Page 1

Advies- en ingenieursbureau

dhv.nl

Effectstudies & Omgevingsmanagement Advisering rond TracĂŠ-/m.e.r.-procedures en complexe omgevingsvraagstukken

Gateway to solutions


Effectstudies & Omgevingsmanagement Het inrichten en organiseren van de ruimte in Nederland is een uitdaging; er spelen vele belangen en er is weinig ruimte. Wet- en regelgeving moet er voor zorgen dat dit in goede banen wordt geleid, maar maakt de uitdaging soms nog groter. DHV gaat deze uitdaging graag met u aan! Onze adviseurs combineren gedegen inhoudelijke milieu- en duurzaamheidskennis aan inzicht in besluitvormingsprocessen bij opdrachtgevers vanuit een sterke betrokkenheid bij maatschappelijke thema’s en duurzaamheidsvraagstukken. Dat stelt organisaties in staat een strategische en praktische invulling te geven aan de omgang met sociale, economische en milieubelangen. DHV biedt hiervoor een breed scala aan relevante adviesdiensten voor overheden en bedrijfsleven. Opdrachtgevers die projecten willen realiseren profiteren van onze gedegen kennis van Europees en nationaal milieubeleid en -regelgeving gekoppeld aan expertise op het gebied van geluid, lucht, veiligheid, gezondheid, stoffen, afvalmanagement, water, bodem, duurzaamheid, klimaat- en energie en vergunningen. DHV biedt deze diensten aan op projectbasis, maar ook in de vorm van detachering. Hierdoor kan DHV u ‘total care’ aanbieden; vanaf het eerste idee tot het eind van de levenscyclus.


Effectstudies Bent u bezig met ruimtelijke inrichtingsprojecten of locatiekeuzes voor bedrijvigheid, woningbouw, infrastructuur of ‘leisure’, dan kunt u te maken krijgen met (verplichte) effectstudies. Hierbij komen bijvoorbeeld vragen aan de orde als: ‘Wat betekent de komst van windmolens voor het landschap? Welke alternatieve locaties zijn beschikbaar voor een woningbouwproject en wat zijn de voor- en nadelen van elke locatie voor het milieu? Hoe is een groot project zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen? Wat is de verkeersaantrekkende werking van een megabioscoop en hoe dit in goede banen te leiden?’ Deze en vele andere vragen kunnen de adviseurs van DHV beantwoorden. De advisering die effectstudies aanbiedt is onder te verdelen in: • Regie over producten • Spoorboekje: advisering over de te volgen procedures • Detachering: advisering bij de klant • Internationaal: trainingen, seminars en projecten Op het gebied van effectstudies werken dagelijks diverse adviseurs aan complexe m.e.r.en planstudies. Wat collega’s bindt is een passie voor proces én inhoud. Het verbinden van mensen en organisaties aan inhoudelijke expertise is hun missie. Een succesvol project wordt gekenmerkt door onder andere: actuele kennis rond de Nederlandse en Europese m.e.r.-wetgeving, goede communicatie, flexibiliteit, continuïteit van het projectteam en kwalitatief goede milieuonderzoeken. De betrokken adviseurs zijn deskundigen die nauwgezet de recente ontwikkelingen bijhouden op het gebied van procedures, wetgeving en rechtspraak. Voor specialistische kennis (zoals vergunningen, lucht, geluid, verkeer, veiligheid, ecologie, cultuurhistorie, duurzaamheid, klimaat en energie, cradle to cradle) kunnen zij putten uit een grote pool van specialisten. Daardoor beschikken ze altijd over actuele kennis op elk gebied.

Omgevingsmanagement Ieder nieuw plan dat de inrichting van een stukje Nederland raakt, raakt een ‘omgeving’ van belanghebbenden en kan alleen worden gerealiseerd na formele acceptatie. Dat volgt echter vaak na informele acceptatie. De stappen en overlegmomenten voor planvorming zijn in regelgeving vastgelegd, na aanbesteding is er een contract met een aannemer en na realisatie volgt beheer en onderhoud. Dit alles in de dynamische context van maatschappelijke belangen. De vragen waarmee de omgevingsmanager aan de slag gaat zijn dan ook divers. Hoe betrek ik burgers zonder in een onbeheersbaar proces te eindigen? Hoe krijg ik bruikbare input van alle belanghebbende partijen? Hoe betrek ik ambtelijke en bestuurlijke besluitvormers? Welke eisen stelt dit aan mijn eigen organisatie? Dit alles gedurende alle fasen van een project: van planvorming, via de borging in contracten, tot uitvoering en overdracht aan de beheerders. Met andere woorden: Omgevingsmanagement is het proces waarbij er constante aandacht voor de interne en externe projectomgeving is, zodat de uitvoering van het project zonder belemmeringen kan verlopen.

Meer weten?

In deze brochure zullen we u aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden laten zien waarmee DHV op het gebied van Effectstudies & Omgevingsmanagement ervaring heeft en wat we voor uw project of organisatie kunnen betekenen.


Effectstudies De regie over producten De voornaamste aanleiding voor het opstellen van een milieueffectanalyse is een te nemen besluit over een duurzame ontwikkeling. De m.e.r.-procedure is voor een groot aantal besluiten verplicht en zodoende is m.e.r. steeds gekoppeld aan een overheidsbesluit en de procedure die daarvoor moet worden doorlopen. Door de toepassing van m.e.r.: • krijgt het milieu een volwaardige plaats in de besluitvorming • worden besluitvormingsprocedures gestroomlijnd • wordt de milieu-attitude van betrokkenen verbeterd De adviseurs van DHV helpen u graag met het opstellen van de juiste producten die de toets der kritiek kunnen doorstaan. DHV heeft zich in ruim dertig jaar ontwikkeld tot een van de belangrijkste adviesbureaus op het gebied van m.e.r. De eerste jaren waren de werkzaamheden gericht op het ontwikkelen van m.e.r. als milieu instrument. Later, toen de m.e.r.-plicht in werking trad, kwam het accent te liggen op het opstellen van milieueffectrapporten (MER). M.e.r. gerelateerde producten zijn onder andere: • Startnotities • m.e.r.-beoordelingen • Notitie reikwijdte en detailniveau • Milieueffectrapportages (Plan-MER en Besluit-MER) • Locatiekeuzestudies • Integrale effectrapportages (effecten op economie, milieu en sociaal-cultureel) of verkennende studies voorafgaand aan m.e.r. • Milieuaspectenstudies (MAS) • MIRT-verkenningen • Trajectstudies


MER-beoordeling Marathonweg in Vlaardingen De aanpassing van de Marathonweg in Vlaardingen was al geruime tijd onderwerp van studie toen DHV werd ingeschakeld voor het opstellen van een m.e.r.-beoordeling. DHV heeft de gemeente aangeraden voor het gehele projectgebied één nieuw bestemmingsplan op te stellen. Gekoppeld aan dit bestemmingsplan kan de besluit-m.e.r.-procedure doorlopen worden. De commissie voor de m.e.r. heeft zich bij dit advies aangesloten.

MER Schiphol Schiphol Group en Luchtverkeersleiding Nederland willen ruimte creëren op de luchthaven Schiphol voor de versterking van het netwerk van KLM en haar partners en tegelijkertijd de hinder voor de omgeving beperken. Hiertoe willen zij op korte en op middellange termijn de afhandeling van het vliegverkeer wijzigen. DHV werkt samen met de initiatiefnemers aan de totstandkoming van het MER voor de middellange termijn. Vanwege verschillende parallelle flankerende ontwikkelingen (mogelijke verbetering normenstelsel naar aanleiding van evaluatie Schipholbeleid, netwerkeffectanalyse, MKBA) een uitermate complex en uitdagend proces!

Plan-MER IJsseldelta-Zuid IJsseldelta Zuid behelst een integrale gebiedsontwikkeling voor het stedelijk netwerk Zwolle – Kampen met als doel de integrale stedelijke ontwikkeling van Kampen in combinatie met hoogwaterbescherming. m.e.r.-plichtige elementen zijn: een hoogwatergeul, woningbouw, waterkeringen, jachthavens en infrastructuur. DHV stelt het Plan-MER op voor de (partiele) herziening van het Streekplan Overijssel en het Omgevingsplan Flevoland. Naast alle verschillende planelementen, speelt de realisatie van circa 300 ha nieuwe natuur een belangrijke rol in de gebiedsontwikkeling.

Landschapspark Buytenland Tussen Rhoon en de Oude Maas komt een uniek natuur- en recreatiegebied met een belangrijke regionale functie: Landschapspark Buytenland. De regio heeft een tekort aan natuur en aan kwalitatief hoogwaardige recreatiegebieden dicht bij de stad. In de dubbeldoelstelling van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) is daarom ook opgenomen om de leefbaarheid van de Rotterdamse regio een impuls te geven. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Nadat DHV de startnotitie heeft opgesteld, heeft DHV ook opdracht gekregen om het Besluit-MER op te stellen.


Effectstudies Spoorboekje: advisering over de te volgen procedures Milieueffectstudies worden nooit zomaar uitgevoerd. De procedure en de inhoudelijke informatie die daarbij aan de orde komen maakt het bestuurders en andere partijen mogelijk om weloverwogen beslissingen te nemen. Beslissingen waar ook het milieu en de omgeving nadrukkelijk worden betrokken. Naast het besluit waarvoor een milieustudie wordt opgesteld zijn er vaak ook andere procedures aan de orde. De adviseurs van DHV maken een koppeling tussen de verschillende procedures voor u inzichtelijk. Hierbij kan gedacht worden aan m.e.r., bestemmingsplan, watertoets, habitattoets, archeologietoets, een bodemtoets, etc. U kunt de adviseurs van DHV ook raadplegen met het oog op de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (WRO). Alle te volgen procedures voor een project overzichtelijk naast elkaar en op elkaar afgestemd, dat is wat het zogenaamde Spoorboekje wordt genoemd. Via een procedurescan worden voor een specifiek project de mijlpalen én de risico’s in plan- en besluitvorming in beeld gebracht. Hieruit volgt welke informatie wanneer op tafel moet komen om tijdig goede (integrale) besluiten te kunnen nemen. Het verweven van verschillende te doorlopen procedures kan veel tijdswinst opleveren en kan bovendien het plan verbeteren. De eisen die aan een plan gesteld worden of de kansen vanuit luchtkwaliteit, water, natuur en bodem zijn in een vroeg stadium in beeld en kunnen in het plan worden geïntegreerd. Zo kunnen slimme oplossingen in het plan vorm krijgen met positieve of minder nadelige effecten of de omgeving. Adviesdiensten zijn onder andere • Procedureadviezen, -afstemming en -management • Opstellen van evaluatieprogramma’s • Ontwikkeling beoordelingskaders of audits • Ontwikkeling van het instrument m.e.r. • Studies over en evaluatie van het instrument m.e.r. • Opstellen van handboeken over m.e.r.


Gasopslag bij Norg: MER evaluatie Om de continuïteit in de gaslevering te kunnen garanderen, maakt de NAM sinds enkele jaren gebruik tijdelijke ondergrondse gasopslag. Dit gebeurt in voormalige, lege gasvelden bij Norg en Grijpskerk. In 1993 maakte de NAM een MER voor de bouw van de ondergrondse gasopslag bij Norg. In 1998 heeft de provincie Drenthe een evaluatieprogramma opgesteld. In 2007 heeft DHV in opdracht van de provincie Drenthe de evaluatie afgerond en geactualiseerd. De evaluatie spitst zich toe op het aspect geluid. Verder zijn in de evaluatie aan bod gekomen: landschappelijke inpassing en ecologie, water, bodem en bodemkwaliteit, verkeersstromen, externe veiligheid en woon- en leefklimaat.

Workshops Nieuw Besluit MER De provincies Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen, Overijssel en Utrecht hebben ieder, in samenwerking met adviesbureau DHV, een praktijkgerichte workshop opgezet om de nieuwe m.e.r.-regeling met gemeente-, waterschap en provincieambtenaren door te nemen. Tijdens de workshop zijn de nieuwe elementen uit het Besluit MER toegelicht, is een handig en hanteerbaar stappenplan als hulpmiddel in de dagelijkse praktijk uitgedeeld en zijn onder begeleiding praktijksituaties geoefend. De deelnemers hebben de verschillende workshops als zeer leerzaam en verhelderend ervaren.

Handleidingen nieuwe tracéwet Na de ingrijpende wijziging van de tracéwet, was het nodig om de handleidingen voor de ‘tracé/m.e.r.-procedure’ en de ‘wet- en regelgeving tracé/m.e.r.-procedure’ te actualiseren. De Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat heeft DHV, vanwege de uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van tracé/m.e.r.-procedures, opdracht gegeven om deze actualisering in samenwerking uit te voeren. Deze opdracht is naar volle tevredenheid voltooid en de handleidingen worden intensief gebruikt door menigeen die met tracé/m.e.r.-procedures in aanraking komt.

Gemeente De Marne In het spoorboekje voor de herontwikkeling van de haven bij Lauwersoog is beoordeeld of milieueffectrapportage of strategische milieueffectbeoordeling verplicht is en welke procedures in het kader van natuurwetten doorlopen moeten worden. Tevens is gekeken hoe de verschillende procedures op elkaar afgestemd kunnen worden. Daarbij werd ook gelet op hoe de informatieverzameling, uit bijvoorbeeld ecoscan of watertoets, daarin past. Het resultaat: een spoorboekje voor de te volgen procedures.


Effectstudies Detacheringen: advisering bij de klant Door pieken in de werkvoorraad of een krappe arbeidsmarkt kan het voorkomen dat u een gebrek heeft aan voldoende gekwaliďŹ ceerd personeel. De deadline van uw project nadert snel en uw team lijkt de klus niet te kunnen klaren. U heeft behoefte aan extra teamleden, maar kan geen nieuwe mensen aannemen en u heeft de tijd niet om ze in te werken. In die situatie kan u terecht bij DHV om uw team te versterken, voor het aantal dagen per week dat u wilt en niet langer dan nodig. Onze adviseurs zijn flexibel en staan voor u klaar met advies op maat, aan huis. Of het nu gaat om strategische advisering over de toepassing van m.e.r., interim-management of ondersteuning door een deskundige junior adviseur. Daarnaast hebben we ruime ervaring met de organisatie van interne en externe communicatie, begeleiding bij inspraakprocedures en contact met klankbordgroepen. Naast provincies, gemeentes en ministeries maken ook de bekende kenniscentra voor m.e.r. gebruik van onze advisering aan huis, zoals de Commissie voor de m.e.r. en het m.e.r. kenniscentrum van de Dienst Weg- en Waterbouw van Rijkswaterstaat.


Commissie voor de Milieueffectrapportage Adviseurs van DHV versterken de commissie voor de milieueffectrapportage in de functie van ‘werkgroepsecretaris’. De taken zijn gericht op de totstandkoming van een kwalitatief hoogwaardig MER. Bijvoorbeeld door verwerken van de input van verscheidene specialistische werkgroepen, redactievoering over richtlijnen, communicatie met het Bevoegd gezag en de initiatiefnemer, het plannen en organiseren van richtlijnen en toetsingsadviezen, het verzamelen en controleren van informatie, nagaan wat de relevante deskundigen zijn voor een project en wie er ingeschakeld moet worden om de beoordeling te kunnen doen.

Detacheringen rond aanleg en bestemming van de Tweede Maasvlakte Adviseurs van DHV zijn betrokken bij zowel de aanleg als de bestemming van de Tweede Maasvlakte. DHV versterkt het Tracé m.e.r./Centrum van Rijkswaterstaat bij de beoordeling, monitoring en evaluatie van de MER-ren Aanleg en Bestemming Maasvlakte 2, in opdracht van de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van Rijkswaterstaat. Daarnaast versterkt DHV de DCMR (Milieudienst Rijnmond) als MER/SMB coördinator met als taken: bewaken van MER-procedures en advies over de kwaliteit en aanvaarding van MER-rapporten (waaronder het MER Bestemming Maasvlakte 2, haven aanleg voor LNG terminal Papegaaiebek). Bron afbeelding: www.maasvlakte2.com/nl/home/havenkaart_blok1_ned.jsp

DHV versterkt Rijkswaterstaat Utrecht bij 10 ZSM-projecten

Eind 2002 heeft het kabinet Balkenende I besloten om de grootste problemen op het hoofdwegennet aan te pakken via een pakket van maatregelen die Zichtbaar, Slim en Meetbaar zijn. Binnen Rijkswaterstaat Utrecht gaat het totaal om 10 projecten, waaronder de aanleg van een spitsstrook op de A28 tussen Utrecht en knooppunt Hoevelaken. DHV versterkt het omgevingsteam van Rijkswaterstaat en voert overleg met het contract-, techniek-, projectbeheersing- en programmamanagementteam en stuurt specialisten aan. In samenwerking met Rijkswaterstaat worden alle wettelijke tracéwet- en spoedwetprocedures van begin tot eind doorlopen.

Ondersteuning Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten De bereikbaarheid in Nederland staat onder druk en toch duurt het soms lang voordat er een oplossing is voor de geconstateerde problemen. De Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten is verzocht aan te geven waar de werkelijke oorzaken van de vertraging van grote infrastructuurprojecten projecten zijn gelegen en te zoeken naar mogelijkheden voor substantiële versnelling. Adviseurs van DHV ondersteunen de commissie. Bijvoorbeeld door een analyse van 80 MIT projecten (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport) op doorlooptijd van de verschillende stappen in de procedure.


Effectstudies Internationaal: trainingen, seminars en projecten De aandacht voor duurzaamheid blijft wereldwijd toenemen. DHV heeft de kennis en ervaring in huis om in deze internationale context adequaat te adviseren. Nederland heeft binnen Europa op het gebied van milieueffectrapportages altijd hoge ambities gehad en is één van de eerste landen die de milieueffectrapportage in wetgeving hebben vastgelegd. Nederland geldt binnen Europa en binnen de wereld als gidsland op dit gebied. Effectstudies & Omgevingsmanagement heeft mét Nederland altijd vooropgelopen en vervult binnen de DHV Groep de rol als internationaal kenniscentrum voor milieueffectrapportages. Vanuit die positie adviseert DHV de Europese Unie en worden internationale projecten, van bijvoorbeeld de wereldbank, uitgevoerd. De internationale ervaring van DHV kan onderverdeeld worden in vier pijlers: • Capaciteitsontwikkeling, door middel van trainingen, schrijven van handleidingen, technische ondersteuning en pilot projecten, in met name de nieuwe en toekomstige EU lidstaten. Bulgarije, Ministerie van Milieu, implementatie Strategische Milieubeoordeling. Turkije, implementatie MER richtlijnen en het opzetten van een MER training en informatie centrum. • Studie en evaluatieprojecten op het gebied van MER en SMB voor bijvoorbeeld de Europese Commissie, en het ministerie van Buitenlandse Zaken. • Uitvoering van MER projecten wereldwijd binnen DHV’s expertisevelden, water(zuivering), transport en (lucht)havens. Onder andere in Montenegro, Servië, Sri Lanka, Egypte, Kenia, Rwanda en Bolivia. Vaak in opdracht van International Financing Institutions (IFI), zoals de Wereldbank en de Europese Unie. • MER en SMB voor de private (olie en gas) industrie, voor o.a. Gaz de France, Total E&P en Tejin Twaron.


Training voor trainers DHV voert in opdracht van de Europese Commissie, DG Environment de projectleiding over ‘Capacity building on the EIA and SEA Directives’ voor 25 landen van de Europese Unie. Er worden trainingen verzorgd in 7 landen op het gebied van Plan-MER en Besluit-MER. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de consequenties van Europese regelgeving en jurisprudentie voor de nationale praktijk en worden aan de hand van ‘best practise’ voorbeelden praktische tips worden gegeven.

Vergelijking Nederlandse en Engelse MER praktijk De manier waarop Engeland en Nederland hun hoogwaterbeschermingsprojecten voorbereiden verschilt sterk. Voor Rijkswaterstaat DWW heeft DHV onderzocht waar de verschillen zitten, ondanks dat Nederland en Engeland met dezelfde Europese richtlijnen voor plan-m.e.r., natuurbescherming en aanbesteding werken. Deze verschillen zitten in de organisatie van het m.e.r-proces, de beoordeling wanneer sprake is van een plan- of besluit-m.e.r.-plicht, de manier waarop met de omgeving gecommuniceerd wordt en de manier waarop met de markt wordt omgegaan. In drie artikelen en een presentatie zijn de resultaten gepresenteerd.

MER waterzuivering kustzone Montenegro DHV past haar kennis van plan-MER en besluit-MER toe in internationale context. Zo heeft DHV in Montenegro een MER opgesteld voor waterzuivering. Montenegro is een land in opbouw en er wordt duurzaam toerisme ontwikkeld aan de ecologisch en historisch waardevolle kust. DHV bracht de effecten van afvalwaterzuivering in beeld en vatten dit samen in een MER. Daarnaast heeft DHV advisering verzorgd rond een procesmatige aanpak voor toekomstige, vergelijkbare ingrepen.

Project: Partners for Roads Programma, Window Roads & Regional Development Het Partners for Roads Programma is een initiatief van Rijkswaterstaat op het gebied van weginfrastructuur, in samenwerking met wegbeheerders in Centraal- en Oost-Europa en private partijen. Het programma loopt tot 2010 en omvat de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen Centraal- en Oost-Europese landen en Nederland. DHV vult samen met een partner het window ‘Roads & Regional Development’ in, gericht op het integreren van economie en milieu in het planningsproces. De activiteiten omvatten o.a. seminars en workshops, expertbezoeken en conferenties. Alle lessen en producten worden opgenomen in een web-based toolkit


Omgevingsmanagement Omgevingsmanagers van DHV beheren voor u uw plannen of initiatieven en de relatie die deze hebben met uw omgeving. Bij een plan of initiatief onderscheiden we de volgende vier fasen: Verkennings- en Planfase Contractfase Uitvoeringsfase Beheers- en overdrachtsfase

DHV draagt er in de planfase zorg voor dat de relatie met de omgeving wordt gelegd en dat deze wordt onderhouden in alle volgende fasen. In de contractfase ligt de nadruk op het vastleggen van omgevingseisen in contracten die voor de markt worden opgesteld. Dat is er, met de toenemende markt voor innovatieve contracten, niet eenvoudiger op geworden. Zodra een werk is aanbesteed, begint het ‘echte werk’, waarbij de omgeving er niet meer omheen kan dat er wat gebeurt. Het managen van vragen en het voorkomen van klachten bij alle omgevingspartijen is in de uitvoeringsfase de opgave voor de omgevingsmanager. Als alle werkzaamheden zijn afgerond, moet vaak nog het nodige overgedragen worden aan de oorspronkelijke eisenstellers of aan de toekomstige beheerders. Ook daarvoor kunt u de omgevingsmanagers van DHV inschakelen. De vier bovenstaande aspecten gaan in op het managen van de externe omgeving van het project. Soms ontstaan echter problemen ‘buiten’ die een oorzaak hebben binnen de eigen organisatie. DHV heeft eveneens omgevingsmanagers die zich daarin gespecialiseerd hebben:

Bedrijfsproces van de eigen organisatie

Het bedrijfsproces van uw eigen organisatie is de ruggengraat die de relatie van uw plan met de omgeving draagt. De omgevingsmanagers van DHV kunnen (project)organisaties opzetten en beheersen en bijvoorbeeld auditeren. Ook kent de adviesgroep Omgevingsmanagement adviseurs die gespecialiseerd zijn in de communicatie met uw projectomgeving; zowel op strategisch als tactisch niveau. De omgevingsmanagers van DHV werken voor alle kanten van de tafel, zowel voor landelijke, regionale en stedelijke overheden, als voor aannemers en de spoorsector. Dit betekent voor u dat u met een omgevingsmanager het gedachtegoed in huis haalt van partijen die u niet van binnen kent maar die wel uw project beïnvloeden met hun zienswijze. Een omgevingsmanager van DHV kan daarmee begrip kweken en eventuele weerstanden snel onderkennen en efficiënt oppakken. Flexibiliteit, klantgerichtheid, organisatie-sensitiviteit en een teamworkinstelling zijn kerncompetenties van de omgevingsmanagers. “Wij werken vanuit uw organisatie” is de kern van de DHV aanpak.


Natuurprogramma Westerschelde Het Nederlandse kabinet heeft in 2005 bepaald dat er minimaal 600 hectare nieuwe estuariene natuur in het Westerscheldegebied gerealiseerd moet worden om een duurzame staat van instandhouding te creëren voor het Natura2000 gebied Westerschelde. Dit Natuurpakket is nodig om te kunnen voldoen aan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De inbreng van DHV bestond uit het mee organiseren en mee leveren van de door LNV aan te leveren inhoudelijke onderbouwing van de ontwikkelingsplannen voor besluitvorming in de Provinciale Staten van Zeeland. Het project legde de relatie tussen de in voorbereiding zijnde landelijke instandhoudingdoelstellingen van de Vogel en Habitatrichtlijn (Ministerie van LNV) en de locale planvorming van de Westerschelde die wordt vormgegeven in bestemmingsplan en streekplan. De planprocessen en belangen van alle betrokken partijen (>25) zijn hierin op elkaar afgestemd.

Omgevingsmanagement A50 Ewijk-Valburg De A50 tussen de knooppunten Ewijk-Valburg-Grijsoord vormt de essentiële Noord – Zuid verbinding in het oosten van het land. Bij het handhaven van de huidige situatie ontstaan nog grotere fileproblemen met de Waalbrug als grootste verkeersknelpunt. In oktober 2005 is bepaald dat Ewijk naar Valburg 2x4 en Valburg naar Grijsoord 2x3 worden uitgevoerd. Daarnaast worden beide trajecten afzonderlijk uitgewerkt in twee Tracébesluiten. Parallel aan de planstudie wordt de aanbesteding van de Design & Construct-contracten voorbereid. DHV zorgde voor het opzetten van de omgevingsanalyse door het inventariseren van stakeholders en hun eisen en het beheersen van de planning en het risicodossier. Ook leverde DHV input voor het aanbestedingsdossier: vraagspecificaties deel 1 (object) en 2 (proces).


Omgevingsmanagement MER evaluatie omgevingsgeluid HSL-Zuid Bij het vaststellen van het Tracébesluit Hogesnelheidslijn Zuid is de geluidsbelasting op de omgeving door de nieuwe spoorlijn berekend en vastgesteld. Op basis van de berekeningsresultaten zijn voorwaarden en maatregelen gespecificeerd om de geluidsbelasting op de omgeving te beperken. De opdracht aan de DHV-Omgevingsmanager was om te controleren of de waarden van het omgevingsgeluid van de gerealiseerde HSLZuid onderbouw- en bovenbouw constructie voldoen aan de wettelijke geluidswaarden en/of de geluidswaarden zoals vastgesteld in het Tracébesluit. De werkzaamheden bestonden uit: •

inventariseren afwijkingen in onderbouwconstructie (b.v. kortere tunnel, alignement horizontaal / verticaal);

inventariseren afwijkingen in bovenbouwconstructie (b.v. positie, hoogte en scheefstand geluidsschermen, materiaalkeuzes voor geluidsabsorptie, vaste spoorstaafverbinding);

controleren van modellering en berekeningswijze volgens vigerende wet- en regelgeving;

toepassen Milieu Kwaliteits Maat om geluidsbelasting voor omwonenden t.g.v. rail-, weg- en luchtverkeerslawaai te kwantificeren en te vergelijken.

Personeel & projectplanning Rijkswaterstaat Oost Nederland wil in het kader van het nieuwe beleid voor professioneel opdrachtgeverschap de eigen organisatie aanpassen. De overgang van de oude organisatievorm naar de gewenste situatie is in gang gezet, maar vraagt extra expertise en aandacht om de doelstellingen te bereiken. De opdracht aan de DHV omgevingsmanager was om de reorganisatie bij RWS- ON te faciliteren bij projectplannings- en personeelsaspecten waarbij de dagelijkse gang van zaken gewoon door moest gaan. De werkzaamheden bestonden uit de kwaliteitsverbetering van project- en personeelsplanning; de implementatie van een software-applicatie die projectcapaciteit en personeel koppelt; advisering bij organisatiewijziging; opzetten van functieprofielen conform het IPM-rolmodel van RWS en het verlenen van assistentie bij werving en selectie van projectcapaciteit, inclusief voorbereiden van contractering.

Strategische en tactische communicatie HSL Zuid Het nieuw aan te leggen HSL-Zuid spoor loopt op verschillende plaatsen door een zeer dichtbevolkt gebied. Een goede samenwerking en afstemming op ministerieel, provinciaal en gemeentelijk niveau zijn daarbij noodzakelijk. De projectorganisatie HSL-Zuid onderhoudt veel contacten op bestuurlijk en ambtelijk niveau. In totaal heeft zij te maken met 19 Gemeenten, 21 Water- en Hoogheemraadschappen, 3 Provincies en meer dan 200 stakeholders. Samen met direct omwonenden, diverse belangengroepen en pers en media, vallen deze partijen onder de doelgroepen van de HSL-Zuid. Alleen door een goede samenwerking met deze partijen kan de projectorganisatie ervoor zorgen dat er een integraal en veilig vervoersconcept tussen Amsterdam en de Belgische grens wordt aangelegd. Doel van de communicatiestrategie is de aanleg van de HSL – Zuid zo min mogelijk te belemmeren en de voordelen ervan zo veel mogelijk bekend te maken onder alle doelgroepen. De strategie wordt als geslaagd gezien als aan een aantal meetbare doelstellingen op het gebied van bekendheid, houding ten opzichte van de HSL, begrip en vertrouwen wordt voldaan.

Bron afbeelding: Projectorganisatie HSL-Zuid / Ton Poortvliet


DHV is een internationaal advies- en ingenieursbureau dat diensten verleent en duurzame oplossingen aanbiedt in de markten Bouw en Industrie, Mobiliteit, Luchthavens, Ruimtelijke Inrichting en Milieu, en Water. Ruim 4.000 professionals werken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid aan innovatieve concepten op het gebied van consultancy en engineering. Wereldwijd is erkende expertise via een hecht kennisnetwerk beschikbaar voor klanten in de publieke en de private sector. DHV verleent multidisciplinaire diensten voor een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. In een hechte relatie met klanten, medewerkers, partners en aandeelhouders, gebaseerd op wederzijdse loyaliteit. Onze diensten omvatten: management consultancy, adviesdiensten, ontwerp en engineering, project-, contract- en exploitatiemanagement.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: DHV B.V. Effectstudies en Omgevingsmanagement Laan 1914 nr. 35 3818 EX Amersfoort Postbus 1132 3800 BC Amersfoort T (033) 468 31 10 F (033) 468 28 01 E info@dhv.nl www.dhv.nl/omgevingsmanagement www.dhv.nl/milieueffectrapportage

DHV brochure Effectstudies en Omgevingsmanagement  

DHV brochure Effectstudies en Omgevingsmanagement

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you