Page 1

Advies- en ingenieursbureau

Gerben Korten (DHV): “Laat bewoners meedenken”

dhv.nl

GEBIEDSGERICHT

Adviseren met kennis van de klant en de klantomgeving. Dat is toegevoegde waarde op een goed inhoudelijk advies! In West-Nederland zijn enorme opgaven

West-Nederland

in gebiedsontwikkeling, mobiliteit en milieu. Een uitdaging om alle ambities te laten landen. Wij kunnen meerwaarde bieden doordat wij de lokale fysieke omgeving, het krachtenveld en de werkwijze van een organisatie kennen. Daarom zijn we duurzaam aanwezig met onze regiokantoren in Rotterdam, Den Haag en Zaandam. Zo waarborgen wij dat u toegang

December 2009 > Geïntegreerde contracten in de regiopraktijk | Op weg naar een energieneutraal Valkenburg | De Binckhorst in Den Haag gaat op de schop | DHV legt basis voor duurzame gebiedsontwikkeling | Samen Sterk

krijgt tot de best passende combinatie van integrale kennis, topexpertise en contextkennis binnen DHV.

Wat doe je als gemeente met een oergezellige haven vol woonschepen wanneer blijkt dat het (gedoog)beleid heeft geleid tot een brandonveilige en dus onhoudbare situatie? Renoveren, herstructureren, nieuwe regelgeving afkondigen, kortom: schoon schip maken? Liefst wel, maar dat is alleen mogelijk met de volledige medewerking van alle woonbootbewoners. En wat als die nu juist ontbreekt? In de knusse Haarlemse Waarderhaven, waar sinds jaar en dag een vijftigtal woonschepen zij aan zij ligt, liet DHV zien dat ook het meest weerbarstige conflict gezamenlijk kan worden opgelost, o.a. door de bewoners actief te laten meedenken en hen de tijd te gunnen om te wennen aan de noodzaak tot verandering.

Hembrugterrein

Gerben Korten (DHV): “Enerzijds hadden we te maken met een terecht bezorgde burgemeester die een snelle oplossing voor het veiligheidsprobleem nastreefde en daarbij moest opereren binnen een schimmig juridisch kader. Er bestaat nu eenmaal weinig regelgeving rondom de regulering van woonboten en de jurisprudentie is beperkt. Aan de andere kant lagen de havenbewoners dwars, niet uit onwil, maar omdat zij geen heil zagen in de voorgestelde oplossingen van brandweer en gemeente. Om een constructieve dialoog op gang te brengen hebben we het vertrouwen gewonnen van zowel de gemeente als de bewoners. Dat kost tijd. Acht maanden lang is intensief geluisterd naar alle betrokkenen en hebben we geduldig

gewezen op de gedeelde belangen, zoals de veiligheid van de bewoners. Deze incubatieperiode was nodig om tot een gedegen en open overleg te komen waarin ruimte was voor alle betrokkenen. Een respectvolle en onpartijdige houding vormde de basis van een consequent uitgevoerd en helder communicatieproces, waarin elk agendapunt een duidelijke plaats innam (van algemeen naar individueel belang) en waarin ruime gelegenheid werd geboden voor inspraak en participatie. Deze aanpak heeft tenslotte geleid tot een praktisch uitvoerbare oplossing waarmee iedereen kan leven.” info: gerben.korten@dhv.com

Waarderhaven

DHV legt basis voor duurzame gebiedsontwikkeling N441

In oktober is de fase van marktconsultatie afgerond waarin marktpartijen ideeën konden aandragen voor een nieuwe bestemming van het veelbesproken Hembrugterrein in Zaanstad. Het voormalige defensieterrein aan het Noordzeekanaal zal worden omgevormd tot een centrum voor de creatieve sector, waarbij de historische gebouwen behouden zullen blijven. Eerdere pogingen tot herontwikkeling mislukten door onduidelijkheid over de omvang van de milieubeperkingen en de restauratiekosten van de monumentale panden. DHV legde de basis voor een duurzame ontwikkeling van het terrein, o.a. met een grondige analyse van alle milieubelemmeringen. Ook voerde DHV een multidisciplinaire risicoanalyse uit en werden nieuwe ontwikkelkansen voor het Hembrugterrein in kaart gebracht. info: jaap.dejong@dhv.com

Energieneutrale Woonwijk

Spaanse Polder

Topografische kaart: gis@dhv.com

Drijvend Bouwen

COLUMN

De Binckhorst

Samen Sterk “Wie betaalt bepaalt - het is een bekend gegeven, ook in de wereld van ruimte en mobiliteit. De opdrachtgever heeft het laatste woord. Maar wanneer je in het kader van ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken op zoek gaat naar de allerbeste oplossing, dan doe je er juist als opdrachtgever verstandig aan om geen voorbarige besluiten te nemen en goed te luisteren naar alle beschikbare argumenten. Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen en alleen wie zijn eigen omgeving durft te laten meebepalen kan in deze complexe samenleving succesvol projectmanagement bedrijven. Ik heb drie kinderen en ik zou een slechte vader zijn als ik niet bereid was om veel van hen te leren. Net als kinderen gedijen ruimtelijke ontwikkelingsprojecten optimaal in een veilige omgeving waar vertrouwen heerst en waar mensen openstaan voor elkaars ideeën en belangen. Het verschil tussen een gezin en een projectteam is dat het overleg tussen opdrachtgevers,

marktpartijen en de maatschappelijke omgeving doelgericht moet zijn. Goed en intelligent procesmanagement is dan ook een kwestie van balanceren tussen ‘te kort door de bocht’ en ‘oeverloos polderen’. Dat sluit direct aan bij het advies “Sneller en Beter” van de Commissie Elverding. Bij DHV weten we dat projectmanagement doelmatiger en beter kan. Men huurt ons in om projecten efficiënter en effectiever te laten verlopen. En altijd begint de verbetering bij de opdrachtgever zelf. Immers, ook wie geen kinderen heeft kan zich voorstellen wat een wereld van verschil het maakt of je een dialoog aangaat met de houding: ‘hoe hou ik ze koest?’ of het uitgangspunt: ‘hoe motiveer ik ze om mee te werken?’ Mijn advies? Neem de tijd voor een brede verkenningsfase, benader elk project gebiedwijs en maak heldere tijdafspraken. O ja, en zorg voor een goede en doelmatige ambtelijke en bestuurscultuur.” info: philip.vanbeeckcalkoen@dhv.com

Contact: DHV BV | Den Haag | 070 314 33 25 | Rotterdam | 010 279 47 94 | Zaandam | 075 653 03 50 | anita.wezeman@dhv.com | www.dhv.nl | Tekst: Rob Groot | Fotografie: Ed Seeder Ontwerp: Maurits Malherbe | Opmaak en productie: DHV Communications | Meer informatie, een persoonlijk abonnement of afmelding voor deze nieuwsbrief: anita.wezeman@dhv.com

Willem Homan (DHV): “Zoeken naar sterke combinaties”

In de afgelopen decennia zijn wij bijzonder gehecht geraakt aan onze mobiliteit. We willen vrij zijn om ons altijd en overal naartoe te kunnen verplaatsen. Om die vrijheid ook in de toekomst te behouden zal onze mobiliteit duurzamer moeten worden, ook op lokaal en regionaal niveau, want een groot deel van onze dagelijkse verplaatsingen speelt zich af binnen de eigen gemeente. Daarom beschouwen veel gemeenten het als een belangrijke taak om het lokale autoverkeer te beperken en inwoners te stimuleren om intensief gebruik te maken van duurzame transportmiddelen zoals het openbaar vervoer en de fiets. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Willem Homan (DHV): “Veel gemeenten en regionale overheden zijn onvoldoende op de hoogte van de sturingsinstrumenten die op hun niveau beschikbaar zijn om duurzame mobiliteit te stimuleren. Men is het erover eens dat het energiegebruik, de luchtverontreiniging en de geluidshinder moet worden beperkt, maar heeft moeite om dit streven te vertalen naar concrete maatregelen. Wij helpen gemeenten, regio’s en provincies om een mix aan maatregelen te ontwikkelen waarmee de mobiliteit van de burger wordt gehandhaafd en het autogebruik wordt teruggedrongen. Daarbij kijken wij ook naar de toekomst, waarin het gebruik van schonere elektrische auto’s tot een wezenlijk andere benadering van duurzame mobiliteit en dus tot andere maatregelen zal leiden. Om de juiste balans te vinden tussen milieu, economie en bereikbaarheid is een stijl van handhaving nodig die zich kenmerkt door een juiste combinatie van zoet en zuur. Is die combinatie eenmaal gevonden, dan versterken de maatregelen elkaar. Ook leggen wij voor regionale overheden nieuwe verbanden tussen nationale en regionale duurzame mobiliteitsconcepten en wijzen wij op subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld in de vorm van mobiliteitsconvenanten. Juist omdat duurzaamheid ook op nationaal niveau alle aandacht krijgt, is er voor regionale en lokale overheden vaak meer mogelijk dan men denkt.” info: willem.homan@dhv.com

DHV Team Drijvend Bouwen Drijvende kracht achter integrale concepten In Nederland strijden we al eeuwenlang tegen het water. Maar we houden ook van onze watergebieden. We trekken naar de kust, we fietsen langs de oevers van rivieren en wonen aan het water blijft ongekend populair - stijgende waterspiegels of niet. Op veel plaatsen

Ontwerp: Koen Olthuis, Waterstudio.nl

DHV trekt overleg in Waarderhaven vlot

Duurzame mobiliteit: een kwestie van doen!

in Nederland delen we de schaarse ruimte met het water, maar nergens zo intensief als in de deltastad Rotterdam, waar alle aspecten van het leven (van wonen en werken tot recreatie) nauw verbonden zijn met het water. In deze waterstad van de toekomst wordt gezocht naar een optimale wisselwerking tussen het water en de stedelijke bebouwing. Over deze vraag buigt zich ook het Team Drijvend Bouwen, een groep DHV professionals met expertise op uiteenlopende, elkaar aanvullende gebieden, van (water)bouw en industrie tot ruimte en mobiliteit. Erik Feenstra (DHV): “Dit team is anderhalf jaar geleden samengesteld om inhoud te geven aan diverse plannen voor de herontwikkeling van de oude havengebieden van Rotterdam, onder andere door drijvend bouwen. Daarbij streven wij naar een optimale synergie tussen water en stad. Zo is de Rijnhaven planmatig omgevormd tot een Aquapolis aan de Maas, waar functies als wonen, bedrijvigheid, cultuur en leisure op unieke wijze samenkomen. Rotterdam is een internationale voorloper op het gebied van bouwen op het water en DHV heeft een nauwe relatie met de stad (de Rotterdamse DHV vestiging ligt direct aan de Rijnhaven). Onze ervaring met integrale ontwikkelingsplannen maakt dat we de ambities van de stad kunnen vertalen naar waardevolle én haalbare concepten.” info: erik.feenstra@dhv.com

Altijd een oplossing verder


Cor Hubach (DHV): “Grote voordelen, ook voor kleine projecten”

Geïntegreerde contracten in de regiopraktijk

Het is nog niet eens zo lang geleden dat aannemers, wanneer bijvoorbeeld een weg of een brug moest worden gerealiseerd, tot in het kleinste detail te horen kregen hoe zij hun werk moesten uitvoeren. De opdrachtgever dicteerde alles, van de te gebruiken materialen tot de exacte hoeveelheden. Maar de tijden veranderen en de contractvormen veranderen mee. Opdrachtgevers willen de regie kunnen voeren zonder zelf al te veel risico te lopen en aannemers vervullen steeds vaker ook een ontwerpende en adviserende rol. Dit is mogelijk dankzij de opkomst van geïntegreerde contractvormen waarmee verantwoordelijkheden en risico’s beter kunnen worden verdeeld. Deze contractvormen bieden de uitvoerende partij meer handelsvrijheid en de aanbestedende partij meer gerichte controle over het realisatieproces. Ook als regionale aanbestedende partij kun je tegenwoordig kiezen uit een grote diversiteit aan geïntegreerde contractvormen. Deze contracten, waarbij vaak zowel de engineering als de uitvoering door één partij wordt uitgevoerd, bevatten allerlei voorwaarden die worden aangeduid als UAV-GC (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen). Deze voorwaarden zijn niet zo uniform als de naam doet geloven. Op basis van de doelstellingen van de opdrachtgever (marktcreativiteit aanboren, risico’s spreiden, processen versnellen) stelt DHV de contracten op maat samen. Zo ook bij de aanbesteding van de onderhoudswerkzaamheden aan de N441 bij Katwijk, waarbij DHV in opdracht van de provincie Zuid-Holland zowel de uitbestedingstrategie ontwikkelde als het UAV-GC contract opstelde, de aanbesteding ondersteunde en de uitvoering begeleidde. Cor Hubach (DHV): “Anders dan bij een puur technische benadering is de eerste vraag die wij hier stellen: wat wil je bereiken? Vervolgens zoeken wij de juiste balans tussen het uitbesteden van verantwoordelijkheid en het behoud van de eigen regie. Het resultaat is, zoals bij dit project voor de provincie Zuid-Holland, een soepel verlopend proces en een optimaal resultaat.” info: cor.hubach@dhv.com

DHV adviseert over toekomst bedrijventerrein Spaanse Polder

DHV adviseert de gemeente Rotterdam ten aanzien van het nieuwe economische beleid voor bedrijventerrein Spaanse Polder. Dit terrein won onlangs de derde prijs in de categorie geherstructureerde terreinen van de Menzis Award Beste Bedrijventerrein. “De overheid investeert in de openbare ruimte en daarop volgt

Thérèse van Gijn (DHV): “Project zal vele nieuwe inzichten bieden”

Wethouder Smit: “DHV consultants hebben gevoel voor politieke verhoudingen”

De Binckhorst in Den Haag gaat op de schop

de private investering”, oordeelde de jury tevreden. Het ontwikkelingsbedrijf (OBR) heeft aan DHV gevraagd om de huidige beleidsdoelstellingen tegen het licht te houden en te herformuleren voor de toekomst. Pieter Delleman (DHV): “Het terrein vaart wel bij duidelijke kaders. Tezamen met een nieuw bestemmingsplan, stringent beheer en

Op weg naar een energieneutraal Valkenburg Op 10 september 2008 zette minister Cramer haar handtekening onder de intentieverklaring om de op het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg geplande woonlocatie van 5.000 woningen te ontwikkelen als een energieneutrale wijk. In opdracht van de stuurgroep Locatie Valkenburg, waarin onder meer de gemeente Katwijk en het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) zitting hebben, is DHV gevraagd om samen met de werkgroep Duurzaamheid invulling te geven aan de duurzaamheidthema’s met focus op energie, water en duurzaam bouwen. Onder het voorzitterschap van Thérèse van Gijn vervult deze werkgroep de rol van aanjager en bewaker van duurzaamheid bij de ontwikkeling van Nieuw Valkenburg.

Verbinden

Van Gijn: ”Uiteraard moet je, om het gebied energieneutraal te laten zijn, een goede balans vinden tussen de totale energievraag en de hoeveelheid duurzame energie die in het gebied wordt opgewekt. Daarnaast hebben we rekening te houden met de inhoud van de bestaande

structuurvisie (het gebied vormt een belangrijke ecologische schakel tussen duin en poldergebied) en met de aanwezigheid van cultuurhistorische elementen, waaronder de bunkers en barakken die in de Tweede Wereldoorlog deel uitmaakten van de Atlantikwall. Als het om duurzaamheid gaat, dan kent elk gebied specifieke kansen en uitdagingen. Wij onderzoeken alle mogelijkheden, bijvoorbeeld om aspecten als water en energieverbruik, afvalverwerking en energieopwekking op een duurzame wijze te combineren. Al deze elementen moeten in de vorm van een samenhangende visie worden opgenomen in het Masterplan voor Nieuw Valkenburg, dat naar verwachting in 2010 wordt opgesteld. Het leggen van verbindingen is daarbij in vele opzichten van belang, want een werkelijk duurzame woonomgeving creëren is alleen mogelijk wanneer de drie uitgangspunten People, Planet, Profit op een zinvolle wijze met elkaar worden verbonden. Want wat heb je aan een energieneutrale wijk als niemand het kan betalen of er wil wonen?” info: therese.vangijn@dhv.com

actieve verwerving en ontwikkeling is het mogelijk om uiteindelijk het juiste bedrijf naar zijn juiste plaats te begeleiden.” info: pieter.dellendam@dhv.com

Het bedrijventerrein de Binckhorst in Den Haag ondergaat een forse gedaanteverwisseling. In de komende twintig jaar wil het Haagse gemeentebestuur het centraal gelegen terrein omvormen tot een hoogwaardig en duurzaam woon-, werken leefgebied. Daarvoor zullen milieuhinderlijke en ruimteextensieve bedrijven moeten plaatsmaken voor duurzaam en intensief ruimtegebruik door woningen en bedrijven. In opdracht van de gemeente Den Haag heeft DHV een integrale milieueffectrapportage (MER), een milieutoets milieuhinderlijke bedrijven en een aantal bijbehorende onderzoeken uitgevoerd. De onderzoeksresultaten zijn mede bepalend geweest voor de invulling van het nieuwe bestemmingsplan Nieuw Binckhorst Zuid. Ook werken projectleiders van DHV aan de

ontwikkelstrategie, de planvorming en de uitplaatsing van bedrijven op Nieuw Binckhorst. Mark Compeer (DHV): “Bij DHV leveren wij graag een integrale bijdrage aan complexe binnenstedelijke herstructureringen. Daarbij wordt de kwaliteit van het eindresultaat bepaald door velerlei, elkaar sterk beïnvloedende aspecten. Daarom laten wij onze experts op de gebieden milieu en duurzaamheid, transport en gebiedsontwikkeling intensief met elkaar samenwerken. Zij werken o.a. aan de integratie van nieuwe infrastructuur in de stedenbouwkundige omgeving. De integrale benadering van DHV levert de opdrachtgever daarbij aanzienlijke voordelen op. Samen met de gemeente Den Haag en de Gebiedsonderneming Nieuw Binckhorst werkt DHV nu

Koen Ruiter (DHV): “Regionale aanwezigheid is cruciaal” In West-Nederland beschikt DHV over drie regionale vestigingen. Dat DHV aanwezig is in Rotterdam, Den Haag en Zaandam wordt gewaardeerd door regionale opdrachtgevers. Gemeentelijke en provinciale overheden en regionale ondernemingen vinden in de regiokantoren van DHV toegankelijke aanspreekpartners voor al hun ruimtelijke vraagstukken inzake milieu en duurzaamheid, gebiedsontwikkeling, infrastructuur, verkeer en vervoer. Koen Ruiter (unitdirecteur DHV West): “Onze adviseurs zijn veelal woonachtig in de regio. Zij kennen de lokale omstandigheden, spreken de plaatselijke taal en voelen zich direct betrokken bij de ontwikkelingen in hun omgeving. Want Nederland mag klein zijn, de regionale verschillen zijn groot en elke regio vraagt om een specifieke doelgerichte aanpak. Vaak stuurt DHV het complete plan- en realisatieproces van regionale projecten aan, met een DHV projectmanager op de werkvloer van de opdrachtgever die begrijpt waarover het gaat, die het overzicht bewaart en voor elke projectfase de juiste mensen bijeen weet te brengen. Daarbij maken de DHV projectmanagers gebruik van een zeer uitgebreid DHV netwerk, bestaande uit honderden experts in uiteenlopende advies- en ingenieurstechnische vakgebieden. De opdrachtgever krijgt zo het beste van twee werelden. De kracht van DHV ligt in het verbinden van mensen en kennis en dat komt in elk project direct ten goede aan de regio. Of het nu gaat om een bedrijventerrein

aan het Integraal Ontwikkelingsplan (I.O.P.). Hierin wordt een heldere invulling gegeven aan de ruimtelijke hoofdstructuur van Nieuw Binckhorst.” Peter Smit, wethouder Verkeer, Binckhorst en Milieu voor de gemeente Den Haag: “DHV is door de opdrachtgevers van de gemeente Den Haag ingeschakeld voor de plan-m.e.r. Daarnaast draait DHV mee in diverse projecten, waaronder het integraal ontwikkelingsplan en het I.O.P. De projectleiders die dagelijks te maken hebben met de mensen van DHV zijn met hen in zee gegaan vanwege de ervaring van DHV met soortgelijke projecten, de goede professionaliteit van de consultants en het inzicht in de politieke kant van een groot project als Nieuw Binckhorst.” info: mark.compeer@dhv.com

DHV is er gloeiend bij

in Oostzaan, verkeersvraagstukken in Leiden of het sponsoren van culturele activiteiten in Rotterdam - voor elke taak staat een oprecht betrokken projectteam klaar dat erop gebrand

is om de eigen stad en de eigen regio nóg mooier, veiliger en duurzamer te maken.” info: koen.ruiter@dhv.com

André Kok, Catelijn Vencken en Koen Ruiter

Altijd een oplossing verder


Cor Hubach (DHV): “Grote voordelen, ook voor kleine projecten”

Geïntegreerde contracten in de regiopraktijk

Het is nog niet eens zo lang geleden dat aannemers, wanneer bijvoorbeeld een weg of een brug moest worden gerealiseerd, tot in het kleinste detail te horen kregen hoe zij hun werk moesten uitvoeren. De opdrachtgever dicteerde alles, van de te gebruiken materialen tot de exacte hoeveelheden. Maar de tijden veranderen en de contractvormen veranderen mee. Opdrachtgevers willen de regie kunnen voeren zonder zelf al te veel risico te lopen en aannemers vervullen steeds vaker ook een ontwerpende en adviserende rol. Dit is mogelijk dankzij de opkomst van geïntegreerde contractvormen waarmee verantwoordelijkheden en risico’s beter kunnen worden verdeeld. Deze contractvormen bieden de uitvoerende partij meer handelsvrijheid en de aanbestedende partij meer gerichte controle over het realisatieproces. Ook als regionale aanbestedende partij kun je tegenwoordig kiezen uit een grote diversiteit aan geïntegreerde contractvormen. Deze contracten, waarbij vaak zowel de engineering als de uitvoering door één partij wordt uitgevoerd, bevatten allerlei voorwaarden die worden aangeduid als UAV-GC (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen). Deze voorwaarden zijn niet zo uniform als de naam doet geloven. Op basis van de doelstellingen van de opdrachtgever (marktcreativiteit aanboren, risico’s spreiden, processen versnellen) stelt DHV de contracten op maat samen. Zo ook bij de aanbesteding van de onderhoudswerkzaamheden aan de N441 bij Katwijk, waarbij DHV in opdracht van de provincie Zuid-Holland zowel de uitbestedingstrategie ontwikkelde als het UAV-GC contract opstelde, de aanbesteding ondersteunde en de uitvoering begeleidde. Cor Hubach (DHV): “Anders dan bij een puur technische benadering is de eerste vraag die wij hier stellen: wat wil je bereiken? Vervolgens zoeken wij de juiste balans tussen het uitbesteden van verantwoordelijkheid en het behoud van de eigen regie. Het resultaat is, zoals bij dit project voor de provincie Zuid-Holland, een soepel verlopend proces en een optimaal resultaat.” info: cor.hubach@dhv.com

DHV adviseert over toekomst bedrijventerrein Spaanse Polder

DHV adviseert de gemeente Rotterdam ten aanzien van het nieuwe economische beleid voor bedrijventerrein Spaanse Polder. Dit terrein won onlangs de derde prijs in de categorie geherstructureerde terreinen van de Menzis Award Beste Bedrijventerrein. “De overheid investeert in de openbare ruimte en daarop volgt

Thérèse van Gijn (DHV): “Project zal vele nieuwe inzichten bieden”

Wethouder Smit: “DHV consultants hebben gevoel voor politieke verhoudingen”

De Binckhorst in Den Haag gaat op de schop

de private investering”, oordeelde de jury tevreden. Het ontwikkelingsbedrijf (OBR) heeft aan DHV gevraagd om de huidige beleidsdoelstellingen tegen het licht te houden en te herformuleren voor de toekomst. Pieter Delleman (DHV): “Het terrein vaart wel bij duidelijke kaders. Tezamen met een nieuw bestemmingsplan, stringent beheer en

Op weg naar een energieneutraal Valkenburg Op 10 september 2008 zette minister Cramer haar handtekening onder de intentieverklaring om de op het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg geplande woonlocatie van 5.000 woningen te ontwikkelen als een energieneutrale wijk. In opdracht van de stuurgroep Locatie Valkenburg, waarin onder meer de gemeente Katwijk en het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) zitting hebben, is DHV gevraagd om samen met de werkgroep Duurzaamheid invulling te geven aan de duurzaamheidthema’s met focus op energie, water en duurzaam bouwen. Onder het voorzitterschap van Thérèse van Gijn vervult deze werkgroep de rol van aanjager en bewaker van duurzaamheid bij de ontwikkeling van Nieuw Valkenburg.

Verbinden

Van Gijn: ”Uiteraard moet je, om het gebied energieneutraal te laten zijn, een goede balans vinden tussen de totale energievraag en de hoeveelheid duurzame energie die in het gebied wordt opgewekt. Daarnaast hebben we rekening te houden met de inhoud van de bestaande

structuurvisie (het gebied vormt een belangrijke ecologische schakel tussen duin en poldergebied) en met de aanwezigheid van cultuurhistorische elementen, waaronder de bunkers en barakken die in de Tweede Wereldoorlog deel uitmaakten van de Atlantikwall. Als het om duurzaamheid gaat, dan kent elk gebied specifieke kansen en uitdagingen. Wij onderzoeken alle mogelijkheden, bijvoorbeeld om aspecten als water en energieverbruik, afvalverwerking en energieopwekking op een duurzame wijze te combineren. Al deze elementen moeten in de vorm van een samenhangende visie worden opgenomen in het Masterplan voor Nieuw Valkenburg, dat naar verwachting in 2010 wordt opgesteld. Het leggen van verbindingen is daarbij in vele opzichten van belang, want een werkelijk duurzame woonomgeving creëren is alleen mogelijk wanneer de drie uitgangspunten People, Planet, Profit op een zinvolle wijze met elkaar worden verbonden. Want wat heb je aan een energieneutrale wijk als niemand het kan betalen of er wil wonen?” info: therese.vangijn@dhv.com

actieve verwerving en ontwikkeling is het mogelijk om uiteindelijk het juiste bedrijf naar zijn juiste plaats te begeleiden.” info: pieter.dellendam@dhv.com

Het bedrijventerrein de Binckhorst in Den Haag ondergaat een forse gedaanteverwisseling. In de komende twintig jaar wil het Haagse gemeentebestuur het centraal gelegen terrein omvormen tot een hoogwaardig en duurzaam woon-, werken leefgebied. Daarvoor zullen milieuhinderlijke en ruimteextensieve bedrijven moeten plaatsmaken voor duurzaam en intensief ruimtegebruik door woningen en bedrijven. In opdracht van de gemeente Den Haag heeft DHV een integrale milieueffectrapportage (MER), een milieutoets milieuhinderlijke bedrijven en een aantal bijbehorende onderzoeken uitgevoerd. De onderzoeksresultaten zijn mede bepalend geweest voor de invulling van het nieuwe bestemmingsplan Nieuw Binckhorst Zuid. Ook werken projectleiders van DHV aan de

ontwikkelstrategie, de planvorming en de uitplaatsing van bedrijven op Nieuw Binckhorst. Mark Compeer (DHV): “Bij DHV leveren wij graag een integrale bijdrage aan complexe binnenstedelijke herstructureringen. Daarbij wordt de kwaliteit van het eindresultaat bepaald door velerlei, elkaar sterk beïnvloedende aspecten. Daarom laten wij onze experts op de gebieden milieu en duurzaamheid, transport en gebiedsontwikkeling intensief met elkaar samenwerken. Zij werken o.a. aan de integratie van nieuwe infrastructuur in de stedenbouwkundige omgeving. De integrale benadering van DHV levert de opdrachtgever daarbij aanzienlijke voordelen op. Samen met de gemeente Den Haag en de Gebiedsonderneming Nieuw Binckhorst werkt DHV nu

Koen Ruiter (DHV): “Regionale aanwezigheid is cruciaal” In West-Nederland beschikt DHV over drie regionale vestigingen. Dat DHV aanwezig is in Rotterdam, Den Haag en Zaandam wordt gewaardeerd door regionale opdrachtgevers. Gemeentelijke en provinciale overheden en regionale ondernemingen vinden in de regiokantoren van DHV toegankelijke aanspreekpartners voor al hun ruimtelijke vraagstukken inzake milieu en duurzaamheid, gebiedsontwikkeling, infrastructuur, verkeer en vervoer. Koen Ruiter (unitdirecteur DHV West): “Onze adviseurs zijn veelal woonachtig in de regio. Zij kennen de lokale omstandigheden, spreken de plaatselijke taal en voelen zich direct betrokken bij de ontwikkelingen in hun omgeving. Want Nederland mag klein zijn, de regionale verschillen zijn groot en elke regio vraagt om een specifieke doelgerichte aanpak. Vaak stuurt DHV het complete plan- en realisatieproces van regionale projecten aan, met een DHV projectmanager op de werkvloer van de opdrachtgever die begrijpt waarover het gaat, die het overzicht bewaart en voor elke projectfase de juiste mensen bijeen weet te brengen. Daarbij maken de DHV projectmanagers gebruik van een zeer uitgebreid DHV netwerk, bestaande uit honderden experts in uiteenlopende advies- en ingenieurstechnische vakgebieden. De opdrachtgever krijgt zo het beste van twee werelden. De kracht van DHV ligt in het verbinden van mensen en kennis en dat komt in elk project direct ten goede aan de regio. Of het nu gaat om een bedrijventerrein

aan het Integraal Ontwikkelingsplan (I.O.P.). Hierin wordt een heldere invulling gegeven aan de ruimtelijke hoofdstructuur van Nieuw Binckhorst.” Peter Smit, wethouder Verkeer, Binckhorst en Milieu voor de gemeente Den Haag: “DHV is door de opdrachtgevers van de gemeente Den Haag ingeschakeld voor de plan-m.e.r. Daarnaast draait DHV mee in diverse projecten, waaronder het integraal ontwikkelingsplan en het I.O.P. De projectleiders die dagelijks te maken hebben met de mensen van DHV zijn met hen in zee gegaan vanwege de ervaring van DHV met soortgelijke projecten, de goede professionaliteit van de consultants en het inzicht in de politieke kant van een groot project als Nieuw Binckhorst.” info: mark.compeer@dhv.com

DHV is er gloeiend bij

in Oostzaan, verkeersvraagstukken in Leiden of het sponsoren van culturele activiteiten in Rotterdam - voor elke taak staat een oprecht betrokken projectteam klaar dat erop gebrand

is om de eigen stad en de eigen regio nóg mooier, veiliger en duurzamer te maken.” info: koen.ruiter@dhv.com

André Kok, Catelijn Vencken en Koen Ruiter

Altijd een oplossing verder


Advies- en ingenieursbureau

Gerben Korten (DHV): “Laat bewoners meedenken”

dhv.nl

GEBIEDSGERICHT

Adviseren met kennis van de klant en de klantomgeving. Dat is toegevoegde waarde op een goed inhoudelijk advies! In West-Nederland zijn enorme opgaven

West-Nederland

in gebiedsontwikkeling, mobiliteit en milieu. Een uitdaging om alle ambities te laten landen. Wij kunnen meerwaarde bieden doordat wij de lokale fysieke omgeving, het krachtenveld en de werkwijze van een organisatie kennen. Daarom zijn we duurzaam aanwezig met onze regiokantoren in Rotterdam, Den Haag en Zaandam. Zo waarborgen wij dat u toegang

December 2009 > Geïntegreerde contracten in de regiopraktijk | Op weg naar een energieneutraal Valkenburg | De Binckhorst in Den Haag gaat op de schop | DHV legt basis voor duurzame gebiedsontwikkeling | Samen Sterk

krijgt tot de best passende combinatie van integrale kennis, topexpertise en contextkennis binnen DHV.

Wat doe je als gemeente met een oergezellige haven vol woonschepen wanneer blijkt dat het (gedoog)beleid heeft geleid tot een brandonveilige en dus onhoudbare situatie? Renoveren, herstructureren, nieuwe regelgeving afkondigen, kortom: schoon schip maken? Liefst wel, maar dat is alleen mogelijk met de volledige medewerking van alle woonbootbewoners. En wat als die nu juist ontbreekt? In de knusse Haarlemse Waarderhaven, waar sinds jaar en dag een vijftigtal woonschepen zij aan zij ligt, liet DHV zien dat ook het meest weerbarstige conflict gezamenlijk kan worden opgelost, o.a. door de bewoners actief te laten meedenken en hen de tijd te gunnen om te wennen aan de noodzaak tot verandering.

Hembrugterrein

Gerben Korten (DHV): “Enerzijds hadden we te maken met een terecht bezorgde burgemeester die een snelle oplossing voor het veiligheidsprobleem nastreefde en daarbij moest opereren binnen een schimmig juridisch kader. Er bestaat nu eenmaal weinig regelgeving rondom de regulering van woonboten en de jurisprudentie is beperkt. Aan de andere kant lagen de havenbewoners dwars, niet uit onwil, maar omdat zij geen heil zagen in de voorgestelde oplossingen van brandweer en gemeente. Om een constructieve dialoog op gang te brengen hebben we het vertrouwen gewonnen van zowel de gemeente als de bewoners. Dat kost tijd. Acht maanden lang is intensief geluisterd naar alle betrokkenen en hebben we geduldig

gewezen op de gedeelde belangen, zoals de veiligheid van de bewoners. Deze incubatieperiode was nodig om tot een gedegen en open overleg te komen waarin ruimte was voor alle betrokkenen. Een respectvolle en onpartijdige houding vormde de basis van een consequent uitgevoerd en helder communicatieproces, waarin elk agendapunt een duidelijke plaats innam (van algemeen naar individueel belang) en waarin ruime gelegenheid werd geboden voor inspraak en participatie. Deze aanpak heeft tenslotte geleid tot een praktisch uitvoerbare oplossing waarmee iedereen kan leven.” info: gerben.korten@dhv.com

Waarderhaven

DHV legt basis voor duurzame gebiedsontwikkeling N441

In oktober is de fase van marktconsultatie afgerond waarin marktpartijen ideeën konden aandragen voor een nieuwe bestemming van het veelbesproken Hembrugterrein in Zaanstad. Het voormalige defensieterrein aan het Noordzeekanaal zal worden omgevormd tot een centrum voor de creatieve sector, waarbij de historische gebouwen behouden zullen blijven. Eerdere pogingen tot herontwikkeling mislukten door onduidelijkheid over de omvang van de milieubeperkingen en de restauratiekosten van de monumentale panden. DHV legde de basis voor een duurzame ontwikkeling van het terrein, o.a. met een grondige analyse van alle milieubelemmeringen. Ook voerde DHV een multidisciplinaire risicoanalyse uit en werden nieuwe ontwikkelkansen voor het Hembrugterrein in kaart gebracht. info: jaap.dejong@dhv.com

Energieneutrale Woonwijk

Spaanse Polder

Topografische kaart: gis@dhv.com

Drijvend Bouwen

COLUMN

De Binckhorst

Samen Sterk “Wie betaalt bepaalt - het is een bekend gegeven, ook in de wereld van ruimte en mobiliteit. De opdrachtgever heeft het laatste woord. Maar wanneer je in het kader van ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken op zoek gaat naar de allerbeste oplossing, dan doe je er juist als opdrachtgever verstandig aan om geen voorbarige besluiten te nemen en goed te luisteren naar alle beschikbare argumenten. Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen en alleen wie zijn eigen omgeving durft te laten meebepalen kan in deze complexe samenleving succesvol projectmanagement bedrijven. Ik heb drie kinderen en ik zou een slechte vader zijn als ik niet bereid was om veel van hen te leren. Net als kinderen gedijen ruimtelijke ontwikkelingsprojecten optimaal in een veilige omgeving waar vertrouwen heerst en waar mensen openstaan voor elkaars ideeën en belangen. Het verschil tussen een gezin en een projectteam is dat het overleg tussen opdrachtgevers,

marktpartijen en de maatschappelijke omgeving doelgericht moet zijn. Goed en intelligent procesmanagement is dan ook een kwestie van balanceren tussen ‘te kort door de bocht’ en ‘oeverloos polderen’. Dat sluit direct aan bij het advies “Sneller en Beter” van de Commissie Elverding. Bij DHV weten we dat projectmanagement doelmatiger en beter kan. Men huurt ons in om projecten efficiënter en effectiever te laten verlopen. En altijd begint de verbetering bij de opdrachtgever zelf. Immers, ook wie geen kinderen heeft kan zich voorstellen wat een wereld van verschil het maakt of je een dialoog aangaat met de houding: ‘hoe hou ik ze koest?’ of het uitgangspunt: ‘hoe motiveer ik ze om mee te werken?’ Mijn advies? Neem de tijd voor een brede verkenningsfase, benader elk project gebiedwijs en maak heldere tijdafspraken. O ja, en zorg voor een goede en doelmatige ambtelijke en bestuurscultuur.” info: philip.vanbeeckcalkoen@dhv.com

Contact: DHV BV | Den Haag | 070 314 33 25 | Rotterdam | 010 279 47 94 | Zaandam | 075 653 03 50 | anita.wezeman@dhv.com | www.dhv.nl | Tekst: Rob Groot | Fotografie: Ed Seeder Ontwerp: Maurits Malherbe | Opmaak en productie: DHV Communications | Meer informatie, een persoonlijk abonnement of afmelding voor deze nieuwsbrief: anita.wezeman@dhv.com

Willem Homan (DHV): “Zoeken naar sterke combinaties”

In de afgelopen decennia zijn wij bijzonder gehecht geraakt aan onze mobiliteit. We willen vrij zijn om ons altijd en overal naartoe te kunnen verplaatsen. Om die vrijheid ook in de toekomst te behouden zal onze mobiliteit duurzamer moeten worden, ook op lokaal en regionaal niveau, want een groot deel van onze dagelijkse verplaatsingen speelt zich af binnen de eigen gemeente. Daarom beschouwen veel gemeenten het als een belangrijke taak om het lokale autoverkeer te beperken en inwoners te stimuleren om intensief gebruik te maken van duurzame transportmiddelen zoals het openbaar vervoer en de fiets. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Willem Homan (DHV): “Veel gemeenten en regionale overheden zijn onvoldoende op de hoogte van de sturingsinstrumenten die op hun niveau beschikbaar zijn om duurzame mobiliteit te stimuleren. Men is het erover eens dat het energiegebruik, de luchtverontreiniging en de geluidshinder moet worden beperkt, maar heeft moeite om dit streven te vertalen naar concrete maatregelen. Wij helpen gemeenten, regio’s en provincies om een mix aan maatregelen te ontwikkelen waarmee de mobiliteit van de burger wordt gehandhaafd en het autogebruik wordt teruggedrongen. Daarbij kijken wij ook naar de toekomst, waarin het gebruik van schonere elektrische auto’s tot een wezenlijk andere benadering van duurzame mobiliteit en dus tot andere maatregelen zal leiden. Om de juiste balans te vinden tussen milieu, economie en bereikbaarheid is een stijl van handhaving nodig die zich kenmerkt door een juiste combinatie van zoet en zuur. Is die combinatie eenmaal gevonden, dan versterken de maatregelen elkaar. Ook leggen wij voor regionale overheden nieuwe verbanden tussen nationale en regionale duurzame mobiliteitsconcepten en wijzen wij op subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld in de vorm van mobiliteitsconvenanten. Juist omdat duurzaamheid ook op nationaal niveau alle aandacht krijgt, is er voor regionale en lokale overheden vaak meer mogelijk dan men denkt.” info: willem.homan@dhv.com

DHV Team Drijvend Bouwen Drijvende kracht achter integrale concepten In Nederland strijden we al eeuwenlang tegen het water. Maar we houden ook van onze watergebieden. We trekken naar de kust, we fietsen langs de oevers van rivieren en wonen aan het water blijft ongekend populair - stijgende waterspiegels of niet. Op veel plaatsen

Ontwerp: Koen Olthuis, Waterstudio.nl

DHV trekt overleg in Waarderhaven vlot

Duurzame mobiliteit: een kwestie van doen!

in Nederland delen we de schaarse ruimte met het water, maar nergens zo intensief als in de deltastad Rotterdam, waar alle aspecten van het leven (van wonen en werken tot recreatie) nauw verbonden zijn met het water. In deze waterstad van de toekomst wordt gezocht naar een optimale wisselwerking tussen het water en de stedelijke bebouwing. Over deze vraag buigt zich ook het Team Drijvend Bouwen, een groep DHV professionals met expertise op uiteenlopende, elkaar aanvullende gebieden, van (water)bouw en industrie tot ruimte en mobiliteit. Erik Feenstra (DHV): “Dit team is anderhalf jaar geleden samengesteld om inhoud te geven aan diverse plannen voor de herontwikkeling van de oude havengebieden van Rotterdam, onder andere door drijvend bouwen. Daarbij streven wij naar een optimale synergie tussen water en stad. Zo is de Rijnhaven planmatig omgevormd tot een Aquapolis aan de Maas, waar functies als wonen, bedrijvigheid, cultuur en leisure op unieke wijze samenkomen. Rotterdam is een internationale voorloper op het gebied van bouwen op het water en DHV heeft een nauwe relatie met de stad (de Rotterdamse DHV vestiging ligt direct aan de Rijnhaven). Onze ervaring met integrale ontwikkelingsplannen maakt dat we de ambities van de stad kunnen vertalen naar waardevolle én haalbare concepten.” info: erik.feenstra@dhv.com

Altijd een oplossing verder

DHV Nieuwsbrief Gebiedsgericht West-Nederland december 2009  

DHV Nieuwsbrief Gebiedsgericht West-Nederland december 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you