DIAFANO BACK TO SCHOOL 2021

Page 1

A/W

2021-22


2


3031178.

GET THE LOOK!

µ¥º©£³ ANTONIO Z Z ©®

€79

3031259.

­¦¯­³¬¢® ­¦¯­³¬¢®« ¢®« RAFAELO

3031272.

°© º­¥

€85

¥µ¡®¯¥ §µ¥º©£³¹ TODO

Z Z ©®

Z Z ©®

°© º­¥

€34,90

Z Z ©® 3031183.

€95

3


4


GET THE LOOK! 3031268.

µ¥º©£³ SKY Z Z ©®

€65

­¦¯­³¬¢®« EZIO °© º­¥ Z Z ©®

€39,90

€59,99 ; ; ©® 3017396. €64,90 °© º­¥ ; ; ©® 3017395. °© º­¥

¥µ¡®¯¥ µ¡®¯¥ §µ¥º©£³¹ ¥º©£³¹ ELVA VA Z Z ©®

€59

5


6


GET THE LOOK! 3031266.

µ¥º©£³ DREW Z Z ©®

€59,90

­¦¯­³¬¢®« ¬¢ SKY

Z Z ©® 3031253. °© º­¥

€49

; ; ©® 3031256. °© º­¥

€59

¥µ¡®¯¥ §µ¥º©£³¹ TODO Z Z ©®

€34,90

7


8


GET THE LOOK! 3031180.

µ¥º©£³ GAMING Z Z ©®

€119

3031191. 3032526.

¥µ¡®¯¥ SALINA ; ; ©®

€19,99

³¯¹¬µÀ±¥ ¬µÀ±¥ §µ¥º©£³¹ ©£³¹ MARILOU LOU

©® Z Z ©®

€99

9


10


3031179.

µ¥º©£³ ³ NOE Z Z ©® ®

€89

GET THE LOOK!

¥µ¡®¯¥ §µ¥º©£³¹ DOT Z Z ©®

€39,90 3017386.

¥º­¡µ¥ ­¡µ¥ ROMEO MEO Z Z ©® Z ©®

€110

11


12


3031267.

µ¥º©ίο BOSS °© ¬Áµ¥ 86% Z Z ©®

€105 GET THE LOOK!

³¯¹¬µόνα MIRELLA Z Z ©®

€39,90

3031269.

¥µ¡®¯¥ §µ¥º©£³¹ DOT Z Z ©®

€39,90 13


14


3032521.

¥µέκλα SALINA

GET THE LOOK!

Z Z ©®

€19,99

3017397.

¥º­έρα DESI Z Z ©®

€46,90

3017388.

µ¥º©£³ WERO Z Z ©®

€44,90

¥º­¡µ¥ ROMEO Z Z ©®

€59,90

Z Z ©®

€39,90

15


16


GET THE LOOK! 3031257.

3031266.

¥º­¡µ¥ DREW

µ¥º©£³ DREW

Z Z ©®

Z Z ©®

€47,90

€59,90

3031269.

¥ ¥µ¡®¯¥ §µ¥º©£³¹ §µ DOT DO Z Z ©® Z

€39,90 17


18


3031265. 303126 1265.

GET THE LOOK! 3031262.

¥º­¡ ¥º­¡µ¥ DREW EW

µ µ¥º©£³ DREW Z Z ©®

€59,90

Z Z ©® Z Z

€47,90

3017390.

7µ¥´ 7µ¥´©ª ®­ °© µ³¨ ®­¥ Z Z ©®

€34,90

¥µ¡®¯¥ §µ¥º©£³¹ ELVA Z Z ©®

€59 19


20


GET THE LOOK!

µ¥º©£³ WERO Z Z ©®

€44,90

3031253.

­¦¯­³¬¢®« SKY

3031271.

Z Z ©® °© µ º­¥

€49

; ; ©® 3031256. °© µ º­¥

€59

¥µ¡®¯¥ §µ¥º©£³¹ DOT Z Z ©®

€39,90

21


£¸© ·»©¨­ ª©¸© ±¥ ³µ§¥±Â·©¸© ® ´³­³ »Âµ³ §µ¥º©£³¹ ·¸³ ·´£¸­ ©£¸© ¬¡¯©¸© ¡±¥ §µ¥º©£³ §­¥ ¸³ º³­¸«¸­®À ·´£¸­ ¢ ¸³ ´¥­¨­®À ¨½° ¸­³ ·¸³ ¬¥ ¦µ©£¸© °­¥ °©§ ¯« ´³­®­¯£¥ ¥´À §µ¥º©£¥ ·© ¨­ º³µ¥ °©§¡¬« ®¥­ ·»¡¨­¥ ´³¹ ¸¥­µ­ ª³¹± ·¸³ ¨­®À ·¥¶ ·¸¹¯

µ¥º©£³ WERO

; ; ©®

€44,90

µ¥º©£³ DREW

¯©¹®À °¥Áµ³ ; ; ©®

€59,90 22


3031260.

µ¥º©£³ ELLA

°¥Áµ³

; ; ©®

€69

3031267.

µ¥º©£³ BOSS

¯©¹®À °© WUD ; ; ©®

€105

3031179.

µ¥º©£³ NOE ¯©¹®À

; ; ©®

€89

23


3031254.

µ¥º©£³ MARITA

§®µ­ PCVWTCN ; ; ©®

€54,90

3031261.

3031180.

µ¥º©£³ GAMING

®À®®­±³ °¥Áµ³ ; ; ©®

24

€119


µ¥º©£³ PABLO

3031188.

¯©¹®À °¥Áµ³ ; ; ©®

€75 3031189. 3031185. 3031185

3031186.

3031178.

µ¥º©£³ VASCO

¯©¹®À °¥ύµ³ ; ; ©®

€36,90

µ¥º©£³ ANTONIO °¥Áµ³

Z Z ©®

€79

25


3010980.

µ¥º©£³ ARTHUR ¯©¹®ό/oak

Z Z ©®

€85

3004320.

µ¥º©£³ JOY

¯©¹®À °¥Áµ³ ; ; ©®

3010985.

€36,90

3031210.

µ¥º©£³ RENO ¯©¹®À QCM Z Z ©®

26

€59


3036853.

3036851.

µ¥º©£³ PASAD

°© µ º­ ®¥­ ·¹µ¸ µ­ ; ; ©®

€89

3041382.

3041380.

µ¥º©£³ RIO

µ¥º©£³ NEW YORK

; ; ©®

; ; ©®

€129

€109

NCVVG

NCVVG

27


.$

3024257.

± ¼ »±©¸© ¸«± ­¨¥±­®¢ ®¥µ¡®¯¥ §µ¥º©£³¹ ·¸³ ¬¥ ¦µ©£¸© °­¥ °©§ ¯« ´³­®­¯£¥ ¥´³ ®¥µ¡®¯©¶ §µ¥º©£³¹ ¥´À °­®µ¡¶ ©´­¯³§¡¶ §­¥ °­®µ³Á¶ »Âµ³¹¶ ©µ§³±³°­®¡¶ ®¥µ¡®¯©¶ ´³¹ ºµ³±¸£ª³¹± ¸« ·¸ ·« ·¥¶ °© ·¸¢µ­²« ´¯ ¸«¶ °´µ ¸·¥ ®¥­ µ¹¬°­ªÀ°©±³ Á¼³¶ ´©µ­·¸µ©ºÀ°©±©¶ ®¥¬Â¶ ®¥­ ®¥µ¡®¯©¶ §µ¥º©£³¹ §­¥ ¸³ ¥´À¯¹¸³ ´³¯¹¸©¯¡¶ ¥²©·³¹ µ §µ¥º©£³¹

3024256.

¥µ¡®¯¥ §µ¥º©£³¹ ELVA Z Z ©®

€59

¥µ¡®¯¥ §µ¥º©£³¹ '

3031269. 3031271.

3031258.

; ; ©®

€39,90 28

3024258.


.$ 3031191.

3031191.

³¯¹¬µÀ±¥ §µ¥º©£³¹ MARILU ; ; ©® 3031190. 3031190

3031187. 8

€99

¥µ ¥µ¡®¯¥ §µ¥º©£³¹ §µ¥ '2 '

3031272

; ; ©® ;

3031259

3031264.

€34,90 29


3039369.

³¯¹¬µÀ±¥ §µ¥º©£³¹ 5,71(<

.$

; ; ©®

€99 3039370.

³¯¹¬µÀ±¥ §µ¥º©£³¹ HAZEL ; ; ©®

€115 °© ¥±¥¸³°­®¢ ´¯ ¸« ®¥­ °¥²­¯ µ­ ´¯ ¸«¶ ®¥­ °¡·«¶

³¯¹¬µÀ±¥ §µ¥º©£³¹ JILL ; ; ©®

€129

30

3039375.

3039376.

3039377.

3039378


3039371. 3039372.

³¯¹¬µÀ±¥ §µ¥º©£³¹ / ; ; ©®

€75

³¯¹¬µÀ±¥ §µ¥º©£³¹ &+(5</ ; ; ©®

€149

3039373.

³¯¹¬µÀ±¥ §µ¥º©£³¹ </((1 ; ; ©®

€129

3039374.

³¯¹¬µÀ±¥ §µ¥º©£³¹ ISLA ; ; ©®

€169 31


3041378.

%­¦¯­³¬¢®« GAMING

%,% ­¥¸«µ¢·¸© ¸¥ ´ ±¸¥ ³µ§¥±½°¡±¥ ·© µ º­¥ ®¥­ ¦­¦¯­³¬¢®©¶ ¸³ ¬¥ ¦µ©£¸© ·Á§»µ³±¥ ¡´­´¯¥ ¥´³¬¢®©¹·«¶ ·¸© ±¥ ¨­¥¸«µ©£¸© À¯¥ ¸¥ ·«°¥±¸­® ®¥­ ¥§¥´«°¡±¥ ·¥¶ ¥±¸­®©£°©±¥ ³µ§¥±½°¡±¥

; ; ©®

€99

­¦¯­³¬¢®« 58$/ ; ; ©®

€39,90

3036860.

3036868.

; ; ©®

32

€69

3036863.

3036862.

3036859.


3036906.

3036907.

3036910.

3036909.

3036911.

3041381.

º­ 5$) ; ; ©®

€19,90

3031262.

¥º­¡µ¥ '5(: ; ; ©®

€47,90 0$<

3031263.

¥º­¡µ¥ BOSS ; ; ©®

€69

33


3017386.

­¦¯­³¬¢®« 520(2 ; ; ©®

%,%

3017386.

€110

3017387.

­¦¯­³¬¢®« 520(2 ; ; ©®

€39,90

3017397.

; ; ©® 3017398.

34

€59,90

­¦¯­³¬¢®« '(6, ; ; ©®

€46,90

3017387.

3017388.

­¦¯­³¬¢®« 520(2 ; ; ©®

€59,90


%,%

3036905.

¹µ¸¥µ­¡µ¥ 1(: <25. ; ; ©®

€95 ©­µ &$5/$

3031250.

3031255.

µ¥´©ª ®­ ·¥¯³±­³Á

3031252.

3031251.

¥º­¡µ¥

¥º­¡µ¥

´­´¯³ ¸«¯©Àµ¥·«¶

; ; ©®

; ; ©®

; ; ©®

; ; ©®

€89

€75

€59

€95

35


3041384.

3041385.

3041383.

¥´³¹¸·³¬¢®« 620© ·¹µ¸ µ­¥

; ; ©®

€49

3041386.

¥´³ ¥´³¹¸·³¬¢®« 62-

0© ·¹µ¸ µ­¥ 0© · ; ; ©® ; ;

€59

3036889. 89.

; ; ©® ; © ©®

3041389.

µ¥´©ª ®­ 3017390.

§½±­¥®À

µ¥´©ª ®­

; ; ©®

§½±­¥®À °© µ³¨ ®­¥ ; ; ©®

36

€34,90

€35


µ¥´©ª ®­

·©¸ ¸©° ; ; ©®

€49

3041387.

3041390.

µ¥´©ª ®­ ·¥¯³±­³Á

: /,1( ; ; ©®

€59

3041391.

3041393.

µ¥´©ª ®­

µ¥´©ª ®­

·¥¯³±­³Á

·¥¯³±­³Á

: /,1(

: /,1( ; ; ©®

€79

€79

; ; ©®

3041392.

85$/ 3041394.

37


¢·¸© ¸«± ´³¯¹¸¡¯©­¥ ¸«¶ ±©·«¶ ·© ® ¬© ¸­°¢ ¸³ ¬¥ ¦µ©­¸© °­¥ °©§ ¯« ´³­®­¯£¥ ¥´À ®¥±¥´¡¨©¶ ®¥­ ´³¯¹¬µÀ±©¶ ·© ¨­ º³µ¥ °©§¡¬« ®¥­ ·¸¹¯ ®¥±¥´¡¨©¶ ®µ©¦ ¸­¥ ·© ¹´¡µ³»¥ »µÂ°¥¸¥ ¹±¨¹ ·¸© ¸¥ °© ¥±¸£·¸³­»©¶ ´³¯¹¬µÀ±©¶ ®¥­ ¸µ¥´©ª ®­¥ ®¥­ ³¯³®¯«µÂ·¸© ¸³ ®¥¬­·¸­®À ·¥¶

3039492.

3039516.

.¥±¥´¡¶ ®µ©¦ ¸­ NUNO ; ; ©®

€199

38

2 ®¥±¥´¡¶ ´³¹ °© °­¥ ®£±«·« §£±©¸¥­ ®µ©¦ ¸­ §­¥ ¡±¥± ¢ ¨Á³ ­´¯Â·¸© ¸³± ®¥­ ¡»©¸© ¡±¥± °³±¸¡µ±³ ®¥±¥´¡ © ²Á¯­±¥ ´À¨­¥ ®¥­ ®¥´­¸³±¡ ·»¡¨­³ ©£±¥­ ©Á®³¯³¶ ·¸«± °©¸¥®£±«·« ®¥­ ·¸«± °©¸¥¸µ³´¢ ®¥­ ¥´³¸©¯©£ ¸³ ­¨¥±­®À ¡´­´¯³ §­¥ ¡±¥ º³­¸«¸­®À ¨½° ¸­³ © ¹´¡µ³»¥ »µÂ°¥¸¥

3039517.


3017413.

3017412.

3017410.

3017411.

3017415.

.¥±¥´¡¶ ®µ©¦ ¸­ RITA ; ; ©®

€129

386746

386761. 86761

½±­¥ ½±­¥®À 7µ¥´©ª ®­ 7µ¥´ MAUI MAU

7µ¥´©ª ®­ ·¥¯³±­³Á BARI

€19,90

€69

; ©® ; ©®

; ; ©®

39


3034766.

3034767.

.¥±¥´¡¶ ®µ©¦ ¸­ CARLITO ; ; ©® 3034768.

€490 2 ®¥±¥´¡¶ ®µ©¦ ¸­ &$5/,72 ²©»½µ£ª©­ §­¥ ¸³ °³±¥¨­®À ¸³¹ FGUKIP ®¥ ¸«± ±©·« ´³¹ ´µ³·º¡µ©­ ´À °¥·£º ²Á¯­±³ ·®©¯©¸À ®¥­ ©´¡±¨¹·« ¥´À Áº¥·°¥ ´³¯¹©·¸¡µ¥ ¨£±©­ ·¸³ »Âµ³ ·¥¶ ®³°¼À¸«¸¥ ®¥­ §£±©¸¥­ ¡±¥ ¯©­¸³¹µ§­®À ®µ©¦ ¸­ ¥ °¥²­¯ µ­¥ ´©µ­¯¥°¦ ±³±¸¥­

40


.¥±¥´¡¶ ®µ©¦ ¸­ ARMANTO ; ; ©®

€399 2 §½±­¥®À¶ ®¥±¥´¡¶ Ä ®µ©¦ ¸­ $50$172 ´µ³·º¡µ©­ ´¯¢µ« ±©·« ®¥­ »¥¯ µ½·« ­¥¬¡¸©­ °¥·£º ²Á¯­±³ ·®©¯©¸À ©´¡±¨¹·« ¥´À Áº¥·°¥ ´³¯¹©·¸¡µ¥ °© °©¸¥¯¯­®À °«»¥±­·°À ¥± ®¯«·«¶ ³ ®³°¼À ·»¡¨­³ °© ®¥´­¸³±¡ ® ¬­·°¥ ®¥­ ´¯ ¸« ¸¥­µ­ ª©­ ·© ® ¬© »Âµ³ ®¥­ ¨­¥¸£¬©¸¥­ ·© §¢­±©¶ ¥´³»µÂ·©­¶

3034769.

3034770.

3034771.

41


.¥±¥´¡¶ ®µ©¦ ¸­ CUCUFATE ; ; ©®

€299 3039495.

3034768.

3039493.

42


³ ³¯¹¬µÀ±¥ ·¥¯³±­³Á ·¥ RENATA RE ; ; ©® ;

3006655. 3006654.

€269 ³¯¹¬µÀ±¥ ·¥¯³±­³Á HARRIET ; ; ©®

3032194.

€169

3017143. 3017142.

3017144. 3017145. 3032195.

³¯¹¬µÀ±¥ S SEINE

; ; ©®

€79

43


3039521.

½±­¥®À¶ .¥±¥´¡¶ ®µ©¦ ¸­ ROSA ; ; ©®

€599 44


3024442.

5(%$7,$

­´¯À ®µ©¦ ¸­ LIN

; ; ©® §­¥ ·¸µÂ°¥ ; ©®

€169

±¥±©Â·¸© ¸³ ¹´±³¨½° ¸­À ·¥¶ °© ¸³ ¨­´¯À ®µ©¦ ¸­ LIN ©´©±¨¹°¡±³ °© Áº¥·°¥ ·© °³±¸¡µ±³ ·»©¨­¥·°À ¥´À °©¸¥¯¯­®À ·®©¯©¸À ®¥­ µ­§¡ ¯©´¸³°¡µ©­¥ ·¸³ ´µ³·®¡º¥¯³

3032259.

0¥²­¯ µ­ Á´±³¹ IT JQNNQY HKDGT HKNNKPI GT HKNNKPI

SAYA ; ©®

€10,99 3003535.

­´¯À ®µ©¦ ¸­ VENUS §­¥ ·¸µÂ°¥ ; ©®

€79 3003534.

§­¥ ·¸µÂ°¥ ; ©®

€49,90

45


3038789.

3023111.

0´µ£®­ )(67

³»©£³ º¥§«¸³Á

€8,99

€5,50

3011711.

209051.

³¹´¯ ¸©°

µ¥·¸¢µ¥¶ 5,(77(

€14,90

€6,99

613025.

· ±¸¥ ®³¯¥¸·­³Á

€7,99

3043605.

7Q·¸­¡µ¥ 750w

€16,90

3028270.

¸©§±½¸¢µ¥¶

€9,99

3034504.

©µ¥°©­®À ·©¸ º¥§«¸³Á ¸©° µ«»¥ ´­¥¸¥ ©® ´­¥¸¥ ºµ³¹¸³¹ ©® ®³¹´©¶

46

€19,99


153696.

À°´¥ fleece Z ©®

€13,99

3021727.

¹§¥µ­ °´ ±­³¹ Z Z ©®

€9,99

3 »µÂ°¥¸¥

3035357/3033358/3035359

©¸·¡¸¥

¥¯ ¬­ ¥´¯Á¸½±

5,9(5$

€1,19

€16,99

¥´À 3025229. »µÂ°¥¸¥

³¹µ¸£±¥ °´ ±­³¹

€5,99

3034722.

©¸ °´ ±­³¹ ®©µ¥°©­®À ¸©°

2 »µÂ°¥¸¥

€7,49

3034731./3034732

©¸ °´ ±­³¹ ®©µ¥°©­®À ¸©°

€8,99

47


ΑΤΤΙΚΗ • Αγία Παρασκευή Μεσογείων 451, τηλ. 210 6392098 • Άγιος Δημήτριος (Αthens Metro Mall) Λ. Βουλιαγμένης 276, τηλ. 210 9760440 • Άλιμος Λ. Αλίμου 40, τηλ. 210 9882162 • Μαρούσι (Τhe Mall Athens) A. Παπανδρέου 35, τηλ. 210 6300268/269 • Ν. Ερυθραία 20χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, θέση Φρασιδέρη, τηλ. 210 6228363/210 8132702 • Ταύρος (Αthens Heart) Πειραιώς 180, τηλ. 210 3466035 • Αγ. Ιωάννης Ρέντης Λ. Πειραιώς 165 & Φλέμινγκ, τηλ. 210 4834655 • Κηφισιά Κυριαζή 22, τηλ. 210 8017366 • Νέο Εμπορικό Κέντρο Smart Park - Σπάτα, τηλ. 210 6633876

diafanostores

diafano_stores

YΠΟΛΟΙΠΗ EΛΛΑΔΑ • Θεσσαλονίκη Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 96, Kαλαμαριά, τηλ. 2310 444042 • Κρήτη-Χανιά Π.Ε.Ο., Κισσάμου-Χανίων, Ν. Κυδωνία, Θέση Παρηγοριάς, τηλ. 28210 75140 • Λάρισα Ελ. Βενιζέλου 24 και Λαπιθών, τηλ. 2410 672513 • Ξάνθη 4ο χλμ. Εθνικής Οδού Ξάνθης-Λάγους, τηλ. 25410 84450/22227