Page 1

Advies- en ingenieursbureau

Brabantse steden bereiden zich voor op klimaatverandering BBZOB

Dat is toegevoegde waarde op de inhoudelijk sterke expertises die DHV kan bieden. In Brabant en Zeeland liggen grote opgaven op gebiedsontwikkeling, mobiliteit, punten. Vrijwel altijd is er een combinatie van expertises nodig om tot een optimale invulling van de opgave te komen. Omdat er bij dergelijke projecten altijd

Paulette Dicker: ‘Klimaatadaptatiescan maakt kansen en bedreigingen zichtbaar’

Hoe kunnen Brabantse steden beter inspelen op de effecten van de klimaatveranderingen? Deze vraag ligt ten grondslag aan een oriënterend onderzoek dat DHV voor de gemeenten Breda, Den Bosch en Helmond uitvoert. De resultaten van deze klimaatadaptatiescan worden in kaartmateriaal gepresenteerd en maken de specifieke kansen en bedreigingen voor elke gemeente inzichtelijk. De Provincie Noord-Brabant en het samenwerkingsverband van Brabantse steden Brabantstad (Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg) willen de resultaten gebruiken om bij toekomstige gebiedsontwikkeling beter rekening te houden met klimaatveranderingen.

Verkeerscentrales Noordpolder

COLUMN

Hulst - Beveren

Onderzoek naar haalbaarheid groengasinstallatie

De Provincie Noord Brabant en de gemeente Tilburg willen van het nieuw aan te leggen Vossenberg West II een energieneutraal bedrijventerrein maken. Met een concept voor een gesloten groengasinstallatie won DHV een prijsvraag die in 2009 was uitgeschreven om

hiervoor zoveel mogelijk innovatieve ideeën te verzamelen. DHV is gevraagd om de haalbaarheid van de groengasinstallatie verder te onderzoeken. Projectmanager Leon Blokker (DHV): ‘De resultaten zijn positief: in de omgeving is voldoende biomassa beschikbaar om het com-

plete bedrijventerrein van gas te voorzien. De groengasinstallatie levert hoogwaardig gas dat in tegenstelling tot biogas direct in het aardgasnet mag worden gevoed. Met de resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek kan de gemeente gericht op zoek naar een geschikte marktpartij.’

Bezuinigen doen we samen “We zijn niet alleen in tijden van economische crisis kostenbewust, maar de recessie vormt wel een extra aanleiding om de gemeentelijke uitgaven kritisch onder de loep te nemen. Wat kan minder? Wat kan goedkoper? Wat is essentieel? Het zijn vragen die ook nu weer in gemeenten worden gesteld. De ambtenaren in de beheerorganisaties voelen de bui al hangen: de kosten voor het beheer van de openbare ruimte drukken overal zwaar op de totale gemeentebegroting en worden daarom steevast meegenomen in bezuinigingsrondes. Vervolgens wordt aan menige Dienst Stadsbeheer gevraagd of het een of ander niet wat goedkoper kan. Een legitieme vraag want besturen draait om prioriteiten stellen en daarvoor zal een goede bestuurder advies inwinnen bij zijn ambtenaren. Maar tegen de tijd dat de vraag bij de beheerders belandt willen deze nogal eens afwijzend reageren en al te snel roepen: ‘Nee, dat kan niet, dan gaat er van alles mis!’ Als je sommige ambtenaren beluistert, dan lijkt het alsof elke korting op het

GEBIEDSGERICHT Brabant-Zeeland

meer partijen betrokken zijn, brengt DHV de combinatie van onze expertises en onze kennis van de lokale situatie bij elkaar om het beste resultaat te realiseren.

Mei 2010 > Veilig wonen aan het water | HTC team nog beter voor Philips | Brabantse steden bereiden zich voor op klimaatverandering | Bezuinigen doen we samen

Brainport Zuidoost-Brabant stimuleert high tech mobiliteitoplossingen Irene Cortenbach (Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant): ‘Regionale samenwerking biedt nieuwe kansen’

Paulette Dicker (DHV): ‘Deze klimaatadaptatiescan is ontwikkeld door Alterra en DHV en is gebaseerd op klimaatscenario’s van het KNMI. De klimaatverandering zal in stedelijke omgevingen vooral invloed hebben op de waterhuishouding en de hittestress. Elke stad kent zijn eigen specifieke uitdagingen, maar in de wijze waarop met de veranderingen wordt omgegaan kunnen de steden veel van elkaar leren. Veelal bieden klimaatveranderingen ook nieuwe kansen, bijvoorbeeld op het gebied van het toerisme. De onderzoeksresultaten geven bovendien een beeld van de effecten op de gezondheid, de economie en de leefbaarheid op de lange termijn. De meeste aanpassingen kunnen geleidelijk plaatsvinden en zullen onderdeel uitmaken van renovatie, vervanging of nieuwbouw. In het verlengde van de klimaatadaptiescan voeren we interviews met alle betrokkenen, geven we workshops en organiseren we een intergemeentelijke expertmeeting en een gezamenlijke bestuurlijke bijeenkomst. Uiteenlopende marktpartijen en ambtenaren worden bij het project betrokken en gestimuleerd om de kansen voor de betreffende gemeente gezamenlijk te verkennen. Eind juni willen we een langetermijnvisie en een lijst met concrete maatregelen presenteren.’ info: paulette dicker@dhv.com

België

Vossenberg-West Melanen

Adviseren met kennis van de klant en zijn omgeving.

water en milieu. Die opgaven raken elkaar op diverse

HTC

Klimaatadaptiescan

dhv.nl

budget dramatische gevolgen zal hebben voor de openbare ruimte. Dat deze ambtenaren zich uiterst betrokken voelen en hun werk serieus nemen valt te prijzen, maar hun eigen taken en verantwoordelijkheden zouden zij niet uit het oog mogen verliezen en een van de belangrijkste ambtelijke taken is het deskundig adviseren van het bestuur. Bezuinigen doen we samen - wie de hakken in het zand zet om zijn eigen turf te verdedigen, die komt geen stap verder. Veel zinvoller is het om bestuurders (pro)actief bij de bezuinigingen te betrekken door de effecten van mogelijke bezuinigingsmaatregelen helder en zakelijk in kaart te brengen. Daardoor kunnen bestuurders inhoudelijk gefundeerde keuzes maken en zal de ambtelijke expertise meer worden gewaardeerd en vaker worden gebruikt. Dat komt uiteindelijk ten goede aan de kwaliteit van de besluitvorming en dus aan de kwaliteit van de openbare ruimte. En die is van ons allemaal. ” info: iddo.keuning@dhv.com

Economische toplocaties in Brainport Zuidoost-Brabant moeten goed bereikbaar blijven. Daarom heeft het samenwerkingsverband Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant (BBZOB) voor de periode tot 2020 een visieplan en een uitvoeringsprogramma voor dynamisch verkeersmanagement laten opstellen. Om de bereikbaarheidsdoelstellingen te realiseren maakt BBZOB gebruik van de innovatiekracht in de regio - de Brainport regio herbergt veel kennisinstellingen en innovatieve bedrijven, waaronder de TU Eindhoven en TNO. In opdracht van BBZOB stelde DHV het visieplan en het uitvoeringsprogramma op met een maatregelenpakket ter waarde van in totaal 75 miljoen euro. Het programma omvat 43 netwerkbrede projecten en 118 potentiële maatregelen, zoals de aanleg van een dynamisch route-informatiepaneel (waarmee het autoverkeer via alternatieve wegen langs Veldhoven wordt geleid) en het uitbreiden van het parkeerrouteinformatiesysteem in de binnenstad van Eindhoven. Astrid Zwegers (DHV): ‘Juist de kennis van zowel regionale als landelijke mobiliteitsontwikkelingen maakt de bijdrage van DHV relevant.’ Irene Cortenbach, projectmanager van BBZOB: “De kracht van de projecten schuilt vooral in de regionale aanpak. Dankzij de regionale samenwerking beschikken we hier over een grote proeftuin waarmee we innovatieve projecten kunnen faciliteren. We kunnen zelfs delen van de openbare weg afzetten voor praktijktesten.” De netwerkprojecten richten zich onder andere op het verstrekken van multimodale reisinformatie via verschillende communicatiemiddelen en het samenwerken met onderwijsinstellingen en kennisinstituten. Hoe deze netwerkprojecten in de praktijk uitpakken is nog niet bekend. Daarom koos BBZOB voor een dynamische en cyclische benadering: hoe een maatregel precies vorm krijgt is afhankelijk van de resultaten van voorgaande projecten. info: astrid.zwegers@dhv.com

Herinrichting Noordpolder van Ossendrecht Dorus Daris: ‘Integrale aanpak voor een uitgebalanceerd ecosysteem’

Op de grens van Brabant en Zeeland, in de uitlopers van het pleistocene zandgebied van Zuid-Nederland, ligt de Brabantse Wal. Aan de westzijde van deze natuurlijke wal strekt zich tussen Ossendrecht en Woensdrecht een kwelrijk poldergebied uit dat door de provincie Noord-Brabant is aangewezen als natte natuurparel. In de nabijheid van deze natuur- en cultuurhistorisch waardevolle Noordpolder van Ossendrecht vinden waterwinningen plaats, waardoor de grondwaterstanden in de polder zijn gedaald. Vereniging Natuurmonumenten en het Waterschap Brabantse Delta willen verdroging van de Noordpolder voorkomen en hebben een inrichtingsvisie opgesteld waarin concrete ecologische doelen zijn vastgesteld. DHV verzorgde de hydrologische, ecologische en milieukundige onderzoeken, de vergunningen, het bestek en de directie over de uitvoering van de maatregelen. lees verder op volgende pagina

Topografische kaart: gis@dhv.com

Contact: DHV BV | Eindhoven | 040 250 92 50 | Bergen op Zoom 0164 211 209 | annemieke.pratt@dhv.com | www.dhv.nl | Tekst: Rob Groot | Fotografie: Ed Seeder | Ontwerp: Maurits Malherbe | Opmaak en productie: DHV Communications | Meer informatie, een persoonlijk abonnement of afmelding voor deze nieuwsbrief: annemieke.pratt@dhv.com

Altijd een oplossing verder


vervolg van pagina 1

DHV Verkeersmanagement

Ron Phaff (Verkeerscentrale Zuid-Nederland): “Op weg naar optimale bereikbaarheid”

Dorus Daris Bij het vernatten van de polder wordt het aanwezige kwelwater optimaal benut. Daarvoor worden onder andere stuwen en duikers aangelegd, waterlopen afgedamd en kreekrestanten hersteld. Projectleider Dorus Daris (DHV): ‘Door de waterstanden te reguleren beheersen we de balans van het hele plaatselijke ecosysteem. Bij de voorbereidingen hebben we rekening gehouden met alle denkbare cultuurhistorische, ecologische en archeologische factoren. DHV heeft onderzocht welke regelgeving van kracht is en waar eventuele belemmeringen te verwachten waren. In het bestek is onder andere rekening gehouden met de kostenverdeling die uit de verschillende subsidiestromen voortvloeide. De integrale aanpak staat garant voor een ecologisch en cultuurhistorisch hoogwaardig eindresultaat: mede daarom ziet DHV er ook als directievoerder op toe dat alle werkzaamheden met respect voor de natuur plaatsvinden, zodat de rust snel kan wederkeren en het gebied zich volledig kan herstellen.’ info: dorus.daris@dhv.com

De verkeerskundigen van DHV dragen actief bij aan de verbetering van de regionale bereikbaarheid. Daarvoor werken project- en procesmanagers vanuit DHV-vestigingen in Eindhoven en Bergen op Zoom nauw samen met wegbeheerders, gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, hulpdiensten, samenwerkingsverbanden en lokale technologiepartners. Verkeerskundigen van DHV ontwikkelen en implementeren operationeel verkeersmanagement waarmee de capaciteit van bestaande wegen maximaal wordt benut en overlast als gevolg van wegwerkzaamheden wordt voorkomen. Het succes van de verkeersprojecten in deze regio is volgens verkeersadviseur Astrid Zwegers mede te danken aan de integrale aanpak van DHV: ‘Mobi-

liteitsvraagstukken worden complexer en vragen om een goede samenwerking tussen wegbeheerders, bijvoorbeeld ten aanzien van de werkzaamheden aan de Randweg Eindhoven. De verkeers- en mobiliteitsdeskundigen bij DHV beschikken niet alleen over verkeerstechnische expertise, maar hebben ook de nodige organisatie- en proceskennis in huis om complexe verkeersprojecten succesvol te begeleiden. Ze gaan graag een stap verder en leggen directe verbindingen tussen beleid en praktijk.’ Ron Phaff, Coördinator Operationeel Verkeer bij de Verkeerscentrale Zuid-Nederland: ‘Samen met de partners kijkt Rijkswaterstaat op een integrale wijze naar de verkeerssituaties in de

regio. Een verkeersstroom stopt immers niet bij een afrit en begint niet bij een oprit van een rijksweg. Door verkeerstromen op het hoofd- en het onderliggende wegennet beter op elkaar te laten aansluiten verbetert de totale doorstroming waardoor de automobilist minder vaak en minder lang stilstaat. Een goede samenwerking tussen wegbeheerders is daarbij onontbeerlijk.’ Om deze samenwerking nader vorm te geven ontwikkelt DHV nu voor Rijkswaterstaat een exploitatiemodel dat de verkeerscentrale kan gebruiken om diensten te leveren aan andere wegbeheerders, zoals gemeenten, provincies en samenwerkingsverbanden. info: astrid.zwegers@dhv.com

Samen bouwen aan de regio “Misschien komt het door de open bedrijfscultuur waardoor juist ondernemende mensen hier graag komen werken. Ons netwerk met topexperts zal een rol hebben gespeeld, want daardoor kunnen opdrachtgevers hun projecten integraal aan dit bureau toevertrouwen. Misschien is DHV ook wel het grootste adviesbureau van de regio geworden omdat de professionals hier van alle markten thuis zijn en oprecht betrokken zijn bij actuele regionale thema’s. Wat het geheim van het regionale succes van DHV ook mogen zijn, het heeft met de mensen te maken die hier werken. Toen DHV zich in deze regio vestigde om de eerste grootschalige woningbouwprojecten te realiseren kon

Al jaren verzorgt DHV voor Philips uiteenlopende diensten op de High Tech Campus (HTC) Eindhoven: van integraal informatiebeheer, beheer van (werk)vergunningen en huisvestingondersteuning tot het uitvoeren van nieuwbouw en- renovatieprojecten. DHV heeft hiervoor permanent een team van 15 medewerkers op de HTC in een gebouw van Philips Research gestationeerd. Onlangs stelde het team verbeterkaders op ten behoeve van een verdere optimalisatie van de processen, de financiële kaders, de kwalitatieve performance en de organisatie. Ook de formatie van het team wordt beter afgestemd op de behoeften van de klant. De verbeteringen resulteerden in een verbeterde communicatie, een hogere efficiëntiegraad en aantoonbaar betere financiële prestaties. info: hilbrand.postema@dhv.com

Aan de noordzijde van Bergen op Zoom ligt een voormalig vengebied met twee waterpartijen: de Kleine en de Groote Melanen. Het water van de Kleine Melanen wordt omsloten door een woonwijk en staat in verbinding met twee kunstmatig aangelegde vijvers (de Ganzenvijvers). In de afgelopen zomers is in de Kleine Melanen de aanwezigheid van blauwalgen geconstateerd. Om de kans op het ontstaan van blauwalgen te minimaliseren werken de gemeente Bergen op Zoom en het waterschap Brabantse Delta samen aan een opwaardering van de waterpartijen. Daarvoor heeft het waterschap aan DHV gevraagd om te adviseren tijdens de voorbereidende werkzaamheden en de contractvorming.

Projectmanager Geert van Es (DHV): ‘Om een toekomstige ontwikkeling van blauwalgen te voorkomen moet eerst een dikke sliblaag worden verwijderd, maar er bestaat een kans dat zich in het slib van de Kleine Melanen nog munitieresten uit de Tweede Wereldoorlog bevinden. De werkzaamheden moeten dus goed op elkaar worden afgestemd. Daarbij vergt het informeren van de bewoners van de omliggende woonwijken uiteraard de nodige aandacht. De baggerwerkzaamheden richten zich op een verbetering van de aquatische en ecologische waarde van het oppervlaktewater en de waterbodem. Al deze aspecten worden meegenomen in het uiteindelijke RAW-contract. Naast het aanvragen van de nodige vergunningen verzorgt DHV ook de directievoering voor het waterschap en het toezicht bij de uitvoering. Het is een combinatie van specialistische ecologische kennis, baggerexpertise en proceskennis waarmee DHV in Bergen op Zoom bijdraagt aan een veilige woonomgeving aan het water.’ info: geert.van.es@dhv.com

Geert van Es: “Bestrijding blauwalgen vraagt om integrale expertise”

Erik de Vries, regiodirecteur Brabant/Zeeland: ‘De projecten zijn complexer geworden, de grootschalige nieuwbouwactiviteiten van weleer hebben plaatsgemaakt voor inbreidingsen herinrichtingsprojecten waarbij een groot aantal partijen betrokken is. Om binnen de gestelde kaders gezamenlijk tot goede resultaten te komen is een integrale aanpak nodig en

veel kennis van lokale partijen. Daarbij sturen de zorgvuldig samengestelde projectteams van DHV steeds vaker complete plan- en realisatieprocessen aan. Ook helpen wij onze opdrachtgevers om de opgebouwde kennis na afloop van een project voor de organisatie te behouden, bijvoorbeeld door projectmanagers op te leiden. Als medeoprichter van de Brabant Academy ondersteunen wij daarnaast ook studenten om, onder aansturing van meerdere opdrachtgevers tegelijk, optimaal te functioneren in complexe projectomgevingen. Zo bouwen we samen verder aan de toekomst van deze mooie regio.” info: erik.devries@dhv.com

HTC team nog beter voor Philips

Veilig wonen aan het water

Explosieven

niemand vermoeden dat we hier dertig jaar later met 350 vaste werknemers zouden werken. Met vestigingen in Eindhoven en Bergen op Zoom en een regionale aanwezigheid die reikt tot in de haarvaten van de lokale samenleving.

Eric de Bruin (DHV): ‘Grensgebied vaart wel bij integrale ontwikkelingsvisie’

Grenzeloze Mogelijkheden In het grensgebied van Zeeuws Vlaanderen en de Belgische provincie Oost-Vlaanderen, omsloten door de rivierloop van de Westerschelde, de Kanaalzone Gent-Terneuzen en de bedrijvige havengebieden van Antwerpen en Gent, ligt een cultuurhistorisch waardevolle omgeving. In 1583 staken de Hollanders hier de dijken door om de Spaansgezinde troepen van Parma tegen te houden en ook in onze tijd blijkt dit gebied van strategisch belang. Zo liepen de emoties vorig jaar nog hoog op toen onenigheid ontstond over de ontpoldering van de Hedwigepolder. Inmiddels is de rust wedergekeerd. De dijken tussen Hulst (NL) en Beveren (BE) vormen als vanouds het decor voor landbouwactiviteiten en langs de horizon trekken gestaag

containerschepen voorbij. In opdracht van de Technische Scheldecommissie heeft de combinatie OMGEVING (stedenbouwkundig adviesbureau in Antwerpen) en DHV een uitvoeringsgerichte grensoverschrijdende ontwikkelingsvisie voor dit gebied opgesteld. De commissie wilde meer duidelijkheid over de kansen en bedreigingen die alle omringende economische activiteiten met zich meebrengen. Want deze regio mag dan een rijke geschiedenis hebben, zij biedt ook interessante toekomstperspectieven. De haven van Antwerpen breidt zich uit en ook de Kanaalzone tussen Gent en Terneuzen gaat mee in de vaart der volkeren. Senior projectleider Eric de Bruin (DHV): ‘Deze integrale en grensoverschrijdende ontwikkelingsvisie helpt om de

identiteit van dit gebied ook in de toekomst te behouden en geeft richting aan nieuwe ideeën en initiatieven. De internationale aanpak werkt bovendien kostenbesparend omdat gebiedsontwikkeling aan weerszijden van de grens gezamenlijk kan worden uitgevoerd. Samen met bureau OMGEVING hebben wij een visie opgesteld die zich richt op de thema’s economie, mobiliteit, natuur en leefbaarheid. De ontwikkelingsschets is door de opdrachtgevende commissie goedgekeurd en samen met bureau OMGEVING geven wij momenteel invulling aan een dozijn concrete projecten in dit natuur- en cultuurhistorisch bijzondere gebied.’ info: erik.debruin@dhv.com

Altijd een oplossing verder

DHV Nieuwsbrief Brabant-Zeeland mei 2010  

DHV Nieuwsbrief Brabant-Zeeland mei 2010

DHV Nieuwsbrief Brabant-Zeeland mei 2010  

DHV Nieuwsbrief Brabant-Zeeland mei 2010

Advertisement