Page 1

Advies- en ingenieursbureau



Wonen Leefbaarheid en omgeving

Altijd een oplossing verder


Wonen en leefbaarheid De woningmarkt is altijd in beweging. Nieuwe woonwijken worden ontwikkeld en gerealiseerd. Het duurzaam bouwen voor toekomstige generaties speelt een steeds belangrijkere rol. Tegelijkertijd worden bestaande wijken geherstructureerd en krijgen bestaande gebouwen een tweede leven als gevolg van de beperkte ruimte voor nieuwbouw. DHV adviseert en ondersteunt woningcorporaties, zorginstellingen, gemeenten en verenigingen van huiseigenaren. Met respect voor gebied en gebouw en de wensen van de gebruiker.


Wonen en duurzaamheid • Duurzaam bouwen en onderhouden • Maatschappelijk verantwoord ondernemen • Duurzame gebiedsontwikkeling

Wonen en de wijk • Stedelijke vernieuwing • Locatie- en gebiedsontwikkeling • Grond- en gebiedsexploitatie

Wonen en bouwen • Project- en kostenmanagement • Constructies en installatieadvies

Wonen en beheer • Onderhoudsmanagement • Strategisch voorraadbeheer

Wonen en recht • PPS en samenwerkingsovereenkomsten • Aanbestedingstrajecten • Bouwrecht, ruimtelijke ordening en omgevingsrecht


Referenties Duurzaam Woonzorgcentrum Transwijk Utrecht Het nieuwe duurzame woonzorgcentrum Transwijk wordt ontwik-

worden. Dit is mogelijk omdat de woningen voorzien zijn van diverse

keld door SHBU-zorgcentra, in samenwerking met woningcorporatie

domoticavoorzieningen.

Bo-Ex die eigenaar wordt van het gebouw. SHBU huurt een deel van de

DHV adviseert sinds 2005 over de kosten van het plan. Begin 2008 heeft

appartementen voor cliënten met een zorgbehoefte en zorgt voor de

DHV ook de rol van projectleider van het bouwteam op zich genomen. De

voorzieningen. Bo-Ex gaat een deel van de appartementen zelf verhuren

uitvoering start in 2009. DHV is verantwoordelijk voor directievoering en

en verkopen. In deze huur- en koopappartementen kan ook zorg verleend

toezicht.

Kwartiermaken voor Vogelbuurt en IJplein Amsterdam DHV heeft de totstandkoming ondersteund van een afsprakenkader met

De Vogelbuurt en IJplein liggen aan de dynamische Noordelijke IJ-oevers.

intentieovereenkomst die eind 2008 is ondertekend. Nu werkt de brede

Vogelbuurt – IJplein is tevens een Vogelaarwijk, gezien de sociaal-econo-

coalitie hard aan een Integraal vernieuwingsprogramma en snelle suc-

mische positie van veel bewoners. De strategische opgave is het verbin-

cessen, o.a. bewonersinitiatieven. Met een gedegen buurtanalyse heeft

den van ‘oude’ en ‘nieuwe’ bewoners en ondernemers en werknemers

DHV de selectie ondersteund van de drie hoofdthema’s: leefbaarheid,

van het nieuwe Noord. Het nieuwe Noord bestaat uit hippe en kennis-

ruimtelijke vernieuwing aan het IJ en individuele aanpak van probleem-

intensieve bedrijven in het Hamerstraatgebied en straks de duurdere

huishoudens. Een brede coalitie van bewoners, instellingen en organisa-

(koop)woningen in Vogelbuurt / IJplein en Overhoeks.

ties heeft meegedacht over deze keuze.

Zorgcentrum Weidevenne Purmerend In de wijk Weidevenne in Purmerend realiseerde DHV met architect

aan duurzame energie. DHV heeft in de eerste fase, in opdracht van

Splinter BV drie nieuwe gebouwenlamellen met onder andere een

Woonzorg Nederland, het projectmanagement verzorgd. In de ontwerp-

woonzorgcentrum, een activiteitencentrum, huurwoningen en bedrijfs-

en uitvoeringsfase was DHV betrokken bij de bouwfysische, elektrotech-

ruimten. De plannen zijn een initiatief van Zorgcirkel Waterland en

nische en werktuigbouwkundige voorzieningen.

woningcorporatie Rochdale. In dit project is speciale aandacht besteed

Scenario-onderzoek Majellaknoop Utrecht Mitros projectontwikkeling heeft DHV in 2007 gevraagd een onderzoek

singen verricht. De corporatie stond begin 2007 voor de keuze: het gebied

uit te voeren naar de functionaliteit en technische kwaliteit van twee

herontwikkelen door het plegen van sloop en nieuwbouw óf de huidige

wooncomplexen in Utrecht. De 247 woningen en vier bedrijfsruimten

woningen aanpassen. DHV heeft, na uitvoerige technische onderzoeken,

zijn traditioneel gebouwd in de beginjaren vijftig.

een sloopscenario uitgewerkt dat rekening houdt met een maximale

Aan de woningen zijn door de jaren heen geen grootschalige aanpas-

resterende exploitatieduur van vijf jaar.

Herstructurering Palenstein Zoetermeer De gemeente Zoetermeer en de woningcorporaties De Goede Woning,

gebied. In de uitwerkingsfase adviseerde DHV De Goede Woning over

Vidomes en Vestia sloten in 2005 een samenwerkingsovereenkomst over

ondermeer de verwerving van een bestaand winkelcentrum, de ruimte-

de herstructurering van Palenstein, een jaren ’60 wijk nabij het centrum.

analyse en parkeerbalans, de gebiedsexploitatie (grond-, bouw- en

In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over taken en verantwoor-

vastgoedexploitatie) en een scenarioanalyse. Daarnaast adviseert DHV

delijkheden per partij. Daarnaast ruilden de corporaties woningen uit,

de gemeente Zoetermeer en de woningcorporaties Vidomes en De Goede

waardoor duidelijke deelgebieden ontstonden die iedere woningcorpora-

Woning bij de onderlinge grondleveranties en hebben de juristen van

tie afzonderlijk gaat ontwikkelen en realiseren. DHV adviseerde de

DHV de realisatieovereenkomst opgesteld voor de uitvoering van het

woningcorporaties op juridisch, planeconomisch en organisatorisch

deelgebied Schoutenhoek, in opdracht van Vidomes.


DHV DHV is een toonaangevend internationaal advies- en ingenieursbureau dat diensten verleent en innovatieve oplossingen aanbiedt op het gebied van mobiliteit; water; bouw & industrie; gebiedsontwikkeling; milieu & duurzaamheid. Onze dienstverlening richt zich op de totale projectcyclus en omvat management consultancy, adviesdiensten, ontwerp en engineering, project-, contract- en assetmanagement. DHV, met het hoofdkantoor in Nederland, maakt deel uit van de DHV Groep met een netwerk van 70 kantoren wereldwijd. Onze klanten proďŹ teren van de via dit netwerk beschikbare kennis, resulterend in een integrale projectaanpak gericht op een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. De DHV Groep heeft ca. 5.500 medewerkers. Kijk voor meer informatie op www.dhv.nl.

DHV B.V. Laan 1914 nr. 35 3818 EX Amersfoort Postbus 1132 3800 BC Amersfoort T (033) 468 30 46 F (033) 468 28 01 www.dhv.nl

DHV brochure Wonen  

DHV brochure Wonen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you