Page 1

dhv.nl/milieu

Milieu & Duurzaamheid Van ambities naar antwoorden

Altijd een oplossing verder


Van ambities naar antwoorden Milieu en duurzaamheid vertalen naar de praktijk – dat doet DHV. Voor bedrijven én overheden. Beide staan voor enorme uitdagingen, ieder op zijn manier. De problematiek is complex, de procedures zijn talrijk. We leiden klanten door dit woud van ogenschijnlijk tegengestelde belangen. Oftewel van ambities naar antwoorden. Voldoen aan de regels is vaak niet meer genoeg. Stakeholders vragen méér. De druk vanuit de samenleving neemt toe. Maar juist op het gebied van milieu en duurzaamheid is er zelden één waarheid. DHV kent de nuance, maar ook iedere punt en komma. Zo scheiden we feiten van fictie. Met een open blik, tact en inlevingsvermogen. Vérder met de eigen agenda – dat willen onze klanten. Maar de context waarin dit moet gebeuren, verandert voortdurend. Dat speelveld brengen we eerst grondig in kaart. Wat zijn voor een organisatie of project de issues? Alle voetangels, klemmen én kansen komen op tafel. DHV schept duidelijkheid. Met overzicht én oog voor detail. We doen onderzoek, maken studies en rapporteren. Maar we adviseren vooral ook hoe oplossingen gerealiseerd kunnen worden. Met een concreet plan van aanpak en zonodig begeleiding bij de uitvoering. DHV is thuis in alle aspecten, al meer dan negentig jaar. Door de wol geverfd en resultaatgericht – dat zijn onze adviseurs. Met beide benen in de praktijk maar ook met de durf om te dromen. Net zo thuis in milieuregels als in de dilemma’s van mkb, multinational of ministerie. DHV ziet kansen waar anderen vooral obstakels zien. We ontwikkelen oplossingen, soms rechttoe rechtaan, soms creatief en vernieuwend. De beste totááloplossing binnen de randvoorwaarden – dat is uiteindelijk het resultaat. De ene keer is dat keihard ‘groen’, de andere keer een tintje lichter. Want hoe gevoelig een onderwerp ook ligt, organisaties moeten wel dóór. Soms is er een ambitie, soms een probleem. In beide gevallen zijn er veel vragen – DHV geeft de antwoorden.


Planadvies

Omgevingsmanagement

Milieu-expertise MER

Luchtkwaliteit Bodemkwaliteit Geluid Externe veiligheid

Milieukwaliteit Omgevingsvergunning (Wabo)

adviesdiensten Vergunningverlening en handhaving

HSE management

(health safety environment)

License to operate/

compliance op milieu en veiligheid

Duurzame Industrie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Duurzaam ondernemen Visie strategie en beleid Plan van aanpak Programma

Duurzame mobiliteit Klimaat en energie Duurzaam inkopen Duurzame gebiedsontwikkeling Duurzaam bouwen

Cradle to Cradle Natuur en landschap


Steunpunt Geluid Bodem Luchtkwaliteit en Klimaat

Hans Bolscher (projectdirecteur CCS, ministerie van Economische Zaken)

“DHV had als eerste van de grote adviesbureaus door hoe relevant duurzaamheid is. In 2000 zijn ze al gestart met het Nationaal Sustainability Congres. Zelf was ik toen directeur van Stichting Max Havelaar. Ik weet hoe belangrijk dat soort zichtbare initiatieven zijn om partijen méé te krijgen. DHV heeft zo de discussie in Nederland over duurzaamheid een stap verder gebracht. Later als directeur Klimaatverandering en Industrie bij VROM kwam ik DHV vooral op het gebied van milieu tegen. Ik had in die periode het gevoel dat de issues waarmee ik bezig was, ook hún issues waren. Milieu is niet altijd een harde wetenschap: hoeveel vervuiling is schadelijk, en hoe schadelijk is ‘erg’? En hoe meet je dat precies? De uitdaging voor politici is om in die wereld van onzekerheden tóch harde keuzes te kunnen maken. DHV heeft ons daarbij regelmatig goed geholpen.”

POLKA (Projectbureau OmgevingsLawaai Kartering en Actieplannen) Ruim zestig gemeenten zijn verplicht om iedere vijf jaar een geluidskaart en een actieplan te maken. Datzelfde geldt voor de ‘bronbeheerders’, Rijkswaterstaat, ProRail en de provincies. De verplichting vloeit voort uit de Europese Richtlijn Omgevingslawaai. Het ministerie van VROM vroeg DHV in 2004 om de start van deze omvangrijke operatie te begeleiden. Het speciaal daarvoor opgezette projectbureau POLKA (Projectbureau OmgevingsLawaai Kartering en Actieplannen) is inmiddels een begrip. Op strategisch niveau adviseert DHV intussen de Europese Commissie over het onderwerp; op uitvoeringsniveau helpt DHV een tiental gemeenten bij het opstellen van geluidskaarten en actieplannen. De volgende geluidskarteringsronde is in 2012.

Rijkswaterstaat vindt de goede toepassing van regels op milieugebied cruciaal, zoals bij infrastructurele projecten. De doorlooptijd is daardoor korter, de kwaliteit hoger. DHV ondersteunt de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) daarbij, samen met twee partners. Bijzonder aan dit raamcontract ‘Steunpunt Geluid Bodem Luchtkwaliteit en Klimaat’ is de samenwerking met Rijkswaterstaat: adviseurs van DHV én DVS vormen één team. Het frontoffice kanaliseert de vragen, het backoffice beantwoordt ze. Anticiperen op nieuwe regelgeving is daarvan een belangrijk onderdeel. Zo is het consortium onder leiding van DHV betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe bepalingsmethoden voor stikstofdepositie en bij een praktijkproef voor het toepassen van Geluid Productieplafonds.

Onderzoek ondergrondse opslag CO2 NOGEPA

Inventarisate praktijkvoorbee netwerken duu inkopen VNG

Handreiking luchtemissie beperkende technieken Ministerie van VROM/ SenterNovem

Optimale groeiruimte bij nieuwe geluidsplafonds rijkswegen en spoorwegen Ministerie van VROM

De beste totaaloplossing binnen randvoorwaarden


CO2-afvang en -opslag Noord-Nederland

Onderzoek werking MER en Watertoets in relatie tot klimaatadaptatie Ministerie van VROM

elden en urzaam

Noord-Nederland wil vooroplopen met de afvang en ondergrondse opslag van CO2 (CCS) in ons land. DHV heeft daarvoor een plan van aanpak opgesteld. Onder meer zijn in een businesscase de financiële randvoorwaarden uitgewerkt. Daaruit blijkt dat de investeringen voor grootschalige afvang van meerdere projecten in totaal meer dan 1 miljard euro bedragen. De EU ontwikkelt inmiddels in hoog tempo regelgeving en financiële instrumenten. Verschillende landen verkennen momenteel de mogelijkheden voor proefprojecten. Ook in Nederland is sprake van een politiek draagvlak voor steun aan demonstratieprojecten. Het plan van aanpak is opgesteld in opdracht van een kernteam waarin alle essentiële partijen waren vertegenwoordigd – bedrijven, overheden en kennisinstituten.

Invloed van luchtkwaliteitsbeleid op knelpunten ruimtelijke plannen Ministerie van VROM

Rob van Tilburg (Manager / senior adviseur duurzaam ondernemen, DHV) Opstellen monitoringplannen CO2 emissiehandel Diverse bedrijven

“Echt maatschappelijk verantwoord ondernemen draait om visie. Om veel meer dus dan alleen voldoen aan wet- en regelgeving, of een procentje meer of minder. Duurzaamheid voegt waarde toe aan de maatschappij en de onderneming. Maar die revenuen zijn vaak pas op termijn meetbaar, soms zelfs niet. Want hoe kapitaliseer je het stoppen van kinderarbeid? Al tien jaar adviseren we op dit gebied. Onze klanten zijn bedrijven als TNT, Ahold en KPN, maar ook financiële instellingen als ING en Achmea, overheden en mkb-bedrijven in alle sectoren. Eerst brengen we de issues in kaart. Die zijn voor ieder bedrijf anders: klimaat, milieu, arbeidsveiligheid, sociale omstandigheden. We helpen vervolgens met het formuleren van strategie en beleid, zorgen voor de implementatie en de verslaggeving. Dus raad én daad. Juist als het gaat om abstracte zaken als visie en inspiratie heb je concrete handvatten nodig. Alleen dan kun je duurzaamheid ook echt in praktijk brengen.”

Evaluatie CO2 en NOx emissiehandel in Nederland Ministerie van VROM

"Juist als het gaat om abstracte zaken als visie en inspiratie heb je concrete handvatten nodig" - Rob van Tilburg


Peter van der Sman (projectleider Vergunning, TAQA) “Onder de Bergermeer komt de grootste gasopslag van Europa. Daarvoor zijn ruim vijftig vergunningen nodig. Het consortium (TAQA Energy, EBN, Dyas en PetroCanada) heeft DHV gevraagd die te verzorgen, inclusief het MER. Voor zo’n opdracht zoek je natuurlijk een partij die de procedures tot in de puntjes kent. Maar DHV doet meer. Zo zijn ze aanwezig bij openingsgesprekken met overheden. Ze kennen goed de weg, technisch én bestuurlijk, en weten precies wat er in de regio speelt. Tijdens zo’n project zijn er altijd ‘verrassingen’. Dan is het geruststellend dat DHV op de meest uiteenlopende terreinen RO- en milieuspecialisten in huis heeft. En ook niet onbelangrijk: ze hebben een goed team. Ik merk dat als ik bij ze op kantoor ben. Er heerst een ontspannen werksfeer, men gaat goed met elkaar om. Ook dat telt voor klanten.”

MER waterinjectie 'lege'gasvelden en proefboringen. Vermillion

Bodemsanering en herontwikkeling Oostergasfabriek Waar eens de Oostergasfabriek stond, ontwikkelt Amsterdam een nieuwe wijk. Daarvoor diende wel eerst de bodem – grond en grondwater – te worden gesaneerd. Het binnenstedelijke, negen hectare grote terrein was namelijk ernstig verontreinigd. DHV heeft in opdracht van de gemeente verschillende disciplines ingezet om die sanering tot een succes te maken. Zo was DHV verantwoordelijk voor planning, ontwerp, engineering, uitvoeringsbegeleiding, omgevingsmanagement en een deel van het project- en procesmanagement. In het voorjaar van 2009 is de grondsanering inderdaad succesvol afgerond; in het najaar begint de grondwatersanering. De herontwikkeling van het gebied is geïntegreerd met de sanering en loopt de komende jaren door. DHV is ook daarbij betrokken.

Groen Gas Groningen Groen Gas is een methaanhoudend gas dat uit biomassa wordt geproduceerd. Deze schone, volwaardige vervanger van aardgas kan onder meer in de transportsector worden gebruikt. De stad Groningen heeft verschillende locaties waar Groen Gas geproduceerd kan worden. DHV is gevraagd om de kansen voor productie, distributie, handel en gebruik in kaart te brengen. Als ketenarchitect maakt DHV onder meer inzichtelijk hoe de potentiële productielocaties gekoppeld kunnen worden. Ook is aangegeven welke rol de gemeente dient te vervullen om de mogelijkheden van Groen Gas te benutten. Zo kan de stad Groningen het gebruik van fossiele brandstoffen flink reduceren en mede daardoor invulling geven aan haar ambitieuze klimaatdoelstelling: energieneutraal in 2025. Ondersteuning omgevingscommunicatie en crisismanagement Projectbureau Noord/Zuidlijn

Strategische milieuadvisering Slachthuisbuurt Zaandam Projectontwikkelaar Kristal

Zaandam

Proeftuin Elektrisch rijden Gemeente Zaanstad

Ondersteuning duurzaamheidsbeleid TNT TNT

Advisering Luchtkwaliteit ontwikkeling Zuidas Amsterdam Projectbureau Amsterdam Zuidas

MER t.b.v. inpassingsplan gericht op woningbouw, natuurontwikkeling en recreatie Provincie Noord-Holland


Met overzicht én oog voor detail

Opstellen energiekansenkaart Gemeente Groningen

MER Beoordeling, vergunningaanvraag en BBT toetsing Bio Olie Nederland BV

Groningen

Veiligheidsondersteuning FrieslandCampina Koninklijke FrieslandCampina werkt permanent aan veiligheid. DHV helpt het zuivelconcern daarbij. Zo is binnen de Domo-divisie een integraal veiligheidsproject gedaan. Uitgangspunt waren zaken die in de dagelijkse praktijk verbeterd konden worden. Daarbij is sterk ingezet op communicatie, veiligheidsbewustzijn en het gedrag van medewerkers. DHV heeft geholpen bij het opzetten van de aanpak en het ontwikkelen van methoden. Ook hebben DHV’ers de gedragstrainingen van alle medewerkers en vaste leveranciers verzorgd. Tijdens dit traject is veilig werken een bespreekbaar onderwerp geworden. Medewerkers waren daarna beter in staat om elkaar aan te spreken op onveilige situaties. Na een proef op één vestiging is het project over alle overige vestigingen uitgerold.

Ingeborg van Ansem (Afdelingshoofd Milieu & Duurzaamheid, regiokantoor DHV Noord-Nederland) “Duurzame energie ontwikkelt zich razendsnel. Met ruim driehonderd projecten is Noord-Nederland een echte hotspot. Bij meerdere daarvan is DHV betrokken, vaak in samenwerking met Energy Valley. Juist in de planen ontwikkelfase is onze meerwaarde groot; we weten hoe je die handen en voeten moet geven. Zo hebben we het plan van aanpak voor CO2-opslag geschreven. We hebben onderbouwd waarom Noord-Nederland hiervoor zo geschikt is. En ik heb gewerkt aan het plan om in 2015 100.000 voertuigen op duurzame brandstof te laten rijden. Welke brandstoffen die van de toekomst worden, is lastig te voorspellen. Dat hoort ook bij kennisontwikkeling en innovatie; pas achteraf weet je alles precies. Vooraf moet je vooral zo veel mogelijk informatie verzamelen, meningen peilen en keuzes durven maken. Soms stoot je dan je hoofd. Maar een alternatief is er niet; de wereld kan het zich niet permitteren om stil te zitten.”

Opstellen brandveiligheidsconcept gebouwen en opslag/ verwerking brandbare en gevaarlijke stoffen DSM

"In de plan- en ontwikkelfase is onze meerwaarde groot; we weten hoe je die handen en voeten moet geven" - Ingeborg van Ansem


Realiseerbare oplossingen

A27 Capaciteitsvergroting van wegen kan op korte termijn een oplossing zijn in de strijd tegen de files. Dat geldt ook voor de A27, in de provincie Utrecht. Voor de verbreding van deze rijksweg maakt DHV in opdracht van Rijkswaterstaat voor het traject Everdingen-Lunetten het Ontwerp Wegaanpassingsbesluit en het MER. Dat laatste doet DHV ook voor het traject Lunetten-Rijnsweerd, inclusief het Ontwerp-Tracébesluit. Bestudeerd worden onder meer de aspecten verkeer, geluid, lucht en water, maar ook bodem, ecologie, archeologie en externe veiligheid. Bijzonder is onder meer dat de totale opdracht door DHV wordt uitgevoerd, de grote snelheid waarmee dit gebeurt én de intensieve samenwerking met Rijkswaterstaat.

Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht Utrecht kent een aantal knelpunten op het gebied van luchtkwaliteit. Te hoge concentraties stikstof en fijnstof kunnen niet alleen de gezondheid negatief beïnvloeden, maar zorgen ook voor problemen in de procedures van (bouw)projecten. Reden voor de gemeente om in 2005-2006 samen met DHV het eerste Actieplan Lucht-kwaliteit Utrecht te maken. Voorgestelde maatregelen waren onder meer het gebruik van schone ov-bussen en de invoering van een milieuzone voor vrachtwagens. DHV organiseerde het proces zó dat alle betrokken partijen binnen de gemeente hun inbreng konden leveren. Daarnaast is er veel inhoudelijke kennis geleverd. Zo onderzocht DHV de knelpunten, het effect van mogelijke maatregelen, hun kosteneffectiviteit én de implementeerbaarheid.

Amersfoort

Optimaliseren onderhoud en beheer op basis van Risico Management Vitens

Opstellen veiligheidsrapport conform eisen BRZO Primagaz

MER, Structuurvisie en Bestemmingsplannen Park Lingezegen Provincie Gelderland

Plan MER bij structuurvisie Tiel 2030 Gemeente Tiel Opstellen milieuvergunning inclusief onderliggende deelstudies Croda

Vergunningen proceduremanagement voor Kribverlaging in de Waal Rijkswaterstaat Oost-Nederland


Integrale milieuadvisering bij transformatie bedrijventerrein De Mars Programmabureau De Mars, gemeente Zutphen

Uitvoering Subsidieregeling Energie en Klimaat Provincie Overijssel

Adviseur Teijin Aramid Teijin Aramid is wereldmarktleider op het gebied van aramidevezels. Deze zijn vijf tot acht keer sterker dan staal van hetzelfde gewicht. Aramide is een onmisbaar onderdeel in veel van ’s werelds meest innovatieve producten. DHV is voor het Japanse bedrijf adviseur op het gebied van milieu- en veiligheidswetgeving. In Arnhem staan het hoofdkantoor, het laboratorium en de proeffabriek; de grondstof wordt in Delfzijl geproduceerd. En in Emmen wordt in een spinfabriek het garen gesponnen. DHV heeft voor alle locaties diverse studies gedaan, waaronder milieuvergunningaanvragen, ontwerpveiligheidsstudies en machineveiligheidsstudies. Ook is een brandveiligheidsstudie voor een nieuw lab gedaan en een explosieveiligheidsstudie voor de proeffabriek.

Marco Berloth (senior beleidsadviseur Mobiliteit, Regio Twente)

Deventer

“De regio Twente wil dat bussen in 2015 vijftig procent minder brandstof gebruiken. Als concessiehouder hebben we daarin het voortouw genomen. Zo testen we samen met het bedrijfsleven een nieuw soort bus. Deze ‘hybride’ combineert een dieselmotor met elektrische aandrijving. Remenergie die nu verloren gaat, wordt daardoor straks ‘hergebruikt’. DHV managet het complete ontwikkelproces. En dat is niet eenvoudig: er zijn flink wat private en publieke partijen bij betrokken. Hun belangen komen bij de ontwikkeling van nieuwe technologie niet altijd overeen. DHV begrijpt dat en brengt ze bij elkaar. Ze weten precies hoe de hazen lopen, zowel bestuurlijk als technisch. Innovatie is een proces van drie stappen vooruit en twee terug. Daar moet je tegen kunnen. Een bedrijf dat alleen gewend is om standaardprocessen te managen trekt dat niet. DHV kan met die grilligheid wél goed omgaan.”

Studies op het gebied van milieu, veiligheid en geluid Urenco

Advies over waterbodems Ijssel Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Mark Groen (Manager adviesgroep ROM, regiokantoor DHV Oost-Nederland) “Nu spant een milieueffectrapport (MER) vaak het paard een beetje achter de wagen: achteraf worden er alternatieven getoetst. Soms maakt dat een MER tot een schaamlapje. Waarom ontwerp en ‘m.e.r.’ je niet gelijktijdig, is onze stelling. Oftewel ‘ontwerpend merren’. Want stedenbouwkundigen en landschappers maken voor hun ontwerp tóch al verschillende varianten. Gebruik die dan ook meteen in een m.e.r. Dat doen we bijvoorbeeld bij Park Lingezegen, het 1500 hectare grote groene hart tussen Arnhem en Nijmegen. Milieuaspecten en ontwerp lopen daar volledig gelijk op. Ook betrekken we bewoners er intensief bij. Ze mogen meeontwerpen in plaats van alleen maar ‘reageren op’. Daardoor is er veel meer draagvlak en veel minder bezwaar. Een traditionele procedure duurt al gauw drie à vier jaar. ‘Ontwerpend merren’ halveert die periode. Terwijl de kwaliteit van het proces én het ontwerp juist toeneemt.”

"Gelijktijdig ontwerpen én toetsen op milieu-aspecten" - Mark Groen


Mariëlle de Sain (Marktmanager Ruimte voor Milieu, DHV)

“Grote binnenstedelijke projecten zijn op milieugebied vaak complex. De belangen zijn groot. Denk aan duurzaamheid, bodemverontreinigingen en lucht- en geluidvraagstukken. Daarnaast zijn de politieke en maatschappelijke druk meestal hoog. In dat krachtenveld zoeken we naar de juiste balans. Zoals in Den Haag. Daar is DHV adviseur voor de milieutoets en het planMER van Nieuw Binckhorst. Dit 130 hectare grote bedrijventerrein wordt getransformeerd tot een nieuw stedelijk gebied met in totaal 8500 woningen en 400.000 m2 kantoren, voorzieningen en bedrijven. Intensivering en functiemenging zijn de sleutelbegrippen. Uiteraard doen we onderzoeken, volgen we procedures en schrijven we rapporten. Maar zo’n ontwikkeling loopt zeker twintig jaar. Kennisborging is dan cruciaal. Het is zó zonde om veel informatie later opnieuw te moeten verzamelen. Kern van ons werk is het vinden van oplossingen én het goed verankeren van kennis en beleidsvoornemens. Die combinatie helpt de gemeente verder, nu en in de toekomst.”

Interim HSE management Chevron

Plan-m.e.r. Masterplan gebiedsontwikkeling Kijkduin Gemeente Den Haag

Inventarisatie biomassastromen t.b.v. groen gas Provincie Zuid-Holland

Den Haag

Op- en overslagbedrijf Rubis Terminal Voor het Franse op- en overslagbedrijf Rubis Terminal heeft DHV de oprichtingsen uitbreidingsvergunningen voor de nieuwe terminal in de Botlek verzorgd. Reden voor de komst naar Nederland was de groeiende vraag naar de open overslag van vloeistoffen. Aan- en afvoer per schip, spoor, vrachtwagen én pijpleiding is daarvoor een vereiste. DHV vertaalde deze specifieke bedrijfssituatie naar vergunningaanvragen die maximale vrijheid bieden én passen binnen de strenge milieu- en veiligheidswetgeving in de Botlek. Buitenlandse bedrijven vinden de Nederlandse procedures vaak uitvoerig en complex. Rubis Terminal was daarom aangenaam verrast met de snelheid en de professionaliteit waarmee DHV de vergunningprocedure heeft doorlopen.

Milieu en duurzaamheid vertalen naar de praktijk

Gezondheidseffectscreening (GES) bij planvorming Infrastructuurprojecten Rijkswaterstaat

Advisering geluid rond rijkswegen regio Zuid-Holland Rijkswaterstaat Zuid-Holland Uitvoeren veiligheidstudies ATEX, VBS, richtlijn Arbeidsmiddelen, HAZOP Biopetrol


Duurzaam Stadionpark Rotterdam In opdracht van het Rotterdam Climate Initiative ondersteunt DHV de gemeente Rotterdam bij het duurzaam herontwikkelen van het gebied Stadionpark. Hier worden de komende jaren onder meer de Nieuwe Kuip en de Sport Campus gebouwd. Samen met de projectorganisatie ontwikkelde DHV een duurzame ontwikkelstrategie. Energie, water en mobiliteit staan daarin centraal. Deze strategie helpt om in elke fase van het proces de juiste stappen te zetten. Daarmee wordt gewaarborgd dat ambities ook werkelijkheid worden. Duurzaamheid is op die manier een onlosmakelijk deel van het plan. Op dit moment begeleiden de duurzaamheidsadviseurs van DHV het Planteam Duurzaamheid bij het verder uitwerken van de diverse thema’s.

MER Ontpoldering Noordwaard In het kader van het programma Ruimte voor de Rivier wordt het gebied de Noordwaard (2000 ha) ontpolderd. Het gevolg: de waterstand bij Werkendam (Nieuwe Merwede) wordt 60 centimeter lager. Ook zal een deel van de landbouwpolder voortaan bij hoogwater als doorstroomgebied fungeren. Rijkswaterstaat heeft de uitwerking van dit omvangrijke, complexe project neergelegd bij een consortium. DHV is daarin verantwoordelijk voor het opstellen van het MER en het exploitatie- en beheersplan, het vergunningenmanagement en, samen met Deltares, het maken van de hydraulische berekeningen. Ecologie, economie en landschap worden zó op elkaar afgestemd dat de ruimtelijke kwaliteit verbetert, terwijl de veiligheid in het gebied gegarandeerd blijft.

Bepalen ambitie luchtkwaliteit binnenstadsplan Rotterdam Gemeente Rotterdam Inventarisatie CO2 footprint gemeenten met CO2 scanner DCMR

Arjan Hoefnagels (hoofd Planontwikkeling, Havenbedrijf Rotterdam) Rotterdam

"Stadshavens is een groot project: ruim 1600 hectare havengebied wordt de komende dertig jaar herontwikkeld. Drijvend bouwen is daarbij één van de vijf duurzame strategieën. DHV werkt hieraan in de persoon van een jonge planologe die al enige tijd bij ons gedetacheerd is. Ze gaf zelf aan dat drijvend bouwen haar interesse heeft én dat DHV op dat gebied veel kennis in huis heeft – er zelfs een apart team voor heeft. Drijvend bouwen vraagt om een brede, generalistische blik. De mensen van DHV hebben die, merk ik. Alle verschillende aspecten worden nu tot één kader geïntegreerd. ‘Onze’ DHV’ster geeft daaraan een belangrijke impuls. Ze is enthousiast, pro-actief en heeft goede ideeën. En achter haar staat dat grote kennisnetwerk. Dreigen we vast te lopen, dan heeft ze vaak nét een andere blik. Dat onorthodoxe denken komt in dit stadium buitengewoon goed van pas.”

"Kern van ons werk is het vinden van oplossingen én het goed verankeren van kennis en beleidsvoornemens" - Mariëlle de Sain


Resultaatgericht

CO2 neutraal provinciehuis Middelburg Provincie Zeeland

Chemelot Bodem- en Vergunningverlening

Capaciteitsuitbreiding A2/A76

DHV voert in opdracht van DSM het Plan van Aanpak Bodemsanering uit. Onderdeel daarvan is het zogenoemde ‘eigenaarbeheer’ van de ondergrond van het Chemelotterrein – in totaal 800 hectare. De werkzaamheden bestaan onder meer uit grondwatermonitoring (300 peilbuizen), dirigeren en registreren van grondstromen ( jaarlijks 60.000 ton), borging van de bodemkwaliteit en het jaarlijks geven van zo’n 500 arboadviezen. Bij het uitvoeren van saneringen wordt onder meer rekening gehouden met minimale emissies, energiekosten en fluxvermindering. Dankzij zeer brede vakkennis, kennis van de locatie en bekendheid met Chemelotregelgeving weet DHV DSM volledig te ‘ontzorgen’. Reputatieschade en financiële risico’s worden zo vermeden.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil de capaciteit van de A2/A76 tussen Maasbracht en Geleen uitbreiden. Voor dit besluit over de aanleg van extra rijstroken is veel specifieke informatie nodig. Rijkswaterstaat heeft daarop DHV gevraagd om het OntwerpWegaanpassingsbesluit (OWAB) en het milieueffectrapport (MER) op te stellen, én de procesbegeleiding te verzorgen. Het project volgt de procedure Wet versnelling besluitvorming wegprojecten. Kost zo’n procedure normaal een jaar, DHV en Rijkswaterstaat doen het in dit geval in slechts 9 maanden. De tijdsdruk is daarom hoog, de planning zeer strak. Ook de afstemming van informatie speelt een grote rol. In totaal werken binnen DHV twaalf verschillende disciplines aan het project.

Dirk den Ottelander (manager Veiligheid, Gezondheid, Milieu & Kwaliteit Thermphos)

“DHV begrijpt goed voor welke uitdagingen wij als chemisch bedrijf staan. En dat al zo’n tien jaar lang. Veiligheid in de industrie is een vak apart. Hun mensen hebben niet alleen veel expertise op het gebied van industriële veiligheid, maar ze snappen vooral wat wij doen. Daardoor kunnen ze ook snel inschatten wat er moet gebeuren. Dat vertaalt zich in adviezen die goed aansluiten bij ons bedrijf en onze manier van werken. Hun consultants en onze operationele mensen matchen heel goed. Zou dat niet zo zijn, dan zou ik dat direct te horen krijgen en zouden de adviezen in de la verdwijnen. DHV is niet de goedkoopste. Maar het is een competente club die weet waarover ze praat en die goede aansluiting heeft op de werkvloer. Dat is hun sleutel tot hun succes, waarvan wij ook profiteren.”


Vergunningenmanagement Verbreding A2 Everdingen-Deil Rijkswaterstaat

Integrale inrichting Reuseldal

Bodemadvisering bij gebiedsontwikkeling Bergse Haven gemeente Bergen op Zoom

Langdurige support bij implementatie GHS Merck

Winnende inzending prijsvraag duurzaam bedrijventerrein Tilburg Provincie NoordBrabant/Gemeente Tilburg

Gezondheidsonderzoek voor OTB/MER A2 Den Bosch-Eindhoven Rijkswaterstaat

De beek de Reusel moet ‘natuurlijker’ worden. Waterschap De Dommel wil dat de leefomgeving van waterdieren erop vooruitgaat, de waterkwaliteit verbetert en het water langer in het gebied wordt vastgehouden. Maar behalve het waterschap hebben ook gemeenten, landen tuinbouwers en natuurbeschermers belangen in het gebied. Het plan dat DHV voor de herinrichting maakte, doet ook daaraan recht. De beek gaat net als vroeger weer meanderen, er komen natuurvriendelijke oevers en er worden doorstroommoerassen, zuiveringsbeemden en waterbergingsplekken aangelegd. En een ecologische verbindingszone langs een van de bovenlopen zal belangrijke natuurgebieden met elkaar verbinden. DHV verzorgde het inrichtingsplan, de besteksvoorbereiding en het projectmanagement.

Eindhoven

Quint Cuppen (Adviseur beleid en organisatie, regiokantoor DHV Brabant / Zeeland) “Complexe materie terugbrengen tot de kern en díe vervolgens goed overbrengen. Juist bij wet- en regelgeving is dat cruciaal. Hoe complexer, hoe beter je moet aangeven wat voor iedereen de gevolgen zijn. Pas dan kun je organisaties effectief laten werken. Zo betekent de omgevingsvergunning een enorme omschakeling – voor gemeenten maar ook voor burgers en bedrijven. Al een jaar voordat het ‘moest’, werkte de gemeente Steenbergen achter de schermen op de ‘nieuwe’ manier. Binnen een paar maanden hebben we dat samen voor elkaar gekregen. Het vertrekpunt: een stripverhaal. In vijf pagina’s hebben we de kern van de omgevingsvergunning kraakhelder uitgelegd. Want pas als iedereen precies begrijpt waarover het gaat, kun je draagvlak creëren. Die fase wordt nog weleens overgeslagen. Achteraf lijkt zo’n strip een heel simpele stap, zelfs wat ludiek. Maar in werkelijkheid was het misschien wel de belangrijkste van het hele proces.”

Inventariseren energiekansen drie bedrijventerreinen Provincie Limburg

"Complexe materie terugbrengen tot de kern, en die vervolgens goed overbrengen" - Quint Cuppen

Enviromental Regulatory support voor REACH implementatie. Medtronic

Procesbegeleiding en opstellen OWAB/MER A2 Maasbracht-Geleen RWS Limburg

Maastricht


EU-emissiehandel Het Europese emissiehandelssysteem (ETS) is het belangrijkste beleidsinstrument om de CO2-emissies van de industrie in Europa terug te dringen. DHV heeft van 2005 tot 2007 Bulgarije geassisteerd bij de implementatie van het ETS. De ondersteuning bestond onder meer uit het opzetten van een organisatie die toezicht houdt op de emissiehandel, aanpassing van de Bulgaarse wetgeving conform de Europese emissiehandelsrichtlijn en het opstellen van het allocatieplan. Zo’n plan legt de emissieplafonds voor de verschillende bedrijven vast. Ook zijn op grote schaal trainingen verzorgd, zowel voor overheden als voor de Bulgaarse industrie. Voor een aantal ‘complexe’ bedrijven (bruinkoolcentrale, cementindustrie, petrochemie) heeft DHV CO2-monitoring en registratiesystemen opgezet.

Sustainable Richmond Olympic Speed Skating Oval (LEED) Municipality of Richmond

Evaluatie milieubeleid Nederlandse Antillen Ministerie van VROM

Project CO2- reductie China Bedrijven en overheden kunnen via het Clean Development Mechanism (CDM) CO2-emissiereductie-eenheden kopen in ontwikkelingslanden. Deze landen worden daarmee financieel en technologisch geholpen om zich klimaatvriendelijker te ontwikkelen. DHV is CDM-makelaar en -consultant, onder meer in China. Voor tien waterkrachtcentrales in dit land is een Nederlands energiebedrijf gevonden als koper van de emissierechten. Onder regie van DHV zijn contracten onderhandeld en getekend en worden zeer strikte procedures doorlopen om de projecten bij de VN te registreren. De emissiereductie van deze projecten is meer dan 600.000 ton CO2 per jaar.

South Docklands contamination study Cork City Council

Incentives voor ombouw Duitse railgoederenwagons naar stille technieken Duitse Ministerie van Transport

HSE management voor ondergrondse gasopslag Nuon

MER Waterzuivering Montenegro European Agency for Reconstruction

Lokaal Environmental Management Framework Zuid-Afrika De gemeente Tlokwe in het noordwesten van Zuid-Afrika groeit hard. En dat stelt de gemeente voor een groot aantal uitdagingen, onder meer op het gebied van infrastructuur, huisvesting, stadsontwikkeling en sociale vraagstukken. Ook stellen de uitbreiding van de landbouw- en mijnsector zo hun eisen. DHV is daarom gevraagd om een Environmental Management Framework (EMF) op te stellen. Dit model zorgt ervoor dat de verwachte groei niet ten koste zal gaan van de natuur, het milieu en het ecosysteem. Juist in ontwikkelingslanden staan die bij groeiende welvaart vaak sterk onder druk. Het milieumanagementplan van DHV geeft lokale overheden een strategisch kader bij hun beslissingen op het gebied van ruimtelijke ordening en ontwikkeling.


Global network: connect & deliver Duurzame DSM China Campus Partner for Roads – Milieuparticipatie Rijkswaterstaat

Environmental action plan for Industrial area Israel Ministry of Environment     

Environmental Assessment Rapid Bus Transit System Municipality of Johannesburg

De DSM China Campus is een van de eerste LEED-Gold®-gecertificeerde gebouwen in China. Deze status kreeg het complex onder meer dankzij waterbehoud en energiebesparingen, de kwaliteit van het binnenmilieu, hernieuwbare en plaatselijk beschikbare bouw- en afwerkmaterialen en afvalbeheer en hergebruik tijdens de bouw. De milieuvriendelijke campus, die plaats biedt aan 600 werknemers, verbruikt 30 procent minder energie en 70 procent minder water dan conventionele gebouwen. DHV was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het integrale ‘groene’ bouwconcept en hield toezicht op de bouw en de ingebruikname. Voor dit project werkte DHV samen met de Architekten Cie., TNO en lokale ontwerpen bouwbureaus. ChuPei bodemsanering VoCl Philips

Due diligence new tank terminal for petrol and diesel FMO/Vopak Indonesia

Tiffany Tsui (International business developer Sustainable Development, DHV)

“Stedelijke ontwikkeling en het milieu lijken met elkaar in tegenspraak. Toch biedt de snelle urbanisatie in landen als China en India ook kansen voor nieuwe, natuurvriendelijke en duurzame oplossingen. Een voorbeeld is het ontwerp van DHV voor de Eco-City Caofeidian. Deze nieuwe stad wordt gebouwd op aangewonnen land aan de kust van Noord-China en krijgt 1 miljoen inwoners. De Nederlandse Waddeneilanden hebben ter inspiratie gediend. Natuur, veiligheid, water en duurzaamheid gaan hand in hand met wonen, werken en ontspanning. Bij zo’n megaproject kun je nieuwe concepten toepassen én verder uitwerken. Zo worden onder meer energiebesparing en een laag grondstofverbruik in één ontwerp geïntegreerd met sociale aspecten en economische groei. De ervaring die we daarbij opdoen, gebruiken we vervolgens om ook out-ofthe-box-oplossingen voor problemen in westerse landen te ontwikkelen. Het is dit internationale perspectief dat DHV zo’n sterke speler op de Nederlandse markt maakt.”

"Kruisbestuiving tussen internationale en Nederlandse projecten" - Tiffany Tsui


samenwerken aan een duurzame ontwikkeling

van onze leefomgeving


COLOFON Uitgave DHV B.V., Milieu & Duurzaamheid Concept, vormgeving en realisatie Maurits Malherbe Teksten de boer communicatie Drukwerk Drukkerij van Amerongen Bronvermelding fotografie Duurzaamheidsvisie Stadionpark Foto: Illustratie Stadionpark; KCAP en A2 Studio Groen Gas gemeente Groningen Foto: Edward Sie OGF Amsterdam Foto: Heijmans CO2 afvang Noord Nederland Foto: Groningen Seaports (GSP) Achtergrondbeelden Ed Seeder, CornĂŠ Bastiaansen, Ronald Tilleman


DHV is een internationaal advies- en ingenieursbureau dat diensten verleent en

duurzame oplossingen aanbiedt in de markten: Mobiliteit, Water, Bouw en Industrie, Ruimtelijke Inrichting en Milieu en Luchthavens. Visie

DHV wil een toonaangevend advies- en ingenieursbureau zijn dat internationaal opereert in het publiek-private spectrum. Missie

Het verlenen van multidisciplinaire diensten voor een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving, in een hechte relatie met klanten, medewerkers, partners en aandeelhouders, gebaseerd op wederzijdse loyaliteit. Dienstverlening

Ruim 5.500 professionals werken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid aan innovatieve concepten op het gebied van consultancy en engineering.

Onze multidisciplinaire dienstverlening richt zich op de totale projectcyclus en omvat:

management consultancy, adviesdiensten, ontwerp en engineering, project-, contracten asset management. Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn: integriteit, topexpertise, respect en vertrouwen, loyaliteit, initiatief, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid. Zij vormen voor de DHV-

professionals de leidraad bij het nemen van verantwoordelijkheid, het maken van keuzes en het ingaan op de vragen van stakeholders.

DHV BV Milieu & Duurzaamheid Postbus 1132 3800 BC Amersfoort 033 468 29 85 info@dhv.com www.dhv.nl/milieu

Adviesdiensten DHV op het gebied van milieu & duurzaamheid  

Adviesdiensten DHV op het gebied van milieu & duurzaamheid

Adviesdiensten DHV op het gebied van milieu & duurzaamheid  

Adviesdiensten DHV op het gebied van milieu & duurzaamheid

Advertisement