Page 1


CONTENTS 00

Introduction 02 abstract 04 concept

06

Societe

12

Cadre

18

꽃

24 Luxure 30

contact


00 Introduction


Livre photo de sombrer dans

société cadre 꽃

luxure


ABSTRACT ในทุกๆครั้งที่ผมจะสร้างงานหรือท�ำอะไรก็ แล้วแต่ ผมมักจะเอาความชอบและความเป็นตัวเอง ลงไปในงานนั้นๆเสมอ ผมรักในการวาดภาพ การ เต้น การแสดง และการถ่ายภาพ ผมจึงอยากสร้าง ผลงานที่ จ ะสามารถดึ ง ศั ก ยภาพด้ า นนี้ อ อกมา พวกเราตัดสินใจท�ำสมุดภาพเชิงความหมายออกมา เราได้ ป รึ ก ษาและคุ ย กั น ในเรื่ อ งการวางคอนเสป ของโปรเจคนี้ว่าจะให้เป็นภาพบุคคล ตัวผมเองเลย ชวน ‘แบม’ (กัญญาณัฏฐ์) มาเป็นนางแบบ จึงท�ำให้ ชุดภาพที่ออกมาลงตัวมากขึ้น

ตั ว ผมเองเป็ น คนที่ ช อบงานออกแบบ กราฟฟิก วาดภาพ และถ่ายรูป โดยมีความฝันที่ จะเป็นนักออกแบบกราฟฟิก และได้ตัดสินใจที ่ จะเรี ย นต่ อ ในสาขาเกี่ ย วกั บ งานนี้ โ ดยเฉพาะ ด้วยระบบแอดมิชชั่นในปัจจุบันมีการรับ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาจากการส่ ง แฟ้ ม ผลงาน ผมจึ ง ได้ เ ริ่ ม ต้ น ที่ จ ะคิ ด ท� ำ งานที่ เ ป็ น โปรเจค โปรเจคหนึ่งเพราะเราเองไม่ได้มีผลงานด้านศิลปะ เยอะเหมือนกับคนอื่นๆ อยากผลิตผลงานด้าน การออกแบบมาใช้ลงในแฟ้มสะสมงานให้ได้เห็น ศักยภาพอีกด้านหนึ่งของตัวเอง

การท�ำสมุดภาพ “จมดิ่ง” ท�ำให้ผมได้รับ ประสบการณ์และการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด ผมได้ โดยผมหวังว่าหากได้ดูโปรเจคนี้ไปทุกๆ เริ่มท�ำในสิ่งที่ผมฝัน ที่ผมกล้าจะฝันและลงมือท�ำ ขอบคุ ณ จอมพลที่ ช วนให้ ม าท� ำ งานนี้ ด ้ ว ยกั น คนจะชอบและได้รับแนวคิดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ขอบคุณช่วยกันท�ำงานนี้ออกมา ขอบคุณแบมที่มา เป็นนางแบบให้กับพวกเรา ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ CHOMPHON ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ และขอบคุณที่ตัวเองเลือก มาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ CHAYANON

02


ที่มาของโปรเจคนี้ผมอยากจะน�ำเสนอการถ่ายภาพของผมดู ตัวผม เองไม่ได้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพเป็นพิเศษเลยเลือกการถ่ายภาพเชิงสื่อ ความหมายเพื่อให้ภาพดูน่าสนใจ ตอนนั้นเองก็มีชญานนท์ที่เค้าอยากเรียนใน สายออกแบบแฟชั่นเราก็เลยชวนมาท�ำด้วยกัน และชญานนท์ก็ท�ำให้งานนี้ สมบูรณ์ขึ้นทั้งการจัดวางองค์ประกอบและช่วยเหลือในการออกแบบรูปเล่ม ในช่ ว งนั้ น เองเป็ น ช่ ว งรอยต่ อ ระหว่ า งการเป็ น นั ก เรี ย นและการ เป็นนักศึกษา เราจึงเริ่มมองถึงสิ่งที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่เราอยู่ในรั้วโรงเรียน สังเกตถึงปัญหาต่างๆที่เราได้เห็น แล้วเราก็เลือกมาบางประเด็นที่เราสนใจ และอยากจะน�ำเสนอมุมมองของพวกเราออกมา

03


CONCEPT

04


แนวคิดของงานโปรเจคนี้เราเปรียบเทียบประเด็นปัญหาที่เรายกมาเหมือนกับการ “จม” ลงไปใน “น�้ำ” แล้วค่อยๆ “ดิ่ง” ลงไปจนกลับมา ”ลอย” ได้ยาก จากแนวคิดข้างต้นเราเลยตัดสินใจกันว่าจะถ่ายภาพบุคคลโดยมีวัตถุ-อุปกรณ์ มา ช่วยสื่อความหมาย พร้อมกับถ่ายในที่ที่เหมือนกันว่าก�ำลังอยู่ใต้น�้ำ ช่วยกันคิดจนสรุป กันว่าจะถ่ายภาพโดยใช้โปรเจคเตอร์ฉายภาพเหมือนกับว่าเป็นริ้วลายของน�้ำเป็นพื้นหลัง โปรเจคนี้จึงมีชื่อว่า “จมดิ่ง” สาเหตุหนึ่งที่เราใช้ค�ำว่า “จม” แทนที่จะใช้ค�ำว่า “ด�ำ” ซึ่งน่าจะคล้องจองกับค�ำว่า “ดิ่ง” มากกว่าแต่เราคิดว่าค�ำว่า “จม” น่าจะเหมาะสม ที่สุดเพราะความหมายของค�ำนี้คือการที่เสียการทรงตัว และท�ำให้ไม่สามารถที่จะควบคุม สถานการณ์นั้นได้ โดยเราเลือกโทนสีของภาพออกมาสีแรกคือ สีฟ้า ที่เป็นสีธรรมชาติของน�้ำ ในภาษาอังกฤษ สีฟ้า คือค�ำว่า Blue ที่ในอีกความหมายหนึ่งหมายถึงความโศกเศร้า และโทนสีที่สองคือ สีม่วง ที่ในภาษาอังกฤษนั้น สีม่วง คือค�ำว่า Violet จะมีเสียงที่ คล้องจองกับค�ำว่า Violence ที่แปลว่าความรุนแรง โดยในแต่ละชุดภาพก็จะมีการเมคอัพ ร่องรอย หรือแผลขึ้นมาให้เหมือนกับการเจ็บปวดจากประเด็นที่เราน�ำมาเสนอ

BLUE

VIOLET

05


06 Societe


ปัญหาในทุกวันนี้เราเริ่มเห็นว่าใน บางประเด็นนั้นมีการท�ำให้เป็นประเด็นมาก ขึ้นด้วยการรวมกันของสังคมและโซเชี่ยล ไซเบอร์ เราสามารถเข้าไปแสดงความเห็น ได้มากขึ้น เกิดเป็นการท�ำร้ายจิตใจด้วย การแสดงความเห็นบนอินเตอร์เน็ต และใน ที่ สุ ด ผู ้ ถู ก กระท� ำ ก็ อ าจถู ก เปลี่ ย นภาพ ลักษณ์ หรือการวางตัวไปตามสิ่งที่สังคม รอบข้างตัดสิน ในขณะเดียวกันก็ไม่ สามารถหนีไปได้ จมอยู่ในสังคมและโลก ของไซเบอร์

08


09


10


sombrer dans la sociĂŠtĂŠ

11


12 Cadre


sombrer dans le cadre

14


พอเราได้ เ ติ บ โตขึ้ น มาเราก็ เ ริ่ ม ตั้ ง ค� ำ ถามกั บ หลายๆอย่างมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือระบบการ ศึ ก ษาซึ่ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด การถ่ า ยทอดสิ่ ง ต่ า งๆผ่ า น หลักสูตร ที่èบางครั้งก็ให้มองภาพเพียงมุมเดียว ท่องจ�ำจนบางสิ่งที่ถูกต้องอาจถูกบิดเบือนไป

ภาพในชุ ด นี้ พ วกเราเลื อ กที่ จ ะเสนอมุ ม มอง ของการถูกบังคับเป็นหลัก ต่อมาเป็นการถูกปิด วิสัยทัศน์ และการแข่งขัน ถูกท�ำให้จมอยู่ภายใน ระบบ ๆ หนึ่ง

15


16


บางภาพอาจมี รู ้ สึ ก ว่ า รู ป พื้ น หลั ง มั น ดู ประหลาดตาไม่ เ หมื อ นกั บ ผื น น�้ ำ หรื อ ลายน�้ำ เพราะเรามีเปลี่ยนให้พื้นหลังเป็น ภาพกระดาษสีฟ้าที่มีรอยยับเพื่อให้เข้ากับ ความหมายของภาพแต่ก็ยังดูคล้ายๆริ้ว น�้ำอยู่บ้างเพื่อให้เข้ากับแนวคิดของภาพ และตัวโปรเจค

17


18 꽃


ชื่ อ ภาพชุ ด นี้ เ ราตั้ ง ใจฉี ก จากชื่ อ ภาพชุดอื่นๆที่เป็นภาษาฝรั่งเศสให้ เป็นภาษาเกาหลี เพราะชื่อภาพชุด นี้แปลว่าดอกไม้และอ่านว่า “กช” ซึ่งมีเสียงคล้ายกับคำ�ว่า “กด” ที่ มีความหมายถึงกับการถูกกดเอาไว้ และจมอยู่ใต้น้ำ�

20


sombrer dans la tristesse

21


ในภาพชุดนี้เราอยากจะนำ�เสนออีกมุมของความรักที่ในช่วงแรกก็อ่อน หวานและสวยงามแต่เมื่อหมดความหอมหวานก็เหมือนดอกกุหลาบมี หนามที่ทำ�ร้ายเราเอง สีกุหลาบที่กลายเป็นสีฟ้าแทนความเศร้าที่ยังฝัง อยู่ภายใน จมอยู่ในความเศร้า

22


23


24 Luxure


ภาพชุดนี้เรานำ�เสนอเรื่องที่เกี่ยวกับ เพศหญิง โดยที่ในเรื่องแรกเป็นเรื่อง ราวของความเจ็บปวดของผู้หญิง ที่ ถู ก ทำ�ให้ เ ป็ น เหมื อ นวั ต ถุ ท างเพศ ซึ่งก็คือตุ๊กตาผู้หญิง เรื่องที่สองเรา ให้ตุ๊กตาเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของ ความคิดสกปรก ราคะ เหมือนกับ ตุ๊กตาที่เต็มอยู่บนหัวไปหมด และเรื่ อ งที่ ส ามคื อ การต่ อ สู้ ข องผู้ หญิงที่ต้องโอบอุ้มสิทธิของตัวเอง เพื่อให้เท่าเที่ยมกับเพศชาย

26


Luxure

27


28


sombrer dans la luxure

29


graphic x photographer x art director

chomphon khunnathamsakul p7monster@gmail.com

@diascinttil

art director x make up x companion

chayanon phitakkul cyxnon0227@gmail.com

@cyxnon

our lovely model

kanyanat anachai bambyanachai@gmail.com

@bambybamm


au revior


Profile for Chomphon Khunnathamsakul

Drown, adolescent's problems reflected photobook  

สมุดภาพที่รวบรวมปัญหาในสังคมจากมุมมองของนักเรียนมัธยมปลาย นำเสนอในรูปแบบของภาพถ่ายบุคคลเชิงสัญลักษณ์และความหมาย พวกเราสองคนหวังอย่างยิ่งว่าผ...

Drown, adolescent's problems reflected photobook  

สมุดภาพที่รวบรวมปัญหาในสังคมจากมุมมองของนักเรียนมัธยมปลาย นำเสนอในรูปแบบของภาพถ่ายบุคคลเชิงสัญลักษณ์และความหมาย พวกเราสองคนหวังอย่างยิ่งว่าผ...

Advertisement