Issuu on Google+

Ymmärre&ävän  *edon  puolesta    


Tieto  ymmärre&ävään  muotoon   Suurien  *etomäärien  joustava  ja  monipuolinen   analysoin*  sekä  esi&äminen  ymmärre&ävässä   muodossa  on  mahdollista  ilman  IT-­‐osaamista.   Tietoa  voidaan  käsitellä  ja  tarkastella  omalla   koneella  ja  samaa  *etoa  voidaan  jakaa  muiden   organisaa*on  henkilöiden  kesken.  Viemme   päätöksenteon  uudelle  tasolle.  


Kuinka  monta  kertaa  numero  9  löytyy  alta?  

Haluamme  nostaa  oleellisen  *edon  esille.    


Tableau  &  Diagonal     Tableau  on  ohjelmisto  jonka  keskeinen   ajatus  on  tehdä  datasta  ymmärre&ävää.   Ohjelmisto  avaa  täysin  uuden  kuvan   olemassa  olevaan  *etoon,  ja  ohjaa   työskentelyä  ja  johtamista   yhteistyökeskeisiin  malleihin.     Diagonal  au*aa  ja  opastaa  parhaiden   käytäntöjen  pariin.          

BIG  DATA   Analy*ikka   Visualisoin*  


Tableaun  tuotepaleL  on   selkeä  

Tableau Desktop Yhdistä tietolähteitä, mallinna ja prosessoi olemassa olevaa dataa.

Tableau Server & Online Jaa, kommunikoi ja keskustele turvallisesti organisaation sisällä.

Tableau Public & Public Premium Jaa tietoa ja ymmärrystä kaikille. Tutki olemassa olevia julkisia malleja ja opi uutta.


Uusi  filosofia  perinteistä  poiketen     Analyysien  ja  toteu&aminen  tulee  olla  joustavaa.   Muu&uvassa  maailmassa  *edon  ja  esitysten  tulee  mukautua   muutokseen  ilman  viive&ä.    

Muiden  muassa  Gatner  arvio  analy<ikka-­‐keskeisten  ratkaisujen  merki*ävää  kasvua  osana   BI  raportoin<a.  Teknologiaosaaminen  ei  saa  olla  vaa<mus,  vaan  intui<iviset  ja   käy*äjäystävälliset  ratkaisut  tulevat  jatkossa  vahvemmin  esille.    

Esimerkit  ja  mallit  kaikkien  saatavilla   Ohjeet  ka&avas*  ja  selkeäs*   Tuki  ja  yhteisö  kaikkien  apuna  


Parempaa    

Tarjoamme  uuden  tavan  ymmärtää  liiketoimintaa  ja  organisaa<ota.   Tableaun  avulla  voimme  aikaansaada  parempaa  kommunikoin<a   oleellisen  <edon  ympärille.  

innova*ivisuus  

Organisaa*o  

Omistajat  

Asiakkaat  

Osasto  

Johto  

Vies*ntä  

Työntekijä  

Hallinto  

Myyn*  


Muutos  ja  ymmärtäminen   Paras  tulos  saavutetaan,  kun  yhteisö  tai  organisaa*o     kehi&yy  ympäristön  muutokset  omaksuen.   Valmistuessaan  ylhäältä  määrä&y  ratkaisu  vastaa   harvoin  sen  hetkisiä  *lanteita.  Yhteisöä  ei  myöskään   voi  määrätä  sopimaan  pääte&yyn  muoLin.       Digitaalisessa  maailmassa  ei  kunnioiteta  perinteisiä   sääntöjä  tai  asetuksia,  sen  muuntautuminen  on   jatkuvaa  ja  kiivasta.  Tekijöillä  tulee  antaa   mahdollisuus  olla  mukana  kehityksen  kulussa  yleisöä   ymmärtäen.  Joustavas*  &  tehokkaas*.        

Oy  Diagonal  Ab   Itäinen  Kuninkaan*e  166   02580  Siun*o   Finland       Tiedustelut:     Puhelin:  +358  40  766  5292     Sähköpos*:  info@diagonal.cc  


Diagonal Tableaun kumppani