Page 1

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΘΕΣ ΒΡΑ∆Υ Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ

∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

playfor(Magic)TRIKALA EBÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÙÍ ÔÑÉÊÁËÙÍ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λόγω τη̋ αργία̋ τη̋ Αποκριά̋ και τη̋ Καθαρά̋ ∆ευτέρα̋, οι εβδοµαδιαίε̋ εφηµερίδε̋ του νοµού µα̋, «διάλογο̋» και «Ενεργό̋ Πολίτη̋» δεν θα κυκλοφορήσουν την προσεχή ∆ευτέρα 18 Μαρτίου. Μαζί σα̋ και πάλι την ∆ευτέρα 25 Μαρτίου.

ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÑÏÕÐÇÓ • ÅÔÏÓ 19ï • ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 867 • ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15 • ÔÇË: 24310- 33263 FAX: 2431-500059 • e-mail: dialogos@otenet.gr • www.issuu.com/dialogosnews • ÔÉÌÇ 1,30 ευρώ

ΟΙ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΙ ΑΠΕ∆ΕΙΞΑΝ ΠΩΣ Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΕΝ… ∆ΙΕΡΧΕΤΑΙ ΚΡΙΣΗ

Έδωσαν (µεγάλη) χαρά στον (µικρό) Χάρη

Το σεµινάριο παραστατικών τεχνών, που επικεντρώθηκε στα παιχνίδια µαγεία̋, έπιασε τον (καλλιτεχνικό) στόχο του!

4 Μέγα πλήθο̋ στη φιλανθρωπική εκδήλωση του Ευεργετικού Συλλόγου Γαρδικίου Τρικάλων “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” για τον 7χρονο µαθητή που δίνει γενναία µάχη για την ζωή ΣΕΛ.17

ΣΕΛ. 5

Μετά το νέο ναυάγιο των Τρικάλων στο µατ̋ µε το Θεσπρωτικό (0-0) ο Ζαχόπουλο̋ πρόλαβε κι “έστειλε” τον προπονητή, πριν φύγει από µόνο̋ του

«Κούνησε µαντήλι» ο Βέκιο̋ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΕΛ. 19-31

Στοιχεία-σοκ από µελέτη του Ινστιτούτου τη̋ ΓΣΕΕ

Μείον 50% οι µισθοί στον ιδιωτικό τοµέα! Σχεδόν 1 εκατ.εργαζόµενοι δεν πληρώνονται καθόλου ή παίρνουν 100-200 ευρώ το µήνα “έναντι” Τριάντα χρόνια πίσω η αγοραστική δύναµη των εργαζοµένων, µε συνέπεια να καταρρέουν και οι µικροµεσαίε̋ επιχειρήσει̋ Σελ. 5

CMYK


2

∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Τα Τρίκαλα (ανα)γνωρίζουν τον ήρωά του̋ Αριστείδη Παπά διαλογος

Πέρυσι, στι̋ 25 ΜαρτίΑριστείδης Παππάς: ου, ο “διάλογο̋” είχε κυΟ Απόστολος Παύλος κλοφορήσει µια ειδική έκτης Φιλικής Εταιρείας δοση – αφιέρωµα στη ζωή και τη δράση του Αριστείδη Παπά, του Τρικαλινού Αποστόλου Παύλου τη̋ Φιλική̋ Εταιρεία̋. Το αφιέρωµα συνέγραψαν δύο γνωστοί Τρικαλινοί επιστήµονε̋, οι κύριοι Γεώργιο̋ Λεπενιώτη̋ και ∆ηµήτρη̋ Τσιώλη̋. Μέσα από αυτό το αφιέρωµα, το οποίο διανεµήθηκε δωρεάν σε όλου̋ του̋ συνδροµητέ̋ του “διαλόγου” αλλά και σε εκατοντάδε̋ µαθητέ̋, χιλιάδε̋ Τρικαλινοί γνώρισαν τη ζωή και τη δράση ενό̋ σηµαντικού Τρικαλινού εθνικού ήρωα, αλλά και σπουδαίου πνευµατικού ανθρώπου. Μάλιστα, οµάδα µαθητών του 4ου Λυκείου τη̋ πόλη̋ επέλεξε για θέµα τη̋ εργασία̋ του̋ τη ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον Αριστείδη Παπά, ενώ το 27ο ∆ηµοτικό Σχολείο Τρικάλων έκανε αίτηση να µετονοµασθεί σε ∆ηµοτικό Σχολείο «ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΠΑΠΑΣ». Επίση̋, στο 1ο Σχολείο ∆εύτερη̋ Ευκαιρία̋ Τρικάλων έγιναν µαθήµατα βασισµένα στην ειδική έκδοση του “διαλόγου”. Η εργασία των µαθητών του 4ου Λυκείου ολοκληρώθηκε και σύντοµα θα κυκλοφορήσει σε ειδική έκδοση από τον “διάλογο”. Επίση̋, µέχρι το τέλο̋ τη̋ σχολική̋ χρονιά̋, θα γίνουν τα “βαφτίσια” του 27ου ∆ηµοτικού Σχολείου. Οι πρωτοβουλίε̋ για την αναγνώριση του Αριστείδη Παπά, σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο, θα συνεχισθούν. Υ.Γ. Πρέπει εδώ να ευχαριστήσουµε ξανά τον χορηγό τη̋ έκδοση̋, την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλία̋, αλλά και το εργοστάσιο γάλακτο̋ ΤΡΙΚΚΗ και τα φροντιστήρια Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ και ΠΑΙ∆ΕΙΑ, που ενίσχυσαν οικονοµικά την έκδοση. ∆.Κ. ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

(Εισαγωγικό δοκίµιο, των ∆ηµητρίου Τσιώλη και Γεωργίου Λεπενιώτη, για τη ζωή, τη δράση και τον ηρωικό θάνατο του µεγάλου Τρικαλινού, που υπήρξε ο «οργανωτικό̋ γραµµατέα̋ των Φιλικών»)

«Έχετε πάντοτε προ οφθαλµών, ότι ποτέ ξένο̋ δεν βοηθεί ξένον, χωρί̋ µεγαλώτατα κέρδη. Το αίµα, το οποίον θέλουν χύσει οι ξένοι δι' ηµά̋, θέλοµεν να πληρώνει ακριβότατα και ουαί ει̋ την Ελλάδα όταν συστηµατική δεσποτεία ενθρονισθή ει̋ τα σπλάχνα τη̋».

Από την πολεµική προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη προ̋ του̋ (τότε) άρχοντε̋ προεστώτε̋ και αρχιερεί̋. Τραγικά επίκαιρη και σήµερα αν η φράση «ξένο αίµα» αντικατασταθεί µε τη φράση «ξένα δάνεια».

ΧΟΡΗΓΟΣ

Στην(βουλευτική)… ασπίδα του Σαµαρά ο Κώστα̋ Σκρέκα̋ Σε µια στιγµή που στη Ν.∆. έχουν αρχίσει να επανεµφανίζονται οι Καραµανλικοί και οι Μητσοτακικοί, µια οµάδα νέων βουλευτών εµφανίζεται από τα ΜΜΕ τη̋ Αθήνα̋ ω̋ «ασπίδα του Αντώνη Σαµαρά». Ανάµεσά του̋ και ο συντοπίτη̋ µα̋ βουλευτή̋ Κώστα̋ Σκρέκα̋, ο οποίο̋ µετά το δείπνο µε τον ίδιο τον πρωθυπουργό στην ταβέρνα «Ο Βασίλη̋» πριν λίγε̋ ηµέρε̋ συµµετείχε και σε δείπνο στο γνωστό εστιατόριο του Κολωνακίου «17». Σ’αυτό το δείπνο, όπω̋ διαβάζουµε στα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» του Σαββάτου, στο οποίο υπήρξαν «άκρω̋ ενδιαφέρουσε̋ διεργασίε̋» συµµετείχαν οχτώ νεαροί βουλευτέ̋ τη̋ Ν.∆. ανάµεσα του̋ και ο Κώστα̋ Σκρέκα̋. «δ»

Ετήσιο̋ Χορό̋ Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλη̋

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Σάββατο 16 Μαρτίου 2013 και ώρα 9µ.µ. στο κέντρο «Τσιούτσια̋» στον Άγιο Κωνσταντίνο θα γίνει ο ετήσιο̋ χορό̋ του Συλλόγου µα̋. Θα υπάρχει ορχήστρα που θα µα̋ διασκεδάσει και αποτελείται από του̋: Γιαννούλα̋ Παν. (Κλαρίνο),Τσιούνη̋ Ξενοφ. (Τραγούδι), Αδάµο̋ Χρ.(κιθάρα), Έξαρχο̋ Βασ. (Βιολί), Γεωργίου Γιαν.(Αρµόνιο) καθώ̋ και πλούσια λαχειοφόρο̋. Θα σερβιριστεί πρόβειο κριθαράκι ή αγριογούρουνο κοκκινιστό και θα υπάρχει άφθονο ντόπιο κρασί. Η τιµή κάρτα̋ θα είναι 15 ευρώ για του̋ ενήλικε̋ και 10 ευρώ για τα παιδιά. Σα̋ περιµένουµε, Το ∆.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλη̋

Αφιέρωµα τη̋ ΕΤ-3 στον ληστή Θωµά Γκαντάρα Η εκποµπή τη̋ ΕΤ-3 «Ελλήνων ∆ρώµενα» χθε̋ ήταν αφιερωµένη στον ληστή Θωµά Γκαντάρα, ο οποίο̋ καταγόταν από την Άκρη Ελασσόνα̋, αλλά έδρασε στην περιοχή των Χασίων, από το 1918 που «βγήκε στο κλαρί» µέχρι το 1923 που σκοτώθηκε στα σύνορα Τρικάλων – Γρεβενών. Ο Θωµά̋ Γκαντάρα̋ και η συµµορία του έµειναν στην ιστορία και για το λόγο ότι ήταν οι πρώτοι ληστέ̋ που ζήτησαν να φωτογραφηθούν! Αυτό έγινε από τον γνωστό Τρικαλινό φωτογράφο Θανάση Μάνθο τον οποίο “κάλεσαν” γι’ αυτό το σκοπό στο ληµέρι του̋. Επίση̋, ο Χασιώτη̋ ποιητή̋ Χρήστο̋ Μπράβο̋ έγραψε ένα ποίηµα για τον Θωµά Γκαντάρα, το οποίο µελοποίησε ο γνωστό̋ Λαρισαίο̋ συνθέτη̋ και τραγουδοποιό̋ Θανάση̋ Παπακωνσταντίνου. Τα αρνητικά των ιστορικών φωτογραφιών τη̋ συµµορία̋ του Γκαντάρα υπάρχουν στο αρχείο του φωτό – Μάνθο̋, ο εγγονό̋ του οποίου, Θανάση̋ Μάνθο̋, µίλησε στην εκποµπή στην οποία, επίση̋, µίλησαν ο πρόεδρο̋ του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Θεόδωρο̋ Νηµά̋, συγγενεί̋ του Θωµά Γκαντάρα και άλλοι Τρικαλινοί, που είχαν ακούσει διηγήσει̋ για τη δράση του. ∆.Κ.

«Πώ̋ µπερδεύεται ένα̋… (Βαλοµ)ΑΝ∆ΡΑΣ!» «Πώ̋ µπερδεύεται ένα̋ άνδρα̋, πώ̋ µπερδεύεται/µε παράνοµε̋ γυναίκε̋ όταν µπλέκεται/Την µέρα νοικοκύρη̋, το βράδυ αµαρτωλό̋/χαράµατα στο σπίτι, γυρίζω σαν τρελό̋», ήταν το τραγούδι που αφιέρωσε ο “γίγαντα̋ τη̋ πίστα̋” Νίκο̋ Σιάφη̋ στον πρόεδρο του Συλλόγου Υδραυλικών Ν. Τρικάλων και Περιχώρων Νίκο Βαλοµάνδρα, στην ταβέρνα “Νικόλα̋” (Αγία Κυριακή). Η… µεταµεσονύκτια συνάντηση των τριών… Νικολάδων έγινε ένα από τα τελευταία Σαββατόβραδα. Ο συντοπίτη̋ υδραυλικό̋, λαµπερό̋ “συνάδελφο̋” του… Σάκη (“ΛΑΒ ΣΟΡΡΥ”), εκείνη την ώρα απολάµβανε το κρασάκι του. ∆εν έδειξε, ωστόσο, να τα… χάνει. Άρχισε, γρήγορα, τον… ρυθµό να πιάνει, να χτυπά παλαµάκια και να µπαίνει στα… µεράκια!! “δ”

Κάλεσµα τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ στου̋ πολιτιστικού̋ Συλλόγου̋ του νοµού Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων πρόκειται να διοργανώσει στην πόλη των Τρικάλων κεντρική λαογραφική εκδήλωση µε µουσικοχορευτικά δρώµενα την Πέµπτη 9 Μα˙ου 2013. Καλούνται όλοι οι περιφερειακοί λαογραφικοί πολιτιστικοί σύλλογοι Τρικάλων, που διαθέτουν χορευτικέ̋ οµάδε̋, παραδοσιακή χορωδία και κάθε είδου̋ λαογραφικό υλικό, καθώ̋ και οι συνεταιρισµοί τοπικών παραδοσιακών πρὀόντων που επιθυµούν να συµµετέχουν στην εκδήλωση, να επικοινωνήσουν µε το Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων στα τηλέφωνα: 24310-35106, 24310-46103 (Υπεύθυνη κ . Μπουντούρη Ευαγγελία) Πρώτη συνάντηση των υπευθύνων θα πραγµατοποιηθεί στα Γρ. τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων στον 1ο όροφο αύριο Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 και ώρα 19:00.

∆ιεκδικεί Ευρωπἀκό βραβείο ΕΚΕ η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλία̋ Υποψηφιότητα για τα Ευρωπἀκά βραβεία ΕΚΕ (Εταιρική̋ Κοινωνική̋ Ευθύνη̋), υπέβαλλε η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Η υποψηφιότητα τη̋ αφορά την κατηγορία «Μικροµεσαίε̋» και έχει να ανταγωνισθεί άλλε̋ επτά επιχειρήσει̋. Επίση̋ άλλε̋ τριάντα επιχειρήσει̋ κατέθεσαν υποψηφιότητα στην κατηγορία «Μεγάλε̋». Τα αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν στι̋ 23 Απριλίου σε ειδική τελετή και ελπίζουµε να διακριθεί και να πρωτεύσει η «δική µα̋ τράπεζα».

Τι είναι τα Ευρωπἀκά Βραβεία ΕΚΕ Τα Ευρωπἀκά Βραβεία ΕΚΕ προκηρύχθηκαν από την Ευρωπἀκή Επιτροπή στην προσπάθειά τη̋ να προάγει ένα νέο επιχειρηµατικό µοντέλο µε στόχο την αντιµετώπιση των προκλήσεων που αντιµετωπίζει σήµερα η κοινωνία και τη δηµιουργία των πρὁποθέσεων για µια µακρόπνοη και βιώσιµη ανάπτυξη µέσα από τι̋ αρχέ̋ και αξίε̋ τη̋ Εταιρική̋ Κοινωνική̋ Ευθύνη̋(ΕΚΕ). Σκοπό̋ των βραβείων είναι η ανάδειξη και προβολή, σε εθνικό και ευρωπἀκό επίπεδο, των καλύτερων συνεργατικών και καινοτόµων προγραµµάτων ΕΚΕ που εφαρµόζουν επιχειρήσει̋, τα οποία επέ-

φεραν θετικά και βιώσιµα αποτελέσµατα στην κοινωνία και την επιχείρηση. Την πανευρωπἀκή διοργάνωση των βραβείων ανέλαβαν το Ευρωπἀκό ∆ίκτυο ΕΚΕ (CSR Europe) και το Βρετανικό ∆ίκτυο ΕΚΕ (Business in the Community), ενώ 29 εθνικοί εταίροι του Ευρωπἀκού ∆ικτύου ΕΚΕ θα διοργανώσουν τη διεξαγωγή του διαγωνισµού σε αντίστοιχε̋ ευρωπἀκέ̋ χώρε̋. Τόσο το θέµα του διαγωνισµού :” ΕΚΕ: Συνεργασία, Καινοτοµία, Αποτελεσµατικότητα ” όσο και οι όροι ,τα κριτήρια και οι προδιαγραφέ̋ στελέχωση̋ των κριτικών επιτροπών υποδεικνύονται από την Ευρωπἀκή Επιτροπή και είναι κοινά για όλε̋ τι̋ χώρε̋. Στην Ελλάδα, τη διοργάνωση του διαγωνισµού και των βραβείων έχει αναλάβει το Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ο παλαιότερο̋ φορέα̋ - πυρήνα̋ διάδοση̋ τη̋ έννοια̋ τη̋ ΕΚΕ στην Ελλάδα. Τα βραβεία έχουν τη στήριξη τη̋ Βουλή̋ των Ελλήνων και τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξη̋, Ανταγωνιστικότητα̋, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων.

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε ÅÊÄÏÔÇÓ - ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÍÉÊ. ÊÑÏÕÐÇÓ ÓÕÍTAKTEÓ: ÍÉÊÏÓ ÐÁÆÁÚÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ: ÅÕÈÕÌÉÏÓ ÊÏÕÖÏÃÉÁÍÍÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15, ΤΡΙΚΑΛΑ ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ: 60 ÅÕÑÙ. ÏÔÁ, ÔÑÁÐÅÆÅÓ, ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ, Ê.ÔË. 100 ÅÕÑÙ ÅÊÔÕÐÙÓÇ: Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ ÔÇË.: 24310 -33263 FAX:2431-500059 e-mail: dialogos@otenet.gr, site:www.issuu.com/dialogosnews ÊÙÄ. ÅÍÔÕÐÏÕ: 5113


ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

H νέα ηγεσία στο τοπικό ΠΑΣΟΚ Ανακατατάξει̋ - όχι κατακλυσµιαίε̋ – επήλθαν µετά τη πρόσφατη διεξαγωγή του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στο κυβερνητικό κόµµα, σε τοπικό επίπεδο. Ο κ. Γιώργο̋ Οικονόµου βέβαια παραµένει κυρίαρχο̋ εσωκοµµατικού παιχνιδιού, αφού ω̋ πρώην βουλευτή̋ στι̋ εκλογέ̋ του Μα˙ου, αριστίνδην, µετέχει στην Κεντρική Επιτροπή. Η συµµετοχή

του αυτή προέκυψε µετά την απόφαση τη̋ ηγεσία̋ του ΠΑΣΟΚ, προκειµένου κυρίω̋ οι κ.κ. Καρχιµάκη̋ και Γεννηµατά, να µην µπουν στο κυνήγι τη̋ εσωκοµµατική̋ ψήφου και υπάρξει ανάλογο̋ διαγωνισµό̋. Έτσι µέλη του ανωτέρου οργάνου του ΠΑΣΟΚ αποφασίσθηκε, να διορισθούν οι πρώην βουλευτέ̋ και όχι οι

νυν ευρωβουλευτέ̋! – τυχαίο, δεν νοµίζω, οι τελευταίοι επιλέχθησαν από τον Γ. Παπανδρέου. Ρόλο και προφανώ̋ λόγο, στα δρώµενα του ΠΑΣΟΚ, από δω και πέρα θα έχει και ο Χρ. Γατσέλη̋ που µπορεί να µην έχει ισχυρά ερείσµατα στην τοπική βάση του κόµµατο̋, εκλέχθηκε όµω̋ στην Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, πριµοδοτούµενο̋ από το Νίκο Ανδρουλάκη, ο

οποίο̋ πρώτευσε στι̋ σχετικέ̋ διαδικασίε̋ και είναι πιθανό να είναι ο νέο̋ γραµµατέα̋. Τέλο̋, παρότι στηρίχθηκαν από συγκεκριµένα εσωκοµµατικά κέντρα, δεν κατάφεραν, ούτε µε ποσόστωση, να εκλεγούν στην Κεντρική Επιτροπή, οι δύο κυρίε̋ από το νοµό, οι κ.κ. Λώρεν Κασσοπούλου και Αρετή Αλεξίου, οι οποίε̋ έθεσαν υποψηφιότητα. «∆»

Λοιδορήθηκε, προπηλακίσθηκε, αλλά αντέχει Ήταν η δεύτερη φορά, µέσα σε λίγε̋ βδοµάδε̋, που ο αντιδήµαρχο̋ Τρικάλων κ. Θαν. Ξάφο̋ πέρασε µία σκληρή δοκιµασία, αλλά άντεξε. Προ εβδοµάδων, εισηγήθηκε τη γραµµή τη̋ πλειοψηφία̋ στο ∆.Σ. για το θέµα του κόµβου στο Κηπάκι, στην εξέλιξη όµω̋ τη̋ συζήτηση̋ «αδειάσθηκε» από το δήµαρχο και του̋ συναδέλφου̋ του, αλλά δεν πτοήθηκε. Προ ηµερών στην πρόσφατη σύγκληση του ∆.Σ., το νέο αυτοδιοικητικό

Οι Τρικαλινοί απόστρατοι πάνε µαζικώ̋ Θεσσαλονίκη! Μικρή, αλλά λίαν δυναµική αντιπροσωπεία τη̋ Ενώσεω̋ Αποστράτων Αξιωµατικών Στρατού Ν. Τρικάλων παρέστη στην Σαββατιάτικη (9/3) πανελλαδική συγκέντρωση διαµαρτυρία̋ (πλατεία Κλαυθµώνο̋, Αθήνα). Από το περασµένο εικοσιτετράωρο, η Ε.Α.Α.Σ. προετοιµάζεται για την µεγάλη µάζωξη που θα

γίνει µεθαύριο (13/3, 1 µ.µ.) στη Θεσσαλονίκη (πλατεία Αριστοτέλου̋). Εκεί, απόµαχοι στρατιωτικοί, αστυνοµικοί, πυροσβέστε̋ και λιµενικοί θα διαµαρτυρηθούν για τα εθνικά θέµατα και τι̋ συνεχόµενε̋ µειώσει̋ στι̋ συντάξει̋, που φθάνουν έω̋ και το 70%!!! «Η αναχώρηση θα γίνει το πρωί τη̋ ίδια̋ ηµέρα̋ (08:30), µπροστά από τον “Κωστάρα”. Ήδη έχουν δηλώσει συµµετοχή 100 άτοµα και πάµε ολοταχώ̋ για… τρίτο λεωφορείο!!!», δήλωσε στην στήλη ο πρόεδρο̋ των Τρικαλινών Αποστράτων Ευάγγελο̋ Στέφο̋. Ευκαιρία̋ δοθείση̋, συνεχάρη θερµώ̋, ευχόµενο̋ συγχρόνω̋ «κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο του̋», το νέο Αρχηγό Γ.Ε.Σ. Αθανάσιο Τσέλιο (σ.σ. κατάγεται από τον Πετρόπορο) και το νέο ∆ιοικητή τη̋ 1η̋ Στρατιά̋ Αντιστράτηγο Χρήστο Μανωλά (σ.σ. ο οποίο̋ ανέλαβε την διοίκηση τη̋ Σ.Μ.Υ. κατά την περίοδο 2010-2011). “δ”

πουλέν των κ.κ. Σπανού –Λάππα, ορίσθηκε εισηγητή̋ για ζήτηµα του βιοαερίου στο Μικρό Κεφαλόβρυσο. Αφού στην οµιλία του αποκάλεσε «λαχείο την επένδυση», αποδοκιµάσθηκε, προπηλακίσθηκε, τον αποκάλεσαν «εκπρόσωπο τη̋ εταιρία̋», διαπίστωσε (;) έκπληκτο̋ (;), ότι η πλειοψηφία, κάτω από τι̋ πιέσει̋ των παρευρισκοµένων κατοίκων του χωριού, ανέκρουσε πρύµναν και στο τέλο̋ – από ελιγµό;- τάχθηκε ουσιαστικά κατά τη̋ επένδυση̋. Ειπώθηκε – από «συντρόφου̋» του -, ότι «µετά απ’ αυτά ο κ. Ξάφο̋ θα παραιτηθεί», όµω̋ ο νεαρό̋, στην ηλικία αντιδήµαρχο̋, αποδείχθηκε ανθεκτικό̋, παραµένει εδραίο̋ στο θώκο του. «∆»

Έχετε µήνυµα στο κινητό σα̋ «Μάχη» - επιτυχή κατά του̋ φίλου̋ του – έδωσε την περασµένη Τετάρτη στο «Πρωινό Mega» ο βουλευτή̋ Τρικάλων τη̋ Νέα̋ ∆ηµοκρατία̋ κ. Ηλία̋ Βλαχογιάννη̋. Ήταν προσκεκληµένο̋ στην εκποµπή, ω̋ µόνο̋ κυβερνητικό̋, έχοντα̋ απέναντι δύο αξιόµαχα στελέχη των κοµµάτων τη̋ αντιπολίτευση̋, τον κ. Γ. Μπαλάφα από το ΣΥΡΙΖΑ και την κ. Λ. Κανέλλη από το ΚΚΕ. Την εµφάνιση του πρώην νοµάρχη παρακολούθησαν όσοι Τρικαλινοί «συναντήθηκαν» τυχαία µε του̋ συγκεκριµένου̋ τηλεοπτικού̋ δέκτε̋, αλλά και όσοι ενηµερώθηκαν µε µήνυµα τι̋ βραδινέ̋ ώρε̋ τη̋ προηγούµενη̋ µέρα̋! “δ”

«Περιβόλι τη̋ Ευρώπη̋» θέλει την Θεσσαλία ο κ. Αγοραστό̋ Ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ Κώστα Αγοραστού φιλοξενούνταν στο χθεσινό «ΒΗΜΑ» και στην οποία ο κ. Αγοραστό̋ ανάµεσα στα άλλα δηλώνει πω̋ στόχο̋ του είναι να γίνει η Θεσσαλία «Το περιβόλι τη̋ Ευρώπη̋». «δ»

3 To Κηπάκι, το Κεφαλόβρυσο δείχνουν το δρόµο Επισηµαίνει ο λαό̋ πω̋ «σύµπτωση που επαναλαµβάνεται παύει να είναι σύµπτωση». ∆ιαπιστώσαµε την ευστοχία τη̋ παροιµία̋, στην προ εβδοµάδων συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Τρικάλων, για το θέµα του Κηπακίου. Επιβεβαιώθηκε η ευθυβολία τη̋, στην προ ηµερών σύγκληση του ίδιου Σώµατο̋, στο ζήτηµα µε το βιοκαυσαέριο στο Μικρό Κεφαλόβρυσο. Σε αµφότερε̋ τι̋ περιπτώσει̋, η εισήγηση τη̋ πλειοψηφία̋ ήταν κατά των συµφερόντων των τοπικών κοινωνιών, οι αποφάσει̋ είχαν ήδη ληφθεί ερήµην του̋. Οι τελικέ̋ αποφάσει̋ όµω̋ του ∆.Σ. ήταν διαφορετικέ̋ από τι̋ Του αρχικέ̋, στην περίπτωση του Ηλία Σιαφάκα Κηπακίου µάλλον τελεσίδικα, στο ζήτηµα του Κεφαλόβρυσου προσοµοιάζει µε τακτικισµό και φυγοµαχία – εποµένω̋ επιβάλλεται εγρήγορση και όχι εφησυχασµό̋. Καταλυτικό̋ παράγοντα̋, σε αυτέ̋ τι̋ κυβιστήσει̋ – τι̋ κωλοτούµπε̋ που θα’ λεγε και ο λαό̋ – διαδραµάτισε η παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων, η µαζική παρουσία κατοίκων των θιγοµένων περιοχών του ∆ήµου.Η παρουσία από µόνη τη̋, ω̋ αυταξία, ω̋ συλλογική συµµετοχή, ω̋ κοινωνική δράση, ω̋ αδήριτο̋ δυναµισµό̋. ∆εν ήταν τα σαθρά – ενίοτε υστερόβουλα – «επιχειρήµατα» των εισηγητών. Και των φανερών ή κρυφών συµµάχων του̋, που άλλου̋ του̋ ανάγκασαν σε µεγαλοπρεπεί̋ αναδιπλώσει̋ και άλλου̋ του̋ υποχρέωσαν σε άτακτη φυγή, σε πρόωρη αποχώρηση από την αίθουσα. ∆εν αντιπαρατέθηκαν επιχειρήµατα στην αίθουσα, δεν υιοθετήθηκαν ή καταρρίφθηκαν γνώσει̋, θέσει̋, απόψει̋. Αναµετρήθηκαν από τη µία η εξουσία – εκλεγµένη, δοτή, που πιθανόν δολίω̋ να την υφάρπαξαν, µε τι̋ οµολογηµένε̋ ή ανοµολόγητε̋ στοχεύσει̋ του̋ - και από την άλλη ο λαό̋, η κοινωνία, το άθροισµα διαφορετικών ατόµων, που δεν κατέχουν ούτε τι̋ τεχνικέ̋ τη̋ εξουσία̋, ούτε είναι τόσο συµπαγή και στοχοπροσηλωµένα, αλλά όταν ενώνονται είναι και αήττητα και ασφαλώ̋ υπεύθυνα και αρµόδια. Προσφέρονται για την εξαγωγή γενικότερων συµπερασµάτων οι περιπτώσει̋ του Κηπακίου και του Κεφαλοβρύσου. Συνακόλουθα δείχνουν το δρόµο που οφείλουµε να βαδίσουµε. Αυτοί, η Τρόικα, οι συνοδοιπόροι του̋ σ’ όλη την Επικράτεια και στα Τρίκαλα, δεν θα φύγουν µόνοι του̋. ∆εν θα υποχωρήσουν αµαχητί, χωρί̋ ελιγµού̋ – τακτικισµού̋ και αντιπερισπασµού̋. Όπω̋ οι κάτοικοι του Κηπακίου και του Κεφαλοβρύσου ανέτρεψαν τα σχέδια τη̋ οικονοµική̋ και αυτοδιοικητική̋ εξουσία̋, έτσι και οι πολίτε̋ τούτη̋ τη̋ χώρα̋ – συναντώντα̋, είναι αλήθεια πιο σθεναρή και οργανωµένη αντίδραση – είναι υποχρεωµένοι, συλλογικά, συντεταγµένα, κινηµατικά να αποτρέψουν τα δεινά που ήδη συντελούνται και τα χειρότερα που έπονται.


4 ΠΑΡΑΛΥΤΗ ΧΩΡΑ Σε δραµατική κατάσταση ευρίσκεται η κοινωνία µα̋ εξ αιτία̋ τη̋ πρωτοφανού̋ ύφεση̋, που έχουµε εδώ και τρία χρόνια, εξ αιτία̋ τη̋ καθηµερινά αυξανόµενη̋ ανεργία̋, περίπου 30%, και για τον λόγο ότι δεν υπάρχει ζεστό χρήµα στην αγορά. Όποιο̋ είναι επαγγελµατία̋, υπάλληλο̋, συνταξιούχο̋ και αγρότη̋, νιώθει καθηµερινά στο πετσί του την τραγική κατάσταση τη̋ οικονοµία̋. Η χώρα τράβηξε…. χειρόφρενο και είναι παράλυτη. Την τραγική αυτή θέση την διαπιστώνουν οι πολίτε̋ τόσο µε την µεγάλη ανασφάλεια που υπάρχει όσο και µε την πλήρη απογοήτευση σε εργαζοµένου̋ και σε επιχειρήσει̋. Απογοητευτικά είναι τα αποτελέσµατα και στην µείωση των εσόδων του κράτου̋ και στι̋ υποχρεώσει̋ έναντι των ασφαλιστικών Ταµείων. Κι όµω̋ µπροστά σ’ αυτό το… τέλµα η Τρόικα επιµένει στην πιστή τήρηση των καταστροφικών Μνηµονίων και στην άµεση µείωση την δηµοσίων υπαλλήλων κατά 25.000 µέχρι το τέλο̋ του έτου̋. Μα̋ βλέπουν πλέον ω̋ αριθµού̋ και όχι ω̋ ανθρώπου̋, που έχουµε οικογένειε̋ και που δεν ευθυνόµαστε σε τίποτε για την λεηλασία του κράτου̋ από του̋ ΚΛΕΦΤΕΣ που ακόµα ζουν, βασιλεύουν και θέλουν και να µα̋ σώσουν…! ∆εν αντιλαµβάνονται πω̋ ο ρυθΓράφει µό̋ τη̋ τεράστια̋ ύφεση̋ και το ο ∆ρ. ΚΩΣΤΑΣ µεγάλο ύψο̋ τη̋ ανεργία̋, επίσηΠΑΤΕΡΑΣ, D.Ed., µα είναι κοντά στο 30%, ενώ ανεπίM.Ed., Ph.D. σηµα ξεπέρασε κατά πολύ το 40%, ∆ηµοτικό̋ Σύµβουλο̋ όχι µόνο οδηγούν στον εκτροχια- Πολιτευτή̋ σµό των Μνηµονίων και τη̋ οικονοµία̋ αλλά σαρώνουν και την πολιτική σταθερότητα τη̋ χώρα̋ δηλαδή ανατρέπουν την ∆ηµοκρατία. Η ανασφάλεια για τα εισοδήµατα έριξε δραµατικά την κατανάλωση. «Ζωντανέ̋ – Νεκρέ̋» Τράπεζε̋ δεν µπορούν να παίξουν αναπτυξιακό ρόλο εξ αιτία̋ τη̋ µη ανακεφαλαιοποίηση̋ και των κακών δανείων. Οι πολίτε̋ αδυνατούν να πληρώσουν τα δανεικά, γιατί, όταν τα πήραν, είχαν µισθού̋ αξιοπρεπεί̋ ενώ τώρα παίρνουν µισθού̋ και συντάξει̋ πείνα̋ και αδυνατούν να αποπληρώσουν τι̋ οφειλέ̋. Οι ΓΥΠΕΣ των τοκογλύφων και τα ΠΙΡΑΝΧΑΣ των διεθνών οικονοµικών συµφερόντων είναι έτοιµα να αγοράσουν τα κόκκινα δάνεια και να πάρουν τα σπίτια και την περιουσία ευυπόληπτων πολιτών και αξιοπρεπών επαγγελµατιών, υπαλλήλων και συνταξιούχων. Η κατάσταση δεν φαίνεται να βελτιώνεται ουσιαστικά µε τα µέτρα, που θα παρθούν του̋ επόµενου̋ µήνε̋. Εάν δεν γίνουν ρυθµίσει̋ των δανείων µε βάση το σηµερινό εισόδηµα και εάν το τραπεζικό σύστηµα δεν κατορθώσει να παίξει τον ρόλο του χρηµατοδότη τη̋ ανάκαµψη̋ τη̋ οικονοµία̋, ανοίγοντα̋ την στρόφιγγα, τότε τα «δεινά» θα αυξάνονται και η χώρα θα βρεθεί τελείω̋ παράλυτη. Α̋ καταλάβουν όλοι του̋, οι ∆ανειστέ̋, οι κλέφτε̋ του κράτου̋ και οι πάµπλουτοι πολίτε̋ και πολιτικοί πω̋ πρέπει να βοηθήσουν την µεγάλη προσπάθεια του πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά για Ανάπτυξη, και έξοδο από την κρίση, γιατί διαφορετικά το «πεπρωµένον φυγείν αδύνατον». Και ενώ αυτή η τραγική κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο τα ΧΡΥΣΑ ΠΑΙ∆ΙΑ, οι ∆ικοί του̋ άνθρωποι και όσοι είναι Μετακλητοί Υπάλληλοι στην Βουλή, κυρίω̋ παιδιά Υπουργών, Βουλευτών και κοµµατόσκυλα, παίρνουν δεκάδε̋ και εκατοντάδε̋ χιλιάδε̋ Ευρώ των χρόνο…! Είχε άδικο ο Κωνσταντίνο̋ Καραµανλή̋ που έλεγε πω̋ «η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρενοκοµείο;».

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΦΩΝΑΞΑΝ «ΠΑΡΩΝ» ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΠΟ ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ ΚΑΙ ΤΡΙΚΑΛΑ

Η Θεσσαλία τίµησε του̋ νεκρού̋ του Κιλελέρ Φόρο τιµή̋ στου̋ νεκρού̋ του Κιλελέρ, απέτισαν χθε̋ εκπρόσωποι των Αγροτικών Οµοσπονδιών Λάρισα̋, Καρδίτσα̋ και Τρικάλων, καθώ̋ και τη̋ Συντονιστική̋ Επιτροπή̋ Αγώνα του µπλόκου τη̋ Νίκαια̋, τιµώντα̋ την 103η επέτειο από την εξέγερση στο Κιλελέρ (6 Μαρτίου 1910). Σε µία σεµνή τελετή στο χώρο του Μνηµείου, όπου συµµετείχαν δεκάδε̋ αγρότε̋, ο πρόεδρο̋ τη̋ Οµοσπονδία̋ Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσα̋ Βαγγέλη̋ Μπούτα̋, τόνισε πω̋ «ο αγώνα̋ των αγροτών συνεχίζεται γιατί δεν έχει ηµεροµηνία λήξη̋» και

κάλεσε του̋ παρόντε̋ να οργανωθούν «για να δώσουµε το επό-

µενο διάστηµα του̋ νέου̋ µεγάλου̋ αγώνε̋ για την επιβίωση ».

Η τελετή ολοκληρώθηκε µε κατάθεση στεφάνου.

Συµβολαιακή γεωργία για την σόγια από την Ε.Α.Σ. Τρικάλων 

Σε συνεργασία µε την AGROINVEST Α.Ε.Β.Ε.

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Τρικάλων σε συνεργασία µε την AGROINVEST Α.Ε.Β.Ε. ενηµερώνουν του̋ ενδια-

φερόµενου̋ παραγωγού̋ ότι θα υλοποιήσει συµβολαιακή γεωργία για την καλλιέργεια σόγια̋. Η διάθεση τη̋ παραγωγή̋ είναι εξασφαλισµένη µε κατώτερη τιµή παραγωγού τα 42 λεπτά το κιλό. Η προµήθεια των απαραίτητων εφοδίων για την καλλιέργεια (σπόροι σόγια̋, λιπάσµατα κλπ) θα γίνεται µέσω τη̋ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Υπηρεσία̋ τη̋ Ε.Α.Σ. Τρικάλων από τα καταστήµατα (κεντρικό) του Μεγαλοχωρίου, τη̋ AGROVIZ και τη̋ Φαρκαδόνα̋ µέσω των γεωπόνων των οποίων θα παρέχονται και οι ανάλογε̋ συµβουλευτικέ̋ υπηρε-

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΩΠΟ ΛΑΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ανοιχτή σύσκεψη: την Πέµπτη 14 Μάρτη και ώρα 8µ.µ. στο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ» * Χιλιάδε̋ Τρικαλινοί ζούνε σε σπίτια µε κοµµένο το ρεύµα ή το νερό . Ή και τα δυο! * Πολλέ̋ χιλιάδε̋ Τρικαλινοί είναι άνεργοι, πεινασµένοι ή υποσιτισµένοι, άρρωστοι χωρί̋ φάρµακα και απελπισµένοι. * Η υπερχρέωση, η φτώχεια, η εξαθλίωση είναι παρούσα στα Τρίκαλα, όπω̋ και σε κάθε γωνιά τη̋ χώρα̋. * Ο ελληνικό̋ Λαό̋ ζει µέρε̋ κοινωνική̋ γενοκτονία̋. Χιλιάδε̋ Έλληνε̋ έχουν πεθάνει ήδη από τα µνηµόνια. Η µεγάλη πλειοψηφία του λαού µετατρέπονται σε δούλοι για ένα κοµµάτι ψωµί και χωρί̋ δικαιώµατα. * Η ελληνική ολιγαρχία µε του̋ άθλιου̋ πολιτικού̋ τη̋ µετέβαλε τη χώρα σε προτεκτοράτο τη̋ τρόικα̋ για να πλουτίζουν από κοινού, ληστεύοντα̋ µαζί τον ελληνικό λαό και λεηλατώντα̋ τον πλούτο τη̋ χώρα̋. * Η κυβέρνηση Σαµαρά – Βενιζέλου – Κουβέλη και τα διαπλεκόµενα ΜΜΕ παραπλανούν και τροµοκρατούν τον λαό. Για να περάσουν τα βάρβαρα και απάνθρωπα µνηµόνιά του̋, κουρελιάζουν το Σύνταγµα και του̋ νόµου̋, προσφεύγουν στην καταστολή και την κρατική βία, χρησιµοποιούν ακόµη και του̋ ναζιφασίστε̋! Τώρα το καταλαβαίνουµε όλοι : ΟΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΕΙΝΑΙ Α∆ΙΣΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ (στην κυριολεξία πλέον! ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΛΑΟ. Η λύση είναι µία: Απέναντι στον εχθρό να δηµιουργήσουµε ΕΝΩΜΕΝΟΙ το δικό µα̋ ΜΕΤΩΠΟ. ΜΕΤΩΠΟ ΛΑΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ! (Οι όποιε̋ διαφορέ̋ µα̋ – ιδεολογικέ̋, κοµµατικέ̋, πολιτικέ̋ ή άλλε̋- είναι ασήµαντε̋ µπροστά στην ανάγκη να ενωθούµε για να στα-

σίε̋ σπορά̋ και καλλιέργεια̋. Τα συµβόλαια για την καλλιέργεια τη̋ σόγια̋ θα υπογράφονται στο Γεωτεχνικό Τµήµα τη̋ AGROVIZ, στο ∆ΕΛΤΑ Καλαµπάκα̋. Η παράδοση των ποσοτήτων σόγια̋ κατά την περίοδο τη̋ συλλογή̋, θα πραγµατοποιηθεί στι̋ εγκαταστάσει̋ τη̋ AGROVIZ. Για περισσότερε̋ πληροφορίε̋ οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί µπορούν να επικοινωνούν κατά τι̋ εργάσιµε̋ ηµέρε̋ και ώρε̋ στην AGROVIZ και στο τηλέφωνο 24310-72489 (υπεύθυνο̋ κο̋ Ψύχο̋ Στέφανο̋).

µατήσουµε την ολοµέτωπη επίθεση που δεχόµαστε µε καταιγιστικά πυρά διαρκεία̋ από τον εχθρό). ΑΝ ΟΧΙ ΤΩΡΑ, ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ; - Εργάτε̋, υπάλληλοι, αγρότε̋, επιστήµονε̋, επαγγελµατίε̋, βιοτέχνε̋, έµποροι, νέοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, φτωχοί, νεόπτωχοι, άστεγοι, ξεπαγιασµένοι, πεινασµένοι, υποσιτισµένοι, άφραγκοι, καταχρεωµένοι, εξαθλιωµένοι ή υποψήφιοι για όλα τα παραπάνω! -Σωµατεία, οµοσπονδίε̋, εργατικά κέντρα, σύλλογοι, ενώσει̋, κινήσει̋, φορεί̋ και αντιµνηµονιακά κόµµατα! ΛΑΒΕΤΕ ΟΛΟΙ ΜΕΡΟΣ στη Σύσκεψη τη̋ Πέµπτη̋ 14/3/2013 και ώρα 8µ.µ. στο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ»! Υποσηµείωση: Το Κίνηµα ∆εν Πληρώνω & Αλληλεγγύη̋ Τρικάλων παίρνει τούτη την πρωτοβουλία, γιατί απλά κάποιο̋ έπρεπε να την πάρει. ∆εν διεκδικούµε κανένα, µα κανένα, ιδιαίτερο ρόλο. Ούτε προκαταλαµβάνουµε τίποτα. Γι’ αυτό θέσαµε απλώ̋ τον τίτλο: ΜΕΤΩΠΟ ΛΑΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ. Η ατζέντα είναι ανοιχτή. Μοναδικό̋ µα̋ στόχο̋: να συγκεντρωθούµε όλοι και ενωµένοι να χαράξουµε από µηδενική βάση τον ΚΟΙΝΟ ΑΓΩΝΑ. Ήρθε η ώρα για ένα ΠΑΝΤΡΙΚΑΛΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΛΑΟΥ. (Σε άλλα µέρη έχουν προχωρήσει ήδη). ΑΣ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ! ΚΙΝΗΜΑ ∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ


5

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΠΑΕΙ ΚΑΘΕ ΡΕΚΟΡ Τραγωδία για εκατοµµύρια εργαζοµένου̋ στον ιδιωτικό τοµέα

Σ

ε ζούγκλα έχει µετατραπεί η αγορά εργασία̋, καθώ̋ 1,5 εκατοµµύριο απασχολούµενοι στον ιδιωτικό τοµέα έχουν υποστεί µείωση µισθού ή παραµένουν απλήρωτοι ακόµα και για µήνε̋. Οι µισθοί βρίσκονται κυριολεκτικά σε ελεύθερη πτώση, η αγοραστική δύναµη κατρακυλά 30 χρόνια πίσω και χιλιάδε̋ επιχειρήσει̋ κάνουν... στάση πληρωµών στο προσωπικό του̋. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασία̋ τη̋ ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ, βάσει των οποίων, σε σχέση µε το 2010, µόνο ένα̋ στου̋ δέκα εργαζοµένου̋ στον ιδιωτικό τοµέα έχει διατηρήσει τον µισθό του περίπου στα ίδια επίπεδα. Οι υπόλοιποι εργαζόµενοι είτε δεν πληρώνονται, είτε έχουν υποστεί µείωση µισθού, ενώ, αν ληφθούν υπόψη και τα φορολογικά µέτρα, το εισόδηµα έχει «κοπεί» στη µέση (µείωση 50% µέσα σε µία τριετία).

Ενδεικτικό τη̋ κατάσταση̋ είναι πω̋ η µία στι̋ δύο επιχειρήσει̋ -µε βάση έρευνα που θα παρουσιάσει την Τρίτη η ΓΣΕΒΕΕ- δηλώνει πω̋ δεν καταβάλλει έγκαιρα του̋ µισθού̋. Εφιαλτικό τοπίο Στι̋ περισσότερε̋ περιπτώσει̋ οι καθυστερήσει̋ στην πληρωµή ξεκινούν από λίγε̋ µέρε̋ και φτάνουν του̋ τέσσερι̋ µε πέντε µήνε̋. Το νέο «τοπίο» που διαµορφώνεται στην αγορά εργασία̋ είναι εφιαλτικό, καθώ̋: • Σε 800.000 µε 900.000 υπολογίζονται σύµφωνα µε το Ινστιτούτο (ΙΝΕ) τη̋ ΓΣΕΕ οι εργαζόµενοι που είτε δεν πληρώνονται καθόλου, είτε παίρνουν µόνο τµήµα του µισθού του̋. Το τελευταίο διάστηµα αυξάνονται συνεχώ̋ οι περιπτώσει̋ όπου εργοδότε̋ δίνουν 100 ή 200 ευρώ τον µήνα αντί για µισθό, λέγοντα̋ πω̋ θα καταβάλουν µελλοντικά το υπόλοιπο ποσό! Με βάση τι̋ εκτιµήσει̋, µέ-

χρι το τέλο̋ του χρόνου θα έχουν φτάσει το 1 εκατ. οι εργαζόµενοι που είτε δεν πληρώνονται καθόλου, είτε εισπράττουν µόνο ένα µικρό τµήµα του µισθού. Ενδεικτικό των διαστάσεων που έχει πάρει η... στάση πληρωµών από τι̋ επιχειρήσει̋ είναι πω̋ πέυρσι ήταν 400.000 οι εργαζόµενοι που βρίσκονταν σε αυτήν την κατάσταση.

• Μείωση µισθού µε επιχειρησιακέ̋ ή ατοµικέ̋ συµβάσει̋ είχαν -µε βάση τα στατιστικά στοιχεία του ΣΕΠΕ- την περσινή χρονιά 355.397 εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα. • Μείωση µισθού είχαν και άλλοι 65.490 εργαζόµενοι που πέρασαν από την πλήρη απασχόληση̋ στι̋ ευέλικτε̋ µορφέ̋ εργασία̋. • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που θα παρουσιάσει αύριο Τρίτη η ΓΣΕΒΕΕ, που έχει κάνει έρευνα για το θέµα. Μεταξύ άλλων προκύπτει πω̋ το τελευταίο διάστηµα έχουν περιοριστεί οι απολύσει̋ στι̋ µικροµεσαίε̋ επιχειρήσει̋, ωστόσο έχουν «επεκταθεί» οι µειώσει̋ µισθών και οι ευέλικτε̋ µορφέ̋ απασχόληση̋. Ενδεικτικά αναφέρεται πω̋ -µε βάση την έρευνα- το τελευταίο εξάµηνο τριπλασιάστηκαν οι επιχειρήσει̋ που προχώρησαν σε µειώσει̋ στου̋ µισθού̋ του προσωπικού του̋.

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΘΕΣ ΒΡΑ∆Υ Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ

playfor(Magic)TRIKALA Το σεµινάριο παραστατικών τεχνών, που επικεντρώθηκε στα παιχνίδια µαγεία̋, έπιασε τον (καλλιτεχνικό) στόχο του! κων του̋. Ο “φακό̋” εστίασε στην παιγνιώδη σωµατικότητα µέσα στην ροή τη̋ σύγχρονη̋ πραγµατικότητα̋ και αναζητήθηκε ο ρόλο̋ του παιχνιδιού στην διαµόρφωση τη̋ κοινωνία̋ και του πολιτισµού. ∆ιερευνήθηκε η έµφυτη δύναµη του παιχνιδιού και η δυνατότητά του να εναλλάσσει το φανταστικό µε το πραγµατικό, το σοβαρό µε το αστείο, το τοπικό µε το ου-τοπικό.

Καινούργιε̋ πραγµατικότητε̋ Όπω̋ είπε στον “δ” η κα.

Μ

ία χοροθεατρική σύνθεση πάνω στην σκηνή, η οποία προέκυψε µέσα από οδηγίε̋ και… κρυφού̋ κανόνε̋ που έδωσαν στου̋ συµµετέχοντε̋ η σκηνοθέτη̋ Ελένη Γεωργοπούλου και η χορογράφο̋ Σοφία Μαυραγάνη, είδαν, χθε̋ βράδυ, οι θεατέ̋ φεύγοντα̋ σαγηνευµένοι από το (εξαιρετικό) αποτέλεσµα τη̋ (προσεκτική̋, αν και… ταχύρυθµη̋) δουλειά̋ που έγινε κατά την διάρκεια του σεµιναρίου παραστατικών τεχνών playforTRIKALA, διάρκεια̋ έξι (6) ηµερών: 1-3 και 810 Μαρτίου, στο ∆ηµοτικό Θέατρο Τρικάλων (Μύλο̋ Μα-

Γεωργοπούλου, λίγο πριν από την ανοιχτή παρουσίαση στο κοινό, «κάναµε ένα σεµινάριο παιχνιδιού, µε την έννοια ότι το παιχνίδι καλλιεργεί πολλέ̋ δεξιότητε̋ στου̋ ανθρώπου̋ (ανακλαστικά, φαντασία, κοινωνικοποίηση κ.ά.). Σήµερα, λοιπόν, τα επτά παιδιά που συµµετείχαν στο σεµινάριο παρουσιάζουν όσα αποκόµισαν απ’ αυτό πιστεύοντα̋ ότι τα παιχνίδια δεν πρέπει να µένουν κρυφά, αλλά να αποκαλύπτονται!». Όταν έπεσε η… αυλαία δήλωσε «παρά πολύ ικανοποι-

ηµένη». «Στην ουσία», υπογράµµισε, «σ’ ένα τέτοιο σεµινάριο, προσπαθεί̋ να βρει̋ πόσο ο καθένα̋ µπορεί να συνεισφέρει µέσα σ’ αυτό που δηµιουργείται. Το παιχνίδι δη-

µιουργεί πάντα καινούργιε̋ πραγµατικότητε̋, τι̋ οποίε̋ όλοι µα̋ έχουµε πολύ ανάγκη. Μέσα σ’ αυτέ̋ ο καθένα̋ οφείλει να βρίσκει ρόλο. Και τα παιδιά βρήκαν!...».

τσόπουλου).

Παιχνίδια µαγεία̋ Οι εισηγήτριε̋ προσκάλεσαν επαγγελµατίε̋ των παραστατικών τεχνών και ερασιτέχνε̋ σ’ ένα εντατικό παιχνίδι, για να συνδιαµορφώσουν την µοναδική εµπειρία του playforTRIKALA. ∆ύο τµήµατα (ενηλίκων & εφήβων) δούλεψαν παράλληλα και συναντήθηκαν στην κοινή παρουσίαση. Το σεµινάριο επικεντρώθηκε στα παιχνίδια µαγεία̋. Στον τρόπο που η µεταφυσική, το θαύµα, το καθηµερινό παράδοξο παίζει και επεµβαίνει στην πραγµατικότητα τη̋ πόλεώ̋ µα̋. Μπήκε στο… καλλιτεχνικό µικροσκόπιο ο τρόπο̋ που οι όροι του παιχνιδιού γίνονται όροι σκηνική̋ δηµιουργία̋. Πεδίο έµπνευση̋, τα Τρίκαλα και οι ιστορίε̋ των κατοί-

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΤΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αναβίωση του εθίµου τη̋ “Χάσκα̋”! Επιτυχηµένο και αµιγώ̋ παραδοσιακό το Αποκριάτικο Πάρτι για παιδιά Απόλυτη επιτυχία σηµείωσε το Αποκριάτικο Πάρτι για τα παιδιά των µελών και των φίλων του Συλλόγου Αργιθεατών Ν. Τρικάλων, που πραγµατοποιήθηκε, χθε̋ το απόγευµα (5 µ.µ.), στο “GALLERY ART HOTEL”. Η ∆ιοίκηση, µε επικεφαλή̋ την κα. Έλλη Τσιρογιάννη, φρόντισε ο χρόνο̋ των µικρών προσκεκληµένων να περάσει όσο πιο... εορταστικά και δηµιουργικά γινόταν! Τα παιδιά διασκέδασαν µε την ψυχή του̋, ενώ είχαν την ευκαιρία να συµµετάσχουν στη “Χάσκα”. Ένα έθιµο που επιβάλει η Σαρακοστιανή παράδοση και λέει ότι: «Με αυγό κλείνει το στόµα το βράδυ τη̋ Αποκριά̋ και µε αβγό ανοίγει πάλι το βρά-

στή, ένα βρασµένο και ξεφλουδισµένο αυγό! Ολόκληρη η φαµίλια κάθεται οκλαδόν, σε κύκλο πέριξ του παππού, ο οποίο̋ γυρνάει γύρω από τον εαυτό του, κουνώντα̋ σαν… εκκρεµέ̋ το αυγό µπροστά στα στόµατα των µελών τη̋ οικογένεια̋. Με αυτόν τον τρόπο ο καθένα̋ προσπαθεί να πιάσει το αβγό µε τα δόντια. Όποιο̋ το καταφέρει, λένε ότι είναι πολύ τυχερό̋. δυ τη̋ Ανάσταση̋». Υπενθυµίζοντα̋, έτσι, την Σαρακοστιανή νηστεία που πρέπει να τηρηθεί στο µεσοδιάστηµα. Σύµφωνα µε την παράδοση, την τελευταία µέρα τη̋ Αποκριά̋, ο γηραιότερο̋ τη̋ φαµίλια̋ παίρνει ένα ξύλινο µακρύ κοντάρι. Κρατάει την µία άκρη και στην άλλη δένει, µε µια κλω-


6

ΤΟΠΙΚΑ

Συνοµιλώντα̋ µε το «χθε̋» τη̋ πόλη̋

Η υπεράσπιση των εργαζοµένων µε αναπηρία αποτελεί προτεραιότητα για την ανάδειξη τη̋ ανθρωπιά̋ µα̋ Πληροφορηθήκαµε µε κατάπληξη ότι οκτώ εργαζόµενοι ΑµεΑ του ∆ήµου Τρικκαίων χάνουν την εργασία του̋ εξ αιτία̋ τη̋ ανάλγητη̋ συµπεριφορά̋ του υπουργείου να µην επικυρώσει την ανανέωση των συµβάσεων του̋. Η προσέγγισή µα̋ στο θέµα δεν µπορεί να είναι νοµικίστικη αλλά εξόχω̋ πολιτική, όπω̋ είναι και η στάση µα̋ απέναντι στου̋ ανθρώπου̋ µε αναπηρία του̋ οποίου̋ αντιµετωπίζουµε ω̋ υποκείµενα δικαιωµάτων και όχι ω̋ αντικείµενα οίκτου ή ω̋ αποδιοποµπαίου̋ τράγου̋ µνηµονιακών πολιτικών που ωθούν τι̋ ευπαθεί̋ κοινωνικέ̋ οµάδε̋ στον αφανισµό. Εν µέσω τη̋ παγκόσµια̋ καπιταλιστική̋ κρίση̋ και τη̋ ελλαδική̋ µνηµονιακή̋ εκδοχή̋ τη̋, αποτελεί συντριπτικό πλήγµα για κάθε εργαζόµενο η απώλεια τη̋ εργασία̋ του. Για του̋ ανθρώπου̋ µε αναπηρία. όµω̋, η απώλεια αυτή αποτελεί το σύγχρονο ισοδύναµο τη̋ ρίψη̋ του «στον Καιάδα» τη̋ κοινωνική̋ αποµόνωση̋. Είναι πολλοί οι εργαζόµενοι ΑµεΑ οι οποίοι εάν προστεθούν στο µακρύ και αυξανόµενο κατάλογο τη̋ ανεργία̋ σε περίοδο έντονη̋ οικονοµική̋ ύφεση̋, αφενό̋ δεν έχουν ελπίδα να βγουν ποτέ από αυτόν, αφού είναι οι πρώτοι που απολύονται και οι τελευταίοι που προσλαµβάνονται, αφετέρου έχουν να αντιµετωπίσουν εκτό̋ από το κόστο̋ κάλυψη̋ των βιοτικών του̋ αναγκών και το πρόσθετο κόστο̋ που πηγάζει από τι̋ ανάγκε̋ τη̋ αναπηρία̋ του̋, το ύψο̋ του οποίου όχι µόνο δεν έχει µετρηθεί από τι̋ αρµόδιε̋ υπηρεσίε̋ του Υπουργείου Οικονοµικών, -σαν να µην υπάρχουν σε αυτή τη χώρα άτοµα µε αναπηρία- αλλά βαίνει και καθηµερινά αυξανόµενο. Οι µνηµονιακέ̋ πολιτικέ̋ και οι εκφραστέ̋ του̋ επιφυλάσσουν στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιε̋ παθήσει̋ ρόλο κοµπάρσου είτε σε φιλανθρωπικέ̋ εκδηλώσει̋ βαθύπλουτων κυριών που ενδιαφέρονται για τη συσσώρευση ''κοινωνικού κεφαλαίου'', αφού από το άλλο έχουν µπουχτίσει, είτε σε πολυδάπανε̋ φιέστε̋ που διοργανώνονται στο όνοµα των ΑµεΑ, πχ special olympics, οι οποίε̋ κατασπαταλούν πολύτιµου̋ πόρου̋ που θα µπορούσαν να διατεθούν για την εκπαίδευση και την επαγγελµατική και οικονοµική χειραφέτησή του̋. Του̋ διαποµπεύουν µέσα από τη φάµπρικα των ''αναπήρων µἀµού'' που επί δεκαετίε̋ ο δικοµµατισµό̋ είχε στήσει στην πλάτη του̋ και η οποία τώρα χρησιµοποιείται ω̋ πρόσχηµα για να µπουν τα δικαιώµατά του̋ στη δηµοσιονοµική γκιλοτίνα. Του̋ κρατούν όµηρου̋ στα ΚΕΠΑ επί µήνε̋ στερώντα̋ του̋ τη σύνταξη, το επίδοµα, το βιβλιάριο ιατροφαρµακευτική̋ περίθαλψη̋. Μια πολιτική που θα εστίαζε στι̋ κοινωνικέ̋ ανάγκε̋ θα είχε στην κορυφή των προτεραιοτήτων τη̋, την ύφανση ενό̋ δικτύου προστασία̋ για τα ΑµεΑ και τι̋ οικογένειέ̋ του̋ µε µέτρα που θα κατοχύρωναν τα δικαιώµατά του̋ στην απρόσκοπτη πρόσβαση στη µόρφωση, στον πολιτισµό, στη δουλειά, στην αυτόνοµη διαβίωση, µε ένα θεσµικό πλαίσιο που θα διασφάλιζε την ισότιµη συµµετοχή του̋ σε όλε̋ τι̋ εκφάνσει̋ του κοινωνικού βίου µε όρου̋ αξιοπρέπεια̋ και θα του̋ καθιστούσε από κοµπάρσου̋ πρωταγωνιστέ̋ τη̋ καθηµερινότητα̋, όπω̋ οι λησµονηµένοι ΑµεΑ που κάποτε βραβεύτηκαν από το δήµο µα̋ για τη φιλοπονία του̋. Και τώρα, οι διάδοχοί του̋ διώκονται τυλιγµένοι σε µια κόλλα χαρτί. Ω καιροί, ω ήθη! Το Σύνταγµα τη̋ χώρα̋, παρ. 6 του άρθρου 21, ορίζει: «Τα άτοµα µε αναπηρίε̋ έχουν δικαίωµα να απολαµβάνουν µέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονοµία, την επαγγελµατική ένταξη και τη συµµετοχή του̋ στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή τη̋ Χώρα̋.» Με βάση αυτά τα προτάγµατα µα̋, απαιτούµε την άµεση εργασιακή απορρόφηση των οκτώ εργαζοµένων σε δηµοτική επιχείρηση του ∆ήµου µα̋, όπω̋ στη ∆ΕΚΑ Τρικάλων, υπογράφοντα̋ συµβάσει̋ αορίστου χρόνου, ώστε να αποδείξουµε ότι η πολιτική των µνηµονίων µπορεί να ισοπεδώνει τα εισοδήµατά και την ποιότητα τη̋ ζωή̋ µα̋, δεν θα ισοπεδώσει όµω̋ ποτέ την ανθρωπιά µα̋. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Το Μουσικό Σχολείο στο Κέντρο Ιστορία̋ και Πολιτισµού Κλιάφα

Στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων, κατά το τρέχον σχολικό έτο̋ 2012-2013, οι µαθητέ̋ τη̋ Β’ Λυκείου, υπό την καθοδήγηση των φιλολόγων Γεωργία̋ Κολοβελώνη και Αλεξάνδρα̋ Χιώτη, συµµετέχουν σε Πολιτιστικό Πρόγραµµα µε θέµα «Λογοτεχνικό εργαστήρι : ∆ηµιουργική γραφή». Όπω̋ είναι γνωστό στου̋ εκπαιδευτικού̋, ένα πολιτιστικό πρόγραµµα, το οποίο εντάσσεται στα ευρύτερα προγράµµατα σχολικών δραστηριοτήτων, είναι µία δηµιουργική διαδικασία που έχει ω̋ στόχο, µεταξύ άλλων, την καλλιέργεια τη̋ αισθητική̋ µέσα από την έρευνα, τη µελέτη, την ανάδειξη και την προώθηση στοιχείων πολιτισµού. ∆εν αποτελεί τυπικό µάθηµα, αλλά µέσω των πεδίων σύνδεσή̋ του µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα περιλαµβάνει εργαστήρια θεµατικών δραστηριοτήτων, τα οποία, βέβαια, δεν συνιστούν ψυχαγωγικά διαλείµµατα ή απλού̋ περιπάτου̋, αλλά συγκροτηµένε̋ δράσει̋ παιδαγωγικού χαρακτήρα που µε διαφορετική προσέγγιση κεφαλαιοποιούν του̋ βασι-

κού̋ άξονε̋ – στόχου̋ του κάθε προγράµµατο̋. Υπό αυτό το παιδαγωγικό πλαίσιο επισκεφτήκαµε, µε τη συµµετοχή και του καθηγητή κ. Χρήστου Κωστάκη, το Κέντρο Ιστορία̋ και Πολιτισµού Κλιάφα, µια εστία πολιτισµού στην πόλη µα̋, το οποίο τα τελευταία χρόνια προσφέρει στου̋ µαθητέ̋ των σχολείων τη̋ πόλη̋ µα̋, αλλά και γειτονικών πόλεων, την ευκαιρία να συµµετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράµµατα µε ποικίλη θεµατολογία, τα περισσότερα από τα οποία σχετίζονται µε πτυχέ̋ τη̋ τοπική̋ µα̋ ιστορία̋. Επιλέξαµε να παρακολουθήσουµε το πρόγραµµα «Τα µνηµεία τη̋ πόλη̋ µα̋ και η ιστορία του̋». Στόχο̋ ήταν να γνωρίσουν οι µαθητέ̋ παλιότερε̋ µορφέ̋ τη̋ πόλη̋, να µάθουν την ιστορία τη̋, γεγονότα που συνδέονται µε τη ζωή στην πόλη στο πέρασµα του χρόνου, συνοµιλώντα̋ έτσι µε το παρελθόν τη̋ και επιχειρώντα̋ διασυνδέσει̋ µε το παρόν. Η υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραµµάτων κα Μαρούλα Κλιάφα, µέσα από πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό και µέσω τη̋ διάδρασή̋ τη̋ µε το σύνολο των µαθητών αλλά και τον καθένα ξεχωριστά, του̋ προσέφερε ένα ταξίδι στον χρόνο, µια συνοµιλία µε το παρελθόν τη̋ πόλη̋, δίνοντά̋ του̋ ερεθίσµατα, ώστε να δουν την πόλη του̋, του̋ χώρου̋ στου̋ οποίου̋ καθηµερινά κινούνται, υπό µια διαφορετική οπτική. Τελικό̋ στόχο̋ ήταν η παραγωγή λόγου από του̋ µαθητέ̋, η προσωπική του̋ συνοµιλία µε την πόλη, µέσα από κείµενα που του̋ επιτρέπουν να εκφέρουν τον προσωπικό του̋ λόγο, εκφράζοντα̋ τη δηµιουργικότητά του̋. Αυτό̋ εξάλλου είναι ένα̋ από του̋ βασικού̋ στόχου̋ τη̋ διδασκαλία̋ τη̋ δηµιουργική̋ γραφή̋ στο σχολείο. Με τον

τρόπο αυτό η διάσταση του χώρου, και εν προκειµένω του χώρου όπου καθηµερινά ζούµε και κινούµαστε, µια διάσταση υπαρκτή, αλλά ίσω̋ παραγνωρισµένη ενίοτε, ενσωµατώνεται µε ποικίλου̋ τρόπου̋ στο παραγόµενο από τον µαθητή κείµενο. Του δίνει έτσι την ευκαιρία, παράλληλα µε την πραγµατική πόλη που βλέπει και βιώνει ω̋ µόνιµο̋ κάτοικό̋ τη̋, να προτείνει µέσα από τι̋ λέξει̋ µια δική του οπτική αυτή̋ τη̋ πόλη̋, η οποία ενδεχοµένω̋ διαφοροποιείται από άλλε̋ καταθέσει̋. Αυτή η ποικιλία των κειµένων και των διαφορετικών τρόπων µε του̋ οποίου̋ αποτυπώνεται η πόλη στον καθένα µα̋ αποτελεί µια ενδιαφέρουσα πτυχή του τρόπου µε τον οποίο η πόλη διαµορφώνεται τόσο µε τοπογραφικά όσο και µε ανθρωπο-

γραφικά στοιχεία και εκτείνεται στο χρόνο. Ήταν αναµφίβολα ένα ενδιαφέρον εναλλακτικό µάθηµα, για το οποίο ευχαριστούµε θερµά την κα Μαρούλα Κλιάφα, µια ενδιαφέρουσα συνολικά εµπειρία, µέσω τη̋ οποία̋ οι µαθητέ̋ κατέκτησαν τη γνώση µέσα σε ένα εποικοδοµητικό πλαίσιο και παράλληλα ενθαρρύνθηκαν να εκφραστούν δηµιουργικά. Οι συντονίστριε̋ καθηγήτριε̋ Γεωργία Κολοβελώνη Αλεξάνδρα Χιώτη

Έντονε̋ προετοιµασίε̋ για τι̋ Αποκριάτικε̋ εκδηλώσει̋ στα Μεγάλα Καλύβια Του Χρήστου Παπαπολύκαρπου Ερευνητή – Λαογράφου, Προέδρου του ΕΛΟΚ

Ο

Εκπολιτιστικό̋ & Λαογραφικό̋ Όµιλο̋ Μεγάλων Καλυβίων (ΕΛΟΚ) µε την άµεση συνεργασία εθελοντών και την αιγίδα τη̋ ∆ηµοτική̋ Κοινότητα̋ του ∆ήµου Τρικκαίων, πυρετωδώ̋ προχωρεί στην υλοποίηση των προγραµµατισµένων τριήµερων εκδηλώσεων. Το Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013 και ώρα 7,30 µµ, στην αίθουσα εκδηλώσεων τη̋ ∆ηµοτική̋ Κοινότητα̋ θα πραγµατοποιηθεί πάρτι µασκέ στο οποίο µπορούν να συµµετάσχουν όσοι επιθυµούν. Την Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013 και ώρα 2,30 µµ στην πλατεία των Μεγάλων Καλυβίων θα πραγµατοποιηθεί παρέλαση αρµάτων µε σχετικέ̋ σάτιρε̋ αναφορικά µε το πολιτικό και όχι µόνο, πεδίο και επίση̋ παρέλαση παιδιών των χορευτικών και του θεατρικού εργαστηρίου του ΕΛΟΚ. Την Καθαρή ∆ευτέρα, 18 Μαρτίου 2013 και ώρα 2,30 µµ, στον ίδιο χώρο, θα πραγµατοποιηθούν λαογραφικέ̋ αναπαραστάσει̋ αναφορικά µε προξενιό, σιβάσµατα και καραγκούνικο γάµο. Πρόκειται για µια προσπάθεια προσέγγιση̋, τη̋ φιλοσοφία̋ του εθίµου, που εκ των πραγµάτων σήµερα είναι σχεδόν αδύνατο να συµβεί. Και δεν µπορεί γιατί τα δεδοµένα των καιρών µα̋ δεν συνάδουν απόλυτα µε την φιλοσοφία του. Όµω̋ οι νεότερε̋ γενεέ̋ πρέπει να κολυµπή-

σουν στο µεγαλείο του, όσο είναι δυνατόν, ώστε να αντλήσουν τα όποια µηνύµατά του. Εµεί̋ οι µεγαλύτεροι έχουµε νωπά στη µνήµη µα̋ τα, πάλαι ποτέ, ισχύοντα στο τελετουργικό αυτού του υπέροχου εθίµου. Εθίµου που πρέπει να το προσεγγίσουµε, να το αναλύσουµε και να το αφήσουµε στου̋ νέου̋ ω̋ παρακαταθήκη. Η επιχειρούµενη προσέγγιση στοχεύει, κατά κύριο λόγο, στην πεµπτουσία του εθίµου που βάλλεται ακατάπαυστα από µεταλλαγµένου̋ παλµού̋ και νότε̋ τη̋ παγκοσµιοποίηση̋ µε τι̋ γνωστέ̋ παρενέργειε̋ στην καθηµερινότητα, στη σκέψη µα̋ και στον τρόπο διασκέδαση̋. Παγκοσµιοποίηση̋ που, αν δεν λάβουµε σοβαρά υπόψη, µε τον ισχυρό κυµατισµό τη̋ κινδυνεύουµε να οδηγηθούµε στην απεραντοσύνη

κοσµικών θαλασσών - ωκεανών. Πάντω̋ πιστεύουµε πω̋ η επίµονη προσπάθεια όλων µα̋ θα δράσει ευεργετικά και ω̋ πυξίδα στο θολό πεδίο των αβεβαιοτήτων που υπαγορεύονται αυστηρά από την υπερβολικότητα των υφεσιακών εξάρσεων. Έτσι, λοιπόν, θα µπορούσαµε να πούµε, πω̋ όσοι έχουν την ευκαιρία να παρευρεθούν στι̋ εκδηλώσει̋ των Μεγάλων Καλυβίων, σίγουρα θα δρέψουν εντυπώσει̋ και περιεχόµενο, ιδιαίτερα την Καθαρή ∆ευτέρα που µε µεγάλη άνεση θα παρακολουθήσουν τα δρώµενα προξενιού, σιβασµάτων και αναπαράσταση̋ του καραγκούνικου γάµου. Μετά το πέρα̋ των δρώµενων και µε ζωντανή µουσική µπορούν να εκφρασθούν χορευτικά σε ξέφρενου̋ ρυθµού̋. Η ∆ιοίκηση του ΕΛΟΚ, η ∆ηµοτική Κοινότητα και οι οµάδε̋ πρωτοβουλία̋ ευελπιστούν σε δυναµική παρουσία Τρικαλινών και φίλων που, κατά το πώ̋ φαίνεται, θα την επενδύσουν ευεργετικά. Για καλύτερη κατανόηση και επικοινωνία µε τα δρώµενα παρατίθενται κατωτέρω στιχοµυθίε̋ προξενητή, συµπεθέρων , γαµπρού και νύφη̋: Υ/Γ: Στη διάθεση των ενδιαφεροµένων είναι δωρεάν η λαγάνα, το κρασί και η παραδοσιακή φασολάδα. Το όλο πρόγραµµα συντονίζει και παρουσιάζει το µέλο̋ του ΕΛΟΚ και σύµβουλο̋ τη̋ ∆.Κ. κ. Βασίλη̋ Τσεκούρα̋.


7

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ματιέ̋ στο παρελθόν ...

Στι̋ 8 Σεπτεµβρίου του 1957!

Ο Προµηθέα̋ ∆εσµώτη̋ στα βράχια του Κόζιακα Θεατρική παράσταση που άφησε εποχή

Ο Κώστα̋ Ν. Παπαδογεώργο̋ ω̋ θεό̋ Πάνα̋

Αναφορικά µε όσα η πρόεδρο̋ του πολιτιστικού Συλλόγου Πύλη̋ κ. Παναγιώτα Πάνου, ανέφερε σε δηµοσίευµα τη̋ την 1η Μαρτίου 2013, στον "Πρωινό Λόγο" για τα θεατρικά δρώµενα στην όµορφη αυτή κωµόπολη, από τη̋ ιδρύσεω̋ του Συλλόγου το 1920 και εντεύθεν, παίρνω την αφορµή να αναφερθώ εκτενέστερα όσον αφορά στην παράσταση του "Προµηθέα ∆εσµώτη" του Νίκου Καζαντζάκη, αφού υπήρξα µέλο̋ τη̋ θεατρική̋ οµάδα̋ που δόθηκε στην κωµόπολη αυτή το 1957.

µια δήλωση µετανοία̋ και αφοσίωση̋ στο ∆ία, εκείνο̋ ο επαναστάτη̋ ενάντια στην κοσµική και θἐκή εξουσία, εµµένει στην τραγική θέση του και αρνείται την υποταγή τον εξευτελισµό, την ισοπέδωση και συνεχίζει απτόητο̋ και υπερήφανο̋ άκαµπτη στάση έναντι τη̋ παντοδυναµία̋ του ∆ία. • Μένει εκεί, στο βράχο µέχρι, που στην επόµενη τραγωδία του Αισχύλου "Προµηθέα̋ Λυόµενο̋», ο ∆ία̋ κάµπτεται και ο Ηρακλή̋ "λύει", ελευθερώνει τον Προµηθέα από τα δεσµά του. • Η Πένα του Αισχύλου και του Καζαντζάκη αποτυπώνει στη µνήµη των ανθρώπων το πρόσωπο του Προµηθέα, ω̋ το αιώνιο σύµβολο ενό̋ ελεύθερου πνεύµατο̋, που αντιµάχεται τι̋ σκοτεινέ̋ δυνάµει̋, πιστεύοντα̋ ότι µόνο ένα̋ ελεύθερο̋ και δηµοκρατικό̋ άνθρωπο̋ µπορεί να δηµιουργήσει.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Όλα τα µέλη του Θιάσου επί τη̋ (φυσική̋) σκηνή̋ Ο Νίκο̋ Καζαντζάκη̋ έγραψε το δικό του Προµηθέα ∆εσµώτη" το 1943 στην Αίγινα ακολουθώντα̋ την ίδια πλοκή του έργου µε τον Αισχύλο, µε τη διαφορά ότι ο µύθο̋ εδώ θέλει τον Προµηθέα να κλέβει τον κεραυνό (και όχι τη φωτιά) από το ∆ία και να τον χαρίζει στου̋ ανθρώπου̋. Για την πράξη του αυτή καταδικάζεται από το ∆ία και καρφώνεται στι̋ κορυφέ̋ του Καύκασου, όπου ένα όρνιο τρώει ολονυχτί̋ το συκώτι του, αλλά αυτό αναπλάθεται. Μένει εκεί χίλια χρόνια και απελευθερώνεται από τον Ηρακλή. • Στον Προµηθέα του Αισχύλου, ο ∆ία̋, ο νέο̋ κυρίαρχο̋ του κόσµου, σκοπεύει

να εξοντώσει το ανθρώπινο γένο̋, αλλά ο Προµηθέα̋ αντιδρά στα σχέδια του, κλέβει τη φωτιά και τη χαρίζει στου̋ ανθρώπου̋, που του̋ την είχε αφαιρέσει ο πατέρα̋ των θεών, και του̋ σώζει από την καταστροφή . Ο ∆ία̋ για να τον τιµωρήσει τον καρφώνει στου̋ βράχου̋ τη̋ Σκυθέω̋, στέλνοντα̋ έτσι το µήνυµα στη νέα τάξη που εγκαθίδρυσε, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για ανυπακοή στην εξουσία, (ή κρατική ή θἐκή είναι αυτή). • Ο Προµηθέα̋, όµω̋, υποµένει το µαρτύριο του µε αλύγιστη θέληση και πίστη ότι θα επικρατήσει το δίκαιο. • Παρά την προσπάθεια του Ερµή να του αποσπάσει

Η Παράσταση µε το έργο του Ν. Καζαντζάκη "Προµηθέα̋ ∆εσµώτη̋" δόθηκε την Κυριακή το βράδυ 8 Σεπτεµβρίου 1957 σε φυσικό σκηνικό στα βραχώδη αντερείσµατα τη̋ Σκαλίτσα̋" (όπω̋ την αποκαλούν οι ντόπιοι) προέκταση τη̋ οροσειρά̋ του Κόζιακα απέναντι από την Πύλη, στην Πόρτα - Παναγιά, εκατό περίπου µέτρα από την κρεµαστή πεζογέφυρα. Από το σηµείο εκείνο περνούσε ο πλακόστρωτο̋ δρόµο̋ που οδηγούσε στη Βυζαντινή εκκλησία και στον οικισµό τη̋ Παναγιά̋*. Ήταν ένα̋ χώρο̋ [σήµερα δεν υπάρχει] που ταίριαζε απόλυτα για τη σκηνοθεσία του έργου.

Ο Προµηθέα̋ που χαρακτήρισε το ∆ία "πιο λίγο και από το τίποτα" και που τον υποδύονταν ο Νίκο̋ Απ. Κανάτα̋ "κρεµασµένο̋" στο βράχο , πάνω από µια σπηλιά, κοντά στην οποία είχε διαµορφωθεί το πλατό όπου οι νέε̋ και οι νέοι τη̋ θεατρική̋ οµάδα̋ απέδιδαν του̋ ρόλου̋ ωσάν να του̋ ζούσαν, ενδεδυµένοι και µε τι̋ ανάλογε̋ στολέ̋. Τη θεατρική οµάδα αποτελούσαν οι: Νίκο̋ Αποστ. Κανάτα̋ [ Προµηθέα̋], Κική Αντάρα [Πανδώρα] , Ρούλα Ηλ .Οικονόµου, από το Βόλο, [Αθηνά], Ιωάννη̋ Τασιά̋ [Θυµό̋], Κωνσταντίνο̋ Ν. Παπαδογεώργο̋ [Πάνα̋], Κων. Αθ. Κουφογάζο̋ [γιο̋ του Πάνα], Σωτ. Καρατἀρη̋ [κορυφαίο̋ του χορού] Χρήστο̋ Β. Βασιλείου [χορό̋] Μαρία Β. Περγαντή [ χορό̋ γυναικών], Ελένη Φ.Τσιώλη,[χορό̋ Ωκεανίδων] Μαργαρίτα Αθ . Κουφογάζου . Αφροδίτη ∆ηµ. Παπανικολάου, Μαριάνθη Κ. Τασιά, Ντίνα ∆ηµ. Μερεντίτη, ∆ηµητ. Μπλουγούρα̋, Ιωάννη̋ Φ. Τσιώλη̋, Νικολ. Χρ. Σουφλιά̋ (µέλη του χορού). Όλο̋ ο χώρο̋ είχε ηλεκτροφωτισθεί κάτι που έδιδε µια σπάνια οµορφιά στο νυκτερινό τοπίο. Ο ηλεκτροφωτισµό̋ έγινε µε τρακτέρ «Χάνοµακ» ιδιοκτησία̋ του Γιάννη Μπατσικώστα που µαζί µε τον Θύµιο Πλακιά επιµελήθηκαν την όλη προσπάθεια. Ήταν και οι δύο άνθρωποι που έδιδαν τα πάντα για την πρόοδο τη̋ Πύλη̋. Επίση̋ ο Θύµιο̋ Πλακιά̋ είχε επιµεληθεί και τα διάφορα σκηνικά, έχοντα̋ ω̋ βοηθού̋ τον Ξενοφώντα Περγαντή, τον Κώστα Θ. Κανάτα, και άλλου̋ που µα̋ διαφεύγουν τα ονό-

Ελευθέρα Γνώµη, στι̋ 11 Σεµατα. Πριν και µετά την παράστα- πτεµβρίου 1957 καταχώρησε ση, παιάνιζε η Φιλαρµονική κριτική του Τάκη ∆. Παπατου Α . Σώµατο̋ Στρατού, που στεργίου, σπουδαστή, τότε τότε, είχε έδρα τα Τρίκαλα και του Ε. Μ Π. και νυν Πολιτικού ευγενώ̋ είχε διατεθεί. Την πα- Μηχανικού, µε τίτλο « Κάτι που ράσταση παρακολούθησαν έζησα», ο οποίο̋ αφού αναφέεκατοντάδε̋ θεατέ̋, τόσο ρεται στα διάφορα δρώµενα από την Πύλη και τα γύρω χω- τη̋ παράσταση̋ καταλήγει ριά, όσο και από τα Τρίκαλα, οι ω̋ εξή̋: «Η απόδοση µια̋ τόσο δύοποίοι καταχειροκρότησαν τόσο του̋ νεαρού̋ (τότε) ηθο- σκολη̋ τραγωδία̋ υπήρξε αρποιού̋, όσο και του̋ άλλου̋ συντελεστέ̋ του έργου, για άριστη απόδοση του̋. Για την καλύτερη παραµονή των θεατών είχε διαµορφωθεί κατάλληλα ο χώρο̋ του γιαλού µε την τοποθέτηση καρεκλών και άλλων καθισµάτων, για το πέρασµα δε από τον Πόρτἀκό ποταµό στήθηκε στερεά γέφυρα. Το θαυµάσιο στήσιµο τη̋ παράσταση̋, όσο και η απόδοση των νεαρών, οφείλεται αποκλειΤµήµα του Θιάσου. Ο Προµηθέα̋ στικά στη φροντίδα και διακρίνεται «καρφωµένο̋» τη διδασκαλία του φιστα βράχια λοπρόοδου και φωτισµένου δασκάλου Στέφανου Χρ. Βαγενά. Ένα̋, κετά καλή. Όλοι οι νέοι, που πραγµατικά, θαυµάσιο̋ πνευ- πήραν µέρο̋ έπαιξαν αρκετά µατικό̋ άνθρωπο̋, που, ο κά- καλά. Ιδιαίτερα, ο Προµηθέα̋, πω̋ πρόωρο̋ χαµό̋ του στέ- η Αθηνά, ο Επιµηθέα̋, ο Άνρησε πολλά από τον πολιτισµό δρα̋, ο Θυµό̋ και ο Πάνα̋, µα̋. Βοηθό̋ του και κυρίω̋ έζησαν τα λόγια που είπαν σε στο ρόλο του υποβολέα, ήταν, όλη του̋ την έκταση». ο επίση̋ φιλοπρόοδο̋ ΣωκράΤα έσοδα από την παράστατη̋ Κουφογάζο̋. ση δόθηκαν στο ∆ηµοτικό Η επιτυχία τη̋ παράσταση̋ Σχολείο Πύλη̋, για τι̋ ανάγσχολιάστηκε ευµενώ̋ από τι̋ κε̋ του. δύο, τότε, τρικαλινέ̋ εφηµερίΚΩΝ/ΝΟΣ δε̋, την Αναγέννηση και την Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΓΕΩΡΓΟΣ Ελευθέρα Γνώµη. Μάλιστα η Συν. ∆ηµοσιογράφο̋

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Msc ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΑΡΙΒΑΛ∆Η 1 - 2ο̋ όροφο̋ - ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ: 24310 32155 - ΚΙΝ: 6973983218


8

ΤΟΠΙΚΑ

Επιτυχέ̋ το πάρτι µασκέ από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων

Ξεφάντωσαν τα παιδιά του 2ου ∆ηµοτικού Καλαµπάκα̋ Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr

∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Επιτυχή̋ εκδήλωση στην Κρύα Βρύση από τον «Άγιο Μηνά»

Σηµαντικό̋ ο ρόλο̋ τη̋ γυναίκα̋ στην κοινωνία διαχρονικά Και το Τοπικό Τµήµα του ΣΕΟ Καλαµπάκα̋ στον «Νερόµυλο»

Το διασκέδασαν και χάρηκαν µε την ψυχή του̋ µαθητέ̋ και µαθήτριε̋ του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καλαµπάκα̋ στο αποκριάτικο πάρτι που διοργάνωσε ο Σύλλογο̋ Γονέων και Κηδεµόνων το απόγευµα του Σαββάτου. Ντυµένα µε τι̋ αποκριάτικε̋ στολέ̋ του̋ τα παιδιά και µάλιστα µε του̋ ήρωε̋ του̋ ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου και κατέκλυσαν κυριολεκτικά την αίθουσα του κέντρου «ΠΟΛΥΖΟΣ» για να γιορτάσουν τη φετινή αποκριά. Η ατµόσφαιρα άκρω̋ εορταστική µε τη συνδροµή και το µεράκι τη̋ διοίκηση̋ που φρόντισε όλα να είναι έτοιµα για ένα µοναδικό ξεφάντωµα και τα παιδιά µακριά από τα θρανία να απολαύσουν µερικέ̋ ώρε̋ χαρά̋ και ξεγνοιασιά̋ αλλά και οι γονεί̋ που τα συνόδευαν. Το καλωσόρισµα έγινε από την πρόεδρο του συλλόγου κ. Καραλή η οποία ευχήθηκε ότι καλύτερο και καλή αποκριά τονίζοντα̋ ότι µακριά από τα προβλήµατα τη̋ καθηµερινότητα̋ και τη̋ κρίση̋ είναι ώρα και για παιχνίδι και χορό. Σε σύντοµο χαιρετισµό του ο ∆ιευθυντή̋ του σχολείου κ. Πρεβέντη̋ αφού ευχήθηκε καλέ̋ απόκριε̋ έδωσε τα συγ-

χαρητήρια του στην διοίκηση του συλλόγου για την άρτια οργάνωση και ευχαρίστησε την πρόεδρο και τα µέλη αυτή̋ για την άριστη και αγαστή συνεργασία προ̋ όφελο̋ του σχολείου αυτή τη δύσκολη περίοδο. Στη συνέχεια τα παιδιά έπαιξαν και τραγούδησαν και χόρεψαν µέχρι τελική̋ πτώση̋ µε την παρότρυνση των µελών τη̋ διοίκηση̋ που φρόντισαν ακόµη και για την αναβίωση παλιών εθίµων τη̋ αποκριά̋ όπω̋ χάσκα κ.α. ενώ τα παιδιά απόλαυσαν και τα πλούσια εδέσµατα που είχαν ετοιµάσει οι κυρίε̋ του ∆Σ ενώ το κέφι ήταν τέτοιο που ακόµη και οι γονεί̋ ανέβηκαν στην πίστα και πέρασαν αξέχαστε̋ στιγµέ̋ µαζί µε τα παιδιά του̋. Βέβαια στο κέφι συνέβαλε τα µέγιστα και ο dj Άγγελο̋ που φρόντισε να καλύψει όλα τα γούστα και ω̋ ήταν φυσικό να ξεσηκώνει µε τι̋ επιλογέ̋ του µικρού̋ και µεγάλου̋. Η εκδήλωση περιελάµβανε και πλούσια λαχειοφόρο αγορά και εκπλήξει̋ και τα παιδιά χάρηκαν πραγµατικά και διασκέδασαν µε την ψυχή του̋ για πολλέ̋ ώρε̋.

Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr

Με θυσίε̋, κόπου̋, αγώνε̋ και αστείρευτη δύναµη καθηµερινά η γυναίκα επιβεβαιώνει το σηµαντικό ρόλο τη̋ στην κοινωνία και τη̋ αξίζει σεβασµό̋ και αγάπη. Αυτό τονίστηκε ανήµερα του εορτασµού τη̋ παγκόσµια̋ ηµέρα̋ τη̋ γυναίκα̋ στι̋ εκδηλώσει̋ που πραγµατοποιήθηκαν αντίστοιχα από τον Σύλλογο των Απανταχού Κρυοβρυσιωτών «Άγιο̋ Μηνά̋» και το Τοπικό Τµήµα του

Σώµατο̋ Ελληνικού Οδηγισµού Καλαµπάκα̋. Η ανταπόκριση ήταν άκρω̋ ικανοποιητική στο κάλεσµα των διοργανωτών και οι γυναίκε̋ τη̋ Κρύα̋ Βρύση̋ αλλά και φίλε̋ του συλλόγου έδωσαν το παρόν στην όµορφη εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα του παλιού δηµοτικού σχολείου του χωριού όπου και στεγάζεται. Η βραδιά κύλησε όµορφα µε καλό φαγητό και αρκετά εδέσµατα που οι ίδιε̋ οι γυναίκε̋ του συλλόγου και του χωριού ετοίµασαν και είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψει̋ και προβληµατισµού̋ για την πορεία του φεµινιστικού κι-

νήµατο̋ και γενικότερα του̋ αγώνε̋ που απαιτούνται ώστε η γυναίκα να έχει τον ανάλογο σεβασµό και τη θέση που τη̋ αρµόζει στην κοινωνία µα̋. Μηνύµατα και ευχέ̋ περιελάµβανε µεταξύ άλλων το µενού στην εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε από το τοπικό Τµήµα Ελληνικού Οδηγισµού

Καλαµπάκα̋ στην ταβέρνα «Νερόµυλο̋» όπου συνέρρευσαν µέλη και φίλε̋. Μετά του̋ χαιρετισµού̋ και τι̋ σχετικέ̋ οµιλίε̋ για την ηµέρα ακολούθησε γλέντι και χορό̋ και ανανεώθηκε το ραντεβού για την επόµενη χρονιά µε την ευχή πολλά πράγµατα για το γυναικείο κίνηµα να έχουν βελτιωθεί.

Τίµησε τη γυναίκα ο Σύλλογο̋ Θεόπετρα̋ Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr

Η

γυναίκα έχει ρόλο και θέση στη ζωή µα̋ από υπάρξεω̋ κόσµου και είναι άκρω̋ ση-

όλε̋ τι̋ γυναίκε̋ και να συνεχίσουν τον αγώνα που δίνουν καθηµερινά γιατί πραγµατικά το αξίζουν και το δικαιούνται τονίζοντα̋ ότι το ελάχιστο που του̋ οφείλεται είναι ένα ευχαριστώ και πολύ-πολύ αγάπη.

βραδιά κύλησε µε άφθονο και καλό φαγητό µε την φροντίδα του κ. Γιώργου Χούτου, ποτό , τραγούδι και χορό που κράτησε µέχρι τι̋ πρώ-

µαντικό̋ και τη̋ αξίζει κάθε τιµή. Αυτό ήταν το σαφέστατο µήνυµα τη̋ ∆ιοίκηση̋ του Πολιτιστικού Συλλόγου Θεόπετρα̋ στην επιτυχηµένη εκδήλωση που πραγµατοποίησε ανήµερα τη̋ ηµέρα̋ τη̋ γυναίκα̋ στην ταβέρνα «ΧΟΥΤΟΣ» στον κόµβο των Αγίων Θεοδώρων η οποία κατακλύστηκε από νωρί̋. Σε σύντοµο χαιρετισµό που απηύθυναν εκ µέρου̋ τη̋ διοίκηση̋ του συλλόγου οι κ.κ. Παπακώστα̋ και Κανάτα ευχήθηκαν χρόνια πολλά σε CMYK

Χαιρετισµό απηύθυνε και η πρόεδρο̋ του Τοπικού Συµβουλίου Θεόπετρα̋ κ. Σάντυ Αντωνίου που ευχήθηκε τα καλύτερα σε όλε̋ τι̋ γυναίκε̋ και συνεχάρη τον Πολιτιστικό Σύλλογο για την όµορφη εκδήλωση που πραγµατοποίησε για να τιµήσει τι̋ γυναίκε̋ του χωριού κα όχι µόνον. Ακολούθω̋ η

τε̋ πρωινέ̋ ώρε̋ ενώ το κέφι ανέβασε στα ύψη ο dj Αργύρη̋ που κάλυψε όλε̋ τι̋ απαιτήσει̋ των παρισταµένων, που ανανέωσαν το ραντεβού του̋ για την επόµενη χρονιά.


9

∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

CMYK


10

ΤΟΠΙΚΑ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Βρεγµένα όνειρα,στεγνέ̋ αλήθειε̋ Ε

ίναι φανερό πω̋ η χώρα µα̋ διέρχεται τι̋ πιο δύσκολε̋ ηµέρε̋ από τη µεταπολίτευση. Ο πολίτη̋ συνθλίβεται υπό το βάρο̋ των µέτρων και αναρωτιέται για το µέλλον του. Το εντυπωσιακό ωστόσο παράλογο βρίσκεται στη διάσπαρτη αρθρογραφία των τελευταίων ηµερών καθώ̋ διαβάζουµε αλλά και ακούµε για υπαρξιακά διλλήµατα τη̋ χώρα̋ µα̋, για διακύβευµα τη̋ παρούσα̋ συγκυρία̋, για δήθεν Καλβινική τιµωρητική διάθεση και ‘θεολογίε̋’ των ελεύθερων αγορών. Κατά την ταπεινή µου άποψη τίποτε από αυτά δεν συµβαίνει. ∆ίλληµα για τη χώρα δεν υφίσταται καθώ̋ ο προσανατολισµό̋ τη̋ είναι δεδοµένο̋. Ακόµη και για τον πολιτικά ανώριµο ΣΥΡΙΖΑ αρκούσε ένα γρήγορο ταξίδι στην Ευρώπη και Αµερική για να διαπιστώσει τα αυτονόητα. Το άρµα είναι ένα και λέγεται Ευρώπη και είναι αυτή, οι φορολογούµενοι τη̋ οποία̋ συνεχίζουν να µα̋ δανείζουν µήπω̋ και κάποτε καταφέρουµε να ορθοποδήσουµε και πάρουνε και αυτοί τα λεφτά του̋. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό να ξεχνάµε πω̋ οι ευρωπαίοι φορολογούµενοι µα̋ πιστώνουν σε χρήµα και κυρίω̋ σε χρόνο προκειµένου να πραγµατοποιήσουµε τι̋ αναγκαίε̋ µεταρρυθµίσει̋ για τη βιωσιµότητά µα̋. Μεταρρυθµίσει̋ που συνέχεια ψηφίζουµε πω̋ θα κάνουµε και µέχρι σήµερα δεν έχουµε κάνει. Είναι λυπηρό να φορτώνουµε τα βάρη στην Ευρώπη και να µη βλέπουµε την ασπίδα που εκείνη έχει για τα µέλη τη̋. Αν΄αυτού, ανακαλύψαµε την Καλβινική τιµωρητική διάθεση κάποιων αφενό̋ και αφετέρου δηλώνουµε πω̋ µα̋ σοκάρει η δήθεν σκληρή τιµωρία του τέω̋ δηµάρχου Θεσσαλονίκη̋. Λε̋ και το δηµόσιο χρήµα είναι κτήµα µα̋. Οι πολίτε̋ τη̋ χώρα̋ πληρώνουν τα τραγικά σφάλµατα µια̋ ψεύτικη̋ ευηµερία̋. Μια̋ ευηµερία̋ χωρί̋ ίχνο̋ παραγωγή̋ για δεκαετίε̋. Στην πραγµατικότητα η χώρα δανειζόταν για να χρηµατο-

δοτήσει την παραγωγή και τα πλεονάσµατα του βορρά. Επιδοτούταν για να µη παράγει και όταν παρήγαγε τότε συχνά µπαίνανε στι̋ τσέπε̋ ηµετέρων ή γινότανε κινητή και ακίνητη περιουσία. Αλλά ω̋ γνωστό δεν υπάρχει αδίκηµα στην εκµετάλλευση του βλάκα. Και εδώ ακριβώ̋ βρίσκεται η ευθύνη των πολιτικών ανδρών. Για το πώ̋ κατεύθυναν το λαό όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά όλοι εκείνοι που κατά καιρού̋ είχαν εξουσία, υπουργικού̋ θώκου̋ και ψήφιζαν του̋ πρὁπολογισµού̋, αναρωτιόνταν άραγε τότε που θα βρεθούνε τα χρήµατα για τι̋ παροχέ̋ και την εξυπηρέτηση του πελατειακού κράτου̋ και των γραφείων του̋; Όταν στήνανε µπαλκόνια για ανούσιε̋ διακηρύξει̋ και αυτοπροβολή, προβληµατιζόταν άραγε για τον εθνικό προσανατολισµό ή για οικονοµικό εκβιασµό; Έλλειψη ιδεολογία̋, καιροσκοπισµό̋; Απορώ πραγµατικά πω̋ σήµερα αναρωτιούνται ή µήπω̋ ωραία τα δανεικά αρκεί να τα πληρώνουνε άλλοι. Φαντάζοµαι θα είναι τη̋ αρχή̋ ‘λεφτά υπάρχουν’. Αναρωτιόνταν τότε αυτοί οι σωτήρε̋ τη̋ θεωρητική̋ ποιο θα ήταν το αντίτιµο, για να επαναφέρω το ερώτηµα; Μάλλον χρήζουν τη φροντίδα τη̋ ψυχιατρική̋. Αυτό που η Ευρώπη τουλάχιστον θα µα̋ µάθει, είναι τα µαθήµατα στυγνού καπιταλισµού, γιατί αυτό που έω̋ τώρα είχαµε δεν ήταν παρά ένα̋ αχταρµά̋ ιδεοληψιών, αµπελοφιλοσοφιών και βολέµατο̋ σοβιετικού τύπου. Μα̋ επιβάλλει τι̋ µεταρρυθµίσει̋ διότι οι κυβερνόντε̋ ήταν προκλητικά ανάξιοι. ∆υστυχώ̋ το διαπιστώσαµε αργά. Είναι αλήθεια πω̋ το κράτο̋ πρέπει να έχει κανόνε̋, να ρυθµίζει και να παρεµβαίνει σε περιόδου̋ κρίσεων. Ή όπω̋ πρόσφατα µα̋ είπε και ο Τσίπρα̋ οι ‘µεταρρυθµίσει̋ πάντα πρέπει να εκκινούν από το κράτο̋’. Όµω̋ η αναιµική ανάπτυξη του ελληνικού κράτου̋, βασιζόµενη σε έναν αλλοπρόσαλλο καπιταλι-

σµό, επέτρεψε στι̋ τοπικέ̋ ελίτ να θεωρούν το δηµόσιο τοµέα ω̋ πηγή ευκαιριών, µε αποτέλεσµα τα δύο µεγάλα κόµµατα να νέµονται το δηµόσιο, µοιράζοντα̋ θέσει̋, δηµιουργώντα̋ έτσι ένα τεράστιο πελατειακό πλέγµα σχέσεων, ενισχυόµενο από συνδικαλιστέ̋ και συνδικάτα. Το µόνο που ζητούσαν ήταν µια θέση εργασία̋ ή ένα κρατικό βοήθηµα, κάθε τύπου, από επίδοµα έω̋ επιδότηση, κατορθώνοντα̋ έτσι ο ένα̋ να ελέγχει τον άλλο. Πολιτισµό̋ του Homo sapiens. Αυτό διόγκωσε το κράτο̋, µε αποτέλεσµα οι δαπάνε̋ του σε µια δεκαετία να είναι σχεδόν διπλάσιε̋. Η δε παροχή υπηρεσιών του να είναι άθλια. Μἀµού συντάξει̋, επιδόµατα τυφλότητα̋, προµήθειε̋, υπερβολική υγειονοµική δαπάνη και σε κάθε λαγκάδι ΤΕΙ. Το αποτέλεσµα είναι δυστυχώ̋ αυτό που βιώνουµε σήµερα, υπέρογκη φορολογία, απολύσει̋ και µειώσει̋ µισθών και µάλιστα όχι από την υπερτροφία του ‘ιδιωτικού’, όπω̋ αρέσκονται κάποιοι δεξιοί αριστερίζοντε̋ αλλά από την υπερδιόγκωση του δηµοσίου. Το οποίο παραµένει αλώβητο ενώ το ιδιωτικό µετρά καθηµερινά νέε̋ πληγέ̋. Η συναλλαγή αυτή διέβρωσε και τον ιδιωτικό τοµέα, καθώ̋ ο ‘αρεστό̋’ έπαιρνε τι̋ δουλειέ̋, τι̋ εργολαβίε̋. Το αντίθετο ακριβώ̋ συνέβαινε στι̋ χώρε̋ του βορρά. (Στι̋ Σκανδιναβικέ̋ χώρε̋ χτίζεται το µοντέλο του νέου καπιταλισµού. Καθηµερινή 10/2/13). Η δαιµονοποίηση λοιπόν των ‘αγορών’ αποτελεί µία παλινδρόµηση τη̋ σκέψη̋ προκειµένου να προτείνει εύκολε̋ και αρεστέ̋ λύσει̋. Είναι προφανέ̋ πω̋ η λιτότητα λάθο̋. Είναι ο ίδιο̋ λάθο̋ δρόµο̋ του κοµµουνισµού. Οδηγεί στην εξαθλίωση και φτωχοποίηση του λαού. Αλλά αυτό υπολείπεται πολύ από τη δική µα̋ αναγκαιότητα για άµεσε̋ µεταρρυθµίσει̋ και αλλαγέ̋. Για εφαρµογή των νόµων και των κανόνων. Για κράτο̋ δικαίου, για αλήθειε̋. Το µοντέλο των πολιτικών του Homo sapiens πρέπει να µα̋ αφήσει. Υπάρχουν αξιόλογα νέα µυαλά που οφείλουν να δοκιµαστούν. Οι πολίτε̋ δε χρειάζονται υποσχέσει̋ επιστροφή̋ στο παρελθόν αλλά το πώ̋ η Ευρώπη θα του̋ βοηθήσει να αντιµετωπίσουν το παρόν. Χρειάζεται επανασχεδιασµό̋, επανακατάρτιση, κοινωνική Ευρώπη και όχι επιδοµατική. Τα περιφερειακά κράτη αποδυναµωµένα οικονοµικά έχουν ανάγκη µεγαλύτερη την Ευρώπη προκειµένου να διεκδικήσουν ένα καλύτερο γίγνεσθαι στο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. Νικόλαο̋ Χρ. Γκίκα̋ gkikas10@yahoo.gr

∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Κωνσταντίνο̋ Καραµανλή̋:

Ένα̋ µεγάλο̋ Έλληνα̋ που δίδαξε ήθο̋ και πολιτική

Του Σωτήρη Χατζηγάκη (Πρώην Υπουργού)

Twitter: @SotHatzigakis Facebook: https://www.facebook.com/SotirisHatzigakis Πολλοί σήµερα αναθεµατίζουν την περίοδο τη̋ «Μεταπολίτευση̋» ω̋ υπεύθυνη̋ όλων των κακοδαιµονιών, που περνάει η χώρα µα̋ και την θεωρούν υπαίτια τη̋ σηµερινή̋ οικονοµική̋ κρίση̋. Οι απαξιωτικέ̋ αποστροφέ̋ για την περίοδο αυτή, επικεντρώνονται στο γεγονό̋ πω̋ κατά τη διάρκειά τη̋ υπήρξε µια εντυπωσιακή ευµάρεια και ευζωία στον ελληνικό πληθυσµό, πράγµα που θεωρήθηκε ex post ω̋ αµάρτηµα. Πολλοί, µάλιστα, κάνουν ένα βήµα παραπάνω στην καταφρονητική του̋ επιχειρηµατολογία: την ταυτίζουν µε ό,τι «παλιό», «φθαρµένο», «µη-εκσυγχρονιστικό» και µε έναν άγονο και αντιπαραγωγικό «κρατισµό». Ωστόσο, θα ήθελα να υπενθυµίσω –ιδίω̋ στη νεότερη γενιά που δεν έζησε και, εύλογα, δεν γνωρίζει τα γεγονότα, αλλά και σε πολλού̋ έλληνε̋ πολίτε̋, που ξαφνικά κόντυνε η µνήµη του̋ και αναθεµατίζουν την περίοδο αυτή– ποια ήταν η κατάσταση τη̋ χώρα̋ µα̋ στην αρχή τη̋ µεταπολίτευση̋ (1974) και πω̋ µεταβλήθηκε σε ευρωπἀκή δηµοκρατία, κυρίω̋ µε την παρουσία στο τιµόνι τη̋ εξουσία̋ του µεγαλύτερου πολιτικού τη̋ νεότερη̋ Ελλάδα̋. Του Κωνσταντίνου Καραµανλή. Η πρώτη, λοιπόν, περίοδο̋ τη̋ µεταπολίτευση̋ (1974-1980) σφραγίζεται αναµφίβολα από την εµβληµατική και επιβλητική προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Καραµανλή. Θυµίζω, λοιπόν, τη̋ νύχτα τη̋ 23η̋ προ̋ την 24ηΙουλίου 1974, όλα φαινόντουσαν να καταρρέουν για τη χώρα µα̋. Κράτο̋ δεν υπήρχε. Κυβέρνηση δεν υπήρχε. Η επιστράτευση, που είχε κηρύξει η Χούντα είχε αποτύχει. Τα νέα από την Κύπρο ήταν δραµατικά και άκρω̋ ανησυχητικά για το µέλλον ολόκληρου του Ελληνισµού. Η οικονοµία, χτυπηµένη από την πετρελἀκή κρίση και από τι̋ συνέπειε̋ του Κυπριακού εµφάνιζε κίν¬δυνο κατάρρευση̋. Κανεί̋ δεν µπορούσε να ξέρει πώ̋ θα εξελίσσονταν τα πράγµατα και τι επιφύλασσε το µέλλον. Ο Κωνσταντίνο̋ Καραµανλή̋ αγωνίστηκε να συγκρατήσει αυτή την κατά¬σταση τη̋ πλήρου̋ εθνική̋ κατάρρευση̋. Και το επέτυχε. Γρήγορα το κράτο̋ ξαναβρήκε το ρυθµό του. Η Κυβέρνηση πήρε γερά στα χέρια τη̋ τα ηνία τη̋ χώρα̋. Οι ένο¬πλε̋ δυνάµει̋ έχοντα̋ επί κεφαλή̋ του̋ ω̋ Υπουργό ένα µεγά¬λο πολιτικό, τον Ευάγγελο Αβέρωφ, ξαναβρήκαν την πειθαρχία, το φρόνηµα και την αυτοπεποί¬θησή του̋. Η οικονοµία τέθηκε παρά τι̋ τεράστιε̋ δυσκολίε̋, υπό έλεγχο. Και η επί ξυρού ακµή̋ εξωτερική θέση τη̋ χώρα̋, παρά τον Αττίλα 2, στι̋ 14 Αυγούστου 1974, σταθεροποιήθηκε. Η Κυβέρνηση προκήρυξε ελεύθερε̋, γνήσιε̋ και ανόθευτε̋ γενικέ̋ εκλογέ̋ -που ανάλογε̋ δεν είχε γνωρίσει ποτέ η χώρα- από τι̋ οποίε̋ βγήκε νικητή̋ µε µεγάλη πλειοψηφία το νεοσύ¬στατο από τον Κων. Καραµανλή κόµµα τη̋ Νέα̋ ∆ηµοκρατία̋. Ακολούθησε δηµοψήφισµα για τη µορφή του πολιτεύµατο̋, που ανέδειξε νικήτρια την Προεδρευόµενη ∆ηµοκρατία. Με τη σφραγίδα του Κωνσταντίνου Καραµανλή αποκαθιστόντουσαν τα βαθιά διχαστικά τραύµατα του εµφυλίου (π.χ. νοµιµοποίηση του ΚΚΕ), ενώ εγκαθιδρύονταν µια σύγχρονη πολιτική ∆ηµοκρατία, θωρακισµένη από οποιαδήποτε δυνατότητα ανατροπή̋ τη̋. Η Ελλάδα έµπαινε αποφασιστικά στην εποχή τη̋ εθνική̋, πολιτική̋ και κοινωνική̋ τη̋ αναγέννηση̋. Οι δηµοκρατικοί θεσµοί αποκαταστήθηκαν πλήρω̋ και ένα νέο και σύγχρονο Σύνταγµα ψηφίσθηκε στη Βουλή. Την ίδια περίοδο, η χώρα ξεκινούσε µια δηµιουργική οικονοµική πορεία, εντασσόµενη, µάλιστα, στην τότε ΕΟΚ. Παρ’ όλε̋, λοιπόν, τι̋ πετρελἀκέ̋ κρίσει̋ (το

1973 και το 1979) –οι οποίε̋ οδήγησαν σε δυσπραγία όλε̋ τι̋ χώρε̋ του κόσµου – η Ελληνική οικονοµία κράτησε και η πορεία τη̋ χαρακτηρίζονταν από σταθερότητα, ενώ δεν εγκατέλειψε την «κἑνσιανή» πολιτική τη̋ πλήρου̋ απασχόληση̋ και του κράτου̋ πρόνοια̋. Αντίθετα, πέτυχε ουσιαστική αναδιανοµή των εισοδηµάτων στο πλαίσιο µια̋ θεσµική̋ συναίνεση̋ και συνεννόηση̋. Κατά την περίοδο εκείνη, ολοκληρώθηκε, επίση̋, η ανασυγκρότηση του Ελληνικού εθνικού κράτου̋, οµογενοποιήθηκε ο πληθυσµό̋ του, µειώθηκαν οι περιφερειακέ̋ ανισότητε̋, εξαφανίστηκαν οι άγονοι διχασµοί, ενώ άρχισε να οικοδοµείται µια κοινωνία πολιτών στο πλαίσιο µια̋ συνετή̋ φιλελευθεροποίηση̋, όπου το κράτο̋ είχε έναν ισορροπηµένο ρυθµιστικό ρόλο. Παράλληλα θωρακίστηκε η αµυντική ικανότητα τη̋ χώρα̋ και ανυψώθηκε το εθνικό µα̋ κύρο̋ διεθνώ̋, σε βαθµό µάλιστα που η σηµερινή ισχυρή Τουρκία να βρίσκεται τότε σε µειονεκτική θέση απέναντί µα̋. Η Ελλάδα κατά την περίοδο εκείνη ήταν η ισχυρή, ανερχόµενη, ήρεµη δύναµη τη̋ Μεσογείου. Αντίθετα, στη γειτονική µα̋ Τουρκία δέσποζε ο Αττίλα̋ του Κυπριακού, η οικονοµική ανισορροπία και η αποµόνωσή τη̋ (έξω από την ΕΟΚ), ενώ χαρακτηρίζονταν από µια «νευρική» επιθετικότητα απέναντί µα̋ –απόδειξη τη̋ αδυναµία̋ τη̋. Στα θετικά τη̋ «Μεταπολίτευση̋» του Κωνσταντίνου Καραµανλή, θα πρέπει να συµπεριλάβει κανεί̋ και την ποιότητα των πολιτικών που εκείνο̋ προωθούσε. Υπήρξα βουλευτή̋ από το 1974. Αισθανόµουνα δέο̋ και βαθύ σεβασµό, οσάκι̋ βρισκόµουνα µέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, όπου δέσποζαν προσωπικότητε̋ και άνθρωποι ιδιαίτερου πνευµατικού βάρου̋ και παγκόσµιου κύρου̋. Η Βουλή τότε διέθετε 15-20 πολιτικού̋, που θα µπορούσαν επάξια να διαδραµατίσουν ρόλο πρωθυπουργού. Αλλά και εµεί̋ –νέοι τότε βουλευτέ̋– ξέραµε το ρόλο µα̋. Ουδέποτε υπερβάλαµε και πάντοτε δείχναµε τον προσήκοντα σεβασµό απέναντι στου̋ «µεγάλου̋» –και ηλικιακά και αξιοκρατικά – συναδέλφου̋ µα̋. Παράλληλα, µα̋ διείπε ένα βαθύ πνεύµα καθήκοντο̋. Βασική αρχή τη̋ πολιτική̋ µα̋ διαδροµή̋ δεν ήταν η «επικοινωνία», αλλά το όραµα και η ιδεολογία για την οικοδόµηση – ή έστω τη βελτίωση– ενό̋ καινούργιου κόσµου. Στου̋ περισσότερου̋ από µα̋, η ατοµική µα̋ προβολή έρχονταν πολύ πίσω στι̋ ιεραρχήσει̋ και τι̋ επιλογέ̋ µα̋. Σηµειώνεται πω̋ καθ’ όλη τη διάρκεια τη̋ ιστορική̋ διαδροµή̋ τη̋ «Μεταπολίτευση̋» επικράτησε ο ελεύθερο̋ στοχασµό̋. Ο πολιτικό̋ προβληµατισµό̋ και η διαπάλη των ιδεών –πολλέ̋ φορέ̋ µέσα σ’ ένα πλαίσιο πολιτική̋ και κοινωνική̋ συναίνεση̋, αλλά και συγκρούσεων – ήταν πάντοτε τα κυρίαρχα ρεύµατα στη σκέψη και στη συµπεριφορά πολιτών και πολιτικών. Κατά την περίοδο αυτή, το ατοµικιστικό στοιχείο υποτάχθηκε στο συλλογικό και στο κοινωνικό, ενώ η ουσία τη̋ πολιτική̋ επικρατούσε συντριπτικά τη̋ εικόνα̋ και του «φαίνεσθαι». Κυρίαρχο στοιχείο στον κοινωνικοπολιτικό στίβο, τότε, υπήρξε το καλούµενο «κοινωνικό ζήτηµα». Αυτό –συνδυαζόµενο µε τη συγκεκριµένη λειτουργία του εθνικού κράτου̋– διαµόρφωνε το πλαίσιο του καλούµενου «κοινωνικού φιλελευθερισµού», ο οποίο̋ δέσποζε, ω̋ το βασικό ιδεολογικοπολιτικό σύστηµα τη̋ εποχή̋ εκείνη̋. Τελικά, ανατρέχοντα̋ στοχαστικά στην περίοδο εκείνη, πρέπει να οµολογήσω πω̋ η εµβληµατική φυσιογνωµία του Κωνσταντίνου Καραµανλή διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο για πολλού̋ από του̋ νέου̋ τότε πολιτικού̋, να στρατευθούµε µε τη Ν∆. Γιατί ο Καραµανλή̋ µα̋ ενέπνευσε και µπόλιασε την ψυχή µα̋ µε τον οφειλόµενο σεβασµό και αγάπη προ̋ την πολιτική, του̋ πολίτε̋, την κοινωνία και µα̋ δίδαξε ήθο̋. Ήταν εκείνο̋ που µα̋ έπεισε, πω̋ θα µπορούσαµε µαζί του να συµβάλουµε στην οικοδόµηση του καινούργιου κόσµου που ερχόταν.Γι’ αυτό και του οφείλουµε µεγάλη ευγνωµοσύνη.


∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Γιατί καταψηφίσαµε τον πρὁπολογισµό του ∆ήµου Φαρκαδόνα̋ για το 2013 Τη̋ Ευαγγελία̋ Στεργίου ∆.Σ. και Επικεφαλή̋ του Συνδυασµού «Λἀκή Συσπείρωση»

Ο πρὁπολογισµό̋ του 2013 του ∆ήµου Φαρκαδόνα̋ που κατατέθηκε προ̋ ψήφιση εντάσσεται απόλυτα στι̋ επιταγέ̋ του Καλλικράτη καθώ̋ και στο επικαιροποιηµένο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµική̋ Στήριξη̋ (ΜΠ∆Σ) 2012 – 2016 και κυρίω̋ στι̋ ειδικέ̋ ρυθµίσει̋ που αφορούν την Τοπική ∆ιοίκηση σε βάθο̋ τετραετία̋. Καταρχήν θα πρέπει να τονιστεί πω̋ στον πρὁπολογισµό αντικατοπτρίζεται η όλο και αυξανόµενη υποχρηµατοδότηση, η οποία, όπω̋ και ο ίδιο̋ ο δήµαρχο̋ παραδέχτηκε, µέσα στην τριετία ανήρθε στο ποσοστό του 60%. Και αυτή η οικονοµική σφαγή είναι αποδεκτή από µια ∆ηµοτική Αρχή όταν υποτάσσεται στην γενικότερη πολιτική κατεύθυνση τη̋ κυβέρνηση̋ και τη̋ ΕΕ, την κρίση του καπιταλιστικού συστήµατο̋ να πληρώσουν οι λἀκέ̋ – εργατικέ̋ οικογένειε̋. Οπότε αναµενόµενο είναι ο ∆ήµο̋ να οδηγηθεί στο σηµείο αδυναµία̋ να εξασφαλίσει την µισθοδοσία των εργαζοµένων του καθώ̋ και να στηρίξει τι̋ λειτουργικέ̋ ανάγκε̋ και δοµέ̋ του. Ειδικότερα σηµαντική είναι η απόκλιση µεταξύ των βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων οικονοµικών πόρων. Για παράδειγµα για το οικονοµικό έτο̋ 2012 πρὁπολογίστηκαν έσοδα 10.345.000 ευρώ, βεβαιώθηκαν 7.710.000 ευρώ και τελικά εισπράχθηκαν 5.815.500 ευρώ, αφήνοντα̋ φυσικά ακόµη µεγαλύτερε̋ αµφιβολίε̋ για τα έσοδα του 2013. Αυτή η απόκλιση, πέρα από την µεΗ δηµοτική σύµβουλο̋ γάλη µείωση τη̋ κρατική̋ χρηµατοδότητη̋ Λἀκή̋ ση̋, αντικατοπτρίζει και την οικονοµική Συσπείρωση̋ ένδεια των κατοίκων του ∆ήµου µα̋ να Φαρκαδόνα̋ Ευαγγελία ανταποκριθούν στην τοπική φορολογία, Στεργίου και τα οποία είχαµε ήδη επισηµάνει πω̋ θα επιφέρει η εφαρµοζόµενη αντεργατική πολιτική. Και η διαµορφωθείσα κατάσταση γίνεται ακόµα χειρότερη για τι̋ λἀκέ̋ οικογένειε̋ καθώ̋ στην περίπτωση οικονοµικού ελλείµµατο̋ και µη ισοσκελισµένου πρὁπολογισµού, το οικονοµικό έλλειµµα του ∆ήµου, θα καλύπτεται – ισοσκελίζεται (!) µε δανεισµό από το παρακαταθηκών και δανείων.. και θα καταλήγει σε παρακράτηση ΣΑΤΑ (γι’ αυτό εξάλλου ενσωµατώθηκε στου̋ ΚΑΠ) και σε αύξηση ιδίων εσόδων (τελών, τοπικών φόρων)!! Βέβαια µε τι̋ κινήσει̋ αυτέ̋ σταδιακά µεθοδεύεται η οριστική απαλλαγή του κράτου̋ για τη χρηµατοδότηση τη̋ Τοπική̋ ∆ιοίκηση̋. Φυσική απόρροια τη̋ υποχρηµατοδότηση̋ του ∆ήµου είναι πω̋ και το Τεχνικό Πρόγραµµα Έργων δεν µπορεί να καλύψει σε τίποτα τι̋ ανάγκε̋ σε έργα και υποδοµέ̋ στο ∆ήµο Φαρκαδόνα̋. Παρατίθεται µια σειρά µικρών έργων που βρίσκονται πολύ µακριά, ω̋ πολιτική στόχευση, ω̋ οικονοµικά µεγέθη και ω̋ αποτελεσµατικότητα, από την θωράκιση των δηµοτών µε έργα αντιπληµµυρικά, εγγειοβελτιωτικά, αντισεισµική̋ προστασία̋, κατασκευή̋ και συντήρηση̋ υποδοµών. Έργα που θα στηρίξουν και θα ενισχύσουν τι̋ υπάρχουσε̋ δοµέ̋ του ∆ήµου στα σχολεία, στου̋ παιδικού̋ σταθµού̋, στι̋ προνοιακέ̋ υπηρεσίε̋, στον πολιτισµό, στον αθλητισµό, κ.α. Ωστόσο οι διαρκώ̋ µειούµενοι πόροι τη̋ ΣΑΤΑ κάνουν την όποια συζήτηση για Τεχνικό Πρόγραµµα Έργων να αποτελεί εµπαιγµό. Και φυσικά πίσω από την συνεχή απαρίθµηση κωδικών και αριθµών του πρὁπολογισµού του 2013 κρύβεται η απόλυτη δυσλειτουργία και διάλυση των υπηρεσιών κοινωνική̋ πρόνοια̋, των βρεφονηπιακών παιδικών σταθµών, των σχολείων. Οι µόνιµοι εργαζόµενοι τείνουν προ̋ εξαφάνιση και αντικαθίστανται από «προσωρινού̋» µέσω διαφόρων προγραµµάτων, πάντα όµω̋ κακοπληρωµένοι ή/και απλήρωτοι. Οι σχολικέ̋ επιτροπέ̋ δεν µπορούν να ανταποκριθούν στα στοιχειώδη (πετρέλαιο, αναλώσιµα, συντήρηση, κ.α.), η µεταφορά των µαθητών κινδυνεύει επί τη̋ ουσία̋ να καταργηθεί. Το «Βοήθεια στο σπίτι» διανύει την τελευταία του παράταση µε τη σηµερινή του µορφή. Εντάσσεται στο υπουργείο Εργασία̋, µετονοµάζεται και οι υπηρεσίε̋ πλέον θα παρέχονται ανταποδοτικά. Παράλληλα απ’ τον Καλλικράτη, το επικαιροποιηµένο ΜΠ∆Σ και µε τη σύµπραξη των αιρετών που τα στηρίζουν και εφαρµόζουν, ανοίγει ο δρόµο̋ για αύξηση φόρων, ιδιωτικοποιήσει̋ υπηρεσιών, έργων και υποδοµών. Τέλο̋ πρέπει να σηµειώσουµε πω̋ στην ψήφιση του πρὁπολογισµού έπεσαν οι µάσκε̋ όσων κάθε φορά προκαλούν κλίµα νοσηρότητα̋ στι̋ συνεδριάσει̋ του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε απαράδεκτο λόγο και χαρακτηρισµού̋, στο όνοµα τη̋ καλύτερη̋ λειτουργία̋ του ∆ήµου και στήριξη̋ των δηµοτών. Όλοι µαζί ψήφισαν τον πρὁπολογισµό τη̋ εξαθλίωση̋ γιατί όλοι του̋ αποδέχονται και εφαρµόζουν τι̋ αντιλἀκέ̋ – αντεργατικέ̋ πολιτικέ̋ που τον διαµόρφωσαν. Αξιοποιώντα̋ λοιπόν την πείρα µα̋ στα δύο αυτά χρόνια εφαρµογή̋ του Καλλικράτη, εύκολα γίνεται αντιληπτό πω̋ αποτέλεσε το µοχλό επιβολή̋ βάρβαρων αντεργατικών πολιτικών στα λἀκά στρώµατα, αποτέλεσε βασικό κρατικό εργαλείο για την προώθηση τη̋ καπιταλιστική̋ αγριότητα̋ στην καθηµερινότητα των εργαζοµένων. Η κάθε λἀκή οικογένεια, οι κάτοικοι του ∆ήµου µα̋ τίποτα θετικό δεν έχουν να περιµένουν από τέτοιε̋ πολιτικέ̋, από τέτοια νοµοθετήµατα, από αυτού̋ που τα εφαρµόζουν. Τίποτα θετικό δεν έχουν να περιµένουν και από τον πρὁπολογισµό αυτόν. Εµεί̋ που µετέχουµε στη Λἀκή Συσπείρωση αντιπαλεύουµε αυτέ̋ τι̋ πολιτικέ̋ και αυτού̋ που τι̋ εφαρµόζουν. Εµεί̋ διεκδικούµε για του̋ κατοίκου̋ του δήµου µα̋ και γενικότερα για την λἀκή οικογένεια το δικαίωµά του̋ στι̋ υποδοµέ̋, στην εργασία, στην παιδεία, στην υγεία, στην πρόνοια. Σύµφωνα µε όσα παρουσιάζονται και εξαγγέλλονται στον πρὁπολογισµό και σύµφωνα µε τι̋ πολιτικέ̋ µα̋ θέσει̋ η Λἀκή Συσπείρωση καταψήφισε το πρόγραµµα τεχνικών έργων και τον πρὁπολογισµό εσόδων και δαπανών του έτου̋ 2013.

11

ΤΟΠΙΚΑ

Μαθήµατα τοπική̋ ιστορία̋ στου̋ µαθητέ̋ των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά»… Στο Κέντρο Ιστορία̋ και Πολιτισµού τη̋ Εταιρεία̋ Κλιάφα Στα πλαίσια τη̋ επαφή̋ µε πτυχέ̋ τη̋ τοπική̋ µα̋ ιστορία̋ τα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά» σε συνεργασία µε την κα Μαρούλα Κλιάφα πραγµατοποίησαν τρει̋ επισκέψει̋, µία για κάθε τάξη, στο Κέντρο Ιστορία̋ και Πολιτισµού τη̋ Εταιρεία̋ Κλιάφα µε θέµατα που αφορούσαν πρόσωπα και γεγονότα τη̋ πόλη̋ µα̋ αλλά και τη̋ ευρύτερη̋ περιοχή̋ τη̋ Θεσσαλία̋. Οι µαθητέ̋ τη̋ γ΄ Γυµνασίου στι̋ 18 Φεβρουαρίου παρακολούθησαν το σεµινάριο «Κολίγοι και τσιφλικάδε̋», οι µαθητέ̋ τη̋ β΄ Γυµνασίου στι̋ 27 Φεβρουαρίου το σεµινάριο «Τα Τρίκαλα του 1950» και τέλο̋ οι µαθητέ̋ τη̋ α΄ Γυµνασίου στι̋ 28 Φεβρουαρίου το σεµινάριο «Τα µνηµεία τη̋ Πόλη̋ µα̋». Η µαθήτρια τη̋ γ΄ Γυµνασίου Σαράντη Μαρίνα έγραψε για του̋ Κολίγου̋ και του̋ Τσιφλικάδε̋ τη̋ περιοχή̋ µα̋: «Στο πλαίσιο µία̋ βαθύτερη̋ και ουσιαστικότερη̋ επαφή̋ των µαθητών µε την ιστορία των Τρικάλων, η γ΄ γυµνασίου των Εκπαιδευτηρίων Αθηνά µε υπεύθυνη την καθηγήτριά µα̋ κα. Μανώλη Ε. πραγµατοποίησε µία επίσκεψη στο ειδικά διαµορφωµένο Κέντρο Ιστορία̋ και Πολιτισµού τη̋ εταιρεία̋ Κλιάφα. Το σεµινάριο που παρακολουθήσαµε είχε ω̋ θέµα την ενηµέρωση και πληροφόρηση των µαθητών σχετικά µε τι̋ δύο επικρατέστερε̋ στι̋ αρχέ̋ του 20ου κοινωνικά διαβαθµισµένε̋ τάξει̋, του̋ Κολίγου̋ και του̋ Τσιφλικάδε̋. Ήταν πραγµατικά δύο έννοιε̋ πολύ λίγο γνωστέ̋ σε µα̋ τα παιδιά που χάρη στο σπάνιο φωτογραφικό υλικό του Κέντρου Ιστορία̋ και Πολιτισµού, που η ίδια η κα Κλιάφα µα̋ παρουσίασε, έγιναν πράγµατι κατανοητέ̋. Αναλυτικότερα, µάθαµε ότι το αγροτικό ζήτηµα στην Ελλάδα, δηλαδή η απαλλοτρίωση των τσιφλικιών και το µοίρασµά του̋ στου̋ αγρότε̋ δεν λύθηκε µε την ανεξαρτησία τη̋ χώρα̋, ενώ στην Θεσσαλία που προσαρτήθηκε στο ελληνικό κράτο̋ το 1881 το ζήτηµα πήρε εκρηκτικέ̋ διαστάσει̋. Αποτέλεσµα τη̋ έκρηξη̋ του αγροτικού ζητήµατο̋ ήταν η διαµόρφωση δύο εντελώ̋ διαφορετικών κοινωνικών τάξεων, των κολίγων και των τσιφλικάδων. Οι κολίγοι ήταν γηγενεί̋ πεδινοί ραγιάδε̋ που δούλευαν στα τσιφλίκια είτε “πάππου προ̋ πάππο” είτε εξαιτία̋ χρεών. Για του̋ τσιφλικάδε̋ και του̋ επιστάτε̋, η ζωή των κολίγων δεν είχε καµία αξία, ενώ πολλέ̋ φορέ̋ την θεωρούσαν ισοδύναµη µε αυτή των ζώων. Ήταν συνήθω̋ εργάτε̋ που δούλευαν κα-

θηµερινά, ακατάπαυστα στα τσιφλίκια, δηλαδή σε µεγάλα κοµµάτια γη̋ των τσιφλικάδων, ενώ οι συνθήκε̋ ζωή̋ του̋ ήταν εξίσου άθλιε̋ και απάνθρωπε̋ µε τι̋ συνθήκε̋ εργασία̋ του̋, καθώ̋ ζούσαν σε µεγάλε̋ ορθογώνιε̋ καλύβε̋ ή πλιθιέ̋. Σε αντίθεση µε του̋ κολίγου̋, ο ορισµό̋ των τσιφλικάδων έρχεται να µα̋ δηµιουργήσει συναισθήµατα πικρία̋ έναντι των κολίγων. Οι τσιφλικάδε̋ αποτελούσαν µία εύπορη τάξη πολιτών. Ειδικότερα, υπήρξαν αγοραστέ̋ των τούρκικων τσιφλικιών ύστερα από την προσάρτηση τη̋ Θεσσαλία̋ στην Ελλάδα, αποκτώντα̋ εξουσία στα χέρια του̋ όχι µόνο στη γη αλλά και στου̋ ανθρώπου̋. Γενικότερα, ύστερα από αυτή την ιστορική αναδροµή αντιλαµβανόµαστε ότι οι κολίγοι και οι τσιφλικάδε̋ είναι δύο έννοιε̋ αντικρουόµενε̋, καθώ̋ οι πρώτοι χαρακτηρίζονται από την απόλυτη φτώχεια ενώ οι δεύτεροι από την απόλυτη εξουσία. Η επίσκεψή µα̋ αυτή ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική και γι’ αυτό αισθανόµαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουµε την κα Κλιάφα για την προθυµία µε την οποία µα̋ µίλησε για την ιστορία του τόπου µα̋». Οι µαθήτριε̋ τη̋ β΄ Γυµνασίου Χρυσάντη Κουτσή, Νίκη Κέµου, ∆ήµητρα Κυπρίδη και Κωνσταντίνα Ντάλλα έγραψαν για τα Τρίκαλα του 1950-1960: «Την προηγούµενη Τετάρτη στα πλαίσια του µαθήµατο̋ τη̋ Ιστορία̋ επισκεφτήκαµε µε υπεύθυνη την καθηγήτριά µα̋ κα. Καραβασίλη Ε. το “Κέντρο Ιστορία̋ & Πολιτισµού τη̋ Εταιρεία̋ Κλιάφα. Μετά την είσοδό µα̋ στο κτήριο και αφού χαιρετίσαµε µε ευγένεια την κ. Κλιάφα οδηγηθήκαµε στην αίθουσα όπου πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση. Πρόκειται για ένα όµορφο αισθητικά χώρο που διαθέτει σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα και χρησιµοποιείται για πολιτιστικέ̋ εκδηλώσει̋. Ο σκοπό̋ τη̋ παρουσίαση̋ ήταν να γνωρίσουµε καλύτερα την τοπική ιστορία και συγκεκριµένα την κατάσταση που επικρατούσε στην πόλη µα̋ τη δεκαετία του 195060. Μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό η κυρία Κλιάφα µα̋ παρουσίασε τα Τρίκαλα λίγο µετά τον εµφύλιο πόλεµο. Αντιληφτήκα-

µε ότι οι κοινωνικέ̋, οικονοµικέ̋, καθώ̋ και πολιτικέ̋ συνθήκε̋ τη̋ περιοχή̋ διέφεραν αρκετά από τι̋ σηµερινέ̋. Ήταν τελείω̋ διαφορετική όχι µόνο η όψη τη̋ πόλη̋, στην οποία δεν υπήρχαν αυτοκινητόδροµοι και πολυκατοικίε̋, αλλά και ο τρόπο̋ ζωή̋ των κατοίκων. Το επίπεδο ζωή̋ ήταν χαµηλό και επικρατούσε φτώχεια, γεγονό̋ που το αποδείκνυαν φωτογραφίε̋ ξυπόλυτων ανθρώπων, κυρίω̋ αγροτών. Εκείνη ήταν η περίοδο̋ που πολλοί εγκατέλειψαν τα χωριά, για να εγκατασταθούν στην πόλη για µια καλύτερη ζωή. Επιπλέον, ενηµερωθήκαµε για την αστάθεια στην πολιτική κατάσταση εκείνη̋ τη̋ εποχή̋. Αυτό που µα̋ εντυπωσίασε και παράλληλα µα̋ στενοχώρησε είναι το γεγονό̋ ότι όσοι ασπάζονταν «αριστερέ̋» αντιλήψει̋ τιµωρούνταν και στέλνονταν στην εξορία. Παρά τι̋ δύσκολε̋ κοινωνικοοικονοµικέ̋ συνθήκε̋, στον πολιτιστικό τοµέα υπήρχε εξέλιξη, µε σηµαντικότερο γεγονό̋ την ίδρυση τη̋ χορωδία̋ Τρικάλων από την κα Παπαστεφάνου. Αξιοµνηµόνευτη όµω̋ ήταν και η διοργάνωση πανελλήνιων αθλητικών αγώνων, σε µερικού̋ από του̋ οποίου̋ έλαβε µέρο̋ και η κ. Κλιάφα. Μάλιστα καταχειροκροτήθηκε από εµά̋, όταν είδαµε µια φωτογραφία µε την ίδια σε αγώνε̋ και δήλωσε πω̋ υπήρξε πρωταθλήτρια σε πανθεσσαλικού̋ αγώνε̋. «∆εν περίµενα τέτοιο θερµό χειροκρότηµα µετά από τόσα χρόνια!», είπε η ίδια. Αδιαµφισβήτητα ήταν µια ενδιαφέρουσα εµπειρία µέσα από την οποία γνωρίσαµε πτυχέ̋ τη̋ ζωή̋ τη̋ πόλη̋ µα̋ τη δεκαετία 19501960. Ευχόµαστε να µα̋ δοθούν κι άλλε̋ ευκαιρίε̋ να µάθουµε για τον τόπο µα̋, καθώ̋ και για την ζωή σε αυτόν». Οι µαθήτριε̋ τη̋ α΄ Γυµνασίου Εύα Ντέλκου, Αριάδνη Παναγιώτου, Βάγια Κωτούλα και ο µαθητή̋ τη̋ α΄ Γυµνασίου Άκη̋ Παπαδηµητρίου έγραψαν για τα µνηµεία τη̋ πόλη̋ µα̋: «Πριν από λίγε̋ µέρε̋, εµεί̋ οι µαθητέ̋ τη̋ α΄

γυµνασίου των Εκπαιδευτηρίων « Αθηνά» είχαµε την ευκαιρία και τη χαρά να επισκεφθούµε το Κέντρο Ιστορία̋ και Πολιτισµού τη̋ εταιρεία̋ Κλιάφα. Εκεί συναντήσαµε την κυρία Μαρούλα Κλιάφα, η οποία µα̋ έδωσε αρκετέ̋ πληροφορίε̋ σχετικέ̋ µε κτίρια και αξιοθέατα τη̋ πόλη̋ µα̋. Αρχικά αναφέρθηκε στο Μύλο του Ματσόπουλου. Ο χώρο̋ αυτό̋ ανήκε στον κύριο Γαλάνη, ο οποίο̋ αυτοκτόνησε το 1929, επειδή δεν µπορούσε να ξεπληρώσει το δάνειο που του είχε καταβληθεί. Στη συνέχεια πέρασε στα χέρια του κυρίου Ματσόπουλου και λειτούργησε για καιρό ω̋ βιοµηχανικό̋ και εµπορικό̋ µύλο̋. Τώρα το κτίριο ανήκει στο ∆ήµο Τρικκαίων µετά από δωρεά του ιδιοκτήτη. Κατόπιν µάθαµε για τον σιδηροδροµικό µα̋ σταθµό, που κατασκευάστηκε µε πρωτοβουλία του Χαριλάου Τρικούπη, το 1886. Ήταν ένα σηµαντικό έργο για την κοινωνική και εµπορική ζωή τη̋ πόλη̋ αφού εξασφάλιζε τη γρήγορη και ασφαλή µεταφορά ανθρώπων και πρὀόντων. Ακολούθησαν κάποιε̋ πληροφορίε̋ σχετικά µε την πλατεία Ρήγα Φερραίου στην οδό Ασκληπιού. Εκεί υπήρχαν τρία αρχοντικά, του Αβέρωφ, του Χατζηγάκη και το Πανελλήνιον. Σήµερα την πλατεία κοσµεί ένα σύµπλεγµα αγαλµάτων που παριστάνει πέντε παιδιά αγωνιστέ̋ τη̋ ΕΠΟΝ που θανατώθηκαν από του̋ κατακτητέ̋ στο β΄ παγκόσµιο πόλεµο. Η κυρία Κλιάφα µα̋ µίλησε και για το Κουρσούµ Τζαµί. Πρόκειται για το δεύτερο µεγαλύτερο τζαµί στην Ευρώπη. Ο Οσµάν Σαχ χρηµατοδότησε την ανέγερση του τζαµιού το 16ο αιώνα. Το σχεδιασµό του είχε αναλάβει ο Μιµάρ Ροκά Σινάν και µοιάζει µε αυτό τη̋ Ανδριανούπολη̋. Στο οκτάγωνο κτίριο πίσω από το τζαµί βρίσκεται ο τάφο̋ του γιου του σουλτάνου. Τέλο̋ γνωρίσαµε ότι το κτίριο Κλιάφα κτίστηκε το 1926 και είχε τρει̋ λειτουργίε̋: να παράγει τα γνωστά µα̋ αναψυκτικά, να µοιράζει πάγο για τη συντήρηση των πρὀόντων και να διαθέτει χώρου̋ για τη φύλαξη διαφόρων αγαθών στου̋ ενδιαφερόµενου̋. Σήµερα βέβαια λειτουργεί ω̋ πολιτιστικό κέντρο στο οποίο µπορούµε να µάθουµε για διάφορε̋ πτυχέ̋ τη̋ ζωή̋ του τόπου µα̋. Η επίσκεψη αυτή ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική και ελπίζουµε κάποια στιγµή να την επαναλάβουµε, παρακολουθώντα̋ κάποιο άλλο σεµινάριο τοπική̋ ιστορία̋».


12

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ – ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πορεία στου̋ λόφου̋ γύρω από την Κρήνη Η κακοκαιρία συχνά µα̋ δίνει την ευκαιρία, ακυρώνοντα̋ µακρινέ̋ και δύσκολε̋ διαδροµέ̋, να γνωρίσουµε τόπου̋ που αν και είναι πολύ κοντά µα̋, αγνοούµε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του̋. Έτσι και την περασµένη Κυριακή. Αντί για την απόµακρη και χιονοσκέπαστη κορυφή τη̋ Μαρόσα̋, οι απαγορευτικέ̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋ µα̋ ανάγκασαν να στραφούµε στι̋ εντελώ̋ άγνωστε̋ υπώρειε̋ των Αντιχασίων, γύρω από το χωριό τη̋ Κρήνη̋. Γεωγραφικά, η Κρήνη εκτείνεται στα ανατολικά του Νοµού Τρικάλων και ειδικότερα στο 25ο χιλιόµετρο τη̋ Εθνική̋ Οδού Τρικάλων-Λάρισα̋, σε απόσταση 5 χιλιοµέτρων από την Εθνική Οδό. Η συνολική έκταση του χωριού είναι 18.000 στρέµµατα και είναι κτισµένη σε υψόµετρο 130 µέτρα. Συνορεύει ανατολικά µε το Γριζάνο, δυτικά µε την Οιχαλία, νότια µε τον Κλοκοτό, νοτιοανατολικά µε τη Φαρκαδόνα και βόρεια µε το Αχλαδοχώρι. Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα κατοικήσιµα χωριά τη̋ ευρύτερη̋ περιοχή̋. Η ύπαρξη του χωριού µαρτυρείται τουλάχιστον από τη βυζαντινή εποχή, γεγονό̋ που επιβεβαιώνει και η ύπαρξη του Ναού του Αγίου Νικολάου, ο οποίο̋ κατά τι̋ έρευνε̋ υπολογίζεται ότι χτίστηκε περίπου το 1200 µ.Χ. Σηµαντικότατε̋ έχουν χαρακτηριστεί οι εικονογραφίε̋ του και γενικότερα ο εσωτερικό̋ του διάκοσµο̋, µε την εικόνα του θαύµατο̋ του Αγίου Ευσταθίου να είναι η µοναδική που διασώζεται πανελλαδικά. Ακόµη, η Κρήνη είναι γεµάτη από εκκλησίε̋

και παρεκκλήσια, όπω̋ ο ενοριακό̋ ναό̋ των Αγίων Θεοδώρων που χτίστηκε το 1731 µ.Χ., το εξωκκλήσι των Αγίων Αναργύρων, η εκκλησία τη̋ Παναγία̋, του Αγίου Αθανασίου και τη̋ Αγία̋ Αικατερίνη̋. Κατά την Οθωµανική απογραφή του 1454-1455 η Κρήνη αναφερόταν ω̋ Βοστίδι, ήταν καταγεγραµµένη ω̋ κεφαλοχώρι και είχαν απογραφεί πληθυσµιακά 99 οικογένειε̋. Το χωριό περιβάλλεται από λόφου̋ που δηµιουργούν ένα φυσικό φρούριο προστατεύοντά̋ την από του̋ ψυχρού̋ χειµωνιάτικου̋ βοριάδε̋ και από το ζεστό καλοκαιρινό ήλιο. Ξεκινώντα̋ λοιπόν από τα ριζά του δυτικότερου λόφου, στην είσοδο του χωριού, κάτω από ψιλόβροχο ξεκινάµε την ανηφορική πορεία έχοντα̋ σκοπό να φτάσουµε στη µονή Ορφανού, πεντακόσια περίπου µέτρα ψηλότερα. Βαδίζοντα̋ κατά µήκο̋ τη̋ κορυφογραµµή̋ που προφέρει εποπτεία στα χωριά του κάµπου, σύντοµα ξεχωρίζουµε την γειτονική Οιχαλία. Το έδαφο̋ βατό, µε αραιή θαµνώδη

Ο Ο.Π.Ο. Πύλη̋ στην Κα κα ρδίτσα

βλάστηση, καθόλου δεν µα̋ δυσκολεύει. Αποφεύγουµε τον ασφάλτινο δρόµο και τον χωµατόδροµο και ακολουθώντα̋ αδιόρατα µονοπάτια, φτάνουµε στην είσοδο του µοναστηριού µετά από συνολική πορεία 2 περίπου ωρών. Η Ιερά Μονή Γεννήσεω̋ Θεοτόκου Ορφανού Οιχαλία̋ είναι κτισµένη σε υψόµετρο 670 µέτρων. Σε πλάτωµα µε θέα από τη µια µεριά τον καταπράσινο θεσσαλικό κάµπο και από την άλλη τι̋ χιονισµένε̋ κορυφέ̋ του Ολύµπου. Στο ήσυχο και ειδυλλιακό αυτό περιβάλλον µε το ξηρό κλίµα, παλιότερα, στα κελιά τη̋ Ιερή̋ Μονή̋, έµεναν για πολλέ̋ ηµέρε̋ ασθενεί̋ ελπίζοντα̋ να γίνει το θαύµα και να γιατρευτούν. Κατά την περίοδο τη̋ Τουρκοκρατία̋ η Μονή Ορ-

Από 5 Ιουλίου έω̋ 14 Ιουλίου 2013

Το 31ο ∆ιεθνέ̋ Χορωδιακό Φεστιβάλ Καρδίτσα̋ Ένα

Α

Τεχνική ανάβαση στην κορυφή τη̋ Κακαρδίτσα̋ πραγµατοποίησαν µε επιτυχία µέλη του Ορειβατικού Πύλη̋ (ΟΠΟΠ) και φίλοι το Σάββατο 2 Μαρτίου 2013. Η Κακαρδίτσα είναι τµήµα τη̋ οροσειρά̋ των Αθαµανικών Όρων και είναι το φυσικό σύνορο του Νοµού Τρικάλων µε του̋ Νοµού̋ Ιωαννίνων και Άρτα̋. Η κορυφή τη̋ Κακαρδίτσα̋ µε υψόµετρο 2429 µέτρα είναι και το ψηλότερο σηµείο τη̋ κεντρική̋ οροσειρά̋ τη̋ Πίνδου. Η ανάβαση προγραµµατίστηκε από το Γαρδίκι, ενώ η συνάντηση έγινε στι̋ 5 τα ξηµερώµατα στην Πύλη, ώστε να φτάσει η οµάδα νωρί̋ το πρωί στο Γαρδίκι. Τελικά στι̋ 7:00 αναχώρησε η δωδεκαµελή̋ οµάδα στην οποία συµµετείχαν µέλη το ΣΠΟΡΤ και ορειβάτε̋ από την Λάρισα. Αρχικά έγινε πρόσβαση στο βουνό ακολουθώντα̋ το δασικό δρόµο µέχρι τα µαντριά. Αρχικά η κλήση ήταν µικρή αλλά ανεβαίνοντα̋ ψηλότερα αυξάνονταν και το χιόνι ήταν παγωµένο. Αναγκαστικά η οµάδα σταµάτησε να φορέσει τα κραµπόν (µεταλλικά καρφιά για το σκαρφάλωµα στον παγωµένο χιόνι και τον πάγο) για να µπορέσει να συνεχίσει. Χωρί̋ τα κραµπόν και το πιολέ (παγο-αξίνα) ήταν αδύνατο να συνεχίσουν ψηλότερα. Η διαδροµή που επιλέχθηκε ήταν η Ανατολική ράχη που οδηγεί κατευθείαν στην κύρια κορυφή του βουνού. Ωστόσο, φτάνοντα̋ στην προ-κορυφή στα 2100 µέτρα εκεί που η ράχη είναι στενή και βραχώδει̋ ήταν φορτωµένη µε χιόνι και µεγάλε̋ κορνίζε̋. Για το λόγο αυτό έκαναν παράκαµψη τη̋ ράχη̋ λόγο µεγάλη̋ τεχνική̋ δυσκολία̋ και την πέρασαν τραβερσαριστά από την αριστερή πλευρά χαµηλότερα. Στην συνέχεια ακολουθήθηκε το στενό λούκι πάνω στην ράχη όπου η κλίση έφτανε τι̋ 45 και πλέον µοίρε̋ και απαιτούσε καλή γνώση χρήση̋ των κραµπόν και πιολέ. Ψηλότερα η διαδροµή ήταν πιο απότοµη αλλά η οµάδα συνέχισε την προσπάθεια φτάνοντα̋ τελικά στο στόχο τη̋ την κορυφή τη̋ Κακαρδίτσα̋ στα 2429 µέτρα µετά από 6 ώρε̋ προσπάθεια̋. Από την κορυφή υπήρχε θέα προ̋ τα Γιάννενα και τη λίµνη και τα χωριά των Ιωαννίνων, ενώ από την άλλη πλευρά πρόβαλαν οι κορυφέ̋ τη̋ Πίνδου και των Αγράφων. Η κατάβαση έγινε ακολουθώντα̋ την ίδια διαδροµή µέχρι την βραχώδε̋ σηµείο τη̋ ράχη̋ και τραβερσάροντα̋ από την άλλη πλευρά από αυτή τη̋ ανάβαση̋ την ράχη. Τελικά στι̋ 4 το απόγευµα όλοι επέστρεψαν ασφαλεί̋ στο Γαρδίκι µετά από 9 ώρε̋ προσπάθεια̋. Η ανάβαση ήταν µια τεχνική και δύσκολη ανάβαση που ξέφευγε από τι̋ σύνηθε̋ πεζοπορικέ̋ διαδροµέ̋ των συλλόγων. Ωστόσο, ο πυρήνα̋ ορειβατών µε υψηλότερε̋ προσδοκίε̋ που έχει δηµιουργηθεί στην περιοχή µα̋ καταφέρνει να δοκιµάσει δυσκολότερα και ψηλότερα βουνά υπό χειµερινέ̋ συνθήκε̋. Τα µέλη του ΟΠΟΠ µαζί µε φίλου̋ αναχωρούν τα ξηµερώµατα του Σαββάτου για το ψηλότερο βουνό τη̋ Ελλάδα̋ τον Όλυµπο που φέτο̋ γιορτάζει τα 100 χρόνια από την πρώτη ανάβαση στη κορυφή του, το 1913 από του̋ Χρήστο Κάκαλο µαζί µε του̋ δύο Ελβετού̋ ορειβάτε̋ Fred Boissonas και Daniel Baud Bovy. Νίκο̋ Κρούπη̋

φανού, από το 1770 που πρωτολειτούργησε, αποτελούσε το καταφύγιο, αλλά και το ορµητήριο των Ελλήνων (λόγω και τη̋ κατασκευή̋ τη̋ που έµοιαζε µε µικρό κάστρο). Η Ιερά Μονή πανηγυρίζει στι̋ 7 και 8 Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου, όπου εορτάζονται τα Γενέθλια τη̋ Θεοτόκου και συγκεντρώνεται πλήθο̋ πιστών. Μέχρι πριν λίγα χρόνια στι̋ πλαγιέ̋ του υψώµατο̋ οι κάτοικοι τη̋ περιοχή̋ καλλιεργούσαν αµπέλια και έφτιαχναν το γνωστό σε όλη την περιοχή κρασί. Μια σύντοµη ξεκούραση και επιστρέφουµε, συνεχίζοντα̋ την κυκλική πορεία µα̋ γύρω από την Κρήνη. Αφού περάσουµε την στέρνα µε το βρόχινο νερό, αποφεύγουµε τον χωµατόδροµο που οδηγεί απ’ ευθεία̋ στο χωριό και ανεβαίνουµε στην ανατολική πλαγιά. Πετρώδη̋ και εντελώ̋ διαφορετική από τι̋ υπόλοιπε̋, τούτη η κορυφή προσφέρει θέα προ̋ την περιοχή τη̋ Φαρκαδόνα̋. Στην ρίζα τη̋ είναι κτισµένη η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Ξεδιψάµε στην πετρόκτιστη βρύση που τροφοδοτείται από την υπόγεια πηγή του ναού και συνεχίζουµε προ̋ τα αυτοκίνητά µα̋ αφού διασχίσουµε το χωριό κατά µήκο̋. ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Περισσότερε̋ πληροφορίε̋ στα γραφεία του συλλόγου µα̋ - Οµήρου 6 (κάτω από το ΚΑΠΗ), τηλ. 2431072077 κάθε Παρασκευή από 9.00 έω̋ 10.30’ µµ. Ενδιαφέρουσε̋ πληροφορίε̋ και υλικό θα βρείτε στο site του συλλόγου στη διεύθυνση www.trikalasport.gr. και στο Facebook

σπουδαίο µουσικό και πολιτιστικό γεγονό̋

πό 5 έω̋ 14 Ιουλίου 2013 θα πραγµατοποιηθεί το 31ο ∆ιεθνέ̋ Χορωδιακό Φεστιβάλ Καρδίτσα̋, κορυφαίο̋ θεσµό̋ του Νοµού Καρδίτσα̋, πρότυπο επαρχιακού ∆ιεθνού̋ Φεστιβάλ. Το φετινό Φεστιβάλ είναι αφιερωµένο στου̋ Giuseppe Verdi (1813-1901) για τα 200 χρόνια από την γέννησή του, Benjamin Britten (1913-1976) για τα 100 χρόνια από την γέννησή του και Richard Wagner (1813-1883) για τα 200 χρόνια από την γέννησή του, του̋ οποίου̋ τιµά φέτο̋ όλο̋ ο χορωδιακό̋ κόσµο̋. Το συγκεκριµένο Χορωδιακό Φεστιβάλ, στο οποίο έχουν λάβει µέρο̋ κορυφαίε̋ χορωδίε̋ από κάθε γωνιά τη̋ γη̋, διακεκριµένε̋ ορχήστρε̋ και σπουδαίοι σολίστ, οργανώνεται από το 1983 στην Καρδίτσα και αποτελεί κορυφαίο καλλιτεχνικό γεγονό̋, ενώ υλοποιείται υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Μαέστρου και Καθηγητή Νίκου Ευθυµιάδη. Επιπλέον διαθέτει ένα κανονισµό µοναδικό ίσω̋ σε παγκόσµια κλίµακα, γιατί εξασφαλίζει την ταυτόχρονη πραγµατοποίηση πολλών πρώτων εκτελέσεων κατόπιν παραγγελία̋ σε Έλληνε̋ και ξένου̋ συνθέτε̋ βοηθώντα̋ έτσι την σύγχρονη δηµιουργία. Ακόµη εξασφαλίζει ένα πολύ µεγάλο αριθµό εκτελεστών, που έρχονται από κάθε γωνιά τη̋ Ευρώπη̋ και τη̋ οικουµένη̋. Θεωρείται το σηµαντικότερο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ µε πολλή µεγάλη συµµετοχή ξένων χορωδιών. Οι πρωτοτυπίε̋ του Φεστιβάλ σε παγκόσµια κλίµακα είναι: 1. Οι Χορωδίε̋ που λαµβάνουν µέρο̋ οφείλουν να παρουσιάσουν έργα συγκεκρι-

µένων εποχών κάτω από τον έλεγχο ∆ιεθνού̋ Επιτροπή̋, που απαρτίζεται από αναγνωρισµένη̋ αξία̋ ξένου̋ και Έλληνε̋ Μαέστρου̋, αντιπροσώπου̋ των διαφόρων µουσικών σχολών. Στο τέλο̋ κάθε βραδιά̋ σε ειδική συζήτηση µε την Κριτική Επιτροπή οι διευθυντέ̋ των χορωδιών δέχονται υποδείξει̋ για βελτίωση κ.λπ. 2. Οι Χορωδίε̋ υποχρεώνονται να εκτελούν και να ερµηνεύουν µεταξύ των άλλων και έργα αρχαία̋ ελληνική̋, βυζαντινή̋, γρηγοριανή̋ και σύγχρονη̋ ελληνική̋ µουσική̋. 3. Στο τέλο̋ κάθε βραδιά̋, όλε̋ οι χορωδίε̋ µαζί ή επιλεγµένα µέλη του̋ ερµηνεύουν ένα έργο έλληνα ή ξένου συνθέτη σε ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, το οποίο διευθύνεται κάθε φορά από ένα µέλο̋ τη̋ ∆ιεθνού̋ Κριτική̋ Επιτροπή̋ του Φεστιβάλ. Με τον τρόπο αυτό οι µαέστροι και οι χορωδίε̋, ελληνικέ̋ και ξένε̋, για την καλύτερη προετοιµασία των κοινών έργων έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν, να δουλέψουν ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ υπό την διεύθυνση διακεκριµένων µαέστρων, σε πολύ αξιόλογα αλλά άγνωστα έργα αποκοµίζοντα̋ πολλά τεχνικά οφέλη, ενώ παράλληλα ανανεώνουν και το ρεπερτόριό του̋. 4. Τα έργα αυτά Ελλήνων και ξένων συνθετών γράφονται ύστερα από παραγγελία ειδικά για το ∆ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ. 5. Το ∆ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ εκτό̋ από τον ∆ιεθνή διαγωνισµό Χορωδιών περιλαµβάνει πληθώρα άλλων εκδηλώσεων που συνίστανται σε: βραδιέ̋ όπερα̋, συµφωνική̋ µουσική̋, θρησκευτική̋ µουσική̋ στο µοναστήρι τη̋ Κορώνα̋, εµφανίσει̋ φιλαρµονικών, εκθέσεων ζωγρα-

φική̋ και χαρακτική̋ κ.ά. Με τον τρόπο αυτό προβάλλεται διεθνώ̋ η µουσική µα̋ κληρονοµιά και παράλληλα δίνεται η ανάλογη σηµασία στην µελέτη και ερµηνεία του Γρηγοριανού µέλου̋. Για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ παγκοσµίω̋ η βυζαντινή και η αρχαία ελληνική µουσική συµµετέχουν ισότιµα µε το γρηγοριανό µέλο̋ και την Αναγεννησιακή πολυφωνία. Μια άλλη υποχρέωση των χορωδιών να εκτελούν έργα του 15ου και 16ου αιώνα δίνει στι̋ χορωδίε̋ τη δυνατότητα να µελετήσουν και να εµβαθύνουν στα αριστουργήµατα τη̋ κλασική̋ πολυφωνία̋. Εκτό̋ από την εκτέλεση έργων ροµαντικών συνθετών, αναλαµβάνουν την υποχρέωση να εκτελούν έργα σύγχρονων συνθετών καθώ̋ και παραδοσιακή µουσική κάθε χώρα̋. Για την επιτυχία τη̋ όλη̋ εκδήλωση̋ συµβάλλουν η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδο̋ και Φαναριοφερσάλων, η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσα̋ (Περιφέρεια Θεσσαλία̋) ο ∆ήµο̋ Καρδίτσα̋ και η Πανελλήνια Οµοσπονδία Χορωδιών και ∆ιευθυντών Χορωδιών. Το Φεστιβάλ πραγµατοποιείται στο ∆ηµοτικό Κινηµατοθέατρο Καρδίτσα̋, ενώ παράλληλε̋ εκδηλώσει̋ γίνονται στην Λίµνη Πλαστήρα, σε µοναστήρια τη̋ περιοχή̋ και στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ωδείου Ευθυµιάδη. Για περισσότερε̋ πληροφορίε̋, τον Κανονισµό και τη ∆ήλωση Συµµετοχή̋ οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία του Φεστιβάλ: Κολοκοτρώνη 38 και Ύδρα̋ Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα. Τηλ: 24410-75440, 24410-42896, Fax: 24410-21970, Ε-mail: nke@otenet.gr


Ακόµη και µετά από µαστεκτοµή, λόγω καρκίνου

Φυσικό̋ µαστό̋, χωρί̋ σιλικόνη τώρα για όλε̋ τι̋ γυναίκε̋ Ένα

Φ

υσικό µαστό, χωρί̋ ενθέµατα σιλικόνη̋, αποκτούν εκ νέου οι γυναίκε̋ που έχουν υποβληθεί -λόγω καρκίνουσε ολική µαστεκτοµή, χάρη στη µικροχειρουργική!!! Τα θεαµατικά αποτελέσµατα, των µικροχειρουργικών επεµβάσεων

13

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Έγινε στο πάρκο του Αη-Γιώργη

Εκδήλωση τη̋ εθελοντική̋ οµάδα̋ για το µητρικό θηλασµό και την µητρότητα

ιατρικό θαύµα, τη̋ µικροχειρουργική̋ αποκατάσταση̋ µαστού, παρουσιάστηκαν στο 17ο Παγκόσµιο Συνέδριο Πλαστική̋ Χειρουργική̋ στο Σαντιάγκο τη̋ Χιλή̋ (17th IPRAS WORLD CONGRESSSANTIAGO 2013) και απέσπασαν τον θαυµασµό τη̋ παγκόσµια̋ επιστηµονική̋ κοινότητα̋. Κι αυτό γιατί ο νέο̋ µα-

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Την Κυριακή 24 Μαρτίου

Ο Αλέξη̋ Γεωργούλη̋ και η Μαρία Σολωµού «από την πρώτη στιγµή» στα Τρίκαλα! Μια ερωτική κωµωδία που θίγει την πιο διαχρονική συνήθεια του νεοέλληνα του "ό,τι δηλώσει̋ είσαι" ...αλλά ο έρωτα̋ δεν κρύβεται και δεν επιτρέπει σε κανένα να κρατήσει οποιαδήποτε πλαστή εικόνα έχει δηµιουργήσει για τον εαυτό του. Χωρί̋ εξαιρέσει̋ αυτό το φαινόµενο εφαρµόζεται ω̋ κανόνα̋ στι̋ περιπτώσει̋ των ηρώων µα̋... Η Νάντια Γερασιµίδου ένα µοντέλο µεσαία̋ κατηγορία̋ µε όνειρο κάποια στιγµή να γίνει αναγνωρίσιµη ηθοποιό̋ εγκλωβίζεται στο διαµέρισµα ενό̋ φαντασµένου και πολύ µέτριου συγγραφέα, του Φίλιππου Πετρόπουλου. Τα προσωπεία και οι µάσκε̋ των ηρώων πέφτουν οι συγκρούσει̋ γίνονται πιο σφοδρέ̋ και το αποτέλεσµα είναι να βιώσουν τον εντονότερο έρωτα τη̋ ζωή̋ του̋. Το διαµέρισµα του Φιλίππου µετατρέπεται σε ερωτικό πεδίο µάχη̋ και µια ξεκαρδιστική ροµαντική ιστορία είναι πια γεγονό̋. Από την πρώτη στιγµή οι δύο πλευρέ̋ υποκύπτουν στον πειρασµό και στο όνοµα του έρωτα αναθεωρούν την άποψη που έχουν για τη ζωή... ...στιγµέ̋ τρέλα̋, αναπάντεχε̋ επαφέ̋, αµηχανίε̋ φέρνουν του̋ εκ διαµέτρου αντίθετου̋ χαρακτήρε̋ σε απόσταση αναπνοή̋... Θα βρει ο ένα̋ στον άλλο το ταίρι του; Παίζουν: Αλέξη̋ Γεωργούλη̋ Μαρία Σολωµού Συντελεστέ̋: Θεατρική ∆ιασκευή: Αλέξη̋ Γεωργούλη̋ Σκηνοθεσία: Αλέξη̋ Γεωργούλη̋ Σκηνικά-Κοστούµια: Έλενα Χριστούλη Μουσική: Γιάννη̋ Μακρίδη̋ Φωτισµοί: Μιχάλη̋ Μπούρη̋ Βοηθό̋ Σκηνοθέτη: Νίκο̋ Μήτσα̋ Επικοινωνία :Γκέλλυ Σαρηγιάννη Φωτογραφία :George Alexandrakis Αrt Work:Amarildo Topalis Παραγωγό̋:Γιάννη̋ Μακρίδη̋ Παραγωγή:TEXNIS ΣΕ ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α του ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Κυριακή 24 Μαρτίου ωρε̋: 18.00 & 21.15 TIMEΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Γενική είσοδο̋: 17 ευρω,Φοιτητικό-µαθητικό-ανέργων:13 ευρω. ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΩΡΕΣ: 9.30-2.30.

στό̋ τη̋ γυναίκα̋ προσεγγίζει αυτόν που τη̋ είχε αφαιρεθεί λόγω του καρκίνου, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη τεχνική. Το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε (24 Φεβρουαρίου -1 Μαρτίου 2013) µε την συµµετοχή πλαστικών χειρουργών επανορθωτική̋ µικροχειρουργική̋ από 105 χώρε̋. «Πράγµατι το αποτέλεσµα είναι εντυπωσιακό καθώ̋ ο νέο̋ µαστό̋ δηµιουργείται από ιστό τη̋ γυναίκα̋, που λαµβάνεται από την κοιλιά, το µηρό η τον γλουτό τη̋. Το αποτέλεσµα δείχνει σαν µαστό̋, συµπεριφέρεται σαν µαστό̋ ενώ η γυναίκα τον αισθάνεται σαν µαστό» τονίζει ο Πλαστικό̋ Χειρουργό̋ του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Γ. Γεννηµατά̋» ∆ρ Ανδρέα̋ Γραββάνη̋, MD, PhD, FEBOPRAS. Σύµφωνα µε τον ∆ρ Ανδρέα Γραββάνη, ο πλαστικό̋ χειρουργό̋ µε ειδική εµπειρία στην Επανορθωτική Μικροχειρουργική, αρχικά επιλέγει και ενηµερώνει την γυναίκα ποιό σηµείο (κοιλιά, µηρό̋, γλουτό̋) είναι το πιο κατάλληλο ω̋ κρηµνό̋- µόσχευµα (ιστό̋ - δέρµα και λίπο̋ µαζί µε τα αγγεία του) για την αποκατάσταση. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Τέτοιε̋ επεµβάσει̋ πραγµατοποιούνται σε εξειδικευµένα κέντρα του εξωτερικού. Στην Ελλάδα πραγµατοποιούνται συστηµατικά στην Πλαστική Κλινική του ΓΝΑ «Γ. Γεννηµατά̋». «Πρώτη επιλογή στην δική µα̋ κλινική αποτελεί ο ελεύθερο̋ διατιτραίνων κρηµνό̋, τη̋ εν τω βάθει κάτω επιγάστρια̋ αρτηρία̋ (DIEP flap) που αποτελείται από δέρµα και λίπο̋ τη̋ κατώτερη̋ κοιλιά̋. Κατ’ουσίαν αντιστοιχεί στο τµήµα τη̋ κοιλιά̋ που αφαιρείται σε µια αισθητική κοιλιοπλαστική» τονίζει ο ∆ρ Γραββάνη̋. Ο ελεύθερο̋ κρηµνό̋-µόσχευµα (ο ιστό̋ και τα αγγεία) τοποθετούνται στη λήπτρια περιοχή του θώρακα και επαναιµατώνονται- ο πλαστικό̋ χειρουργό̋ ενώνει τα µικρά διατιτραίνωντα αγγεία, µε αγγεία του θώρακα -µε τη βοήθεια του χειρουργικού µικροσκοπίου. Έτσι η γυναίκα αποκτά εκ νέου φυσικό µαστό χωρί̋ ενθέµατα σιλικόνη̋ και µε µηδαµινή νοσηρότητα. Η χειρουργική επέµβαση αποκατάσταση̋ διαρκεί 6 µε 8 ώρε̋, η νοσηλεία 4-5 ηµέρε̋ και η πλήρη αποκατάσταση̋ 4-6 εβδοµάδε̋. Ο ∆ρ Γραββάνη̋ και η οµάδα του έχει πραγµατοποιήσει δεκάδε̋ αποκαταστάσει̋ καθώ̋ έχει µεγάλη εµπειρία όσον αφορά τον κρηµνό DIEP. Μάλιστα ο Έλληνα̋ πλαστικό̋ χειρουργό̋ έχει συµβάλλει στην διεθνή βιβλιογραφία όσον αναφορά τον κρηµνό DIEP και την µικροχειρουργική αποκατάσταση του µαστού. Συγκεκριµένα: Στη χειρουργική τεχνική Στη µείωση τη̋ νοσηρότητα̋ από την δότρια περιοχή Στη βελτίωση του αισθητικού αποτελέσµατο̋ «Στο δικό µα̋ νοσοκοµείο πριν αποφασίσουµε για την αποκατάσταση υποβάλλουµε την γυναίκα σε όλε̋ τι̋ σύγχρονε̋ προεγχειρητικέ̋ απεικονιστικέ̋ εξετάσει̋ (Αξονική αγγειογραφία, υπερηχοτοµογραφία, τρισδιάστατη απεικόνι-

ση του ανακατασκευασµένου µαστού) για να έχουµε το καλύτερο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσµα» αναφέρει ο ∆ρ Γραββάνη̋. Η αποκατάσταση τη̋ θηλή̋ γίνεται συνήθω̋ σε δεύτερο χρόνο µε τοπική αναισθησία, χρησιµοποιώντα̋ τοπικό κρηµνό (C-V flap, star flap) από τον ανακατασκευασµένο µαστό, ενώ η θηλή αποκαθίσταται µε τατουάζ δίνοντα̋ ένα άρτιο αποτέλεσµα . ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ ΤΟ 2011 Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία, τα οποία παρουσιάστηκαν στο Παγκόσµιο Συνέδριο Πλαστική̋ Χειρουργική̋ το σύµβολο οµορφιά̋ και θηλυκότητα̋ τη̋ γυναίκα̋ βρίσκεται διαρκώ̋ στο στόχαστρο του καρκίνου. ∆υστυχώ̋ µε το πέρασµα των χρόνων ο καρκίνο̋ του στήθου̋ πλήττει το 12% στο γενικό πληθυσµό των γυναικών. Αυτό έχει ω̋ αποτέλεσµα κάθε χρόνο να γίνονται σε παγκόσµιο επίπεδο εκατοντάδε̋ χιλιάδε̋ µαστεκτοµέ̋. Σήµερα, µετά από τέσσερι̋ δεκαετίε̋ εµπειρία̋ στην αποκατάσταση του µαστού, ο πλαστικό̋ χειρουργό̋ έχει στην διάθεσή του ποικίλε̋ τεχνικέ̋ και µεθόδου̋. Όµω̋, µε βάση τα τελικά αποτελέσµατα, µόνο η µικροχειρουργική διασφαλίζει ένα φυσικό αποτέλεσµα αποκατάσταση̋, µε διάρκεια στον χρόνο και µηδαµινή νοσηρότητα. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια, λόγω τη̋ ενηµέρωση̋ κυρίω̋ µέσω Ιντερνέτ, οι περισσότερε̋ γυναίκε̋ σε Αµερική και Ευρώπη επιλέγουν την αποκατάσταση του στήθου̋ του̋ µε µικροχειρουργική, η οποία κερδίζει συνεχώ̋ έδαφο̋ έναντι των άλλων τεχνικών αποκατάσταση̋. Ένα ακόµη στοιχείο που επηρεάζει την απόφαση των γυναικών είναι το γεγονό̋ ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία του FDA, µία στι̋ δυο γυναίκε̋ δηλαδή το 50% αυτών που έχουν κάνει αποκατάσταση µε ένθεµα σιλικόνη̋, µετά τα πρώτα επτά χρόνια, αναγκάζονται να υποβληθούν σε νέα επέµβαση λόγω επιπλοκών τη̋ πρώτη̋. Το 2011, σύµφωνα µε στατιστικά από την American Society of Plastic Surgeons (ASPS), µόνο στην Αµερική είχαµε 96.277 αποκαταστάσει̋ µαστού. Απ΄ αυτέ̋ περίπου 20.000 έγιναν µε αυτόλογου̋ ιστού̋ (κρηµνό), ενώ από αυτέ̋ 10.000 ήταν οι µικροχειρουργικέ̋ αποκαταστάσει̋. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Μετά την αποκατάσταση µε µικροχειρουργική και κρηµνό DIEP ο νέο̋ µαστό̋ έχει: Φυσικό σχήµα Η γυναίκα αισθάνεται το µόσχευµα σαν φυσικό µαστό Το µόσχευµα δείχνει και συµπεριφέρεται σαν µαστό̋ ∆εν απαιτείται εµφύτευµα µαστού( σιλικόνη̋ η άλλου είδου̋) Η αποκατάσταση έχει διάρκεια στο χρόνο Η γυναίκα έχει µόνο µια µικρή ουλή στην κατώτερη κοιλιά (ίδια µε την ουλή τη̋ κοιλιοπλαστική̋ επέµβαση̋). Πληροφορίε̋. www.athensmicrosurgery.grTηλ: 69 444 555 75.

Στα πλαίσια του εορτασµού ενό̋ χρόνου παρουσία̋, τη̋ εθελοντική̋ οµάδα̋ υποστήριξη̋ του Μητρικού Θηλασµού & Μητρότητα̋, Τρικάλων και Καρδίτσα̋, πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση γενεθλίων µε πικ νικ στο πάρκο του Άη Γιώργη το Σάββατο 2 Μαρτίου 2013. Στη συνάντηση συµµετείχαν θηλάζουσε̋ και όχι µόνο µαµάδε̋, µε τι̋ οικογένειέ̋ του̋. Στη συνάντηση, η φίλη τη̋ οµάδα̋ Μάρω ντύθηκε κλόουν και διασκέδασε τα παιδιά µα̋ µε παιχνίδια, πραγµατοποιήθηκε επίδειξη µάρσιπων (µέι τάι- ρινκγ σλινκ κλπ), συζητήσαµε ότι µα̋ απασχολεί και σβήσαµε κεράκι στην τούρτα µα̋. Οι µικροί µα̋ φίλοι τρέξανε ελεύθεροι στο πάρκο και οι µαµάδε̋ είχανε την ευκαιρία να συζητήσουν ότι τι̋ απασχολεί. Η Οµάδα Μητρικού Θηλασµού και Μητρότητα̋ ΤρικάλωνΚαρδίτσα̋, ανήκει σε ένα εθελοντικό δίκτυο οµάδων, µε παρουσία, σε πάνω από 30 πόλει̋ σε όλη την Ελλάδα. Τα µέλη τη̋ οµάδα̋, προσπαθούν µέσα από τι̋ γνώσει̋, που έχουν αποκτήσει σε αυτό το ταξίδι τη̋ µητρότητα̋, να στηρίξουν νέε̋ µητέρε̋ που επιθυµούν να θηλάσουν και να αναθρέψουν τα παιδιά του̋ σύµφωνα µε τι̋ αρχέ̋ του Attachment Parenting. Ευχαριστούµε τι̋ φίλε̋ τη̋ οµάδα̋ που µα̋ τίµησαν µε την παρουσία του̋ και τη συνεισφορά του̋ για την πραγµατοποίηση τη̋ εκδήλωση̋. Με εκτίµηση, Τρίκαλα-Καρδίτσα: Οµάδα Μητρικού Θηλασµού & Μητρότητα̋

Την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013

Ηµέρα κατά τη̋ Σχολική̋ βία̋ και του Εκφοβισµού Στο Γυµνάσιο Μεγαλοχωρίου

Με αφορµή την Ηµέρα κατά τη̋ Σχολική̋ βία̋ και του Εκφοβισµού και µε την υποστήριξη του ∆ιευθυντή του Γυµνασίου Μεγαλοχωρίου κου Τόλιου Χρήστου, οι µαθήτριε̋ και µαθητέ̋ του σχολείου, µε την καθοδήγηση των καθηγητών: Βαλογιάννη Θανάση, ΠΕ02, Πουλιάνα Λου˙ζα̋, ΠΕ06, Σέτζη Ελένη̋, ΠΕ01, Στεφοπούλου Ευαγγελία̋, ΠΕ01 και Τσιαντάκη Νικολέτα̋, ΠΕ10, καθώ̋ και µε τη συµβολή του συλλόγου των διδασκόντων, διοργάνωσαν µια ιδιαίτερη εκδήλωση για να αναδείξουν τη σπουδαιότητα και τι̋ διαστάσει̋ του φαινοµένου τη̋ σχολική̋ βία̋ και του εκφοβισµού. Οι µαθήτριε̋ και οι µαθητέ̋ όλων των τάξεων του σχολείου παρουσίασαν µε βίντεο και κείµενα αυτό το φαινόµενο νεανική̋ παραβατικότητα̋, που εµφανίζεται σε πολλέ̋ χώρε̋ του κόσµου καθώ̋ και τι̋ διάφορε̋ πτυχέ̋ του. Ο σχολικό̋ εκφοβισµό̋ (αγγλ. Bullying) αναφέρεται στη χρήση βία̋ µεταξύ µαθητών ή συνοµηλίκων παιδιών µε στόχο να προκληθεί πόνο̋ ή αναστάτωση. Παρουσίασαν επίση̋ οµαδικέ̋ εργασίε̋- αφίσε̋, µε τι̋ οποίε̋ αποτύπωσαν στο χαρτί τα συναισθήµατά του̋ κατά τη̋ Σχολική̋ βία̋ και του Εκφοβισµού και τόνισαν ότι δεν έχει σηµασία «πω̋ µοιάζουµε, τι χρώµα έχουµε, τι γλώσσα µιλάµε, σε ποιο θεό πιστεύουµε… ∆εν έχει σηµασία ποιοί και από πού είµαστε. Τελικά όλοι είµαστε ίδιοι εσωτερικά, όλοι γελάµε, όλοι κλαίµε, όλοι νιώθουµε ευχαρίστηση, όλοι νιώθουµε πόνο, όλοι αισθανόµαστε. Α̋ αρχίσουµε να κοιτάµε στι̋ ψυχέ̋.» Όχι στη βία, ναι στη φιλία…


14

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Η Περιφέρεια Θεσσαλία̋

Με στόχο να γίνουν ευρύτερα γνωστά τα πλεονεκτήµατα τη̋ Θεσσαλία̋ και την ενίσχυση και προβολή τη̋ φυσιογνωµία̋ τη̋ στο τουριστικό κοινό τη̋ Γερµανία̋, η Περιφέρεια Θεσσαλία̋ συµµετείχε στη ∆ιεθνή Τουριστική έκθεση Freızeıt 2013 που πραγµατοποιήθηκε το διάστηµα 27 Φεβρουαρίου έω̋ 3 Μαρτίου 2013 στην πόλη τη̋ Νυρεµβέργη̋. Η έκθεση FREIZEIT, θεωρείται από τι̋ µεγαλύτερε̋ τουριστικέ̋ εκθέσει̋ κοινού τη̋ Γερµανία̋ που απευθύνεται τόσο σε επαγγελµατίε̋ του τουρισµού όσο και στου̋ κατοίκου̋ τη̋ ευρύτερη̋ περιοχή̋ τη̋ Βαυαρία̋. Η τουριστική έκθεση τη̋ Νυρεµβέργη̋ διοργανώνεται από το 1968, ενώ ο σύγχρονο̋ εκθεσιακό̋ χώρο̋ τη̋, έκταση̋ 50.000 τ.µ., προσελκύει κάθε χρόνο πλήθο̋ επισκεπτών. Παράλληλα µε την έκθεση FREIZEIT έχει καθιερωθεί και διοργανώνονται στον ίδιο χώρο, µε µεγάλη επιτυχία, διάφορε̋ θεµατικέ̋ εκθέσει̋ όπω̋ δραστηριότητε̋ στη φύση (κάµπινγκ, ράφτινγκ, ποδηλασία κ.λ.π.), εξοπλισµό κήπου, ενώ πραγµατοποιούνται ποικίλε̋ εκδηλώσει̋ για το κοινό και του̋ επαγ-

Το νέο ∆.Σ. του Συνδέσµου Γραµµάτων Τεχνών Θεσσαλία̋ Την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013, στη Λάρισα, συνήλθε το διοικητικό συµβούλιο του Συνδέσµου Γραµµάτων Τεχνών Θεσσαλία̋ – που δραστηριοποιείται από το 1965 - που προέκυψε από τι̋ εκλογέ̋ τη̋ 3η̋ Μαρτίου 2013. Τα Τρίκαλα στο νέο διοικητικό συµβούλιο εκπροσωπεί για τρίτη φορά ο φιλόλογο̋ Ευθύµιο̋ Κουφογιάννη̋. Αναλυτικά η σύνθεσή του ∆.Σ. έχει ω̋ εξή̋: Πρόεδρο̋: Καρατόλια̋ Αθανάσιο̋ Α΄ Αντιπρόεδρο̋: Κρανιώτη̋ ∆ηµήτριο̋ Β’ Αντιπρόεδρο̋: Κουφογιάννη̋ Ευθύµιο̋ Γ. Γραµµατέα̋: Κολοκοτρώνη – Βελώνη Μπέτυ Ταµία̋: Τζιαµούρτα̋ Ζήση̋ ∆ηµόσιε̋ Σχέσει̋: Βλαχοστέργιου – Βασβατέκη ∆έσποινα Κοσµήτορα̋: Καραµήτρου Ανθούλα Ειδ. Γραµµατέα̋: Φράγκου Χαρούλα Εκπρ. Τύπου: ∆ηµόπουλο̋ Γεώργιο̋.

γελµατίε̋ του τουριστικού κλάδου. Η Περιφέρεια Θεσσαλία̋ συµµετείχε στην έκθεση µε περίπτερο 15 τ.µ. περίπου σε ενιαίο χώρο 25 τ.µ, µε συνεκθέτε̋ του̋ ∆ήµου̋ Βόλου, Ζαγορά̋-Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, το Επιµελητήριο Μαγνησία̋ και την Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησία̋. Το περίπτερο τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋ ήταν πλούσια διακοσµηµένο µε αντιπροσωπευτικά φωτογραφικά θέµατα από όλη τη Θεσσαλία στα οποία γίνονταν στοχευµένη προβολή των θεσσαλικών προορισµών (Μετέωρα, λίµνη Πλαστήρα, Ελάτη, Περτούλι, Σποράδε̋, Όλυµπο̋, παράλια Λάρισα̋, Πήλιο, Βόλο̋ κλπ), των εναλλακτικών µορφών τουρισµού που προσφέρονται στην περιοχή, των τοπικών πρὀόντων, των ακτοπλὀκών και αεροπορικών συνδέσεων τη̋ Θεσσαλία̋ µε ευρωπἀκού̋ προορισµού̋ και γενικότερα των υποδοµών τη̋ περιοχή̋. Στο περίπτερο τη̋ Περιφέρεια̋, έµπειρα άτοµα, γνώστε̋ του τουριστικού πρὀόντο̋ τη̋ Θεσσαλία̋, έδιναν πληροφορίε̋ στο κοινό και διένειµαν έντυπο υλικό και των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων, των ∆ήµων Βόλου, Ζαγορά̋-Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Καλαµπάκα̋, του Επιµελητηρίου Μαγνησία̋ των ενώσεων ξενοδόχων και µεµονωµένων επιχειρηµατιών που ανταποκρίθηκαν στο σχετικό κάλεσµα τη̋ Περιφέρεια̋.

Στην Τουριστική Έκθεση Νυρεµβέργη̋, Freızeıt 2013 Σε όλη τη διάρκεια τη̋ έκθεση̋ διοργανώνονταν εκδηλώσει̋ γευσιγνωσία̋ και οινογνωσία̋, προσφέρονταν τσίπουρο, κρασί, αναψυκτικά, γλυκά κουταλιού και άλλα τοπικά πρὀόντα που διέθεσαν για το σκοπό αυτό θεσσαλικέ̋ επιχειρήσει̋, ενώ ο σεφ ∆ηµήτρη̋ Ντελή̋ επιµελήθηκε και προσέφερε στου̋ επισκέπτε̋ του Θεσσαλικού περιπτέρου σπεντζοφάι και άλλε̋ τοπικέ̋ σπεσιαλιτέ. Πολυάριθµε̋ ήταν και οι συµµετοχέ̋ στο διαγωνισµό που διοργανώθηκε από την Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησία̋ και είχε σαν έπαθλο επτά διανυκτερεύσει̋ στο Πήλιο για τρία ζευγάρια, προσφορά µελών τη̋ Ένωση̋. Χορηγοί των εκδηλώσεων ήταν τα ξενοδοχεία «Λήδα», «Αγλα˙δα», «Κεντρικό» και «Κρίτσα», το τουριστικό γραφείο «Les Hirondelles», το καφεζυθεστιατόριο «Η ωραία αµµουδιά» και η ταβέρνα «Το ακρογιάλι». Αξίζει να σηµειωθεί ότι τη συγκεκριµένη συνέργεια µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα και την όλη προσπάθεια στήριξαν περισσότερε̋ από 50 επιχειρήσει̋ του ευρύτερου τουριστικού κλάδου, του χώρου εστίαση̋ και τοπικοί παραγωγοί. Το περίπτερο τη̋ Θεσσαλία̋ επισκέφθηκαν µετά από πρόσκληση, ξένοι δηµοσιογράφοι, τουριστικοί πράκτορε̋ και µέλη οµογενειακών συλλόγων.

Στην έκθεση συµµετείχαν ο κ. Αθανάσιο̋ Μπαρούτα̋ εκπρόσωπο̋ του ∆ήµου Ζαγορά̋-Μουρεσίου, ο κ. ∆ηµήτριο̋ Αναγνώστου πρόεδρο̋ τη̋ αναπτυξιακή̋ εταιρεία̋ και υπεύθυνο̋ τουριστική̋ προβολή̋ του ∆ήµου Νοτίου Πηλίου, ο Πρόεδρο̋, ο Αντιπρόεδρο̋ και η Γραµµατέα̋ τη̋ Ένωση̋ Ξενοδόχων Μαγνησία̋ κ.κ. Κωνσταντίνο̋ Λεβέντη̋, Γιώργο̋ Ζαφείρη̋ και Σίσσυ Τοπάλη, ο κ. Μιχάλη̋ Αναγνώστου από το Ξενοδοχείο «Ροδιά», οι κ.κ. ∆ηµήτρη̋ Σ. Λεβέντη̋ και ∆ηµήτρη̋ Κ. Λεβέντη̋ από το ξενοδοχείο «Κεντρικό» και το τουριστικό γραφείο «Les Hirondelles» και η κ. Ευαγ. Παπαθεοδώρου από τη ∆/νση Ανάπτυξη̋ των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησία̋ και Σποράδων. Από στοιχεία που δόθηκαν στη δηµοσιότητα, οι διοργανωτέ̋ τη̋ έκθεση̋ εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίησή του̋ καθώ̋ στη φετινή διοργάνωση συµµετείχαν 750 εκθέτε̋ από 19 χώρε̋ ενώ ο αριθµό̋ των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προηγούµενο, φτάνοντα̋ του̋ 95.000 και ανανέωσαν το ραντεβού του̋ µε του̋ εκθέτε̋ για τι̋ 26/2 µε 2/3/2014 όπου τιµώµενη χώρα θα είναι η Βραζιλία.

Αναγορεύθηκε την περασµένη Τετάρτη

Επίτιµο̋ ∆ιδάκτωρ του Παν/µίου Αθηνών ο Θεόδωρο̋ Νηµά̋

Σ

την κατάµεστη αίθουσα τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, έγινε την περασµένη Τετάρτη η αναγόρευση σε επίτιµο διδάκτορα του Παιδαγωγικού Τµήµατο̋ ∆ηµοτική̋ Εκπαίδευση̋ αυτού του συµπολίτη φιλολόγου-ιστορικού και προέδρου του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. κ. Θεοδώρου Νηµά. Στην επιστολή γνωστο-ποιήσεω̋ τη̋ σχετική̋ αποφάσεω̋ προ̋ τον κ. Νηµά ο πρύτανη̋ του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Θεοδόσιο̋ Πελεγρίνη̋ γράφει µεταξύ άλλων: «Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών µε την

απονοµή του ύψιστου ακαδηµἀκού τίτλου που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει, επιθυµεί να τιµήσει στο πρόσωπό σα̋ τον διακεκριµένο εκπαιδευτικό για την ουσιώδη προσφορά σα̋ στην έρευνα και τη µελέτη θεµάτων ιστορία̋, τοπική̋ ιστορία̋ και λαογραφία̋. Συνάµα, η αναγόρευσή σα̋ σε επίτιµο διδάκτορα θα αποτελέσει µεγάλη τιµή για το Πανεπιστήµιό µα̋ καθώ̋ θα σα̋ συµπεριλάβει στου̋ κόλπου̋ τη̋ Πανεπιστηµιακή̋ µα̋ Κοινότητα̋». Για το έργο του κ. Νηµά µίλησαν ο πρόεδρο̋ τη̋ Παιδαγωγική̋ Εταιρεία̋ Ελλάδο̋ κ. Κων/νο̋ Μαλαφάντη̋ και ο πρώην πρόεδρο̋ του Παιδαγωγικού Τµήµατο̋ ∆ηµοτική̋ Εκπαίδευση̋ κ. Αθανάσιο̋ Νάκα̋.

Τα νέα του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόµου Τρικάλων ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ ΣΤΟ ΒΑΓΟΝΙ Με επιτυχία γιορτάστηκε και φέτο̋ στο βαγόνι του συλλόγου µα̋ η τσικνοπέµπτη. Παλιοί και νέοι φίλοι του συλλόγου συγκεντρωθήκαµε για να ανταλλάξουµε ευχέ̋ και να πιούµε ένα ποτηράκι ντόπιο κρασί. Το κέφι και τα τραγούδια ζωντάνεψαν την γιορτινή ατµόσφαιρα µέσα στο ειδικά για την περίπτωση στολισµένο βαγόνι του συλλόγου µα̋. Το καλοψηµένο κεµπάπ και τα πἀδάκια τιµήθηκαν δεόντω̋ από όλου̋. Η βραδιά κύλισε ευχάριστα και το ραντεβού ανανεώθηκε για του χρόνου, αφού το συγκεκριµένο τσιµπούσι έγινε πια θεσµό̋.

Η ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των µελών και των φίλων του συλλόγου µα̋ για την εκδροµή µα̋ στον Έβρο το τριήµερο τη̋ 25η̋ Μαρτίου. Οι θέσει̋ έχουν σχεδόν εξαντληθεί αφού το πρόγραµµα τη̋ εκδροµή̋ είναι πολύ ενδιαφέρον.

Παρακαλούνται όσοι έχουν δηλώσει συµµετοχή να την οριστικοποιήσουν τι̋ αµέσω̋ επόµενε̋ µέρε̋ καταβάλλοντα̋ το αντίτιµο. Πληροφορίε̋ στον πρόεδρο του συλλόγου κ. Βασίλη Τριανταφύλλου τηλ. 6979553692.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ Σάββατο 23/3ου/13. Ταξίδι από τα Τρίκαλα στην Αλεξανδρούπολη µε στάση στην Καβάλα για φαγητό. Το απόγευµα ξενάγηση στην πόλη τη̋ Αλεξανδρούπολη̋. Κυριακή 24/3ου/13. Ταξίδι µε το τρένο από την Αλεξανδρούπολη µέχρι την Ορεστιάδα στην πρώην γραµµή των Ανατολικών Σιδηροδρόµων δίπλα στο ποτάµι του Έβρου. Μετάβαση µε το πούλµαν στο Κάραγατ̋ και επίσκεψη στον παλιό ξακουστό σιδηροδροµικό σταθµό τη̋ πόλη̋ και στην Αδριανούπολη, όπου θα ξεναγηθούµε στα αξιοθέατα τη̋ πόλη̋. Το απόγευµα επιστροφή στην Αλεξανδρούπολη µε στάση στο ∆ιδυµότειχο. ∆ευτέρα 25/3ου/13. Επίσκεψη το πρωί στο ∆έλτα του Έβρου και αναχώρηση µετά το µεσηµεριανό φαγητό µε τρένο για τη ∆ράµα ώστε να απολαύσουµε τη διέλευση από τα τέµπη του ποταµού Νέστου. Το βράδυ επιστροφή στα Τρίκαλα.


15

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Έκθεση του Γιώργου Αυγέρου στην γκαλερί alma

“Τρίτη ∆ιάσταση”

Πρωτάθληµα Σκι Αντοχή̋

Πλούσιο θέαµα στο Περτούλι

Η γκαλερί alma έχει την τιµή να παρουσιάζει την νέα δουλειά του ζωγράφου Γιώργου Αυγέρου από τι̋ 23 Μαρτίου µέχρι τι̋ 23 Απριλίου 2013. Πηγή έµπνευση̋ του ζωγράφου είναι η τελειότητα και η οµορφιά του φυσικού τοπίου. Μ’ έναν δικό του πρωτότυπο τρόπο δηµιουργεί µια σειρά από ρεαλιστικού̋ πίνακε̋, οι οποίοι, όµω̋, δεν έχουν καµία σχέση µε τι̋ έννοιε̋ ρεαλισµό̋ ή νατουραλισµό̋, όπω̋ τουλάχιστον τι̋ συναντούµε στα βιβλία τη̋ τέχνη̋. Ο Γιώργο̋ Αυγέρο̋ µε µια ιδιόµορφη διάταξη των χώρων και των όγκων κυριολεκτικά κτίζει την εικόνα του πάνω σε διαφορετικά επίπεδα ζωγραφισµένων φύλλων διαφανού̋ φιλµ. Η οπτική αίσθηση του βάθου̋ και του όγκου, η επιλεγόµενη τρίτη διάσταση που σταδιακά οικοδοµείται στα έργα του, δίνει την ψευδαίσθηση µια̋ ανάγλυφη̋ γλυπτικότητα̋, που οργανώνεται µε τη µίξη ζωγραφική̋ και γλυπτική̋, κάνοντα̋ τα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ

Οι ACTIVE MEMBER στο ΑΕΡΙΝΟ Τα πρώτα 20 χρόνια για του̋ ACTIVE MEMBER ήταν - όπω̋ του̋ αρέσει να τα αποκαλούν - η «πρώτη εποχή» του̋. Τώρα γεµάτοι από στιγµέ̋, την αγάπη του κόσµου, από εικόνε̋ και, φυσικά, δράση σχεδιάζουν την επόµενη εποχή, τη «δεύτερη εποχή» του̋. Ξεκίνηµα για τα καινούρια σκαρώµατα είναι και η µουσική ενότητα Αρσενάλι (το πρώτο µέρο̋ ήδη κυκλοφόρησε σε 2cd από τον Ιµάντα καθώ̋ και δωρεάν από το κανάλι του γκρούπ στοyoutube). Αρσενάλι σηµαίνει οπλοστάσιο … Έχοντα̋, λοιπόν, στα σεντούκια του̋ µαζεµένο τον «οπλισµό» του̋, ο B.D.Foxmoor και η Sadahzinia ξεκινάνε να ανταµώσουν για άλλη µια φορά µεφίλου̋, αδέρφια κι ανήσυχου̋ σε αρκετα σηµεία τη̋ χώρα̋, αλλά και πιο έξω... Οι ACTIVE MEMBER δε σταµατάνε να φωνάζουν αυτέ̋ τι̋ παράξενε̋ µέρε̋ ότι ο παλιό̋ κόσµο̋ καίγεται κι ότι ο καινούριο̋ χτίζεται τώρα απ’ την αρχή. Όσοι θέλουν να έχουν τη θέση που ονειρεύονται στο αύριο πρέπει πρώτα να κλείσουν του̋ λογαριασµού̋ του̋ µε το χτέ̋ και να βρουν τρόπο ν’ απολαύσουν το σήµερα όσο κι αν ακούγεται δύσκολο. Ζητούµενο και αγωνία µα̋ να µη µά̋ κλέψουν τη διάθεση να κάνουµε τα πράγµατα αλλοιώ̋, µε τον τρόπο µα̋. Μη µα̋ στεγνώσουν κι άλλο. Στα βάθια µα̋ κρύβεται ένα παλιό µυστικό: το αγκάθι οπλίζει το ρόδο. Α̋ το µοιραστούµε ξανά µ’ όλου̋ αυτού̋ που αγαπάµε. Σα̋ προκαλούµε να γλεντήσουµε για το αύριο µε παρέα και νοιάξη. ACTIVE MEMBER (B.D.FOXMOOR & SADAHZINIA)

ΕΙΣΟ∆ΟΣ 10 ευρω ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6974816991 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 10.30 ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΟΙΓΟΥΝ 9.30 µµ.

24310

35777 38222

µοναδικά σε σύλληψη, κατασκευή και αρµονία. Η επινοηµένη από τον καλλιτέχνη τεχνική, προκαλεί κυριολεκτικά τον θεατή να αναστοχαστεί την τελειότητα του φυσικού τοπίου, την προοπτική όπω̋ την χρησιµοποιούσαν οι αρχαίοι τεχνίτε̋, τη λειτουργία τη̋ φωτοσκίαση̋ όπω̋ την όριζαν οι µεγάλοι δάσκαλοι και την αναγωγή του̋ στο παρόν.

Πέρα όµω̋ από κάθε θεωρητική ανάλυση, ο Γιώργο̋ Αυγέρο̋ δηµιουργεί εικόνε̋ του σήµερα, χρησιµοποιώντα̋ ω̋ βασικά του υλικά το διαφανέ̋ φιλµ, το κάρβουνο και το χρώµα, για να δηµιουργήσει σύγχρονα έργα, να αναπαραστήσει τι̋ διαφορετικέ̋ όψει̋ τη̋ πραγµατική̋ φύση̋, όπω̋ τη βλέπει και την αισθάνεται ο ίδιο̋. Πέγκυ Κουνενάκη

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ο Γ. Αλεν… «Ειρηνοποιό̋»

Εκατοντάδε̋ αθλητέ̋ από τι̋ µεγάλε̋ και παραδοσιακέ̋ δυνάµει̋ του χειµερινού αθλητισµού τη̋ χώρα̋ µα̋ βρέθηκαν στο Σαββατοκύριακο 2-3 Μαρτίου στο Περτούλι. Αθλητέ̋ όλων των ηλικιών που βρέθηκαν στην περιοχή µα̋ από το Μέτσοβο, Βόλο, Νάουσα, Βέροια, Φλώρινα, ακόµη και από τη µακρινή ∆ράµα και αλλού, πήραν µέρο̋ στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Σκι Αντοχή̋ που διοργάνωσε ο ΣΟΧΤ στα Λιβάδια Περτουλίου. Οι αθλητέ̋ αγωνίστηκαν στο οµαδικό και ατοµικό σπριντ διανύοντα̋ µια διαδροµή περίπου ενό̋ χιλιοµέτρου στην εντυπωσιακή τοποθεσία απέναντι από το Χιονοδροµικό Κέντρο Περτουλίου. Την πρώτη µέρα πραγµατοποιήθηκε ο οµαδικό̋ αγώνα̋ για τι̋ κατηγορίε̋ ανδρών, γυναικών και παίδων, ενώ την Κυριακή πραγµατοποιήθηκε ο ατοµικό̋ αγώνα̋ για του̋ παίδε̋ και κορασίδε̋. Το διήµερο έκλεισε µε ένα εντυπωσιακό από άποψη συµµετοχή̋ αλλά και ενθαρρυντικό για το µέλλον αγώνα των προαγωνιστικών κατηγοριών όπου συµµετείχαν περισσότεροι από πενήντα µικροί φίλοι του αθλήµατο̋ ηλικία̋ 9-11 χρονών. Στο αγωνιστικό κοµµάτι την πρώτη µέρα στο οµαδικό

Απόψε ∆ευτέρα στο µύλο Ματσόπουλου Απόψε ∆ευτέρα 11/3/13 η Κινηµατογραφική Λέσχη Τρικάλων παρουσιάζει την πανέξυπνη και κεφάτη κωµωδία του Γούντι Αλεν, «Ο Ειρηνοποιό̋» (Love and Death), παραγωγή̋ 1975, σε επανέκδοση του 2008. Υπόθεση: Όταν ο Ναπολέων απειλεί να εισβάλει στη Τσαρική Ρωσία, ο δειλό̋ Μπορί̋ Γκρούσενκο αναγκάζεται να καταταγεί στον στρατό για να σώσει τη χώρα του. Μάλιστα καταφέρνει να αιχµαλωτίσει µια οµάδα αξιωµατικών του εχθρού αλλά ο Γαλλικό̋ Στρατό̋ είναι πολύ ισχυρό̋ και σύντοµα ο Ναπολέων φτάνει στη Μόσχα. Ο Μπορί̋ µαζί µε τη Σόνια (Ντἀάν Κίτον), η οποία είναι η αγαπηµένη του καταστρώνουν σχέδιο δολοφονία̋ του Ναπολέοντα αλλά κάποιο̋ άλλο̋ του̋ προλαβαίνει... Μια από τι̋ πιο επιτυχηµένε̋ κωµωδίε̋ στην ιστορία του κινηµατογράφου, ένα υπέροχο δείγµα γραφή̋ του νευρωτικού νεὁορκέζου σκηνοθέτη. Πληροφορίε̋ Σκηνοθεσία: Woody Allen Σενάριο: Woody Allen, Mildred Cram, Donald Ogden Stewart Παίζουν: Woody Allen (Boris), Diane Keaton (Sonja), Georges Adet (Old Nehamkin), Frank Adu (Drill Sergeant), Edmond Ardisson (Priest) και η δική µα̋ ∆έσπω ∆ιαµαντίδου, στον ρόλο τη̋ µητέρα̋. Χρονολογία παραγωγή̋: 1975 Χώρα παραγωγή̋: ΓΑΛΛΙΑ, ΗΠΑ Γλώσσα : ΑΓΓΛΙΚΑ ∆ιάρκεια: 85' Ωρα έναρξη̋: 21.45, στο µύλο Ματσόπουλου. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Τη ∆ευτέρα 18 Μαρτίου και τη ∆ευτέρα 25 Μαρτίου, δεν θα γίνουν προβολέ̋, λόγω τη̋ Καθαρά̋ ∆ευτέρα̋ και τη̋ Εθνική̋ Επετείου, αντιστοίχω̋. Κοντά σα̋ πάλι την Πρωταπριλιά (αλήθεια!). ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: Την Παρασκευή 15 Μαρτίου, το αποκριάτικο πάρκι µασκέ στη Σουίτα. Θέµα για φέτο̋, οι δεκαετίε̋ ’50, ’60, ’70 και ’80! Ακονίστε το µυαλό σα̋ για εντυπωσιακέ̋ και πρωτότυπε̋ µεταµφιέσει̋, καθώ̋ θα διεξαχθεί διαγωνισµό̋!

σπριντ νικήτριε̋ ήταν οι οµάδε̋ του ΕΟΣ Μετσόβου µε του̋ Παναγιό και Παπάση, του ΕΟΣ ∆ράµα̋ µε τι̋ Τσακίρη Μαρία και Τσακίρη Παναγιώτα, του ΕΟΣ Νάουσα̋ µε Σεραφείµ και Μάκη στι̋ κατηγορίε̋ ανδρών, γυναικών και παίδων αντίστοιχα. Στον ατοµικό αγώνα που πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή νικητέ̋ ήταν οι Μάκη̋ Ιωάννη̋ (ΕΟΣ Νάουσα̋) και Τζουβάρα Χαρίκλεια (ΕΟΣ Μετσόβου) στι̋ κατηγορίε̋ Παίδων 2 και Κορασίδων 2 αντίστοιχα. Οι Τσουρέκα̋ Νικόλαο̋ (ΕΟΣ Μετσόβου) και Αναστασιάδου Ελισάβετ (ΕΟΣ Νάουσα̋) ήταν οι νικητέ̋ στι̋ κατηγορίε̋ Παίδων 1 και Κορασίδων 1 Αντίστοιχα. Από τον ΣΟΧΤ στον αγώνα συµµετείχε ο µικρό̋ Χρήστο̋ Μαργαρίτη̋ στην προαγωνιστική κατηγορία και πήρε αρκετέ̋ εµπειρίε̋ για το µέλλον. Ο αγώνα̋ αυτό̋ αφήνει σηµαντική παρακαταθήκη για την προσπάθεια που γίνεται να αναπτυχθεί το σκι αντοχή̋ στην περιοχή µα̋ που διαθέτει από τι̋ πιο όµορφε̋ πίστε̋ στην Ελλάδα. Αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια ήταν ο ∆ήµο̋ Πύλη̋ και η ∆ιοίκηση του Χιονοδροµικού Κέντρου, ενώ πολλέ̋ είναι οι ευχαριστίε̋ για τον Γιώργο Αργύρη, τον ακούραστο χειριστή του ρατράκ, που βοήθησε τα µέγιστα στη διαµόρφωση τη̋ πίστα. Σηµαντική και τη φετινή χρονιά ήταν η υποστήριξη που είχε η διοργάνωση από τη ∆ιοίκηση τη̋ ΣΜΥ, µε τη χορήγηση σκηνών που χρησιµοποιήθηκαν ω̋ χώρο̋ προετοιµασία̋ των αθλητών. Η δράση του ΣΟΧΤ συνεχίζεται µε τι̋ ακαδηµίε̋ χιονοδροµία̋ και αναρρίχηση̋ στι̋ οποίε̋ συµµετέχουν πλέον περισσότερα από 100 παιδία ενώ για το επόµενο διάστηµα προγραµµατίζονται διασχίσει̋ µε ορειβατικά σκι και εξορµήσει̋ σε βουνά από το πεζοπορικό τµήµα. Οι φίλοι του συλλόγου µπορούν να ανατρέξουν την ιστοσελίδα του̋ ΣΟΧΤ www.soxt.gr για περισσότερε̋ πληροφορίε̋.


16

ΤΟΠΙΚΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ι.Κ.Α. Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Παλεύει µε τα προβλήµατα και την… αδιαφορία!!

∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Ο∆ΗΓΙΣΜΟΥ

Του έδωσαν να… καταλάβει στι̋ 8 του Μάρτη!

Ιδιαίτερα µικρή η συµµετοχή στη χθεσινή Γενική Συνέλευση Σε νέε̋ κινητοποιήσει̋ ο χώρο̋ και µάλιστα πολύ σύντοµα!

Αν και η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωµατείου Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. Ν. Τρικάλων πραγµατοποιήθηκε «σε µια κρίσιµη περίοδο», εντούτοι̋ οι παρουσίε̋ χθε̋, στι̋ 11 π.µ., στην αίθουσα συνελεύσεων του τοπικού Εργατὁπαλληλικού Κέντρου, ήταν λιγοστέ̋…

«Γενικό το… κακό!» Καλούµενο̋ από τον “δ” να σχολιάσει την πολύ µικρή συµµετοχή ο πρόεδρο̋ κ. Ηλία̋ Ζωγράφο̋, ο οποίο̋ νωρίτερα είχε ζητήσει µαζικοποίηση των σωµατείων και… έξοδο στου̋ δρόµου̋, σχολίασε: «Είναι γενικότερο το… κακό. Η ίδια εικόνα παρατηρείται ακόµη και στα ενεργά σωµατεία. Σίγουρα, είναι ει̋ βάρο̋ όλων µα̋.

Tην Disco «Τρόικα» επέλεξε για να… ξεδώσει την Ηµέρα τη̋ Γυναίκα̋ (8/3) το Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού. Τα µέλη του Τρικαλινού Παραρτήµατο̋ ετοίµασαν µια εκδήλωση µόνο για… γυναίκε̋ φρον-

τίζοντα̋ µέχρι και την τελευταία λεπτοµέρεια! Ο χορό̋ σηµείωσε απόλυτη επιτυχία. Το κέφι, που ήταν όλη η… ουσία, δεν εγκατέλειψε τι̋ δεκάδε̋ συµµετέχουσε̋ µήτε στιγµή!

ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ

Εθελοντική προσφορά στην… διασκέδαση!!! Και

∆εν γίνεται, όµω̋, να περιµένουµε να λυθούν τα προβλήµατα σε κεντρικό επίπεδο. ∆ηλαδή, απ’ την Οµοσπονδία µα̋, η οποία είναι, καθηµερινά, στο προσκήνιο δίνοντα̋ µάχε̋ για τα θέµατά µα̋. Ευχή̋ έργον είναι η συµµετοχή έτσι ώστε να αντιπαλέψουµε από κοινού το σύνολο των ζητηµάτων που µα̋ “καίνε”. Πρέπει να το καταλάβουν τα µέλη µα̋…».

βραβεύσει̋ εισαχθέντων σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Ο Αποκριάτικο̋ χορό̋ των Τρικαλινών Προσκόπων έγινε το βράδυ του Σαββάτου (9/3), στην Λ.Α.Φ.Τ., και ήταν, απ’ την αρχή ώ̋ το τέλο̋ του, τελείω̋… ξέφρενο̋!!!

«Ακόµα πιο δύσκολε̋ µέρε̋!» Από το βήµα τη̋ Γ.Σ., η οποία ενέκρινε τον διοικητικό & οικονοµικό απολογισµό, ο κ. Ζωγράφο̋ υπογράµµισε ανάµεσα στ’ άλλα: «Βλέπουµε την κατάσταση γύρω µα̋. Είναι βέβαιον ότι θα χειροτερέψει, καθώ̋ τα προβλήµατα όσο πάνε και οξύνονται. Πρώτα – πρώτα, έγιναν αρκετέ̋ περικοπέ̋. Μα̋ κόβουν τα δώρα, µα̋ αφαιρούν, δηλαδή, άλλου̋ δύο µισθού̋. Από την άλλη, έχουµε τα χαράτσια και την επιπλέον συµµετοχή στα φάρµακα. Χώρια τα λεφτά που δίνουµε -και δεν καλύπτει το Ταµείο µα̋- για ιατρικέ̋ εξετάσει̋. Όπου κι αν πα̋, πρέπει να πληρώσει̋ συµµετοχή. Καταλαβαίνετε, τι σηµαίνει αυτό για ένα ζευγάρι συνταξιούχων. Η αλήθεια είναι ότι τα βγάζουµε πέρα πάρα πολύ δύσκολα… Μην ξεχνάµε, φυσικά, και το νόµο Λοβέρδου που λέει ότι από το 2015 η κατώτερη σύνταξη, την οποία πρόκειται να εγγυάται το Κράτο̋, θα είναι 360 ευρώ. Κι αν περισσεύουν χρήµατα, θα µοιράζει… Μέχρι τότε, ωστόσο, οδεύουµε προ̋ ενοποίηση σωµατείων. Ήδη αυτό έγινε σε Ηγουµενίτσα, Πρέβεζα κ.ά. Ο Ο.Α.Ε.Ε. πήγε στο Ι.Κ.Α. Όλα τα συνταξιουχικά σωµατεία, µε άλλα λόγια, θα πληρώνονται από το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Είναι απόφαση να πάνε όλα στο Ι.Κ.Α. Συνεπώ̋, τα χρήµατα που έβαλε ο καθένα̋ µα̋, σύµφωνα µε την δουλειά που έκανε, πάνε στράφι! Θα πάρουµε µόνον ένα µέρο̋ απ’ αυτά…».

Έτοιµοι για… αγωνιστική δράση Του̋ παρόντε̋ απασχόλησε και η παραπέρα κλαδική δράση. Αύριο (12/3, 10.30 π.µ.), στο Εργατικό Κέντρο Λάρισα̋, διεξάγεται πανθεσσαλική πανσυνταξιουχική σύσκεψη. Εκεί θα καταστρωθεί το αγωνιστικό πλάνο. «Υπήρχε µια παλιότερη απόφαση για συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Λόγω των βουλευτικών εκλογών δεν υλοποιήθηκε. Ύστερα, ήλθαν οι γενικέ̋ απεργίε̋… Πιστεύω ότι θα “πέσει” πάλι στο τραπέζι και, τελικά, θα αποφασιστεί η διεξαγωγή τη̋…», είπε, στην εφηµερίδα µα̋, ο κ. Ζωγράφο̋.

Τόσο οι πρόσκοποι, όσο και οι φίλοι του̋, στην πλειονότητά του̋ µασκαρεµένοι, διασκέδασαν και χόρεψαν µε την ψυ-

χή του̋ και… κάτι παραπάνω!!! Τι̋ καθιερωµένε̋ ευχέ̋ στου̋ παρόντε̋ (σ.σ. ανάµεσά του̋ και ο δήµαρχο̋ Τρικκαίων κ. Χρήστο̋ Λάππα̋), του̋ Βαθµοφόρου̋ και τα Λυκόπουλα έδωσε ο περιφερειακό̋ έφορο̋ κ. Κώστα̋ Τσόγκα̋. Ιδιαίτερη στιγµή τη̋ βραδιά̋ οι βραβεύσει̋ των Προσκόπων τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων, οι οποίοι κατάφεραν να εισαχθούν στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Και δη: Νίκο̋ Τζιώρα̋, Αριστοτέλη̋ Κοντόπουλο̋, Γιάννη̋ Κράια̋, Αλέξανδρο̋ Γκαραγκούνη̋, Νίκο̋ Ρώσσιο̋, Κώστα̋ Γκάνια̋, Γιώργο̋ Λιούλο̋ και Μαρία Αναστασίου.

Το νέο ∆.Σ. του Μορφωτικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Αγία̋ Μονή̋

Συγκροτήθηκε σε Σώµα Αναπληρώτρια Γραµµατέα̋: Παπαγεωργίου Χρύσα Αναπληρωτή̋ Ταµία̋:

Κοπή Βασιλόπιτα̋ Στο δεύτερο µέρο̋ τη̋ Γ.Σ. έγινε η κοπή τη̋ Βασιλόπιτα̋. Το φλουρί αντιστοιχούσε σε χρηµατικό ποσό ύψου̋ 20 ευρώ.

Το ∆.Σ. που προέκυψε από τι̋ αρχαιρεσίε̋ τη̋ 3η̋ Μαρτίου 2013,συγκροτήθηκε σε σώµα. Αναλυτικά η σύνθεσή του έχει ω̋ εξή̋: Πρόεδρο̋: Αυγέρου-Κογιάννη Ελένη Αντιπρόεδρο̋ Α’: Αργυρόπουλο̋ Ευθύµιο̋ Αντιπρόεδρο̋ Β’: Παδιό̋ CMYK

∆ηµήτριο̋ Γραµµατέα̋: Λιακατή Φανή Ταµία̋: Μαντέλα̋ Αθανάσιο̋ ∆ηµοσίων Σχέσεων: Παπαδήµα̋ Κων/νο̋ Μέλο̋: Χώτο̋ Ευάγγελο̋ Τα αναπληρωµατικά µέλη του ∆.Σ. θα έχουν τι̋ εξή̋ αρµοδιότητε̋:

Κόγια̋ Λάµπρο̋ του Ιωάννη Αναπληρωµατικό Μέλο̋: Κατσιµάνη̋ Νεκτάριο̋


17

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΟΙ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΙ ΑΠΕ∆ΕΙΞΑΝ ΠΩΣ Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΕΝ… ∆ΙΕΡΧΕΤΑΙ ΚΡΙΣΗ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ

Έδωσαν στον

Ετήσιο̋ χορό̋ µε… έντονο άρωµα Αποκριά̋!

χαρά Χάρη!!

Μέγα πλήθο̋ στη φιλανθρωπική εκδήλωση του Ευεργετικού Συλλόγου Γαρδικίου Τρικάλων “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” για τον 7χρονο µαθητή που δίνει γενναία µάχη για την ζωή

Αυτό που συνέβη χθε̋, στι̋ 11 π.µ., στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Τρικκαίων, όπου διεξήχθη εκδήλωση του Ευεργετικού Συλλόγου Γαρδικίου Τρικάλων “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” υπό τον τίτλο «Χορεύουµε για την Ζωή» (του Χαρούλη), αποτυπώνεται ανάγλυφα στα λόγια του πρόεδρου κ. Θανάση Καρατζούνη: «Η δύσκολη οικονοµικά περίοδο̋ που διερχόµαστε εµφάνισε τον πλούτο που κρύβει ο καθένα̋ µέσα στην ψυχή του και τα αισθήµατα τη̋ αλληλεγγύη̋, που είναι το ισχυρότερο ανάχωµα κατά τη̋ απόγνωση̋ στην οποία περιέρχονται πολλοί άνθρωποι…». «Θα βγει νικητή̋!»

Η κα. Τζένη Σγούρου και ο κ. Θανάση̋ Καρατζούνη̋

κερδώ̋, τι̋ υπηρεσίε̋ του̋: Χρήστο Κιτσόπουλο, Άρη Ντίνα, Γιώργο Ντίνα, Γιάννη Σούλτη, Μίλτο Κρανιά. Επίση̋, τον Π.Ο.∆.Τ. που, µε µεγάλη χαρά, µα̋ πρόσφερε την αίθουσα. Όλου̋ του̋ χορηγού̋ για την προσφορά του̋. Τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. Πολλά “ευχαριστώ” στην Ιερά Μητρόπολη

κό πρέπει να είναι κοµµάτι από τον εαυτό µα̋. Γιατί, όπω̋ λέει και ο σοφό̋ Πιττακό̋, καθετί που είναι δικό µου είναι και δικό σου. Κι αυτό που είναι δικό σου, δικό µου. Κάπου η Βίβλο̋ αναφέρει πω̋ είναι περισσότερο ευλογηµένο να δίνει̋, παρά να παίρνει̋. Ο τρόπο̋, όµω̋, που το δίνει̋ έχει περισσότερη αξία από το ίδιο το δώρο. Η ευτυχία για να αξίζει, πρέ-

Ο ίδιο̋ ευχαρίστησε τον Τρικαλινό λαό «για την αθρόα προσέλευση. Πραγµατικά», σηµείωσε, «ήταν κάτι που δεν περιµέναµε!...». «Η εκδήλωση», εξηγούσε λίγο αργότερα στον “δ”, «ήταν φιλανθρωπική. Είχε ιερό σκοπό. Είναι ο Χάρη̋, ο Χάρη̋ τη̋ γειτονιά̋ µα̋. Ένα παιδάκι 7 χρονών, το οποίο αντιµετωπί-

Αποκριάτικο “χρώµα” είχε ο ετήσιο̋ χορό̋ του Μορφωτικού Συλλόγου Ριζώµατο̋ που πραγµατοποιήθηκε, µε απόλυτη επιτυχία, το βράδυ του Σαββάτου (9/3), στο κοσµικό κέντρο “Νεράιδα”. Η πίστα “πληµµύρισε” από µασκαρεµένου̋ µικρού̋ χορευτέ̋, που τα… έδωσαν όλα πετώντα̋ σερπαντίνε̋ & κοµφετί. Οι µεγαλύτεροι αντάλλασσαν ευχέ̋ «να ξεπεραστούν τα προβλήµατα τη̋ καθηµερινότητα̋» και του χρόνου «να ανταµώσουµε υπό καλύτερε̋ οικονοµικά συνθήκε̋».

Συντροφιά στο πολυπληθέ̋ κοινό, έω̋ τι̋ πρώτε̋ πρωινέ̋ ώρε̋, κράτησε η ορχήστρα των Κιτσόπουλου – Ντίνα – Κρανιά, µε την συµµετοχή των Ανδρέα Ζυγογιάννη και Παναγιώτη Οικονόµου.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ Ρυθµική, Χ.Ο. “ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ”, Χ.Ο. Ριζώµατο̋, Εύξεινο̋ Λέσχη, Χ.Ο. Σαραγίων, Χ.Ο. “Η ΡΟΥΣΣΑ”, 31ο ∆ηµοτικό Σχολείο Τρικάλων. ζει σοβαρότατο πρόβληµα υγεία̋. Είναι, δυστυχώ̋, η ασθένεια που όλοι γνωρίζουµε και απευχόµαστε να τύχει στον καθένα µα̋ (σ.σ. λευχαιµία). Αυτήν την στιγµή, ο Χάρη̋ βρίσκεται στην Αθήνα όπου κάνει θεραπεία. Πιστεύουµε ακράδαντα ότι θα πάει καλά. Προσπαθήσαµε, µε αυτόν τον τρόπο, να βοηθήσουµε οικονοµικά µια οικογένεια, η οποία, πράγµατι, έχει µεγάλη ανάγκη. Ο Χάρη̋ θα τα καταφέρει, θα αντεπεξέλθει!! Κι όλη αυτή η προσπάθεια θα πιάσει τόπο και θα δούµε τον Χάρη µαζί µα̋, µαζί µε του̋ φίλου̋ και του̋ συµµαθητέ̋ του, να πηγαίνει ξανά στο σχολείο, να παίζει και πάλι στην γειτονιά του…».

πει να την µοιράζεσαι. Ναι, µπορούµε να δώσουµε κοµµάτι τη̋ δική̋ µα̋ ευτυχία̋ και στον Χάρη! Γιατί όλοι µαζί µπορούµε και στην υγεία. Σήµερα, λοιπόν, χορεύουµε για την ζωή. Ναι, χορεύουµε για την ζωή του Χάρη…», είπε, ανοίγοντα̋ το πρόγραµµα, ο κ. Θ. Καρατζούνη̋. «Το παιδί είναι η άγκυρα για να ζήσει η µητέρα. Ο Χάρη̋ δίνει αυτήν την άγκυρα στην µητέρα του. Ευχόµαστε αυτήν η εκδήλωση να δέσει για πολλά πολλά χρόνια την µητέρα και τον Χάρη...», ανέφερε, από την πλευρά τη̋, η αντιπρόεδρο̋ του Συλλόγου κα. Τζένη Σγούρου.

Συµµετοχέ̋

Ευχαριστίε̋ Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ευχαρίστησε «από καρδιά̋» του̋ Χορευτικού̋ Οµίλου̋ «και τι̋ διοικήσει̋ αυτών, την κάθε χο-

Τρίκκη̋ & Σταγών και ιδιαίτερα στον κ.κ. Αλέξιο, ο οποίο̋ έκανε γνωστό το θέµα σε όλου̋ του̋ Ιερού̋ Ναού̋. Κι ένα µεγάλο “ευχαριστώ” στην ∆ιεύθυνση

Πρωτοβάθµια̋ Εκπαίδευση̋ Ν. Τρικάλων που, µέσω emails, γνωστοποίησε την ενέργειά µα̋ στα σχολεία τη̋ πόλεω̋. Τέλο̋, όλου̋ όσοι έδωσαν το παρόν

Στην πίστα εµφανίσθηκαν και καταχειροκροτήθηκαν: Άξιον – µοντέρνοι χοροί, Ολύµπιαν –

«Μοναδικό δώρο» «Το δώρο για να ’ναι µοναδι-

Γλέντησε µε ∆όκιµο και… Τρο˙κανό το Μυρόφυλλο Τρικάλων!!

Στο κοσµικό κέντρο «ΑΡΜΟΝΙΑ» (πρώην «ΕΡΩΣ») πραγµατοποίησε τον ετήσιο χορό του (9/3) ο Εκπολιτιστικό̋ Μορφωτικό̋ Εξωρἀστικό̋ Σύλλογο̋ Μυροφύλλου Τρικάλων. Και η επιτυχία υπήρξε απόλυτη!... Το Παιδικό Χορευτικό Τµήµα του Συλλόγου συγκέντρωσε βλέµµατα και χειροκροτήµατα, ενώ ο Μυροφυλλιώτη̋, πρώην Αντιδήµαρχο̋ Πύλη̋, Θανάση̋ Πλαβό̋ ...πειράγµατα! Λόγω τη̋ επιχειρηµατική̋ συµµετοχή̋ του στην Disco

ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΒΑΝΗ - ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣ/ΚΗΣ Εξατοµικευµένα διαιτολόγια Μετρήσει̋: Ώρε̋ λειτουργία̋: 9.00 π.µ.-13.00 µ.µ. & 17.30 µ.µ. - 20.30 µ.µ. ∆ευτέρα έω̋ Παρασκευή

Μέτρηση Βασικού Μεταβολισµού (Έµµεση θερµιδοµετρία) l Ανάλυση Σωµατική̋ Σύσταση̋ l Μέτρηση Τοπικού Λίπου̋ l Μέτρηση Τοπική̋ Μὐκή̋ Μάζα̋ l

Απόλλωνο̋ 8 (πεζόδροµο̋ όπισθεν πρώην ΚΤΕΛ) l Τηλ.: 2431300138 l κιν.: 697 8386579 l Τρίκαλα e-mail: mariagra@windowslive.com

ρεύτρια και τον κάθε χορευτή ξεχωριστά για την συµµετοχή του̋. Ξέχωρα τον πρωτεργάτη κ. Νίκο Σούλιο, ο οποίο̋ µα̋ βοήθησε πάρα πολύ. Ευχαριστούµε, ακόµη, του̋ καλλιτέχνε̋, οι οποίοι, πρόθυµα, δέχθηκαν να προσφέρουν, αφιλοCMYK

στην εκδήλωση». Τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν (σ.σ. 5 ευρώ το εισιτήριο για ενήλικε̋, 2 ευρώ για παιδιά) θα διατεθούν για την κάλυψη των εξόδων νοσηλεία̋ του Χαρούλη. Οι ευχέ̋ µα̋ και η σκέψη µα̋ τον συνοδεύουν…

«Τρόικα», κάποιοι τον φώναζαν …Τρο˙κανό! Τι̋ καθιερωµένε̋ ευχέ̋ έδωσε, εκ µέρου̋ των διοργανωτών, ο πρόεδρο̋ κ. Κωνσταντίνο̋ Ράπτη̋. Οι Μυροφυλλιώτε̋, υπό του̋ ήχου̋ του δεξιοτέχνη του κλαρίνου ∆όκιµου Χαραλάµπου̋, κατέκλυσαν την πίστα και διασκέδασαν µέχρι το… πρωί! Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν οι βουλευτέ̋ Τρικάλων τη̋ Ν.∆. κύριοι Ηλία̋ Βλαχογιάννη̋ και Μιχάλη̋ Ταµήλο̋, ο αντιδήµαρχο̋ Πύλη̋ κ. Πέτρο̋ Τεντολούρη̋, η Περιφερειακή Σύµβουλο̋ κα. Ελένη Αργυροπούλου –Καλλιάρα κ.ά.


18 Θα… συµβούν προσεχώ̋! (Η ατζέντα του «διαλόγου») ΣΗΜΕΡΑ ( ∆ευτέρα 11 ΜΑΡΤΙΟΥ) •Συνεδριάζει, υπό διευρυµένη σύνθεση, η Νοµαρχιακή Επιτροπή Τρικάλων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΑΥΡΙΟ (Τρίτη 12 ΜΑΡΤΙΟΥ) •17:00 –19:00, Γραφεία ∆.Ε.Κ.Α. Τρικάλων (Βαλκάνου 6), Συνάντηση Βιωµατικών Οµάδων µε θέµα: «Συγκρούσει̋ στην Οικογένεια». •17:30 & 19:30, ∆ιπλή διάλεξη στην Αίθουσα του Ελεήµονο̋ Σαµαρείτη (Στουρνάρα 11, Τρίκαλα) από τον ∆ρ. Γεώργιο Σακκά, καθηγητή Τ.Ε.Φ.Α.Α. Τρικάλων, µε θέµα: «Η υγεία σε όλα τη̋ τα µεγέθη». •19:00, Γραφεία Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων, 1ο̋ όροφο̋. Πρώτη συνάντηση των υπευθύνων εν όψει τη̋ µεγάλη̋ κεντρική̋ λαογραφική̋ εκδήλωση̋ τη̋ 9η̋ Μα˙ου 2013. •19:00, Αίθουσα Συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Καταστήµατο̋ στην ∆ηµοτική Ενότητα Γόµφων. Συνεδριάζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πύλη̋ µε 53 θέµατα ηµερήσια̋ διάταξη̋. 13 ΜΑΡΤΙΟΥ •11:00, Αίθουσα διαλέξεων Ε.Β.Ε.Τ., Γενική Συνέλευση Σωµατείου Συνταξιούχων Ν. Τρικάλων «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ» (σ.σ. σε περίπτωση µη απαρτία̋ η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στι̋ 20-3-13). 14 ΜΑΡΤΙΟΥ •17:00-19:00, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων, Αφήγηση Παραµυθιών για παιδιά ηλικία̋ 5-8 ετών. •20:00, Ξενοδοχείον «Πανελλήνιον», Το Κίνηµα «∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ» πραγµατοποιεί ανοιχτή σύσκεψη για την συγκρότηση Παντρικαλινού Μετώπου Λαού. •20:30, Μουσική Σκηνή «Κεντρική Πλατεία», Παρουσίαση βιβλίου των Γιώργου Κολέµπα και Γιάννη Μπίλλα «Ο ανθρωπολογικό̋ τύπο̋ τη̋ αποανάπτυξη̋ – τοπικοποίηση̋». •«Υ∆ΡΟΧΟΟΣ», Χοροεσπερίδα του Β’ και ΣΤ’ Κ.Α.Π.Η. Παραρτηµάτων του Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Τρικκαίων. 15 ΜΑΡΤΙΟΥ •18:00, Αποκριάτικο πάρτι για του̋ σπουδαστέ̋ του ∆ηµοτικού Ωδείου Τρικάλων, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆.Ω.Τ., µε διοργανωτή τον ΟΑΠΚΦΑ του ∆ήµου Τρικκαίων «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ». •22:00, «Σουίτα», Αποκριάτικο πάρτι… τεσσάρων δεκαετιών (’50,’60,’70,’80) από την Κινηµατογραφική Λέσχη Τρικάλων. •22:00,Μουσική Σκηνή “Κεντρική Πλατεία”: Συναυλία µε τι̋ µοναδικέ̋ Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή. 16 ΜΑΡΤΙΟΥ •15:00, Κεντρική πλατεία Κρήνη̋, Καρναβάλι. •16:30-18:00, Αύλειο̋ χώρο̋ 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καλαµπάκα̋: τσουβαλοδροµίε̋, χάσκα, πατατοδροµίε̋, σαλίγκαρο̋ και άλλα παιχνίδια. •18:30-22:00, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Καλαµπάκα, Παραδοσιακά αποκριάτικα δρώµενα. •19:00, Καλαµπάκα, Καντάδε̋ και αποκριάτικα τραγούδια. •20:00-23:00, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Καλαµπάκα, Λἀκή & ∆ηµοτική Βραδιά. Χορό̋ και τραγούδι για όλου̋. •20:00, ∆ηµοτική Αίθουσα Μεγάλων Καλυβίων, Αποκριάτικο ξεφάντωµα – πάρτι µάσκα̋ για ηλικίε̋ από 1 έω̋ 101 ετών!!! •«Υδροχόο̋», Ετήσιο̋ χορό̋ Κυνηγετικού Συλλόγου Τρικάλων. •22:00,Μουσική Σκηνή “Κεντρική Πλατεία”: Συναυλία µε τον Μάνο Πυροβολάκη. 17 ΜΑΡΤΙΟΥ •11:30, «Φρούριο» Τρικάλων, Παιδικό Αποκριάτικο πάρτι για του̋ µικρού̋ καρναβαλιστέ̋ τη̋ πόλεώ̋ µα̋, από τον ΟΑΠΚΦΑ του ∆ήµου Τρικκαίων «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», µε παράλληλε̋ δράσει̋: Εµψυχωτέ̋ – κλόουν, Ζωγραφική προσώπου, Κατασκευή αποκριάτικη̋ µάσκα̋, Κατασκευή χαρταετού, Γἀτανάκι και παραδοσιακού̋ χορού̋ από το ∆ηµοτικό Χορευτικό. •Μεγάλα Καλύβια, Εκδηλώσει̋ από τον Ε.Λ.Ο.Κ., Παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια, φαγητό. •∆ενδροχώρι, Εκδήλωση από τον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο «ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ». •11:00-14:00, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Καλαµπάκα, Αποκριάτικη γιορτή για µικρά και µεγάλα παιδιά µε ξυλοπόδαρου̋, ζογκλέρ, κλόουν & dj µε του̋ TRIKI FUN. •14:00, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Καλαµπάκα, Παραδοσιακό γἀτανάκι. •15:00, Πλατεία ∆ιάβα̋, Παραδοσιακά λἀκά δρώµενα. •18:00, Αύλειο̋ χώρο̋ Ι.Ν. Κοιµήσεω̋ Θεοτόκου Καλαµπάκα̋, Παραδοσιακό̋ χορό̋.

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Λα ̓κή Πο ίη ση

«Χἀδάκια και …Χτυπήµατα» Είχα επείγουσε̋ δουλειέ̋ κι ασήκωτε̋ τσατίλε̋ γι’ αυτό και επισκέφθηκα το δηµαρχείο Πύλη̋ είχα καιρό να πάω εκεί στου̋ φίλου̋ µου γραφιάδε̋ που άλλοι του̋ λεν εργατικού̋, και άλλοι κοµµατάδε̋ κι ήθελα έτσι από κοντά και από πρώτο χέρι να δω ποιοι έχουν δίκιο και ποιοι θέλουν… πιπέρι. Και πρώτα πήγα στ’ ακρινό στο ΚΕΠ εν συντοµία που έχει µέσα όλων µα̋ τ’ ατοµικά στοιχεία βαπτίσει̋, γάµου̋, χωρισµού̋, θανάτου̋ και ηλικίε̋ κάτι που έχουν για κρυφό οι πιο πολλέ̋ κυρίε̋. Με δέχθηκαν καλόκαρδα και όλο προθυµία πράγµα που σπάνια το ζει̋ σε κρατικά γραφεία συνήθω̋ βλέπει̋ άκριτου̋ και βαρετού̋ ανθρώπου̋ να κάνουν το καθήκον του̋ αργά και όπω̋-όπω̋. Με ρώτησαν γλυκύτατα, ευγενικά κι ωραία το ποιο χαρτί θα ήθελα και από ποιον φορέα του̋ είπα τι χρειάζοµαι, και πριν καλά καθίσω το φτιάξαν, το υπέγραψαν, και µου το ‘δωσαν πίσω είναι σα˙νια πράγµατι κι εργατικοί µε τόνο και όσοι λεν το αντίθετο είναι σαχλοί και µόνο. Μετά το «γεια σα̋» πέρασα στο διπλανό γραφείο που εργάζεται ένα̋ φίλο̋ µου, «βουνίσιοι» και οι δύο ένα κοµµάτι µάλαµα χωρί̋ να υπερβάλλω και δίχω̋ στο σακούλι µου κάτι καλό να βάλω τον βρήκα, κουβεντιάσαµε για όλα τα δικά µα̋ τι̋ πίκρε̋, τι̋ χαρούλε̋ µα̋ και τ΄ άδεια τα χωριά µα̋ κι αφού τα εξαντλήσαµε, του ζήτησα µια χάρη που αµέσω̋ µου την έκανε… και πάτησα ποδάρι. Μα πριν να φύγω χώθηκα µε βήµατα, φορτσάτου σ’ ένα γραφείο που ήτανε τα πάντα άνω κάτω ήθελα κάποια απάντηση κι ένα γιατί συγχρόνω̋ για ένα δρόµο που άνοιξαν σε γη µου παρανόµω̋. Εκεί καθόταν µια ξανθιά, όλο σοβά κοπέλα που έµοιαζε σαν άχαρη, Μαροκινή σαρδέλα τη̋ έθεσα το πρόβληµα µ’ αντί να µου εξηγήσει τι ξέρει, και πω̋ έγινε, και πω̋ θα βρούµε λύση µου µίλησε θρασύτατα σαν τίγρη̋ µανιασµένη ακόµα και οι «χουντικοί» ήταν πιο µετρηµένοι. Μου έκανε την άσχετη, παρίστανε τον χάνο κι αυτή που µε ζηµίωσε µου βγήκε κι από πάνω µε έπνιξε το δίκιο, θόλωσε το µυαλό µου κι έφυγα πριν παραφερθώ, επάνω στο θυµό µου. Γιατί πιστεύω πω̋ αυτέ̋ οι πράξει̋ των «αγρίων» λύνονται και πληρώνονται µέσω δικαστηρίων. Μα απορώ πραγµατικά κι εκφράζω την οργή µου πω̋ οι αρµόδιε̋ αρχέ̋ κι η κεφαλή του δήµου κρατούν ακόµα στην δουλειά, την … α̋ την πω «κυρία» που έχει γλώσσα σαν οχιά…. κι από µωρό ΣΟΦΙΑ. ΤΖΗΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ «ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΤΗΣ» (Έπεται συνέχεια )

ΚΗ∆ΕΙΕΣ Τον αγαπηµένο µα̋ πατέρα , αδελφό και θείο

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡ. ΛΑΖΑΡΙΝΑ ΕΤΩΝ 87 Θανόντα κηδεύουµε σήµερα ∆ευτέρα 11 - 3 - 2013 και ώρα 1.00µ.µ. , εκ τη̋ οικία̋ µα̋ στην Πηγή Τρικάλων , στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων Πηγή̋ Τρικάλων. Παρακαλούµε του̋ συγγενεί̋ και φίλου̋ να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του. ΤΑ ΟΙ ΟΙ ΟΙ

Πηγή 11/3/2013 ΤΕΚΝΑ: ∆ηµήτριο̋ και Ρούλα Λαζαρίνα Α∆ΕΛΦΟΙ, ΑΝΕΨΙΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σηµ. Ο καφέ̋ θα δοθεί στην Ταβέρνα το Πέτρινο . Την τελετή επιµελείται το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”

Τον αγαπηµένο µα̋ σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο

ΠΕΡΙΚΛΗ ΖΗΣΗ Ετών 84 Θανόντα κηδεύουµε σήµερα ∆ευτέρα 11/3/2013 και ώρα 12.00µ.µ. εκ τη̋ οικία̋ µα̋ στη Ζηλευτή Τρικάλων, στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Ζηλευτή̋ Τρικάλων. Παρακαλούµε του̋ συγγενεί̋ και φίλου̋ να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του. Ζηλευτή Τρικάλων 11/3/2013 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αγγελική ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ελένη και Αριστείδη̋ Ιακωβάκη̋, Γεώργιο̋ και Ζωή Ζήση ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Θωµά̋, Περικλή̋, Σωτήρη̋, Περικλή̋, Βαγγέλη̋, Αγγελική ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ: Ελένη, Αχιλλέα̋ ΟΙ Α∆ΕΛΦΕΣ: Αθανασία Αναγνώστου, Φωτεινή Ζήση ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΣΗΜ: Την τελετή επιµελείται το Γραφείο Τελετών «Χρήστου Μιχ.Παναγιώτου»

ΤΕΛΕΣΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ Τελέσαµε χθε̋ στον Ι.Ν. Αγία̋ Τριάδα̋ στον Άγιο Βησσαρίωνα Πύλη̋ Τρικάλων, 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεω̋ τη̋ ψυχή̋ του αγαπηµένου µα̋ πατέρα, γιού, αδελφού και θείου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.ΚΟΥΤΣΙΒΕΤΑ

Άγιο̋ Βησσαρίωνα̋ Πύλη̋ 11-3-2013 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Γιάννη̋, Ιουλιέτα ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Γιάννη̋ και Μαρία Κουτσιβέτα ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Όπω̋ και αν το φανταστείτε… µ΄εµά̋ θα το ζήσετε !!! ΠΡΟΣΦΟΡΑ 99,00 ευρώ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΚΙ ΣΤΟ ΜΠΑΝΣΚΟ ΣΤΙΣ 16-18 ΜΑΡΤΙΟΥ (δύο διανυκτερεύσει̋) ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4* ΜΕ ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ (2 πρωινά-2 γεύµατα) * Ενηµερωθείτε για τι̋ εκδροµέ̋ του γραφείου µα̋ µέσω διαδικτύου στο www.mystores.gr (lipas travel) Πληροφορίε̋, προγράµµατα & δηλώσει̋ συµµετοχή̋ στο γραφείο µα̋, Κονδύλη 12 και στα τηλ. 24310 36588-30168. e-mail: lipastr@otenet.gr

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS (Αρ.µητρώου ΕΟΤ 0727 Ε61-00266-0) Το τουριστικό γραφείο Νικολάου Κωτούλα διοργανώνει: • ∆ιήµερη εκδροµή στην Οχρίδα. Στι̋ 17 και 18 Μαρτίου Πληροφορίε̋ στο γραφείο µα̋, Καποδιστρίου 24, και στα τηλέφωνα 24310 30500, 39740, κιν. 6932222325.

ËÏÔÔÏ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Αθανασίου Ελένη Τσιτσάνη 22, 24310-27363 Ώρε̋ Εφηµερία̋: 8:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 Γκούµπλια Άννα Όθωνο̋ 14, 24310-21988. Ώρε̋ Εφηµερία̋: 08:00 - 00:00

Κλήρωση του Σαββάτου 9/03/2013 7, 10 ,16, 21 ,26, 32+29 Επιτυχίε̋ . .Νικητέ̋ . . . . . . .Κέρδη 6 . . . . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 5 + 1 . . . . . . . .0 . . . . . .50.000,00 5 . . . . . . . . . . .11 . . . . . . .1.500,00 4 . . . . . . . . . .808 . . . . . . . . .30,00 3 . . . . . . . . .16.705 . . . . . . . .1,50

ÐÑÏÔÏ Κλήρωση τη̋ Κυριακή̋ 10/03/2013 9 2 9 7 8 3 4 Επιτυχίε̋ . .Νικητέ̋ . . . . . . .Κέρδη 1η . . . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 2η . . . . . . . . . .2 . . . . . .25.000,00 3η . . . . . . . . . .4 . . . . . . .2.500,00 4η . . . . . . . . . .82 . . . . . . . .250,00

5η . . . . . . . . .709 . . . . . . . . .25,00 6η . . . . . . . .7.806 . . . . . . . . .2,00

ÔÆÏÊÅÑ Κλήρωση τη̋ Κυριακή̋ 10/03/2013 1,7,21,23,44 êáé ÔÆÏÊÅÑ: 8 5 + 1 . . . . . . . .1 . . . .1.254.388,65 5 . . . . . . . . . . .3 . . . . . .51.665,21 4 + 1 . . . . . . .24 . . . . . . .2.500,00 4 . . . . . . . . . .373 . . . . . . . . .50,00 3 + 1 . . . . . .1.535 . . . . . . . .50,00 3 . . . . . . . . .20.700 . . . . . . . .2,00 2 + 1 . . . . .22.322 . . . . . . . .2,00 1 + 1 . . . . .101.164 . . . . . . . .1,50


∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Μετά το νέο ναυάγιο των Τρικάλων στο µατ̋ µε το Θεσπρωτικό (0-0) ο Ζαχόπουλο̋ πρόλαβε κι “έστειλε” τον προπονητή , πριν φύγει από µόνο̋ του

«Κούνησε µαντήλι» ο Βέκιο̋ ∆ύσκολη η περίπτωση τη̋ επανασύσταση̋ του παλιού µητρικού σωµατείου ενώ αναµένει ειδήσει̋ ο Κουτσούρη̋ Τα νέα διαδόθηκαν γρήγορα...Τα Τρίκαλα κόλλησαν σε µία ακόµα «πονεµένη» ισοπαλία (0-0 ) µε το Θεσπρωτικό µπροστά στα άδεια τσιµέντα του Σταδίου, ο Βέκιο̋ αυτή τη φορά το πήρε απόφαση και κούνησε µαντήλι µετά το …ραπόρτο που του έστειλε ο Ζαχόπουλο̋ και η οµάδα; θα πάει καθώ̋ φαίνεται µε τον µέχρι πρότινο̋ βοηθό µέχρι το φινάλε του περιφερειακού πρωταθλήµατο̋!!! Το είχαµε επισηµάνει στο ξεκίνηµα τη̋ αγωνιστική̋ περιόδου : Θα τα δούµε όλα σ’ αυτό το…. Πρωτάθληµα µε τι̋ τόσε̋ και τόσε̋ εξόδου̋ στα χωριά τη̋ Ηπείρου, αλλά που να φανταστεί κανεί̋ πω̋ τα περίεργα και τα απίθανα θα γίνονταν πρωτα απ’ όλα από την δική µα̋ οµάδα! Όπω̋ αναφέρει δε έστω και καθ υπερβολή το ρεπορτάζ του αγώνα τα Τρίκαλα είναι πλέον πολύ κοντά και …µπορούν να «γράψουν ιστορία» αν βέβαια συνεχίσουν την αυτοκτονική του̋ διαδροµή µέχρι το φινάλε του περιφερειακού πρωταθλήµατο̋. Και µην το …νοµίστε υπερβολικό. Για αν η οµάδα χάσει την επόµενη Κυριακή στην Καλαµπάκα (εχουµε ντέρµπι ανήµερα τη̋ Αποκριά̋), τότε θα µπει σε περιπέτειε̋ και ίσω̋ βρεθεί όχι µόνο µπροστά στο φάσµα του υποβιβασµού , αλλά και τη̋ εξαφάνιση̋ από τον ποδοσφαιρικό χάρτη του νοµού µα̋ . Αυτό πλέον είναι το διακύβευµα για τον Χρήστο Ζαχόπουλο και την οµάδα που στήθηκε για να κερδίσει τι̋ καρδιέ̋ των Τρικαλινών µετά την απόσυρση του ιστορι-

κού ΑΟΤ. Γιατί το φαντάζεστε το…. έργο; Να πέσουν τα Τρίκαλα στην Α’ Ερασιτεχνική, να εµφανιστεί στην πολη το όχηµα τη̋ Κασσιόπη̋ , να βγουν τα Μετέωρα στη Γ’ Κατηγορία και να γίνει παιχνίδι µε µεγαλύτερα στοιχήµατα από άλλα σωµατεία;. Ποιο̋ άραγε θα ακολουθήσει αυτό το διαλυµένο σωµατείο στην τοπική κατηγορία; Ούτε ο ίδιο̋ ο πρόεδρο̋ του δεν θάχει κουράγιο να στήσει οµάδα όπω̋ τα προηγούµενα χρόνια…. Βέβαια για να πούµε και τα πράγµατα µε το όνοµά του̋ τα Τρίκαλα ακόµα και σήµερα δεν κινδυνεύουν άµεσα µε υποβιβασµό, θα χρειαστούν όµω̋ 2-3 βαθµού̋ για να κλειδώσουν την άνοδο στη Γ’ Εθνική (ερασιτεχνική κι αυτή, µην το ξεχνάµε…) και πιθανώ̋ θα του̋ πάρουν στα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήµατο̋, όµω̋ αλήθεια που και µε ποιον θα πάνε; Αυτό είναι το ερώτηµα που καλείται να απαντήσει ο Χρήστο̋ Ζαχόπουλο̋ πριν κάνει κάποιε̋ νέε̋ υπερφίαλε̋ δηλώσει̋ για στοιχήµατα ανόδου στη Β’ Εθνική κατηγορία.

Περιµένουν για διοίκηση Πρωτοδικείου Από την άλλη πλευρά τώρα , η υπόθεση τη̋ επανασύσταση̋ του µητρικού του παλιού σωµατείου περπατά µε βήµατα σηµειωτόν αφού οι οργανωµένοι που έχουν αναλάβει να προχωρήσουν το θέµα του Ελεγχου χρεών περιµένουν τον ορισµό διοίκηση̋ πρωτοδικείου για να δροµολογήσουν σύννοµε̋ διαδικασίε̋. Το σενάριο πάντω̋ είναι εξαιρετικά δύσκολο και πρωτο̋ απ όλου̋ το έχει αντι-

ληφθεί ο πρόεδρο̋ τη̋ Κασσιόπη̋ Χάρη̋ Κουτσούρη̋ που έχει ανοιχτή επαφή µε τα µέλη των φιλάθλων αναµένοντα̋ τι̋ εξελίξει̋, πλην όµω̋ εξετάζει επίση̋ ω̋ σοβαρή πλέον προοπτική την µετεγκατάσταση τη̋ οµάδα̋ του στα Τρίκαλα και κατόπιν την αλλαγή ονόµατο̋ µε στοιχεία χρώµατα και δεδοµένα που θα παραπέµπουν στον παλιό ΑΟ Τρίκαλα. Αν γίνει κι αυτό ; Τότε προφανώ̋ θα χαθεί η…µπάλα αφού θα εµφανιστούν στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο δυο αποµιµήσει̋ που προφανώ̋ θα ξεχειλώσουν και θα αµαυρώσουν την ιστορία του Τρικαλινού ποδοσφαίρου Αξίζει πάντω̋ να θυµίσουµε πω̋ ο πρόεδρο̋ τη̋ Κασσιόπη̋ έχει ήδη διαµηνύσει προ̋ πάσα κατεύθυνση πω̋ άλλο καλοκαίρι δεν βγάζει η οµάδα του στην Κερκυρα. Υπήρξαν πάντω̋ κάποια δηµοσιεύµατα στο νησί που έκαναν λόγο και για το ενδεχόµενο τη̋ µετακόµιση̋ τη̋ Κασσιόπη̋ στην Αρτα, όµω̋ αυτό το σενάριο όπω̋ έλεγαν άνθρωποι του περιβάλλοντο̋ Κουτσιούρη είναι γνωστό από τον περασµένο ∆εκέµβρη και διοχετεύτηκε από του̋ παράγοντε̋ τη̋ Αναγέννηση̋ Αρτα̋ εν αγνοία του. Μένει ωστόσο να δούµε τι̋ εξελίξει̋ στην πορεία και να θυµίσουµε βεβαίω̋ πω̋ η Κασσιόπη µια χαρά τα πάει στη Γ Εθνική, κέρδισε χθε̋ τη Ζάκυνθο έµεινε µέσα στην πρωτη πεντάδα του βορείου οµίλου και έχει σίγουρη την άνοδο στο πρωτάθληµα τη̋ fotball league. Αναλυτικό ρεπορτάζ για το…ναυάγιο των Τρικάλων και την ήτα των Μετεώρων στι̋ επόµενε̋ σελίδε̋


20

Αθλητικά F ootball League

ÄÅÕÔÅÑÁ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

 ∆εν

µπόρεσαν να πάρουν βαθµό τα Μετέωρα στο δύσκολο µατ̋ µε την Φιλιππιάδα (1-0 στο 86’)

Τριπλή ισοβαθµία στη 3η θέση

Πανσερρἀκό̋ και Ολυµπιακό̋ Βόλου συνέχισαν µε νίκε̋ την πορεία του̋ στο πρωτάθληµα τη̋ Football League, στο πλαίσιο τη̋ 24η̋ αγωνιστική̋. Μάλιστα, η οµάδα των Σερρών που επικράτησε εντό̋ έδρα̋ µε 2-1 τη̋ Αναγέννηση̋ Γιαννιτσών, έπιασε στην 3η θέση τη̋ βαθµολογία̋ τον Ηρακλή Ψαχνών. Από την πλευρά του ο Ολυµπιακό̋ Βόλου που πέρασε µε 2-0 από το «Ελ Πάσο», βρίσκεται µόλι̋ έναν βαθµό πίσω του̋. Λάρισα και Παναιτωλικό̋ έµειναν στο 0-0 µε του̋ γηπεδούχου̋ να χάνουν την ευκαιρία να περάσουν µόνοι δεύτεροι στη βαθµολογία. Το Σάββατο, ο Εργοτέλη̋ επικράτησε 2-1 του Πιερικού και το ντέρµπι του Ηρακλή Ψαχνών µε τον Απόλλωνα Σµύρνη̋ τελείωσε ισόπαλο 0-0. Σε αναµετρήσει̋ τη̋ 26η̋ αγωνιστική̋ του πρωταθλήµατο̋ τη̋ Β' εθνική̋ κατηγορία̋ (Φούτµπολ λιγκ), σηµειώθηκαν τα εξή̋ αποτελέσµατα: Τα αποτελέσµατα τη̋ 26η̋ αγωνιστική̋ τη̋ Football League Επανοµή – ∆όξα ∆ράµα̋ ..........0-1 Πανσερρἀκό̋ – Γιαννιτσά ........2-1 Καλλιθεά- Ολυµπιακό̋ Βόλου...0-2 Νίκη Βόλου – Καλλονή ..............0-0 Φωκικό̋ – Εθνικό̋ Γαζώρου .....1-0 Θρασύβουλο̋ – Καβάλα ...........1-0 Βύζα̋ Μεγάρων – Παναχἀκή ...1-0 Λάρισα- Παναιτωλικό̋...............0-0

Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ

∆ιπλό στη Καρδίτσα Στον 2ο όµιλο τη̋ Γ Εθνική̋ , ο Απόλλωνα̋ Καλαµαριά̋ πήρε του̋ τρει̋ βαθµού̋ χωρί̋ να αγωνισθεί (3-0 στα χαρτιά µε τον Οικονόµο Τσαριτσάνη̋), ενώ η Αναγέννηση Καρδίτσα̋ πέρασε από την Κρανούλα επικρατώντα̋ µε 43 τη̋ τοπική̋ ∆όξα̋. Ο Παναιγιάλειο̋ νίκησε 1-0 τα Χανιά και παραµένει στην κορυφή τη̋ βαθµολογία̋ του 1ου οµίλου τη̋ Football League 2, όχι όµω̋ και ο Αχαρνἀκό̋, ο οποίο̋ ηττήθηκε µε 10 στον Πύργο από τον Πανηλειακό. Ο Φωστήρα̋ επικράτησε µε 1-0 τη̋ Κορίνθου και η Επισκοπή µε 2-0 του Αστέρα Μαγούλα̋. Τα αποτελέσµατα τη̋ 16η̋ αγωνιστική̋: 1ο̋ όµιλο̋ Πανηλειακό̋-Αχαρνἀκό̋ 1-0 Επισκοπή-Αστέρα̋ Μαγούλα̋ 2-0 Ρούβα̋-Κεραυνό̋ Γλυφάδα̋ 2-2 Καλαµάτα-Προοδευτική 0-1 Παναιγιάλειο̋-Χανιά 1-0 Φωστήρα̋-Κόρινθο̋ 1-0 Ρεπό: Εθνικό̋ Αστέρα̋ 2ο̋ όµιλο̋ Αιγινιακό̋-Βατανιακό̋ 3-0 Τύρναβο̋-Οδυσσέα̋ Κορδελιού 0-1 Εθνικό̋ Σιδηροκάστρου-Τηλυκράτη̋ Λευκάδα̋ 2-2 ΑΟ Κασσιόπη̋-Ζάκυνθο̋ 1-0 ∆όξα Κρανούλα̋-Αναγέννηση Καρδίτσα̋ 3-4 Απόλλων Καλαµαριά̋ - Οικονόµο̋ Τσαριτσάνη̋ 3-0 (α.α.)

υ έπαιξαν να του γηπέδου όπο Ευδιάκριτη η κακή εικό Φιλιππιάδα τη από ό φωτ Οι α. χθε̋ τα Μετέωρ

Λύγισαν έξι λεπτά πριν το τέλο̋ Στον περίεργο κόσµο του Περιφερειακού τίποτα δεν θεωρείται δεδοµένο και τίποτα προφανώ̋ δεν µπορεί να καταγραφεί αν δεν κατοχυρωθεί µε του̋ ανάλογου̋ πόντου̋ µέσα στα γήπεδα. Ο καθένα̋ κάνει τον αγώνα του δίνει τι̋ µάχε̋ του, όµω̋ είναι γεγονό̋ πω̋ στα γήπεδα όµω̋ του 5ου Οµίλου συνέβησαν και εξακολουθούν να συµβαίνουν απίθανα πράγµατα που ανατρέπουν την φυσιολογική ροή του πρωταθλήµατο̋. Κατά παράδοξο δε τρόπο χαµένα και ζηµιωµένα από την όλη ιστορία είναι µόνο τα Μετέωρα που ενώ δίνουν έναν τιτάνιο αγώνα για να µπουν στην πρώτη επτάδα τη̋ βαθµολογία̋, εξακολουθούν να βρίσκονται ακόµα στον αέρα εξ αιτία̋ κάποιων απίθανων αποτελεσµάτων, που υπό φυσιολογικέ̋ συνθήκε̋ δεν θα µπορούσαν να γίνουν. Η υπενθύµιση αυτή βέβαια δεν αφορά το κρίσιµο εκτό̋ έδρα̋ παιχνίδι τη̋ 20η̋ αγωνιστική̋ µε τον Εθνικό Φιλιππιάδα̋ στο οποίο οι πρωταθλητέ̋ του νοµού µα̋ παρ’ ότι πάλεψαν για να πάρουν θετικό αποτέλεσµα, δεν τα κατάφεραν ηττήθηκαν µε 1-0 και έµειναν πίσω όχι µόνο από τον Εθνικό αλλά και από τι̋ υπόλοιπε̋ οµάδε̋ που διεκδικούν άνοδο στη Γ’ Εθνική κατηγορία. Αυτό το ραντεβού (όπω̋ και το προηγούµενο παιχνίδι των πρωταθλητών του νοµού µα̋ µε το Μεσολόγγι) είχε υψηλό συντελεστή δυσκολία̋, ήταν ντέρµπι ισοβάθµων στην κατάταξη του Ε’ Οµίλου και η αλήθεια είναι πω̋ το περίµεναν πω̋ και τι οι γηπεδούχοι που είχαν κολλήσει σε ανάποδο αποτέλεσµα την προηγούµενη και έψαχναν νίκη πάση θυσία για να κρατηθούν στο γκρουπ τη̋ ανόδου. Τα κατάφεραν βέβαια να πάρουν το τρίποντο ασκώντα̋ πίεση και στο 1ο αλλά και στο β’ ηµίχρονο ενώ οι παίκτε̋ του Χ Αντωνίου έπαιξαν συντηρητικά είχαν το νου τη̋ στην άµυνα και δεν έβγαλαν πολλέ̋ φάσει̋ ενώ είναι αλήθεια πω̋ δεν µπόρεσαν να συνηθίσουν το τρέξιµο σε ένα άσχηµο και πολύ επιβαρυµένο γήπεδο. Πλέον µετά την απώλεια τη̋ 19η̋ αγωνιστική̋ τα

 Κύπελλο Αγγλία̋

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘ ΛΗΜΑ

Τα αποτελέσµατα (19 η αγων.) Οδυσ. Νυδρίου ....- .. Μεσ Όλ. Κέρκυρα̋......- ..Φιλ ολογγίου.........0-0 Εθ. Φιλιππιάδα̋ ..-..Μετ. Αρτα̋ ........Αναβλ. Τρίκαλα ...............-..Κ. έωρα ...............1-0 Αρη̋ Αιτωλικού....- ..Αε Θεσπρωτικού....0-0 τό̋ ∆ιασέλου......1-0 Ρεπό ....................Αναγέ ννηση Περιβολίου

Μετέωρα βρίσκονται στο µεταίχµιο ανόδου-υποΗ βαθµολογία βιβασµού και έχουν µπροστά έτου̋ να δύσκολο Οµάδε̋ ...............Βαθ. στοίχηµα που θα πρέπει να το κερδίσουν για να .....Γκολ......Ν. ..Ι...Η Μεσολόγγι .............37 καπαρώσουν θέση ανόδου στη Γ’ Εθνική. Το ...... Τρίκαλα ................28... .30-6 ......11 ..4...1 ντέρµπι µε τα Τρίκαλα που θα διεξαχθεί στην Όλ. Κέρκυρα̋ .......26 ...19-14 ......8...4 ..5 επόµενη αγωνιστική έρχεται σε κοµβικό σηµείο ......27-19 ......7 ...5...4 Φιλιππιάδα.............25 ......27-14 ......7 ...4...6 και δεν θα πρέπει να χαθεί , ενώ και τα δύο τεΆρη̋ Αιτωλικού .....25 ......15-16 ......7 ...4...6 λευταία µατ̋ τη̋ σεζόν (µε Καραισκάκη και Αν. Φιλοθέη Άρτα̋ ......24 ......15-22 ......7 ...3...7 Περιβολίου) θα πρέπει να βγάλουν θετικό πρόΚ. Θεσπρωτικού ....23 ......18-21 ......6 ...5...6 σηµο για να προκύψουν τυχόν απρόοπτε̋ εξεΜετέωρα ..............22 ...... 18-22......6 ...4 ..7 λίξει̋ από τα αποτελέσµατα των άλλων οµάΚαρἀσκάκη̋ .........20 ......21-17 ......4 ...8...5 Οδ. Νυδρίου ..........18 δων που παλεύουν µε θεµιτά και αθέµιτα µέσα ...... Αν. Περιβολίου .......7 ...... 14-19 ......4 ...6...8 για να κερδίσουν θέσει̋ στη βαθµολογία. .15-49 ......2 ...1.14 @ ∆εν έχουν κάνει το ρεπό Στην αναµέτρηση τη̋ ΦΙλιππιάδα̋ τώρα , το του Β’ Γύρου οι οµάδε̋: Φιλοθέη Αρτα̋, Όλυµπο̋ Κέρκ συγκρότηµα του Χ Αντωνίου έδειξε από την αρυρα̋, Οδυσσέα̋ Νυδρ ίου @ Υπολείπεται ο αγώνα̋ χή πω̋ είχε προβλήµατα µε το δύσκολο γήπεΌλυµπο̋ Κέρκυρα̋-Μεσ ολόγγι και Ολυµπο̋ Φιλοθέη δο. Ξεκίνησε συντηρητικά και προσπάθησε να παοφύγει το πρέσινγκ των παικτών του ΕθνιΗ επόµενη 20η αγωνισ τική κού.Από τι̋ αξιοσηµείωτε̋ φάσει̋ του α’ ηµιΌλ. Κέρκυρα̋.............χρόνου ξεχώρισε κατ’ αρχην η ευκαιρία των Μεσολόγγι .................. ..........Οδ. Νυδρίου γηπεδούχων στο 10’ όταν ο Νικολάου έπιασε ι Μετέωρα....................-- .............Φιλιππιάδα Αν Περιβολίου............. .................Τρίκαλα σουτ έξω από την περιοχή αλλά ο Γεωργίου -......Άρη̋ Αιτωλικού Κ. Θεσπρωτικού......... έδειξε ετοιµότητα και µπλόκαρε την µπάλα. Ρεπό.............................- .........Καρἀσκάκη̋ Στο 25΄ οι γηπεδούχοι βγήκαν και πάλι µπρο........Φιλοθέη Άρτα̋ στά κι αυτή τη φορά το σουτ του Μπούρµπου η µπάλα ελάχιστα πάνω από τα δοκάρια των Μετεώρων, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Γεωργίου απέ- λιππιάδα̋ κατάφερε να πετύχει το σκοπό τη̋ αφού κρουσε ι µε υπερένταση σε κόρνερ την κεφαλιά του στο 84΄έσπασε το τείχο̋ των Μετεώρων και µε το Κολιάκη. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν τα Με- σουτ ο Γιάντσε που κρέµασε τον Γεωργίου πήρε τέωρα και στο 44΄ απείλησαν και πάλι µε το σουτ του προβάδισµα στο πιο καθοριστικό σηµείο του αγώνα. Στα λεπτά που απέµεναν πια για τη λήξη τα ΜεΚόλινh̋ που έστειλε την µπάλα ελάχιστα άουτ Στην έναρξη του β’ µέρου̋ και πάλι οι παίκτε̋ τέωρα έκαναν µια ύστατη προσπάθεια και στο 88΄ ο Αυγέρο̋ άγγιξε την ισοφάριση, δοκιµάζοντα̋ το του Εθνικού είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, µάλιστα στο 56’ άγγιξαν το γκολ όταν Γιάντσι και Νι- πόδι του από το ύψο̋ τη̋ περιοχή̋ αλλά αστόχησε κολάου συνδυάστηκαν όµορφα αλλά το σουτ του για λίγα εκατοστά κι έτσι έµεινε το 1-0 που έδωσε ανάσα στην οµάδα τη̋ Φιλιπππιάδα̋. τελευταίου δεν βρήκε εστία. ∆ιαιτητή̋: Τόµπρο̋ -- Κατσούρη̋-Σκορδίλη̋ Καλή στιγµή για την οµάδα τη̋ ΦΙλιππιάδα̋ βρήκε και στο 73΄ µετά από κόρνερ του Γιαντσι, ο Λεν- (Κέρκυρα̋) ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ (Γιώργο̋ Γιάννο̋): τσιο̋ πήρε την κεφαλιά αλλά αστόχησε στέλνοντα̋ τη µπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Αξίζει να Μπαντή̋, Ναυρόζογλου, Θεοδώρου, Ρούµπο̋, Φλώαναφέρουµε πω̋ στο 77΄αντίκρυσε κίτρινη κάρτα ο ρο̋,(57' Πάνο̋), Λέντζο̋, Γιάτσε, Κόλλιν̋, Κολιάκη̋, Γ. Γραβάνη̋ συµπλήρωσε 4 και θα χάσει το επόµε- Μπούρµπο̋,(90' Τζιάκο̋), Νικολάου(87' Παπανίκου). ΜΕΤΕΩΡΑ (Χρήστο̋ Αντωνίου): Γεωργίου, Σιούνο µατ̋ µε τον ΑΟΤ ενώ στην συνέχεια αποβλήθηκε ο προπονητή̋ του Εθνικού για διαµαρτυρία τα̋, Τσιαούση̋, Γκοβάρη̋, Αγγελάκη̋, Αυγέρο̋, Παπαγεωργόπουλοε, Παπανικολάου Γ.,(87' Κουβελά̋), προ̋ το βοηθό διαιτητή. Με τα πολλά τη̋ πίεση̋, τελικά η οµάδα τη̋ Φι- Βουλτσίδη̋,(63' Λιατσικούρα̋), Κωστή̋, Γραβάνη̋.

Ανατροπή και ρεβάν̋ από Τσέλσι Με αντεπίθεση στο δεύτερο ηµίχρονο, η Τσέλσι κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ µέσα στο «Ολντ Τράφορντ» και να στείλει το εισιτήριο για του̋ «8» του Κυπέλλου Αγγλία̋ να κριθεί στον επαναληπτικό που θα γίνει στο «Στάµφορντ Μπριτζ». Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν µε του̋ Ερνάντε̋ (5') και Ρούνι (12'), ενώ οι «µπλε» έφτασαν στην ισοφάριση, χάρη στα γκολ των Αζάρ (59') και Ραµίρε̋ (68'). ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑ˳ΤΕΝΤ: Ντε Χέα, Ράφαελ, Εβρά, Φέρντινατ, Έβαν̋, Κάρικ, Νάνι (45’ Βαλέν-

τσια), Κλέβερλι, Καγκάβα (76’ Γουέλµπεκ), Ρούνἐ, Ερνάντεζ (62’ Φαν Πέρσι). ΤΣΕΛΣΙ: Τσεχ, Κόουλ, Νταβίντ Λουίζ, Κέιχιλ, Αθπιλικουέτα, Ραµίρε̋, Λάµπαρντ (52’ Μίκελ), Μάτα, Όσκαρ, Μόουζε̋ (52’ Αζάρ), Μπα (77’ Τόρε̋). Ισόπαλο 0-0 έληξε το παιχνίδι ανάµεσα στη Μίλγουλ και τη Μπλάκµπερν για τη φάση των «8» του Κυπέλλου Αγγλία̋. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στη µεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ωστόσο δεν κατάφεραν να φτάσουν στο γκολ. Θυµίζουµε ότι το «εισιτήριο» για την 4άδα έχουν ήδη πάρει Γουίγκαν και Σίτι.


ÄÅÕÔÅÑÁ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Κούνησε µαντίλι ο Βέκιο̋ µετά τη λήξη του αγώνα κι οµάδα µένει µε τον βοηθό στα κρίσιµα παιχνίδια

 Νέο

«ναυάγιο» των Τρικάλων στο Στάδιο που έµειναν στο 0-0 µε τον Κεραυνό Θεσπρωτικού και βλέπουν περιπέτειε̋ πριν την άνοδο

Τα µαύρα του̋ τα χάλια Το προλαβαίνουν, δεν γεννάται ζήτηµα… Είναι πλέον πολύ κοντά και …µπορούν να «γράψουν ιστορία» τα νέα Τρίκαλα αν συνεχίσουν την αυτοκτονική του̋ διαδροµή στο Περιφερειακό πρωτάθληµα. Χθε̋ έκαναν βλέπετε το πρώτο του̋ «µεγάλο βήµα». Έγραψαν ένα ακόµα πονεµένο επεισόδιο στο ραντεβού µε τον Κεραυνό Θεσπρωτικού. Παίζοντα̋ µπροστά στα άδεια τσιµέντα του Σταδίου έµειναν σε µια φτωχή και παντελώ̋ ανυπόληπτη «λευκή» ισοπαλία που του̋ βάζει πλέον για τα καλά στην δεύτερη ταχύτητα του Ε’ Οµίλου και του̋ αφήνει µε έκδηλη την αγωνία για τα επόµενα κρίσιµα και καθοριστικά παιχνίδια του πρωταθλήµατο̋.

θύµιση ότι το φινάλε έφερε και την αποµάκρυνση του Βέκιου από τον πάγκο τη̋ οµάδα̋ αφού ο Χ Ζαχόπουλο̋ προχώρησε ο ίδιο̋ στην απόφαση αυτή αναθέτοντα̋ µάλιστα καθήκοντα προπονητή στον µέχρι πρότινο̋ βοηθό Νίκο Γάλλο! Κι όσο για το µατ̋, ελάχιστοι φίλαθλοι είχαν και πάλι το κουράγιο να βρεθούν στο ∆ηµοτικό στάδιο αφού δυστυχώ̋ τα Τρίκαλα δεν προσελκύουν πια σχεδόν κανένα µε το πολύ κακό θέαµα που προσφέρουν κάτι ποτ επιβεβαίωσαν και στην 19η αγωνιστική µε το στείρο 0-0 που έφεραν κόντρα στον …θρυλικό Κεραυνό Θεσπρωτικού. Oι κυανέρυθροι µπήκαν πιο δυνατά από του̋ αντιπάλου̋ του̋ στο ξεκίνηµα του αγώνα, όµω̋ παρά την κατοχή µπάλα̋ και την υποτυπωδώ̋ καλή κυκλοφορία στο χώρο τη̋ µεσαία̋ γραµµή̋, δεν µπόρεσαν να φτάσουν µε αξιώσει̋ στην περιοχή του Κεραυνού. ∆ύο τρία βεβιασµένα σουτ, άλλε̋ τόσε̋ λάθο̋ πάσε̋ και…έδειξαν νωθρή εικόνα από το δεκάλεπτο και µετά, όταν βέβαια βρήκαν και τι̋ ισορροπίε̋ του̋ οι φιλοξενούµενοι

Τι άλλο να κάνουν οι άνθρωποι; έτσι όπω̋ το πάνε το… ποίηµα είναι βέβαιο πω̋ δεν θα αργήσουν να δουν τον ουρανό σφοντύλι και να βρεθούν σε ακόµα χειρότερη µοίρα από αυτή που του̋ επεφύλαξε η 19η αγωνιστική του Ε’ Οµίλου. Και µην το …νοµίστε υπερβολικό. Για αυτά τα Τρίκαλα του Χρήστου Ζαχόπουλου, υπάρχουν και ακόµα πιο µαύρα σενάρια, γιατί αν η οµάδα χάσει την επόµενη Κυριακή στην Καλαµπάκα (έχουµε ντέρµπι ανήµερα τη̋ Αποκριά̋), τότε θα µπει σε περιπέτειε̋ και βρεθεί όχι µόνο µπροστά στο φάσµα του υποβιβασµού, αλλά τη̋ εξαφάνιση̋ από τον ποδοσφαιρικό χάρτη. Αυτό πλέον είναι το διακύβευµα για τον Χρήστο Ζαχόπουλο και την οµάδα που στήθηκε για να κερδίσει τι̋ καρδιέ̋ των Τρικαλινών µετά την απόσυρση του ιστορικού ΑΟΤ. Γιατί το φαντάζεστε το έργο; Να πέσουν τα Τρίκαλα στην Α’ Ερασιτεχνική, να εµφανιστεί στην πόλη το όχηµα τη̋ Κασσιόπη̋ να βγουν τα Μετέωρα στη Γ’ Κατηγορία και να γίνει παιχνίδι µε µεγαλύτερα στοιχήµατα από άλλα σωµατεία;. ποιο̋ άραγε θα ακολουθήσει αυτό το όχηµα στην τοπική κατηγορία; Ούτε ο ίδιο̋ ο πρόεδρο̋ του δεν θάχει κουράγιο να στήσει οµάδα όπω̋ τα προηγούµενα χρόνια. Εκεί ή κάπου εκεί κατάντησε και πλησιάζει ο νέο̋ ΑΟ Τρίκαλα που τώρα τελευταία λανσάρεται πλέον ω̋ ΑΣ Τρίκαλα 2011 για να µην κηλιδώσει την ιστορία! Βέβαια για να πούµε και τα πράγµατα µε το όνοµά του̋ τα Τρίκαλα ακόµα και σήµερα δεν κινδυνεύουν άµεσα µε υποβιβασµό, θα χρειαστούν όµω̋ 2-3 βαθµού̋ για να κλειδώσουν την άνοδο στη Γ’ Εθνική (ερασιτεχνική κι αυτή, µην το ξεχνάµε…) και πιθανώ̋ θα του̋ πάρουν στα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήµατο̋, όµω̋ αλήθεια που και µε ποιον θα πάνε; Αυτό είναι το ερώτηµα που καλείται να απαντήσει ο Χρήστο̋ Ζαχόπουλο̋ πριν κάνει κάποιε̋ νέε̋ υπερφίαλε̋ δηλώσει̋ για στοιχήµατα ανόδου στη Β’ Εθνική κατηγορία. Για το ναυάγιο τη̋ Κυριακή̋ δεν χρειάζονται να ειπωθούν και να γραφτούν πολλά. Μόνο η υπεν-

Μέχρι το τέταρτο δεν βγήκε φάση τη̋ προκοπή̋ στι̋ δύο εστίε̋, δυο µακρινά σουτ του Τεντολούρη και του Νάκου ήταν ό,τι καλό είχαν να επιδείξουν τα Τρίκαλα ενώ από την άλλη οι Θεσπρωτικοί πήγαν να κάνουν τη ζηµιά στο 20’όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Ρακόπουλου, ο Πέτσιο̋ πήγε ψηλά πήρε την κεφαλιά αλλά έστειλε την µπάλα πάνω σε σώµα αµυντικού ενώ στη συνέχεια το σουτ που επιχείρησε ο Φέκα̋ ανησύχησε τον Ζαφείρη αλλά ευτυχώ̋ για τα Τρίκαλα δεν βρήκε τον στόχο αφού η µπάλα έφυγε ψηλά πάνω από την εστία. Στο 24’ επιτέλου̋ οι κυανέρυθροι πήγαν µε αξιώσει̋ στην περιοχή του Θεπρωτικού κι αυτή τη φορά µάλιστα έφτιαξαν την πιο µεγάλη φάση του α’ ηµιχρόνου. Από κόντρα επίθεση το ξεκίνηµα τη̋ ευκαιρία̋ µε τον Παππα βγαίνει πίσω από την πλάτη τη̋ άµυνα̋, αλλά να µην τα καταφέρνει στο πλασέ αφού σηµάδεψε τα πόδια του γκολκίπερ που απέκρουσε ενστικτωδώ̋ σώζοντα̋ την εστία του από βέβαιη παραβίαση. Στην επαναφορά ωστόσο πήγε µε δύναµη πάνω στην µπάλα ο Τζοβάρα̋, όµω̋ ούτε κι αυτό̋ τα κατάφερε στο σουτ

που επιχείρησε µπροστά στην άδεια εστία. Μεγάλη ευκαιρία για τα Τρίκαλα στο 20 µε τον Παππά να φεύγει στην κόντρα, να πλασάρει και τον Μπάµπη να αποκρούει σωτήρια µε τα πόδια, στην επαναφορά η µπάλα στον αφύλακτο Τζοβάρα, που πλασάρει άουτ. Από το ηµίωρο και µετά µέχρι τη λήξη του ηµιχρόνου το παιχνίδι ήταν µοιρασµένο έβγαλε µονοµαχίε̋ στο χώρο τη̋ µεσαία̋ γραµµή̋ και φυσικά δεν είχε άλλε̋ αξιόλογε̋ φάσει̋ πλην ίσω̋ τη̋ µικρο-ευκαιρία̋ που και πάλι δηµιούργησαν οι κυανέρυθροι στο 44’ µε το επικίνδυνο γύρισµα του Απ. Τεντολούρη που έδιωξε όµω̋ µε τα ακροδάχτυλα ο τερµατοφύλακα̋ του Κεραυνού κρατώντα̋ έτσι ανέπαφη την εστία του στο α΄ 45λεπτο. Στην εκκίνηση τη̋ επανάληψη̋ και πάλι οι δικοί µα̋ ήταν πιο ζωηροί από του̋ αντιπάλου̋ του̋ και στο 47 βγήκαν µε αξιώσει̋ προ̋ τα καρέ του Μπάµπη, όµω̋ ο Χοτζάι βιάστηκε στην τελική προσπάθεια έκανε το σουτ αλλά δεν βρήκε το στόχο αφού η µπάλα έφυγε άουτ δίνοντα̋ ευκαιρία ανακούφιση̋ στον γκολκίπερ του Κεραυνού που είχε άλλη πορεία. Άλλη µία απόπειρα του Τεντολούρη στο 61’ δεν είχε ευτυχή κατάληξη ενώ είναι γεγονό̋ πω̋ τα Τρίκαλα παρ’ ότι καίγονταν για το τρίποντο, δεν µπορούσαν να διασπάσουν την άµυνα των αντιπάλων του̋, δεν είχαν καλέ̋ επιλογέ̋ στι̋ κάθετε̋ πάσε̋ και δεν είχαν φυσικά ούτε την ανάλογη στήριξη από τον πάγκο του̋. Μοιραία ο χρόνο̋ κυλούσε χωρί̋ φάσει̋ το µατ̋ πήρε την κάτω βόλτα και ήταν ανυπόφορο ακόµα και για τα τσιµέντα του σταδίου, µέχρι που έγινε µια καλή ευκαιρία από του̋ κυανέρυθρου̋ στο 67’ µε το σουτ του Αγγελίνα που έστειλε την µπάλα ελάχιστα άουτ από το δεξί κάθετο δοκάρι του Μπάµπη. Στο 78’ τα Τρίκαλα βγήκαν και πάλι µε αξιώσει̋ στα καρέ του Θεσπρωτικού κι αυτή τη φορά µετά από το κόρνερ του Μόκκα, έγιναν πρὁποθέσει̋ για κάτι καλό, όµω̋ ο Παππά̋ που πήγε πρώτο̋ πάνω στην µπάλα δεν τα κατάφερε στο ανάποδο γυριστό σηµάδεψε αµυνόµενου̋ δεν µπόρεσε να βρει τα αντίπαλα δίχτυα χάνοντα̋ την τελευταία σηµαντική ευκαιρία των Τρικάλων στο παιχνίδι. Οι φιλοξενούµενοι παρ’ ότι έπαιξαν παθητικό ποδόσφαιρο και στα 90 λεπτά τη̋ αναµέτρηση̋ έψαξαν το δικό του… κόλπο στο φινάλε και θα µπορούσαν µάλιστα να έχουν καλύτερη τύχη στην φάση του 88’ όταν ο Φαρµάκη̋ έβγαλε µπαλιά για τον Πάλλα αλλά αυτό̋ δεν µπόρεσε να την αξιοποιήσει δεν πρόλαβε την µπάλα κι έτσι έµεινε το 0-0 σε ένα ανιαρό παιχνίδι που τέλειωσε µάλιστα µε κάποιε̋ αψιµαχίε̋ των πιο….θερµόαιµων παικτών που εκτόνωσαν έτσι τα νεύρα του̋ στο φινάλε. ΤΡΙΚΑΛΑ: Ζαφείρη̋, Χοτζάι, Ευαγγέλου,(31' λ.τρ. Χρ. Νάκου), Αγγελίνα̋, Ανδρέου, Στάµο̋, ∆. Νάκου, ∆. Τεντολούρη̋,(31' λ.τρ. Ευθυµίου), Παππά̋, Απ. Τεντολούρη̋ (67' Μόκκα̋), Τζοβάρα̋. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ: Μπάµπη̋, Μάνου, Φαρµάκη̋, Παπαδόπουλο̋, Πέτσιο̋, Γατσέλο̋ (68' Κολιό̋), Ρακόπουλο̋, Πέκο̋, Κούτση̋ (52’ Γ. Τσιάκο̋), Λάππα̋, Φέκα̋ (92’ Χωροβάτη̋).

Αθλητικά ΦΛΑΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α

21


22

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013Α’ ΕΠΣΤ: Στην 25η «στροφή» έµειναν από …καύσιµα οι οµάδε̋ που παλεύουν για

“Καθάρισε” εύκολα ο Πυργετό̋ του̋ Αγ. Απόστολου̋. Το πλάνο του «δ» από το παιχνίδι

Μπήκε άνοιξη, επιτέλου̋ στέγνωσαν τα γήπεδα, όµω̋ το κυνηγητό των οµάδων τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋ συνεχίζεται µε αµείωτο ενδιαφέρον τόσο για την µάχη τη̋ κορυφή̋, όσο και για την αποφυγή του υποβιβασµού από την παρέα που ακουµπάει στην ουρά τη̋ βαθµολογία̋. Απέµεινα πια πέντε µόλι̋ πέντε αγωνιστικέ̋ για το φινάλε του πρωταθλήµατο̋ και ήδη πολλά πράγµατα διευθετήθηκαν και στην 25η αγωνιστική που έδωσε τι̋ ειδήσει̋ µε την νίκη του Μεγαλοχωρίου επί τη̋ ∆ήµητρα̋, την γκέλα τη̋ Μεγάρχη̋ µέσα στο σπίτι τη̋ αλλά και την ήττα του Πύργου στα Καλύβια. Πάντω̋ αυτή τη φορά ντέρµπι κορυφή̋ δεν υπήρχε…. Υπήρξαν κρίσιµε̋ δοκιµασίε̋ για τι̋ οµάδε̋ που διεκδικούν τον τίτλο. Το Φλαµούλι µετά τον θρίαµβό του στη Μπαλκούρα γύρισε στην έδρα του και υποδέχθηκε τον Πρόδροµο που (αξίζει να το θυµίσουµε) παλεύει για την παραµονή Η οµάδα του Ρούσσα ήταν καλύτερη επικράτησε µε 5-2 και πήρε µια ακόµα εύκολη νίκη. Σε δοκιµασία ωστόσο µπήκε η ∆ήµητρα που συγκρούστηκε µε τη Θύελλα στο γήπεδο του Μεγαλοχωρίου και δεν µπόρεσε ν’ αποφύγει δεύτερη συνεχόµενη ήττα (2-1) που τη βγάζει πλέον έξω από τη µάχη του τίτλου παρ’ ότι βέβαια στατιστικά η οµάδα µπορεί να κυνηγήσει την 1η θέση του πίνακα. Στο Κηπάκι η ΑΕΤ παρά το γεγονό̋ ότι είχε µπροστά τη̋ την σκληροτράχηλη και µαχητική Φαρκαδόνα κατάφερε να πάρει το τρίποντο επικράτησε µε 2-1 και συνεχίζει κι αυτή το τρέξιµο για την κατάληψη τη̋ πρώτη̋ θέση̋ .Από τα υπόλοιπα µατ̋ τη̋ 25η̋ ηµέρα̋ ενδιαφέρον παρουσίασε (λόγω βαθµολογική̋ και αγωνιστι-

Ξεκαθαρίζει το τοπίο κή̋ συγκυρία̋0 το µατ̋ Μεγάρχη̋- Καστρακίου, το οποίο κέρδισε τελικά η οµάδα Βράχου (0-2) αφήνοντα̋ την ∆όξα µέσα στη ζώνη του υποβιβασµού µαζί µε τον Πρόδροµο , τον Πύργο του̋ Απόστολου̋ και το τελευταίο Βαλτινό. Αναλυτικά τώρα στα παιχνίδια τη̋ 25η̋ ηµέρα̋ του πρωταθλήµατο̋ είχαµε… Καλύβια - Πύργο̋ 3-0 Το καλό του̋ πρόσωπο έδειξαν για µία ακόµη φορά τα Μ. Καλύβια και πήραν εύκολα τη νίκη (µε 3-0) επί του Πύργου σ’ ένα µατ̋ που περισσότερο «έκαιγε» κι αφορούσε του̋ φιλοξενούµενου̋ που είναι κολληµένοι στι̋ τελευταίε̋ θέσει̋ του πίνακα.. Οι Καλυβιώτε̋ ωστόσο δεν χαρίστηκαν, έκαναν το παιχνίδι του̋ έγραψαν την 10η νίκη στο πρωτάθληµα και µε του̋ 39 βαθµού̋ παρέµειναν στην 5η θέση τη̋ βαθµολογία̋ µαζί µε το Καστράκι. Από την άλλοι οι Πυργιώτε̋ κόλλησαν για µία ακόµη φορά σε αρνητικό αποτέλεσµα και πλέον τα πράγµατα γι’ αυτού̋ γίνονται ακόµα πιο δύσκολα στην τελική ευθεία του πρωταθλήµατο̋. Ο Πύργο̋ βρέθηκε από την αρχή πίσω στο σκορ και τα Καλύβια πήραν κεφάλι στο 5ο λεπτό µε το γκολ που σηµείωσε ο Μπίχτα̋ ολοκληρώνοντα̋ και τελειώνοντα̋ ιδανικά την όµορφη ενέργεια του Κατράνα. Με την έναρξη τη̋ επανάληψη̋ οι φιλοξενούµενοι άγγιξαν την ισοφάριση µε µια καλή ευκαιρία που είχε τελικό αποδέκτη τον Αγγέλη. ∆εν µπόρεσαν να πετύχουν όµω̋ το επιζητούµενο γκολ κι από κει και µετά οι Καλυβιώτε̋ δεν έδωσαν… δικαιώµατα. ∆ιπλασίασαν τα τέρµατά του̋ στο 65’ µε το πλασέ του Τσαφίτσα και έφτασαν στο τελικό 30 έχοντα̋ και πάλι ω̋ σκόρερ τον Τσαφίτσα που πέτυχε το δεύτερο προσωπικό γκολ στο παιχνίδι µε ψηλοκρεµαστό σουτ στο 72ο τη̋ αναµέτρηση̋. Οι γηπεδούχοι εκτό̋ από τα γκολ είχαν και µια αποβολή στα τελευταία λε-

πτά µε τον Κάβουρα να παίρνει την άγουσα για τα αποδυτήρια καθώ̋ αντίκρισε κόκκινη κάρτα. Κρύα Βρύση - Αχ. Μπάρα̋ 2-2 Τέσσερα γκολ όλα στην επανάληψη και η τελευταία υπογραφή στι̋ καθυστερήσει̋! Αν µη τι άλλο γεµάτο και συναρπαστικό το παιχνίδι τη̋ Κρύα̋ Βρύση̋ µε τον Αχιλλέα Μπάρα̋ που έγινε στο γήπεδο τη̋ ∆ιάβα̋ και κρίθηκε από το εύστοχο πέναλτι του Σπύρου στο 92’. Η οµάδα τη̋ Μπάρα̋ µπορεί να µην πήρε τη νίκη, όµω̋ πήρε έναν πολύτιµο βαθµό και πλησίασε στον… πόντο την Κρύα Βρύση ενώ παράλληλα άνοιξε τι̋ αποστάσει̋ τη̋ από Μεγάρχη και Πρόδροµο που έµειναν πίσω µετά τι̋ ήττε̋ που έγραψαν στην 25η στροφή του πρωταθλήµατο̋. Παρά το καρέ των γκολ πάντω̋… σκορ δεν βγήκε στο α’ ηµίχρονο. Οι δύο οµάδε̋ είχαν κι έχασαν τι̋ ευκαιρίε̋ του̋ και κατά τα αναµενόµενα µπήκαν µε µεγαλύτερη ορµή στην επανάληψη. Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισµα στο 61’µε την κεφαλιά του Τσακνάκη , όµω̋ η απάντηση των παικτών τη̋ µπάρα̋ ήταν άµεση…Εξι λεπτά αργότερα ο Σπύρου µε προσωπική ενέργεια έφερε το µατ̋ στα ίσα πετυχαίνοντα̋ το 1-1 για λογαριασµό τη̋ Μπάρα̋. Λίγο πριν το τέλο̋ (στο 87’) η οµάδα τη̋ Κρύα̋ Βρύση̋ ύστερα από σύγχυση που δηµιούργησε στην περιοχή τη̋ Μπάρα̋ κατάφερε να κάνει το 2-1 µε το γκολ του Χαιταλή, όµω̋ και πάλι δεν µπόρεσε να κρατήσει το τρίποντο αφού στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων οι φιλοξενούµενοι κέρδισαν πέναλτι κι ο Κοτρώτσιο̋ -εύστοχο̋ από τα 11 βήµατα- διαµόρφωσε το τελικό 2-2 δίνοντα̋ τον πόντο στην οµάδα του. Παραληθαίοι - Βαλτινό 2-0 Χρειάστηκαν να περάσουν 64 λεπτά πολιορκία̋ και να γίνει µια φάση που άλλαξε τι̋ ισορροπίε̋ για να… αποκατασταθεί η τάξη στο γήπεδο του Ριζώµατο̋. Οι Παραληθαίοι επί µία

ώρα έπαιζαν µονότερµα το Βαλτινό, όµω̋ δεν έβρισκαν τρόπο να στείλουν την µπάλα στα δίχτυα, µέχρι που έγινε πέναλτι και αποβολή και µετά όλα πήραν το δρόµο του̋. Οι γηπεδούχοι πήραν τελικά τη νίκη µε 2-0 επανήλθαν σε τροχιά επιτυχιών κι έµειναν σταθερά στην 4η θέση του πίνακα ενώ από την άλλη το Βαλτινό ξέρει τη µοίρα του αφού δεν µπορεί αν ξεκολλήσει από τον πάτο τη̋ βαθµολογία̋. Στο α’ ηµίχρονο το µατ̋ δεν έβγαλε σκορ, οι γηπεδούχοι όµω̋ είχαν 3-4 καλε̋ ευκαιρίε̋ αλλά δεν µπόρεσαν να τι̋ αξιοποιήσουν. Έτσι έµεινε εκκρεµότητα για την επανάληψη κι εκεί στο 65’ µετά από σουτ του Ππαγεωργίου κι ενώ η µπάλα είχε πάρει τροχιά για τα δίχτυα, παρενεβλήθη ο ο Καραγιώργο̋ απέκρουσε µε το χέρι. Συνέπεια τη̋ φάση̋; Η αποβολή µε κόκκινη κάρτα και το πέναλτι που έδωσε την ευκαιρία στον Τσουλάι να βάλει µπροστά την οµάδα του πετυχαίνοντα̋ το 1-0 από τα 11 βήµατα. Ο επίλογο̋ του αγώνα̋ γράφτηκε στο 78’ τη̋ αναµέτρηση̋ µε το 2-0 των Παραληθαίων που σηµείωσε αυτή τη φορά ο Παπαγεωργίου µε πλασέ στην κίνηση και µετά από την ιδανική µπαλιά πάσα του Τουρτούνη. Μεγάρχη - Καστράκι 0-2 Ενα από τα πιο κρίσιµα µατ̋ τη̋ 25η̋ ηµέρα̋ ήταν αναµφίβολα το παιχνίδι τη̋ Μεγάρχη̋ µε τον Βράχο Καστρακίου. Κι αυτό όχι γιατί θα µπορούσε να δώσει µεγάλε̋ ειδήσει̋ (έτσι κι αλλιώ̋ αυτέ̋ περιορίζονται πλέον στην κίνηση των οµάδων τη̋ κορυφή̋) αλλά γιατί θα καθόριζε εν πολλοί̋ την πορεία των νεοφώτιστων γηπεδούχων στο φετινό πρωτάθληµα. Η ∆όξα ήθελε νίκη σ' αυτό το παιχνίδι, όµω̋ δεν µπόρεσε να σηκώσει τα…κυβικά του Βράχου, έµεινε χωρί̋ γκολ µάζεψε δύο φορέ̋ την µπάλα από τα δίχτυα τη̋ εστία̋ τη̋ και έγραψε παθητικό στο λογαριασµό τη̋ 25η̋ αγωνιστική̋

 Με… κεκτηµένη από το ντέρµπι το Φλαµούλι, «καθάρισε» (5-2) τον Πρόδροµο και συνεχίζει ακάθεκτο για το νήµα

Πάει σαν… τρένο προ̋ το νήµα του τερµατισµού

Τ

η φόρα που πήρε από την µάχη τη̋ Μπαλκούρα̋ την αξιοποίησε κατά τον ιδανικότερο τρόπο η οµάδα του Φλαµουλίου γράφοντα̋ µάλιστα µια εύκολη νίκη (52 επί του Προδρόµου) στο ραντεβού τη̋ 25η̋ στροφή̋. Πανηγυρικό πάντω̋ δεν στήθηκε από του̋

παίκτε̋ του Τάκη ΡΟύσσα παρ’ ότι βέβαια το …σήκωναν οι περιστάσει̋ αλλά και οι ειδήσει̋ που ήρθαν από το Μεγαλοχώρι καθώ̋ µαθεύτηκε έγκαιρα η γκέλα τη̋ ∆ήµητρα̋. Στον ΑΟΦ αυτή τη φορά κρατούν µικρό καλάθι, γνωρίζουν πω̋ το πρωτάθληµα δεν έχει τελειώσει αλλά αντιθέτω̋ έχει πέντε ακόµα επικίνδυνε̋ ή τουλάχι-

στο κρίσιµε̋ αναµετρήσει̋ και σ’ αυτέ̋ θα παιχθεί και θα κριθεί η µάχη του τίτλου. Απαιτείται λοιπόν η µέγιστη δυνατή προσήλωση απ’ όλου̋ για να µην προκύψουν απρόοπτα στην τελική ευθεία. Το Φλαµούλι πάντω̋ είχε εύκολο έργο στο παιχνίδι του Σαββάτου, άνοιξε το σκορ στο 12΄µε την κεφαλιά του Κούτσικου και παρ’ ότι

δέχθηκε την ισοφάριση από του̋ φιλοξενούµενου̋ έβγαλε καλέ̋ αντιδράσει̋ µέσα στο γήπεδο. Στο 13’ ο Χατζηνικόλα σηµάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Αναστασόπουλου, ενώ στο 19’ οι φιλοξενούµενοι ξαναµπήκαν προσωρινά στο παιχνίδι µε το πλασέ του Τζερεµέ που πέτυχε το 1-1. Στο 33’ οι


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

την παραµονή και άνοιξαν οι αποστάσει̋ από την µεσαία τάξη τη̋ κατηγορία̋

Καθαρή νίκη τα Καλύβια στο µατ̋ µε τον Πυργο απ’ όπου το στιγµιότυπο

στην… ουρά παραµένοντα̋ µέσα στη ζώνη τη̋ αγωνία̋… Οι Καστρακινοί από την άλλη µε το διπλό που πέτυχαν το Σάββατο διασφάλισαν την παραµονή του̋ στο πρωτάθληµα και µπορούν πλέον να κυνηγήσουν ακόµα και την 4η θέση στην τελική κατάταξη τη̋ κατηγορία̋. ∆ιεκδίκησαν πάντω̋ και πήραν αυτό που επιζητούσαν από το µατ̋ του Σαββάτου ανοίγοντα̋ το σκορ στο 15’ όταν ο Αγγελόπουλο̋ πήγε να προσπεράσει τον γκολκίπερ τη̋ ∆όξα̋ άνοιξε την µπάλα και στην πορεία µπήκε σφήνα ο Γιανούλα̋ που πέτυχε το 0-1 κόβοντα̋ την όρεξη των γηπεδούχων. Στο 21ο τη̋ αναµέτρηση̋ πριν κλείσει ηµίχρονο δηλαδή, οι Καστρακινοί έριξαν και δεύτερο «χτύπηµα»… Αυτή τη φορά όλα ξεκίνησαν από στηµένη φάση, ο Τσικρικά̋ εκτέλεσε φάουλ γέµισε στην περιοχή τη̋ ∆όξα̋ κι εκεί ο Σίµο̋ πηδώντα̋ πιο ψηλά απ’ όλου̋ πήρε την κεφαλιά σηµάδεψε σωστά και διαµόρφωσε το 0-2 καθαρίζοντα̋ τη νίκη του Βράχου µέσα στη Μεγάρχη. Πυργετό̋ - Απόστολοι 3-0 Ματ̋ διαδικαστικού χαρακτήρα είχαν µπροστά

του̋ οι Πυργετιανοί και φρόντισαν να απαλλαγούν Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ από τι̋ αγωνίε̋ του̋ προσθέτοντα̋ µία ακόµα νίκη Τα αποτελέσµατα (25 η αγ.) στο …ταµείο τη̋ βαθµολογιΜεγ. Καλύβια .....-......Πύρ κή̋ του̋ συγκοµιδή̋ αφού ΑΕΤ ....................-......Φ γο̋ .................3-0 αρκ επικράτησαν µε 3 -0 επι των Κρύα Βρύση.......-......Αχιλ αδόνα ...........2-1 Παραληθαίοι ......-......Βα . Μπάρα̋ ........2-2 Αγίων Αποστόλων που κιλτινό .................2-0 Φλαµούλι ...........-......Πρό νούνται πλέον υποτονικά µέσα στα Μεγάρχη............-......Κ δροµο̋...........5-2 γήπεδα µια̋ κι έχουν χάσει το αστράκι...............0-2 Μεγαλοχώρι.......-......∆ ήµη στόχο και το στοίχηµα τη̋ παραΠυργετό̋...........-......Άγ τρα/Απ. .........2-1 . Απόστολοι.......3-0 µονή̋. Ο ∆ικέφαλο̋ µε την 9η νίκη που πέτυχε στο ραντεβού του Η Βαθµολογία Σαββάτου αγγίζει πλέον το όριο Οµάδε̋ ...............Βαθ. .....Γκολ ....Ν. ..Ι. ...Η που έχει θέσει το επιτελείο του Φλαµούλι ...............61 ......75-14....19 ..4 ....2 για να κλειδώσει την ανανέωση ΑΕΤ........................60 ......55-17....18 ..6 ....1 συµµετοχή̋ στο πρωτάθληµα, ∆ήµητρα................58 ......74-25....18 ..4 ....3 Παραληθαίοι..........43 βρίσκεται στην 9η θέση τη̋ βαθ......38-30....12 ..7 ....6 Μ. Καλύβια ............39 ...... µολογία̋ και έχει πάρει αποστά39-23....10 ..9 ....6 Καστράκι ...............39 σει̋ από τη χαµηλή ζώνη τη̋ ......45-36....12 ..3 ..10 Φαρκαδόνα............38 ......42-40....12 ..2 ..11 κατηγορία̋, ενώ από την άλλη Μεγαλοχώρι ..........38 ......41-45....11 ..5 ....9 οι απογοητευµένοι Αγιοι ΑπόΠυργετό̋ ..............33 ......36-32.....9 ...6 ..10 στολοι έµειναν χαµηλά στην προτελευταία θέΚρύα Βρύση ..........31 ......52-57.....8 ...7 ..10 Αχ.Μπάρα̋............30 ση του πίνακα και δεν έχουν περιθώρια ανά......30-32.....8 ...6 ..11 Μεγάρχη ...............24 καµψη̋ στα εναποµείναντα παιχνίδια. ......24-58.....6 ...6 ..13 Πρό δροµο̋ ...........20 ...... Στο µατ̋ του Σαββάτου τώρα, η οµάδα 30-54.....4 ...8 ..12 Πύργο̋..................18 του Νίκου Κακιούσιου πέτυχε το σκοπό τη̋ ......26-45.....4 ...6 ..14 Ά. Απόστολοι .........13 ...... νωρί̋… Έβαλε ένα γρήγορο γκολ στο 4ο Βαλτινό ...................9 ...... 23-74.....3 ...4 ..18 .23-71.....2 ...3 ..20 λεπτό τη̋ αναµέτρηση̋ πέτυχε άλλο ένα @ Υπολείπεται ο αγών α̋ Πύργου Πρόδροµο υ στο γύρισµα του εικοσάλεπτου και καθάΗ επόµενη 26η αγωνιστ ρισε εύκολα το τρίποντο τη̋ νίκη̋. Στο 4’ ική ΑΕΤ .........................- ...... λοιπόν µετά από συντονισµένη ενέργεια Πύργο̋ ...................-.... .......Μεγ. Καλύβια των παικτών του ∆ικεφάλου, ο Μπλέτσα̋ ...........Κρύα Βρύση Φαρκαδόνα .............- ...... βρέθηκε σε θέση̋ βολή̋ και δεν χαρίστηΑχιλ. Μπάρα̋ ..........-...............Παραληθαίοι κε, πέτυχε το 1-0 κι απάλλαξε από το άγΒαλτινό ...................- ...... .............Φλαµούλι χο̋ συµπαίκτε̋ και φιλάθλου̋ που βρέΠρόδροµο̋.............-.... ..............Μεγάρχη ...........Μεγαλοχώρι Καστράκι.................- ...... θηκαν στι̋ κερκίδε̋. Στο 26’ σ’ ένα νέο ∆ήµητρα/Απόλλων ..-... .............Πυργετό̋ άνοιγµα των κιτρινόµαυρων ο Μπαλάφα̋ .........Άγ. Απόστολοι επιχείρησε τη σέντρα κι ο Μπαλαούρα̋ πέτυχε το 2-0 κλειδώνοντα̋ επί τη̋ ουσία̋ τη νίκη από το α’ ηµίχρονο. Η επανάληψη πλέον είχε διαδικαστικό χαρακτήρα όµω̋ τελικό 3-0 µε σουτ έξω από την περιοχή του παρ’ όλα τούτα είχε φάσει̋ που θα µπορούσαν Κάβουρα που παρ’ ότι έπεσε δεν µπόρεσε να να φέρουν ένα µεγαλύτερο σκορ στο παιχνίδι. αποκρούσει. Την τελευταία υπογραφή στο µατ̋ την έβαλε Το ρεπορτάζ του αγώνα Μεγαλοχωρίου-∆ήστο 67’ ο Κατσιαφλιάνη̋ διαµορφώνοντα̋ το µητρα̋ στη σελ. 24

γηπεδούχοι έβαλαν τα πράγµατα στη θέση του̋ µε το σουτ του 3 Ντούβλη πήραν και πάλι το προβάδισµα ενώ µε γκολ και πάλι από τον ίδιο παίκτη πέτυχαν και 3-1 στο 55ο τη̋ αναµέτρηση̋. Πέντε λεπτά αργότερα 60’ ο Πρόδροµο̋ µείωσε σε 3-2 µε σουτ του Μπανάσιου, όµω̋ δεν είχε ανάλογη συνέχεια στα τελευταία λεπτά τη̋ αναµέτρηση̋. Οι Φλαµουλιώτε̋ ήταν καλύτεροι και το έδειξαν µάλιστα

χωρί̋ να ζοριστούν ιδιαίτερα. Στο 85’ ο Καµπέρη̋ µε δυνατό σουτ έκανε το 4-2 και στο 88’ ο ίδιο̋ παίκτη̋ µε πλασέ στην κίνηση διαµόρφωσε το τελικό 5-2 σε ένα χορταστικό παιχνίδι που είχε και αρκετού̋ φιλάθλου̋ στο γήπεδο. Φλαµούλι: Ντάσκα̋, Καµπέρη̋, Γεργούλα̋, Κούτσικο̋, Ρόµπο̋, Κεχαγιά̋, Παπαευθυµίου, Α. Τσιούκα̋, Βακουφτσή̋, Ντούβλη̋ (65’ Ζαχαράκη̋), Χατζηνικόλα (70’ Σαµαρά̋). Πρόδροµο̋: Αναστασόπουλο̋, Κουτελίδα̋ (70’ Μἀντόπουλο̋), Καπλάνη̋, Τζερεµέ̋, Γκαραγκάνη̋, Καµπλιώνη̋, Τσιγαρίδα̋, Γεωργοµάνο̋ (82’ Βασδέκη̋), Μαντά̋, Μπανάσιο̋, Καραµπούλα̋.

ΦΛΑΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α

23


24

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Το Μεγαλοχώρι έριξε µια γερή «κατραπακιά» στη ∆ήµητρα (2-1) και την αποµάκρυνε από το στόχο τη̋ ανόδου

Την πήρε και τη… σήκωσε η Θύελλα Το λογοπαίγνιο του τίτλου µπορεί να ακούγεται βαρύ, ίσω̋ και να µην δένει επακριβώ̋ µε την εικόνα ενό̋ ποδοσφαιρικού αγώνα , όµω̋ η αλήθεια είναι πω̋ για τη ∆ήµητρα το στοίχηµα του τίτλου χάθηκε µέ̋ στην αντάρα και στη σκόνη που σήκωσε η Θύελλα Μεγαλοχωρίου στο οριακό (και εκ του αποτελέσµατο̋ καθοριστικό) ραντεβού τη̋ 25η̋ αγωνιστική̋. Το συγκρότηµα του Γ. Χαρακόπουλου «έδεσε χειροπόδαρα» του̋ πράσινου̋ στο ντέρµπι του Σαββάτου, έκανε ίσω̋ ένα από τα καλύτερά του παιχνίδια στη φετινή σεζόν (σίγουρα το πιο µελετηµένο) και επιβλήθηκε µε 2-1 στην αναµέτρηση που όλοι το ανέµεναν µε ενδιαφέρον για να δουν ποια θα είναι η αντίδραση τη̋ ∆ήµητρα̋ µετά την ήττα από το Φλαµούλι. Ωστόσο , στο πιο κοµβικό σηµείο τη̋ φετινή̋ διαδροµή̋ και τώρα που όλα κοστίζουν και όλα µετράνε , οι πράσινοι αντί για επανεκκίνηση , τράβηξαν χειρόφρενο «κόλλησαν» στου̋ 58 βαθµού̋ και ξαφνικά µέσα σε δύο σαββατοκύριακα από το ρετιρέ στην Τρίτη θέση του βαθµολογικού πίνακα, έχοντα̋ µπροστά του̋ πλέον όχι µόνο το Φλαµούλι (που ξέφυγε µε 3 βαθµού̋) αλλά και την ΑΕΤ που… άναψε το φλα̋ και προσπέρασε. Η ζηµιά έγινε …κι απ’ ότι φαίνεται δύσκολα πλέον µπορεί να διορθωθεί, αφού η ∆ήµητρα εκτό̋ από του̋ βαθµού̋ (του̋ έξιε µαζεµένου̋ µέσα σε 3 βδοµάδε̋) το καλό τη̋ περπάτηµα κι εκείνη τη ζωντάνια τη σπιρτάδα και την ταχύτητα που είχε στο µεγαλύτερο κοµµάτι τη̋ φετινή̋ διαδροµή̋. Πλέον περιµένει στραβοπατήµατα των δύο άλλων οµάδων για να επωφεληθεί, αλλά κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα ειδικά για την περίπτωση του ΦΛαµουλίου που έχει το καλύτερο πρόγραµµα απ’ όλου̋ στην τελική ευθεία. Ξεκινήσαµε τι̋ αναφορέ̋ του αγώνα από τη ∆ήµητρα, γιατί επηρεάζουν την τροπή των πραγµάτων στην κούρσα του τίτλου, όµω̋ αλήθεια είναι πω̋ το Μγελοχώρι του Γ Χαρακόυλου έκανε σούπερ εµφάνιση στην αναµέτρηση τη̋ 25η̋ αγωνιστική̋ και παρ’ ότι στην αρχή βρέθηκε πίθσω στο σκορ, κατάφερε να κάνει µια θεαµατική επιστροφή πριν κλείσει το α΄ ηµίχρονο. Τα δυο γκολ που σηµείωσε η Θύελλα προφανώ̋ επηρέασαν την τροπή του αγώνα . Κυρίω̋ όµω̋ επηρέασαν του̋ παίκτε̋ τη̋ ∆ήµητρα̋ που (φορτωµένοι καθώ̋ ήταν από το άγχο̋ και την πίεση που του̋ άφησε το προηγούµενο ντέρµπι) , δεν είχαν ούτε το κουράγιο ούτε το καθαρό µυαλό για να βρουν τα πατήµατά του̋ µέσα στο γήπεδο. Αν και έβαλαν πρωτοι γκολ (µε την προσπάθεια του Ρούκα στο 10’ που έγραψε µε σουτ το 0-1), δεν κατάφεραν να σταµατήσουν την δίψα και την ορµή των γηπε-

Νέα δεδοµένα έφερε η νίκη του Μεγαλοχωρίου επί τη̋ ∆ήµητρα̋. Οι φωτό από το µατ̋ τη̋ 25η̋ αγωνιστική̋

δούχων. Απόδειξη; Το ότι το µατ̋ γύρισε πριν κλείσει το α΄ ηµίχρονο. Στο 16' οι Μεγαλοχωρίτε̋ πέτυχαν την ισοφάριση µε την κεφαλιά του Χαρακόπυλου που εκµεταλλεύτηκε ιδανικά το γέµισµα του Πρεµέτη αλλά και το γύρισµα του Μπασιάκα (από το πρωτο δοκάρι ) γράφοντα̋ έτσι από κοντά το 1-1 στο…άψε-σβήσε. Τρία λεπτά αργότερα έχασαν διπλή ευκαιρία µε του̋ Κόκκαλη και Ρούκα, κι έδειξαν πω̋ σε εκείνο το σηµείο µπορούσαν να πάρουν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ωστόσο , τα λάθη τη̋ αµυντική̋ γραµµή̋ αλλά και ο όµορφο̋ συνδυασµό̋ του Γιουβρή µε τον Σπύρο Ανδρέου έφερε και το δεύτερο γκολ τη̋ Θύελλα̋ στο 36ο λεπτό τη̋ αναµέτρηση̋. Σ’ αυτό το σηµείο οι παίκτε̋ τη̋ Θύελλα̋ συνδυάστηκαν ιδανικά κι ο Ανδρέου µε σουτ που βρήκε και σε αµυνόµενο νίκησε

CMYK

τον Νιάρχο πέτυχε το 2-1 κι ‘έβαλε σε θέση ισχύο̋ την οµάδα του για όλο το υπόλοιπο κοµµάτι του αγώνα. Το Μεγαλοχώρι άγγιξε το γκολ και στο 32' όταν έπαιξε έξυπνα την αντεπίθεση όµω̋ ο Πρεµέτη̋ δεν τα κατάφερε στην τελική προσπάθεια, κέρδισε ωστόσο το κόρνερ αλλά στη συνέχεια τη̋ φάση̋ ο Ζαχαράκη̋ δεν έπιασε την κεφαλιά όπω̋ θα ήθελε και δεν ανησύχησε τον γκολκίπερ τη̋ ∆ήµητρα̋ το α’ ηµίχρονο δεν είχε άλλο γκολ, όµω̋ δεν είχε ουσιαστικό αποτέλεσµα ούτε η επανάληψη παρ’ ότι βέβαια υπήρξαν 3=-4 κλασικέ̋ ευκαιρίε̋ από τι̋ δυο οµάδε̋. Η ∆ήµητρα απείλησε στο 51' µε φαουλ του Νούλα που έστειλε την µπάλα ελάχιστα άουτ είχε µια ακόµα ευκαιρία στο 58' όταν ο Φουρτούνη̋ βρήκε χώρο και σούταρε αλλά δεν βρήκε στόχο , ενώ στο 62' από γέµισµα του Μπαρµπαρούση ο Ρούκα̋ έκανε την προβολή δεν µπόρεσε κι αυτό̋ να στείλει την µπάλα στα δίχτυα. Σηµαντική ευκαιρία είχαν επίση̋ οι πράσινοι στο 78' σε νέο απ ευθεία χτύπηµα φαουλ του Γκούµα που απέκρουσε ωστόσο ο Λαρεντζάκη̋ έδιωξε και µε τη βοήθεια του δοκαριού αποσοβώντα̋ την ισοφάριση. Άψογο̋ στα καθήκοντά του ο διαιτητή̋ κ. Μίσσα̋ (όπω̋ και οι βοηθοί του Τζάνη̋-Κωτούλα̋), ήταν άψογοι και κέρδισαν τα εύσηµα ακόµα και από την πλευρά των ηττηµένων. Μεγαλοχώρι: Λαρεντζάκη̋, Ράκο̋, Χαλκιά̋, ∆ρυ̋, Ζαχαράκη̋, Μπασιάκα̋, Ανδρέου Σ.(69' Χασιώτη̋ Αθ.), Γιουβρή̋, Ανδρέου Β., Πρεµέτη̋ (86' Ντέλλα̋), Χαρακόπουλο̋ ( 54' Χασιώτη̋) ∆ήµητρα : Νιάρχο̋, Τασιούλα̋ ,Γκούµα̋, Φουρτούνη̋, Τσιγάρα̋ (46' Ρεντζιλά̋), Καραστέργιο̋,Κόκκαλη̋ (46' Μπαρµπαρούση̋), Νούλα̋, Μπαούτη̋ (69' Στεργίου), Ρούκα̋.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Ψηλά στην κορυφή αγροτικού τρει̋ φίλοι τη̋ ΑΕΤ περιµένουν να δουν το «πουλέν» του̋, τον Ζαφειρόπουλο να σκοράρει για να πανηγυρίσουν

Μύρισε άνοιξη, βγήκε ο ήλιο̋ έκανε ζέστη απλώθηκε η τέντα στην κλασική πια καρότσα του Φλαµουλίου

25

Εδώ είναι που λένε «µια φωτογραφία, χίλιε̋ λέξει̋ »…Ο Τάκη̋ Mπέντα̋ σκεπτικό̋ λίγο πριν το τελευταίο σφύριγµα στο Μεγαλοχώρι που έφερε τη δεύτερη απανωτή ήττα τη̋ ∆ήµητρα̋

̋ ε ί φ α ρ γ ο δ γη π ε Από τι̋ νέε̋ σφυρίχτρε̋ στο κλαµπ των διαιτητών Τρικάλων και ο Καρδιτσιώτη̋ κ. Μισσα̋ που σφύριξε τον κρίσιµο αγώνα Μεγαλοχωρίου ∆ήµητρα̋

Στι̋ Αθλητικέ̋ εγκαταστάσει̋ υποδοµών του ΠΑΟΚ βρέθηκαν οι µικροί τη̋ ∆ήµητρα̋ και οι προπονητέ̋ του̋ διακρίνονται µε τον Κώστα Λαγωνίδη που είναι υπεύθυνο̋ των ακαδηµιών του ∆ικεφάλου

Έπαιζε η Φαρκαδόνα και δεν θα µπορούσε να λείπει ο Θεοδώρου από το Κηπάκι. ∆ιακρίνεται µαζί µε τον Θανάση Μπαγιώτη που είναι πατέρα̋ δυο παικτών τη̋ ΑΕΦ

Αναµνηστική φωτό µε τον πλέον χαρισµατικό σκόρερ του ∆ικεφάλου. Οι τζούνιορ τη̋ ∆ήµητρα̋ έχοντα̋ µαζί του̋ τον «Κλάου̋» Αθανασιάδη CMYK

Κόντρα στον ήλιο οι πιτσιρικάδε̋ είχαν τι̋ δυσκολίε̋ του̋ στο µατ̋ του Πυργετού

Πήραν εικόνε̋ από Τούµπα οι νεαροί τη̋ ∆ήµητρα̋ και όπω̋ δείχνει το πλάνο …είχαν ενεργό ρόλο στην κερκίδα στο µατ̋ µε τον Πανιώνιο


26

Αθλητικά

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΤ

Αύριο οι ηµιτελικοί Τελευταίο ξεκαθάρισµα στο Κύπελλο Ερασιτεχνικών Σωµατείων του νοµού µα̋ µε την διεξαγωγή των δύο ηµιτελικών αγώνων από του̋ οποίου̋ θα βγει και το ζευγάρι των φιναλίστ τη̋ φετινή̋ διοργάνωση̋. Ω̋ γνωστό στην τετράδα έχουν προκριθεί οι οµάδε̋ τη̋ ΑΕΤ των Τρικάλων του Φλαµουλίου και τη̋ Κρύα̋ Βρύση̋, που θα αναµετρηθούν αύριο στι̋ 3 το απόγευµα, για να διεκδικήσουν εισιτήριο συµµετοχή̋ στον τελικό τη̋ 25 Μαρτίου που θα γίνει στο Στάδιο των Τρικάλων. Ηµιτελικοί Κυπέλλου (12 Μαρτίου 3 µ.µ.) ΑΕΤ- Κ Βρύση Τρίκαλα-Φλαµούλι.

ÄÅÕÔÅÑÁ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

 Α΄ ΕΠΣΤ: Η ΑΕΤ νίκησε 2-1 την Φαρκαδόνα, προσπέρασε τη ∆ήµητρα, κυνηγά το Φλαµούλι και περιµένει την…ευκαιρία Τα στιγµιότυπα από την αγχωτική νίκη τη̋ ΑΕΤ στο µατ̋ µε την Φαρκαδόνα

Ανέβηκε στην 2η θέση

Β1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Η δράση του διηµέρου µε αριθµού̋ Με ένα υπόλοιπο από αναβολή προγενέστερη̋ δράση̋ και µε ένα µατ̋ προποµπό τη̋ 17η̋ αγωνιστική̋ του 3ου οµίλου άνοιξε η δράση του Σαββατοκύριακου στο πρωτάθληµα τη̋ Β1 Ερασιτεχνική̋ κατηγορία̋. Στο Πρίνο̋ η τοπική οµάδα υποδέχθηκε το Μπελέτσι και επιβλήθηκε µε 4-2. Από την άλλη στην παρέα του 3ου οµίλου πρωτοι στη µάχη τη̋ 17η̋ αγωνιστική̋ µπήκαν ο Αστέρα̋ µε τον Πετρόπορο που έπαιξαν κι αυτοί το απόγευµα του Σαββάτου και µάλιστα µετά από ανοιχτό παιχνίδι οι φιλοξενούµενοι επικράτησαν µε το επιβλητικό 1=-6. Την Κυριακή στο ντέρµπι κορυφή̋ του 3ου οµίλου το Γλίνο̋ επικράτησε τη̋ Φανερωµένη̋ µε 2-0 και ξέφυγε κατά τέσσερει̋ βαθµού̋ απο του̋ διώκτε̋ του στην κορυφή του οµίλου. Στην δεύτερη θέση πέρασε ο Πετρόπορο̋ (1-6 επί του Αστέρα Τρικάλων) ενώ µαζί µε την Φανερωµένη στην 3η θέση είναι και το Πετρωτό που πήρε στα χαρτιά µε 3-0 το παιχνίδι µε την Λεπτοκαρυά. Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Από αναβολή Πρίνο̋.............-.......Μπελέτσι ...........4 - 2 Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Φιλύρα ...............31 .....38-15 .....10 .1 ...1 Πηγή ..................29 ......41-9 .......9 ..2 ...1 Φωτάδα..............28 .....44-10 ......9 ..1 ...2 Ελευθ/ρι .............28 .....43-15 ......9 ..1 ...2 Πρίνο̋................20 .....33-17 ......6 ..2 ...4 Παλαιοµ/ρο ........18 .....28-36 ......6 ..0 ...6 Μουριά...............13 .....23-38 ......4 ..1 ...7 Αν. Μεγάρχη̋.....12 .....25-40 ......4 ..0 ...8 Λιλή ....................12 .....26-54 ......4 ..0 ...8 Άγιο̋ Βησ̋/να̋..11 .....24-42 ......3 ..2 ...7 Μπελέτσι .............9 ......18-30 ......3 ..0 ...9 Ασπρόβαλτο̋......0 .......0-37 .......0 ..0 .1 2 Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ Γλύνο̋ ............- ....Φανερωµένη.........2 - 0 Ακαδηµία ........-....Αγία Κυριακή ........3 - 7 Ακαδηµία 1......-.......Πατουλιά ...........8 - 2 Πετρωτό .........- ....Λεπτοκαρυά.........3 - 0 Σερβωτά .........-.......Πηνειάδα ...........0 - 3 Αστέρα̋ .........- ....Πετρόπορο̋.........1 - 6 Παράδεισο̋ ....- ......Πελινναίοι...........3 - 0 Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Γλύνο̋ ...............44 ......47-6 ......14 .2 ...1 Πετρόπορο̋.......40 .....48-13 .....12 .4 ...0 Πετρωτό.............39 .....56-11 .....12 .3 ...2 Φανερωµένη.......39 .....43-12 .....12 .3 ...2 Ακαδηµία 1.........36 .....62-27 .....12 .0 ...5 Αγ.Κυριακή.........30 .....58-28 ......9 ..3 ...5 Πηνειάδα............30 .....37-22 ......9 ..3 ...4 Αστέρα̋ Τ. .........24 .....41-64 ......8 ..0 ...9 Ακαδηµία Τ.........19 .....45-73 ......6 ..1 ...9 Παράδεισο̋ .......13 .....29-42 ......4 ..1 ...9 Πατουλιά............12 .....31-66 ......4 ..0 .1 3 Σερβωτά..............6 .......6-45 .......2 ..0 .1 5 Πελινναίοι............3 .......3-48 .......1 ..0 .1 6 Λεπτοκαρυά ........3 .......3-52 .......1 ..0 .1 6

Μετρούν πόντου̋ κάνουν λογαριασµό, µελετούν το πρόγραµµα και περιµένουν ευκαιρίε̋... Στην ΑΕΤ δεν χάνουν την πίστη του̋ για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήµατο̋, παρ’ ότι βέβαια γνωρίζουν πω̋ για να δηµιουργηθούν πρὁποθέσει̋ βαθµολογική̋ αναρρίχηση̋, θα πρέπει να σκοντάψει µία φορά ακόµα και το Φλαµούλι. Το ζητούµενο πλέον για του̋ ερυθρόλευκου̋ του Αρη Μούτσιου είναι το απόλυτο στι̋ 5 στροφέ̋ που αποµένουν µέχρι το νήµα του τερµατισµού. ∆εν είναι εύκολο βέβαια να επιτευχθεί , ιδίω̋ αν σκεφτεί κανεί̋ πω̋ µέσα στο πρόγραµµα υπάρχει ένα ντέρµπι µε τη ∆ήµητρα στη Μπαλκούρα, µια µάχη µε τα Καλύβια αλλά και µια επικίνδυνη έξοδο στο Ρίζωµα. Σκούρα τα πράγµατα είπατε; Σκούρα και δύσκολα ήταν και στο µατ̋ µε την Φαρκαδόνα, όµω̋ οι κόκκινοι έδειξαν χαρακτήρα πήραν τη νίκη έστω µε 2-1, έκαναν την προσπέραση επί τη̋ ∆ήµητρα̋ και…τρέχουν ακολουθώντα̋ βήµα προ̋ βήµα το Φλαµούλι. Πάντω̋, στην αναµέτρηση του Σαββάτου δεν βγήκε κάποια σπουδαία εµφάνιση, παρ’ ότι βέβαια το γρήγορο γκολ διευκόλυνε την όλη κατάσταση κι έδωσε ψυχολογική ώθηση στου̋ γηπεδούχου̋. Μόλι̋ στο 10ο λεπτό ο Αναγνώστου µε σουτ από το ύψο̋ τη̋ περιοχή̋ βρήκε δίχτυα και έβαλε µπροστά την οµάδα του πετυχαίνοντα̋ το 1-0. Στο 15’ ο Αρσενόπουλο̋ ανα-

κάτεψε την άµυνα τη̋ ΑΕΦ κέρδισε πέναλτι από το µαρκάρισµα του Παππά και ο Ράπτη̋ πέτυχε το 2-0 από τα 11 βήµατα δίνοντα̋ καθαρό προβάδισµα στην οµάδα του για όλο το υπόλοιπο παιχνίδι. Η ΑΕΤ είχε 2-3 ευκαιρίε̋ για να πετύχει και τρίτο γκολ από το α’ ηµίχρονο, όµω̋ δεν είχε καλά τελειώµατα στι̋ φάσει̋ που δηµιούργησε κι έτσι το σκορ δεν άλλαξε. Στην επανάληψη ωστόσο προέκυψε και η καλή αντίδραση τη̋ Φαρκαδόνα̋ που µπήκε πιο ορεξάτη στο γήπεδο και κατάφερε µάλιστα να µειώσει στο 56’ µε την επιτυχηµένη προσπάθεια του Μαλαχτάρη που έβγαλε σέντρα στα καρέ των ερυθρόλευκων κι εκεί ο Μαλτέζα̋ πηγαίνοντα̋ πιο ψηλά απ’ όλου̋ πήρε την κεφαλιά και έκανε το 2-1 βάζοντα̋ νέου̋ κανόνε̋ στο παιχνίδι. Τα πράγµατα για την ΑΕΤ θα µπορούσαν να πάνε προ̋ το χειρότερο και µε τη φάση του 59’ όταν ο Παπα-

δόπουλο̋ στάθηκε άτυχο̋ σηµαδεύοντα̋ το δοκάρι του Ντόβα, ενώ ό ίδιο̋ παίκτη̋ ήταν πρωταγωνιστή̋ σε δύο ακόµα ευκαιρίε̋ που δηµιούργησε η ΑΕΦ στο 65 αλλά και στο 75΄, όταν ο Μαλτέζα̋ βγήκε µόνο̋ σε θέση βολή̋, αλλά δεν µπόρεσε να στείλει την µπάλα στα δί-

χτυα του Ντόβα. Μ’ αυτά και µ’ αυτά αλλά χωρί̋ άλλα σπουδαία µέχρι τη λήξη του ενενηντάλεπτου, η ΑΕΤ πήρε του̋ βαθµού̋ απ΄ ένα δύσκολο παιχνίδι και συνεχίζει το τρέξιµο για να προλάβει να πιάσει το Φλαµούλι.

 ΠΑΙΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Νίκε̋ για Μετέωρα ΑΕΤ, Ακαδηµία και Μπάρα στα παιχνίδια τη̋ 3η̋ αγωνιστική̋

Έµειναν και πάλι εκκρεµότητε̋

Μ

ε δύο εκκρεµότητε̋ που έµειναν ανοιχτέ̋ για την επόµενη βδοµάδα «κύλησε η 3η στροφή» στο Παιδικό πρωτάθληµα του νοµού µα̋. Λόγω ακαταλληλότητα̋ γηπέδων δεν διεξήχθησαν οι αναµετρήσει̋ Καλυβίων-∆ήµητρα̋ και Σαραγίων Πύργου και έτσι οι µικροί των οµάδων από πρωταγωνιστέ̋, έγιναν θεατέ̋ των εξελίξεων µέσα στο Σαββατοκύριακο και προφανώ̋ θα κλείσουν έναν νέο ραντεβού µέσα στο επόµενο διάστηµα για να βγάλουν τι̋ υποχρεώσει̋ τη̋ αγωνιστική̋. Κατά τα λοιπά στον Α’ όµιλο η οµάδα των

Μετεώρων κέρδισε στο ντέρµπι τη̋ 3η̋ αγωνιστική̋ (0-4) τα Αµπελάκια και έτσι συνεχίζει µε καλέ̋ προοπτικέ̋ στον Α’ Γύρο του πρωταθλήµατο̋. Νίκη και µάλιστα τη δεύτερη συνεχόµενη στο πρωτάθληµα πέτυχαν και οι Μικροί τη̋ Ακαδηµία̋-1 κερδίζοντα̋ µάλιστα εκτό̋ έδρα̋ το αντίστοιχο συγκρότηµα του ∆ιγενή Νεοχωρίου (0-3 το τελικό) ενώ απ’ ότι φαίνεται στην 5η στροφή αναµένεται ξεκαθάρισµα µε το µατ̋ ∆ήµητρα̋ Μετεώρων, αν όλα δείχνουν πω̋ οι δυο αυτέ̋ οµάδε̋ θα καπαρώσουν τι̋ δυο πρώτε̋ θέσει̋ και θα διασταυρωθούν στα πλέι-οφ µε τι̋ οµάδε̋ που θα καταλάβουν 3η και 4η θέση στην παρέα του Β’ Οµίλου. Σ’ αυτόν τον όµιλο η πρωτοκαθεδρία τη̋ ΑΕΤ δεν προ̋ το παρόν δεν αµφισβητείται. Οι πρωταθλητέ̋ τη̋ περσινή̋ σεζόν έγραψαν µία ακόµα άνετη νίκη κέρδισαν µε 0-5 τη Λεπτοκαρυά και συνεχίζουν χωρί̋ απώλειε̋ τι̋ διαδροµέ̋ του̋ προ̋ τα πλέ-οφ του πρωταθλήµατο̋. Το ντέρµπι τη̋ ηµέρα̋ ήταν να γίνει στο γήπεδο Σαραγίων όµω̋ λόγω ακαταλληλότητα̋ του αγωνιστικού χώρου αναβλήθηκε η αναµέτρηση τη̋ τοπική̋ οµάδα̋ µε το αντίστοιχο συγκρότη-

µα των Πύργου. Να θυµίσουµε εδώ πω̋ η οµάδα των Σαραγίων συνεχίζει να εποφθαλµιά την κορυφή του Β’ Οµίλου γνωρίζοντα̋ βέβαια πω̋ η πρωτιά θα παιχθεί πιθανότατα στι̋ αναµετρήσει̋ µε την ΑΕΤ που θα καθορίσουν την πορεία των πραγµάτων στο κλείσιµο του Β’ Γύρου. Με επιτυχία έβγαλαν τι̋ υποχρεώσει̋ τη̋ αγωνιστική̋ και οι µικροί Αχιλλέα Μπάρα̋ που επιβλήθηκαν µε 2-5 των Τρικάλων και κράτησαν επαφή µε του̋ πρωτοπόρου̋ τη̋ βαθµολογική̋ κατάταξη̋. Αξίζει επίση̋ να σηµειώσουµε πω̋ στο από αναβολή παιχνίδι τη̋ Τρίτη̋ το Παιδικό τµήµα τη̋ ∆ήµητρα̋/Απόλλων 2005 έκανε νικηφόρο πέρασµα από τα Αµπελάκια κερδίζοντα̋ µε 2-1 την οµώνυµη οµάδα, σε ιδιαίτερα δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Παιδικό Πρωτάθληµα 1ο̋ Όµιλο̋ Νεοχώρι................- .......Ακαδηµια ..........1 0-3 Αµπελάκια.............- .......Μετέωρα .............0-4 Καλύβια ................- .......∆ήµητρα........αναβλ. 2ο̋ Όµιλο̋ Τρίκαλα.................- .......Αχιλλέα̋..............2-5 Λεπτοκαρυά..........- .......ΑΕΤ......................0-5 Σαράγια ................- .......Πύργο̋..........αναβλ.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

27

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

Κέρδισαν οι πρώτοι ∆εν άλλαξαν οι συσχετισµοί στην κορυφή του Α’ Οµίλου µετά τη διεξαγωγή τη̋ 24η̋ αγωνιστική̋. Τόσο ο πρωτοπόρο̋ Οικουµένιο̋ όσο και το Νεοχώρι, αλλά και ο Ασκληπιό̋ προχώρησαν µε νίκε̋ κι έτσι αναµένεται η συνέχεια τη̋ διαδροµή̋ µέχρι το φινάλε του πρωταθλήµατο̋, όµω̋ η οµάδα του Οικουµένιου έχει ξεκάθαρο προβάδισµα για την κατάκτηση του τίτλου.

 Η Γυναικεία οµάδα των Τρικάλων πέρασε µε νίκη από την Κατερίνη τερµάτισε

στη 2η θέση και θ’ αντιµετωπίσει την Πανσερρἀκή στο πρώτο µπαράζ Κόλπο γκρόσο έκαναν τα κορίτσια των Τρικάλων στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήµατο̋ και απέδρασαν µε ένα σηµαντικό διπλό κερδίζοντα̋ τι̋ Πιερίδε̋ Μούσε̋ µέσα στην έδρα του̋ στην Κατερίνη. Το τρικαλινό συγκρότηµα ήταν καλύτερο από τον αντίπαλό του στο µεγαλύτερο διάστηµα του αγώνα, προηγήθηκε µάλιστα στο 4o λεπτό µε γκολ τη̋ Παπακώστα ενώ δηµιούργησε κι έχασε ευκαιρίε̋ για να διευρύνει το σκορ σε ένα µατ̋ που ήταν τελικά µονόλογο̋ από την αρχή µέχρι το φινάλε. Τα κορίτσια πλέον µετά την ολοκλήρωση τη̋ κανονική̋ σεζόν κι αφού δεν βγήκε έκπληξη στο µατ̋ του Μαγνησιακού, τερµάτισαν στη 2η θέση του οµίλου κι έµαθαν τον αντίπαλο που θα βρουν µπροστά του̋ στο πρωτο µπαραζ ανόδου που θα γίνει στι̋ 31 του Μάρτη µέσα στο στάδιο των Τρικάλων. Θα αντιµετωπίσουν την Πανσερραική κι αν την κερδίσουν ή ακόµα αν πάρουν ισοπαλία θα περάσουν στο δεύτερο βήµα και θα αντιµετωπίσουν του νικητή του άλλου ζευγαριού σε ουδέτερη έδρα µε στοίχηµα πλέον το εισιτήριο τη̋ ανόδου στην Α Εθνική Γυναικών. Και µε τη 2η θέση πάντω̋ δεν χάθηκε κάποιο πλεονέκτηµα κι όπω̋ δήλωσε ο προπονητή̋ του Γιώργο̋ Λουλέ̋ «κλείσαµε ιδανικά τη κανονική διάρκεια του πρωταθλήµατο̋ και µπορούµε να είµαστε ικανοποιηµένοι για την πορεία, παρ’ ότι βέβαια δεν

Την… περιµένει στο Στάδιο καταφέραµε να πιάσουµε την 1η θέση του οµίλου. Έστω κι έτσι όµω̋ µε τη 2η έχουµε πλεονέκτηµα έδρα̋ στο πρώτο µπαράζ τη̋ ανόδου κι αυτό είναι σηµαντικό για την οµάδα που µην ξεχνάµε ήταν νεοφώτιστη φέτο̋ στη Β’ Εθνική κατηγορία. Αξίζουν συγχαρητήρια στα κορίτσια για τη µεγάλη προσπάθεια και πλέον από δώ και πέρα θα πρέπει να συνεχίσουµε τη δουλειά για να προετοιµαστούµε όσο το δυνατόν καλύτερα για του̋ αγώνε̋ που θα κρίνουν την άνοδο στην Α’ Εθνική κατηγορία» Η αναµέτρηση τη̋ Κατερίνη̋ πάντω̋ είχε τι̋ δυσκολίε̋ τη̋ γιατί στο φινάλε του Β’ Γύρου και µε δεδοµένη – διαµορφωµένη την βαθµολογική κατάταξη στον Α’ όµιλο του Βορρά, η τρικαλινή οµάδα ήθελε νίκη για να κρατήσει στενή επαφή µε το ρετιρέ και να εκµεταλλευτεί πιθανό στραβοπάτηµα του Μαγνησιακού στο δικό του παιχνίδι µε τον Μεντεκα Καλαµαριά̋. Τα κατάφερε λοιπόν έστω κι αν χρειάστηκε να τρέξει µέχρι το τέλο̋ τη̋ αναµέτρηση̋. Τα κορίτσια του Γ Λουλέ πήραν προβάδισµα στο 4ο λεπτό τη̋ αναµέτρηση̋ µε το γκολ τη̋ Ππακώστα που σηµειώθηκε µε προβολή µετά από σουτ τη̋ Λάσκου. Το 0-1 έδωσε φτερά στην τρικαλινή οµάδα που έδειξε πω̋ ήταν καλύτερη σε όλου̋ του̋ τοµεί̋ από τι̋

αδιάφορε αντιπάλου̋ τη̋. Και το έδειξε µάλιστα µε φάσει̋ που δηµιούργησε τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο ηµίχρονο τη̋ αναµέτρηση̋. Με λίγη τύχη τα κορίτσια θα µπορούσαν να είχαν φτιάξει σκορ, όµω̋ κάτι οι ατυχίε̋ κάτι και τα δοκάρια που απάντησαν 3 φορέ̋ αντί των αντιπάλων του̋, τη̋ στέρησε το δικαίωµα σε µια άνετη επικράτηση. Μια̋ και είπαµε για τα δοκάρια αξίζει να σηµειώσουµε πω̋ στο 56’ η Βαµπούλα τράνταξε πρωτη το οριζόντιο των Πιερίδων µε σουτ έξω από την µεγάλη περιοχή. Ακολούθησε και νέο δοκάρι στο 70ο λεπτό µετά από κοµπίνα τη̋ Παπακώστα µε τη Γιανούλα που είχε αποδέκτη τη Γεραγόρη η οποία µε σουτ σηµάδεψε σίδερο και η …τριλογία ολοκληρώθηκε στο 89’ όταν η Γιαννούλα δοκίµασε κι αυτή το πόδι τη̋ και έστειλε για Τρίτη φορά την µπάλα στο δοκάρι των Πιερίδων. Στα άλλα µατ̋ τη̋ ηµέρα̋ τώρα ο Μαγνησιακό̋ κέρδισε 2-0 τον Μέντεκα και εξασφάλισε την 1η θέση ενώ η Πανσερραική νίκησε 3-1 τη Φλώρινα και τερµάτισε στην 3η θέση αφήνοντα̋ 4ο τον Φιλυριακό.

Πω̋ θα γίνουν τα µπαράζ Με την ευκαιρία αξίζει να θυµίσουµε πω̋ πλέον από δω και πέρα µπαίνουν µπροστά οι διαδικασίε̋

των αγώνων ειδική̋ κατάταξη̋ –τα µπαράζ τη̋ ανόδου δηλαδή- από τα οποία θα βγει η οµάδα που θα πάρει εισιτήριο συµµετοχή̋ για την Α’ Εθνική κατηγορία. Βάσει τη̋ προκήρυξη̋ του Γυνακείου πρωταθλήµατο̋, το επόµενο βήµα θα γίνει στι̋ 31 Μαρτίου και τότε θα παίξουν σε νοκ-άοτ αγώνα ο πρώτο̋ µε τον 4ο τη̋ βαθµολογία̋ και ο δεύτερο̋ µε τον τρίτο. Οι αγώνε̋ αυτοί θα γίνουν στι̋ έδρε̋ των οµάδων που αποκόµισαν το πλεονέκτηµα τη̋ βαθµολογία̋ (στην έδρε̋ Μαγνησιακού και Τρικάλων δηλαδή) και µάλιστα σε περίπτωση που δεν αναδειχθεί νικητή̋, την πρόκριση θα πάρουν οι οµάδε̋ που έρχονται µε το πλεονέκτηµα τη̋ έδρα̋. Έτσι τα Κορίτσια των Τρικάλων θα έχουν διπλή ευκαιρία στο κρίσιµο παιχνίδι τη̋ 31η̋ Μαρτίου. Για το επόµενο βήµα πάντω̋ αλλάζουν όροι και κανόνε̋, αφού οι οµάδε̋ που θα προκριθούν θα παίξουν σε ουδέτερο γήπεδο και θα ψάξουν νίκη είτε σε κανονική διάρκεια είτε στην παράταση είτε και στη διαδικασία των πέναλτι, οπότε δεν υπάρχει πλεονέκτηµα για τον πρωτο τη̋ βαθµολογία̋. Tρίκαλα: Χαρακοπουλου, Ζιώγα Λασκου, Παπαδηµητριου, Τζιωρα, Κουκ, Βαµπουλα (75 Χτζηκ/κου), Χυµα (53’ Γεραγόρη) Λουλε, Παπακώστα, Γιαννούλα Ε.(85 Γκάτη).

Βαριά ήττα για τι̋ Αµαζόνε̋ στην Κοµοτηνή Τ

ελευταία έξοδο̋ στην προτελευταία στροφή… Οι Αµαζόνε̋ Καλυβίων έκλεισαν τον κύκλο των εκτό̋ έδρα̋ αναµετρήσεων παίρνοντα̋ το δρόµο για την Κοµοτηνή, στο τελευταίο µεγάλο ταξίδι του φετινού πρωταθλήµατο̋. Στην αναµέτρηση µε τη Ροδόπη 87 τα κορίτσια του Θανάση Κατράνα έβγαλαν και τι̋ υποχρεώσει̋ τη̋ 8η̋ αγωνιστική̋, όµω̋ δεν πήραν βαθµού̋ που επεδίωκαν Γνώρισαν µάλιστα τη συντριβή µε το βαρύ 8-0 και έµειναν στην 3η θέση του οµίλου (πίσω από Αστέρα Ηµαθία̋ και Ροδόπη) χάνοντα̋ έτσι και την στατιστικώ̋ τελευταία ευκαιρία για να διεκδικήσουν άµεση επ-άνοδο στη Β’ Εθνική κατηγορία. Παίρνοντα̋ το δρόµο για την Κοµοτηνή λοιπόν είναι βέβαιο πω̋ το επιτελείο τη̋ τρικαλινή̋ οµάδα̋ θα αναπόλησε εκείνη τη χαµένη ευκαιρία του Α’ Γύρου: Το µατ̋ µε τη Ροδόπη χάθηκε τότε από λεπτοµέρειε̋ και η αλήθεια είναι πω̋ η οµάδα δεν µπόρεσε να καλύψει αυτή την απώλεια, έµεινε πίσω από το δίδυµο τη̋ κορυφή̋ και µετά έτρεχε -έτρεχε για να προλάβει. Το τρέξιµο βέβαια στο Γυναικείο ποδόσφαιρο δεν είναι το µοναδικό ζητούµενοι γιατί αν δεν µπει η µπάλα στα δίχτυα, όσο καλέ̋ κι αν είναι οι εµ-

φανίσει̋, µένουν χωρί̋ αντίκρισµα… Οι Αµαζόνε̋ έκαναν 7 ώρε̋ ταξίδι και έφτασαν στο γήπεδο λίγα µόλι̋ λεπτά πριν την σέντρα έχοντα̋ µάλιστα σύνθεση ανάγκη̋ µε µόλι̋ µε 11 παίκτριε̋. Ηταν φύσει αδύνατο λοιπόν να πετύχουν κάτι καλό. Από την άλλη η αξιόλογη οµάδα τη̋ Ροδόπη̋ είχε φρεσκάδα, ενέργεια, καθαρό µυαλό και σωστή στόχευση µε αποτέλεσµα να φτάσει στο επιβλητικό 8-0. Αποµένει πλέον µία ακόµα στροφή µία αγωνιστική για να κλείσει η σεζόν στο πρωτάθληµα τη̋ Γ’ Εθνική̋ κατηγορία̋ . Τα κορίτσια των Καλυβίων βρίσκονται στην 3η θέση του βορείου οµίλου και στην τελευταία αγωνιστική θα παίξουν εντό̋ έδρα̋ ένα (φαινοµενικά) εύκολα παιχνίδι καθώ̋ θα αντιµετωπίσουν τα Μετέωρα µέσα στα Καλύβια. Αξίζει να θυµίσουµε πω̋ στο αντίστοιχο µατ̋ του Α’ Γύρου οι Αµαζόνε̋ είχαν περάσει µε νίκη από την Καλαµπάκα κερδίζοντα̋ 0-4 το νενανικό συγκρότηµα του Σ.Τσιάκαλου. Αµαζόνε̋: Μαγκούτη, Ράκου, Σακκά, Σίσκου, Καλατζή, Τσόλα, Τσούρα, Γαβαλά, Μητσογιάννη, Μαργαρίτη Π, Μαργαρίτη Β.

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Τα αποτελέσµατα (24η αγων.) Άγ. Οικ/νιο̋.....-.......Καλαµάκι ...........5 - 1 Αρδάνι.............- ........Γριζάνο ............4 - 3 Νεοχώρι..........- ..........Ράξα ..............2 - 0 Ζάρκο .............-.........Ριζαριό.............1 - 0 Βασιλική..........-....Παλιόπυργο̋ ........4 - 1 Πλοπιακό̋.......-........Σαράγια ............1 - 1 Λόγγο̋............- .........Κρήνη .............3 - 4 Καρυέ̋............-........∆ιαµάντι............1 - 1 ΠΕΦ ................-......Ασκληπιό̋ ..........0 - 4 Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Οικουµένιο̋ .......63 .....86-32 .....21 .0 ...3 Νεοχώρι .............59 .....67-24 .....19 .2 ...3 Ασκληπιό̋ ..........54 .....64-18 .....17 .3 ...4 Ζάρκο.................53 .....46-19 .....16 .5 ...3 Αρδάνι................52 .....57-28 .....17 .1 ...6 Καρυέ̋...............42 .....41-28 .....13 .3 ...8 Γριζάνο...............41 .....52-37 .....12 .5 ...7 Πλοπιακό̋..........37 .....53-37 .....11 .4 ...9 Σαράγια..............35 .....31-31 .....10 .5 ...8 Λόγγο̋ ...............32 .....37-39 ......9 ..5 .1 0 Ριζαριό ...............26 .....27-35 ......7 ..5 .1 2 Βασιλική .............25 .....25-47 ......7 ..4 .1 3 Ράξα...................23 .....34-48 ......7 ..2 .1 4 Καλαµάκι............21 .....29-59 ......6 ..3 .1 5 Παλιόπυργο̋ .....17 .....34-72 ......5 ..2 .1 7 Κρήνη.................16 .....27-58 ......4 ..4 .1 5 ∆ιαµάντι .............11 .....21-70 ......3 ..2 .1 9 ΠΕΦ ....................7 ......20-69 ......2 ..1 .2 0 Μένει προ̋ διεξαγωγή το παιχνίδι Σαράγια-Κρήνη

Η επόµενη 25η Αγωνιστική Καλαµάκι..................-..................Γριζάνο Ράξα.........................- ....Άγ. Οικουµένιο̋ Ριζαριό .....................- ...................Αρδάνι Παλιόπυργο̋ ...........- ................Νεοχώρι Σαράγια....................- ....................Ζάρκο Κρήνη.......................- ................Βασιλική ∆ιαµάντι ...................-.............Πλοπιακό̋ Ασκληπιό̋ ................- ..................Λόγγο̋ ΠΕΦ .........................- ..................Καρυέ̋ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Νίκη Περιστέρα̋ στο ντέρµπι Ο Αρη̋ Περιτέρα̋ έκανε αποφασιστικό βήµα για την κατάκτηση του τίτλου στο Β΄’ Όµιλο κερδίζοντα̋ έστω µε 1-0 την οµάδα τη̋ Φήκη̋ στο ντέρµπι τη̋ 24η̋ ηµέρα̋. Από τα υπόλοιπα µατ̋ τη̋ ηµέρα̋ ξεχωρίζουν οι νίκε̋ των Αµπελακίων επί του Κεφαλοβρύσου, τη̋ Ενωση̋ επί του Κηπακίου αλλά και η νέα νίκη του Πορταικού (3-1) επί τη̋ Ασπροκκλησιά̋ που τον κρατά στην 4η θέση τη̋ βαθµολογία̋ µαζί µε την Ενωση ∆ροσερού Μουριά̋.

Τα αποτελέσµατα (24η αγων.) Αµπελάκια.......- ...Μικρό Κεφ/σο........2 - 0 Βυτουµά̋........-.........Γόµφοι.............2 - 2 Περιστέρα.......- ..........Φήκη ..............1 - 0 ∆ροσερό/Μ. ....-.........Κηπάκι .............5 - 2 Γενέσι .............- ........Πιαλεία.............0 - 2 Κόζιακα̋ .........-.....Χρυσοµηλιά .........2 - 0 Πανχασιακό̋...-........Λυγαριά ............3 - 1 Κεφ/κό̋ ..........-.....∆ενδροχώρι .........0 - 3 Πορτἀκό̋.......-...Ασπροκκλησιά .......3 - 1 Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Περιστέρα..........62 .....75-18 .....20 .2 ...2 Φήκη...................55 .....65-21 .....17 .4 ...3 Αµπελάκια ..........53 .....47-17 .....16 .5 ...3 Πορτἀκό̋ ..........52 .....65-26 .....16 .4 ...4 ∆ροσερό/Μ. .......52 .....40-16 .....16 .4 ...4 Πιαλεία...............42 .....37-26 .....12 .6 ...6 Πανχασιακό̋......37 .....49-45 .....11 .4 ...9 Βυτουµά̋...........36 .....36-26 ......9 ..9 ...6 Λυγαριά..............35 .....39-37 .....10 .5 ...9 Κηπάκι................30 .....35-56 ......9 ..3 .1 2 Γόµφοι ...............29 .....55-55 ......8 ..5 .1 1 Κόζιακα̋ ............29 .....33-39 ......7 ..8 ...9 Χρυσοµηλιά........27 .....28-44 ......7 ..6 .1 1 ∆ενδροχώρι........26 .....34-48 ......8 ..2 .1 4 Ασπροκκλησιά....20 .....26-42 ......5 ..5 .1 4 Μικρό Κεφ/σο.....16 .....19-42 ......3 ..7 .1 4 Γενέσι..................4 ......16-77 ......1 ..1 .2 2 Κεφαλ/κό̋...........2 ......14-78 ......0 ..2 .2 2 Η επόµενη 25η Αγωνιστική Μικρό Κεφ/σο...........-...................Γόµφοι Φήκη ........................- .............Αµπελάκια Κηπάκι......................- ..............Βυτουµά̋ Πιαλεία.....................- .............Περιστέρα Χρυσοµηλιά..............- ....∆ροσερό/Μουρ. Λυγαριά....................- ....................Γενέσι ∆ενδροχώρι .............-................Κόζιακα̋ Ασπροκκλησιά..........-.........Πανχασιακό̋ Πορτἀκό̋................-............Κεφ/σιακό̋


28

Αθλητικά ΒΟΛΕ˳

Τέταρτοι οι Παίδε̋ του Ασκληπιού

Την 4η θέση στο final 4 που έγινε στη Λαµία, πήραν οι Παίδε̋ του Ασκληπιού. Στον ηµιτελικό ηττήθηκαν από το Γ.Σ. Αντίκυρα̋ µε σκορ 3-2. Στο µικρό τελικό, ηττήθηκαν από το ΣΠΑ Καρδίτσα̋ µε σκορ 3-1. Νικητή̋ του τελικού η οµάδα τη̋ Φθία̋ που επικράτησε του Γ.Σ. Αντίκυρα µε 3-0. Α.Σ. Ασκληπιό̋ (Γούλα̋ Θ.) Μακράκη̋ ∆. Τσιρέπα̋ Σ. Αναγνώστου Α. Βήτα̋ Σ. Βήτα̋ Γ. Ραπτοτάσιο̋ Μ. Θάνο Μ. Θεοδωράκη̋ Φ. Σταφυλά̋ Ν.

Πρωτάθληµα Παγκορασίδων Β΄ Πάντω̋ δεν τα κατάφεραν οι µικρέ̋ του Ασκληπιού στο πρωτάθληµα Παγκορασίδων Β΄. Σε παιχνίδι που έγινε το Σάββατο 9/ 3 ηττήθηκαν από την οµάδα τη̋ Καλαµπάκα̋ µε σκορ 1-3. Έπαιξαν Α.Σ. Ασκληπιό̋ (Βασίλεβα Σ.) Γεωργίου Η. Παπαθεοδώρου Ε. Μπουρλή Ι. Ζολώτα Ρ. Βράκα Ρ. Βράκα Θ. Βασιλοπούλου ∆. Πράπα Β. Τσιούκα Γ. Χασιώτη Μ. Παιάνα Κ. Γάτσα Ε. Θεοδώρου Ι. Κόκκαλη Σ. Γούλα Π. Α.Ο. Καλαµπάκα̋ (Τσικέλη̋ Γ.) Κόµµατου ∆. Σιάχου ∆. Μεσηµέρη Ε. Παπακώστα Η. Μπαζίµα Α. Κοτσιλιάνου Ε. Γιαννούλα ∆. Σακελλαρίδη Ι. Ξάνθη Η. Ζάρα Ε. Παπἀωάνου Γ. Γιαννούλα Ν.

Ήττα για του Ανδρε̋

ÄÅÕÔÅÑÁ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

 Α2 ΕΣΚΑΘ: Οι Ίκαροι ήταν ….αλλού και η Φαλώρεια που πήγε στο

ραντεβού κέρδισε µε 77-86 κι εξακολουθεί να ελπίζει

«Θαύµα - θαύµα» στο ΕΑΚ!!! Η ελπίδα λένε πω̋ πάντα πεθαίνει τελευταία…. Πάντα πεθαίνει όπω̋ υπενθυµίζουν κατά κόρον οι συγγραφεί̋ ,αλλά µερικέ̋ φορέ̋ γίνονται και θαύµατα , οπότε καλού- κακού όσοι δεν πιστεύουν α̋ ανάψουν κανένα κερί. Όσοι πάλι αµφιβάλουν ή απορούν για την περίεργη εισαγωγή , δεν έχουν παρά να κοιτάξουν τον πίνακα τη̋ Α2 Κατηγορία̋ στον Β’ που έγινε άνω-κάτω και πλαγίω̋ µετά τη νίκη τη̋ ουραγού Φαλώρεια̋ επί των Ικάρων στο…ντέρµπι τη̋ Κυριακή̋ Οι πορτοκαλί του Τσίµα έκαναν σε ένα παιχνίδι όσα δεν είχαν κάνει σε όλο το πρωτάθληµα και οι Ικαροι του Φάνη Φόρου που το έπαιξαν υπερόπτε̋ πλήρωσαν την απερισκεψία του̋ µε µια ήτα που µπορεί να µην έχει για του̋ ίδιου̋ αντίκρισµα, πλην όµω̋ βάζει σε περιπέτειε̋ άλλε̋ οµάδε̋ του οµίλου και δη τον Κρόνο που µάχεται κι αυτό̋ για παραµονή Τι έγινε στο µατ̋ τη̋ Κυριακή̋; Οι κίτρινοι πα-

 Α2 ΕΣΚΑΘ: Έχασε ο Ερµή̋

στο Φύλλο κι ο Κρόνο̋ υπό πίεση γνώρισε δέυερη ήττα από τη Μητρόπολη

Θα τα δούµε όλα στο φινάλε Με µικρέ̋ και µεγάλε̋ εκπλήξει̋ κύλησε η 16η αγωνιστική στο πρωτάθληµα τη̋ Α2 ΕΣΚΑΘ και δη στον όµιλο ∆υτική̋ Θεσσαλία̋ στον οποίο συµµετέχουν οι Τρικαλινέ̋ οµάδε̋. Ωστόσο οι συσχετισµοί και οι ισορροπίε̋ δεν άλλαξαν ο στην κορυφή ενώ στην ουρά υπάρχει εκνευριστική αναµονή µια̋ και η εκπληκτική νίκη τη̋ Φαλώρεια̋ επί των Ικάρων δηµιουργεί και πάλι νέα δεδοµένα στην υπόθεση τη̋ παραµονή̋. Το αποτέλεσµα του αγώνα τη̋ Κυριακή̋ ανακατεύει την τράπουλα και µένει να δούµε ποια θα είναι η…τροπή των πραγµάτων στο φινάλε του πρωταθλήµατο̋. Παρ’ ότι ήξερε το αποτέκεσµα του αγώνα τη̋ Φαλώρεια̋, ο Κρόνοι̋ δεν µπόρεσε να κάµψει την αντίσταση τη̋ Μητρόπουλη̋ ηττήθηκε µε 71 86 σε ένα παιχνίδι που πήγε όπω̋ σε µεγάλο σκορ , όµω̋ δεν θα πρέπει να ξεχνάµε πω̋ οι

Η διαδικασία του 5ου σετ χρειάστηκε για να βγεί νικητή̋ στο παιχνίδι των ανδρών µεταξύ του Ασκληπιού και του Μεδεών και η οµάδα τη̋ Βοιωτία̋ πήρε τελικά τη νίκη.Έπαιξαν Α.Σ. Ακληπιό̋ (Γούλα̋ Θ.) Γούλα̋ Θ. Παπαδήµα̋ Μ. Αναγνώστου Α. Βήτα̋ Σ. Βήτα̋ Ι. Μακράκη̋ ∆. Λιανό̋ Α. Τσιώλη̋ Ι. Ντινόπουλο̋ Μ. Τεντολούρη̋ Α. Ράντο̋ Π.

Νίκη για τι̋ Γυναίκε̋ Η οµάδα των γυναικών του Ασκληπιού κερδίζοντα̋ 3-0 το συγκρότηµα Μεδεων.Ακολουθεί η τελευταία αγωνιστική, όπου ο Ασκληπιό̋ θα ταξιδέψει στο Βόλο για να αντιµετωπίσει την οµάδα τη̋ Αργού̋, σε ένα παιχνίδι που ο νικητή̋ θα κερδίσει το εισιτήριο για την άνοδο στην Α2 Εθνική κατηγορία. Έπαιξαν Α.Σ. Ασκληπιό̋ (Ιόβτσεβ ∆.) Τεντολούρη Μ. Μουρατλάρι Β. Γιαννούλη Κ. Καπέλου Ε. Γεωργίου Α. Βουλγαράκη Κ. Λεπενιώτη Ν. Γιαννοπούλου Κ. Τόλλιου Ε. Κουκουτή Ο. Ντιρογιάννη Α.

ρουσιάστηκαν µε απουσίε̋ δεν είχαν µαζί του̋ τον Φόρο και Τσικρικά είχαν και τα νεύρα του̋ γενικώ̋ και το έχασαν το παιχνίδι ενώ στο τέλο̋ έχασαν και το δελτίο του Καλιάρα που κρατήθη-

κε από του̋ διαιτητέ̋ µετά τι̋ έντονε̋ διαµαρτυρίε̋. Στο αµιγώ̋ αγωνιστικό κοµµάτι , όπω̋ δείχνει η ροή των δεκάλεπτων η οµάδα του τσίµα είχε το πάνω χέρι στο Α ηµίχρονο έκανε µια µικρή κοιλιά στην Τρίτη περίοδο όταν οι Ικαροι πέραν µπροστά µε 5 πόντου̋ αλλά επανέκαµψε στο τελευταίο δεκάλεπτο και πήρε τη σπουδάι νίκη µε 77-86. Τα δεκάλεπτα: 17-21, 37-39, 59-55, 77-86 Ικαροι: Ρίζο̋ Ι 3(1), Πάπαρη̋ 6(2), Καµπαγιάννη̋, Χατζή̋ Κ, Γεωργόπουλο̋ 11, Μπαρµπαρούση̋, Κατούνα̋ 16(1), Χατζή̋ Ε, Καλλιάρα̋ 41(1) Φαλώρεια: ∆ηµητρόπουλο̋ 12, Νάκα̋, Μπάχα̋, Νικολούσιο̋ 16, Τσάτσο̋ 21, Βελισαράκο̋ 15, Τζήµα̋ 22(6)

παίκτε̋ του Κρόνου είχαν µπροστά του̋ έναν δύσκολο αντίπαλο που κυνήγησε µάλιστα το στοίχηµα τη̋ ανόδου αλλά δεν κατάφερε να πιάσει τη 2η θέση εξ αιτία̋ συγκυριών κι κυρίω̋ εξ’ αιτία̋ απουσιών βασικών στελεχών από κρίσιµα παιχνίδια του φετινού πρωταθλήµατο̋. Στο ραντεβού του Σαββάτου λοιπόν οι ¨κίτρινοι» ξεκίνησαν καλύτερα από του̋ αντιπαλου̋ του̋ και προηγήθηκαν µάλιστα µε 22-19 στην πρωτη περίοδο. Ωστόσο οι Καρδιτσιώτε̋ βελτιώσαν την εικόνα του στο δεύτερο δεκάλεπτο έκαναν µάλιστα ένα καλό επί µερου̋ σερί (14-23) και πέρασαν µπροστά µε 36-42 στο ηµίχρονο. Οι παίκτε̋ του Παλάτου έδειξαν να χάνουν το βηµατισµό του̋ και στην έναρξη τη̋ επανάληψη̋ ήταν

αγχωµένοι άστοχοι και νευρικοί στο ξεκίνηµα γι’ αυτό και βρέθηκαν να µετρούν 15 πόντου̋ διαφορά στο γ δεκάλεπτο (50-65). Στο τελευταίο κοµµάτι τη̋ βραδιά̋ τα πράγµατα βελτιώθηκαν σε µεγάλο βαθµό ω̋ προ̋ την αµυντική λειτουργία, όµω̋ η τρικαλινή οµάδα δεν µπόρεσε να περάσει ούτε να βελτιώσει το σκορ αφού οι Καρδιτσιώτε̋ έπαιζαν πλέον χωρί̋ άγχο̋ και κατάφεραν να πάρουν το µατ̋ µε το τελικό 71-86. Να θυµίσουµε πάντω̋, πω̋ οι «κίτρινοι» του Κρόνου στην επόµενη –προτελευταία- στροφή του πρωταθλήµατο̋ θα µείνουν και πάλι στα Τρίκαλα αφού θα αντιµετωπίσουν ω̋ φιλοξενούµενοι αυτή τη φορά τον Ερµή σ’ ένα ραντεβού χωρί̋ ουσιαστική και βαθµολογική αξία και θα ρίξουν αυλαία µέσα στην έδρα του̋ αντιµετωπίζοντα̋ µάλιστα στο τελευταίο µατ̋ τη̋ χρονιά̋ τον ΓΣ Σοφάδων που εξασφάλισε την 2η θέση στον όµιλο ∆υτική̋ Θεσσαλία̋ και µαζί µε του̋ Ικάρου̋ κερδίζει άνοδο για το πρωτάθληµα τη̋ Α1 ΕΣΚΑΘ ∆εν τα κατάφερε ο Ερµή̋ Να τελειώσει µε την υπόθεση τη̋ παραµονή̋ µια ώρα νωρίτερα είχε ω̋ βασικό επιδιωκόµενο στόχο η οµάδα του Ερµή και η αλήθεια είναι πω̋ άγγιξε το στόχο τη̋ µε τι̋ δυο απανωτέ̋ επιτυχίε̋ επί Αγ Νέστορα και Σπάρτακου , ανοίγοντα̋ µάλιστα τι̋ αποστάσει̋ τη̋ από την τελευταία θέση του Οµίλου. Ωστόσο, για τυπικό το σίγουρο τη̋ υπόθεση̋ ήθελε ένα ακόµα ροζ φύλλο και το έψαξε στην έδρα του Φύλλου «µατιάζοντα̋» την αναµέτρηση τη̋ 16η̋ αγωνιστική̋. Ωστόσο τα πράγµατα αυτή τη φορά δεν πήγαν εξίσου καλά

όπω̋ στι̋ τελευταίε̋ αναµετρήσει̋ , το τρικαλινό συγκρότηµα εµφανίστηκε κι έπαιξε µε απουσίε̋ στο κλειστό του Παλαµά κι έτσι παρ’ ότι πάλεψε και διεκδίκησε τη νίκη στην κόντρα του µε ένα δυνατό αξιόµαχο αντίπαλο, δεν κατάφερε στο ραντεβού του Σαββάτου. Γνώρισε την ήττα µε 83-74 από την οµάδα τη̋ Καρδίτσα̋ που συγκριτικά και αδιαµφισβήτητα ήταν καλύτερη και σ’΄αυτό το παιχνίδι (είχε κερδίσει τον Ερµή και στην αναµέτρηση του Α’ Γύρου) αποδεικνύοντα̋ µάλιστα πω̋ άξιζε τελικά να πιάσει θέση µέσα στην πρωτη τριάδα του οµίλου. Στο µατ̋ ο Ερµή̋ είχε άσχηµη εκκίνηση βρέθηκε να χάνει µε διψήφια διαφορά κι έφτασε µάλιστα στο 45-36 του α ηµιχρόνου, αλλά στη συνέχεια βελτιώσε την εικόνα του και είχε καλύτερη παρουσία στο γήπεδο µε τον Αλεξίου να σηµειώνει 27 πόντου̋ και τον Πολυγένη να σταµατά στου̋ 18. ∆εκάλεπτα: 15-9, 45-26 60-46 , 83-74 τελικό Ερµή̋ (Θεοχάρη̋): Αλε̋ξίου 27, Πολογένη̋ 18, Τσιτσάνη̋ 5, Γόγολο̋ 2, Πανάρα̋ 10, Καβράκο̋ 12, Βαιόπουλο̋.

Α2 ΕΣΚΑΘ Τα αποτελέσµατα (16η αγ.) λη.........71-86 Κρόνο̋ .............-.....Μητρόπο .......77-86 Ικαροι................- .....Φαλώρεια..... .............53-68 ̋ φάδε .....Σο ........Σπάρτακο̋ 3-74 ........8 ......... Φύλλο ...............-.....Ερµή̋ Ρεπό........................Αγ. Νέστωρ Η Βαθµολογία ........ ..Ν-Η Οµαδε̋.................Β.......Πόντοι 9.....12....2 Ίκαροι..................26 ......1007-81 ......11....3 9-882 ......94 ..25 Σοφάδε̋............ 8.....10....4 Μητρόπολη .........24 ......1032-91 ......9......5 0-858 ......90 ...23 ......... Φύλλο...... ......5....1 0 Σπάρτακο̋ ..........20 ......872-947 64...5......9 Ερµή̋..................19 ......1036-10 ......5......9 4-971 ......89 .....19 'Άγ. Νέστορα̋ 1.....3....1 2 Φαλώρεια ............18 ......917-103 ......4....1 0 4-931 ......81 8 .......1 ......... Κρόνο̋ : Φαλώρεια ∆εν έχουν κάνει το ρεπό του Β’ Γύρου και Σπάρτακο̋

Η επόµενη 17η αγωνιστική ......Ικ αροι Μητρόπολη ..............- .................. .Κρόν ο̋ Ερµή̋ ......................-..................... ύλλο ........Φ ......... -....... Σοφάδε̋ .................. άρτακο̋ Αγ. Νέστωρ ..............-................Σπ αλώρεια ........Φ ......... Ρεπό ...........................


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

29

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ

 Ούτε για φιλικό δεν είχε αξία το… ντέρµπι των Τρικάλων µε τη Νίκη Βόλου

που έβγαλε σκορ (81-68) και θέαµα από του̋ παίκτε̋ του Τζήµα

Το… τακτοποίησαν στα γρήγορα ∆ιαδικαστικού χαρακτήρο̋ ζητήµατα είχαν να επιλύσουν τα Μπασκετικά Τρίκαλα στο ραντεβού τη̋ 19η̋ αγωνιστική̋ που του̋ έφερε αντιµέτωπου̋ µε την «παρατηµένη» οµάδα τη̋ Νίκη̋ Βόλου. ∆ιαδικαστικά κύλησε και το Σαββατοκύριακο για του̋ τρικαλινού̋ φιλάθλου̋ που πήγαν γήπεδο και χειροκρότησαν µια ακόµα νίκη. Το θεσσαλικό ντέρµπι έµεινε µόνο στην προαναγγελία των κοντυλοφόρων τη̋ Αθήνα̋ που περίµεναν προφανώ̋ κάποιο ζόρισµα ή ακόµα ακόµα και σε στραβοπάτηµα των παικτών του Γιάννη Τζήµα. Όµω̋ πώ̋ να γίνει στραβή όταν η µία οµάδα εµφανίζεται µε εννιά παίκτε̋ όλου̋ κι όλου̋ µέσα στο γήπεδο κι όταν από την άλλη οι αντίπαλοι έχουν λόγου̋ για να µετατρέψουν το µατ̋ σε περίπατο; Κι όταν λέµε λόγου̋, αυτονόητα ο νου̋ όλων πάει στο µεγάλο σερί που γράφει η οµάδα στη ροή του ∆εύτερου γύρου, αλλά και στο κυνηγητό που έχει εξαπολύσει για να πιάσει του̋ δυο πρωτοπόρου̋ τη̋ βαθµολογία̋. Οι «κυανέρυθροι» λοιπόν καθάρισαν εύκολα το ροζ φύλλο επιβλήθηκαν µε 81-68 τη̋ Νίκη̋ και συνεχίζουν το τρεχαλητό περιµένοντα̋ τα κρίσιµα ντέρµπι τη̋ τελική̋ ευθεία̋. Στο παιχνίδι του Σαββάτου πάντω̋ δεν χρειάστηκε να κάνουν πολλά πράγµατα µέσα στο γήπεδο για να δείξουν την αγωνιστική του̋ υπεροχή. ∆εν χρειάστηκαν καν να …φορτσάρουν για να πάρουν µια από τι̋ πιο εύκολε̋ νίκε̋ στο πρωτάθληµα τη̋ Α2 Κατηγορία̋. Το πήγαν σαν να έκαναν περίπατο αφού η οµάδα τη̋ Νέα̋ Ιωνία̋ του̋…ζόρισε µόνο στο Α΄ δεκάλεπτο, ενώ στην συνέχεια καλάθι το καλάθι (καθώ̋ άνοιγε γρήγο-

ρα η διαφορά), αποδέχθηκε τη…. µοίρα τη̋. Και πώ̋ να µην την αποδεχτεί δηλαδή όταν απέναντί τη̋ βρήκε µια δύναµη σκοπευτέ̋ σαν τον Γκιουλέκα, τον Κκαλαµάνο Κακλαµάνο και του̋ άλλου̋ που έβαζαν καλάθι και έσπευδαν να το αφιερώσουν στον µεγάλο άτυχο τη̋ παρέα̋ τον Γιάννη Παπαχρήστο που υποβλήθηκε σε επέµβαση την Πέµπτη και αναγκαστικά πλέον θα χάσει τα κρίσιµα µατ̋ του Β’ Γύρου.Ο δυναµικό̋ φόργουορντ ήταν αποδέκτη̋ και ενό̋ ζεστού χειροκροτήµατο̋ από την τρικαλινή κερκίδα, ενώ ήταν το κύριο θέµα και στι̋ δηλώσει̋ του Γιάννη Τζήµα που έσπευσε µάλιστα να υπενθυµίσει πω̋ η παρουσία του στο γήπεδο µε πατερίτσε̋ στεναχώρησε όλη την οµάδα̋. «Είναι αλήθεια πω̋ όταν ο Γιάννη̋ εµφανίστηκε στο γήπεδο στεναχωρηθήκαµε όλοι µα̋, και θέλαµε να του αφιερώσουµε αυτή την νίκη. Είµαστε στενοχωρηµένοι από τον Γιώργο τον Λεπενιώτη που θέλαµε να του δώσουµε σήµερα πολύ χρόνο συµµετοχή̋ αλλά δυστυχώ̋ ένιωσε ένα σφίξιµο στο δικέφαλο και για να τον προφυλάξουµε». Ο κόουτ̋ των κυανέρυθρων δεν θέλησε να µπει σε λεπτοµέρειε̋ για την κούρσα του πρωταθλήµατο̋ και δη για το κυνηγητό που έχει εξαπολύσει η οµάδα για να πιάσει του̋ δύο πρωτοπόρου̋ τη̋ κατηγορία̋, αρκέστηκε να πει µόνο πω̋ «Θα παλέψουµε, µέχρι το τέλο̋, είµαστε τρίτοι και όσο αντέχουµε θα προχωράµε». Στο µατ̋ του Σαββάτου πάντω̋ οι κυανέρυθροι δεν χρειάστηκε να δώσουν µεγάλε̋ µάχε̋, του̋ πήγαν όλα δεξιά και όπω̋ προαναφέραµε γράφτηκε µια εύκολη νίκη. Στην αρχή βέβαια οι φιλοξενούµενοι είχαν τι̋…αντιρρήσει̋ του̋ έδειξαν πω̋ ήθελαν να βγάλουν δύναµη πάνω στη δύναµη κι ακολούθησαν του̋ δικού̋ µα̋ µέχρι το δεκάλεπτο (18-15) αλλά από τη δεύτερη περίοδο και µετά τα… πράγµατα µπήκαν στη θέση του̋ οι παίκτε̋ του Τζήµα σταδιακά αύξησαν τη διαφορά µάλιστα δυο λεπτά πριν το τέλο̋ την πήγαν σε διψήφιο νούµερο µε το τρίποντο του Φούντα και τι̋ βολέ̋ του Γκιουλέκα φτάνοντα̋ στο 40–

 Παπαχρήστο̋, Λεπενιώτη̋ και τα νέα παιδιά στο στίγµα των δηλώσεων του Γιάννη Τζήµα

«Θα το κυνηγήσουµε µέχρι το τέλο̋» Μ

ε εύσηµα για το νέο αίµα τη̋ οµάδα̋, µε µια αφιέρωση στον Παπαχρήστο που χάνει τα κρίσιµα παιχνίδια του πρωταθλήµατο̋ αλλά και µε µια υποσηµείωση πω̋ θα πάει µέχρι τέλο̋ το …τρέξιµο για το στοίχηµα τη̋ ανόδου, ο Γιάννη̋ Τζήµα̋ έδωσε το στίγµα τη̋ προσπάθεια̋ των κυανέρυθρων που συνεχίζουν την πορεία του̋ στην τελική ευθεία τη̋ Α2 Κατηγορία̋. Ο προπονητή̋ των Τρικάλων ανέφερε χαρακτηριστικά για το παιχνίδι πω̋ «Ήταν ένα θεσσαλικό ντέρµπι µε µία ιστορική οµάδα όπω̋ είναι η Νίκη Βόλου και τη̋ ευχόµαστε καλή επιτυχία στην προσπάθεια που κάνει. Αξίζει ένα µπράβο στον κόσµο που έδειξε άριστη διαγωγή και ανταποδώσαµε την πολύ καλή φιλοξενία τη̋ Νίκη̋ στον πρώτο γύρο. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την νίκη. Η µεγάλη στενοχώρια µα̋ είναι ο Γιάννη̋ Παπαχρήστο̋ που εµφανίστηκε στο γήπεδο µε τι̋ πατερίτσε̋ και αξίζει να του̋ αφιερώσουµε αυτή την νίκη. Είµαστε όµω̋ στενοχωρηµένοι και από τον Γιώργο τον Λεπενιώτη που θέλαµε να του δώσουµε σήµερα πολύ χρόνο συµµετοχή̋ αλλά δυ-

στυχώ̋ ένιωσε ένα σφίξιµο στο δικέφαλο και για να τον προφυλάξουµε έµεινε στον πάγκο. Σήµερα δώσαµε χρόνο συµµετοχή̋ σε κάποια παιδιά που το δικαιούνται. Σιγά σιγά κάποια παιδιά που δουλεύουν και βάζουν πλάτη στι̋ προπονήσει̋ θα παίζουν όλο και περισσότερο». Για την συνέχεια ο τεχνικό̋ των Τρικάλων ήταν λακωνικό̋ στι̋ δηλώσει̋ και σηµείωσε πω̋: «Θα παλέψουµε, είµαστε τρίτοι και όσο αντέχουµε θα προχωράµε». Από την πλευρά του ο κόουτ̋ τη̋ νίκη̋ Γ. Ζαφειρούδη̋ τόνισε πω̋ η οµάδα του θα παλέψει µέχρι το τέλο̋ δήλωσε: «Τα Τρίκαλα ήταν καλύτερα σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού. Το σκορ ήταν τιµητικό στο τέλο̋ για µα̋ καθώ̋ ο Γιάννη̋ Τζήµα̋ χρησιµοποίησε τα νεότερα παιδιά και µειώσαµε την διαφορά και τον ευχαριστούµε γι’ αυτό. Συγχαρητήρια για την δουλειά που κάνει και µακάρι η Θεσσαλία του χρόνου να έχει µία οµάδα στην Α1. Εµεί̋ θα παλέψουµε µέχρι το τέλο̋ µε αξιοπρέπεια και µε στυλ κάτι που δεν κάναµε σήµερα, όπω̋ δεν κάναµε και σε κανένα εκτό̋ έδρα̋ παιχνίδι».

26 και κι έκλεισαν το α’ ηµίχρονο στο 42-26. Στην επανάληψη πλέον οι φιλοξενούµενοι, παρ’ ότι νεαροί στην πλειοψηφία του̋, δεν είχαν κουράγια να κυνηγήσουν του̋ παίκτε̋ του Τζήµα το µατ̋ θύµιζε φιλικό προετοιµασία̋, αφού τα Τρίκαλα ήταν σαφώ̋ ανώτερα και το σκορ 3’ πριν το τέλο̋ τη̋ 3η περιόδου ήταν στο 63-39 και κάπου εκεί ο Γιάννη̋ Τζήµα̋ έριξε στο παρκέ Τσιλούλη, Αργύρη, Πελίγκο και τον «βενιαµίν» τη̋ παρέα̋ Σκρέκα, που έκανε το ντεµπούτο στο πρωτάθληµα. Φυσικά, οι νεαροί τη̋ οµάδα̋ κέρδισαν το χειροκρότηµα, όµω̋ η αλήθεια είναι πω̋ (τουλάχιστο τη δεδοµένη στιγµή) απέχουν από τα στάνταρτ̋ τη̋ Α2 Κατηγορία̋ και θα χρειαστεί να δουλέψουν σκληρά για να ανεβάσουν το αγωνιστικό του̋ επίπεδο. ∆ιαιτητέ̋ του αγώνα ήταν οι κκ Πανταζή̋ - Σιµητόπουλο̋- Θεοδώρου. Τα δεκάλεπτα: 18-15, 42-26 (Ηµ.), 67-45, 81-68 τελικό. Trikala BC (Γ. Τζήµα̋): Λεπενιώτη̋ 3, Τσιλούλη̋ 4, Σκρέκα̋, Γκιουλέκα̋ 15 (1), Κατσαρέ̋ 12, Τσούτσο̋ 6, Κακλαµάνο̋ 12 (1), Αγγελακόπουλο̋ 5 (1), Πελίγκο̋ 6, Χαρισµίδη̋ 6, Φούντα̋ 10 (2), Αργύρη̋ 2. Νίκη Βόλου (Γ. Ζαφειρούδη̋): Φωσσέ̋ 3, Σαµαρά̋, Μαυρογιάννη̋ 5 (1), Κουτίνα̋ 10, Στάµο̋ 4, Καραγκιολίδη̋ 15 (3), Μαλτέσιο̋ 5, Θεοδωράκο̋ 8, Μυστηλιάδη̋ 18 (1).

Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ αγων.) Τα αποτελέσµατα (19η ̋...........5 8 - 7 3 δικό ρκα .....Α .......... Παγκράτι ίκη Βόλου........8 1 - 6 8 Τρίκαλα B.C. ....-.....Νόξα Λευκάδα̋...7 6 - 6 9 Ίκαροι Σερρών..-.....∆ρ. Λαγκαδά .......6 3 - 5 4 Νέα Κηφισιά .....- .....Εοροιβό̋ ............6 1 - 5 6 Ηράκλειο ..........- .....Κ Η....................6 1 - 4 9 6 ΓΣ Λαυρίου .......-.....ΟΦ γ. Παρασκευή ...8 8 - 7 Φιλαθλητικό̋ ....- .....Α Η Βαθµολογία Η . .....Πόντοι...........Ν....3 Οµαδε̋................Β ......1499-1215 ....16 Νέα Κηφισιά .......35....... ....16 ....3 45 5-13 .159 ..35 Φιλαθλητικό̋.... .34 ......1484-1356....15 ....4 Τρίκαλα BC ...... .......1491-1376 ....12 ....7 ....7 Κοροιβό̋............31 ......1429-1414 ....12 Ίκαροι Σ .............31....... .1433-1393 ....11 ....80 ....1 ΓΣ Λαυρίου.........30 ....9 3 -150 500 .....1 28.. Παγκράτι ............ .......1437-1510 ....9 ....1 0 2 Αγ.Παρασκευή ...28 ...1343-1422 ....7 ....1 2 Αρκαδικό̋ ..........26.... ...1366-1461 ....7 ....1 3 ....1 Ερµή̋ Λ..............26.... ....6 36 .......1285-14 Ηράκλειο............25 ....5 ....1 4 46 5-15 138 ...... .24. ΟΦΗ .................. .23.......1296-1422 ....4 ....1 5 Νίκη Βόλου........ 3.......1222-1366 ....4 ....1 5 ∆. Λευκάδα̋.......2 νιστική Η επόµενη (20η) αγω ....................Παγκράτι Νίκη Βόλου ..............--............. Τρίκαλα B.C. ∆όξα Λευκάδα̋........- ...........Ίκαροι Σερρών Ερµή̋ Λαγκαδά ........- ...............Νέα Κηφισιά Κοροιβό̋................ - ....................Ηράκλειο Αγία Παρασκευή ...... .................ΓΣ Λαυρίου Αρκαδικό̋ ..........................Φιλαθλητικό̋ ΟΦΗ .........................-....


30

Αθλητικά

 Β ΕΣΚΑΘ

Πανηγύρισε την άνοδο η ΑΕΤ Με νίκη έκλεισε τι̋ υποχρεώσει̋ τη̋ στο πρωτάθληµα τη̋ Β’ ΕΣΚΑΘ η οµάδα τη̋ ΑΕΤ και πανηγύρισε µάλιστα την άνοδο τη̋ στην Α2 ΕΣΚΑΘ κατακτώντα̋ τον τίτλο στον όµιλο τη̋ δυτική̋ Θεσσαλία̋ . στο τελευταίο παιχνίδι τη̋ σεζόν οι κόκκινοι

επιβλήθηκαν µε 60-54 των Γόµφων σήκωσαν την κούπα µέσα στο κλειστό τη̋ µπάρα̋ και όπω̋ ανέφερε ο Χρήστο̋ Γκότα̋ στι̋ δηλώσει̋ του : Προπονητικό team και παίκτε̋ θα θέλαµε να πούµε ένα µεγάλο ευχαριστώ του̋ χορηγού̋ µα̋ (Πτηνοτροφικέ̋ Επ. Μπαλωµέν ο ̋ , Βηττα̋ Α . Ε , Αφοι Νακου Ο.Ε, Design, Λασοφάναρο, sportrikala, intercom) και του̋ φιλάθλου̋ που µα̋ υποστήριξαν και ήτανε κοντά στην οµάδα σε µια δύσκολη εποχή. Ευχαριστούµε µέσα από την καρδιά µα̋ για όλα. ΤΑ ∆ΕΚΑΛΕΠΤΑ 17-7, 3422 42-36, 60-54 τελικό. Α.Ε.Τ (ΓΚΟΤΑΣ Χ.): ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Χ. 16π(4τρ), ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ Θ. 15π(1τρ.), ΛΙΠΑΣ Κ. 7π(1τρ), ΖΑΧΟΣ ∆. , ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Α., ΚΩΤΟΥΛΑΣ Μ. 10π., ΒΗΤΑΣ Θ. 10π., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ Β.2π, ΠΙΤΣΑΡΗΣ ∆., ΚΟΝΤΑΞΗΣ Α., ΓΚΟΤΑΣ Α.

Πέρασαν τελικό οι µικροί του Κρόνου Στον τελικό του Παιδικού πρωταθλήµατο̋ Μπάσκετ προκρίθηκε η οµάδα του Κρόνου πετυχαίνοντα̋ µάλιστα µια καθαρή όσο και άνετη νίκη επί τη̋ αντίστοιχη̋ οµάδα̋ του Αγιου Νέστωρα µε σκορ 84-48 ∆εκαλεπτα 22-7,43-20,6633,84-48 Κρονο̋(Φορο̋ Φ) Τζιαννη̋ 6,Βαλοµανδρα̋,Μαντζανα̋,Χαλιµουρδα̋ 2,Ζαρκαδα̋ 16,Γερογιαννη̋ 2Παπαρη̋4,Τσιαβαλιαρη̋ 30,Λετσιο̋ 14,Γουναρη̋ 8 . Αγ. Νεστορα̋(Παπαβασιλοπουλο̋) Τεγο̋ 4,Κοτσιρα̋ 2,Κουβελετσιο̋,Σακελλαριου,Παλασκα̋,Μπαρακταρη̋ 8,Κωνσταντακο̋ 3,Τριµασ ∆13,Τριµα̋Χ2,Καλαµποκα̋ 3,Κοντοβουνησιο̋ 13.

ÄÅÕÔÅÑÁ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

 Α1 ΕΣΚΑΘ: Με δοκιµέ̋ και µε ζόρια ο ΑΟΚ νίκησε τον Κεραυνό κι ετοιµάζεται πλέον για το ντέρµπι τη̋ 2η̋ θέση̋

Θα γίνει µάχη στην Ελασσόνα Παρέλαση στο µατ̋ του Α’ Γύρου και…. σκούπισµα στο αντίστοιχο ραντεβού του ∆εύτερου. Τον… τά̓σε κανονικά τον Κεραυνό Λάρισα̋ ο ΑΟ Καλαµπάκα̋ και µετά το επιβλητικό πέρασµα του περασµένου ∆εκέµβρη από το κλειστό του Αγιου Θωµά, έγραψε µία ακόµα νίκη (73-64) ξεχρεώνοντα̋ συµβατικέ̋ υποχρεώσει̋ στην 16η στροφή τη̋ Α1 Κατηγορία̋. Το συγκρότηµα του Κώστα Σδράκα ωστόσο ζορίστηκε µέχρι να φτάσει να γράψει στην 12η νίκη (10-4 το σύνολο των επιδόσεων του ) στο φετινό πρωτάθληµα. ∆υσκολεύτηκε αγχώθηκε δεν είχε και δεν βρήκε ένα καλό ξέσπασµα; Όπω̋ θέλετε πείτε το... Εκείνο ωστόσο που µετράει είναι ότι τελικά πέτυχε το σκοπό του, πήρε το ροζ φύλλο και αφήνει

πλέον πίσω του ένα ακόµα παιχνίδι χαµηλή̋ επικινδυνότητα̋, για να στρέψει το ενδιαφέρον του στην κρίσιµη αναµέτρηση τη̋ προτελευταία̋ αγωνιστική̋ που θα καθορίσει την θέση του στην τελική κατάταξη του οµίλου. Το ντέρµπι µε την Γυµναστική Ένωση Ελασσόνα̋ θα διεξαχθεί την Κυριακή τη̋ Αποκριά̋ και προφανώ̋ θα δώσει ειδήσει̋ αφού θα κρίνει τη 2η προνοµιούχο θέση του οµίλου και θα αναδείξει (εκτό̋ συγκλονιστικού απροόπτου) την

οµάδα που θα συνοδεύσει την ΑΕΛ στα µπαράζ ανόδου τη̋ Α1 Θεσσαλία̋. Ξεκινήσαµε ανάποδα αυτή τη φορά δίνοντα̋ έµφαση στην προαναγγελία τη̋ επερχόµενη̋ σύγκρουση̋ των οµάδων που διεκδικούν µε αξιώσει̋ την είσοδο στα πλέ̓-οφ τη̋ ΕΣΚΑΘ, αλλά είναι προφανεί̋-ξεκάθαροι οι λόγοι αφού το στόρι τη̋ αναµέτρηση̋ µε τον Κεραυνό ήταν αναµενόµενο και δεν…. σηκώνει µεγάλη ανάλυση αν και οι παίκτε̋ του Κώστα Σδράκα δεν το πήραν µε περίπατο , αφού βρήκαν απέναντί του̋ µια συγκροτηµένη πειθαρχηµένη οµάδα που πάλεψε κι αυτή µε αξιώσει̋ για να διεκδικήσει τη νίκη και µάλιστα κράτησε επαφή παρ’ ότι βέβαια ήταν πάντα από πίσω του̋… Κι όσο για το στοίχηµα που λέγαµε στην αρχή; Φαίνεται ξεκάθαρα στον πίνακα αλλά και τι̋ εναποµείνασε̋ (2) αγωνιστικέ̋ του πρωταθλήµατο̋. ΑΟΚ και Ελασσόνα ερίζουν για τη δεύτερη θέση του δυτικοθεσσαλικού οµίλου και πάνε χέρι-χέρι προ̋ το νήµα του τερµατισµού έχοντα̋ ωστόσο µπροστά του̋ το ντέρµπι του Β’ Γύρου που θα διεξαχθεί την επόµενη αγωνιστική. Ο ΑΟΚ προ̋ το παρόν κρατά το πλεονέκτηµα τη̋ ισοβαθµία̋, όµω̋ η οµάδα τη̋ Ελασσόνα̋ θα έχει την τελευταία ευκαιρία τη̋ προσπέραση̋ µέσα στο σπίτι τη̋. Εκεί συνήθω̋ δεν χαρίζεται, όµω̋ η αλήθεια είναι πω̋ το συγκρότηµα τη̋ Καλαµπάκα̋ έχει αποδείξει πω̋ µπορεί να βγει αλώβητο ακόµα κι από δύσκολα παιχνίδια. Μένει λοιπόν να δούµε τη µάχη που θα κρίνει τη δεύτερη θέση γιατί το µατ̋ του Σαββάτου που έπαιξε ο ΑΟΚ µε τον Κεραυνό πέρασε ήδη στην ιστορία. Και µέσα από την ιστορία τη̋ 16η̋ στροφή̋ ο Κερυανό̋ (που παρεµπιπτόντω̋ το προηγούµενο Σάββατο έχασε µαρ̋ µέσα στην έδρα του και από την Ελσσόνα) προσπάθησε να βγάλει αντίσταση στο Βλαχάβειο Γυµναστήριο. Εδειξε µάλιστα καλή αµυντική συµπεριφορά στο α ηµίχρονο του αγώνα, όµω̋ η αλήθεια είναι πω̋ εκµεταλλεύτηκε περισσότερο την αστοχία των παικτών του ΑΟΚ, παρά την δική του αγωνιστική λειτουργία. Αυτό βέβαια φάνηκε από την πορεία του αγώνα και ιδίω̋ στην 3 περίοδο όταν οι Καλαµπακιώτε̋ άνοιξαν το ρυθµό και έτρεξαν το παιχνίδι βγάζοντα̋ επιτυχηµένου̋ αιφνιδιασµού̋ και παίρνοντα̋ πόντου̋ από τα µεγάλα σουτ του Ντούρβα και του ∆ουτσίνη. Στο ηµίχρονο το σκορ κρατήθηκε σε χαµηλά επί-

πεδα (33-26 ο ΑΟΚ µπροστά) και στην αρχή τη̋ επανάληψη̋ έγινε το ανάλογο εγχείρηµα από του̋ παίκτε̋ του Σδράκα που βιάζονταν να τελειώσουν το παιχνίδι. Παρ’ όλα τούτα όµω̋ και οι φιλοξενούµενοι έψαξαν τα δικά του̋ κόλπα, προσπάθησαν να αντιστρέψουν την πορεία των πραγµάτων µείωσαν µάλιστα µέχρι του̋ 7 πόντου̋, αλλά ζήτηµα αµφισβήτηση̋ ευθέω̋ δεν µπήκε αφού οι Καλαµπακιώτε̋ έκαναν ένα ακόµα άνοιγµα κι έφτασαν στο τελικό 73-64 έχοντα̋ ντράιβερ και σκόρερ τον Ντούρβα που σηµείωσε 26 πόντου̋ µε 3 τρίποντα και ήταν ο mvp του̋ αγώνα. Καλή στην επιθετική παρουσία και οι Κατσανό̋-∆ουτσίνη̋ ενώ όλοι οι υπόλοιπα φάνηκαν κυρίω̋ από τι̋ αµυντικέ̋ του̋ προσπάθειε̋. Τα δεκάλεπτα: 22-16, 33-26, 56-48, 73-64 τελικό. ΑΟΚ (Σδράκα̋): Ντούρβα̋ 26(3), Ροδόπουλο̋ 4, Ούτο̋ Αθανασούλα̋ 5(1), Θανασάρα̋, Πρεβέντη̋ 4, Θρασυβουλίδη̋ , Κατσανό̋ 16, Βλησσάρη̋ 3(1), ∆ουτσίνη̋ 13, Θεοφανάκη̋ 2.

Α1 ΕΣΚΑΘ αγων.) Τα αποτελέσµατα (16η .......68-58 ...... αλα άρσ ....Φ ...-. ̋ ΑΣ.Καρδίτσα γοι.................58-46 64 ΑΕΛ ..................-.....Μά .Κεραυνό̋ Λ. ......73Καλαµπάκα ......-......Ολ υµπιακό̋ Κ. ....86-81 ΕΑΛ...................-... οίβο̋ Γ. ............69-39 Ελασσόνα .........-.....Φ Η Βαθµολογία .Πόντοι ..........Ν -Η Οµαδε̋ .................Β...... ......1088-784.....15....1 ΑΕΛ .....................31 ...... 1027-918....12 ...4 ...28 Καλαµπάκα...... 8 ......1009-914.....12....4 Ελασσόνα............2 ......1045-1083...7......9 ...23 α̋.. .....9 Ολ. Καρδίτσ 3 ......994-1032....7 Μάγοι .................2 ......959-1065.....7......9 Φοίβο̋ Γ. .............23 .6....1 0 57.. 8-11 114 ...... .22 Φάρσαλα ............ 2 ......968-1100.....6....1 0 ΑΣ Καρδίτσα̋......2 ......1067-1140...4....1 2 ΕΑΛ .....................20 923-1035.....4....1 2 Κεραυνό̋ ...........20 ......

ική Η επόµενη 17η αγωνιστ ............Μά γοι ...... ...... ...... λη̋ νου Φοίβ. Γιάν ...........................Α ΕΛ Φάρσαλα.............................ΑΣ Καρδίτσα̋ Ολ. Καρδίτσα̋ .........- ...........................Ε ΑΛ Κερ. Λάρισα̋ ...........- ...............Καλαµπάκα Ελασσόνα ................-

 Με... χείρα βοηθεία̋ ο ΠΑΟ, στο 93' λυτρώθηκε ο Αστέρα̋, «µπαλωθιέ̋» ΠΑΟΚ αν κι έπαιξε µε εννέα

Θα λύσουν τι̋…διαφορέ̋ στο ντέρµπι τη̋ Τούµπα̋ Ο

Παναθηνἀκό̋ µε πέναλτι του Φιγκερόα στο 77ο λεπτό λύγισε την αντίσταση τη̋ Κέρκυρα̋ και νίκησε µε 1-0 στο Ολυµπιακό στάδιο, στο πλαίσιο τη̋ 25η̋ αγωνιστική̋ του πρωταθλήµατο̋ ωστόσο φωνάζουν για το πέναλτι οι παίκτε̋ τη̋ Κέρκυρα̋ υποστηρίζοντα̋ ότι υπάρχει σπρώξιµο στον Έντερ από τον Σο, πριν γίνει η παράβαση. Στο πρώτο µέρο̋ ο Παναθηνἀκό̋ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά η έλλειψη καθαρού φορ στην ενδεκάδα ήταν κάτι παραπάνω από εµφανή̋. Οι παίκτε̋ του Φάµπρι πίεσαν την οµάδα τη̋ Κέρκυρα̋, αλλά µέχρι τη µεγάλη περιοχή, καθώ̋ δεν µπόρεσε να δηµιουργήσει σηµαντικέ̋ φάσει̋ µπροστά στην εστία του Αναστασόπουλου.

Κάποια σουτ, αλλά τίποτα σηµαντικό για του̋ «πράσινου̋», οι οποίοι είχαν ν' αντιµετωπίσουν τη µαζική άµυνα των φιλοξενούµενων. Οι παίκτε̋ τη̋ Κέρκυρα̋ είχαν «οχυρωθεί» στα µετόπισθεν και µε ξαφνικέ̋ αντεπιθέσει̋ προσπάθησαν (ανεπιτυχώ̋) να απειλήσουν τον Καρνέζη. Στη φάση του 17' όπου ο Μπουµσόνγκ αντίκρισε κίτρινη κάρτα, οι παίκτε̋ τη̋ Κέρκυρα φώναξαν για πέναλτι στο µαρκάρισµα του Γάλλου στον Τσουµάνη πάνω στη γραµµή, αλλά ο διαιτητή̋ Κουκουλάκη̋ θεώρησε ότι η φάση έγινε έξω από την περιοχή.Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από τα Χανιά και παραµένει στη διεκδίκηση τη̋ δεύτερη̋ θέση̋ του πρωταθλήµατο̋ ΟΠΑΠ τη̋ Σούπερ Λίγκα̋. Οι Θεσσαλονικεί̋ νίκησαν 2-1 τον Πλατανιά, σε

αναµέτρηση για την 25η αγωνιστική, και διατήρησαν τον ένα βαθµό διαφορά̋ που του̋ χωρίζει από τη δεύτερη θέση και τον Αστέρα Τρίπολη̋. Ο Ιτάνζ ισοφάρισε µε αυτογκόλ στο 24' για τον Πλατανιά, αλλά ο Σαλπιγγίδη̋ µε δύο τέρµατα (3', 32') ήταν ο «λυτρωτή̋» του ΠΑΟΚ, που τελείωσε τον αγώνα µε 9 παίκτε̋, λόγω των αποβολών µε κόκκινη των Σταφυλίδη στο 46' και Σαλπιγγίδη στο 76' (χάνουν το µατ̋ τη̋ ερχόµενη̋ Κυριακή̋ µε τον Παναθηνἀκό). Στο 76' ο Σαλπιγγίδη̋ αντίκρισε και αυτό̋ την κόκκινη κάρτα του διαιτητή, λόγω άσεµνη̋ χειρονοµία̋ που έκανε στον βοηθό διαιτητή. Ο ∆ώνη̋ έκλεισε την άµυνα του ΠΑΟΚ και οι Θεσσαλονικεί̋ πήραν ένα σπουδαίο «διπλό». Νίκη... Ευρώπη̋ του ΠΑΣ στα Πηγάδια (Ξάνθη -


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Super League

 Α1 ΕΣΚΑΘ: Φυσιολογική

 Ο Ολυµπιακό̋ στα 88 (χρόνια) γιόρτασε τα... 40 (πρωταθλήµατα)

υποταγή των Μάγων στο παιχνίδι µε την πρωτοπόρο ΑΕΛ που επικράτησε µε 56-48

Θρύλο̋ πραγµατικό̋!!!

Mισή οµάδα στη Λάρισα ∆εν είναι σχήµα λόγου, ούτε υπερβολή, αλλά η πραγµατικότητα που αντιµετώπισε το επιτελείο των Μάγων στην αναµέτρηση µε την ΑΕΛ το Σάββατο. Με µισή οµάδα κατέβηκε στο ραντεβού τη̋ 16η̋ αγωνιστική̋ το τρικαλινό συγκρότηµα και φυσικά στην κόντρα µε του̋ πρωτοπόρου̋ του Β’ Οµίλου δεν µπόρεσε να σηκώσει ανάστηµα. Γνώρισε την ήττα µε 56-48 σε ένα µατ̋ που ήταν κακό από την αρχή µέχρι το λυτρωτικό φινάλε.

Οι Μάγοι βέβαια έχουν τι̋ δικαιολογίε̋ του̋ αφού δεν είχαν µαζί του̋ όχι έναν , όχι δύο και τρει̋ αλλά έξι βασικού̋ τη̋ δωδεκάδα̋ του̋. Απουσίαζαν για διαφορετικού̋ λόγου̋ Βλάχο̋, Κοτσαλή̋, Νικολακόπουλο̋, Τζάνη̋, Ψύρρα̋ και Κωσταρέλο̋ και πάλι καλά που η οµάδα έχει βάθο̋ στον πάγκο τη̋ γιατί µε τόσε̋ απουσίε̋ αλλά σωµατεία παρουσιάζουν εικόνα

31

διάλυση̋. Οι Μάγοι από τι̋ αρχέ̋ του Β’ Γύρου, µετά το νικηφόρο πέρασµά του̋ από την έδρα τη̋ ΕΑΛ κλείδωσαν ουσιαστικά την παραµονή του̋ στην µεγάλη κατηγορία του θεσσαλικού Μπάσκετ και µπορούν πια να βαδίζουν µε µεγαλύτερη άνεση στα υπόλοιπα παιχνίδια που αποµένουν µέχρι το τέλο̋ του φετινού πρωταθλήµατο̋. Ακόµα και σε δύσκολα ραντεβού, όπω̋ αυτό µε την ΑΕΛ που πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα του Σαββάτου στο Αλακζάρ οι παίκτε̋ του Γιάννη Τσίµα είχαν το…. προνόµιο τη̋ χαλαρή̋ αντιµετώπιση̋ γιατί δεν απειλούνται και δεν κινδυνεύουν να χάσουν τα προνόµια τη̋… µεσαία̋ τάξη̋ στον πίνακα τη̋ βαθµολογία̋.. Πάντω̋ η αναµέτρηση µε την πρωτοπόρο ΑΕΛ έδειξε µε αποκαλυπτικό τρόπο τι̋ αδυναµίε̋ τη̋ τρικαλινή̋ οµάδα̋ σε µια κόντρα που ενείχε βέβαια κι ένα µεγάλο κίνητρο για του̋ πρωτοπόρου̋ του οµίλου που επιζητούσαν νίκη και ρεβάν̋ για την (µία και µοναδική) ήττα που γνώρισαν στο αντίστοιχο παιχνίδι του Α’ Γύρου. Όπω̋ είναι γνωστό η τρικαλινή οµάδα έβαλε τρικλοποδιά στου̋ πρωτοπόρου̋ του̋ κέρδισε µε µικρή βέβαια διαφορά στο ραντεβού του Α’ Γύρου και προ̋ στιγµή τότε δηµιουργησε κάποιε̋ ψευδαισθήσει̋ στου̋ υπόλοιπου̋ διεκδικητέ̋ του Β Οµίλου. Η συνέχεια όµω̋ άλλα µα̋ έδειξε µέσα στα γήπεδα… Η ΑΕΛ πήγε τρένο όλη τη διαδροµή δεν ξανάκανε στάση σε κανένα σηµείο, πήρε τι̋ αποστάσει̋ τη̋ από τον ΑΟΚ κι την Ελασσόνα και θα πάει µε αέρα πρωταθλητή στα µπαράζ τη̋ κατηγορία̋. Μ’ αυτόν τον αέρα εξάλλου εµφανίστηκε και στη αναµέτρηση του Σαββάτου δείχνοντα̋ µάλιστα νωρί̋-νωρί̋ στου̋ παίκτε̋ του Τσίµα πω̋ δεν είχε όρεξη για…αστεία. Απόδειξη; Το ότι µε το καλησπέρα καλώ̋ ήρθατε πήρε διαφορά 6-8 πόντων από του̋ δικού̋ µα̋ και παρά τα µικρά τη̋ σκαµπανεβάσµατα κατάφερε να έχει µικρό προβάδισµα από το α’ ηµίχρονο. Οι Μάγοι από την άλλη έχοντα̋ τι̋ γνωστέ̋ (και συνηθισµένε̋ πια…)

ελλείψει̋, προσπάθησαν να δείξουν µαχητικό χαρακτήρα, όµω̋ έχασαν και τον Πάτσια από το 1ο λεπτό τη̋ αναµέτρηση̋ (υπεστη διάστρεµµα και δεν ξαναέπαιξε στο παιχνίδι) κι έτσι το…έριξαν στην άµυνα για να αποφύγουν τα µεγάλα ανοίγµατα των αντιπάλων του̋. Για ένα διάστηµα µάλιστα το σύστηµα απέδωσε σηµαντικά οφέλη στην τρικαλινή οµάδα, αφού οι γηπεδούχοι δεν µπόρεσαν ή µάλλον άργησαν να βρουν το κατάλληλο αντίδοτο κι εγκλωβίστηκαν µάλιστα σε λανθασµένε̋ επιλογέ̋ κι έτσι το ηµίχρονο έκλεισε µε το χαµηλό 26-21. Ωστόσο, η συνέχεια ήταν διαφορετική, η ΑΕΛ σιγά-σιγά βρήκε τα πατήµατα τη̋ µέσα στο γήπεδο άνοιξε διέσπασε το αµυντικό τείχο̋ των Μάγων πέρασε την µπάλα στο καλάθι κι εκεί µε δεδοµένη την υπεροχή τη̋ κατάφερε όχι µόνο να πάρει πόντου̋ και να µεγαλώσει τη διαφορά αλλά και να φθείρει του̋ παίκτε̋ του Τσίµα που πλέον είχε περιορισµένε̋ εναλλακτικέ̋ για το υπόλοιπο κοµµάτι του αγώνα. Στην 3η περίοδο το σκορ έφτασε στου̋ 10-12 πόντου̋ η ΑΕΛ πήγε µέχρι το 43-32 αλλά και οι Μάγοι ακολουθούσαν ροκανίζοντα̋ χρόνο µε το αργό τέµπο χωρί̋ όµω̋ πολλέ̋ εναλλακτικέ̋ στην επίθεση. Μοιραία λοιπόν το µατ̋ έγειρε προ̋ τη µεριά των γηπεδούχων και η ΑΕΛ έφτασε στο 58-46 γράφοντα̋ την 15η νίκη σε σύνολο 16 αγώνων κατοχυρώνοντα̋ και µε τη στατιστική την πρωτιά στον όµιλο τη̋ ∆υτική̋ περιφέρεια̋. Από του̋ Μάγου̋ για µια ακόµα φορά το αδύνατο σηµείο ήταν η επιθετική δυστοκία, ενώ στην άµυνα τα πράγµατα λειτούργησαν υποτυπωδώ̋-στοιχειωδώ̋ καλύτερα. Πρώτο̋ στο σκοράρισµα πάντω̋ αναδείχθηκε ο Μπόυτσια̋ που σηµείωσε 16 πόντου̋ στο σαββατιάτικο παιχνίδι ενώ και ο Αναστασίου µε του̋ 11 αλλά και ο ∆εσπούλη̋ µε του̋ 8 ήταν οι παίκτε̋ που ανέβασαν τη συνολική συγκοµιδή τη̋ οµάδα̋ στο πιο δύσκολο παιχνίδι του Β’ Γύρου. Τα ∆εκάλεπτα: 15-10 26-21 43-32 58-46 τελικό. Μάγοι (Τσίµα̋): Μπράµη̋, Λύτρα̋2, Μπούτσια̋ 16, Νικολούσιο̋, Ευαγγέλου 5, Αναστασίου 11 (2), Μπἀρακτάρη̋ 2, ∆εσπούλη̋ 8, Πάτσια̋ 2.

ΠΑΣ Γιάννινα 0-1), «τρίποντο» ελπίδα̋ για τον Άρη (Άρη̋ - Λεβαδειακό̋ 4-0) επί του Λεβαδειακού, έ-Χ-ασαν έδαφο̋ Βέροια και ΟΦΗ (Βέροια – ΟΦΗ 0-0). Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήµερα µε το Πανιώνιο̋-Ατρόµητο̋ που θα διεξαχθεί στι̋ 19:30. Η 25η Αγωνιστική Αστέρα̋ Τρίπολη̋......Πανθρακικό̋.............1-0 Παναθηνἀκό̋.............Κέρκυρα ...................1-0 Πλατανιά̋ Χανίων.......ΠΑΟΚ........................1-2 Ξάνθη .........................ΠΑΣ Γιάννινα.............0-1 Αρη̋ ...........................Λεβαδειακό̋ .............4-0 Βέροια ........................ΟΦΗ..........................0-0 Ολυµπιακό̋ ................ΑΕΚ...........................3-0 Πανιώνιο̋ ...................Ατρόµητο̋.........Σηµερα

Πρωταθλητή̋ Ελλάδα̋ για 40ή φορά στην ιστορία του στέφθηκε και µαθηµατικά ο Ολυµπιακό̋. Ανήµερα τη̋ συµπλήρωση̋ 88 ετών από την ίδρυση του συλλόγου, οι Πειραιώτε̋ νίκησαν 3-0 την ΑΕΚ στο «Γεώργιο̋ Καρἀσκάκη̋», σε αναµέτρηση για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήµατο̋ ΟΠΑΠ τη̋ Σούπερ Λίγκα̋, και αύξησαν στου̋ 16 βαθµού̋ το προβάδισµά του̋ από τον δεύτερο Αστέρα Τρίπολη̋ (66 έναντι 50), πέντε αγωνιστικέ̋ πριν από το τέλο̋. Τα τέρµατα που χάρισαν το «τρίποντο» στην οµάδα του Μίτσελ πέτυχαν οι Αβραάµ Παπαδόπουλο̋ (14΄, 56΄) και Αµπντούν (62΄). Η ΑΕΚ είχε την πρώτη καλή στιγµή στον αγώνα στο 10΄ µε τον Φούντα, ο οποίο̋

έστειλε την µπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Μέγερι. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν... στροφέ̋ και κατάφεραν να «ανοίξουν το σκορ» στο 14ο λεπτό: ο Χολέµπα̋ έκανε σέντρα από δεξιά, ο Τζιµπούρ πήρε την κεφαλιά και «έστρωσε» την µπάλα στον επερχόµενο Αβραάµ Παπαδόπουλο, ο οποίο̋ µε προβολή από κοντά «έγραψε» το 1-0. Στη συνέχεια και για περίπου ένα τέταρτο οι γηπεδούχοι «έψαξαν» το δεύτερο γκολ, ωστόσο οι «κιτρινόµαυροι» βελτίωσαν σιγάσιγά την κυκλοφορία τη̋ µπάλα̋ και κατάφεραν να κρατήσουν µακριά από την εστία του̋ του̋ «ερυθρόλευκου̋». Οι γηπεδούχοι «τιµώρησαν» την αστοχία τη̋ ΑΕΚ έξι λεπτά αργότερα (56΄), µε τον Χολέµπα̋ να κάνει τη σέντρα και τον Αβραάµ Παπαδόπουλο µε κεφαλιά από κοντά να διπλασιάζει τα τέρµατά του στον αγώνα και αυτά του Ολυµπιακού (2-0). Στο 62΄ ο Ολυµπιακό̋ πέτυχε κι άλλο γκολ µε τον Αµπντούν, ο οποίο̋ έγινε αποδέκτη̋ τη̋ µπάλα̋ από τον Τζιµπούρ και την έστειλε στα δίχτυα του Κωνσταντόπουλου για το 3-0, δίνοντα̋ διαδικαστικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο τη̋ αναµέτρηση̋. Παρ' όλα αυτά στο 86΄ η κεφαλιά του Τζιµπούρ έστειλε την µπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Κωνσταντόπουλου, ο Μανιάτη̋ είχε δοκάρι στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και το τέλο̋ του αγώνα βρήκε του̋ γηπεδούχου̋ να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του τίτλου. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ): Μέγερι, Παπάζογλου, Μανωλά̋, Παπαδόπουλο̋, Χολέµπα̋, Μανιάτη̋, Φέισα, Γκρέκο (38΄ λ. τρ. Μασάντο), Αµπντούν, Βλαχοδήµο̋ (65΄ Ιµπαγάσα, 74΄ λ. τρ. Φουστέρ), Τζιµπούρ. ΑΕΚ (Έβαλντ Λίνεν): Κωνσταντόπουλο̋, Τσουκαλά̋, Τσουµάγκα̋, Κουτρουµπή̋, Μπουγα˙δη̋, Ρίκκα, Φέτση̋ (69΄ Τσίτα̋), Κορδέρο (90΄ Αναστασόπουλο̋), Φούντα̋ (76΄ λ. τρ. Ανάκογλου), Γκερέιρο, Κατίδη̋.


διαλογο̋

∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΩΣΟΦΩΝΩΝ & ΡΩΣΟΦΙΛΩΝ

Τρέλανε (Τρικαλινό) κόσµο η Μάσλενιτσα!!! Άνευ προηγουµένου αποκριάτικη εκδήλωση χθε̋ στην πόλη µα̋ Τρει̋ εκδηλώσει̋ πραγµατοποίησε, µόλι̋ σ’ έναν µήνα, ο Σύλλογο̋ Ρωσόφωνων και Ρωσόφιλων Νοµού Τρικάλων. Και όλε̋ συνοδεύονταν από την… υπογραφή τη̋ επιτυχία̋!!!

Ρωσικό πρόγραµµα Χθε̋ παρουσίασε «στου̋

Έλληνε̋ συµπολίτε̋» πώ̋ διασκεδάζουν οι… µασκαράδε̋ στην Ρωσία! Έτσι, στι̋ 6 µ.µ., στην DISCO «Τρό̓κα», διοργάνωσε µια… αποκριάτικη µάζωξη, που δεν είχε προηγούµενο! Ήταν, από την αρχή µέχρι το τέλο̋ τη̋, στην ρωσική γλώσσα και αφιερωµένη στου̋ εορτασµού̋ τη̋ Ρω-

σική̋ Αποκριά̋ (Μάσλενιτσα). Στο εορταστικό πρόγραµµα έλαβαν µέρο̋ τα παιδιά και τα µέλη του Συλλόγου, που ενθουσίασαν του̋ επισκέπτε̋. Οι τελευταίοι δεν… χόρταιναν να δοκιµάζουν τι̋ αυθεντικέ̋ ρωσικέ̋ κρέπε̋ (µπλινί). Συγχρόνω̋, γνώριζαν τα ρωσικά έθιµα τη̋ εβδοµάδα̋ τη̋ Τυρινή̋, θαύµαζαν τι̋ εξαιρετικέ̋ χει-

ροποίητε̋ δηµιουργίε̋ (σ.σ. οικιακά σκεύη), άκουγαν παραδοσιακά ρωσικά τραγούδια και απολάµβαναν το εντυπωσιακό χορευτικό πρόγραµµα. Οι φίλοι του Συλλόγου, πολλοί εκ των οποίων προσήλθαν …µασκαρεµένοι, δεν αποχώρησαν µε το πέρα̋ τη̋ εκδήλωση̋! Έµειναν µε τη… θέλησή του̋ και χόρεψαν µε την ψυχή του̋, για να πουν, µαζί µε του̋ Ρωσόφωνου̋, µια και έξω «Αντίο, Χειµώνα!».

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία

Ο αποκριάτικο̋ χορό̋ του 27ου ∆ηµοτικού Σχολείου 3Από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων Παρά τι̋ οικονοµικέ̋ δυσκολίε̋ που έχουν αυτήν την εποχή οι γονεί̋, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 27ου ∆ηµοτικού Σχολείου και συνοδεύοντα̋ τα παιδιά του̋ γέµισαν ασφυκτικά – ξεπερνώντα̋ τα 400 άτοµα την αίθουσα εκδηλώσεων γνωστού ξενοδοχείου τη̋ πόλη̋ το απόγευµα του Σαββάτου. Εκεί του̋ περίµεναν δύο κλόουν, ο Φιόγκο̋ και ο Γραβάτα̋, όπω̋ και ο dj Κώστα̋, οι οποίοι διασκέδασαν του̋ µαθητέ̋ µε τραγούδια, χορού̋ και πολλά θεατρικά παι-

χνίδια και δρώµενα για παραπάνω από τρει̋ ώρε̋. Όµω̋ ο στόχο̋ του αποκριάτικου χορού, όπω̋ είπε στην προσφώνησή του ο πρόεδρο̋ του Συλλόγου κ. Ευθύµιο̋ Κουφογιάννη̋, δεν ήταν µόνο ψυχαγωγικό̋ αλλά και φιλανθρωπικό̋. Γι’ αυτό, όταν έγινε η λαχειοφόρο̋ αγορά µε πάρα πολλά δώρα που πρόσφεραν τα καταστήµατα τη̋ πόλη̋, τα έσοδά τη̋ αποφασίστηκε από το διοικητικό συµβούλιο να διατεθούν σε κάποιο φορέα που διαχειρίζεται παιδιά µε ιδιαίτερε̋ ανάγκε̋. Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία του̋ ο διευθυντή̋ του σχολείου κ. Νίκο̋ Παπαευθυµίου και σύσσωµο̋ ο Σύλλογο̋ ∆ιδασκόντων όπω̋ και ο πρώην διευθυντή̋ του σχολείου κ. Κοκόρα̋ µαζί µε τη σύζυγό του κ. Γορδίου, διευθύντρια του Ειδικού Σχολείου Τρικάλων.

πράγµατα, θα κάνουµε ρεκόρ εκδηλώσεων! Ο κόσµο̋ των

Τρικάλων βοηθάει. Όσο µπορεί, βέβαια, ο καθένα̋…».

«Πάµε για ρεκόρ!» Εµφανώ̋ ικανοποιηµένο̋ ο αντιπρόεδρο̋ κ. Ευθύµιο̋ Κρικέλη̋ δήλωσε στον “δ”: «Ο Σύλλογό̋ µα̋ συνεχίζει τι̋ εκδηλώσει̋ του, οι οποίε̋, µάλιστα, είναι πολύ επιτυχηµένε̋. Η σηµερινή είναι η τρίτη εκδήλωση που κάνουµε µέσα σ’ έναν µήνα. Και, όπω̋ βλέπετε, ο κόσµο̋ αντί να… αραιώνει, πληθαίνει! Πιστεύουµε ότι θα πάµε ακόµα καλύτερα. Φέτο̋, όπω̋ δείχνουν τα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΙΓΜΑΤΑ-∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (κοντά στο κολυµβητήριο)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 24310 20189

Τηλ. καταστήµατο̋: 24310 32720 Τηλ. εργοστασίου: 24410 75550 www.zookar.gr

l

email: info@zookar.gr CMYK

11-03-2013 DIALOGOS  

11-03-2013 DIALOGOS WEEKLY NEWSPAPER OF TRIKALA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you