Page 1

Advies- en ingenieursbureau

raadwerk JUNI 2011 | VERDUURZAMING BESTAAND VASTGOED

Constructieve aanpassingen maken sloop overbodig

Herontwikkeling schenkt nieuw leven aan gedateerd pand

Proefproject met vijftig energieneutrale woningen in den Bosch

VEEL OVERHEIDSDIENSTEN WORDEN IN BESTAANDE PANDEN GEHUISVEST. ZO OOK HET CAK, DAT EEN NIEUW ONDERKOMEN VINDT IN EEN BIJNA VIJFTIG JAAR OUD GEBOUW AAN DE UTRECHTSEBAAN

IN DEN HAAG. DHV TEKENDE VOOR EEN AANPASSING VAN DE DRAGENDE CONSTRUCTIE VAN HET

KANTOORPAND EN REALISEERT VOORZIENINGEN VOOR HET DRAGEN VAN EEN COMPLEET NIEUWE GEVEL. OPDRACHTGEVER PROVAST EN ASR VASTGOED ONTWIKKELING ARCHITECT KCAP ARCHITECTS & PLANNERS INFORMATIE PAUL.WOLTERS@DHV.COM

Enkele jaren geleden stond het gebouw nog op de nominatie voor sloop ten behoeve van nieuwbouw. Als gevolg van de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt en dankzij de nieuwe mogelijkheden bestaand

voor

vastgoed

herontwikkeling wordt

het

pand

van nu

onderworpen aan een grondige facelift, waarna de vijftig meter hoge gevel grotendeels uit glazen delen zal bestaan. Verder wordt de dragende constructie ingrijpend gewijzigd om een herinrichting mogelijk te maken en 18.000 vierkante meter kantooroppervlak te creëren. De opdrachtgever heeft als eis gesteld dat het eindresultaat in

de

het

BREEAM

kwaliteitslabel

Excellent

duurzaamheidbeoordeling

moet behalen. In 2010 bepaalde DHV de

verwijderen van de helft van de betonnen gevelkolommen. Met een quick-scan 'bepaling reservecapaciteit constructies' gaf DHV snel inzicht in de mogelijkheden om wanden en kolommen te verwijderen. Mede aan de hand van een onderzoek naar de kwaliteit van de bestaande betonconstructie is berekend dat het pand door de resterende betonkolommen kan worden gedragen. De ingrijpende wijziging leidt tot restricties ten opzichte van het gewicht van de gevel en de vloerbelasting op de dragende constructie. De veiligheid van de nieuwe constructie is gegarandeerd doordat het ontwerp voor het vernieuwde pand is gebaseerd op de berekeningen van DHV. De oplevering staat gepland voor eind 2011.

Energieneutraal bouwconcept voor seriematige woningbouw IN NAUWE SAMENWERKING MET AANNEMERSBEDRIJF HOEDEMAKERS ONTWIKKELT WONINGCORPORATIE ZAYAZ VIJFTIG ENERGIENEUTRALE WONINGEN IN ’S HERTOGENBOSCH. HAN VAN ZWIETEN ARCHITECTEN

BNA ONTWERPT DE WONINGEN EN DHV TREEDT OP ALS ENERGETISCH, INSTALLATIETECHNISCH EN BOUWFYSISCH ADVISEUR. OPDRACHTGEVER ZAYAZ VASTGOEDONTWIKKELING ARCHITECT HAN VAN ZWIETEN ARCHITECTEN BNA INFORMATIE RAGNA.CLOCQUET@DHV.COM

haalbaarheid van een plan dat voorziet in het gemeente

van het energieverbruik volgt een duurzame

’s-Hertogenbosch een convenant gesloten waarin

invulling van de restvraag. Daken worden van

beide partijen het voornemen uitspreken om

zonnepanelen voorzien om de hiervoor nodige

kennis op te bouwen ten behoeve van toekomstige

duurzame restenergie te genereren. Tevens wordt

duurzame woningbouw. Bijzonder is het hoge

onderzocht of ook het huishoudelijk energiegebruik

ambitieniveau van het project. Zo willen de betrokken

op een duurzame manier kan worden ingevuld. In

partijen het gebouwgebonden energiegebruik van

tegenstelling tot bestaande proefprojecten, die

de woningen terugdringen tot nul. Het toegepaste

zich vaak op één of twee modelwoningen richten,

passiefhuis-concept omvat onder andere duurzame

voorziet dit project in seriematige bouw. Daardoor

bouwkundige maatregelen en een uitgekiend

kan een energieneutraal bouwconcept worden

installatieconcept. Daarbij worden alle stadia van de

ontwikkeld dat ook elders op grote schaal kan

Trias Energetica doorlopen: na een minimalisering

worden toegepast.

Hiervoor

hebben

Zayaz

en

de


Groei zonder obstakels voor Eindhoven Airport IN DE DYNAMISCHE WERELD VAN DE LUCHTVAART MOETEN REGIONALE LUCHTHAVENS SNEL KUNNEN INSPELEN OP VERANDERINGEN IN DE CAPACITEITSVRAAG EN DE PASSAGIERSAFHANDELING. ZO OOK OP HET VAN OORSPRONG MILITAIRE VLIEGVELD VAN EINDHOVEN. IN 2006 MAAKTEN JAARLIJKS 900.000 BURGERPASSAGIERS GEBRUIK VAN EINDHOVEN AIRPORT - NU ZIJN DAT ER JAARLIJKS RUIM TWEE MILJOEN. OPDRACHTGEVER EINDHOVEN AIRPORT ARCHITECT KCAP (ROTTERDAM) EN DE BEVER ARCHITECTEN

Modulair bouwsysteem biedt flexibele uitbreidingsmogelijkheden

(EINDHOVEN) INFORMATIE MAURICE.HERMENS@DHV.COM

Om deze stroom goed te kunnen verwerken wordt de terminal verlengd en voorzien van een nieuwe inrichting en verrijst op pijlers boven de terminal een nieuw hotel. DHV vervult als adviseur constructie, bouwfysica, akoestiek en trillingen een centrale rol bij de uitbreiding van de luchthaven. Al in 2005 was DHV betrokken bij het ontwerp van de oorspronkelijke luchthaventerminal. Daarbij koos DHV voor een lineair modulair bouwsysteem waarmee toekomstige uitbreidingen eenvoudig te realiseren zouden zijn. Het dak van het terminalgebouw wordt volledig ondersteund door verankerde

kolommen, waartussen liggers en vlakke vloeren zijn geplaatst. Het luchthavengebouw kent daardoor geen dragende wanden of kruisen of andere constructieve elementen die in de weg kunnen staan. Zo kan het gebouw snel en voordelig worden uitgebreid en kan Eindhoven Airport het gebouw zonder hulp van buitenaf zelfstandig herinrichten. Het project wordt in 2013 opgeleverd en gedurende de constructieperiode blijft de luchthaventerminal volledig in bedrijf.

DHV Webportal maakt actuele gebouwdocumentatie toegankelijk

Expertisecentrum Kempenhaeghe perfectioneert gebouwen IN DE SNEL VERANDERENDE GEZONDHEIDSMARKT VERANDERT OOK DE FUNCTIONELE INRICHTING VAN GEBOUWEN MEE. HET IS DAAROM VAN BELANG DAT BOUWTEKENINGEN VOORTDUREND WORDEN GEACTUALISEERD EN GOED TOEGANKELIJK BLIJVEN VOOR BEHEERDERS, AANNEMERS EN INSTALLATEURS. EXPERTISECENTRUM KEMPENHAEGHE, CENTRUM VOOR EPILEPSIE, SLAAPGENEESKUNDE EN NEUROLOGISCHE ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN, MAAKT DAARBIJ GEBRUIK VAN EEN OP MAAT GESNEDEN WEBPORTAL VAN DHV. OPDRACHTGEVER KEMPENHAEGHE, AFDELING VASTGOED INFORMATIE AD.GEVERS@DHV.COM Kempenhaeghe telt circa 1200 werknemers die werkzaam zijn in veertig gebouwen, waaronder poliklinieken, opnamecentra en woonzorggebouwen voor cliënten. In het door DHV en Kempenhaeghe gezamenlijk ontwikkelde informatiesysteem worden alle beheertekeningen van gebouwen en terreinen, waaronder de plattegronden, de installaties, de vluchtplannen en de bijbehorende schema’s beheerd. De gegevens zijn via een afgeschermde webportal toegankelijk voor zowel de beheerders van Kempenhaeghe als hun externe partners. Manager Bouwzaken Pieter

Kledingketen kiest voor ingrijpende winkelpandverbouwing

Nieuwe bibliotheek Caen krijgt passende akoestiek

DHV speelt leidende rol in herontwikkeling The Sting

WANNEER EEN WINKELRUIMTE TE KLEIN WORDT OF NIET LANGER AAN DE NIEUWSTE WINKELFORMULE VOLDOET, IS DE BESTE OPLOSSING NIET ALTIJD EEN VERHUIZING OF EEN NIEUWBOUW. IN AMERSFOORT BESLOOT KLEDINGKETEN THE STING TOT EEN INGRIJPENDE VERBOUWING VAN HET BESTAANDE WINKELPAND, NAAR HET VOORBEELD VAN EEN SUCCESVOLLE THE STING VESTIGING IN EINDHOVEN. OPDRACHTGEVER ALTERA ARCHITECT JACQUES METZELAAR INFORMATIE REMKO. POLLMANN@DHV.COM

van Duppen (Kempenhaeghe): “De webportal kent een eenvoudige gebruiksstructuur. Daardoor is het systeem bijzonder gebruiksvriendelijk en wordt de opgevraagde informatie op een overzichtelijke wijze gepresenteerd. Het informatiesysteem biedt ons een helder inzicht in de actuele status van onze vastgoedportefeuille en maakt een professionele invulling van onze beheertaken mogelijk. In nauw overleg met DHV wordt de webportal steeds verder geperfectioneerd - net als onze gebouwen.” Lees het hele artikel op www.dhv.nl/vastgoedmanagement

De herontwikkeling voorzag in de integratie van een vrijgekomen bovenliggende etage in de vestiging en vroeg om een aanpassing van de bestaande bouwconstructie. Reden voor de eigenaar van het pand Altera om DHV in te schakelen voor advies en begeleiding. DHV verzorgde de complete uitengineering van het project, dat onder andere een 200 vierkante meter grote vide, vier nieuwe roltrappen en een lift omvatte. Hiervoor moest de hoofddraagconstructie van het pand worden omgelegd, waarbij de stabiliteit van de bovenliggende woningen onaangetast moest blijven. Ook verzorgde DHV de nodige haalbaarheidsstudies, de aanbesteding en de selectie van de uitvoerende partijen. Zo adviseerde DHV om voor een onderaannemer te kiezen die gespecialiseerd is in het vijzelwerk dat nodig is om eventuele verzakkingen te neutraliseren. Voor een efficiënt verloop van alle engineeringwerkzaamheden en om knelpunten tijdig te kunnen signaleren volgde DHV een Virtual Design & Construction aanpak. Hiervoor zijn de architecttekeningen omgezet naar een 3D-model dat vervolgens in de interactieve DHV iRoom door de constructeur, de installatieadviseur en de bouwkundig adviseur is geanalyseerd. Samen met de partners realiseerde DHV zo snel en kosteneffectief een compleet nieuwe en moderne winkelvestiging in een bestaand winkelpand.

Nieuw explosieveilig hoofdkantoor voor BP

Geïntegreerd contractmodel resulteert in innovatieve marktoplossing PAL NAAST DE A15 EN TEGENOVER HET OP EEN NA GROOTSTE RAFFINAGECOMPLEX VAN ONS LAND VERRIJST HET NIEUWE HOOFDKANTOOR VAN BP, WAARMEE DE OLIEMAATSCHAPPIJ EEN BIJZONDER VEILIG EN DUURZAAM GEBOUW REALISEERT. HET PAND BIEDT PLAATS AAN VIERHONDERD MEDEWERKERS DIE MOMENTEEL IN DIVERSE GEBOUWEN OP HET INDUSTRIËLE COMPLEX ZIJN GEHUISVEST. DHV BEGELEIDT BP BIJ HET VOLLEDIGE TRAJECT VAN INITIATIE TOT REALISATIE. OPDRACHTGEVER BP ARCHITECT GROUP A INFORMATIE LUC.STOOT@DHV.COM

Als eerste stap stelde DHV een programma van functionele eisen op, met belangrijke basisaspecten als de ligging en de oppervlakte van het pand. Ook de belangrijke explosieveiligheidseisen zijn in dit programma van eisen opgenomen. Om zekerheid te creëren dat het gebouw daadwerkelijk aan al deze eisen zou voldoen, kreeg ook de aannemer een eigen verantwoordelijkheid voor de invulling van de functionele en duurzame gebouwaspecten. Hiervoor is door DHV een contract opgesteld op

basis van de ‘uniforme administratieve voorwaarden voor geïntegreerde contracten’ (UAVgc), die recht doet aan de strenge veiligheidswensen van BP maar de aannemer wel voldoende vrijheden biedt om het ontwerp te optimaliseren. Zo profiteerde BP optimaal van de innovatiekracht van alle marktpartijen. Het resultaat is een duurzaam pand met de veiligheidstechnische kenmerken van een bunker en de open uitstraling van een ultramoderne kantooromgeving.

OMA en DHV vinden optimale stiltebalans ARCHITECTENBUREAU OMA VAN REM KOOLHAAS ONTWERPT DE NIEUWE OPENBARE BIBLIOTHEEK VAN DE NOORD-FRANSE STAD CAEN. HET X-VORMIGE GEBOUW TELT TWAALFDUIZEND VIERKANTE METER VLOEROPPERVLAK, VERDEELD OVER VIER VLEUGELS DIE WIJZEN IN DE RICHTING VAN BELANGRIJKE CULTUURHISTORISCHE LOCATIES VAN DE STAD. DHV'S SPECIALISTEN OP HET GEBIED VAN ACOUSTICS & BUILDING PHYSICS LEVERDEN EEN STILLE BIJDRAGE AAN DE REALISATIE VAN EEN PASSENDE BINNENAKOESTIEK. OPDRACHTGEVER GEMEENTE CAEN (FR) ARCHITECT OMA/REM KOOLHAAS INFORMATIE THEO.RAIJMAKERS@DHV.COM

Het gebouw verrijst in een stadsgebied dat volop in ontwikkeling is en waar veel omgevingslawaai heerst. DHV heeft de opdracht om het gemiddelde binnengeluidsniveau, dat ten dele zal worden veroorzaakt door installatie- en bezoekersgeluiden, te reduceren tot maximaal 35 dB. Daarbij wordt ook kritisch gekeken naar de roltrappen en de kinderafdeling in het centrale deel van de bibliotheek. De akoestiekexperts van DHV adviseerden het gebruik van onder andere een zwevende vloer, absorberende materialen en akoestisch slim opgestelde boekenkasten. Samen met DHV slaagden de architecten van OMA erin om een passende binnenakoestiek te realiseren waarin niemand het gevoel heeft op kousenvoeten te moeten lopen en iedereen voldoende stilte vindt om prettig te kunnen lezen. De bouwkosten worden geraamd op 51 miljoen euro en de nieuwe bibliotheek zal in de lente van 2015 worden geopend.

Rotterdam maakt commercieel vastgoed toekomstvaster

Profielenboek voorziet in duidelijke richtlijnen BEDRIJFSHALLEN DIE VOOR SPECIALISTISCH GEBRUIK WORDEN AANGEPAST KUNNEN EEN DEEL VAN HUN WAARDE VERLIEZEN WANNEER DEZE OPNIEUW OP DE MARKT KOMEN. DAT KAN EEN AANTREKKENDE WERKING OP ACTIVITEITEN MET EEN GERINGE TOEGEVOEGDE WAARDE TOT GEVOLG HEBBEN, WAARDOOR DE GEBRUIKSWAARDE VAN BEDRIJFSTERREINEN VERDER DAALT. OPDRACHTGEVER ONTWIKKELINGSBEDRIJF ROTTERDAM, AFDELING ECONOMIE INFORMATIE RINUS.VADER@DHV.COM Ontwikkelingsbedrijf Bedrijfshuisvesting Rotterdam (OBR) wil deze ontwikkeling tegengaan en stelde de volgende drie adviesvragen aan DHV: hoe zijn bedrijfsruimtes als vastgoed zo te specificeren zodat deze later ook voor andere bedrijfsdoeleinden geschikt blijven? Hoe kunnen stadsplinten effectiever voor bedrijfsactiviteiten worden ingezet? Hoe kunnen ondernemers bewust worden gemaakt van de voordelen van toekomstvaste bedrijfspanden? Met gegevens van de Kamer van Koophandel en het Kadaster bracht DHV de kavelgrootte, de omvang van de panden en de aard van de bedrijfsvoering van achtduizend ondernemingen in kaart. Vervolgens stelden DHV-

professionals met specialistische kennis op het gebied van vastgoedwaarde, vastgoedprogrammeren (opstellen van programma’s van eisen), bedrijfsterreinen, stadsplinten en gebiedsontwikkeling een overzicht van dertig bedrijfsprofielen samen, waarvan de tien belangrijkste profielen meer dan tachtig procent van alle opgenomen bedrijven omvatten. Met kenmerkende profielingrediënten als het bedrijfstype, de bereikbaarheid, de omvang, het comfort en de visuele uitstraling van de bedrijfshallen voorziet het profielenboek zowel OBR als ondernemers van duidelijke richtlijnen waarmee de toekomstvastheid van bedrijfsruimten kan worden gewaarborgd. DHV levert de uitkomsten van het adviesproject begin mei op.


Huisvesting Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) gaat de huisvesting op de locatie Flevoland/Marknesse en Amsterdam/Schinkel herstructureren en opwaarderen naar een meer hedendaags kwaliteitsniveau. DHV heeft de opdracht om het NLR hierbij voor het perceel Bouwfysica en Brandveiligheid te adviseren. In het kader van de verzelfstandiging van het NLR zijn er met het (voormalige) ministerie van Verkeer en Waterstaat diverse onderzoeken uitgevoerd naar het onderhoudsniveau van beide vestigingen. Op basis hiervan is besloten drie monumentale panden behouden, en vindt er herbestemming en nieuwbouw plaats.

Multifunctionele gebiedsinvulling vraagt om multidisciplinaire aanpak

Meer informatie: caroline.kaas@dhv.com

Jazz City biedt mogelijkheden voor wonen, werken, winkelen en recreëren PRIVATE PARTIJEN KUNNEN UITBREIDINGSPLANNEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED HAND IN HAND LATEN GAAN MET EEN GROOTSCHALIGE

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING. DAT BEWIJST DE UITBREIDING VAN HET DESIGNER OUTLET CENTER IN ROERMOND, DAT ONDERDEEL UITMAAKT VAN JAZZ CITY - EEN PLANGEBIED WAARIN OOK EEN HOTEL, EEN INDOOR LEISURE PARK, APPARTEMENTEN EN PARKEERVOORZIENINGEN WORDEN GEREALISEERD. OPDRACHTGEVER: JAZZ CITY BV EN MCARTHUR GLENN INFORMATIE ANNETTE.ZEBEL@DHV.COM Met Jazz City ontstaat een multifunctioneel gebied waarin mensen

private ontwikkelpartijen werd ingeschakeld. Het projectteam dat DHV

Bestemmingsplan Amphia Ziekenhuis Breda

wonen, werken, winkelen en recreëren. Omdat het terrein in zijn

samenstelde telt elf leden die vanuit uiteenlopende vakdisciplines en

Het Amphia ziekenhuis in Breda heeft plannen voor nieuwbouw, renovatie en

huidige vorm een industrieel karakter heeft, vraagt het ontwikkelen

met een gedeeld enthousiasme aan de plannen werken. Daarnaast

herinrichting van het ziekenhuisterrein. Hiertoe is een nieuw bestemmingsplan nodig.

vervult DHV een verbindende rol tussen de vele stakeholders die bij de

DHV voert voor Amphia de benodigde onderzoeken uit voor het bestemmingsplan.

naar de lucht- en bodemkwaliteit en naar de veiligheidszones van de

totstandkoming van Jazz City betrokken zijn. Als eerste planonderdeel

Hierbij moet gedacht worden aan archeologisch onderzoek, bodemonderzoek, flora

gevestigde bedrijven. Initiatiefnemer van het project is Van Pol Beheer

zal eind 2011 de parkeervoorziening worden gerealiseerd. Het indoor

& fauna onderzoek, luchtkwaliteit, akoestisch onderzoek en externe veiligheid.

en DHV tekende voor het opstellen van het bestemmingsplan, twee

leisure park volgt een jaar later en in 2014 moet de uitbreiding van het

Daarnaast geeft DHV advies over de bereikbaarheidsstrategie van het terrein.

WABO-procedures, een milieueffectrapport en een m.e.r.-beoordeling.

Designer Outlet Center operationeel zijn.

Informatie: sander.vorselman@dhv.com

van een nieuw bestemmingsplan veelDelft vooronderzoek, onder andere Tijdelijke huisvestingom TU opgeleverd

Bijzonder is dat DHV hiervoor door een samenwerkingsverband van

NIEUWBOUW DUURZAAM DANKZIJ DRAAGVLAK Duurzame samenwerking SPF en DHV

SPF BEHEER BV WERKT AAN EEN SCAN VOOR EEN

het pand moderniseren en energetisch optimaliseren.

DE

Beheer koos bewust voor de integrale adviesdiensten

VERDUURZAMING VAN DE VASTGOEDPORTEFEUILLE.

DHV presenteert een keur aan mogelijkheden. SPF

SPOORWEGPENSIOENFONDS EN STICHTING PENSIOEN-

van DHV, die gebaseerd zijn op een gedegen installatie-

FONDSEN EEN BELEGD VERMOGEN BEHEERT VAN MEER

financiële

STRATEGISCHE ADVIESPARTNER DIE EEN WAARDEVOLLE

momenteel welke investeringen zinvol zijn voor een

VERHUURBAARHEID VAN HET INVESTERINGSVASTGOED.

Daarbij neemt SPF Beheer ook innovatieve technieken in

UITVOERINGSORGANISATIE

FONDS

OPENBAARVERVOER,

STICHTING

DEZE

en bouwtechnische vakkennis en een diepgaande

DAN DERTIEN MILJARD EURO, BESCHOUWT DHV ALS EEN

kennisgebieden bepaalt een projectteam van DHV

BIJDRAGE

effectieve verduurzaming en modernisering van Officia III.

KAN

LEVEREN

DIE

VAN

AAN

NAMENS

EEN

OPTIMALE

OPDRACHTGEVER SPF INFORMATIE BART.LOUW@DHV.COM

vastgoedexpertise. Met inzet van deze

overweging die onlangs bij de verduurzaming van het DHV hoofdkantoor in Amersfoort zijn toegepast en waarmee

Dat geldt ook voor het pand Officia III aan de Amsterdamse Zuidas, dat sinds de jaren tachtig onderdak biedt aan een informatietechnologisch bedrijf. Om Officia III voor meer organisaties aantrekkelijk te maken wil SPF Beheer

In vol bedrijf naar twee nieuwe verdiepingen IN ZOETERMEER VROEGEN DE RESULTATEN UIT EEN ONDERZOEK NAAR DE ZORGBEHOEFTE OM EEN

AANZIENLIJKE CAPACITEITSUITBREIDING VAN HET PLAATSELIJKE LANGE LAND ZIEKENHUIS. HET RESULTEERDE IN EEN GEBOUWUITBREIDING WAARBIJ EEN DEEL VAN HET PAND IN GEBRUIK KON BLIJVEN. OPDRACHTGEVER STICHTING ALGEMEEN ZIEKENHUIS ZOETERMEER ARCHITECT SEED ARCHITECTS ALKMAAR INFORMATIE THEO.SIMMERMAN@ DHV.COM

Als gevolg van de marktveranderingen in de zorgsector werden de aanvankelijk ambitieuze nieuwbouwplannen bijgesteld. Op advies van DHV koos het ziekenhuis voor een betaalbare, duurzame en praktisch slimme oplossing. Daarbij werd het bestaande polikliniekgebouw op een zodanige wijze met twee verdiepingen opgehoogd, dat de bestaande kliniek operationeel kon blijven. DHV maakte daarbij gebruik van diverse innovatieve technieken. Om het aanbrengen van een extra fundering te vermijden werd het stabiliteitsysteem aangepast en wordt de bovenste verdieping gedragen door een twintig meter lange overspanning. Ook koos DHV ervoor om de nieuwe vluchttrappenhuizen aan de buitenzijde van het gebouw als stabiliteitskernen te benutten. Het verhuizen van de bestaande dakopbouw met installaties naar het nieuwe, hoger gelegen dak vond binnen het tijdsbestek van één weekend plaats zodat de polikliniek niet een dag hoefde te worden gesloten. Het resultaat is een natuurlijk ogend pand met een aanzienlijk grotere polikliniek voor iedereen in Zoetermeer. DHV B.V. | Postbus 1132 | 3800 BC | Opmaak en productie: DHV Communications | Tekst: Grote Wereld | Ontwerp: DHV Web&Design | Drukwerk: ZuidamUithof | Meer informatie, een persoonlijk abonnement of afmelding voor deze nieuwsbrief: sandra.vanpernis@dhv.com, 06 - 52 36 78 108, www.dhv/bouw

hoge energiebesparingen en comfortverhogingen zijn gerealiseerd. Ook in de toekomst zal DHV aan SPF advies uitbrengen op het gebied van de verduurzaming en de verhuurbaarheid van de vastgoedportefeuille.

DHV nieuwsbrief Raadwerk mei 2011  

nieuwsbrief Raadwerk, special verduurzaming bestaand vastgoed

DHV nieuwsbrief Raadwerk mei 2011  

nieuwsbrief Raadwerk, special verduurzaming bestaand vastgoed

Advertisement