Page 1

The Earth-our common ome parteneri: • Grădiniţa Parvi yuni, Bulgaria. • Pre-primary school Parvi yuni Bulgaria.

• Grădiniţa Rază de Soare România. • Pre-primary school Sun Ray Romania.

• Grădiniţa Elma Şekeri Anaokulu, Turcia • Pre-primary school Elma Şekeri, Turkey.

• Grădiniţa Lastentalo Mukulax Finlanda. • Pre-primary school Lastentalo Mukulax, Finland.

• Şcoala primară Sławkowo, Polonia • Primary School in Sławkowo Poland.

• Şcoala Maci Alapítványi Óvoda Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Ungaria. • Primary School Maci Alapítványi Óvoda Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat.

• Grădiniţa Vrtec Jelka Slovenia • Pre-primary school Vrtec Jelka Slovenia.


The Earth-our common home Coordonatori ELISABETA MOLDOVEANU FLORENTINA CIULEI Colectivul de redacţie al revistei: • Moldoveanu Elisabeta – coordonator de proiect • Ciulei Florentina – director • Pătulea Iuliana • Ene Ana-Maria • Bolontoc Cristina • Cojocaru Alina • Cristea Liliana • Dincă Maria • Dragne Raluca • Croitoru Mariana • Olteanu Ancuţa

Colaboratori: • Petre Vasilica • Ene Raluca • Sârbu Oana • Donescu Milica • Stănciulică Steluţa • Dumitru Carmen • Stoica Izabela • Dorobanţu Nicoleta • Bărăscu Florentina • Siminiciuc Laura • Viţionescu Ionela

Revista proiectului "The Earth-our common home" anul 2011 Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Editura Cetatea de Scaun , tel./fax. 0245 218 318, www.cetateadescaun.ro ISBN 978-606-537-071-5


The Earth-our common home Perioada de derulare 2009-2011 Grup ţintă: copii, cadre didactice, părinţi, comunitatea locală

1. Promovarea educaţiei ecologice prin: - formarea şi exersarea unor deprinderi şi abilităţi practice privind modul de protejare a mediului; - încurajarea familiilor copiilor de a participa la activităţile proiectului; - promovarea,aplicarea şi popularizarea experienţei şi principiilor ecologice europene. 2. Popularizarea în rândul copiilor a tradiţiilor naţionale şi europene. 3. Schimbul de idei şi practici inovatoare pe parcursul derulării proiectului; 4. Îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă străină ale cadrelor didactice şi a competenţelor în utilizarea TIC; 5. Achiziţionarea de noi metode de lucru de la parteneri prin schimb.

The goals of the partnership are: 1. Raising the infants’ and their parents’ ecological culture by: - giving them knowledge and practical skills on how to protect the environment; - making the families be initiative participants in the Alliance’s work; - Studying, adapting, applying and popularizing of the good European pedagogical experience in the ecological education. 2. Teaching the children to value the national and European traditions 3. Exchanging innovative ideas and practices during the alliance 4. Improving of the knowledge and competence in foreign languages of the teachers and applying those to modern IT skills 5. Making new professional and personal friends aiming broadening of the alliance in the future and sharing other common ideas

Rezultate asteptate

Expected results:

Introducerea de activităţi ecologice în programa de grădiniţă – situaţii planificate de educaţie ecologică de realizat cu copiii; Îmbunătăţirea competenţelor de limbă straină prin comunicarea cu partenerii; Cuprinderea în planificarea activităţilor a unor acţiuni de valorificare a deşeurilor; Colectarea deşeurilor pe sortimente în spaţii special amenajate în grădiniţă; Amenajarea spaţiului de joacă din grădiniţă; Creşterea motivaţiei pentru conservarea mediului înconjurator în rândul familiilor; Formarea unui comportament ecologic la copii.

Induction of new activities in the kindergarten syllabus- planned situations for ecological education with children; Improved foreign language communication with the partners; Induction of new activities in the kindergarten syllabus- activities with waste materials; Divided collecting of the scraps in the kindergarten; Aesthetic yard of the kindergarten; Raised motivation of the families for conservation of the environment; Forming ecological behavior in the children.

Obiectivele proiectului

3


The Earth-our common home

Produse finale

Final products:

Un album cu fotografii ale produselor realizate An album with photos of the products that the de copiii din toate ţările – lucruri realizate din children in all of the countries-participants have deşeuri; made from waste materials; Realizarea unei poveştiri sau poveşti bazate pe Some short stories or tales based on ecological teme ecologice. Acestea vor fi traduse în limbile theme will be applied in it. They will be related by naţionale ale tuturor ţărilor participante la the children and will be translated into the naparteneriat; tional languages of all the countries-participants CD cu sărbătorilor ecologice organizate în toate in the partnership; unităţile şcolare; CD with the ecological holidays organized in CD cu prezentări de la întâlnirile de lucru între all kindergartens; parteneri; CD with presentations of the working meetings among the partners; Site-ul Web pentru toţi partenerii: Web site for all partners: http://www2.arnes.si/~vjljeoh Pliante cu imagini şi informaţii pe tema proiectu- http://www2.arnes.si/~vjljeoh lui pentru toţi participanţii la parteneriat. Leaflets with pictures and brief information for all participants in the partnership

4


The Earth-our common home

5


The Earth-our common home

Kindergarten „Rază de Soare“ Alex. Vasilescu, nr 7, Târgovişte, România

Spring party

Petrecerea primăverii

We also celebrate the spring in the adopted places. The children organized the exibition for sale at the “spring party”

Noi sărbătorim primăvara în locul adoptat. Copiii au organizat expoziţia cu vânzare la „Petrecerea primăverii”

6


The Earth-our common home We danced and play games for the spring party.

Am dansat şi am desfăşurat jocuri pentru petrecerea de primăvară.

Water day

Ziua apei

Every year we celebrate in our kindergarten the March of water. That means we have a lot of interesting activities concerning the water (experiments, watering the plats, draws and paintings, games in the sand with water).

În fiecare an sărbătorim în grădiniţă „Marşul apei”. Acest lucru înseamnă că se desfăşoară o mulţime de activităţi cu privire la apă (experimente, udarea plantelor, desene şi pictură, jocuri cu apă şi nisip).

7


The Earth-our common home

The children organized the „water march” and they surrounded the neighborhood saying slogans for saving the water and keep them clean.

Copiii au organizat „Marsul apei” şi au înconjurat cartierul scandând sloganuri de salvare a apei.

8


The Earth-our common home Let’s save a tree

Să salvăm copacii

In the first week of April, children from kindergarten were involved in collecting plas- tic bottles and paper. Action was held under the moto: ”Let’s save a tree” - an annually company for collecting and delivering wasteparticipation of all paper with ofthe families

În prima săptămână din Aprilie copiii din grădiniţă au colectat sticle de plastic şi hârtie. Toate s-au desfăşurat sub motto-ul „Să salvăm copacii” - anual, o companie de colectare şi livrare a deşeurilor cu ajutorul părinţilor.

The parents brang to the kindergarten paper that was collected into a big recipient and huge bags wich has been taken by the manager to a special place for recycle.

Părinţii au adus la grădiniţă deşeuri în saci mari pe care managerul unităţii le-a dus la reciclare.

For few weeks the children Collected pets wich they take it to a collecting center to be recycled.

Pentru câteva săptămâni copiii au strâns pet-uri pe care le-au trimis la reciclare.

9


The Earth-our common home

Kindergarten “Parvi Yuni” Gorna Oryahovista, Bulgaria

LET’S SAVE A TREE !

Să salvăm copacii

On the day of the earth, all children of our kindergarten took part of cleaning the yard.

De ziua Pământului toţi copiii din grădiniţă au făcut curăţenie în curtea grădiniţei.

The kids water the plants in the yard.

Copiii au udat plantele din curtea grădiniţei.

10


The Earth-our common home Recycle

Reciclare

Children are writeing and painting messages for the earth.

Copiii scriu şi pictează mesaje pentru Pământ.

How many trees have you saved?

Câţi copaci ai salvat tu?

Water day

Ziua apei

11


The Earth-our common home Spring party

Petrecerea primăverii

On the first of March and the just few De 1 Martie şi câteva zile mai târziu, bulgari days after,Bulgarians give to one another şi-au dăruit unul altuia mărţişoare albe şi roşii white and red tassels or small wool dolls sau păpuşi mici din lână numite “Pizho” şi called “Pizho and Penda” or “Marten“Penda” sau “Martenitsi”. itsi”. Additionally, in BulÎn folclorul bulgar numele garian folklore the name Mart este legat de un grup Mart is rebated to a grupy de femei bătrâne care erau old lady whose foarte rapide. Numele ei era mood shifts very “Bunica Marta, în bulgară – rapidly. Her name is Baba Marta. Grandma Marta, in Bulgarian-Baba Marta. This tradition has remained almost the same today as it was when it began. Today Bulgarian give one another the red and white colors to please Baba Marta so that she will not make winter last. In doing so , they hope the spring will come as soon as possible. Many people

Această tradiţie este reamintită şi în ziua de azi ca la începuturi. Astăzi bulgarii îşi dăruiesc unul altuia culorile alb şi roşu să o mulţumească pe Baba Marta şi astfel ea o va alunga pe Iarna. În acest mod ei cred că o va chema pe Primăvară mai devreme.

12


The Earth-our common home more than one martenitza which they have received as presents from relatives, close friend and colleagues. This bird is considered a harbinger of spring and is evidence that Baba Marta has been pleased and is about to retire.

Multe persoane primesc aceste Martenitze ca şi cadouri de la rude şi colegi. Pasărea este considerată un vestitor al primăverii şi este evident ca Baba Marta este mulţumită şi gata să se retragă.

The festivities “Baba Marta” in the kindergartenSărbătoarea “Baba Marta” în grădiniţă.

13


The Earth-our common home

Kindergarten of Elma Sekerı Kocaeli, Turkey

Outdoor party

Petrecerea în aer liber

We had an outdoor festi- val, were we exhibit a lot of products for our parents. We sold some food and drinks. In order to reveal to our par- ents about our project partners, we prepared all countries corner. We introduced all partner school and materials that we received from them.

Am avut un festival cu uşile deschise unde am expus o mulţime de lucrări pentru părinţi. Am vândut mâncare şi băuturi. Pentru a face cunoscut şi părin- ţilor, am realizat câte un colţ al ţărilor partenere. Am făcut cunoscute toate ţările partenere şi materialele primite de la ele.

14


The Earth-our common home LET’S SAVE A TREE !

Să salvăm copacii

We learn how to plant a flower and a tree, thanks to our teacher and our parents. We had a garden party with our parents about our campaign Let’s save a tree at the end of April. We gave to our parents a certificate and a young pine tree for supporting our campaign. The council gave us some young trees and we plant them to Water day

Am învăţat cum să plantăm o floare sau un copac, datorită educatoarelor şi părinţilor. Am avut o petrecere în grădină cu părinţii la sfârşitul lunii Aprilie. Am dăruit părinţilor câte un certi- ficat şi câte un pui de pin pentru sustinerea cam- paniei. Primăria ne-a dăruit nişte copaci tineri pe care i-am plantat în curtea grădiniţei. Acum avem grijă de ei şi aşteptăm să crească. Ziua apei

We know how important is the water for Ştim cât de importantă este apa pentru the environment, that is why we celebrate mediu, de aceea am sărbătorit Ziua Apei, Water day by having a drama about how can desfăşurând un teatru despre salvarea şi we clean the water. curăţarea apei.

We need it every single day. In order that everyone understand this thing, we made some water experiments: evaporation of water, freezing

Avem nevoie de apa în fiecare zi. Pentru ca toată lumea să înţeleagă, am realizat câteva experimente: evaporarea apei, îngheţarea apei, topirea gheţii.


The Earth-our common home After all this great activities, we decided that: 1. Water is the most important thing for humans, animals and plants! 2. We can’t live without water! 3. We can live without food for a few weeks, BUT we can’t live without

După aceste activităţi am decis că : 1. Apa este cel mai important lucru pentru oameni, plante şi animale. 2. Nu putem trăi fără apă. 3. Putem trăi fără mâncare câteva săptămâni, dar nu putem trăi fără apă nici măcar câteva zile.

Earth Day We celebrate Earth Day having a fashion show with costumes made by waste materials, in the shopping center, so many people with our parents watched and admired us.

Ziua pământului Am sărbătorit Ziua Pământului având o paradă a costumelor realizate din deşeuri, în centrul comercial, toţi părinţii şi oamenii, admirându-ne.

16


The Earth-our common home

Then, we had an other interesting activity. We made some products using waste material and having the help of our parents and our teachers.

Apoi, am avut o altă activitate interesantă. Am realizat produse utilizând deşeuri şi având ajutorul părinţilor şi educatoarelor.

Because we love to play in a clean environment, we decided to clean our schoolyard. We wear gloves so that we protect our hands

Pentru că ne place să ne jucam într-un mediu curat, am hotărât să curăţăm curtea grădiniţei. Am purtat mănuşi să ne protejăm de mizerie. 17


The Earth-our common home

Primary School Named of Nicolai Copernicus Poland

Water day / Ziua apei Some of them found something in the water. Câţiva dintre copii au găsit ceva în apă.

The aim of the trip was to check water in a nearby lake. Scopul deplasării a fost verificarea lacului din apropiere. 18


The Earth-our common home A little decoration and posters ready. It’s time to gather together and go out to the village. Câteva decoraţiuni şi postere realizate. Este timpul să le adunăm laolaltă şi să plecăm în sat.

Planted The teacher told children how to recognize each plant.

The last to do was to put a board into the ground close the plant

Plantarea Educatoarea i-a învăţat pe copii cum să recunoască fiecare plantă.

Ultimul lucru de făcut a fost de a înfige în pamânt o plăcuţă, aproape de plantă. 19


The Earth-our common home Recycle of the wasted Lots of pupils brought waste paper to school. Paper from them is put into special baskets inside

Reciclarea deşeurilor O mulţime de copii au adus deşeuri din hârtie la grădiniţă. Aceastea au fost puse în coşuri spe-

Spring cleaning

Curăţenia de primăvară To celebrate International Day of the Earth students and teachers from Sławkowo were cleaning areas around the school.

20

Pentru a sărbători Ziua Internaţională a Pământului, copiii şi elevii din Slawkowo au curăţat zonele din jurul şcolii.


The Earth-our common home

Older classes went along roads.

Younger classes were cleaning school area and adopted place.

Clasele mai mari au mers de-a lungul drumului pentru curăţenie.

Clasele mai mici au făcut curăţenie în zona din jurul grădiniţei şi la locul adoptat.

21


The Earth-our common home

KINDERGARTEN JELKA Glavarjeva 18a, Ljubljana Slovenia

Spring party

Let’s save the tree!

22


The Earth-our common home Water day / Ziua apei Water is very healthy and we like to drink it. but we allways close the water behind us, so we don’t waste it.

Apa este foarte sănătoasa şi ne place să o bem, dar întotdeauna oprim apa în urma noastră, aşa că nu o irosim.

Recycle / Reciclare • With children we have explored why it is so important to separate waste and why we have to be so careful about using paper. • We started with collecting literature about the topic, reading about recycling and saving trees, we have also watched some stories about saving the trees and forest.

• Cu copiii am explorat importanţa separării deşeurilor, şi grija pe care o avem în folosirea hârtiei. • Am început cu colectarea cărţilor şi citirea despre reciclare şi salvare a copacilor, am vizionat de asemenea, poveşti despre salvarea copacilor şi a pădurilor. 23


The Earth-our common home

In our Comenius playing hour for EARTH DAY we have recycled paper. We have recycled paper and have made new paper.

În ora de joaca “Comenius”, pentru Ziua Pământului” am reciclat hârtie. Am reciclat hârtia şi am făcut una nouă.

24


The Earth-our common home

Kindergarten MUKULAX Finland

Recycling of the wastes / Reciclare In the Kindergarten we want to teach the children the importance of the waste separation. In the yard we have bins for different waste. Waste separation guide shows how to sort the waste into the right bins.

În grădiniţă am vrut să învăţăm copiii importanţa separării deşeurilor. În curte am avut coşuri pentru diferite deşeuri. Ghidul de separare a deşeurilor ne-a învăţat cum să facem asta corect.

We didn´t get much waste paper to the our kindergarten. Anyway, we explored with the kids how many trees were used to make all that paper... Then we made lot of different things about the news papers before we took them to the recykling bins.

Nu am avut multe deseuri in gradinita noastra.Oricum am explorat cu copiii cam cati copaci sunt necesari pentru toata aceasta hartie. Apoi am realizat o multime de lucruri din deseuri inainte de a le trimite la reciclare. 25


The Earth-our common home Costume eco

The broud bride and groom, wedding dance, dinner and the party people with their selfmade clothes.

Ginerele şi mireasa, dansul de nuntă, cina şi oamenii de la petrecere cu costumele făcute de ei inşişi.

Spring party / Sărbătoarea primăverii

Mukulax Kindergarden May 2010 in our Adopted place on the island of RuissaloReady to sing our songs about summer and recycling - The guitar is tuned…

Pregătiţi să cânte cântece despre vara şi reciclare - Chitara este acordată.

26


The Earth-our common home Water day / Ziua apei We started our water project on the World Water Day in March. We watched several presentations about water. They really helped us to understand how important water is to us.

Where does the water go at spring time? - it smelts and runs down the hill... - Hey, we can follow the water! .

Am început proiectul de Ziua Apei în Martie. Am urmărit mai multe prezentări despre apă. Ne-au ajutat să înţelegem importanţa apei.

Alunecă şi o ia la vale printre dealuri. Unde se duce apa în anotimpul primăvara? Hei, putem urma apa!

27


The Earth-our common home

Maci Foundational Preschool, Elementary School for Children with Multiple Disabilities, and Unified Vocational Service of Education HUNGARY Let’s Save a Tree! / Să salvăm copacii We invited a guest to tell us about recycling, who showed us different ways of protecting the Earth, and watched a movie about polluting the environment.

Am avut un invitat să ne vorbească despre reciclare, care ne-a arătat diferite căi de a proteja Pământul, şi am vizionat un film despre poluarea mediului.

We planted outside, and inside as well.

Am plantat afara şi în interior.

28


The Earth-our common home Recycling paper and plastic / Reciclarea hârtiei şi a plasticului We selected waste, that we collected at home and around the school.

Am separat deşeurile pe care le-am strâns în gradiniţă şi în jurul ei.

of paper...

Ship / Vapor

multă hârtie

Robot

29

Movie projector / Proiector


The Earth-our common home Our other guest showed us origami techniques to reuse paper - we even had an exhibition from the products. We „STAMPED FLAT” juice-and milk boxes. The parents helped us make a giant tree out of them. We stood around it and sang songs about nature.

Ceilalţi invitaţi ai noştri ne-au arătat tehnici noi de origami pentru a refolosi hârtia - am avut chiar şi o expoziţie a produselor. Părinţii ne-au ajutat să realizăm un copac uriaş. Am stat apoi în jurul lui şi am cântat cântece despre natură.

We all wore a medal like this

Cu toţii merităm o medalie ca aceasta. 30


The Earth-our common home Un test al consumului de apă pe familie Economia apei este facilă atunci când vă gândiţi la ea. Mai jos este un test simplu, zece întrebări care vă pot ajuta să vedeţi cât de înţelepţi sunteţi în folosirea apei la dumneavoastră acasă. 1. Duşurile durează sub cinci minute. A: de obicei; B. câteodată; C. niciodată. 2. Folosesc doar puţină apă în cadă. A: de obicei; B. câteodată; C. niciodată. 3. Opresc apa când mă spăl pe dinţi. A: de obicei; B. câteodată; C. niciodată. 4. Pun apă în chiuvetă atunci când spăl de mână. A: de obicei; B. câteodată; C. niciodată. 5. Folosesc mătura pentru a curăţa curtea şi grădina. A: de obicei; B. câteodată; C. niciodată. 6. Apelez la o spălătorie ecologică pentru ami spăla automobilul. A: de obicei; B. câteodată; C. niciodată. 7. Pentru dozarea apei folosesc o clapetă de închidere la capătul furtunului din curte. A: de obicei; B. câteodată; C. niciodată. 8. Închid robinetele strâns. A: de obicei; B. câteodată; C. niciodată. 9. Pun apă în chiuveta de la bucătărie atunci când spăl vasele. A: de obicei; B. câteodată; C. niciodată. 10. folosesc maşina de spălat haine doar atunci când o pot umple la capacitatea maximă. A: de obicei; B. câteodată; C. niciodată.

A test of family water consumation The accumulation of water is easy when you think about it. The following test contains questions wich can help zou to understand how clever you are in using water in your house. 1. The shower takes less then five minutes. A. ussually; B. sometimes; C. never. 2. I use gradually in the tube. A. ussually; B. sometimes; C. never. 3. I turn off the water when I wash my teeth. A. ussually; B. sometimes; C. never. 4. I put the water in the wah-hand basin when I wash may hands. A. ussually; B. sometimes; C. never. 5. I use the broom to clean the yard and the garden. A. ussually; B. sometimes; C. never. 6. I’m going to the echologycal wash-house to clean my car. A. ussually; B. sometimes; C. never. 7. To evaluate the water I use the torn off flap of the (water) house. A. ussually; B. sometimes; C. never. 8. I close tight the taps. A. ussually; B. sometimes; C. never. 9. I put the water in the wash-hand basin when I wash the dishes. A. ussually; B. sometimes; C. never. 10. I use the washing machine only when I can fill it up to it’s maximum capacity. A. ussually; B. sometimes; C. never.

Give to you 3 points for each response with Acordaţi-vă câte trei puncte pentru fiecare răspuns marcat cu A, câte un pentru A; 1 point for B; and zero points for C. punct pentru răspunsurile cu B, şi zero puncte 31


The Earth-our common home

Mic dicĹŁionar ecologic

32

Comenius project "The Earth- our common home"  
Comenius project "The Earth- our common home"  

Comenius project "The Earth- our common home"- common magazine

Advertisement