Page 1

∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Η καθαρή νίκη και το µεγάλο στοίχηµα του Κώστα Μαράβα ΣΕΛ. 32 ∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑ ΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ Ε.Τ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΥΣ ΣΕ 10 ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΣΕΛ. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

EBÄÏ ÌÁ ÄÉ ÁÉ Á Å ÖÇ ÌÅ ÑÉ ÄÁ ÔÙÍ ÔÑÉÊÁËÙÍ

ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÑÏÕÐÇÓ • ÅÔÏÓ 20ï • ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 922 • ΒΥΡΩΝΟΣ 5 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ (3οσ όροφοσ) • ÔÇË: 24310- 33263 FAX: 2431-500059 • e-mail: dialogos.24310@gmail.com, dialogos.trikala@gmail.com• www.issuu.com/dialogosnews • ÔÉÌÇ 1,30 ευρώ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Α΄ ΓΥΡΟΥ

Αγοραστόσ στην Περιφέρεια αλλαγέσ στουσ ∆ήµουσ  Μη αναστρέψιµη η µεγάλη πρωτιά του νυν Περιφερειάρχη  Που θα φθάσει ο Μιχαλάκησ στον Β΄ Γύρο αφού πήρε 53%(!) στον πρώτο µε 7 αντιπάλουσ;  ∆ήµαρχοσ από την πρώτη Κυριακή ο Κώστασ Μαράβασ στην Πύλη, µε άνετη διαφορά  Πρωτιά Παπαστεργίου στον ∆ήµο Τρικκαίων και πρόκληση για τον Χρήστο Λάππα να κάνει την ανατροπή στον Β΄ Γύρο για δεύτερη φορά  Προβάδισµα Μεριβάκη στην Φαρκαδόνα και Σινάνη στην Καλαµπάκα  ∆εν έπιασε τουσ στόχουσ του ο ΣΥΡΙΖΑ στα Τρίκαλα και στη Θεσσαλία ΣΕΛ. 16-17 & 32 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ωρα 5.00 π.µ. 1. ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (Σε 133 Ε.Τ. από 146) ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ...............15.163..............................38,38% ΛΑΠΠΑΣ ...........................12.447..............................31,51% ΚΑΙΚΗΣ.............................4.090................................10,35% ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ..............3.773..................................9,55% ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ...................2.356..................................5,96% ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ...................1.677..................................4,24%

2. ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

3. ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ (Σε 64 Ε.Τ. από τα 71) ΜΑΡΑΒΑΣ.........................7.935................................52,91% ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ .................6.417................................42,79% ΖΑΧΟΣ..............................645 ....................................4,30%

4. ∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

(Σε 84 Ε.Τ. από 96)

(Σε 37 Ε.Τ. από τα 43)

ΣΙΝΑΝΗΣ ..........................7.920................................41,20% ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ..................6.981................................36,32% ΜΠΟΥΦΙ∆ΗΣ ....................2.807................................14,60% ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ......................845 ....................................4,40% ΧΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ...............669 ....................................3,48%

ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ .....................3.863................................42,65% ΧΑΝΤΖΗΣ .........................3.273................................36,13% ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ...................1.197................................13,21% ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ...............725 ................................... 8,00%

CMYK

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Σε 995 Ε.Τ. από 1631) ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ..................109.477 ...............................42,42% ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ..................43.001 .................................16,66% ∆ΙΩΤΗ............................34.715 .................................13,45% ΜΠΟΥΤΑΣ .....................27.103 .................................10,50% ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ...............17.964 ...................................6,96% ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ............13.685 ...................................5,30% ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ.................6.089 .....................................2,36% ΝΤΟΥΡΟΣ......................6.046 .....................................2,34%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Σε 239 Ε.Τ. από 356) ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ (Μιχαλάκησ)........30.132........................52,54% ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ (Ιακωβάκησ)........8.706..........................15,18% ∆ΙΩΤΗ (Σιµορέλησ) ..................6.907..........................10,63% ΜΠΟΥΤΑΣ (Μπακάση) .............5.572............................9,71% ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (Μισιάκασ)........2.586............................4,51% ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Λάσκοσ) .......1.894............................3,30% ΝΤΟΥΡΟΣ (Παπαδάκησ) ..........1.389............................2,42% ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ (Λεπενιώτησ)......979...............................1,71%

Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ Α΄ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Τι έβγαλαν οι κάλπεσ στισ χθεσινέσ αναµετρήσεισ Σαµαράσ: Η Ελλάδα πρέπει να κερδίσει τη µάχη των ευρωεκλογών Τσίπρασ: Οι ευρωεκλογέσ θα είναι το δηµοψήφισµα που ποτέ δεν έγινε Βενιζέλοσ: Στισ ευρωεκλογέσ πρέπει να έχουµε την εικόνα προοδευτικήσ σταθερότητασ ΣΕΛ. 2 & 21


2

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑ.ΟΥ 2014

Η ακτινογραφία του α' γύρου

Τι έβγαλαν οι κάλπεσ των αυτοδιοικητικών εκλογών Στον δεύτερο γύρο παραπέµπονται τα βασικά πολιτικά συµπεράσµατα των αυτοδιοικητικών εκλογών, τα οποία σε συνδυασµό µε την εικόνα των ευρωεκλογών, θα κρίνουν το πολιτικό µήνυµα τησ διπλήσ κάλπησ. Στον πρώτο γύρο, ο χάρτησ των περιφερειών παραµένει στο µεγαλύτερο µέροσ γαλάζιοσ, ισχυρή όµωσ καταγράφεται η παρουσία των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ τόσο στην Περιφέρεια Αττικήσ, όσο και στο ∆ήµο τησ πρωτεύουσασ, ακόµα και µετά την διάψευση τησ αρχικήσ εικόνασ των exit poll. Στισ ίδιεσ περιοχέσ, καθώσ και στη Θεσσαλονίκη, υψηλά ποσοστά κατέγραψαν οι υποψήφιοι τησ Χρυσήσ Αυγήσ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εµφανίζει και η αµφίρροπη, όσο και έντονη, αναµέτρηση των δύο βασικών υποψηφίων στον Πειραιά. Στην Αττική και την Αθήνα, που συγκεντρώνουν και το µεγαλύτερο πληθυσµιακά βάροσ, οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφέρεια, Ρένα ∆ούρου, και στον ∆ήµο Αθηναίων, Γαβριήλ Σακελλαρίδησ, διεκδικούν µε αξιώσεισ τη νίκη στον β' γύρο, κάνοντασ την έκπληξη µε τα ισχυρά αποτελέσµατα που εµφάνισαν σε σχέση µε τισ δηµοσκοπήσεισ. Σύµφωνα µε την τελική εκτίµηση για τα αποτελέσµατα του πρώτου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών που ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, στην Περιφέρεια η Ρένα ∆ούρου συγκεντρώνει 23,8% έναντι 22% του Γιάννη Σγουρού, αφήνοντασ τρίτο και εκτόσ τελικήσ αναµέτρησησ τον στηριζόµενο από τη Ν∆ υποψήφιο Γιώργο Κουµουτσάκο, ο οποίοσ συγκεντρώνει 14,2%. Αντιστοίχωσ, στο ∆ήµο Αθηναίων, ο Γιώργοσ Καµίνησ αναµένεται να συγκεντρώσει ποσοστό 21% έναντι 20,2% του Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Παρά την καλή επίδοση του υποψηφίου ΣΥΡΙΖΑ, το τελικό διαφαινόµενο αποτέλεσµα συνιστά ανατροπή τησ αρχικήσ εικόνασ των exit poll, τα οποία εµφάνιζαν τον Γ.Σακελλαρίδη ακόµα και µπροστά από τον Γ.Καµίνη, µε ποσοστά 20%24% και 19%-23% αντιστοίχωσ. Αντίστοιχη διάψευση τησ πρώτησ εικόνασ των exit poll υπήρξε στην Περιφέρεια Αττικήσ, όπου η πρώτη εικόνα τησ συνολικήσ ανατροπήσ των προηγούµενων προγνωστικών, µε τη Ρένα ∆ούρου µπροστά µε 27%-31% και τον Γιάννη Σγουρό στο 20,5%-24,5%, δεν επιβεβαιώθηκε από τα πραγµατικά αποτελέσµατα. Τόσο στον Περιφέρεια Αττικήσ όσο και στο ∆ήµο τησ Αθήνασ, ιδιαίτερα υψηλά εµφανίζονται τα αποτελέσµατα των υποψηφίων τησ Χρυσήσ Αυγήσ. Στο δήµο τησ Αθήνασ, µάλιστα, ο Ηλίασ Κασιδιάρησ διεκδικεί την τρίτη θέση ακόµα και από τον υποστηριζόµενο από τη Ν∆ υποψήφιο Αρη Σπηλιωτόπουλο, έχοντασ τριπλασιάσει τα ποσοστά τησ ΧΑ σε σχέση µε τισ προηγούµενεσ δηµοτικέσ εκλογέσ. Συγκεκριµένα, στην Περιφέρεια Αττικήσ ο Ηλίασ Παναγιώταροσ αναµένεται να συγκεντρώσει 11,1%, και ο Ηλίασ Κασιδιάρησ 16,3% στο ∆ήµο

τησ Αθήνασ, σύµφωνα πάντα µε την επίσηµη εκτίµηση του εκλογικού αποτελέσµατοσ. Αντιστοίχωσ, ιδιαίτερα υψηλά είναι τα ποσοστά του Αρτέµη Ματθαιόπουλου τησ ΧΑ (8,1%). Τον κώδωνα του κινδύνου για τα ενισχυµένα ποσοστά τησ Χρυσήσ Αυγήσ έκρουσαν µε τισ δηλώσεισ τουσ τόσο ο πρόεδροσ του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελοσ Βενιζέλοσ, όσο και ο πρόεδροσ τησ ∆ΗΜΑΡ Φώτησ Κουβέλησ και ο πρόεδροσ του Ποταµιού Σταύροσ Θεοδωράκησ. Στον πολιτικό χάρτη των περιφερειών εκλογών, το µεγαλύτερο µέροσ τησ εικόνασ έχει γαλάζιο χρώµα. Εκτόσ από την Περιφέρεια Αττικήσ, ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί µε αξιώσεισ άλλη µία περιφέρεια, εκείνη των Ιωνίων Νήσων, όπου ο Θεόδωροσ Γαλιάτσοσ και ο Ανδρέασ Κατσανιώτησ βρίσκονται «στον πόντο». Στουσ δήµουσ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η µάχη του Πειραιά. Ο συνδυασµόσ «Πειραιάσ νικητήσ» του Γιάννη Μώραλη προηγείται στον α' γύρο µε 33,5%, βάσει τησ επίσηµησ πρόβλεψησ, έναντι 30,9% του συνδυασµού «Μασ ενώνει ο Πειραιάσ» του Βασίλη Μιχαλολιάκου. Οι δύο, αντήλλαξαν βαριέσ κατηγορίεσ, µε τον Β.Μιχαλολιάκο να λέει ότι δοκιµάστηκε η αντοχή τησ ∆ηµοκρατίασ στην πόλη, καταγγέλλοντασ βία, εκφοβισµό και εκµαυλισµό -κατηγορίεσ που διέψευσε ο Γ.Μώραλησ. Στη Θεσσαλονίκη, ο Γιάννησ Μπουτάρησ έχει ένα ισχυρό προβάδισµα εννέα ποσοστιαίων µονάδων έναντι του Σταύρου Καλαφάτη, µε τον οποίο θα αναµετρηθεί την επόµενη Κυριακή. Εντυπωσιακό ήταν το αποτέλεσµα και για τουσ εκπροσώπουσ τησ εγχώριασ showbiz και υποψήφιουσ δηµάρχουσ, καθώσ δύο εξ αυτών κατάφεραν να εκλεγούν από την πρώτη Κυριακή: Πρόκειται για τον νυν και εκ νέου υποψήφιο δήµαρχο Στυλίδασ Απόστολο Γκλέτσο µε ποσοστό άνω του 60% και τον Ηλία Ψινάκη στον δήµο Μαραθώνα που εκλέγεται µε ποσοστό περί το 53%. Τέλοσ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το εκλογικό θρίλερ στον δήµο Αριστοτέλη Χαλκιδικήσ, όπου ο νυν δήµαρχοσ και εκ νέου υποψήφιοσ Χρήστοσ Πάχτασ κονταροχτυπιέται ψήφο-ψήφο µε τον Γιάννη Μίχο για εκλογή από τον πρώτο γύρο. Πίσω από την οριακή εικόνα στο σύνολο του δήµου, υπάρχει

σηµαντική διαφορά στισ κοινότητεσ: Ο µεν κ. Πάχτασ εµφανίζεται ισχυρόσ στην Αρναία (ποσοστό περί το 70%), ο δε κ. Μίχοσ σε Στάγειρα-Άκανθο (ποσοστό περί το 75%). Όπωσ όλα δείχνουν, η τελική µάχη των εντυπώσεων και των πολιτικών µηνυµάτων θα κριθεί την επόµενη Κυριακή, τόσο µε την οριστική έκβαση των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών, όσο και -κυρίωσ- µε τα αποτελέσµατα των ευρωεκλογών. Τη σηµασία τησ αναµέτρησησ τησ 25ησ Μαzου επεσήµαναν, ο καθένασ από τη δική ου πλευρά, τόσο ο Αντώνησ Σαµαράσ και ο Ευάγγελοσ Βενιζέλοσ, όσο και ο Αλέξησ Τσίπρασ. «Την επόµενη Κυριακή ολοκληρώνεται η διαδικασία των αυτοδιοικητικών εκλογών. Αλλά την επόµενη Κυριακή έχουµε ταυτόχρονα την µάχη των ευρωεκλογών, κατά την οποία η Ελλάδα πρέπει να δείξει ότι έχει τη σταθερότητα που τησ αξίζει και που έχει κερδίσει µε τισ θυσίεσ του ελληνικού λαού» δήλωσε ο πρωθυπουργόσ. «Την άλλη Κυριακή χρειαζόµαστε µια εικόνα προοδευτικήσ σταθερότητασ» δήλωσε ο Ευάγγελοσ Βενιζέλοσ, συµπληρώνοντασ: «Άκουσα τον κ. Τσίπρα να θέτει σήµερα και πάλι µετά από πολύ καιρό το ζήτηµα του δηµοψηφίσµατοσ. Ίσωσ τώρα καταλαβαίνουν όλοι οι Έλληνεσ πολίτεσ τι εννοούσα τισ προηγούµενεσ µέρεσ µιλώντασ για το πραγµατικό ερώτηµα που θα τεθεί το βράδυ των εκλογών και άρα πρέπει να το έχουν υπόψη τουσ οι πολίτεσ καθ’ οδόν προσ τον δεύτερο γύρο και τισ ευρωεκλογέσ». «Πριν από λίγο ο πρωθυπουργόσ παραδέχθηκε ότι µε βάση το αποτέλεσµα για τισ αυτοδιοικητικέσ εκλογέσ, η κάλπη των ευρωεκλογών διακυβεύει τη συνέχεια τησ συγκυβέρνησησ των µνηµονίων. Έχει απόλυτο δίκιο. Στισ 25 Μαzου θα γίνει το δηµοψήφισµα που δεν έγινε για το µνηµόνιο» είπε ο Αλέξησ Τσίπρασ και κάλεσε όλουσ τουσ έλληνεσ και τισ ελληνίδεσ σε συστράτευση, ανεξαρτήτωσ τι ψήφισαν. «Η επόµενη Κυριακή θα είναι η πρώτη µέρα µιασ άλλησ εποχήσ. Η χώρα θα στείλει ισχυρό µήνυµα στην Ευρώπη και στον κόσµο» πρόσθεσε ο πρόεδροσ του ΣΥΡΙΖΑ, καταλήγοντασ: Στισ 25 Μαzου «η ψήφοσ µασ δεν θα πιάσει απλώσ τόπο, θα αλλάξει τον τόπο.»

ΘΕΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Ν∆ Σαµαράσ: Η Ελλάδα πρέπει να κερδίσει τη µάχη των ευρωεκλογών Στην κρισιµότητα των ευρωεκλογών τησ επόµενησ Κυριακήσ έδωσε την έµφασή του ο πρωθυπουργόσ, Αντώνησ Σαµαράσ, στισ δηλώσεισ του µετά τον α' γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, για τον οποίο είπε ότι η Ν∆ έχει πετύχει «θετικά και αδιαµφισβήτητα αποτελέσµατα». «Τη προσεχή Κυριακή ολοκληρώνεται η διαδικασία των αυτοδιοικητικών εκλογών, έχουµε όµωσ ταυτόχρονα τη µάχη των ευρωεκλογών, µια µάχη στην οποία η Ελλάδα πρέπει να δείξει ότι έχει τη σταθερότητα που τησ αξίζει», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ.Σαµαράσ, έξω από τα γραφεία τησ Ν∆. «Οι πολίτεσ πρέπει είτε να συµβάλλουν ωστε να υπάρχει για τον ελληνικό λαό η βεβαιότητα ότι θα πάµε µπροστά µε σταθερά βήµατα είτε να αφήσουν τη χώρα να ξανακυλήσει πίσω» πρόσθεσε. ΘΥΜΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ Ο ΣΥΡΙΖΑ Βενιζέλοσ: Στισ ευρωεκλογέσ πρέπει να έχουµε την εικόνα προοδευτικήσ σταθερότητασ Την επόµενη Κυριακή, µετά τισ ευρωεκλογέσ, θα πρέπει να έχουµε µια συνολική εικόνα που θα είναι µια εικόνα προοδευτικήσ σταθερότητασ, δήλωσε ο αντιπρόεδροσ τησ κυβέρνησησ και υπουργόσ Εξωτερικών, Ευάγγελοσ Βενιζέλοσ, σχολιάζοντασ τα αποτελέσµατα του α' γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Απέτυχε η σκληρή κοµµατικοποίηση των αυτοδιοικητικών εκλογών και αποδείχθηκε ότι η δηµοκρατική παράταξη έχει βαθιέσ ρίζεσ στην αυτοδιοίκηση, όπωσ και στον συνδικαλισµό και σε άλλουσ κοινωνικούσ φορείσ, δήλωσε ο πρόεδροσ του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελοσ Βενιζέλοσ, σχολιάζοντασ τα αποτελέσµατα των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών. Οι στενέσ κοµµατικέσ επιλογέσ, πρόσθεσε, απέτυχαν καθαρά, και όσοι θέλησαν να αναµετρηθούν µε τα ποσοστά τουσ του 2012 περιορίστηκαν σε αυτά, τόνισε και µίλησε «για εντυπώσεισ που δηµιουργήθηκαν αµέσωσ µετά την ολοκλήρωση τησ εκλογικήσ διαδικασίασ, οι οποίεσ δεν έχουν καµία αξία». Ο κ. Βενιζέλοσ αναφέρθηκε και στο πρόβληµα που συνιστούν τα ποσοστά τησ Χρυσήσ Αυγήσ, τονίζοντασ ότι είναι καθήκον όλων των δηµοκρατικών δυνάµεων να αγωνιστούν σθεναρά κατά του ναζισµού και τησ βίασ. Για τον επόµενο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, ο πρόεδροσ του ΠΑΣΟΚ εκτίµησε ότι οι πολίτεσ θα επιλέξουν ικανούσ, δοκιµασµένουσ και εργατικούσ υποψηφίουσ. Για τισ ευρωεκλογέσ τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να δώσει µια εικόνα προοδευτικήσ σταθερότητασ και ζήτησε από τουσ πολίτεσ να αναλογιστούν τι σηµαίνει το δηµοψήφισµα για το οποίο µιλάει ο κ. Τσίπρασ και πρέπει να έχουν υπόψη τουσ το πραγµατικό ερώτηµα που τίθεται και αφορά την πολιτική σταθερότητα. Η σταθερότητα, υπογράµµισε, δεν σηµαίνει στασιµότητα, µίλησε για αποκατάσταση αδικιών και τόνισε ότι πρέπει να δείξουµε την εικόνα µιασ κανονικήσ χώρασ, όπωσ είναι όλεσ οι άλλεσ χώρεσ τησ ευρωζώνησ. ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΣΕ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ Tσίπρασ: Οι ευρωεκλογέσ θα είναι το δηµοψήφισµα που ποτέ δεν έγινε. Οι εκλογέσ αναδεικνύουν το ΣΥΡΙΖΑ σε ισχυρό παράγοντα τησ τοπικήσ αυτοδιοίκησησ, δήλωσε ο πρόεδροσ του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξησ Τσίπρασ, στισ δηλώσεισ του για το εκλογικό αποτέλεσµα τησ Κυριακήσ, τονίζοντασ, παράλληλα, ότι οι ευρωεκλογέσ θα είναι το δηµοψήφισµα που ποτέ δεν έγινε στον τόπο για το µνηµόνιο. Την ερχόµενη Κυριακή, η ψήφοσ όχι απλά θα πιάσει τόπο, αλλά θα αλλάξει τον τόπο, είπε ακόµη ο επικεφαλήσ του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίοσ κάλεσε τουσ πολίτεσ σε συστράτευση. Οι ευρωεκλογέσ θα είναι το δηµοψήφισµα που ποτέ δεν έγινε στον τοπο για το µνηµόνιο, για το αν θα αποκτήσει ξανά αξιοπρέπεια και φωνή στην Ευρώπη, τόνισε. Ο Αλέξησ Τσίπρασ αναφερόµενοσ στη δήλωση του Αντώνη Σαµαρά, που έθεσε το δίληµµα «σταθερότητα ή πισωγύρισµα», είπε πωσ «ο πρωθυπουργόσ αποδέχθηκε ότι το αυτοδιοικητικό αποτέλεσµα προµηνύει πωσ η κάλπη των ευρωεκλογών διακυβεύει τη συνέχεια τησ κυβέρνησησ των µνηµονίων». Είπε, επίσησ, ότι οι πολίτεσ έκαναν σήµερα ένα πρώτο βήµα, και η προσεχή Κυριακή µπορεί να γίνει η πρώτη µέρα µιασ άλλησ εποχήσ. «Το αποτέλεσµα στην Αθηνα και στην Αττική, η διεκδίκηση µιασ σειράσ περιφερειών και µεγάλων δήµων αναδεικνύουν τον ΣΥΡΙΖΑ σε ισχυρό παραγοντα στον χωρο τησ αυτοδιοίκησησ», είπε, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα πωσ «την επόµενη εβδοµάδα η Αθηνα και η Αττική θα γυρίσουν σελίδα». Ο κ.Τσίπρασ, προσερχόµενοσ αργά το απόγευµα στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, επέλεξε να σχολιάσει τα πρώτα αποτελέσµατα των εκλογών, µε ποδοσφαιρικούσ όρουσ: «Τα καλύτερα γκολ µπαίνουν στον β' γύρο».

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε ÅÊÄÏÔÇÓ - ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÍÉÊ. ÊÑÏÕÐÇÓ ÓÕÍTAKTEÓ: ÍÉÊÏÓ ÐÁÆÁÚÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ: ÅÕÈÕÌÉÏÓ ÊÏÕÖÏÃÉÁÍÍÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ΒΥΡΩΝΟΣ 5 & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ(3οσ όροφοσ), ΤΡΙΚΑΛΑ ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ: 60 ÅÕÑÙ. ÏÔÁ, ÔÑÁÐÅÆÅÓ, ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ, Ê.ÔË. 100 ÅÕÑÙ ÅÊÔÕÐÙÓÇ: Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ ÔÇË.: 24310 - 33263 FAX: 2431-500059 e-mail:dialogos.24310@gmail.com site:www.issuu.com/dialogosnews ÊÙÄ. ÅÍÔÕÐÏÕ: 5113


∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑ ΟΥ 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Νικητήσ ο Κώστασ Αγοραστόσ θριαµβευτήσ ο Χρήστοσ Μιχαλάκησ! «Έκπληξη» η δεύτερη θέση του Νίκου Τσιλιµίγκα που άφησε εκτόσ Β’γύρου την Ηρώ ∆ιώτη

Ο Κώστασ Αγοραστόσ, όπωσ άλλωστε αναµενόταν, είναι ο µεγάλοσ νικητήσ στην Περιφέρεια Θεσσαλίασ. Αφού µπορεί µεν να µην κατάφερε να εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή (πράγµα δύσκολο, λό-

3

ΤΟΠΙΚΑ

στην Π.Ε.Τρικάλων και ξεπέρασε το 52% των ψήφων επιβεβαιώνοντασ και στην κάλπη τισ προβλέψεισ για άνετη νίκη του. Ο δεύτεροσ νικητήσ των χθεσινών εκλογών στην Περιφέρεια Θεσσαλίασ εί-

∆ήλωση Κώστα Αγοραστού για το αποτέλεσµα των εκλογών Η παράταξή µασ “Συµµαχία Υπέρ των Πολιτών” πέτυχε µια καθαρή νίκη αυξάνοντασ αισθητά το ποσοστό τησ σε σχέση µε το 2010 και έχοντασ µια πολύ µεγάλη διαφορά τησ τάξεωσ των 25 ποσοστιαίων µονάδων από την δεύτερη παράταξη. Με την ψήφο τουσ οι Θεσσαλοί αναγνωρίζουν το έργο που επιτελέστηκε στον τόπο µασ στην πρώτη θητεία τησ αιρετήσ περιφέρειασ. Επιβραβεύουν την πολιτική τησ συνεννόησησ, τησ συνεργασίασ και τησ συνένωσησ δυνάµεων. Εµπιστεύονται την αυτοδιοικητική παράταξη που τήρησε τισ δεσµεύσεισ τησ κι έχει ρεαλιστικό πρόγραµµα και σχέδιο για την Θεσσαλία. Το πρόγραµµα που το διαµόρφωσαν οι ίδιοι οι Θεσσαλοί και το οποίο απαντά στισ ανάγκεσ και τισ προκλήσεισ τησ εποχήσ µασ. Σήµερα κάναµε το πρώτο βήµα. Την επόµενη Κυριακή κάνουµε το δεύτερο και καθοριστικότερο. Προσερχόµαστε µαζικά στισ κάλπεσ και ψηφίζουµε Συµµαχία υπέρ των Πολιτών. Ψηφίζουµε την πραγµατική, την αληθινή περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Για την Θεσσαλία τησ νέασ εποχήσ, των µεγάλων επιλογών και των ανοιχτών οριζόντων. Για την Θεσσαλία τησ ισόρροπησ ανάπτυξησ και των έργων, την Θεσσαλία τησ αλληλεγγύησ και τησ ανθρωπιάσ. Την Θεσσαλία που µασ αξίζει. Την Θεσσαλία που νικά. γω των οχτώ συνδυασµών που συµµετείχαν), όµωσ το 42% των ψήφων που απέσπασε και η τεράστια διαφορά από τον δεύτερο (σχεδόν 25 µονάδεσ!) καθιστούν τον Β’γύρο µάλλον µια τυπική διαδικασία. Όµωσ ο αληθινόσ θριαµβευτήσ των χθεσινών εκλογών στην Περιφέρεια Θεσσαλίασ ήταν αναµφισβήτητα ο Χρήστοσ Μιχαλάκησ. Ο οποίοσ σάρωσε κυριολεκτικά

«Το θέµα είναι τώρα τι λεσ» «Καλά φάγαµε καλά ήπιαµε Καλά τη φέραµε τη ζωή µασ ωσ εδώ. Μικροζηµίεσ και µικροκέρδη συµψηφίζοντασ. Το θέµα είναι τώρα τι λεσ». Ποίηµα του Μανώλη Αναγνωστάκη – «του ποιητή τησ ήττασ». Γράφτηκε το 1970, έχει τον εύγλωττο τίτλο «ο στόχοσ». Αδιαµφισβήτητα, οι χθεσινέσ κάλπεσ ήταν µία ενδιάµεση εκλογική διαδικασία. Σηµαντική, αλλά ηµιτελήσ. Τα αποτελέσµατα τησ 25ησ Μα1ου, κυρίωσ για την Ευρωβουλή, αλλά και στισ Περιφέρειεσ και στουσ ∆ήµουσ, θα καθορίσουν τισ πολιτικέσ εξελίξεισ. Πρωτίστωσ, θα καταδείξουν και θα νοηµατοδοτήσουν την κοινωνική βούληση και Του θα αποστείλουν διαυγέσ ή θολό µήνυµα για Ηλία Σιαφάκα τισ δυνατότητεσ και αντοχέσ του λαού µασ. Όπωσ εξελίχθηκαν τα πράγµατα, για τη χώρα µασ υφίστανται δύο δρόµοι. Ο ένασ δεδοµένοσ, συνεκτικόσ, καταστροφικόσ. Ο άλλοσ υπό αναζήτηση, παλίµβουλοσ, εγγενήσ υψηλού ρίσκου. Στον πρώτο δρόµο, πορεύονται συνειδητά το ΠΑΣΟΚ, η Νέα ∆ηµοκρατία και σε ρόλο εφεδρείασ, η ∆ΗΜΑΡ. Ο ένασ το µυστρί, ο άλλοσ το πηλοφόρι, η τρίτη ότι υλικά όποτε χρειαστούν. Στη δεύτερη ατραπό, εκ των συνθηκών, πρωταγωνιστήσ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τουλάχιστον δύο πρόσωπα- ο Ιανόσ θα ζήλευε- και δη αντιφάσεισ εν τοισ όροισ. Για να αποκτήσει όµωσ, όχι εκλογική υπεροχή αλλά πολιτική ηγεµονία- µε την γκραµσιανή έννοια του όρου- είναι αδήριτο να διασαφηνίσει το πλέγµα των σχέσεών του, µε τισ πολιτικέσ θέσεισ και αξίεσ τησ κοµµουνιστικήσ αριστεράσ. Όχι απλά µε τα κόµµατα και τισ οργανώσεισ των χωρών, αλλά µε τα πολιτικά τησ προτάγµατα και ιδεολογικά φορτία. Προδήλωσ αυτό δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε µονοµερέσ. Απαιτεί αυτοµαστίγωµα πολύπλευρο, ρεαλισµό και όραµα µαζί –στη σωστή αναλογία, στισ κατάλληλεσ συνθήκεσ. Ο λαόσ –όχι τόσο πολύ- έχει διαφανεί ότι αντιλαµβάνεται πωσ «οι καιροί ου µενετοί», ότι έφτασε η ώρα να προκρίνει «ή το οδυνηρό ή το καταστροφικό». Τώρα είναι η ιστορική συγκυρία που οι πολιτικοί του ταγοί- τουλάχιστον αυτοί που επαγγέλλονται ανατροπέσ –άρα ρήξεισ και συγκρούσεισ, οφείλουν να του πουν ότι πια «µικροζηµίεσ και µικροκέρδη δεν συµψηφίζονται».

ΣΧΕ∆ΙΟ Β ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ναι ασφαλώσ και ο γιατρόσ Νίκοσ Τσιλιµίγκασ ο οποίοσ αν και ξεκίνησε µε µεγάλη καθυστέρηση τον προεκλογικό του αγώνα τελικά κατάφερε να ανατρέψει κάθε προγνωστικό και να συγκεντρώσει µεγαλύτερο ποσοστό από την υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ηρώ ∆ιώτη, αφήνοντασ την εκτόσ του Β’γύρου. Αυτή η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλία, (και στα Τρίκαλα), ήττα βέβαια σε σχέση µε τα αποτελέσµατα του Ιουνίου του 2012 και όχι σε σύγκριση µε τισ προηγούµενεσ περιφερειακέσ εκλογέσ, θα πρέπει ασφαλώσ να προβληµατίσει το κόµµα τησ αξιωµατικήσ αντιπολίτευσησ. Το οποίο θα προσπαθήσει να διασκεδάσει τισ εντυπώσεισ τησ επίδοσησ του στην Περιφέρεια Θεσσαλίασ και τουσ δήµουσ του νοµού, µε άνοδο στισ ευρωκάλπεσ τησ Κυριακήσ.

Την Τετάρτη 21 Μάη και ώρα 8. 30 στην Πλατεία Ρ. Φεραίου θα µιλήσει ο υποψήφιοσ ευρωβουλευτήσ Χρήστοσ Σταµόπουλοσ µε θέµα

«∆εν υπάρχει ζωή µέσα στην Ευρωζώνη» Θ’ ακουστεί χαιρετισµόσ του Αλέκου Αλαβάνου


4

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑ ΟΥ 2014


5

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑ ΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (ΣΕ 270 ΑΠΟ 356 Ε.Τ.)

ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ

ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ

ΜΠΟΥΤΑΣ

∆ΙΩΤΗ

ΝΤΟΥΡΟΣ

Έγκυρα

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Λευκά

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Άκυρα

∆ΗΜΟΣ

ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ

Άκυρα και Λευκά ΨΗΦΙΣΑΝ

ΤΜΗΜΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

(Πωσ ψήφισαν οι Τρικαλινοί ανά εκλογικό τµήµα για την Περιφέρεια Θεσσαλίασ)

1

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

1ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

298

198

5

3

190

3

15

5

9

8

123

10

17

2

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

2ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

334

237

9

5

223

3

13

12

13

7

144

8

23

2

24

3

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΑΝΘΟΥΣΑΣ

3ο ΑΝΘΟΥΣΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

166

134

2

3

129

4

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ

4ο ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

225

175

7

2

166

5

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΚΑΤΑΦΥΤΟΥ-ΜΗΛΕΑΣ

5ο ΚΑΤΑΦΥΤΟΥ-ΚΑΤΑΦΥΤΟΥ ΜΗΛΕΑΣ

326

244

0

4

240

4

9

8

3

3

77

3

19

9

5

5

119

3

6

29

2

2

8

170

6

19

6

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΚΡΑΝΕΑΣ-∆ΟΛΙΑΝΩΝ

6ο ΚΡΑΝΕΑΣ-ΚΡΑΝΕΑΣ ∆ΟΛΙΑΝΩΝ

429

225

2

1

222

14

27

13

2

5

132

18

11

7

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΠΟΛΥΘΕΑΣ

7ο ΠΟΛΥΘΕΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

199

140

2

2

136

10

22

4

1

8

67

1

23

8

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ

8ο ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

40

27

0

0

27

0

0

0

1

0

21

3

2

9

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΧΑΛΙΚΙΟΥ

9ο ΧΑΛΙΚΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

296

212

10

4

198

4

11

4

2

0

146

6

25 33

10

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

10ο ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

532

333

13

7

313

9

24

92

5

6

120

24

11

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

11ο ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

521

315

16

15

284

8

37

75

5

4

110

10

35

12

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

12ο ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

540

294

21

8

265

2

24

61

8

7

124

10

29

15

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ

15ο ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

421

295

12

6

277

6

36

28

3

15

127

11

51

21

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

21ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

488

343

13

12

318

6

57

16

2

12

171

22

32

23

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

23ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

481

330

9

4

317

4

61

22

6

15

154

25

30

27

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

27ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

484

322

10

6

306

5

39

15

3

18

169

13

44

28

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

28ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

485

346

5

10

331

8

60

18

4

11

181

17

32

29

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

29ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

197

119

3

6

110

5

3

14

2

2

71

0

13

30

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΒΥΤΟΥΜΑ

30ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΒΥΤΟΥΜΑ

188

133

4

0

129

0

9

9

0

3

75

21

12

31

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΑΥΡΑΣ

31ο ΑΥΡΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

355

252

16

11

225

10

21

43

3

1

73

13

61

32

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΑΥΡΑΣ

32ο ΑΥΡΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

302

209

9

5

195

12

9

46

3

2

70

10

43

33

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΑΥΡΑΣ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ

33ο ΑΥΡΑΣ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

278

160

7

2

151

1

6

9

1

4

110

5

15

34

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΒΛΑΧΑΒΑΣ

34ο ΒΛΑΧΑΒΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

264

142

8

2

132

1

20

5

1

2

81

7

15

35

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΒΛΑΧΑΒΑΣ

35ο ΒΛΑΧΑΒΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

338

210

8

6

196

3

24

7

2

2

130

10

18

36

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

∆ΙΑΒΑΣ

36ο ∆ΙΑΒΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

432

325

15

5

305

2

18

7

1

60

179

8

30

37

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

∆ΙΑΒΑΣ

37ο ∆ΙΑΒΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

509

397

8

3

386

3

17

15

0

79

237

8

27

38

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

38ο ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

511

293

8

5

280

2

27

25

6

24

150

17

29

39

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

39ο ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

540

325

13

7

305

7

25

26

5

15

177

22

28

40

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

40ο ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

535

318

13

8

297

1

36

27

4

14

174

26

15

42

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

42ο ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

528

295

11

11

273

1

28

53

3

12

140

8

28

45

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΟΡΘΟΒΟΥΝΙΟΥ

45ο ΟΡΘΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

373

170

8

5

157

0

23

9

2

4

84

5

30

48

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ

48ο ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ

369

248

4

2

242

1

12

10

1

10

146

2

60

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6


6

ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ

ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ

ΜΠΟΥΤΑΣ

∆ΙΩΤΗ

ΝΤΟΥΡΟΣ

Έγκυρα

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Λευκά

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Άκυρα

∆ΗΜΟΣ

ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ

Άκυρα και Λευκά ΨΗΦΙΣΑΝ

ΤΜΗΜΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑ ΟΥ 2014

49

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

49ο ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

218

135

10

1

124

4

5

8

3

5

82

3

14

50

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ

50ο ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

387

223

5

2

216

5

14

5

3

13

147

15

14

51

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ

51ο ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

427

231

8

6

217

6

17

8

2

4

145

12

23

53

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΜΑΤΟΝΕΡΙΟΥ

53ο ΜΑΤΟΝΕΡΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

207

102

3

1

98

1

4

6

1

2

42

6

36

54

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΑΗ∆ΟΝΑΣ

54ο ΑΗ∆ΟΝΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

407

224

7

2

215

4

28

11

1

4

95

7

65

56

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΗΣ

56ο ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΗΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

327

237

3

3

231

11

37

9

3

14

119

6

32

57

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΚΛΕΙΝΟΥ

57ο ΚΛΕΙΝΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

581

364

19

17

328

4

53

30

2

13

181

7

38

58

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΚΛΕΙΝΟΥ ΑΜΠΕΛΙΩΝ

58ο ΚΛΕΙΝΟΥ ΑΜΠΕΛΙΩΝ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 285

239

3

8

228

0

10

7

2

11

141

15

42

59

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

59ο ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

261

10

3

248

3

21

3

3

9

174

17

18

384

62

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ

62ο ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

388

221

12

4

205

5

16

21

4

2

127

18

12

64

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ

64ο ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

510

189

3

8

178

6

19

7

5

8

105

18

10

65

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ

65ο ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

528

201

5

9

187

0

11

7

4

10

106

40

9

66

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ

66ο ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

529

210

7

4

199

21

17

9

13

6

87

34

12

68

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΤΡΥΓΟΝΑΣ

68ο ΤΡΥΓΟΝΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

428

238

5

7

226

8

20

22

5

7

121

14

29 22

69

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ

69ο ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

304

178

8

3

167

5

20

33

1

1

81

4

70

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

70ο ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

127

89

6

1

82

6

2

0

3

1

48

14

8

73

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΛΟΓΓΑ

73ο ΛΟΓΓΑ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

432

236

9

2

225

6

10

31

8

3

124

4

39

74

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΜΑΥΡΕΛΙΟΥ

74ο ΜΑΥΡΕΛΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

405

189

9

3

177

28

8

12

2

8

91

3

25

75

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΜΑΥΡΕΛΙΟΥ

75ο ΜΑΥΡΕΛΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

315

149

5

5

139

20

13

14

4

4

66

2

16

76

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΜΑΥΡΕΛΙΟΥ ΑΧΕΛΙΝΑ∆Α 76ο ΜΑΥΡΕΛΙΟΥ ΑΧΕΛΙΝΑ∆Α

309

141

2

1

138

0

6

9

2

0

95

2

24

79

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΟΥ

335

171

10

1

160

5

13

15

1

7

76

6

37

79ο ΦΩΤΕΙΝΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

81

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ

81ο ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

409

231

14

4

213

1

8

18

1

3

128

15

39

82

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ

82ο ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

302

186

12

5

169

1

23

14

2

4

76

10

39

83

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ

83ο ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

385

209

12

4

193

6

21

15

0

6

91

5

49

84

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ ΣΤΑΓΙΑ∆ΩΝ

84ο ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ ΣΤΑΓΙΑ∆ΩΝ,

162

84

2

2

80

1

15

1

2

5

45

2

9

85

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ

85ο ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

415

214

10

3

201

4

21

28

3

4

95

8

38

86

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ

86ο ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

428

235

9

6

220

5

15

18

1

9

85

12

75

87

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΨΗΛΩΜΑΤΟΣ-ΚΕΡ/ΛΑΣ

87ο ΨΗΛΩΜΑΤΟΣ-ΚΕΡΑΣΟΥΛΑΣ

337

129

6

1

122

1

10

11

1

3

63

2

31

89

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΑΧΛΑ∆ΕΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

89ο ΑΧΛΑ∆ΕΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

340

171

3

1

167

4

13

3

3

6

125

6

7

91

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΓΑΒΡΟΥ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 91ο ΓΑΒΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

279

162

3

3

156

2

18

4

1

3

105

5

18

92

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΚΑΚΟΠΛΕΥΡΙΟΥ

383

202

9

2

191

6

11

6

1

4

136

3

24

92ο ΚΑΚΟΠΛΕΥΡΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

93

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΚΑΚ/ΡΙΟΥ ΞΗΡ/ΜΠΟΥ

93ο ΚΑΚΟΠΛΕΥΡΙΟΥ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ

421

239

15

5

219

3

21

5

4

4

126

13

43

94

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΟΞΥΝΕΙΑΣ

94ο ΟΞΥΝΕΙΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

369

258

9

9

240

1

17

17

2

3

170

10

20

95

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΟΞΥΝΕΙΑΣ ΜΥΚΑΝΗΣ

95ο ΟΞΥΝΕΙΑΣ-ΜΥΚΑΝΗΣ

376

278

5

3

270

5

33

10

4

3

175

4

36

48

2

1

128

5

7

97

ΠΥΛΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

97ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΥΛΗΣ

89

68

2

0

66

3

7

5

98

ΠΥΛΗΣ

ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ

98ο ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ, ΠΥΛΗΣ

237

186

2

3

181

2

18

9

3

9

99

ΠΥΛΗΣ

ΒΡΟΝΤΕΡΟΥ

99ο ΒΡΟΝΤΕΡΟΥ, ΠΥΛΗΣ

335

228

8

9

211

4

4

6

13

31

120

16

17

100

ΠΥΛΗΣ

ΓΑΡ∆ΙΚΙΟΥ

100ο ΓΑΡ∆ΙΚΙΟΥ, ΠΥΛΗΣ

590

418

18

5

395

7

41

11

3

6

290

15

22 34

101

ΠΥΛΗΣ

ΓΑΡ∆ΙΚΙΟΥ

101ο ΓΑΡ∆ΙΚΙΟΥ, ΠΥΛΗΣ

590

438

10

8

420

7

55

6

2

10

291

15

102

ΠΥΛΗΣ

ΓΑΡ∆ΙΚΙΟΥ ΠΑΛ/ΡΙΟΥ

102ο ΓΑΡ∆ΙΚΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

217

144

2

1

141

1

1

1

1

0

117

13

7

103

ΠΥΛΗΣ

ΒΑΚΑΡΙΟΥ-ΦΟΡΤΩΣΙΟΥ

103ο ∆ΕΣΗΣ-ΒΑΚΑΡΙΟΥ-ΦΟΡΤΩΣΙΟΥ

259

190

6

2

182

4

19

8

5

0

129

6

11

104

ΠΥΛΗΣ

∆ΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ

104ο ∆ΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΛΗΣ

96

74

2

1

71

2

8

1

0

1

42

1

16

105

ΠΥΛΗΣ

ΕΛΑΤΗΣ

105ο ΕΛΑΤΗΣ, ΠΥΛΗΣ

409

293

4

4

285

5

37

38

2

11

160

10

22 26

106

ΠΥΛΗΣ

ΕΛΑΤΗΣ-ΞΥΛΟΧΩΡΙΟΥ

106ο ΕΛΑΤΗΣ-ΞΥΛΟΧΩΡΙΟΥ

431

317

10

16

291

7

17

52

2

11

162

14

109

ΠΥΛΗΣ

ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ

109ο ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ, ΠΥΛΗΣ

254

210

4

4

202

3

6

8

1

9

156

10

9

112

ΠΥΛΗΣ

ΓΟΜΦΩΝ

112ο ΓΟΜΦΩΝ, ΠΥΛΗΣ

420

295

12

9

274

0

41

26

1

3

156

21

26

115

ΠΥΛΗΣ

ΛΥΓΑΡΙΑΣ

115ο ΛΥΓΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΗΣ

347

251

7

1

243

3

20

20

2

3

145

12

38

116

ΠΥΛΗΣ

ΛΥΓΑΡΙΑΣ

116ο ΛΥΓΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΗΣ

271

205

6

3

196

10

12

22

3

4

114

7

24

117

ΠΥΛΗΣ

ΜΟΥΡΙΑΣ

117ο ΜΟΥΡΙΑΣ, ΠΥΛΗΣ

365

248

19

6

223

1

51

41

3

4

84

28

11


7 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ

ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ

ΜΠΟΥΤΑΣ

∆ΙΩΤΗ

ΝΤΟΥΡΟΣ

Έγκυρα

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Λευκά

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Άκυρα

∆ΗΜΟΣ

ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ

Άκυρα και Λευκά ΨΗΦΙΣΑΝ

ΤΜΗΜΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑ ΟΥ 2014

118

ΠΥΛΗΣ

ΜΟΥΡΙΑΣ

118ο ΜΟΥΡΙΑΣ, ΠΥΛΗΣ

427

261

5

4

252

1

76

46

1

1

90

22

15

122

ΠΥΛΗΣ

ΠΗΓΗΣ

122ο ΠΗΓΗΣ, ΠΥΛΗΣ

500

336

11

6

319

5

26

41

4

12

190

5

36 40

123

ΠΥΛΗΣ

ΠΗΓΗΣ

123ο ΠΗΓΗΣ, ΠΥΛΗΣ

501

332

10

9

313

4

24

54

3

5

175

8

124

ΠΥΛΗΣ

ΠΗΓΗΣ

124ο ΠΗΓΗΣ, ΠΥΛΗΣ

502

319

14

11

294

4

23

37

6

11

163

10

40

125

ΠΥΛΗΣ

ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

125ο ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ, ΠΥΛΗΣ

583

321

12

6

303

14

76

10

8

23

130

14

28

5

53

1

0

16

1

0

126

ΠΥΛΗΣ

ΜΥΡ/ΛΟΥ ΓΚΟΛΦΑΡΙ

126ο ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ ΓΚΟΛΦΑΡΙ

151

74

4

1

69

3

127

ΠΥΛΗΣ

ΜΥΡ/ΛΟΥ ΓΛΥΣΤΡΑ

127ο ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ ΓΛΥΣΤΡΑ

56

26

1

1

24

0

1

5

4

4

128

ΠΥΛΗΣ

ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΟΥ

128ο ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΟΥ, ΠΥΛΗΣ

575

365

13

9

343

1

23

12

2

19

234

28

24

129

ΠΥΛΗΣ

ΚΟΡΥΦΗΣ

129ο ΚΟΡΥΦΗΣ, ΠΥΛΗΣ

259

176

8

7

161

2

22

6

2

13

87

8

21

5

40

9

3

29

45

7

9

30

8

1

7

24

64

6

0

130

ΠΥΛΗΣ

ΝΕΡΑΙ∆ΑΣ

130ο ΝΕΡΑΙ∆ΑΣ, ΠΥΛΗΣ

298

158

7

4

147

131

ΠΥΛΗΣ

ΝΕΡΑΙ∆ΑΣ ΛΑΦΙΝΑ

131ο ΝΕΡΑΙ∆ΑΣ ΛΑΦΙΝΑ, ΠΥΛΗΣ

150

52

2

1

49

132

ΠΥΛΗΣ

ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ

132ο ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ, ΠΥΛΗΣ

272

113

3

0

110

3 1

8

5

2

133

ΠΥΛΗΣ

ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ ΑΕΤΟΣ

133ο ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ ΑΕΤΟΣ, ΠΥΛΗΣ

157

78

1

2

75

3

17

6

1

9

29

2

8

134

ΠΥΛΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ

134ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΛΗΣ

401

237

16

16

205

3

12

6

8

8

128

14

26

135

ΠΥΛΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ

135ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΛΗΣ

359

223

16

10

197

7

8

9

9

4

117

9

34

136

ΠΥΛΗΣ

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ

136ο ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ, ΠΥΛΗΣ

283

178

4

5

169

4

18

7

1

2

118

8

11

137

ΠΥΛΗΣ

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ

137ο ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ, ΠΥΛΗΣ

378

241

6

6

229

8

30

21

9

6

114

8

33

138

ΠΥΛΗΣ

ΠΙΑΛΕΙΑΣ

138ο ΠΙΑΛΕΙΑΣ, ΠΥΛΗΣ

555

364

9

15

340

43

15

5

3

9

218

16

31

139

ΠΥΛΗΣ

ΠΙΑΛΕΙΑΣ

139ο ΠΙΑΛΕΙΑΣ, ΠΥΛΗΣ

587

387

16

14

357

37

22

10

7

13

193

20

55

140

ΠΥΛΗΣ

ΠΙΑΛΕΙΑΣ ΠΑΛ/ΡΙΟΥ

140ο ΠΙΑΛΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

82

65

2

0

63

4

7

5

0

1

27

1

18

142

ΠΥΛΗΣ

ΦΗΚΗΣ

142ο ΦΗΚΗΣ, ΠΥΛΗΣ

526

359

21

11

327

3

24

36

3

14

191

20

36

145

ΠΥΛΗΣ

ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ

145ο ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΠΥΛΗΣ

172

117

0

2

115

2

7

2

4

12

77

4

7

0

146

ΠΥΛΗΣ

ΒΑΛΚΑΝΟΥ

146ο ΒΑΛΚΑΝΟΥ, ΠΥΛΗΣ

137

91

2

2

87

0

5

1

147

ΠΥΛΗΣ

ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ

147ο ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΛΗΣ

175

133

2

8

123

2

11

4

2

68

3

8

4

75

5

22

148

ΠΥΛΗΣ

ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

148ο ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ, ΠΥΛΗΣ

395

187

10

6

171

6

22

1

6

7

150

ΠΥΛΗΣ

ΜΟΣΧΟΦΥΤΟΥ

150ο ΜΟΣΧΟΦΥΤΟΥ, ΠΥΛΗΣ

373

219

9

0

210

0

9

15

3

7

99

5

25

121

15

40

151

ΠΥΛΗΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΥΚΗΣ

151ο ΝΕΑΣ ΠΕΥΚΗΣ, ΠΥΛΗΣ

235

133

2

2

129

1

13

4

3

6

86

5

11

152

ΠΥΛΗΣ

ΠΑΡΑΜΕΡΟΥ

152ο ΠΑΡΑΜΕΡΟΥ, ΠΥΛΗΣ

96

74

1

0

73

0

1

1

0

1

48

0

22

154

ΠΥΛΗΣ

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙ$ΚΩΝ

154ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙ$ΚΩΝ, ΠΥΛΗΣ

547

381

19

20

342

9

20

17

3

12

215

21

45

155

ΠΥΛΗΣ

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙ$ΚΩΝ

155ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙ$ΚΩΝ, ΠΥΛΗΣ

558

369

13

6

350

17

47

28

5

10

184

15

44

156

ΠΥΛΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ

156ο ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ, ΠΥΛΗΣ

437

280

17

5

258

10

28

13

7

14

150

11

25 24

157

ΠΥΛΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ

157ο ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ, ΠΥΛΗΣ

395

261

17

9

235

5

20

7

1

13

151

14

158

ΠΥΛΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

158ο ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΠΥΛΗΣ

210

127

4

1

122

2

5

0

3

1

99

10

2

161

ΠΥΛΗΣ

ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ

161ο ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΛΗΣ

293

179

3

3

173

3

13

9

1

5

125

15

2

164

ΠΥΛΗΣ

ΠΥΛΗΣ

164ο ΠΥΛΗΣ, ΠΥΛΗΣ

470

338

6

3

329

19

63

16

2

9

140

20

60

165

ΠΥΛΗΣ

ΠΥΛΗΣ

165ο ΠΥΛΗΣ, ΠΥΛΗΣ

486

332

13

6

313

21

31

19

5

9

164

16

48

170

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

170ο ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

472

299

22

10

267

4

30

43

5

8

130

18

29

171

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

171ο ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

491

316

16

10

290

4

16

28

4

20

179

14

25

172

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

172ο ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

474

327

12

9

306

5

37

27

0

15

161

21

40

174

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ

174ο ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

330

250

8

2

240

3

16

28

3

5

138

12

35

176

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΒΑΛΤΙΝΟΥ

176ο ΒΑΛΤΙΝΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

399

243

8

9

226

8

22

27

2

18

111

5

33

177

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΒΑΛΤΙΝΟΥ

177ο ΒΑΛΤΙΝΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

481

354

8

13

333

6

30

61

18

19

157

9

33

179

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

∆ΕΝ∆ΡΟΧΩΡΙΟΥ

179ο ∆ΕΝ∆ΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

460

352

16

8

328

6

21

11

4

10

212

23

41

180

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

∆ΕΝ/ΡΙΟΥ ΕΞΑΛΟΦΟΥ

180ο ∆ΕΝ∆ΡΟΧΩΡΙΟΥ ΕΞΑΛΟΦΟΥ

161

115

4

6

105

3

3

15

1

3

61

0

19

181

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΚΑΤΩ ΕΛΑΤΗΣ

181ο ΚΑΤΩ ΕΛΑΤΗΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

419

279

4

5

270

6

26

44

1

4

114

11

64

182

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΦΩΤΑ∆ΑΣ

182ο ΦΩΤΑ∆ΑΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

495

371

15

11

345

5

25

29

61

6

160

11

48

183

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΓΕΝΕΣΙΟΥ

183ο ΓΕΝΕΣΙΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

499

329

10

3

316

1

15

19

3

6

203

24

45

184

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ

184ο ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

407

273

8

3

262

5

18

50

4

3

167

6

9

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 10


8

ΤΟΠΙΚΑ

Από τον φιλόλογο-ιστορικό κ. Κώστα Μιχαλάκη

Ένα ενδιαφέρον βιβλίο για την Εβρακή Κοινότητα Τρικάλων (1881-1940) Η κεντρική του διάθεση από το βιβλιοπωλείο «ΤΥΠΟΙΣ» Κυκλοφόρησε από τισ εκδόσεισ ΤΥΠΟΙΣ το βιβλίο του φιλόλογου-ιστορικού Κώστα Μιχαλάκη το βιβλίο «ΕβραDκή Κοινότητα Τρικάλων 18811940. Προσπάθεια ανάπλασησ µιασ εποχήσ». Το βιβλίο αυτό προσπαθεί να καλύψει ένα κενό στην βιβλιογραφία, καθώσ, όπωσ σηµειώνει και ο ίδιοσ ο συγγραφέασ, δεν υπήρχαν παρά λίγεσ ανακοινώσεισ ή σκόρπιεσ αναφορέσ για την πολύ ζωντανή και δηµιουργική αυτή Κοινότητα. Ακολουθώντασ χρονολογική σειρά και αξιοποιώντασ τισ διαθέσιµεσ πηγέσ, κ. Μιχαλάκησ προσπαθεί να δώσει το κλίµα που επικρατούσε στην Κοινότητα Τρικάλων αυτά τα 60 χρόνια, τισ σχέσεισ µε τουσ χριστιανούσ, τισ αντιθέσεισ στουσ κόλπουσ τησ, αλλά και την καθηµερινότητα, την προσπάθεια για προκοπή και γνώση. Προσωπικότητεσ όπωσ ο Ασέρ Μωυσήσ, ο Γιοµτώβ Γιακοέλ, η Αλλέγρα Φελούσ, ο Σολοµών Καπέτασ, ο Ιησούσ Σαµουηλίδησ και ο ΧαDµ Κοέν, αλλά και οι ιδεολογίεσ του Σιωνισµού, του Σοσιαλισµού και του Αφοµοιωτισµού περνάνε µέσα από τισ σελίδεσ του βιβλίου αυτού. Το βιβλίο αυτό δεν απευθύνεται µόνο σε όσουσ µελετούν την ιστορία του εβραDκού ελληνισµού, αλλά και σε όσουσ θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη των Τρικάλων, να µελετήσουν ανθρώπινεσ και κοινωνικέσ συµπεριφορέσ, να δουν την επίδραση και σύγκρουση των ιδεολογικών ρευµάτων. Απευθύνεται όχι σε λίγουσ ειδικούσ, αλλά σε ολόκληρο το αναγνωστικό κοινό. Η κεντρική διάθεση του βιβλίου γίνεται από το βιβλιοπωλείο Τύποισ, Πλατεία Μακαρίου 10, Τρίκαλα (τηλ 2431077726, e-mail: tipis@hol.gr), ενώ σύντοµα θα διατίθεται σε βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα. Το βιβλίο τιµάται 10 ευρώ.

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑ ΟΥ 2014

Έγινε στον Μύλο Ματσόπουλου και κέρδισε πολλά θετικά σχόλια

Καλλιτεχνική έκθεση «Εργοτεχνήµατα» Από τον συµπολίτη βιβλιοδέτη Γεώργιο Μπούκα

Μ

ια µοναδική έκθεση καλλιτεχνικών δηµιουργηµάτων επίπονησ και επίµονησ προσπάθειασ παρουσιάσθηκε στον Πολυχωρο Τέχνησ και Πολιτισµού «Μύλοσ Ματσόπουλο». ∆ηµιουργόσ ο κ. Γεωργιοσ Μπούκασ, που µε περισσή φροντίδα και µεράκι δηµιούργησε µινιατούρεσ από ένα ευρύ φάσµα τησ δραστηριότητασ του ανθρώπου. Αγιογραφίεσ, αυτοκίνητα –αντίκεσ, γραφοµηχανέσ, κινηµατογραφικέσ µηχανέσ, τηλέφωνα, ραπτοµηχανέσ, αργαλειούσ, άµαξεσ µε άλογα, αλλά και σηµαντικά κτίρια τησ πόλησ µασ και φυσικά χειροποίητεσ βιβλιοδετήσεισ ήταν µερικά από τα εκθέµατα τησ πολύ όµορφησ, ιδιαίτερησ και σπάνιασ έκθεσησ. Ο κ. Μπουκασ αναφέρει σχετικά: «Γεννήθηκα στα Τρίκαλα, την αγαπηµένη µου πόλη και ξεκίνησα να εργάζοµαι σαν βιβλιοδέτησ αυτοδίδακτοσ. Εκανα την πρώτη µου έκθεση στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Τρικκαίων το 2000 από

όπου αποκόµισα αρκετά εγκωµιαστικά σχόλια κυρίωσ από ανθρώπουσ των γραµµάτων. Το 2004 έκανα την δεύτερη έκθεση πάλι στο Πνευµατικό Πέντρο µε την επένδυση ιερών εικόνων, δυστυχώσ χωρίσ ανταπόκριση από το ευρύτερο κοινό των Τρικάλων. Φέτοσ το 2014 ξεκινώ την Τρίτη κατά σειρά έκθεσή µου µε τίτλο «Εργοτέχνηµα» και καλώ όλη την Τρικαλινή κοινωνία να την επισκεφτεί και να την θαυµάσει (ταπεινή µου γνώµη αυτή) και την ευχαριστηθεί».

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Την προσεχή Παρασκευή 23 Μα6ου

Το πολυφωνικό σύνολο «ΧΑΟΝΙΑ» στην Κεντρική Πλατεία Ένα ξεχωριστό µουσικό σύνολο που αξίζει να το ακούσετε Συµµετέχει και η Τρικαλινή Αλίκη Φάνη Γκανά Την Παρασκευή 23 Μαου το πολυφωνικό σύνολο «Χαονία» έρχεται στη µουσική σκηνή «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ» τραγουδώντασ τον Μάη, την Άνοιξη, τον έρωτα, την ξενιτιά και την Ιστορία. Ηπειρώτικα πολυφωνικά τραγούδια αλλά και διφωνίεσ από την ελληνόφωνη Κάτω Ιταλία, την Κέρκυρα, την Κάρπαθο και το Βώλακα ∆ράµασ σε µια πραγµατική γιορτή των φωνών και τησ αθησαύριστησ µουσικήσ παράδοσησ. Το πολυφωνικό σύνολο «Χαονία» δηµιουργήθηκε το 1996 και πήρε το όνοµά του από τη χώρα των Χαόνων, του αρχαιότερου Ηπειρωτικού φύλου. Στα δεκαοκτώ τησ χρόνια η «Χαονία» έχει δώσει εκατοντάδεσ συναυλίεσ σε όλη την Ελλάδα, έχει συµµετάσχει σε διεθνή φωνητικά φεστιβάλ στο εξωτερικό ενώ έχει συνεργαστεί µε τουσ «ΧαDνηδεσ», τουσ MODE PLAGAL και άλλουσ. Για την προσφορά τησ στη διάδοση τησ Ηπειρώτικησ Πολυφωνίασ η «Χαονία» έχει βραβευθεί από την Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδασ, τον κορυφαίο φορέα τησ Ηπειρωτικήσ Αποδηµίασ. Η «Χαονία» πρωτοστατεί στο Πολυφωνικό Καραβάνι που διατρέχει όλη την παραµεθόρια Ελλάδα διαβαίνοντασ σε Ιταλία, Αλβανία και Βουλγαρία και έχει δισκογραφήσει σε τέσσερισ εκδόσεισ του. Μέλη τησ διδάσκουν στο Εργαστήρι Πολυφωνίασ του Μουσείου ΛαDκών Οργάνων Φοίβοσ Ανωγειανάκησ. Ένα µαγικό ταξίδι στο πανέµορφο πολυφωνικό τραγούδι µε µερικούσ από τουσ πιο αφοσιωµένουσ ιχνηλάτεσ του, κάποιουσ από τουσ πιο άξιουσ πρεσβευτέσ του. Τραγούδια του ρίγουσ και του σφρίγουσ στην καρδιά του Μάη, στα Τρίκαλα! ΣΗΜ.: Στη «ΧΑΟΝΙΑ» συµµετέχει και η Τρικαλινή Αλίκη Γκανά, κόρη του µαθηµατικού Φάνη Γκανά. Μαγικέσ Μαγιάτικεσ Πολυφωνίεσ στα Τρίκαλα! Μουσική σκηνή «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ» Παρασκευή 23 Μαου, 9:30 µµ Είσοδοσ 8 ευρώ.

Περιθαλπόµενοι του θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων

Τ

ην περασµένη Τρίτη 13 Μαου ο Σύλλογοσ Αργιθεατών Τρικάλων ύστερα από πρόσκληση του ∆ιοικητή του Θεραπευτηρίου Χρονίων παθήσεων κ. Νίκου Ευθυµιάδη συµµετείχε στισ εκδηλώσεισ που πραγµατοποι-

ήθηκαν για τη µνήµη του Προστάτη του Αγίου Θεράποντοσ. Στισ 6.30 το απόγευµα τελέστηκε λαµπρόσ Εσπερινόσ µετ Αρτοκλασίασ όπου παρευρέθηκαν οι χορευτέσ του Συλλόγου µε σύσσωµο το ∆.Σ. του Συλλόγου.

Το χορευτικό του Συλλόγου Αργιθεατών

Το χορευτικό στο Χρονίων Παθήσεων

Με το τέλοσ του Εσπερινού ακολούθησε εορταστικό πρόγραµµα. Ο Σύλλογοσ Αργιθεατών Τρικάλων όπωσ γνωρίζουµε όλοι ευαισθητοποιηµένοσ στα πάσχοντα άτοµα µε Χρόνιεσ Παθήσεισ έδωσε το παρόν µε το χορευτικό Ενηλίκων προσφέροντασ ψυχαγωγία και CMYK

χαρά στα ανήµπορα άτοµα, χορεύοντασ και τραγουδώντασ. Τέτοιεσ εκδηλώσεισ µασ χαροποιούν όλουσ το να προσφέρουµε χαρά και να παίρνουµε χαρά. Είναι η δεύτερη επίσκεψη του Συλλόγου Αργιθεατών του 2014 στο Ίδρυµα Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων. Συγχαρητήρια στουσ χορευτέσ που συµµετείχαν και στο χορ/λο Παναγιώτη Μάνο. Αν χρειαστεί και πάλι να συµµετέχουµε σε εκδηλώσεισ του Θεραπευτηρίου είµαστε πανέτοιµοι να το δεχτούµε. Ελλη Τσιρογιάννη Πρόεδροσ Αργιθεατών Τρικάλων


9

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑ ΟΥ 2014

CMYK


10

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑ ΟΥ 2014

301 228 288 239 313 295 292 264 212 281 170 167 211 196 192 269 24 356 156 125 260 271 241 302 261 250 267 284 264 297 258 322 337 348 327 359 373 335 356 356 372 344 342 351 347 336 289 283 323 311 299 307 306 297 278 325 325 338 312 199 336 324 303 254 322 320 332 342 325 322 319

6 2 1 2 2 3 5 4 1 6 0 1 2 2 0 4 0 6 1 0 1 3 1 3 0 1 3 8 6 8 5 13 6 9 9 7 10 9 10 8 9 9 6 5 5 2 3 10 6 9 4 9 6 8 6 9 11 20 9 3 6 6 5 4 11 2 5 7 6 5 2

4 8 5 4 11 8 8 5 13 5 1 3 3 3 5 1 0 3 1 1 6 5 6 9 5 6 5 1 8 16 3 13 13 13 6 11 6 6 7 13 18 7 11 9 13 12 6 18 7 13 7 8 14 9 6 15 11 11 11 3 7 8 8 3 9 15 7 17 13 6 16

146 162 193 142 141 141 136 103 113 153 12 3 59 57 99 147 0 93 34 55 106 103 96 103 100 59 81 107 120 149 119 176 157 142 185 203 193 171 188 193 229 190 163 199 186 172 142 133 148 168 154 163 158 145 143 153 191 173 166 117 229 181 122 129 163 136 175 170 146 146 152

6 10 6 6 19 17 19 13 8 27 2 3 2 8 4 5 0 6 2 2 2 6 7 5 11 11 15 11 6 18 9 20 19 23 7 9 17 20 17 11 13 15 12 17 14 23 7 14 28 11 20 20 19 13 12 20 25 11 19 11 7 14 16 15 15 17 17 25 17 19 29

ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

65 10 37 22 40 64 43 51 21 20 1 1 99 78 19 36 1 157 48 10 28 40 21 12 31 64 52 40 31 27 13 19 42 50 29 22 33 24 27 24 18 24 33 34 31 33 24 28 31 22 26 23 34 41 22 30 29 42 26 14 40 43 24 16 32 33 31 24 33 50 17

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

37 13 8 18 43 19 27 13 31 42 5 7 17 11 46 37 2 39 7 11 31 23 15 26 38 73 64 21 25 19 6 43 51 52 44 53 58 51 55 51 34 41 52 39 50 37 18 19 53 46 44 37 44 40 47 53 20 30 19 24 24 40 68 48 41 48 58 54 51 45 54

ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ

5 4 6 5 5 6 3 4 4 3 1 1 2 1 6 3 0 3 2 2 6 8 6 5 0 4 4 4 7 5 3 4 6 5 9 9 12 9 8 12 10 13 10 12 7 12 8 11 7 10 8 16 7 9 7 8 11 11 7 3 0 4 11 3 9 14 6 10 8 14 2

ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ

10 5 4 7 7 12 4 13 6 7 2 1 3 1 2 4 0 0 0 10 13 6 5 6 4 12 12 13 9 7 9 13 9 2 14 4 3 8 11 8 9 12 6 13 10 18 4 9 13 1 9 6 10 7 4 13 12 9 6 14 3 3 10 8 16 8 9 3 10 8 3

ΜΠΟΥΤΑΣ

13 6 7 10 19 13 11 8 6 14 9 3 5 4 8 4 1 11 6 0 13 5 11 4 5 17 17 21 15 11 11 11 16 8 5 19 9 11 16 11 21 8 16 6 23 9 6 8 10 9 12 8 7 22 5 12 10 13 14 9 9 9 13 17 12 11 13 8 10 7 15

∆ΙΩΤΗ

324 239 299 256 339 320 307 285 224 302 181 171 219 201 202 277 25 367 162 135 286 282 257 312 270 279 296 318 288 315 278 346 362 358 346 382 385 354 383 375 402 364 364 370 380 363 299 300 346 321 320 321 323 326 287 350 347 360 332 222 348 336 326 279 350 339 354 353 345 337 337

Έγκυρα

468 406 489 412 505 493 500 402 317 404 334 356 348 313 292 380 53 492 277 186 434 404 495 493 453 445 480 511 528 549 430 510 523 520 510 517 520 513 525 518 529 514 525 527 524 523 414 410 495 501 482 484 491 485 482 499 520 545 538 366 507 524 458 371 490 509 495 504 507 492 491

ΝΤΟΥΡΟΣ

185ο ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 187ο ΠΡΙΝΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 189ο ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 190ο ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 191ο ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 192ο ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 193ο ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 196ο ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 197ο ΓΛΙΝΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 198ο ΓΛΙΝΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 199ο ΑΓΡΕΛΙΑΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 200ο ΑΓΡΕΛΙΑΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 201ο ΑΡ∆ΑΝΙΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 202ο ΑΡ∆ΑΝΙΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 203ο ΖΗΛΕΥΤΗ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 204ο ΖΗΛΕΥΤΗ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 205ο ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 206ο ΚΡΗΝΙΤΣΗΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 207ο ΛΙΟΠΡΑΣΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 208ο ΛΙΟΠΡΑΣΟΥ ΛΑΓΚΑ∆ΙΑΣ 210ο ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 211ο ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 212ο ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 213ο ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 214ο ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 215ο ΡΑΞΑΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 216ο ΡΑΞΑΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 217ο ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 218ο ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 219ο ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 220ο ΣΠΑΘΑ∆ΩΝ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 221ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 223ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 224ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 225ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 228ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 229ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 230ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 231ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 232ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 233ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 234ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 241ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 242ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 243ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 244ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 245ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟΣ 247ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟΣ 248ο ΒΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 249ο ΒΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 250ο ΒΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 253ο ΒΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 254ο ΒΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 255ο ΒΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 256ο ΒΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 257ο ΒΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 258ο ΒΑΡΟΥΣΙ ΚΟΚΚ.ΠΥΡΓΟΣ 259ο ΒΑΡΟΥΣΙ ΚΟΚΚ.ΠΥΡΓΟΣ 260ο ΒΑΡΟΥΣΙ ΚΟΚΚ.ΠΥΡΓΟΣ 261ο ΒΑΡΟΥΣΙ ΚΗΠΑΚΙ 262ο ΒΑΡΟΥΣΙ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 263ο ΒΑΡΟΥΣΙ ΣΩΤΗΡΑ 264ο ΒΑΡΟΥΣΙ ΛΕΠΤ.-ΠΕΡ∆ΙΚΟΡΑΧΗ 265ο ΒΑΡΟΥΣΙ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 266ο ΛΗΘΑΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 267ο ΛΗΘΑΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 268ο ΛΗΘΑΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 269ο ΛΗΘΑΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 270ο ΛΗΘΑΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 271ο ΛΗΘΑΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 274ο ΛΗΘΑΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Λευκά

ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΓΛΙΝΟΥ ΓΛΙΝΟΥ ΑΓΡΕΛΙΑΣ ΑΓΡΕΛΙΑΣ ΑΡ∆ΑΝΙΟΥ ΑΡ∆ΑΝΙΟΥ ΖΗΛΕΥΤΗ ΖΗΛΕΥΤΗ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ ΚΡΗΝΙΤΣΗΣ ΛΙΟΠΡΑΣΟΥ ΛΙΟΠΡΑΣΟΥ ΛΑΓΚΑ∆ΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΡΑΞΑΣ ΡΑΞΑΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΣΠΑΘΑ∆ΩΝ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟΣ ΒΑΡΟΥΣΙ ΒΑΡΟΥΣΙ ΒΑΡΟΥΣΙ ΒΑΡΟΥΣΙ ΒΑΡΟΥΣΙ ΒΑΡΟΥΣΙ ΒΑΡΟΥΣΙ ΒΑΡΟΥΣΙ ΒΑΡΟΥΣΙ ΚΟΚ.ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΡΟΥΣΙ ΚΟΚ.ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΡΟΥΣΙ ΚΟΚ.ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΡΟΥΣΙ ΚΗΠΑΚΙ ΒΑΡΟΥΣΙ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΒΑΡΟΥΣΙ ΣΩΤΗΡΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ-ΠΕΡ∆ΙΚ. ΒΑΡΟΥΣΙ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΛΗΘΑΙΟΣ ΛΗΘΑΙΟΣ ΛΗΘΑΙΟΣ ΛΗΘΑΙΟΣ ΛΗΘΑΙΟΣ ΛΗΘΑΙΟΣ ΛΗΘΑΙΟΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Άκυρα

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΨΗΦΙΣΑΝ

185 187 189 190 191 192 193 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 223 224 225 228 229 230 231 232 233 234 241 242 243 244 245 247 248 249 250 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 274

∆ΗΜΟΣ

ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ

Άκυρα και Λευκά

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

ΤΜΗΜΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

32 19 32 40 52 37 51 71 21 25 148 148 27 36 13 36 21 49 61 44 80 83 89 139 76 32 43 92 61 55 100 34 43 54 38 45 44 45 44 44 41 45 55 36 41 45 81 50 43 32 36 31 24 32 35 37 27 40 55 24 23 28 49 36 42 55 33 35 51 37 47


11

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑ ΟΥ 2014

301 319 320 315 334 326 286 295 219 384 304 307 284 304 302 299 290 291 324 272 273 289 291 225 252 284 219 174 264 278 227 261 351 253 251 212 170 141 181 159 174 178 169 214 193 264 191 216 273 279 235 211 192 195 242 222 167 212 264 290 278 278 110 292 264 254 268 250 305 324 296

36 32 32 24 39 25 39 34 11 33 25 22 39 32 25 26 26 21 34 29 28 24 23 27 16 19 32 32 56 37 24 40 44 37 40 5 9 9 20 15 17 35 29 11 24 9 8 4 22 22 4 7 2 40 29 26 23 21 29 43 29 34 0 26 27 65 25 19 53 55 13

8 3 6 4 7 6 6 4 7 8 5 2 2 5 5 6 5 12 6 4 5 7 14 3 3 9 4 3 5 3 3 9 11 5 0 1 2 1 5 1 2 2 2 5 3 2 3 3 4 5 3 1 0 0 1 1 1 1 7 4 5 4 0 3 3 4 5 2 2 1 1

1 13 10 9 17 8 5 15 2 9 13 11 10 8 3 12 7 2 15 7 10 10 8 10 11 7 10 0 7 14 10 12 9 9 19 10 4 4 3 4 2 6 1 3 5 7 6 3 1 6 4 6 2 1 8 4 0 2 7 5 6 4 4 9 8 5 2 2 1 9 0

152 152 157 149 158 157 114 122 130 166 141 152 121 142 149 147 152 134 167 123 127 138 143 118 164 170 93 77 105 153 126 129 181 136 157 175 74 48 76 78 66 69 64 117 93 185 115 132 98 134 151 117 133 72 136 133 100 116 174 176 172 196 74 169 152 96 174 142 146 153 188

12 15 13 16 22 24 10 16 4 17 20 20 8 18 12 5 22 20 12 11 18 13 13 15 13 19 11 2 5 13 14 12 17 8 13 18 2 0 3 0 3 4 6 5 7 6 5 7 7 15 8 5 2 30 7 8 10 13 12 11 8 4 7 9 8 10 8 0 7 3 3

ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ

49 51 39 48 50 57 46 44 25 39 48 49 48 46 44 47 50 44 41 51 27 45 48 36 18 30 23 51 66 34 31 28 36 18 5 1 14 10 8 14 13 3 8 8 5 26 3 8 19 18 7 6 10 43 18 29 22 21 16 15 18 16 4 14 14 11 11 44 22 20 28

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

5 9 11 15 10 9 7 8 4 6 10 6 14 15 16 10 3 12 11 10 8 9 9 3 5 6 2 3 3 2 0 5 9 11 2 1 1 0 1 1 5 3 2 2 0 4 4 3 4 7 2 1 5 5 3 2 1 6 4 5 3 1 2 4 1 7 5 2 5 3 1

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

14 3 10 7 6 6 8 8 5 18 7 7 7 3 3 12 7 2 15 18 13 3 6 6 7 15 2 4 6 5 6 11 9 6 7 5 7 1 3 1 3 6 2 8 3 12 10 6 9 3 9 2 3 5 4 8 3 5 6 10 7 6 3 13 8 2 16 2 9 11 2

ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ

11 8 3 6 14 9 9 4 2 15 8 9 24 7 11 13 8 14 13 6 9 9 3 5 29 22 10 3 2 9 6 10 15 13 6 2 8 5 5 6 6 6 3 6 7 18 9 17 14 17 10 3 7 8 9 11 7 7 7 9 12 6 6 16 10 11 5 7 21 12 9

ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ

326 330 333 328 354 341 303 307 226 417 319 323 315 314 316 324 305 307 352 296 295 301 300 236 288 321 231 181 272 292 239 282 375 272 264 219 185 147 189 166 183 190 174 228 203 294 210 239 296 299 254 216 202 208 255 241 177 224 277 309 297 290 119 321 282 267 289 259 335 347 307

ΜΠΟΥΤΑΣ

493 491 493 502 495 510 443 483 305 549 498 490 471 486 476 473 482 471 506 506 472 470 474 332 462 515 325 253 464 448 435 439 535 422 420 312 471 468 459 479 518 505 483 545 537 547 381 420 471 510 462 450 455 282 412 361 302 330 473 483 473 475 166 491 474 478 505 468 498 495 419

∆ΙΩΤΗ

275ο ΛΗΘΑΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 276ο ΛΗΘΑΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 277ο ΛΗΘΑΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 280ο ΛΗΘΑΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 281ο ΛΗΘΑΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 282ο ΛΗΘΑΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 283ο ΛΗΘΑΙΟΣ ΡΙΖΑΡΙΟ 284ο ΛΗΘΑΙΟΣ ΡΙΖΑΡΙΟ 285ο ΛΗΘΑΙΟΣ ΚΑΡΥΕΣ 286ο ΛΗΘΑΙΟΣ ΦΛΑΜΟΥΛΙ 287ο ΜΠΑΡΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 288ο ΜΠΑΡΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 289ο ΜΠΑΡΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 290ο ΜΠΑΡΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 291ο ΜΠΑΡΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 292ο ΜΠΑΡΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 293ο ΜΠΑΡΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 294ο ΜΠΑΡΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 295ο ΜΠΑΡΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 296ο ΜΠΑΡΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 297ο ΜΠΑΡΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 298ο ΜΠΑΡΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 299ο ΜΠΑΡΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 300ο ΜΠΑΡΑ ΛΟΓΓΑΚΙ 301ο ∆ΙΑΛΕΚΤΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 302ο ∆ΙΑΛΕΚΤΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 303ο ∆ΙΠΟΤΑΜΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 304ο ∆ΙΠΟΤΑΜΟΥ ΡΟΓΓΙΩΝ 305ο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 306ο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 307ο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 308ο ΜΕΓ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 309ο ΜΕΓ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 310ο ΜΕΓΑΡΧΗΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 311ο ΜΕΓΑΡΧΗΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 313ο ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ 314ο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 315ο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 316ο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 317ο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 318ο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 319ο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 320ο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 321ο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 322ο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 323ο ΓΕΩΡΓΑΝΑ∆ΩΝ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 324ο ΚΛΟΚΟΤΟΥ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 325ο ΚΛΟΚΟΤΟΥ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 326ο ΚΡΗΝΗΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 327ο ΚΡΗΝΗΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 328ο ΠΕΤΡΩΤΟΥ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 329ο ΠΕΤΡΩΤΟΥ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 330ο ΠΕΤΡΩΤΟΥ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 334ο ΣΕΡΒΩΤΩΝ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 336ο ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 337ο ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 338ο ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 339ο ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 340ο ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 341ο ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 342ο ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 343ο ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 345ο ΑΧΛΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 346ο ΓΡΙΖΑΝΟΥ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 347ο ΓΡΙΖΑΝΟΥ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 348ο ΓΡΙΖΑΝΟΥ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 349ο ΓΡΙΖΑΝΟΥ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 350ο ∆ΙΑΣΕΛΛΟΥ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 351ο ΖΑΡΚΟΥ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 353ο ΖΑΡΚΟΥ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 355ο ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΝΤΟΥΡΟΣ

ΛΗΘΑΙΟΣ ΛΗΘΑΙΟΣ ΛΗΘΑΙΟΣ ΛΗΘΑΙΟΣ ΛΗΘΑΙΟΣ ΛΗΘΑΙΟΣ ΛΗΘΑΙΟΣ ΡΙΖΑΡΙΟ ΛΗΘΑΙΟΣ ΡΙΖΑΡΙΟ ΛΗΘΑΙΟΣ ΚΑΡΥΕΣ ΛΗΘΑΙΟΣ ΦΛΑΜΟΥΛΙ ΜΠΑΡΑ ΜΠΑΡΑ ΜΠΑΡΑ ΜΠΑΡΑ ΜΠΑΡΑ ΜΠΑΡΑ ΜΠΑΡΑ ΜΠΑΡΑ ΜΠΑΡΑ ΜΠΑΡΑ ΜΠΑΡΑ ΜΠΑΡΑ ΜΠΑΡΑ ΜΠΑΡΑ ΛΟΓΓΑΚΙ ∆ΙΑΛΕΚΤΟΥ ∆ΙΑΛΕΚΤΟΥ ∆ΙΠΟΤΑΜΟΥ ∆ΙΠΟΤΑΜΟΥ ΡΟΓΓΙΩΝ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΜΕΓ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΜΕΓ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑ∆ΩΝ ΚΛΟΚΟΤΟΥ ΚΛΟΚΟΤΟΥ ΚΡΗΝΗΣ ΚΡΗΝΗΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΣΕΡΒΩΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΑΧΛΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ ΓΡΙΖΑΝΟΥ ΓΡΙΖΑΝΟΥ ΓΡΙΖΑΝΟΥ ΓΡΙΖΑΝΟΥ ∆ΙΑΣΕΛΛΟΥ ΖΑΡΚΟΥ ΖΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ

Έγκυρα

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

Λευκά

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Άκυρα

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΨΗΦΙΣΑΝ

275 276 277 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 334 336 337 338 339 340 341 342 343 345 346 347 348 349 350 351 353 355

∆ΗΜΟΣ

ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ

Άκυρα και Λευκά

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

ΤΜΗΜΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

38 44 52 50 31 40 59 52 36 106 42 45 42 38 48 46 25 46 38 37 50 43 33 13 22 24 44 6 17 22 19 26 44 29 15 1 64 69 65 46 66 56 57 63 56 25 47 56 118 72 56 68 38 4 40 19 10 32 15 31 37 19 19 58 51 56 38 39 69 80 62


12

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑ ΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (ΣΕ 93 ΑΠΟ 146 Ε.Τ.)

ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

ΛΑΠΠΑΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΚΑΚΗΣ

Έγκυρα

Λευκά

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Άκυρα

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ

Άκυρα και Λευκά ΨΗΦΙΣΑΝ

∆ΗΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

(Πωσ ψήφισαν οι Τρικαλινοί ανά εκλογικό τµήµα στο ∆ήµο Τρικκαίων)

169

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

169ο ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

468

343

7

2

334

64

14

3

133

95

172

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

172ο ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

474

327

4

1

322

35

19

6

111

110

25 41

176

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΒΑΛΤΙΝΟΥ

176ο ΒΑΛΤΙΝΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

399

243

7

2

234

14

19

10

71

75

45

178

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

∆ΕΝ∆ΡΟΧΩΡΙΟΥ

178ο ∆ΕΝ∆ΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

366

253

10

1

242

4

3

11

77

145

2

180

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

∆ΕΝ∆ΡΟΧΩΡΙΟΥ ΕΞΑΛΟΦΟΥ

180ο ∆ΕΝ∆ΡΟΧΩΡΙΟΥ ΕΞΑΛΟΦΟΥ

161

115

2

6

107

12

3

2

36

53

1

181

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΚΑΤΩ ΕΛΑΤΗΣ

181ο ΚΑΤΩ ΕΛΑΤΗΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

419

278

2

2

274

21

32

9

91

94

27

182

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΦΩΤΑ∆ΑΣ

182ο ΦΩΤΑ∆ΑΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

496

371

9

1

361

16

12

29

173

113

18

183

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΓΕΝΕΣΙΟΥ

183ο ΓΕΝΕΣΙΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

499

330

4

1

325

5

7

0

185

74

54

184

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ

184ο ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

407

273

8

0

265

50

11

0

112

69

23

185

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ

185ο ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

468

324

8

0

316

68

22

4

104

89

29

186

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΥ

186ο ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

532

364

5

0

359

79

7

1

122

123

27

189

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ

189ο ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

489

299

6

0

293

39

4

4

145

101

0

190

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ

190ο ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

412

256

3

1

252

33

5

3

117

93

1

191

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

191ο ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

505

339

13

3

323

30

40

4

144

84

21

192

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

192ο ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

493

320

15

5

300

40

47

4

122

71

16

193

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

193ο ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

500

307

10

3

294

33

33

5

119

87

17

194

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

194ο ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

480

343

5

4

334

39

44

2

123

98

28

196

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

196ο ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

402

285

7

1

277

55

2

8

76

133

3

197

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΓΛΙΝΟΥ

197ο ΓΛΙΝΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

317

224

5

0

219

5

28

0

104

62

20

199

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΓΡΕΛΙΑΣ

199ο ΑΓΡΕΛΙΑΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

334

181

5

2

174

6

10

2

70

74

12

200

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΓΡΕΛΙΑΣ

200ο ΑΓΡΕΛΙΑΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

356

171

3

2

166

3

6

5

75

65

12

201

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΡ∆ΑΝΙΟΥ

201ο ΑΡ∆ΑΝΙΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

348

218

5

2

211

107

9

3

48

37

7

202

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΡ∆ΑΝΙΟΥ

202ο ΑΡ∆ΑΝΙΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

313

201

6

1

194

75

5

4

40

65

5

203

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΖΗΛΕΥΤΗ

203ο ΖΗΛΕΥΤΗ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

292

203

4

2

197

16

5

2

72

99

3

204

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΖΗΛΕΥΤΗ

204ο ΖΗΛΕΥΤΗ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

380

277

3

3

271

28

7

3

99

127

7

205

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ

205ο ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

53

24

0

0

24

2

0

0

10

11

1

206

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΚΡΗΝΙΤΣΗΣ

206ο ΚΡΗΝΙΤΣΗΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

492

367

4

0

363

160

15

7

90

84

7

207

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΛΙΟΠΡΑΣΟΥ

207ο ΛΙΟΠΡΑΣΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

277

162

0

0

162

20

4

1

10

125

2

208

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΛΙΟΠΡΑΣΟΥ ΛΑΓΚΑ∆ΙΑΣ

208ο ΛΙΟΠΡΑΣΟΥ ΛΑΓΚΑ∆ΙΑΣ

186

134

3

1

130

4

10

0

36

80

0

210

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ

210ο ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

434

285

10

1

274

28

7

5

78

144

12

212

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟΥ

212ο ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

495

257

7

4

246

15

17

9

33

166

6

214

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΛΑΤΑΝΟΥ

214ο ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

453

270

3

0

267

19

27

2

81

130

8

215

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΡΑΞΑΣ

215ο ΡΑΞΑΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

445

279

15

2

262

55

15

4

93

90

5

216

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΡΑΞΑΣ

216ο ΡΑΞΑΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

480

296

10

4

282

30

12

5

92

131

12

218

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ

218ο ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

528

288

9

1

278

33

36

23

95

88

3

219

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ

219ο ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

549

315

4

1

310

36

21

37

103

98

15

220

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΣΠΑΘΑ∆ΩΝ

220ο ΣΠΑΘΑ∆ΩΝ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

430

278

6

6

266

11

4

3

126

116

6

221

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

221ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

512

346

6

10

330

27

30

14

151

89

19

222

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

222ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

526

387

7

4

376

40

39

12

174

87

24

224

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

224ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

520

358

5

4

349

33

51

26

134

86

19

225

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

225ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

510

346

11

6

329

28

48

15

132

92

14

228

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

228ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

517

381

14

6

361

31

26

20

151

114

19

229

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

229ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

520

385

6

1

378

40

37

17

160

110

14

230

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

230ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

513

354

7

4

343

29

39

15

161

81

18

231

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

231ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

525

383

9

2

372

33

41

23

159

97

19

232

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

232ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

518

373

7

6

360

29

48

16

150

88

29

233

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

233ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

529

402

8

5

389

24

25

20

194

110

16

234

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

234ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

514

364

7

2

355

23

42

17

160

91

22

241

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

241ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

525

364

17

4

343

25

55

21

137

79

26


13

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑ ΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (ΣΕ 93 ΑΠΟ 146 Ε.Τ.)

(Πωσ ψήφισαν οι Τρικαλινοί ανά εκλογικό τµήµα στο ∆ήµο Τρικκαίων)

33

18

131

115

32

ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

ΛΑΠΠΑΣ

31

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

360

ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ

3

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

9

ΚΑΚΗΣ

372

Έγκυρα

527

Λευκά

242ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Άκυρα

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

ΨΗΦΙΣΑΝ

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ

Άκυρα και Λευκά

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

242

∆ΗΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

245

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟΣ

245ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟΣ

414

299

5

3

291

19

37

7

126

93

9

248

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΒΑΡΟΥΣΙ

248ο ΒΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

497

347

12

10

325

37

47

27

110

95

9

249

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΒΑΡΟΥΣΙ

249ο ΒΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

501

320

9

1

310

17

41

18

149

73

12

250

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΒΑΡΟΥΣΙ

250ο ΒΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

482

320

8

2

310

23

37

27

111

93

19

255

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΒΑΡΟΥΣΙ

255ο ΒΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

485

326

12

5

309

43

46

12

118

74

16

256

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΒΑΡΟΥΣΙ

256ο ΒΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

482

287

4

3

280

12

46

23

105

86

8

257

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΒΑΡΟΥΣΙ

257ο ΒΑΡΟΥΣΙ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

499

350

7

2

341

23

61

25

115

97

20

258

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΒΑΡΟΥΣΙ ΚΟΚΚ.ΠΥΡΓΟΣ

258ο ΒΑΡΟΥΣΙ ΚΟΚΚ.ΠΥΡΓΟΣ

520

347

17

2

328

22

16

11

156

111

12 15

259

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΒΑΡΟΥΣΙ ΚΟΚΚ.ΠΥΡΓΟΣ

259ο ΒΑΡΟΥΣΙ ΚΟΚΚ.ΠΥΡΓΟΣ

545

360

13

1

346

38

27

13

145

108

260

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΒΑΡΟΥΣΙ ΚΟΚΚ.ΠΥΡΓΟΣ

260ο ΒΑΡΟΥΣΙ ΚΟΚΚ.ΠΥΡΓΟΣ

538

332

18

3

311

28

23

5

140

104

11

262

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΒΑΡΟΥΣΙ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

262ο ΒΑΡΟΥΣΙ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

507

348

4

3

341

44

16

17

161

66

37

266

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΛΗΘΑΙΟΣ

266ο ΛΗΘΑΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

496

352

15

3

334

23

38

24

128

101

20

267

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΛΗΘΑΙΟΣ

267ο ΛΗΘΑΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

509

339

11

4

324

39

36

18

132

83

16

268

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΛΗΘΑΙΟΣ

268ο ΛΗΘΑΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

495

354

8

2

344

31

41

18

134

86

34

269

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΛΗΘΑΙΟΣ

269ο ΛΗΘΑΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

504

353

6

3

344

24

51

28

132

97

12

270

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΛΗΘΑΙΟΣ

270ο ΛΗΘΑΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

507

345

11

3

331

32

50

20

122

80

27

271

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΛΗΘΑΙΟΣ

271ο ΛΗΘΑΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

492

337

7

8

322

42

33

17

108

102

20

274

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΛΗΘΑΙΟΣ

274ο ΛΗΘΑΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

491

337

12

0

325

32

42

20

106

98

27

277

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΛΗΘΑΙΟΣ

277ο ΛΗΘΑΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

493

333

5

4

324

30

41

15

124

99

15

281

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΛΗΘΑΙΟΣ

281ο ΛΗΘΑΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

495

354

9

4

341

43

50

22

123

82

21

282

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΛΗΘΑΙΟΣ

282ο ΛΗΘΑΙΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

510

341

19

3

319

22

31

26

108

98

34

285

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΛΗΘΑΙΟΣ ΚΑΡΥΕΣ

285ο ΛΗΘΑΙΟΣ ΚΑΡΥΕΣ,

305

226

3

1

222

8

21

8

95

65

25

286

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΛΗΘΑΙΟΣ ΦΛΑΜΟΥΛΙ

286ο ΛΗΘΑΙΟΣ ΦΛΑΜΟΥΛΙ

549

417

11

8

398

33

31

16

121

179

18

289

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΠΑΡΑ

289ο ΜΠΑΡΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

471

315

38

2

275

42

31

11

99

74

18

290

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΠΑΡΑ

290ο ΜΠΑΡΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

486

314

9

2

303

36

31

5

105

107

19

291

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΠΑΡΑ

291ο ΜΠΑΡΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

476

316

8

6

302

27

26

26

115

86

22

292

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΠΑΡΑ

292ο ΜΠΑΡΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

473

324

11

5

308

34

39

13

114

91

17

293

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΠΑΡΑ

293ο ΜΠΑΡΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

482

305

3

5

297

24

39

16

118

82

18

294

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΠΑΡΑ

294ο ΜΠΑΡΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

471

307

12

3

292

21

45

13

87

109

17

295

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΠΑΡΑ

295ο ΜΠΑΡΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

506

352

11

5

336

41

40

17

124

96

18

296

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΠΑΡΑ

296ο ΜΠΑΡΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

506

296

4

7

285

32

35

6

117

83

12

297

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΠΑΡΑ

297ο ΜΠΑΡΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

472

295

9

2

284

26

21

19

130

69

19

298

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΠΑΡΑ

298ο ΜΠΑΡΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

470

301

4

4

293

30

34

12

103

98

16

299

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΠΑΡΑ

299ο ΜΠΑΡΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

475

300

5

2

293

30

44

17

98

75

29

300

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΠΑΡΑ ΛΟΓΓΑΚΙ

300ο ΜΠΑΡΑ ΛΟΓΓΑΚΙ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

333

235

6

0

229

29

30

13

102

49

6

301

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

∆ΙΑΛΕΚΤΟΥ

301ο ∆ΙΑΛΕΚΤΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

462

288

8

2

278

7

6

16

151

59

39

302

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

∆ΙΑΛΕΚΤΟΥ

302ο ∆ΙΑΛΕΚΤΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

515

321

12

6

303

8

5

18

149

75

48

305

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

305ο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

464

272

2

1

269

77

27

14

86

56

9

307

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

307ο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

435

239

1

0

238

33

19

13

107

56

10

310

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΕΓΑΡΧΗΣ

310ο ΜΕΓΑΡΧΗΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

422

272

11

0

261

41

11

12

105

67

25

311

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΕΓΑΡΧΗΣ

311ο ΜΕΓΑΡΧΗΣ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

420

264

7

0

257

30

7

26

98

58

38

313

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ

313ο ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ

312

219

4

2

213

11

0

3

156

22

21


14

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑ ΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (ΣΕ 48 ΑΠΟ 71 Ε.Τ.)

Έγκυρα

Λευκά

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Άκυρα

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ

Άκυρα και Λευκά ΨΗΦΙΣΑΝ

∆ΗΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

(Πωσ ψήφισαν οι Τρικαλινοί ανά εκλογικό τµήµα στο ∆ήµο Πύλησ) ΖΑΧΟΣ

ΜΑΡΑΒΑΣ

ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

97

ΠΥΛΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

97ο ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΥΛΗΣ

89

68

1

0

67

0

22

45

98

ΠΥΛΗΣ

ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ

98ο ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ, ΠΥΛΗΣ

237

186

3

1

182

2

60

120

99

ΠΥΛΗΣ

ΒΡΟΝΤΕΡΟΥ

99ο ΒΡΟΝΤΕΡΟΥ, ΠΥΛΗΣ

335

228

3

4

221

4

124

93

100

ΠΥΛΗΣ

ΓΑΡ∆ΙΚΙΟΥ

100ο ΓΑΡ∆ΙΚΙΟΥ, ΠΥΛΗΣ

590

417

19

4

394

11

207

176

101ο ΓΑΡ∆ΙΚΙΟΥ, ΠΥΛΗΣ

184

101

ΠΥΛΗΣ

ΓΑΡ∆ΙΚΙΟΥ

590

438

8

2

428

9

235

103

ΠΥΛΗΣ

∆ΕΣΗΣ-ΒΑΚΑΡΙΟΥ-ΦΟΡΤΩΣΙΟΥ 103ο ∆ΕΣΗΣ-ΒΑΚΑΡΙΟΥ-ΦΟΡΤΩΣΙΟΥ

259

189

5

1

183

2

107

74

105

ΠΥΛΗΣ

ΕΛΑΤΗΣ

105ο ΕΛΑΤΗΣ, ΠΥΛΗΣ

409

292

7

2

283

25

159

99

109

ΠΥΛΗΣ

ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ

109ο ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ, ΠΥΛΗΣ

254

210

2

0

208

7

105

96 81

116

ΠΥΛΗΣ

ΛΥΓΑΡΙΑΣ

116ο ΛΥΓΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΗΣ

271

204

4

0

200

17

102

118

ΠΥΛΗΣ

ΜΟΥΡΙΑΣ

118ο ΜΟΥΡΙΑΣ, ΠΥΛΗΣ

427

261

8

4

249

33

118

98

119

ΠΥΛΗΣ

ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΑΣΤΗΡΟΥ

119ο ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΑΣΤΗΡΟΥ, ΠΥΛΗΣ

445

311

5

2

304

25

115

164

120

ΠΥΛΗΣ

ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΑΣΤΗΡΟΥ

120ο ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΑΣΤΗΡΟΥ, ΠΥΛΗΣ

452

305

7

2

296

17

150

129

121

ΠΥΛΗΣ

ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΑΣΤΗΡΟΥ

121ο ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΑΣΤΗΡΟΥ, ΠΥΛΗΣ

451

303

10

4

289

17

117

155

122

ΠΥΛΗΣ

ΠΗΓΗΣ

122ο ΠΗΓΗΣ, ΠΥΛΗΣ

500

336

6

3

327

27

187

113

123

ΠΥΛΗΣ

ΠΗΓΗΣ

123ο ΠΗΓΗΣ, ΠΥΛΗΣ

501

332

4

5

323

31

157

135

124

ΠΥΛΗΣ

ΠΗΓΗΣ

124ο ΠΗΓΗΣ, ΠΥΛΗΣ

502

319

9

3

307

32

176

99

125

ΠΥΛΗΣ

ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ

125ο ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ, ΠΥΛΗΣ

583

321

6

1

314

5

187

122

126

ΠΥΛΗΣ

ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ ΓΚΟΛΦΑΡΙ

126ο ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ ΓΚΟΛΦΑΡΙ

151

73

3

1

69

3

57

9

127

ΠΥΛΗΣ

ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ ΓΛΥΣΤΡΑ

127ο ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ ΓΛΥΣΤΡΑ

56

26

0

2

24

2

12

10

128

ΠΥΛΗΣ

ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΟΥ

128ο ΑΡΜΑΤΟΛΙΚΟΥ, ΠΥΛΗΣ

575

365

7

0

358

9

202

147

129

ΠΥΛΗΣ

ΚΟΡΥΦΗΣ

129ο ΚΟΡΥΦΗΣ, ΠΥΛΗΣ

259

176

2

0

174

0

72

102

130

ΠΥΛΗΣ

ΝΕΡΑΙ∆ΑΣ

130ο ΝΕΡΑΙ∆ΑΣ, ΠΥΛΗΣ

299

158

1

0

157

1

65

91

131

ΠΥΛΗΣ

ΝΕΡΑΙ∆ΑΣ ΛΑΦΙΝΑ

131ο ΝΕΡΑΙ∆ΑΣ ΛΑΦΙΝΑ, ΠΥΛΗΣ

150

53

2

0

51

0

20

31

132

ΠΥΛΗΣ

ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ

132ο ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ, ΠΥΛΗΣ

272

112

3

0

109

2

87

20

133

ΠΥΛΗΣ

ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ ΑΕΤΟΣ

133ο ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ ΑΕΤΟΣ, ΠΥΛΗΣ

157

78

2

1

75

0

29

46

134

ΠΥΛΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ

134ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΛΗΣ

401

237

9

7

221

8

146

67

135

ΠΥΛΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ

135ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΛΗΣ

359

223

13

7

203

3

148

52

136

ΠΥΛΗΣ

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ

136ο ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ, ΠΥΛΗΣ

283

177

2

0

175

6

116

53

138

ΠΥΛΗΣ

ΠΙΑΛΕΙΑΣ

138ο ΠΙΑΛΕΙΑΣ, ΠΥΛΗΣ

556

363

5

5

353

1

187

165

139

ΠΥΛΗΣ

ΠΙΑΛΕΙΑΣ

139ο ΠΙΑΛΕΙΑΣ, ΠΥΛΗΣ

587

387

21

2

364

11

210

143

140

ΠΥΛΗΣ

ΠΙΑΛΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

140ο ΠΙΑΛΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

82

64

2

0

62

3

29

30

141

ΠΥΛΗΣ

ΦΗΚΗΣ

141ο ΦΗΚΗΣ, ΠΥΛΗΣ

505

320

12

1

307

38

149

120

144

ΠΥΛΗΣ

ΦΙΛΥΡΑΣ

144ο ΦΙΛΥΡΑΣ, ΠΥΛΗΣ

575

387

2

0

385

3

222

160

145

ΠΥΛΗΣ

ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ

145ο ΒΑΘΥΡΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΠΥΛΗΣ

172

117

0

0

117

1

64

52

146

ΠΥΛΗΣ

ΒΑΛΚΑΝΟΥ

146ο ΒΑΛΚΑΝΟΥ, ΠΥΛΗΣ

137

91

0

1

90

0

39

51

147

ΠΥΛΗΣ

ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ

147ο ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΛΗΣ

175

133

5

0

128

0

89

39

150

ΠΥΛΗΣ

ΜΟΣΧΟΦΥΤΟΥ

150ο ΜΟΣΧΟΦΥΤΟΥ, ΠΥΛΗΣ

373

219

8

0

211

1

116

94

151

ΠΥΛΗΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΥΚΗΣ

151ο ΝΕΑΣ ΠΕΥΚΗΣ, ΠΥΛΗΣ

235

133

0

0

133

2

87

44

152

ΠΥΛΗΣ

ΠΑΡΑΜΕΡΟΥ

152ο ΠΑΡΑΜΕΡΟΥ, ΠΥΛΗΣ

96

74

0

0

74

1

40

33

154

ΠΥΛΗΣ

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙ$ΚΩΝ

154ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΙ$ΚΩΝ, ΠΥΛΗΣ

547

381

10

1

370

6

179

185

156

ΠΥΛΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ

156ο ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ, ΠΥΛΗΣ

437

279

5

3

271

3

149

119

158

ΠΥΛΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

158ο ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΠΥΛΗΣ

210

127

2

0

125

2

51

72

161

ΠΥΛΗΣ

ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ

161ο ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΛΗΣ

293

179

2

0

177

7

72

98

162

ΠΥΛΗΣ

ΠΥΛΗΣ

162ο ΠΥΛΗΣ, ΠΥΛΗΣ

484

331

5

3

323

22

147

154

164

ΠΥΛΗΣ

ΠΥΛΗΣ

164ο ΠΥΛΗΣ, ΠΥΛΗΣ

470

338

8

0

330

24

153

153

165

ΠΥΛΗΣ

ΠΥΛΗΣ

165ο ΠΥΛΗΣ, ΠΥΛΗΣ

486

332

3

2

327

32

130

165

166

ΠΥΛΗΣ

ΡΟΠΟΤΟΥ

166ο ΡΟΠΟΤΟΥ, ΠΥΛΗΣ

515

318

5

0

313

4

162

147

167

ΠΥΛΗΣ

ΡΟΠΟΤΟΥ

167ο ΡΟΠΟΤΟΥ, ΠΥΛΗΣ

520

317

6

1

310

4

186

120


15

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑ ΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (ΣΕ 32 ΑΠΟ 43 Ε.Τ.)

Έγκυρα

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Λευκά

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Άκυρα

∆ΗΜΟΣ

ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ

Άκυρα και Λευκά ΨΗΦΙΣΑΝ

ΤΜΗΜΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

(Πώσ ψήφισαν οι Τρικαλινοί ανά εκλογικό τµήµα στο ∆ήµο Φαρκαδόνασ) ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΧΑΝΤΖΗΣ

ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ

314

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΟΙΧΑΛΙΑΣ

314ο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

476

185

5

2

178

1

89

50

38

315

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΟΙΧΑΛΙΑΣ

315ο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

468

147

5

0

142

4

69

43

26

316

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΟΙΧΑΛΙΑΣ

316ο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

459

189

4

3

182

7

71

64

40

317

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΟΙΧΑΛΙΑΣ

317ο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

479

166

6

0

160

17

42

74

27

318

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΟΙΧΑΛΙΑΣ

318ο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

518

184

9

1

174

12

81

54

27

319

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΟΙΧΑΛΙΑΣ

319ο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

505

189

14

0

175

25

62

44

44

320

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΟΙΧΑΛΙΑΣ

320ο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

483

174

4

0

170

10

85

44

31

321

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΟΙΧΑΛΙΑΣ

321ο ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

545

228

5

1

222

11

92

75

44

323

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΑΝΑ∆ΩΝ

323ο ΓΕΩΡΓΑΝΑ∆ΩΝ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

547

294

9

7

278

5

17

116

140

324

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΚΛΟΚΟΤΟΥ

324ο ΚΛΟΚΟΤΟΥ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

381

210

4

4

202

3

4

61

134

325

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΚΛΟΚΟΤΟΥ

325ο ΚΛΟΚΟΤΟΥ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

420

239

14

1

224

4

9

69

142

326

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΚΡΗΝΗΣ

326ο ΚΡΗΝΗΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

471

296

5

1

290

18

40

98

134

327

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΚΡΗΝΗΣ

327ο ΚΡΗΝΗΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

510

299

9

0

290

21

31

77

161

328

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΠΕΤΡΩΤΟΥ

328ο ΠΕΤΡΩΤΟΥ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

462

254

5

0

249

2

21

119

107

329

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΠΕΤΡΩΤΟΥ

329ο ΠΕΤΡΩΤΟΥ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

450

215

5

0

210

1

21

91

97

330

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΠΕΤΡΩΤΟΥ

330ο ΠΕΤΡΩΤΟΥ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

457

202

5

1

196

0

12

95

89

332

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ

332ο ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΥ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

594

417

12

1

404

25

51

235

93

334

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΣΕΡΒΩΤΩΝ

334ο ΣΕΡΒΩΤΩΝ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

282

207

11

1

195

57

12

42

84 41

335

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

335ο ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

432

279

5

1

273

35

11

186

336

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

336ο ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

412

255

12

3

240

29

1

164

46

338

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

338ο ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

304

178

2

0

176

3

42

94

37

339

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

339ο ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

330

223

4

0

219

10

36

114

59

341

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

341ο ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

483

309

3

0

306

33

43

51

179

342

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

342ο ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

473

298

8

3

287

26

34

41

186

343

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

343ο ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

475

289

4

1

284

34

10

56

184

344

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

344ο ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

474

301

6

4

291

34

30

53

174

345

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΑΧΛΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ

345ο ΑΧΛΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

166

119

0

0

119

1

0

44

74

346

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΓΡΙΖΑΝΟΥ

346ο ΓΡΙΖΑΝΟΥ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

491

320

5

0

315

19

1

112

183

347

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΓΡΙΖΑΝΟΥ

347ο ΓΡΙΖΑΝΟΥ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

474

282

8

1

273

26

10

114

123

350

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

∆ΙΑΣΕΛΛΟΥ

350ο ∆ΙΑΣΕΛΛΟΥ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

468

259

7

0

252

27

16

64

145

352

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΖΑΡΚΟΥ

352ο ΖΑΡΚΟΥ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

523

316

7

6

303

52

5

93

153

353

ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΖΑΡΚΟΥ

353ο ΖΑΡΚΟΥ, ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

495

347

8

7

332

61

13

116

142


16 H χθεσινή βραδιά έκρυβε αρκετέσ εκπλήξεισ… Γι’ αυτό και οι επικεφαλήσ των συνδυασµών τόσο στον ∆ήµο Τρικκαίων, όσο και στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων απέφευγαν τισ δηλώσεισ προτού να έχουν µια πρώτη ολοκληρωµένη εικόνα… Ο αντιπεριφερειάρχησ Χρήστοσ Μιχαλάκησ, µολονότι όπωσ έδειξε η συνέχεια τα πήγε εξαιρετικά καλά, δεν µίλησε στουσ δηµοσιογράφουσ στισ 11 µ.µ. -όπωσ αρχικά κανονίσθηκε-, αφού, έωσ τότε, είχε δοθεί µόνο το 20% του εκλογικού αποτελέσµατοσ και δεν υπήρχε, εν τω µεταξύ, επίσηµη αντίδραση από πλευράσ περιφερειάρχη Θεσσαλίασ Κώστα Αγοραστού. Αντιθέτωσ, ο Μάκησ Ιακωβάκησ (“Θεσσαλών Συµπολιτεία”), στο Εκλογικό Κέντρο του οποίου επικρατούσε πανηγυρική ατµόσφαιρα, έκανε λόγο για «άθλο!». Μάλιστα, υποψήφιοι περιφερειακοί σύµβουλοι έλεγαν στον “δ” πωσ «εάν είχαµε ακόµη µία εβδοµάδα στην διάθεσή µασ, τότε το σηµερινό (σ.σ. χθεσινό) αποτέλεσµα θα ήταν πολύ διαφορετικό». Ο έτεροσ βασικόσ του αντίπαλοσ Χρήστοσ Σιµορέλησ («∆ρόµοσ Ανατροπήσ για τη Θεσσαλία») παραδέχθηκε -παρουσία και τησ τοπικήσ βουλευτού του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Παναγιώτασ ∆ριτσέλη- πωσ «το αποτέλεσµα δεν ήταν ό,τι καλύτερο για µασ», εκφράζοντασ, παράλληλα, την βεβαιότητα ότι «στισ Ευρωεκλογέσ ο κόσµοσ θα στείλει τα πραγµατικά µηνύµατα». Σε ό,τι αφορά την “µάχη” του ∆ήµου Τρικκαίων, τα συναισθήµατα ήσαν εκ διαµέτρου αντίθετα στα δύο µεγάλα “στρατόπεδα”: ενθουσιασµόσ και πλήθοσ, που µε την πάροδο τησ ώρασ αυξάνονταν κι έβλεπε σε οθόνη (!) τα τοπικά αποτελέσµατα, στο “στρατηγείο” του ∆ηµήτρη Παπαστεργίου (“επανεκκίνηση τώρα!”), παγωµάρα στο Εκλογικό Κέντρο του δηµάρχου Χρήστου Λάππα (“ΤΡΙΚΑΛΑ Συµπολιτεία”) και σαφώσ λιγότεροσ κόσµοσ. O πρώτοσ επέλεξε να απευθυνθεί ταυτόχρο-

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΟΥ 2014

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ

Η βόλτα του “δ” στα “στρατηγεία”  ∆ηµ. Παπαστεργίου: «Η µεγάλη µάχη ξεκινάει τώρα και απ’ το µηδέν. Καλώ σε συστράστευση όλουσ τουσ συνυποψήφιουσ µασ. Όλοι µαζί θα πάµε τον ∆ήµο µπροστά!»Χρ. Λάππασ: «Είχαµε απέναντί µασ όλουσ τουσ υπόλοιπουσ συνδυασµούσ και το σύνολο σχεδόν των Μ.Μ.Ε. (…) ∆υνατή η ψήφοσ ανατροπήσ την άλλη Κυριακή!»Μιχ. Ταµήλοσ: «Σίγουροσ ∆ήµαρχοσ ο Παπαστεργίου, σίγουρα πρώτη η Ν.∆. στισ Ευρωεκλογέσ»Γ. Μητσιούλησ: «Είχαµε να κάνουµε µε πολιτικέσ δυνάµεισ και πολιτικά άρµατα (…) Θα αφήσω ελεύθερουσ τουσ δικούσ µου ανθρώπουσ να ψηφίσουν κατά συνείδηση»

   

Μ. Ιακωβάκησ: «Αποτέλεσµα - Άθλοσ!!!» Χρ. Σιµορέλησ: «∆εν ήταν ό,τι καλύτερο για εµάσ» Β. Μπακάση: «Φαίνεται µια ανάκαµψη» Στο 33% η αποχή

να στουσ συγκεντρωµένουσ πολίτεσ και στουσ δηµοσιογράφουσ από µικροφώνου µε µια σύντοµη -και ενωτικού περιεχοµένου- γραπτή οµιλία, ενώ ο δεύτεροσ, µιλώντασ στουσ εκπροσώπουσ του γραπτού και ηλεκτρονικού Τύπου, υποστήριξε πωσ δεν είχε απέναντί του µονάχα όλουσ τουσ άλλουσ συνδυασµούσ, µα και το σύνολο -σχεδόν- των Μ.Μ.Ε. Ο… µίνι πανηγυρικόσ λόγοσ του κ. Παπαστεργίου άρχισε µε µερικά προβλήµατα (σ.σ. µικροφωνισµούσ) και ολοκληρώθηκε µε θερµούσ εναγκαλισµούσ - ασπασµούσ µε επωνύµουσ (Κώστασ Σκρέκασ, Στέλλα Ταµήλου, Νίκοσ Λέγκασ) και… ανωνύµουσ.

Πανηγυρική ατµόσφαιρα στο “στρατηγείο” του ∆. Παπαστεργίου

Στην έδρα τησ “ΤΡΙΚΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ” επικρατούσε βουβαµάρα και κατήφεια. Πάντωσ, τα Μ.Μ.Ε. επέλεξαν την… καλύτερη ώρα για τισ καθιερωµένεσ δηλώσεισ, καθώσ, εκείνη την στιγµή, προσφέρονταν λουκάνικα στουσ παρόντεσ! Ο Γιώργοσ Μητσιούλησ, αποδεχόµενοσ το αποτέλεσµα και ερωτώµενοσ εν όψει δεύτερου γύρου, είπε ότι «θα αφήσω ελεύθερουσ τουσ δικούσ µου ανθρώπουσ να ψηφίσουν κατά συνείδηση». Ο βουλευτήσ τησ Ν.∆. Μιχάλησ Ταµήλοσ εµφανίσθηκε σίγουροσ για δύο πράγµατα: ότι «ο επόµενοσ δήµαρχοσ Τρικκαίων θα είναι ο ∆ηµήτρησ Παπαστεργίου» και πωσ «η Ν.∆. θα είναι πρώτη δύναµη στισ Ευρωεκλογέσ». Στη βάση του “Φυσάει Κόντρα για την Ανατροπή”, όπωσ και σε κείνη τησ “ΛαGκήσ Συσπείρωσησ” υπήρχε αγωνία για το ποιοσ, τελικά, θα κόψει τρίτοσ το νήµα στον µεγαλύτερο Ο.Τ.Α. CMYK

του Νοµού.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΑΜΗΛΟΣ «Θεωρώ ότι τα αποτελέσµατα που αφορούν τον Κώστα Αγοραστό και τον Χρήστο Μιχαλάκη είναι πάρα πολύ θετικά. Επιβραβεύουν το σύνολο τησ δουλειάσ τουσ. Θεωρώ ότι ο Χρ. Μιχαλάκησ θα υπερβεί το 50% στο Ν. Τρικάλων,


∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑ ΟΥ 2014

ΤΟΠΙΚΑ

17

ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 – Α’ ΓΥΡΟΣ

και οι δηλώσεισ των… στρατηγών σε όλουσ».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΠΠΑΣ «Το αποτέλεσµα των εκλογών στον ∆ήµο Τρικκαίων δείχνει ότι η κοινωνία εξακολουθεί να σκέπτεται και να ψηφίζει αυτοδιοικητικά. Για µασ, για τον συνδυασµό “ΤΡΙΚΑΛΑ Συµπολιτεία”, που είµαστε µια παράταξη αυστηρά αυτοδιοικητική, νοµίζω ότι είχαµε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσµα εάν σκεφθούµε ότι είχαµε απέναντι όλουσ τουσ υπόλοιπουσ. Όχι µόνο τουσ συνδυασµούσ που, στο πλαίσιο τησ δηµοκρατίασ ασκούσε ο καθένασ την αντιπολιτευτική του τακτική, αλλά και το σύνολο -σχεδόν- των Μ.Μ.Ε. Νοµίζω ότι η κοινωνία άντεξε και µασ έδωσε ένα ποσοστό που κάνει την προσπάθεια για την δεύτερη Κυριακή να µπορεί να στεφθεί µε επιτυχία. Θα αξιολογήσουµε στισ λεπτοµέρειέσ του το αποτέλεσµα, αφού δούµε και ποιοι εκλέγονται, πού πήγαµε Παγωµάρα στο Εκλογικό Κέντρο του Χρ. Λάππα ρα. Εκεί θα κριθεί το επίπεδο και η ποιότητα των υποψηφίων ∆ηµάρχων. Και όχι τόσο πολύ των συµβούλων. Είµαι, ωστόσο, αισιόδοξοσ ότι ο ∆ηµ. Παπαστεργίου θα είναι ο επόµενοσ ∆ήµαρχοσ Τρικκαίων. Βλέπουµε, µε βάση τισ εκτιµήσεισ των περιφερειακών εκλογών, οι οποίεσ είναι πιο κοµµατικέσ, ότι ο Νοµόσ Αττικήσ είναι το τελευταίο οχυρό του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα έχει δείξει σαφή προτίµηση στουσ υποψήφιουσ που στήριξε η Ν.∆. και στον δεύτερο γύρο αντίπαλοσ θα είναι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι προσπάθεια που κάνει ο Αντώνησ Σαµαράσ για την σταθεροποίηση τησ Οικονοµίασ επιδοκιµάζεται από τουσ Έλληνεσ πολίτεσ. Φυσικά, η Αθήνα έχει ειδικά προβλήµατα, τα οποία πρέπει ν’ αντιµετωπίσει η Κυβέρνηση µε µεγάλη προσοχή γιατί κι εκεί µπορούν να βρεθούν καλύτερεσ λύσεισ. Για την υπόλοιπη Ελλάδα είµαι αισιόδοξοσ ότι την δεύτερη Κυριακή η Ν.∆. θα είναι πρώτη δύναµη (και) στισ Ευρωεκλογέσ».

ενώ ο Κ. Αγοραστόσ θα πλησιάσει το 45% σε επίπεδο Θεσσαλίασ. Γεγονόσ που προοιωνίζει µία άνετη επικράτηση στον δεύτερο γύρο… Εδώ θέλω να επισηµάνω ότι τα ποσοστά του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στη Θεσσαλία υπολείπονται περίπου 10% σε σχέση µε τισ βουλευτικέσ εκλογέσ του 2012, κάτι που σηµαίνει ότι στο γεωγραφικό µασ διαµέρισµα το κόµµα του κ. Τσίπρα έχει µία µεγάλη µείωση των δυνάµεων κατά 30% Σε ό,τι αφορά τον ∆ήµο Τρικκαίων, θεωρώ ότι είναι σαφέσ το προβάδισµα του ∆ηµ. Παπαστεργίου, τον οποίον έχουµε στηρίξει ωσ ανεξάρτητο συνδυασµό. Παρ’ όλα αυτά όµωσ, ξέρουµε πολύ καλά ότι οι εκλογέσ τησ δεύτερησ Κυριακήσ στουσ ∆ήµουσ είναι µία εκλογή ξανά απ’ την αρχή. ∆ηλαδή, ξεκινάει µία καινούργια εκλογική διαδικασία από αύριο (σ.σ. σήµερα) ∆ευτέ-

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ «Τα πρώτα αποτελέσµατα στέλνουν ένα σαφέσ µήνυµα ότι η πόλη και τα χωριά ζητάνε ΕΠΕΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΡΑ! Η καθαρή νίκη την πρώτη Κυριακή δείχνει πωσ η ∆ηµοτική Αρχή, που άφησε στην αφάνεια τρεισήµισι χρόνια την πόλη και τα χωριά, γεύεται τουσ καρπούσ τησ απραξίασ τησ. Στην προσπάθεια αυτή συνειδητά δεν ταχθήκαµε στο πλευρό κανενόσ κόµµατοσ γιατί πιστεύουµε ότι ικανοί άνθρωποι και φρέσκιεσ ιδέεσ υπάρχουν σε όλουσ τουσ συνδυασµούσ. Τίποτε, όµωσ, δεν έχει τελειώσει. Η µεγάλη µάχη ξεκινάει τώρα και ξεκινάει απ’ το µηδέν. Στην µάχη αυτή καλώ σε συστράτευση όλουσ τουσ συνυποψηφίουσ µασ. ∆ιότι αυτά τα οποία µασ ενώνουν, είναι περισσότερα απ’ αυτά τα οποία µασ χωρίζουν. Όλοι µαζί θα πάµε τον ∆ήµο µπροστά! Σασ ευχαριστώ πάρα πολύ για την εµπιστοσύνη και την αγάπη. Ο αγώνασ συνεχίζεται µια βδοµάδα ακόµα. Καλό βράδυ

CMYK

και πού δεν πήγαµε καλά. Νοµίζω ότι υπάρχουν όλεσ οι προMποθέσεισ να υπάρξει ψήφοσ ανατροπήσ για την άλλη Κυριακή».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ «Η αλήθεια είναι ότι τα αποτελέσµατα καταδεικνύουν για µία ακόµη φορά ότι έχουµε να κάνουµε µε πολιτικέσ δυνάµεισ και πολιτικά άρµατα. ∆υστυχώσ, για µασ έχουµε συσπείρωση τησ Ν.∆. και του παλιού, κλασικού ΠΑ.ΣΟ.Κ. Άρα, η αναµέτρηση έγκειται στισ δύο παρατάξεισ, των κυρίων Παπαστεργίου και Λάππα, και νοµίζω ότι για µία ακόµη φορά ο κόσµοσ δεν κατάλαβε ότι πρέπει να ψηφίσει για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εµείσ εδώ είµαστε, συνεχίζουµε. Θα είµαστε και στο µέλλον. Και, πάνω απ’ όλα, δεν θα γίνουµε η ανθρώπινη µάζα έτσι ώστε ν’ αποτελέσουµε τον ανθρώπινο κιµά τησ Πολιτείασ. Θα αντισταθούµε, θα κατεβούµε πάλι µε τισ ιδέεσ µασ, µε

συλλογική προσπάθεια. Ευαισθητοποιώντασ και τισ άλλεσ παρατάξεισ, θα µπορέσουµε να αποτελέσουµε την εγγύηση για το µέλλον των παιδιών τησ Τρικαλινήσ κοινωνίασ. Σε ό,τι αφορά την στάση µασ στο β’ γύρο, θα την αξιολογήσουµε βλέποντασ τα προγράµµατα των δύο µονοµάχων. Θα αφήσω ελεύθερουσ τουσ δικούσ µου ανθρώπουσ να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Ασ επιλέξει ο λαόσ των Τρικάλων την καλύτερη λύση. Με ενδιαφέρει πραγµατικά αν µπορούν (σ.σ. οι άλλοι δύο συνδυασµοί) να συνταχθούν στο δικό µασ πρόγραµµα κι εάν έχουµε κοινέσ συνιστώσεσ».

ΜΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ «Το ποσοστό που παίρνουµε είναι ένασ άθλοσ! Είναι µια επιβεβαίωση ότι οι Τρικαλινοί πολίτεσ, οι Τρικαλινοί ψηφοφόροι, το εκλογικό Σώµα στην Περιφέρεια Θεσσαλίασ λειτούργησε αυτοδιοικητικά. Μασ χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονόσ. Ξεκινήσαµε κάτω από πολύ δύσκολεσ συνθήκεσ. Τρέξαµε, προσπαθήσαµε και φθάσαµε σ’ ένα αποτέλεσµα που είναι πάρα πάρα πολύ καλό για εµάσ, για την Περιφέρεια Θεσσαλίασ, για τουσ πολίτεσ αυτού του τόπου που εγκρίνουν αυτήν την διαφορετικότητα, µ’ αυτό το ποσοστό, αυτήν την στιγµή. Εφόσον επιβεβαιωθεί το αποτέλεσµα, θα ξεκινήσουµε µία προσπάθεια να πείσουµε και τουσ υπόλοιπουσ πολίτεσ τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Τρικάλων και τησ Περιφέρειασ Θεσσαλίασ ότι αξίζει τον κόπο να µασ εµπιστευθούν. Αξίζει τον κόπο να δουν κάτι το διαφορετικό. Αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουµε όλοι µαζί, ούτωσ ώστε η επόµενη ηµέρα για τη Χώρα, την Πατρίδα, την Περιφέρεια να είναι διαφορετική».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ «Σε πανελλαδικό επίπεδο στέλνουν καλά µηνύµατα η Περιφέρεια Αττικήσ και ο ∆ήµοσ Αθηναίων. Όσον αφορά σε τοπικό επίπεδο, το αποτέλεσµα δεν νοµίζω πωσ ήταν ό,τι καλύτερο για εµάσ. Πολλά µπορούν να ειπωθούν, αλλά νοµίζω ότι είναι πολύ γρήγορα να βγάλουµε τα πολιτικά µασ συµπεράσµατα. Εξ άλλου η µάχη συνεχίζεται, έχουµε την δεύτερη Κυριακή, τισ Ευρωεκλογέσ, όπου εκεί ο κόσµοσ θα στείλει τα πραγµατικά µηνύµατα». (συνέχεια στη σελ.19)


18

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑ ΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (ΣΕ 65 ΑΠΟ 96 Ε.Τ.)

(Πωσ ψήφισαν οι Τρικαλινοί ανά εκλογικό τµήµα στο ∆ήµο Καλαµπάκασ)

185 229 133 171 240 219 137 27 209 320 299 288 316 289 322 334 331 337 330 343 354 314 337 116 131 246 203 138 204 315 387 279 319 244 131 219 224 98 219 234 353 238 212 273 183 198 199 171 227 179 145 219 181 198 208 228 119 167 243 158 194 233 251 275 211

3 5 0 19 1 5 1 0 1 29 18 16 28 24 41 14 19 14 14 14 25 9 20 17 9 9 8 4 3 10 21 27 19 9 21 3 0 0 4 5 4 1 1 20 3 3 2 51 13 2 3 19 9 10 5 7 6 1 4 8 2 3 9 17 5

0 4 2 5 2 15 3 0 1 19 28 13 18 14 14 29 17 32 24 19 23 12 27 2 19 1 2 2 1 18 17 14 13 1 0 2 5 0 1 0 22 1 1 6 0 0 2 14 1 6 8 1 30 16 10 9 2 3 2 3 0 0 2 3 1

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

1 2 0 1 2 2 1 0 0 4 4 2 1 1 3 2 1 1 3 1 0 1 11 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 2 0 1 1 2 0 2 0 0 2 1 2 2 4 0 1

ΜΠΟΥΦΙ∆ΗΣ

12 5 1 3 1 4 1 0 3 10 12 4 3 5 7 3 10 5 6 5 3 8 1 3 3 5 4 3 6 10 9 14 6 2 4 3 6 3 4 3 10 1 9 5 5 2 9 3 7 7 5 11 4 9 5 4 10 3 9 3 6 3 3 3 4

ΣΙΝΑΝΗΣ

198 236 134 175 243 225 139 27 212 334 315 294 320 295 332 339 342 343 339 349 357 323 349 119 134 252 209 142 210 325 397 294 325 247 135 222 231 102 223 237 363 239 221 278 188 201 209 178 235 188 150 231 186 209 213 234 129 170 254 162 202 238 258 278 216

ΧΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ

298 334 166 225 326 429 199 40 296 535 521 540 547 421 491 481 488 488 487 481 482 484 490 197 188 355 302 264 338 439 509 513 540 369 218 387 427 207 407 327 581 285 388 510 510 528 529 304 432 405 329 409 302 385 415 428 337 340 499 279 383 421 369 376 470

ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ

1ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 3ο ΑΝΘΟΥΣΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 4ο ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 5ο ΚΑΤΑΦΥΤΟΥ-ΜΗΛΕΑΣ 6ο ΚΡΑΝΕΑΣ-∆ΟΛΙΑΝΩΝ 7ο ΠΟΛΥΘΕΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 8ο ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 9ο ΧΑΛΙΚΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 10ο ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 11ο ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 12ο ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 13ο ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 15ο ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 17ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 19ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 20ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 21ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 22ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 24ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 25ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 27ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 28ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 29ο ΚΑΛ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 30ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΒΥΤΟΥΜΑ 31ο ΑΥΡΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 32ο ΑΥΡΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 34ο ΒΛΑΧΑΒΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 35ο ΒΛΑΧΑΒΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 36ο ∆ΙΑΒΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 37ο ∆ΙΑΒΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 38ο ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 39ο ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 48ο ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ 49ο ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 50ο ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 51ο ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 53ο ΜΑΤΟΝΕΡΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 54ο ΑΗ∆ΟΝΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 56ο ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΗΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 57ο ΚΛΕΙΝΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 58ο ΚΛΕΙΝΟΥ ΑΜΠΕΛΙΩΝ 62ο ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 63ο ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 64ο ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 65ο ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 66ο ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 69ο ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 73ο ΛΟΓΓΑ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 74ο ΜΑΥΡΕΛΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 78ο ΦΩΤΕΙΝΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 81ο ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 82ο ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 83ο ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 85ο ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 86ο ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 87ο ΨΗΛΩΜΑΤΟΣ-ΚΕΡΑΣΟΥΛΑΣ 89ο ΑΧΛΑ∆ΕΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 90ο ΓΑΒΡΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 91ο ΓΑΒΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 92ο ΚΑΚΟΠΛΕΥΡΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 93ο ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 94ο ΟΞΥΝΕΙΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 95ο ΟΞΥΝΕΙΑΣ-ΜΥΚΑΝΗΣ 96ο ΣΚΕΠΑΡΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Έγκυρα

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ ΚΑΤΑΦΥΤΟΥ-ΜΗΛΕΑΣ ΚΡΑΝΕΑΣ-∆ΟΛΙΑΝΩΝ ΠΟΛΥΘΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΒΥΤΟΥΜΑ ΑΥΡΑΣ ΑΥΡΑΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ ∆ΙΑΒΑΣ ∆ΙΑΒΑΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ ΜΑΤΟΝΕΡΙΟΥ ΑΗ∆ΟΝΑΣ ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΗΣ ΚΛΕΙΝΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥ ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ ΛΟΓΓΑ ΜΑΥΡΕΛΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ ΨΗΛΩΜΑΤΟΣ-ΚΕΡΑΣΟΥΛΑΣ ΑΧΛΑ∆ΕΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΓΑΒΡΟΥ ΓΑΒΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΚΟΠΛΕΥΡΙΟΥ ΚΑΚΟΠΛΕΥΡΙΟΥ ΞΗΡ/ΠΟΥ ΟΞΥΝΕΙΑΣ ΟΞΥΝΕΙΑΣ ΜΥΚΑΝΗΣ ΣΚΕΠΑΡΙΟΥ

Λευκά

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Άκυρα

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΨΗΦΙΣΑΝ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 19 20 21 22 24 25 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 48 49 50 51 53 54 56 57 58 62 63 64 65 66 69 73 74 78 81 82 83 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96

∆ΗΜΟΣ

ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΑ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΩΝ

Άκυρα και Λευκά

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

ΤΜΗΜΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

85 97 61 40 130 104 66 20 126 64 66 85 93 179 115 127 150 116 129 155 147 116 108 49 52 84 75 22 47 184 201 101 127 115 89 79 75 22 47 35 152 115 66 50 103 131 128 62 164 91 58 128 57 80 86 96 52 65 122 82 100 103 97 110 78

20 13 3 1 59 36 19 1 4 54 44 38 44 14 65 79 74 74 76 63 77 81 100 17 22 30 25 52 69 15 29 57 73 17 2 20 3 6 42 70 37 20 4 29 11 16 9 7 10 16 26 39 34 27 22 27 15 17 21 6 34 22 62 50 42

77 110 67 106 48 59 48 6 77 154 143 136 133 58 87 85 71 101 87 92 82 96 82 31 29 122 93 58 84 88 119 80 87 102 19 115 141 70 125 124 138 101 140 168 66 48 58 37 39 64 50 32 51 65 85 89 44 81 94 59 58 105 81 95 85


19

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑ ΟΥ 2014

Τα “στρατηγεία” και οι... στρατηγοί (συνέχεια από σελ. 17)

ΒΑΣΩ ΜΠΑΚΑΣΗ «Με βάση τα µέχρι στιγµήσ αποτελέσµατα, φαίνεται µια ανάκαµψη. Από αύριο η µάχη δίνεται µε το ψηφοδέλτιο για την δεύτερη Κυριακή, που διεξάγονται οι Ευρωεκλογέσ. Καλούµε τουσ εργαζόµενουσ και τα λα,κά στρώµατα, όπωσ τουσ κάλεσε η “Λα,κή Συσπείρωση” στουσ ∆ήµουσ και τισ Περιφέρειεσ, να ψηφίσουν άφοβα το Κ.Κ.Ε. και να στηρίξουν το ευρωψηφοδέλτιό του. Και σ’ αυτή τη φάση καλούµε τον λαό για συνέχεια και ένταση των αγώνων µέσα από την κοινωνική συµµαχία. Εµείσ θα είµαστε στο πλευρό του µέσα από το εργατικό και λα,κό κίνηµα. Θα είµαστε µαζί µε τουσ αυτοαπασχολούµενουσ, τουσ αγρότεσ, τη νεολαία, τουσ εργαζόµενουσ. Τα µέτρα που θα ’ρθουν µετά τισ εκλογέσ για το Ευρωπα,κό Κοινοβούλιο θα είναι πολύ άγρια, ακόµα πιο βάρβαρα. Η κόλαση θα συνεχιστεί. Είναι προαποφασισµένα… Οι αποφάσεισ τησ Ευρωπα,κήσ Ένωσησ θα ολοκληρωθούν και θα συνεχιστούν. Είτε µε µνηµόνια είτε χωρίσ. Γι’ αυτό έχει πολύ µεγάλη σηµασία να είναι ισχυρό το Κ.Κ.Ε. και στισ Ευρωκλογέσ. Να µασ ενισχύσουν αποφασιστικά οι πολίτεσ χωρίσ δεύτερη σκέψη, ανεξάρτητα εάν συµφωνούν ή όχι µε την συνολικότερη πολιτική και θέση του Κ.Κ.Ε. προκειµένου να δώσουµε από καλύτερη θέση τισ µάχεσ που θα χρειασθούν…».

Εξαιρετικέσ οι εκλογικέσ επιδόσεισ του Χρ. Μιχαλάκη

Κατήφεια και βουβαµάρα στην “ΤΡΙΚΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ”

Χωρίσ προβλήµατα Η εκλογική διαδικασία στο Νοµό κύλησε χωρίσ ιδιαίτερα προβλήµατα. Οι (διπλέσ) κάλπεσ άνοιξαν στισ 7 το πρωί και έκλεισαν στισ 7 το απόγευµα. «Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων», σύµφωνα µε τον αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Μιχαλάκη, «όλο αυτό το διάστηµα λειτούργησε άψογα. Κατά την σηµερινή ηµέρα παρατηρήθηκαν κάποια προβλήµατα σε σχέση µε Εφορευτικέσ Επιτροπέσ. Τα µέλη που δεν προσήλθαν αντικαταστάθηκαν από αναπληρωµατικά. Και η διαδικασία προχώρησε κανονικά χωρίσ να υπάρχει κανένα πρόβληµα…». Η αποχή κυµάνθηκε περίπου στο 33%.

Πικρία και στην Τρικαλινή οµάδα του “∆ρόµου Ανατροπήσ για τη Θεσσαλία”

Σταυροί προτίµησησ

Το Πρωτοδικείο Τρικάλων θα επικυρώσει πρώτα τα αποτελέσµατα των συνδυασµών και µετά θα ασχοληθεί µε την καταµέτρηση των σταυρών προτίµησησ εκάστου υποψηφίου. Επίσηµεσ ανακοινώσεισ θα υπάρξουν µέσα στην εβδοµάδα…

Για άθλο µίλησαν ο Μ. Ιακωβάκησ και η… παρέα του

Αγωνία για την τρίτη θέση σε “Φυσάει Κόντρα για την Ανατροπή” και “Λα4κή Συσπείρωση”


20

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΟΥ 2014

Οι τοποθετήσεισ του Αλέξη Τσίπρα στο debate για την Κοµισιόν Πραγµατοποιήθηκε, χθεσ, το κεντρικό debate των υποψηφίων για την Προεδρία τησ Ευρωπα!κήσ Επιτροπήσ (European Commission), µε τη συµµετοχή και του Προέδρου του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Αλέξη Τσίπρα, ωσ επικεφαλήσ τησ Ευρωπα!κήσ Αριστεράσ (European Left). Ο κ. Τσίπρασ απαντώντασ τισ ερωτήσεισ, που του ετέθησαν επέµεινε στην ανάγκη να δοθεί τέλοσ στην πολιτική τησ λιτότητασ, να υπάρξει Ευρωπα"κή και βιώσιµη λύση για το χρέοσ, ενώ απευθύνθηκε, ειδικότερα, στον κ. Ζ. Κ. Γιούνκερ, ρωτώντασ τον «τι συνέβη στισ Κάννεσ», χωρίσ, ωστόσο, να λάβει απάντηση. Εκτόσ του επικεφαλήσ τησ «European Left», Αλέξη Τσίπρα, συµµετείχαν και οι Ζαν Κλοντ Γιούνκερ (EPP), Μάρτιν Σουλτσ (PES), Γκι Φέρχοφστατ (ALDE) και Σκα Κέλερ (GREENS), µε όλουσ να αναπτύσσουν τισ απόψεισ τουσ και να "διασταυρώνουν τα ξίφη τουσ" απαντώντασ στισ ερωτήσεισ που έθεσε η δηµοσιογράφοσ και διευθύντρια του Ιταλικού ∆ηµόσιου Σταθµού RAI News24, Μόνικα Μαντζόνι. Η συζήτηση πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα τησ Ολοµέλειασ του Ευρωπα"κού Κοινοβουλίου, στισ Βρυξέλλεσ, ενώπιον ακροατηρίου. Τα βασικά σηµεία των απαντήσεων - τοποθετήσεων» του κ. Αλ. Τσίπρα στο debate - «Είµαι από την Ελλάδα, τη χώρα που επιλέγει ωσ πειραµατόζωο τησ πιο σκληρήσ λιτότητασ, που εύχοµαι να µην ζήσει κανένασ άλλοσ. Καλώ τουσ Ευρωπαίουσ να κρίνουν αν αυτό είναι ιστορία επιτυχίασ ή ιστορία κοινωνικήσ τραγωδίασ. Καλούµε να στηρίξουν τα Κόµµα τησ Αριστεράσ για να τεθεί τέρµα στην πολιτική τησ λιτότητασ, για επανάκτηση τησ δηµοκρατίασ και για να ξαναβρούµε τισ ιδρυτικέσ αξίεσ τησ Ε.Ε.». - «Αν συνεχίσουµε µε τισ καταστροφικέσ πολιτικέσ λιτότητασ δεν υπάρχει περίπτωση αντιµετώπισησ τησ ανεργίασ. Η ανεργία στην Ευρώπη είναι δοµική. Στηρίζουν τισ χρεοκοπηµένεσ τράπεζεσ. Η λύση είναι να προχωρήσουµε

σε γενναίεσ αποφάσεισ για την Ευρώπη, ένα ευρωπα"κό "new deal" για ενίσχυση τησ απασχόλησησ που να περνά µέσα από την ανάπτυξη. Αν συνεχίσουµε µε την καταστροφική λιτότητα δεν υπάρχει περίπτωση να αντιµετωπιστεί η ανεργία, ιδίωσ εκρηκτικέσ διαστάσεισ τησ στο νότο». Λιτότητα και ανάπτυξη - «Οι ιδέεσ που εκφράζει ο Γκι Φερχόφσταντ νοµίζει ότι είναι καινούριεσ, αλλά είναι πολύ παλιέσ που µασ οδήγησαν στην κρίση, στην κρίση του '29 στη χρηµατοπιστωτική φούσκα στην Αµερικήσ. Είναι ιδέεσ που έχουν θέσει την Ευρώπη σε µεγάλο κίνδυνο. Να σταµατήσουµε τη λιτότητα, να σταµατήσουµε την παράνοια του χρέουσ. Με µία Ευρωπα"κή διάσκεψη για το χρέοσ και λύση ανάλογη µε αυτή που δόθηκε για τη Γερµανία το 1953 όπου διεγράφη µέροσ του χρέουσ, δόθηκε µορατόριουµ για την αποπληρωµή του υπόλοιπου και ρήτρα ανάπτυξησ». - «Έχω µείνει άναυδοσ µε τα bail-in προγράµµατα. Μετά τα δισ που φορτώσαµε στουσ φορολογούµενουσ, η νέα λογική είναι να φορτώσουµε δισ στουσ καταθέτεσ. Νοµίζω ότι είναι καταστροφική λογική. Η δική µασ πρόταση είναι να πάµε σε µία συνολική λύση ελάφρυνσησ του χρέουσ». - «Και δηµόσιεσ και ιδιωτικέσ τράπεζεσ. Το πελατειακό κράτοσ στην Ελλάδα, κ. Φέρχοφστατ, χτίστηκε από τα Κόµµατα που υποστηριζόταν στισ Ευρώπη από τα δύο µεγάλα Ευρωπα"κά Κόµµατα. Όµωσ αποδείχτηκε ότι το φάρµακο που δόθηκε ήταν καταστροφικό». - «Η άνοδοσ του Ευρωσκεπτικισµού είναι έχει

αιτίεσ και υπαίτιουσ. Ο Ευρωσκεπτικισµόσ οφείλεται στουσ κυβερνώντεσ τησ Ευρώπησ και την λιτότητα. Εµείσ λέµε ότι την Ευρώπη πρέπει να τη σώσουµε αλλάζοντασ πολιτική, όχι εµµένοντασ στισ καταστροφικέσ πολιτικέσ λιτότητασ». Ουκρανική κρίση - «Η Ευρώπη πειραµατίζεται ξανά µε τα υλικά του Ψυχρού Πολέµου. Αυτό είναι πισωγύρισµα. Ανοίγεται πληγή στην καρδιά τησ Ευρώπησ. Απέναντι σε αυτή την απειλή ούτε απειλέσ ούτε κυρώσεισ, αλλά διάλογοσ και διπλωµατία. Να µην αποδεχτούµε την άνοδο νεοναζί σε Ευρωπα"κή κυβέρνηση, να µη αναγνωρίσουµε τέτοια κυβέρνηση. Να δοθεί δυνατότητα στον Ουκρανικό λαό να είναι ο µόνοσ κυρίαρχοσ που θα αποφασίσει για το µέλλον του. ∆ιάλογοσ στα πλαίσια του ΟΑΣΕ, να µην υπάρχει στρατιωτική παρέµβαση ούτε από το ΝΑΤΟ, ούτε από τη Ρωσία, να δοθεί ευκαιρία στην ειρήνη». Κινήσεισ ανεξαρτητοποίησησ Καταλονία & Σκωτία - «Η Ευρωπα"κή Αριστερά σέβεται το δικαίωµα αυτοδιάθεσησ των λαών. Οι συγκρούσεισ, οι εντάσεισ ανάµεσα σε λαούσ και Έθνη δεν µπορούν ποτέ να οδηγήσουν σε θετικό αποτέλεσµα. ∆εν πιστεύουµε ότι πρέπει να προκρίνεται η αλλαγή συνόρων στην Ευρώπη. Σεβασµόσ στη θέληση πολιτών, ταυτόχρονα σεβασµόσ στο ∆ιεθνέσ ∆ίκαιο. Για την περίπτωση τησ Καταλονίασ, µια πιο ενισχυµένη αυτονοµία στα πλαίσια µίασ οµοσπονδιακήσ κοινότητασ. Κάτι παρόµοιο και µε την υπόθεση τησ Ουκρανίασ. Η Ουκρανία πρέπει να είναι γέφυρα ανάµεσα στη Ρωσία και την Ευρώπη, όχι πεδίο αντιπαράθεσησ». Μετανάστευση - «Είναι παράξενο να προσπαθούµε να λύσουµε το πρόβληµα όταν στη Ε.Ε. συµµετέχουµε σε εστίεσ έντασησ όπωσ στη Λιβύη. ∆εν είναι αποτελεσµατική η πολιτική τησ καταστολήσ. Πρέπει να αναθεωρηθεί η πολιτική του ασύλου, να δοθούν κονδύλια και να υπάρξει δίκαιη µοιρασιά τησ ευθύνησ. Γιατί Ευρώπη σηµαίνει αλληλεγγύη». Θρησκευτικά σύµβολα στην Ε.Ε., δηµόσιοι

χώροι και µαντήλα - «Κάθε πολίτησ που ζει σε κράτοσ-µέλοσ τησ Ε.Ε. οφείλει να σέβεται τουσ συνταγµατικούσ κανόνεσ. Και κάθε κράτοσ οφείλει να σέβεται τισ πολιτισµικέσ παραδόσεισ κάθε πολίτη. Αναφαίρετο δικαίωµα να έχουµε τη δυνατότητα να πιστεύουµε σε όποιο Θεό θέλουµε. Ένα επικίνδυνο κύµα αναχρονισµού και συντηρητισµού βλέπουµε στην Ευρώπη, και πιο επικίνδυνο ειδικά όταν αφορά συγκρούσεισ για τη θρησκεία. Για τισ αµβλώσεισ στην Ισπανία: Μασ γυρνά ο νόµοσ στισ εποχέσ του δικτάτορα Φράνκο, εξέλιξη ενάντια στην οποία πρέπει να αγωνιστούµε». Στο θέµα για την εξήγηση τησ µεγάλησ αποχήσ στισ Ευρωεκλογέσ, ο κ. Τσίπρασ τόνισε ότι το µεγαλύτερο έλλειµµα στην Ευρώπη είναι το έλλειµµα δηµοκρατίασ. «Οι πολίτεσ απέχουν γιατί θεωρούν ότι δεν µπορούν να συµβάλουν στη διαµόρφωση τησ πολιτικήσ. Η Σύνοδοσ Κορυφήσ είναι µία σύνοδοσ που συµµετέχουν 28 ηγέτεσ και τελικά αποφασίζουν ό,τι θέλει η κα. Μέρκελ. Με την ευκαιρία να ρωτήσω τον κ. Γιούνκερ τι συνέβη στισ Κάννεσ; Με ποιο δικαίωµα αποφασίζετε εσείσ τι δηµοψήφισµα θα κάνουν σε ένα κράτοσ-µέλοσ» είπε και συνέχισε: «Φοβούνται τη δηµοκρατία, την αντίδραση των λαών. Πέτυχαν τα προγράµµατα; Τι έγινε στισ Κάννεσ; Μπορώ να σασ δώσω το τζόκερ µου να απαντήσετε κύριε Γιούνκερ». Γιατί να σασ ψηφίσουµε; - «Πρώτα από όλα µία Ευρώπη που θα ανήκει στουσ λαούσ τησ. Μία Ευρώπη των λαών. Με ενίσχυση δηµοκρατίασ και συµµετοχή. Το Κοινοβούλιο θα λαµβάνει τισ σηµαντικέσ αποφάσεισ, οι πολίτεσ θα αποφασίζουν για τα κρίσιµα ζητήµατα µε δηµοψηφίσµατα. Θα προσπαθήσουµε άµεσα να διώξουµε την τρόικα από τουσ Ευρωπα"κούσ θεσµούσ, την «καταστρόικα» όπωσ την λένε, θα προχωρήσουµε σε µία διαδικασία ευρωπα"κήσ διάσκεψησ για βιώσιµη λύση για το χρέοσ για να βγούµε από την κρίση µε αλληλεγγύη, κοινωνική συνοχή και δηµοκρατία».

Επίσκεψη του Παναγιώτη Πάτρα υποψηφίου ευρωβουλευτή τησ Ελιάσ – ∆ηµοκρατικήσ Παράταξησ στην Ελασσόνα και στην ∆εσκάτη εκ νέου υποψήφιο για τον ∆ήµο ∆εσκάτησ κο Νικόλαο Μίγκο επικεφαλή του Συνδυασµού «∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ», µε τον οποίο αντάλλαξαν απόψεισ για το αναπτυξιακό µέλλον τησ περιοχήσ. «Το 75% περίπου τησ νοµοθεσίασ τησ ΕΕ έχει εφαρµογή στο τοπικό ή το περιφερειακό επίπεδο . Παράλληλα, µε την εφαρµογή τησ Συνθήκησ τησ Λισαβόνασ, οι περιφέρειεσ τησ Ευρώπησ αποκτούν περισσότερεσ δυνάµεισ. Ωστόσο οι περιφερειακέσ ανισότητεσ που παρατηρούνται στην ΕΕ οφείλονται σε πολλούσ παράγοντεσ, όπωσ σε εγγενή µειονεκτήµατα, λόγω τησ αποµακρυσµένησ γεωγραφικήσ θέσησ µιασ περιφέρειασ. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ∆εσκάτη, λόγω τησ γεωγραφικήσ τησ θέσησ! Ο κοσ Μίγκοσ και οι συνεργάτεσ τουσ έχουν άποψη για το πώσ οι χρηµατοδοτήσεισ τησ ΕΕ µπορούν να συµβάλλουν στην άρση των µειονεκτηµάτων αυτών. Ελπίζω η ψήφοσ των πολιτών τησ ∆εσκάτησ να τουσ δώσει την ευκαιρία να τισ θέσουν σε εφαρµογή! Καλή επιτυχία» δήλωσε ο Παναγιώτησ Πάτρασ µετά το πέρασ τησ συνάντησησ στο ∆ηµαρχείο τησ ∆εσκάτησ.

Τ

ην Τετάρτη 14 Μαdου ο Παναγιώτησ Πάτρασ υποψήφιοσ ευρωβουλευτήσ µε την Ελιά – ∆ηµοκρατική Παράταξη επισκέφθηκε την πόλη τησ Ελασσόνασ. Στο πλαίσιο τησ επίσκεψησ επισκέφθηκε τον νυν ∆ήµαρχο και εκ νέου υποψήφιο για τον ∆ήµο Ελασσόνασ κο Γεώργιο Πασχόπουλο, επικεφαλή του Συνδυασµού «∆ήµοσ Ελασσόνασ – Ολύµπου Πολιτεία» µε τον οποίο αντάλλαξαν απόψεισ σχετικά µε τισ παρεµβάσεισ του ∆ήµου που συµβάλλουν στο αναπτυξιακό µέλλον τησ περιοχήσ εν µέσω κρίσησ. Κατόπιν επισκέφθηκε τα γραφεία τησ Αναπτυξιακήσ Εταιρείασ ΑΕΝΟΛ ΑΕ, µε την οποία συνεργάζεται στο πλαίσια εφαρµογήσ των Ολοκληρωµένων προγραµµάτων Ανάπτυξησ Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίασ, των οποίων είναι Γενικόσ Συντονιστήσ από το 2003. Τέλοσ είχε συνάντηση µε την συνυποψήφια του κα Ευα καιλή, που συµπτωµατικά επισκέφτηκε την Ελασσόνα στο πλάισο τησ προεκλογικήσ τησ εκστρατείασ. «Η ΑΕΝΟΛ ΑΑΕ ΟΤΑ αποτελεί υπόδειγµα τοπικού αναπτυξιακού µηχανισµού ικανού να διαχειρίζεται συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα τοπικήσ ανάπτυξησ τησ ΕΕ που συνεισφέρουν στην επιχειρηµατικότητα, την δηµιουργία θέσε-

ων εργασίασ και την εξωστρέφεια τησ περιοχήσ. Η βούληση των τοπικών φορέων να στηρίξουν ενεργά την προσπάθεια αυτή είναι εκ των ουκ άνευ» δήλωσε ο Παναγιώτησ Πάτρασ µετά το πέρασ τησ συνάντησησ στο ∆ηµαρχείο τησ ∆εσκάτησ.

Επίσκεψη στην ∆εσκάτη. Την Τετάρτη 14 Μαdου ο Παναγιώτησ Πάτρασ υποψήφιοσ ευρωβουλευτήσ µε την Ελιά – ∆ηµοκρατική Παράταξη επισκέφθηκε την πόλη τησ ∆εσκάτησ. Στο πλαίσιο τησ επίσκεψησ του συναντήθηκε µε φορείσ τησ πόλησ, µίλησε µε πολίτεσ και επισκέφθηκε τον νυν ∆ήµαρχο και

Την Πέµπτη 22 Μα ου στην Πλατεία Ρήγα Φεραίου

Κεντρική Προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ στα Τρίκαλα Η ΚΟ Τρικάλων του ΚΚΕ διοργανώνει την κεντρική προεκλογική συγκέντρωση ενόψει Ευρωεκλογών την Πέµπτη 22 Μάη, στισ 8:30µµ στην πλατεία Ρήγα Φεραίου Θα µιλήσει: • Η Μαρία Γαβαλά, υποψήφια Ευρωβουλευτήσ του ΚΚΕ


21

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑ ΟΥ 2014

Τα «δυνατά χαρτιά», τα ντέρµπι και οι εκτιµήσεισ για τον β' γύρο των εκλογών

ΠΡΩΤΙΕΣ ΓΙΑ ∆ΟΥΡΟΥ, ΚΑΜΙΝΗ, ΜΩΡΑΛΗ ΚΑΙ ΜΠΟΥΤΑΡΗ Ανησυχίεσ για την «αντοχή» τησ Χρυσήσ Αυγήσ…

Σε «δυνατά χαρτιά» του πρώτου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών αναδείχθηκαν ο Γιώργοσ Καµίνησ στην Αθήνα, ο Γιάννησ Μώραλησ στο δήµο του Πειραιά, ο Γιάννησ Μπουτάρησ στη Θεσσαλονίκη και ο Απόστολοσ Τζιτζικώστασ στην περιφέρεια Κεντρικήσ Μακεδονίασ. Σύµφωνα µε τισ προβλέψεισ του υπουργείου Εσωτερικών και τησ Singular Logic, µε την καταµέτρηση να έχει ολοκληρωθεί περίπου στο 40% των εκλογικών τµηµάτων, σκληρό ντέρµπι θα δοθεί στην περιφέρεια Αττικήσ µεταξύ τησ Ρένασ ∆ούρου και του Γιάννη Σγουρού. Τισ υπόλοιπεσ έντεκα περιφέρειεσ διεκδικούν δέκα υποψήφιοι οι οποίοι στηρίζονται από τη Ν∆, επτά από την κεντροαριστερά, τέσσερισ από τον ΣΥΡΙΖΑ και ένασ ανεξάρτητοσ. Στην περιφέρεια Αττικήσ, η Ρένα ∆ούρου έρχεται πρώτη µε 23,57% έναντι 22,21% του Γιάννη Σγουρού, ο οποίοσ µείωσε αισθητά τη διαφορά που τον χώριζε από την υποψήφια που υποστηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στισ δηλώσεισ τησ η κυρία ∆ούρου επέλεξε να απευθυνθεί στουσ πολίτεσ «από καρδιάσ», δίνοντασ χαρακτηριστικά ευρύτερησ νίκησ αν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει την περιφέρεια Αττικήσ, ενώ ο κ. Σγουρόσ είπε ότι δόθηκε ένασ αγώνασ δύσκολοσ, µε πολλά εµπόδια και µε πολλούσ να «εξακολουθούν να βλέπουν τον θεσµό τησ αυτοδιοίκησησ µε κριτήρια κοµµατικών επιλογών». «Ζητώ τη στήριξη των πολιτών και µόνο των πολιτών» πρόσθεσε. Ο Γιώργοσ Καµίνησ, που ανέτρεψε επίσησ τισ προβλέψεισ των exit poll, βρίσκεται µπροστά µε 21,20% έναντι 19,89% του Γαβριήλ Σακελλαρίδη και προβλέπεται να δώσει σκληρή µάχη για να κρατηθεί πρώτοσ και στον β' γύρο των εκλογών για το δήµο τησ Αθήνασ. «Η µάχη συνεχίζεται και πιστεύω ότι την επόµενη Κυριακή θα επιτύχουµε µεγάλη νίκη» δήλωσε ο κ.Καµίνησ, ενώ ο κ.Σακελλαρίδησ του καταλόγισε ότι υποστηρίχθηκε από τα κόµµατα τησ συγκυβέρνησησ, παρά το ότι παρουσιάστηκε ωσ υπερκοµµατικόσ υποψήφιοσ. Ανάλογη είναι η εικόνα στο δήµο Πειραιά, µε τον Γιάννη Μώραλη να έρχεται πρώτοσ µε µικρή διαφορά από τον αντίπαλό του στον δεύτερο γύρο, τον νυν δήµαρχο Βασίλη Μιχαλολιάκο. Ο κ. Μώραλησ συγκέντρωσε το 32,95%

Αθήνασ και την περιφέρεια Αττικήσ ο γενικόσ γραµµατέασ του ΚΚΕ, ∆ηµήτρησ Κουτσούµπασ, ενώ την ανάγκη να µην είναι η Χρυσή Αυγή τρίτο κόµµα, τόνισε ο Σταύροσ Θεοδωράκησ υπογραµµίζοντασ ότι «θα είναι προσβολή για τη χώρα, εάν στη τρίτη θέση βρεθεί µία παλιά δύναµη µια οπισθοδροµική δύναµη, µια δύναµη βίασ και δεν βρεθεί το "Ποτάµι"».

Οι υπόλοιπεσ περιφέρειεσ έναντι 31,48% του κ. Μιχαλολιάκου, ο οποίοσ κατήγγειλε παραβίαση τησ εκλογικήσ νοµοθεσίασ από το συνδυασµό του αντιπάλου του. Στο δήµο τησ Θεσσαλονίκησ, ο Γιάννησ Μπουτάρησ φαίνεται πωσ θα είναι και πάλι νικητήσ των εκλογών, καθώσ συγκεντρώνει το 35,4% και ο Σταύροσ Καλαφάτησ το 26,4%, µια διαφορά που δύσκολα µπορεί να ανατραπεί στον β' γύρο.

Η άνοδοσ τησ Χρυσήσ Αυγήσ Προβληµατισµό στα κοµµατικά επιτελεία προκαλούν, πάντωσ, τα υψηλά ποσοστά που απέσπασαν οι υποψήφιοι τησ Χρυσήσ Αυγήσ. Στην περιφέρεια Αττικήσ, ο Ηλίασ Παναγιώταροσ έρχεται τέταρτοσ µε ποσοστό 11,42%, µε βάση τισ εκτιµήσεισ του υπουργείου Εσωτερικών, ενώ ο Ηλίασ Κασιδιάρησ συγκεντρώνει το 16% από 7% που είχε πάρει στισ βουλευτικέσ εκλογέσ του 2012. Στη Θεσσαλονίκη ο Αρτέµησ Ματθαιόπουλοσ συγκεντρώνει το 7,7%, υψηλότερα από το ποσοστό που του έδιναν οι δηµοσκοπήσεισ. Σχεδόν το σύνολο των πολιτικών αρχηγών έκαναν αναφορέσ στην ανησυχητική άνοδο τησ Χρυσήσ Αυγήσ. Ο Ευάγγελοσ Βενιζέλοσ τόνισε ότι είναι καθήκον όλων των δηµοκρατικών δυνάµεων να αγωνιστούν σθεναρά κατά του ναζισµού και τησ βίασ. «Τα ποσοστά τησ Χρυσήσ Αυγήσ δηµιουργούν την υποχρέωση αντιµετώπισησ του επικίνδυνου αυτού φαινοµένου από όλεσ τισ δηµοκρατικέσ δυνάµεισ» είπε ο Φώτησ Κουβέλησ. Αρνητικό χαρακτήρισε το υψηλό ποσοστό που συγκέντρωσε η Χρυσή Αυγή στο δήµο τησ

Σαφήσ επικράτηση των «γαλάζιων» υποψηφίων στισ περιφέρειεσ, διαπιστώνεται στον πρώτο γύρω των αυτοδιοικητικών, µε ενσωµάτωση 34,69%. Το µεγαλύτερο ποσοστό 48,64% κερδίζει µέχρι στιγµήσ ο υποψήφιοσ τησ περιφέρειασ Ηπείρου και νυν περιφερειάρχησ Αλέξανδροσ Καχριµάνησ. Ακολουθούν ο νυν περιφερειάρχησ Πελοποννήσου Πέτροσ Τατούλησ µε 43,04%, ο νυν περιφερειάρχησ Θεσσαλίασ Κώστασ Αγοραστόσ µε 42,16%, ο Κώστασ Μπακογιάννησ στη Στερεά Ελλάδα µε 42,37%, ο νυν περιφερειάρχησ ∆υτικήσ Μακεδονίασ Γιώργοσ ∆ακήσ µε 37,32%, ο Γιώργοσ Παυλίδησ στην Ανατοτική Μακεδονία - Θράκη µε 34,09%, ο Γιώργοσ Χατζηµάρκοσ στο Νότιο Αιγαίο µε 33,88%, η Χριστιάνα Καλογήρου στο Βόρειο Αιγαίο µε 31,50%, ο νυν περιφερειάρχησ Ιονίων Νήσων Σπυρίδων Σπύρου µε 21,74%. Σε ό,τι αφορά τουσ υποψηφίουσ άλλουσ πολιτικών χώρων, στην Κρήτη προπορεύεται ο νυν περιφερειάρχησ Σταύροσ Αρναουτάκησ µε 41,27%, ο Απόστολοσ Τζιτζικώστασ µε 32,56% στην Κεντρική Μακεδονία, η Ρένα ∆ούρου µε 23,56% στην περιφέρεια Αττικήσ, ο νυν περιφερειάρχησ ∆υτικήσ Ελλάδασ Απόστολοσ Κατσιφάρασ µε 23,42%. Οι µικρότερεσ διαφορέσ µεταξύ πρώτου και δεύτερου υποψηφίου εµφανίζονται µέχρι στιγµήσ στην περιφέρεια Αττικήσ (∆ούρου 23,59% Σγουρόσ 22,19%), Ιονίων Νήσων (Σπύρου 21,34% - Γαλιατσάτοσ (ΣΥΡΙΖΑ) 21,21%), Νοτίου Αιγαίου (Χατζηµάρκοσ 34.31% - Μαχαιρίδησ (νυν περιφερειάρχησ) 32,86%).

Η εκτίµηση τησ Singular Logic Αναλυτικά οι εκτιµήσεισ τησ Singular Logic

για το εκλογικό αποτέλεσµα στισ µεγάλεσ περιφέρειεσ και τουσ µεγάλουσ δήµουσ έχουν ωσ εξήσ: Συγκεκριµένα: Περιφέρεια Αττικήσ ∆ούρου Ειρήνη 23,8% Σγουρόσ Γιάννησ 22,1% Περιφέρεια Κεντρικήσ Μακεδονίασ Τζιτζικώστασ Απόστολοσ 32,8% Ιωαννίδησ Γιάννησ 18,7% Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίασ και Θράκησ Παυλίδησ Γιώργοσ 33,5% Γιαννακίδησ Αστρίδησ 27,6% Περιφέρεια ∆υτ. Μακεδονίασ ∆ακήσ Γεώργιοσ 35,8% Καρυπίδησ Θεοδ. 29,5% Περιφέρεια Ηπείρου Καχριµάνησ Αλέξανδροσ 49,3% Γεροβασίλη Ολγα 25,1% Περιφέρεια Θεσσαλίασ Αγοραστόσ Κων. 43% Τσιλιµίγκασ Νικ. 16,6% Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Γαλιατσάτοσ Θεοδωροσ 21,2% Σπύρου Σπυριδων 20,9% Περιφέρεια ∆υτ. Ελλάδασ Κατσιφάρασ Απόστολοσ 22,7% Κατσανιώτησ Ανδρέασ 19,7% Περιφέρεια Στερεάσ Ελλάδασ Μπακογιάννησ Κων. 42,3% Αποστόλου Ευαγγελοσ 19,3% Περιφέρεια Πελοποννήσου Τατούλησ Πέτροσ 42,7% Βουδούρησ Οδυσσέασ 16,3% Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Καλογήρου Χριστιάνα 30,6% Γιακαλήσ Αθανάσιοσ 26,8% Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Χατζηµάρκοσ Γεώργιοσ 34,6% Μαχαιρίδησ Ιωάννησ 33% Περιφέρεια Κρήτησ Αρναουτάκησ Σταύροσ 40,7% Τσόκασ Σεραφείµ 26,4% ∆ήµοσ Αθηναίων Καµίνησ Γιώργοσ 21,1% Σακελλαρίδησ Γαβριήλ 19,9% ∆ήµοσ Θεσσαλονίκησ Μπουτάρησ Γιάννησ 35,8% Καλαφάτησ Σταύροσ 26,6% ∆ήµοσ Πειραιά Μώραλησ Γιάννησ 33,1% Μιχαλολιάκοσ Βασίλησ 31,4%

Ψηφίζουµε ΣΧΕ∆ΙΟ Β για να πάρουµε την πατρίδα µασ πίσω Η πατρίδα µασ βιώνει τη µεγαλύτερη ύφεση και κοινωνική γενοκτονία, που έζησε ποτέ ανεπτυγµένο κράτοσ σε καιρό ειρήνησ, ωσ αποτέλεσµα τησ εφαρµογήσ, ενόσ επιθετικού σχεδίου (Α), επιβολήσ των πιο άγριων νεοφιλελεύθερων πολιτικών τησ παγκοσµιοποίησησ και των κερδοσκοπικών αγορών, µε όρουσ πειραµατόζωου. Η Γερµανοκρατούµενη ευρωζώνη, σε συνεργασία µε την ΕυρωπαDκή Κεντρική Τράπεζα και το ∆.Ν.Τ., αποτελούν τον τροDκανικό βραχίονα, επιβολήσ των αποφάσεων των µονοπωλίων, για το ξεπούληµα τησ χώρασ, τη διάλυση του κοινωνικού κράτουσ, τη δουλοποίηση των εργαζοµένων, την καταστροφή των παραγωγικών δοµών και τη µετατροπή του κοινωνικού περιβάλλοντοσ, σε ζούγκλα. Το χρέοσ, που επιµελώσ κατασκεύασε και διόγκωσε, η ντόπια φαυλοκρατία, σε αγαστή συνεργασία µε την ξένη επικυριαρχία και τουσ απάτριδεσ κερδοσκόπουσ, χρησιµοποιείται ωσ πρόσχηµα, για την υλοποίηση των αντιλα]κών πολιτικών Είναι ψέµα το «θα καταργήσουµε το µνηµόνιο µέσα στην Ευρωζώνη», που λέει ο Α. Τσίπρασ. Στην Ευρωζώνη έχουν αποφασίσει µνηµόνια διαρκείασ, για όλουσ τουσ λαούσ. Το ΣΧΕ∆ΙΟ Β΄ απορρίπτει την προοπτική να παραµείνει η χώρα µασ µια ξευτιλισµένη αποικία, σε ευρωπα]κό έδαφοσ στον αιώνα τον άπαντα, απορρίπτει τισ εντολέσ και τισ προσβολέσ τησ τρόικα και διεκδικεί µια νέα Ελλάδα τησ δηµοκρατίασ, τησ ανεξαρτησίασ, των εργαζοµένων, τησ ισότητασ και τησ

κοινωνικήσ δικαιοσύνη.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ Β

● Άρνηση πληρωµήσ του χρέουσ. ● Άµεση αποχώρηση από την ζώνη του ευρώ και υιοθέτηση εθνικού νοµίσµατοσ. ● Ρήξη µε τισ πολιτικέσ τησ Ε.Ε., που θα οδηγήσει σε αποδέ-

σµευση. ● Σχεδιασµένη υπέρ των λα]κών συµφερόντων, παραγωγική ανασυγκρότηση µε δηµόσιεσ επενδύσεισ για βιοµηχανική, τεχνολογική και αγροτική ανάπτυξη, που θα σέβεται τη φυσική κληρονοµία. ● Κρατικοποίηση των τραπεζών και άλλων κοµβικών τοµέων τησ οικονοµίασ. ● Λειτουργία του κοινωνικού κράτουσ, ωσ κεντρικού πυλώνα των πολιτικών και όχι ωσ αντικείµενο συµβιβασµών και διαπραγµάτευσησ. ●Πολυεπίπεδη λειτουργία τησ δηµοκρατίασ και των θεσµών, υπό κοινωνικό έλεγχο και πλήρη σεβασµό των ατοµικών και συλλογικών δικαιωµάτων. Επανίδρυση του κράτουσ δικαίου. Λα]κόσ έλεγχοσ στα Μ.Μ.Ε. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΟ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ. ΟΧΙ στο ΧΡΕΟΣ, στο ΕΥΡΩ & την ΥΠΟ∆ΟΥΛΩΣΗ ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ – ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ


22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑ ΟΥ 2014

«Τα µουσεία τησ Καρδίτσασ ενώνουν τισ συλλογέσ τουσ» Τι κοινό µπορεί να έχουν καραγκούνικεσ νυφιάτικεσ φορεσιέσ µε αρχαία κοσµήµατα και µυροδοχεία, κινηµατογραφικέσ µηχανέσ του µεσοπολέµου µε αλέτρια και κλαδευτήρια, ξυλόγλυπτα µοναστηριακά µανουάλια µε πρωτότυπεσ εφηµερίδεσ τησ πρώτησ δεκαετίασ του 20ου αιώνα και λατέρνεσ µε τορβάδεσ; Το στοίχηµα των διοργανωτών τησ έκθεσησ «Τα µουσεία τησ Καρδίτσασ ενώνουν τισ συλλογέσ τουσ» που πραγµατοποιείται µε αφορµή τη ∆ιεθνή Ηµέρα Μουσείων 2014, δεν ήταν να βρουν συνάφειεσ ανάµεσα σε αντικείµενα φαινοµενικά ασύνδετα. Ήταν να αναδείξουν τη σηµασία τησ συνύπαρξησ και τησ συνεργασίασ ποικίλων φορέων πολιτισµού, ιδιαίτερα σε περιόδουσ δύσκολεσ, όπωσ η τωρινή, αποδεικνύοντασ στην πράξη ότι ο πολιτισµόσ δεν πρέπει να έχει διαχωριστικέσ γραµµέσ, γιατί τότε αντί να ενώνει διχάζει και αντί να προσφέρει ελπίδα και όραµα στην κοινωνία φθίνει ο ίδιοσ και αποδυναµώνεται. Η έκθεση, η οποία διοργανώνεται από το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο «Λ. & Ν. Σακελλαρίου» του ∆ΟΠΑΚ και το ∆ίκτυο Ιστορικών και Λαογραφικών Μουσείων και Συλλογών νοµού Καρδίτσασ µε τη συµµετοχή τησ ∆ηµοτικήσ Πινακοθήκησ Καρδίτσασ, θα διαρκέσει ωσ το τέλοσ του µήνα. Συγκεκριµένα πραγµατοποιείται µε τη συµµετοχή δεκαέξι µουσείων, δηµόσιων, δηµοτικών και ιδιωτικών καθώσ και σηµαντικών ιδιωτικών συλλογών τόσο από την πόλη τησ Καρδίτσασ (Αρχαιολογικό, Πόλησ, Πινακοθήκη, ΛΕΦΚΚ, «Καραγκούνα», Μ. Καλυβιώτη), την πεδινή ζώνη (Παλαµάσ, Γεωργικό, Γραµµατικό, Μοσχολούρι) όσο και από τα ορεινά και ηµιορεινά του νοµού (Μουζάκι, Πορτίτσα, Ελληνόπυργοσ, Ρεντίνα, Σαραντάπορο, Οξυά). Πρόκειται για συλλογέσ, οι οποίεσ καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα πολιτιστικών εκφράσεων τησ περιοχήσ µασ και εντυπωσιάζουν µε τον πλούτο και την ποικι-

λοµορφία τουσ. Η ιδιαιτερότητα τησ έκθεσησ αυτήσ οφείλεται ωστόσο και σε κάτι άλλο: τη δηµιουργική συµµετοχή µαθητών στο στήσιµό τησ. Την Πέµπτη, 15 ΜαEου, 45 µαθητέσ τησ 1ησ τάξησ του 5ου Λυκείου Καρδίτσασ είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν µε τουσ υπεύθυνουσ τησ κάθε συλλογήσ, να θέσουν τα δικά τουσ ερωτήµατα και να συντάξουν, να υπογράψουν και να αναρτήσουν τα δικά τουσ κείµενα πλάι σε κάθε ενότητα και κάθε έκθεµα ξεχωριστά. Με την αφορµή των εγκαινίων τησ έκθεσησ, τα οποία πραγµατοποιήθηκαν την Παρασκευή, στισ 7.30 µ.µ. µε µουσική βραδιά, αφιερωµένη στη Νύχτα των Μουσείων, από τη Φιλαρµονική του ∆ΟΠΑΚ και µε ελεύθερη είσοδο στο Αρχαιολογικό Μουσείο, η διευθύντριά του κ. Μαρία Βα!οπούλου, ο πρόεδροσ του ∆ΟΠΑΚ, κ. Σωτήρησ Γούλασ, ο πρόεδροσ του ∆ικτύου Μουσείων, κ. Παύλοσ Σιούφασ και οι επιµελητέσ τησ έκθεσησ, κ. Λευκή Θεογιάννη (Αρχαιολογικό Μουσείο), κ. Πέτροσ Κοµπορόζοσ (∆ίκτυο Μουσείων) και κ. Φωτεινή Λέκκα (Μουσείο Πόλησ) παραχώρησαν συνέντευξη τύπου στο χώρο τησ έκθεσησ, την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου. Η κ. Βα!οπούλου ανέφερε µεταξύ άλλων: «…Σκοπόσ όλων µασ είναι να τονίσουµε την πολιτιστική και πολιτισµική µασ συνέχεια. Μέσα από αυτή την συνεργασία αποσκοπούµε στο να επισηµάνουµε για ακόµη µια φορά την σηµασία τησ πολιτιστικήσ εξέλιξησ του τόπου µασ µέσα από καθηµερινέσ συνήθειεσ όπωσ ο καλλωπισµόσ στην αρχαιότητα, η καλλιέργεια τησ γησ, η µουσική, ο θρησκευτικόσ βίοσ. Ή Έκθεση θα παραµείνει ανοικτή µέχρι και 31 ΜαEου έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα να την επισκεφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συµπολίτεσ µασ». Ο κ. Γούλασ τόνισε ότι µέσα από τη συνδιοργάνωση αυτή και τη συµµετοχή τριών νοµικών προσώπων του ∆ΟΠΑΚ στισ φετι-

Ένταξη των δανείων ΤΕΜΠΜΕ στην αναστολή των δόσεων δανείων

Με την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου, ζητάει η ΕΣΕΕ» Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του ηµερήσιου έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, ο Αναπληρωτήσ Υπουργόσ Οικονοµικών κ. Στα!κούρασ υπέγραψε χθεσ Υπουργική Απόφαση παρέχοντασ σε δανειολήπτεσ, επαγγελµατίεσ και ιδιωτικέσ επιχειρήσεισ την δυνατότητα να αναστείλουν την καταβολή των δόσεων δανείων που έχουν πάρει µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου µέχρι 31-12-2014. Η απόφαση αυτή του κ. Υπουργού είναι ένα βήµα προσ την σωστή κατεύθυνση, καθώσ δίνει µία προσωρινή οικονοµική ελάφρυνση στισ επιχειρήσεισ που έχουν δανειοδοτηθεί µε τον τρόπο αυτό για να συνεχίσουν την λειτουργία τουσ

και να µπορέσουν σε βάθοσ χρόνου να ανταποκριθούν στισ δανειακέσ τουσ υποχρεώσεισ. ∆υστυχώσ όµωσ, σύµφωνα µε πληροφορίεσ, στισ σχετικέσ ρυθµίσεισ τησ Υπουργικήσ Απόφασησ δεν συµπεριλαµβάνονται και τα δάνεια που είχαν χορηγηθεί µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου από το πρώην ΤΕΜΠΜΕ, τα οποία εξακολουθούν να προκαλούν υπέρµετρα προβλήµατα σε µεγάλο αριθµό βιώσιµων επιχειρήσεων, οδηγώντασ πολλέσ από αυτέσ σε αδιέξοδο και στο οριστικό λουκέτο. Ο εµπορικόσ κόσµοσ τησ χώρασ ζητάει µε επίταση από τον κ. Υπουργό την άµεση υπαγωγή και των σχετικών δανείων ΤΕΜΠΜΕ 1 και ΤΕΜΠΜΕ 2 στισ θετικέσ ρυθµίσεισ τησ σχετικήσ Υπουργικήσ Απόφασησ περί αναστολήσ, ώστε αυτή να παράξει τα ευεργετικά

τησ αποτελέσµατα στο σύνολο τησ αγοράσ και όχι µόνο σε ένα περιορισµένο τµήµα τησ. Παράλληλα, το ελληνικό εµπόριο επιθυµεί, χωρίσ άλλη καθυστέρηση, την πλήρη δραστηριοποίηση του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητασ και Ανάπτυξησ στην κατεύθυνση στήριξησ των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υλοποιηθεί η πρόταση που έχει καταθέσει το ΕΤΕΑΝ για την πενταετή παράταση του οµολόγου των 800 εκ ευρώ, κίνηση η οποία θα προσδώσει εγγυοδοσία ύψουσ µέχρι και 8 δισ ευρώ στισ ΜΜΕ επιχειρήσεισ. Η εγγυοδοσία αυτή θα επιτρέψει στην αγορά να βγει από το λήθαργο, θα λειτουργήσει αναπτυξιακά και προσ όφελοσ των µικρών τησ αγοράσ και θα ωθήσει προσ την κατεύθυνση του σχεδιασµού νέων προγραµµάτων για την ενίσχυση τησ πραγµατικήσ οικονοµίασ, προκειµένου να εξασφαλιστεί µία σταθερή ροή αγαθών και υπηρεσιών, χωρίσ να απαιτείται η χρήση κεφαλαίων, απελευθερώνοντασ µε αυτό τον τρόπο ρευστότητα στην ελληνική αγορά.

νέσ εκδηλώσεισ ο ∆ήµοσ Καρδίτσασ στέλνει το µήνυµα ότι µέσω των συνεργασιών µε οµοειδείσ φορείσ ανοίγεται µια νέα προοπτική δράσησ, η οποία µπορεί να κινητοποιήσει διαφορετικά τόσο τα µουσεία όσο και το κοινό τουσ. Ευχήθηκε επίσησ η σηµαντική αυτή πρωτοβουλία, που επισηµοποιεί τη στενή συνεργασία µε το Αρχαιολογικό Μουσείο και το ∆ίκτυο Μουσείων να γίνει θεσµόσ και να βάλει τα θεµέλια για µια στερεότερη και ουσιαστική σχέση µε την ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση του νοµού. Ο κ. Σιούφασ ευχαρίστησε τα µέλη του ∆ικτύου που συµµετείχαν σύσσωµα στην έκθεση, τονίζοντασ ότι η µοναδική αυτή πανελληνίωσ πρωτοβουλία του ∆ικτύου που ξεκίνησε εδώ και πέντε χρόνια αρχίζει πλέον να αποδίδει καρπούσ τόσο για τα µουσεία και τισ συλλογέσ όσο και για το κοινωνικό σύνολο. Επισήµανε ότι η έκθεση αυτή είναι ένα πολύ µικρό δείγµα τησ δουλειάσ υποδοµήσ που έχει συντελεστεί στην επιστηµονική καταγραφή των αντικειµένων των συλλογών και στην χαρτογράφηση τησ πληροφορίασ που µεταφέρουν από την επιστηµονική οµάδα του ∆ικτύου. Μπορούν και πρέπει πλέον να ακολουθήσουν και άλλεσ οµαδικέσ εκθέσεισ, πολύ υψηλότερων προδιαγραφών, οι οποίεσ να ρίχνουν φωσ σε πτυχέσ τησ ιστορίασ και του πολιτισµού του τόπου µασ. Οι επιµελητέσ στη συνέχεια ξενάγησαν στο χώρο τησ έκθεσησ αφού ευχαρίστησαν ιδιαίτερα τουσ εθελοντέσ από το Σύλλογο των Φίλων του Μουσείου Πόλησ, κ. Ξ. Παπαθανασίου και Λ. Ιωαννίδου που βοήθησαν στο στήσιµο, το άψογο προσωπικό του Αρχαιολογικού Μουσείου καθώσ και τον εικαστικό κ. Κ. Μπιλιούρη για τισ εικαστικέσ του παρεµβάσεισ.

Άκυρεσ οι απολύσεισ των εργαζοµένων τησ ΕΡΤ

Η πρώτη νίκη στο κίνηµα ήρθε από την Κρήτη

Άκυρεσ έκρινε το ∆ικαστήριο τησ Κρήτησ τισ απολύσεισ των εργαζοµένων στην ΕΡΤ. Οι αγωνιζόµενοι εργαζόµενοι τησ ΕΡΑ Θεσσαλίασ χαιρετίζουν την απόφαση του δικαστηρίου, που αποτελεί µία πρώτη νίκη στο κίνηµα τησ ΕΡΤ. Σύµφωνα µε το σκεπτικό του προέδρου του ∆ικαστηρίου, ο τρόποσ που καταγγέλθηκαν οι συµβάσεισ των εργαζοµένων µετά την εφαρµογή τησ ΚΥΑ µε την οποία έκλεισε η ΕΡΤ είναι ΑΚΥΡΟΣ γιατί δεν εφαρµόστηκε ο νόµοσ που αφορά στισ οµαδικέσ απολύσεισ. ∆ηλαδή δεν τηρήθηκε η υποχρέωση τησ έγκαιρησ ενηµέρωσησ των εργαζοµένων πριν την απόλυση, δεν έγινε διαβούλευση για το ζήτηµα και γενικά δεν εφαρµόστηκε ό,τι άλλο προβλέπεται σε αυτή την περίπτωση. Ο δικαστήσ αποφαίνεται ότι το κοινοτικό δίκαιο υπερισχύει του εθνικού δικαίου και ότι η σχέση εργασίασ των ανθρώπων τησ ΕΡΤ ήταν ιδιωτικού δικαίου ενώ δέχεται τισ πρόσθετεσ παρεµβάσεισ που έκαναν τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζοµένων και ο δικηγορικόσ σύλλογοσ. Παράλληλα, επιδικάζει αποδοχέσ υπερηµερίασ άµεσα εκτελεστέεσ δηλαδή από την επίδοση τησ απόφασησ στο ελληνικό δηµόσιο το τελευταίο θα πρέπει να καταβάλει τα ποσά και αν δεν γίνει αυτό οι εργαζόµενοι έχουν το δικαίωµα να προχωρήσουν σε κατάσχεση τησ περιουσίασ του ελληνικού δηµοσίου. Αγωνιζόµενοι Εργαζόµενοι ΕΡΑ Θεσσαλίασ


∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑ ΟΥ 2014

 Πωσ ένασ παππούσ, µε τον γλαφυρό αφηγηµατικό του λόγο, µασ βγάζει από τη µίζερη προεκλογική και µετεκλογική ατµόσφαιρα και µασ πάει σε.. ρυθµούσ Μουντιάλ

«Πάµε Ελλάδα, πάµε Βραζιλία» Οι περιστάσεισ το επιτρέπουν και οι…προκλήσεισ µασ το επιβάλλουν! Ελλείψει ουσιαστικών ειδήσεων από το (επί τησ ουσίασ) χαλαρό κι εκλογικό αθλητικό Σαββατοκύριακο, σήµερα επιλέγουµε ν’ αραδιάσουµε σε λέξεισ ένα από τα πιο επιτυχηµένα διαφηµιστικά σποτ τησ ελληνικήσ τηλεόρασησ. Το είδατε σίγουρα… Παίζει αδιαλείπτωσ σαν «σφήνα» ανάµεσα στα τετριµµένα βαρετά προεκλογικά, µα είναι αυτό που ανεβάζει στα ύψη την καταρρακωµένη και τσαλαπατηµένη εθνική µασ περηφάνια. Προτιµητέο λοιπόν αυτό απ’ εκείνα που µε κακόγουστο τρόπο µασ δείχνουν τι ακριβώσ περάσαµε τα 4 τελευταία χρόνια. …………………………….... Aπό τον Νίκο Παζαίτη ………………………........... Ποιοσ άραγε δεν το έχει δει; Ένασ παππούσ αφηγείται µε τον δικό του γλαφυρό τρόπο την επαφή µε την «γαλάζια οµάδα». Αφηγείται και λέει απευθυνόµενοσ σε όλουσ εµάσ: «Έχω δει την Εθνική µασ οµάδα, πριν τη δείξει η τηλεόραση. Την έχω δει ασπρόµαυρη. Τότε… που η γειτονιά ερήµωνε γιατί όλοι ήταν στο γήπεδο. Την έχω ακούσει στο ραδιόφωνο, όπωσ ο πατέρασ µου πριν από µένα. Έχω δει παίκτεσ που στα µάτια µου φάνταζαν γίγαντεσ. Κάποιοι είναι ακόµα! Έχω δει έναν να χτυπάει και εκατοµµύρια να πονάνε… Έναν να γονατίζει και µια χώρα να σηκώνεται στον ουρανό!!! Έχω δει τα πάντα !!!Ένα µόνο δεν έχω δει… Την εθνική µασ στη Βραζιλία!!! Αλλά αυτή θα τη δούµε τώρα»!!! Κυρίεσ κύριοι… Αυτή είναι και δεν υπάρχει καλύτερη εισαγωγή για την συµµετοχή τησ εθνικήσ µασ οµάδασ ποδοσφαίρου στην τελική φάση του Μουντιάλ 2014 που θα διεξαχθεί στη χώρα του καφέ και του Πελέ από τισ 13 Ιουνίου µέχρι τα µέσα του Ιουλίου. Σήµερα ο Φερνάντο Σάντοσ θα παραχωρήσει συνέντευ-

ξη Τύπου στην οποία θα ανακοινώσει την τελική 23άδα που θα ταξιδέψει στη Βραζιλία. Ο οµοσπονδιακόσ τεχνικόσ επέλεξε 30 παίκτεσ στην προεπιλογή και στισ κλήσεισ του υπήρχαν εκπλήξεισ. Οι Περουβιανοί έπεσαν έξω κατά πολύ στισ «µαντεψιέσ» τουσ, καθώσ κόπηκαν Σιόβασ, Σηφάκησ ενώ συµπεριλήφθηκαν Καράµπελασ, Μόρασ, Καρέλησ και Αθανασιάδησ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Βαγγέλησ Μόρασ είχε καταφερθεί κατά του Φερνάντο Σάντοσ, υποστηρίζοντασ ότι δεν είναι αξιοκρατικέσ οι επιλογέσ του και παρόλα αυτά, ο οµοσπονδιακόσ τεχνικόσ τ' άφησε στην άκρη και τον κάλεσε. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η θέση του αριστερού µπακ. Παρότι ο Σάντοσ συνηθίζει να καλεί δυο παίκτεσ ανά θέση, τώρα έχει τρεισ (Χολέµπασ, Καράµπελασ, Τζαβέλλασ) κι ένασ από τουσ δυο τελευταίουσ, µιασ κι ο Χολέµπασ δεν «κόβεται», αναµένεται να δει το Mundial από την τηλεόρασή του.

Η συµφιλίωση των δύο «ξένων» Πάντωσ η εθνική έχει προβλήµατα και µε ένα άλλο θέµα , την επιχείρηση συµφιλίωσησ Κατσουράνη - Μανιάτη δεν ήταν αποκλειστική υπόθεση τησ ΕΠΟ, του Φερνάντο Σάντοσ και των συνεργατών του. Στην προσπάθεια εξοµάλυνσησ τησ δυσάρεστησ κατάστασησ που προκλήθηκε τη Μεγάλη Τετάρτη, κατά τη διάρκεια του επαναληπτικού ηµιτελικού Κυπέλλου ΠΑΟΚ - Ολυµπιακού, συµµετείχαν εξαρχήσ και ορισµένοι συµπαίχτεσ (εκ των πρωτοκλασάτων) τουσ στη «γαλανόλευκη». Το ενδεχόµενο να δηλητηριαστεί το κλίµα τησ Εθνικήσ οµάδασ, και µάλιστα µόνο λίγεσ εβδοµάδεσ πριν από το Μουντιάλ, προκάλεσε έντονη ανησυχία στισ τάξεισ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήµατοσ. Την κακή ατµόσφαιρα στο εσωτερικό πλήρωσε η οµάδα το 2008 στο ΕυρωπαJκό Πρωτάθληµα, τότε που οι σχέσεισ µεταξύ των διεθνών του Ολυµπιακού και τησ ΑΕΚ είχαν διαταραχθεί λόγω τησ υπόθεσησ Βάλνερ. Προκειµένου να αποφευχθεί παρόµοιοσ κίνδυνοσ και τούτη τη φορά, ανέλαβαν δράση οι «παλιοσειρέσ». Πρώτα απ' όλα ο αρχηγόσ Γιώργοσ Καραγκούνησ. Πληροφορίεσ αναφέρουν ότι ο «κάπτεν» επικοινώνησε και µε τουσ

δύο πρωταγωνιστέσ του σοβαρού επεισοδίου που διαδραµατίστηκε στην Τούµπα και µε τα λόγια του προσπάθησε να ρίξει τουσ τόνουσ. Ο 37χρονοσ µέσοσ τησ Φούλαµ µίλησε κυρίωσ µε τον Γιάννη Μανιάτη, ο οποίοσ κρατούσε περισσότερο αδιάλλακτη στάση όσον αφορά την κόντρα του µε τον (πρώην;) «κολλητό» του Κώστα Κατσουράνη.

Σενάρια για Γκουντολίν και Ματέουσ Στην τελική ευθεία µπαίνει η αναζήτηση του διαδόχου του Φερνάντο Σάντοσ στο τιµόνι τησ Εθνικήσ οµάδασ. Ο Πορτογάλοσ τερµατίζει τη συνεργασία του µε την «γαλανόλευκη» µετά το Mundial τησ Βραζιλίασ και οι διοικούντεσ την ΕΠΟ περνούν από... κόσκινο τουσ πιθανούσ αντικαταστάτεσ του. Ενασ πιθανόσ, είναι κι ο Φραντσέσκο ΓκουJντολίν. Ο Ιταλόσ προπονητήσ, που κάθεται στον πάγκο τησ Ουντινέζε είχε επαφή µε την ΕΠΟ και αναµένεται να έρθει στην χώρα µασ για να συζητήσει µε τον πρόεδρο τησ οµοσπονδίασ και το επιτελείο του το ενδεχόµενο συνεργασίασ µε την Εθνική Ελλάδασ. Στο άκουσµα τησ είδησησ ότι η «γαλανόλευκη» βρίσκεται σε αναζήτηση νέου τεχνικού οι µνηστήρεσ είναι πολλοί και οι προτάσεισ που φτάνουν καθηµερινά στα γραφεία τησ ΕΠΟ είναι αρκετέσ. Ηδη έχουν παρελάσει αρκετά ονόµατα και οι µάνατζερ συνεχίζουν να προτείνουν τουσ πελάτεσ τουσ στην ελληνική οµοσπονδία ποδοσφαίρου. Ενα από τα ονόµατα είναι κι αυτό του Ματέουσ και µάλιστα συγκεντρώνει πολλέσ πιθανότητεσ. Στο focus , φιλοξενούνται δηλώσεισ του Βασίλη Χατζηαποστόλου, προέδρου τησ ΕΠΣ Κιλκίσ και µέλουσ του ∆Σ τησ Οµοσπονδίασ, που επιβεβαιώνει τισ σκέψεισ για Ματέουσ. «Εχουµε θετική άποψη για τον Ματέουσ. Και οι Γερµανοί ταιριάζουν στον πάγκο τησ Εθνικήσ», ανέφερε. Φυσικά όλα αυτά ακούγονται γιατί η οµάδα µασ βρίσκεται πλέον στην ελίτ του ποδοσφαίρου κι αναµφισβήτητα η θέση του οµοσπονδιακού τησ τεχνικού αποτελεί πόλο έλξησ για αρκετούσ προπονητέσ.


24

Αθλητικά

ΙΣΠΑΝΙΑ

Η Ατλέτικο Μ. πρωταθλήτρια

Πρωταθλήτρια Ισπανίασ για 10η φορά στην ιστορία τησ και πρώτη µετά από 18 χρόνια στέφθηκε η Ατλέτικο Μαδρίτησ. Οι «ροχιµπλάνκοσ», που έπαιζαν για δύο αποτελέσµατα στο «Καµπ Νου» απέναντι στη Μπαρτσελόνα, κατάφεραν να πάρουν την ισοπαλία µε σκορ 1-1 και να πανηγυρίσουν τον τίτλο µέσα στο «Καµπ Νου». Η «Μπάρτσα» προηγήθηκε στο 34΄ µε το φοβερό γκολ του Αλέξισ Σάντσεσ και στάθηκε τυχερή στο ξεκίνηµα τησ επανάληψησ, όταν ο Βίγια σηµάδεψε το δοκάρι του Πίντο. ∆εν έγινε, όµωσ, το ίδιο στο 49΄. Ο Ντιέγκο Γκοντίν µε καρφωτή κεφαλιά από κόρνερ έστειλε τη µπάλα στα δίχτυα και ισοφάρισε για τουσ «ροχιµπλάνκοσ». Στο 63΄ ο Μέσι σκόραρε από κοντά, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ωσ οφσάιντ, ωστόσο, όπωσ φάνηκε από το τηλεοπτικό ριπλέι η µπάλα έφτασε στα πόδια του Αργεντινού από το κεφάλι αντιπάλου κι ωσ εκ τούτου κακώσ δε µέτρησε.

Ρονάλντο και Σουάρεσ θα µοιραστούν το «Χρυσό Παπούτσι»

Θα το πάρουν δύο Η απουσία του Ρονάλντο από το Κυριακάτικο µατσ µε την Εσπανιόλ, τού στέρησε τη δυνατότητα να κατακτήσει µόνοσ την πρώτη θέση των σκόρερ στα ευρωπαQκά πρωταθλήµατα. Έτσι, η σεζόν τελειώνει µε «ζευγάρι» στην κορυφή τον Πορτογάλο σούπερ σταρ τησ Ρεάλ και τον ΛουQσ Σουάρεσ που θα πάρουν από ένα «Χρυσό Παπούτσι» µε 31 γκολ και 62 βαθµούσ έκαστοσ, καθώσ το ισπανικό πρωτάθληµα έχει συντελεστή «2». Κανένασ άλλοσ στην Ευρώπη δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα 30 γκολ, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι οι τρεισ πρώτοι τησ κατάταξησ (Ρονάλντο, Σουάρεσ, Μέσι) δεν κατάφεραν να οδηγήσουν τισ οµάδεσ τουσ στο πρωτάθληµα. ΑΓΓΛΙΑ

Η Άρσεναλ το Κύπελλο

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ µε 2-0 από το 9ο λεπτό, η Αρσεναλ νίκησε 3-2 τη Χαλ και κατέκτησε το κύπελλο Αγγλίασ στον τελικό που έγινε στο ΓουέµπλεQ. Τα τέρµατα για την οµάδα του Αρσέν Βενγκέρ, που πανηγύρισε τον πρώτο τησ τίτλο µετά από εννέα χρόνια, πέτυχαν οι Καθόρλα (17΄), Κοσιελνί (71΄), ΡάµσεQ (109΄), ενώ για την πρωτοεµφανιζόµενη σε τελικό Χαλ, σκόραραν οι Τσέστερ (4΄), Ντέιβισ (9΄).

ÄÅÕÔÅÑÁ 19 ΜΑΟΥ 2014

 Ο Πύργοσ πρωταθλητήσ στον Α’ όµιλο και τ’ Αµπελάκια µια…ανάσα από την άνοδο , θέλουν νίκη στο τελευταίο παιχνίδι για να πανηγυρίσουν

Το δεύτερο εισιτήριο στο νήµα… Το…. προεκλογικό debate τησ 33ησ αγωνιστικήσ ,ήταν αυτό που έδωσε τελικά και τισ µεγάλεσ ειδήσεισ από την παρέα του Α’ Οµίλου. Μετά από απουσία ενόσ χρόνου η οµάδα του Πύργου επιστρέφει πανηγυρικά στη µεγάλη κατηγορία του νοµού µασ. Στην προτελευταία αγωνιστική τησ σεζόν το συγκρότηµα του Στεφανου Πιάζα επιβλήθηκε µε 1-0 του Λόγγου και σφράγισε την άνοδο του µε την κατάκτηση του τίτλου και τησ πρωτιάσ στον 1Ο όµιλο τησ Α 1 Ερασιτεχνικήσ . Αξίζει να σηµειώσουµε πωσ το νικητήριο γκολ πέτυχε ο Αγγέλησ, που αναδείχθηκε και πρώτοσ σκόρερ τησ οµάδασ στο φετινό πρωτάθληµα πετυχαίνοντασ κι άλλα πολλά κρίσιµα τέρµατα στη ροή τησ σεζόν. Στα χνάρια του Πύργου πάντωσ βαδίζουν και τα Αµπελάκια που πέρασαν µε διπλό από την έδρα των Αποστόλων επικράτησαν µε 0-2 και κρατούν πλέον την τύχη στα χέρια τουσ στα χέρια τουσ αφού µε νίκη επί του Ρiζαριού στην τελευταία αγωνιστική θα τσεκάρουν κι αυτά το εισιτήριο τησ 2ησ θέσησ αφήνοντασ εκτόσ «νυµφώνοσ» (εκτόσ ανόδου δηλαδή ) τόσο τα Σαράγια όσο και τη Νίκη Καρυών που έκανε πολύ καλό δεύτερο Γύρο αλλά πλήρωσε την αφλογιστία τησ σε δύο κρίσιµα παιχνίδια. Κι ενώ Πύργοσ και Αµπελάκια είχαν στρωµένο πρόγραµµα και βρήκαν ανοιχτέσ πόρτεσ στην προτελευταία στροφή, δεν συνέβη το ίδιο και για την οµάδα των Σαραγίων… Γι αυτή µάλιστα , το ραντεβού µε το Ζάρκο έµοιαζε ωσ τελευταία ευκαιρία αφού µόνο µε διπλό θα διατηρούσε ακέραιεσ ζωντανέσ τισ τησ ελπίδεσ. Η οµάδα του Γκένα πάλεψε για τη νίκη, όµωσ δεν κατάφερε να κλέψει το τρίποντο , έχασε µια µο-

ναδική ευκαιρία κι έτσι κατέβηκε από την 2η θέση και βρέθηκε στο τρίτο σκαλί τησ βαθµολογίασ . όπωσ φαίνεται από το πρόγραµµα θα κλείσει τη σεζόν µε 76 βαθµούσ αφού θα πάρει στα χαρτιά το τελευταίο παιχνίδι. Παραπάνω δεν µπορεί να πάει κι έτσι αναγκαστικά θα περιµένει να µάθει την τύχη τησ από το µατσ των Αµπελακίων. Στην ίδια µοίρα φυσικά και η Νίκη Καρυών η οποία κέρδισε µε 2-1 τον Αστέρα Αρδανίου και βρέθηκε µε τουσ 73 βαθµούσ στην Τρίτη θέση και ισόβαθµη των Σαραγίων. Είναι πλέον φανερό αυταπόδεικτο από την σειρά των οµάδων στην τελική ευθεία πωσ το µατσ τησ χρονιάσ και

Μεγάλη νίκη και βήµα ανόδου έκαναν τα Αµπελάκια στο γήπεδο Αποστόλων απ’ όπου και τα στιγµιότυπα του «δ»

τησ ανόδου θα γίνει στο γήπεδο Αγίασ Μoνήσ στην τελευταία στροφή του πρωταθλήµατοσ. Πέρα όµωσ από τη µάχη τησ ανόδου, υπάρχει και η µάχη τησ παραµονήσ ή αν θέλετε τησ αποφυγήσ του υποβιβασµού από την κατηγορία. Εδώ τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα για 2 θέσεισ από την αρχή τησ σεζόν αφού Πετρόποροσ και Φανερωµένη δεν κατέβηκαν στο πρωτάθληµα και καπάρωσαν τισ τελευταίεσ θέσεισ του πίνακα. Από το Σάββατο όµωσ έγινε γνωστή και η Τρίτη τησ παρέασ που θα πάρει δρόµο για τη Β Κατηγορία…Ο Κεραυνόσ Βασιλικήσ µετά την ήττα από τη Ράξα (4-2 στην αναµέτρηση τησ 33ησ στροφήσ) έµεινε πίσω πέντε πόντουσ µακριά από τουσ Απόστολουσ που είναι στην 15η θέση του πίνακα και πλέον ότι κι αν γίνει στην τελευταία στροφή, θα πρέπει να ετοιµάζει βαλίτσεσ για να αποχωρήσει από την Α1 Κατηγορία. Το πλήγµα είναι µεγάλο για το κύροσ ενόσ σωµατείου που είχε παρουσίεσ και στη παλιά ∆ Εθνική, αλλά…δυστυχώσ η πορεία τησ οµάδασ µέσα στη φετινή σεζόν δεν ήταν αντάξια τησ φήµησ. Ακόµα και στο τελευταίο παιχνίδι ο ιστορικόσ Κεραυνόσ δεν µπόρεσε να βρει σωσίβιο για να σώσει την κατηγορία. Και να φανταστείτε ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η Ράξα δεν καίγονταν για βαθµούσ αλλά παρ όλα τούτα έβαλε 4 γκολ (χατ- τρικ ο Στασαρέκοσ κι ένα ο Κολέτσοσ0 ενώ σκόρερ του Κεραυνού ήταν οι Σµιντ και Μπήτοσ. Στα αξιοσηµείωτα η…κόντρα του Τασιόπουλου µε τον προπονητή τησ οµάδασ του που έφερε και την αποβολή του από το παιχνίδι. Συµβαίνουν κι αυτά στο ερασιτεχνικό του νοµού µασ!!! Από τα υπόλοιπα (περίπου αδιάφορα και νωχελικά) παιχνίδια τησ 33ησ ηµέρασ ξεχωρίζει για τα µεγάλα τουσ σκορ η νίκη

του Κηπακίου µέσα στην έδρα του Γλύνουσ (14), καθώσ επίσησ και το διπλό τησ Κρήνησ στο Ριζαριό (0-1) που δεν αλλάζει ωστόσο την από καιρό διαµορφωµένη τελική κατάταξη των οµάδων στον πίνακα τησ βαθµολογίασ.

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - Α’ ΟΜΙΛΟΣ Τ’ αποτελέσµατα (33η αγων.) Πύργοσ.............-....Λόγγοσ......................1-0 Άγ. Απόστολοι ..-....Αµπελάκια .................0-2 Φανερωµένη .....-....Νεοχώρι................0-3αα Ριζαριό..............-....Κρήνη........................0-1 Γλύνοσ..............-....Κηπάκι.......................1-4 Καρυέσ .............-....Αρδάνι.......................2-1 Ζάρκο ...............-....Σαράγια.....................1-1 Ράξα .................-....Βασιλική....................4-2 Γριζάνο.............-....Πετρόποροσ .........3-0αα

Η Βαθµολογία Οµάδεσ .................Βαθ.....Γκολ.....N...I ....H Πύργοσ....................79 .....85-32 ....25..4.....4 Αµπελάκια................75 .....63-20 ....23..6.....4 Καρυέσ ....................73 .....80-34 ....23..4.....6 Σαράγια ...................73 .....78-34 ....23..4.....6 Γριζάνο ....................71 .....79-33 ....22..5.....6 Λόγγοσ ....................65 .....73-36 ....21..2...10 Κηπάκι .....................53 .....65-46 ....16..5...12 Ζάρκο ......................53 .....61-54 ....16..5...12 Ράξα ........................49 .....71-62 ....16..1...16 Αρδάνι .....................45 .....66-55 ....13..6...14 Νεοχώρι...................44 .....56-53 ....13..5...15 Ριζαριό.....................40 .....49-52 ....12..4...17 Κρήνη ......................40 .....59-64 ....12..4...17 Γλύνοσ.....................34 .....43-74 ....11..1...21 Άγ. Απόστολοι .........30 .....51-74 .....8...6...19 Βασιλική ..................25 .....39-91 .....7...4...22 Πετρόποροσ .............7 .....14-107 ....2...1...30 Φανερωµένη .............1 ......7-118 .....0...1...32 @ Πετρόποροσ και Φανερωµένη δεν συµµετέχουν στο πρωτάθληµα

Η τελευταία 34η αγωνιστική Άγ. Απόστολοι........-..........................Πύργοσ Λόγγοσ...................-..................Φανερωµένη Αµπελάκια ..............- ..........................Ριζαριό Νεοχώρι .................-...........................Γλύνοσ Κρήνη.....................- ..........................Καρυέσ Κηπάκι....................-............................Ζάρκο Αρδάνι....................- ..............................Ράξα Σαράγια .................-..................Πετρόποροσ Βασιλική.................-..........................Γριζάνο


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 19 ΜΑΟΥ 2014

25

 Στα παλιά του ληµέρια και πάλι ο Πύργοσ ,που νίκησε τον Λόγγο και πανηγύρισε τίτλο και άνοδο στην Α’ Ερασιτεχνική

Ψηλότερα απ όλουσ τουσ άλλουσ Ήταν ο ψηλότεροσ απ όλουσ τουσ άλλουσ. Πραγµατικόσ Πύργοσ όνοµα και πράµα , οπότε δικαιολογηµένο κι αναµενόµενο το σκηνικό στο τελευταίο του εντόσ έδρασ παιχνίδι…. Άνοιξαν σαµπάνιεσ, φορέθηκαν κόκκινα µπλουζάκια µε στάµπα το κύπελλο και την αναγραφή τησ σεζόν, στήθηκε κι ένα όµορφο πανηγυρικό για τα επινίκια µιασ µεγάλησ διαδροµήσ. ∆ιαδροµή κι Επιστροφή στην Α Ερασιτεχνική για την οµάδα του Πύργου που κέρδισε το ντέρµπι τησ προτελευταίασ αγωνιστικήσ και διασφάλισε άνοδο και τίτλο στον πρώτο όµιλο τησ Α1 Κατηγορίασ. Το συγκρότηµα του Στέφανου Πιάζα µπορεί να µην έκανε πολλά στο ντέρµπι του Σαββάτου µε τον Λόγγο (µόνο τα απολύτωσ απαραίτητα για τη νίκη), κατάφερε όµωσ να πάρει το «τρίποντο» που του έδωσε όχι µόνο το εισιτήριο τησ ανόδου, αλλά και την καλύτερη δυνατή επιβράβευση, τον τίτλο από τον 1ο όµιλο. Από την άλλη πλευρά, στον Λόγγο οι προσδοκίεσ για πρωταθλητισµό δεν έφτασαν µέχρι το τέλοσ, όµωσ η εικόνα τησ οµάδασ µέσα στη ροή τησ σεζόν ήταν πολύ καλή και οι άνθρωποι του

σωµατείου είναι ικανοποιηµένοι από τη φετινή πορεία. Πάντωσ, στο µατσ του Σαββάτου οι φιλοξενούµενοι έπαιξαν ελεύθερα, δεν είχαν άγχοσ δεν κυνηγούσαν κάτι αλλά δηµιούργησαν φάσεισ ενώ είχαν την πιο καλή στιγµή µε το δοκάρι του ∆ηµήτρη Πάντου. Η πρώτη καλή φάση δηµιουργήθηκε στο 5ο λεπτό από τουσ φιλοξενούµενουσ µε τον Πατσιαλή να σεντράρει από δεξιά και τον Βακουφτσή να δοκιµάζει το πόδι του αλλά χωρίσ αποτέλεσµα αφού η µπάλα έφυγε άουτ. Ανάλογη κατάληξη είχε και η προσπάθεια του Αντωνίου στο 7’ ενώ στο 13’ οι γηπεδούχοι απείλησαν µε τον Καλόγηρο να σουτάρει και τον Ζιώγα να αποκρούει. Στο 15 ο «κίπερ» του Λόγγου απέκρουσε µε τα πόδια συρτό σουτ του Μπαµπανάτσα, στο 17’ µετά από κόρνερ του Μπαµπανάτσα ο Νταούλασ πήρε την κεφαλιά αλλά ο Α. Πατσιαλήσ απέκρουσε µε το κεφάλι σώζοντασ την εστία του Λόγγου. Στο 20’ο Πύργοσ κέρδισε πέναλτι σε σπρώξιµο του Αγγέλη από τον Τσίνα , ο κ. Μίσσασ έδειξε το σηµείο του πέναλτι, ο Αγγέλησ πήρε φόρα αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Ζιώγα που απέκρουσε και κράτησε ανέπαφη την εστία του στο α ηµίχρονο. Στο 30’ ο Αντωνίου ξέφυγε την επιτήρηση των αµυντικών, βρέθηκε απέναντι στον ∆. Αυ-

γέρη, σούταρε, αλλά ο τερµατοφύλακασ των γηπεδούχων απέκρουσε. Ο ίδιοσ παίκτησ στο 40’ βγήκε απέναντι τερµατοφύλακα του Πύργου αλλά δεν µπόρεσε να βρει τον δρόµο για τα δίχτυα . Στο 43’ ο ∆. Πάντοσ βρέθηκε σε θέση βολήσ αλλά η µπάλα δεν του έκανε το χατίρι. Στο σουτ που επιχείρησε η µπάλα βρήκε το αριστερό δοκάρι του ∆. Αυγέρη κι έτσι έµεινε το 0-0 στο α ηµίχρονο. Στην επανάληψη δεν βγήκε καλό τέµπο από τισ δύο οµάδεσ , βγήκε όµωσ το γκολ που έκρινε το παιχνίδι. Στην πρωτη φάση του β µέρουσ στο 53’ ο Ζιώγασ απέκρουσε σουτ του Ξ. Παπαγιάννη κι έδειξε πωσ θάκανε δύσκολη τη ζωή των επιθετικών του Πύργου. Ωστόσο όµωσ πριν συµπληρωθεί µία ώρα παιχνίδι οι παίκτεσ του Πύργου πανηγύρισαν αφού ο Αγγέλησ µπήκε στην περιοχή µε αξιώσεισ σούταρε και νίκησε τον τερµατοφύλακα του Λόγγου διαµορφώνοντασ το 1-0.. Πύργοσ: Αυγέρησ ∆., Παπαγιάννησ Ξ., Μενίτσασ, Γκίτσασ, Αγγέλησ, Καλόγηροσ (46’ Παπαγιάννησ ∆.), Νταούλασ Θ., Μπαµπανάτσασ, Νταούλασ Θ. Ρίζοσ Ελ., (77’ Πιάζασ), Αυγέρησ (63’ Θεοδώρου). Λόγγοσ: Ζιώγασ, Χιώτησ, Τσίνασ, Μοσχόπουλοσ, Πατσιαλήσ Α., Πατσιαλήσ Στ., Μπανάσιοσ, Βακουφτσήσ, Αντωνίου (70’ Μεσδανίτησ), Πάντοσ, Πατσιαλήσ Ακ. (45’ Πατσιαλήσ Β.).

Ο Παναθηνακόσ θα µπει στουσ ανίσχυρουσ του Champions League και θά’χει «καυτό» καλοκαίρι

Τον περιµένουν δύσκολεσ κληρώσεισ Οριστικά στουσ "ανίσχυρουσ" του γ' προκριµατικού γύρου θα συµπεριληφθεί ο ΠαναθηναHκόσ, αφού η τελική κατάταξη στο γαλλικό πρωτάθληµα δεν ήταν αυτή που προσδοκούσε...Συγκεκριµένα, µετά τη νίκη τησ Λιλ µε 4-1 επί τησ Λοριέν και την κατάκτηση τησ 3ησ θέσησ στο Σαµπιονά, οριστικοποιήθηκε η παρουσία του ΠαναθηναHκού στη δεύτερη πεντάδα και όχι στην πρώτη. Υπενθυµίζεται ότι ακό-

µα και αν στη Γαλλία η Σεντ Ετιέν προσπερνούσε τη Λιλ, όπωσ χρειαζόταν, ο ΠαναθηναHκόσ θα είχε ανάγκη στη Κύπρο να βγει δεύτερη η ΑΕΛ αντί του ΑΠΟΕΛ (διακόπηκε το µεταξύ τουσ µατσ) και στη ∆ανία η Μίντιλαντ να προσπεράσει την Κοπεγχάγη (Κυριακή 18/5 η τελευταία αγωνιστική). Συνεπώσ, πιθανοί αντίπαλοι του ΠαναθηναHκού είναι οι Ζενίτ και Λιλ, ενώ δεν θα αντιµετωπίσει σίγουρα τη Φέγενοορντ και τη Γκρασχόπερσ. Για να οριστικοποιηθούν οι άλλοι τρεισ πιθανοί αντίπαλοι του, περιµένει την ολοκλήρωση των πρωταθληµάτων του Βελγίου τησ ∆ανίασ και τησ Ουκρανίασ (3 αγωνιστικέσ ακόµα), καθώσ και την τύχη του αγώνα ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο. Αξί-

ζει επίσησ να σηµειωθεί πωσ η πρώτη αγωνιστική υποχρέωση τησ οµάδασ είναι στισ 29/30 Ιουλίου για τον τρίτο προκριµατικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα γίνει στισ 18/7 και ο ΠαναθηναHκόσ θα είναι σίγουρα στουσ αδυνάτουσ, µε υποψηφίουσ αντιπάλουσ σίγουρα τισ Ζενίτ, Λιλ και Μπεσίκτασ, καθώσ και πιθανότατα τισ Σταντάρ Λιέγησ και Ντνίπρο. Εφόσον περάσουν οι «πράσινοι», θα διεκδικήσουν το εισιτήριο του Champions League στισ 19-20 και 26-27 Αυγούστου (η κλήρωση θα γίνει στισ 8/8) κόντρα σε µία εκ των Άρσεναλ, Πόρτο, Ζενίτ, Λεβερκούζεν και Νάπολι. Αν οι «πράσινοι» αποκλειστούν στον τρίτο προκριµατικό, θα είναι στουσ ισχυ-

ρούσ στα play offs του Europa League. Αν αποκλειστούν στα play offs του Champions League, θα βρεθούν στουσ οµίλουσ του Europa League. Η επόµενη µέρα ήδη άρχισε και όλοι γνωρίζουν πωσ οι απαιτήσεισ είναι αυξηµένεσ, αφού τισ επόµενη σεζόν ο πήχησ θα ανέβει και θα υπάρχει και η παρουσία στην Ευρώπη. Στόχοσ τησ διοίκησησ είναι να διατηρήσει στην οµάδα όλουσ τουσ παίκτεσ του κορµού, βασικά στελέχη του οποίου είναι οι δανεικοί Γκόρντον Σίλντενφελντ και Μεχντί Αµπέντ. Μάλιστα έγινε συνάντηση του Νίκου Νταµπίζα µε τον µάνατζερ του Κροάτη αµυντικού στη Θεσσαλονίκη παρουσία και του τελευταίου.


26

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 19 ΜΑΟΥ 2014

O ΠΑΟΚ το «καλό» εισιτήριο για το Europa League κι ο Αστέρασ το χειρότερο

Κουνάει σεντόνι ο ΠΑΟ

Μ

πορεί να µην κουνήσει… σεντόνι Τσάµπιονσ Λιγκ του χρόνου, αλλά τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ έσωσε την παρτίδα στο φινάλε! Στην Τούµπα, οι Θεσσαλονικείσ επικράτησαν 1-0 του ΠαναθηναCκού -που παρά το µη βαθµολογικό του κίνητρο, είχε αρκετέσ ευκαιρίεσ για γκολ- και κατάφεραν σε συνδυασµό µε την ήττα του Αστέρα Τρίπολησ απ’ τον Ατρόµητο να «καπαρώσουν» το καλό εισιτήριο για το προσεχέσ Γιουρόπα Λιγκ! «Χρυσόσ» σκόρερ για τον «∆ικέφαλο του βορρά» ο Βούκιτσ (57’) κι ενώ οι γηπεδούχοι είχαν ένα δοκάρι (σε σουτ του Κουλούρη) και οι «πράσινοι» δύο (σε προσπάθειεσ των Ατζαγκούν και Μπεργκ).

Ο ΠαναθηναCκόσ θα παίξει στον τρίτο προκριµατικό τησ κορυφαίασ διασυλλογικήσ διοργάνωσησ (29-30 Ιουλίου και 5-6 Αυγούστου) και ο ΠΑΟΚ στα πλέι οφ του δεύτερου τη τάξει θεσµού (21 και 18 Αυγούστου). Η τελική βαθµολογία 1. ΠαναθηναCκόσ 11 2. ΠΑΟΚ 10 3. Ατρόµητοσ 7 4. Αστέρασ Τρίπολησ 7

 Με sms o Χρήστοσ Ζαχόπουλοσ ενηµέρωσε το αγωνιστικό team του ΑΟΤ1963 πωσ θα συνεχίσει ακάθεκτοσ και στην επόµενη χρονιά!!! Την Τρίτη 27 ΜαMου θα διεξαχθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση τησ ΑΕΛ, προκειµένου να πάρει αποφάσεισ για την 

AEK

Θα παραµείνει στο ΟΑΚΑ

επόµενη µέρα του συλλόγου. Οι «βυσσινί» καλούνται να αποφασίσουν ποιοσ θα αναλάβει το πλειοψηφικό πακέτο µετοχών στην υπό σύσταση ΠΑΕ, µε τισ δύο προτάσεισ να είναι του Βαγγέλη Πλεξίδα και του Όλιβερ Σιέρα. Και οι δύο έχουν καταθέσει ολοκληρωµένο φάκελο µε την πρότασή τουσ και η τα µέλη τησ ερασιτεχνικήσ ΑΕΛ θα αποφασίσουν µε µυστική ψηφοφορία. 

ΛΑΡΙΣΑ

Ποιοσ θα πάρει

την ΑΕΛ; Αρνητική ήταν η απάντηση του Απόλλωνα Σµύρνησ στο αίτηµα τησ ΑΕΚ για χρήση τησ Ριζούπολησ ωσ έδρα, οπότε η Ένωση θα παραµείνει στο ΟΑΚΑ. Στα αγωνιστικά τώρα… παρών στο τελευταίο παιχνίδι τησ ΑΕΚ για τη σεζόν στη Γ’ Εθνική θα δώσει ο Μπρούνο Τσιρίλο. Ο Ιταλόσ αµυντικόσ προπονήθηκε κανονικά την Κυριακή και τέθηκε στη διάθεση του ΤραCανού ∆έλλα για το µατσ τησ τελευταίασ αγωνιστικήσ µε τον Πανναξιακό την Τετάρτη στο ΟΑΚΑ.

Υπάρχει µέλλον γι’ αυτή την οµάδα; Μόνοι πήγαιναν και µόνοι τουσ τέλειωσαν τη χρονιά οι “κυανέρυθροι” του ΑΟΤ1963, αποκοµίζοντασ µόνο µελαγχολικέσ εντυπώσεισ από τη συµµετοχή του στο πρωτάθληµα τησ Γ Εθνικήσ κατηγορίασ. Έκλεισαν µάλιστα τον κύκλο τησ φετινήσ τουσ παρουσίασ στον 3ο όµιλο τησ Γ Εθνικήσ γράφοντασ ήττα µε 2-3 από την υποβιβασµένη Χαλκίδα σε ένα παιχνίδι που έγιναν µπροστά σε άδεια τσιµέντα του ∆ηµοτικού Σταδίου, όντασ αποµονωµένοι και αποξενωµένοι από το φίλαθλο κόσµο τησ πόλησ Οι αιτίεσ γνωστέσ... έχουν να κάνουν κυρίωσ µε τη διαµάχη για το όνοµα που κουβαλά αυτή η οµάδα αλλά και µε την τραγική αγωνιστική τησ πορεία στο φετινό πρωτάθληµα. Πάµε για άνοδο «έλεγε στην αρχή τησ σεζόν ο Χρήστοσ Ζαχόπουλοσ υπερτονίζοντασ µάλιστα στισ δηλώσεισ του την βεβαιότητα πωσ η οµάδα θα κερδίσει το στοίχηµα τησ επιστροφήσ των φιλάθλων. Εννιά µήνεσ µετά, η µοναδική επιβεβαίωση που έγινε αφορούσε την παρακµιακή εικόνα τησ οµάδασ του. Κόσµοσ ούτε για δείγµα στο στάδιο, οι συνεργάτεσ µετρηµένοι στα δάχτυλα και οι στόχοι; χαµένοι από χέρι πριν έρθουν απόκριεσ σε χωριά και κωµοπόλεισ τησ Κ. Ελλάδασ… Εκεί όπου οι κυανέρυθροι άφησαν βαθµούσ κάνοντασ µια άσχηµη πορεία σε ένα ανύπαρκτο και παραµεληµένο πρωτάθληµα. Και πώσ να έχουν δηλαδή, όταν οµάδα που υποτίθεται πωσ φτιάχτηκε για να χτυπήσει την άνοδο, βρέθηκε να είναι 20 πόντουσ µακριά από το ρετιρέ του οµίλου διανύοντασ τρέχοντασ µία ακόµα παρακµιακή σεζόν και πληρώνοντασ κατά βάση λάθη αβλεψίεσ και παραλήψεισ τησ διοίκησησ;

Τουσ έστειλε µήνυµα! Μιασ και ο λόγοσ για διοίκηση, αξίζει να αναφέρουµε πωσ ούτε ο Χρ. Ζαχόπουλοσ ήταν παρών στο τελευταίο παιχνίδι (απουσίαζε για επαγγελµατικούσ λόγουσ εκτόσ Ελλάδασ), όµωσ λίγεσ µέρεσ πιο πριν επιδιώκοντασ προφανώσ να καταλαγιάσει τον θόρυβο από τισ άσχηµεσ εντυπώσεισ έδωσε το στίγµα του προσ τουσ παίκτεσ και το επιτελείο τησ οµάδασ µ’ ένα SMS στο οποίο µάλιστα τόνιζε πω σ η οµάδα θα συνεχίσει ακάθεκτη για την υλοποίηση των χαµένων τησ

στόχων στην επόµενη χρονιά!!! Τώρα αν αυτό το τηλεφωνικό µήνυµα είναι απλά µια µπλόφα για να κλείσει η χρονιά χωρίσ παρατράγουδα, ή αν όντωσ πρόκειται ι για την πραγµατική βούληση-επιθυµία του Χρήστου Ζαχόπουλου να δώσει και κυρίωσ να εγγυηθεί τη συνέχεια τησ αγωνιστικήσ παρουσία αυτού του σωµατείου στην Γ Εθνική (;) , ε αυτό το ερώτηµα είναι δύσκολο να απαντηθεί και προφανώσ θα µασ το δείξουν οι εξελίξεισ του επόµενου δίµηνου. Προσ το παρόν η οµάδα κλείνει τον (αποτυχηµένο) κύκλο τησ παρθενικήσ τησ συµµετοχήσ στη Γ Εθνική καταλαµβάνοντασ την 4η θέση στον όµιλο τησ Κεντρικήσ Ελλάδασ και… κατεβάζει ρολά για διακοπέσ χωρίσ να γνωρίζει κανένασ (ούτε καν ο ίδιοσ ο προπονητήσ) αν θα είναι εκεί… στα αποδυτήρια του Σταδίου για την εκκίνηση τησ επόµενησ σεζόν. Πλέον το ερώτηµα είναι τι γίνεται από δω και πέρα. Απάντηση ουσιαστική δεν µπορεί να υπάρξει, αφού οι πράξεισ είναι αυτέσ που δείχνουν δρόµουσ. Μια σωστή κίνηση θα ήταν η πλευρά Ζαχόπουλου να επιστρέψει στο παλιό τησ όνοµα, αυτό του ΑΣ Τρίκαλα. Θα ήταν µια κίνηση «φιλίασ» προσ τουσ φιλάθλουσ, που θα έβλεπαν µε συµπάθεια µια τέτοια αλλαγή. Κι ίσωσ έτσι να βγει µια υποτυπώδησ παρουσία φιλάθλων στα παιχνίδια τησ επόµενησ σεζόν. Μιασ σεζόν στην οποία ο συντελεστήσ δυσκολίασ θα ανεβεί πιο ψηλά για όλεσ τισ οµάδεσ αφού θα υπάρξει συµµάζεµα οµίλων και θα γίνει πολύ πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθληµα λόγω τησ προκαθορισµένησ αναδιάρθρωσησ.

Ζητούν αναστολή αναδιάρθρωσησ Για το θέµα αυτό ωστόσο υπάρχουν ήδη και οι πρώτεσ αντιδράσεισ αφού αντιπροσωπεία οµάδων Γ’ Εθνικήσ ζήτησε και είχε συνάντηση µε τον πρόεδρο τησ Επιτροπήσ Γ’ Εθνικήσ, Μιχάλη Τζανόπουλο, βάζοντασ ευθέωσ το αίτηµα αναστολήσ τησ αναδιάρθρωσησ. Οι οµάδεσ υπογράµµισαν τον κίνδυνο για πι-

θανή εξαφάνιση από τον ποδοσφαιρικό χάρτη ιστορικών οµάδων, λόγω τησ αναδιάρθρωσησ και ζήτησαν να µην ισχύσει από τη νέα σεζόν η αλλαγή τησ Γ’ Εθνικήσ σε 4 οµίλουσ. Από την πλευρά του ο Μιχάλησ Τζανόπουλοσ εξήγησε στουσ εκπροσώπουσ των σωµατείων, ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό να γίνει, καθώσ έχει δροµολογηθεί και έχει εγκριθεί από τη ΓΣ τησ Οµοσπονδίασ. Υπάρχει η προκήρυξη τησ κατηγορίασ, την οποία έχουν υπογράψει όλεσ οι οµάδεσ, και δεν είναι δυνατό να αλλάξει. Νοµικά δεν είναι σωστό να υπάρξει διαφοροποίηση στην κατηγορία λίγο πριν τη λήξη τησ σεζόν. Ωστόσο, η αντιπροσωπεία οµάδων Γ’ Εθνικήσ επισήµανε πωσ θα συνεχίζει τον αγώνα τησ, εξαντλώντασ κάθε νόµιµο δικαίωµά τησ, όµωσ από την ΕΠΟ υπήρξε η ξεκάθαρη απάντηση πωσ δεν πρόκειται να υπάρξουν αλλαγέσ.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 19 ΜΑΟΥ 2014

 Το Φλαµούλι έχει κλεισµένο ραντεβού µε την ∆όξα Γαρδικίου µέσα στο γήπεδό του κι ο Ρούσσασ στέλνει πρώτοσ το µήνυµα…Η επόµενη κρίσιµη µάχη για τον ΑΟΦ έρχεται την Τετάρτη (21/5), όταν - σε εργάσιµη µέρα και πάλι -θα φιλοξενήσει την ∆όξα Γαρδικίου από την Θεσπρωτία, φιλοδοξώντασ να γράψει δεύτερη συνεχόµενη νίκη και να κλείσει µε την καλύτερη δυνατή συγκοµιδή τον Α’ Γύρο των αγώνων κατάταξησ. Αναµφίβολα σηµαντικό και αυτό το παιχνίδι για την οµάδα του Ρούσσα που φέτοσ φαίνεται πωσ αντιµετωπίζει µε διαφορετικέσ και σίγουρα πιο ευοίωνεσ προοπτικέσ το όραµα τησ ανόδου στην Γ’ Εθνική κατηγορία.

Τισ περιπτώσεισ των ποδοσφαιριστών

πράγµατι κινούµαστε µε µεγαλύτερη σιγουριά µέσα στα γήπεδα, σίγουρα έπαιξε ρόλο προσ αυτή την κατεύθυνση η περσινή µασ εµπειρία, αλλά θεωρώ πωσ είµαστε και πιο ώριµοι ωσ οµάδα για να αντιµετωπίσουµε τισ προκλήσεισ που έχουµε µπροστά µασ. Κάναµε µια καλή αρχή αν και θα µπορούσαµε να έχουµε ακόµα καλύτερη βγάζοντασ και ξεκινώντασ µε νίκη µέσα στα Γιάννενα. ∆εν τα καταφέραµε από ατυχείσ συγκυρίεσ, πήραµε όµωσ το πιο κρίσιµο µατσ (νίκη επί Σιναράδων) κι έχουµε προβάδισµα χωρίσ αυτό να σηµαίνει τίποτα γιατί ό,τι κι αν γίνει στον α γύρο, είναι βέβαιο πωσ η πρωτιά και η άνοδοσ θα κριθούν στα τελευταία παιχνίδια. Πάµε λοιπόν βήµα-βήµα και κοιτάµε τον επόµενο αντίπαλο που θα αντιµετωπίσουµε την Τετάρτη µέσα στο γήπεδό µασ . Θέλουµε να κάνουµε το δύο στα δύο όµωσ θα πρέπει να δείξουµε µεγαλύτερη προσοχή γιατί όπωσ τόνισα στα παιδιά η ∆όξα Γαρδικίου µετά την αφλογιστία των 2 πρώτων αγωνιστικών, θα έρ-

Οι δηλώσεισ του Ρούσσα Μιλώντασ για την παρουσία του ΑΟΦ στα Μπαράζ, ο προπονητήσ τησ οµάδασ έδωσε ένα ξεκάθαρο στίγµα µε τισ δηλώσεισ του: «Φέτοσ,

ζ 5ου οµίλου Το πρόγραµµα Μπαρά

H 1η αγωνιστική λαµούλι ............0-0 Ανατολή............– ...........Φ όξα ................Γ 2-0 Σιναράδεσ ........– ...........∆ ική νιστ H 2η αγω ιναράδεσ...........2-1 .....Σ ...... .– ...... λι... Φλαµού νατολή ..............0-0 ∆όξα.................– ...........Α 21/5 ική νιστ αγω 3η H νατολή Σιναράδεσ ........– ...........Α οξα Φλαµούλι..........– ...........∆ H 4η αγωνιστική 28/5 νατολή Φλαµούλι..........– ...........Α ιναράδεσ ∆όξα.................– ...........Σ H 5η αγωνιστική 1/6 λαµούλι Σιανράδεσ ........– ...........Φ όξα Ανατολή............– ...........∆ H 6η αγωνιστική 4/6 ιναράδεσ Ανατολή............– ...........Σ λαµούλι ∆όξα.................– ...........Φ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ο Φορτούνησ και οι άλλοι…

«Χρειαζόµαστε στήριξη για την άνοδο» Στη δεύτερη στροφή ανέβηκε κορυφή! Επικεφαλήσ του 5ου Οµίλου µπήκε ο ΑΟ Φλαµουλίου, πετυχαίνοντασ µάλιστα µια µεγάλη νίκη µε ανατροπή επί των Σιναράδων Κέρκυρασ στο ραντεβού τησ δεύτερησ αγωνιστικήσ των αγώνων Ειδικήσ κατάταξησ του 5ου οµίλου. Η αναµέτρηση µε την πρωταθλήτρια Κέρκυρασ είχε χαρακτήρα τελικού κι ο ΑΟΦ έδειξε την απαιτούµενη ετοιµότητα, πήρε το πολύτιµο «τρίποντο» και µπήκε µε αξιώσεισ στη διεκδίκηση τησ ανόδου προσ τη Γ Εθνική κατηγορία.

27

θει στα Τρίκαλα να τα παίξει όλα για όλα , θα ψάξει νίκη για να µείνει µέσα στο κόλπο. ∆εν είναι εύκολο παιχνίδι και δεν είναι εύκολοσ κι ο αντίπαλοσ γιατί θα πρέπει να θυµίσω πωσ ακόµα και στην ήτα τησ πρεµιέρασ η οµάδα τησ Θεσπρωτία έπαιξε στα ίσα τουσ Σιναράδεσ και δέχτηκε τα δύο γκολ µετά το 70’ ενώ µέχρι τότε είχε πολύ καλή παρουσία. Βασίζεται σε ένα κορµό έµπειρων παικτών, ενώ έχει καλή επιθετική γραµµή έστω κι αν αυτό δεν φάνηκε στα 2 πρώτα παιχνίδια. Έχει πάντωσ και τρωτά σηµεία που θα πρέπει να τα εκµεταλλευτούµε για να πάρουµε τη 2η νίκη. Πρέπει λοιπόν να δείξουµε το καλό µασ πρόσωπο να µην δώσουµε δικαιώµατα και χρειαζόµαστε σ’ αυτή την προσπάθεια και την στήριξη των Τρικαλινών φιλάθλων για να κάνουµε ένα ακόµα βήµα». Για το στοίχηµα τησ ανόδου πάντωσ ο τεχνικόσ του ΑΟΦ δεν έκανε νύξη, έσπευσε ωστόσο να υπενθυµίσει πωσ «η οµάδα πάει βήµα-βήµα στα Μπα-

ράζ, θα επιδιώξουµε να πάρουµε νίκη και στα δύο επόµενα παιχνίδια που έχουµε στην έδρα µασ και αν τα καταφέρουµε , τότε θα έχουµε ιδανικέσ προοπτικέσ για να κυνηγήσουµε την πρωτιά και την άνοδο στη Γ Κατηγορία. προσ το παρόν όµωσ όλα ακόµα είναι ανοιχτά, παρ’ ότι αποκτήσαµε ένα σηµαντικό προβάδισµα µε τη νίκη τησ περασµένησ Τετάρτησ».

Χωρίσ προβλήµατα την Τετάρτη Πράγµατι… µετά τη νίκη επί των Σιναράδων το Φλαµούλι έχει αποκτήσει το ρόλο του φαβορί, αλλά αυτό για να γίνει πραγµατικότητα θα πρέπει να συνεχίσει µε τον ίδιο ρυθµό. Έτσι ο Τάκησ Ρούσασ είναι λογικό να ζητάει από τουσ παίκτεσ του τον καλύτερο εαυτό τουσ, ώστε στο τέλοσ του δρόµου να γράψουν ιστορία µε την άνοδο στην Γ’ Εθνική. Βέβαια ακόµη δεν έχει κριθεί τίποτα, ενώ είναι σαφέσ ότι πολλά µπορούν να κριθούν για την εξέλιξη των µπαράζ και από το παιχνίδι Σιναράδεσ – Ανατολή που θα γίνει επίσησ την Τετάρτη και ανάλογα µε το αποτέλεσµα θα φανεί ποια θα είναι η οµάδα που θα παλέψει το Φλαµούλι στο τρέξιµο για την κατάκτηση τησ πρώτησ θέσησ του οµίλου. Κλείνοντασ, αξίζει να αναφέρουµε πωσ στο ρόστερ του ΑΟΦ δεν υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα, αφού Χοτζάι και Βαγγέλησ Τσιούκασ ξεπέρασαν τισ ενοχλήσεισ και θα δώσουν κανονικά το αγωνιστικό τουσ παρών στην αναµέτρηση τησ Τετάρτησ, που αξίζει να υπενθυµίσουµε πωσ θα γίνει στο γήπεδο Φλαµουλίου και όχι στο στάδιο όπωσ ανέφερε σχετική φηµολογία των τελευταίων ηµερών.

που θα κάνουν «γκελ» στουσ οπαδούσ τησ οµάδασ και θα ανεβάσουν αισθητά το επίπεδο του υπάρχοντοσ ρόστερ έχουν ξεχωρίσει στον Ολυµπιακό «Θα κινηθούµε για τρεισ πολύ καλέσ µεταγραφέσ», δήλωσε ο Βαγγέλησ Μαρινάκησ για την ενίσχυση του Ολυµπιακού εν όψει τησ νέασ σεζόν, όµωσ τόνισε ότι «πιστεύουµε ότι τισ επόµενεσ 10-15 ηµέρεσ, µετά τον τελικό του Champions League, θα ξεκαθαρίσουν ορισµένα πράγµατα». To όνοµα του δικού µασ Κ. Φορτούνη θεωρείται υπόθεση κλεισµένη για τουσ ερυθρόλευκουσ όπωσ και η µεταγραφη Πουλίφοι όµωσ οι πρωταθλητέσ » θα κινηθούν στο µεταγραφικό παζάρι για παίκτεσ που θα κάνουν τη διαφορά και θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στισ απαιτήσεισ που υπάρχουν για την επόµενη χρονιά στο Champions League. Ο γαλλικόσ Τύποσ αποκάλυψε προ ηµερών πωσ οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν την περίπτωση του Ουµάρ Ντιόπ, του 20χρονου Καµερουνέζου εξτρέµ. Βεβαίωσ, στουσ Μασσαλούσ υπάρχει και ο Αντρέ-Πιέρ Ζινιάκ (28 ετών Γάλλοσ επιθετικόσ και το συµβόλαιό του λήγει το 2015), ο οποίοσ είχε απασχολήσει τουσ ιθύνοντεσ του συλλόγου στο πρόσφατο παρελθόν. 

ΠΑΟΚ

Σενάρια για Αναστασιάδη

Πολύ κοντά στην επιστροφή του στον ΠΑΟΚ, χωρίσ να έχει ξεκαθαρίσει αν θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία τησ οµάδασ ή θα είναι από άλλο πόστο, είναι ο Άγγελοσ Αναστασιάδησ,. Ο έµπειροσ προπονητήσ είναι κοντά σε συµφωνία µε τον «∆ικέφαλο του Βορρά», καθώσ ο Ιβάν Σαββίδησ φέρεται να ακολούθησε τισ προτροπέσ που υπήρχαν – κυρίωσ από συνδεσµίτεσ – για να τον βάλει σε ρόλο οδηγού. Μάλιστα, δεν αποκλείεται άµεσα να υπάρξουν και οι επίσηµεσ ανακοινώσεισ, καθώσ ο 61χρονοσ κόουτσ έχει διορία από τη διοίκηση Πλατανιά να απαντήσει στην πρόταση που έχει δεχθεί να παραµείνει στα Χανιά. Με τον Έλληνα τεχνικό ο ΠΑΟΚ είχε καταφέρει να κατακτήσει το τελευταίο του τρόπαιο, το Κύπελλο Ελλάδασ τη σεζόν 2003/04.


28

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 19 ΜΑΟΥ 2014

Ζορίστηκε στο µικρό γήπεδο Μέχρι το 68’ ο ΑΟΤ έψαχνε γκολ στο Φωτεινό και τελικά πέρασε - κέρδισε µε 0-3

∆εν χρειαζόταν εκλογέσ, δεν χρειαζόταν κάλπεσ. Το…δείγµα γραφήσ του ΑΟ Τρίκαλα µέσα στα γήπεδα τησ Α1 Ερασιτεχνικήσ έδειξε από την αρχή τησ σεζόν την αυτοδυναµία την κυριαρχία τησ ιστορικήσ µασ οµάδασ, οπότε… Αχρείαστα τα γκάλοπ, αχρείαστεσ περιττέσ κι οι κάλπεσ για την ανάδειξη του πρωταθλητή στον Β’ Όµιλο τησ κατηγορίασ αφού οι κυανέρυθροι του Βασίλη Γκούµπλια (κράµα έµπειρων αλλά και πολλών νέων παικτών), πάνε τρέχον-

Μικρά-µικρά Ερασιτεχνικά Οι µάχεσ των µικρών του Προπαιδικού και τα ντέρµπι των Τζούνιορσ

Αυτοί δεν πήγαν κάλπη Με αναµετρήσεισ του Προπαιδικού άνοιξε η αυλαία τησ δράσησ στο… εκλογικό Σαββατοκύριακο του Μαίου.. Οι µικροί δεν είχαν εκλογέσ, είχαν όµωσ ένα γεµάτο διήµερο και όσεσ τουλάχιστο οµάδεσ κατέβηκαν στα γήπεδα, απόλαυσαν χάρηκαν τα παιχνίδια τουσ. Πάντωσ και από αυτέσ τισ µάχεσ των παιδιών δεν έλειψαν φέτοσ κάποιεσ τρανταχτέσ απουσίεσ, όµωσ σε γενικέσ γραµµέσ το κίνητρο τησ δράσησ έβαλε σε κίνηση πολλά παιδιά 12 διαφορετικών σωµατείων. Αξίζει δε να σηµειώσουµε πωσ το Σάββατο έγιναν τα περισσότερα παιχνίδια ενώ την Κυριακή βγήκαν για κόντρεσ µέσα στα γήπεδα οι Τζούνιορσ. Συνοπτικά λοιπόν τα αποτελέσµατα των αγώνων του Σαββατοκύριακου ήταν…

Προπαιδικό Αχιλλέασ – Αµπελακια 1-7 ΑΕΤ – Πύργοσ 0-0 Σαραγια – Πορταικόσ 6-1 Πυργετόσ – ∆ηµητρα (Α) 0-7 ΑΟΤ – Μετεωρα 3-0 αα ΑΟΤ 1963 – Φλαµουλι 0-3αα Junior ΑΕΤ – Πύργοσ 3-1

τασ αφρενάριστοι όλη τη διαδροµή «σπάζοντασ» το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Κι όπου αναφορέσ για ρεκόρ; Γράµµατα και αριθµοί , κυρίωσ δε και αποτελέσµατα που καταγράφονται και πιστώνονται κάθε σαββατοκύριακο στη συνοπτική βαθµολογία του Β’ Οµίλου. Ασυναγώνιστα πράγµατι τα Τρίκαλα στο φετινό πρωτάθληµα , πέρασαν µε κεκτηµένη από την έδρα του Φωτεινού, επιβλήθηκαν µε 03 , πέτυχαν την 33η νίκη σε σύνολο 34 αναµετρήσεων και θέλουν τρεισ ακόµα επιτυχίεσ για να κλείσουν τη σεζόν χωρίσ απώλεια βαθµών σ’ ένα οµολογουµένωσ γεµάτο και χορταστικό πρωτάθληµα. Απ ότι διαφαίνεται µάλιστα , θα πιάσουν τον στόχο τουσ περπατώντασ αφού τα

αγώνα γράφτηκε στο 85΄ από τον Αγγελόπουλο που πήρε ιδανική σέντρα από τον Μπορµπότη και διαµόρφωσε µε σουτ το τελικό 3-0 του ΑΟ Τρίκαλα. Α.Ο. Φωτεινού: Τσιµπλήσ, Παπαχρήστοσ Ι., Κοτσίρασ, Κατσαρόσ, Παπαχρήστοσ Α., Τσιντσιλίδασ, Παπακωνσταντίνου Λ., Χλωρόσ, Παπακωνσταντίνου Κ., Κοτούµπασ, Παπαχρήστοσ Κ. Α.Ο.Τρίκαλα: Παπαρσένησ, Μπορµπότησ, Γεωργούλασ ( 57΄Φασούλασ), Καραθάνοσ ( 46΄Τσιάκασ), Μαγουλιώτησ, Τσερέπι, Μηνάσ ( 82΄ΠαIλασ), Μηλίτσησ, Ξαγαράσ, Τσικρικάσ, Αγγελόπουλοσ

Πάµε για δεύτερη Κυριακή Α1 ΕΠΣΤ: ΠορταIκόσ και Σαρακίνα έβγαλαν µε επιτυχία τα µατσ τησ 35ησ αγωνιστικήσ ενώ µαίνεται η µάχη για την παραµονή στην κατηγορία Ένα είναι το σίγουρο και το δεδοµένο από την δράση τησ 35ησ (εκλογικήσ) αγωνιστικήσ του δεύτερου οµίλου: Θα περιµένουµε αποτελέσµατα από την κάλπη και την επόµενη Κυριακή αφού, ο Πορταικόσ ξεπέρασε το «στραπάτσο» τησ Πέµπτησ κι επανήλθε στισ νίκεσ ενώ η Σαρακίνα έκανε τη δουλειά τησ , πήρε ένα ακόµα διπλό και… συνεχίζει το κυνηγητό για την εξασφάλιση τησ δεύτερησ θέσησ . ξεχάσαµε κάτι; Το δεδοµένο και το αυτονόητο… Ο ΑΟ Τρίκαλα κέρδισε µε αυτοδυναµία τον τίτλο του υπερπρωταθλητή τησ Α 1 Κατηγορίασ αφού συνεχίζει και θα πάει ωσ φαίνεται αήττητοσ µε απόλυτο στισ επιτυχίεσ µέχρι το νήµα. «∆ιπλό µεροκάµατο» χτύπησαν οι οµάδεσ του Β’ οµίλου µέσα στο εκλογικό οκταήµερο αφού έβγαλαν υποχρεώσεισ και για την 34η αγωνιστική (µε σηµαντικότατεσ ειδήσεισ) ενώ χθεσ άφησαν πίσω τουσ µία ακόµα στροφή µε τα νέα αυτή τη φορά να βγαίνουν από την ουρά τησ βαθµολογίασ. Γιατί µπορεί η καθαρή νί-

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΉ

Νίκεσ φιλοξενούµενων Εκκρεµότητεσ αναβολών επιλύθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο στο πρωτάθληµα τησ Β Ερασιτεχνικήσ και έγιναν µόνο δύο αναµετρήσεισ. Από την παρέα του Α οµίλου βγήκαν γήπεδο Αν Μεγάρχησ και Μπελέτσι µε τουσ φιλοξενούµενουσ να κερδίζουν µε το αγγλικό 36 στο αναβληθέν τησ 10ησ αγωνιστικήσ, Από τον 3ο όµιλο εκκρεµότητα αναβολήσ υπήρχε από την 17η στροφή και έπαιξαν Αστέρασ Αγ Κυριακή µε τουσ φιλοξενούµενουσ να φτάνουν άνετα και καθαρά στη νίκη µε το ευρύ 1-5 1οσ Οµιλοσ Αν. Μεγάρχησ – Μπελέτσι 3-6 3οσ Οµιλοσ Αστερασ – Αγ Κυριακη 1-5

παιχνίδια µε Πανχασιακό (35Η) Με Γόµφουσ (36Η) και το φινάλε µε την Μεγάρχη, δεν αποτελούν εµπόδια , δεν συνιστούν απειλή για το νικηφόρο σερί τησ οµάδασ στο φετινό πρωτάθληµα. Στο µατσ τησ εκλογικήσ Κυριακήσ πάντωσ τα Τρίκαλα αντιµετώπισαν προβλήµατα κυρίωσ από το µικρό σε έκταση γήπεδο και τουλάχιστο µέχρι το 68 δεν µπορούσαν να βρουν διόδουσ προσ την εστία του Φωτεινού. Ωστόσο στο σηµείο αυτό ο Τσικρικάσ µε πλασέ άνοιξε το σκορ έκανε το 1-0 κι απλοποίησε τισ διαδικασίεσ. Αµέσωσ µετά τη σέντρα στο 69΄ έγινε και το 0-2 από τουσ κυανέρυθρουσ, αφού ο Μηνάσ εκµεταλλεύτηκε µπαλιά του Τσιάκα και βρήκε δίχτυα. Ο επίλογοσ του

κη του Πορταικού επί του Γοργογυρίου (2-0 στο ραντεβού τησ Κυριακήσ) να µην άλλαξε τισ ισορροπίεσ στην κορυφή και δη στισ αποστάσεισ δεύτερησ και τρίτησ θέσησ, πλην όµωσ η νίκη του ∆ροσερού επί των Γόµφων (3-1 στο ραντεβού τησ Κυριακήσ) βάζει την φιλοξενούµενη οµάδα στην µέγγενη τησ πίεσησ. Αποµένουν βέβαια τρεισ ακόµα στροφέσ κι όλα µπορούν να συµβούν στον µικρόκοσµο του ερασιτεχνικού. Ωστόσο για τουσ Γόµφουσ τα πράγµατα φαντάζουν εξαιρετικά δύσκολα, ιδίωσ αν λάβουµε υπόψη πωσ την επόµενη Κυριακή θα παίξουν πα΄λι εκτόσ έδρασ και κόντρα στην Πιαλεία, ενώ στην προτελευταία στροφή θα …συναντήσουν στο δρόµο τουσ

τον ΑΟ Τρίκαλα και θα κλείσουν το πρωτάθληµα στην έδρα τησ Χρυσοµηλιάσ ∆υο πόντουσ πιο πάνω από τουσ Γόµφουσ είναι η Λυγαριά που πάει µάλιστα µε καλό µοµέντουµ στην τελική ευθεία αφού κέρδισε 3-1 το ∆ενδροχώρι και ανέβασε το ταµείο τησ στουσ 32 βαθµούσ. Και για την Λυγαριά όµωσ το πρόγραµµα των τριών τελευταίων αγωνιστικών δεν µοιάζει δεν είναι βολικό αφού στην 36η αγωνιστική θα πάει στην Πύλη στην 37η θα αντιµετωπίσει και πάλι εκτόσ του Κόζιακα Γοργογυρίου και θα ρίξει αυλαία στην σεζόν µέσα στο σπίτι τησ αναζητώντασ νίκη επί του Βυτουµά στο τελευταίο παιχνίδι Πάµε πιο πάνω τώρα…Στην 15η θέση του πίνακα µε 34 β είναι η Πηγή που την Κυριακή ούτε που ακούµπησε ούτε που πήρε αφού γνώρισε ήττα µε 1-4 µέσα στην έδρα τησ από την φιλόδοξη Σαρακίνα Το συγκρότηµα τησ Πηγήσ στην 36η στροφή θα παίξει µε τον Πρόδροµο εκτόσ έδρασ, κατόπιν στην προτελευταία αγωνιστική θ’ αναζητήσει νίκη στο µατσ µε τη Φωτάδα και θα κλείσει το πρωτάθληµα στη Ασπροκκλησιά ψάχνοντασ προφανώσ ό,τι καλύτερο για να αποφύγει την περιπέτεια , κυρίωσ για την περίπτωση που βγουν εκπλήξεισ στα άλλα παιχνίδια. Στη δίνη τησ περιπέτειασ πάντωσ είναι ακόµα µπλεγµένη και η οµάδα τησ Χρυσοµηλιάσ, όµωσ…Μετά το σούπερ διπλό που τράβηξε και πήρε την Κυριακή στον Βυτουµά, είναι κοντά στον στόχο τησ και προφανώσ µπορεί να αποφύγει την έξοδο από την παρέα τησ Α1 Κατηγορίασ . στα υπόλοιπα τρέχοντασ τησ 35ησ ηµέρασ τώρα µπήκαν γκολ (σε όλα τα γήπεδα) κι απουσίασαν οι εκπλήξεισ. Στην Ασπροκκλησιά σε ένα ανοιχτό παιχνίδι ο Αγιαξ κέρδισε µε 5-2 την Φωτάδα στο Ελευθεροχώρι οι Μαυραετοί έρι-

ξαν έξι γκολ στη Μεγάρχη 96-3 το τελικό) στο γήπεδο Γάυρου ο Πανχασιακόσ επιβλήθηκε µε 2-1 τησ Πιαλείασ σε ένα ντέρµπι γοήτρου και όπωσ προαναφέραµε τη νίκη τησ ηµέρασ πέτυχε η Χρυσοµηλιά βγάζοντασ µάλιστα «αγγλικό» διπλό στην έδρα του Βυτουµά, κι όσο για τον ΑΟ Τρίκαλα; Κατά την προσφιλή τακτική των τελευταίων αναµετρήσεων πάει µε σβηστέσ µηχανέσ προσ το νήµα…

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - Β’ ΟΜΙΛΟΣ Τ’ αποτελέσµατα (35η αγων.) ΠορταIκόσ ........-....Γοργογύρι.................2-0 Ασπροκκλησιά ..-....Φωτάδα.....................5-2 Λυγαριά ............-....∆ενδροχώρι ..............3-1 Βυτουµάσ .........-....Χρυσοµηλιά...............3-4 Πηγή.................-....Σαρακίνα ...................1-4 Φωτεινό ............-....ΑΟ Τρίκαλα ...............0-3 Ελευθεροχώρι ..-....Μεγάρχη ...................6-3 Πανχασιακόσ ....-....Πιαλεία......................2-1 ∆ροσερό/Μ.......-....Γόµφοι ......................3-1 Ρεπό:...........................................Πρόδροµοσ

Η Βαθµολογία Οµάδεσ .................Βαθ.....Γκολ.....N...I ....H ΑΟ Τρίκαλα..............99 .....151-2 ....33..0.....0 ΠορταIκόσ ...............75 .....94-37 ....24..3.....6 Σαρακίνα..................73 .....78-24 ....23..4.....6 Πρόδροµοσ .............63 .....82-48 ....19..6.....7 ∆ροσερό/Μ..............57 .....67-44 ....17..6...10 Πιαλεία ....................56 .....52-34 ....16..8.....9 Βυτουµάσ ................50 .....69-55 ....15..5...13 Ασπρ/σιά..................49 .....85-66 ....15..4...14 Φωτάδα ...................49 .....70-64 ....15..4...15 ∆ενδροχώρι .............47 .....61-48 ....13..8...12 Γοργογύρι ...............47 .....57-73 ....13..8...13 Πανχασιακόσ ...........46 .....79-75 ....14..4...15 Ελευθ/χώρι ..............39 .....60-68 ....11..6...16 Χρυσοµηλιά .............35 .....55-81 ....10..5...18 Πηγή........................34 .....51-84 ....10..4...19 Λυγαριά ...................32 .....40-77 .....9...5...19 Γόµφοι .....................30 .....56-86 .....9...3...21 Φωτεινό ...................17 ....48-133 ....5...2...26 Μεγάρχη...................1 .....23-179 ....0...1...32 @∆εν έχουν κάνει ρεπό Β Γύρου οι οµάδεσ Φωτάδασ Ασπρ/σιασ και Γοργογυρίου

Η επόµενη 36η αγωνιστική Γοργογύρι..............- ...............Ασπροκκλησιά ΠορταIκόσ..............-.........................Λυγαριά ∆ενδροχώρι ...........- ......................Βυτουµάσ Πρόδροµοσ............-..............................Πηγή Χρυσοµηλιά ...........- .........................Φωτεινό Σαρακίνα................- ...............Ελευθεροχώρι ΑΟ Τρίκαλα ............- .................Πανχασιακόσ Μεγάρχη ................- ..........∆ροσερό/Μουριά Πιαλεία...................-...........................Γόµφοι Ρεπό..................................................Φωτάδα


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 19 ΜΑ ΟΥ 2014

29

«Νεκρό» δεκαήµερο για τα Τρίκαλα B.C., µε τον Φλεβαράκη Μιλάνο και τον Αχ Ρουσιαµάνη στο επίκεντρο σεναρολογίασ

Μετά τισ εκλογέσ στίγµα κινήσεων Εκλογέσ στην Ελλάδα, φάιναλ-φορ στην Ευρωλίγκα. Ποιοσ άραγε περίµενε να ακούσει ειδήσεισ σ’ αυτό το γεµάτο δεκαπενθήµερο του Μαίου; Εξάλλου για τα νέα τησ ΚΑΕ Τρίκαλα το είχαµε προαναγγείλει σε προγενέστερο φύλλο: Πρώτα θα βγάλουµε δήµαρχο, Περιφερειάρχη δηµοτικούσ ή…πέριξ συµβούλουσ και µετά θ’ ανοίξει κουβέντα για τον προγραµµατισµό και την οργάνωση τησ οµάδασ ενόψει τησ νέασ σεζόν. Με τον Κώστα Φλεβαράκη θεατή και σχολιαστή των κρίσιµων αναµετρήσεων τησ Ευρωλίγκα, έγινε σαφέσ σε όλουσ πωσ οι ουσιαστικέσ συζητήσεισ θα αρχίσουν από τα τέλη του Μήνα. Εν τω µεταξύ…. στο µεσοδιάστηµα προέκυψαν οι φήµεσ και τα δηµοσιεύµατα εφηµερίδων Θεσσαλονίκησ που ενέπλεξαν τον Αχιλλέα Ρουσιαµάνη στα διοικητικά σενάρια του Άρη κι έτσι (έστω από σπόντα…)έγινε πάλι ντόροσ για τα

Τρίκαλα. Το θέµα µάλιστα έπαιξε πρωτοσέλιδο σε οπαδική εφηµερίδα τησ Θεσσαλονίκησ, µε

την φωτό του Αχιλλέα Ρουσιαµάνη σε πρώτο πλάνο και µε την αναγραφή πωσ η aries συζητά µε τον Λευτέρη Αρβανίτη για το ενδεχόµενο συνεργασίασ , µε την υποσηµείωση µάλιστα πωσ υπήρξαν επαφέσ πριν κλείσει η φετινή σεζόν. Ωστόσο ο διευθύνων σύµβουλοσ τησ «Aries», έβαλέ τα πράγµατα στη θέση τουσ, διέψευσε τα σενάρια εµπλοκήσ στα διοικητικά του Αρη και τόνισε πωσ µε τον Λευτέρη Αρβανίτη έγινε απλά µία ανταλλαγή απόψεων και τίποτα παραπάνω. «Εγιναν κάποιεσ συζητήσεισ µε τον Λευτέρη Αρβανίτη, στο πλαίσιο του ΑΡΗΣ-Τρίκαλα, στο Παλέ. Ανταλάξξαµε κάποιεσ απόψεισ όσον αφορά διοικητικά θέµατα» ανέφερε στισ δηλώσεισ που έκανε σε ραδιόφωνο τησ Θεσσαλονίκησ ενώ συµπλήρωσε µε νόηµα πωσ «Αυτή τη στιγµή είναι δύσκολο. Εχουµε ήδη µία ΚΑΕ και γενικά τώρα

Η Μακάµπι επέστρεψε στην κορυφή τησ Ευρώπησ νικώντασ την Ρεάλ στον τελικό του Μιλάνου

Οι Μακκαβαίοι µε το εξάστερο! Η Μακάµπι επέστρεψε στην κορυφή τησ Ευρώπησ! Με µεγάλο πρωταγωνιστή τον Ταρίσ Ράισ νίκησε στην παράταση το µεγάλο φαβορί, Ρεάλ Μαδρίτησ, µε 98-86 και κατέκτησε τη φετινή Ευρωλίγκα παραλαµβάνοντασ τα σκήπτρα από τον Ολυµπιακό. Εννέα χρόνια µετά από την τελευταία τησ κατάκτηση, µε τον Νέστορα Κόµµατο στο ρόστερ τησ, ανεβαίνει και πάλι στην κορυφή του Ευρωπα-κό µπάσκετ έχοντασ έναν άλλον Έλληνα στη σύνθεσή τησ. Ο Σοφοκλήσ Σχορτσανίτησ µετά τρεισ αποτυχηµένεσ προσπάθειεσ σε Final-4 θα βάλει στη συλλογή του το συγκεκριµένο τρόπαιο. Το παιχνίδι ήταν ντέρµπι από το ξεκίνηµα, µε την Μακάµπι να επιβάλει το δικό τησ ρυθµό. Αν µάλιστα ο Ράισ δεν είχε χάσει το τελευταίο σουτ στην κανονική περίοδο, τότε το... πανηγύρι θα είχε αρχίσει νωρίτερα. Πήρε όµωσ τη δική του ρεβάνσ στην παράταση και οδήγησε την οµάδα του Ντέιβιντ Μπλατ στη νίκη! Σε έναν από τουσ πιο συγκλονιστικούσ τελικούσ -σε εξέλιξη- των τελευταίων χρόνων, η Μακάµπι έδειξε πωσ η φανέλα πολλέσ φορέσ µετρά περισσότερο από

το ρόστερ, την ποιότητα και τα προγνωστικά. Στον πρώτο τελικό από το 1969 που πήγε σε παράταση, είχε τον Σχορτσανίτη στον πάγκο µε πέντε φάουλ από το 34' αλλά είχε το... σθένοσ και τον MVP Ράιτ έτοιµουσ να ρίξουν στο καναβάτσο το µεγάλο φαβορί. Τα δεκάλεπτα: 16-15, 35-33, 55-53, 73-73, 8698 ΡΕΑΛ ΜΑ∆ΡΙΤΗΣ (Λάσο): Φερνάντεθ 15 (3), Ρέγιεσ 12, Ντίεθ, Μίροτιτσ 12 (1), Ροντρίγκεθ 21 (5), Κάρολ 5 (1), Ντάρντεν 7 (1), Γιουλ, Μπουρούσησ 12, Σλότερ 2, ΜεGρί. ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Μπλατ): Ράισ 26 (4), Σµιθ 15 (3), Χίκµαν 18 (1), Ίνγκλεσ, Τάιουσ 12, Πνίνι, Οχαγιόν 4, Μπλου 14 (2), Σχορτσανίτησ 9.

Tρίτη η Μπαρτσελόνα Ένα χρόνο µετά από τη διοργάνωση στο Λονδίνο η Μπαρτσελόνα πήρε τη δική τησ... ρεβάνσ από την ΤΣΣΚΑ. Όχι πωσ έχει κάποια σηµασία, αλλά µε τη νίκη τησ (93-78) στον µικρό τελικό κατέκτησε την τρίτη θέση στην Ευρω-

λίγκα, σε αντίθεση µε ό,τι είχε συµβεί πέρυσι. Πρόσωπο τησ αναµέτρησησ ήταν ο Χουάν Κάρλοσ Ναβάρο, καθώσ µε τουσ 20 πόντουσ που σηµείωσε, ανέβηκε τέταρτοσ σκόρερ στην ιστορία των Final-4 ξεπερνώντασ του Παπαλουκά και Μποντιρόγκα. Πρώτοσ και µε διαφορά παραµένει ο Νίκοσ Γκάλησ. Ο Κώστασ Παπανικολάου αγωνίστηκε για 19'41'' και τελείωσε έχοντασ 7 πόντουσ (2/2β., 1/3δ., 1/1τρ.) και 1 ασιστ, ενώ ο Τζόε ΝτόρσεG είχε 9 πόντουσ και 12 ριµπάουντ. Για την ΤΣΣΚΑ 6 πόντουσ είχε ο Τεόντοσιτσ και 8π. ο Κάιλ Χάινσ. Τα δεκάλεπτα: 21-24, 50-47, 69-64, 93-78 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Πασκουάλ): ΝτόρσεG 9, Σάδα 2, Χουέρτασ 7 (1), Αµπρίνεσ 3 (1), Ναβάρο 20 (3), Τοντόροβιτσ, Παπανικολάου 7 (1), Χεζόνια 5, Όλεσον 8 (2), Λάµπε 17 (2), Νάχµπαρ 9, Τόµιτσ 6. ΤΣΣΚΑ (Μεσίνα): Τεόντοσιτσ 6, Μίτσοφ 7, Φριτζόν 7 (1), Πάργκο 9 (1), Κρστιτσ 11, Ουίµσ 8, Βοροντσέβιτσ 7 (1), Κάουν 13, Χριάπα 2, Χάινσ 8.

A1 ΕΣΚΑΘ

Πρωταθλητήσ Θεσσαλίασ ο ΑΣ Καρδίτσασ µε διπλό στα Φάρσαλα και ήττα του ΓΣΒ από την Αγιά

Επιστρέφει µετά από 10 χρόνια Τουσ Ικάρουσ περιµέναµε να µπουν µε αξιώσεισ στο φαGναλ-φορ τησ Α1 Θεσσαλίασ, όµωσ ο ΑΣ καρδίτσασ ήταν αυτόσ που έκανε την έκπληξη κατακτώντασ τίτλο και άνοδο στη Γ Εθνική κατηγορία.Το συγκρότηµα του Ν Ππαπά έβγαλε διπλό στα Φάρσαλα και πανηγύρισε τον τίτλο απρόσµενα αφού ο (βαθµολογικά αδιάφοροσ) Ερµή Αγιάσ κέρδισε τον Γ.Σ. Βόλου στο τελευταίο παιχνίδι µε 65-59. Ο Α.Σ.Κ. στο µατσ των Φαρσάλων ήταν καλύτεροσ από

το συγκρότηµα του Τσίµα έφτιαξε µια διαφορά στουσ 10 πόντουσ και κατάφερε να την συντηρήσει φτάνοντασ στο 73-76 που έδωσε και τον τίτλο. Η νέα σεζόν θα βρει το Καρδιτσιώτικο µπάσκετ να έχει δύο οµάδεσ σε Εθνικέσ κατηγορίεσ. Από τη µια οι Τιτάνεσ Παλαµά που κέρδισαν για πρώτη φορά την άνοδο στη Β' Εθνική και από την άλλη ο Α.Σ.Κ. που εξασφάλισε την επιστροφή του στη Γ΄Εθνική µετά από 10 ολόκληρα χρόνια.

είναι δύσκολο να αναλάβει κάποιοσ τον ΑΡΗ. Εµείσ προχωράµε στα Τρικάλα. Με τον κ. Αρβανίτη ανταλλάξαµε απόψεισ και µιλήσαµε για το κατά πόσο είναι βιώσιµη η εταιρία, ώστε να σταθεί στο άρθρο 99. Είναι εφικτό πάντωσ να ανταποκριθεί η οµάδα στησ υποχρεώσεισ τησ, αν ενεργοποιηθούν κάποιοι Αρειανοί. Ολεσ οι οµάδεσ, πλην ΠΑΟ, ΟΣΦΠ και Πανιωνίου, έχουν ένα µπάτζετ που κυµαίνεται περίπου στισ 700 χιλιάδεσ ευρώ. Πριν πέντε χρόνια, ήταν 1,5 εκατ. ευρώ. Τώρα, είναι µία ευνοGκή συγκυρία για κάποιουσ να ασχοληθούν. Πρώτο µέληµα είναι να καλυφθούν οι υποχρεώσεισ τησ οµάδασ». κλείνοντασ την τοποθέτησή του ο κ Ρουσιαµάνησ οριοθέτησε και τισ προτεραιότητεσ τησ Τρικαλινήσ οµάδασ λέγοντασ χαρακτηριστικά πωσ για τον σχεδιασµό τησ νέασ σεζόν είναι νωρίσ ακόµα να µιλήσουµε µε ακρίβεια . Το µόνο σίγουρο είναι πωσ θέλουµε να τελειώσουµε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πρώτα θέλουµε να τελειώνουµε µε το θέµα του προπονητή και την παραµονή του κ. Φλεβαράκη. Κράτησε την οµάδα στα δύσκολα».

∆εύτεροσ ο Φιλιππίδησ στο Diamond League τησ Σαγκάησ

Πήγε πάλι ψηλά Σταθερόσ για ακόµη µία φορά σε ένα µίτινγκ υψηλού επιπέδου, όπωσ άλλωστε είναι όλα εκείνα τησ σειράσ Diamond League, ο Κώστασ Φιλιππίδησ κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη Σαγκάη µε επίδοση 5,62µ. (καλύτερη φετινή), πίσω από τον Γάλλο κάτοχο του παγκοσµίου ρεκόρ, Ρενό Λαβιλενί, ο οποίοσ υπερέβη τα 5,92µ. Να σηµειωθεί ότι για τον Λαβιλενί αυτή ήταν η πέµπτη κατά σειρά νίκη σε αγώνα Diamond League. Μετά τα 5,62µ. ο Φιλιππίδησ δοκίµασε ανεπιτυχώσ στα 5,72µ., ενώ νωρίτερα είχε ξεπεράσει µε την πρώτη προσπάθεια τα 5,32µ., 5,52µ. και 5,62 µέτρα. Στη Σαγκάη έκανε ντεµπούτο η Τόνια Στεργίου, στον πρώτο αγώνα µετά τον τραυµατισµό τησ το χειµώνα και η εµφάνισή τησ έδειξε ότι η αθλήτρια χρειάζεται χρόνο και αγώνεσ για να βρει ρυθµό. Η Στεργίου ξεπέρασε το 1,80µ. αλλά στη συνέχεια απέτυχε στο 1,85 µέτρα.

Τρίτη η Κόκκαλη στουσ Βαλκανικούσ αγώνεσ στίβου Παίδων Κορασίδων

Μετάλλιο στη βροχή Κόντρα στισ αντίξοεσ συνθήκεσ, πήγε η νεαρή Τρικαλινή αθλήτρια του Ακοντισµού Αθανασία Κόκκαλη και καάτφερε να αποκοµίσει µια µεγάλη διάκριση στουσ Βαλκανικούσ Αγώνεσ Στίβου Παίδων Κορασίδων που έγιναν πρόσφατα στο Σλίβεν τησ Βουλγαρίασ. Οι φετινοί Βαλκανικοί είχαν απρόοπτα αφού διεξήχθησαν µε βροχή και δυνατό αέρα και επηρέασαν τισ επιδόσεισ όλων των αγωνιζόµενων αθλητών . Ωστόσο η Κόκκαλη ήταν «παντόσ καιρού¨» και κατάφερε να πάρει το χάλκινο µετάλλιο µε ικανοποιητική επίδοση 46,92 µέτρα , επηρεασµένη και αυτή από την δυνατή καταιγίδα που είχε κατά την διάρκεια του αγώνα . Η νεαρή αθλήτρια µετά από αυτή την επιτυχία τησ ετοιµάζεται στο τέλοσ του Μαgου να αναχωρήσει για το Μπακού του ΑζερµπαGτζάν , όπου θα γίνουν οι προκριµατικοί αγώνεσ για την Ολυµπιάδα Παίδων – Κορασίδων , που όπωσ είναι γνωστό θα διεξαχθούν τον Αύγουστο στην Κίνα .


30

ΤΟΠΙΚΑ

Ο αθλητικόσ τουρισµόσ κάνει… ρεκόρ στην Θεσσαλία!

Κώστασ Αγοραστόσ σε αθλητική εκδήλωση: «Η

Θεσσαλία είναι η περιφέρεια µε τισ περισσότερεσ αθλητικέσ διοργανώσεισ στη χώρα» «Μέσω του νέου Προγράµµατοσ δροµολογούµε τη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων» Σηµαντικά αθλητικά έργα και στα Τρίκαλα από την Περιφέρεια

Σε εκδήλωση για τον αθλητισµό µίλησε ο περιφερειάρχησ Θεσσαλίασ και εκ νέου υποψήφιοσ µε το συνδυασµό «Συµµαχία Υπέρ Των Πολιτών» κ. Κώστασ Αγοραστόσ, παρουσία εκπροσώπων αθλητικών φορέων και ειδικότερα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Ο κ. Αγοραστόσ αναφέρθηκε στο έργο που επιτέλεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίασ στον τοµέα του αθλητισµού τα 3,5 τελευταία χρόνια, ενώ παρουσίασε τισ δεσµεύσεισ του για τη νέα θητεία, µε στόχο την αναβάθµιση και προβολή των αθλητικών δραστηριοτήτων σε ολόκληρη την Θεσσαλία. «Τα 3,5 τελευταία χρόνια έγινε µια µεγάλη προσπάθεια για να δοθεί έµφαση στα αθλητικά δρώµενα τησ περιοχήσ µασ» σηµείωσε ο κ. Κ. Αγοραστόσ και συνέχισε: «Η Θεσσαλία είναι η Περιφέρεια µε τισ περισσότερεσ αθλητικέσ διοργανώσεισ στη χώρα. Σε συνεργασία µε όλουσ τουσ φορείσ διοργανώσαµε παγκόσµια, πανευρωπαMκά, βαλκανικά και πανελλήνια πρωταθλήµατα και αγώνεσ σε όλα τα είδη των αθληµάτων. Με αυτό τον τρόπο δηµιουργήσαµε ένα ρεύµα αθλητικού τουρισµού στην περιφέρειά µασ το οποίο έφερνε προστιθέµενα οφέλη και µόχλευση στην τοπική οικονοµία και κοινωνία. Κάθε βδοµάδα σε όλη τη Θεσσαλία εκατοντάδεσ αθλητέσ από την υπόλοιπη χώρα και το εξωτερικό µετέβαιναν στην περιοχή µασ, έπαιρναν µέροσ στισ διοργανώσεισ αυτέσ και γίνονταν οι καλύτεροι πρεσβευτέσ τησ περιοχήσ µασ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο αθλητισµόσ για εµάσ είναι κοινωνικό αγαθό που δίνει χρόνια στη ζωή και ζωή στα χρόνια. Ο αθλητισµόσ είναι παιδεία, φιλοσοφία και δηµιουργεί συνεργασίεσ, οµαδικότητα, συλλογικότητα, οµοιογένεια και διαπλάθει ισχυρούσ χαρακτήρεσ, ιδιαίτερα σε αυτήν τη δύσκολη στιγµή, την οποία περνά η χώρα µασ». Παράλληλα ο κ. Κώστασ Αγοραστόσ ανέφερε τα αθλητικά έργα τα οποία προχωρούν σε ολόκληρη τη Θεσσαλία µε το ποσό των 15.790.000 ευρώ του Προγράµµατοσ ∆ηµοσίων Επενδύσεων τησ Περιφέρειασ Θεσσαλίασ, που είναι: - Κλειστό γυµναστήριο Καρδίτσασ – Αίθουσα Βαρέων Αθληµάτων προOπολογισµού 8,8 εκατ. ευρώ - Κλειστό γυµναστήριο Τρικάλων: προOπολογισµού 4,5 εκατ. ευρώ - Κλειστό γυµναστήριο Αλοννήσου: προOπολογισµού 2,5 εκατ. ευρώ - Κλειστό γυµναστήριο Ζαγοράσ-Μουρεσίου: προOπολογισµού 1,4 εκατ. ευρώ - Ανοικτό κολυµβητήριο Νέασ Πολιτείασ Λάρισασ: προOπολογισµού 4,5 εκατ. ευρώ - Κλειστό γυµναστήριο Αγριάσ: προOπολογισµού 1,3 εκατ. ευρώ - Σκοπευτήριο ∆ήµου Ρήγα Φεραίου: προOπολογισµού 500.000 ευρώ - Ποδηλατοδρόµιο Τρικάλων: προOπολογισµού 400.000 ευρώ - Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων σε Γυµναστήρια τησ Θεσσαλίασ: προOπολογισµού 300.000 ευρώ. Παράλληλα µε το ποσό των 460.000 ευρώ χρηµατοδοτείται από πόρουσ του ΕΣΠΑ το κλειστό γυµναστήριο στη Σκιάθο. «Πρόκειται για έργα, τα οποία παρέµεναν ηµιτελή για χρόνια και τα οποία µε συντονισµένεσ προσπάθειεσ ολοκληρώνει η αιρετή Περιφέρεια. Μέσα από το πρόγραµµά µασ «Θεσσαλία 2021» προγραµµατίζουµε ακόµα περισσότερα για τον αθλητισµό µε διοργανώσεισ, έργα και δράσεισ, ρεαλιστικέσ και πλήρωσ κοστολογηµένεσ. Για να δώσουµε στουσ πολίτεσ µια διέξοδο από τη ρουτίνα τησ καθηµερινότητασ και για να προστατεύσουµε τουσ νέουσ µασ από τισ επικίνδυνεσ ατραπούσ τησ ζωήσ. Μέσα από το νέο Πρόγραµµα δροµολογούµε τη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ πρόκειται να συνεργαστούµε µε όλουσ τουσ συλλόγουσ και τα αθλητικά σωµατεία για περισσότερεσ αθλητικέσ διοργανώσεισ, καθώσ και για δράσεισ που αφορούν στην υγεία των αθλητών».

Ιπποκράτουσ 15 Τρίκαλα τηλ.: 2431 771300 κ. 6975 409 385 6980 922940

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑEΟΥ 2014

Σε “Ηµερίδα” που πραγµατοποιήθηκε στα Τρίκαλα, από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίασ, ο Γιώργοσ Κατσιµπάρδησ τόνισε:

«Σαρώνουν τ' αναβολικά σε ολόκληρο τον κόσµο» Όλοι οι εισηγητέσ συµφώνησαν ότι το πιο αποδοτικό εργαλείο για την αντιµετώπιση του ντόπινγκ είναι η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Στην κατάµεστη Αίθουσα 1 του συγκροτήµατοσ Σ.ΕΦ.Α.Α Τρικάλων, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίασ, πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Μα#ου η προγραµµατισµένη ¨Ηµερίδα¨ µε θέµα «Η Ολυµπιακή Ιδέα, τα Αναβολικά & και οι Γνωστοί – Άγνωστοι ∆ιακινητέσ τουσ». Την οργάνωσαν η µη κερδοσκοπική εταιρεία ¨Αθλητισµόσ Χωρίσ Αναβολικά¨ και ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ, µε την υποστήριξη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίασ και του ∆ήµου Τρικκαίων. Στην κεντρική οµιλία του ο πρόεδροσ τησ εταιρείασ “Αθλητισµόσ Χωρίσ Αναβολικά” και πρώην υφυπουργόσ Εσωτερικών Γιώργοσ Κατσιµπάρδησ – αφού πρώτα εξειδίκευσε προηγούµενη πρότασή του για τη δηµιουργία “ΣΩΜΑΤΟΣ ∆ΙΩΞΗΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ”, µε επικεφαλήσ Εφέτη Ανακριτή – επισήµανε τα εξήσ: «Τα αναβολικά σαρώνουν στην κυριολεξία, κατά τα τελευταία χρόνια, τισ µεγαλύτερεσ χώρεσ του κόσµου. Στισ Η.Π.Α (στο Στίβο, το Μπάσκετ, το Μπέιζ Μπώλ και την Ποδηλασία), στη Ρωσία (στο Στίβο και τη Γυµναστική), στη Γερµανία (στο Στίβο και το Ποδόσφαιρο), στη Γαλλία (στο Γυναικείο Στίβο και την Ποδηλασία), στην Ιταλία (στο Ποδόσφαιρο, το Στίβο και την Ποδηλασία), στην Ισπανία (στο Στίβο και την Ποδηλασία), στη Τζαµάικα (στο Γυναικείο και Ανδρικό Στίβο), και σε πολλέσ άλλεσ χώρεσ του κόσµου. Καταλήγοντασ ο κ. Κατσιµπάρδησ επισήµανε ότι ο καλύτεροσ τρόποσ για να χτυπηθεί η µάστιγα των αναβολικών δεν είναι άλλοσ από την πλατιά ΕΝΗΜΕΡΩΣΗαθλητών, προπονητών, παραγόντων και γενικότερα όλων των πολιτών για τουσ πολλαπλούσ κινδύνουσ που εγκυµονεί η χρήση τουσ. Στην εισήγησή τησ η επίκουροσ καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α Αθηνών, ταµίασ του Σ.Ε.Γ.Α.Σ και πρωταθλήτρια δρόµων αντοχήσ, Πολυξένη Αργειτάκη ανέφερε ότι η πλατιά ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, για τισ τραγικέσ συνέπειεσ του ντόπινγκ, πρέπει να γίνεται σε όλεσ τισ βαθµίδεσ τησ εκπαίδευσησ, η δε ΓΝΩΣΗ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗχρειάζεται να περνάει από το σύνολο τησ κοινωνίασ, τα Μ.Μ.Ε και όλουσ τουσ φορείσ που αγωνίζονται για την καταπολέµησή του. Πρωταρχικήσ σηµασίασ, βέβαια, είναι η συµβολή των προπονητών. Ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ διαθέτει σηµαντικά ποσά, πραγµατοποιώντασ συνεχείσ ελέγχουσ όλων των αθλητών και των αθλητριών που έχουν ενταχθεί σε κατηγορίεσ. Για να πετύχει η συνολική αυτή προσπάθειά του, χρειαζόµαστε τη συµβολή τησ Πολιτείασ – που πρέπει να πάψει να περικόπτει κονδύλια – των

Αθλητικών Οµοσπονδιών, των προπονητών, ενώ θετική είναι η συµβολή τησ µη κερδοσκοπικήσ εταιρείασ “Αθλητισµόσ Χωρίσ Αναβολικά” και τησ Επιτροπήσ Επιστηµονικήσ Υποστήριξησ και Τεκµηρίωσησ του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Στη δική του εισήγηση ο Θεόφιλοσ Πυλιανίδησ, αναπληρωτήσ καθηγητήσ Πανεπιστηµίου Θράκησ, µεταξύ άλλων τόνισε τα εξήσ: Στο ερώτηµα αν µπορεί να υπάρξει αθλητισµόσ χωρίσ φάρµακα, η απάντηση είναι ΝΑΙ. Ωστόσο, αυτό είναι ένα θέµα που δεν αφορά µόνο τουσ παράγοντεσ του αθλητισµού, αλλά ολόκληρη την κοινωνία και µπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσµατα µε την απόκτηση παιδείασ και την πλατιά ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ όλων των ενδιαφεροµένων. Η τιµωρία και ο εκφοβισµόσ φαίνεται ότι δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Πρέπει να υπάρξουν σύγχρονεσ δράσεισ, που θα στοχεύουν στην πρόληψη και όχι µόνο στην αντιµετώπιση του προβλήµατοσ τησ χρήσησ αναβολικών. Στην εισήγησή του ο Παναγιώτησ ∆ηµάκοσ, αντιπρόεδροσ του Σ.Ε.Γ.Α.Σ, καθηγητήσ Φυσικήσ Αγωγήσ και πρωταθλητήσ δρόµων ηµιαντοχήσ, ανέφερε µεταξύ άλλων ότι στην πρώτη δηµοσκόπηση για τα αναβολικά που έγινε σε πανελλαδικό επίπεδο τον Απρίλιο του 2011, µεταξύ ατόµων ηλικίασ από 17 έωσ 75 χρόνων, από την εταιρεία ALCO, τησ οποίασ ∆ιευθύνων Σύµβουλοσ είναι ο σηµερινόσ πρόεδροσ του Σ.Ε.Γ.Α.Σ Κώστασ Παναγόπουλοσ προέκυψε πωσ το 96,6% των Ελλήνων θεωρεί ότι η χρήση απαγορευµένων ουσιών πλήττει τισ αξίασ του Ολυµπισµού, το δε 52,3% πιστεύει ότι η συστηµατική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ είναι ο καταλληλότεροσ τρόποσ για την αντιµετώπιση του προβλήµατοσ. Μάλιστα, το 76,7 των ερωτηθέντωνθεωρεί θετική τη συµβολή τησ εταιρείασ “Αθλητισµόσ Χωρίσ Αναβολικά” στην αντιµετώπιση του προβλήµατοσ ντόπινγκ. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η εισήγηση του δηµοσιογράφου Γιάννη Μαµουζέλου ο οποίοσ µεταξύ άλλων κάλεσε τα Μ.Μ.Ε να πάρουν ενεργό µέροσ στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και να πάψουν ορισµένοι µεγαλόσχηµοι δηµοσιογράφοι να γίνονται άτεγκτοι κριτέσ και τιµητέσ και να προβάλουν µόνο τισ περιπτώσεισ εκείνεσ όπου κάποιοι αθλητέσ ή αθλήτριεσ συλλαµβάνον-

ται να έχουν κάνει χρήση αναβολικών. Να πάψουν, δηλαδή, να πέφτουν στισ παγίδεσ του εντυπωσιασµού και του λα@κισµού, αφήνοντασ στο περιθώριο ή στη σκιά τα αίτια που προκαλούν το ντόπινγκ. Ο αναπληρωτήσ καθηγητήσ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίασ κ. Αθανάσιοσ Τζιαµούρτασ, στην οµιλία του που είχε τίτλο “Γενετικό Ντόπινγκ: Παιχνίδι µε τα γονίδια για µια πύρρειο νίκη”, αναφέρθηκε περισσότερο στα προβλήµατα τα οποία θα µπορούσαν να εµφανιστούν από τη χρήση του γενετικού ντόπινγκ, τονίζοντασ ότι πρώτα είναι αυτά που αφορούν τον ίδιο τον αθλητή και µετά την κοινωνία γενικότερα. Πιο συγκεκριµένα για τον ίδιο τον αθλητή τα προβλήµατα σχετίζονται µε την πιθανότητα αλλαγήσ τησ µορφολογίασ και λειτουργίασ τησ καρδιάσ, την απότοµη ανάπτυξη µυ@κήσ µάζασ και µυ@κήσ δύναµησ, που µπορεί να τραυµατίσει τένοντεσ και οστά, την απροσδόκητη αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήµατοσ και την πιθανή ανάπτυξη όγκων. Στο ίδιο µήκοσ κύµατοσ η πρωταθλήτρια στουσ δρόµουσ αντοχήσ και ηµιαντοχήσ Αναστασία Καρακατσάνη, φοιτήτρια διατροφολογίασ – αφού ανέφερε ενδιαφέροντα στοιχεία από σχετική έρευνα που έχουν πραγµατοποιήσει από το 2012 οι καθηγητέσ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίασ Κ. Γκόλτσιοσ, ∆ηµ. Σούλασ, Ι. Θεοδωράκησ και Μ. Γούδασ, σχετικά µε τα βασικά ζητήµατα του ντόπινγκ – κατέληξε ότι ανάµεσα στουσ έξι παράγοντεσ πρωτογενούσ πρόληψησ η καλύτερη θεραπεία για την αντιµετώπιση του φαινοµένου είναι η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Στην παρέµβασή του ο ∆ηµήτριοσ Ελ. Σούλασ – ο οποίοσ υπήρξε η “ψυχή” τησ διοργάνωσησ –καθηγητήσ Σ.Ε.Φ.Α.Α του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίασ, ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την εµφάνισή του το γονι-

διακό ντόπινγκ, που έχει τελείωσ διαφορετικά χαρακτηριστικά από το κλασικό ντόπινγκ, ενώ οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν οι αθλητέσ και οι αθλήτριεσ είναι ασύγκριτα µεγαλύτεροι. Σύµφωνα µε τισ µέχρι τώρα βιβλιογραφικέσ αναφορέσ η χρήση του γονιδιακού ντόπινγκ γίνεται προκειµένου να εισαχθεί στον οργανισµό γενετικό υλικό, µε τη βοήθεια κάποιου αβλαβούσ ιού, αλλάζοντασ το γενετικό προφίλ του αθλητή και βελτιώνοντασ, έτσι, τη αντοχή ή τη µυ@κή δύναµή του. Επειδή το γενετικό ή γονιδιακό ντόπινγκ είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανιχνευθεί χρειάζεται πλατιά ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ όλων των ενδιαφεροµένων. Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισµό ο πρωτοπρεσβύτεροσ Γεώργιο Παπαγεωργίου, ωσ εκπρόσωποσ του σεβασµιοτάτου µητροπολίτη Τρίκκησ και Σταγώνκ. Αλέξιου, ο δήµαρχοσ Τρικκαίων κ. Χρήστοσ Λάππασ, ο κοσµήτορασ τησ Σχολήσ Επιστήµησ, Φυσικήσ Αγωγήσ και Αθλητισµού κ. Ιωάννησ Κουντεντάκησκαι, εκ µέρουσ του Σ.Ε.Γ.Α.Σ, το µέλοσ του ∆.Σ. κ. ∆ηµήτρησ Χαχάµησ. Επίσησ διαβάστηκαν επιστολέσ του πρύτανη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίασ κ. Ιωάννη Μεσσήνη, τησ υφυπουργού Υγείασ κασ Ζέττασ Μακρή και του βουλευτή κ. Ηλία Βλαχογιάννη στισ οποίεσ τονίζεται, µεταξύ άλλων, η µεγάλη σηµασία τησ εκδήλωσησ. Πέρα από τουσ φοιτητέσ και τουσ καθηγητέσ τουσ, την “Ηµερίδα” παρακολούθησαν µέχρι το τέλοσ πολλοί φίλοι του αθλητισµού και του πολιτισµού. Ανάµεσά τουσ ο πρώην δήµαρχοσ Τρικκαίων κ.Παπαστεργίου, ο λέκτορασ του Πανεπιστηµίου Αθηνών, πρώην οµοσπονδιακόσ προπονητήσ αλµάτων κ. Στάθησ Φαφούτησ και πολλοί άλλοι. Υ.Γ.: Οι εισηγήσεισ, που ήταν όλεσ υψηλού επιστηµονικού επιπέδου, θα περιληφθούν ατόφιεσ στο βιβλίο που ετοιµάζονται να εκδώσουν οι οργανωτέσ.


∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑ ΟΥ 2014

Μια ενδιαφέρουσα πολιτιστική συνάντηση Στο ατελιέ του χηµικού κ. Αθανασίου Λιούλιου πραγµατοποιήθηκε µία ενδιαφέρουσα πολιτιστική εκδήλωση προβολήσ αξιόλογων έργων ζωγραφικήσ, δηµιουργήµατα του ιδίου του κ. Λιούλιου, στο οποίο παρεβρέθησαν αρκετοί συµπολίτεσ οι οποίοι εκφράστηκαν µε τα κολακευτικότερα λόγια για τα καλλι-

τεχνικά του δηµιουργήµατα. Αξίζει να σηµειωθεί πωσ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το έργο που παρουσιάζει τον κτηνίατρο του ιπποφορβείου Λαζαρίνασ Μπάµπη Πάλλα ανάµεσα από δύο άλογα. Ο δηµιουργόσ των έργων ωσ γνωστόν είναι χηµικόσ- ειδικόσ οινολόγοσ και διετέλεσε επί σειρά ετών καθηγητήσφροντιστήσ χηµείασ και έχει καταρτίσει δεκάδεσ µαθητέσ, οι οποίοι διέπρεψαν στισ ει¬σαγωγικέσ εξετάσεισ στο Πολυτεχνείο, την Ιατρική και άλλεσ Σχολέσ. Εξάλλου ο κ. Λιούλιοσ έχει αναµορφώσει όλη τη Θεσσαλία και κυρίωσ τη ∆υτική, όσον αφορά την παραγωγή και βελτίωση των µεθόδων για την παραγωγή οίνου και τσίπουρου.

Λακή Σοφία

ΣΗΜΕΡΑ ΨΗΦΙΣΕΣ!

Μια µέρα, περπατώντασ στο δρόµο, ένασ µεγάλοσ πολιτικόσ αρχηγόσ κόµµατοσ τραυµατίστηκε από ένα φορτηγό και πέθανε. Η ψυχή του ανέβηκε στον παράδεισο (µάλλον κατά λάθοσ) και βρέθηκε µπροστά από τον Άγιο Πέτρο .. - Καλώσ ήρθατε στον παράδεισο! είπε Άγιοσ Πέτροσ, πριν µπει και συνέχισε: Έχουµε ένα πρόβληµα .Βλέπετε, ένασ πολιτικόσ του αναστήµατοσ σασ σπάνια περνάει από εδώ και δεν ξέραµε τι να κάνουµε µε σασ .. Έτσι σκεφτήκαµε το εξήσ: θα περάσετε µια µέρα στην κόλαση, και µία στον παράδεισο, και εµείσ θα σασ αφήσουµε να επιλέξετε πού θα περάσετε την αιωνιότητα. Ο άνδρασ οδηγήθηκε στον ανελκυστήρα, ο οποίοσ τον κατέβασε , στην κόλαση. Οι πόρτεσ άνοιξαν και ο άντρασ βρέθηκε ακριβώσ στη µέση ενόσ γηπέδου γκολφ, κοµψό και πράσινο. Λίγο µακρύτερα είδε µια λέσχη και µπροστά, πρώην συναδέλφουσ του κόµµατοσ και φίλουσ του επιχειρηµατίεσ που είχαν ήδη πεθάνει, ντυµένουσ κοµψά και πολύ ευχαριστηµένουσ. Έτρεξαν να τον χαιρετήσουν, τον αγκάλιασαν και άρχισαν να θυµούνται τα καλά χρόνια, όταν πλούτιζαν εισ βάροσ του λαού . Έπαιξαν χαρούµενοι µια παρτίδα γκολφ, στη συνέχεια δείπνησαν στον σύλλογο, διασκεδάζοντασ και τρώγοντασ χαβιάρι, και το βράδυ - συντροφιά µε µια όµορφη νεαρή . Συναντήθηκε ακόµη και µε τον ∆ιάβολο, ο οποίοσ αποδείχθηκε ότι είναι ένασ συµπαθητικόσ τύποσ, διασκεδαστικόσ, είπαν ανέκδοτα και χόρεψαν. Ήταν τόσο καλά που δεν κατάλαβε , όταν ήρθε η ώρα να φύγει. Όλοι τον ξεπροβόδησαν . Ανέβηκε µέχρι την πύλη του Παραδείσου, όπου ο Άγιοσ Πέτροσ τον περίµενε: - Τώρα είναι η ώρα να πάσ στον παράδεισο!. Ο πολιτικόσ ( χωρίσ ενδοιασµούσ, φυσικά), πέρασε τισ επόµενεσ ώρεσ πετώντασ από το ένα σύννεφο στο άλλο, χαfδεύοντασ µια άρπα και τραγουδώντασ. Οι 24 ώρεσ πέταξαν, και ο Άγιοσ Πέτροσ ήρθε: - Περάσατε µια µέρα στην κόλαση και µία στον παράδεισο , είναι η ώρα να επιλέξετε! Ο άνθρωποσ το σκέφτηκε για µια στιγµή, και στη συνέχεια είπε: - Ο παράδεισοσ είναι πολύ όµορφοσ, αλλά νοµίζω ότι θα ένιωθα καλύτερα στην κόλαση. Ο Άγιοσ Πέτροσ τον συνόδευσε στον ανελκυστήρα και κατέβηκε στην κόλαση . Όταν άνοιξε την πόρτα, ξύπνησε στη µέση µιασ ερήµου, που καλύπτονταν µε κάθε λογήσ σκουπίδια. Είδε τουσ φίλουσ του ρακένδυτουσ κι αξιολύπητουσ, να σκάβουν µέσα στα σκουπίδια για να βρουν κάτι να φάνε. Ο Μέγασ διάβολοσ τον υποδέχτηκε και τον χάιδεψε στον ώµο ... - ∆εν καταλαβαίνω, είπε ο πολιτικόσ, χθεσ ήµουν εδώ και ήταν όµορφεσ γυναίκεσ, γκολφ, έφαγα από όλα τα καλά και διασκέδασα πολύ .. και ..και . Τώρα το µόνο που έχετε είναι ένα ξερό µέροσ, γεµάτο σκουπίδια . και οι φίλοι µου φαίνονται κακοµοίρηδεσ και αξιοθρήνητοι .. Ο Μέγασ διάβολοσ χαµογέλασε και είπε: - Χθεσ ήταν η προεκλογική εκστρατεία ! ΣΗΜΕΡΑ ΨΗΦΙΣΕΣ!

24310

35777 38222

31

ΤΟΠΙΚΑ

ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΤΟΥΣ

 Άγιε Βησσαρίων πανάριστε… Τον Πολιούχο τουσ, Άγιο Βησσαρίωνα, τίµησαν το Σαββατοκύριακο (1718/5) τα Τρίκαλα… Στισ 7 µ.µ. του Σαββάτου έγινε, στα προπύλαια του φερώνυµου Ιερού Προσκυνηµατικού Ναού τησ πόλεωσ, επί τησ οδού Βενιζέλου, η υποδοχή τησ Τίµιασ Κάρασ του Αγίου από την Ι.Μ. ∆ουσίκου (κτήτορασ τησ οποίασ υπήρξε ο ίδιοσ ο Άγιοσ Βησσαρίωνασ), υπό του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκησ και Σταγών κ.κ. Αλεξίου. Ακολούθησε Μέγασ Αρχιερατικόσ Εσπερινόσ χοροστατούντοσ του Επισκόπου Σαλώνων κ.κ. Αντωνίου και συγχοροστατούντων των Σεβασµιωτάτων Μητροπολιτών Τρίκκησ και Σταγών κ.κ. Αλεξίου και ∆ηµητριάδοσ κ.κ. Ιγνατίου. Αποδόθηκαν τιµέσ από άγηµα τησ Σ.Μ.Υ. και ακολούθησε λιτάνευση τησ Τίµιασ Κάρασ του Αγίου (ο οποίοσ είναι και ο κτήτωρ τησ Ι.Μ. ∆ουσίκου, στα ριζά του Κόζιακα) στουσ κεντρικούσ δρόµουσ, µε κατεύθυνση την πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, όπου και κηρύχτηκε ο Θείοσ Λόγοσ. Το πρωί τησ Κυριακήσ ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Προεξήρχε ο Σεβασµιώτατοσ Μητροπολίτησ ∆ηµητριάδοσ κ.κ. Ιγνάτιοσ και συλλειτούργησαν ο ποιµενάρχησ ηµών, Σεβασµιώτατοσ Μητροπολίτησ Τρίκκησ & Σταγών κ.κ. Αλέξιοσ, και ο Θεοφιλέστατοσ Επίσκοποσ Σαλώνων κ.κ. Αντώνιοσ. Εκατοντάδεσ ήταν οι προσκυνητέσ που έσπευσαν να προσκυνήσουν την Τίµια Κάρα του Αγίου Βησσαρίωνοσ, ενώ το θρησκευτικό «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών. (www.trikalavoice.gr)

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένο διαµέρισµα, 2άρι 65 τ.µ στο κέντρο τησ πόλησ επί τησ Αθηνάσ Εργάνησ 8, 2οσ όροφοσ, µε θέρµανση φυσικού αερίου και ζεστό νερό. ΤΗΛ: 697 4415 275 ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα από 20-30 χρ. για SPORT CAFE. Τηλ.: 698 1197 701 ∆ΑΣΚΑΛΑ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα σε µαθητέσ όλων των τάξεων του ∆ηµοτικού. Τηλ.: 697 7311 557 Καθηγήτρια φιλόλογοσ, απόφοιτοσ τησ Φιλοσοφικήσ σχολήσ του Α.Π.Θ. ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητέσ δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου. Τιµέσ προσιτέσ. τηλ.: 698 9605 949

ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ  Επιτυχήσ ηµερίδα για φαρµακοποιούσ

Ακόµη µία σηµαντική ηµερίδα διοργανώθηκε στον συνεδριακό χώρο του Art Gallery Hotel το περασµένο Σαββατοκύριακο. Αφορούσε στην επιµόρφωση και εκπαίδευση φαρµακοποιών. Συµµετείχαν όλεσ οι µεγάλεσ φαρµακευτικέσ εταιρείεσ ενηµερώνοντασ τουσ συµµετάσχοντεσ για τα νέα δεδοµένα τησ επιστήµησ. (www.trikalavoice.gr) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουµε στο ευρύ κοινό ότι µε την 7681/229312/211-2012 Πράξη Χαρακτηρισµού τησ Υπηρεσίασ µασ, χαρακτηρίσαµε σύµφωνα µε τισ ισχύουσεσ διατάξεισ του άρθρου 14 του Ν. 998/79 «περί προστασίασ δασών και δασικών εκτάσεων» ύστερα από αίτηση του Τσιονάρα ∆ηµητρίου, ωσ µη δασική έκταση, κατά την έννοια τησ παραγράφου 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, έκταση εµβαδού 3.210,00 τ.µ. όπωσ εµφανίζεται στο από Μαρτίου 2012 τοπ. δ/µα του πολιτικού µηχανικού Πανάγου Γεωργίου µε στοιχεία κορυφών (Α,Β,Γ,∆,Ε,Ζ,Α) και βρίσκεται στη θέση «Σγαρούλα» τησ Τ.Κ Παλαιοµονάστηρου του ∆ήµου Πύλησ. Η παραπάνω πράξη µασ κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο Πύλησ για την επί ένα µήνα ανάρτηση τησ στον πίνακα ανακοινώσεων. Κατά τησ Πράξεωσ αυτήσ επιτρέπονται αντιρρήσεισ, από καθένα που έχει έννοµο συµφέρον, µέσα σε δύο (2) µήνεσ από την κοινοποίηση τησ, ενώπιον τησ Α/βάθµιασ Ε.Ε.∆.Α. Ν. Τρικάλων. ΤΡΙΚΑΛΑ 2-11-2012 Ο ∆ασάρχησ Τρικάλων Κων/νοσ Κότσιαρησ ∆ασολόγοσ µε βαθµό Β’

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑΟΥ 2014 Παπαστεργίου Α. Ανδρέασ Απόλλωνοσ 5, ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ.: 24310 21341 Ώρεσ Εφηµερίασ: 8:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 ΓΕΛΑ∆ΑΡΗ ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΛΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (Γελαδάρη Έλλη Α.)

28ησ Οκτωβρίου 83, ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ.: 24310 28133 Ώρεσ Εφηµερίασ: 08:00 - 00:00

ËÏÔÔÏ Κλήρωση του Σαββάτου 17/5/2014 3,14, 33, 42, 43, 46 + 38 Επιτυχίεσ . .Νικητέσ . . . . . . .Κέρδη 6 . . . . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 5 + 1 . . . . . . . .0 . . . . . .50.000,00 5 . . . . . . . . . . .15 . . . . . . .1.500,00 4 . . . . . . . . .1.072 . . . . . . . .30,00 3 . . . . . . . . .20.827 . . . . . . . .1,50

ÐÑÏÔÏ Κλήρωση τησ Κυριακήσ 18/5/2014 4 0 9 4 3 2 3 Επιτυχίεσ . .Νικητέσ . . . . . . .Κέρδη 1η . . . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 2η . . . . . . . . . .1 . . . . . .25.000,00 3η . . . . . . . . . .5 . . . . . . .2.500,00

4η . . . . . . . . .117 . . . . . . . .250,00 5η . . . . . . . . .932 . . . . . . . . .25,00 6η . . . . . . . .9.530 . . . . . . . . .2,00

ÔÆÏÊÅÑ Κλήρωση τησ Κυριακήσ 18/5/2014 13 16 21 24 30 êáé ÔÆÏÊÅÑ: 1 5 + 1 . . . . . . . .1 . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 5 . . . . . . . . . . .1 . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 4 + 1 . . . . . . .12 . . . . . . .2.500,00 4 . . . . . . . . . .414 . . . . . . . . .50,00 3 + 1 . . . . . . .708 . . . . . . . . .50,00 3 . . . . . . . . .20.238 . . . . . . . .2,00 2 + 1 . . . . . .9.776 . . . . . . . . .2,00 1 + 1 . . . . .45.785 . . . . . . . .1,50


διαλογοσ

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΜΑ%ΟΥ 2014

∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Καθαρή πρωτιά ∆ηµ. Παπαστεργίου Μπορεί ο Χρήστοσ Λάππασ να επαναλάβει την ανατροπή του 2010; -Τριπλασίασε την δύναµη του ο ∆ηµ.Παπαθανασίου αλλά έµεινε µακριά από τουσ στόχουσ του «ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ» Μπορεί ο Χρήστοσ Λάππασ να αντιστρέψει για δεύτερη φορά το εισ βάροσ του αποτέλεσµα τησ Α’ Κυριακήσ; Αυτό είναι το ερώτηµα που πλανάται πάνω από τον ∆ήµο Τρικκαίων από χθεσ το βράδυ που καταγράφηκε και επίσηµα η διαφαινόµενη, τισ τελευταίεσ ηµέρεσ και ιδιαίτερα µετά την αξεπέραστη συγκέντρωση τησ Τετάρτησ, πρωτιά του ∆ηµήτρη Παπαστεργίου. Με καταµετρηµένο, επίσηµα το 50% περίπου των εκλογικών τµηµάτων ο ∆ηµήτρησ Παπαστεργίου ήταν πρώτοσ µε 39% και ακολουθούσε ο Χρήστοσ Λάππασ µε 31%. Στην Τέταρτη θέση ο ∆ηµήτρησ Παπαθανασίου, που µπορεί να τριπλασίασε το ποσοστό του σε σχέση µε το 2010 αλλά το 10% που φαίνεται να αποσπά είναι σαφώσ πολύ πιο κάτω από τον πήχη που είχε θέσει ο ίδιοσ και ο συνδυασµόσ του γι΄αυτέσ τισ εκλογέσ. Ο Γιώργοσ Κα9κησ δεν τα πήγε ούτε καλά, ούτε άσχηµα και συγκέντρωσε ένα αξιοπρεπή και υπολογίσιµο ποσοστό που καθιστά το ΚΚΕ, µαζί µε τον ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ, υπολογίσιµουσ ρυθµιστέσ για το αποτέλεσµα του Β΄Γύρου.

Η καθαρή νίκη του Κ. Μαράβα και το στοίχηµα για έργο στην Πύλη

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Σινάνησ vs Σακελλαρίου µε πιθανό κάθε αποτέλεσµα ∆εν κατάφερε να ακολουθήσει την «κούρσα» ο Γιάννησ Μπουφίδησ Μονοµαχία Χρήστου Σινάνη και ∆ηµήτρη Σακελλαρίου για τον δεύτερο γύρο έβγαλαν οι χθεσινέσ κάλπεσ στον ∆ήµο Καλαµπάκασ. Ένα δίδυµο που ήταν αναµενόµενο αν και οι περισσότεροι εκτιµούσαν πωσ ο Γιάννησ Μπουφίδησ θα είχε υψηλότερο ποσοστό από αυτό που συγκέντρωσε. Βέβαια το πιο απογοητευτικό αποτέλεσµα, αν και αναµενόµενο, το έφερε η κ. Πέρυ Χαρτοπούλου από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ο κ. Κεραµίδασ, υποψήφιοσ του ΚΚΕ. Για το αποτέλεσµα του δεύτερου γύρου όλα είναι ανοιχτά αφού και οι δύο µονοµάχοι συγκέντρωναν υψηλά ποσοστά.

Η χθεσινή ηµέρα ήταν ηµέρα δικαίωσησ για τον Κώστα Μαράβα και όλουσ όσοι πίστεψαν στην δυνατότητα του να επικρατήσει έναντι του απερχόµενου δηµάρχου Πύλησ Κώστα Κουφογάζου. Μετά τουσ δικαιολογηµένουσ πανηγυρισµούσ που στήθηκαν χθεσ βράδυ στο κέντρο τησ Πύλησ αλλά και σε κάθε σηµείο του ∆ήµου, αφού η επικράτηση του κ. Μαράβα ήταν σχεδόν καθολική, από σήµερα κιόλασ ο κ. Μαράβασ και οι συνεργάτεσ του θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν πωσ το µεγάλο στοίχηµα είναι µπροστά τουσ. Και αυτό δεν είναι άλλο από το να φέρουν αληθινή αλλαγή στον ∆ήµο Πύ-

λησ και να µην διαψεύσουν τισ προσδοκίεσ χιλιάδων ανθρώπων, από όλουσ τουσ πολιτικούσ χώρουσ, που πίστεψαν στον άνθρωπο Κώστα Μαράβα και του έδωσαν µια µεγάλη νίκη και την ευκαιρία να κάνει πράξη τισ εξαγγελίεσ του για τον ∆ήµο Πύλησ.

∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ

ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ vs ΧΑΝΤΖΗ µε… διαιτητή τον Οικονόµου! Μεριβάκησ και Χαντζήσ θα αναµετρηθούν στον Β΄Γύρο για τον ∆ήµο Φαρκαδόνασ µε… διαιτητή τον απερχόµενο δήµαρχο κ. Οικονόµου, ο οποίοσ κατάφερε όχι µόνο να κάνει συνδιασµό αλλά και να συγκεντρώσει ένα υπολογίσιµο ποσοστό.

O

PP

Q

T

R

\S

P

T

\

U

]

V

P

YQ

W

^T

X

d

V

e

l

f

]

m

g

h

X

Y

i

X

Y

[

=-

0

CMYK

1

2

3

4>?

@

A5

2

1

2

B

!

5

6

2

C

D

"

E

F

B

@G

!

H

#

I

$

J

J

%

E

&

7

'

8

9

6

:

;

1

2

3

4

K

(

#

0

L

)

G

%

9

1

M

(

<

8

N

(

<

I

J

(

<

J

*

#

K

+

,

K

#

-

.

/

5

)

5

2

1

2

6

2

)

%

)

%

7

(

(

#

0

8

9

6

;

6

(Z

j

b

`

k

aZ

T

[

c

Y

_

[

U

b

19-05-2014  
19-05-2014  

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-DIALOGOS WEEKLY NEWSPAPER OF TRIKALA

Advertisement