Service information

Page 1

Службова інформація:

режими доступу до публічної інформації:

порядо� віднесенн� т� доступ�

Обмежени�

Відкрити�

Інформація з обмеженим доступом: а таємна (доступ обмежується спеціальними законами) б конфіденційна (доступ обмежується особою) в службова (доступ обмежується розпорядником інформації)

01001 01001 01001 1010110 1010110 1010110 1010101 1010101 1010101

ІНФОРМАЦІЯ, ЩО НЕ МОЖЕ БУТИ ОБМЕЖЕНА В ДОСТУПІ ШЛЯХОМ ВІДНЕСЕННЯ ДО СЛУЖБОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Службовою є інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень

як� становлять... закон

РОзпорядник

внутрівід�ч� службов� кореспонденці�

відомості, доступ до яких не може бути обмежено відповідно до законів А також інформація, зібрана в процесі оперативнорозшукової, контррозвідуваль ної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці

рек�ендації

доповідн� �аписк�

про небезпечні природні явища та надзвичайні ситуації, що загрожують безпеці людей

про стан здоров’я, освіти і культури, життєвий рівень, соціальнодемографічні показники, стан правопорядку

про факти порушення прав і свобод людини і громадянина

$

перелік відомостей, що становлять службову інформацію

Якщ� вон� по�'я�ан�: з розробкою напряму діяльності установи здійсненням контрольних наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень

про стан довкілля, якість питної води, харчових продуктів і предметів побуту

Документи, які направляються до інших установ не можуть мати статус 'службової інформації'

дані, раніше оприлюднені розпорядником

відомості, зазначені у декларації про доходи високопосадовців

про розпорядження бюджетними коштами, державним чи комунальним майном

$ про незаконні дії органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Гриф «Дл� службов�� користуванн�» присвоюєтьс� лиш� документа�, щ� містять службов� інформаці�. Повинно бути визначено, яка саме інформація в документі є службовою. При запитуванні документу з грифом "ДСК", він надається у тій частині, яка не є обмеженою в доступі.

Позитивне проходження «трискладового тесту» є єдиною законною підставою для обмеження доступу до інформації

«Трискладови� тес�» виключно в інтересах...

а - національної

1

безпеки - територіальної цілісності - громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам

в захисту репутації або

Суспільний інтерес важливіший!

прав інших людей

1

г запобігання розголо-

У кожно випадку, коли розпорядник відмовляє у наданні документу, який містить службову інформацію, він повинен обгрунтувати:

шенню інформації, одержаної конфіденційно

ґ підтримання авторитету і неупереджено-сті правосуддя

б охорони

здоров’я населення

2

ий ільсн п с у с тере ін

Процедур� проведенн� « трискладов�� тест�» має бут� викладен� � письмові� форм�

й

2

розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам

3

и ільн сустперес ін

1 3

2

Доступ потрібно обмежити!

шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні

Рекомендації органам державної влади та місцевого самоврядування Переглянути всі документи, якими вони володіють і яким надано гриф «ДСК» на предмет їх відповідності « трискладовому тесту» Закріпити право застосовувати « трискладовий тест» за працівником структурного підрозділу, відповідального за виконання та/або створення документа, та посадовою особою, яка візує, підписує чи затверджує документ

зако

Затвердити інструкції з питань обліку, зберігання і використання матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію н

Якщо гриф "ДСК" було присвоєно іншим суб'єктом, а розпорядник не може самостійно визначитись в доцільності зняття грифу "ДСК", то він має проконсультуватися щодо цього з тим суб'єктом, який його присвоював.

1

1

якому саме з інтересів загрожує розголошення запитуваної інформації

2

у чому саме буде полягати шкода від її розголошення

3

чому шкода від розголошення інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні

Розпорядник публічної інформації

не зобов’язаний затверджувати перелік відомостей,

що становлять службову інформацію У переліку не можуть міститись відомості, що відносяться до інших типів обмеження доступу до інформації. Перелік має бути вичерпним, а пункти чітко сформульованими та не закінчуватись фразою «інші відомості».


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.