Page 1

EUROPEAN DAY OF LANGUAGES 26.09.2017


LITHUANIA

ROMANIA MACEDONIA ITALY

BULGARIAN TURKEY


Language facts Did you know that... 01There are between 6000 and 7000 languages in the world - spoken by 7 billion people divided into 189 independent states. 02There are about 225 indigenous languages in Europe - roughly 3% of the world’s total. 03Most of the world’s languages are spoken in Asia and Africa.   04At least half of the world’s population are bilingual or plurilingual, i.e. they speak two or more languages. 05In their daily lives, Europeans increasingly come across foreign languages. There is a need to generate a greater interest in languages among European citizens. 06Many languages have 50.000 words or more, but individual speakers normally know and use only a fraction of the total vocabulary: in everyday conversation people use the same few hundred words. 07Languages are constantly in contact with each other and affect each other in many ways: English borrowed words and expressions from many other languages in the past, European languages are now borrowing many words from English. 08In its first year, a baby utters a wide range of vocal sounds; at around one year, the first understandable words are uttered; at around three years, complex sentences are formed; at five years, a child possesses several thousand words. 09The mother tongue is usually the language one knows best and uses most. But there can be 'perfect bilinguals' who speak two languages equally well. Normally, however, bilinguals display no perfect balance between their two languages.


10Bilingualism brings with it many benefits: it makes the learning of additional languages easier, enhances the thinking process and fosters contacts with other people and their cultures. 11Bilingualism and plurilingualism entail economic advantages, too: jobs are more easily available to those who speak several languages, and multilingual companies have a better competitive edge than monolingual ones. 12Languages are related to each other like the members of a family. Most European languages belong to the large Indo-European family. 13Most European languages belong to three broad groups: Germanic, Romance and Slavic. 14The Germanic family of languages includes Danish, Norwegian, Swedish, Icelandic, German, Dutch, English and Yiddish, among others. 15The Romance languages include Italian, French, Spanish, Portuguese and Romanian, among others. 16The Slavic languages include Russian, Ukrainian, Belarusian, Polish, Czech, Slovak, Slovenian, Serbian, Croatian, Macedonian, Bulgarian and others. 17Most European languages use the Latin alphabet. Some Slavic languages use the Cyrillic alphabet. Greek, Armenian, Georgian and Yiddish have their own alphabet. 18Most countries in Europe have a number of regional or minority languages – some of these have obtained official status. 19The non-European languages most widely used on European territory are Arabic, Chinese and Hindi, each with its own writing system. 20Russia (148 million inhabitants) has by far the highest number of languages spoken on its territory: from 130 to 200 depending on the criteria. 21Due to the influx of migrants and refugees, Europe has become largely multilingual. In London alone some 300 languages are spoken (Arabic, Turkish, Kurdish, Berber, Hindi, Punjabi, etc.).


Езикови факти Знаете ли, че...

01.Съществуват между 6000 и 7000 езика в света, които се говорят от 7 млрд. души в 189 независими територии. 02.Има около 225 местни езика в Европа, което е грубо 3 % от всички езици в света. 03.Повечето езици в света се говорят в Азия и Африка. 04.Поне половината население на земята е двуезично или многоезично, т.е. говори два или повече езика. 05.Европейците са все повече в досег с чужди езици в ежедневието си. Има нужда да се създаде по-голям интерес към езиците сред европейците. 06.Много езици имат 50 000 думи или повече, но човек знае и използва само част от този речник. В ежедневен разговор хората използват стотина едни и същи думи. 07.Езиците са в непрекъснат контакт и си влияят по различни начини. Английският е заел много думи и изрази от други езици в миналото, а европейските езици сега заемат много думи от английски. 08.През първата си година бебето произнася много различни звуци. През първата година произнася и първите разбираеми думи. През третата година сформира разбираеми изречения. През петата детето борави с няколко хиляди думи. 09.Майчин език е езикът, който човек научава най-добре и който се използва най-често. Но може да съществуват и „идеалните двуезични“ хора, които говорят еднакво добре на два езика. В повечето случаи обаче двуезичните не показват перфектен баланс между двата езика. 10.Двуезичността носи много приноси: улеснява изучаването на други езици, улеснява мисловния процес и насърчава контакт с други хора и култури.


11.Двуезичността и многоезичността носят също и икономически преимущества: тези, които говорят няколко езика намират работа по-лесно и многоезичните компании са по-конкурентоспособни. 12.Езиците са свързани един с друг като членовете на семейство. Повечето европейски езици принадлежат на голямото Индо-европейско езиково семейство. 13.Повечето европейски езици принадлежат към три групи: германски, романски и славянски. 14.Германското езиково семейство включва датски, норвежки, шведски, исландски, немски, холандски, английски, идиш и много други. 15.Романското езиково семейство включва италиански, френски, испански, португалски, румънски и много други. 16.Славянското езиково семейство включва руски, украински, беларуски, полски, чешки, словашки, словенски, сръбски, хърватски, македонски, български и други. 17.Повечето европейски езици използват латинската азбука. Някои славянски езици използват кирилицата. Гръцки, арменски, грузински и идиш имат собствени азбуки. 18.Повечето държави в Европа имат регионални или малцинствени езици, някои от които са с официален статут. 19.Неевропейски езици които са разпространени на територията на Европа са арабски, китайски, хинди, всеки със собствена писмена система. 20.Русия (с около 148 милиона население) има най-висок брой на езици, които се говорят на територията й. В зависимост от критерия те са между 130 и 200. 21.Поради прилива на имигранти и бежанци, Европа е станала многоезична. Само в Лондон се говорят около 300 езика (арабски, турски, кюрдски, бербер, хинди, панджаби и др.)


THIS IS A FATHER!

BULGARIA – TATKO - { TATKO } ITALY – PAPA’ MACEDONIA- ТАТКО-(ТАТКО) TURKEY - BABA ROMANIA - TATA-{TATA} LITHUANIA - TĖVAS


THIS IS A MOTHER! BULGARIA – MAMA - { MAMA } ITALY - MAMMA MACEDONIA- МАЈКА-(МАЈКА) TURKEY -ANNE ROMANIA -MAMA- { MAMA } LITHUANIA – MOTINA, MAMA


THIS IS A BABY! BULGARIA – БЕБЕ – { BEBE } ITALY - BAMBINO MACEDONIA-БЕБЕ-(BEBE) TURKEY - BEBEK ROMANIA -BEBELUŞ-{BEBELUŞ} LITHUANIA - KŪDIKIS


THIS IS A GIRL!

BULGARIA – МОМИЧЕ - { MOMICHE } ITALY - RAGAZZA MACEDONIA- ДЕВОЈЧЕ-(DEVOJCHE) TURKEY- KIZ ROMANIA-FATĂ-{FATĂ} LITHUANIA - MERGAITĖ


THIS IS A BOY! BULGARIA – МОМЧЕ- { MOMCHE } ITALY - RAGAZZO MACEDONIA- МОМЧЕ-(MOMCHE) TURKEY - OĞLAN ROMANIA -BĂIAT-{BĂIAT} LITHUANIA - BERNIUKAS


THIS IS A BALLOON! BULGARIA – БАЛОН - { BALON } ITALY - PALLONCINO MACEDONIA- БАЛОН-(BALON) TURKEY- BALON ROMANIA-BALON-{BALON} LITHUANIA - BALIONAS


THIS IS A TRAIN! BULGARIA – ВЛАК – { VLAK } ITALY - TRENO MACEDONIA- ВОЗ-(VOZ) TURKEY - TREN ROMANIA -TREN-{TREN} LITHUANIA - TRAUKINYS


THIS IS A DOLL! BULGARIA – КУКЛА- { KUKLA } ITALY - BAMBOLA MACEDONIA- КУКЛА-(KUKLA) TURKEY - OYUNCAK BEBEK ROMANIA - PĂPUŞĂ-{PĂPUŞĂ} LITHUANIA - LĖLĖ


THIS IS A CAR! BULGARIA – КОЛА – { KOLA } ITALY - AUTO MACEDONIA- АВТОМОБИЛ(AVTOMOBIL) TURKEY - OTOMOBİL ROMANIA –MAŞINĂ-{MAŞINĂ} LITHUANIA - MAŠINA


THIS IS A BALL! BULGARIA – ТОПКА – { TOPKA } ITALY - PALLA MACEDONIA- ТОПКА-(TOPKA) TURKEY - KÜRESEL ROMANIA -MINGE-{MINGE} LITHUANIA - KAMUOLYS


THANK YOU VERY MUCH! BULGARIA – БЛАГОДАРЯ – { BLAGODARYA } ITALY – GRAZIE MILLE MACEDONIA- БЛАГОДАРАМ-(BLAGODARAM) TURKEY- TEŞEKKÜR EDERİM ROMANIA-MULŢUMESC-{MULŢUMESC} LITHUANIA - AČIŪ

Dictionary  

This is our dictionary we made for the Day of languages. We are 6 countries working on Erasmus+ KA2 project "Let's celebrate together"

Dictionary  

This is our dictionary we made for the Day of languages. We are 6 countries working on Erasmus+ KA2 project "Let's celebrate together"

Advertisement