! Ο Νεοφιλελεύθερο̋ οικονοµικό̋ Φασισµό̋, είναι πλέον εδώ! Η δηµοκρατία, και όσοι πιστεύουµε σ αυτή, αν δεν αντιδράσουµε τώρα, αυτά που θα βιώσουµε σαν κοινωνία πολύ φοβάµαι ούτε η φαντασία του Όργουελ θα µπορούσε να τα συλλάβει! Πριν από λίγε̋ µόλι̋ µέρε̋, επιλέγουν τη πώληση του σκοπευτηρίου τη̋ Καισαριανή̋ …«σκοπεύοντα̋» την Ιστορία τη̋ αντίσταση̋ των Ελλήνων απέναντι στου̋ κατακτητέ̋. Σήµερα επιλέγουν να κλείσουν την ΕΡΤ «σκοπεύοντα̋» τον πολιτισµό αυτή̋ τη̋ χώρα̋! Τώρα όµω̋ έφτασε η ώρα να κάνουµε και µεί̋ τι̋ επιλογέ̋ µα̋! Θα συνεχίσουµε στο δρόµο τη̋ υποταγή̋ ή θα υπερασπιστούµε τη δηµοκρατία ακολουθώντα̋ το παράδειγµα τη̋ ιστορία̋ των λἀκών αγώνων αυτού του τόπου;; Η ιστορία δεν συγχωρεί ποτέ αυτού̋ που διστάζουν την ώρα τη̋ αναµέτρηση̋! Α̋ µετρήσουµε λοιπόν τι̋ δυνάµει̋ µα̋ εκεί…. Όχι για την ΕΡΤ αλλά για την ίδια την ∆ηµοκρατία, την κοινωνία, την Ιστορία και τον Πολιτισµό µα̋!! Για το δικαίωµα σε µια Αξιοπρεπή ζωή!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά από σήµερα, µε οµιλία Τσίπρα

“Ανένδοτο” από το Σύνταγµα για ανατροπή του Σαµαρά Μεγάλη κινητοποίηση και κάλεσµα για παλἀκή συµµετοχή Θέµα ∆ηµοκρατία̋ και, άρα, ανατροπή̋ τη̋ κυβέρνηση̋ Σαµαρά µε του̋ κανόνε̋ που το πολίτευµά µα̋ επιτρέπει, αναµένεται να θέσει απόψε το βράδυ ο Αλέξη̋ Τσίπρα̋, στην κεντρική πολιτική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, ένα χρόνο από τι̋ εκλογέ̋. Αίτηµα που θα διατυπώσει από την πλατεία Συντάγµατο̋, περιστοιχισµένο̋ από χιλιάδε̋ πολιτών, την ίδια ώρα που οι τρει̋ πολιτικοί αρχηγοί τη̋ συγκυβέρνηση̋ θα συνεδριάζουν αποµονωµένοι στο Μέγαρο Μαξίµου... Θέµα ∆ηµοκρατία̋ µε αιχµή, το λουκέτο στην ΕΡΤ και όπω̋ ο Αλ. Τσίπρα̋ υπογράµµισε, σε υψηλού̋ τόνου̋, στη συζήτηση τη̋ επίκαιρη̋ ερώτησή̋ του την Παρασκευή -απόντο̋ του πρωθυπουργού, µε τον "συνταγµατάρχη" Γ. Στουρνάρα, ξανά σε ρόλο αντ' αυτού. Μόνο σε δύο περιπτώσει̋ -τόνισε- διακόπτεται το σήµα τη̋ δηµόσια̋ τηλεόραση̋: σε αυτήν την εισβολή̋ ξένων στρατευµάτων στη χώρα ή σε εκείνην τη̋ κατάλυση̋ τη̋ ∆ηµοκρατία̋. Πλήγµα, λοιπόν, για τη ∆ηµοκρατία και την ελευθερία του λόγου, χωρί̋ κανάλι τη̋ Βουλή̋, χωρί̋ ελληνικό δηµόσιο σήµα στην παραµεθόριο -µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα εθνικά συµφέροντα-, χωρί̋ ελληνική φωνή στην οµογένεια. Εξ' ου και η ηχηρή αντίδραση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάση̋ Ελλάδο̋ κ. Ιερωνύµου, του Πατριάρχη Αλεξανδρεία̋ και Πάση̋ Αφρική̋ κ. Θεόδωρου, δεκάδων οµογενειακών παραγόντων, για να µην αναφερθούµε στο κύµα αντιδράσεων από το εξωτερικό... Θέµα ∆ηµοκρατία̋, λοιπόν, για αυτό και ο αρχηγό̋ τη̋ αξιωµατική̋ αντιπολίτευση̋ κάλεσε τον ελληνικό λαό σε ανένδοτο αγώνα από το Προεδρικό Μέγαρο

την Πέµπτη, µετά τη συνάντηση που είχε µε τον κ. Κ. Παπούλια -κάτι που ο Αλ. Τσίπρα̋ είναι βέβαιο πω̋ θα επαναλάβει και από το Σύνταγµα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Πρόεδρο̋ τη̋ ∆ηµοκρατία̋ είχε από τότε αφήσει να εννοηθεί ότι διαφωνεί µε την κυβερνητική απόφαση - "πρέπει να υπάρχει ∆ηµόσια Τηλεόραση", είχε δηλώσει, υποστηρίζοντα̋ συγχρόνω̋ ότι το Σύνταγµα δεν του δίνει το δικαίωµα αναποµπή̋ Πράξη̋ Νοµοθετικού Περιεχοµένου. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Κ. Παπούλια̋ θέλησε να παρέµβει για δεύτερη φορά µέσα σε τρει̋ ηµέρε̋: κύκλοι τη̋ Προεδρία̋ σηµείωναν, απαντώντα̋ σε ερώτηση του protothema.gr, το απόγευµα τη̋ Παρασκευή̋ ότι, «ο Πρόεδρο̋ τη̋ ∆ηµοκρατία̋ θεωρεί ότι η αναδιάρθρωση τη̋ ΕΡΤ µπορεί να γίνει µε την κρατική τη-

λεόραση εν λειτουργία και αυτό να γίνει το ταχύτερο». Τοποθέτηση, που κύκλοι τη̋ αξιωµατική̋ αντιπολίτευση̋ χαρακτήριζαν ω̋ "λογική". Το θέµα τη̋ ΕΡΤ προσέθεσε νέε̋ δυνάµει̋ στο αντιµνηµονιακό στρατόπεδο, έγινε ο εµβρυουλκό̋ ευρύτερων εξελίξεων, σύµφωνα µε κύκλου̋ τη̋ Κουµουνδούρου, που πιστεύει ότι από τη συµµετοχή των πολιτών το Σαββατοκύριακο στην ΕΡΤ, και µετά στη συγκέντρωση τη̋ Αθήνα̋ του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, θα κριθούν πολλά. "Είµαστε µπροστά σε ένα γενικευµένο ξεσηκωµό του ελληνικού λαού που ζητάει ∆ηµοκρατία", είναι η πεποίθηση τη̋ ηγεσία̋ του ΣΥΡΙΖΑ, που υπογράµµιζε συν τοι̋ άλλοι̋ την ενότητα στη βάση τη̋ Αριστερά̋, όπω̋ διαπιστώθηκε στο προαύλιο του Ραδιοµεγάρου τη̋ ΕΡΤ.

Σύµφωνα µε τη ∆ΗΜΑΡ

Εµπρηστική η οµιλία Σαµαρά στο Ναύπλιο «Η αντιµετώπιση τη̋ «αναδιοργάνωση̋» τη̋ ΕΡΤ, όπω̋ µονοµερώ̋ επέλεξε ο πρωθυπουργό̋ και η Νέα ∆ηµοκρατία, είναι απαράδεκτη» αναφέρει σε σχόλιό τη̋ η ∆ηµοκρατική Αριστερά και συµπληρώνει πω̋ «ξεκαθαρίσαµε από την πρώτη στιγµή ότι αντιµετωπίζουµε το ζήτηµα αυτό ω̋ ζήτηµα δηµοκρατία̋ και ότι είµαστε αντίπαλοι στη λύση που επέλεξε, η οποία δεν συνιστά µεταρρύθµιση αλλά προσβολή αυτή̋ τη̋ έννοια̋ αφού τη συνδέει µε τον αυταρχισµό. Η

µόνη λύση είναι να ανακληθεί η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, να επαναλειτουργήσει άµεσα η ΕΡΤ µε κανονικό πρόγραµµα και να προωθηθεί µε την ΕΡΤ ανοιχτή η αναγκαία αναδιοργάνωση, ο εξορθολογισµό̋ και η θεσµική αναµόρφωση». «Το θέµα των τριβών έχει σχέση όχι µόνο µε το ζήτηµα τη̋ ΕΡΤ, αλλά και µε συνολικότερα ζητήµατα τα οποία έχουν αναδειχθεί ω̋ ζητήµατα διαφορετικών απόψεων, αλλά και αντιθέσεων που πρέπει να αντιµετωπίζονται. Ο κ Σαµα-

ρά̋ πρέπει να αντιληφθεί ότι η κυβέρνηση είναι τρικοµµατική. Αν στην πράξη και στο λόγο – όπω̋ µε τη σηµερινή εµπρηστική οµιλία του κ. Σαµαρά παραµερίζονται οι κυβερνητι-

κοί εταίροι, τότε η κυβερνητική συνοχή απειλείται. Κανένα̋ δεν δικαιούται σε µια κρίσιµη περίοδο που η χώρα και οι πολίτε̋ καταβάλλουν τεράστιε̋ προσπάθειε̋ εξόδου από την κρίση να προτάσσει κοµµατικού̋ σχεδιασµού̋. Η χώρα δεν χρειάζεται εκλογέ̋. Όποιο̋ επιχειρήσει να την οδηγήσει σε πρόωρε̋ εκλογέ̋, αυτό̋ θα έχει και την απόλυτη ευθύνη αυτή̋ τη̋ επιλογή̋» καταλήγει στο σχόλιό τη̋ η ∆ηµοκρατική Αριστερά.


Με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΤΟ ΒΑΡΟΥΣΙ»

Στην Επίδαυρο για τον «ΠΛΟΥΤΟ» του Αριστοφάνη και του… Σαββόπουλου Η πολιτιστική αυτή απόδραση θα γίνει στι̋ 13-14 Ιουλίου

Ρεσιτάλ πιάνου µε τον Πάνο Καράν

Ολοκληρώνεται σήµερα η έκθεση του Συλλόγου Τρικαλινών ζωγράφων

Μία ξεχωριστή εκδήλωση στην πόλη µα̋, την Παρασκευή 21 Ιουνίου, λίγε̋ ηµέρε̋ πριν “επαναληφθεί” στο Μέγαρο Μουσική̋ Αθηνών

Το πρόγραµµα • Bach / Liszt: Prelude and Fugue in A minor • Liszt: Piano Sonata in B minor • Balakirev: Islamey –Oriental Fantasy • Debussy: Syrinx • Franck: Sonata in A major Το ανωτέρω πρόγραµµα που θα παρουσιασθεί στι̋ 26

Ο Πολιτιστικό̋ σύλλογο̋ «ΤΟ ΒΑΡΟΥΣΙ» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουλίου εκδροµή για την παρακολούθηση τη̋ κωµωδία̋ του Αριστοφάνη «Πλούτο̋» στο αρχαίο θέατρο τη̋ Επιδαύρου. Η µουσική και η σκηνοθεσία είναι του ∆. Σαββόπουλου.. Παίζουν: Χρήστο̋ Λούλη̋, Αµαλία Μουτούση, ∆ιονύση̋ Σαββοπουλο̋ κ.α. Η διαµονή θα γίνει στο Τολό, όπου οι συµµετέχοντε̋ µπορούν να κολυµπήσουν. Παρακαλούνται όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρο̋, να επικοινωνήσουν στα: 24310-20777, 24310-31771 και στο 697799860. ∆ηλώσει̋ συµµετοχή̋ µέχρι 20 Ιουνίου, διότι υπάρχει πρόβληµα µε την εξεύρεση ξενοδοχείου.

15

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσική̋ Αθηνών θα παρουσιαστεί στο Πνευµατικό κέντρο του ∆ήµου Τρικκαίων στι̋ 21 Ιουνίου ηµέρα Παρασκευή και ώρα 21.00, οδό̋ Γαριβάλδη 8, από του̋ ίδιου̋ διεθνού̋ φήµη̋ νεαρού̋ και ταλαντούχου̋ σολίστε̋, τον ΠΑΝΟ ΚΑΡΑΝ στο πιάνο www.panoskaran.com και τον ΖΑΧΑΡΙΑ ΤΑΡΠΑΓΚΟ

στο φλάουτο. Η εκδήλωση είναι µια προσπάθεια του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ να ακουσθούν στην πόλη µα̋ εξαιρετικά έργα συµφωνική̋ µουσική̋ στα πλαίσια του Κύκλου «Ταλαντούχοι Εκτελεστέ̋» και τελεί υπό την αιγίδα του ΟΑΠΚΦΑ του ∆ήµου Τρικκαίων ο ‘ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ’ Το πρωί τη̋ 21η̋ Ιουνίου στι̋ 10.00 ο Πάνο̋ Καράν και ο Ζαχαρία̋ Ταρπάγκο̋ θα συναντηθούν µε καθηγητέ̋ και µαθητέ̋ του Μουσικού Σχολείου στο αµφιθέατρο του σχολείου για µια ελεύθερη συζήτηση και αυτοσχεδιασµού̋ στο πιάνο και στο φλάουτο. Η εκδήλωση είναι ανοικτή σε όλου̋ του̋ µαθητέ̋ σχολείων και ωδείων καθώ̋ και σε φοιτητέ̋ που ενδιαφέρονται για την συµφωνική µουσική. Οι δύο καλλιτέχνε̋ θα συναντηθούν επίση̋ και θα συνοµιλήσουν µε τα µέλη τη̋ Νεανική̋ Ορχήστρα̋ ∆ωµατίου – ΝΟ∆ του συλλόγου. Εισιτήρια προπωλούνται στα βιβλιοπωλεία: Κηρύθρε̋ 24310-38660, Τσοπελάκου 24310- 26967, Πανουργιά 24310-27578, ‘Επιλογή’ Α. Αλε-

ξανδρή 24310-73450 και στο ∆ισκορυχείον 24310-77559. Τιµή εισιτηρίων 8 ευρώ και 5 ευρώ για µαθητέ̋, µαθητέ̋ ωδείων και φοιτητέ̋.

Τι̋ τελευταίε̋ µέρε̋ διανύει µε µεγάλη επιτυχία η 29η ετήσια, Εικαστική Έκθεση του Συλλόγου Τρικαλινών Ζωγράφων, στο «Κουρσούµ Τζαµί». Πολλοί φιλότεχνοι συµπολίτε̋ µα̋ (παρά και τη βροχή των προηγούµενων ηµερών) επισκέπτονται καθηµερινά την έκθεση και θαυµάζουν τι̋ δηµιουργίε̋ των 47 Τρικαλινών εκθετών, σχολιάζουν τι̋ διαφορετικέ̋ τεχνοτροπίε̋ και συζητούν µε του̋ ίδιου̋ του̋ καλλιτέχνε̋, οι οποίοι είναι πάντα πρόθυµοι να ξεναγήσουν του̋ επισκέπτε̋.

Έναρξη πώληση̋ αδιάθετων εισιτηρίων στο Πνευµατικό Κέντρο Τρικάλων µια ώρα πριν την έναρξη τη̋ Εκδήλωση̋. Η ζήτηση είναι εξαιρετική και προβλέπεται σηµαντική προσέλευση φιλόµουσων συµπολιτών µα̋ Ευγενικοί Χορηγοί τη̋ εκδήλωση̋ είναι: KAΠΑ ΧΙ εκτυπώσει̋, ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ξενοδοχείο, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΛΑΜΙΤΣΑΣ φωτογραφία, ∆ΙΑΛΕΧΤΟ, ΧΑΝΙ.

ΣΤΗΝ IN ART GALLERY

Υπενθυµίζουµε ότι η έκθεση του Συλλόγου Τρικαλινών Ζωγράφων, η οποία τελεί υπό την Αιγίδα του Οργανισµού «Ο Ασκληπιό̋» του ∆ήµου Τρικκαίων, άνοιξε τι̋ πύλε̋ τη̋ το Σάββατο 8 Ιουνίου, λειτουργεί καθηµερινά 10 πµ-2 µ και 6 µµ10 µµ και θα διαρκέσει µέχρι τι̋ 17 Ιουνίου 2013. Τελευταίο τριήµερο, λοιπόν, και όσοι από του̋ φίλου̋ µα̋ το άφησαν τελευταία στιγµή α̋ σπεύσουν.

Συνεχίζεται η οµαδική έκθεση ζωγραφική̋ των ΚΑΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥ - ΠΑΝΤΑΛΕΟΝΤΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ – ΣΟΡΟΓΚΑ ΣΩΤΗΡΗ Θερινό ωράριο τη̋

Από το ∆Σ

∆ηµοτική̋ Βιβλιοθήκη̋

∆ιάρκεια έκθεση̋: 1 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Υπεύθυνη γκαλερί: Έφη Μπάρδα-Αργυροπούλου Τηλέφωνα επικοινωνία̋: 6939476146 / 6974778466 e-mail: argiropoulosd@yahoo.gr, www.inartgallery.gr

Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α ‘Ο Ασκληπιό̋’ του ∆ήµου Τρικκαίων ενηµερώνει το αναγνωστικό τη̋ κοινό ότι από τη ∆ευτέρα 17 Ιουνίου 2013 θα θέσει σε εφαρµογή το θερινό τη̋ ωράριο που έχει ω̋ εξή̋: ∆ευτέρα έω̋ Παρασκευή 8.00 πµ έω̋ 14.30 µµ. Πληροφορίε̋ στο τηλέφωνο :2431070759. ∆ιεύθυνση: Πάγκαλου 9 (πλατεία Αντωνίου) 42100 Τρίκαλα Ωράριο λειτουργία̋: ∆Ε-ΤΕ ΚΑΙ ΠΑ: 10:30-14:30 KAI 18:3021:30, ΤΡ, ΠΕ, ΣΑΒ.: 10:30 – 14:30 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ. Χορηγοί: Αφοί ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΚΟΡΝΙΖΕΣ – ΥΦΑΝΤΗΡΙΟ Καρδίτση̋ 95, Τρίκαλα www.argyropoulosart.gr ΤΣΙΝΑΣ ΚΑΒΑ ΠΟΤΩΝ CA-

SH AND CARRY Κονδύλη 63 42100 Τρίκαλα Tηλ.: 24310 74351.


16

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

«Επέστρεψε» από προχθέ̋ Σάββατο

Για πάντα στην Αγιά Μονή ο ∆ηµήτρη̋ Μητροπάνο̋! Υπερηφάνεια και συγκίνηση, τα συναισθήµατα που κυριάρχησαν στι̋ εκδηλώσει̋ που έγιναν για να τιµηθεί η µεγαλύτερη φωνή που «έβγαλε» η Αγιά Μονή και ένα̋ από του̋ σηµαντικότερου̋ λἀκού̋ ερµηνευτέ̋ τη̋ χώρα̋.

Η γυναίκα του Βένια, η µια από τι̋ κόρε̋ του, η Αναστασία και η αδελφή του Σµαρώ παρούσε̋ στι̋ εκδηλώσει̋ Ο ∆ηµήτρη̋ Μητροπάνο̋ «επέστρεψε» στην γενέτειρά του, την Αγία Μονή Τρικάλων για πάντα! Από προχθέ̋ Σάββατο η πλατεία τη̋ Αγία̋ Μονή̋ πήρε το όνοµα τη̋ πιο σπουδαία̋ φωνή̋ που γεννήθηκε και ανδρώθηκε εκεί, ενώ στο Πολιτιστικό Κέντρο τη̋

θηκε τόσο πρόωρα πέρυσι τον Απρίλιο σε ηλικία µόλι̋ 64 ετών, ξεκίνησαν το µεσηµέρι του Σαββάτου από το ∆ηµαρχείο Τρικκαίων. Εκεί συνεδρίασε εκτάκτω̋ το ∆.Σ. και οµόφωνα αποφάσισε να δώσει το όνοµα του ∆ηµήτρη Μητροπάνου στην κεντρική πλατεία τη̋ Αγία̋ Μονή̋. Ταυτόχρονα ο ∆ήµαρχο̋ Τρικκαίων κ. Χρήστο̋ Λάππα̋ επέδωσε τιµητική πλακέτα στη

Το απόγευµα του Σαββάτου έγινε η τελετή ονοµασία̋ τη̋ πλατεία̋ και στη συνέχεια εγκαινιάσθηκε η έκθεση µε πλούσιο φωτογραφικό υλικό και άλλα αντικείµενα από τη ζωή του

τραγουδιών του. Εκατοντάδε̋ κάτοικοι τη̋ Αγιά̋ Μονή̋ ήταν εκεί, συγκινηµένοι και υπερήφανοι για «το δικό του̋ παιδί», τον άνθρωπο και καλλιτέχνη ∆ηµή-

Από αριστερά: Η Αναστασία Μητροπάνου (µία από τι̋ δύο κόρε̋ του), η γυναίκα του Βένια, η αδελφή του Σµαρώ και ο δήµαρχο̋ Τρικκαίων Χρήστο̋ Λάππα̋ (φωτό: trikalavoice) Ο Παναγιώτη̋ Κελεσίδη̋ (αριστερά) θρυλικό̋ τερµατοφύλακα̋ του Ολυµπιακού και φίλο̋ του ∆ηµήτρη Μητροπάνου δίπλα στο πορτρέτο του, στο πολιτιστικό Κέντρο τη̋ Αγία̋ Μονή̋, µαζί µε Τρικαλινού̋

Αγία̋ Μονή̋, στο κτίριο που δώρισε η αείµνηστη Σοφία Μπούµπα εγκαινιάσθηκε έκθεση µε πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τη ζωή του ∆ηµήτρη Μητροπάνου. Οι εκδηλώσει̋ τιµή̋ για τον αγαπηµένο τραγουδιστή των Τρικάλων και µία από τι̋ µεγαλύτερε̋ λἀκέ̋ φωνέ̋ του ελληνικού τραγουδιού, που χά-

σύζυγο του αλησµόνητου ερµηνευτή Βένια, η οποία ήταν παρούσα και κατασυγκινηµένη. Παρούσε̋ σε όλε̋ τι̋ τιµητικέ̋ εκδηλώσει̋ ήταν επίση̋ η µία από τι̋ κόρε̋ του, η Αναστασία καθώ̋ και η αγαπηµένη του αδελφή Σµαρώ, η οποία µάλιστα όπω̋ είναι γνωστό είχε δώσει το ένα νεφρό τη̋ στον ∆ηµήτρη.

∆ηµήτρη Μητροπάνου. Υλικό που συγκέντρωσαν οι άνθρωποι του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγία̋ Μονή̋ και (α̋ µα̋ επιτραπεί η ονοµαστική αναφορά) ειδικά ο Κώστα̋ Παπαδήµα̋ και ο ∆ηµήτρη̋ Παδιό̋ οι οποίοι είναι από του̋ φανατικότερου̋ θαυµαστέ̋ των

τρη Μητροπάνο, ο οποίο̋ όσο ψηλά και αν έφτασε δεν ξέχασε ποτέ πω̋ και από πού ξεκίνησε και πάντα έλεγε πω̋ «γεννήθηκα και µεγάλωσα στην Αγιά Μονή Τρικάλων, την Μικρή Μόσχα». Ανάµεσα στου̋ Αγιαµονιώτε̋ και ένα̋ Πειραιώτη̋, ο Πα-

ναγιώτη̋ Κελεσίδη̋, αφού ο Μητροπάνο̋ ήταν φίλο̋ του και φανατικό̋ Ολυµπιακό̋. Οι εκδηλώσει̋ ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου µε λἀκή συναυλία στο Μύλο Ματσόπουλου, µε πρωταγωνιστέ̋ τη̋ βραδιά̋ τα αθάνατα τραγούδια του Μητροπάνου και ερµηνευτέ̋ τον ∆ηµήτρη Μπάση και τον Γεράσιµο Ανδρεάτο, δυο επίση̋ CMYK

σηµαντικέ̋ λἀκέ̋ φωνέ̋, ανθρώπου̋ που απέδειξαν πω̋ εκτιµούσαν και σέβονται τον Μητροπάνο ω̋ ερµηνευτή και ω̋ άνθρωπο. Το κεφάλαιο ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ είναι τεράστιο για τα Τρίκαλα και πρέπει να το τιµήσουµε και να το αξιοποιήσουµε όπω̋ του αξίζει. ∆.Κ.


Έγινε χθε̋ στον Άγιο Θεοδόσιο Γάβρου

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ “Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ”

Ιούλιο & Αύγουστο χορεύει για την Ελλάδα και τον… Πλανήτη!!

Επιτυχέ̋ το 17ο Αντάµωµα των Χασιωτών

Σ

ε δύο εκδηλώσει̋, µία πανελλαδική̋ και µία παγκόσµια̋ εµβέλεια̋, θα λάβει µέρο̋ του̋ δύο επόµενου̋ µήνε̋ ο Λαογραφικό̋ Χορευτικό̋ Όµιλο̋ Τρικάλων “Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ” προβάλλοντα̋ µε «απόλυτο σεβασµό» την λαογραφία του τόπου µα̋…

Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr

Με σύµµαχο τον καλό καιρό και την µεγάλη συµµετοχή των απανταχού Χασιωτών πραγµατοποιήθηκαν χθε̋ Κυριακή οι εκδηλώσει̋ του 17ου Ανταµώµατο̋ από τον ∆ήµο Καλαµπάκα̋ στην περιοχή Αγίου Θεοδοσίου Γάβρου. Όπω̋ κάθε φορά έτσι και φέτο̋ οι Χασιώτε̋ ανέδειξαν την τοπική παράδοση και τον πολιτισµό µε τον τρανό χορό , τα παραδοσιακά δρώµενα αλλά και το παραδοσιακό φαγητό που φέ-

17

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Στην Καισάρεια Κοζάνη̋

το̋ επανήλθε. Οι εκδηλώσει̋ ξεκίνησαν µε την θεία λειτουργία στο ασκηταριό του Αγίου Θεοδοσίου που βρίσκεται στην εσοχή του επιβλητικού βράχου που δεσπόζει στην περιοχή ενώ στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχο̋ κ. Αλµπάνη̋ καλωσόρισε όλου̋ του̋ παρισταµένου̋ και του̋ Χασιώτε̋ του̋ οποίου̋ ευχαρίστησε για την ανταπόκριση διαβεβαιώνοντα̋ ότι η ∆ηµοτική Αρχή στηρίζει το θεσµό και ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον κ. Μπάµπη Ζούζουλα, διαχρονική αξία στι̋ εκδηλώσει̋ κάθε ανταµώµατο̋. Ακόµη ευχαρίστησε όλου̋ εκείνου̋ που συνέβαλαν µε κάθε τρόπο στην επιτυχία του φετινού ανταµώµατο̋ ευχόµενο̋ και

του χρόνου να ανταµώσουν ξανά µε υγεία στο 18ο Αντάµωµα. Η διατήρηση και αναβάθµιση του θεσµού αποτελεί στόχο του ∆ήµου είπε ο ∆ήµαρχο̋ Καλαµπάκα̋ κ. Σακελλαρίου που ευχαρίστησε µε τη σειρά του όλου̋ για την παρουσία και την συµµετοχή του̋ και ιδιαίτερα όλα τα χορευτικά που έδωσαν το δικό του̋ χρώµα στο φετινό αντάµωµα. Ακολούθησαν χαιρετισµοί των βουλευτών κ.κ. Βλαχογιάννη, Σκρέκα και Ταµήλου, του Αντιπεριφερειάρχη κ. Μιχαλάκη που συνεχάρη όλου̋ για την συµβολή του̋ στην διατήρηση τη̋ παράδοση̋ και του τοπικού πολιτισµού και οι εκδηλώσει̋ του ανταµώµατο̋ συνεχίστηκαν µε παραδοσιακά δρώµενα ενώ αναβίωσε και το έθιµο τη̋ «περπερίνα̋», ένα έθιµο που πραγµατοποιούνταν σε περιόδου̋ ξηρασία̋-ανοµβρία̋. Ο χορό̋ και τα τοπικά παραδοσιακά τραγούδια είχαν και φέτο̋ την τιµητική του̋ ενώ οι εκδηλώσει̋ έκλεισαν µε την προσφορά παραδοσιακού φαγητού σε όλου̋. CMYK

To Αρχείο Ιστορία̋ και Τέχνη̋, στο πλαίσιο του σχεδιασµού του για την οργάνωση ετήσιων δράσεων, µε σκοπό αυτέ̋ να καθιερωθούν, προγραµµατίζει, στι̋ 13 και 14 Ιουλίου 2013, στην Καισάρεια Κοζάνη̋, το 2ο ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ µε γενικό τίτλο “Μελλίσµατα, τσακίσµατα και του χορού γυρίσµατα”. Οι χορευτικέ̋ οµάδε̋, οι οποίε̋ θα συµµετάσχουν, «θα είναι οµάδε̋ που η σοβαρότητα τη̋ δουλειά̋ του̋ είναι γνωστή µε βάση τον σεβασµό απέναντι στο τραγούδι, το χορό, τη φορεσιά και την µουσική τη̋ ιδιαίτερη̋ πατρίδα̋ του̋». Με αυτό το τεκµήριο καλείται να συµµετάσχει ο Λ.Χ.Ο.Τ. “Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ” στι̋ 13/7/13.

Στα Νικολέ̓κα (Αίγιο) Η δεύτερη πρόσκληση -που έγινε, γι’ άλλη µια φορά, ασµένω̋ αποδεκτή- έρχεται από τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Ελίκη̋ ∆ή-

µου Αιγιαλεία̋ “ΙΩΝΕΣ”, που, υπό την αιγίδα τη̋ IOV – WORLD και τη̋ UNESCO, διοργανώνει το 9ο Παγκόσµιο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, από 29 Ιουλίου έω̋ 2 Αυγούστου 2013, στα Νικολέ̓κα του πρώην ∆ήµου ∆ιακοπτού (σ.σ. 6 χλµ από το Αίγιο). Σε αυτό το µεγάλο φόρουµ τη̋ ειρήνη̋ και συναδέλφωση̋ των λαών συµµετέχουν 20 ελληνικά και 10 ξένα χορευτικά συγκροτήµατα. Ο “ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ” πρό-

κειται να εµφανισθεί 1 και 2/8/13. Ο Λ.Χ.Ο.Τ. συνεχίζει την εντατική προετοιµασία για δύο ακόµη αλησµόνητε̋ (παραδοσιακέ̋) εµφανίσει̋, οι οποίε̋ θα διαφηµίσουν την δουλειά – προσφορά του εντό̋ και εκτό̋ των συνόρων τη̋ χώρα̋ µα̋.


18 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ – ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΣΤΡΟΓΓΟΥΛΑ: Η ωραιότερη των Τζουµέρκων Την γνωρίσαµε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2009 σε µια διερευνητική πορεία που αποµυθοποίησε των φήµη τη̋ απροσπέλαστη̋ από την βορεινή πλευρά τη̋. Ακολούθησε µια αποτυχηµένη προσπάθεια επανάληψη̋ τη̋ ανάβαση̋ σε συλλογικό επίπεδο δυο χρόνια αργότερα. Τότε που το καλοκαίρι µετατράπηκε αιφνίδια σε χειµώνα τρέποντά̋ µα̋ σε φυγή. Τώρα, στην πλατεία των Πραµάντων, κάτω από τον ίσκιο του πλατάνου σβήνουµε την δίψα µα̋ µε νερό παγωµένο από την «βρύση του Αράπη» και στο µεγαλείο των Τζουµέρκων αντιπαραβάλλουµε το δικό µα̋ ασήµαντο ανάστηµα. Προσπαθούµε να εντοπίσουµε το µονοπάτι που συµφιλιώνει του̋ γκρεµού̋ και τα λιθάρια οδηγώντα̋ στην απόκρηµνη Στρογγούλα.

ΤΟΠΙΚΑ

100 Χρόνια από του̋ Βαλκανικού̋ Πολέµου̋ (1912/13 – 2013)

Η ζεύξη του Αξιού από τον Λαρισαίο µηχανικό Βασίλειο Μπεκιάρη1 και η συµβολή του στην απελευθέρωση τη̋ Θεσσαλονίκη̋ Μετά την νικηφόρα έκβαση τη̋ µάχη̋ των Γιαννιτσών (1920 Οκτωβρίου 1912) ο Ελληνικό̋ Στρατό̋ βάδισε προ̋ τη Θεσσαλονίκη. Το βράδυ τη̋ 21η̋ Οκτ. η Ι Μεραρχία (Θεσσαλία̋) δια-νυκτέρευσε στο χ. Άγιοι Απόστολοι (Παλαιά Πέλλα). Στι̋ 8 µ.µ. εκδόθηκε η διαταγή προελάσεω̋ προ̋ Θεσσαλονίκη από τον αρχιστράτηγο ∆ιάδοχο Κωνσταντίνο. Του δρο̋ Θεοδώρου Α. Νηµά, φιλολόγου

Μα τι κορυφή και αυτή! Η φύση έχτισε ένα φρούριο στην άκρη των Τζουµέρκων και οι άνθρωποι ένα αρχοντοχώρι στα πόδια τη̋. ∆εν µπορούµε να φανταστούµε την Στρογγούλα δίχω̋ τα Πράµαντα µήτε τα Πράµαντα δίχω̋ την Στρογγούλα. Στενά δεµένα τα έργα τη̋ φύση̋ και του ανθρώπου, ευτυχή̋ στιγµή στον χρόνο. Για να αντέχουν ο Μπάµπη̋ και η Πόλα την ερηµιά του ορεινού καταφυγίου, στην ρίζα τη̋ κορυφή̋. Την ηρεµία του̋ ταράσσει η πολυάριθµη βραδινή παρουσία µα̋. Η νύχτα είναι γλυκιά, ευκαιρία για κουβέντα κάτω από τα αστέρια. Άναψαν τα φώτα στου̋ Καλαρρίτε̋, στο Συρράκο, στου̋ Χριστού̋. Στην αγκαλιά του Λάκµου, στα πόδια των Τζουµέρκων, τα ορεινά κοσµήµατα, αποκοµµένα από τα µεγάλα αστικά κέντρα κοιµούνται τον ύπνο των µικρών παιδιών. Αντίθετα από εµά̋ που ασυνήθιστοι στο ξένο περιβάλλον και µε την έγνοια τη̋ πρωινή̋ ανάβαση̋ στο νου µα̋ ελάχιστα κοιµηθήκαµε. Αυτό δεν µα̋ απέτρεψε από το να ξεκινήσουµε χαράµατα την δύσκολη, ανηφορική πορεία. Από το 1250 µέτρα του καταφυγίου, τα αραιά σηµάδια οδηγούν δυτικότερα, µέσα σε αραιή θαµνώδη βλάστηση στην άκρη τη̋ µεγάλη̋ σάρα̋ που σαν ποτάµι κυλάει από ψηλά. Από εδώ και πάνω οι πέτρε̋ εναλλάσσονται µε βράχια, γυµνού̋ ασβεστόλιθου̋ φαγωµένου̋ από του̋ δριµεί̋ χειµώνε̋. Το µονοπάτι ελίσσεται ψάχνοντα̋ περάσµατα, τρυπώνει στα βράχια, αιωρείται πάνω από γκρεµού̋, ισορροπεί στο χείλο̋ τη̋ αβύσσου οδηγώντα̋ µα̋ όλο και πιο πάνω. Από το ύψο̋ των δυο χιλιάδων µέτρων βλέπουµε τι̋ κόκκινε̋ στέγε̋ των σπιτιών τη̋ Πράµαντα̋ και των Μελισσουργών, βυθισµένων στην ρέµβη τη̋ Κυριακή̋. Βαθύχρωµα κόκκινα γεράνια, µωβ καµπανούλε̋, κίτρινα δωρόνικα στο γκρίζο πρόσωπο τη̋ πέτρα̋. Στο ακριβό χορτάρι πρίµουλε̋, στα ίχνη του χιονιού τρυφεροί κρόκοι. Λείπει ο ήχο̋ των κοπαδιών, χάρµα οφθαλµών όταν απλώνονται στο πράσινο το λιγοστό, κάτω από των ίσκιο των βράχων. ∆υόµιση ώρε̋ χρειαστήκαµε ω̋ την µύτη τη̋ Στρογγούλα̋, θαυµαστό µπαλκόνι σε όλα τα ηπειρώτικα βουνά. Νοτιότερα το µονοπάτι που έρχεται από τα Άγναντα και ο βασικό̋ κορµό̋ των Τζουµέρκων: Ρόκα, Γερακοβούνι, Σχισµένο Λιθάρι, Αγκάθι, Καταφύδι. Το κάλεσµά του̋ ηχηρό στα αυτιά µα̋, πώ̋ να το αγνοήσουµε; Αφού τα πόδια µα̋ βαστούν θα συνεχίσουµε. Πάνω στο παγωµένο χιόνι, δίπλα σε επίφοβε̋ λευκέ̋ κορνίζε̋, εκεί που η άνοιξη φτεροκοπά. Σύννεφα ανεβαίνουν από του̋ δρόµου̋ των νερών, πυκνώνουν γύρω από τι̋ κορυφέ̋ µέχρι να ανοιγοκλείσουµε τα µάτια µα̋. Το ευµετάβλητο του καιρού στα ηπειρώτικα βουνά µα̋ υπενθυµίζει την αναγκαιότητα τη̋ επιστροφή̋… ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Περισσότερε̋ πληροφορίε̋ µπορείτε να πάρετε στα γραφεία του συλλόγου µα̋, Οµήρου 6 (κάτω από το ΚΑΠΗ), τηλ. 2431072077 κάθε Παρασκευή από 9.00 έω̋ 10.30’ µµ. Ενδιαφέρουσε̋ πληροφορίε̋ και υλικό θα βρείτε στο site του συλλόγου στη διεύθυνση www.trikalasport.gr.

∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Την εποµένη η Ι Μεραρχία κινήθηκε προ̋ Μουστάφτσαν– Τσοχαλάρ (Παρθένιο) µε προφυλακέ̋ από τη γέφυρα Καβακλή (Αγίου Αθανασίου) έω̋ την οδική του Μεντεσελί (Έλλη), θα διέβαινε δε τον Αξιό τη νύχτα 23/24 Οκτ. µεταξύ Βαλµάδα̋ και σιδηροδροµική̋ γέφυρα̋, η οποία είχε καταστραφεί. Πράγµατι µία διλοχία διέβη τον Αξιό και εγκαταστάθηκε Α τη̋ σιδ. γέφυρα̋. Στι̋ 24 διέβη τον Αξιό το ΙΙΙ τάγµα του 5ου ΣΠ µε σχεδίε̋. Ολόκληρη η Μεραρχία πέρασε το ποτάµι στι̋ 10 µ.µ. τη̋ 25η̋ Οκτ. και εγκαταστάθηκε βορείω̋ του χωριού Καβακλή µε κατάκοπου̋ του̋ άνδρε̋ από το σκοτάδι, τα τέλµατα και τη συνεχή βροχή. Η σηµασία τη̋ ταχεία̋ προελάσεω̋ προ̋ τη Θεσσαλονίκη είναι γνωστή και πολλά έχουν γραφεί για την δήθεν ανεπάρκεια του αρχιστρατήγου διαδόχου Κωνσταντίνου να την αντιληφθεί. ∆εν είναι όµω̋ εξίσου γνωστά τα µεγάλα εµπόδια που συνάντησε ο Ελληνικό̋ Στρατό̋ κατά την διά-βαση των ποταµών Λουδία και Αξιού, των οποίων τι̋ περισσότερε̋ γέφυρε̋ είχαν καταστρέψει οι Τούρκοι κατά την υποχώρησή του̋, ενώ είχαν υπονοµεύσει και τι̋ υπόλοιπε̋. Έτσι µετά την νικηφόρα µάχη των Γιαννιτσών άρχισε η αποφασιστική «µάχη των γεφυριών». Και ενώ οι µονάδε̋ Ιππικού διέβησαν, έστω και µε δυσκολία τα «κατεβασµένα» ποτάµια, η διέλευση του Πυροβολικού και των βαρέων οχηµάτων ήταν πολύ δύσκολη έω̋ επικίνδυνη και αδύνατη2 . Το Πεζικό αναγκάστηκε να παραµείνει τέσσερι̋ ηµέρε̋ στο Τσοχαλάρ (Παρθένιο) και το Μεντεσελί (Έλλη), ώσπου να γίνουν οι γέφυρε̋. Τότε στο Ελληνικό Επιτελείο πραγµατοποιήθηκαν αλλεπάλληλε̋ συσκέψει̋, µε την συµµετοχή των µηχανικών, για να βρεθεί κάποια λύση. Το σχετικό υλικό του Μηχανικού βρισκόταν ακόµη στη Λάρισα και για να µετα-

φερθεί εκεί χρειάζονταν περισσότερε̋ από δέκα ηµέρε̋, χρόνο̋ καταστροφικό̋ για την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού, δηλαδή την κατάληψη τη̋ Θεσσαλονίκη̋. Τότε έδρασε ο µηχανικό̋ Βασίλειο̋ Μπεκιάρη̋ από τον Αµπελώνα Λαρίση̋ (µε καταγωγή από το

λίγα µονόξυλα (πλάβε̋) από του̋ ψαράδε̋ του Αξιού. Με τη βοήθεια και του καροποιού Γιώργου Νταλίγκαρου από την Χαλάστρα και πολλών ανωνύµων κατοίκων τη̋ περιοχή̋ του Αξιού, έστησε τι̋ πρώτε̋ γέφυρε̋. Έτσι έγινε η διάβαση του Λουδία και του Αξιού από τον Ελληνικό Στρατό και επιτεύχθηκε η κατάληψη τη̋ Θεσσαλονίκη̋3. Την εποµένη η Στρατιά εξέδωσε διαταγή για επίθεση προ̋ κατάληψη τη̋ Θεσσαλονίκη̋, αλλά στι̋ 3 µ.µ. ο Τούρκο̋ διοικητή̋ τη̋ Στρατιά̋ Θεσσαλονίκη̋ Χασάν Ταξίν πασά̋, δι’ αντιπροσώπων, πρότεινε την παράδοση τη̋ πόλεω̋ στον Ελληνικό Στρατό. Ύστερα από αλλεπάλλη-

η Ταξιαρχία Ιππικού βάδισε προ̋ τον Λαγκαδά. Το πρωί τη̋ 28η̋ Οκτωβρίου ολόκληρη η Ι Μεραρχία διατάχθηκε να ετοιµαστεί για να εισέλθει επισήµω̋ στη Θεσσαλονίκη. Παρά την ραγδαία βροχή και τον επακολουθήσαντα ψυχρό αέρα, οι στρατιώτε̋ βρεγµένοι µέχρι το κόκκαλο ετοιµάστηκαν και περίµεναν. Στι̋ 10.30 π.µ. η Ι Με-ραρχία, µε επικεφαλή̋ το 5ο ΣΠ (Τρικάλων) εισήλθε θριαµβευτικά στη Θεσσαλονίκη συνοδεύουσα τον αρχιστράτηγο διάδοχο Κωνσταντίνο και έτυχε αποθεωτική̋ υποδοχή̋ από του̋ κατοί-κου̋ τη̋. Το 2ο ΣΠ (Λαµία̋) έφτασε στον Σιδηροδροµικό Σταθµό Θεσσαλονίκη̋ στι̋ 2 µ.µ. Επακολούθησε δοξολογία στον ναό του Αγίου Μηνά και παρέλαση τη̋ Ι Μεραρχία̋ στην πλατεία ∆ιοικητηρίου ενώπιον του διοικητή τη̋ Στρατιά̋. Μετά την παρέλαση στρατωνίστηκε στου̋ στρατώνε̋ πεζικού στη συνοικία τη̋ Αγία̋ Τριάδα̋. Την εποµένη απέδωσε τιµέ̋ στον αφιχθέντα στη Θεσσαλονίκη βασιλιά Γεώργιο. 1. Τα σχετικά µε τη δράση του Βασιλείου Μπεκιάρη προέρχονται από το βιβλίο Επταχώρι Καστοριά̋ (Καστοριά 2012) του Επταχωρίτη καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Κων. Μάνου, τον οποίο ευχαριστώ θερµά για την αποστολή του. Ο Κ. Μάνο̋ στηρίζεται σε σχετικό δηµοσίευµα του ∆.Ι. Κοκκινάκη στην εφ. Ακρόποιλι̋, φ. 26-10-1961, όπου καταχωρούνται οι πολεµικέ̋ αναµνήσει̋ του στρατηγού Πέτρου Καλογερόπουλου. 2. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΑΝΟΥ, Επταχώρι Καστοριά̋. Ιστορικά και Κοινωνιολογικά ∆εδοµένα, Καστοριά 2012, σσ. 50-51. Έκδοση Συλλόγου «Φίλοι Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα». 3. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΑΝΟΥ, ό.π., σσ. 51-52. Όπω̋ γράφει ο Κ. Μάνο̋, τον ξεχασµένο από όλου̋ ήρωα και ευεργέτη του Έθνου̋ Βασίλειο Μπεκιάρη οι συµπατριώτε̋ του Επταχωρίτε̋ τιµούν κάθε χρόνο µε την τέλεση µνηµοσύνου και του έχουν στήσει προτοµή στο Επταχώρι.

Οκτώβριο̋ 1912, η ζεύξη του Αξιού-Βαρδάρη ποταµού. Αναµνηστικό επιστολικό δελτάριο στη γαλλική γλώσσα (Αρχείο Γιάννη Μέγα) Επταχώρι Καστοριά̋). Παρουσιάστηκε στον αρχιστράτηγο Κωνσταντίνο και του είπε: «Υψηλότατε, βρήκα τη λύση. Τη γέφυρα του Λουδία αναλαµβάνω να την επισκευάσω σε τρει̋ ώρε̋». Έκπληκτο̋ ο Κωνσταντίνο̋ του απάντησε: «Εί-σαι βέβαιο̋, Μπεκιάρη, πω̋ θα εκτελέσει̋ αυτό το θαύµα;» και αµέσω̋ του ζήτησε να του παρουσιάσει το σχέδιό του. Ο Μπεκιάρη̋ εξέθεσε το σχέδιό του και ο αρχιστράτηγο̋ του δήλωσε συγκινηµένο̋: «Αν τα καταφέρει̋, θα έχει̋ την αιώνια ευγνωµοσύνη του Έθνου̋». Το σχέδιο του Μπεκιάρη για την κατασκευή γεφυρών στον Λουδία και τον Αξιό, σύµφωνα µε την αφήγηση του στρατηγού Καλογερόπουλου, προέβλεπε την προµήθεια τη̋ σχετική̋ ξυλεία̋ από µερικά παλαιά σπίτια, πράγµα που έγινε µε την βοήθεια αξιωµατικών και κατοίκων των γύρω χωριών. Επιπλέον, «δανείστηκε και µερικά βαρέλια κρασιού από τι̋ ταβέρνε̋», καθώ̋ και

λε̋ διαπραγµατεύσει̋ οι Τούρκοι δέχτηκαν του̋ ελληνικού̋ όρου̋. Τα συντάγµατα τη̋ Ι Μεραρχία̋ είχαν ήδη προελάσει πέραν του Γαλλικού ποταµού, όταν πήραν διαταγή να µην προχωρήσουν. Στι̋ 27 Οκτ. εισήλθε πρώτο στη Θεσσαλονίκη το απόσπασµα Κωνσταντινόπουλου τη̋ Ι Μεραρχία̋ και στάθµευσε στου̋ στρατώνε̋ πεζικού, ενώ

ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΒΑΝΗ - ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣ/ΚΗΣ Εξατοµικευµένα διαιτολόγια Μετρήσει̋: Ώρε̋ λειτουργία̋: 9.00 π.µ.-13.00 µ.µ. & 17.30 µ.µ. - 20.30 µ.µ. ∆ευτέρα έω̋ Παρασκευή

Μέτρηση Βασικού Μεταβολισµού (Έµµεση θερµιδοµετρία) l Ανάλυση Σωµατική̋ Σύσταση̋ l Μέτρηση Τοπικού Λίπου̋ l Μέτρηση Τοπική̋ Μὐκή̋ Μάζα̋ l

Απόλλωνο̋ 8 (πεζόδροµο̋ όπισθεν πρώην ΚΤΕΛ) l Τηλ.: 2431300138 l κιν.: 697 8386579 l Τρίκαλα e-mail: mariagra@windowslive.com


Η Μελίνα Κανά και ο Γεράσιµο̋ Ανδρεάτο̋ στο Μύλο Ματσόπουλου

Μια µοναδική συναυλία Πέµπτη 20 Ιουνίου 2013, Ώρα 21.30, Πολυχώρο̋ Τέχνη̋ και Πολιτισµού «Μύλο̋ Ματσοπουλου» Απόψε το τραγούδι θα ’ναι σαν προσευχή… Η Μελίνα Κανά και ο Γεράσιµο̋ Ανδρεάτο̋ συναντούν το Χρυσόστοµο Σταµούλη επί σκηνή̋, τραγουδούν τα τραγούδια του καινούργιου του δίσκου "Αγάπη σ' αγαπάω", αλλά και προσωπικέ̋ του̋ επιτυχίε̋ (Ζέφυρο̋, Αερικό, Χρώµα δεν αλλάζουνε τα µάτια, Το σκάκι), διαλέγονται µε τον Καλίλ Γκιµπράν, τον Μάνο Χατζιδάκι, τον Τάσο Λειβαδίτη, τον Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη, τον Όσκαρ Ουά̓λντ, την Κική ∆ηµουλά και υπόσχονται πω̋, απόψε το τραγούδι θά' ναι σαν προσευχή. Μαζί του̋ οι εξαιρετικοί µουσικοί, Θάνο̋ Σταυρίδη̋ στο ακορντεόν και τα κρουστά και ∆ηµήτρη̋ Λάππα̋ στι̋ κιθάρε̋ και το µπουζούκι. Πρόκειται για µια συναυλία-παράσταση, που Θα παρουσιαστεί σε 10 περίπου πόλει̋ τη̋ Ελλάδα̋ και τη̋ Κύπρου, το Καλοκαίρι του 2013, σε ιδιαίτερου̋ χώρου̋, όπω̋ η Καθολική Εκκλησία τη̋ Αλεξανδρούπολη̋, το Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Σκιάθου στο Μπούρτζι, ο αύλειο̋ χώρο̋ τη̋ Εκκλησία̋ του Αγίου Παύλου στα κάστρα τη̋ Θεσσαλονίκη̋, κ.α. Επιλογή κειµένων-σχεδιασµό̋: Χρυσόστοµο̋ Σταµούλη̋. ∆ιάρκεια 1.40 λεπτά Τραγουδούν οι: Μελίνα Κανά Γεράσιµο̋ Ανδρεάτο̋ Παίζουν οι Θάνο̋ Σταυρίδη̋, ακορντεόν, κρουστά ∆ηµήτρη̋ Λάππα̋, κιθάρε̋, µπουζούκι ∆ιαβάζει ο Χρυσόστοµο̋ Σταµούλη̋ Μια λιτανεία του ευάλωτου, µια σταύρωση του σκοτεινού, µε την κρυφή ελπίδα τη̋ αγάπη̋ και του έρωτα που µα̋ περιέχει & στο τέλο̋ η αγάπη φυλαχτό, ο κρυφό̋ όρκο̋ που δώσαµε στην ελπίδα. Επειδή, καθώ̋ σηµειώνει ο Μάνο̋ Χατζιδάκι̋: «Το τραγούδι δεν είναι σύνθηµα ή πράξη εκτονώσεω̋. Ούτε µαστίχα για το στόµα αθλητικών εφήβων ή συντροφιά

19

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Ένα παιδί µετράει τ’ άστρα ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 21.30 ΥΠΑΙΘΡΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

(ΦΡΟΥΡΙΟ)

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΑΠΚΦΑ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ο

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

νυχτερινή για οδηγού̋ ταξί και φορτηγών. Είναι µια σχέση υπεύθυνη, µια πράξη ερωτική ανάµεσά µα̋ που µα̋ αποκαλύπτει. Τελετουργία που απαιτεί, τόσο από σα̋ όσο και από µένα, µια προετοιµασία θρησκευτική, επίµονη άσκηση γνώση̋ και αθωότητα̋, αποκαλύψεω̋ και ανιχνεύσεω̋, µνήµη̋ και προφητεία̋. Το τραγούδι είναι µια µαγική στιγµή κι εγώ ένα̋ πανηγυριώτη̋ µάγο̋ εκπρόσωπό̋ σα̋, που θα φωτίσω τι̋ κρυφέ̋ και αθέατε̋ γωνιέ̋ σα̋, θα σα̋ εκπλήξω, θα σα̋ γεµίσω ερωτήµατα και µελωδίε̋ που ίσω̋ γεννούν δικέ̋ σα̋ και θα µεταφερ-

θούν στο σπίτι σα̋, έτσι που να κοπεί ο ύπνο̋ σα̋ και να χαθεί για πάντα –αν είναι δυνατόν– ο εφησυχασµό̋ σα̋. Κι α̋ µην µπορείτε να µε τραγουδήσετε. Μήπω̋ τάχα µπορείτε να εξαφανίσετε ένα πουλί ή να το φανερώσετε µέσ’ απ’ το φόρεµα ή από το µαντήλι σα̋; Κι όµω̋ δεν το ξεχάσατε κι ούτε θα το ξεχάσετε σ’ όλη σα̋ τη ζωή. Και θα το λέτε στα παιδιά σα̋ έτσι όπω̋ το πρωτοείδατε κάποια φορά από έναν µάγο σ’ ένα πανηγύρι – καθώ̋ και το τραγούδι µου. Θα το θυµάσθε και θα το ’χετε εντό̋ σα̋, χωρί̋ την δυνατότητα να το γλεντήστε µε αυτάρεσκη και δυνατή φωνή. Μόνο να το ψελλίζετε θα είναι δυνατόν, σαν προσευχή ή σαν το «Υπερµάχω». ∆εν είναι το τραγούδι µου απλὀκό κι ευχάριστο σαν το τενεκεδένιο σήµα µια̋ πολιτική̋ παράταξη̋ ή ενό̋ αθλητικού συλλόγου. ∆εν κολακεύει τι̋ συνήθειέ̋ σα̋

Παιδική µουσική θεατρική παράσταση, βασισµένη στο έργο του Μενέλαου Λουντέµη

Συµµετέχει ο Κώστα̋ Βουτσά̋

ούτε και διασκεδάζει την αµηχανία σα̋, την οικογενειακή σα̋ πλήξη ή την ερωτική σα̋ ανεπάρκεια. ∆εν είναι το τραγούδι µου µια µονόφωνη αρτηρία, ούτε µια πολυφωνική και λἀκή υστερία. Είναι µια µυστική πηγή, µια στάση πρέπουσα και ηθική απέναντι στα ψεύδη του καιρού µα̋, ένα παιχνίδι ευφάνταστο µ’ απρόβλεπτου̋ κανόνε̋, µια µελωδία απρόσµενη που γίνεται δική σα̋, δεµένη αδιάσπαστα µε άφθαρτε̋ λέξει̋ ποιητικέ̋ και ξαναγεννηµένε̋. Και µην ξεχάσετε. Σαν φύγετε από ΄δω, δεν σα̋ ανήκει παρά µονάχα το αίσθηµα, η σκέψη και τα ερωτήµατα, που ολόκληρο το βράδυ σα̋ µετέδωσα µέσ’ απ’ τη µουσική µου. Σ’ εµένα αποµένει το τραγούδι, η µαγική στιγµή µου, που είναι µια εξαίσια απάντηση αρκεί να µε ρωτήστε. Ρωτήστε µε λοιπόν. Κι ύστερα σα̋ παρακαλώ σωπάστε! Γιατί θα τραγουδήσω! Πιστεύω πω̋ η τέχνη του τραγουδιού αποτελεί κοινωνικό λειτούργηµα, γιατί το τραγούδι µα̋ ενώνει µέσα σ’ ένα µύθο κοινό. Κι όπω̋ στον χορό ενώνουµε τα χέρια µεταξύ µα̋ για ν’ ακολουθήσουµε ίδιε̋ ρυθµικέ̋ κινήσει̋, έτσι και στο τραγούδι ενώνουµε τι̋ ψυχέ̋ µα̋ για ν’ ακολουθήσουµε µαζί, τι̋ ίδιε̋ εσωτερικέ̋ δονήσει̋. Κι όσο για τον κοινό µύθο που δεν υπάρχει στι̋ µέρε̋ µα̋, τον σχηµατίζουµε καινούριο κι απ’ την αρχή κάθε φορά. Κάθε φορά που νιώθουµε βαθιά την ανάγκη να τραγουδήσουµε». (Απόσπασµα από το βιβλίο Ο καθρέφτη̋ και το µαχαίρι, ΄Ικαρο̋ 1988). Είσοδο̋ 8 ευρώ.

Τιµή εισιτηρίων 15 ευρώ γενική είσοδο̋ Η µουσική παράσταση - µεταφορά επί σκηνή̋ του οµώνυµου µυθιστορήµατο̋ του Μ. Λουντέµη «Ένα παιδί µετράει τ’ άστρα», ταξιδεύει για πρώτη φορά το φετινό καλοκαίρι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το πάντοτε επίκαιρο θέµα τη̋ υποστήριξη̋ των δικαιωµάτων του παιδιού και των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, µεταφέρεται στο θεατρικό σανίδι µε εκλεκτό καστ ηθοποιών, συντελεστών, µε σεβασµό και αγάπη στο θεατή. Η παράσταση αναβιώνει µνήµε̋ και εικόνε̋ του γνωστού και αγαπηµένου µυθιστορήµατο̋ το οποίο αποτελεί και την αυτοβιογραφία του σηµαντικού έλληνα πεζογράφου, ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζει µια ολόκληρη εποχή µε τι̋ κοινωνικέ̋ αναφορέ̋ του. Ακολουθώντα̋ τα βήµατα του Μέλιου, του παιδιού, που µετράει τα άστρα όπω̋ µετράει τα όνειρά του, µε αγωνία, προσδοκίε̋ και αγάπη για τη ζωή, θα φτάσουµε µαζί του στη µεγάλη πολιτεία, εκεί που βρίσκεται το σχολείο, η πραγµατοποίηση του µεγάλου ονείρου….. Κώστα̋ Βουτσά̋ (στο ρόλο του µπαρµπα- Ανέστη) Θανάση̋ Τσαλταµπάση̋ (στο ρόλο του Μέλιου) Γιάννη̋ Μποσταντζόγλου (στο ρόλο του Γυµνασιάρχη) Αγλἀτσα: Βίκυ Μαραγκάκη Θώδο̋: Παντελή̋ Αµπαζή̋ Σκαµβουρά̋: Θάνο̋ Χρόνη̋ Αρετή: Αλίκη Κατσαβού Αγράµπελη: Άντα Αθανασοπούλου ∆ακριτζίκο̋: Σωτήρη̋ ∆ούβρη̋ Σταµίρη̋: Φιληµέγκα̋ Νίκο̋ Σκηνοθεσία: Βαρβάρα ∆ούκα Μουσική: Γιώργο̋ Βούκανο̋ Σκηνική προσαρµογή – στίχοι: Μαίρη Βούκανου. ∆/ντή̋ παραγωγή̋: Γιάννη̋ Παραθύρα̋ Παραγωγή: Άκη̋ Ευαγγέλου.

ΘΕΡΙΝΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τι θα δούµε αυτό το καλοκαίρι Μ

ια πραγµατική όαση δροσιά̋ και κινηµατογραφική̋ διαφυγή̋ εναρµονισµένη σ’ ένα µαγευτικό περιβάλλον αποτελεί το στέκι του Θερινού ∆ηµοτικού Κινηµατογράφου στο Μύλο Ματσόπουλο που λειτουργεί ήδη εδώ και 14 χρόνια µε επιτυχία. Άνετα καθίσµατα, µηχανήµατα ήχου και εικόνα̋ µε τι̋ υψηλότερε̋ προδιαγραφέ̋, αγιόκληµα και γιασεµί, ξύλινη πέργκολα, αναψυκτήριο, που µαζί µε το Μύλο συνθέτουν ένα ονειρικό σκηνικό παραδοσιακό και σύγχρονο. ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΜΕ ΑΓΑΠΗ Οι ταινίε̋ θα είναι τη̋ φετινέ̋ παραγωγή̋ από όλα τα κινηµατογραφικά είδη: Η Έναρξη των προβολών θα γίνει στι̋ 21/6 µε την κωµωδία και οι προβολέ̋ θα πραγµατοποιούνται καθηµερινά στι̋ 21.45. Κωµωδίε̋, περιπέτειε̋ κοινωνικά, κοµεντί, φαντασία̋. Πληροφορίε̋ στο 24310 20000 και στην ιστοσελίδα fecebook: ∆ηµοτικο̋ Κινηµατογρα-

φο̋ Τρικαλων. Φοιτητικό-µαθητικό- ανέργων- πολυτέκνων 4 ευρώ. http://cine-mylos.blogspot.com Τιµέ̋ εισιτηρίων: Γεν. είσοδο̋ 5 ευρώ. Νιώθει̋ την µαγεία του… Βλέπει̋ τα χρώµατα του… Αισθάνεσαι την καλοκαιρινή αύρα στο πρόσωπο σου… Το θερινό σινεµά είναι έµπνευση! Θερινό̋ ∆ηµοτικό̋ Κινηµατογράφο̋ Στο Μύλο Ματσόπουλου Οι νύχτε̋ αποκτούν διαφορετικό χρώµα και διάθεση… Με καθηµερινέ̋ προβολέ̋ Με ταινίε̋ πρώτη̋ προβολή̋ Και µε cine-καφέ µε τραπεζάκια έξω… Ταινίε̋ που θα παιχθούν: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ CINE-MYLOS καλοκαίρι 2013

20/6 ΑΠΟΨΕ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι ΘΑ’ ΝΑΙ ΣΑΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ Συναυλία (Μ.Κανά, Γ. Ανδρεάτο̋) 21-23/6 ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΜΕ ΑΓΑΠΗ Κωµωδία 102' K-15 24-26/6 DJANGO, O ΤΙΜΩΡΟΣ Γουέστερν 165' Κ-15 27-30/6 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΙ Περιπέτεια 126' Κ 1-3/7 Ο∆ΗΓΟΣ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑΣ Κωµωδία 122' K12 4-7/7 OI ΑΘΛΙΟΙ Μιούζικαλ 158' Κ-13 8-10/7 ΑΣΤΕΡΙΞ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΞ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Κωµική περιπέτεια 109' K 11-14/7 ΑΝ… Αισθηµατική κοµεντί 111' Κ-12 15-17/7 ΧΟΜΠΙΤ: ΕΝΑ ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΟ ΤΑΞΙ∆Ι Φαντασία̋ 164' K-13 18-21/7 IRON MAN 3 Περιπέτεια 139' K-15 22-24/7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ARGO Περιπέτεια 120' Κ13 25-28/7 ΛΙΝΚΟΛΝ Κοινωνική 150' K-13 29-31/7 ΑΝΝΑ ΚΑΡΕΝΙΝΑ Εποχή̋ 129' Κ-13

1-4/8 THE HANGOVER, PART III Κωµωδία 100' Κ-17 5-7/8 Ο ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΓΚΑΤΣΜΠΥ Εποχή̋ 143' K-13 8-13/8 SKYFALL Περιπέτεια 143' Κ-15 16-19/8 AFTER EARTH Περιπέτεια Φαντασία̋ 100' Κ-13 20-23/8 ΠΡΙΝ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ Αισθηµατική 108' K 24-27/8 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ζ Περιπέτεια Φαντασία̋ 116' 28-31/8 Ο ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Περιπέτεια 135' 1-4/9 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ Περιπέτεια ∆ράση̋ 145'.


20

ΤΟΠΙΚΑ

Υπογράφηκε η σύµβαση για το σχετικό έργο

Ενώνονται µε άσφαλτο Πολυνέρι και Μυρόφυλλο Κώστα̋ Αγοραστό̋: ««Βελτιώνουµε την οδική ασφάλεια τη̋ Π.Ε Τρικάλων» Βελτιώνεται η ασφάλεια στο οδικό δίκτυο τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων µετά την υπογραφή από τον περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ κ. Κώστα Αγοραστό τη̋ σύµβαση̋ για το έργο «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχή̋ Μυροφύλλου ∆ήµου Πύλη̋» πρὁπολογισµού 200.000 ευρώ. Όπω̋ ανέφερε ο κ. Αγοραστό̋: «Με το έργο αυτό βελτιώνουµε την ασφάλεια του οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή του Μυροφύλλου. Οι Τεχνικέ̋ υπηρεσίε̋ τη̋ Περι-

∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Με τη συµµετοχή τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋

Έκθεση Τουριστικών προορισµών και παράδοση̋, στο Σύνταγµα Μετέωρα, Λίµνη Πλαστήρα, Πήλιο και Σποράδε̋ οι τουριστικοί «µαγνήτε̋» τη̋ περιοχή̋ µα̋ Στην 4η Έκθεση Ελληνικών Τουριστικών Προορισµών & Παράδοση̋ που πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό στο Σύνταγµα από 3 έω̋ 6 Ιουνίου 2013, συµµετείχε η Περιφέρεια Θεσσαλία̋ συνεχίζοντα̋ µε επιτυχία την πορεία προβολή̋ των προορισµών τη̋ στο ευρύ κοινό.

φέρεια̋ Θεσσαλία̋ έχουν καταγράψει και επισηµάνει επικίνδυνε̋ θέσει̋, οι οποίε̋ χρίζουν παρέµβαση̋. Μέληµά µα̋ είναι η ασφάλεια των µεταφορών, πολιτών και εµπορευµάτων, η µείωση τη̋ επικινδυνότητα̋ αλλά και των επιπτώσεων τόσο στην οικονοµική όσο και στην κοινωνική ζωή του τόπου». Αντικείµενο τη̋ παρούσα̋ εργολαβία̋ είναι η βελτίωση – ασφαλτόστρωση τµήµατο̋ τη̋ επαρχιακή̋ οδού «Παναγία Πολυνερίου – Μυρόφυλλο». µε αρχή το πέρα̋ του υπάρχοντο̋ ασφαλτικού από την πλευρά τη̋ Παναγία̋ Πολυνερίου. Μειοδότη̋ αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «Κατέρο̋ Χρήστο̋» και το ποσό τη̋ υπογραφείσα̋ σύµβαση̋ είναι 114.293.21 ευρώ (µε Φ.Π.Α.). Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσει̋ του Ταµείου Εθνική̋ Οδοποιοία̋ και κατασκευάζεται µε την επίβλεψη τη̋ ∆ιεύθυνση̋ Τεχνικών Έργων τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων.

Η 4η έκθεση Ελληνικών Τουριστικών Προορισµών είχε την ιδιαιτερότητα, σε σχέση µε άλλε̋ εκθέσει̋ του εσωτερικού, τη̋ µεγάλη̋ επισκεψιµότητα̋, λόγω του ότι οι επιβάτε̋ µε προορισµό το σταθµό του Συντάγµατο̋ ξεπερνούν του̋

350.000 καθηµερινά σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Ατ-

τικό Μετρό. Η Έκθεση διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Ε.Ο.Τ. Οι επισκέπτε̋ στο περίπτερο τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋ έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τι̋ Σποράδε̋, το Πήλιο, τα παράλια τη̋ Λάρισα̋, τα Μετέ-

ωρα και την Λίµνη Πλαστήρα και του̋ διανεµήθηκαν φυλλά-

Κατατέθηκαν σε Καλαµπάκα και Πύλη

14 επενδυτικέ̋ προτάσει̋ στο πρόγραµµα ΟΠΑΑΧ Α

νακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ & Τροφίµων ∆ιοικητικό̋ Τοµέα̋ Κοινοτικών Πόρων & Υποδοµών, οι προτάσει̋ επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στου̋ 4 νοµού̋ τη̋ περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋ στο πλαίσιο τη̋ 2η̋ Προκήρυξη̋ για την υλοποίηση Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 311, 312 και 313β του Άξονα 3 (επενδύσει̋ σε περιοχέ̋ ΟΠΑΑΧ) του Προγράµµατο̋ Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ τη̋ Ελλάδα̋ (ΠΑΑ) 2007– 2013. Κατά την λήξη τη̋ ηλεκτρονική̋ υποβολή̋ στι̋ 24/5/2013 οριστικοποιήθηκε η υποβολή συνολικά 66 προτάσεων, οι οποίε̋ αναλύονται ανά Μέτρο ω̋ εξή̋:

• Μέτρο 311: «∆ιαφοροποίηση προ̋ µη γεωργικέ̋ δραστηριότητε̋»: 5, • Μέτρο 312: «Στήριξη τη̋ δηµιουργία̋ και ανάπτυξη̋ πολύ µικρών επιχειρήσεων»: 15, • Μέτρο 313:«Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»: 46 Στο ν. Τρικάλων και για τι̋ 3 περιοχέ̋ ΟΠΑΑΧ κατατέθηκαν στο ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ συνολικά 14 Φάκελοι Υποψηφιότητα̋ για επενδυτικά σχέδια συνολικού πρὁπολογισµού 2.480.142 ευρώ που αφορούν σε ∆ηµόσια ∆απάνη ποσού 1.240.071 ευρώ. Τα παραπάνω προτεινόµενα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογηθούν στο αµέσω̋ επόµενο διάστηµα και οι πρώτε̋ αποφάσει̋ έγκριση̋ του̋ αναµένεται να εκδοθούν από το Υπουργείο Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ & Τροφίµων εντό̋ του καλοκαιριού. Οι προτάσει̋ που κατατέθηκαν στο ν. Τρικάλων δίνονται στον συνηµµένο Πίνακα. Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ -ΟΤΑ–ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. O Γεν. ∆/ντη̋ Παναγιώτη̋ Πάτρα̋

δια µε έντυπο υλικό, αφίσε̋ και χάρτε̋ τη̋ Θεσσαλία̋. Το περίπτερο τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋, ήταν διακοσµηµένο µε επιλεγµένα φωτογραφικά θέµατα για τη στοχευµένη προβολή των τουριστικών προορισµών µα̋, ενώ στελέχη τη̋ Περιφέρεια̋ ενηµέρωναν για του̋ τουριστικού̋ προορισµού̋ τη̋ περιοχή̋. Το περίπτερο επισκέφτηκαν µεταξύ άλλων ο Υπουργό̋ Υγεία̋ κ. Ανδρέα̋ Λυκουρέντζο̋, ο Γενικό̋ Γραµµατέα̋ Υπουργείου Τουρισµού κ. Τά-

σο̋ Λίασκο̋ , ο Πρόεδρο̋ του Ε.Ο.Τ. κ. Χρήστο̋ Πάλλη̋ , Ο δήµαρχο̋ Αργιθέα̋ κ. Χρήστο̋ Καναβό̋ η πρώην Βουλευτή̋ Ν. Καρδίτσα̋ κ. Μαρία Θεοχάρη, ο περιφερειακό̋ σύµβουλο̋ κ. Χρήστο̋ Καλοµπάτσιο̋ και ο Οικονοµικό̋ Επόπτη̋ Επιµελητηρίου Λάρισα̋ κ. ∆ηµήτρη̋ Οικονόµου. Το κλιµάκιο που εκπροσώπησε την Περιφέρεια Θεσσαλία̋ αποτελούνταν από τι̋ υπαλλήλου̋ Μαρία Αγγελούση τη̋ Π.Ε. Καρδίτσα̋ και Νατάσα Καλύβα τη̋ Π.Ε. Τρικάλων.


21

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

21 χρόνια µετά… Αντάµωσαν ξανά οι απόφοιτοι του 1992 του 4ου Γ. Λυκείου Τρικάλων

Σαν να µην πέρασε µια µέρα… Αυτή η φράση έβγαινε από το στόµα όλων των συµµαθητών τη̋ τάξη̋ του 1992 οι οποίοι συναντήθηκαν έπειτα από 21 χρόνια όχι σε κάποια σχολική αίθουσα του 4ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων αυτή τη φορά, αλλά στο pool bar του ξενοδοχείου Ανάντι.

Μαθητικέ̋ αγωνίε̋, άγχο̋ για τι̋ εξετάσει̋, διδασκαλία στι̋ αίθουσε̋, επικοινωνία µε του̋ καθηγητέ̋, σχολικέ̋ φάρσε̋, εφηβικέ̋ ανησυχίε̋ ακόµη και εφηβικοί έρωτε̋ πέρναγαν σαν ταινία από τα µάτια των µεγάλων πλέον παιδιών προκαλώντα̋ ακόµη και δάκρυα, χαρά̋ και αναµνήσεων. ∆εν ήταν όµω̋ συνάντηση νοσταλγία̋. ∆εν ταιριάζει άλλωστε η νοσταλγία στο συνεχώ̋ ανήσυχο πνεύµα των µαθητών τη̋ εποχή̋ εκείνη̋ κάτι που αποδείχθηκε από το γεγονό̋ ότι ο καθένα̋ σήµερα

διαγράφει εξαιρετικά δηµιουργική προσωπική και επαγγελµατική πορεία. Σ’ αυτό έβαλαν το λιθαράκι του̋ εξαιρετικοί καθηγητέ̋ και άνθρωποι όπω̋ ο Λυκειάρχη̋ τότε κο̋ Βασίλη̋ Αρβανίτη̋ και η κα Αννίτα Πάλλα οι οποίοι παρευρέθηκαν αλλά και άλλοι του̋ οποίου̋ τα παιδιά εκείνη̋ τη̋ εποχή̋ αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν. Τελικά έχει δίκιο ο στιχουργό̋ τη̋ εποχή̋ εκείνη̋… Τα µαθητικά τα χρόνια, δεν τα αλλάζω µε τίποτα!!!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΤΟ ΒΑΡΟΥΣΙ»

Οι µαθητέ̋ του 4ου ∆.Σ. Τρικάλων γνώρισαν το ΒΑΡΟΥΣΙ Την Τρίτη 11 Ιουνίου 2013, οι µαθητέ̋ τη̋ τελευταία̋ τάξη̋ του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου ξεναγήθηκαν στην παραδοσιακή συνοικία ΒΑΡΟΥΣΙ από τον Πρόεδρο του Π.Σ. «Το Βαρούσι» κ. Γ.Α. Κλειδωνόπουλο. Οι µαθητέ̋ είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν σχετικά µε την ιστορία του οικισµού, την αρχιτεκτονική του, το ρόλο που διαδραµάτισε και εξακολουθεί να διαδραµατίζει µέχρι σήµερα για την πόλη µα̋, καθώ̋ και για τα οφέλη από τη διάσωση και την ανάδειξή του. Τα παιδιά έβγαλαν φωτογραφίε̋ και θα γράψουν µια έκθεση. Η καλύτερη έκθεση θα δηµοσιευτεί στον τοπικό Τύπο.

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Msc ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΑΡΙΒΑΛ∆Η 1 - 2ο̋ όροφο̋ - ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ: 24310 32155 - ΚΙΝ: 6973983218

Από τη ∆ιεύθυνση ∆ασών Τρικάλων

∆ράσει̋ δασοπροστασία̋ Η ∆/νση ∆ασών Ν. Τρικάλων και τα ∆ασαρχεία Τρικάλων και Καλαµπάκα̋ σε εφαρµογή σχετικών ∆ιαταγών του Υπουργείου Περιβάλλοντο̋, Ενέργεια̋ και Κλιµατική̋ Αλλαγή̋, τη̋ Γεν. Γραµµατέω̋ τη̋ Αποκεντρωµένη̋ ∆ιοίκηση̋ Θεσσαλία̋ και Στ. Ελλάδα̋ και τη̋ Γενική̋ ∆/νση̋ ∆ασών και Αγροτικών Υπο-θέσεων, υλοποιούν Πρόγραµµα ∆ασοπροστασία̋ προκειµένου ν’ ανταποκριθούν στα καθήκοντά του̋ και κυρίω̋ στην Πρόληψη ∆ασικών Πυρκαγιών λόγω τη̋ αντιπυρική̋ περιόδου που διανύουµε ήδη, στον έλεγχο τη̋ λαθρὁλοτοµία̋, λα-θροθηρία̋, παράνοµη̋ αλιεία̋, καταπατήσεων και γενικά των δασικών παραβά-σεων, αλλά και στην άσκηση των αρµοδιοτήτων αγροτική̋ ασφάλεια̋. Προ̋ την κατεύθυνση αυτή – από το πρόγραµµα το οποίο χρηµατοδοτείται από το Υπουρ-γείο Περιβάλλοντο̋ (ΥΠΕΚΑ) - προβλέπεται η ορΟ ∆ιευθυντή̋ τη̋ γάνωση τη̋ συνεχού̋ λει-τουργία̋ ∆ιεύθυνση̋ ∆ασών των παραπάνω Υπηρεσιών, η Τρικάλων κ. εφαρµογή προγράµµατο̋ επιφυΚουτσονάσιο̋ λακή̋ από ∆ασολόγου̋-∆ασοπόΧρήστο̋ νου̋-∆ασοφύλακε̋ κατά τι̋ απογευµατινέ̋ και βραδινέ̋ ώρε̋, Σάββατα- Κυριακέ̋ και Αργίε̋ καθώ̋ και η διενέργεια νυχτερινών περι-πολιών µε την συµµετοχή των παραπάνω υπαλλήλων. Τα παραπάνω γίνονται σε συνεργασία µε όλου̋ του̋ εµπλεκόµενου̋ φορεί̋ και κυρίω̋ µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία, του̋ Ο.Τ.Α. την Γενική Γραµµατεία Πολιτική̋ Προστασία̋ και την Ελληνική Αστυνοµία, προκειµένου να είµαστε πιο αποτελεσµατικοί όσον αφορά την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών κατά την α-ντιπυρική περίοδο και γενικά στην προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων του Νοµού µα̋. Στην προσπάθειά µα̋ αυτή που είναι ευθύνη των ∆ασικών Υπηρεσιών του Νοµού µα̋ ζητάµε από του̋ πολίτε̋ και του̋ φορεί̋ να είναι αρωγοί µα̋ και για οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή του̋ παρακαλούµε να απευθύνονται άµεσα στα παρακάτω τηλέφωνα: ∆/νση ∆ασών Ν. Τρικάλων: 2431028482 ∆ασαρχείο Τρικάλων: 2431031269 ∆ασαρχείο Καλαµπάκα̋: 2432022415-410 καθώ̋ και στο τετραψήφιο νούµερο 1591.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Καλύτερη η ΟΜΑ∆Α από την ΜΟΝΑ∆Α Συγκροτήθηκε σε Σώµα το πρώτο ∆.Σ. του νέου

Συλλόγου

Τη ∆ευτέρα 13 Ιουνίου 2013 πραγµατοποιήθηκαν οι εκλογέ̋ του Ελληνικού Συλλόγου Νέων Επιχειρηµατιών Τρικάλων και Καρδίτσα̋, για την ανάδειξη του πρώτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Με το πέρα̋ των εκλογών ακολούθησε η προβλεπόµενη διαδικασία για την συγκρότηση σε σώµα του νέου πενταµελού̋ ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ελληνικού Συλλόγου Νέων Επιχειρηµατιών Τρικάλων και Καρδίτσα̋, µε τι̋ εταιρίε̋ που εκπροσωπούν, η οποία είναι: ΤΣΙΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Τρίκαλα – Καρδίτσα) ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΓΚΟΛΙΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Τρικαλα) Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΑΚΡΥΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Καρδίτσα) Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΛΕΣΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (Τρικαλα) ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ (Τρικαλα) ΤΑΜΙΑΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τρικαλα) 1ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Τρίκαλα) 2ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Η ∆ιοίκηση του Συλλόγου Νέων Επιχειρηµατιών Τρικάλων και Καρδίτσα̋ θα κληθεί να δώσει µια σκληρή µάχη µε µεγάλο αντίπαλο τη βαθιά ύφεση, η οποία επικρατεί. Η Ελληνική βαθειά οικονοµική κρίση έχει δηµιουργήσει ένα νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον υψηλή̋ αβεβαιότητα̋. Στόχο̋ του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι η άµεση δικτύωση των ήδη υπαρχόντων ή υπό ίδρυση νέων επιχειρήσεων στι̋ πόλει̋ µα̋( Τρίκαλα & Καρδίτσα).


22

ΤΟΠΙΚΑ

Στην όµορφη Ελάτη ο Α.Ο. Πιαλεία̋ Στην Ελάτη βρέθηκε το Σάββατο το βράδυ η ποδοσφαιρική Οµάδα του Α.Ο. Πιαλεία̋ (Ο ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΣ), όπου του̋ πρόσφερε δείπνο η ∆\νση τη̋ ταβέρνα̋ (ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ).Μαζί του̋ ήταν ο πρόεδρο̋ τη̋ οµάδα̋ κ. Ευθύµιο̋ Ζάχο̋, ο προπονητή̋ κ. Ηλία̋ Μήτσιου, ο Αντ\δρο̋ κ. Σωτήρη̋ Μπακογιάννη̋ και ο

∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Θυρανοίξια Ι.Ν. Παµµεγίστων Ταξιαρχών ∆ωρεά Κωνσταντίνου και Αγγελική̋ Αυγενή Με τι̋ ευλογίε̋ του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκη̋ και Σταγών κ.κ. Αλεξίου πραγµατοποιήθηκαν χθε̋ τα Θυρανοίξια του Ιερού Ναού Παµµεγίστων Ταξιαρχών στο νέο κοιµητή-

ΚΗ∆ΕΙΑ Τον αγαπηµένο µα̋ πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΘ. ΤΣΙΡΩΝΑ ΕΤΩΝ 76

Θανόντα,κηδεύουµε σήµερα ∆ευτέρα 17-6-2013 και ώρα 12.30µ.µ. εκ τη̋ οικία̋ µα̋ Βαγχυλίδου 1 στην Μπάρα Τρικάλων , στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων . Παρακαλούµε του̋ συγγενεί̋ και φίλου̋ να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του. Τρίκαλα 17-6-2013 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Σάκη̋ και Μαρία Τσιρωνά Έλσα και Γιώργο̋ Φωτάκη̋ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ελένη , Άκη̋ , Βαγγέλη̋ ,Βάσια ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ,ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Σηµ. 1) Ο καφέ̋ θα δοθεί στην Ταβέρνα “Η ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΚΚΟΡΑ” 2) Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιµητήριο Τρικάλων .

Γενικό̋ Αρχηγό̋ κ. Σωτ. Βασιλόπουλο̋. Η οµάδα τη̋ Πιαλεία̋ αγωνίζεται στο πρωτάθληµα τη̋ Α1 ερασιτεχνική̋ κατηγορία̋ και τερµάτισε στην 5η θέση και απαρτίζεται από νέα παιδιά που η καταγωγή του̋ είναι από την Πιαλεία. Αλέξανδρο̋ Τζήµα̋ Νέε̋ συγχωνεύσει̋ σχολικών µονάδων Τρία σχολεία του Ν. Τρικάλων, ένα ∆ηµοτικό και δύο Νηπιαγωγεία, συγχωνεύονται βάσει πρόταση̋ του Υπουργείου Παιδεία̋ και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού για τη νέα σχολική χρονιά 2013-2014. Ειδικότερα: -1θέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο Καλονερίου & 4θέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο Μεγάρχη̋ συγχωνεύονται στο 4θέσιο ∆ηµοτικό Σχολείο Μεγάρχη̋ µε έδρα τη Μεγάρχη -1θέσιο Νηπιαγωγείο Χρυσαυγή̋ & 2θέσιο Νηπιαγωγείο Μεγαλοχωρίου συγχωνεύονται στο 1θέσιο Νηπιαγωγείο Μεγαλoχωρίου µε έδρα το Μεγαλοχώρι -1θέσιο Νηπιαγωγείο Καλονερίου & 1θέσιο Νηπιαγωγείο Μεγάρχη̋ συγχωνεύονται στο 1θέσιο Νηπιαγωγείο Μεγάρχη̋ µε έδρα τη Μεγάρχη.

Την τελετή επιµελείται το γραφείο τελετών “Παναγιώτου “

Το γραφείο Γενικού Τουρισµού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τι̋ παρακάτω οδικέ̋ εκδροµέ̋:

ριο Μεγάλων Καλυβίων. Έδωσαν το παρόν ο πρόεδρο̋ του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Τρικκαίων κ. ∆ηµοσθένη̋ Μάντζαρη̋, ο δηµοτικό̋ σύµβουλο̋ κ. Ηλία̋ Παπανικολάου, τοπικέ̋ αρχέ̋ και πλήθο̋ κόσµου. Η έκταση που βρίσκεται το κοιµητήριο, καθώ̋ και ο Ιερό̋ Ναό̋, είναι δωρεά τη̋ οικογενεία̋ Κωνσταντίνου και Αγγελική̋ Αυγενή, οι οποίοι κατάγονται από τα Μεγάλα Καλύβια. Ο κ.κ. Αλέξιο̋ ευχαρίστησε του̋ δωρητέ̋, του̋ οποίου̋, όπω̋ είπε, θεωρεί ευεργέτε̋ τη̋ Μητροπόλεω̋.

Νέο «επεισόδιο» µε του̋ δραπέτε̋ των Φυλακών Τρικάλων Ολονύχτιο θρίλερ εκτυλίχθηκε σε Βοιωτία και Φθιώτιδα όπου οι αστυνοµικοί εντόπισαν και καταδίωξαν για περισσότερε̋ από τρει̋ ώρε̋ ορισµένου̋ από του̋ δραπέτε̋ των Τρικάλων, ωστόσο, έπειτα από σφοδρή ανταλλαγή πυροβολισµών εκείνοι κατάφεραν να διαφύγουν. Λίγο µετά τι̋ 11 το βράδυ του Σαββάτου συµβατικό αυτοκίνητο τη̋ αστυνοµία̋ εντόπισε του̋ δραπέτε̋ σε ένα κλεµµένο Lada Samara στην περιοχή Πολύδροσο, ενώ εκείνοι όταν αντιλήφθηκαν ότι το όχηµα που του̋ ακολουθούσε ήταν τη̋ ΕΛ.ΑΣ. επιτάχυναν και χάθηκαν µέσα στου̋ δαιδαλώδει̋ αγροτικού̋ δρόµου̋ του Παρνασσού. Έπειτα από κινητοποίηση των αρχών στήθηκαν µπλόκα σε κοµβικά σηµεία, ενώ το κλεµµένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε τουλάχιστον άλλε̋ τρει̋ φορέ̋ µε του̋ δραπέτε̋ να καταφέρνουν να ξεφύγουν µέσα στο πολύπλοκο δίκτυο και του̋ χωµατόδροµου̋. Όπω̋ µεταδίδει το lamiareport, έπειτα από λίγη ώρα έκλεψαν µια ασηµί κλούβα από τη ∆αύλεια

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Στο κέντρο τη̋ πόλη̋ των Τρικάλων λόγω συνταξιοδότηση̋.Τηλ.6973738408-7 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Πωλείται επιχείρηση καφέ – µπαρ επί τη̋ οδού Χατζηπέτρου στα «Μανάβικα» στο κέντρο των Τρικάλων, σε τιµή ευκαιρία̋, λόγω αναχώρηση̋ στο εξωτερικό. Τηλέφωνο επικοινωνία̋ 6946003497 από τι̋ 6 το απόγευµα και µετά. Μόνο σοβαρέ̋ προτάσει̋. Πωλείται γκαρσονιέρα (υπόγεια 17 τ.µ.) χωρί̋ κοινόχρηστα στον Άγιο ∆ηµήτριο Αττική̋, κοντά στο σταθµό ∆άφνη̋. Τιµή 8.800. Τηλ.2431086347. Ενοικιάζεται κατάστηµα 180τ.µ. στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Μεγάρχη̋ στον κεντρικό δρόµο. Τιµή 357 ευρώ. Τηλ.24310-86347. Πωλείται σκυλί ράτσα̋ (πόιντερ) καθαρόαιµο,5 ετών. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ.6985-788386.

Χάθηκε ατζέντα, καφέ χρώµατο̋, στο κέντρο τη̋ πόλη̋. Επειδή περιέχει πολύτιµα έγγραφα και χρήσιµα τηλέφωνα για τον κάτοχό τη̋, όποιο̋ την βρήκε α̋ την προσκοµίσει στα γραφεία µα̋ (Ιπποκράτου̋ 15, τηλ.24310-33263).

και µε αυτή κινήθηκαν προ̋ τη Βοιωτία, ενώ µετά τι̋ 2 τα ξηµερώµατα βρέθηκαν µπροστά σε µπλόκο τη̋ ΟΠΚΕ, στα σύνορα των νοµών Φθιώτιδα̋ και Βοιωτία̋. Οι αστυνοµικοί που δεν γνώριζαν ότι οι δραπέτε̋ είχαν αλλάξει όχηµα αιφνιδιάστηκαν, ενώ εκείνοι άνοιξαν πυρ µε καλάσνικοφ. Ακολούθησε σφοδρή ανταλλαγή πυρών, αλλά οι αστυνοµικοί δεν κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το κλεµµένο όχηµα. Από τη συµπλοκή δεν τραυµατίστηκε κανένα̋ αστυνοµικό̋, ενώ η κλούβα βρέθηκε λίγε̋ ώρε̋ αργότερα παρατηµένη στου̋ ∆ελφού̋. Σε εκείνο το σηµείο οι κακοποιοί έκλεψαν ένα φορτηγάκι και εξαφανίστηκαν προ̋ τον Παρνασσό. Οι Αρχέ̋ τη̋ περιοχή̋ βρίσκονται σε κόκκινο συναγερµό, καθώ̋ εκτιµάται ότι οι αδίστακτοι κακοποιοί έχουν βρει καταφύγιο στο βουνό, ενώ οι έρευνε̋ συνεχίζονται την ώρα που αναµένονται ενισχύσει̋ και από την Αθήνα. ËÏÔÔÏ Κλήρωση του Σαββάτου 15/6/2013 4, 15 ,17, 26 ,37, 42+10 Επιτυχίε̋ . .Νικητέ̋ . . . . . . .Κέρδη 6 . . . . . . . . . . .1 . . . . .400.000,00 5 + 1 . . . . . . . .0 . . . . . .50.000,00 5 . . . . . . . . . . .26 . . . . . . .1.500,00 4 . . . . . . . . .1.137 . . . . . . . .30,00 3 . . . . . . . . .16.399 . . . . . . . .1,50

ÐÑÏÔÏ Κλήρωση τη̋ Κυριακή̋ 16/6/2013 5 7 4 0 0 3 5 Επιτυχίε̋ . .Νικητέ̋ . . . . . . .Κέρδη 1η . . . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 2η . . . . . . . . . .1 . . . . . .25.000,00 3η . . . . . . . . . .14 . . . . . . .2.500,00 4η . . . . . . . . . .98 . . . . . . . .250,00

5η . . . . . . . .1.059 . . . . . . . .25,00 6η . . . . . . . .11.053 . . . . . . . .2,00

ÔÆÏÊÅÑ Κλήρωση τη̋ Κυριακή̋ 16/6/2013 14,33,34,39,42 êáé ÔÆÏÊÅÑ: 19 5 + 1 . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 5 . . . . . . . . . . .2 . . . . .111.037,45 4 + 1 . . . . . . .27 . . . . . . .2.500,00 4 . . . . . . . . . .579 . . . . . . . . .50,00 3 + 1 . . . . . .1.172 . . . . . . . .50,00 3 . . . . . . . . .29.422 . . . . . . . .2,00 2 + 1 . . . . .15.130 . . . . . . . .2,00 1 + 1 . . . . .68.502 . . . . . . . .1,50

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ • 4ήµερη οδική εκδροµή στην «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ» στι̋ 20-23 Ιουνίου. ΤΗΝΟΣ • Προσκηνυµατική εκδροµή στην «ΤΗΝΟ» στι̋ 29-30 Ιουνίου (αναχώρηση 28 το βράδυ) ΑΙ∆ΗΨΟΣ • 8ήµερε̋ διακοπέ̋ στην «ΑΙ∆ΗΨΟ» κάθε Παρασκευή, όλο το καλοκαίρι (περιλαµβάνει: ξενοδοχείο, ηµιδιατροφή, καράβι, µεταφορά µε λεωφορείο). Για τον Ιούνιο ΠΡΟΣΦΟΡΑ από 160,00 ευρώ *Πακέτα καλοκαιρινών διακοπών, κρουαζιέρε̋, εξωτικά ταξίδια, ακτοπλὀκά & αεροπορικά εισιτήρια. Πληροφορίε̋, προγράµµατα & δηλώσει̋ συµµετοχή̋ στο γραφείο µα̋, Κονδύλη 12 και στα τηλ. 24310 36588-30168. e-mail: lipastr@otenet.gr

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS (Αρ.µητρώου ΕΟΤ 0727 Ε61-00266-0) Το τουριστικό γραφείο Νικολάου Κωτούλα διοργανώνει: • ∆ιήµερη εκδροµή στην ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Στι̋ 18 και 19 Ιουνίου. • Απογευµατινή εκδροµή στην Παναγία Ελεούσα στην Ξυνιάδα ∆οµοκού, για την παρακολούθηση του πανηγυρικού εσπερινού. Την Πέµπτη 20 Ιουνίου. • 3ήµερη εκδροµή στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (Σπάρτη, Μυστρά̋, Γύθειο, Σπήλαιο ∆ιρού, Μονεµβασιά). Από 22 έω̋ 24 Ιουνίου, του Αγίου Πνεύµατο̋. • 4ήµερη εκδροµή στην ΜΥΤΙΛΗΝΗ (Άγιο Ραφαήλ, Αγιάσο, Ι. Μ. Λειµώνο̋, Πέτρα, Μόλυβο, Ταξιάρχη στο Μανταµάδο κ.ά.). Από 4 έω̋ 7 Ιουλίου. Πληροφορίε̋ στο γραφείο µα̋, Καποδιστρίου 24, και στα τηλέφωνα 24310 30500, 39740, κιν. 6932222325.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΙΛΙΑ ΟΘΩΝΟΣ 2, 24310-22622 Ώρε̋ Εφηµερία̋: 8:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑ ΜΑΤΙΝΑ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 7, 24310-26886 Ώρε̋ Εφηµερία̋: 08:00 - 00:00


∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

 Εβδοµάδα ανακοινώσεων για τα διοικητικά τη̋ Μπασκετική̋ οµάδα̋ των Τρικάλων,

ενώ ακούγονται ψίθυροι, που προκαλούν εύλογε̋ απορίε̋…

“Θα κλείσει όλο το πακέτο” ∆εν κουνήθηκε φύλλο…. ∆εν έγινε καµία κίνηση και φυσικά δεν βγήκε ούτε αράδα από την πολύαναµενόµενη ανακοίνωση. Σαν να πήγαν όλοι στην Ιταλία, σαν να κάνουν διακοπέ̋ και «βάλαν λουκέτο στο…µαγαζί». Η αλήθεια είναι πω̋ ενσκήπτουν ζητήµατα για το «αργό τέµπο» µε το οποίο κινείται η εταιρεία που αναλαµβάνει όλο το «πακέτο» στα Μπασκετικά Τρίκαλα… κι αν δεν υπήρχαν οι διαβεβαιώσει̋ και διευκρινήσει̋ του κ Ρουσιαµάνη σε Σκρέττα και Τζήµα για την ακριβή ηµεροµηνία τη̋ ενασχόληση̋ του µε τα διοικητικά τη̋ οµάδα̋ (µίλησε για πλήρη δραστηριοποίηση µετά τι̋ 20 Ιουνίου), µπορεί και να προέκυπτε θέµα προ̋ συζήτηση στο διοικητικό επιτελείο. Ωστόσο, µερικέ̋ φορέ̋ τα πράγµατα είναι πολύ πιο απλά και δεν χρειάζονται περαιτέρω διευκρινήσει̋. Αρκεί και µόνο η επισήµανση τη̋ απουσία̋ του κ Ρουσιαµάνη στην Ιταλία για να σβήσουν οι όποιε̋ ανησυχίε̋ δηµιουργήθηκαν κυρίω̋ από την πλευρά των αθλητών τη̋ οµάδα̋ που αναµένουν κάλεσµα τη̋ διοίκηση̋ για να κλείσουν τι̋ οικονοµικέ̋ εκκρεµότητε̋ πριν ανοίξουν νέε̋ συζητήσει̋. Τα θέµατα βέβαια αυτά θα µπορούσαν να είχαν τακτοποιηθεί µε τον τρόπο του̋ πριν πέσουν υπογραφέ̋ τη̋ νέα̋ διοίκηση̋, αφού έτσι κι αλλιώ̋ η δέσµευση τη̋ Αries για την ανάληψη όλων των οικονοµικών βαρών και των υποχρεώσεων τη̋ περσινή̋ σεζόν, θα την οδηγήσει αργά ή γρήγορα στο… ταµείο. ∆ικαιολο-

γηµένε̋ λοιπόν (εν µέρει) και οι όποιε̋ ανησυχίε̋ ακούστηκαν το τελευταίο οκταήµερο από τα στελέχη τη̋ «κυανέρυθρη̋» οµάδα̋ , καθώ̋ πέραν όλων των άλλων (εκτό̋ από την έλλειψη ρευστότητα̋ δηλαδή), πήγε πίσω και η ανακοίνωση αποδοχή̋ συνεργασία̋ από την Αries. Κάποιοι µάλιστα από το παλιό (και υπό παραίτηση) ∆Σ, έκαναν λόγο για βιαστικέ̋ κινήσει̋, τονίζοντα̋ µ’ έµφαση πω̋ ενώ η διοίκηση τήρησε την δέσµευσή τη̋ µε τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, δεν υπήρξε ταυτόχρονη ανταπόκριση µε δηµόσια αποδοχή από την εταιρία. Είναι σαν να έγινε µισή δουλειά δηλαδή και υπάρχει συνέχεια σ’ αυτόν τον τόνο τη̋ ανησυχία̋, αφού ακούστηκαν φήµε̋ για αναδίπλωση τη̋ εταιρία̋ σε ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε οικονοµικό κοµµάτι τη̋ συµφωνία̋. Τι απ’ όλα αυτά ισχύει; Μένει να φανεί ν’ αποδειχθεί στην πορεία τη̋ εβδοµάδα̋ που διανύουµε, ωστόσο από το περιβάλλον τη̋ aries δεν διαρρέουν ανησυχητικά µηνύµατα, αντιθέτω̋ µάλιστα δίνεται έµφαση στον οργανωτικό σχεδιασµό τη̋ οµάδα̋ µε ανάληψη πρωτοβουλιών για θέµατα τη̋ τρέχουσα̋ επικαιρότητα̋. Η παρουσία του ∆ηµήτρη̋ Σιαφαρίκα στην συνάντηση για τα τηλεοπτικά έσοδα του πρωταθλήµατο̋, αλλά και οι πρώτε̋ επαφέ̋συζητήσει̋ για τα γραφεία και για το Μάνατζµεντ των διαφηµιστικών καταχωρήσεων, είναι κινήσει̋ που δείχνουν µε ξεκάθαρο τρόπο το διοικητικό «πάτηµα» τη̋ Aries στα Τρίκαλα. Μένουν όµω̋ οι επίσηµε̋ ανακοινώσει̋ για να δροµολογηθούν και οι επόµενε̋ κινήσει̋ που αφορούν τον προγραµµατισµό του αγωνιστικού Τµήµατο̋ το ακριβέ̋ άνοιγµα του πρὁπολογι-

σµού, καθώ̋ επίση̋ και τα νούµερα µε τα οποία θα στηθεί το πλάνο τη̋ οµάδα̋ στι̋ µετεγγραφέ̋ του καλοκαιριού. Για το θέµα αυτό ο Γιάννη̋ Τζήµα̋ (όπω̋ επισηµάναµε και στο φύλλο τη̋ προηγούµενη̋ εβδοµάδα̋) έχει ετοιµάσει δύο διαφορετικέ̋ προσεγγίσει̋. Η πρώτη αφορά ένα πολύ σφιχτό πρὁπολογισµό µε περιορισµένα ανοίγµατα στι̋ µεταγραφέ̋ και στι̋ ανανεώσει̋ συνεργασία̋, ενώ το δεύτερο αφήνει µεγαλύτερη ευελιξία και φυσικά δηµιουργεί ανάλογε̋ προσδοκίε̋ για τη δηµιουργία ενό̋ ανταγωνιστικού συνόλου που θα παλέψει µε αξιώσει̋ για την παραµονή στην Α1 Κατηγορία. Η Φιέστα και τα σενάρια οµάδων τη̋ Α1 Κι ενώ στα Τρίκαλα B.C . δεν κουνήθηκε φύλλο τη βδοµάδα που πέρασε, από την υπόλοιπη παρέα τη̋ Α1 βγήκαν κάποιε̋ σηµαντικέ̋ ειδήσει̋. Στον Ολυµπιακό Παναγιώτη̋ και Γιώργο̋ Αγγελόπουλο̋ αναµένεται να συναντηθούν µε τον Γιώργο Μπαρτζώκα προκειµένου να κάνουν µία πρώτη κουβέντα για τον σχεδιασµό του Ολυµπιακού τη̋ νέα̋ περιόδου. Με αρκετά καλά συµβόλαια να λήγουν, µε το πρωτάθληµα Ευρώπη̋ για δεύτερη φορά στην τροπαιοθήκη του κάθε παίκτη, οι Αγγελόπουλοι θα πρέπει να κάνουν οικονοµική υπέρβαση για να κρατήσουν την ίδια οµάδα, την ώρα που χορό̋ εκατοµµυρίων αρχίζει να σέρνεται γύρω από το όνοµα του Βασίλη Σπανούλη… Οι ανανεώσει̋ των συµβολαίων των Βασίλη Σπανούλη και Κάιλ Χάιν̋ αποτελούν προτεραιότητα για τη διοίκηση τη̋ οµάδα̋. Οι δυο του̋ έχουν τον ίδιο µάνατζερ και ήδη έχει ειδοποιηθεί πω̋ η πρώτη κουβέντα θα γίνει αυτή τη

εβδοµάδα. Ο πρωταθλητή̋ ΠΑΟ γιόρτασε χθε̋ στο ΟΑΚΑ ο Παναθηνἀκό̋ όµω̋ µαζί µε τη χαρά για την κατάκτηση του νταµπλ βγήκε και µια δόση θλίψη̋ για το αντίο του Κώστα Τσαρτσαρή που ανακοίνωσε ότι κρεµάει τα παπούτσια του και αποχαιρετάει το µπάσκετ και τον Παναθηνἀκό στον οποίον ήταν σχεδόν µια ολόκληρη ζωή (11 χρόνια). Ο Τσαρτσαρή̋ ήταν το τιµώµενο πρόσωπο στη φιέστα, βραβεύτηκε από τη διοίκηση για την προσφορά του στον σύλλογο. Τέλο̋ διαδροµή̋ έγραψε και ο Θοδωρή̋ Παπαλουκά̋, ωστόσο όπω̋ φαίνεται δύσκολα θα αποχωριστεί τα παρκέ, έστω και από ένα άλλο πόστο. Ο µέχρι πρότινο̋ προπονητή̋ του, Έτορε Μεσίνα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχα̋, εξέφρασε την εκτίµηση που έχει προ̋ το πρόσωπο του 36χρονου Ελληνα γκαρντ, τονίζοντα̋ ότι θα ήθελε να τον έχει ω̋ βοηθό του. Ο Μπρεντ Πέτγουἐ ανάρτησε στην σελίδα που διατηρεί στο facebook µια φράση η οποία έµοιαζε σαν αποχαιρετιστήρια από την Κρητική οµάδα.«Great two years in Rethymno hope to come back down the line. Big things again thank you lord!», έγραψε ο Αµερικανό̋ φόργουορντ το οποίο σηµαίνει: «∆ύο υπέροχα χρόνια στο Ρέθυµνο, ελπίζω να επιστρέψω. Μεγάλα πράγµατα και πάλι, σε ευχαριστώ Θεέ!». Πάντω̋ όπω̋ όλα δείχνουν πολύ δύσκολα ο Πέτγουἐ θα παραµείνει στου̋ Κρητικού̋, καθώ̋ έχει εκφράσει την επιθυµία να αγωνιστεί σε µια µεγαλύτερη οµάδα είτε τη̋ Ελλάδα̋ ή και τη̋ Ευρώπη̋.


24

Αθλητικά

ΦΛΑΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ

ÄÅÕÔÅÑÁ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

 Οι µικροί των Μετεώρων έπαιξαν µε ψυχή στον τελικό του Παιδικού πρωταθλήµατο̋

Πρωταθλητέ̋ µε καρδιά... Ο Γραµµατέα̋ τη̋ ΕΠΣΤ κ. Στέφανο̋ Παιδή̋ στην απονοµή του κυπέλλου

Όταν ένα̋ τελικό̋ που δίνει τίτλο, κρίνεται από την ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι, τότε αναµφίβολα κανεί̋ δεν µπορεί να µιλήσει απλά και µόνο για µια δίκαιη επικράτηση. Ο πιο τυχερό̋, ο πιο εύστοχο̋ από τα 11 βήµατα, θα βγει νικητή̋… Αυτή η νοµοτέλεια ίσχυσε στο Παιδικό πρωτάθληµα του νοµού µα̋ που φέτο̋ πήγε µέχρι τα πέναλτι κι ανέδειξε νικήτρια την ψυχωµένη οµάδα των Μετεώρων, που έδειξε χαρακτήρα στα δύσκολα άντεξε όταν είχε όλη την πίεση πάνω τη̋ και κατάφερε τελικά να δαµάσει τη ∆ήµητρα κερδίζοντα̋ την ( 4-3) στα πέναλτι. Ο κανονικό̋ αγώνα̋ (διάρκεια̋ 80 λεπτών µε ηµίχρονο στα 40’) έµεινε στο σκορ του Α’ Ηµιχρόνου (1-1), το οποίο δηµιουργήθηκε από τα δυο όµορφα γκολ του Βενέτη και του Τσιάτσιου. Στη συνέχεια όµω̋ δεν υπήρξε αλλαγή οι δύο οµάδε̋ παρ’ ότι κυνήγησαν το «χρυσό» νικητήριο γκολ δεν µπόρεσαν να βρουν ξανά τον δρόµο προ̋ τα δίχτυα και µοιραία µετά τη λήξη του 80λεπτου αγώνα, ο τίτλο̋ παίχθηκε και κρίθηκε στην άχαρη διαδικασία των πέναλτι από την οποία νικήτρια αναδείχθηκε η οµάδα τη̋ Καλαµπάκα̋. Η πρωτιά πανηγυρίστηκε έξαλλα από του̋ µικρού̋ των Μετεώρων και τον προπονητή του̋ Σπύρο Τσιάκαλο, ενώ από την άλλη πλευρά ήταν έντονο το κοντράστ των συναισθηµάτων µε την εικόνα τη̋ απογοήτευση̋ που βγήκε από το επιτελείο τη̋ ∆ήµητρα̋ µετά τη δεύτερη χαµένη ευκαιρία τη̋ Παιδική̋ οµάδα̋. Ο τελικό̋ διεξήχθη στο γήπεδο Μεγαλοχωρίου αφού το ∆ηµoτικό Στάδιο που από παράδοση ετών επιλέγεται ω̋ έδρα αυτών των αγώνων έγιναν εργασίε̋ συντήρηση̋ του χλοοτάπητα. Μάλιστα αρχικά είχε οριστεί προ̋ διεξαγωγήγια τη προηγούµενη Κυριακή, όµω̋ µετά το θάνατο τη̋ µητέρα̋ του Γ Παπανικολάου και αίτηµα των Μετεώρων (στο οποίο συναίνεσε η ∆ήµητρα), οδηγήθηκε σε αναβολή κι έγινε τελικά το απόγευµα του Σαββάτου. Οι καιρικέ̋ συνθήκε̋ βέβαια δεν ήταν οι καλύτερε̋ δυνατέ̋, η ζέστη και η υψηλή υγρασία ήταν παράγοντε̋ που δυσχαίρεναν τι̋ προσπάθειε̋ των παιδιών και των δύο οµάδων, ενώ ανάλογε̋ δυσκολίε̋ αντιµετώπισαν και οι φίλαθλοι στι̋ κερκίδε̋ αναζητώντα̋ σηµεία µε σκιά για ν’ αποφύγουν την αφόρητη ζέστη.

Καλή αρχή για ∆ήµητρα Στη ροή του αγώνα τώρα, η οµάδα τη̋ ∆ήµητρα̋ έδειξε πω̋ είχε καλύτερα πατήµατα στο α’ εικοσάλεπτο, επέβαλε µάλιστα τον δικό τη̋ ρυθµό στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού και δηµιούργησε 3-4 καλέ̋ ευκαιρίε̋ στην εστία των Μετεώρων, χωρί̋ να καταφέρει να βρει τον δρόµο προ̋ τα δίχτυα. Η πιο σηµαντικά φάση δηµιουργήθηκε στο 18’ όταν τα καρέ του Μποζοβίτη πολιορκήθηκαν µε διαδοχικά σουτ εξ επαφή̋ µετά από κόρνερ του Γκουτζιαµάνη. Αρχικά ο Μούτσιο̋ σούταρε πάνω στον γκολ-

κίπερ των Μετεώρων , στην επαναφορά ο Στεργίου σηµάδεψε εστία αλλά απέκρουσε πριν την γραµµή ο Ζυγολάνη̋ και στη συνέχεια 2-3 αµυντικοί έπεσαν πάνω στην µπάλα και γλίτωσαν το διαφαινόµενο γκολ τη̋ ∆ήµητρα̋. Παρά την αστοχία και την ατυχία του̋ οι πράσινοι επέµεναν συνέχισαν την πολιορκία στα καρέ των Μετεώρων και κατάφεραν τελικά να πάρουν προβάδισµα στο Χ όταν από το γέµισµα του Στεργίου (και τη λάθο̋ συνεννόηση των κεντρικών αµυντικών) επωφελήθηκε ο Βενέτη̋ και µε κεφαλιά νίκησε τον Μποζοβίτη γράφοντα̋ έτσι το 1-0 για λογαριασµό τη̋ ∆ήµητρα̋. Από το σηµείο αυτό και µετά οι ισορροπίε̋ άλλαξαν µέσα στο γήπεδο, οι µικροί των Μετεώρων βγήκαν µπροστά πίεσαν κι αυτή µε τη σειρά του̋ την περιοχή των αντιπάλων του̋ και στο 34’ έριξαν την πρώτη προειδοποιητική βολή µε το σουτ του Βουλτσίδη που απέκρουσε δύσκολα ο Καρατζά̋. Οι Καλαµπακιώτε̋ πήραν …αέρα απ’ αυτή τη φάση και συνέχισαν µε το ίδιο τέµπο προσβλέποντα̋ και κυνηγώντα̋ την ισοφάριση πριν κλείσει το ηµίχρονο. Τα κατάφεραν µάλιστα κατά τον ιδανικότερο τρόπο σε µια στηµένη φάση που έγινε στο 41’, όταν ο Μυσιρλή̋ εκτέλεσε φάουλ βρήκε το κεφάλι του Τσιάτσιου κι αυτό̋ (πιο ψηλά απ’ όλου̋) σηµάδεψε τα δίχτυα του Καρατζά και πέτυχε το 11 πριν κλείσει το ηµίχρονο.

Χωρί̋ γκολ η επανάληψη

Η ενδεκάδα µε την οποία παρατάχθηκαν τα Μετέωρα στον τελικό

Στην έναρξη τη̋ επανάληψη̋ η οµάδα τη̋ ∆ήµητρα̋ έδειξε και πάλι την γνωστή κινητικότητα πίεσε ψηλά προσπάθησε να εκµεταλλευτεί τα λάθη αλλά και τι̋ τυφλέ̋ αποκρούσει̋ των αµυντικών, όµω̋ δεν µπόρεσε να βγάλει καθαρέ̋ προσπάθειε̋ στην περιοχή των αντιπάλων τη̋ και σπαταλούσε ενέργεια σε άσκοπε̋ φάσει̋ µένοντα̋ µακριά από το επιζητούµενο γκολ. Από την άλλη πλευρά οι Καλαµπακιώ-

Στι̋ 17 Αυγούστου η πρεµιέρα τη̋ Super League, ενώ δόθηκαν εξηγήσει̋ για την Αναδιάρθρωση

Σέντρα µετά την γιορτή τη̋ Παναγία̋ Ε

πιτέλου̋ τέλο̋ στα διαδικαστικά ζητήµατα τη̋ Super League, αφού ανακοινώθηκαν οι ηµεροµηνίε̋ του νέου πρωταθλήµατο̋ και παράλληλα επικυρώθηκε η βαθµολογία των πλέι οφ. Η σέντρα του πρωταθλήµατο̋ ορίστηκε στι̋ 17 Αυγούστου, ενώ η κλήρωση θα γίνει στι̋ 11 ή 12 Ιουλίου. Παράλληλα, τη Λίγκα θα εκπροσωπήσουν στην ΓΣ τη̋ ΕΠΟ ο Γιάννη̋ Μώραλη̋ και ο Γιώργο̋ Μποροβήλο̋. Ζητήµατα πάντω̋ υπάρχουν ακόµα για τι̋ αδειοδοτήσει̋ για τον τρόπο που γίνονται οι έλεγχοι αλλά και για τι̋ αναφορέ̋ των σωµατείων που βάλουν κατά τη̋ Οµοσπονδία̋ και τη̋ Λίγκα̋, µιλώντα̋ για το θέµα ο πρόεδρο̋ τη̋ ΕΠΟ ανέφερε πω̋ «Το 2013 είναι η καλύτερη χρονιά σε ό,τι αφορά τον θεσµό σε όλα τα CMYK

επίπεδα. Οι αποφάσει̋ είναι ανεξάρτητων επιτροπών και οι φωνέ̋ ήταν ελάχιστε̋. «Στόχο̋ µα̋ είναι να επεκταθεί και στη Β' Εθνική γιατί µόνο έτσι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα µπορούν να έρθουν επενδυτέ̋. «Το τµήµα τη̋ ΕΠΟ λειτουργεί υποδειγµατι-

κά. Το τµήµα αδειοδότηση̋ δεν αποφασίζει. Εισηγείται βάσει του γράµµατο̋ του νόµου και τι̋ αποφάσει̋ παίρνουν ανεξάρτητε̋ επιτροπέ̋ που πιθανόν να εξετάζουν και µε άλλα κριτήρια». Για συγχώνευση Γ' και ∆' Εθνική̋ ο κ Σαρρή̋ είπε: «∆εν υπήρξε τροποποίηση. Πριν από δύο χρόνια, επί Πιλάβιου, Σαρρή̋ και Παπακωνσταντίνου εκπόνησαν σχέδιο για σταδιακή µείωση οµάδων στη ∆' Εθνική. Το σχέδιο εγκρίθηκε οµόφωνα. Το 2013 όταν µε το νόµο καταργήθηκε η Γ' κατηγορία ω̋ επαγγελµατική, ο νόµο̋ ασχολήθηκε να ορίζει που µπορεί να ανοίξει µία ΑΕ ή όχι. Τον Φεβρουάριο του 2013 εγκρίθηκε σχέδιο για ενοποίηση που θα εγκριθεί την Κυριακή. Είναι ένα προ τριετία̋ σχέδιο που άρχισε να υλοποιείται προ διετία̋».


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

και κατέκτησαν τον τίτλο κερδίζοντα̋ τη ∆ήµητρα (4-3) στα πέναλτι

... απ’ τα 11 βήµατα Η σειρά των πέναλτι

τσελά̋ – άουτ 0-0 (∆ήµητρα-Απόλλων) Βου – γκολ 0-1 ̋ ιάνο τσιλ Κου ρα) (Μετέω αρίδα̋ – γκολ 1-1 Τσιγ ) λων πόλ ρα-Α µητ (∆ή λ 1-2 (Μετέωρα) Σιούτα̋ – γκο ούτη̋ –γκολ 2-2 (∆ήµητρα-Απόλλων) Μπα ε ο Καρατζά̋ ουσ (Μετέωρα) Μίγια –απέκρ λιο̋ -γκολ 3-2 (∆ήµητρα-Απόλλων) Τσέ κολ 3-3 (Μετέωρα) Σαµούτη̋-γ υτζαµάνη̋ – άουτ 3-3 (∆ήµητρα-Απόλλων) Γκο ολ 3-4 (Μετέωρα) Μισιρλή̋-γκ

τε̋ προσπαθούσαν να απαντήσουν στι̋ ευκαιρίε̋ τη̋ ∆ήµητρα̋ µε γρήγορε̋ αντεπιθέσει̋ όµω̋ ούτε αυτοί κατάφεραν πολλά πράγµατα. Προ̋ το τέλο̋ του αγώνα η ∆ήµητρα έβαλε ταχύτητα στο παιχνίδι τη̋ και είχε δύο σηµαντικέ̋ ευκαιρίε̋ για να πάρει τη νίκη και το τρόπαιιο, όµω̋ ο τερµατοφύλακα̋ Μποζοβίτη̋ κράτησε το 1-1 αρχικά στη φάση του 77' αποκρούοντα̋ την κεφαλιά του Στεργίου ενώ λίγο αργότερα απέκρουσε και ένα ακόµα σου του Τσιγαρίδα. Και τα Μετέωρα πάντω̋ άγγιξαν το γκολ στο 82' , όταν ο Μίγια βρέθηκε µόνο̋ και αφύλακτο̋ προ κενή̋ εστία̋ αλλά δεν µπόρεσε να σπρώξει την µπά-

Αγκαλιά µε την κούπα οι παίκτε̋ του ΑΣ Μετέωρα πανηγυρίζουν την κατάκτηση του τίτλου µαζί µε τον Σπ. Τσιάκολο λα στα δίχτυα. Έτσι, έµεινε το 1-1 και οι δύο οµάδε̋ οδηγήθηκαν στα πέναλτι αφού στα µατ̋ του παιδικού δεν ισχύει ο κανονισµό̋ διεξαγωγή̋ παράταση̋ µετά από ισοπαλία. Στα 11 βήµατα λοιπόν οι µικροί των Μετεώρων ήταν πιο ψύχραιµοι, σαφώ̋ και πιο τυχεροί από του̋ αντιπάλου̋ του̋ και

…απογειώθηκαν µετά το τελευταίο πέναλτι του Μισιρλή που έκρινε το µατ̋ και καθόρισε το νικητή του τελικού (4-3) επαναφέροντα̋ µετά από χρόνια το τρόπαιο του Παιδικού στην πόλη τη̋ Καλαµπάκα̋. ∆ιαιτητή̋ του τελικού ήταν ο κ. Τζοφώλη̋ που είχε βοηθού̋ του̋ Νταλούκα και Τζάννη. ∆ήµητρα/Απόλλων: Καρατζά̋, Τσέλιο̋, Βουτσελά̋, Μπαρµπάτη̋, Μολέτσιο̋, Μπανάσιο̋, Παπαθανασίου, Ταµπάκου, Στεργίου, Ντίνο̋, Βενέτη̋. Μετέωρα: Μποζοβίτη̋, Ζυγολάνη̋, Παπαδόπουλο̋, Τσιάτσιο̋, Χριστοδουλόπουλο̋, Σιούτα̋, Κοτσιλιάνο̋, Μίγια, Μισιρλή̋, Μπούλµπο̋, ΒουλτσίΑναµνηστική φωτό τη̋ ∆ήµητρα̋ πριν την έναρξη του αγώνα δη̋.

 Συνεργασία µε τα Τµήµατα Υποδοµή̋ του Ολυµπιακού ανοίγει η ΑΕΤ που κρατά τον Αρη Μούτσιο στο τιµόνι τη̋

«Ερυθρόλευκη συµµαχία» στα Τρίκαλα ∆

εν είναι µόνο το χρώµα που συνδέει του̋ δύο συλλόγου̋, δεν είναι ούτε οι επαφέ̋ των διοικήσεων, είναι πλέον και ένα πλάνο ένα οργανόγραµµα συνεργασία̋ που θα δέσει την ποδοσφαιρική Ακαδηµία τη̋ ΑΕΤ µε τα αντίστοιχα

τµήµατα υποδοµή̋ του Ολυµπιακού. Οι πρωταθλητέ̋ Ελλάδα̋ είναι αλήθεια πω̋ τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει µια µεγάλη στροφή στι̋ µικρέ̋ ηλικίε̋ προσπαθώντα̋ έτσι να βρουν και να στηρίξουν την δική του̋ ερυθρόλευκη Ακαδηµία από ταλέντα που προέρχονται όχι µόνο από συλλόγου̋ του Λεκανοπεδίου αλλά από κάθε γωνιά τη̋ ελληνική̋ επαρχία̋. Στο Θεσσαλικό κάµπο οι ερυθρόλευκοι δεν είχαν γερά πατήµατα κι η αλήθεια είναι πω̋ έψαχναν να βρουν άκρε̋ για συνεργασία µε συλλόγου̋ που αποδεδειγµένα ρίχνουν βάρο̋ στην υποδοµή. Η περίπτωση τη̋ ΑΕΤ λοιπόν κρίθηκε ευνὀκή και σύµ-

φωνα µε πληροφορίε̋ του «δ» έγιναν ήδη οι πρώτε̋ συζητήσει̋ και επίκειται πλέον το κλείσιµο τη̋ συµφωνία̋ που θα περιλαµβάνει συµµετοχή των αγωνιστικών τµηµάτων τη̋ τρικαλινή̋ οµάδα̋ στα ποδοσφαιρικά τουρνουά του Ολυµπιακού αλλά και τη διεξαγωγή φιλικών αγώνων στα Τρίκαλα. Σε πρώτη φάση µάλιστα λέγεται πω̋ θα γίνει επίσκεψη του Αρη Μούτσιου στι̋ εγκαταστάσει̋ του Ρέντη, ενώ στη ροή τη̋ επόµενη̋ σεζόν θα δοθεί έµφαση στη συνεργασία µε την δοκιµασία παικτών αλλά και την διεξαγωγή εκδηλώσεων που θα έχουν έντονο ερυθρόλευκο στοιχείο στα Τρίκαλα. Η αναφορά στον Μούτσιο φυσικά δείχνει και την αυτονόητη είδηση τη̋ παραµονή̋ του στον πάγκο τη̋ Ανδρική̋ οµάδα̋, όµω̋ πέρα από αυτό το πόστο ο Τρικαλινό̋ τεχνικό̋ θα επωµιστεί από τη νέα σεζόν και το οργανωτικό κοµµάτι τη̋ Ακαδηµία̋ πλαισιωµένο̋ βέβαια από τον Γιάννη Μιχάλη αλλά και από δυο ακόµα συνεργάτε̋. Eνισχυµένο πάντω̋ θα είναι και το διοικητικό επιτελείο των ερυθρόλευκων αφού διαφαίνεται πρόθεση ενεργού̋ συµµετοχή̋ από του̋ Αποστόλη Γκατζιό και Απ. Μπραχάλα που διατηρούν φιλικέ̋ σχέσει̋ τόσο µε τον κ Παιδή, όσο και µε τον πρόεδρο τη̋ ΑΕΤ κ Κατσιάνη.

CMYK

ΦΛΑΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ

25


26

Αθλητικά  ΑΟΤ 1963

̋ «τελειωµένη δουλειά» προαναγγέλλεται η συµφωνία συνεργασία̋ του Χρήστου Ζαχόπουλου µε τον Ζόραν Μπάµποβιτ̋ που θα αναλάβει (εκτό̋ συγκλονιστικού απροόπτου) το πόστο του προπονητή στον ΑΟΤ1963. Η διοίκηση τη̋ οµάδα̋ βέβαια όλο το προηγούµενο διάστηµα είχε αφήσει να αιωρείται µια φηµολογία για επαφέ̋ µε προπονητέ̋ που είχαν άµεση επαφή µε τα πρωταθλήµατα Β’ και Γ’ Εθνική̋ κατηγορία̋, διέρρευσαν µάλιστα τα ονόµατα του Βούζα του Αλεξανδρή ενώ δόθηκε έµφαση ακόµα και στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου για τι̋ επαφέ̋ του Χρήστου Ζαχόπουλου µε τον Γιώργο Βαζάκα. Ωστόσο, η επιστροφή Καρα-

ÄÅÕÔÅÑÁ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

 Φαβορί για τον πάγκο ο Ζόραν Μπάµποβιτ̋ που έχει «δέσιµο» και µε Καρατζούνη

Η πιο… βολική επιλογή τζούνη φαίνεται πω̋ «δένει» µε µεγαλύτερε̋ πιθανότητε̋ την παρουσία του Ζόραν Μπάµποβιτ̋ στην οµάδα, αφού πέραν όλων των άλλων τα κασέ των υπολοίπων προπονητών ξεφεύγουν σε επίπεδα που δεν µπορεί να πιάσει η διοίκηση των Τρικάλων. Φαντάζει λοιπόν ω̋ ιδανική και βολική λύση τη̋ συνεργασία̋ µε τον Ζόραν Μπάµποβιτ̋ ειδικά τώρα που επιστρέφει δριµύτερο̋ στο προσκήνιο και ο Σάκη̋ Καρατζούνη̋. Η είδηση ωστόσο δεν επι-

 ΕΠΟ  ∆εν κινδυνεύει η διοίκηση τη̋ ΕΠΟ, υποστηρίζει ο Σαρρή̋

Ξεκαθάρισµα προέδρου… Την πεποίθηση ότι η διοίκηση τη̋ ΕΠΟ δεν κινδυνεύει από την προσφυγή των Ενώσεων Ηρακλείου και Κιλκί̋ στα πολιτικά δικαστήρια εξέφρασε ο πρόεδρο̋ τη̋ Ελληνική̋ Ποδοσφαιρική̋ Οµοσπονδία̋, Γιώργο̋ Σαρρή̋ σε συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε µε αφορµή τα τελευταία γεγονότα. «∆εν φοβόµαστε και δεν κινδυνεύει η διοίκηση τη̋ ΕΠΟ. Η προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια ήταν το τελικό χτύπηµα από τι̋ δύο Ενώσει̋ µια̋ διαδικασία̋ που ξεκίνησε από τον Αύγουστο µε τι̋ καταγγελίε̋ του Σάββα και του̋... στηµένου̋ πίνακε̋ διαιτησία̋ γιατί έτσι πίστευαν πω̋ θα ρίξουν τη νόµιµη διοίκηση τη̋ ΕΠΟ. Θα γίνει ό,τι προβλέπεται και η απόφαση θα παρθεί από την Γενική Συνέλευση» είπε αρχικά ο πρόεδρο̋ τη̋ ΕΠΟ. Στο ερώτηµα αν κινδυνεύουν οι οµάδε̋ των δύο Ενώσεων (και ειδικά ο ΟΦΗ και ο Εργοτέλη̋, ανέφερε: «Είναι ένα πολύ σοβαρό θέµα. ∆εν φταίνε σε τίποτα ποδοσφαιριστέ̋ και οµάδε̋. Θα το δούµε όταν έρθει η ώρα».

Στα άκρα οι δύο Ενώσει̋ Οι πρόεδροι των ΕΠΣ Κιλκί̋ και Ηρακλείου, Β. Χατζηαποστόλου και Ν. Τζώρτζογλου εξέδωσαν ανακοίνωση για την απόφαση τη̋ ΕΠΟ να προχωρήσει σε έκτακτη ΓΣ µε θέµα την παύση του̋ επειδή προσέφυγαν στην τακτική δικαιοσύνη. Στην ανακοίνωση µάλιστα γίνεται υπαινικτική αναφορά και για τον πρόεδρο τη̋ ΕΠΣΤ, Θανάση Μπουτζιώλη ενώ οι δύο Ενώσει̋ φέρονται αποφασισµένε̋ να προσφύγουν εκ νέου στη ∆ικαιοσύνη διεκδικώντα̋ αποζηµιώσει̋ από την Οµοσπονδία αν προβεί σε διαγραφή των Ενώσεων. Αναλυτικά αναφέρουν… “Επειδή, ίσω̋ µέχρι σήµερα η σιωπή µα̋ εκλαµβάνεται ω̋ αδυναµία και επειδή όλα τα πράγµατα στη ζωή έχουν ένα όριο, απευθυνόµενοι στο προεδρείο τη̋ ΕΠΟ το οποίο µε διαφόρου̋ µεθόδου̋ προσπαθεί να υφαρπάξει αποφάσει̋-προτάσει̋ από τι̋ Ενώσει̋ για σύγκληση έκτακτη̋ Γ.Σ µε θέµα την διαγραφή µα̋ επειδή ασκήσαµε νόµιµο δικαίωµα µα̋, δηλώνουµε ότι άµεσα θα κληθούν να λογοδοτήσουν και για αυτό τον εκβιασµό, αλλά και να είναι έτοιµοι οι εµπνευστέ̋ και οι ενεργούντε̋ (Μπουτζιώλη̋) κατόπιν εντολών του̋, να αντιµετωπίσουν στα αστικά δικαστήρια τι̋ αγωγέ̋ αποζηµίωση̋ των Ενώσεων και των σωµατείων-µελών µα̋, για την όποια ζηµία υφιστάµεθα εµεί̋ και τα σωµατεία από αυτή την αχαρακτήριστη και κολάσιµη πράξη”.

βεβαιώνεται από το ∆Σ του ΑΟΤ1963 παρ’ ότι όπω̋ προαναφέραµε όλοι θεωρούν κλεισµένη τη συµφωνία. Αξίζει να θυµίσουµε πω̋ ο Σερβοέλληνα̋ τεχνικό̋ είχε συνεργαστεί µε τον Χρ. Ζαχόπουλο πριν από 3 χρόνια, αναλαµβάνοντα̋ χρέη προπονητή στη Θύελλα Πετρωτού ενώ τελευταίο πέρασµα του από τα Τρίκαλα έγινε επί θητεία̋ Πλεξίδα όταν ο ΑΟΤ κέρδισε συµµετοχή στο µπαράζ ανόδου τη̋ Γ’ Εθνική̋,

αλλά ο Σέρβο̋ απολύθηκε λίγο πριν την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήµατο̋.

 «Πισωγύρισµα» µε την επιστροφή Καρατζούνη στο ∆Σ του ΑΟΤ

1963, αλλά και τη διαφαινόµενη συνεργασία µε Μπάµποβιτ̋

Ο Σάκη̋, ο Ζόραν και οι άλλοι Βάζουν ταχύτητα και κοιτούν µπροστά, ή µήπω̋ «καρφώνουν την όπισθεν» για να κάνουν βήµατα προ̋ τα πίσω; Η απάντηση είναι αυτονόητη , αφού η έκπληξη που διαχέονταν (µε µορφή υπόσχεση̋) από το επιτελείο του Χρήστου Ζαχόπουλου για τον οργανωτικό σχεδιασµό του ΑΟΤ 1963, ήταν πράγµατι …εκκωφαντική κι «έσκασε σαν βόµβα» µε την αναφορά τη̋ επιστροφή̋ Καρατζούνη στο …γήπεδο!!! ∆εκατρία χρόνια πέρασαν µετά από εκείνη την οικειοθελή και… µυστηριώδη απόσυρση του Σάκη από τα διοικητικά του ΑΟ Τρίκαλα. ∆εκατρία χρόνια σα νάταν χθε̋… και όπω̋ µα̋ δείχνουν οι εξελίξει̋: το «ρολό̓ τη̋ ιστορία̋» γυρίζει και πάλι πίσω, αφού ο πρόεδρο̋ που οδήγησε την ιστορική οµάδα του νοµού µα̋ στα γήπεδα τη̋ Α’ Εθνική̋, αλλά κι αυτό̋ που την οδήγησε σε µαρασµό, επιστρέφει …δριµύτερο̋! Αυτή φορά µάλιστα επιστρέφει ω̋ «συµπαίκτη̋» του Χρήστου Ζαχόπουλου στο διοικητικό επιτελείο αναλαµβάνοντα̋ το πόστο του αντιπροέδρου στον ΑΟΤ 1963!!! Ποια είναι η αύρα αυτή̋ τη̋ επανεµφάνιση̋; Θα φανεί σε δύο-τρει̋ µήνε̋, όταν το επιτελείο του Χρήστου Ζαχόπουλου θα κάνει το πρώτο ταµείο. Προ̋ το παρόν διαχέονται και αρνητικέ̋ αλλά και θετικέ̋ εντυπώσει̋ , γιατί ο Σάκη̋ Καρατζούνη̋ ανέκαθεν είχε φανατικού̋ υποστηρικτέ̋ , αλλά και πολλού̋ περισσότερου̋ «άσπονδου̋ φίλου̋»….. Πάντω̋, το στόρι τη̋ επανεµφάνιση̋ του στα γήπεδα δεν ήταν άγνωστο στου̋ φιλάθλου̋ και κυρίω̋ αυτού̋ που παρακολουθούσαν την επαγγελµατική και παραγοντική του πορεία. Όλοι αυτοί που ήταν επί χρόνια κοντά του ήξεραν… και πολλέ̋ φορέ̋ τόνιζαν πω̋ «αργά ή γρήγορα ο Σάκη̋ θα βγει και πάλι στο προσκήνιο». Μάλιστα στο παρελθόν (πριν 4 χρόνια επί θητεία̋ Πλεξίδα στον ΑΟ Τρίκαλα), υπήρξε ένα ανάλογο σενάριο επιστροφή̋ , το οποίο όµω̋ δεν περπάτησε, εξ αιτία̋ των αντιδράσεων που ακούστηκαν από µια µεγάλη µερίδα φιλάθλων. Τον τελευταίο χρόνο πάντω̋ υπήρξαν πιο… µεθοδευµένε̋ προσεγγίσει̋ από τον Χρή-

στο Ζαχόπουλο που αναζητούσε έναν «ισχυρό συµπαίκτη» για να βάλει σε εφαρµογή το πλάνο ανόδου στι̋ µεγαλύτερε̋ κατηγορίε̋. ∆ιαθέσιµο̋ όπω̋ έδειξε η ιστορία ήταν ο Σακη̋ Καρατζούνη και κάπω̋ έτσι άνοιξε ο δίαυλο̋ επαφή̋ των δύο ανδρών, µε απώτερο σκοπό φυσικά την κοινή παρουσία στα διοικητικά τη̋ νέα̋ ποδοσφαιρική̋ οµάδα̋. Η συµφωνία πάντω̋ δεν προχώρησε ούτε το περασµένο φθινόπωρο, ούτε στη ροή του χειµώνα -τότε που αποδεδειγµένα πια ο Χ. Ζαχόπουλο̋ πιέζονταν από τη στενότητα των οικονοµικών κι αγωνιστικών δεδοµένων του πρωταθλήµατο̋. Κι όλα τούτα ….παρά το γεγονό̋ ότι οι δύο πλευρέ̋ έδειχναν καλή πίστη στο σενάριο τη̋ συνεργασία̋. Υπήρξε µάλιστα ένα µεγάλο διάστηµα αδράνεια̋, αλλά αυτή που επέδρασε και επηρέασε καταλυτικά τι̋ εξελίξει̋, ήταν η παρουσία του Χάρη Κουτσούρη στην πόλη µα̋ και η προοπτική τη̋ δηµιουργία̋ ενό̋ δεύτερου πόλου στο τρικαλινό ποδόσφαιρο µέσα από το σενάριο τη̋ συγχώνευση̋ του παλιού ΑΟ Τρίκαλα µε το σωµατείο τη̋ Κασσιόπη̋. Τελικά το σηµείο σύγκλιση̋ φαίνεται πω̋ βρέθηκε το τελευταίο εικοσαήµερο , έδεσε η συµφωνία κι έτσι το…. κόλπο γκρόσο που υπόσχονταν το επιτελείο Ζαχόπουλου ολοκληρώθηκε µε την προχθεσινή ανακοίνωση η οποία επικοινωνιακά τουλάχιστο προκάλεσε αίσθηση, αφού η επιστροφή Καρατζούνη στα ποδοσφαιρικά πράγµατα των Τρικάλων αποτελεί από µόνη τη̋ µια µεγάλη είδηση, που προφανώ̋ θα συζητηθεί ,όχι µόνο στα Τρίκαλα, αλλά και στο ευρύτερο ποδοσφαιρικό περιβάλλον τη̋ χώρα̋ µα̋. Πέρα από την παρουσία Καρατζούνη στο διοικητικό Σχήµα του ΑΟΤ1963 επισκιάζει φυσικά τα’ άλλα ονόµατα τη̋ διοίκηση̋ αναφέρεται επίση̋ που διατηρεί φιλικέ̋ σχέσει̋ µε Σάκη Καρατζούν αλλά και τον Χρήστο Ζαχόπουλο. Η παρουσία του πρωην προέδρου των Τρικάλων επισκιάζει (κι είναι λογικό αυτό) όλα τα υπόλοιπα ονόµατα του ∆Σ, ενώ η ανακοίνωση συνοδεύεται µε εξίσου ηχηρέ̋ παρουσίε̋ δυο µεγάλων άσων του παρελθόντο̋ που αναλαµβάνουν καίρια πόστα στην οµάδα. ο λόγο̋; Εν αρχή για τον Λάκη Κατσιάκο, τον βετερά-

νο άσο του Παναθηνἀκου και των Τρικάλων που αποδέχθηκε την πρόσκληση του Χρήστο Ζαχόπουλουγια την ανάληψη καθηκόντων Γενικού ∆ιευθυντή ενώ ο Βαγγέλη̋ Παραπραστανίτη̋ ορίστηκε υπεύθυνο̋ των Τµηµάτων Υποδοµή̋ που θα στελεχωθούν και µε άλλου̋ προπονητέ̋ γυµναστέ̋ επιφορτισµένου̋ µε την άθληση των νέων παιδιών τη̋ Ακαδηµία̋. Στη διοίκηση τώρα… εκτό̋ των προσώπων τη̋ απολύτου εµπιστοσύνη̋ του Χρήστου Ζαχόπουλου (Β. Ζαχόπουλο̋ πρόεδρο̋, Χρ Γεωργίου Γραµµατέα̋ και Χρήστο̋ Σακελλαρίου µέλο̋), συµµετέχει και ο δικηγόρο̋ και παλιό̋ νοµικό̋ εκπρόσωπο̋ τη̋ ΠΑΕ Μπάµπη̋ Τσιρογιάννη̋, ενώ ο Χρήστο̋ Πίσσα̋ θα επιφορτιστεί τον τοµέα ∆ηµοσίων Σχέσεων και θα έχει παράλληλα και ρόλο ταµία στο ∆Σ.

Η ανακοίνωση για το ∆Σ Αναλυτικά η ανακοίνωση για το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ 1963 αναφέρει τα εξή̋: 1. ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ - Πρόεδρο̋ 2. ΣΑΚΗΣ ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ - Αντιπρόεδρο̋ 3. ΛΑΚΗΣ ΚΑΤΣΙΑΚΟΣ - Γενικό̋ ∆ιευθυντή̋ 4. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Γεν. Γραµµατέα̋ 5. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΣΣΑΣ - Ταµία̋ – Υπεύθυνο̋ ∆ηµοσίων Σχέσεων 6. ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ - Μέλο̋ – Νοµικό̋ Σύµβουλο̋ 7. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ - Μέλο̋

Ο «Τζόνι» στι̋ Υποδοµέ̋ Γίνεται γνωστό στου̋ Τρικαλινού̋ φιλάθλου̋ πω̋ υπεύθυνο̋ όλων των τµηµάτων υποδοµή̋ αναλαµβάνει µια µεγάλη δόξα του Τρικαλινού ποδοσφαίρου, ο Βαγγέλη̋ Παραπραστανίτη̋. Είµαστε στην ευχάριστη θέση να σα̋ ανακοινώσουµε πω̋ η οµάδα απέκτησε τα νέα τη̋ γραφεία, τα οποία βρίσκονται στην αρχή τη̋ οδού Κονδύλη. Ήδη ξεκίνησαν οι εργασίε̋ και µέχρι τέλου̋ Ιουνίου θα είναι στη διάθεση των φιλάθλων. Το αργότερο έω̋ τι̋ 25 Ιουνίου θα υπάρξουν νέε̋ ανακοινώσει̋ µέσω των οποίων θα γίνουν γνωστά τα ονόµατα των περισσότερων συνεργατών όλων των τοµέων τη̋ οµάδα̋ και λεπτοµερή στοιχεία που θα αφορούν το οργανωτικό πλάνο για την νέα αγωνιστική περίοδο.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

 «Στα… τρία» ο Σύλλογο̋ των Παλαιµάχων του ΑΟΤ µετά τι̋ παλινωδίε̋ του ∆Σ στι̋ επαφέ̋ µε Κουτσούρη-Ζαχόπουλο

27

 Επίθεση οπαδών σε παίκτε̋ του Ηρακλή εν ώρα προπόνηση̋

Έκαναν ντου στη Μίκρα

Τελικά βρήκαν… βηµατισµό Ο ποδοσφαιρικό̋ όρο̋ «χάθηκε η µπάλα» είναι αδόκιµο̋ όταν η αναφορά γίνεται για ανθρώπου̋ που θεωρούνται βιρτουόζοι τη̋ µπάλα̋. Όµω̋ µε την περίπτωση των βετεράνων του ΑΟ Τρίκαλα συνέβη το απρόβλεπτο και για πολλού̋ το αδιανόητο: Ενώ ο σύλλογο̋ είχε µια µοναδική ευκαιρία να βγει ενωµένο̋ και πιο δυνατό̋, αρθρώνοντα̋ ξεκάθαρο λόγο στο θέµα τη̋ ανασύσταση̋ του Ερασιτέχνη, η διοίκηση του δε µπόρεσε να αρθεί στο ύψο̋ των περιστάσεων, µπέρδεψε και µπερδεύτηκε µε τι̋ κυκλοθυµικέ̋ τη̋ κινήσει̋. Μοιραία, βρέθηκε στο… «µάτι του κυκλώνα και µπήκε σε περιδίνηση» από τι̋ άστοχε̋ κι αποτυχηµένε̋ προσεγγίσει̋ του διοικητικού συµβουλίου που τη µία µέρα «έκλεινε το µάτι» στον Χρήστο Ζαχόπουλο και την άλλη «έδινε τα χέρια» µε τον πρόεδρο τη̋ Κασσιόπη̋!!! Οι αποκαλύψει̋ µάλιστα του «διαλόγου» για τι̋ συµφωνίε̋ που έκαναν τα µέλη του ∆Σ µε το επιτελείο του ΑΟ Τ1963 (αποκαλύψει̋ που µιλούσαν για µοίρασµα θέσεων σε επιφανή στελέχη του ∆Σ ) ήταν αιτίε̋ που προκάλεσαν µεγα-

Έκλεισαν την πόρτα στον Ζαχόπουλο µε την ανακοίνωση τη̋ Παρασκευή̋ και «συµπλέουν» µε του̋ οργανωµένου̋ λύτερη σύγχυση στα µέλη του συλλόγου ενώ το αποκορύφωµα τη̋ ιστορία̋ προέκυψε µε την ανακοίνωση τη̋ περασµένη̋ Τρίτη̋ στην οποία προαναγγέλθηκε «ποµπωδώ̋» µια συνάντηση Κουτσούρη Ζαχόπουλου που δεν έγινε ούτε από τηλεφώνου… Τέτοιε̋ αστοχίε̋ είχαν καιρό να επιδείξουν οι παλαίµαχοι του ΑΟ Τρίκαλα και η αλήθεια είναι πω̋ προέκυψαν απορίε̋ και ερωτηµατικά για του̋ χειρισµού̋ του ∆Σ. Αποτέλεσµα; Ο σύλλογο̋ σήµερα δίνει την εντύπωση πω̋ είναι «χωρισµένο̋ στα τρία», αφού άλλοι πήγαν από δω, άλλοι από κει και κάποιοι (οι περισσότεροι τη̋ παρέα̋ µα̋ δηλαδή) έµειναν στη µέση,… διχασµένοι προβληµατισµένοι και κατά τι αγανακτισµένοι µε την τροπή που πήραν τα πράγµατα, αλλά και µε όλα όσα ακούστηκαν για τι̋ επαφέ̋ των τελευταίων ηµερών και τι̋ συµφωνίε̋ που ακούστηκαν πω̋ έγιναν µε τον Χρήστο Ζαχόπουλο. Υπήρξαν µάλιστα πρόσωπα που αγνοούσαν παντελώ̋ πω̋ ήταν θέµα συζήτηση̋ µε προτάσει̋ αναφορά̋ από τα µέλη του ∆Σ και η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του Καραγκούνη που έµαθε από τον «δ» πω̋ προτάθηκε

για το πόστο του Γενικού Αρχηγού στη νέα οµάδα. Επ αυτών των ζητηµάτων το ∆Σ των παλαιµάχων δεν έδωσε εξηγήσει̋, φοβούµενο προφανώ̋ σειρά αποκαλύψεων από Πίσσα Ζαχόπουλο, όµω̋ στη δεύτερη ανακοίνωση που εξέδωσε (την Παρασκευή) πήρε θέση για το επίµαχο ζήτηµα: κι αυτή τη φορά µάλιστα δεν άφησε περιθώρια παρερµηνεία̋ δηλώνοντα̋ ρητά και κατηγορηµατικά την στήριξή του στο εγχείρηµα τη̋ ανασύσταση̋ του Ερασιτέχνη ΑΟΤ. Επιπρόσθετα δε, το ∆Σ των παλαιµάχων κράτησε …. αποστάσει̋ από την οµάδα του Χρήστου Ζαχόπουλου που θα κινηθεί στο χώρο τη̋ Γ’ Εθνική̋ έχοντα̋ στην πρώτη γραµµή του διοικητικού και τεχνικού επιτελείου πρωτοκλασάτα στελέχη των παλαιµάχων. Γεγονό̋ όµω̋ είναι πω̋ ο σύλλογο̋ των Βετεράνων βγήκε «πληγωµένο̋ και διχασµένο̋ » απ’ αυτή τη διαµάχη , ενώ το διοικητικό του συµβούλιο απώλεσε την εµπιστοσύνη κυρίω̋ εκείνων των µελών τη̋ νέα̋ γενιά̋ που έχουν διαφορετικέ̋ απόψει̋ και διαφορετικέ̋ προσεγγίσει̋ από του̋ παλαίµαχου̋ τη̋ παλιά̋ οµάδα̋, Υπήρξαν µάλιστα διακριτικέ̋ αποσύρσει̋ από τι̋ διαδικασίε̋ των τελευταίων ηµερών ενώ ακούστηκαν και φωνέ̋ για

του̋ λανθασµένου̋ χειρισµού̋ που εξέθεσαν το σωµατείο των βετεράνων στην κοινή γνώµη και στου̋ φιλάθλου̋ των Τρικάλων. Ανακοίνωση των Βετεράνων του ΑΟ Τρίκαλα Με αίσθηµα ευθύνη̋ προ̋ του̋ φιλάθλου̋ των Τρικάλων, ω̋ ∆.Σ. των Βετεράνων του ΑΟ Τρίκαλα ανακοινώνουµε τα εξή̋: 1. Στηρίζουµε την προσπάθεια τη̋ διοίκηση̋ Πρωτοδικείου για την ανασύσταση τη̋ αγαπηµένη̋ µα̋ οµάδα̋ του ΑΟ Τρίκαλα και καλούµε όλου̋ του̋ βετεράνου̋ να εγγραφούν µέλη. 2. Όντω̋ κάναµε συζητήσει̋ µε τον κ. Χρήστο Ζαχόπουλο πριν από µισό µήνα, µε την πρὁπόθεση ότι δεν θα είχε ευδοκιµήσει η προσπάθεια για ανασύσταση του ΑΟΤ. Από τη στιγµή που αυτό έγινε ήταν αυτονόητο ότι θα στηρίζαµε αυτή την προσπάθεια. 3. ∆ηλώνουµε ότι κάθε µέλο̋ ή µη των βετεράνων του ΑΟ Τρίκαλα µπορεί ελεύθερα να επιλέξει τον τρόπο που θα κινηθεί προπονητικά ή από όποιο άλλα πόστο επιθυµεί. 4. Ευχόµαστε στην προσπάθεια που θα κάνει ο κ. Ζαχόπουλο̋ καλή επιτυχία, όπω̋ και σε όλε̋ τι̋ οµάδε̋ του νοµού µα̋. ΤΟ ∆.Σ.

 Οι «Σακαφλιάδε̋» έστησαν περίπτερο στην Ασκληπιού και κάνουν εγγραφέ̋

Κάλεσµα στου̋ φιλάθλου̋ του ΑΟΤ

Τ

ο πιο δύσκολο κοµµάτι του εγχειρήµατο̋ για την ανασύσταση του ΑΟ Τρίκαλα είναι εν εξελίξει και το “στοίχηµα” εγγραφή̋ εκατοντάδων µελών στον ερασιτέχνη ΑΟΤ το έχουν αναλάβει οι οργανωµένοι οπαδοί και τα µέλη του Συνδέσµου «Σακαφλιάδων». Με ανακοίνωση µάλιστα απευθύνουν κάλεσµα σε όλου̋ του̋ φιλάθλου̋ και γνωστοποιούν την λειτουργία περιπτέρου στην αρχή τη̋ Ασκληπιού για εγγραφέ̋ µελών στον νέο ερασιτέχνη. Αναλυτικά όπω̋ τονίζουν όλοι οι Τρικαλινοί µπορούν να εγγραφούν στον Ερασιτέχνη ΑΟΤ µε επίσκεψη στο περίπτερο που βρίσκεται στην οδό Ασκλη-

πιού, όπου υπάρχει ειδικά διαµορφωµένο χώρο̋ για όλου̋ του̋ οπαδού̋ τη̋ οµάδα̋. Οι πρώτε̋ εικόνε̋ είναι θετικέ̋, αφού ο κό-

σµο̋ αγκαλιάζει την προσπάθεια των συνδεσµιτών και απευθύνει ερωτήµατα σχετικά µε τι̋ εξελίξει̋ στην οµάδα, ενώ η κίνηση τι̋ δύο πρώτε̋ µέρε̋ θύµισε µέρε̋ παραµονή̋ του µπαράζ στη Ν.Σµύρνη. Στην ανακοίνωση οι Σακαφλιάδε̋ τονίζουν ακόµα πω̋ η δυναµική είναι δεδοµένη, ο κόσµο̋ αγαπάει τον ΑΟΤ και το αποδεικνύει καθηµερινά. «Για ακόµα µια φορά ένα µεγάλο ευχαριστώ στα "αδέρφια" από Κρήτη και στου̋ οπαδού̋ του ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο. "∆υστυχώ̋" την ΙΣΤΟΡΙΑ µα̋ δεν µπορεί να την οικειοποιηθεί κανένα άλλο χωριό που θα ήθελε να είναι στη θέση τη̋ καψούρα̋ µα̋. Το νου σα̋»!

Σε ρινγκ µετατράπηκε το προπονητικό κέντρο τη̋ Μίκρα̋ έπειτα από εισβολή εξαγριωµένων οπαδών του Ηρακλή την ώρα τη̋ προπόνηση̋ του «Γηραιού» και επίθεση σε παίκτε̋ και µέλη τη̋ διοίκηση̋ των «κυανόλευκων». Περίπου 50 οπαδοί εισέβαλαν µε άγριε̋ διαθέσει̋ στον αγωνιστικό χώρο µε σκοπό να διαµαρτυρηθούν για την αποτυχία τη̋ οµάδα̋ να εξασφαλίσει την άνοδό τη̋ στη Σούπερ Λίγκα µέσω των πλέι-οφ και για την διοικητική αβεβαιότητα. Οι παίκτε̋ του Ηρακλή ξαναβγήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχίσουν την προπόνησή του̋ και δέχθηκαν δεύτερη επίθεση από του̋ οπαδού̋. Ακολούθησε συµπλοκή µεταξύ οπαδών και παικτών και η ένταση σταµάτησε όταν οι ποδοσφαιριστέ̋ επέστρεψαν και πάλι στα αποδυτήρια.

 ΑΕΚ

Σκληρή δουλειά χωρί̋ πολλά λόγια, ζητά ο Μπάγεβιτ̋

Πάµε µπροστά Για την επιστροφή του στην ΑΕΚ σε διοικητικό πόστο αναφέρθηκε για πρώτη φορά ο Ντούσαν Μπάγεβιτ̋ κι ανέφερε µάλιστα πω̋ «Τώρα δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, έργα απαιτούνται και σκληρή προσπάθεια καθηµερινά» τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ µίλησε επίση̋ για την επιστροφή του Μελισσανίδη «Ο ∆ηµήτρη̋ (σ.σ. Μελισσανίδη̋) έκανε αυτό που έπρεπε, όµω̋ τώρα δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, .Η ΑΕΚ γυρίζει σελίδα, αρχίζει µια νέα, µια άλλη εποχή και σκοπό̋ όλων εκείνων που θα παλέψουν γι' αυτήν θα πρέπει να είναι να την ξαναφέρουµε ψηλά, εκεί που τη̋ αξίζει. Γιατί δεν τη̋ ταιριάζουν ούτε η Γ' Εθνική, ούτε τα χαµηλά. Και γι' αυτό θα προσπαθήσουµε όλοι µαζί όσο πιο γρήγορα γίνεται».

 Confederations Cup

Πρεµιέρα µε δακρυγόνα… Η Βραζιλία νίκησε 3-0 την Ιαπωνία στην Μπραζίλια στην πρεµιέρα του 2013 FIFA Confederations Cup, η οποία σηµαδεύτηκε από ένταση έξω από το γήπεδο «Μάνε Γκαρίντσα» µεταξύ τη̋ αστυνοµία̋ και διαδηλωτών που διαµαρτύρονταν κατά τη̋ διεξαγωγή̋ του «Μουντιάλ 2014» στη «χώρα του καφέ». Νἐµάρ, Παουλίνιο και Ζο πέτυχαν τα τέρµατα τη̋ «σελεσάο» στο 3ο λεπτό του πρώτου ηµιχρόνου, στο 3ο λεπτό του δευτέρου ηµιχρόνου και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων!


28

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

 A’ EΠΣΤ: Έκλεισε τον Παπαγεωργόπουλο η Κρύα Βρύση, ενώ τα Μετέωρα µετρούν απώλειε̋ δυο βασικών στελεχών

Αιχµέ̋ Κωστή για το νέο ∆.Σ. Μια µεγάλη µεταγραφή και µια µεγάλη απώλεια. Κάπω̋ έτσι µπορεί να αποτιµηθεί η συµφωνία του Μάνου Παπαγεωργόπουλου µε την οµάδα τη̋ Κρύα̋ Βρύση̋. Την δυναµική και την προοπτική̋ αυτή̋ τη̋ µετεγγραφή̋ καρπούται το συγκρότηµα του Χ Αντωνίου ενώ την απώλεια καταγράφει το ρόστερ των Μετεώρων αφού χάνει έναν ποδοσφαιριστή πρωτη̋ γραµµή̋ που βγήκε µάλιστα από τα «σπλάχνα» τη̋ Παιδική̋ του Ακαδηµία̋. Ειδικά στη φετινή αλλά και την περσινή χρονιά τη̋ ανόδου ο Μάνο̋ ήταν βασικό̋ και αναντικατάστατο̋ στην ενδεκάδα των Μετεώρων και όπω̋ αναφέρει το πορταλ των fun

τη̋ οµάδα̋ έβρισκε µε κλειστά µάτια τον Γραβάννη στι̋ φάσει̋ που «µύριζαν» γκολ και κατέστησαν τελικά πρωτο σκόρερ τον επιθετικό των Μετεώρων στο περιφερειακό πρωτάθληµα.

Αποχώρησε µε αιχµέ̋ ο Κωστή̋ Εν τω µεταξύ αίσθηση προκάλεσε η ανοιχτή επιστολή του Βαγγέλη Κωστή προ̋ τα ΜΜΕ , όχι γιατί σ’ αυτή ανακοινώνει ο ίδιο̋ την αποχώρηση του από την οµάδα των Μετεώρων, αλλά γιατί υπάρχουν σαφέστατε̋ αιχµέ̋ για του̋ χειρισµού̋ του νέου διοικητικού συµβουλίου. Ο ποδοσφαιριστή̋ κάνει λόγο για αδιαφορία και ξεκαθαρίζει πω̋ ενώ ήταν στι̋ προθέσει̋ του να συνεχίσει να προσφέρει τι̋ υπηρεσίε̋ του δεν είδε ανάλογη προθυµία και ανταπόκριση από τα µέλη του ∆Σ.. Ο Κωστή̋ πέραν του αγωνιστικού του ρόλου

(ακούραστο̋ µαχητή̋ στα παιχνίδια τη̋ οµάδα̋) ήταν κι ένα̋ από του̋ πρωτεργάτε̋ τη̋ περσινή̋ υπερπροσπάθεια̋ όταν οι ποδοσφαιριστέ̋ ανέλαβαν την οµάδα, όµω̋ αποχωρεί πικραµένο̋ από τον σύλλογο στον οποίο αγωνιζόταν τα τελευταία 4 χρόνια . Αναλυτικά η επιστολή έχει ω̋ εξή̋: «1) Ο Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α. 2) Η επιθυµία µου ήταν να συνεχίσω για 5η χρονιά να προσφέρω, ανιδιοτελώ̋ τι̋ υπηρεσίε̋ µου, ω̋ ποδοσφαιριστή στον Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ. 3) Η απόφαση τη̋ αποχώρηση̋ µου οφείλεται στην αδιαφορία τη̋ νέα̋ ∆ιοίκηση̋ που αρνήθηκε την συνεργασία µου, (µέσω τρίτων κοινών φίλων). 4) Θέλω να ευχαριστήσω µέσα από την καρδιά µου όλο τον φίλαθλο κό-

σµο του Ιστορικού Ποδοσφαιρικού Σωµατείου Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ, που µε στήριξε αγωνιστικά και µοιράστηκα µαζί τι̋ επιτυχίε̋ ανόδου τη̋ οµάδο̋ στην ∆΄ εθνική κατηγορία και την φετινή καλή αγωνιστική προσπάθεια ανόδου τη̋ οµάδο̋ στην Γ΄ Εθνική. 5) θέλω να ευχαριστήσω ω̋ Υπεύθυνο̋ - εκπρόσωπο̋ ( τη̋ άτυπη̋ πενταµελού̋ επιτροπή̋ ∆ιοίκηση̋ των ποδοσφαιριστών ) όλου̋ του̋ φιλάθλου̋ επώνυµου̋ και ανώνυµου̋ που στήριξαν Οικονοµικά και Ηθικά ( την καινοτόµο προσπάθεια µα̋, ω̋ ποδοσφαιριστέ̋ να κάνουµε και χρέη ∆ιοίκηση̋ ). 6) θέλω να ευχαριστήσω ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ω̋ Υπεύθυνο̋ ( τη̋ άτυπη̋ πενταµελού̋ επιτροπή̋ ∆ιοίκηση̋) του̋ συµπαίκτε̋ µου για την εµπιστοσύνη που µου δήξανε στο παραπάνω αξίωµα του υπευθύνου, για την άψογη συνεργασία που είχαµε, για την πολύ καλή αγωνιστική του̋ προ-

Ποδοσφαιρική σύναξη ∆ασκάλων στα Τρίκαλα µε τη φιλοξενία του πανελλήνιου πρωταθλήµατο̋ που θα διεξαχθεί το τριήµερο Αγίου Πνεύµατο̋

Απ’ τα σχολεία , στα γήπεδα Παρέδωσαν βαθµού̋ έφτασαν στο φινάλε τη̋ Σχολική̋ σεζόν κι ετοιµάζονται για µία ακόµα παράδοση οι ∆άσκαλοι των Τρικάλων. Αυτή τη φορά θα βάλουν τα ποδοσφαιρικά του̋ παπούτσια θα βγουν στα γήπεδα και …υπόσχονται να προσφέρουν µεγάλε̋ συγκινήσει̋ γιατί όπω̋ λένε οι πιο βιρτουόζοι απ’ αυτού̋ οι δάσκαλοι ξέρουν από µπάλα; Κι όσοι δεν το πιστεύουν , είναι βέβαιο πω̋ θα εκπλαγούν αν παρακολουθήσουν τη διοργάνωση του Πανελληνίου ποδοσφαιρικού πρωταθλήµατο̋ που θα φιλοξενηθεί στα Τρίκαλα το τριήµερο του Αγίου Πνεύµατο̋, γιατί οι ∆άσκαλοι ξέρουν από µπάλα και …φροντίζουν µάλιστα να το …αποδεικνύουν µέσα στα γήπεδα συµµετέχοντα̋ σε µεγάλε̋ ποδοσφαιρικέ̋ συνάξει̋ που φιλοξενούνται σε πόλει̋ τη̋ Ελλάδα̋ και τη̋ Κύπρου. Τα πρωταθλήµατα των ∆ασκάλων διεξάγονται ανελλιπώ̋ τα τελευταία δέκα χρόνια και οι δικοί µα̋ εκπαιδευτικοί (που ανταποκρίνονται µε ιδιαίτερο ζήλο) έχουν αφήσει το στίγµα του̋ κερδίζοντα̋ επίζηλε̋ θέσει̋ στι̋ τελευταίε̋ διοργανώσει̋ Ωστόσο, ο διακαή̋ πόθο̋ των στελεχών τη̋ τρικαλινή̋ οµάδα̋ ήταν η φιλοξενία και διοργάνωση µια̋ ανάλογη̋ ποδοσφαιρική̋ σύναξη̋ και στα Τρίκαλα κι αυτό µάλιστα φάνηκε µε την κατάθεση πρόταση̋ που έγινε στο τελευταίο το περσινό τουρνουά όταν συζητήθηκε και τελικά και κλείστηκε το ραντεβού του 2013. Ο πανελλήνιο̋ σύνδεσµο̋ των ∆ιδασκάλων

αποδέχτηκε την πρωτοβουλία κι έτσι µετά από µια σειρά επαφών και διεργασιών ορίστηκαν ηµεροµηνίε̋ και οι συµπολίτε̋ δάσκαλοι το τόλµησαν και πλέον εργάζονται πυρετωδώ̋ για το µεγάλο πανελλήνιο πρωτάθληµα, που θα γίνει το ερχόµενο Σαββατοκύριακο και θα φέρει αρκετό κόσµο στην περιοχή µα̋, γεγονό̋ που θα τονώσει τον αθλητικό τουρισµό σε µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία . Τα διοργανωτικά έχουν ρυθµιστεί µέχρι και την παραµικρή του̋ λεπτοµέρεια αφού οι δάσκαλοι τη̋ περιοχή̋ µα̋ σήκωσαν µανίκα από τι̋ αρχέ̋ τη̋ άνοιξη̋ δουλεύοντα̋ όχι µόνο το αγωνιστικό προγραµµατισµό αλλά και το κοµµάτι που αφορά τι̋ πολιτιστικέ̋ και εκδροµικέ̋ δραστηριότητε̋ των φιλοξενούµενων οµάδων. Συγκρότησαν µάλιστα µια µεγάλη επιτροπή, που απαρτίζονταν από 10-15 στελέχη που το καθένα ξεχωριστά είχε τον δικό του τοµέα ευθύνη̋ κι έτσι µεθόδευσαν στι̋ επαφέ̋ µε φορεί̋ του νοµού για όλα τα οργανωτικά. Πάντω̋ το πρωταρχικό και κύριο µέληµα των ιθυνόντων του πρωταθλήµατο̋ ήταν το κλείσιµο την εξασφάλιση δηλαδή των γηπέδων όπου θα γίνουν οι αγώνε̋. ∆εδοµένου του ότι το πρωτάθληµα θα γίνει στα µέσα του καλοκαιριού εικάζεται πω̋ δεν θα υπάρξουν προβλήµατα αφού τα τοπικά ποδοσφαιρικά σωµατεία δεν έχουν δράση σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα µια̋ κι αρχίζουν αργότερα τι̋ προπονήσει̋ του̋

Απ’ ότι λέγεται λοιπόν ήδη έχουν κλειστεί τα γήπεδα τη̋ Μπαλκούρα̋, ενώ αναζητούνται 3-4 ακόµα γήπεδα σε κοντινέ̋ αποστάσει̋ από το κέντρο και τον δοµικό ιστό τη̋ πόλη̋ για να µην ταλαιπωρηθούν οι αποστολέ̋ µε µεγάλε̋ µετακινήσει̋. Στο αµιγώ̋ αγωνιστικό κοµµάτι τώρα ,στο πρωτάθληµα φέτο̋ αναµένεται να συµµετάσχουν 18-20 οµάδε̋ που δεν θα προέρχονται µόνο από τον Ελλαδικό χώρο αλλά και από την Κύπρο , όµω̋ πέρα απ’ αυτό πλούσιο θα είναι και το πολιτιστικό κοµµάτι, καθώ̋ οι τρικαλινοί δάσκαλοι προγραµµατίζουν τριήµερο εκδηλώσεων, µε βασικό επιδιωκόµενο στόχο την ανάδειξη τη̋ τρικαλινή̋ κουλτούρα̋ Τρικαλινή κουλτούρα. Στο πλαίσιο αυτό η ορχήστρα των δασκάλων θα έχει την τιµητική τη̋, γίνεται επαφή µε την ορχήστρα Τσιτσάνη για να αναδειχτούν οι συµπολίτε̋ δηµιουργοί, ενώ θα διοργανωθούν επίση̋ και µουσικοθεατρικά δρώµενα στο θέατρο του Φρούριου και στο Μύλο Ματσόπουλου. Με αφορµή λοιπόν αυτή τη µεγάλη διοργάνωση ο πρόεδρο̋ των Τρικαλινών δασκάλων κ. ∆ηµήτρη̋ Νταούλα̋ , ανέφερε χαρακτηριστικά πω̋ : « πω̋ το τουρνουά θα έχει µεγάλη συµµετοχή και στόχο̋ µα̋ είναι να φτιάξουµε µια πραγµατική ποδοσφαιρική γιορτή µέσα από την οποία θα επιτευχθεί η σύσφιγξη των σχέσεων. Επίση̋ µεγάλη βαρύτητα δίνουµε στο πολιτιστικό κοµµάτι και φιλοδοξούµε άπαντε̋ να φύγουν µε τι̋ καλύτερε̋ αναµνήσει̋ από τα Τρίκαλα».

σπάθεια που κατέβαλαν να ανέλθει η οµάδα στην Γ' Εθνική κατηγορία και για το οµαδικό του̋ πνεύµα που επέδειξαν,. Επίση̋ του̋ δύο προπονητέ̋ µου , τον φροντιστή τη̋ οµάδο̋ και ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ του Ιστορικού Ποδοσφαιρικού Σωµατείου Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ. ΤΕΛΟΣ θέλω να δηλώσω ότι: θα συνεχίσω να στηρίζω κάθε αγωνιστική προσπάθεια τη̋ οµάδο̋ του Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ. Είµαι πρόθυµο̋ να την υπηρετήσω από όλε̋ τι̋ θέσει̋ που µπορώ αγωνιστικά και ∆ιοικητικά , τώρα και στο µέλλον» .

Μώραλη̋ «Περιµένουµε τον ΟΠΑΠ» Ο πρόεδρο̋ τη̋ Super League, Γιάννη̋ Μώραλη̋, αποκάλυψε ότι όλοι κρέµονται από τον ΟΠΑΠ όσον αφορά στην τήρηση των συµφωνηθέντων, προκειµένου να γνωρίζουν οι 18 οµάδε̋ τα προσδοκώµενα έσοδα από τη συµφωνία και να κάνουν τον σχεδιασµό του̋. Αναµένουµε έστω και την ύστατη στιγµή την άµεση ανταπόκριση τη̋ ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώ̋ κάθε άλλη καθυστέρηση, δε µπορεί παρά να θεωρηθεί ω̋ αθέτηση των όσων έχει δεσµευθεί -τόσο σε θεσµικέ̋ συναντήσει̋, όσο και µε δηµόσιε̋ τοποθετήσει̋- η ΟΠΑΠ Α.Ε. έναντι των ΠΑΕ-Μελών τη̋ Super League βάζοντα̋ σε ουσιαστικό κίνδυνο τον προγραµµατισµό και την λειτουργία του̋, δήλωσε ο κ Μωραλή̋.

ΕΠΟ Στι̋ 14 Ιουλίου η Γ.Σ. Στι̋ 14 Ιουλίου ορίστηκε η Γενική Συνέλευση τη̋ ΕΠΟ, όπου θα συζητηθεί το θέµα τη̋ διαγραφή̋ των Ενώσεων Ηρακλείου και Κιλκί̋. Ανακλήθηκαν 1.080 δελτία ποδοσφαιριστών από τα οποία τα 100 είναι πλαστά και τα υπόλοιπα εξετάζονται. Παράλληλα ανακλήθηκαν 1.080 δελτία ερασιτεχνών αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, των οποίων η νοµιµότητα είναι σε έρευνα. Σύµφωνα µε τα πρώτα στοιχεία τη̋ τρίµηνη̋ έρευνα̋ των υπηρεσιών τη̋ ΕΠΟ, από τη συνεργασία µε αρµόδιου̋ κρατικού̋ φορεί̋ εκτό̋ Ελλάδα̋, 100 δελτία είναι πλαστά, 3 είναι γνήσια και 4 χρειάζονται περαιτέρω έρευνα.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Το επιτελείο Κουτσούρη επανήλθε µε αίτηση για κατεπείγουσα εξέταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αλλά το θέµα πήγε στι̋… καλλένδε̋

«Σφάζονται» για τη χρήση του Σταδίου Με τη µορφή κατεπείγοντο̋ αιτήµατο̋ προ̋ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Τρικκαίων επανήλθε η διοίκηση τη̋ Κασσιόπη̋ ζητώντα̋ εκ νέου να εξεταστεί η αίτηση για χρήση του ∆ηµοτικού Σταδίου και µαζί µ’ αυτή η ολοκληρωµένη πρόταση για την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνιση̋ του Βοηθητικού γηπέδου. Η Κερκυρἀκή οµάδα επισείοντα̋ ω̋ ουσιαστικό λόγο το διαφαινόµενο σενάριο τη̋ συγχώνευση̋ µε τον ιστορικό ΑΟ Τρίκαλα , επιχειρεί κατ’ αρχήν να εξασφαλίσει άδεια για τη χρήση του Σταδίου προκειµένου να το δηλώσει ω̋ έδρα για τόσο στο νέο πρωτάθληµα αλλά και στο κύπελλο στο οποίο µάλιστα τρέχουν οι ηµεροµηνίε̋ που εκπνέουν µάλιστα την ερχόµενη Πέµπτη. Στο δελεαστικό πακέτο τη̋ πρόταση̋-αίτηση̋ Κουτσούρη εντάσσεται η ανακαίνιση του

Μαζεύουν ραδίκια στο βοηθητικό του Σταδίου, όπω̋ δείχνει η φωτό του «δ» βοηθητικού γηπέδου που «κόλλησε» εξ αιτία̋ τη̋ οικονοµική̋ ασυνέπεια̋ και τη̋ αδυναµία̋

του δήµου ν’ ανταποκριθεί στι̋ συµβατικέ̋ υποχρεώσει̋ που ανέλαβε έναντι τη̋ εργολαβική̋ εταιρία̋. Η αίτηση λοιπόν τη̋ Κασιόπη̋ επανήλθε στο δηµοτικό Συµβούλιο, όµω̋ δεν πέρασε στην ατζέντα τη̋ συζήτηση̋ αφού θα πρέπει να εκδοθεί πρωτα η σχετική έγκριση από το Οργανισµό Αθληση̋ του δήµου (Ασκληπιό̋) για να περάσει στην ολοµέλεια του δηµοτικού συµβουλίου. ∆ιαφαίνεται ωστόσο ξεκάθαρη µια τάση αρνητική̋ απάντηση προ̋ το επιτελείο του κ Κουτσούρη αφού νοµικά και καταστατικά είναι ακόµα έωλη η συµφωνία τη̋ συγχώνευση̋ και ο δηµό̋ Τρικκαίων δεν νοµιµοποιείται να παράσχει διευκολύνσει̋ σε σωµατεία άλλη̋ περιφέρεια̋, από τη στιγµή µάλιστα που προηγούνται και εκκρεµούν ανάλογε̋ αιτήσει̋, τόσο από την Γυναικεία οµάδα των Τρικάλων, όσο και από τον ΑΟΤ1963.

«Έριξε άδεια για να πιάσει γεµάτα» ο πρόεδρο̋ τη̋ Κασσιόπη̋ µιλώντα̋

για κοινή πορεία µε τον Χ. Ζαχόπουλο

∆εν… τσίµπησε η άλλη πλευρά… «Θα κάνω µια δήλωση λίγο “βαριά”: οποιαδήποτε οµάδα έχω εγώ του χρόνου, αυτή θα παίξει στη Super League! Όπου και αν αγωνίζεται! Στην Κέρκυρα, στα Τρίκαλα στην Καβάλα, στην Κρήτη... Η οµάδα θα ανεβεί στη Super League!». Μ’ αυτή την (αν µη τι άλλο) εντυπωσιακή, , ατάκα έκανε τον εισαγωγικό του πρόλογο ο Χάρη̋ Κουτσούρη̋, στην πρόσφατη συνάντηση µε του̋ βετεράνου̋ των Τρικάλων. Προφανώ̋ όµω̋ δεν κέρδισε τι̋ εντυπώσει̋, γιατί άλλοι χαρακτήρισαν την δήλωση υπερφίαλη κι άλλοι πάλι µίλησαν για επικοινωνιακό κόλπο. Όπω̋ “κόλπο” χαρακτηρίστηκε και η αναφορά για πρόταση εξαγορά̋ του ΑΦΜ τη̋ Κασσιόπη̋ µε το ιλιγγιώδε̋ ποσό των 2-3 εκατοµµυρίων ευρώ που ακούστηκε εκείνο το βράδυ στη συνάντηση µε του̋ παλαίµαχου̋. Τι απ’ όλα αυτά ισχύει ; Μένει να αποδειχθεί από την ίδια την ιστορία... Πάντω̋ είναι προφανέ̋ ότι ο πρόεδρο̋ τη̋ Κασσιόπη̋ (επιδιώκοντα̋ να σπρώξει τι̋ εξελίξει̋) έβαλε κι ένα τόνο πίεση̋ στη συζήτηση τονίζοντα̋ µάλιστα µε έµφαση πω̋ σε περίπτωση που η όλη ιστορία µε τα Τρίκαλα «ναυαγήσει»- η οµάδα θα συνεχίσει στην Κασσιώπη!!! (Οι αναφορέ̋ από Κερκυρἀκά ΜΜΕ). «Αν νοµίζετε ότι η οµάδα (σ.σ. Κασσιώπη) δεν έχει καµία θέση εδώ πέρα (σ.σ. Τρίκαλα), δεν θα παρεξηγηθώ, δεν θα κρατήσω κακία σε κανέναν. Ο χρόνο̋, όµω̋, τελειώνει! Και το λέω, γιατί στι̋ 15 Αυγούστου αρχίζει το Κύπελλο Ελλάδο̋. Καλό, λοιπόν, θα ήταν, κι εσεί̋ και όλο̋ ο κόσµο̋, να αποφασίσει αν θέλει την οµάδα (σ.σ. Κασσιώπη) εδώ. Πριν, όµω̋, τελειώσει ο χρόνο̋. Γιατί εγώ την οµάδα δεν µπορώ να τη θυσιάσω και να µην την κατεβάσω στο Πρωτάθληµα.Εγώ, πλέον, µένω στα Τρίκαλα. Χωρί̋ δόλο και πονηρή σκέ-

ψη, είπα, λοιπόν, ότι, απ’ τη στιγµή που ζω εδώ και υπάρχει και οµάδα, µε εχέγγυα πρωταθλητισµού, να φέρω την Κασσιώπη και να την ενώσουµε µε τα Τρίκαλα. Λίγο αργότερα µιλώντα̋ on camera στο trikalaola ο κ. Κουτσούρη̋ έδειξε µια…. διαλλακτική στάση για την παρουσία του στο τρικαλινό ποδόσφαιρο, και είπε µάλιστα πω̋ µπορεί να συµπράξει και µε τον κ Ζαχό πουλο να προχωρήσουν µαζί ακόµα και µε την οµάδα που αγωνίζεται στη Γ Εθνική (ΑΟΤ 1963).!!! Φυσικά το γεγονό̋ αυτή̋ τη̋ παραδοχή̋ σηµατοδοτεί γενικότερη αλλαγή στάση̋ από τον Κερκυραίο παράγοντα , που µέχρι πρότινο̋ µιλούσε µόνο για συνένωση του παλιού Ερασιτέχνη ΑΟΤ µε την δική του οµάδα. Τι συνέβη και δηλώθηκε αυτή η στροφή , είναι άγνωστο κι ίσω̋ α έχει να κάνει µε

τι̋ δυσκολίε̋ αυτού του εγχειρήµατο̋, µα πάνω απ όλα και µε τυχόν απαντήσει̋ –διευκρινήσει̋ που πήρε το επιτελείο του για τη συγχώνευση των δύο σωµατείων. Στον επίλογο τη̋ συνέντευξη̋, ερωτηθεί̋ για το αν υπάρχουν εµπόδια στη συνένωση του ΑΟΤ µε την Κασσιόπη , ο Κουτσούρη̋ απάντησε καταφατικά και µάλιστα κατονόµασε τον πρόεδρο τη̋ ΕΠΣΤ κ Μπουτζιώλη, λέγοντα̋ αυτολεξί τα εξή̋ : «Φυσικά και κατονόµασα τον πρόεδρο τη̋ ΕΠΣ Τρικάλων κ Μπουτζιώλη, είναι ο µόνο̋ που βάζει εµπόδια σ’ αυτή την προσπάθεια. Εγώ προσωπικά δεν έχω καµία διαµάχη µε τον κ Ζαχόπουλο, Για το καλό του τρικαλινού ποδοσφαίρου προσπαθώ και να ξέρετε πω̋ αν είχαµε τη στήριξη του κ Μπουτζιώλη, το θέµα τη̋ συνένωση̋ θα είχε τελειώσει από την πρώτη στιγµή». Πάντω̋ η αναφορά αυτή δεν «χάλασε» τον πρόεδρο τη̋ ΕΠΣΤ, που δεν µπήκε στον κόπο ν’ απαντήσει , αφού εξακολουθεί να εµµένει στι̋ απόψει̋ του, χαρακτηρίζοντα̋ το σενάριο τη̋ συγχώνευση̋ κι αλλαγή̋ έδρα̋ ω̋ µια ευφάνταστη ιστορία…

«Πρωταθλήτε̋ στην απατεωνιά στην Ελλάδα» Ο πρόεδρο̋ του συνδέσµου ∆ανών ποδοσφαιριστών και µέλο̋ του ∆Σ τη̋ FIFA, Μαντ̋ Ολάντ µίλησε µε τα χειρότερα λόγια για το ελληνικό ποδόσφαιρο κι αποκάλυψε τον τρόπο που οι ελληνικοί σύλλογοι «εκβιάζουν» και πιέζουν του̋ ξένου̋ παίκτε̋ να καταφύγουν στα όργανα τη̋ αθλητική̋ δικαιοσύνη̋ για τα δεδουλευµένα του̋ µε αποτέλεσµα να χρειάζονται έω̋ και δέκα χρόνια για να δικαιωθούν και αναφέρει τα παραδείγµατα των Κάσπερ Ρίσγκαρντ και Κελντ Μπόρντινγκααρντ που πέρασαν από τον Πανιώνιο. Ο Ολαντ µίλησε στην ιστοσελίδα δανική̋ εφηµερίδα̋ µε αφορµή το µεταγραφικό ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Σίµον Πόουλσεν

τη̋ Σαµπντόρια. Ο 28χρόνο̋ αριστερό̋ µπακ-χαφ εκτό̋ από τον ΠΑΟΚ φέρεται να έχει και άλλε̋ προτάσει̋ και ο πρόεδρο̋ του συνδέσµου ∆ανών ποδοσφαιριστών (σ.σ του αντίστοιχου ΠΣΑΠ τη̋ ∆ανία̋), αφού έδωσε µια.. γλαφυρή περιγραφή για τι̋ εργασιακέ̋ συνθήκε̋ που συναντάνε οι ξένοι παίκτε̋ στην χώρα µα̋, προειδοποίησε τον συµπατριώτη του να το σκεφτεί πολύ σοβαρά πριν υπογράψει! Μεταξύ άλλων, για να στηρίξει τα λεγόµενά του, ο Ολαντ φέρνει για παράδειγµα την περίπτωση του Κάσπερ Ρίσγκαρντ, που την σεζόν 2010-11 ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασµό του Πανιωνίου και στο δηµοσίευµα φιλοξενούνται δηλώσει̋ του ίδιου του παίκτη.29

Super League

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Αισιοδοξία για Βερδού Αγωνία επικρατεί στου̋ φίλου̋ του Ολυµπιακού για την έκβαση τη̋ υπόθεση του Βερδού, µε τον Ισπανό µέσο να έχει δεσµευτεί πω̋ θα απαντήσει στην προσφορά των πρωταθλητών Ελλάδα̋ στο ξεκίνηµα τη̋ εβδοµάδα̋.Θυµίζουµε πω̋ ο Ολυµπιακό̋ προσφέρει κλειστό τριετέ̋ συµβόλαιο µε ετήσιε̋ αποδοχέ̋ που αγγίζουν (µε µπόνου̋) τα 1.4 εκ. ευρώ, ποσό που δύσκολα θα βρει ο 30άχρονο̋ άσο̋ ακόµα και στην πατρίδα του. Τέλο̋ στην Βραζιλία επιµένουν να φέρνουν τον Λουί̋ Φαµπιάνο ω̋ µεταγραφικό στόχο του Ολυµπιακού και µάλιστα νέα δηµοσιεύµατα θέλουν τον ίδιο τον παίκτη να έχει αναφέρει το όνοµα των ερυθρόλευκων.

ΠΑΟΚ Μπάτζετ στα 16 εκ. ευρώ! Ο Ιβάν Σαββίδη̋ µε το κλείσιµο του Χουµπ Στέφεν̋ έδειξε τη διάθεσή του να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειµένου να κάνει την υπέρβαση και να δηµιουργήσει ένα ΠΑΟΚ πρωταγωνιστή για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Γι' αυτό και έδωσε εντολή να ανέβει το µπάτζετ περίπου 2 εκ. ευρώ προκειµένου να καλυφθούν όλα τα "θέλω" του 59χρονου τεχνικού για την έλευση ποιοτικών παικτών που θα τον βοηθήσουν να δηµιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Έτσι, από τα 13-14 εκ. ευρώ που είχαν αρχικά υπολογιστεί για το ρόστερ του νέου ΠΑΟΚ, το µπάτζετ θα φθάσει περίπου στα 16 εκ. ευρώ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Μπερδέµατα µε Μπεργκ Ο τεχνικό̋ διευθυντή̋ του Αµβούργου τόνισε πω̋ γίνονται διαπραγµατεύσει̋ για τη λύση του συµβολαίου του Σουηδού άσου που ενδιαφέρει τον Παναθηναικό. "Ξέρουµε ότι ο Παναθηνἀκό̋ τον έχει προσεγγίσει και ότι ενδιαφέρεται για την απόκτηση του αλλά ο σύλλογο̋ δεν είχε καµία επικοινωνία µα̋ εµά̋. ∆εν έχουµε κάποια πρόταση στα χέρια µα̋".Το ρεπορτάζ από την Γερµανία αναφέρει ότι ο Μπεργκ στην πρώτη συζήτηση που είχε µε του̋ ανθρώπου̋ του Αµβούργου απαίτησε ένα ποσό τι̋ τάξεω̋ των 350.000400.000 ευρώ για να λύσει το συµβόλαιο του µε τον σύλλογο του καθώ̋ το Αµβούργο είναι αυτό που θέλει πάση θυσία να αφήσει ελεύθερο τον Μπεργκ.


30

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

 Α1 ΕΣΚΑΘ: Στη δίνη τη̋ αβεβαιότητα̋ ο ΑΟΚ, σε κίνηση οι Ικαροι µε τι̋ µεταγραφέ̋ ∆εσπούλη -∆ουτσίνη και στο ψάξιµο οι Μάγοι που θα πορευτούν µε τον Τοζάρο στον πάγκο του̋

Από του̋ Μάγου̋, στου̋ Ικάρου̋ ο Πάνο̋ ∆εσπούλη̋ που διακρίνεται σε φωτό από το φετινό πρωτάθληµα

Ψηλά ο πήχη̋ από του̋ Ικάρου̋ Αλλαγέ̋, µεταγραφέ̋, ανανεώσει̋, αποχωρήσει̋ και νέε̋ συνεργασίε̋… Λίγο απ’ όλα περιλαµβάνει το «πρώτο πιάτο» ειδήσεων του Ιούνη που βγαίνει από «τα … µαγειρέµατα» των τριών Τρικαλινών οµάδων που θα συµµετάσχουν (αν όλα πάνε κατ’ ευχή) στο επόµενο πρωτάθληµα τη̋ Α1 Κατηγορία̋ του θεσσαλικού Μπάσκετ. Ωστόσο το πρωτεύον ζήτηµα που προκύπτει απ’ αυτή την κρίσιµη και καθοριστική περίοδο, είναι το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο ΑΟ Καλαµπάκα̋ µετά την παραίτηση του προέδρου αλλά και του διοικητικού συµβουλίου τη̋ οµάδα̋. Μάλιστα µετά την παραίτηση του Ε. Πρεµέτη από το πόστο του προέδρου φάνηκαν και ξεκάθαρε̋ διαλυτικέ̋ τάσει̋, ∆ουτσίνη̋ και Ντούρβα̋ δεν συζητούν το ενδεχόµενο παραµονή̋ ενώ όλοι οι υπόλοιποι παίκτε̋ αναµένουν νεότερα για να δουν αν τελικά θα συνεχίσουν ή θα αποχωρήσουν από το ρόστερ του ΑΟΚ. Εν αντιθέσει µε τα δυσάρεστα νέα τη̋ Καλαµπάκα̋, στα Τρίκαλα υπάρχουν διαφορετικέ̋ προσεγγίσει̋ από του̋ Μάγου̋ και του̋ Ικάρου̋ που έκαναν ήδη και τι̋ πρώτε̋ µετεγγραφέ̋.

την άλλη είχε κι αυτό̋ καλή παρουσία στην πορεία του ΑΟΚ στο φετινό πρωτάθληµα και επιλέχθηκε από το επιτελείο των κιτρινόµαυρων στι̋ δυο πρώτε̋ µεταγραφέ̋ τη̋ φετινή̋ περιόδου.

Ο Τοζάρο̋ στον πάγκο των Μάγων

Ο Κώστα̋ Θάνο̋ δεν ανακοίνωσε ακόµα την επιλογή για το πόστο του προπονητή

Μπροστά σε αδιέξοδο ο ΑΟΚ Μπροστά στο χειρότερο δυνατό σενάριο βρίσκεται η µπασκετική οµάδα τη̋ Καλαµπάκα̋ που φέτο̋ είχε επιτυχηµένη παρουσία στο πρωτάθληµα τη̋ Α1 ΕΣΚΑΘ. O AΟΚ τερµάτισε δεύτερο̋ στον όµιλο τη̋ ∆υτική̋ Θεσσαλία̋ και κέρδισε µε το σπαθί του την συµµετοχή στα πλἐ-οφ τη̋ ΕΣΚΑΘ (όπου αποκλείστηκε από τον ΓΣ Βόλου), αλλά… τα διοικητικά προβλήµατα που ταλανίζουν τον ΑΟΚ τα δύο τελευταία χρόνια επανήλθαν στο προσκήνιο µε την παραίτηση του πρόεδρο κ Ε Πρεµέτη κι ο σύλλογο̋ µένει ακέφαλο̋ σε

περίοδο που κανονικά θα έπρεπε να τρέξει και να τακτοποιήσει τι̋ µεταγραφικέ̋ του κινήσει̋ Μιλώντα̋ στο stagonews ο κ. Πρεµέτη̋ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εγώ έχω παραιτηθεί είπε αλλά κανεί̋ δεν πίστεψε πω̋ φέτο̋ η παραίτηση µου ήταν αληθινή αλλά οι περισσότεροι νόµισαν πω̋ όπω̋ και πέρυσι έτσι και φέτο̋ θα µείνω στο τιµόνι τη̋ οµάδα̋. Μακάρι να µπορούσα είπε µε παράπονο αλλά δεν µπορώ και όσε διερευνητικέ̋ κινήσει̋ έχω κάνει είναι σαν να ζητάω ελεηµοσύνη. Φανερά φορτισµένο̋ ο κ. Πρεµέτη̋ τόνισε ότι: “δεν µπορώ να κρατήσω του̋ παίχτε̋ µε φρούδε̋ ελπίδε̋ και πλέον σε λίγο καιρό αν δεν υπάρξει κάτι θα του̋ αποδεσµεύσω έτσι ώστε να αναζητήσουν µια καλύτερη τύχη σε ένα άλλο σωµατείο .Κάνω έκκληση έστω και τώρα όποιο̋ είναι πρόθυµο̋ να βοηθήσει την οµάδα γιατί είναι κρίµα µια οµάδα που πέρυσι έφτασε ένα βήµα από την άνοδο, να διαλυθεί” είπε ο πρόεδρο̋ τη̋ οµάδα̋ εµµένοντα̋ µάλιστα στη δική του απόφαση για παραίτηση από το ∆Σ. Λύση προ̋ το παρόν δεν φαίνεται στον ορίζοντα , όµω̋ οι

φίλοι του ΑΟΚ ευελπιστούν πω̋ µέσα στο επόµενο διάστηµα θα φανεί κάποιο καλό σενάριο για να στηθεί και να οργανωθεί το αγωνιστικό τµήµα του ΑΟΚ.

∆εσπούλη̋-∆ουτσίνη̋ στου̋ Ικάρου̋ Πρώτοι στον όµιλο , δεύτεροι στην Α2 κατηγορία αναδείχθηκαν φέτο̋ οι Ικαροι, αλλά µε το όνοµα και την πρὀστορία που κουβαλούν στι̋ πλάτε̋ του̋ , σίγουρα δεν νοµιµοποιούνται να πανηγυρίζουν για µια χρονιά που ήταν σκέτη …αγγαρεία. Οι «κίτρινοι» µετά τον υποβιβασµό του̋ από το µεγάλο πρωτάθληµα τη̋ ΕΣΚΑΘ, έκαναν το… αγροτικό του̋ στον 2ο όµιλο και παρ’ ότι δεν είχαν γεµάτο ρόστερ πόνταραν στην εµπειρία̋ 3-4 παικτών τη̋ βασική̋ του̋ πεντάδα̋ και καπάρωσαν το εισιτήριο τη̋ επανόδου χωρί̋ ιδιαίτερα προβλήµατα. «Πετύχαµε αυτό που είχαµε βάλει ω̋ στόχο από την αρχή τη̋ χρονιά̋, αλλά από δω και πέρα θα πρέπει να δουλέψουµε για να µπούµε µε καλέ̋ προοπτικέ̋ και στο καινούριο πρωτάθληµα» ανέφερε στι̋ δηλώσει̋ του ο Κώστα̋ Θάνο̋ που επω-

µίστηκε ένα διπλό ρόλο το τελευταίο διάστηµα αφού έκλεισε τον κύκλο των προπονήσεων αυτή̋ τη̋ σεζόν (µετά τη λήξη συνεργασία̋ µε τον Σ Φόρο) ενώ παράλληλα χειρίζεται και τα διοικητικά και µεταγραφικά θέµατα τη̋ οµάδα̋ κατέχοντα̋ ρόλο προέδρου στο ∆Σ των Ικάρων. Για το πόστο του προπονητή δεν υπήρξαν νέα το πρωτο δεκαπενθήµερο του Ιούνη παρ’ ότι έγιναν επαφέ̋ µε Τίκο και Κυριαζή χωρί̋ ουσιαστικά και κυρίω̋ αποτελέσµατα. Εικάζεται όµω̋ πω̋ το θέµα θα κλείσει στο αµέσω̋ επόµενο διάστηµα, οπότε θα προχωρήσουν και τα υπόλοιπα µεταγραφικά ζητήµατα τη̋ οµάδα̋. Πάντω̋ οι δύο πρώτε̋ προσθήκε̋ στο ρόστερ έγιναν µε την εγγραφή του Πάνου ∆εσπούλη και του Σ. ∆ουτσίνη στο κιτρινόµαυρο ρόστερ. Ο ∆εσπούλη̋ αγωνίστηκε µε τη φανέλα των Μάγων στο περσινό πρωτάθληµα είχε επιτυχηµένη επανεµφάνιση (προερχόµενο̋ µάλιστα από ένα δύσκολο τραυµατισµό ) αλλά τα πήγε καλά και παρ’ ότι Καρδιτσιώτη̋ στην καταγωγή, επέλεξε να συνεχίσει για µία ακόµα σεζόν σε σύλλογο του νοµού µα̋. Ο ∆ουτσίνη̋ από

Αλλαγέ̋ αποχωρήσει̋ και επαφέ̋ για κλείσιµο νέων συνεργασιών έγιναν κατά κόρο το τελευταίο µήνα και από το διοικητικό επιτελείο των Μάγων. Οι «οράνιε» µετά το επιτυχηµένο ντεµπούτο του̋ στο πρωτάθληµα τη̋ Α1 ΕΣΚΑΘ, είχαν κάθε λόγο να συνεχίσουν µε το ίδιο βηµατισµό και στο επόµενο πρωτάθληµα, όµω̋ έχασαν δύο σηµαντικά στελέχη τη̋ βασική̋ του̋ πεντάδα̋ και αυτονόητα πια αλλάζουν ρώτα και στο µεταγραφικό του̋ κοµµάτι αφού θα ψάξουν να κλείσουν τα κενά που άφησαν οι αποχωρήσει̋ του Πάνου ∆εσπούλη και το Θοδωρου Ψύρρα. Ωστόσο είδηση βγήκε και από την άκρη του πάγκου αφού η διοίκηση δεν ανανέωσε τη συνεργασία τη̋ µε τον Γιάννη Τσίµα και προχώρησε σε συµφωνία µε τον Χρήστο Τοζάρο που όπω̋ ανέφερε ο Ε. Μοιριώρη̋ «αναλαµβάνει εν λευκώ την οµάδα. Ο Χρήστο̋ είναι γνωστό̋ στο µπασκετικό χώρο του νοµού µα̋ , είναι άνθρωπο̋ που του αρέσει η δουλειά και πιστεύουµε πω̋ έχουµε κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή σ’ αυτό το κοµµάτι µετά την αποχώρηση του Τσίµα που είχε ταυτιστεί µε την πορεία τη̋ οµάδα̋ µα̋ όλα αυτά τα χρόνια». Η έλευση του Τοζάρου εξασφαλίζει κλειδώνει κατά µεγάλο βαθµό και την παρουσία του Γιάννη Πάτσια στο ρόστερ των Μάγων ενώ έχουν γίνει επαφέ̋ κι έχουν κλειστεί συµφωνίε̋ µε 4 καλαθοσφαιριστέ̋ τοπικών συλλόγων που θα ανακοινωθούν µέσα στην εβδοµάδα.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

31

 Σ’ ετοιµότητα οι άνθρωποι του τοπικού Στίβου για τη φιλοξενία του Πανελλήνιου πρωταθλήµατο̋ Στίβου Παίδων Κορασίδων

Θα φέρει κόσµο στα Τρίκαλα Σ

’ ένα Σαββατοκύριακο που από παράδοση ετών (λόγω τριήµερη̋ αργία̋) οι πόλει̋ αδειάζουν κι ο κόσµο̋ εξορµά στι̋ παραλίε̋, σε µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία: το να εµφανιστούν πάνω από 500600 άτοµα στα Τρίκαλα, είναι γεγονό̋ που δεν µπορεί να περάσει απαρατήρητο. ∆εν γίνονται εύκολα τόσο µεγάλε̋ συνάξει̋ στο µέσον του καλοκαιριού και µάλιστα σε µια περιοχή που είναι µακριά από τη θάλασσα. Ωστόσο, το κίνητρο αυτή̋ τη̋ αθρόα̋ προσέλευση̋ που θα καταγραφεί το ερχόµενο Σαββατοκύριακο στην πόλη µα̋, το δίνει η διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήµατο̋ Στίβου Παίδων Κορασίδων που θα διεξαχθεί στο δηµοτικό στάδιο των Τρικάλων 21 και 22 Ιουνίου. Η κατηγορία µπορεί να µην είναι ιδιαίτερα ελκυστική για του̋ λάτρει̋ του Στίβου (πολλοί είναι αυτοί που θα προτιµούσαν τη σύναξη των

Εφήβων ή το πανελλήνιο πρωτάθληµα Ανδρών Γυναικών που έχει έχει έντονο συναγωνισµό), όµω̋ η αλήθεια είναι πω̋ και τα µικρά πρωταθλήµατα έχουν τη χάρη του̋ κι όπω̋ υποστηρίζουν οι άνθρωποι του τοπικού Στίβου τα Τρίκαλα «θα γίνουν ωραίοι αγώνε̋ µε έντονο συναγωνισµό από τα ταλέντα τη̋ νέα̋ γενιά̋ του ελληνικού Στίβου». Η αρτιότητα του οργανωτικού τοµέα είναι ένα κοµµάτι που ανέκαθεν έδινε υψηλό µπονου̋ στην πόλη των Τρικάλων η οποία (χάρη στην καλή υλικοτεχνική υποδοµή το ξεχωριστό ανθρώπινο δυναµικό αλλά και µε την πλούσια ιστορία στο χώρο του Στίβου), υπερείχε έναντι άλλων υποψηφιοτήτων και φιλοξενούσε µεγάλου̋ αγώνε̋ στο Στάδιο. Η αλήθεια είναι πω̋ τα Τρίκαλα απουσιάζουν από τη ατζέντα Εκδηλώσεων τη̋ Οµοσπονδία̋ κι αυτό το γεγονό̋ οφείλεται σε ένα µεγάλο πο-

σοστό στον διακαή ζήλο και την επιθυµία την προθυµία που δείχνουν οι παράγοντε̋ τη̋ ΕΑΣ και των συλλόγων να φέρουν σηµαντικέ̋ διοργανώσει̋ στην πόλη µα̋. Αυτό φάνηκε εξάλλου µε την πρόσφατη ανάθεση του Πανελληνίου πρωταθλήµατο̋ στην κατηγορία Παίδων Κορασίδων, το οποίο θα διεξαχθεί στι̋ 21 και 22 Ιουνίου στο Στάδιο τη̋ πόλη̋ µα̋ ενώ παράλληλα (την δεύτερη ηµέρα του πρωταθλήµατο̋ – Κυριακή 22/6 ) θα διεξαχθεί και το αγώνισµα των 10χλµ Εφήβων που ανήκει στο πρόγραµµα του πρωταθλήµατο̋ τη̋ αντίστοιχη̋ κατηγορία̋ για το 2013. Αξίζει να σηµειώσουµε πάντω̋ πω̋ για µία ακόµα φορά η Λάρισα πήρε µεγαλύτερη διορ-

 Τα κορίτσια του Ασκληπιού έτοιµα για τη «µάχη» του final-4 Κορασίδων

που θα διεξαχθεί στην πόλη µα̋ το ερχόµενο Σαββατοκύριακο

Θέλουν δυνατή κερκίδα Το Βόλἐ είχε την… τιµητική του την περσινή χρονιά µε την φιλοξενία αγώνων τη̋ Εθνική̋ Ανδρών που αγκαλιάστηκε από τον κόσµο και απέκτησε µια καλή έδρα στην πόλη µα̋ τα δύο τελευταία χρόνια. Τα παράπλευρα οφέλη αυτή̋ τη̋ παρουσία̋, αποτυπώθηκαν στη δυναµική κι αγωνιστική ανάδειξη κι ανάταση του Αθλήµατο̋ στην περιοχή µα̋ γεγονό̋ που επιβεβαιώθηκε την παρουσία των Τµηµάτων του Ασκληπιού στι̋ διοργανώσει̋ τη̋ ΕΣΠΕΚΕΛ Υπήρξε πάντω̋ και µία συµµετοχή που ξέφυγε από τα στενά όρια τη̋ εντοπιότητα̋ αφού η οµάδα Κορασίδων του Ασκληπιού αναδείχτηκε πρωταθλήτρια στο πρωτάθληµα τη̋ Κεντρική̋ Ελλλάδα̋ και κέρδισε επάξια τη συµµετοχή τη̋ στο final-4 του πανελληνίου πρωταθλήµατο̋. Η πρόκριση αυτή έδωσε µια καλή …πάσα στην περιφέρεια για να κινηθεί άµεσα να διεκδικήσει και να κερδίσει τη φιλοξενία των Αγώνων τη̋ τελική̋ φάση̋ στα Τρίκαλα. Το ραντεβού για τον τίτλο θα δοθεί από 21 έω̋ 23 Ιουνίου στο Κλειστό Γυµναστήριο τη̋ µπάρα̋ Έτσι, µε αυτή την ανάθεση η συµµετοχή των κοριτσιών του Ασκληπιού (κέρδισαν πρόκριση από το τουρνουά τη̋ Κεντρική̋ Ελλάδα̋) αναµένεται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από του̋ τρικαλινού̋ φιλάθλου̋ που θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τι̋ µάχε̋ ανταγωνιστικών συγκροτηµάτων που

έχουν δηµιουργήσει̋ παράδοση στο χώρο του Γυναικείου Βόλει, όπω̋ πχ του Παναθηναικού του Ηρακλή τη̋ Κηφισιά̋ αλλά και των φιλόδοξων Ελπίδων Αµπελοκήπων. Η Ελπίδα Αµπελοκήπων την προηγούµενη χρονιά πήρε την 2η θέση, ενώ ο Παναθηνἀκό̋ τερµάτισε τρίτο̋ ενώ ο Ηρακλή̋ Κηφισιά̋ είχε κατακτήσει το Πρωτάθληµα πριν δύο χρόνια. Η κληρωτίδα έβγαλε πρώτο αντίπαλο του Ασκληπιού την οµάδα του Παναθηνἀκού και ακολουθούν ο Ηρακλή̋ Κηφισιά̋ και η Ελπίδα Αµπελοκήπων. Η οµάδα των Κορασίδων του Ασκληπιού µετέχει για πρώτη φορά σε τέτοιου̋ αγώνε̋ και κέρδισε την συµµετοχή τη̋ µέσα από τα προκριµατικά που έγιναν πριν λίγο καιρό στα Τρίκαλα αφού ήταν µία από τι̋ δύο οµάδε̋ που πήραν την πρόκριση. Μιλώντα̋ για τα τελικά των Κορασίδων ο Ευθύµη̋ Ρεντζιά̋ τόνισε πω̋: «Η διοργάνωση αυτή αποτελεί µια ακόµα ευκαιρία ανάδειξη̋ του Νοµού Τρικάλων, µε τι̋ εγκαταστάσει̋ και το φυσικό πλούτο που διαθέτει, ω̋ ιδανικό αθλητικό και τουριστικό προορισµό. Η εµπειρία που πλέον έχει αποκοµίσει η πόλη από προηγούµενε̋ ανάλογου βεληνεκού̋ αθλητικέ̋ διοργανώσει̋ και η δεδοµένη στήριξη των Τρικαλινών φιλάθλων σε κάθε είδου̋ αθλητικέ̋ εκδηλώσει̋, εξασφαλίζουν όχι µόνο την επιτυχία τη̋ συγκεκριµένη̋ αυτή̋ διοργάνωση̋, αλλά και µελλοντικών ανάλογη̋ σηµασία̋ αθλητικών διοργανώσεων.

Η Περιφέρεια Θεσσαλία̋ από την πρώτη στιγµή και εν µέσω πολύ δύσκολων συνθηκών και περιορισµένων οικονοµικών πόρων, έθεσε ω̋ στόχο και κατάφερε σε µεγάλο βαθµό να κάνει τον αθλητισµό πρωταγωνιστή στι̋ κοινωνίε̋ των πόλεων τη̋ Θεσσαλία̋. Αυτή η διοργάνωση του βόλει και οι επερχόµενε̋ που έχουν ήδη δροµολογηθεί, αποτελούν συνέχεια τη̋ δέσµευση̋ µα̋ αυτή̋, πιστεύοντα̋ ακράδαντα ότι τα οφέλη για όλη τη Θεσσαλία, άµεσα αλλά και µακροπρόθεσµα είναι ανεκτίµητα. Τέλο̋ εκ µέρου̋ τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋-Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων θα θέλαµε να καλωσορίσουµε τι̋ αθλήτριε̋, του̋ προπονητέ̋ και τα στελέχη των οµάδων, του̋ γονεί̋ και του̋ συνοδού̋ των κοριτσιών αλλά και του̋ επισκέπτε̋ φιλάθλου̋, ευχόµενοι ευχάριστη διαµονή στην πόλη µα̋». Το πρόγραµµα των αγώνων. 21/6 Α.Σ. Ασκληπιό̋ – Παναθηνἀκό̋ Α.Ο 21/6 Ηρακλή̋ Κηφισιά̋ – Ελπί̋ Αµπελοκήπων 22/6 Α.Σ. Ασκληπιό̋ - Ηρακλή̋ Κηφισιά̋ 22/6 Ελπί̋ Αµπελοκήπων - Παναθηνἀκό̋ Α.Ο 23/6 Ελπί̋ Αµπελοκήπων - Α.Σ. Ασκληπιό̋ 23/6 Ηρακλή̋ Κηφισιά ̋- Παναθηνἀκό̋ Α.Ο.

γάνωση αφού θα φιλοξενήσει ( στι̋ 29 και 30 Ιουνίου) το πρωτάθληµα εφήβων και νεανίδων, ενώ στο Σχηµατάρι στι̋ 6 και 7 Ιουλίου ο Νότιο̋ όµιλο̋ του πρωταθλήµατο̋ παµπαίδων και παγκορασίδων Α΄, όµω̋ το τον όµιλο βορείου Ελλάδα̋ δεν έχει οριστεί ακόµη πόλη διεξαγωγή̋. Πάντω̋ στι̋ 15 και 16 Ιουνίου θα διεξαχθεί ταυτόχρονα στι̋ Σέρρε̋ την θα γίνει στι̋ Σέρρε̋ το Πανελλήνιο πρωτάθληµα Νέων Ανδρών και Γυναικών στο οποίο µάλιστα θα δηλωθούν αρκετέ̋ παρουσίε̋ αθλητών-τριών από τα σωµατεία των Τρικάλων.

 Τελική ευθεία για rally sprint Μετεώρων που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο

Γκάζια στα Μετέωρα

Σαββατοκύριακο σε υψηλέ̋ στροφέ̋ και σε µεγάλε̋ ταχύτητε̋ υπόσχεται η λέσχη Αυτοκινήτου Καλαµπάκα̋: Το 2ο 2ο rally sprint Μετεώρων που θα διεξαχθεί̋ 22 και 23 Ιουνίου θα είναι µια πραγµατική γιορτή για του̋ φίλου̋ του Μηχανοκίνητου Αθλητισµού τη̋ περιοχή̋ και ο φετινό̋ αγώνα̋ θα έχει καλύτερα περάσµατα περισσότερε̋ συµµετοχέ̋ και φυσικά µεγαλύτερο και πιο έντονο συναγωνισµό. Μάλιστα όπω̋ επισηµαίνουν οι διοργανωτέ̋ του Ραλι η ειδική διαδροµή έχει φυσικό κάλλο̋ περνά από βατό αγωνιστικά χωµάτινο οδόστρωµα κάτω από των επιβλητικών Βράχων και θα είναι µια αξέχαστη εµπειρία για οδηγού̋ και θεατέ̋ που θα βρεθούν στι̋ πλαγιέ̋ των Μετεώρων για τον φετινό αγώνα. Με κόκκινο χρώµα εµφανίζεται η ειδική διαδροµή που θα επαναληφθεί 3 φορέ̋, συνολικού µήκου̋ 45,60 km. Με κίτρινο χρώµα εµφανίζεται η απλή διαδροµή, η οποία µαζί µε την ειδική διαδροµή είναι 64,50 km. Εµφανίζονται επίση̋ τα σηµεία service park και ο χώρο̋ των απονοµών, όπω̋ και η εύκολη πρόσβαση από την Ε.Ο. Τρικάλων - Ιωαννίνων. Αξίζει να σηµειώσουµε πω̋ το 2ο rally sprint Μετεώρων προσµετρά στο Πανελλήνιο Κύπελο Χώµατο̋, στο Έπαθλο Κεντρική̋ Ελλάδο̋ και στο Έπαθλο Νέων που θα διεξαχθεί στην ευρύτερη περιοχή των Μετεώρων το ερχόµενο Σαββατοκύριακο.


διαλογο̋

∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013Μικροί και µεγάλοι… Μεγαλοκαλυβιώτε̋

Απέδειξαν πω̋ έχουν και φλέβα ζωγράφων! Σηµαντική η δουλειά που έγινε τη χρονιά που πέρασε στο εργαστήρι ζωγραφική̋

του ΕΛΟΚ, υπό τι̋ οδηγίε̋ τη̋ ζωγράφου κ. Πόπη̋ Σχιζοδήµου

τα νέα του

Με γοργού̋ ρυθµού̋ ετοιµάζεται το τηλεοπτικό «Ταξιδεύοντα̋» Με γοργού̋ ρυθµού̋ προχωρά η προετοιµασία του τηλεοπτικού «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία», το οποίο θα αρχίσει να προβάλλεται από το TV10 κάθε Παρασκευή, στι̋ αρχέ̋ Ιουλίου. Με συντονιστή τον δηµοσιογράφο –ερευνητή κ. Μάκη Εξαρχόπουλο, επιτελείο δηµοσιογράφων και τεχνικών θα «οργώνει» την ∆υτική Θεσσαλία για να προβάλει γνωστέ̋ και άγνωστε̋ οµορφιέ̋, ανθρώπου̋ που δηµιουργούν, πρὀόντα που ξεχωρίζουν. Η εκποµπή θα είναι µαγκαζίνο µε κεντρική στόχευση τον τουρισµό και τον πολιτισµό. Περισσότερα σύντοµα από τον «διάλογο» και το «TV-10».

“Έχει ακόµη σκόνη ο δρόµο̋ για Πατουλιά;”

Του ∆ηµήτρη Κρούπη Ξεχείλισε το κτίριο του πολυδραστήριου ΕΛΟΚ (ΕκπολιτιστικούΛαογραφικού Οµίλου Μεγ.Καλυβίων) από έργα ζωγραφική̋, το απόγευµα τη̋ περασµένη̋ Παρασκευή̋! Αφού τόσο στο εσωτερικό του (όπου εκτείθονταν τα έργα των «µεγάλων» ), όσο και στον προαύλιο χώρο (όπου εκτείθονται τα έργα των παιδιών του ∆ηµοτικού Σχολείου Μεγ.Καλυβίων), υπήρχαν συνολικά 450 έργα.

Αυτό̋ ήταν ο καρπό̋ τη̋ σηµαντική̋ δουλειά̋ που έγινε την χρονιά που πέρασε στο εργαστήρι ζωγραφική̋ του ΕΛΟΚ που λειτουργεί υπό τι̋ οδηγίε̋ τη̋ γνωστή̋ ζωγράφου κ. Πόπη̋ Σχιζοδήµου. Σε συνεργασία µε την Τοπική Κοινότητα Μεγ.Καλυβίων ο ΕΛΟΚ διοργάνωσε µια όµορφη τελετή λήξη̋ τη̋ ιδιαίτερα δηµιουργική̋ χρονιά̋ κατά την οποία στο εργαστήρι ζωγραφική̋ έγιναν αληθινά θαύµατα. Πολλά δε από αυτά τα είδαν ολοζώντανα όλοι όσοι βρέθηκαν στη γιορτή που έγινε και περιελάµβανε όµορφη µουσική από το συγκρότηµα «χαµέ-

νοι χάρτε̋» ένα νεανικό συγκρότηµα που αναδείχθηκε από τη «Σοὐτα» και µε τη στήριξη του Παναγιώτη Μαγκλάρα) και έντεχνα ελληνικά και ξένα τραγούδια από την Λιάνα Μήνια (τραγούδι) και τον Παναγιώτη Μαγκλάρα (πιάνο). Ιδιαίτερα χαρούµενη και ευχαριστηµένη για την επίδοση των µικρών και µεγάλων µαθητών τη̋ ήταν η κ. Πόπη Σχιζο-

δήµου που µε δικαιολογηµένη υπερηφάνεια µα̋ ξενάγησε στο χώρο τη̋ έκθεση̋. Το ίδιο χαρούµενοι ήταν ο πρόεδρο̋ τη̋ Τ.Κ. Μεγάλων Καλυβίων κ. Γιαννούλα̋ αλλά και ο πρόεδρο̋ του ΕΛΟΚ κ. Χρήστο̋ Παπαπολύκαρπο̋, όπω̋ και όλοι οι Μεγαλοκαλυβιώτε̋ που αγκάλιασαν και στήριξαν αυτή την όµορφη πρωτοβουλία.

Στην άλλη άκρη τη̋ γραµµή̋ του τηλεφώνου είναι ο γνωστό̋ ηθοποιό̋ Γιάννη̋ Βόγλη̋ και µόλι̋ ο Μάκη̋ Εξαρχόπουλο̋ του είπε πω̋ του τηλεφωνεί από τα Τρίκαλα, το πρώτο πράγµα που τον ρώτησε ήταν το εξή̋: - Έχει ακόµη σκόνη ο δρόµο̋ για την Πατουλιά; Ο συµπρωταγωνιστή̋ του Νίκου Κούρκουλου στην θρυλική ταινία «ΤΟ ΧΩΜΑ ΒΑΦΤΗΚΕ ΚΟΚΚΙΝΟ», που γυρίστηκε το 1965 εξ ολοκλήρου στο νοµό Τρικάλων, θα βρεθεί σύντοµα στα Τρίκαλα, φιλοξενούµενο̋ του (τηλεοπτικού) «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία» και έχει να µα̋ πει πολλά για το πώ̋ γυρίσθηκε αυτή η ταινία αλλά και για την… ιστορική του φράση «Στάσου, µύγδαλα» στην ταινία «ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ». Περισσότερα προσεχώ̋, από τον «διάλογο» και από το «TV10». ∆.Κ.

Για σωστή ψυχαγωγία!

Στην Νέα Πύλη / Τηλ. 6973 789 416 CMYK

Dialogos 17 6 13  

weekly newspaper of Trikala Εβδομαδιαία εφημερίδα των Τρικάλων

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you