Page 1

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΟ΢ FOOTBALL LEAGUE ΠΔΡΗΟΓΟΤ 2011- 2012

Ζ FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 έρνληαο ππφςε :

1.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Π.Ο..

2.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ (Κ.Α.Π.), θαζψο θαη ησλ

Καλφλσλ Παηρληδηνχ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 3.

Σηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκνχ Ηδηφηεηαο θαη Μεηεγγξαθψλ Πνδνζθαηξηζηψλ

θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Δγθπθιίνπ ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ ΢ ΢ Δ Η Σνπο αγψλεο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξσηαζιήκαηνο ηεο FOOTBALL LEAGUE πνδνζθαηξηθήο πεξηφδνπ 2011 – 2012.Θα ιάβνπλ κέξνο φιεο νη νκάδεο πνπ έρνπλ λφκηκν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξσηάζιεκα ηεο FOOTBALL LEAGUE : ΠΑΔ ΑΓΡΟΣΗΚΟ΢ Αζηέξαο ΠΑΔ ΑΝΑΓΔΝΝΖ΢Ζ ΔΠΑΝΟΜΖ΢ ΠΑΔ ΑΝΑΓΔΝΝΖ΢Ζ ΓΗΑΝΝΗΣ΢ΧΝ ΠΑΔ ΒΔΡΟΗΑ ΠΑΔ ΒΤΕΑ΢ ΜΔΓΑΡΧΝ ΠΑΔ ΓΗΑΓΟΡΑ΢ ΠΑΔ ΔΘΝΗΚΟ΢ Α΢ΣΔΡΑ΢ ΠΑΔ ΖΡΑΚΛΖ΢ ΦΑΥΝΧΝ ΠΑΔ ΘΡΑ΢ΤΒΟΤΛΟ΢ ΠΑΔ ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΠΑΔ ΚΑΛΛΟΝΖ ΠΑΔ ΠΑΝΑΥΑΗΚΖ 2005 ΠΑΔ ΠΑΝΘΡΑΚΗΚΟ΢ ΠΑΔ ΠΗΔΡΗΚΟ΢ ΠΑΔ ΠΛΑΣΑΝΗΑ΢ ΥΑΝΗΧΝ


ΠΑΔ ΦΧΚΗΚΟ΢

Ο πίλαθαο ζα ζπκπιεξσζεί κε 2 νκάδεο από ηηο ηέζζεξηο (ΠΑΔ ΛΑΡΗ΢Α, ΠΑΝ΢ΔΡΡΑΗΚΟ΢, ΓΟΞΑ ΓΡΑΜΑ΢, & ΛΔΒΑΓΔΗΑΚΟ΢) πνπ ζα νξηζηηθνπνηεζνύλ κεηά ηελ έθδνζε απόθαζεο πνπ αθνξά ηελ άλνδό ηνπο ζηελ SUPER LEAGUE.

Άξζξν 1 Δθαξκνδόκελεο δηαηάμεηο

Όινη νη αγψλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ηεο FOOTBALL LEAGUE δηέπνληαη θαη δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : α) ησλ «Καλφλσλ ηνπ παηρληδηνχ» (laws of the game) , ησλ απνθάζεσλ, εγθπθιίσλ θαη εξκελεηψλ πνπ ηζρχνπλ δηεζλψο θαη νξίδνληαη απφ ην Γηεζλέο Πνδνζθαηξηθφ ΢πκβνχιην (IFAB) θαη ηε FIFA. β) ηνπ Καλνληζκνχ Αγψλσλ Πνδνζθαίξνπ, ησλ νηθείσλ πξνθεξχμεσλ θαη ησλ ινηπψλ θαλνληζκψλ, ησλ απνθάζεσλ, νδεγηψλ θαη εγθπθιίσλ ηεο Δ.Π.Ο. γ) ησλ απνθάζεσλ, ησλ νδεγηψλ θαη ησλ εγθπθιίσλ ησλ δηνξγαλσηξηψλ ππφ ηνλ φξν φηη δελ αληίθεηηαη ζε αληίζηνηρεο ηεο Δ.Π.Ο. θαη ηελ Οηθνλνκηθή εγθχθιην ηεο FOOTBALL LEAGUE. Άξζξν 2 Πξνθήξπμε Ζ πξνθήξπμε κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηεο απφ ηελ Π.Α.Δ. απνηειεί ζχκβαζε αλεπηθχιαθηεο πξνζρψξεζήο ηεο ζηνπο αγσληζηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ζηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ. Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο (ζηελ πξνθήξπμε) δεζκεχεη επίζεο ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ηνπο πξνπνλεηέο θαη ηα πάζεο θχζεσο κέιε ηεο Π.Α.Δ., ρσξίο λα απαηηείηαη ηδηαίηεξε ζπκθσλία κεηαμχ απηψλ θαη ηεο δηνξγαλψηξηαο.

Άξζξν 3 Γήισζε ζπκκεηνρήο


Ζ Π.Α.Δ. πνπ ζπκκεηέρεη ζην Πξσηάζιεκα 2011 - 2012 πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηε FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 κέρξη ηελ Γεπηέξα 10 Οθησβξίνπ 2011 θαη ώξα 15:00 ΄ , γξαπηή δήισζε ζπκκεηνρήο, ζπκπιεξψλνληαο ην ζρεηηθφ έληππν, πνπ απνζηέιιεηαη ζηηο Π.Α.Δ. κε θξνληίδα ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2. Σν αλσηέξσ έληππν πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηε Γηνξγαλψηξηα κέρξη ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία, ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν ζε φιεο ηηο ελδείμεηο ηνπ. Σαπηόρξνλα κε ηε Γήισζε ΢πκκεηνρήο νη Π.Α.Δ. ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πξσηόηππε αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ζηε Γηνξγαλώηξηα Αξρή, αιιηώο νη δειώζεηο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. Δπίζεο νη Π.Α.Δ. ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ γηα θάζε κεηεγγξαθηθή πεξίνδν ζηε Γηνξγαλώηξηα βεβαηώζεηο από ηηο νπνίεο λα πξνθύπηνπλ όηη ε θάζε Π.Α.Δ. είλαη ελήκεξε θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά. Σν γήπεδν/ ζηάδην πνπ ζα δειψζεη ε θάζε ΠΑΔ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εληφο έδξαο αγψλσλ ηεο ,πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο φπσο νξίδνληαη απφ ην άξζξν 8 ηνπ ΚΑΠ, ελψ ε FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 δηά ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηεο, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ηεο ηειηθήο έγθξηζεο ρξήζεο ή κε ηνπ γεπέδνπ /ζηαδίνπ , αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηεο ζρεηηθήο κειέηεο πνπ ζα ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ πξσηαζιήκαηνο, εάλ νκάδα απφ ελδερφκελε αδπλακία ( ε νπνία ζα νθείιεηαη απνθιεηζηηθά κφλν ζε ιφγνπο αθαηαιιειφηεηαο ηνπ γεπέδνπ ή εμαηηίαο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ θαη ζα δηαπηζηψλεηαη απφ ηε δηνξγαλψηξηα ) , δελ κπνξεί λα αγσληζηεί ζηελ έδξα πνπ έρεη δειψζεη, εάλ δελ έρεη νξίζεη κε ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ελαιιαθηηθφ δεχηεξν γήπεδν, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δερζεί σο έδξα ηεο ην γήπεδν πνπ ζα νξίζεη ε θαηά πεξίπησζε δηνξγαλψηξηα. ΢ε πεξίπησζε πνπ κία νκάδα δελ κεηέρεη ζην πξσηάζιεκα, ιφγσ κε νξηζκνχ ησλ αγψλσλ ηεο απφ ηε δηνξγαλψηξηα αξρή, κεηά απφ απνθάζεηο ηνπ Σαθηηθνχ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, γηα αλεμφθιεηεο νθεηιέο, ε νκάδα απνβάιιεηαη απφ ην πξσηάζιεκα ζχκθσλα ην άξζξν 8 ηνπ ΚΑΠ. Οκάδα πνπ κεηέρεη ζηα επαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα θαη δελ θαηέξρεηαη λα αγσληζζεί, κεηά από ηειεζίδηθε απόθαζε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ή από απόθαζε ηνπ Σαθηηθνύ Γηαηηεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ, ζε ηξεηο ζπλνιηθά αγώλεο ηεο ίδηαο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, ζεσξείηαη όηη απνρώξεζε κε ηε ζέιεζή ηεο, δελ κπνξεί λα επαλέιζεη ζην πξσηάζιεκα απηό θαη ππνβηβάδεηαη ζηελ ακέζσο


θαηώηεξε θαηεγνξία θαηαιακβάλνληαο ηελ ηειεπηαία ζέζε ηνπ νηθείνπ βαζκνινγηθνύ πίλαθα κε αξλεηηθή βαζκνινγία κείνλ έμη (-6) βαζκώλ. Χο κε θάζνδνο ζ΄ αγώλα ζεσξείηαη, πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ ΚΑΠ ηνπ παξόληνο πεξηπηώζεσλ θαη θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ έλαο αγώλαο δελ ηειείηαη από ππαηηηόηεηα κίαο νκάδαο. ΢ην πιαίζην ησλ Καλνληζκψλ επηζπκνχκε λα εθηζηήζνπκε ηδηαηηέξσο ηελ πξνζνρή ζαο ζην εμήο ζέκα : 1. Ζ δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ θάζε είδνπο πξνζηίκσλ, γίλεηαη εληφο ηξηάληα ( 30 ) εκεξψλ, ζην ηακείν ηεο Δ.Π.Ο. θαη γηα ην ιφγν απηφ ε FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 πξέπεη λα θνηλνπνηεί άκεζα ζηελ ΔΠΟ, ηηο πνηλέο πνπ επηβάιιεη ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή. Άξζξν 4 Γηθαίσκα θαη παξάβνιν ζπκκεηνρήο 1. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ Π.Α.Δ. ζηνπο αγψλεο Πξσηαζιήκαηνο, ζπληειείηαη κε ηελ ρσξίο επηθχιαμε απνδνρή ηεο παξνχζαο θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2. 2. Μαδί κε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο ε Π.Α.Δ. πξέπεη λα θαηαβάιεη ζηε FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 ζε κεηξεηά ή ηξαπεδηθή επηηαγή, ή θαηάζεζε ζηελ : Ø

Σξάπεδα Κύπξνπ. Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ: 8048443 ( Δ.Δ.Π. Β΄ & Γ΄

Δζληθήο Καηεγνξίαο) ή Ø

Σξάπεδα Δζληθή . Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ: 080/ 673817- 67 ( Δ.Δ.Π. Β΄ & Γ΄

Δζληθήο Καηεγνξίαο ), απνζηέιινληαο ζηελ Έλσζε Δπαγγεικαηηθνύ Πνδνζθαίξνπ ηε ζρεηηθή απόδεημε θαηάζεζεο. α) πνζό ηξηαθνζίσλ ( 300 ) επξώ, σο δηθαίσκα - (παξάβνιν) ζπκκεηνρήο ηεο ζην Πξσηάζιεκα. β) πνζό έμη ρηιηάδσλ ( 6.000 ) επξώ σο πξνθαηαβνιή, ην νπνίν πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο. Άξζξν 5 Γήπεδα ηέιεζεο ησλ αγώλσλ-Απνθαηάζηαζε δεκηώλ εληόο θαη εθηόο ησλ Αζιεηηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ


1. Δθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Κ.Α.Π., φπσο απηφ ηζρχεη ζήκεξα. 2. Όιεο αλεμαξηήησο νη νκάδεο πνπ δηαζέηνπλ ην γήπεδφ ηνπο γηα ηνπο αγψλεο πξσηαζιεκάησλ, είηε ησλ ηδίσλ είηε άιισλ νκάδσλ ή αξρψλ (Γεκνηηθψλ, Δζληθψλ θ.ι.π.) νθείινπλ επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο, λα επηηξέπνπλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ γεπέδσλ απηψλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα φινπο ηνπο αγψλεο ηεο δηνξγαλψηξηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ. Ζ νκάδα ε νπνία δειψλεη σο έδξα ηεο γήπεδν ην νπνίν αλήθεη ζε άιιε νκάδα ή ζε λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηε ζρεηηθή δήισζε κε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο νκάδαο ή ηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζηελ θπξηφηεηα ησλ νπνίσλ αλήθεη ην γήπεδν πνπ δειψλεηαη ή ηνπ νπνίνπ έρνπλ ηε ρξήζε ρσξίο πεξηνξηζηηθνχο φξνπο. Σα γήπεδα ησλ ΠΑΔ ηεο FOOTBALL LEAGUE πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν θσηηζκφ γηα ηε δηεμαγσγή λπρηεξηλψλ αγψλσλ, απαγνξεπνκέλεο ηεο δηεμαγσγήο αγψλσλ ζε γήπεδα ρσξίο ηελ σο άλσ πξνυπφζεζε. ΢ε πεξίπησζε πνπ ηα γήπεδα – έδξεο ησλ νκάδσλ δελ πιεξνύλ ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ θαλνληζκνύ ππνδνκήο γεπέδσλ θαη ησλ άξζξσλ 2 παξ. 1 & 3 , άξζξνπ 3 θαη άξζξνπ 6 παξ. 1 ηνπ Ν. 1793/6-12-2004 θαζώο θαη ε ζέζε ηεο αίζνπζαο ησλ απνδπηεξίσλ γηα ηνπο Γηαηηεηέο λα είλαη αλεμάξηεηε, καθξηά ή ζε αληίζεηε θαηεύζπλζε από ηα απνδπηήξηα ησλ νκάδσλ, θαη πξνζβάζηκε ζε όινπο (γεπεδνύρνο θαη θηινμελνύκελε νκάδα), ην γήπεδν δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη. Όια ηα γήπεδα, ηελ εκέξα ηέιεζεο ησλ αγψλσλ, αλήθνπλ ζηε δηνξγαλψηξηα (FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2), ε νπνία νξίδεη ή εθρσξεί ην δηθαίσκα νηθνλνκηθήο θαη αγσληζηηθήο επηζηαζίαο θαη επνπηείαο θαη θαζνξίδεη, θαηά πεξίπησζε, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ δηέπνπλ ηε δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ. Δηδηθφηεξα νη νκάδεο – ΠΑΔ κέιε ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 - πνπ κεηέρνπλ ζηα Δπαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα, ππνρξενχληαη ζηελ παξαρψξεζε ηνπ γεπέδνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο έδξα θαη δηάζεζε απηνχ ζηε FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 γηα νξηζκφ αγψλσλ, θαηφπηλ απφθαζεο ηεο δηνξγαλψηξηαο. ΢ε πεξίπησζε άξλεζεο είηε απφ ηελ ίδηα νκάδα, είηε απφ ηελ αξρή πνπ αλήθεη ην γήπεδν, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηεο νκάδαο, πέξαλ ησλ πνηλψλ πνπ πξνβιέπεη ν Κ.Α.Π. θαη επί πιένλ ρξεκαηηθή πνηλή απφ 10.000 έσο 20.000 επξψ απφ ην αξκφδην πεηζαξρηθφ φξγαλν ηεο FOOTBALL


LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2. Δάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο άιιεο δηάηαμεο ηνπ παξφληνο, ηφηε επηβάιινληαη θαη νη αληίζηνηρεο πνηλέο. Δπηπιένλ επηβάιινληαη ζε βάξνο ηεο αξλνχκελεο νκάδαο ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ηεο αληηπάινπ. Ζ επίθιεζε δηελέξγεηαο έξγσλ ή βειηηψζεσλ ηνπ γεπέδνπ δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα δηεμαγσγή αγψλσλ, εάλ δελ έρεη ελεκεξσζεί εγγξάθσο ε FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 πξηλ απφ δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ησλ πάζεο θχζεσο εξγαζηψλ, θαη δελ έρεη ρνξεγεζεί ε απαξαίηεηε έγθξηζε, κεηά απφ απηνςία ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2. 3.- Κάζε γεπεδνχρνο Π.Α.Δ. νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ζηε FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 ηε δηάζεζε ηνπ γεπέδνπ ηνπ νπνίνπ έρεη ηε ρξήζε, απφ ηελ 10ε π.κ. θαη κέρξη 2 ψξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ αγψλα ηελ εκέξα πνπ απηφο γίλεηαη ζηελ έδξα ηεο. Ζ Γηνξγαλψηξηα Αξρή ελεξγεί ζηελ πεξίπησζε απηή ζχκθσλα κε ηελ απφιπηε θξίζε ηεο θαη δελ επηηξέπεηαη αλάκημε ηξίηνπ ζην έξγν ηεο. Οη γεπεδνχρεο νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γήπεδν πνπ αλήθεη ζε άιιε αξρή παξαιακβάλνπλ θαλνληθά ην γήπεδν θαη έρνπλ φιεο ηηο απνξξένπζεο απφ ηνλ Καλνληζκφ ππνρξεψζεηο έμη (6) ηνπιάρηζηνλ , ψξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ αγψλα. ΢ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ην γήπεδν θαηαζηεί , κεηά ηελ παξαιαβή , αληηθαλνληθφ ε επζχλε αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηε γεπεδνχρν νκάδα. ΢ε θάζε πεξίπησζε ε γεπεδνύρνο νκάδα είλαη ππεύζπλε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ γεπέδνπ, ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ην άλνηγκα ησλ ζπξώλ, θαζώο θαη γηα θάζε κέηξν πνπ θαζηζηά ην γήπεδν θαηάιιειν γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα. Οη εζηίεο, νη πάγθνη, ηα ζεκαηάθηα ηνπ θόξλεξ, νη γξακκέο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ θαη νη γξακκέο ηεο ηερληθήο πεξηνρήο ησλ πάγθσλ νθείινπλ λα πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο Καλόλεο παηρληδηνύ. Ζ έιιεηςε δηρηύσλ ζηα ηέξκαηα θαζηζηνύλ ην γήπεδν αληηθαλνληθό θαζ ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. ΢ε πεξίπησζε άξλεζεο ηεο γεπεδνχρνπ Π.Α.Δ. λα δηαζέζεη ην γήπεδφ ηεο ζηε FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2, κε απφθαζε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2, εθηφο ησλ άιισλ ζπλεπεηψλ, επηβάιιεηαη ζε απηή ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη 15.000 επξψ θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ε πνηλή απηή δηπιαζηάδεηαη. Γηα ηπρφλ άξλεζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ γεπέδνπ αληηθεηκεληθή επζχλε θέξεη ε γεπεδνχρνο ΠΑΔ γηα ηελ νπνία ηζρχνπλ νη ίδηεο πνηλέο.


4. Ζ νκάδα πνπ δειψλεη σο έδξα ηεο γήπεδν θαη δελ αλήθεη ζηελ ίδηα, πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηε ζρεηηθή ηεο δήισζε κε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Ννκηθνχ πξνζψπνπ πνπ αλήθεη ην γήπεδν. ΢ηελ ζρεηηθή δήισζε ζα αλαθέξεηαη ξεηά ε απνδνρή ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Α.Π. θαη ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ζηελ θπξηφηεηα ησλ νπνίσλ αλήθεη ην γήπεδν πνπ δειψλεηαη ή ηνπ νπνίνπ έρεη ηε ρξήζε ρσξίο πεξηνξηζηηθνύο όξνπο. Δπηπξνζζέησο ζα αλαθέξεηαη ξεηά ε παξαρψξεζε ηνπ γεπέδνπ πξνο ρξήζε γηα ηνπο αγψλεο ηεο, ελφςεη ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 2011 - 2012. ΢ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην γήπεδν δελ ζα γίλεηαη δεθηφ σο έδξα ηεο νκάδαο. Γχλαηαη, καδί κε ηελ δήισζε ζπκκεηνρήο θαη ε δήισζε ελαιιαθηηθήο έδξαο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε δηεμαγσγή αγψλα γηα νπνηαδήπνηε ιφγν ζηελ θχξηα έδξα. Γηα ηελ ρξήζε ηεο ελαιιαθηηθήο έδξαο, ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο. Αιιαγή έδξαο κπνξεί λα γίλεη κφλν ιφγσ αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ ή αθαηαιιειφηεηαο ηνπ γεπέδνπ πνπ απνδεηθλχεηαη εγγξάθσο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα. ΢ε όινπο ηνπο αγώλεο, εθόζνλ νη αγώλεο είλαη δηπινί, ν δεύηεξνο αγώλαο δηεμάγεηαη ππνρξεσηηθά ζην γήπεδν ηεο άιιεο ( κε ηελ επηθύιαμε απνθάζεσλ ηηκσξίαο ηνπ γεπέδνπ ) ηεο ζρεηηθήο ζεηξάο θαζνξηδόκελεο ύζηεξα από θιήξσζε. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ε αιιαγή έδξαο αγώλα κεηά από θνηλή ζπκθσλία ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ. ΢ε πεξίπησζε πνπ ΠΑΔ δελ κπνξεί λα αγσληζζεί νύηε ζηελ θύξηα έδξα πνπ έρεη δειώζεη, νύηε ζηελ ελαιιαθηηθή έδξα, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δερζεί σο έδξα ηεο ην γήπεδν πνπ ζα νξίζεη ην Γ.΢. ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2. 5. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ πξσηαζιήκαηνο, εάλ νκάδα απφ ελδερφκελε αδπλακία (ε νπνία ζα νθείιεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε ιφγνπο αθαηαιιειφηεηαο ηνπ γεπέδνπ θαη ζα δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ δηνξγαλψηξηα), δελ κπνξεί λα αγσληζηεί ζηελ έδξα ηεο, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δερζεί σο έδξα ηεο ηελ δεισζείζα ελαιιαθηηθή έδξα, (εθφζνλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΚΑΠ) ή ην γήπεδν πνπ ζα νξίζεη ε δηνξγαλψηξηα αξρή. Ζ νκάδα πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα ηέηνην γήπεδν έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνλ ηδηνθηήηε ην 15% ησλ εηζπξάμεσλ ηνπ αγψλα ζπλ ηα έμνδα ειεθηξνδφηεζεο, φηαλ νη αγψλεο ηεινχληαη κε πξνβνιείο. ΢ε πεξίπησζε πνπ νη εηζπξάμεηο ηνπ αγψλα δελ θαιχπηνπλ ηα έμνδα δηεμαγσγήο ηνπ, ηφηε απηά βαξχλνπλ ηε γεπεδνχρν νκάδα.


6. Γηα αθαηάιιειν θαη αληηθαλνληθφ γήπεδν εθαξκφδνληαη φια φζα πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 θαη 10 ηνπ Κ.Α.Π. - φπσο ηζρχεη θάζε θνξά- θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2. ΟΗ ΠΑΔ νθείινπλ λα αλαξηνύλ ζε εηδηθό ηζηό ηνπ γεπέδνπ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ αγώλσλ ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2, ηελ επίζεκε ζεκαία ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2, όπνπ ζα θέξεηαη απνθιεηζηηθά δηαθξηηηθόο ηίηινο ηεο Γηνξγαλώηξηαο Αξρήο.

7. Ζ θαηαγξαθή, θαζψο θαη ν ππνινγηζκφο ησλ θάζε είδνπο δεκηψλ, εληφο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα πηζηνπνηείηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο δηνξγαλψηξηαο. Οη δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ θηιάζινπο ΠΑΔ, πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ηελ ιήμε ησλ αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ, εληφο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ δηεμάγνληαη νη σο άλσ ζπλαληήζεηο, θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ησλ ΠΑΔ, νη θίιαζινη ησλ νπνίσλ πξνθάιεζαλ ηα επεηζφδηα. Απφ ηελ ΟΠΑΠ Α.Δ θαη απφ ην πνζφ ησλ επηρνξεγήζεσλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ απφ απηήλ νη παξαπάλσ ΠΑΔ, παξαθξαηείηαη πνζφ αλάινγν ησλ δεκηψλ, ην νπνίν απνδίδεηαη ζηνλ δεκησζέληα, βάζεη ησλ πξνζθνκηδφκελσλ απφ απηφλ ηηκνινγίσλ πιεξσκήο, γηα απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ, ΑΦΟΤ ΠΡΟΖΓΖΘΔΗ ΔΚΘΔ΢Ζ ΠΗ΢ΣΟΠΟΗΖ΢Ζ΢ ΚΑΗ ΚΑΣΑΛΟΓΗ΢ΜΟΤ ΣΖ΢ ΔΝΩ΢Ζ΢ Β΄ θαη Γ΄ ΔΘΝΗΚΖ΢ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ΢. ΢ε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνχλ νη σο άλσ επηρνξεγήζεηο, ην πνζφ θαηαβάιιεηαη κέζσ ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2, απφ ηηο ππαίηηεο ΠΑΔ εληφο ελφο (1) κελφο. ΢ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο, ζπληξέρνπλ νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΚΑΠ. Άξζξν 6 Ζκέξα θαη ώξα ηέιεζεο ησλ αγώλσλ 1. Όινη νη αγψλεο ζα δηεμάγνληαη θπξίσο ΢άββαην, Κπξηαθή ή Γεπηέξα, ή άιιε εκέξα πνπ ζα νξίδεηαη απν ην Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2. Σν Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νξίδεη ηελ δηεμαγσγή αγψλα ή αγψλσλ θαη ζε άιιεο εκέξεο, θαηά ηελ απφιπηε θαη αηηηνινγεκέλε θξίζε ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ ΚΑΠ ,φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.


2.- ΢ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ην Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 δχλαηαη λα ηξνπνπνηεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ ηελ ψξα, ή θαη ηελ εκέξα, έλαξμεο ησλ αγψλσλ ή θαη λα αλαβάιιεη . ΢ηελ πεξίπησζε απηή ε Γηνξγαλψηξηα Αξρή, ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. 3 - Όινη νη αγώλεο ησλ ηεζζάξσλ ( 4 ) ηειεπηαίσλ αγσληζηηθώλ ζα δηεμαρζνύλ ηελ ίδηα εκέξα θαη ηελ ίδηα ώξα . Άξζξν 7 Βαζκνινγία, βαζκνινγηθή θαηάηαμε νκάδσλ Ηζρχνπλ ηα φζα πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Α.Π., κε ζχζηεκα βαζκνινγίαο 3 βαζκνί γηα ηελ λίθε, 1 βαζκφο γηα ηελ ηζνπαιία θαη 0 βαζκνί γηα ηελ ήηηα. Ζ θαηάηαμε ησλ νκάδσλ ζηνλ βαζκνινγηθφ πίλαθα θαη η ολική ή μεπική επικύπωζή ηος απφ ην Γ.΢. ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ Κ.Α.Π., φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. Άξζξν 8 Πξνβηβαζκόο - Τπνβηβαζκόο νκάδαο

1.

ΟΗ Π.Α.Δ. πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 1ε θαη 2ε ζέζε ζην βαζκνινγηθφ πίλαθα ηνπ

Πξσηαζιήκαηνο ηεο FOOTBALL LEAGUE αλέξρνληαη απεπζείαο ζηε SUPER LEAGUE θαη ε 3ε ζέζε αλφδνπ ζα θξίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία ησλ play offs. Απφ ηελ SUPER LEAGUE ππνβηβάδνληαη απεπζείαο ζηε FOOTBALL LEAGUE νη νκάδεο πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 14ε, 15ε θαη 16ε ζέζε. Απφ ηελ FOOTBALL LEAGUE ζα ππνβηβάδνληαη 3 νκάδεο ζηελ FOOTBALL LEAGUE 2, κε απεπζείαο ππνβηβαζκφ νη νκάδεο πνπ θαηέιαβαλ βαζκνινγηθά ηελ 17ε & 18ε ζέζε θαη ε 3ε νκάδα πνπ ζα ππνβηβαζζεί ζα θξηζεί κε ηελ δηαδηθαζία ησλ play out κεηαμχ ησλ νκάδσλ πνπ θαηέιαβαλ ηελ 16ε ,15ε ,14ε & 13ε. Οκάδεο πνπ ππνβηβάδνληαη βαζκνινγηθά δελ δύλαηαη λα παξακείλνπλ ζηελ Καηεγνξία θαηαιακβάλνληαο ζέζε νκάδαο ή νκάδσλ πνπ ηηκσξνύληαη, κε απόθαζε ησλ Πεηζαξρηθώλ Οξγάλσλ, κε πνηλή ππνβηβαζκνύ.

PLAY OFFS ΓΚΡΟΤΠ ΣΔ΢΢ΑΡΧΝ ( 4 ) ΟΜΑΓΧΝ


1. - Οη δχν ( 2 ) πξψηεο νκάδεο ηνπ βαζκνινγηθνχ πίλαθα πξνβηβάδνληαη απεπζείαο ζηε Super League. Με ηε ιήμε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Ο.Π.Α.Π. ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 20112012 ζπληάζζεηαη εηδηθφο πίλαθαο κε ηε βαζκνινγία ησλ νκάδσλ πνπ θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο 3, 4, 5 θαη 6. Ζ ηξίηε ( 3ε ) ζέζε αλφδνπ ζα θξίλεηαη κε ην : ΢χζηεκα δηεμαγσγήο play offs σο αθνινχζσο : *** To θέμα ηηρ αδειοδόηηζηρ ή μη ηων ομάδων για ηη ζςμμεηοσή ηοςρ ζηο Ππωηάθλημα ηηρ SUPER LEAGUE, θα αποηελέζει ανηικείμενο ζςζήηηζηρ και ζςμθωνίαρ μεηαξύ ηηρ SUPER LEAGUE, ηηρ FOOTBALL LEAGUE και ηηρ ΕΠΟ ζηο άμεζο μέλλον. - Γηεμαγσγή αγψλσλ ( play offs ) κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ ( 4 ) νκάδσλ ( κε αγψλεο εληφο θαη εθηφο ), ζε 6 αγσληζηηθέο, νη νπνίεο νξίδνληαη κεηά από θιήξσζε. -H εθαξκνγή ζα γίλεη κε δηαίξεζε ηεο δηαθνξάο απφ ηελ νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 6ε ζέζε ζηνλ πίλαθα βαζκνινγίαο ε νπνία ζα μεθηλάεη κε 0 βαζκνχο κε ζπληειεζηή ην 4. Δάλ ε ζρεηηθή δηαίξεζε δελ παξάγεη αθέξαην αξηζκφ ζηξνγγπινπνηείηαη. Θα ιακβάλεηαη ππφςε ην ζχλνιν ησλ βαζκψλ πνπ θαηέθηεζαλ νη νκάδεο απηέο κε βάζε ηελ κεηαμχ ηνπο βαζκνινγηθή δηαθνξά (π.ρ. εάλ ε 3ε θαηά βαζκνινγηθή ζεηξά νκάδα έρεη ζπγθεληξψζεη 65 βαζκνχο θαη ε 6ε 46 βαζκνχο ε κεηαμχ ηνπο δηαθνξά είλαη 19 βαζκνί θαη δηαηξείηαη δηα ηνπ 4 (19:4=4,75) άξα ε 3ε νκάδα ζα μεθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία ησλ play off κε 5 βαζκνχο ). ΢ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο , ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη απφ ην άξζξν 20 ηνπ Κ.Α.Π.. Δθφζνλ νη νκάδεο παξακέλνπλ εθ λένπ ηζφβαζκεο ηελ πςειφηεξε ζέζε ζηελ βαζκνινγία ησλ αγψλσλ θαηάηαμεο θαηαιακβάλεη ε νκάδα πνπ θαηαηάρζεθε πςειφηεξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο πεξηφδνπ ηνπ πξσηαζιήκαηνο ΟΠΑΠ. 2. - ΢ηνπο αγώλεο απηνύο ηα εθηόο έδξαο ηέξκαηα ινγίδνληαη δηπιά εθόζνλ θαηά ηελ ηειηθή θαηάηαμε ππάξρεη ηζνβαζκία ζε βαζκνύο θαη ηέξκαηα. 3. - ΢ύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηνλ ΚΑΠ, νη παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ

δνζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ηεο αγσληζηηθήο

πεξηόδνπ 2011-2012, κεηαθέξνληαη ζηνπο αγώλεο θαηάηαμεο.


4. - Σπρόλ πνηλέο απνθιεηζκνύ ( ιόγσ ζπκπιήξσζεο παξαηεξήζεσλ, από 4ε, 7ε θ.ι.π. θίηξηλε θάξηα, νη νπνίεο ζα πξνθύςνπλ κεηά ηε ηειεπηαία αγσληζηηθή εκέξα ηνπ Πξσηαζιήκαηνο θαη αθνξνύλ νκάδεο νη νπνίεο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο αγώλεο Play offs ή Play out , δύλαληαη λα δεισζνύλ γηα ηελ έθηηζή ηνπο ηελ επόκελε εκέξα ηεο θιήξσζεο ησλ παξαπάλσ αγώλσλ.

PLAY OUT ΓΚΡΟΤΠ ΣΔ΢΢ΑΡΧΝ ( 4 ) ΟΜΑΓΧΝ 1. - Οη δύν ηειεπηαίεο νκάδεο, πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηελ 17ε θαη 18ε ηνπ βαζκνινγηθνύ πίλαθα ππνβηβάδνληαη απεπζείαο ζηε FOOTBALL LEAGUE 2. Ζ ηξίηε ( 3ε ) ζέζε ππνβηβαζκνχ ζα θξίλεηαη σο εμήο : Με ηε ιήμε ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ΟΠΑΠ ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 2011-2012, ζπληάζζεηαη εηδηθφο πίλαθαο κε ηελ βαζκνινγία ησλ νκάδσλ πνπ θαηέιαβαλ ηηο ζέζεηο 13,14, 15 θαη 16. Ζ ηξίηε ( 3ε ) ζέζε ππνβηβαζκνχ ζα θξίλεηαη κε ην : ΢χζηεκα δηεμαγσγήο play out σο αθνινχζσο : -

Γηεμαγσγή αγψλσλ ( play out ) κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ ( 4 ) νκάδσλ ( κε

αγψλεο εληφο θαη εθηφο ), ζε 6 αγσληζηηθέο, νη νπνίεο νξίδνληαη κεηά απφ θιήξσζε. -H εθαξκνγή ζα γίλεη κε δηαίξεζε ηεο δηαθνξάο απφ ηελ νκάδα πνπ ζα θαηαιάβεη ηελ 16ε ζέζε ζηνλ πίλαθα βαζκνινγίαο ε νπνία ζα μεθηλάεη κε 0 βαζκνχο κε ζπληειεζηή ην 4 . Δάλ ε ζρεηηθή δηαίξεζε δελ παξάγεη αθέξαην αξηζκφ ζηξνγγπινπνηείηαη. Θα ιακβάλεηαη ππφςε ην ζχλνιν ησλ βαζκψλ πνπ θαηέθηεζαλ νη νκάδεο απηέο κε βάζε ηελ κεηαμχ ηνπο βαζκνινγηθή δηαθνξά (π.ρ. εάλ ε 13ε θαηά βαζκνινγηθή ζεηξά νκάδα έρεη ζπγθεληξψζεη 40 βαζκνχο θαη ε 16ε 38 βαζκνχο ε κεηαμχ ηνπο δηαθνξά είλαη 2 βαζκνί θαη δηαηξείηαη δηα ηνπ 4 (2:4=0,50) άξα ε 13ε νκάδα ζα μεθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία ησλ play out κε 1 βαζκφ ). 2. - ΢ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο , ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη απφ ην άξζξν 20 ηνπ Κ.Α.Π.. ΢ηνπο αγώλεο απηνύο ηα εθηόο έδξαο ηέξκαηα ινγίδνληαη δηπιά εθόζνλ θαηά ηελ ηειηθή θαηάηαμε ππάξρεη ηζνβαζκία ζε βαζκνύο θαη ηέξκαηα.


Δθφζνλ νη νκάδεο παξακέλνπλ εθ λένπ ηζφβαζκεο ηελ 4ε ζέζε ζηελ βαζκνινγία ησλ αγψλσλ θαηάηαμεο θαηαιακβάλεη ε νκάδα πνπ θαηαηάρζεθε ρακειφηεξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο πεξηφδνπ ηνπ πξσηαζιήκαηνο ΟΠΑΠ. 3. - Απφ ηε FOOTBALL LEAGUE 2 αλέξρνληαη ζηε FOOTBALL LEAGUE ηξεηο ( 3 ) νκάδεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο ηεο FOOTBALL LEAGUE 2. 4. - Σελ πεξίνδν 2012-2013 ην Πξσηάζιεκα ηεο FOOTBALL LEAGUE ζα δηεμαρζεί κε δεθανθηψ (18) νκάδεο. Άξζξν 9 Πξόγξακκα αγώλσλ

Ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Κ.Α.Π. φπσο ηζρχεη θάζε θνξά , ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2. Χο θνηλνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αγώλσλ, ζεσξείηαη θαη ε αλάξηεζε ζηελ επίζεκε ζειίδα ηεο Γηνξγαλώηξηαο. Άξζξν 10 Οηθνλνκηθή νξγάλσζε θαη επηζηαζία ησλ αγώλσλ – Έμνδα Γηαηηεζίαο Αγώλσλ 1. Ζ νηθνλνκηθή νξγάλσζε, επηζηαζία θαη έιεγρνο εηζφδνπ ησλ ζεαηψλ ζην γήπεδν, γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε φξγαλα πνπ νξίδεη ε FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2. Οη δαπάλεο βαξχλνπλ ηελ γεπεδνχρν ΠΑΔ θαη πεξηιακβάλνληαη ζην Φχιιν Δθθαζάξηζεο ηνπ Αγψλα. 2. Γηα ηνπο πάζεο θχζεσο αγψλεο ε ππφρξεε νκάδα νθείιεη λα θαηαζέηεη ζηε δηνξγαλψηξηα ην αξγφηεξν κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηέιεζεο ηνπ αγψλα -ε νπνία δελ ππνινγίδεηαη- ην θχιιν εθθαζάξηζεο καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ θαη ηα ρξεκαηηθά πνζνζηά πνπ δηθαηνχηαη ε δηνξγαλψηξηα ή πνπ εηζπξάηηεη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. Σα ρξεκαηηθά πνζά πνπ


δηθαηνχηαη ε δηνξγαλψηξηα, πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζε κεηξεηά ή κε ηξαπεδηθή επηηαγή. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ην πνζνζηφ ηεο Δ.Π.Ο. 4,5% ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 παξ. 9α θαη 12 ηνπ Κ.Α.Π. , απνδίδεηαη απεπζείαο ζηελ ΔΠΟ εληφο δχν εκεξψλ απφ ηελ αζθνχζα ηελ Οηθνλνκηθή επηζηαζία ΔΠ΢ ή ΠΑΔ. 3. Ζ ππφρξεε νκάδα αλ δελ εθπιεξψζεη απηή ηελ ππνρξέσζή ηεο ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ε δηνξγαλψηξηα ηελ θαιεί εγγξάθσο λα ζπκκνξθσζεί κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο. Αλ θαη ην πελζήκεξν απηφ παξέιζεη άπξαθην, ε ππαίηηα νκάδα απνθιείεηαη απφ ηνλ πξψην επίζεκν αγψλα ηεο, θαζψο θαη απφ ηνπο ακέζσο επφκελνπο -κέρξηο φηνπ ζπκκνξθσζεί- ηνπο νπνίνπο θαη ράλεη κε ηέξκαηα κεδέλ (0) ηξία (3) ππέξ ησλ αληηπάισλ ηεο , κεηά απφ απφθαζε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 ζην νπνίν παξαπέκπεηαη απζεκεξφλ κεηά ηελ παξέιεπζε πελζεκέξνπ απφ ηελ ππεξεζία ηεο Γηνξγαλψηξηαο γηα ηελ επηβνιή ηεο πξνβιεπφκελεο θχξσζεο, ήηνη ηνπ απνθιεηζκνχ απν ην πξσηάζιεκα κέρξη εμνθιήζεσο ηεο νθεηιήο (άξζξν 26 παξ.4β ηνπ ΚΑΠ). 4. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο νηθνλνκηθήο εγθπθιίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 26 ηνπ ΚΑΠ. 5. α) Ζ απνδεκίσζε αλά αγψλα βαξχλεη ηελ γεπεδνχρν νκάδα. Δηδηθά γηα ηελ απνδεκίσζε δηαηηεζίαο, ε γεπεδνχρνο νκάδα νθείιεη λα εμνθιεί ηνλ δηαηηεηή κε ηξαπεδηθή επηηαγή επ’ νλφκαηη ηνπ, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, ηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο αλαγξάθνληαη ζην Φ.Α. β) Σα ινηπά έμνδα δηαηηεζίαο θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά κεηξεηνίο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. ΢ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο παξνχζαο (β) δηάηαμεο θαη ηεο παξαπάλσ (α) δηάηαμεο, ν δηαηηεηήο δελ δηεμάγεη ηνλ αγψλα.

Άξζξν 11 Παξαηεξεηήο Αγώλα ΢ύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ ΚΑΠ, εθαξκόδεηαη ν εηδηθόο θαλνληζκόο παξαηεξεηώλ, ν νπνίνο θαη θαζνξίδεη ηα εηδηθόηεξα θαζήθνληα ησλ παξαηεξεηώλ αγώλσλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο αλάγθεο ηεο δηνξγαλώηξηαο, γηα


όινπο ηνπο αγώλεο ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο. ΢ύκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ ΚΑΠ παξάγξαθνο 6, ν παξαηεξεηήο επηηξέπεη, βάζεη θαηαζηάζεσλ πνπ ηνπ παξαδίδνπλ ηα δηαγσληδόκελα ζσκαηεία , λα εηζέξρνληαη θαη λα παξακέλνπλ , εθ΄ όζνλ ηνπ επηδείμνπλ ηελ ηαπηόηεηά ηνπο ( αζηπλνκηθή ή επαγγεικαηηθή – πηζηνπνίεζε δειηίνπ πξνπνλεηή ) ηα εμήο πξόζσπα:

·

Ο γηαηξόο ηνπ αγώλα θαη έλαο γηαηξόο θάζε νκάδαο

·

Έλαο εθπξφζσπνο ηεο θάζε νκάδαο

·

Ο θπζηθνζεξαπεπηήο ηεο θάζε νκάδαο

·

Ο πξνπνλεηήο θάζε νκάδνο θαη ν ηπρφλ βνεζφο ηνπ

·

Ο γπκλαζηήο ηεο νκάδνο

·

Ο πξνπνλεηήο ησλ ηεξκαηνθπιάθσλ ηεο νκάδαο

·

Ο δηεξκελέαο ηεο νκάδαο

·

Γχν ηξαπκαηηνθνξείο

΢ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα ΠΑΔ δελ ζα εθαξκόδεη ηα παξαπάλσ, ζα επηβάιινληαη-κεηαμύ άιισλ-νη θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 29 ηνπ Κ.Α.Π. από ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2. AΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ε είζνδνο ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν θαη ζηνλ πάγθν ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ, ηνπ πξνπνλεηή πνπ δελ παξέδσζε ην δειηίν πηζηνπνίεζεο. Eληόο ηνπ δηαδξόκνπ ησλ απνδπηεξίσλ ησλ νκάδσλ θαη ησλ δηαηηεηώλ απαγνξεύεηαη λα βξίζθνληαη άηνκα - θξνληηζηέο αζθαιείαο ( security ) ησλ δύν νκάδσλ, πιελ ησλ αξκόδηα πηζηνπνηεκέλσλ θξνληηζηώλ αζθαιείαο ηνπ γεπέδνπ. ΢ε πεξίπησζε παξάβαζεο , επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηλή δέθα ρηιηάδσλ ( 10.000 ) επξώ. Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζην ρώξν ησλ απνδπηεξίσλ δηαηηεηώλ νπνηνπδήπνηε αμησκαηνύρνπ θαη πνδνζθαηξηζηή ησλ νκάδσλ. ΢ε πεξίπησζε παξάβαζεο επηβάιιεηαη ε αληίζηνηρε πνηλή πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ


πεηζαξρηθό θώδηθα. Οπνηνδήπνηε έγγξαθν απεπζύλεηαη από ηηο νκάδεο ( ιίζηα πνδνζθαηξηζηώλ, αμησκαηνύρσλ, δηαηύπσζε ζέζεσλ) παξαδίδεηαη ζηνλ παξαηεξεηή ηνπ αγώλα, ν νπνίνο θαη ην πξνζθνκίδεη ζηνλ δηαηηεηή. Ο Πξόεδξνο θαη ν Μεγαινκέηνρνο απαγνξεύεηαη λα θάζνληαη ζηνλ πάγθν κε νπνηαδήπνηε ηδηόηεηα. Άξζξν 12 Αζθάιηζε πνδνζθαηξηζηώλ 1. Ζ αζθάιηζε ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ηεο δχλακεο ησλ νκάδσλ FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2, θαζψο θαη ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ απηψλ, ζα γίλεη κε κέξηκλα ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2. 2. ΢ε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε αζθάιηζε ησλ πνδνζθαηξηζηψλ θαηά ηα αλσηέξσ, θάζε νκάδα ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2, δχλαηαη λα ζπλάπηεη γηα ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν ζχκβαζε ππεξεζηψλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο γηα ηνπο πνδνζθαηξηζηέο θαη λα θαηαηεζεί ην ζρεηηθφ αζθαιηζηήξην ζηελ δηνξγαλψηξηα ζεσξεκέλν λνκίκσο. Άξζξν 13 ΢ηνιέο νκάδσλ Οη νκάδεο έρνπλ ην έκβιεκά ηνπο, πνπ απνηππώλεηαη ζην επάλσ αξηζηεξό ζεκείν ηεο θαλέιαο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ Κ.Α.Π. Δπίζεο ππνρξεσηηθά ζην άλσ κέξνο ηεο ρεηξόο θαη πξηλ από ην ηέινο ηνπ βξαρίνλα, απνηππώλεηαη έκβιεκα πνπ πεξηέρεη ην όλνκα ηεο δηνξγαλώηξηαο. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ δελ απνηππψλεηαη ην έκβιεκα ζηε θαλέια ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ή είλαη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ νξίδεη ην άξζξν 66 παξ. 2 ηνπ Ν. 2725/99, φπσο απηφ θαη ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, ε νκάδα ζα ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή χςνπο έσο 5.000 επξψ. ΢ε πεξίπησζε πνπ ηα ρξψκαηα ηεο νκάδαο είλαη φκνηα ή παξεκθεξή , ε θηινμελνχκελε νκάδα ππνρξενχηαη λα εκθαληζηεί κε ηελ ελαιιαθηηθή ζηνιή ηεο. Δθ΄ φζνλ φκσο δελ ππάξρεη απηή, ηφηε ε γεπεδνχρνο νκάδα ππνρξενχηαη λα εκθαληζηεί κε ηελ ελαιιαθηηθή ηεο ζηνιή. Ζ θηινμελνχκελε νκάδα ηηκσξείηαη γηα ηελ παξάβαζε απηή κε ρξεκαηηθή πνηλή είθνζη ρηιηάδσλ ( 20.000 ) επξψ. Άξζξν 14 Έπαζια Πξσηαζιήκαηνο


΢ηελ Π.Α.Δ. πνπ ζα πάξεη ηελ πξψηε ζέζε ζηνλ βαζκνινγηθφ πίλαθα ηνπ Πξσηαζιήκαηνο ζα απνλεκεζεί Κχπειιν θαη ζηνπο πνδνζθαηξηζηέο κεηάιιηα. Μεηάιιηα απνλέκνληαη ζε φινπο ηνπο πνδνζθαηξηζηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ δχλακε ηεο νκάδαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο, ζηνλ Πξνπνλεηή ηεο νκάδαο θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.΢. ηεο Πξσηαζιήηξηαο Π.Α.Δ. Δμάιινπ Κχπειιν Ήζνπο ζα απνλεκεζεί ζηελ Π.Α.Δ. κέινο ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 ηεο νπνίαο νη πνδνζθαηξηζηέο δελ απνβιήζεθαλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα θαη δελ ηηκσξήζεθαλ κε νπνηαδήπνηε πνηλή, θαζψο θαη νη θάζε ηδηφηεηαο παξάγνληεο ηεο Π.Α.Δ. Άξζξν 15 Δπίιπζε Αζιεηηθώλ Γηαθνξώλ Οη πάζεο θχζεσο αζιεηηθέο δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ, ηεο πξνθήξπμεο θαη αθνξνχλ ηηο νκάδεο πνπ κεηέρνπλ ζηνπο αγψλεο ηνπ Πξσηαζιήκαηνο θαη θάζε πξφζσπν πνπ ζπλδέεηαη κε απηέο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε θαη ηδηφηεηα, επηιχνληαη κφλν απφ ηα αξκφδηα ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα, πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δ.Π.Ο.. Με ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζην Πξσηάζιεκα νη Π.Α.Δ. ζπκθσλνχλ, απνδέρνληαη θαη θαζηζηνχλ απνθιεηζηηθά αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ, ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο θαλνληζκνχο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. Άξζξν 16 Τπνρξεώζεηο ζηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα Ραδηνηειενπηηθέο Ζιεθηξνληθέο κεηαδόζεηο 1. Δθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ ΚΑΠ , φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 2. ΢ε θάζε πεξίπησζε ε είζνδνο ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ θαη ινηπψλ ζπλεξγείσλ, επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ ζρεηηθή έγγξαθε άδεηα ηεο Γηνξγαλψηξηαο Αξρήο, ε νπνία είλαη θαζ΄ φια αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθρψξεζε δηθαηψκαηνο καγλεηνζθφπεζεο, κεηάδνζεο ή αλακεηάδνζεο ησλ αγψλσλ ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2. Ζ παξαβίαζε ησλ αλσηέξσ, επηζχξεη ηελ ρξεκαηηθή πνηλή ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) επξψ ζηελ Π.Α.Δ., ζηελ έδξα ηεο νπνίαο δηεμάγεηαη ν αγψλαο, σο ππεχζπλε γηα ηελ κε ηήξεζε ησλ φξσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα δηάηαμε. 3. Με ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ε ΠΑΔ κέινο ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2, κεηαβηβάδεη ην δηθαίσκα ηεο, πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Νφκνπ 2725/99, φπσο απηφο ηζρχεη ζήκεξα, ζηε


FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2, πξνθεηκέλνπ απηή λα ελεξγήζεη γηα ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε ησλ ηειενπηηθψλ δηθαησκάησλ ηεο ΠΑΔ, απνπνηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο, γηα αηνκηθή δηαπξαγκάηεπζε.

Άξζξν 17 Υνξεγίεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2

1. Ζ FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 δχλαηαη λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο κε ρνξεγνχο ή ζπφλζνξεο γηα ηνλ ηίηιν ησλ Πξσηαζιεκάησλ ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2, φπσο επίζεο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ πξντφληνο είλαη θάηνρνο, θαζψο θαη γηα ηελ πξνβνιή απηψλ. Ζ απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ην Γ.΢ ηεο δηνξγαλψηξηαο θαη ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο απφ ηηο ΠΑΔ ησλ ζπκπεθσλεκέλσλ κε ηνπο ρνξεγνχο, νξίδεηαη σο πνηληθή ξήηξα γηα ηελ ππαίηηα νκάδα πνζφ κέρξη δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ ( 200.000 επξψ ), κε απφθαζε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2.

2.

Οη ΠΑΔ ππνρξενχληαη λα πξνβάιινπλ ηνπο ρνξεγνχο ηεο FOOTBALL

LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ κε απφθαζε ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 θαη είλαη ππνρξεσκέλεο λα ηεξνχλ αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ φξσλ ησλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ απφ ηε Γηνξγαλψηξηα. Κάζε κέινο ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηα ρνξεγηθά πξνγξάκκαηα ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2. Οη ΠΑΔ νθείινπλ λα ηεξνύλ όιεο ηηο ππνρξεώζεηο απέλαληη ζηνπο ρνξεγνύο. Δπίζεο νθείινπλ λα πξνβάιινπλ ηα ινγόηππα ησλ ρνξεγώλ θαη ζπλεξγαηώλ ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2, βάζεη ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ηζρύνπλ ζηηο ππάξρνπζεο ζπκβάζεηο. Oη θπξώζεηο ζε βάξνο ησλ κειώλ ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο, ζα απνθαζίδνληαη από ην Γ.΢. ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2.

Πιένλ απηψλ νη ρνξεγνί, κε επζχλε ηεο γεπεδνχρνπ ΠΑΔ, ζα πξνβάιινληαη κε ερεηηθφ θαη νπηηθφ ζήκα, πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εκηρξφλνπ. Σν ζχλνιν


ηνπ ρξφλνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 3 ιεπηά ζπλνιηθά γηα ηα κελχκαηα ησλ ρνξεγψλ. Δηδηθφηεξα ε πξνβνιή ηνπ ερεηηθνχ ζήκαηνο ηνπ ρνξεγνχ, φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ζα κεηαδίδεηαη, κε επζχλε ηεο γεπεδνχρνπ ΠΑΔ, απφ ηα κεγάθσλα ηνπ γεπέδνπ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) θνξέο θαη εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηεηάξηνπ ηεο ψξαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα θαη ηνπιάρηζηνλ έμη (6) θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εκηρξφλνπ. Δπίζεο νη ρνξεγνί ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 ζα πξνβάιινληαη, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, εληφο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ ζχκθσλα κε νδεγίεο ηεο Γηνξγαλψηξηαο Αξρήο.. 3. Οη θσηνξεπφξηεξο θαη ηα παηδηά γηα ηελ επαλαθνξά ηεο κπάιαο, ζα θέξνπλ απνθιεηζηηθά θαπέιν θαη γηιέθν κε ην ζήκα ρνξεγνχ ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2. 4. Δθηφο απφ ηελ αίζνπζα ελεκέξσζεο ζπληαθηψλ φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλέληεπμε ηχπνπ ησλ αξρεγψλ θαη ησλ πξνπνλεηψλ (άξζξν 19 ηεο παξνχζαο), ζην δεχηεξν εηδηθφ ελδηάκεζν ρψξν ζπλεληεχμεσλ πνδνζθαηξηζηψλ πνπ νλνκάδεηαη Οπδέηεξε (Μηθηή) Εψλε, ή Flash Interview ηνπιάρηζηνλ έλαο πνδνζθαηξηζηήο απφ θάζε νκάδα ππνρξενχηαη λα δψζεη νιηγφιεπηε ζπλέληεπμε κεηά ην ηέινο ηνπ αγψλα ζε δεκνζηνγξάθν ηνπ θαλαιηνχ πνπ επηιέγεη ε FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2. Γελ επηηξέπεηαη ε ζπλέληεπμε πνδνζθαηξηζηή εληφο ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ γεπέδνπ ζε νπνηαδήπνηε άιιν ζεκείν εθηφο απφ ηνλ ήδε πξνθαζνξηζκέλν ρψξν ηεο νπδέηεξεο δψλεο. Ζ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηεο νπδέηεξεο δψλεο είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 θαζψο θαη ε παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απηνχ κε ζχκβαζε ζε άιινλ θνξέα. Ζ εηδνπνίεζε ηνπ πνδνζθαηξηζηή γίλεηαη απφ ηνλ παξαηεξεηή ηνπ αγψλα κέζσ ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο νκάδαο. Σπρφλ κε παξνπζίαζε ηνπ πνδνζθαηξηζηή ζα ζπλεπάγεηαη ηελ ηηκσξία ηνπ κέρξη ηέζζεξηο (4) αγσληζηηθέο απνθιεηζκνχ απφ θάζε επίζεκν αγψλα κε απφθαζε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο Έλσζεο Β΄ θαη Γ΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο , ε δε νκάδα ηνπ σο ζπλππεχζπλε κε πξφζηηκν κέρξη 20.000 επξψ, κε απφθαζε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο Έλσζεο Β΄ θαη Γ΄ Δζληθήο Καηεγνξίαο. ΢ε πεξίπησζε ππνηξνπήο δηπιαζηάδεηαη ην πξφζηηκν. 5. H FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 είλαη αξκφδηα γηα ηελ ζχλαςε ζπκθσλίαο κε αλάινγε εηαηξεία γηα ηελ παξνρή κπάιαο (επίζεκε κπάια


πξσηαζιήκαηνο) κε ηελ νπνία ζα δηεμάγνληαη φινη νη αγψλεο ησλ Πξσηαζιεκάησλ ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2. Οη φξνη, πξνυπνζέζεηο θαη ην αληίηηκν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνβνιήο κίαο εηαηξίαο κέζσ ηνπ ηίηινπ ηεο επίζεκεο κπάιαο πξσηαζιήκαηνο θαζνξίδνληαη κε εηδηθή ζχκβαζε θαη είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2. 6. ΢ε πεξίπησζε πνπ ΠΑΔ δελ ζα εθαξκφδεη ηα παξαπάλσ, ζα επηβάιινληαη -κεηαμχ άιισλ- νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 29 ηνπ Κ.Α.Π., απφ ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2. Άξζξν 18 Τπνβνιή ελζηάζεσλ 1. Ηζρχνπλ γεληθψο φια φζα πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Κ.Α.Π., φπσο απηφ ηζρχεη θάζε θνξά. 2. Έλζηαζε γηα θαθή δηαηηεζία απαγνξεχεηαη. 3.- Δμάιινπ θαη ζε φηη αθνξά ηα πνζά ησλ παξαβφισλ ππέξ ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 γηα ηελ ζπδήηεζε ησλ ελζηάζεσλ θαζνξίδνληαη σο εμήο : α) Γηα αληηθαλνληθφηεηα γεπέδνπ β) Γηα παξάβαζε δηαηάμεσλ αξζ. 12 ηνπ Κ.Α.Π. γ) Γηα αληηθαλνληθή δηαθνπή αγψλα δ) Γηα αληηθαλνληθή ζπκκεηνρή πνδνζθαηξηζηή ε) Γηα πιαζηνπξνζσπία πνδ/ζηή ζη) Γηα φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο

350 επξψ. 350 επξψ. 700 επξψ 700 επξψ 350 επξψ 350 επξψ

Άξζξν 19 Πηλαθίδεο αιιαγήο παηθηώλ 1. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ πηλάθσλ γηα ηηο αιιαγέο ησλ πνδνζθαηξηζηψλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε θάζε ΠΑΔ νθείιεη λα δηαζέηεη ηέηνηνλ πίλαθα κε επζύλε ηεο. Ζ εθηέιεζε απηήο ηεο ππνρξέσζεο αλαηίζεηαη ζηνλ Σέηαξην δηαηηεηή θαη ζηνπο βνεζνχο δηαηηεηή πνπ δελ πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ αιιαγή πνδνζθαηξηζηή ρσξίο ηελ ρξήζε ησλ πηλάθσλ. Ο παξαηεξεηήο νθείιεη λα ππελζπκίζεη ζηνλ Σέηαξην δηαηηεηή ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ πηλάθσλ. ΢ε πεξίπησζε κε χπαξμεο ή βιάβεο ησλ ειεθηξνληθψλ πηλάθσλ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πηλαθίδσλ (παιαηνχ ηχπνπ). Ο αξηζκφο πξέπεη λα είλαη γξακκέλνο θαη ζηηο δχν φςεηο ηεο πηλαθίδαο, θαζψο επίζεο


θαη ζηε βάζε ηεο ρεηξνιαβήο. Αλ γίλνπλ αιιαγέο ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ειεθηξνληθφο πίλαθαο ή πηλαθίδεο , ε ππεχζπλε Π.Α.Δ. ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν ηνπιάρηζηνλ 500 επξψ κεηά απφ απφθαζε ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2. 2. ΢ηηο πηλαθίδεο αιιαγήο ζα θέξεηαη απνθιεηζηηθά δηαθξηηηθφο ηίηινο ή ινγφηππν, επηινγήο ηεο δηνξγαλψηξηαο αξρήο. Άξζξν 20 Παξνρέο ππεξεζηώλ Π.Α.Δ. πξνο εθπξνζώπνπο ηνπ Σύπνπ Δλεκέξσζε ΢πληαθηώλ θαη Μ.Μ.Δ 1. Ζ γεπεδνχρνο Π.Α.Δ. ππνρξενχηαη λα παξέρεη θάζε είδνπο δηεπθφιπλζε πξνο ηνπο εληεηαικέλνπο δεκνζηνγξάθνπο γηα ηελ απξφζθνπηε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ησλ. ΢ε θάζε πεξίπησζε εμάιινπ, ε γεπεδνχρνο Π.Α.Δ. δεζκεχεηαη θαη νθείιεη λα ηεξεί ηηο απνθάζεηο θαη ηηο νδεγίεο ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 πνπ ζα εμεηδηθεχνπλ θαη ζα ξπζκίδνπλ ιεπηνκεξψο ηα ζρεηηθά κε ηελ είζνδν θαη ηαμηζέηεζε ησλ δηαπηζηεπκέλσλ δεκνζηνγξάθσλ, γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ησλ. 2. Γηα ηελ θαιχηεξε θαη πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε ησλ θηιάζισλ κεηά ηελ ιήμε θάζε αγψλα ν πξνπνλεηήο θαη ν αξρεγφο θάζε νκάδαο ζα πξνζέξρνληαη, ζε εηδηθφ δηακνξθσκέλν ρψξν απφ ηε γεπεδνχρν Π.Α.Δ., γηα ηε ζπλέληεπμε Σχπνπ. Ο ρψξνο απηφο θέξεη φια ηα ινγφηππα (δηαθεκηζηηθά) ηεο γεπεδνχρνπ ΠΑΔ θαζψο επίζεο θαη δηαθξηηηθά ινγφηππα ρνξεγψλ ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2. O πξνπνλεηήο θάζε νκάδαο δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ βνεζφ ηνπ ή εθπξφζσπν ηεο νκάδαο. Ο αξρεγφο θάζε νκάδαο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί θαη απφ έλαλ εθ ησλ πνδνζθαηξηζηψλ πνπ κεηείραλ ζηνλ αγψλα. ΢ηνλ παξαπάλσ ρψξν επηηξέπεηαη ε είζνδνο θαη παξακνλή κφλν εθπξνζψπσλ ησλ Μ.Μ.Δ. θαη δχν εθπξνζψπσλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ νκάδσλ. Ο παξαηεξεηήο ηειενπηηθψλ θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ν παξαηεξεηήο αγψλα, είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηελ παξνχζα δηάηαμε θαη ππνβάιινπλ ζρεηηθή έθζεζε ζηε δηνξγαλψηξηα. ΢πληνληζηήο ηεο ζπλέληεπμεο Σχπνπ νξίδεηαη ή ν έθνξνο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ή ν ππεχζπλνο ηνπ γξαθείνπ Σχπνπ ηεο γεπεδνχρνπ Π.Α.Δ. Γηα ηελ ρξήζε ηεο νπδέηεξεο δψλεο εθαξκφδνληαη νη φξνη θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηεο παξνχζαο.


3. Δηδηθφηεξα απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζην ρψξν απνδπηεξίσλ δηαηηεηψλ, νπνηνπδήπνηε δηνηθεηηθνχ κέινπο ή παξάγνληα εθ ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζην Φχιιν Αγψλα πιελ ηνπ αξρεγνχ ηεο νκάδνο θαη κφλν γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 4. ΢ηνλ ρψξν πνπ δηεμάγεηαη ε ζπλέληεπμε ηχπνπ θαη κπξνζηά αθξηβψο απφ ηα κηθξφθσλα, ζα ηνπνζεηείηαη απνθιεηζηηθά δηαθξηηηθφο ηίηινο ή ηίηινη ή ινγφηππα, επηινγήο ηεο δηνξγαλψηξηαο (FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2). 5. ΢ε πεξίπησζε κε εκθάληζεο ηνπ πξνπνλεηή ή ηνπ αξρεγνχ ηεο νκάδαο ή ηνπ αληηθαηαζηάηε απηνχ θαη κε ηήξεζεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ππνρξεψζεσλ, ε Π.Α.Δ. ζηελ νπνία αλήθνπλ, ηηκσξείηαη κε απφθαζε ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 κε πξφζηηκν κέρξη 20.000 επξψ. ΢ε πεξίπησζε ππνηξνπήο ηηκσξείηαη κε κία (1) αγσληζηηθή θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ ηνπ γεπέδνπ. Πιένλ απηψλ, νη πάζεο θχζεσο ππεχζπλνη ειέγρνληαη πεηζαξρηθά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 4 θαη 5 ηνπ Κ.Α.Π. Δπαγγεικαηηθψλ Πξσηαζιεκάησλ, φπσο απηά ηζρχνπλ θάζε θνξά. Άξζξν 21 Γίθαην Παηρλίδη - (Fair - Play) Καζηεξψλεηαη απν ηελ ΔΠΟ ζε ζπλεξγαζία κε ηε FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2, θαη γηα ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν 2011-2012, βξαβείν "Fair Play" πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε ρξεκαηηθφ πνζφ θαη βξαβεχζεηο γηα ηελ νκάδα πνπ ζα έρεη πςειφηεξε επίδνζε ζπκπεξηθνξάο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο UEFA, κε ζχζηεκα πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηνπο Δπξσπατθνχο αγψλεο θαη αθνξά θπξίσο: 1. Κφθθηλεο θαη Κίηξηλεο Κάξηεο 2. Θεηηθφ παηρλίδη 3. ΢εβαζκφο πξνο Αληηπάινπο 4. ΢εβαζκφο πξνο Γηαηηεηέο 5. ΢πκπεξηθνξά ησλ Δπηζήκσλ 6. ΢πκπεξηθνξά ηνπ Κνηλνχ Αλαιπηηθφηεξα ζα γίλεη ελεκέξσζε ησλ ΠΑΔ κε έγγξαθε απφθαζε ηεο Δ.Π.Ο.


Άξζξν 22 ΢πκκεηνρή πνδνζθαηξηζηώλ ΢ην Πξσηάζιεκα ηεο FOOTBALL LEAGUE αγσληζηηθήο πεξηφδνπ 2011-2012 ζα κεηέρνπλ ππνρξεσηηθψο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα έμη ( 6 ) πνδνζθαηξηζηέο πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα αγσλίδνληαη ζηηο Διιεληθέο Δζληθέο Οκάδεο ή πνπ έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ( ειιεληθή ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην ) . Αλψηαηνο επηηξεπφκελνο αξηζκφο κε θνηλνηηθώλ πνδνζθαηξηζηώλ ζηελ ελδεθάδα θάζε νκάδαο : ηξεηο ( 3 ) πνδνζθαηξηζηέο . Όιεο νη ΠΑΔ FOOTBALL LEAGUE γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα νηθεία πξσηαζιήκαηα πεξηόδνπ 2011-2012 θαη επόκελα ππνρξεσηηθά ζπκκεηέρνπλ κε αληίζηνηρεο νκάδεο ζηα πξσηαζιήκαηα Τπνδνκήο πνπ δηεμάγνληαη κε επζύλε ηεο δηνξγαλώηξηαο αξρήο , ή κεηά από απόθαζε ηεο ΔΠΟ από ηηο ηνπηθέο ελώζεηο. ΢ε αληίζεηε πεξίπησζε απαγνξεύεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ νκάδσλ ζηα επαγγεικαηηθά πξσηαζιήκαηα ή απνβάιινληαη απ’ απηά. Πνδνζθαηξηζηήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζε αγψλα αξηζκφ θαλέιαο δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ κε ηνλ νπνίν έρεη επίζεκα δεισζεί, ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή χςνπο δχν ρηιηάδσλ (2.000) επξψ. Άξζξν 23 Ννκηθή θύζε ηεο πξνθήξπμεο Με ηελ απνδνρή ηεο πξνθήξπμεο απηήο ζπληειείηαη ζχκβαζε θαη δεζκεχεη ακνηβαία ηηο Π.Α.Δ θαη ηε FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 ηφζν σο πξνο φινπο ηνπο φξνπο απηήο, φζν θαη σο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 ζηηο νπνίεο παξαπέκπεη, θαζψο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Δγθπθιίνπ. Άξζξν 24 Σειηθή δηάηαμε Κάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε απηή θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Α.Π. ζα ιχεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.΢. ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 πνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εθαξκφδεη ηηο ακεηάθιεηεο απνθάζεηο ησλ πξνβιεπνκέλσλ αξκνδίσλ νξγάλσλ.


Ζ παξνχζα εγθξίζεθε απφ ην Γ.΢. ηεο FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 ηελ 03-08-2011 θαη απαηηείηαη ε έγθξηζε απφ ηελ ΔΠΟ ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Κ.Α.Π. . Γηα ηε FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ & FOOTBALL LEAGUE 2 ΟΠΑ Ο Πξφεδξνο ΢πύξνο Καινγηάλλεο

Προκήρυξη Πρωταθλήματος Football League 2011-12  

Προκήρυξη Πρωταθλήματος Football League 2011-12